21997A0716(01)Hivatalos Lap L 187 , 16/07/1997 o. 0003 - 0135


Euro-mediterrán ideiglenes társulási megállapodás

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről

Egyrészről

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban "a Közösség",

és másrészről

CISZJORDÁNIA ÉS A GÁZAI-ÖVEZET PALESZTIN HATÓSÁGA KÉPVISELETÉBEN A PALESZTIN FELSZABADÍTÁSI SZERVEZET (PFSZ), a továbbiakban "a Palesztin Hatóság",

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet palesztin lakossága között fennálló kapcsolatok és közös értékeik fontosságát,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség és a PFSZ erősíteni kívánja a fenti kapcsolatokat, továbbá hogy a partnerség és a viszonosság alapján tartós kapcsolatokat kíván létesíteni,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek nagy fontosságot tulajdonítanak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya elveinek, különösen az emberi jogok, a demokratikus elvek, valamint a politikai és gazdasági szabadságjogok betartásának, amelyek kapcsolataik alapját képezik,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy erősítsék az Európai Közösség és a Közel-Kelet közötti kapcsolatok, valamint – teljesítendő célként, amint azt a feltételek lehetővé teszik – a közel-keleti országok regionális gazdasági integrációjának a keretét,

FIGYELEMBE VÉVE a felek közötti gazdasági és társadalmi fejlettségbeli különbséget, valamint a Ciszjordániában és a Gázai-övezetben a gazdasági és társadalmi fejlődés támogatására irányuló eddigi erőfeszítések elmélyítésének szükségességét,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy gazdasági, kulturális, tudományos és oktatási ügyekben rendszeres párbeszéden alapuló együttműködést alakítsanak ki egymás kölcsönös ismeretének és megértésének javítása érdekében,

FIGYELEMBE VÉVE a felek szabadkereskedelem iránti elkötelezettségét, és különösen azt az elkötelezettségüket, hogy megfeleljenek az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény rendelkezéseinek,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a felek között létrejött autonóm kereskedelmi megállapodásokat szerződéses és viszonossági alapon építsék,

MEGGYŐZŐDVE annak szükségességéről, hogy gazdasági kapcsolataikhoz új légkör megteremtését kell elősegíteni a befektetési környezet javítása érdekében,

FIGYELEMBE VÉVE a felek által aláírt nemzetközi megállapodások alapján fennálló jogaikat és kötelezettségeiket,

MEGGYŐZŐDVE ARRÓL, hogy a Palesztin Hatóság teljes részvétele a barcelonai konferencián kezdeményezett Euro-Mediterrán Partnerségben fontos lépést jelent a felek közötti kapcsolatok normalizálásában, amelynek ebben a szakaszban ideiglenes megállapodásban kell megnyilvánulnia,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy az 1996. január 20-i palesztin választások megtartása nagy politikai jelentőséggel bír az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 242. és 338. határozata alapján a tartós rendezéshez vezető folyamat szempontjából,

FELISMERVE, hogy ezt a megállapodást egy euro-mediterrán társulási megállapodásnak kell felváltatnia, amint azt a feltételek megengedik,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1) A Közösség és a Palesztin Hatóság között ideiglenes kereskedelmi és együttműködési belső társulás jön létre.

(2) E megállapodás céljai:

- megfelelő keret megteremtése az átfogó párbeszédhez, amely lehetővé teszi a felek közötti szoros kapcsolatok fejlődését,

- a kereskedelem fokozatos liberalizációjához szükséges feltételek megteremtése,

- párbeszéddel és együttműködéssel kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi kapcsolatok kialakításának elősegítése a felek között,

- a Ciszjordánia és a Gázai-övezet társadalmi és gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulás biztosítása,

- regionális együttműködés támogatása a békés egymás mellett élés, valamint a gazdasági és politikai stabilitás megszilárdítása céljából,

- az együttműködés támogatása a közös érdeklődésre számot tartó egyéb területeken.

