21998D0507(09)Hivatalos Lap L 134 , 07/05/1998 o. 0011 - 0038


Az EGT-Vegyesbizottság 82/97 határozata

(1997. november 12.)

az EGT-megállapodás VI. mellékletének (szociális biztonság) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás), amelyet az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyv módosított, és különösen annak 98. cikkére,

mivel a megállapodás VI. mellékletét az 1997. február 10-i 2/97 EGT-vegyesbizottsági határozat [1] módosította;

mivel az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány [2] I. melléklete IV. fejezetének A. részében megállapított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendeletre [3], az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK rendeletre [4], valamint az Európai Közösségek Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottságának egyes határozataira vonatkozó kiigazításokat be kell építeni a megállapodásba;

mivel az átláthatóság érdekében szükséges a VI. melléklet teljes egészében történő naprakésszé tétele, mivel e célból egyetlen szövegbe kell foglalni mind az e határozat hatálybalépésétől számítva módosított szakaszokat, mind a már módosított és a változatlan szakaszokat,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás VI. mellékletének szövege helyébe az e határozathoz csatolt szöveg lép.

2. cikk

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány I. melléklete IV. fejezetének A. részében megállapított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendeletre, az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK rendeletre, valamint az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 117., 118., 135., 136. és 150. határozatára vonatkozó kiigazítások szövegei, melyek e határozat megfelelő nyelvi változatának mellékletét képezik, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 1997. november 13-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 1997. november 12-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

E. Bull

[1] HL L 85., 1997.3.27., 67. o.

[2] HL C 241., 1994.8.29., 21. o., amelynek kiigazított szövegváltozatát a HL L 1., 1995.1.1., 1. o. tartalmazza.

[3] HL L 149., 1971.7.5., 2. o.

[4] HL L 74., 1972.3.27., 1. o.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

BEVEZETÉS

Amennyiben az ebben a mellékletben hivatkozott jogi aktusok a Közösség jogrendjére jellemző olyan fogalmakat tartalmaznak vagy eljárásokra hivatkoznak, mint:

- preambulumok;

- a közösségi jogi aktusok címzettjei;

- hivatkozások az EK területeire vagy nyelveire;

- hivatkozások az EK-tagállamok, közintézményeik, vállalkozásaik vagy magánszemélyeik egymás vonatkozásában fennálló jogaira és kötelezettségeire; továbbá

- hivatkozások az információs és bejelentési eljárásokra,

a horizontális kiigazításokról szóló 1. jegyzőkönyvet kell alkalmazni, kivéve ha ez a melléklet másként rendelkezik.

SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK

I. E melléklet alkalmazásában és az 1. jegyzőkönyv rendelkezéseinek sérelme nélkül a "tagállam(ok)" kifejezésbe a hivatkozott jogi aktusokban említett államok mellett bele kell érteni Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát is.

II. Az ebben a mellékletben a megállapodás értelmében hivatkozott jogi aktusok alkalmazása során az EK-Bizottságnál létrehozott, a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság jogai és kötelezettségei, valamint e bizottság könyvvizsgáló bizottságának jogai és kötelezettségei a megállapodás VII. része értelmében átszállnak az EGT-Vegyesbizottságra.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK:

1. 371 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról,

a következő naprakésszé tétellel:

- 383 R 2001: A Tanács 1992. június 2-i 2001/83/EGK rendelete (HL L 230., 1983.8.22., 6. o.),

az alábbi későbbi módosításokkal:

- 385 R 1660: A Tanács 1985. június 13-i 1660/85/EGK rendelete (HL L 160., 1985.6.20., 1. o.),

- 385 R 1661: A Tanács 1985. június 13-i 1661/85/EGK rendelete (HL L 160., 1985.6.20., 7. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 170. o.),

- 386 R 3811: A Tanács 1986. december 11-i 3811/86/EGK rendelete (HL L 355., 1986.12.16., 5. o.),

- 389 R 1305: A Tanács 1989. május 11-i 1305/89/EGK rendelete (HL L 131., 1989.5.13., 1. o.),

- 389 R 2332: A Tanács 1989. július. 18-i 2332/89/EGK rendelete (HL L 224., 1989.8.2., 1. o.),

- 389 R 3427: A Tanács 1989. október 30-i 3427/89/EGK rendelete (HL L 331., 1989.11.16., 1. o.),

- 391 R 2195: A Tanács 1991. június 25-i 2195/91/EGK rendelete (HL L 206., 1991.7.29, 2. o.),

- 392 R 1247: A Tanács 1992. április 30-i 1247/92/EGK rendelete (HL L 136., 1992.5.19., 1. o.),

- 392 R 1248: A Tanács 1992. április 30-i 1248/92/EGK rendelete (HL L 136., 1992.5.19., 7. o.),

- 392 R 1249: A Tanács 1992. április 30-i 1249/92/EGK rendelete (HL L 136., 1992.5.19., 28. o.),

- 393 R 1945: A Tanács 1993. június 30-i 1945/93/EGK rendelete (HL L 181., 1993.7.23, 1. o.),

- 1 94 N: Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL C 241., 1994.8.29., 21. o., a HL L 1., 1995.1.1., 1. o. által kiigazított változatában).

- 395 R 3095: A Tanács 1995. december 22-i 3095/95/EK rendelete (HL L 335., 1995.12.30., 1. o.).

- 395 R 3096: A Tanács 1995. december 22-i 3096/95/EK rendelete (HL L 335., 1995.12.30., 10. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) az 1. cikk j) pontjának harmadik albekezdése nem alkalmazandó;

b) az öregségi ellátások és a túlélő hozzátartozó számára nyújtott ellátások tekintetében a 49. cikket 1994. január 1-jei hatállyal kell alkalmazni;

c) a 88. cikkben "a Szerződés 106. cikke" szavak helyébe "az EGT-megállapodás 41. cikke" szavak lépnek;

d) a 94. cikk (9) bekezdése nem alkalmazandó;

e) a 95b. cikk nem alkalmazandó;

f) a 96. cikk nem alkalmazandó;

g) a 100. cikk nem alkalmazandó;

h) az I. melléklet I. pontja a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Aki a szociális biztonságról szóló törvénynek a munkahelyi balesetekre vonatkozó biztosítást szabályozó rendelkezései értelmében munkavállaló vagy önálló vállalkozó, a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak tekintendő.

Q. LIECHTENSTEIN

Tárgytalan.

R. NORVÉGIA

Aki a nemzeti biztosítási törvény értelmében munkavállaló vagy önálló vállalkozó, a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak tekintendő.";

i) az I. melléklet II. pontja a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor "családtag"; a házastárs vagy 25 év alatti gyermek.

Q. LIECHTENSTEIN

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor "családtag"; a házastárs vagy 25 év alatti, eltartásra jogosult gyermek.

R. NORVÉGIA

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor "családtag"; a házastárs vagy 25 év alatti gyermek.";

j) a II. melléklet I. pontja a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Tárgytalan.

Q. LIECHTENSTEIN

Tárgytalan.

R. NORVÉGIA

Tárgytalan.";

k) a II. melléklet II. pontja a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Nincs ilyen.

Q. LIECHTENSTEIN

Nincs ilyen.

R. NORVÉGIA

a) A nemzeti biztosítási törvény szerint szüléskor kifizetendő átalányösszegű támogatások;

b) A nemzeti biztosítási törvény szerint örökbefogadáskor kifizetendő átalányösszegű támogatások.";

l) a II. melléklet III. pontja a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Nincs ilyen.

Q. LIECHTENSTEIN

Nincs ilyen.

R. NORVÉGIA

Nincs ilyen.";

m) a IIa. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Nincs ilyen.

