11/ 57

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

3


21999A1204(02)


L 311/3

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA


MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről (1)

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET létrehozó szerződés Szerződő Felei,

a továbbiakban: a tagállamok, valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

egyrészről,

A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Dél-Afrika,

másrészről,

a továbbiakban: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, a tagállamok és Dél-Afrika közötti baráti kötelékeket és együttműködést, valamint a Szerződő Felek által vallott közös értékeket;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Dél-Afrika tovább kívánják erősíteni e kapcsolatokat, továbbá a viszonosságon, a partnerségen és a közös fejlesztésen alapuló szoros és tartós kapcsolatokat kívánnak létrehozni;

FELISMERVE a dél-afrikai nép által az apartheidrendszer eltörlésében, valamint a jogállamiságon, az emberi jogokon és a demokrácián alapuló új politikai rendszer kiépítésében elért történelmi jelentőségű eredményeket;

ELISMERVE a Közösség és a tagállamok által a dél-afrikai politikai változás és átmenet folyamatához biztosított politikai és pénzügyi támogatást;

EMLÉKEZTETVE a Feleknek az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelvek, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meghatározott demokratikus alapelvek és alapvető emberi jogok iránti szilárd elkötelezettségére;

SZEM ELŐTT TARTVA Dél-Afrika és az Európai Közösség közötti, 1994. október 10-én aláírt együttműködési megállapodást;

EMLÉKEZTETVE a Felek azon szándékára, hogy Dél-Afrika és a Mauritiuson 1995. november 4-én aláírt megállapodással módosított AKCS–EK loméi egyezmény országai között a lehető legszorosabb kapcsolatot alakítsanak ki, ami Dél-Afrika negyedik AKCS–EK loméi egyezményhez történő csatlakozásának szabályozásáról szóló jegyzőkönyv 1997. április 24-i aláírásában fejeződött ki;

FIGYELEMMEL a Felek Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) való tagságából eredő jogaira és kötelezettségeire, az Uruguayi Forduló eredményeinek végrehajtásához történő hozzájárulás szükségességére, valamint a feleknek e tekintetben már megtett erőfeszítéseire;

EMLÉKEZTETVE a Felek által a nemzetközi kereskedelemre irányadó elveknek és szabályoknak tulajdonított jelentőségre, valamint annak szükségességére, hogy azokat átláthatóan és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák;

MEGERŐSÍTVE, hogy a Közösség és a tagállamok támogatják és elősegítik a kereskedelem liberalizálására és a gazdasági szerkezetátalakításra irányuló jelenlegi dél-afrikai folyamatot;

ELISMERVE a dél-afrikai kormány erőfeszítéseit, hogy Dél-Afrika népei számára gazdasági és társadalmi fejlődést biztosítson;

HANGSÚLYOZVA, hogy mind az Európai Unió, mind Dél-Afrika fontosnak tartja a dél-afrikai újjáépítési és fejlesztési program sikeres végrehajtását;

MEGERŐSÍTVE a Felek azon elkötelezettségét, hogy előmozdítsák a dél-afrikai országok közötti regionális együttműködést és gazdasági integrációt, valamint elősegítsék a fenti országok közötti kereskedelem liberalizációját;

SZEM ELŐTT TARTVA a Felek azon elkötelezettségét, hogy biztosítsák, hogy kölcsönös megállapodásaik nem gátolják a Dél-afrikai Vámunió (SACU) átalakításának folyamatát, amely Dél-Afrikát négy AKCS-állammal kapcsolja össze;

HANGSÚLYOZVA a Felek által az 1994-ben Kairóban megtartott népesedési és fejlődési világkonferencia, az 1995 márciusában Koppenhágában megtartott világcsúcs a szociális fejlődésről, valamint az 1995-ben Pekingben megtartott IV. világkonferencia a nők helyzetéről zárónyilatkozatában megállapított értékeknek és alapelveknek tulajdonított jelentőséget;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE a Feleknek a gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint a munkavállalók alapvető jogainak tiszteletben tartása iránti elkötelezettségét, különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vonatkozó – például az egyesülési jogra, a kollektív tárgyalásokhoz és a megkülönböztetésmentességhez való jogra, a kényszermunka és a gyermekmunka megszüntetésére vonatkozó témákról szóló – egyezményei előmozdításával;

EMLÉKEZTETVE a közös érdekű ügyekkel kapcsolatos, kétoldalú és többoldalú rendszeres politikai párbeszéd előmozdításának jelentőségére;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS CÉLKITűZÉSEK, ALAPELVEK ÉS POLITIKAI PÁRBESZÉD

1. cikk

Célkitűzések

E megállapodás célkitűzései a következők:

a)

a Felek közötti párbeszéd megfelelő keretének biztosítása, amely az e megállapodás által szabályozott területeken előmozdítja a szoros kapcsolatok fejlesztését;

b)

Dél-Afrika által az átmenet folyamatával kapcsolatos gazdasági és társadalmi alapok megerősítése érdekében tett erőfeszítések támogatása;

c)

a regionális együttműködés és gazdasági integráció elősegítése a dél-afrikai régióban a kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez való hozzájárulás céljából;

d)

az áruk, szolgáltatások és a tőke kölcsönös kereskedelme kibővítésének és kölcsönös liberalizációjának előmozdítása;

e)

Dél-Afrika zökkenőmentes és fokozatos világgazdasági integrációjának elősegítése;

f)

a Közösség és Dél-Afrika közötti, közös érdekű együttműködés saját hatáskörükön belüli előmozdítása.

2. cikk

Alapvető elem

A Közösség és Dél-Afrika kül- és belpolitikája az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában meghatározott demokratikus alapelvek és alapvető emberi jogok, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartásán alapul, és e megállapodás alapvető elemét jelenti.

A Felek továbbá újólag megerősítik a jó kormányzás elvéhez való ragaszkodásukat.

3. cikk

A teljesítés elmulasztása

(1)   Amennyiben az egyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesíti az e megállapodás szerinti kötelezettségeit, megfelelő intézkedéseket hozhat.

(2)   Ezt megelőzően a másik Fél rendelkezésére bocsátja 30 napon belül a helyzet alapos vizsgálatához szükséges minden vonatkozó információt abból a célból, hogy a Felek számára elfogadható megoldást találjanak.

(3)   Rendkívül sürgős esetekben előzetes konzultáció nélkül is meg lehet hozni a megfelelő intézkedéseket. Ezen intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet, és amennyiben a másik Fél kéri, konzultációkat kell folytatni. E konzultációkat az intézkedésekről szóló értesítéstől számított 30 napon belül kell megtartani. Amennyiben nem találnak megfelelő megoldást, az érintett Fél igénybe veheti a vitarendezési eljárást.

(4)   E megállapodás helyes értelmezése és gyakorlati alkalmazása céljából a Felek megállapodnak, hogy a (3) bekezdésben a „rendkívül sürgős esetek” kifejezés a megállapodásnak a Felek egyike általi jelentős megsértését jelenti. A megállapodás jelentős megsértése a következőkből áll:

i.

a megállapodásnak az általános nemzetközi jogi rendelkezések által nem jóváhagyott visszavonása; vagy

ii.

a megállapodás 2. cikkben meghatározott alapvető elemének megsértése.

(5)   A Felek megállapodnak abban, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett megfelelő intézkedéseket a nemzetközi joggal összhangban teszik, illetve ezen intézkedések megválasztásánál elsőbbséget élveznek azok, amelyek a legkevesebb zavart okozzák e megállapodás működésében.

4. cikk

Politikai párbeszéd

(1)   A Felek között rendszeres politikai párbeszéd jön létre. Ez az együttműködésüket kíséri és annak megerősítésére szolgál, valamint hozzájárul a szolidaritás tartós kötelékeinek és az együttműködés új formáinak kialakításához.

(2)   A politikai párbeszéd és együttműködés céljai különösen a következők:

a)

a Felek közötti kölcsönös megértés javítása és az álláspontok nagyobb fokú közelítése;

b)

lehetővé tenni a Felek számára, hogy figyelembe vegyék a másik Fél álláspontját és érdekeit;

c)

a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása támogatásának ösztönzése;

d)

a társadalmi igazságosság előmozdítása, valamint a szegénység és a megkülönböztetés minden formájának felszámolásához szükséges feltételek megteremtésének elősegítése.

(3)   A politikai párbeszéd kiterjed a Felek számára közös érdekű valamennyi kérdésre.

(4)   Politikai párbeszédet folytatnak minden szükséges esetben, különösen:

a)

miniszteri szinten;

b)

magas beosztású tisztviselők szintjén egyrészről Dél-Afrika képviselői, másrészről az Európai Unió Tanácsának elnöksége és az Európai Bizottság képviselői között;

c)

az összes diplomáciai csatorna teljes körű kihasználásával, beleértve a rendszeres tájékoztatást, a nemzetközi értekezletek alkalmával tartott konzultációkat és a harmadik országokban lévő diplomáciai képviselők közötti kapcsolatokat;

d)

adott esetben bármilyen más módon vagy a Felek által egyeztetett bármilyen más szinten, amely hasznos hozzájárulást jelentene a párbeszéd megszilárdításához és hatékonyságának növeléséhez.

(5)   Az előző bekezdésekben előírt kétoldalú politikai párbeszéden kívül a Felek teljes mértékben kihasználják az Európai Unió és a dél-afrikai országok közötti regionális politikai párbeszéd lehetőségét, és ahhoz aktívan hozzájárulnak különösen azzal a céllal, hogy előmozdítsák a régió tartós békéjét és stabilitását.

A Felek a nagyobb, AKCS–EU-keretek közt zajló politikai párbeszédben is részt vesznek a vonatkozó AKCS–EK-szerződésekben előírt és meghatározott módon.

II. CÍM

KERESKEDELEM

A. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Szabadkereskedelmi terület

(1)   A Közösség és Dél-Afrika megállapodnak, hogy e megállapodás és a WTO rendelkezéseinek megfelelően szabadkereskedelmi területet hoznak létre.

(2)   A szabadkereskedelmi területet átmeneti időszakra hozzák létre, amely a megállapodás hatálybalépésétől számítva Dél-Afrika tekintetében legfeljebb 12, a Közösség tekintetében legfeljebb 10 év.

(3)   A szabadkereskedelmi terület kiterjed valamennyi ágazat áruinak szabad mozgására. E megállapodás kiterjed a szolgáltatások kereskedelmének liberalizációjára és a tőke szabad mozgására is.

6. cikk

Árubesorolás

A Közösség a Dél-Afrikából behozott áruk besorolására a Kombinált Nómenklatúrát alkalmazza. Dél-Afrika a Közösségből behozott áruk besorolására a Harmonizált Rendszert alkalmazza.

7. cikk

Alapvám

(1)   Minden termék tekintetében az alapvám, amelyre a megállapodásban meghatározott egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell, az e megállapodás hatálybalépésének napján ténylegesen alkalmazott vám.

(2)   A Közösség és Dél-Afrika közlik egymással saját alapvámjaikat a Felek közötti megállapodás szerinti vámfelfüggesztési és -csökkentési kötelezettségvállalásnak, valamint az ezen alapelvektől az I. mellékletben megállapított, megállapodás szerinti eltéréseknek megfelelően.

(3)   Azon esetekben, amikor a vámlebontási folyamat nem kezdődik el a megállapodás hatálybalépésekor (különösen a II. melléklet 3., 4. és 5. jegyzékében; a III. melléklet 2., 3., 4. és 6. jegyzékében; a IV. melléklet 3., 4., 7 és 8. jegyzékében; az V. mellékletben; a VI. melléklet 2., 3. és 5. jegyzékében; valamint a VII. mellékletben felsorolt termékek esetében), a vám, amelyre a megállapodásban meghatározott egymást követő csökkentéseket alkalmazni kell, vagy az e cikk (1) bekezdésében említett alapvám, vagy az adott vámlebontási ütemezés kezdetének napján erga omnes alapon alkalmazott vám, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb.

8. cikk

Fiskális vámok

A behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális vámokra is alkalmazni kell, a behozott és helyben előállított árukra is kivetett nem diszkriminatív jövedéki adók kivételével, amelyek megfelelnek a 21. cikk rendelkezéseinek.

9. cikk

A vámokkal azonos hatású díjak

A megállapodás hatálybalépésekor a Közösség és Dél-Afrika eltörlik valamennyi a behozatal során alkalmazott, a behozatali vámokkal egyenértékű díjat.

B. SZAKASZ

IPARI TERMÉKEK

10. cikk

Fogalommeghatározás

E szakasz rendelkezéseit a Közösségből és Dél-Afrikából származó termékekre kell alkalmazni, a mezőgazdasági termékek e megállapodás szerinti meghatározása alá tartozó termékek kivételével.

11. cikk

A vámok Közösség általi lebontása

(1)   E megállapodás hatálybalépésekor a Dél-Afrikából származó, a II. mellékletben felsoroltaktól eltérő ipari termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat eltörlik.

(2)   A II. melléklet 1. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

 

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 75 %-ára csökken;

 

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50 %-ára csökken;

 

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25 %-ára csökken;

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(3)   A II. melléklet 2. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

 

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 86 %-ára csökken;

 

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 72 %-ára csökken;

 

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 57 %-ára csökken;

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 43 %-ára csökken;

 

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 28 %-ára csökken;

 

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 14 %-ára csökken;

 

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(4)   A II. melléklet 3. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 75 %-ára csökken;

 

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50 %-ára csökken;

 

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25 %-ára csökken;

 

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

Az említett jegyzékben feltüntetett számos termék esetében a vámok lebontását négy évvel e megállapodás hatálybalépése után kezdik el. E termékek esetében a vámok lebontását három egyenlő, éves csökkentéssel hajtják végre, amit hat évvel a megállapodás hatálybalépése után kell befejezni.

Az említett jegyzékben feltüntetett egyes acéltermékek esetében a vámcsökkentést a legnagyobb kedvezményes elbánás alapján hajtják végre, a nullaszázalékos vámtételt 2004-ben érik el.

(5)   A II. melléklet 4. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat a megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb tíz éven belül eltörlik.

Az említett jegyzékben feltüntetett gépkocsialkatrészek esetében az alkalmazott vám a megállapodás hatálybalépésétől kezdve 50 %-kal csökken.

Az említett jegyzékben szereplő termékek esetében a közösségi alapvámokat és vámlebontási menetrendet 2000 második félévében határozzák meg azt követően, hogy mindkét Fél megvizsgálta a III. melléklet 5. és 6. jegyzékében említett, a Közösségből származó gépjárműipari termékek Dél-Afrikába történő behozatala további liberalizálásának lehetőségét, figyelembe véve többek között a dél-afrikai gépjárműgyártás fejlesztési programja értékelésének eredményét.

(6)   A II. melléklet 5. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat – a vámok lehetséges lebontását figyelembe véve – e megállapodás ötödik évében felülvizsgálják.

12. cikk

A vámok Dél-Afrika általi lebontása

(1)   E megállapodás hatálybalépésekor a Közösségből származó, a III. mellékletben felsoroltaktól eltérő ipari termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat eltörlik.

(2)   A III. melléklet 1. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

 

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 75 %-ára csökken;

 

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50 %-ára csökken;

 

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25 %-ára csökken;

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(3)   A III. melléklet 2. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 67 %-ára csökken;

 

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 33 %-ára csökken;

 

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(4)   A III. melléklet 3. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 90 %-ára csökken;

 

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 80 %-ára csökken;

 

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 70 %-ára csökken;

 

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 60 %-ára csökken;

 

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50 %-ára csökken;

 

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 40 %-ára csökken;

 

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 30 %-ára csökken;

 

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 20 %-ára csökken;

 

11 évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 10 %-ára csökken;

 

12 évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(5)   A III. melléklet 4. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

 

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 88 %-ára csökken;

 

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 75 %-ára csökken;

 

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 63 %-ára csökken;

 

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50 %-ára csökken;

 

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 38 %-ára csökken;

 

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25 %-ára csökken;

 

11 évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 13 %-ára csökken;

 

12 évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(6)   A III. melléklet 5. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat az említett mellékletben szereplő menetrend szerint fokozatosan csökkentik.

(7)   A III. melléklet 6. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat a megállapodás működése során rendszeresen felülvizsgálják, tekintetbe véve a kereskedelem további liberalizálását.

Dél-Afrika tájékoztatja a Közösséget a dél-afrikai gépjárműipar fejlesztési programja értékelésének eredményéről. Javaslatokat nyújt be a III. melléklet 5. és 6. jegyzékében, említett, a Közösségből származó gépjárműipari termékek Dél-Afrikába történő behozatalának további liberalizálására. A felek 2000 második félévében közösen vizsgálják meg ezeket a javaslatokat.

C. SZAKASZ

MEZőGAZDASÁGI TERMÉKEK

13. cikk

Fogalommeghatározás

E szakasz rendelkezéseit a Közösségből és Dél-Afrikából származó, a WTO-meghatározás alá tartozó mezőgazdasági termékekre, valamint a halakra és halászati termékekre (3. árucsoport, 1604, 1605 vámtarifaszám, valamint a 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 és 2301 20 00 alszám alá tartozó termékek) kell alkalmazni.

14. cikk

A vámok Közösség általi lebontása

(1)   E megállapodás hatálybalépésekor a Dél-Afrikából származó, a IV. mellékletben felsoroltaktól eltérő mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat eltörlik.

(2)   A IV. melléklet 1. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

 

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 75 %-ára csökken;

 

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50 %-ára csökken;

 

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25 %-ára csökken;

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(3)   A IV. melléklet 2. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

 

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 91 %-ára csökken;

 

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 82 %-ára csökken;

 

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 73 %-ára csökken;

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 64 %-ára csökken;

 

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 55 %-ára csökken;

 

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 45 %-ára csökken;

 

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 36 %-ára csökken;

 

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 27 %-ára csökken;

 

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 18 %-ára csökken;

 

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 9 %-ára csökken;

 

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(4)   A IV. melléklet 3. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 87 %-ára csökken;

 

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 75 %-ára csökken;

 

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 62 %-ára csökken;

 

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50 %-ára csökken;

 

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 37 %-ára csökken;

 

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25 %-ára csökken;

 

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 12 %-ára csökken;

 

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

A fenti mellékletben említett egyes termékek esetében a megállapodás hatálybalépésétől a vám eltörléséig vámmentes kontingenst kell alkalmazni az említett mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően.

