22000A0111(02)Hivatalos Lap L 006 , 11/01/2000 o. 0040 - 0045


Megállapodás

Az Európai kösösség és a Kínai Népköztársaság Kormánya Között a tudományos és technológiai együttműködésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

egyrészről, és

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,

másrészről,

a továbbiakban: Felek;

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Gazdasági Közösség és a Kínai Népköztársaság között 1985-ben kötött kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló megállapodást;

FIGYELEMBE VÉVE a tudomány és technológia fontosságát gazdasági és társadalmi fejlődésük számára;

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és Kína közötti folyamatos tudományos és technológiai együttműködést;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség és Kína jelenleg is folytat kutatási és technológiai tevékenységet számos közös érdekeket érintő területen, beleértve a demonstrációs tevékenységeket is, továbbá, hogy a kölcsönösségre alapozott, egymás kutatási és fejlesztési tevékenységeiben való részvétel kölcsönös hasznot eredményez;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a tudományos és technológiai kutatás területén folytatott együttműködés érdekében egy olyan formális alapot hozzanak létre, amely kiterjeszti és megerősíti a közös érdekeket érintő területen folytatott együttműködést, továbbá ösztönzi az ilyen együttműködés eredményeinek gazdasági és társadalmi hasznukra történő fordítását;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ez a tudományos és technológiai együttmûködésrõl szóló megállapodás a Kína és a Közösség közötti általános együttmûködéssel összefüggésben van,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

A Felek ösztönzik, fejlesztik és elősegítik a Kína és a Közösség közötti együttműködési tevékenységeket azokon a közös érdekeket érintő területeken, ahol tudományos és technológiai kutatási és fejlesztési tevékenységeket végeznek.

2. cikk

Meghatározás

E megállapodás alkalmazásában:

a) az "együttműködési tevékenység" bármely olyan tevékenységet jelent, amelyet a Felek e megállapodás szerint vállalnak vagy támogatnak, és közös kutatást is tartalmaz;

b) az "információ" tudományos vagy technikai adatokat, a közös kutatásból származó kutatási és fejlesztési eredményeket vagy módszereket, továbbá bármely olyan adatot jelent, amelyet az együttműködési tevékenységekben résztvevők szükségesnek tartanak, beleértve magukat a Feleket is;

c) a "szellemi tulajdon" a Stockholmban 1967. július 14-én aláírt, a Szellemi Tulajdon Világszervezetét létrehozó egyezmény 2. cikkében meghatározott jelentéssel bír;

d) a "közös kutatás" olyan kutatást, technológiai fejlesztést vagy demonstrációt jelent, amelyet az egyik vagy mindkét Fél anyagi támogatásával vagy anélkül hajtanak végre, és amely magában foglalja mind Kína, mind a Közösség részéről történő együ ttműködést, és amelyet a Felek vagy azok tudományos kutatóprogramokat végrehajtó tudományos és technológiai szervezetei és képviseletei írásban közös kutatásnak minősítenek. Abban az esetben, ha a finanszírozás csak az egyik Fél részéről történik, a minősítést az adott Fél és az adott projektben résztvevő végzi;

e) "résztvevõ" vagy "kutató intézmények" olyan a Közösségben vagy Kínában letelepedett bármely természetes vagy jogi személyt, kutatóintézetet, bármely más jogalanyt vagy társaságot jelentenek, amelyek részt vesznek az együttmûködési tevékenységekben, beleértve magukat a Feleket is.

3. cikk

Alapelvek

Az együttmûködési tevékenységeket a következõ elvek alapján végzik:

a) az előnyök mindenre kiterjedő egyensúlyára alapozott kölcsönös haszon;

b) az egyes Felek által vállalt kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységek kölcsönös hozzáférhetősége;

c) az együttműködési tevékenységeket befolyásoló információk időszerű cseréje;

d) a szellemi tulajdonjogok megfelelő óvása.

4. cikk

Az együttműködési tevékenységek területei

E megállapodás szerint az együttmûködés magában foglalja a kutatás, technológiai fejlesztés és demonstráció, a továbbiakban: KTFD, összes tevékenységét, amelyet az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 130g cikkébe tartozó keretprogram elsõ tevékenysége tartalmaz, és minden olyan hasonló KTFD tevékenységet, amelyet Kínában az azonos tudományos és technikai területeken folytatnak.