Q. LIECHTENSTEIN

a) Özvegyeknek nyújtott támogatások (Az özvegyeknek nyújtott támogatásokról szóló, 1981. november 25-i törvény).

b) Vak személyeknek nyújtott támogatások (A vak személyeknek nyújtott támogatásokról szóló, 1970. december 17-i törvény).

c) Anyasági támogatások (Az anyasági támogatásokról szóló, 1981. november 25-i törvény).

d) Az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági kiegészítő ellátások (az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági kiegészítő ellátásokról szóló, 1965. december 10-i törvény, annak 1992. november 12-i felülvizsgált állapotában).

e) Önsegélyre képtelenek ellátása (az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági kiegészítő ellátásokról szóló, 1965. december 10-i törvény, annak 1992. november 12-i felülvizsgált állapotában).

R. NORVÉGIA

a) Az 1966. június 17-i 12. nemzeti biztosítási törvény 8-2. cikkével összhangban lévő alapellátás és ápolási támogatás, melyek célja a fogyatékosság miatt felmerült többletkiadások vagy különleges odafigyelés, betegápolás és otthoni segítség fedezése, kivéve, ha a kedvezményezett öregségi, rokkantsági vagy túlélő hozzátartozói nyugdíjat kap a nemzeti biztosítási rendszerből.

b) Az 1966. június 17-i 12. nemzeti biztosítási törvény 7-3. és 8-4. cikkével összhangban olyan személyeknek nyújtott garantált minimális kiegészítő nyugdíj, akik fogyatékossággal születtek, vagy fiatal korban lettek fogyatékosok.

c) Az 1966. június 17-i 12. nemzeti biztosítási törvény 10-2. és 10-3. cikkével összhangban a túlélő házastársnak nyújtott gyermekgondozási segély és iskoláztatási támogatás.";

n) a III. melléklet A. része a következő szöveggel egészül ki:

"106. IZLAND - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

107. IZLAND - DÁNIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

108. IZLAND - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

109. IZLAND - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

110. IZLAND - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

111. IZLAND - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

112. IZLAND - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

113. IZLAND - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

114. IZLAND - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

115. IZLAND - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

116. IZLAND - AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

117. IZLAND - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

118. IZLAND - FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

119. IZLAND - SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

120. IZLAND - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

121. IZLAND - LIECHTENSTEIN

Nincs ilyen egyezmény.

122. IZLAND - NORVÉGIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

123. LIECHTENSTEIN - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

124. LIECHTENSTEIN - DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

125. LIECHTENSTEIN - NÉMETORSZÁG

Az 1989. augusztus 11-i 1. kiegészítő egyezménnyel módosított 1977. április 7-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyeknek szóló pénzbeli ellátás kifizetése tekintetében.

126. LIECHTENSTEIN - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

127. LIECHTENSTEIN - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

128. LIECHTENSTEIN - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

129. LIECHTENSTEIN - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

130. LIECHTENSTEIN - OLASZORSZÁG

Az 1976. november 11-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének második mondata a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyeknek szóló pénzbeli ellátás kifizetése tekintetében.

131. LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

132. LIECHTENSTEIN - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

133. LIECHTENSTEIN - AUSZTRIA

Az 1977. május 16-i 1. és az 1987. október 22-i 2. kiegészítő egyezménnyel módosított 1968. szeptember 26-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyeknek szóló pénzbeli ellátás kifizetése tekintetében.

134. LIECHTENSTEIN - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

135. LIECHTENSTEIN - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

136. LIECHTENSTEIN - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

137. LIECHTENSTEIN - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

138. LIECHTENSTEIN - NORVÉGIA

Nincs ilyen egyezmény.

139. NORVÉGIA - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

140. NORVÉGIA - DÁNIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

141. NORVÉGIA - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

142. NORVÉGIA - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

143. NORVÉGIA - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

144. NORVÉGIA - GÖRÖGORSZÁG

Az 1980. június 12-i szociális biztonsági egyezmény 16. cikkének (5) bekezdése.

145. NORVÉGIA - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

146. NORVÉGIA - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

147. NORVÉGIA - LUXEMBURG

Nincs ilyen.

148. NORVÉGIA - HOLLANDIA

Az 1989. április 13-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

149. NORVÉGIA - AUSZTRIA

a) Az 1985. augusztus 27-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

b) Az említett egyezmény 4. cikke a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

c) Az említett egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

150. NORVÉGIA - PORTUGÁLIA

Az 1980. június 5-i szociális biztonsági egyezmény 6. cikke.

151. NORVÉGIA - FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

152. NORVÉGIA - SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

153. NORVÉGIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.";

o) a III. melléklet B. része a következő szöveggel egészül ki:

"106. IZLAND - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

107. IZLAND - DÁNIA

Nincs ilyen.

108. IZLAND - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

109. IZLAND - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

110. IZLAND - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

111. IZLAND - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

112. IZLAND - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

113. IZLAND - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

114. IZLAND - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

115. IZLAND - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

116. IZLAND - AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

117. IZLAND - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

118. IZLAND - FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

119. IZLAND - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

120. IZLAND - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

121. IZLAND - LIECHTENSTEIN

Nincs ilyen egyezmény.

122. IZLAND - NORVÉGIA

Nincs ilyen.

123. LIECHTENSTEIN - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

124. LIECHTENSTEIN - DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

125. LIECHTENSTEIN - NÉMETORSZÁG

Az 1989. augusztus 11-i 1. kiegészítő egyezménnyel módosított 1977. április 7-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyeknek szóló pénzbeli ellátás kifizetése tekintetében.

126. LIECHTENSTEIN - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

127. LIECHTENSTEIN - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

128. LIECHTENSTEIN - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

129. LIECHTENSTEIN - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

130. LIECHTENSTEIN - OLASZORSZÁG

Az 1976. november 11-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének második mondata a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyeknek szóló pénzbeli ellátás kifizetése tekintetében.

131. LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

132. LIECHTENSTEIN - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

133. LIECHTENSTEIN - AUSZTRIA

Az 1977. május 16-i 1. és az 1987. október 22-i 2. kiegészítő egyezménnyel módosított 1968. szeptember 26-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyeknek szóló pénzbeli ellátás kifizetése tekintetében.

134. LIECHTENSTEIN - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

135. LIECHTENSTEIN - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

136. LIECHTENSTEIN - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

137. LIECHTENSTEIN - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

138. LIECHTENSTEIN - NORVÉGIA

Nincs ilyen egyezmény.

139. NORVÉGIA - BELGIUM

Nincs ilyen egyezmény.

140. NORVÉGIA - DÁNIA

Nincs ilyen.

141. NORVÉGIA - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

142. NORVÉGIA - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

143. NORVÉGIA - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

144. NORVÉGIA - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

145. NORVÉGIA - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

146. NORVÉGIA - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

147. NORVÉGIA - LUXEMBURG

Nincs ilyen.

148. NORVÉGIA - HOLLANDIA

Az 1989. április 13-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

149. NORVÉGIA - AUSZTRIA

a) Az 1985. augusztus 27-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

b) Az említett egyezmény 4. cikke a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

c) Az említett egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

150. NORVÉGIA - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

151. NORVÉGIA - FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

152. NORVÉGIA - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

153. NORVÉGIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.";

p) a IV. melléklet A. része a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Nincs ilyen.

Q. LIECHTENSTEIN

Nincs ilyen.

R. NORVÉGIA

Nincs ilyen.";

q) a IV. melléklet B. része a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Nincs ilyen.

Q. LIECHTENSTEIN

Nincs ilyen.

R. NORVÉGIA

Nincs ilyen.";

r) a IV. melléklet C. része a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Valamennyi öregségi alap- és kiegészítő nyugdíjigény.

Q. LIECHTENSTEIN

Valamennyi öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági biztosítással kapcsolatos rendes nyugdíjigény, valamint a foglalkozási rendszer öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági nyugdíjigényei, amennyiben az adott nyugdíjalap szabályzata nem tartalmaz levonásra vonatkozó rendelkezéseket.