(5)   A IV. melléklet 4. jegyzékében felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

 

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 83 %-ára csökken;

 

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 67 %-ára csökken;

 

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50 %-ára csökken;

 

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 33 %-ára csökken;

 

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 17 %-ára csökken;

 

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

Egyes, a fenti mellékletben említett termékek esetében a megállapodás hatálybalépésétől a vám eltörléséig vámmentes kontingenst kell alkalmazni az említett mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően.

(6)   A Dél-Afrikából származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat a IV. melléklet 5. jegyzéke sorolja fel, és azokat az abban a mellékletben említett feltételeknek megfelelően kell alkalmazni.

Az Együttműködési Tanács a következőkről határozhat:

a)

a IV. melléklet 5. jegyzékében felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékek jegyzékének kibővítése; és

b)

a feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmazandó vámok csökkentése. E vámcsökkentés akkor hajtható végre, ha a Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelemben az alaptermékekre alkalmazandó vámokat csökkentik, vagy a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kölcsönös engedményekből eredő csökkentés hatására.

(7)   A Dél-Afrikából származó egyes feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó csökkentett vámokat a IV. melléklet 6. jegyzéke sorolja fel, és azokat e megállapodás hatálybalépésétől, valamint az említett mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően kell alkalmazni.

(8)   A IV. melléklet 7. jegyzékében felsorolt, a Dél-afrikai Köztársaságból származó termékeknek az Európai Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat a közös agrárpolitika jövőbeni fejleményei alapján a megállapodás működése során rendszeresen felül kell vizsgálni.

(9)   A IV. melléklet 8. jegyzékében felsorolt termékekre vonatkozó vámengedmények nem alkalmazhatók, mivel e termékek oltalom alatt álló EU-jelölések alá taroznak.

(10)   Az V. mellékletben felsorolt, Dél-Afrikából származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámengedményeket az említett mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően kell alkalmazni.

15. cikk

A vámok Dél-Afrika általi lebontása

(1)   E megállapodás hatálybalépésekor a Közösségből származó, a VI. mellékletben felsoroltaktól eltérő mezőgazdasági termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat eltörlik.

(2)   A VI. melléklet 1. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

 

e megállapodás hatálybalépésekor minden vám az alapvám 75 %-ára csökken;

 

egy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50 %-ára csökken;

 

két évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25 %-ára csökken;

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(3)   A VI. melléklet 2. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik a következő menetrendnek megfelelően:

 

három évvel e megállapodás hatálybalépése után minden egyes vám az alapvám 67 %-ára csökken;

 

négy évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 33 %-ára csökken;

 

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

(4)   A VI. melléklet 3. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat fokozatosan eltörlik, a következő menetrendnek megfelelően:

 

öt évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 88 %-ára csökken;

 

hat évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 75 %-ára csökken;

 

hét évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 63 %-ára csökken;

 

nyolc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 50 %-ára csökken;

 

kilenc évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 38 %-ára csökken;

 

tíz évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 25 %-ára csökken;

 

11 évvel e megállapodás hatálybalépése után minden vám az alapvám 13 %-ára csökken;

 

12 évvel e megállapodás hatálybalépése után a megmaradt vámokat eltörlik.

Egyes, az említett mellékletben feltüntetett termékek esetében a megállapodás hatálybalépésétől a vám eltörléséig vámmentes kontingenst kell alkalmazni az említett mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően.

(5)   A VI. melléklet 4. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat a megállapodás működése során rendszeresen felülvizsgálják.

(6)   A VII. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó halászati termékek Dél-Afrikába történő behozatalára alkalmazandó vámokat a megfelelő vámtarifaszámok vámjainak a Közösség általi eltörlésével párhuzamosan fokozatosan eltörlik.

16. cikk

Mezőgazdasági védintézkedések

E megállapodás egyéb rendelkezései és különösen a 24. cikk sérelme nélkül, amennyiben – tekintettel a mezőgazdasági piacok különös érzékenységére – az egyik Fél területéről származó termékek behozatala a másik Fél piacán súlyos zavart okoz vagy azzal fenyeget, az Együttműködési Tanács a megfelelő megoldás megtalálásának érdekében haladéktalanul megvizsgálja az esetet. Az Együttműködési Tanács döntéséig és amennyiben kivételes körülmények azonnali intézkedést igényelnek, az érintett Fél a zavar korlátozásához vagy elhárításához szükséges ideiglenes intézkedéseket tehet. Az ilyen ideiglenes intézkedések megtételénél az érintett Fél mindkét Fél érdekét figyelembe veszi.

17. cikk

A vámok Dél-Afrika általi gyorsított lebontása

(1)   Dél-Afrika kérésére a Közösség – az Európai Közösségből származó ugyanolyan termékek Dél-Afrikába történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítések eltörlésével együtt – megvizsgálja a mezőgazdasági termékek Dél-Afrikába történő behozatalára vonatkozó vámlebontás gyorsított menetrendjével kapcsolatos javaslatokat.

(2)   Amennyiben a Közösség kedvező választ ad a fenti kérelemre, a vámlebontás és az export-visszatérítés eltörlésének új menetrendjét a két Fél által egyeztetett időponttól kezdődően egyszerre kell alkalmazni.

(3)   Kedvezőtlen közösségi válasz esetében e megállapodás vámeltörlésre vonatkozó rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

18. cikk

Felülvizsgálati záradék

Legkésőbb öt évvel e megállapodás hatálybalépését követően a Közösség és Dél-Afrika megvizsgálja az egymás közötti kereskedelem liberalizációs folyamatának további lépéseit. E célból el kell végezni – különösen, de nem kizárólag – a II. melléklet 5. jegyzékében, a III. melléklet 5. és 6. jegyzékében, a IV. melléklet 5., 6. és 7. jegyzékében, az V. melléklet 1., 2., 3. és 4. jegyzékében, a VI. melléklet 4. és 5. jegyzékében, valamint a VII. mellékletben felsorolt termékekre alkalmazandó vámok felülvizsgálatát.

III. CÍM

KERESKEDELMI KÉRDÉSEK

A. SZAKASZ

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

19. cikk

A határon alkalmazandó intézkedések

(1)   E megállapodás hatálybalépésekor a behozatalra és kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat, valamint az azokkal a Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelemben azonos hatású intézkedéseket el kell törölni.

(2)   A Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelemben nem vezethetnek be új, a behozatalra és kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat, valamint azokkal azonos hatású intézkedéseket.

(3)   E megállapodás hatálybalépésétől a Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelemben nem vezethetnek be új behozatali és kiviteli vámokat, valamint azokkal azonos hatású díjakat, illetve a már alkalmazott vámokat és díjakat nem növelhetik.

20. cikk

Agrárpolitikák

(1)   A Felek az Együttműködési Tanácsban rendszeresen konzultációkat tarthatnak agrárpolitikájuk stratégiájáról és gyakorlati módszereiről.

(2)   Amennyiben agrárpolitikája végrehajtása során valamelyik Fél szükségesnek véli az e megállapodásban megállapított rendelkezések módosítását, értesíti az Együttműködési Tanácsot, amely határoz a kért módosításról.

(3)   Amennyiben a Közösség vagy Dél-Afrika a (2) bekezdés alkalmazása során módosítja e megállapodás mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezéseit, kiigazításokat tesz – amelyekről az Együttműködési Tanácsban kell megállapodni – annak érdekében, hogy az e megállapodásban előírttal azonos szinten tartsák a másik Fél területéről származó behozatalra vonatkozó engedményeket.

21. cikk

Adózási intézkedések

(1)   A Felek tartózkodnak minden belső adózási intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely akár közvetett, akár közvetlen megkülönböztetést hoz létre az egyik Fél termékei és a másik Fél területéről származó termékek között.

(2)   A Felek egyikének területére kivitt termékek – az azokra közvetlenül vagy közvetve kivetett közvetett adók összegén felül – nem részesülhetnek a közvetett belső adók visszatérítésének előnyében.

22. cikk

Vámuniók és szabadkereskedelmi területek

(1)   E megállapodás nem zárja ki vámuniók, szabadkereskedelmi területek vagy egyéb szabályok fenntartását vagy létrehozását a Felek valamelyike és harmadik országok között, amennyiben azok nem változtatnak az e megállapodásban előírt jogokon és kötelezettségeken.

(2)   A Közösség és Dél-Afrika az Együttműködési Tanácsban konzultációt folytat a vámunió vagy szabadkereskedelmi területek létrehozásáról vagy kiigazításáról szóló megállapodásokról, valamint szükség esetén más, a harmadik országokkal szembeni kereskedelempolitikájukhoz kapcsolódó főbb kérdésekről. Ilyen konzultációkat különösen abban az esetben kell tartani, ha az Európai Unióhoz egy harmadik ország csatlakozik, a Közösség és Dél-Afrika kölcsönös érdekei figyelembevételének biztosítása céljából.

23. cikk

Dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések

(1)   Ebben a megállapodásban semmi sem érinti vagy befolyásolja a dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedések bármelyik Fél által – a WTO létrehozásáról szóló Marrakech-i Megállapodáshoz mellékelt 1994. évi GATT VI. cikkének, 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodásnak és a támogatásokról és a kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodásnak megfelelően – történő meghozatalát.

(2)   A végleges dömpingellenes és kiegyenlítő vámok Dél-Afrikából behozott termékek tekintetében történő kivetése előtt a Felek az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodásban, valamint a támogatásokról és a kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodásban előírtaknak megfelelően mérlegelhetik a konstruktív jogorvoslati intézkedések lehetőségét.

24. cikk

Védzáradék

(1)   Amennyiben valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett hozna be, amely a Szerződő Felek egyikének területén a hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékek hazai termelői számára súlyos kárt okoz vagy azzal fenyeget, a Közösség vagy Dél-Afrika – az esettől függően – megfelelő intézkedéseket tehet a WTO létrehozásáról szóló Marrakech-i Megállapodáshoz mellékelt, a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodásban vagy a mezőgazdaságról szóló megállapodásban előírt feltételek mellett, valamint a 26. cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően.

(2)   Amennyiben valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett hoznak be, amely súlyos romlást okoz vagy azzal fenyeget az Európai Unió legkülső régióinak gazdasági helyzetében, az Európai Unió – az alternatív megoldások megvizsgálását követően – kivételesen olyan felügyeleti vagy védintézkedéseket tehet, amelyek a 26. cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően az érintett régió(k)ra korlátozódnak.

(3)   Amennyiben valamely terméket olyan megnövelt mennyiségben és olyan feltételek mellett hoznak be, amely súlyos romlást okoz vagy azzal fenyeget a Dél-afrikai Vámunió (SACU) egy vagy több más tagjának gazdasági helyzetében, Dél-Afrika – az érintett ország vagy országok kérésére, illetve az alternatív megoldások megvizsgálását követően – kivételesen olyan felügyeleti vagy védintézkedéseket tehet, amelyek megfelelnek a 26. cikkben megállapított eljárásoknak.

25. cikk

Átmeneti védintézkedések

(1)   A 24. cikk rendelkezései ellenére, Dél-Afrika vámemelések vagy vámok újbóli bevezetése formájában olyan korlátozott időtartamú rendkívüli intézkedéseket hozhat, amelyek eltérnek a 12. és a 15. cikk rendelkezéseitől.

(2)   Ezen intézkedések kizárólag azon születő iparágakra vagy azon ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek a 12. és a 15. cikkben előirányzott vámok csökkenése következtében a Közösségből származó behozatal megnövekedése által okozott komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen, ha e nehézségek jelentős társadalmi problémákat idéznek elő.

(3)   Azon, Dél-Afrikában a Közösségből származó termékekre alkalmazandó behozatali vámok, amelyeket ezen intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az alapvámot vagy az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtételt, illetve az ad valorem 20 %-ot – attól függően, hogy melyik az alacsonyabb –, és a Közösségből származó termékekre preferenciális elemet tartalmaznak. Az ezen intézkedésekkel érintett termékek behozatalának összértéke nem haladhatja meg a Közösségből származó ipari termékek teljes behozatalának 10 %-át azon utolsó év alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

(4)   Ezen intézkedéseket legfeljebb négy évig lehet alkalmazni. Azok legkésőbb a legfeljebb 12 éves átmeneti időszak lejártával hatályukat vesztik. E határidők az Együttműködési Tanács határozatával kivételesen meghosszabbíthatók.

(5)   Ilyen intézkedés nem vezethető be egy termék tekintetében, ha több mint három év eltelt azóta, hogy az adott termékre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, valamint azokkal azonos hatású díjat és intézkedést eltöröltek.

(6)   Dél-Afrika tájékoztatja az Együttműködési Tanácsot azon rendkívüli intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a Közösség kérésére a bevetésük előtt az ilyen intézkedésekről konzultációkat kell tartani annak érdekében, hogy megfelelő megoldást találjanak. Az erről szóló tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kivetendő vámok bevezetésére és későbbi eltörlésére vonatkozó indikatív menetrendet.

(7)   Amennyiben a (6) bekezdésben említett tervezett intézkedésekkel kapcsolatban az adott értesítéstől számított 30 napon belül nem jön létre megegyezés, Dél-Afrika megteheti a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket, valamint benyújtja az Együttműködési Tanácsnak az e cikk alapján bevezetett vámok eltörlésére vonatkozó végleges menetrendet. E menetrend előírja e vámok legkésőbb a bevezetésüket követő egy évvel kezdődő, egyenlő éves részletekben történő fokozatos lebontását. Az Együttműködési Tanács eltérő menetrendet is megállapíthat.

26. cikk

Védintézkedési eljárás

(1)   Amennyiben a Közösség vagy Dél-Afrika a 24. cikkben említett nehézségek tekintetében felügyeleti rendszert kezdeményez, amelynek célja a kereskedelmi forgalom alakulásával kapcsolatos információk gyors szolgáltatása, erről értesíti a másik Felet, és megkeresés alapján konzultációt folytat vele.

(2)   A 24. cikkben meghatározott esetekben – az abban előírt intézkedés megtétele előtt – vagy azon esetekben, amelyekre e cikk (5) bekezdésének b) pontja vonatkozik, a Közösség vagy Dél-Afrika, az esettől függően, ellátja az Együttműködési Tanácsot valamennyi lényeges információval abból a célból, hogy mindkét Fél számára elfogadható megoldást találjanak.

(3)   Az intézkedések megválasztásánál előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás működését, és azokat a komoly károk megelőzéséhez vagy orvoslásához, valamint a kiigazítás megkönnyítéséhez szükséges mértékben kell alkalmazni.

(4)   A védintézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az Együttműködési Tanácsot, és e testületben rendszeres konzultációkat kell folytatni azokról, különösen a körülményekhez képest minél hamarabb történő eltörlésükre vonatkozó menetrend meghatározása céljából.

(5)   Az előző bekezdések végrehajtásához a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.

a)

A 24. cikkel kapcsolatosan az Együttműködési Tanács elé terjesztik vizsgálatra az azon cikkben említett helyzetből eredő nehézségeket, amely bármely, az ilyen nehézségek megszüntetéséhez szükséges határozatot meghozhat. Amennyiben az Együttműködési Tanács vagy az exportáló Fél az ügy beterjesztésétől számított 30 napon belül nem hozza meg a nehézségek megszüntetéséhez szükséges határozatot, vagy nem találnak más megfelelő megoldást, az importáló Fél megfelelő intézkedéseket fogadhat el a probléma orvoslására. Az ilyen intézkedéseket legfeljebb egy hároméves időszakra kell meghozni, és azok olyan előírásokat tartalmaznak, amelyek fokozatosan – legkésőbb a meghatározott időszak végére – az intézkedések megszüntetéséhez vezetnek.

b)

Amennyiben azonnali intézkedést igénylő kivételes körülmények – az esettől függően – lehetetlenné teszik az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot, a Közösség vagy Dél-Afrika – amelyik a kettő közül az érintett – a 24. cikkben meghatározott esetekben haladéktalanul alkalmazhat a helyzet kezeléséhez szükséges óvintézkedéseket, és erről haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet.

27. cikk

Kivételek

E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, a kivitelre, a tranzitárukra vagy a használt áruk kereskedelmére vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme; a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme, vagy a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme vagy az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok indokolnak. Az ilyen tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek az önkényes és indokolatlan megkülönböztetés – amennyiben azonos feltételek állnak fenn – vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

28. cikk

Származási szabályok

Az e megállapodásban előírt vámkedvezmények alkalmazására vonatkozó származási szabályokat az 1. jegyzőkönyv állapítja meg.

B. szakasz

LETELEPEDÉSI JOG ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

29. cikk

A GATS szerinti kötelezettségek újólagos megerősítése

(1)   A Felek – elismerve a szolgáltatások gazdaságaik fejlődése szempontjából növekvő jelentőségét – hangsúlyozzák a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános megállapodás (GATS), különösen annak a legnagyobb kedvezményes elbánásra vonatkozó alapelve szigorú betartásának fontosságát, beleértve a mellékelt kötelezettségvállalásokkal együtt alkalmazandó jegyzőkönyveket.

(2)   A GATS-szal összhangban a legnagyobb kedvezményes elbánás nem alkalmazható a következőkre:

a)

bármelyik Fél által a GATS V. cikkében meghatározott megállapodás rendelkezései vagy egy ilyen megállapodás alapján hozott intézkedések szerint biztosított előnyök;

b)

az egyik Fél által a GATS-hoz mellékletként csatolt, a legnagyobb kedvezményes vámtételre vonatkozó kivételek jegyzéke alapján biztosított egyéb előnyök.