Ez a megállapodás nem befolyásolja Kína, mint fejlõdõ ország részvételét a fejlesztésért folytatott kutatások közösségi tevékenységeiben.

5. cikk

Az együttmûködési tevékenységek formái

a) Az alkalmazható joguktól, szabályzatuktól és politikájuktól függõen a Felek a legteljesebb mértékig elõsegítik a résztvevõk bekapcsolódását az e megállapodás szerinti együttmûködési tevékenységekbe, szem elõtt tartva a tudományos és technológiai kutatásaikban és fejlesztési tevékenységeikben való részvétel hasonló lehetõségeinek biztosítását.

b) Az együttmûködési tevékenységek a következõ formákat ölthetik:

- a keretprogram első tevékenysége szerint kínai kutatóintézmények részvétele a KTFD-ben, továbbá a közösségi kutatóintézmények kölcsönös részvétele a KTFD hasonló szektoraiban végzett kínai projektekben. Az ilyen részvétel függ a Feleknél alkalmazandó szabályoktól és eljárásoktól,

- a Felek KTFD programjaiban alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően végrehajtott KTFD projektek egyesítése,

- tudósok és technikai szakértők látogatása és cseréje,

- tudományos szemináriumok, konferenciák, szimpóziumok és műhelyek szervezése, valamint szakértők részvétele ezeken az eseményeken,

- összehangolt cselekvések,

- eszközök és anyagok cseréje és megosztása,

- e megállapodás szerinti együttműködés szempontjából fontos gyakorlatok, törvények, rendeletek és programok információcseréje,

- bármely más, az operatív bizottság által ajánlott módozat, amelyet úgy tekintenek, hogy összhangban van a mindkét Félnél alkalmazandó irányelvekkel és eljárásokkal.

A közös KTFD projekteket akkor hajtják végre, amikor a résztvevők az e megállapodás melléklete szerint elkészítenek egy technológiakezelési tervet.

6. cikk

Az együttmûködési tevékenységek koordinációja és elõsegítése

a) a megállapodás szerinti együttműködési tevékenységek koordinálását és elősegítését, mint végrehajtó képviseletek, Kína részéről a Tudományos és Technológiai Minisztérium, a Közösség részéről az Európai Közösségek Bizottságának szolgáltatásai teljesítik.

b) E megállapodás irányítására a végrehajtó képviseletek létrehoznak egy KTFD együttműködési operatív bizottságot, a továbbiakban: operatív bizottság; a bizottság mindkét Fél egyenlő számú hivatalos képviselőiből áll; a bizottság eljárási szabályzatát maga állapítja meg.

c) Az operatív bizottság a következõ feladatokat látja el:

1. előmozdítja és felügyeli a 4. cikkben említett különböző együttműködési tevékenységeket, valamint azokat, amelyeket a fejlesztés érdekében hajtanak végre a KTFD együttműködés keretein belül;

2. az 5. cikk b) pontjának első francia bekezdése értelmében a következő évre vonatkozóan jelzi a KTFD együttműködés lehetséges szektorai közül azokat a közös érdeket érintő elsődleges szektorokat vagy alszektorokat, amelyeken belül kívánatos az együttműködés;

3. az 5. cikk b) pontjának második francia bekezdése értelmében indítványozza mindkét Fél tudósai számára olyan projektjeik egyesítését, amelyek kölcsönösen előnyösek és kiegészítik egymást;

4. az 5. cikk b) pontjának hetedik francia bekezdése értelmében ajánlásokat tesz;

5. a Felek számára az együttműködést előmozdító és fejlesztő, e megállapodásban meghatározott alapelvekkel összhangban lévő módszereket tanácsol;

6. felülvizsgálja e megállapodás hatékony működését és végrehajtását;

7. évente beszámolót készít a Felek részére e megállapodásban vállalt együttműködés állapotáról, elért szintjéről és hatékonyságáról. Ezt a beszámolót eljuttatják az Európai Gazdasági Közösség és a Kínai Népköztársaság között 1985-ben kötött kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottság számára.