R. NORVÉGIA

A IV. melléklet D. részében említett valamennyi öregségi nyugdíjigény.";

s) a IV. melléklet D. részének 2. pontja a következő szöveggel egészül ki:

"g) A norvég rokkantsági nyugdíjak, abban az esetben is, ha azokat öregségi nyugdíjjá alakítják át a nyugdíjkorhatár elérésekor, és valamennyi (túlélő hozzátartozói és öregségi) nyugdíj, amelyeket az elhalálozott személy nyugdíjjövedelme alapján határoznak meg.";

t) a VI. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Ha a munkaviszony vagy önálló vállalkozás Izlandon megszűnt, és a biztosítási esemény egy olyan másik tagállamban folytatott munkaviszony vagy önálló vállalkozás folyamán merül fel, amelyre ezt a rendeletet alkalmazni kell, és ahol az izlandi társadalombiztosítási és kiegészítő biztosítási rendszerekből (nyugdíjalapokból) származó, keresőképtelenség esetén járó nyugdíj már nem foglalja magába a biztosítási esemény és a nyugdíjkorhatár közötti időt (jövő időszak), akkor egy másik, a rendelet hatálya alá tartozó tagállam jogszabályai szerinti biztosítási időszakokat úgy kell figyelembe venni a jövő időszak követelménye szempontjából, mintha azok izlandi biztosítási időszakok lennének.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Minden olyan munkavállaló vagy önálló vállalkozó, akire már nem vonatkoznak a liechtensteini jogszabályok, a rendelet III. címe 3. fejezetének alkalmazásában a rendes rokkantsági nyugdíj vonatkozásában e biztosításban biztosítottnak tekintendő, ha:

a) arra az időpontra, amikor a liechtensteini jogszabályok rokkantbiztosításról szóló rendelkezéseivel összhangban felmerül a biztosítási esemény:

i. a liechtensteini rokkantbiztosítás értelmében biztosított rehabilitációs intézkedések kedvezményezettje, vagy

ii. egy másik, a rendelet hatálya alá tartozó tagállam öregségi, túlélő hozzátartozóra vonatkozó és rokkantsági biztosításról szóló jogszabályai szerint biztosított, vagy

iii. egy másik, a rendelet hatálya alá tartozó tagállam rokkantsági vagy öregségi nyugdíjbiztosítása szerint nyugdíjigénylésre jogosult vagy ilyen nyugdíjban részesül, vagy

iv. egy másik, a rendelet hatálya alá tartozó tagállam jogszabályai szerint munkaképtelen, és ezen állam beteg- vagy balesetbiztosítási ellátásának igénylésére jogosult vagy ilyen ellátásban részesül, vagy

v. munkanélküliség miatt pénzbeli ellátás igénylésére jogosult egy másik, a rendelet hatálya alá tartozó tagállam munkanélküli-biztosítási alapjából vagy ilyen ellátásban részesül;

b) vagy ha határ menti ingázóként dolgozott Liechtensteinben, és a biztosítási esemény liechtensteini jogszabályok szerinti felmerülését közvetlenül megelőző három évben legalább tizenkét hónapon át fizette a törvény szerinti járulékokat, vagy

c) ha betegség vagy baleset következtében fel kell adnia munkaviszonyát vagy önálló vállalkozását Liechtensteinben, amíg Liechtensteinben tartózkodik; a jövedelemszerző tevékenységgel nem rendelkező személyekre vonatkozó módon kell járulékot fizetnie.

2. A rendelet 10. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a foglalkozási ellátásokról szóló 1987. október 20-i törvény szerinti kilépési ellátást ("Freizügigkeitsleistung";) készpénzben kell kifizetni az olyan munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak, akire a rendelet II. címe értelmében már nem vonatkoznak a liechtensteini jogszabályok, amennyiben ez a személy 1998. január 1-je előtt véglegesen elhagyja Liechtensteint és a svájci gazdasági térséget, és 1998. január 1-je előtt készpénzes kifizetést igényel.

R. NORVÉGIA

1. A norvégiai jogszabályok az 1937. előtt született személyek teljes kiegészítő nyugdíjához megkövetelt biztosítási időszak csökkentésével járó átmeneti rendelkezései alkalmazandók a rendelet hatálya alá tartozó személyekre, feltéve, hogy azok a tizenhatodik születésnapjukat követően és 1967. január 1-je előtt bizonyos megkívánt számú éven keresztül Norvégiában lakóhellyel rendelkeztek vagy ott munkaviszony keretében vagy önálló vállalkozóként jövedelemszerző tevékenységet folytattak. Ez a bizonyos megkívánt szám az adott személy 1937-et megelőző minden egyes életéve után egy év.

2. Egy, a norvég nemzeti biztosítási törvény szerint biztosított olyan személy, aki biztosított, gondozásra szoruló idős, fogyatékossággal élő vagy beteg személyeket gondoz, bizonyos feltételek mellett erre az időszakokra nyugdíjpontokat kap. Az a személy, aki egy másik, a rendelet hatálya alá tartozó államban gyermekeket gondoz, hasonlóképpen nyugdíjpontokat kap, feltéve, hogy az érintett személy a norvég munkajog szerint szülői szabadságon van.

3. Amennyiben a norvég túlélő hozzátartozói vagy rokkantsági nyugdíjat a rendelet szerint a 46. cikk (2) bekezdése alapján kiszámítva és a 45. cikk alkalmazásával ki kell fizetni, nem alkalmazandóak a nemzeti biztosítási törvény 8-1. cikke 3. szakaszának, 10-1. cikke 3. szakaszának, valamint 10-11. cikke 3. szakaszának rendelkezései, amelyek alapján az általános szabály alóli kivétellel akkor is meg lehet ítélni a nyugdíjat, ha nem teljesül az a követelmény, hogy a biztosítási eseményt megelőző 12 hónap folyamán a nemzeti biztosítási törvény szerint biztosítottnak kell lenni.";

u) a VII. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"13. Ha az Izlandon lakóhellyel rendelkező személy Izlandon önálló vállalkozó és bármely másik, a rendelet hatálya alá tartozó tagállamban munkaviszonyban áll.

14. Ha egy személy Liechtsteinben önálló vállalkozó és bármely másik, a rendelet hatálya alá tartozó tagállamban munkaviszonyban áll.

15. Ha a Norvégiában lakóhellyel rendelkező személy Norvégiában önálló vállalkozó és bármely másik, a rendelet hatálya alá tartozó tagállamban munkaviszonyban áll."

2. 372 R 0574: A Tanács 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról,

a következő naprakésszé tétellel:

- 383 R 2001: A Tanács 1992. június 2-i 2001/83/EGK rendelete (HL L 230., 1983.8.22., 6. o.),

az alábbi későbbi módosításokkal:

- 385 R 1660: A Tanács 1985. június 13-i 1660/85/EGK rendelete (HL L 160., 1985.6.20., 1. o.),

- 385 R 1661: A Tanács 1985. június 13-i 1661/85/EGK rendelete (HL L 160., 1985.6.20., 7. o.),

- 1 85 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása az Európai Közösségekhez (HL L 302., 1985.11.15., 188. o.),

- 386 R 513: A Bizottság 1985. február 26-i 513/86/EGK rendelete (HL L 51., 1986.2.28., 44. o.),

- 386 R 3811: A Tanács 1986. december 11-i 3811/86/EGK rendelete (HL L 355., 1986.12.16., 5. o.),

- 389 R 1305: A Tanács 1989. május 11-i 1305/89/EGK rendelete (HL L 131., 1989.5.13., 1. o.),

- 389 R 2332: A Tanács 1989. július. 18-i 2332/89/EGK rendelete (HL L 224., 1989.8.2., 1. o.),

- 389 R 3427: A Tanács 1989. október 30-i 3427/89/EGK rendelete (HL L 331., 1989.11.16., 1. o.),

- 391 R 2195: A Tanács 1991. június 25-i 2195/91/EGK rendelete (HL L 206., 1991.7.29, 2. o.),

- 392 R 1248: A Tanács 1992. április 30-i 1248/92/EGK rendelete (HL L 136., 1992.5.19., 7. o.),