(3)   A Felek újólag megerősítik a GATS negyedik, az alapvető távközlésről szóló jegyzőkönyvéhez, valamint a GATS ötödik, a pénzügyi szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyvéhez mellékelt kötelezettségvállalásaikat.

30. cikk

A szolgáltatásnyújtás további liberalizálása

(1)   A Felek a szolgáltatások egymás közötti kereskedelmének további liberalizálása céljából törekszenek a megállapodás hatályának kiterjesztésére. Ilyen kiterjesztés esetén a liberalizációs folyamat biztosítja alapvetően a Felek közötti valamennyi hátrányos megkülönböztetés elhagyását vagy eltörlését az érintett szolgáltatási ágazatokban, valamint ki kell terjednie a szolgáltatásnyújtás valamennyi formájára, beleértve a szolgáltatásnyújtást:

a)

az egyik Fél területéről a másik Fél területére;

b)

az egyik Fél területén a másik Fél szolgáltatásfogyasztói számára;

c)

az egyik Fél szolgáltatója által, aki a másik Fél területén székhellyel rendelkezik;

d)

az egyik Fél szolgáltatója által e Fél természetes személyeinek a másik Fél területén való jelenlétével.

(2)   Az Együttműködési Tanács megteszi a szükséges javaslatokat az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzés végrehajtására.

(3)   Ezen ajánlások megszövegezésekor az Együttműködési Tanács figyelembe veszi a Felek GATS szerinti kötelezettségeik teljesítése során szerzett tapasztalatokat, különös tekintettel annak V. cikkére általában, és különösen (3) bekezdése a) pontjára, amely a fejlődő országoknak a liberalizációs megállapodásokban való részvételét tárgyalja.

(4)   Az Együttműködési Tanács az (1) bekezdésben megállapított célkitűzést első alkalommal az e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével veti alá vizsgálatnak.

31. cikk

Tengeri szállítás

(1)   A tengeri szállítás tekintetében a Felek arra törekszenek, hogy hatékonyan, a tisztességes piaci verseny alapelvének megfelelően és kereskedelmi alapon alkalmazzák a nemzetközi piachoz és a nemzetközi tengeri forgalomhoz való korlátozás alá nem eső hozzájutás elvét.

(2)   A Felek megállapodnak abban, hogy egymás állampolgáraira és a Felek bármelyikének területén lajstromozott hajókra kiterjesztik az – áruk, utasok vagy mindkettő tengeri szállítása, a kikötőkhöz való hozzáférés, a fenti kikötők infrastruktúrájának és a kiegészítő tengerészeti szolgáltatásainak használata és a kapcsolódó díjak és terhek, vámkönnyítések, valamint a horgonyzóhelyek és a be- és kirakáshoz szükséges felszerelések kiosztása tekintetében a tisztességes piaci verseny alapelvének megfelelően és kereskedelmi alapon biztosított – legnagyobb kedvezménynél nem kevésbé kedvező elbánást.

(3)   A Felek megállapodnak, hogy a 30. cikkel összefüggésben mérlegelik a tengeri szállítási lehetőségeket, beleértve az intermodális szállítási tevékenységeket az adott időpontban meglévő, az állampolgárságra vonatkozó korlátozások, illetve a Felek bármelyike által kötött megállapodások sérelme nélkül, és amelyek összhangban vannak a Feleknek a GATS-megállapodás szerinti jogaival és kötelezettségeivel.

C. SZAKASZ

FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TőKEMOZGÁS

32. cikk

Folyó fizetések

(1)   A 34. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, a Felek vállalják, hogy engedélyezik a Közösségben és Dél-Afrikában letelepedett személyek között a folyó műveletekre vonatkozó, szabadon átváltható valutában történő fizetéseket.

(2)   Dél-Afrika megteheti az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az (1) bekezdés rendelkezéseit – amelyek liberalizálják a folyó fizetéseket – az ott letelepedett személyek ne használják tiltott tőkekiáramlás céljából.

33. cikk

Tőkemozgás

(1)   Tekintettel a tőkemozgások mérlegével kapcsolatos műveletekre, a Közösség és Dél-Afrika e megállapodás hatálybalépésétől biztosítja a jelenlegi jogszabályokkal összhangban létrehozott dél-afrikai vállalatokba történő közvetlen befektetéssel kapcsolatos szabad tőkemozgást, és az ilyen befektetés és az abból származó bármilyen nyereség felszámolását és hazatelepítését.

(2)   A Felek a Közösség és Dél-Afrika közötti tőkemozgás megkönnyítése és végül liberalizálásának teljes mértékű megvalósítása céljából konzultációt folytatnak egymással.

34. cikk

A fizetési mérleggel kapcsolatos nehézségek

Amennyiben a Közösség egy vagy több tagállamának vagy Dél-Afrikának a fizetési mérleggel kapcsolatos komoly nehézségei vannak vagy azok fenyegetik, a Közösség vagy Dél-Afrika – az esettől függően – az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény alapján meghatározott feltételekkel, valamint a Nemzetközi Valutaalap alapokmánya VIII. és XIV. cikkével összhangban olyan korlátozó intézkedéseket hozhat a folyó műveletekkel kapcsolatban, amelyek határozott időtartamra szólnak, és nem léphetik túl a fizetési mérleggel kapcsolatos helyzet orvoslásához szükséges mértéket. A Közösség vagy Dél-Afrika – az esettől függően – haladéktalanul tájékoztatja erről a másik Felet, és a lehető leghamarabb benyújtja számára az érintett intézkedések felszámolására vonatkozó menetrendet.

D. SZAKASZ

VERSENYPOLITIKA

35. cikk

Fogalommeghatározás

A megállapodás megfelelő működésével összeegyeztethetetlenek a következők, amennyiben érinthetik a Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelmet:

a)

horizontális kapcsolatban lévő társaságok közötti megállapodások és összehangolt magatartások, társaságok társulásainak határozatai, illetve vertikális kapcsolatban lévő társaságok közötti megállapodások, amelyek jelentős mértékben akadályozzák vagy korlátozzák a versenyt a Közösség vagy Dél-Afrika területén, kivéve ha a társaságok bizonyítani tudják, hogy a versenyt támogató hatások túlsúlyban vannak a versenyellenes hatásokkal szemben;

b)

egy vagy több társaság piaci erőfölénnyel való visszaélése a Közösség vagy Dél-Afrika területének egészén vagy jelentős részén.

36. cikk

Végrehajtás

Amennyiben e megállapodás hatálybalépésekor a Felek bármelyike még nem fogadta el saját hatáskörében a 35. cikk végrehajtásához szükséges törvényeket és rendelkezéseket, három éven belül azt megteszi.

37. cikk

Megfelelő intézkedések

Amennyiben a Közösség vagy Dél-Afrika úgy véli, hogy hazai piacán valamely magatartás ellentétes a 35. cikk rendelkezéseivel és:

a)

az esettel a 36. cikkben említett végrehajtási szabályok alapján nem foglalkoznak megfelelően; vagy

b)

nincsenek ilyen szabályok, és az ilyen magatartás a másik Fél érdekeit komolyan sérti vagy ezzel fenyeget, vagy a másik Fél hazai iparának, ideértve annak szolgáltatóiparát is, anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget,

az érintett fél az Együttműködési Tanácsban történt konzultációt követően vagy az ügy konzultáció céljából történő beterjesztését követő 30 munkanap elteltével saját jogszabályainak megfelelő intézkedéseket hozhat. A meghozandó megfelelő intézkedések tiszteletben tartják az érintett versenyhatóság hatáskörét.

38. cikk

Nemzetközi udvariasság

(1)   A Felek megállapodnak, hogy a Bizottság vagy a dél-afrikai versenyhatóság – amennyiben okkal feltételezi, hogy a 35. cikk alapján meghatározott versenyellenes magatartásra kerül sor a másik hatóság területén, amelyek jelentős mértékben sértik a Felek fontos érdekeit – megkeresheti a másik Fél versenyhatóságát, hogy az adott versenyhatóság versenyre vonatkozó szabályai szerint tegye meg a megfelelő helyreigazító intézkedést.

(2)   Az ilyen kérelem nem érinti a megkereső hatóság versenyjoga alapján megtett olyan intézkedéseket, amelyeket szükségesnek tarthatnak, és nem befolyásolja hátrányosan a megkeresett hatóság döntéshozatali hatáskörét vagy függetlenségét.

(3)   Saját feladatainak, jogainak, kötelezettségeinek vagy függetlenségének sérelme nélkül az ilyen módon megkeresett versenyhatóság gondosan megvizsgálja a megkereső hatóság által kifejtett nézeteket és benyújtott okiratokat, valamint figyelmet fordít különösen a kérdéses versenyellenes magatartások jellegére, az érintett társaságra vagy társaságokra, illetve a sértett Fél fontos érdekeire gyakorolt vélhetően káros hatásra.

(4)   Amennyiben a Bizottság vagy a dél-afrikai versenyhatóság úgy határoz, hogy vizsgálatot folytat le, vagy bármely olyan intézkedést szándékozik tenni, amely jelentős hatással lehet a másik Fél érdekeire, a Feleknek bármelyik Fél kérelmére konzultációt kell folytatniuk, amely során mindkét Fél törekszik arra, hogy saját fontos érdekeik figyelembevételével kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak egymás jogszabályai, szuverenitása, az adott versenyhatóságok függetlensége és a nemzetközi udvariasság kellő figyelembevételével.

39. cikk

Technikai segítségnyújtás

A Közösség technikai segítségnyújtást biztosít Dél-Afrikának versenyjoga és versenypolitikája szerkezetének átalakításához, amely többek között a következőket foglalhatja magában:

a)

szakértők cseréje;

b)

szemináriumok szervezése;

c)

képzési tevékenységek.

40. cikk

Információ

A Felek a szakmai és üzleti titoktartás követelménye által előírt korlátozások figyelembevételével cserélnek információt.

E. SZAKASZ

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

41. cikk

Állami támogatás

(1)   E megállapodás megfelelő működésével összeegyeztethetetlen az olyan állami támogatás, amely bizonyos társaságoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja vagy azzal fenyegeti a versenyt, és amely nem támogatja bármelyik Fél közrenddel kapcsolatos meghatározott célkitűzését vagy célkitűzéseit, amennyiben az érintheti a Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelmet.

(2)   A Felek egyetértenek abban, hogy érdekükben áll annak biztosítása, hogy az állami támogatásokat tisztességesen, igazságosan és átláthatóan nyújtsák.

42. cikk

Helyreigazító intézkedések

(1)   Amennyiben a Közösség vagy Dél-Afrika úgy véli, hogy egy bizonyos magatartás összeegyeztethetetlen a 41. cikk rendelkezéseivel, valamint hogy az ilyen magatartás a másik Fél érdekeit súlyosan sérti, illetve hazai piacának jelentős kárt okoz vagy azzal fenyeget, a Felek megállapodnak, hogy amennyiben a magatartással a meglévő szabályok és eljárások nem foglalkoznak megfelelően, konzultációkat kezdenek a kölcsönösen elfogadható megoldás megtalálása céljából. Az ilyen konzultációk nem érintik a Felek törvényeiből és nemzetközi kötelezettségvállalásaiból adódó jogait és kötelezettségeit.

(2)   Bármelyik Fél felkérheti az Együttműködési Tanácsot, hogy ilyen konzultáció keretében vizsgálja meg a Felek közrenddel kapcsolatos célkitűzéseit, amelyek a 41. cikkben említett állami támogatás megadását indokolják.

43. cikk

Átláthatóság

Mindegyik Fél biztosítja az átláthatóságot az állami támogatások terén. Bármelyik Fél kérésére a másik Fél információt nyújt különösen a támogatási rendszerekről, az állami támogatás meghatározott egyedi eseteiről vagy az adott támogatás teljes összegéről és elosztásáról. A Felek az információcsere során figyelembe veszik bármelyik Félnek az üzleti és szakmai titoktartás követelményeire vonatkozó jogszabályai által előírt korlátozásokat.

44. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A 41. cikk végrehajtására vonatkozó szabályok vagy eljárások hiányában az állami támogatásokra vagy a szubvenciókra az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. és XVI. cikkének rendelkezéseit, valamint a szubvenciókról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodást kell alkalmazni.

(2)   Az Együttműködési Tanács rendszeresen felülvizsgálja az ezen ügyek terén elért fejlődést. Különösen a Felek által – a 41. cikk alkalmazására való tekintettel – meghozott intézkedésekkel kapcsolatos együttműködés és egyetértés fejlesztését folytatja.

F. SZAKASZ

KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

45. cikk

Közbeszerzés

(1)   A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy a Felek közbeszerzési szerződéseihez való hozzáférést tisztességes, igazságos és átlátható rendszer szabályozza.

(2)   Az Együttműködési Tanács rendszeresen felülvizsgálja az e területen elért fejlődést.

46. cikk

Szellemi tulajdon

(1)   A Felek a legszigorúbb nemzetközi szabványokkal összhangban biztosítják a szellemi tulajdonjogok megfelelő és hatékony oltalmát. A Felek a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO-megállapodást (TRIPs) 1996. január 1-jétől alkalmazzák, és vállalják, hogy – adott esetben – javítják az említett megállapodás alapján előírt oltalmat.

(2)   Amennyiben a szellemi tulajdon oltalma terén kereskedelmi feltételeket érintő problémák fordulnának elő, bármelyik Fél kérelmére sürgősen konzultációkat kell kezdeni a kölcsönösen elfogadható megoldások elérésének céljából.

(3)   A Közösség és tagállamai megerősítik az általuk a következőkből eredő kötelezettségeknek tulajdonított jelentőséget:

a)

Jegyzőkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz (Madrid, 1989);

b)

Nemzetközi egyezmény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről (Róma, 1961);

c)

Szabadalmi együttműködési szerződés (Washington, 1979, módosítva 1984-ben).

(4)   A TRIPs-ről szóló WTO-megállapodásból eredő kötelezettségek sérelme nélkül Dél-Afrika kedvezően mérlegelhetné a (3) bekezdésben említett többoldalú egyezményekhez való csatlakozást.

(5)   A Felek megerősítik az általuk a következő jogi eszközöknek tulajdonított jelentőséget:

a)

A védjegyekkel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló nizzai megállapodás rendelkezései (Genf, 1977, módosítva 1979-ben);

b)

Berni egyezmény az irodalmi és művészeti művek védelméről (1971. évi Párizsi Okmány);

c)

Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (1978. évi Genfi Okmány);

d)

Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1977, módosítva 1980);

e)

Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (Stockholmi Okmány, módosítva 1979-ben) WIPO;

f)

WIPO szerzői jogi szerződés (WCT), 1996.

(6)   E cikk végrehajtásának megkönnyítése érdekében a Közösség – megkeresés alapján és kölcsönösen elfogadott feltételek mellett – technikai segítségnyújtást biztosíthat Dél-Afrika számára többek között a szellemi tulajdonjogok oltalmára és végrehajtására vonatkozó törvények és rendelkezések előkészítésében, az ilyen jogokkal való visszaélés megelőzésében, a jogok érvényesítésével és oltalmával foglalkozó hazai hivatalok és egyéb szervek létrehozásában és megerősítésében, beleértve a személyzet képzését.

(7)   A Felek megállapodnak, hogy e megállapodás alkalmazásában a szellemi tulajdon különösen az alábbiakat foglalja magában: a szerzői jogot – beleértve a számítógépes programok szerzői jogát –, valamint a szomszédos jogokat, a használati mintákat, a szabadalmakat – beleértve a biotechnikai találmányokat –, az ipari formaterveket, földrajzi jelzéseket – beleértve az eredetmegjelöléseket –, a védjegyeket és szolgáltatási védjegyeket, az integrált áramkörök topográfiáit, valamint az adatbázisok jogi oltalmát és az ipari tulajdon oltalmáról szóló párizsi egyezmény 10a. cikkében említett tisztességtelen verseny elleni oltalmat, valamint a know-how-ra vonatkozó bizalmas információk oltalmát.

47. cikk

Szabványosítás és megfelelőségértékelés

A Felek együttműködnek a szabványosítás, metrológia, tanúsítás és minőségbiztosítás terén annak érdekében, hogy csökkentsék a Felek között e területeken meglévő különbségeket. Ez az együttműködés a következőket foglalja magában:

a)

intézkedések a WTO TBT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban a nemzetközi műszaki szabályok, szabványok és megfelelőségértékelési eljárások nagyobb mértékű használatának előmozdítására, beleértve az ágazatspecifikus intézkedéseket;

b)

a megfelelőségértékelés kölcsönös elismerésére vonatkozó megállapodások kidolgozása a közös gazdasági érdekű ágazatokban;

c)

együttműködés a minőségirányítás és -biztosítás terén a kiválasztott – Dél-Afrika számára fontos – ágazatokban;

d)

technikai segítségnyújtás megkönnyítése a kapacitásfejlesztésre vonatkozó dél-afrikai kezdeményezésekhez az akkreditálás, metrológia és szabványosítás terén;

e)

gyakorlati jellegű kapcsolatok kiépítése a dél-afrikai és európai szabványügyi, akkreditáló és tanúsító szervezetek között.

48. cikk

Vám

(1)   A Felek előmozdítják és megkönnyítik a vámszerveik közötti együttműködést a kereskedelemre vonatkozó rendelkezések betartása és a tisztességes kereskedelem biztosítása érdekében. Az együttműködés többek között átfogja az információcserét és a képzési programokat.

(2)   Az e megállapodásban – különösen a 90. cikk szerint – meghatározott egyéb együttműködési formák sérelme nélkül a Szerződő Felek közigazgatási hatóságai e megállapodás 2. jegyzőkönyvének rendelkezéseinek megfelelően kölcsönös segítségnyújtást biztosítanak egymásnak.