2. cikk

A felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás rendelkezései a demokratikus elvek és alapvető emberi jogok tiszteletben tartásán alapulnak az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában kifejtettek szerint, amely a felek belpolitikáját és nemzetközi politikáját vezérli, és e megállapodás lényeges részét képezi.

1. CÍM

ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

ALAPELVEK

3. cikk

A Közösség és a Palesztin Hatóság egy legkésőbb 2001. december 31-én végződő átmeneti időszak alatt az e cím alatt ismertetett módozatok szerint, és az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) létrehozásáról szóló megállapodáshoz mellékelt, az árukereskedelemről szóló egyéb multilaterális megállapodások – a továbbiakban a GATT – rendelkezéseivel összhangban fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoz létre.

1. FEJEZET

IPARI TERMÉKEK

4. cikk

E fejezet rendelkezései az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében felsorolt termékek kivételével a Közösségből, valamint a Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó termékekre vonatkoznak.

5. cikk

A Közösség, valamint a Ciszjordánia és a Gázai-övezet közötti kereskedelemben sem új importvámot, sem más vámokkal azonos hatású díjat nem vetnek ki.

6. cikk

A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó termékeknek a Közösségbe történő behozatalát nem terhelik vámok és vámokkal azonos hatású díjak, és az mentes a mennyiségi korlátozásoktól és az azzal azonos hatású egyéb intézkedésektől.

7. cikk

(1) E fejezet rendelkezései nem zárják ki a Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó, az 1. mellékletben felsorolt termékekre vonatkozó mezőgazdasági alkotóelemek visszatartását.

A 2. fejezet mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak a mezőgazdasági alkotóelemekre.

(2) A Palesztin Hatóság a megállapodás érvényességi ideje alatt a 2. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó termékekre behozatali vámot és vámokkal azonos hatású díjakat vethet ki, amelyek azonban nem haladhatják meg az 1996. július 1-jén hatályban lévő behozatali vámot és vámokkal azonos hatású díjakat.

(3) A 63. cikk értelmében létrehozott vegyes bizottság dönthet a felek által egymásnak kölcsönösen nyújtott további engedményekről.

8. cikk

(1) A megállapodás hatálybalépésekor a felek eltörlik a Közösségből származó, a 2. és 3. mellékletben fel nem sorolt termékeknek Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe irányuló behozatalára kivetett vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat.

(2) A megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Palesztin Hatóság a Közösségből származó, a 3. mellékletben felsorolt, Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe bevitt termékekre fiskális díjakat vethet ki, amelyek mértéke nem haladhatja meg a termék értékének 25 %-át. Ezeket a díjakat fokozatosan eltörlik a következő ütemtervvel összhangban:

e megállapodás hatálybalépése után egy évvel minden díj az alapdíj 90 %-ára csökken,

e megállapodás hatálybalépése után két évvel minden díj az alapdíj 80 %-ára csökken,

e megállapodás hatálybalépése után három évvel minden díj az alapdíj 70 %-ára csökken,

e megállapodás hatálybalépése után négy évvel minden díj az alapdíj 60 %-ára csökken,

e megállapodás hatálybalépése után öt évvel minden fennmaradó díjat eltörölnek.

(3) Ha egy adott terméknél súlyos nehézségek lépnek fel, akkor a (2) bekezdésben említett ütemtervet a vegyes bizottság közös megegyezéssel felülvizsgálhatja azzal a feltétellel, hogy az nem függeszthető fel a legfeljebb ötéves átmeneti időszaknál hosszabb időre. Ha a vegyes bizottság az ütemterv felülvizsgálatára irányuló kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül még nem hozta meg a döntést, a Palesztin Hatóság egy évet meg nem haladó időszakra átmenetileg felfüggesztheti az ütemtervet.