- 392 R 1249: A Tanács 1992. április 30-i 1249/92/EGK rendelete (HL L 136., 1992.5.19., 28. o.),

- 393 R 1945: A Tanács 1993. június 30-i 1945/93/EGK rendelete (HL L 181., 1993.7.23, 1. o.),

- 1 94 N: Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL C 241., 1994.8.29., 21. o., a HL L 1., 1995.1.1., 1. o. által kiigazított változatában),

- 395 R 3095: A Tanács 1995. december 22-i 3095/95/EK rendelete (HL L 335., 1995.12.30., 1. o.),

- 395 R 3096: A Tanács 1995. december 22-i 3096/95/EK rendelete (HL L 335., 1995.12.30., 10. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) a 1. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (egészségügyi és a szociális biztonságért felelős miniszter), Reykjavík

2. Félagsmálaráðherra (szociálisügyi miniszter), Reykjavík

3. Fjármálaráðherra (pénzügyminiszter), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (a Liechtensteini Hercegség kormánya), Vaduz

R. NORVÉGIA

1. Sosial- og helsedepartementet (Egészség- és Szociálisügyi Minisztérium), Oslo

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (Önkormányzati és Munkaügyi Minisztérium), Oslo

3. Barne- og familiedepartementet (Gyermek- és Családügyi Minisztérium), Oslo

4. Justisdepartementet (Igazságügyi Minisztérium), Oslo

5. Utenriksdepartementet (Külügyminisztérium), Oslo.";

b) a 2. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

1. Minden esetben, kivéve a munkanélküli és családi ellátásokat:

Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Reykjavík

2. Munkanélküli ellátások:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Munkanélküli-biztosító Pénztár), Reykjavík

3. Családi ellátások:

a) Családi ellátások, kivéve a gyermek- és kiegészítő gyermekellátásokat:

Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Reykjavík

b) Gyermek- és kiegészítő gyermekellátások:

Ríkisskattstjóri (a pénzügyi szerv igazgatója), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Betegség és anyaság:

- az érintett személyt biztosító, elismert betegbiztosító pénztár; vagy

- Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal)

2. Rokkantság:

a) Rokkantbiztosítás:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteini rokkantbiztosítás)

b) Foglalkoztatási rendszer:

az a nyugdíjpénztár, amelyikkel a legutolsó munkaadó kapcsolatban áll

3. Öregség és haláleset (nyugdíjak)

a) Öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteini öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás)

b) Foglalkoztatási rendszer:

az a nyugdíjpénztár, amelyikkel a legutolsó munkaadó kapcsolatban áll

4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

- az érintett személyt biztosító balesetbiztosító pénztár; vagy

- Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal)

5. Munkanélküliség:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal)

6. Családi ellátások:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteini Családi Kompenzációs Pénztár)

R. NORVÉGIA

1. Munkanélküli ellátások:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer pĺ bostedet eller oppholdsstedet (Munkaügyi Igazgatóság, Oslo, a regionális munkaügyi hivatalok és a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti, helyi munkaügyi hivatalok)

2. Minden egyéb, a norvég nemzeti biztosítási törvény értelmében nyújtott ellátás:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (A Külföldi Szociális Biztosítás Nemzeti Biztosítási Irodája), Oslo

3. Családi ellátások:

Rikstrygdeverket (Nemzeti Biztosítási Igazgatóság), Oslo és Folketrygdkontoret for utenlandssaker (A Külföldi Szociális Biztosítás Nemzeti Biztosítási Irodája), Oslo

4. Tengerészek nyugdíjbiztosítási rendszere:

- Pensjonstrygden for sjømenn (Tengerészek nyugdíjbiztosítása), Oslo

5. Az üzemi baleseti biztosításról szóló, 1989. június 16-i törvény (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

A biztosító, akinél a munkaadó biztosított. Ha nem biztosított; Yrkesskadeforsikringsforeningen (Üzemi Baleseti Biztosítási Egyesület), Oslo

6. Az 1975. május 30-i tengerészekre vonatkozó törvény (sjømannsloven av 30. mai 1975) 32. szakaszának megfelelő, szociális biztonsági jogosultságok garanciarendszere

A biztosító, akinél a munkaadó biztosított.";

c) a 3. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

1. Betegség, anyaság, rokkantság, öregség, halál, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Reykjavík

2. Munkanélküli ellátások:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Munkanélküli-biztosító Pénztár), Reykjavík

3. Családi ellátások:

a) Családi ellátások, kivéve a gyermek- és kiegészítő gyermekellátásokat:

Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Reykjavík

b) Gyermek- és kiegészítő gyermekellátások:

Ríkisskattstjóri (a pénzügyi szerv igazgatója), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések, munkanélküliség:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal)

2. Öregség és halál

a) Öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteini öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás)

b) Foglalkoztatási rendszer:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal)

3. Rokkantság:

a) Rokkantbiztosítás:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteini rokkantbiztosítás)

b) Foglalkoztatási rendszer:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal)

4. Családi ellátások:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteini Családi Kompenzációs Pénztár)

R. NORVÉGIA

1. De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti munkaügyi és biztosítási hivatalok)

2. Az üzemi baleseti biztosításról szóló, 1989. június 16-i törvény (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

A biztosító, akinél a munkaadó biztosított. Ha nem biztosított: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Üzemi Baleseti Biztosítási Egyesület), Oslo

3. Az 1975. május 30-i tengerészekre vonatkozó törvény (sjřmannsloven av 30. mai 1975) 32. szakaszának megfelelő, szociális biztonsági jogosultságok garanciarendszere:

A munkavállalók felvehetik a kapcsolatot a munkaadóval a szolgálati helyen, azaz a hajó fedélzetén. A lakóhelyről vagy tartózkodási helyről a munkavállalónak azzal a biztosítóval kell felvennie a kapcsolatot, akinél a munkaadó biztosított.";

d) a 4. melléklet

"K. AUSZTRIA"

pontja a 2. pontot követően következő szöveggel egészül ki:

"c) Liechtenstein vonatkozásában:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Vorarlbergi Tartományi Munkaerőpiaci Szolgálati Hivatal), Bregenz";

e) a 4. melléklet

"K. AUSZTRIA"

pontja a 3. pont b) alpontját követően következő szöveggel egészül ki:

"iii. Kapcsolatok Liechtensteinnel:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Vorarlbergi Tartományi Munkaerőpiaci Szolgálati Hivatal), Bregenz";

f) a 4. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

1. Betegség, anyaság, rokkantság, öregség, halál, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Reykjavík

2. Munkanélküli ellátások:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Munkanélküli-biztosító Pénztár), Reykjavík

3. Családi ellátások:

a) Családi ellátások, kivéve a gyermek- és kiegészítő gyermekellátásokat:

Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Reykjavík

b) Gyermek- és kiegészítő gyermekellátások:

Ríkisskattstjóri (a pénzügyi szerv igazgatója), Reykjavík

Q. LIECHTENSTEIN

1. Betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések, munkanélküliség:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal)

2. Öregség és halál

a) Öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteini öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás)

b) Foglalkoztatási rendszer:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal)

3. Rokkantság:

a) Rokkantbiztosítás:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteini rokkantbiztosítás)

b) Foglalkoztatási rendszer:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal)

4. Családi ellátások:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteini Családi Kompenzációs Pénztár)

R. NORVÉGIA

1. Munkanélküli ellátások:

Arbeidsdirektoratet (Munkaügyi Igazgatóság), Oslo

2. Minden egyéb esetben:

Rikstrygdeverket (Nemzeti Biztosítási Igazgatóság), Oslo.";

g) a 5. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"106. IZLAND - BELGIUM

Tárgytalan.

107. IZLAND - DÁNIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségei) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

108. IZLAND - NÉMETORSZÁG

Tárgytalan.

109. IZLAND - SPANYOLORSZÁG

Tárgytalan.

110. IZLAND - FRANCIAORSZÁG

Tárgytalan.