49. cikk

Statisztika

A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek e területen. Az együttműködés főleg a statisztikai módszerek és gyakorlatok összehangolásához kapcsolódik, amely az áruk és szolgáltatások kereskedelmére, valamint általánosabb értelemben a megállapodás hatálya alá tartozó bármely, statisztikai feldolgozásra alkalmas területre vonatkozó adatok kölcsönösen elfogadott alapokon történő feldolgozását lehetővé teszi.

IV. CÍM

GAZDASÁGI EGYÜTTMűKÖDÉS

50. cikk

Bevezetés

A Felek megállapodnak, hogy kölcsönös előnyükre és a dél-afrikai régió egészének érdekében gazdasági kapcsolataik változatossá tételével és erősítésével, gazdaságuk fenntartható fejlődésének előmozdításával, a regionális gazdasági együttműködés formáinak támogatásával, a kis- és középvállalkozások közötti együttműködés előmozdításával, a környezet védelmével és minőségének javításával, a történelmileg hátrányos helyzetben lévő csoportok – beleértve a nőket – gazdasági szerepének erősítésével, a munkavállalói és szakszervezeti jogok védelmével és előmozdításával fejlesztik és előmozdítják a gazdasági és ipari ügyekkel kapcsolatos együttműködést.

51. cikk

Ipar

E területen az együttműködés célja – a versenyképesség és a növekedés támogatásával egyidejűleg – a dél-afrikai ipar szerkezetátalakításának és modernizálásának megkönnyítése, valamint a dél-afrikai és a közösségi ipar közötti kölcsönösen előnyös együttműködés kedvező feltételeinek megteremtése.

Az együttműködés célja többek között:

a)

a Felek gazdasági szereplői (vállalatok, szakemberek, ágazati és egyéb üzleti szervezetek, a szervezett munkaerő stb.) közötti együttműködés elősegítése;

b)

a dél-afrikai állami és magánszektornak az ipar szerkezetátalakítása és modernizálása érdekében a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést és a gazdasági szerep erősítését biztosító feltételek mellett tett erőfeszítéseinek támogatása;

c)

a hazai és exportpiacokra való termelés ösztönzése és változatossá tétele céljából olyan környezet támogatása, amely kedvez a magánkezdeményezéseknek;

d)

a dél-afrikai humánerőforrás- és ipari potenciál jobb hasznosításának előmozdítása többek között a hitelekhez és a beruházások finanszírozásához való hozzájutás megkönnyítésével, valamint az ipari innováció, technológiaátadás, képzés, kutatás és technológiafejlesztés támogatásával.

52. cikk

Beruházásfejlesztés és -védelem

A Felek közötti együttműködés célja olyan környezet létrehozása, amely kedvez mind a hazai, mind a külföldi kölcsönösen előnyös beruházásoknak és támogatja azokat, és különösen a beruházásvédelemmel, a beruházásfejlesztéssel, a tőkeátruházással, valamint a beruházási lehetőségekkel kapcsolatos információcsere tökéletesebb feltételeinek kialakításával előmozdítja azokat.

Az együttműködés célja többek között, hogy megkönnyítse és elősegítse a következőket:

a)

adott esetben a beruházásfejlesztésre és -védelemre vonatkozó megállapodások megkötése a tagállamok és Dél-Afrika között;

b)

adott esetben a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó megállapodások megkötése a tagállamok és Dél-Afrika között;

c)

a beruházási lehetőségekkel kapcsolatos információcsere;

d)

összehangolt és egyszerűsített eljárások és közigazgatási gyakorlatok kialakítása a beruházások terén;

e)

a dél-afrikai és dél-afrikai régióbeli beruházások fejlesztésének és elősegítésének a megfelelő eszközökkel történő támogatása.

53. cikk

A kereskedelem fejlesztése

(1)   A Felek vállalják, hogy fejlesztik, változatossá teszik és növelik az egymás közötti kereskedelmet, valamint javítják a dél-afrikai termelés versenyképességét a hazai, regionális és nemzetközi piacokon.

(2)   A kereskedelem fejlesztésének terén az együttműködés különösen a következőkre irányul:

a)

megfelelő kereskedelemfejlesztési stratégiák kidolgozása és versenyképességet támogató kereskedelmi környezet megteremtése;

b)

kapacitásfejlesztés, valamint a humán erőforrás és szakértelem fejlesztése a kereskedelem és a háttérszolgáltatások terén – beleértve a munkaerőt – mind az állami, mind a magánszektorban;

c)

a piaci követelményekkel kapcsolatos információcsere;

d)

know-how- és technológiaátadás a beruházásokon és közös vállalatokon keresztül;

e)

a magánszektor, különösen a kereskedelemmel foglalkozó kis- és középvállalkozások fejlesztése;

f)

a kereskedelem fejlesztésével és a háttérszolgáltatásokkal foglalkozó szervezetek létrehozása, átalakítása és megerősítése;

g)

a dél-afrikai kereskedelem, valamint a kereskedelemmel kapcsolatos infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó regionális együttműködés.

54. cikk

Mikrovállalkozások és kis- és középvállalkozások

A Felek törekednek a dél-afrikai mikrovállalkozások (MV-k) és a kis- és középvállalkozások (KKV-k) fejlesztésére és megerősítésére, valamint a közösségi és a dél-afrikai, illetve régióbeli KKV-k közötti együttműködés – figyelemmel a nemek közötti egyenlőségre – előmozdítására. A Felek többek között:

a)

adott esetben együttműködnek az MV-k és KKV-k létrehozásához és kibővítéséhez szükséges jogi, közigazgatási, intézményi, technikai, adózási és pénzügyi keretek kialakításában;

b)

biztosítják a bármilyen jogi formájú MV-k és KKV-k által kért támogatást olyan területeken, mint a finanszírozás, a szakképzés, a technológia és a marketing;

c)

technikai segítségnyújtással, információcserével és kapacitásfejlesztéssel támogatást nyújtanak olyan vállalatoknak, szervezeteknek, politikaformálóknak és ügynökségeknek, amelyek a b) pontban említett szolgáltatásokat nyújtják;

d)

létrehozzák és megkönnyítik a dél-afrikai köztársaságbeli, a dél-afrikai és közösségi magánszektor gazdasági szereplői közötti megfelelő kapcsolatokat annak érdekében, hogy javítsák a (stratégia kialakításával és végrehajtásával, üzleti trendekkel és lehetőségekkel, kapcsolatépítéssel, közös vállalatokkal és szakmai ismeretek átadásával kapcsolatos) információáramlást.

55. cikk

Információs társadalom – távközlés és informatika

(1)   A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek az informatikai és távközlési technológia terén, amelyeket a modern társadalom kulcsfontosságú ágazatának tartanak, és amelyek alapvető jelentőségűek a gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint az információs társadalom fejlődése szempontjából. A kommunikáció ebben az összefüggésben felöleli a postát, műsorszolgáltatást, távközlést és az informatikát. Az együttműködés célja, hogy:

a)

a dél-afrikai infrastrukturális hálózatok, humán erőforrások és megfelelő, az információs társadalomra vonatkozó dél-afrikai politikák fejlesztésének támogatásával javítsák a dél-afrikai állami és magánintézmények kommunikációs eszközökhöz, elektronikához és informatikához való hozzáférését;

b)

különösen a műholdas technológiával összefüggésben támogassák a dél-afrikai régió országai között e területen folytatott együttműködést;

c)

válaszoljanak a globalizáció, az új technológiák, az intézményi és ágazati átalakulás, valamint az alapvető információs szolgáltatások és a magasabb szintű szolgáltatások terén kialakuló szakadék kihívásaira.

(2)   Az együttműködés többek között a következőket foglalja magában:

a)

az információs társadalom különböző vonatkozásaival kapcsolatos párbeszéd, beleértve a szabályozási szempontokat és a kommunikációs politikát;

b)

információcsere és lehetséges technikai segítségnyújtás a szabályozással, szabványosítással, megfelelőségvizsgálattal és az informatikai és kommunikációs technológia hitelesítésével, valamint a frekvenciahasználattal kapcsolatban;

c)

új informatikai és kommunikációs technológiák terjesztése, új berendezések kifejlesztése, különös tekintettel a hálózatok összekapcsolására és az alkalmazások együttműködési képességére vonatkozóan;

d)

az információs társadalommal kapcsolatos új technológiák terén közös kutatási és technológiafejlesztési projektek előmozdítása és végrehajtása;

e)

a dél-afrikai szervezeteknek a közösségi projektekhez és programokhoz a különböző érintett területekre vonatkozó rendelkezések alapján való hozzáférése, valamint az Európai Unió szervezeteinek a Dél-Afrika által ugyanolyan feltételek mellett bevezetett intézkedésekhez történő hozzáférése.

56. cikk

Postai együttműködés

Az e területen való együttműködés a következőket foglalja magában:

a)

a postai ügyekkel kapcsolatos információcsere és párbeszéd többek között a regionális és nemzetközi tevékenységekkel, a szabályozási szempontokkal és a politikai döntésekkel kapcsolatban;

b)

a szabályozásra, a működési előírásokra és a humánerőforrás-fejlesztésre vonatkozó technikai segítségnyújtás;

c)

ezen ágazatban zajló technológiafejlesztéssel kapcsolatos közös projektek – beleértve a kutatást is – előmozdítása és megvalósítása.

57. cikk

Energia

(1)   Az együttműködés céljai e téren többek között a következő területekre terjednek ki:

a)

a dél-afrikaiak megfizethető, megbízható és fenntartható energiaforrásokhoz való hozzájutásának javítása;

b)

az energiatermelő, -elosztó és -fogyasztó alágazatok reorganizációja és modernizálása, hogy megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak optimális gazdasági hatékonyság, társadalmi fejlődés és környezetvédelmi szempontból való elfogadhatóság mellett;

c)

a dél-afrikai régió országai közötti együttműködés támogatása a helyi energiaforrások hatékony és környezetbarát módon történő kiaknázása érdekében.

(2)   Az együttműködés célja különösen, hogy:

a)

támogassa a megfelelő dél-afrikai energiapolitikák és -infrastruktúra kialakítását;

b)

változatossá tegye a dél-afrikai energiaellátást;

c)

technikai, gazdasági és pénzügyi szempontból fejlessze az energiaszolgáltatók teljesítményére vonatkozó szabványokat, különösen a villamosenergia- és folyékonytüzelőanyag-ágazatban;

d)

megkönnyítse a helyi szakértelem kapacitásfejlesztését, különösen általános és műszaki képzéssel;

e)

fejlessze az új és megújuló energiaforrásokat és megerősítse a háttér-infrastruktúrát, különösen a vidéki energiaellátásra vonatkozóan;

f)

javítsa az energia ésszerű felhasználását az energiarendszerek hatékonyságának előmozdításával;

g)

előmozdítsa a környezetbarát technológiák átadását és használatát;

h)

támogassa az energiával kapcsolatos dél-afrikai regionális együttműködést.

58. cikk

Bányászat és ásványi termékek

(1)   E terén az együttműködés célja többek között az, hogy:

a)

olyan elvi intézkedéseket támogasson és mozdítson elő, amelyek javítják a bányaipar egészségügyi és biztonsági szabványait, valamint az alkalmazási feltételeket;

b)

feltárás és bányászati beruházás céljából hozzáférhetővé tegye az ásványianyag-forrásokat és földtudományi információt. Az együttműködésnek az ágazatba történő beruházások vonzásához kölcsönösen kedvező légkört is kell teremtenie, beleértve a KKV-ket (és a korábban hátrányos helyzetben lévő közösségeket);

c)

támogassa az olyan politikákat, amelyek biztosítják, hogy a bányászati tevékenységek a környezet és a fenntartható fejlődés kellő figyelembevételével zajlanak, tekintetbe véve az ország különleges körülményeit, valamint a bányászat jellegét;

d)

együttműködés jöjjön létre a bányászattal és az ásványi termékekkel kapcsolatos technológiai kutatásban és fejlesztésben.

(2)   Az együttműködés kiterjed a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) Mining Coordination Unit keretében vállalt dél-afrikai tevékenységekre.

59. cikk

Közlekedés

(1)   E terén az együttműködés célja, hogy:

a)

fejlessze a dél-afrikaiak megfizethető, biztonságos és megbízható szállítási módokhoz való hozzáférését, valamint – az intermodális infrastruktúra-hálózatok és gazdasági és környezetvédelmi szempontból fenntartható szállítási rendszerek fejlesztésének támogatásával – megkönnyítse az ország áruforgalmát;

b)

a regionális szükségletekhez kapcsolódó fenntartható szállítási hálózat megteremtésének céljából támogassa a dél-afrikai régió országai közötti együttműködést.

(2)   Az együttműködés különösen a következőkre irányul:

a)

a közúti, vasúti, kikötői és repülőtéri infrastruktúra átalakításához és modernizálásához való hozzájárulás;

b)

a légi szállítás, a vasúti, közúti és multimodális árutovábbítás feltételeinek, valamint a közutak, vasutak, kikötők és repülőterek, valamint a tengeri és légi forgalom irányításának fokozatos javítása;

c)

a tengeri és légi forgalom biztonságának javítása a navigációs segédeszközök tökéletesítésével, valamint a hatékony programokat lehetővé tevő képzéssel.

60. cikk

Idegenforgalom

(1)   A Felek együttműködnek egy versenyképes idegenforgalmi ágazat kialakításának céljából. Ebben az összefüggésben különösen a következőkben állapodnak meg:

a)

támogatják az idegenforgalmi ágazat fejlesztését, amely gazdasági növekedést és a gazdasági szerep megerősítését, foglalkoztatást és devizát eredményez;

b)

az idegenforgalom fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében állami, magán- és közösségi érdekeket magában foglaló stratégiai szövetség létrehozására törekednek;

c)

együttes műveleteket hajtanak végre olyan területeken, mint a termékek és piacok, humán erőforrások és intézményi struktúrák fejlesztése;

d)

a szolgáltatások színvonalának javítása érdekében együttműködnek az idegenforgalommal kapcsolatos képzésben és kapacitásfejlesztésben;

e)

vidéki területeken működő kísérleti projekteken keresztül együttműködnek a közösségeken alapuló idegenforgalom támogatásában és fejlesztésében;

f)

elősegítik a turisták szabad mozgását.

(2)   A Felek megállapodnak, hogy az idegenforgalom terén való együttműködés többek között a következő iránymutatásokon alapul:

a)

a helyi, különösen vidéki területeken lévő közösségek integritásának és érdekeinek tiszteletben tartása;

b)

a kulturális örökség jelentőségének hangsúlyozása;

c)

képzés, a know-how átadása és a szélesebb közösség környezeti tudatosságának megteremtése;

d)

az idegenforgalom és a környezetmegőrzés közötti pozitív kölcsönhatás biztosítása;

e)

a dél-afrikai regionális együttműködés előmozdítása.

61. cikk

Mezőgazdaság

(1)   E területen az együttműködés célja az integrált, harmonikus és fenntartható dél-afrikai vidékfejlesztés előmozdítása. Az együttműködés különösen a következőkhöz kapcsolódik:

a)

adott esetben az agrárszektor modernizálása és átalakítása többek között az infrastruktúra és a berendezések modernizálásának, a csomagolási és tárolási technológia fejlesztésének, valamint a magánkézben lévő értékesítési és forgalmazási láncok javításának módszerével;

b)

a korábban hátrányos helyzetben lévő közösségekből származó mezőgazdasági termelők versenyképessége fejlesztésének és növelésének, valamint e tekintetben megfelelő mezőgazdasági szolgáltatások biztosításának megkönnyítése;

c)

a termelés és a külső piacok változatossá tétele és fejlesztése;

d)

az állategészségügy, növényegészségügy és a mezőgazdasági termelési módszerek terén való együttműködés megvalósítása és fejlesztése;

e)

az állat- és növény-egészségügyi szabványok és szabályok összehangolására irányuló intézkedéseknek a kereskedelem elősegítése céljából történő vizsgálata, a mindkét Félre vonatkozóan hatályban lévő jogszabályok figyelembevételével és a WTO-szabályokkal összhangban.

(2)   Az együttműködés többek között a know-how átadásával, közös vállalatok és kapacitásfejlesztési programok létrehozásával valósul meg.

62. cikk

Halászat

E téren az együttműködés célja a halászati erőforrások mindkét Fél hosszú távú érdekeinek megfelelően történő fenntartható kezelésének és felhasználásának támogatása. Ezt információcserével, valamint olyan megállapodások kidolgozásával és végrehajtásával valósítják meg, amelyek megfelelhetnek a Felek gazdasági, kereskedelmi, fejlesztési, tudományos és műszaki törekvéseinek. E rendelkezéseket egy különálló, kölcsönösen előnyös halászati megállapodásban állapítják meg, amelynek lehető leghamarabbi megkötését a Felek vállalják.

63. cikk

Szolgáltatások

A Felek megállapodnak, hogy elősegítik az együttműködést a szolgáltatási ágazatban általában, valamint különösen a banki, biztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatások terén többek között a következő tevékenységekkel:

a)

a szolgáltatások kereskedelmének támogatása;

b)

adott esetben a Felek szolgáltatási ágazatára vonatkozó szabályokkal, törvényekkel és rendelkezésekkel kapcsolatos információk cseréje;

c)

a pénzügyi szolgáltatások és pénzügyi felügyelet számvitelének, ellenőrzésének, felügyeletének és szabályozásának javítása, például szakképzési rendszerek létrehozásának megkönnyítésével.