d) Általános szabály, hogy az operatív bizottság évente ülésezik, lehetőleg az Európai Gazdasági Közösség és a Kínai Népköztársaság között 1985-ben kötött kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottság ülését megelőzően; az üléseket a Közösségben vagy Kínában kell tartani. Bármely Fél kérésére rendkívüli üléseket lehet összehívni.

e) Az operatív bizottságban vagy annak nevében felmerülő költségeket az a Fél viseli, amelyhez a tagok tartoznak. Az operatív bizottság üléseivel közvetlen kapcsolatban álló költségek, kivéve az utazási- és szállásköltségeket, a fogadó Felet terhelik.

7. cikk

Finanszírozás

a) Az együttműködési tevékenységek a megfelelő források rendelkezésre állásától és a Felek alkalmazandó törvényeitől és rendeleteitől, politikáitól és programjaitól függnek. Az együttműködési tevékenységekben résztvevők felmerülő költségei nem vezetnek a források egyik Féltől a másikhoz való átutalásához.

b) Amikor az egyik Fél specifikus együttműködési tervezetei a másik Fél résztvevői számára nyújtanak anyagi támogatást, akkor bármely ilyen adományt, a tevékenységek támogatására az egyik Féltől a másik Fél számára történő pénzügyi vagy más hozzájárulást, vám- és adómentesség illeti meg az egyes Felek területén alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel összhangban.

8. cikk

Személyzet és eszközök belépése

A Felek a területükön alkalmazandó törvények és rendeletek keretein belül megtesznek minden ésszerű lépést és minden tőlük telhetőt, hogy elősegítsék e megállapodás rendelkezései szerint a Felek által meghatározott együttműködési tevékenységekben részt vevő személyek, illetve felhasznált anyagok, adatok és eszközök országuk területére történő belépését, átmeneti ott-tartózkodását és kilépését.

9. cikk

Az információ terjesztése és felhasználása

tekintettel az információ tulajdonjogára, terjesztésére, felhasználására és a részvételbõl származó szellemi tulajdonra, a közösségi KTFD projektekben részt vevõ, Kínában letelepedett kutatóintézetek a közösségi KTFD-specifikus programokból származó kutatási eredmények terjesztési szabályait és e megállapodás mellékletében szereplõ rendelkezéseket követik.

tekintettel az információ tulajdonjogára, terjesztésére, felhasználására és a részvételbõl származó szellemi tulajdonra, a kínai KTFD projektekben részt vevõ, a Közösségben letelepedett kutatóintézetek ugyanazon jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a kínai kutatóintézetek, továbbá függnek e megállapodás mellékletében szereplõ rendelkezésektõl.

A szellemi tulajdonjogokról szóló melléklet e megállapodás szerves részét képezi.

10. cikk

Területi alkalmazás

Ezt a megállapodást egyrészrõl azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés alkalmazandó, az abban a szerzõdésben meghatározott feltételekkel, másrészrõl a Kínai Népköztársaság területén. Ez nem akadályozza meg a nemzetközi jognak megfelelõen a nyílt tengeren, ûrben vagy harmadik országban folytatott együttmûködési tevékenységeket.

11. cikk

Hatálybalépés, lejárat és vitarendezés

a) E megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek írásban értesítik egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges saját belsõ eljárásaikat befejezték.

b) E megállapodást egy öt éves kezdeti idõszakra kötik, és minden egymást követõ idõszak utolsó elõtti évében végzett értékelés után a Felek közös megegyezésével (hallgatólagos megújítás) lehet megújítani.

c) A Felek megegyezésével e megállapodást módosítani lehet. A módosítás azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek írásban értesítik egymást arról, hogy a megállapodás módosításához szükséges saját belsõ eljárásaikat befejezték.

d) E megállapodást bármelyik Fél hat hónappal elõre írásban benyújtott értesítéssel bármikor felmondhatja. E megállapodás lejárta vagy felmondása nem érinti az annak keretében hozott bármely intézkedések érvényességét és idõtartamát, vagy a mellékletbõl eredõ bármely különös jogokat és kötelezettségeket.

e) A megállapodás értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatosan felmerülõ minden kérdést vagy vitát a Felek közös megegyezéssel rendeznek.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott, erre kellõen feljogosított meghatalmazottak aláírták e megállapodást.