111. IZLAND - GÖRÖGORSZÁG

Tárgytalan.

112. IZLAND - ÍRORSZÁG

Tárgytalan.

113. IZLAND - OLASZORSZÁG

Tárgytalan.

114. IZLAND - LUXEMBURG

Nincs ilyen.

115. IZLAND - HOLLANDIA

Az 1995. április 25-i és május 26-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdésével és 63. cikkének (3) bekezdésével kapcsolatban, mely a 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja és 55. cikke (1) bekezdése c) pontja kivételével az 1408/71/EGK rendelet III. címének 1. és 4. fejezetében leírtak szerinti betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való lemondással kapcsolatos.

116. IZLAND - AUSZTRIA

Az 1995. június 21-i megállapodás a szociális biztonsági költségek megtérítéséről.

117. IZLAND - PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

118. IZLAND - FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségei) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

119. IZLAND - SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségei) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

120. IZLAND - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

121. IZLAND - LIECHTENSTEIN

Tárgytalan.

122. IZLAND - NORVÉGIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségei) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

123. LIECHTENSTEIN - BELGIUM

Tárgytalan.

124. LIECHTENSTEIN - DÁNIA

Tárgytalan.

125. LIECHTENSTEIN - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen.

126. LIECHTENSTEIN - SPANYOLORSZÁG

Tárgytalan.

127. LIECHTENSTEIN - FRANCIAORSZÁG

Tárgytalan.

128. LIECHTENSTEIN - GÖRÖGORSZÁG

Tárgytalan.

129. LIECHTENSTEIN - ÍRORSZÁG

Tárgytalan.

130. LIECHTENSTEIN - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

131. LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Tárgytalan.

132. LIECHTENSTEIN - HOLLANDIA

Tárgytalan.

133. LIECHTENSTEIN - AUSZTRIA

Az 1995. december 14-i megállapodás a szociális biztonsági költségek megtérítéséről.

134. LIECHTENSTEIN - PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

135. LIECHTENSTEIN - FINNORSZÁG

Tárgytalan.

136. LIECHTENSTEIN - SVÉDORSZÁG

Tárgytalan.

137. LIECHTENSTEIN - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Tárgytalan.

138. LIECHTENSTEIN - NORVÉGIA

Tárgytalan.

139. NORVÉGIA - BELGIUM

Tárgytalan.

140. NORVÉGIA - DÁNIA

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségei) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

141. NORVÉGIA - NÉMETORSZÁG

Tárgytalan.

142. NORVÉGIA - SPANYOLORSZÁG

Tárgytalan.

143. NORVÉGIA - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

144. NORVÉGIA - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

145. NORVÉGIA - ÍRORSZÁG

Tárgytalan.

146. NORVÉGIA - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

147. NORVÉGIA - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

148. NORVÉGIA - HOLLANDIA

Az 1994 január 13-i és 1994 június 10-i levélváltás az 1408/71 rendelet 36. cikkének (3) bekezdésével és 63. cikkének (3) bekezdésével (a 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja és 55. cikke (1) bekezdése c) pontja kivételével az 1408/71/EGK rendelet III. címének 1. és 4. fejezetében leírtak szerinti természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való lemondás) valamint az 574/72 rendelet 105. cikkével (igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségei) kapcsolatban.

149. NORVÉGIA - AUSZTRIA

Nincs ilyen.

150. NORVÉGIA - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

151. NORVÉGIA - FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségei) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

152. NORVÉGIA - SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségei) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

153. NORVÉGIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A szociális biztonsági egyezmény végrehajtásáról szóló 1990. augusztus 28-i közigazgatási megállapodás 7. cikkének (3) bekezdése.";

h) a 6. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Közvetlen fizetés.

Q. LIECHTENSTEIN

Közvetlen fizetés.

R. NORVÉGIA

Közvetlen fizetés.";

i) a 7. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Nincs ilyen.

Q. LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Landesbank (Liechtensteini Nemzeti Bank), Vaduz.

R. NORVÉGIA

Sparebanken NOR (Norvég Unió Bank), Oslo.";

j) a 8. melléklet az A. pont a) alpontjának végén a következő szöveggel egészül ki:

"Izland és Belgium

Izland és Németország

Izland és Spanyolország

Izland és Franciaország

Izland és Luxemburg

Izland és Hollandia

Izland és Ausztria

Izland és Finnország

Izland és Svédország

Izland és az Egyesült Királyság

Izland és Liechtenstein

Izland és Norvégia

Liechtenstein és Belgium

Liechtenstein és Németország

Liechtenstein és Spanyolország

Liechtenstein és Franciaország

Liechtenstein és Írország

Liechtenstein és Luxemburg

Liechtenstein és Hollandia

Liechtenstein és Ausztria

Liechtenstein és Finnország

Liechtenstein és Svédország

Liechtenstein és az Egyesült Királyság

Liechtenstein és Norvégia

Norvégia és Belgium

Norvégia és Németország

Norvégia és Spanyolország

Norvégia és Franciaország

Norvégia és Írország

Norvégia és Luxemburg

Norvégia és Hollandia

Norvégia és Ausztria

Norvégia és Portugália

Norvégia és Finnország

Norvégia és Svédország

Norvégia és az Egyesült Királyság";

k) a 8. melléklet az A. pont b) alpontjának végén a következő szöveggel egészül ki:

"Norvégia és Dánia";

l) a 9. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét az izlandi társadalombiztosítási rendszerek által nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

Q. LIECHTENSTEIN

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét az elismert betegbiztosító pénztárak által a nemzeti betegbiztosítási jogszabályok rendelkezéseivel összhangban nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

R. NORVÉGIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a nemzeti biztosítási törvény (1966. június 17-i törvény) 2. fejezete, az önkormányzati egészségvédelemről szóló 1982. november 19-i törvény, a körházakról szóló 1969. június 19-i törvény és a lelki egészségvédelemről szóló 1961. április 28-i törvény értelmében nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.";

m) a 10. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Minden esetben a rendelet 17. cikke és a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése kivételével:

Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

1. A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

a) A rendelet 14. cikke (1) bekezdésére és 14b. cikke (1) bekezdésére vonatkozóan:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteini öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági biztosítás);

b) A rendelet 17. cikkére vonatkozóan:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal).

2. A végrehajtási rendelet 11a. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

a) A rendelet 14a. cikke (1) bekezdésére és 14b. cikke (2) bekezdésére vonatkozóan:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteini öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági biztosítás);

b) A rendelet 17. cikkére vonatkozóan:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal).

3. A végrehajtási rendelet 13. cikke (2) és (3) bekezdésének és 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Nemzetgazdasági Hivatal és Liechtensteini öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági biztosítás).

4. A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a lakóhely szerinti Gemeindeverwaltung (Kommunális Igazgatóság).

5. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének és 81. cikkének alkalmazásában:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal).

6. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének a rendelet 36., 63. és 70. cikkére vonatkozó alkalmazásában:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal).

7. A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal).

R. NORVÉGIA

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának, valamint a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) pontjának és (2) bekezdésének - amennyiben Norvégián kívül történik a munkavégzés - és a rendelet 14a. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (A Külföldi Szociális Biztosítás Nemzeti Biztosítási Irodája), Oslo.

2. Amennyiben Norvégiában történik a munkavégzés, a rendelet 14a. cikke (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásában:

Az érintett személy lakóhelye szerinti helyi biztosítási hivatal.

3. Ha az érintett személy kiküldöttként van Norvégiában, a rendelet 14. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának alkalmazásában:

A munkáltató székhelye szerinti helyi biztosítási hivatal, vagy ha a munkaadónak nincsen székhelye Norvégiában, a Stavanger trygdekontor (Stavangeri helyi biztosítási hivatal), Stavanger.

4. A rendelet 14. cikke (2) bekezdésének és 14. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:

Az érintett személy lakóhelye szerinti helyi biztosítási hivatal.

5. A rendelet 14a. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

A munkavégzés helye szerinti helyi biztosítási hivatal.