64. cikk

Fogyasztóvédelmi politika és a fogyasztók egészségének védelme

A Felek együttműködést kezdenek a fogyasztóvédelmi politika és a fogyasztók egészségének védelme terén, különösen a következő céllal:

a)

a tiltott és veszélyes hazai termékekre vonatkozó kölcsönös tájékoztatási rendszerek létrehozása;

b)

a termékek és a termékbiztonság forgalomba hozatalt követően végzett felügyeletének létrehozásával és működtetésével kapcsolatos információk és tapasztalatok cseréje;

c)

a fogyasztóknak különösen az árakkal, a termékek jellemzőivel és a kínált szolgáltatásokkal kapcsolatosan nyújtott tájékoztatás javítása;

d)

a fogyasztói érdekek képviselői közötti párbeszéd elősegítése;

e)

a fogyasztóvédelmi politikák és rendszerek összeegyeztethetőségének növelése;

f)

a növekvő fogyasztói tudatossággal kapcsolatos, információszolgáltatással és oktatással történő információcsere;

g)

a káros és tisztességtelen üzleti gyakorlat vizsgálatának a Felek közötti végrehajtásáról és a Felek közötti együttműködésről szóló értesítés;

h)

a jogellenes tevékenységekkel károsított fogyasztók számára a jóvátétel hatékony lehetőségeivel kapcsolatos információk cseréje.

V. CÍM

Fejlesztési együttműködés

A. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

65. cikk

Célkitűzés

(1)   A Közösség és Dél-Afrika közötti fejlesztési együttműködés a politikai párbeszéd és partnerség keretében zajlik, és támogatja a nemzeti hatóságok által végrehajtott politikákat és reformokat.

(2)   A fejlesztési együttműködés különösen Dél-Afrika harmonikus és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, valamint világgazdasági beilleszkedéséhez, továbbá a demokratikus társadalom és a jogállam számára lefektetett alapok megszilárdításához járul hozzá, amelyben politikai, társadalmi és kulturális szempontból tiszteletben tartják az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat.

(3)   Ebben az összefüggésben elsőbbséget élveznek azon intézkedések, amelyek a szegénység elleni küzdelmet segítik.

66. cikk

Prioritások

(1)   A fejlesztési együttműködés területei különösen a következők:

a)

a dél-afrikai gazdaság fokozatos világgazdasági és -kereskedelmi integrációját segítő politikáknak és eszközöknek, a foglalkoztatás támogatásának, az életképes magánvállalkozások fejlesztésének, a regionális együttműködésnek és integrációnak nyújtott támogatás. Ebben az összefüggésben különös figyelmet fordítanak a kiigazításra tett erőfeszítésekhez nyújtott támogatásra, amelyekre a régióban – különösen a SACU-ban – az e megállapodás szerint létrehozott szabadkereskedelmi terület ad alkalmat;

b)

az életkörülmények javítása és az alapvető szociális szolgáltatások biztosítása;

c)

a demokratizálódás támogatása, az emberi jogok védelme, rendezett közigazgatás kialakítása, a civil társadalom erősítése és a fejlesztési folyamatba való bevonása.

(2)   Előmozdítják a közigazgatási szervek és a nem kormányzati fejlesztési partnerek és szereplők közötti párbeszédet és partnerséget.

(3)   A programok a korábban hátrányos helyzetben lévő közösségek alapvető szükségleteire irányulnak, és tükrözik a fejlesztésnek a nemekkel kapcsolatos és környezetvédelmi dimenzióját.

67. cikk

Támogatásra jogosult kedvezményezettek

A támogatásra és technikai segítségnyújtásra jogosult együttműködő partnerek a nemzeti, tartományi és helyi hatóságok és közigazgatási szervek, nem kormányzati szervezetek és közösségeken alapuló szervezetek, regionális és nemzetközi szervezetek, intézmények és állami vagy magánszereplők. Bármilyen egyéb, mindkét Fél által kijelölt szervet támogathatóvá lehet tenni.

68. cikk

Eszközök és módszerek

(1)   A 66. cikkben említett együttműködési tevékenységek keretében alkalmazható eszközök különösen a tanulmányok készítését, a technikai segítségnyújtást, a képzést és egyéb szolgáltatásokat, beszerzéseket és építési beruházásokat, valamint az értékelést és felügyeleti ellenőrzéseket és feladatokat foglalják magukban.

(2)   A helyi pénznemben vagy devizában történő közösségi finanszírozás a tevékenységgel kapcsolatos szükségletektől és a művelet jellégétől függően a következőkre terjedhet ki:

a)

a politikai párbeszéd során azonosított kiemelt ágazatokban a reformok és politikák megvalósítását támogató költségvetési kiadások;

b)

beruházás (épületek vásárlásának kivételével) és felszerelés;

c)

a bizonyos esetekben – és különösen, ha a programot nem kormányzati partner hajtja végre – ismétlődő kiadások.

(3)   A 67. cikkben meghatározott partnerek hozzájárulását elvileg minden egyes együttműködési művelethez meg kell követelni. E hozzájárulás jellegét és összegét a partner lehetőségeihez és a műveletek természetéhez kell igazítani.

(4)   Lehetőségeket kereshetnek az egyéb támogatókkal, különösen az Európai Unió tagállamaival való összeegyeztethetőségre és kiegészíthetőségre.

(5)   Mindkét Fél megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy az e megállapodás szerinti fejlesztési együttműködés közösségi jellegéről tájékoztassa a közvéleményt.

69. cikk

Programozás

(1)   A 66. cikkben foglalt prioritásokból eredő konkrét célkitűzéseken alapuló, és a fejlesztési együttműködés, valamint az abból eredő műveletek bázisidőszak alatti előkészítésének, végrehajtásának és felügyeletének részletes szabályait feltüntető többéves indikatív programozást a Közösség és a Dél-afrikai Kormány közötti szoros kapcsolatok keretében, az Európai Beruházási Bank hozzájárulásával kell végrehajtani. A programozási tárgyalások eredményét a mindkét Fél által aláírt többéves indikatív programban állapítják meg.

(2)   Az együttműködési megállapodás részletes operatív eljárásait, valamint a végrehajtására és felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket a többéves indikatív programhoz kell csatolni.

70. cikk

A projektek meghatározása, előkészítése és értékelése

(1)   A fejlesztési műveletek meghatározása és előkészítése a 80. cikkben meghatározottak szerint Dél-Afrika kormánya nemzeti programengedélyezőjének vagy a 67. cikkben meghatározott egyéb támogatásra jogosult kedvezményezettnek a feladata.

(2)   A Közösség általi finanszírozásra benyújtott projekt- vagy programdokumentációnak tartalmaznia kell az értékeléshez szükséges minden információt. Az ilyen dokumentációkat a nemzeti programengedélyező vagy az egyéb támogatásra jogosult kedvezményezettek hivatalosan átadják a küldöttség vezetőjének.

(3)   A fejlesztési műveletek értékelését a nemzeti programengedélyező és/vagy az egyéb támogatásra jogosult kedvezményezettek, valamint a Közösség közösen végzi el.

71. cikk

Finanszírozási javaslat és az arról szóló határozat

(1)   Az értékeléssel kapcsolatos következtetéseket a nemzeti programengedélyezővel és/vagy a kérelmező partnerrel szoros együttműködésben elkészített finanszírozási javaslatban a küldöttség vezetője foglalja össze.

(2)   A Bizottság véglegesíti a finanszírozási javaslatot és továbbítja a Közösség döntéshozó szervének.

72. cikk

Finanszírozási megállapodások

(1)   A Közösség által jóváhagyott projekteket és programokat a következő eszközök szabályozzák:

a)

vagy a Közösség nevében eljáró Bizottság és a Dél-Afrika kormányának nevében eljáró nemzeti programengedélyező vagy a támogatásra jogosult kedvezményezett között létrejött finanszírozási megállapodások;

b)

vagy a projekt vagy program végrehajtásáért felelős nemzetközi szervezetekkel, jogi vagy természetes személyekkel vagy a 67. cikkben meghatározott egyéb szereplőkkel kötött szerződések.

(2)   Minden finanszírozási megállapodásban és szerződésben elő kell írni, hogy a Bizottság és a Számvevőszék helyszíni ellenőrzéseket végezhet.

B. SZAKASZ

VÉGREHAJTÁS

73. cikk

Az ajánlattevők és az áruk részvételi jogosultsága

(1)   A pályázati felhívásokban és szerződésekben való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitva áll minden természetes és jogi személy számára az Európai Unió tagállamaiban, Dél-Afrikában és az AKCS-államokban. A részvételi jogosultság kellően indokolt esetekben a legkedvezőbb költséghatékonysági arány biztosítása érdekében kiterjeszthető más fejlődő országokra.

(2)   Az áruk a tagállamokból, Dél-Afrikából vagy az AKCS-államokból származnak. Kellően indokolt kivételes esetekben más országokból is származhatnak.

74. cikk

Ajánlatkérő

(1)   Az építési beruházásra irányuló, ellátási és szolgáltatási szerződéseket a Bizottsággal egyetértésben és együttműködésben a támogatásra jogosult kedvezményezett készíti elő, tárgyalja és köti meg.

(2)   A támogatásra jogosult kedvezményezett kérheti a Bizottságot, hogy a nevében, közvetlenül eljárva vagy az érintett hatóságán keresztül készítse elő, tárgyalja és kösse meg a szolgáltatási szerződéseket.

75. cikk

Beszerzési eljárások

A beszerzésre vagy a Közösség által finanszírozott szerződésekre vonatkozó eljárásokat a finanszírozási megállapodáshoz csatolt általános szerződési feltételekben állapítják meg.

76. cikk

Általános előírások és feltételek

A Közösség által finanszírozott építési beruházásra irányuló, ellátási és szolgáltatási szerződések odaítélését és teljesítését e megállapodás, valamint az Együttműködési Tanács határozatával elfogadott építési, beszerzési és szolgáltatási szerződésekre vonatkozó megfelelő általános előírások, valamint általános szerződési feltételek szabályozzák.

77. cikk

Vitarendezés

A Közösség által finanszírozott szerződések teljesítése során Dél-Afrika és az ajánlattevők, szállítók vagy szolgáltatásnyújtók között felmerülő vitákat az Együttműködési Tanács határozatával elfogadott, a szerződések egyeztetési és választottbírósági eljárási szabályaival összhangban választottbírórsági eljárás útján rendezik.

78. cikk

Adó- és vámrendelkezések

(1)   A dél-afrikai kormány a Közösség által finanszírozott valamennyi szerződésre fiskális vámok, vámok és/vagy adók vagy azokkal azonos hatású díjak alóli teljes mentességet alkalmaz.

(2)   Az (1) bekezdésben említett rendelkezés részleteit a dél-afrikai kormány és a Bizottság közötti levélváltásban kell meghatározni.

79. cikk

Engedélyezésre jogosult vezető tisztviselő

A Bizottság kinevezi az engedélyezésre jogosult vezető tisztviselőt, akinek a feladata a Közösség által a Dél-Afrikával való fejlesztési együttműködéshez rendelkezésre bocsátott források kezelése.

80. cikk

Nemzeti programengedélyező és kifizető megbízott

(1)   A dél-afrikai kormány kinevez egy nemzeti programengedélyezőt, aki képviseli a Közösség által finanszírozott projektekkel kapcsolatos valamennyi műveletet, amely Dél-Afrika és a Közösség közötti finanszírozási megállapodás hatálya alá tartozik. Továbbá ki kell nevezni egy kifizető megbízottat is.

(2)   Az engedélyezésre jogosult vezető tisztviselő és a nemzeti programengedélyező, valamint a kifizető megbízott kötelezettségeit és feladatait – a Bizottság pénzügyi szabályzatának a preferenciális megállapodásokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – a dél-afrikai kormány és a Bizottság közötti okmánycsere útján határozzák meg.

81. cikk

A küldöttség vezetője

(1)   A Bizottságot Dél-Afrikában a küldöttség vezetője képviseli, aki – a nemzeti programengedélyezővel együtt, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének és e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően – biztosítja a pénzügyi és technikai együttműködés végrehajtását, felügyeletét és nyomon követését. A küldöttség vezetőjét különösen hatáskörrel kell felruházni, hogy megkönnyítse és meggyorsítsa a projektek és programok előkészítését, értékelését és végrehajtását.

(2)   A dél-afrikai kormány – a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. évi bécsi egyezménynek megfelelően – kiváltságokat és mentességeket biztosít a küldöttség vezetőjének és a Bizottság Dél-Afrikába kinevezett tisztviselőinek.

(3)   A nemzeti programengedélyező és a küldöttség vezetője feladatainak és kötelezettségeinek meghatározásakor a Felek törekednek annak biztosítására, hogy a projekteket és programokat a legnagyobb mértékben helyi szinten igazgassák, valamint törekednek arra, hogy a többi AKCS-államban alkalmazandó gyakorlatokkal való összeférhetőséget és összeegyeztethetőséget biztosítsák.

82. cikk

Felügyelet és értékelés

(1)   A felügyelet és az értékelés – a folyamatban lévő és a jövőbeni műveletek hatékonyságának növelése céljából – a fejlesztési műveletek (előkészítésük, végrehajtásuk és az azokat követő tevékenységek) külső értékeléséből áll. Az érintett munkákat Dél-Afrika és Közösség közösen végzi el.

(2)   Az együttműködés felügyeletét és értékelését Dél-Afrika és a Közösség közösen végzi. Éves konzultációkat tarthatnak, hogy értékeljék a haladást és megállapodjanak azokról az intézkedésekről, amelyeket a többéves indikatív program végrehajtásának kiigazítására és javítására kell tenni, valamint hogy felkészüljenek a jövőbeni műveletekre.

VI. CÍM

EGYÉB TERÜLETEKEN VALÓ EGYÜTTMűKÖDÉS

83. cikk

Tudomány és technológia

A Felek vállalják, hogy fokozzák a tudományos és technológiai együttműködést. Az e célkitűzés megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezéseket egy külön megállapodás határozza meg, amely 1997 novemberében lépett hatályba.

84. cikk

Környezet

(1)   A Felek együttműködnek, hogy a nem megújuló természetes erőforrások ésszerű felhasználásával és a megújuló természetes erőforrások fenntartható felhasználásával a fenntartható fejlődést útján haladjanak, előmozdítva így a környezet védelmét, pusztulásának megelőzését és a környezetszennyezés ellenőrzését. A Felek célja, hogy javítsák a környezet minőségét és együttműködjenek a globális környezeti problémák elleni küzdelemben.

(2)   A Felek különös figyelmet fordítanak a környezetgazdálkodás kapacitásfejlesztésére. Párbeszédet folytatnak a környezetvédelmi prioritások meghatározásáról. Felülvizsgálják a korábbi dél-afrikai politikáknak a környezet állapotára gyakorolt hatását, és – amennyiben lehetséges – módosítják azokat.

(3)   Az együttműködés magában foglalja többek között a városfejlesztéssel, a mezőgazdasági és egyéb célú földhasználattal; az elsivatagosodással; a hulladékgazdálkodással – beleértve a veszélyes és nukleáris hulladékot –; a veszélyes vegyi anyagok kezelésével; a biológiai sokféleség megőrzésével és fenntartható felhasználásával; a fenntartható erdőállomány-gazdálkodással; a vízminőség-ellenőrzéssel; az ipari és egyéb eredetű szennyezés ellenőrzésével; a part menti és tengeri szennyezés ellenőrzésével és a halászati erőforrások kezelésével; az integrált vízkészlet-gazdálkodással, beleértve a nemzetközi vízgyűjtő területek igazgatását; a vízszükséglet kezelésével, valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos ügyeket.

85. cikk

Kultúra

(1)   A Felek vállalják, hogy együttműködnek a kultúra terén annak érdekében, hogy előmozdítsák Dél-Afrika és az Európai Unió kulturális sokféleségének alapos megismerését és jobb megértését. A Felek felszámolják a kultúrák közötti kommunikáció és együttműködés akadályait, valamint serkentik a különböző kultúrájú népek egymással való kölcsönös összefüggésének tudatosítását. Elősegítik Dél-Afrika és az Európai Unió népességének részvételét a kölcsönös kulturális gyarapodás folyamatában.

(2)   A kulturális kapcsolatok célja a kulturális örökség megőrzése és erősítése, valamint a kulturális termékek és szolgáltatások előállítása és terjesztése. A nemzeti, regionális és régióközi médiát és kommunikációs infrastruktúrát a kulturális kapcsolatok megkönnyítése érdekében a lehető legszélesebb körben kell felhasználni, miközben támogatják a szerzői jog és a kapcsolódó jogok tiszteletben tartását.

(3)   A Felek együttműködnek a kulturális események, valamint Dél-Afrika és az Európai Unió intézményei és társulásai közötti cserék tekintetében.

86. cikk

Szociális kérdések

(1)   A Felek párbeszédet kezdenek a szociális együttműködésről. Ez magában foglalja az apartheid felszámolása utáni társadalom szociális problémáival, a szegénység enyhítésével, a munkanélküliséggel, a nemek közötti egyenlőséggel, a nők elleni erőszakkal, a gyermekek jogaival, a munkaügyi kapcsolatokkal, a közegészségüggyel, a munkahelyi biztonsággal és népességgel kapcsolatos kérdéseket, de nem szükségszerűen korlátozódik ezekre.

(2)   A Felek úgy vélik, hogy a társadalmi haladásnak együtt kell járnia a gazdasági fejlődéssel. Elismerik az alapvető szociális jogok biztosításának kötelezettségét, amelyek különösen a munkavállalók egyesülési jogára, a kollektív tárgyalásokhoz való jogra, a kényszermunka megszüntetésére, a munkahelyi megkülönböztetés eltörlésére, a gyermekmunka tényleges megszüntetésére irányulnak. E jogok fejlesztéséhez az ILO vonatkozó szabványai képezik a hivatkozási alapot.

87. cikk

Információ

A Felek megteszik a megfelelő intézkedéseket a hatékony kölcsönös információcsere előmozdítására és elősegítésére. Elsőbbséget kell kapnia többek között a Dél-Afrika és a Közösség közötti együttműködéssel kapcsolatos információk terjesztésének. Ezenkívül a Felek törekednek arra, hogy széles körű nyilvánosság számára biztosítsák a Dél-Afrikával és az Európai Unióval kapcsolatos alapvető információkat, valamint a szakirányú információkat az Európai Unió politikáival kapcsolatban meghatározott dél-afrikai csoportok számára és Dél-Afrika politikáival kapcsolatban meghatározott európai unióbeli csoportok számára.

