21999D0415(01)Hivatalos Lap L 100 , 15/04/1999 o. 0038 - 0039


Az EGT-Vegyesbizottság 55/98 határozata

(1998. július 4.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás), és különösen annak 98. cikkére,

mivel a Megállapodás II. mellékletét az 1998. május 29-i 44/98 EGT-vegyesbizottsági határozat [1] módosította;

mivel a gépjárművek hátrameneti és sebességmérő berendezéséről szóló, 1975. június 26-i 75/443/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 1997. június 24-i 97/39/EK bizottsági irányelvet [2] be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás II. melléklete I. fejezetének 18. pontja (75/443/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- 397 L 0039: A Bizottság 1997. június 24-i 97/39/EK irányelve (HL L 177., 1997.7.5., 15. o.)."

2. cikk

A 97/39/EK bizottsági irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, melyek e határozat megfelelő nyelvi változatának mellékletét képezik, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 1998. augusztus 1-jén lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 1998. július 4-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

F. Barbaso

[1] HL L 30., 1999.2.4., 43. o.

[2] HL L 177., 1997.7.5., 15. o.

--------------------------------------------------