6. A rendelet 14b. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (A Külföldi Szociális Biztosítás Nemzeti Biztosítási Irodája), Oslo.

7. A rendelet 17. cikke alkalmazásában:

a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (A Külföldi Szociális Biztosítás Nemzeti Biztosítási Irodája), Oslo.

b) Stavanger trygdekontor (Stavangeri helyi biztosítási hivatal), Stavanger.

Abban a különleges esetben, ha:

i. A személy Norvégiában székhellyel nem rendelkező munkáltatónak dolgozik Norvégiában,

ii. A személy Stavangerben székhellyel rendelkező munkáltatónak dolgozik Norvégiában.

8. A rendelet 36., 63. és 87. cikke, valamint a végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének és 105. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

Rikstrygdeverket (Nemzeti Biztosítási Igazgatóság), Oslo.

9. A rendelet III. címe 1., 2., 3., 4., 5., 7. és 8. fejezetének fennmaradó, valamint a végrehajtási rendelet e rendelkezésekhez kapcsolódó rendelkezéseinek alkalmazásában:

Rikstrygdeverket (Nemzeti Biztosítási Igazgatóság), Oslo és kijelölt testületei (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (A Külföldi Szociális Biztosítás Nemzeti Biztosítási Irodája), regionális igazgatóságok és helyi biztosítási hivatalok).

10. A rendelet III. címe 6. fejezetének, valamint a végrehajtási rendelet e rendelkezésekhez kapcsolódó rendelkezéseinek alkalmazásában:

Arbeidsdirektoratet (Munkaügyi Igazgatóság), Oslo és kijelölt testületei.

11. A rendelet 10a. cikkének és a végrehajtási rendelet 2. cikkének alkalmazásában:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (A Külföldi Szociális Biztosítás Nemzeti Biztosítási Irodája), Oslo.

12. Tengerészek nyugdíjbiztosítási rendszerének esetében:

a) Az érintett, Norvégiában lakóhellyel rendelkező személy lakóhelye szerinti helyi biztosítási hivatal

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Külföldi Társadalombiztosításokkal Foglalkozó Országos Biztosító Hivatal), Oslo, a külföldön lakóhellyel rendelkező személyek ellátási rendszere keretében történő ellátások kifizetésére vonatkozóan";

n) a 11. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Nincs ilyen.

Q. LIECHTENSTEIN

Nincs ilyen.

R. NORVÉGIA

Nincs ilyen."

JOGI AKTUSOK, AMELYET A SZERZŐDŐ FELEK MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK

3.1. 373 Y 0919(02): Az 1973. február 22-i 74. határozat az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja és az 574/72/EGK rendelet 21. cikke szerint ideiglenes tartózkodás esetén nyújtott egészségügyi ellátásról (HL C 75., 1973.9.19., 4. o.).

3.2. 373 Y 0919(03): Az 1973. február 22-i 75. határozat a rokkantsági nyugdíjra jogosultak által az 1408/71/EGK rendelet 94. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott felülvizsgálati kérelmek vizsgálatáról (HL C 75., 1973.9.19., 5. o.).

3.3. 373 Y 0919(06): Az 1973. február 22-i 78. határozat az 574/72/EGK rendelet csökkentésre vagy felfüggesztésre vonatkozó rendelkezések végrehajtására vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos 7. cikke (1) bekezdése a) pontjának értelmezéséről (HL C 75., 1973.9.19., 8. o.).

3.4. 373 Y 0919(07): Az 1973. február 22-i 79. határozat a rokkantság, öregség és halál tekintetében az 1408/71/EGK rendeletnek a biztosítási és az ezzel egyenértékűnek tekintett idő összesítésére vonatkozó 48. cikke (2) bekezdésének értelmezéséről (HL C 75., 1973.9.19., 9. o.).

3.5. 373 Y 0919(09): Az 1973. február 22-i 81. határozat az 1408/71/EGK rendelet 45. cikke (2) bekezdésének értelmében egy meghatározott szakma keretében szerzett biztosítási idő összesítéséről (HL C 75., 1973.9.19., 11. o.).

3.6. 373 Y 0919(11): Az 1973. február 22-i 83. határozat a munkanélküli ellátások eltartott családtagok utáni emelésére vonatkozóan az 1408/71/EGK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének és az 574/72/EGK rendelet 82. cikkének értelmezéséről (HL C 75., 1973.9.19., 14. o.).

3.7. 373 Y 0919(13): Az 1973. február 22-i 85. határozat a foglalkozási megbetegedések tekintetében az ellátások megállapítására alkalmazandó jog és az illetékes intézmény meghatározására vonatkozóan az 1408/71/EGK rendelet 57. cikke (1) bekezdésének és az 574/72/EGK rendelet 67. cikke (3) bekezdésének értelmezéséről (HL C 75., 1973.9.19., 17. o.).

3.8. 373 Y 1113(02): Az 1973. szeptember 24-i 86. határozat az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottsága melletti könyvvizsgáló bizottság működési rendjéről és összetételéről (HL C 96., 1973.11.13., 1973.o.), az alábbi módosítással:

- 395 D 0512: Az 1995. október 3-i 159. határozat (HL L 294., 1995.12.8., 38. o.).

3.9. 374 Y 0720(06): Az 1973. március 20-i 89. határozat az 1408/71/EGK tanácsi rendeletnek a diplomáciai és konzuli képviseletek személyzetére vonatkozó 16. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmezéséről (HL C 86., 1974.7.20., 7. o.).

3.10. 374 Y 0720(07): Az 1973. július 12-i 91. határozat az 1408/71/EGK tanácsi rendelet 46. cikkének (1) bekezdése alapján járó ellátások megállapítására vonatkozóan e rendelet 46. cikke (3) bekezdésének értelmezéséről (HL C 86., 1974.7.20., 8. o.).

3.11. 374 Y 0823(04): Az 1974. január 24-i 95. határozat az 1408/71/EGK tanácsi rendeletnek a nyugdíjak időarányos kiszámítására vonatkozó 46. cikke (2) bekezdésének értelmezéséről (HL C 99., 1974.8.23., 5. o.).

3.12. 374 Y 1017(03): Az 1974. március 15-i 96. határozat a 1408/71/EGK tanácsi rendelet 49. cikkének (2) bekezdése szerint az ellátásokra való jogosultság felülvizsgálatáról (HL C 126., 1974.10.17., 23. o.).

3.13. 375 Y 0705(02): Az 1975. március 13-i 99. határozat a folyamatban lévő ellátások újraszámításának kötelezettségére tekintettel az 574/72/EGK rendelet 107. cikke (1) bekezdésének értelmezéséről (HL C 150., 1975.7.5., 2. o.).

3.14. 375 Y 0705(03): Az 1975. január 23-i 100. határozat a tartózkodási hely vagy a lakóhely szerinti intézmény által az illetékes intézmény nevében nyújtott pénzbeli ellátások megtérítéséről és a megtérítés részletes szabályairól (HL C 150., 1975.7.5., 3. o.).

3.15. 376 Y 0526(03): Az 1975. december 19-i 105. határozat az 1408/71/EGK rendelet 50. cikkének végrehajtásáról (HL C 117., 1976.5.26., 3. o.).

3.16. 378 Y 0530(02): Az 1977. november 18-i 109. határozat az 1408/71/EGK tanácsi rendelet 19. cikkének (1) és (2) bekezdésében, 22. cikkében, 25. cikke (1), (3) és (4) bekezdésében, 26. cikkében, 28. cikke (1) bekezdésében és 28a., 29. és 31. cikkében említett betegségi és anyasági biztosítás természetbeni juttatásainak fogalmával, valamint az 574/72/EGK tanácsi rendelet 93., 94. és 95. cikke alapján visszatérítendő összegek és ugyanezen rendelet 102. cikke (4) bekezdése értelmében fizetendő előlegek meghatározásával kapcsolatos 1973. november 22-i 92. határozat módosításáról (HL C 125., 1978.5.30., 2. o.).