88. cikk

Sajtó és audiovizuális média

A Felek ösztönzik az együttműködést a sajtó és az audiovizuális média terén annak érdekében, hogy támogassák a média továbbfejlesztését, valamint függetlenségének és pluralizmusának elősegítését. Az együttműködés eszközei többek között a következők:

a)

a humánerőforrás-fejlesztés előmozdítása, különösen az újságíróknak és a médiával foglalkozó szakembereknek szervezett képzésekkel és csereprogramokkal;

b)

az információs forrásokhoz való szélesebb körű hozzáférés elősegítése a média számára;

c)

a műszaki know-how és az információk cseréje;

d)

audiovizuális programok létrehozása.

89. cikk

Humán erőforrás

(1)   A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a megállapodással szabályozott minden területen növeljék a humán erőforrás értékét Dél-Afrikában. Az együttműködés célja, hogy a kormány kiemelt humánerőforrás-fejlesztési területein erősítse az intézményi kapacitást, különös figyelemmel a népesség leghátrányosabb helyzetben lévő részeire.

(2)   Annak érdekében, hogy fejlesszék az állami és magánszektor magas beosztású alkalmazottai szakképesítését, a Felek fokozzák az oktatással és szakképzéssel kapcsolatos együttműködésüket, valamint az oktatási intézmények és az oktatással foglalkozó vállalkozások közötti együttműködést. Különös figyelmet kell fordítani az Európai Unió és Dél-Afrika szakértői testületei közötti állandó kapcsolatok létrehozásának előmozdítására annak érdekében, hogy ösztönözzék a tapasztalatok és technikai források összegyűjtését és cseréjét.

(3)   A Felek ösztönzik az információcserét annak érdekében, hogy elősegítsék az oklevelek és diplomák illetékes hatóságok általi elismerésével kapcsolatos együttműködést.

(4)   A Felek ösztönzik a felsőoktatási intézmények, például az egyetemek közötti kapcsolatok és együttműködés létrehozását.

90. cikk

A kábítószerek és a pénzmosás elleni küzdelem

A Felek vállalják, hogy együttműködnek a kábítószerek és a pénzmosás elleni küzdelemben, a következő eszközökkel:

a)

Dél-Afrika kábítószerek elleni küzdelemről szóló főtervének előmozdítása, valamint a Dél-afrikai Köztársaságnak és a dél-afrikai régiónak a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal való tiltott visszaélés, továbbá az ilyen anyagok előállítása, beszerzése és az azokkal való kereskedelem elleni küzdelemre irányuló programjai hatékonyságának növelése az Egyesült Nemzetek vonatkozó nemzetközi kábítószerek elleni küzdelemről szóló egyezményei alapján;

b)

pénzügyi szervezeteiknek az általában bűnöző tevékenységekből és különösen a kábítószer-kereskedelemből származó bevételek tisztára mosására történő felhasználásának megakadályozása a nemzetközi szervezetek – különösen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) – által elfogadottakkal egyenértékű előírások alapján; és

c)

a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására használt prekurzor anyagok és más alapanyagok eltérítésének megakadályozása az érintett nemzetközi hatóságok – nevezetesen a Kémiai Akció Munkacsoport (CATF) – által elfogadott előírások alapján.

91. cikk

Adatvédelem

(1)   A Felek a nemzetközi előírások figyelembevételével együttműködnek a személyes adatok kezelésére vonatkozó védelem színvonalának javítása céljából.

(2)   A személyes adatok védelmére vonatkozó együttműködés magában foglalhatja az információk és a szakértők cseréjének formájában történő technikai segítségnyújtást és a közös programok és projektek létrehozását.

(3)   Az Együttműködési Tanács rendszeresen felülvizsgálja az ezzel kapcsolatosan tett fejlődést.

92. cikk

Egészségügy

(1)   A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a lakosság mentális és fizikai egészségét az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés által javítsák.

(2)   A közegészségügy terén a Felek az olyan programokkal kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok megosztásával működnek együtt, amelyek többek között információt terjesztenek, javítják a közegészségügyi szakemberek oktatását és képzését, felügyelik a betegségeket és egészségügyi információs rendszereket fejlesztenek ki, csökkentik az életmóddal kapcsolatos betegségekből eredő kockázatokat, megelőzik és ellenőrzik a HIV/AIDS-et, valamint az egyéb fertőző betegségeket.

(3)   Az együttműködés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén magában foglalja a balesetek, foglalkozással összefüggő betegségek és foglalkozási ártalmak megelőzésére irányuló jogszabályi és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos információk cseréjét.

(4)   Az együttműködés a gyógyszerészet terén magában foglalhatja a gyógyszerek értékelésének és törzskönyvezésének támogatását.

VII. CÍM

AZ EGYÜTTMűKÖDÉS PÉNZÜGYI SZEMPONTJAI

93. cikk

Célkitűzés

E megállapodás célkitűzéseinek elérése érdekében Dél-Afrika – társadalmi-gazdasági fejlesztési szükségleteinek támogatására irányuló támogatások és kölcsönök formájában – pénzügyi támogatásban és technikai segítségnyújtásban részesül a Közösség részéről.

94. cikk

Támogatások

A támogatások formájában megvalósuló pénzügyi támogatás a következőket foglalja magában:

a)

a 65. és 66. cikkben említett fejlesztési együttműködési tevékenységeket támogató, a közösségi költségvetés alapján létrehozott különleges pénzügyi könnyítés;

b)

más közösségi költségvetési keretekből az e költségvetési keretek alá tartozó fejlesztési és nemzetközi együttműködési tevékenységek céljából rendelkezésre bocsátott egyéb pénzügyi források. A kérelmek benyújtására és jóváhagyására, végrehajtásra és felügyeletére/értékelésére vonatkozó eljárás megfelel az érintett költségvetési keretre vonatkozó általános feltételeknek.

95. cikk

Kölcsönök

A kölcsönök formájában megvalósuló pénzügyi támogatással kapcsolatosan az Európai Beruházási Bank – az Európai Unió Tanácsának megkeresésére, az Európai Közösséget létrehozó szerződés vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során meghatározandó legnagyobb összegeken és futamidőn belül – mérlegelheti a dél-afrikai beruházási projektek finanszírozásának hosszú lejáratú hitelek által történő kiterjesztését.

96. cikk

Régiók közötti együttműködés

Az előző bekezdésekben említett, a Közösségből származó pénzügyi támogatást fel lehet használni a nemzeti vagy helyi érdekű dél-afrikai projekteknek vagy programoknak, valamint Dél-Afrika olyan régiók közötti együttműködési tevékenységekben való részvételének anyagi támogatására, amelyeket más fejlődő országokkal együtt hajt végre.

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

97. cikk

Az intézményrendszer felépítése

(1)   A Felek megállapodnak az Együttműködési Tanács létrehozásában, amely a következő feladatokat látja el:

a)

biztosítja a megállapodás megfelelő működését és végrehajtását, valamint a Felek közötti párbeszédet;

b)

tanulmányozza a Felek közötti kereskedelem és együttműködés fejlődését;

c)

megfelelő módszereket keres azon problémák megelőzésére, amelyek a megállapodás hatálya alá tartozó területeken merülhetnek fel;

d)

véleményt cserél és javaslatokat tesz a kereskedelemmel és együttműködéssel kapcsolatos közös érdekű kérdésekre vonatkozóan, beleértve a jövőbeni fellépést és az annak végrehajtásához rendelkezésre álló eszközöket.

(2)   Az Együttműködési Tanács üléseinek összetételéről, gyakoriságáról, napirendjéről és helyszínéről a Felek közötti konzultáció keretében állapodnak meg.

(3)   Az Együttműködési Tanács az e megállapodás által szabályozott minden kérdésre vonatkozóan határozathozatali hatáskörrel rendelkezik.

(4)   A Felek megállapodnak, hogy ösztönzik és megkönnyítik a parlamentjeik közötti rendszeres kapcsolatokat az e megállapodás által szabályozott különböző együttműködési területeken.

(5)   A Felek szintén elősegítik olyan egyéb hasonló és az érintett területeken tevékenykedő dél-afrikai és európai unióbeli intézmények közötti kapcsolatokat, mint az Európai Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és dél-afrikai National Economic Development and Labour Council (NEDLAC).

98. cikk

Az adókra vonatkozó különleges szabályozás

(1)   Az e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően biztosított legnagyobb kedvezményes elbánás és az e megállapodás alapján elfogadott rendelkezések nem vonatkoznak azon adókedvezményekre, amelyeket Dél-Afrika és az Európai Unió tagállamai a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó megállapodások vagy egyéb adóügyi rendelkezések, illetve hazai adóügyi jogszabályok alapján nyújtanak vagy a jövőben nyújtani fognak.

(2)   E megállapodást vagy az e megállapodás alapján elfogadott rendelkezéseket nem lehet úgy értelmezni, hogy azok megakadályozzák bármely olyan intézkedés elfogadását vagy végrehajtását, amelynek célja az adókikerülés és -kijátszás – a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó megállapodások vagy egyéb adóügyi rendelkezések, illetve a hazai adóügyi jogszabályok alapján történő – megakadályozása.

(3)   E megállapodást vagy az e megállapodás alapján elfogadott rendelkezéseket nem lehet úgy értelmezni, hogy azok megakadályozzák az Európai Unió tagállamait vagy Dél-Afrikát, hogy adóügyi jogszabályaik megfelelő rendelkezéseinek alkalmazása során különbséget tegyenek az eltérő helyzetű adózók között, különösen a lakóhelyükre vagy a tőkebefektetés helyére való tekintettel.

99. cikk

Időtartam

Ez a megállapodás határozatlan ideig érvényes. Bármelyik Fél felmondhatja a megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. A megállapodás az ilyen értesítés napját követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

100. cikk

Megkülönböztetésmentesség

Az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

a)

a Dél-Afrika által a Közösség tekintetében alkalmazott rendelkezések nem hozhatnak létre semmilyen megkülönböztetést a tagállamok, állampolgáraik vagy társaságaik között;

b)

a Közösség által Dél-Afrika tekintetében alkalmazott rendelkezések nem hozhatnak létre semmilyen megkülönböztetést Dél-Afrika állampolgárai és társaságai között.

101. cikk

Területi hatály

E megállapodást egyrészről azon területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az azon szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről Dél-Afrika tekintetében a Dél-Afrika alkotmányában meghatározott területeken.

102. cikk

Jövőbeni fejlesztések

A Felek közös megegyezéssel és saját hatáskörükön belül kiterjeszthetik e megállapodást annak érdekében, hogy növeljék az együttműködés szintjét, és azt meghatározott ágazatokra és tevékenységekre vonatkozó megállapodásokkal egészítsék ki.

E megállapodás keretében – az alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembevételével – a Felek bármelyike javaslatokat terjeszthet elő az együttműködés alkalmazási területeinek kiterjesztésére.

103. cikk

Felülvizsgálat

A Felek a hatálybalépését követő öt éven belül felülvizsgálják e megállapodást annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az e megállapodást esetlegesen érintő más rendelkezések kihatásait. További felülvizsgálatokról közösen dönthetnek.

104. cikk

Vitarendezés

(1)   A Felek az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákkal az Együttműködési Tanácshoz fordulhatnak.

(2)   Az Együttműködési Tanács a vitákat határozathozatal útján rendezheti.

(3)   A Felek kötelesek megtenni a (2) bekezdésben említett határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket.

(4)   Amennyiben a vitát nem lehet a (2) bekezdésnek megfelelően rendezni, bármelyik Fél értesítheti a másikat választottbíró kijelöléséről; ezt követően a másik Félnek az első választottbíró kijelölésétől számított két hónapon belül egy második választottbírót kell kijelölnie.

(5)   Az Együttműködési Tanács a második választottbíró kijelölésétől számított hat hónapon belül egy harmadik választottbírót jelöl ki.

(6)   A választottbírók határozatait 12 hónapon belül többségi szavazással kell meghozni.

(7)   A vitában érintett Feleknek meg kell tenniük a választottbírók határozatának végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

(8)   Az Együttműködési Tanács kialakítja a választottbírósági eljárás működését.

(9)   Az e megállapodás II. és III. címe alapján felmerülő viták esetében a következő eljárásokat kell alkalmazni:

a)

a második választottbírót 30 napon belül kell kijelölni;

b)

az Együttműködési Tanács a második választottbíró kijelölésétől számított 60 napon belül egy harmadik választottbírót jelöl ki;

c)

a választottbírók megállapításaikat és határozataikat általában a választottbírósági bizottság összeállítása napjától számított legfeljebb hat hónapon belül benyújtják a Feleknek és az Együttműködési Tanácsnak. Sürgős esetekben – beleértve a romlandó áruk esetét – a választottbírók arra törekszenek, hogy jelentésüket a Felek számára három hónapon belül kiadják;

d)

az érintett Fél 60 napon belül értesíti a másik Felet és az Együttműködési Tanácsot az Együttműködési Tanács vagy – az esettől függően – a választottbírók megállapításainak és határozatainak végrehajtására vonatkozó szándékáról;

e)

amennyiben gyakorlatilag megvalósíthatatlan azonnal eleget tenni az Együttműködési Tanács vagy a választottbírók megállapításainak és határozatainak, az érintett Fél számára belátható időtartamot biztosítanak, hogy ezt megtehesse. Ezen időtartam nem haladhatja meg a megállapításoknak és határozatoknak a Felek számára történő benyújtása napjától számított 15 hónapot. Ezen időtartamot azonban a Felek közös megegyezésével – az adott körülményektől függően – lerövidíthetik vagy meghosszabbíthatják.

(10)   A WTO vitarendezési eljárásainak igénybevételére vonatkozó joguk sérelme nélkül a Közösség és Dél-Afrika törekednek arra, hogy az e megállapodás II. és III. címe alapján felmerülő sajátos kötelezettségekkel kapcsolatos vitákat e megállapodás különös vitarendezési rendelkezéseinek igénybevételével rendezzék. Az e megállapodás szerint létrehozott választottbírósági eljárások nem foglalkoznak a Felek WTO keretén belül meglévő jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos kérdésekkel, kivéve ha a Felek megállapodnak, hogy az ilyen kérdésekkel választottbírósághoz fordulnak.

105. cikk

Kétoldalú megállapodásokra vonatkozó záradék

E megállapodás nem érinti a meglévő megállapodásokban foglalt – egyrészről egy vagy több tagállamra, másrészről Dél-Afrikára nézve – kötelező jogokat, kivéve, amennyiben az érintett Felek számára nem hoz létre azokkal egyenértékű vagy azoknál szélesebb körű jogokat.

106. cikk

Módosítási záradék

(1)   Amennyiben az egyik Fél módosítani szeretné e megállapodást, indoklással ellátott javaslatát benyújthatja megfontolás és határozathozatal céljából az Együttműködési Tanácsnak.

(2)   Amennyiben a másik Fél úgy véli, hogy a javasolt módosítás a megállapodás szempontjából káros hatással lenne a megállapodásból eredő jogaira, javaslatot nyújthat be az Együttműködési Tanácsnak megfontolás és határozathozatal céljából a megállapodás kompenzációs kiigazítására vonatkozóan.

107. cikk

Mellékletek

A jegyzőkönyvek és a mellékletek a megállapodás szerves részét képezik.

108. cikk

Az eredeti példányok nyelve és száma

E megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven, valamint Dél-Afrika angoltól eltérő hivatalos nyelvein, sepedi, sesotho, setswana, siswati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isindebele, isixhosa és isizulu nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

109. cikk

Hatálybalépés

E megállapodás azon hónapot követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a Felek értesítik egymást arról, hogy a szükséges eljárást befejezték.

Amennyiben a megállapodás hatálybalépéséig a Felek annak ideiglenes alkalmazásáról döntenek, a hatálybalépés napjára történő minden hivatkozást az ideiglenes alkalmazás hatálybalépésének napjára történő hivatkozásnak kell tekinteni.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria, den ellevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoriassa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 5

Por el Reino de España

Image 6

Pour la République française

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Österreich

Image 12

Pela República Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image 14

För Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

WeRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image 17


(1)  Az Európai Unió tizenegy hivatalos nyelvén (spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn, svéd) készült megállapodást a HL L 311, 04.12.1999, 3. oldalán közzétették.

A cseh, észt, lett, litván, magyar, máltai, lengyel, szlovák és szlovén nyelvi változatok közzétételére a 2004-es különkiadás ezen kötetében került sor.


I. MELLÉKLET

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

A vámfelfüggesztéssel és -csökkentéssel kapcsolatos egyeztetett eltérések jegyzéke

Bevezetés

A Közösség és a Dél-afrikai Köztársaság megállapodnak, hogy az alkalmazott legnagyobb kedvezményre vonatkozó vámtétel emelését, illetve az 1996. július 1-jét követően a másik Féllel szemben bevezetett egyéb, a kereskedelmet korlátozó és torzító intézkedéseket legkésőbb a megállapodás hatálybalépésének napján eltörlik.

Dél-Afrika kérelmére és a Dél-afrikai Köztársaság gazdasági átalakulásának egyedi jellegét, valamint vámtarifarendszere – a WTO keretén belül meglévő kötelezettségei tekintetében történő – kiigazításának meghatározott szakaszát szem előtt tartva a Közösség beleegyezett, hogy kivételesen megvizsgálja a vámcsökkentéssel kapcsolatos eltérésekre vonatkozó különös kérelmeket.

E folyamat eredményeként a Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás 7. cikkének alkalmazása céljából az e mellékletben említett termékekre vonatkozó alábbi vámtételek mint vámfelfüggesztési referencia-vámtételek az 1996. július 1-jén ténylegesen alkalmazott vámtételek helyébe lépnek.

