21999D0722(09)Hivatalos Lap L 189 , 22/07/1999 o. 0063 - 0063


Az EGT-Vegyesbizottság 90/98 határozata

(1998. szeptember 25.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás), és különösen annak 98. cikkére,

mivel a Megállapodás II. mellékletét az 1997. december 15-i 101/97 EGT-vegyesbizottsági határozat [1] módosította;

mivel a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1014/90/EGK rendelet módosításáról szóló, 1997. december 16-i 2523/97/EK bizottsági rendeletet [2] be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás II. melléklete XXVII. fejezetének 2. pontja (1014/90/EGK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- 397 L 2523: A Bizottság 1997. december 16-i 2523/97/EK rendelete (HL L 346., 1997.12.17., 46. o.)."

2. cikk

A 2523/97/EK bizottsági rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, melyek e határozat megfelelő nyelvi változatának mellékletét képezik, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 1998. szeptember 26-án lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 1998. szeptember 25-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

N. v. Liechtenstein

[1] HL L 193., 1998.7.9., 61. o.

[2] HL L 346., 1997.12.17., 46. o.

--------------------------------------------------