Kelt Brüsszelben, 1998. december 22-én, két-két példányban, angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint kínai nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Az Európai Unió Tanácsának részérõl

+++++ TIFF +++++

A Kínai Népköztársaság Kormányának részérõl

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A megállapodás által létrehozott és szolgáltatott szellemi tulajdonjogokat a mellékletben foglaltak szerint kell megosztani.

I. Alkalmazás

Ez a melléklet a megállapodás értelmében vállalt közös kutatásra alkalmazandó kivéve, ha a Felek másként egyeznek meg.

II. Tulajdonjog, jogok elosztása és gyakorlása

1. A melléklet alkalmazásában a "szellemi tulajdon" a megállapodás 2. cikkének c) pontjában meghatározott értelemmel rendelkezik.

2. E melléklet a Felek és résztvevõik jogainak és érdekeinek elosztását célozza. A Felek és résztvevõik biztosítják, hogy a másik Fél és annak résztvevõi megkapják az e melléklet értelmében számukra kiosztott szellemi tulajdonjogokat. E melléklet másként nem változtatja meg vagy befolyásolja valamelyik Fél, valamint állampolgárai és résztvevõi közötti azoknak a jogoknak, érdekeknek és jogdíjaknak az elosztását, amelyeket az egyes Felekre alkalmazandó törvények és gyakorlatok határoznak meg.

3. A következõ alapelvek, amelyekrõl szerzõdéses megállapodások rendelkeznek, szintén vezérlik a Feleket:

a) a szellemi tulajdon hatékony védelme. A Felek biztosítják, hogy õk és/vagy résztvevõik ésszerû idõn belül értesítsék egymást a megállapodás keretében létrehozott bármely szellemi tulajdonról és a végrehajtási intézkedésekrõl, és kellõ idõben törekedjenek az ilyen szellemi tulajdon védelmére;

b) az eredmények hatékony felhasználása, figyelemmel a Felek és résztvevõik hozzájárulásaira;

c) megkülönböztetéstõl mentes bánásmód a másik Fél résztvevõivel szemben, összehasonlítva a saját résztvevõknek nyújtott bánásmóddal;

d) a bizalmas üzleti információk védelme.

4. A résztvevõk közösen kidolgoznak egy, a tulajdonjogra és a használatra vonatkozó technológiakezelési tervet (TKT), beleértve a közös kutatás folyamán létrehozandó szellemi tulajdon és információ közzétételét. A specifikus kutatási és fejlesztési együttműködésről szóló szerződések megkötése előtt, amelyekhez a TKT terveket csatolják, a felelős finanszírozási ügynökség vagy a kutatás finanszírozásában részt vevõ Fél minisztériuma hagyja jóvá a TKT-t. A TKT-t az egyes Felek hatályban lévõ törvényein és rendeleteinek keretein belül kell kidolgozni, figyelembe véve a közös kutatás céljait, a Felek és a résztvevõk vonatkozó pénzügyi és egyéb hozzájárulásait, a területenkénti engedélyezés vagy a felhasználási terület elõnyeit és hátrányait, a kiviteli ellenõrzésen átesett adatok, áruk és szolgáltatások továbbítását, a résztvevõk által megfelelõnek minõsített tényezõk és az alkalmazandó törvények által kiszabott követelményeket. A közös TKT terv, a vendégkutatók (a.m. nem a Felektõl vagy résztvevõktõl érkezett kutatók) által végzett kutatás jogai és kötelezettségei tekintetében a szellemi tulajdont is szabályozza.

A TKT a résztvevõk között megkötendõ olyan specifikus megállapodás, amely a közös kutatás végrehajtásáról és a résztvevõk saját jogairól és kötelezettségeirõl szól.

tekintettel a szellemi tulajdonra, a TKT rendszerint egyebek mellett a tulajdonjogot, a védelmet, a kutatási és fejlesztési célokra, hasznosításra és terjesztésre vonatkozó felhasználói jogokat, beleértve a közös közzétételre vonatkozó intézkedéseket, a vendégkutatók jogait és kötelezettségeit, és vitarendezési eljárásokat célozza meg. A TKT vonatkozhat még általános és különös információkra, engedélyezésre és a leszállítandókra.