Code description

Date of implementation

Rate in 1996

New rate

0207 41 90

18.9.1997

27 %

220 c/kg

0403 90 00

2.1.1998

free

450 c/kg

0404 10 00

2.1.1998

free

450 c/kg

0404 90 00

2.1.1998

100 c/kg

450 c/kg

0405 10 00

2.1.1998

320 c/kg

500 c/kg

0405 20 10

2.1.1998

20 %

500 c/kg

0405 20 90

2.1.1998

320 c/kg

500 c/kg

0405 90 00

2.1.1998

320 c/kg

500 c/kg

0406 10 10

2.1.1998

25 %

500 c/kg

0406 10 20

2.1.1998

20 %

500 c/kg

0406 20 10

2.1.1998

22 %

500 c/kg

0406 20 90

2.1.1998

25 %

500 c/kg

0406 30 00

2.1.1998

25 %

500 c/kg

0406 40 10

2.1.1998

22 %

500 c/kg

0406 40 90

2.1.1998

25 %

500 c/kg

0406 90 10

2.1.1998

22 %

500 c/kg

0406 90 25

2.1.1998

660 c/kg

500 c/kg

0406 90 35

2.1.1998

660 c/kg

500 c/kg

0406 90 90

2.1.1998

25 %

500 c/kg

0902 30 00

11.1.1999

free

R4/kg

0902 40 00

11.1.1999

free

R4/kg

1001 90 00

tariff formula

free

50

1005 10 00

tariff formula

free

50

1005 90 00

tariff formula

free

50

1101 00 10

tariff formula

50 %

99

1101 00 20

tariff formula

1 c/kg

99

1509 10 00

April 1998

30 %

10

1701 11 00

variable

76,5 c/kg

105

1701 12 00

variable

76,5 c/kg

105

1701 91 00

variable

76,5 c/kg

105

1701 99 00

variable

76,5 c/kg

105

2002 10 90

13.2.1998

110 c/kg less 80

30

2204 10 10

13.2.1998

118 c/li

238 c/li

2204 10 90

13.2.1998

118 c/li

238 c/li

2204 21 10

13.2.1998

31 c/li

97 c/li

2204 21 20

13.2.1998

1764/li of AA or R1.542/li + RO.92/

138 c/li

2204 21 90

13.2.1998

22,44 c/li

138 c/li

2204 29 10

13.2.1998

31 c/li

73 c/li

2204 29 20

13.2.1998

1764/li of AA or R1.542/li + RO.9200

138 c/li

2204 29 90

13.2.1998

22,44 c/li

114 c/li

2205 10 00

13.2.1998

22,44 c/li

88 c/li

2205 90 00

13.2.1998

22,44 c/li

73 c/li

2206 00 10

13.2.1998

9,9 c/li

62 c/li

2206 00 20

13.2.1998

9,9 c/li

62 c/li

2206 00 30

13.2.1998

9,9 c/li

156 c/li

2206 00 40

13.2.1998

44,81 c/li

62 c/li

2206 00 50

13.2.1998

44,81 c/li

62 c/li

2206 00 60

13.2.1998

44,81 c/li

156 c/li

2206 00 70

13.2.1998

22,44 c/li

62 c/li

2206 00 90

13.2.1998

43,21 c/li

62 c/li

2849 10 00

13.2.1998

free

10

3204 17 10

19.6.1998

free

12

3204 19 10

19.6.1998

free

12

4011 10 05

1.1.1997

free

40

4011 10 15

1.1.1997

25 % or 815 c/kg less 75

40

4011 10 25

1.1.1997

25 % or 815 c/kg less 75

40

4011 10 35

1.1.1997

25 % or 815 c/kg less 75

40

4011 20 10

1.1.1997

25 % or 860 c/kg less 75

34

4011 20 20

1.1.1997

25 % or 860 c/kg less 75

34

4011 20 30

1.1.1997

25 % or 860 c/kg less 75

34

4011 20 40

1.1.1997

25 % or 860 c/kg less 75

34

4011 20 50

1.1.1997

25 % or 860 c/kg less 75

34

4011 20 60

1.1.1997

25 % or 860 c/kg less 75

34

4011 91 10

1.1.1997

10 % or 830 c/kg less 90

20

4011 91 20

1.1.1997

free

20

4011 91 30

1.1.1997

free

20

4011 91 40

1.1.1997

free

20

4011 91 50

1.1.1997

10 % or 830 c/kg less 90

20

4011 91 60

1.1.1997

10 % or 830 c/kg less 90

20

4011 99 00

1.1.1997

10 % or 830 c/kg less 90

20

4012 10 00

1.1.1997

20 %

25

4012 20 00

1.1.1997

20 %

25

4012 90 00

1.1.1997

12 %

25

4013 10 00

1.1.1997

10 % or 920 c/kg less 90

25

4013 90 90

1.1.1997

10 % or 920 c/kg less 90

25

4409 20 00

7.2.1997

free

12

5208 31 40

13.12.1997

10 %

22

5208 32 40

13.12.1997

10 %

22

5208 33 20

13.12.1996

10 %

22

5208 41 40

13.12.1997

10 %

22

5208 42 40

13.12.1997

10 %

22

5208 51 20

13.12.1997

10 %

22

5208 51 30

13.12.1996

10 %

22

5208 52 20

13.12.1997

10 %

22

5208 52 30

13.12.1996

10 %

22

5208 53 20

13.12.1996

10 %

22

5208 59 20

13.12.1996

10 %

22

5209 31 40

13.12.1996

10 %

22

5209 41 40

13.12.1996

10 %

22

5209 51 15

13.12.1996

10 %

22

5209 51 20

13.12.1996

10 %

22

5209 52 20

13.12.1996

10 %

22

5209 59 20

13.12.1996

10 %

22

5210 31 40

13.12.1996

10 %

22

5210 32 20

13.12.1996

10 %

22

5210 39 20

13.12.1996

10 %

22

5210 51 20

13.12.1996

10 %

22

5210 51 30

13.12.1996

10 %

22

5210 52 20

13.12.1996

10 %

22

5210 59 20

13.12.1996

10 %

22

5211 31 25

13.12.1996

10 %

22

5211 41 25

13.12.1996

10 %

22

5211 51 15

13.12.1996

10 %

22

5211 51 20

13.12.1996

10 %

22

5211 52 20

13.12.1996

10 %

22

5211 59 20

13.12.1996

10 %

22

5212 13 20

13.12.1996

10 %

22

5212 14 40

13.12.1996

10 %

22

5212 15 20

13.12.1996

10 %

22

5212 23 25

13.12.1996

10 %

22

5212 24 25

13.12.1996

10 %

22

5212 25 15

13.12.1996

10 %

22

5804 21 00

13.12.1996

free

22

5804 29 00

13.12.1996

free

22

5806 20 00

13.12.1996

42 %

36

5807 90 10

13.12.1996

 

36

5807 90 20

13.12.1996

 

36

5807 90 30

13.12.1996

 

36

5808 10 10

13.12.1996

 

36

5808 90 00

13.12.1996

45 %

36

6002 20 10

13.12.1996

20 %

22

6002 41 10

13.12.1996

20 %

22

6002 42 10

13.12.1996

20 %

22

6002 43 05

13.12.1996

20 %

22

6002 49 10

13.12.1996

20 %

22

6002 91 10

13.12.1996

20 %

22

6002 92 10

13.12.1996

20 %

22

6002 93 05

13.12.1996

20 %

22

6002 99 10

13.12.1996

20 %

22

6213 20 10

13.12.1996

15 %

46

6213 90 10

13.12.1996

15 %

46

7616 99 10

15.11.1996

 

10

7616 99 20

7.2.1997

 

15

8501 40 90

30.5.1997

5 %

20

8501 51 90

30.5.1997

5 %

24

8501 52 90

30.5.1997

5 %

24

8501 53 90

30.5.1997

5 %

20

8504 21 90

6.12.1997

5 %

15

8504 22 90

6.12.1997

5 %

15

8504 23 30

6.12.1997

14 %

15

8504 23 90

6.12.1997

5 %

15

8504 31 90

6.12.1997

5 %

15

8504 32 90

6.12.1997

5 %

15

8504 33 90

6.12.1997

5 %

15

8504 34 90

6.12.1997

5 %

15

8517 11 00

18.12.1998

free

12,5

8517 19 00

18.12.1998

free

12,5

8517 90 00

18.12.1998

free

12,5

8523 30 00

30.11.1998

free

10

8524 60 00

30.11.1998

free

10

8542 12 00

30.11.1998

free

10

8536 20 10

5.7.1996

12,5 %

15

8708 91 10

3.2.1997

free

20


II. MELLÉKLET

Európai Közösség

IPARI TERMÉKEK

1. jegyzék

Ipari termékek

EU offer

II. melléklet – 1.jegyzék

CN code 1996

Tariff quota or partial liberalisation

Salt (including table salt and denatured salt):

2501 00 51

 

2501 00 91

 

2501 00 99

 

Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals:

2805 11 00

 

2805 19 00

 

2805 21 00

 

2805 22 00

 

2805 30 10

 

2805 30 90

 

2805 40 10

 

Ammonia, anhydrous or in aqueous solution:

2814 10 00

 

2814 20 00

 

Sodium hydroxide (caustic soda)

2815 11 00

 

2815 12 00

 

Zinc oxide; zinc peroxide

2817 00 00

 

Artificial corundum

2818 10 00

 

2818 20 00

 

2818 30 00

 

Chromium oxides and hydroxides:

2819 10 00

 

2819 90 00

 

Manganese oxides:

2820 10 00

 

2820 90 00

 

Titanium oxides

2823 00 00

 

Hydrazine and hydroxylamine

2825 80 00

 

Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides

2827 10 00

 

Sulphides; polysulphides:

2830 10 00

 

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates

2835 10 00

 

2835 22 00

 

2835 23 00

 

2835 24 00

 

2835 25 10

 

2835 25 90

 

2835 26 10

 

2835 26 90

 

2835 29 10

 

2835 29 90

 

2835 31 00

 

2835 39 10

 

2835 39 30

 

2835 39 70

 

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates):

2836 20 00

 

2836 40 00

 

2836 60 00

 

Salts of oxometallic or peroxometallic acids:

2841 61 00

 

Radioactive chemical elements

2844 30 11

 

2844 30 19

 

2844 30 51

 

Isotopes other than those of heading No 2844

2845 10 00

 

2845 90 10

 

Carbides, whether or not chemically defined:

2849 20 00

 

2849 90 30

 

Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides

2850 00 70

 

Cyclic hydrocarbons:

2902 50 00

 

Halogenated derivatives of hydrocarbons:

2903 11 00

 

2903 12 00

 

2903 13 00

 

2903 14 00

 

2903 15 00

 

2903 16 00

 

2903 19 10

 

2903 19 90

 

2903 21 00

 

2903 23 00

 

2903 29 00

 

2903 30 10

 

2903 30 31

 

2903 30 33

 

2903 30 38

 

2903 30 90

 

2903 41 00

 

2903 42 00

 

2903 43 00

 

2903 44 10

 

2903 44 90

 

2903 45 10

 

2903 45 15

 

2903 45 20

 

2903 45 25

 

2903 45 30

 

2903 45 35

 

2903 45 40

 

2903 45 45

 

2903 45 50

 

2903 45 55

 

2903 45 90

 

2903 46 10

 

2903 46 20

 

2903 46 90

 

2903 47 00

 

2903 49 10

 

2903 49 20

 

2903 49 90

 

2903 51 90

 

2903 59 10

 

2903 59 30

 

2903 59 90

 

2903 61 00

 

2903 62 00

 

2903 69 10

 

2903 69 90

 

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonate

2905 11 00

 

2905 12 00

 

2905 13 00

 

2905 14 10

 

2905 14 90

 

2905 15 00

 

2905 16 10

 

2905 16 90

 

2905 17 00

 

2905 19 10

 

2905 19 90

 

2905 22 10

 

2905 22 90

 

2905 29 10

 

2905 29 90

 

2905 31 00

 

2905 32 00

 

2905 39 10

 

2905 39 90

 

2905 41 00

 

2905 42 00

 

2905 49 10

 

2905 49 51

 

2905 49 59

 

2905 49 90

 

2905 50 10

 

2905 50 30

 

2905 50 99

 

Phenols; phenol-alcohols:

2907 11 00

 

2907 15 00

 

2907 22 10

 

Ethers, ether-alcohols, ether-phenols

2909 11 00

 

2909 19 00

 

2909 20 00

 

2909 30 31

 

2909 30 39

 

2909 30 90

 

2909 41 00

 

2909 42 00

 

2909 43 00

 

2909 44 00

 

2909 49 10

 

2909 49 90

 

2909 50 10

 

2909 50 90

 

2909 60 00

 

Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethols

2910 20 00

 

Aldehydes, whether or not with other oxygen functions

2912 41 00

 

2912 60 00

 

Ketones and quinones, whether or not with other oxygen functions

2914 11 00

 

2914 21 00

 

Saturated acyclic monocarboxylic acids

2915 11 00

 

2915 12 00

 

2915 13 00

 

2915 21 00

 

2915 22 00

 

2915 23 00

 

2915 24 00

 

2915 29 00

 

2915 31 00

 

2915 32 00

 

2915 33 00

 

2915 34 00

 

2915 35 00

 

2915 39 10

 

2915 39 30

 

2915 39 50

 

2915 39 90

 

2915 40 00

 

2915 50 00

 

2915 60 10

 

2915 60 90

 

2915 70 15

 

2915 70 20

 

2915 70 25

 

2915 70 30

 

2915 70 80

 

2915 90 10

 

2915 90 20

 

2915 90 80

 

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids

2916 12 10

 

2916 12 20

 

2916 12 90

 

2916 14 10

 

2916 14 90

 

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides

2917 11 00

 

2917 14 00

 

2917 35 00

 

2917 36 00

 

2917 37 00

 

Carboxylic acids with additional oxygen function

2918 14 00

 

2918 15 00

 

2918 22 00

 

2918 90 00

 

Amine-function compounds:

2921 11 10

 

2921 11 90

 

2921 12 00

 

2921 19 10

 

2921 19 30

 

2921 19 90

 

2921 21 00

 

2921 22 00

 

2921 29 00

 

2921 30 10

 

2921 30 90

 

2921 41 00

 

2921 42 10

 

2921 42 90

 

2921 43 10

 

2921 43 90

 

2921 44 00

 

2921 45 00

 

2921 49 10

 

2921 49 90

 

2921 51 10

 

2921 51 90

 

2921 59 00

 

Oxygen-function amino-compounds:

2922 11 00

 

2922 12 00

 

2922 13 00

 

2922 19 00

 

2922 21 00

 

2922 22 00

 

2922 29 00

 

2922 30 00

 

2922 42 10

 

2922 43 00

 

2922 49 80

 

2922 50 00

 

Carboxyamide-function compounds

2924 21 10

 

2924 21 90

 

2924 29 30

 

Nitrile-function compounds:

2926 10 00

 

2926 90 90

 

Organo-sulphur compounds:

2930 20 00

 

2930 90 12

 

2930 90 14

 

2930 90 16

 

Other organo-inorganic compounds:

2931 00 40

 

Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s)

2932 12 00

 

2932 13 00

 

2932 21 00

 

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s)

2933 61 00

 

Sulphonamides

2935 00 00

 

Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous:

3102 10 10

 

3102 10 90

 

3102 21 00

 

3102 29 00

 

3102 30 10

 

3102 30 90

 

3102 40 10

 

3102 40 90

 

3102 50 90

 

3102 60 00

 

3102 70 90

 

3102 80 00

 

3102 90 00

 

Mineral or chemical fertilisers, phosphatic:

3103 10 10

 

3103 10 90

 

Mineral or chemical fertilisers

3105 10 00

 

3105 20 10

 

3105 20 90

 

3105 30 10

 

3105 30 90

 

3105 40 10

 

3105 40 90

 

3105 51 00

 

3105 59 00

 

3105 60 10

 

3105 60 90

 

3105 90 91

 

3105 90 99

 

Tanning extracts of vegetable origin

3201 20 00

 

3201 90 20

 

Other colouring matter

3206 11 00

 

3206 19 00

 

3206 20 00

 

3206 30 00

 

3206 41 00

 

3206 42 00

 

3206 43 00

 

3206 49 90

 

3206 50 00

 

Activated carbon; activated natural mineral products

3802 10 00

 

3802 90 00

 

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides

3808 10 20

 

3808 10 30

 

3808 30 11

 

3808 30 13

 

3808 30 15

 

3808 30 17

 

3808 30 21

 

3808 30 23

 

3808 30 27

 

3808 30 30

 

3808 30 90

 

Prepared rubber accelerators; compound plasticiser

3812 30 20

 

Organic composite solvents and thinners

3814 00 90

 

Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes

3817 10 10

 

3817 10 50

 

3817 10 80

 

3817 20 00

 

Prepared binders for foundry moulds or cores

3824 90 90

 

Polymers of ethylene, in primary forms:

3901 10 10

 

3901 10 90

 

3901 20 00

 

3901 30 00

 

3901 90 00

 

Polymers of propylene or of other olefins

3902 10 00

 

3902 20 00

 

3902 30 00

 

3902 90 00

 

Polymers of styrene, in primary forms:

3903 11 00

 

3903 19 00

 

3903 20 00

 

3903 30 00

 

3903 90 00

 

Polymers of vinyl chloride

3904 10 00

 

3904 21 00

 

3904 22 00

 

3904 30 00

 

3904 40 00

 

3904 50 00

 

3904 61 90

 

3904 69 00

 

3904 90 00

 

Polymers of vinyl acetate

3905 12 00

 

Polyacetals, other polyethers and epoxide resins

3907 20 19

 

3907 20 90

 

3907 60 90

 

3907 91 10

 

3907 91 90

 

3907 99 10

 

3907 99 90

 

Other plates, sheets, film, foil and strip

3920 10 22

 

3920 10 28

 

3920 10 40

 

3920 10 80

 

3920 20 21

 

3920 20 29

 

3920 20 71

 

3920 20 79

 

3920 20 90

 

3920 30 00

 