3.17. 383 Y 0115: Az 1982. december 15-i 115. határozat az 1408/71/EGK tanácsi rendelet 24. cikke (2) bekezdésében említett protézisek, jelentős segédeszközök és más jelentős természetbeni ellátások biztosításáról (HL C 193., 1974.10.17., 7. o.).

3.18. 383 Y 0117: Az 1982. július 7-i 117. határozat az 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 50. cikke (1) bekezdése a) pontjának végrehajtására vonatkozó feltételekről (HL C 238., 1983.9.7., 3. o.), az alábbi módosítással:

- 1 94 N: Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL C 241., 1994.8.29., 21. o., a HL L 1., 1995.1.1., 1. o. által kiigazított változatában).

A határozat rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 2.2. pont a következő szöveggel egészül ki:

"Izland

Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassen- und Invalidenversicherung (Liechtensteini öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági biztosítás), Vaduz.

Norvégia

Rikstrygdeverket (Nemzeti Biztosítási Igazgatóság), Oslo."

3.19. 383 Y 1112(02): Az 1983. április 20-i 118. határozat az 574/72/EGK tanácsi rendelet 50. cikke (1) bekezdése b) pontjának végrehajtására vonatkozó feltételekről (HL C 306., 1983.11.12., 2. o.), az alábbi módosítással:

- 1 94 N: Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL C 241., 1994.8.29., 21. o., a HL L 1., 1995.1.1., 1. o. által kiigazított változatában).

A határozat rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 2.4. pont a következő szöveggel egészül ki:

"Izland

Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassen- und Invalidenversicherung (Liechtensteini öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági biztosítás), Vaduz.

Norvégia

Rikstrygdeverket (Nemzeti Biztosítási Igazgatóság), Oslo."

3.20. 383 Y 1102(03): Az 1983. február 24-i 119. határozat a családi ellátások és a családi támogatások halmozódására vonatkozóan az 1408/71/EGK rendelet 76. cikkének, 79. cikke (3) bekezdésének és az 574/72/EGK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének értelmezéséről (HL C 295., 1983.11.2., 3. o.).

3.21. 383 Y 0121: Az 1983. április 21-i 121. határozat az 574/72/EGK rendeletnek a protézisek, jelentős segédeszközök és más jelentős természetbeni ellátások nyújtásáról szóló 17. cikke (7) bekezdésének értelmezéséről (HL C 193., 1983.7.20., 10. o.).

3.22. 386 Y 0126: Az 1985. október 17-i 126. határozat az 1408/71/EGK rendelet 14. cikke (1) bekezdése a) pontjának, 14a. cikke (1) bekezdése a) pontjának, 14b. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásáról (HL C 141., 1986.6.7., 3. o.).

3.23. 386 Y 0130: Az 1985. október 17-i 130. határozat az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges mintanyomtatványokról (E 001, E 101-127, E 201-215, E 301-303, E 401-411) (86/303/EGK) (HL C 192., 1986.7.15., 3. o.), az alábbi módosításokkal:

- 391 X140: Az 1990 április 9-i 144. határozat (E 401-E 410F) (HL L 71., 1991.3.18., 1. o.),

- 394 X0604: Az 1993. október 7-i 153. határozat (E 001, E 103-E 127) (HL L 244., 1994.9.19., 22. o.),

- 394 X0605: Az 1994. február 8-i 154. határozat (E 301, E 302, E 303) (HL L 244., 1994.9.19., 123. o.),

- 395 D 0353: Az 1994. július 6-i 155. határozat (E 401-E 411) (HL L 209., 1995.9.5., 1. o.).

3.24. C/271/87/3. o.: Az 1987. április 23-i 132. határozat az 1408/71/EGK tanácsi rendelet 40 cikke (3) bekezdése a) pontja ii. alpontjának értelmezéséről (HL C 271., 1987.10.9., 3. o.).

3.25. C/284/87/3. o.: Az 1987. július 2-i 133. határozat az 574/72/EGK tanácsi rendelet 17. cikke (7) bekezdésének és 60. cikke (6) bekezdésének alkalmazásáról (HL C 284., 1987.10.22., 3. o.).

3.26. C/64/88/4. o.: Az 1987. július 1-i 134. határozat az 1408/71/EGK tanácsi rendeletnek az ellátásokra való jogosultság megszerzéséhez, fenntartásához és feléledéséhez más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási idő figyelembevételéről szóló 45. cikke (1)-(3) bekezdésének értelmezéséről (HL C 64., 1988.3.9., 4. o.).

3.27. C/281/88/7. o.: Az 1987. július 1-i 135. határozat az 574/72/EGK rendelet 17. cikkének (7) bekezdése és 60. cikkének (6) bekezdésében előírt természetbeni ellátások biztosításáról és az 1408/71/EGK rendelet 20. cikke szerinti sürgősség, illetve az 574/72/EGK rendelet 17. cikkének (7) bekezdése és 60. cikkének (6) bekezdése szerinti rendkívüli sürgősség fogalmáról (HL C 281., 1988.3.9., 7. o.), az alábbi módosítással:

- 1 94 N: Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL C 241., 1994.8.29., 21. o., a HL L 1., 1995.1.1., 1. o. által kiigazított változatában).

A határozat rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a 2.2. pont a következő szöveggel egészül ki:

"p) 35000 IKR az izlandi lakóhely szerinti intézmény esetében;

q) 800 CHR a liechtensteini lakóhely szerinti intézmény esetében;

r) 3600 NOK a norvégiai lakóhely szerinti intézmény esetében."

3.28. C/64/88/7. o.: Az 1987. július 1-i 136. határozat az 1408/71/EGK tanácsi rendeletnek az ellátásokra való jogosultság megszerzéséhez, fenntartásához és feléledéséhez más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási idő figyelembevételéről szóló 45. cikke (1)-(3) bekezdésének értelmezéséről (HL C 64., 1988.3.9., 7. o.).

A határozat rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Nincs ilyen.

Q. LIECHTENSTEIN

Nincs ilyen.

R. NORVÉGIA

Nincs ilyen."

3.29. C/140/89/3. o.: Az 1988. december 15-i 137. határozat az 574/72/EGK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének alkalmazásáról (HL C 140., 1989.6.6., 3. o.).

3.30. C/287/89/3. o.: Az 1989. február 17-i 138. határozat a biológiai minták elemzésének szervátültetéshez vagy más sebészeti beavatkozáshoz való szükségessége és az érintett személy az elemzéseket végző tagállamon kívüli tartózkodása esetén az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke (1) bekezdése c) pontja i. alpontjának értelmezéséről (HL C 287., 1989.11.15., 3. o.).

3.31. C/94/90/3. o.: Az 1989. június 30-i 139. határozat az 574/72/EGK rendelet 107. cikkében említett, egyes ellátások és járulékok kiszámításához használt átváltási árfolyam meghatározásához figyelembe veendő időpontról (HL C 94., 1990.4.12., 3. o.).

3.32. C/94/90/4. o.: 1989. október 17-i 140. határozat a teljes munkanélküli határ menti ingázó tartózkodási helye szerinti intézmény által e munkavállalónak a hatáskörrel rendelkező tagállamban kapott utolsó bérére vagy jövedelmére alkalmazandó átváltási árfolyamról (HL C 94., 1990.2.12., 4. o.).

3.33. C/94/90/5. o.: Az 1989. október 17-i 141. határozat az 574/72/EGK tanácsi rendelet 94. cikkének (4) bekezdésében és 95. cikkének (4) bekezdésében előírt listák összeállításáról szóló, 1985. október 17-i 127. határozat módosításáról (HL C 94., 1990.4.12, 3. o.).

3.34. C/80/90/7. o.: Az 1990. február 13-i 142. határozat az 1408/71/EGK rendelet 73., 74. és 75. cikkének alkalmazásáról (HL C 80., 1990.3.30., 7. o.).