5. Azt az információt vagy szellemi tulajdont, amely a közös kutatás során jött létre, és amelyre a TKT nem vonatkozik, a Felek beleegyezésével és a TKT-ben rögzített alapelvek szerint osztják el. Véleményeltérés esetén az ilyen információ vagy szellemi tulajdon a közös kutatás összes résztvevõjének közös tulajdonába kerül, amelybõl az információ vagy a szellemi tulajdon származik. Minden egyes résztvevõ, akire ez a rendelkezés vonatkozik, rendelkezik azzal a joggal, hogy az ilyen információt vagy szellemi tulajdont földrajzi korlátozás nélkül saját kereskedelmi felhasználásra fordítsa.

6. Mindegyik Fél biztosítja, hogy a másik Fél és annak résztvevõi rendelkezhetnek a rájuk ezekkel az alapelvekkel összhangban kiosztott szellemi tulajdonjogokkal.

7. Miközben a megállapodás által érintett területeken fenntartják a versenyfeltételeket, mindegyik Fél igyekszik gondoskodni arról, hogy a megállapodás értelmében szerzett jogokat és intézkedéseket oly módon gyakorolják, hogy az ösztönözze, különösképpen: (i) a megállapodás által létrehozott, nyilvánosságra hozott vagy más módon hozzáférhetõvé tett információ terjesztését és használatát, és (ii) a nemzetközi szabványok elfogadását és végrehajtását.

8. A megállapodás megszüntetése vagy lejárata nem befolyásolja a mellékletben foglalt jogokat és kötelezettségeket.

III. Szerzõi jogi és tudományos irodalmi munkák

A Felekhez vagy résztvevõikhez tartozó szerzõi jogot a Berni Egyezménynek (1971-es Párizsi változat) megfelelõ elbánásban részesítik. A szerzõi jogvédelem kifejezésekre terjed ki, nem pedig ötletekre, eljárásokra, mûködési módszerekre vagy matematikai fogalmakra. A kizárólagos jogok korlátozása vagy a jogok alóli kivétel olyan különös esetekre korlátozódik, amelyek nem állnak szemben a mû rendszerinti használatával és nem sértik a jogosult jogos érdekeit.

A II. szakasz sérelme nélkül, és ha a TKT-ben másként nem egyeztek meg, a kutatási eredmények közzétételét a közös kutatásban érintett Felek és résztvevõik közösen végzik. A már említett általános szabály szerint a következõ eljárásokat kell alkalmazni:

1. Abban az esetben, ha az egyik Fél vagy e Fél közjogi szervezetei a megállapodás szerint folytatott közös kutatásból származó tudományos és mûszaki folyóiratokat, cikkeket, riportokat, könyveket, valamint videókat és szoftvereket tesznek közzé, a másik Fél jogosult az egész világra kiterjedõ, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes engedélyre, amely vonatkozik az említett mûvek fordítására, másolására, átdolgozására, továbbítására és nyilvános terjesztésére.

2. A Felek gondoskodnak arról, hogy a megállapodás szerint folytatott közös kutatásból származó, tudományos jellegû, független kiadók által kiadott irodalmi mûveket a lehetõ legszélesebb körben terjesszék.

3. Egy szerzõi joggal védett mû összes példányának, amely nyilvánosan terjesztendõ, és e rendelkezés alapján jött létre, fel kell tüntetni a szerzõ(k) nevét kivéve, ha a szerzõ kifejezetten megtiltja nevének használatát. Tartalmazniuk kell továbbá a Felek együttmûködõ támogatásának jól látható elismerését.

IV. Találmányok, felfedezések és más tudományos és technológiai eredmények

A Felek eltérõ rendelkezése hiányában, a Felek között folyó együttmûködési tevékenységeknek eredményeként létrejött találmányok, felfedezések és más tudományos és technológiai eredmények a Felek tulajdonát képezik.