3920 41 11

 

3920 41 19

 

3920 41 91

 

3920 41 99

 

3920 42 11

 

3920 42 19

 

3920 42 91

 

3920 42 99

 

3920 51 00

 

3920 59 00

 

3920 61 00

 

3920 62 10

 

3920 62 90

 

3920 63 00

 

3920 69 00

 

3920 71 11

 

3920 71 19

 

3920 71 90

 

3920 72 00

 

3920 73 10

 

3920 73 50

 

3920 73 90

 

3920 79 00

 

3920 91 00

 

3920 92 00

 

3920 93 00

 

3920 94 00

 

3920 99 11

 

3920 99 19

 

3920 99 50

 

3920 99 90

 

Other plates, sheets, film, foil and strip

3921 90 19

 

Articles for the conveyance or packing of goods

3923 21 00

 

Retreaded or used pneumatic tyres of rubber

4012 10 30

 

4012 10 50

 

4012 10 80

 

4012 20 90

 

4012 90 10

 

4012 90 90

 

Inner tubes, of rubber:

4013 10 10

 

4013 10 90

 

4013 20 00

 

4013 90 10

 

4013 90 90

 

Leather of bovine or equine animals, without hair on

4104 10 91

 

4104 10 95

 

4104 10 99

 

4104 21 00

 

4104 22 90

 

4104 29 00

 

4104 31 11

 

4104 31 19

 

4104 31 30

 

4104 31 90

 

4104 39 10

 

4104 39 90

 

Sheep or lamb skin leather, without wool on

4105 20 00

 

Leather of other animals, without hair on

4107 10 10

 

4107 29 10

 

4107 90 10

 

4107 90 90

 

Chamois (including combination chamois) leather:

4108 00 10

 

4108 00 90

 

Patent leather and patent laminated leather

4109 00 00

 

Composition leather with a basis of leather

4111 00 00

 

Articles of apparel and clothing accessories

4203 10 00

 

4203 21 00

 

4203 29 10

 

4203 29 91

 

4203 29 99

 

4203 30 00

 

4203 40 00

 

Particle board and similar board of wood

4410 11 00

 

4410 19 10

 

4410 19 30

 

4410 19 50

 

4410 19 90

 

4410 90 00

 

Fibreboard of wood or other ligneous materials

4411 11 00

 

4411 19 00

 

4411 21 00

 

4411 29 00

 

4411 31 00

 

4411 39 00

 

4411 91 00

 

4411 99 00

 

Plywood, veneered panels and similar laminated wood

4412 13 11

 

4412 13 19

 

4412 13 90

 

4412 14 00

 

4412 19 00

 

4412 22 10

 

4412 22 91

 

4412 22 99

 

4412 23 00

 

4412 29 20

 

4412 29 80

 

4412 92 10

 

4412 92 91

 

4412 92 99

 

4412 93 00

 

4412 99 20

 

4412 99 80

 

Builders' joinery and carpentry of wood

4418 10 10

 

4418 10 50

 

4418 10 90

 

4418 20 10

 

4418 20 50

 

4418 20 80

 

4418 30 10

 

4418 90 10

 

Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases

4420 90 11

 

4420 90 19

 

Articles of natural cork:

4503 10 10

 

4503 10 90

 

4503 90 00

 

Plaits and similar products of plaiting materials

4601 99 10

 

Basketwork, wickerwork and other articles

4602 90 10

 

Registers, account books, note books, order books

4820 10 30

 

Children's picture, drawing or colouring books

4903 00 00

 

Maps and hydrographic or similar charts of all kinds

4905 10 00

 

Transfers (decalcomanias):

4908 10 00

 

4908 90 00

 

Printed or illustrated postcards; printed cards

4909 00 10

 

4909 00 90

 

Calendars of any kind, printed, including calendars

4910 00 00

 

Other printed matter, including printed pictures

4911 10 10

 

4911 10 90

 

4911 91 80

 

4911 99 00

 

Silk yarn (other than yarn spun from silk waste)

5004 00 10

 

5004 00 90

 

Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale

5005 00 10

 

5005 00 90

 

Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale

5006 00 10

 

5006 00 90

 

Woven fabrics of silk or of silk waste:

5007 10 00

 

5007 20 11

 

5007 20 19

 

5007 20 21

 

5007 20 31

 

5007 20 39

 

5007 20 41

 

5007 20 51

 

5007 20 59

 

5007 20 61

 

5007 20 69

 

5007 20 71

 

5007 90 10

 

5007 90 30

 

5007 90 50

 

5007 90 90

 

Yarn of carded wool, not put up for retail sale:

5106 10 10

 

5106 10 90

 

5106 20 11

 

5106 20 19

 

5106 20 91

 

5106 20 99

 

Yarn of combed wool, not put up for retail sale:

5107 10 10

 

5107 10 90

 

5107 20 10

 

5107 20 30

 

5107 20 51

 

5107 20 59

 

5107 20 91

 

5107 20 99

 

Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale:

5108 10 10

 

5108 10 90

 

5108 20 10

 

5108 20 90

 

Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale:

5109 10 10

 

5109 10 90

 

5109 90 10

 

5109 90 90

 

Yarn of coarse animal hair or of horsehair

5110 00 00

 

Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair

5111 11 11

 

5111 11 19

 

5111 11 91

 

5111 11 99

 

5111 19 11

 

5111 19 19

 

5111 19 31

 

5111 19 39

 

5111 19 91

 

5111 19 99

 

5111 20 00

 

5111 30 10

 

5111 30 30

 

5111 30 90

 

5111 90 10

 

5111 90 91

 

5111 90 93

 

5111 90 99

 

Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair

5112 11 10

 

5112 11 90

 

5112 19 11

 

5112 19 19

 

5112 19 91

 

5112 19 99

 

5112 20 00

 

5112 30 10

 

5112 30 30

 

5112 30 90

 

5112 90 10

 

5112 90 91

 

5112 90 93

 

5112 90 99

 

Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair

5113 00 00

 

Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale

5204 11 00

 

5204 19 00

 

5204 20 00

 

Cotton yarn (other than sewing thread)

5205 11 00

 

5205 12 00

 

5205 13 00

 

5205 14 00

 

5205 15 10

 

5205 15 90

 

5205 21 00

 

5205 22 00

 

5205 23 00

 

5205 24 00

 

5205 26 00

 

5205 27 00

 

5205 28 00

 

5205 31 00

 

5205 32 00

 

5205 33 00

 

5205 34 00

 

5205 35 10

 

5205 35 90

 

5205 41 00

 

5205 42 00

 

5205 43 00

 

5205 44 00

 

5205 46 00

 

5205 47 00

 

5205 48 00

 

Cotton yarn (other than sewing thread)

5206 11 00

 

5206 12 00

 

5206 13 00

 

5206 14 00

 

5206 15 10

 

5206 15 90

 

5206 21 00

 

5206 22 00

 

5206 23 00

 

5206 24 00

 

5206 25 10

 

5206 25 90

 

5206 31 00

 

5206 32 00

 

5206 33 00

 

5206 34 00

 

5206 35 10

 

5206 35 90

 

5206 41 00

 

5206 42 00

 

5206 43 00

 

5206 44 00

 

5206 45 10

 

5206 45 90

 

Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale

5207 10 00

 

5207 90 00

 

Flax yarn:

5306 10 11

 

5306 10 19

 

5306 10 31

 

5306 10 39

 

5306 10 50

 

5306 10 90

 

5306 20 11

 

5306 20 19

 

5306 20 90

 

Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

5308 20 10

 

5308 20 90

 

5308 30 00

 

5308 90 11

 

5308 90 13

 

5308 90 19

 

5308 90 90

 

Woven fabrics of flax:

5309 11 11

 

5309 11 19

 

5309 11 90

 

5309 19 10

 

5309 19 90

 

5309 21 10

 

5309 21 90

 

5309 29 10

 

5309 29 90

 

Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres

5310 10 10

 

5310 10 90

 

5310 90 00

 

Woven fabrics of other vegetable textile fibres

5311 00 10

 

5311 00 90

 

Sewing thread of man-made filaments

5401 10 11

 

5401 10 19

 

5401 10 90

 

5401 20 10

 

5401 20 90

 

Synthetic filament yarn (other than sewing thread)

5402 10 10

 

5402 10 90

 

5402 20 00

 

5402 31 10

 

5402 31 30

 

5402 31 90

 

5402 32 00

 

5402 33 10

 

5402 33 90

 

5402 39 10

 

5402 39 90

 

5402 41 10

 

5402 41 30

 

5402 41 90

 

5402 42 00

 

5402 43 10

 

5402 43 90

 

5402 49 10

 

5402 49 91

 

5402 49 99

 

5402 51 10

 

5402 51 30

 

5402 51 90

 

5402 52 10

 

5402 52 90

 

5402 59 10

 

5402 59 90

 

5402 61 10

 

5402 61 30

 

5402 61 90

 

5402 62 10

 

5402 62 90

 

5402 69 10

 

5402 69 90

 

Artificial filament yarn (other than sewing thread)

5403 10 00

 

5403 20 10

 

5403 20 90

 

5403 31 00

 

5403 32 00

 

5403 33 10

 

5403 33 90

 

5403 39 00

 

5403 41 00

 

5403 42 00

 

5403 49 00

 

Synthetic monofilament of 67 decitex or more

5404 10 10

 

5404 10 90

 

5404 90 11

 

5404 90 19

 

5404 90 90

 

Artificial monofilament of 67 decitex or more

5405 00 00

 

Man-made filament yarn (other than sewing thread)

5406 10 00

 

5406 20 00

 

Woven fabrics of synthetic filament yarn

5407 10 00

 

5407 20 11

 

5407 20 19

 

5407 20 90

 

5407 30 00

 

5407 41 00

 

5407 42 00

 

5407 43 00

 

5407 44 00

 

5407 51 00

 

5407 52 00

 

5407 53 00

 

5407 54 00

 

5407 61 10

 

5407 61 30

 

5407 61 50

 

5407 61 90

 

5407 69 10

 

5407 69 90

 

5407 71 00

 

5407 72 00

 

5407 73 00

 

5407 74 00

 

5407 81 00

 

5407 82 00

 

5407 83 00

 

5407 84 00

 

5407 91 00

 

5407 92 00

 

5407 93 00

 

5407 94 00

 

Woven fabrics of artificial filament yarn

5408 10 00

 

5408 21 00

 

5408 22 10

 

5408 22 90

 

5408 23 10

 

5408 23 90

 

5408 24 00

 

5408 31 00

 

5408 32 00

 

5408 33 00

 

5408 34 00

 

Synthetic filament tow:

5501 10 00

 

5501 20 00

 

5501 30 00

 

5501 90 00

 

Artificial filament tow:

5502 00 10

 

5502 00 90

 

Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise

5503 10 11

 

5503 10 19

 

5503 10 90

 

5503 20 00

 

5503 30 00

 

5503 40 00

 

5503 90 10

 

5503 90 90

 

Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise

5504 10 00

 

5504 90 00

 

Waste (including noils, yarn waste)

5505 10 10

 

5505 10 30

 

5505 10 50

 

5505 10 70

 

5505 10 90

 

5505 20 00

 

Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise

5506 10 00

 

5506 20 00

 

5506 30 00

 

5506 90 10

 

5506 90 91

 

5506 90 99

 

Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise

5507 00 00

 

Sewing thread of man-made staple fibres

5508 10 11

 

5508 10 19

 

5508 10 90

 

5508 20 10

 

5508 20 90

 

Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres

5509 11 00

 

5509 12 00

 

5509 21 10

 

5509 21 90

 

5509 22 10

 

5509 22 90

 

5509 31 10

 

5509 31 90

 

5509 32 10

 

5509 32 90

 

5509 41 10

 

5509 41 90

 

5509 42 10

 

5509 42 90

 

5509 51 00

 

5509 52 10

 

5509 52 90

 

5509 53 00

 

5509 59 00

 

5509 61 10

 

5509 61 90

 

5509 62 00

 

5509 69 00

 

5509 91 10

 

5509 91 90

 

5509 92 00

 

5509 99 00

 

Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres

5510 11 00

 

5510 12 00

 

5510 20 00

 

5510 30 00

 

5510 90 00

 

Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres

5511 10 00

 

5511 20 00

 

5511 30 00

 

Wadding of textile materials and articles thereof

5601 10 10

 

5601 10 90

 

5601 21 10

 

5601 21 90

 

5601 22 10

 

5601 22 91

 

5601 22 99

 

5601 29 00

 

5601 30 00

 

Felt, whether or not impregnated

5602 10 11

 

5602 10 19

 

5602 10 31

 

5602 10 35

 

5602 10 39

 

5602 10 90

 

5602 21 00

 

5602 29 10

 

5602 29 90

 

5602 90 00

 

Nonwovens, whether or not impregnated

5603 11 10

 

5603 11 90

 

5603 12 10

 

5603 12 90

 

5603 13 10

 

5603 13 90

 

5603 14 10

 

5603 14 90

 

5603 91 10

 

5603 91 90

 

5603 92 10

 

5603 92 90

 

5603 93 10

 

5603 93 90

 

5603 94 10

 

5603 94 90

 

Rubber thread and cord, textile covered

5604 10 00

 

5604 20 00

 

5604 90 00

 

Metallised yarn, whether or not gimped

5605 00 00

 

Gimped yarn, and strip

5606 00 10

 

5606 00 91

 

5606 00 99

 

Articles of yarn, strip

5609 00 00

 

Carpets and other textile floor coverings

5701 10 10

 

5701 10 91

 

5701 10 93

 

5701 10 99

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

Woven pile fabrics and chenille fabrics

5801 10 00

 

5801 21 00

 

5801 22 00

 

5801 23 00

 

5801 24 00

 

5801 25 00

 

5801 26 00

 

5801 31 00

 

5801 32 00

 

5801 33 00

 

5801 34 00

 

5801 35 00

 

5801 36 00

 

5801 90 10

 

5801 90 90

 

Terry towelling and similar woven terry fabrics

5802 11 00

 

5802 19 00

 

5802 20 00

 

5802 30 00

 

Gauze, other than narrow fabrics

5803 10 00

 

5803 90 10

 

5803 90 30

 

5803 90 50

 

5803 90 90

 

Tulles and other net fabrics, not including woven

5804 10 11

 

5804 10 19

 

5804 10 90

 

5804 21 10

 

5804 21 90

 

5804 29 10

 

5804 29 90

 

5804 30 00

 

Hand-woven tapestries of the type Gobelins

5805 00 00

 

Narrow woven fabrics

5806 10 00

 

5806 20 00

 

5806 31 10

 

5806 31 90

 

5806 32 10

 

5806 32 90

 

5806 39 00

 

5806 40 00

 

Labels, badges and similar articles of textile matter

5807 10 10

 

5807 10 90

 

5807 90 10

 

5807 90 90

 

Braids in the piece; ornamental trimmings

5808 10 00

 

5808 90 00

 

Woven fabrics of metal thread and woven fabrics

5809 00 00

 

Embroidery in the piece, in strips or in motifs:

5810 10 10

 

5810 10 90

 

5810 91 10

 

5810 91 90

 

5810 92 10

 

5810 92 90

 

5810 99 10

 

5810 99 90

 

Quilted textile products in the piece

5811 00 00

 

Textile fabrics coated with gum

5901 10 00

 

5901 90 00

 

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon

5902 10 10

 

5902 10 90

 

5902 20 10

 

5902 20 90

 

5902 90 10

 

5902 90 90

 

Textile fabrics impregnated, coated, covered

5903 10 10

 

5903 10 90

 

5903 20 10

 

5903 20 90

 

5903 90 10

 

5903 90 91

 

5903 90 99

 

Linoleum, whether or not cut to shape

5904 10 00

 

5904 91 10

 

5904 91 90

 

5904 92 00

 

Textile wall coverings:

5905 00 10

 

5905 00 31

 

5905 00 39

 

5905 00 50

 

5905 00 70

 

5905 00 90

 

Rubberised textile fabrics

5906 10 10

 

5906 10 90

 

5906 91 00

 

5906 99 10

 

5906 99 90

 

Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered

5907 00 10

 

5907 00 90

 

Textile wicks, woven, plaited or knitted

5908 00 00

 

Textile hosepiping and similar textile tubing

5909 00 10

 

5909 00 90

 

Transmission or conveyor belts or belting

5910 00 00

 

Textile products and articles, for technical uses

5911 10 00

 

5911 20 00

 

5911 31 11

 

5911 31 19

 

5911 31 90

 

5911 32 10

 

5911 32 90

 

5911 40 00

 

5911 90 10

 

5911 90 90

 

Pile fabrics, including „long pile” fabrics

6001 10 00

 

6001 21 00

 

6001 22 00

 

6001 29 10

 

6001 29 90

 

6001 91 10

 

6001 91 30

 

6001 91 50

 

6001 91 90

 

6001 92 10

 

6001 92 30

 

6001 92 50

 

6001 92 90

 

6001 99 10

 

6001 99 90

 

Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers

6103 41 10

 

6103 41 90

 

6103 42 10

 

6103 42 90

 

6103 43 10

 

6103 43 90

 

6103 49 10

 

6103 49 91

 

6103 49 99

 

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 10

 

6104 61 90

 

6104 62 10

 

6104 62 90

 

6104 63 10

 

6104 63 90

 

6104 69 10

 

6104 69 91

 

6104 69 99

 

Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 10

 

6107 91 90

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties

6108 11 10

 

6108 11 90

 

6108 19 10

 

6108 19 90

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 10

 

6108 31 90

 

6108 32 11

 

6108 32 19

 

6108 32 90

 

6108 39 00

 

6108 91 10

 

6108 91 90

 

6108 92 00

 

6108 99 10

 

6108 99 90

 

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 20 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

Garments, made up of knitted or crocheted fabrics

6113 00 10

 

6113 00 90

 

Other garments, knitted or crocheted:

6114 10 00

 

6114 20 00

 

6114 30 00

 

6114 90 00