A határozat rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) A 1. pont nem alkalmazandó.

b) A 3. pont nem alkalmazandó.

3.35. 391 D 0425: Az 1990. október 11-i 147. határozat az 1408/71/EGK rendelet 76. cikkének alkalmazásáról (HL L 235., 1991.8.23., 21. o.), az alábbi módosítással:

- 395 D 0353: Az 1994. július 6-i 155. határozat (E 401-E 411) (HL L 209., 1995.9.5., 1. o.).

3.36. 393 D 0068: Az 1992. június 25-i 148. határozat a három hónapot meg nem haladó időtartamú kiküldetések esetén az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó tanúsítvány (E 101 nyomtatvány) használatáról (HL L 22., 1993.1.30., 124. o.).

3.37. C/229/93/5. o.: Az 1992. június 26-i 150. határozat az 1408/71/EGK rendelet 77., 78. cikkének és 79. cikke (3) bekezdésének, valamint az 574/72/EGK rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának alkalmazásáról (HL C 229., 1993.8.25., 5. o.), az alábbi módosítással:

- 1 94 N: Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL C 241., 1994.8.29., 21. o., a HL L 1., 1995.1.1., 1. o. által kiigazított változatában).

A határozat rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"P. IZLAND

Tryggingastofnun ríkisins (Állami Szociális Biztonsági Intézet), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Családi ellátások:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteini Családi Kompenzációs Pénztár).

2. Árvasági nyugdíjak:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteini öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás).

R. NORVÉGIA

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (A Külföldi Szociális Biztosítás Nemzeti Biztosítási Irodája), Oslo."

3.38. 394 D 602: Az 1993. április 22-i 151. határozat az 1408/71/EGK rendelet 10a. cikkének és az 1247/92/EGK rendelet 2. cikkének alkalmazásáról (HL L 244., 1994.9.19., 1. o.).

A határozat rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"13. Izland

- Tryggingastofnun ríkisins (a Nemzeti Szociális Biztonsági Intézet) Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14. Norvégia:

- Folketrygdkontoret for utenlandssaker (A Külföldi Szociális Biztosítás Nemzeti Biztosítási Irodája), Oslo.

15. Liechtenstein:

- Amt für Volkswirtschaft (Nemzetgazdasági Hivatal) az anyasági támogatások esetében

- Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteini öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítás) az özvegyi ellátások, az öregségi, túlélő hozzátartozói és rokkantsági biztosítás kiegészítő ellátásai esetében és az önsegélyre képtelenek ellátása esetében

- Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteini rokkantbiztosítás) a vak személyek számára nyújtott támogatás esetében."

3.39. 395 D 0419: Az 1995. szeptember 7-i 156. határozat, melyet az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottsága fogadott el a betegségi és anyasági biztosítással kapcsolatos elsődleges fontosságú szabályokról (HL L 249., 1995.10.17., 41.o.).

3.40. 296 D 0172: Az 1995. február 28-i 160. határozat az 1408/71/EGK tanácsi rendelet határ menti ingázó munkavállalókon kívüli, az utolsó alkalmazásuk ideje alatt nem a hatáskörrel rendelkező tagállam területén tartózkodó munkavállalók munkanélküli ellátásokra vonatkozó jogosultságával kapcsolatos 71. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának hatályáról (HL L 49., 1996.2.28., 31. o.).

3.41. 296 D 0249: Az 1996. február 15-i 161. határozat az 574/72/EGK rendelet 34. cikke (4) bekezdésében említett eljárás szerint az egyik tagállamban való tartózkodás ideje alatt felmerülő költségeknek egy másik tagállam hatáskörrel rendelkező intézménye által történő visszatérítéséről (HL L 83., 1996.4.2., 19. o.).

3.42. 384 Y 0802(32): Az 1996. május 31-i 162. határozat az 1408/71/EGK tanácsi rendelet kiküldött munkavállalókra alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatos 14. cikke (1) bekezdésének és 14b. cikke (1) bekezdésének értelmezéséről (HL C 241., 1996.9.21., 28. o.).

3.43. 386 Y 0128: Az 1996. május 31-i 163. határozat az 1408/71/EGK rendeletnek a dialízissel vagy oxigénterápiával kezelt személyekről szóló 22. cikk (1) bekezdése A) pontjának értelmezéséről (HL C 241., 1996.9.21., 31. o.).

JOGI AKTUSOK, AMELYET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktus tartalmát:

4.1. Az 1975. január 23-i 14. ajánlás az E 111 nyomtatvány külföldre kiküldött munkavállalók számára történő kiállításáról (melyet az igazgatási bizottság 1975. január 23-i 139. ülésén fogadott el).

4.2. Az 1980. december 19-i 15. ajánlás az 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendelet alkalmazásában előírt nyomtatványok kiállítása nyelvének meghatározásáról (melyet az igazgatási bizottság 1980. december 19-i 176. ülésén fogadott el).

4.3. 385 Y 0016: Az 1984. december 12-i 16. ajánlás a megállapodások 1408/71/EGK rendelet 17. cikkének megfelelően történő megkötéséről (HL C 273., 1985.10.24., 3. o.).

4.4. 385 Y 0017: Az 1984. december 12-i 17. ajánlás az igazgatási bizottság beszámolóinak kidolgozásához szükséges évente szolgáltatandó statisztikai adatokról (HL C 273., 1985.10.24., 3. o.).

4.5. 386 Y 0018: Az 1986. február 28-i 18. ajánlás a lakóhelyük államán kívüli tagállamban részmunkaidőben foglalkoztatott munkanélküliekre alkalmazandó jogszabályokról (HL C 284., 1986.11.11., 4. o.).

4.6. C/199/93/11.o.: Az 1992. november 24-i 19. ajánlás a közösségi rendeletek végrehajtása terén a tagállamok közötti együttműködés javításáról (HL C 199., 1993.7.23, 11. o.).

4.7. 396 X 0592: Az 1996. május 31-i 20. ajánlás a kölcsönös követelések kezelésének és rendezésének javításáról (HL L 259., 1996.10.12., 19. o.).

5.1. 380 Y 0609(03): A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 5. cikkében előírt tagállami nyilatkozatok naprakésszé tétele (HL C 139., 1980.6.9., 1. o.).

5.2. 381 Y 0613(01): Görögországnak a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 5. cikkében előírt nyilatkozatai (HL C 143., 1981.6.13., 1. o.).

5.3. 383 Y 1224(01): A Németországi Szövetségi Köztársaságnak a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 5. cikkében előírt nyilatkozataihoz kapcsolódó módosítások (HL C 351., 1983.12.24., 1. o.).

5.4. C/338/86/1.o: A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 5. cikkében előírt tagállami nyilatkozatok naprakésszé tétele (HL C 338., 1986.12.31., 1. o.).

5.5. C/107/87/1.o: A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 5. cikkében előírt tagállami nyilatkozatok (HL C 107., 1987.4.22., 1. o.).

5.6. C/323/80 str. 1. o.: A Tanácsnak küldött értesítés a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 8. cikke (2) bekezdésének és 96 cikkének megfelelően, az e két kormány között különféle szociális biztonsági kérdésekben kötött megállapodásról (HL C 323., 1980.12.11., 1. o.).

5.7. L/90/87/39. o.: A Francia Köztársaság által a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 1. cikke j) pontjának megfelelően tett nyilatkozat (HL L 90., 1987.4.2., 39. o.).

AZ EFTA-ÁLLAMOKNAK A MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGBAN, VALAMINT AZ E BIZOTTSÁGHOZ RENDELT KÖNYVVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK SZABÁLYAI A MEGÁLLAPODÁS 101. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

Izland, Liechtenstein és Norvégia egy-egy képviselőt küldhet, aki tanácsadói (megfigyelői) minőségben vehet részt az Európai Közösségek Bizottságánál létrehozott, a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság ülésein, valamint az említett igazgatási bizottsághoz rendelt könyvvizsgálói bizottság ülésein.

--------------------------------------------------