(4) Ha a díjat erga omnes csökkentik, a csökkentés alkalmazásának időpontjától a (2) bekezdésben ismertetett alapdíj helyébe a csökkentett díj lép.

(5) A Palesztin Hatóság értesíti a Közösséget alapvámjairől és díjairól.

9. cikk

A behozatali vám eltörlésére vonatkozó rendelkezések a fiskális vámokra is vonatkoznak.

10. cikk

(1) Az 5. és 8. cikktől eltérően a Palesztin Hatóság korlátozott idejű kivételes intézkedéseket hozhat vámok bevezetésére, emelésére vagy ismételt bevezetésére.

(2) Az ilyen intézkedések csak új iparágakra vagy olyan ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek átszervezés alatt állnak, vagy amelyek súlyos nehézségekkel küzdenek, különösen akkor, ha az adott nehézségek súlyos szociális problémákat vetnek fel.

(3) Az ilyen kivételes intézkedésekkel bevezetett, a Közösségből származó termékeknek Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe irányuló behozatalára kivetetett vámok nem haladhatják meg az áru értékének 25 %-át, és a Közösségből származó termékekre továbbra is fenn kell tartaniuk egy kedvezményes sávot. Azon áruk behozatalának összértéke, amelyekre ezek az intézkedések vonatkoznak, nem haladhatja meg az utolsó évben a Közösségből származó olyan ipari termékek összbehozatalának 15 %-át, amelyekről statisztikák állnak rendelkezésre.

(4) Ezek az intézkedések legfeljebb 5 évig vannak érvényben, amennyiben a vegyes bizottság ennél hosszabb időtartamot nem engedélyez.

(5) A Palesztin Hatóság tájékoztatja a vegyesbizottságot minden olyan kivételes intézkedésről, amelyet alkalmazni kíván, és a Közösség kérésére az ilyen intézkedések végrehajtása előtt konzultációkat tartanak az intézkedésekről és az érintett ágazatokról. Az ilyen intézkedések elfogadásakor a Palesztin Hatóság a vegyes bizottság rendelkezésére bocsátja az e cikk alapján bevezetett vámok eltörlésének ütemtervét. Ezek az ütemtervek az érintett vámok lépcsőzetes eltörlését egyenlő éves részletekben biztosítják, melynek kezdete legkésőbb a bevezetésük utáni második év vége. A vegyes bizottság eltérő ütemtervről is határozhat.

2. FEJEZET

MEZŐGAZDASÁSI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK

11. cikk

E fejezet rendelkezései a Közösségből, valamint a Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó, az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében felsorolt termékekre vonatkoznak.

12. cikk

A Közösség és a Palesztin Hatóság fokozatosan növekvő mértékű liberalizációt valósít meg a mindkét fél számára fontos mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmére.

13. cikk

(1) A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó, az 1. jegyzőkönyvben felsorolt mezőgazdasági termékek Közösségbe irányuló behozatalára az erről szóló jegyzőkönyvben szereplő rendelkezések vonatkoznak.

(2) A Közösségből származó, a 2. jegyzőkönyvben felsorolt mezőgazdasági termékek Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe irányuló behozatalára az erről szóló jegyzőkönyvben szereplő rendelkezések vonatkoznak.

14. cikk

(1) 1999. január 1-jétől a Közösség és a Palesztin Hatóság megvizsgálja a helyzetet annak meghatározása céljából, hogy a Közösségnek és a Palesztin Hatóságnak 2000. január 1-jétől a 12. cikkben kitűzött célokkal összhangban milyen intézkedéseket kell alkalmaznia.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül és figyelembe véve a felek közötti mezőgazdasági termékek kereskedelmének volumenét, valamint az ilyen termékek rendkívüli érzékenységét, a Közösség és a Palesztin Hatóság a vegyesbizottságban rendszeresen és viszonossági alapon minden termékre vonatkozóan megvizsgálja az egymás részére nyújtandó további engedmények lehetőségét.

3. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

15. cikk

(1) A Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet egymás közötti kereskedelmében sem új mennyiségi korlátozást, sem azzal azonos hatású intézkedést nem vezet be a behozatalra.

(2) A Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet egymás közötti kereskedelmében e megállapodás hatálybalépésekor eltörli a behozatalra alkalmazott mennyiségi korlátozásokat és az azokkal azonos hatású intézkedéseket.

(3) A Közösség és a Palesztin Hatóság egymás közötti kereskedelmében a kivitelre sem vámot, sem vámokkal azonos hatású díjakat, sem mennyiségi korlátozásokat vagy azokkal azonos hatású intézkedéseket nem alkalmaz.

16. cikk

(1) A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára nem vonatkozik kedvezőbb elbánás, mint amilyet a tagállamok egymásnak nyújtanak.

(2) E megállapodás rendelkezései a közösségi jogi rendelkezések Kanári szigetekre történő alkalmazásáról szóló, 1991. június 26-i 1911/91/EGK tanácsi rendelet sérelme nélkül érvényesek.

17. cikk

(1) Ha valamelyik fél agrárpolitikája végrehajtásának eredményeként meghatározott szabályokat vezet be, vagy az érvényben lévő szabályokat megváltoztatja, illetve az agrárpolitikájának megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket megváltoztatja vagy bővíti, akkor ez a fél módosíthatja a megállapodásból származó intézkedéseket az adott árukra vonatkozóan.

(2) Ilyen esetekben az érintett fél értesíti a vegyesbizottságot. A másik fél kérésére a vegyes bizottság összeül, hogy ennek a félnek az érdekeit kellő módon tekintetbe vegye.

(3) Ha a Közösség vagy a Palesztin Hatóság az (1) bekezdés alkalmazásakor módosítja az e megállapodásban a mezőgazdasági termékekre hozott rendelkezéseket, akkor a másik fél területéről származó termékek behozatalára olyan kedvezményt nyújtanak, amely arányban áll az e megállapodásban biztosított kedvezménnyel.

(4) E cikk alkalmazásáról konzultáció folytatható a vegyesbizottságban.

18. cikk

(1) A felek nem alkalmaznak olyan belső fiskális jellegű intézkedéseket vagy olyan gyakorlatot, amelyek az egyik fél termékeire a másik fél területéről származó hasonló termékekkel szemben közvetlenül vagy közvetve hátrányos megkülönböztetést jelentenek.

(2) Az egyik fél területére kivitt áruk sem közvetlenül, sem közvetve nem részesülhetnek az ilyen árukra kivetett közvetett adók összegét meghaladó mértékű közvetett belső adók visszatérítésében.

19. cikk

(1) A megállapodás nem zárja ki vámuniók, szabadkereskedelmi területek vagy határ menti kereskedelmi rendszerek fenntartását vagy létrehozását, amennyiben a fentiek nem változtatják meg az e megállapodásban foglalt kereskedelmi rendszert.

(2) A vegyesbizottságban a felek konzultációkat tartanak a vámuniók vagy szabadkereskedelmi területek létrehozására szolgáló megállapodásokról, és amennyiben igénylik, a harmadik országokra vonatkozó megfelelő kereskedelempolitikájukkal kapcsolatos más fontos kérdésekről. Ilyen konzultációkra különösen harmadik országoknak az Európai Unióhoz történő csatlakozása esetén kerül sor, hogy biztosítsák a felek kölcsönös érdekeinek figyelembevételét.

20. cikk

Amennyiben az egyik fél a másik féllel való kereskedelmében a GATT VI. cikke értelmében dömpinget állapít meg, akkor a GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással és vonatkozó belső jogszabályaival összhangban e megállapodás 23. cikkének feltételei és eljárása alapján megfelelő intézkedéseket tehet az ilyen gyakorlat ellen.