V. Nyilvánosságra nem hozott információ

A. Dokumentált, nyilvánosságra nem hozott információ

1. Mindegyik Fél, ügynökségeik vagy résztvevõik a lehetõ legkorábbi idõpontban és lehetõleg a TKT-ben megjelölik azt az információt, amelyet a megállapodással kapcsolatban és, többek között, a következõ kritériumokat figyelembe véve nem kívánnak nyilvánosságra hozni:

a) az információ titkossága abban az értelemben, hogy az, mint alkotóelemeinek egésze vagy pontos szerkezete vagy összessége, még általánosan nem ismert vagy jogszerûen nem hozzáférhetõ a területen dolgozó szakértõk számára;

b) az információnak a titkosságnak köszönhetõ tényleges vagy lehetséges kereskedelmi értéke;

c) az információ korábbi védelme abban az értelemben, hogy a titkosság fenntartása érdekében olyan intézkedések alá esett, amelyek az irányítást jogszerûen végzõ személy által az adott körülmények között ésszerûek voltak.

Bizonyos esetekben a Felek és résztvevõik megegyezhetnek arról, amennyiben másként nem jelzik, hogy a megállapodás szerint végzett közös kutatás folyamán lehetõség van a szolgáltatott, cserélt vagy létrehozott információ egy részét vagy egészét nem nyilvánosságra hozni.

2. Mindkét Fél biztosítja, hogy õ vagy résztvevõi egyértelmûen azonosítsák a nyilvánosságra nem hozható információt, például megfelelõ jelzéssel vagy korlátozó tartalmú felirattal. Ez szintén vonatkozik az említett információ teljes egészének vagy részeinek bármely másolatára.

Ha az egyik Fél a megállapodás szerint nyilvánosságra nem hozott információt kap, tiszteletben tartja annak kiváltságos jellegét. Ezek a korlátozások automatikusan megszûnnek, ha az információt a tulajdonos nyilvánosságra hozza.

3. A megállapodás keretében közölt, nyilvánosságra nem hozott információt a fogadó Fél terjesztheti a folyamatban lévõ közös kutatás meghatározott céljaira felhatalmazott, fogadó Félen belüli vagy általa alkalmazott személyeknek és a fogadó Fél más érintett minisztériumainak vagy ügynökségeinek feltéve, hogy bármely nyilvánosságra nem hozott információt egy bizalmassági megállapodás értelmében terjesztenek ily módon és, mint olyan, azonnal felismerhetõ az említett elõírások szerint.

4. A nyilvánosságra nem hozott információt szolgáltató Fél elõzetes írásbeli beleegyezésével a fogadó Félnek lehetõsége van az ilyen nyilvánosságra nem hozott információ szélesebb körben való terjesztésére, mint ahogyan azt a 3. pont engedélyezi. A Felek együttmûködnek az ilyen széles körû terjesztésre vonatkozó elõzetes írásbeli beleegyezés kérelmezési- és megszerzési eljárásainak kidolgozásában, és mindkét Fél olyan mértékben engedélyezi ezt, amilyen mértékben saját politikái, rendeletei és törvényei engedélyezik.

B. Nem dokumentált, nyilvánosságra nem hozott információ

A megállapodás keretein belül rendezett szemináriumokról vagy más találkozókról származó nem dokumentált, nyilvánosságra nem hozott vagy egyéb bizalmas információt vagy a személyzet kialakításából, létesítmények használatából vagy más közös projektekbõl származó információt a Felek vagy résztvevõik a megállapodásban a dokumentált információkra vonatkozó alapelvek szerint kezelik, feltéve, hogy az ilyen nyilvánosságra nem hozott vagy más bizalmas vagy kiváltságos információ címzettje tisztában van a közölt információ bizalmas jellegével a közlés idõpontjában.

C. Ellenõrzés

Mindkét Fél törekszik biztosítani, hogyha a megállapodás keretein belül nyilvánosságra nem hozott információt kap, azt az ebben foglaltak alapján ellenõrzi. Ha a Felek valamelyike tudomást szerez arról, hogy biztosan, vagy várhatóan képtelen lesz az A. és B. szakasz nem-terjesztésre vonatkozó rendelkezéseinek teljesítésére, azonnal értesíti a másik Felet. A Felek ezután konzultálnak a megfelelõ intézkedések meghatározásáról.

--------------------------------------------------