21. cikk

Ha valamely terméket annyival nagyobb mennyiségben és olyan feltételek mellett hoznak be, melynek eredményeként fennáll vagy fenyegethet annak veszélye, hogy:

- a hasonló vagy közvetlen versenyt jelentő áruk belföldi gyártóit az egyik fél területén jelentős kár éri, vagy

- bármely gazdasági ágazatban súlyos zavarok lépnek fel, vagy

- olyan nehézségek következnek be, amelyek egy régió gazdasági helyzetének súlyos romlásához vezethetnek,

akkor az érintett fél a 23. cikkben megállapított feltételek és eljárások szerint megfelelő intézkedéseket tehet.

22. cikk

Ha a 15. cikk (3) bekezdése teljesítésének következménye:

i. olyan harmadik országba irányuló reexport, amellyel szemben az exportáló fél az adott termékre mennyiségi kiviteli korlátozásokat, kiviteli vámokat vagy azokkal azonos hatású intézkedéseket tart fenn; vagy

ii. az exportáló félnek fontos termék súlyos hiánya áll fenn vagy annak veszélye fenyeget;

és ha az exportáló félnek a fenti helyzetből ténylegesen vagy előreláthatóan súlyos nehézségei származnak, akkor ez a fél a 23. cikkben megállapított feltételek és eljárások szerint megfelelő intézkedéseket tehet. Ezeknek az intézkedéseknek megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, amelyeket – ha a körülmények fenntartásukat már nem indokolják – meg kell szüntetni.

23. cikk

(1) Amennyiben a Közösség vagy a Palesztin Hatóság az olyan áruk behozatalát, amelyek a 21. cikkben említett nehézségeket idézhetik elő, a kereskedelmi forgalom trendjéről szóló gyors információnyújtás érdekében közigazgatási eljárásnak veti alá, erről értesíti a másik felet.

(2) Az érintett fél a 20., 21. és 22. cikkben meghatározott esetekben az ott előírt intézkedések megtétele előtt, illetve az e cikk (3) bekezdésének d) pontjában szereplő esetekben a lehető legrövidebb időn belül a vegyes bizottság rendelkezésére bocsát a helyzet alapos vizsgálatához szükséges minden megfelelő információt azzal a céllal, hogy a felek számára elfogadható megoldást találjanak.

A megfelelő intézkedések meghatározásakor elsőbbségben kell részesíteni azokat az intézkedéseket, amelyek ennek a megállapodásnak a működését a lehető legkisebb mértékben zavarják.

A védintézkedésekről haladéktalanul értesítik a vegyesbizottságot, és azokról – különösen a körülmények által megengedett legrövidebb időn belüli megszüntetésük céljából – a bizottság keretében rendszeresen konzultációkat tartanak.

(3) A (2) bekezdés végrehajtására a következő rendelkezések vonatkoznak:

a) A 20. cikket illetően az exportáló fél értesítést kap a dömping esetéről, amint az importáló fél hatóságai vizsgálatot indítottak. Ha az esetről való értesítést követő 30 napon belül nem vetnek véget a GATT VI. cikke értelmében vett dömpingnek, vagy nem jutnak más kielégítő eredményre, akkor az importáló fél megfelelő intézkedéseket tehet.

b) A 21. cikket illetően az ebben a cikkben említett helyzetből fakadó nehézségeket vizsgálatra a vegyes bizottság elé terjesztik, amely az ilyen nehézségek megszüntetése érdekében szükséges bármilyen döntést meghozhat.

Ha a vegyes bizottság vagy az exportáló fél az eset benyújtását követő 30 napon belül nem hoz olyan döntést, amely megszünteti a nehézségeket, vagy nem jut más kielégítő eredményre, akkor az importáló fél megfelelő intézkedéseket hozhat a probléma orvoslására. Ezek az intézkedések a keletkezett nehézségek megszüntetéséhez feltétlenül szükséges mértéket nem haladhatják meg.

c) A 22. cikket illetően az abban a cikkben említett helyzetből fakadó nehézségeket vizsgálat céljából a vegyes bizottság elé terjesztik.

A bizottság a nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármilyen döntést meghozhat. Ha a bizottság az ügy beterjesztésétől számított 30 napon belül nem hoz ilyen döntést, akkor az exportáló fél megfelelő intézkedéseket tehet az érintett termék kivitelével kapcsolatban.

d) Ha azonnali beavatkozást igénylő rendkívüli körülmények – az esettől függően – az előzetes tájékoztatást vagy a vizsgálatot lehetetlenné teszik, akkor az érintett fél a 20., 21. és 22. cikk eseteiben haladéktalanul megteheti a helyzet orvoslásához feltétlenül szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, és azonnal értesíti a másik felet.

24. cikk

Ennek a megállapodásnak egyetlen rendelkezése sem zárja ki az olyan behozatalra, kivitelre, vagy tranzitárura vonatkozó tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság, az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének megvédése, a művészi, történelmi vagy régészeti értékkel bíró nemzeti kincsek védelme, a szellemi, ipari vagy kereskedelmi tulajdon védelme, illetve az aranyra és ezüstre vonatkozó rendeletek indokolnak. Ezek a tilalmak vagy korlátozások azonban sem önkényes megkülönböztetést, sem a felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását nem jelenthetik.

25. cikk

A "származó termékek" e cím rendelkezéseinek alkalmazásában érvényes fogalmának meghatározását és az ezekkel kapcsolatos közigazgatási együttműködési módszereket a 3. jegyzőkönyv ismerteti. A barcelonai konferencián elfogadott nyilatkozat szerint a származás halmozásával kapcsolatos megállapodás végrehajtása céljából a vegyes bizottság határozatot hozhat a jegyzőkönyv szükséges kiigazításairól.

26. cikk

A Kombinált Nómenklatúra vonatkozik a felek közötti kereskedelemben szereplő áruk besorolására.

II. CÍM

FIZETÉSEK, TŐKE, VERSENY, SZELLEMI TULAJDON ÉS KÖZBESZERZÉS

1. FEJEZET

FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TŐKEMOZGÁS

27. cikk

A 29. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a felek kötelezik magukat arra, hogy folyamatban lévő ügyletekkel kapcsolatos folyó fizetésekre nem állapítanak meg korlátozásokat.

28. cikk

(1) A fizetési mérleggel kapcsolatos tőkeszámlán végzett ügyletek tekintetében a felek kötelezik magukat arra, hogy Ciszjordániában és a Gázai-övezetben az érvényben lévő törvények alapján alapított vállalatokba történő közvetlen befektetésekkel kapcsolatos tőkemozgásokra, valamint az ilyen befektetésekből származó hozam felszámolására és hazatelepítésére, illetve az azokból származó nyereségre nem állapítanak meg korlátozásokat.

(2) A felek konzultálnak egymással, hogy megkönnyítsék a tőkemozgásokat a Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet között.

29. cikk

Ha a Közösség egy vagy több tagállama, illetve a Palesztin Hatóság súlyos fizetésimérleg- nehézségekkel küzd vagy ilyen nehézség fenyegeti, akkor – az esetnek megfelelően – a Közösség vagy a Palesztin Hatóság a GATT és a Nemzetközi Valutaalapról szóló megállapodás VIII. és XIV. cikkének feltételeivel összhangban a folyó ügyletekre korlátozott időre szóló és a fizetési mérleg helyzetének rendbehozatalához szükséges mértéket meg nem haladó korlátozásokat vezethet be.

A Közösség, illetve – az esetnek megfelelően – a palesztin hatóság haldéktalanul tájékoztatja a másik felet, és a lehető legrövidebb időn belül az érintett intézkedések megsüntetésére vonatkozó ütemtervet juttat el hozzá.

2. FEJEZET

VERSENY, SZELLEMI TULAJDON ÉS KÖZBESZERZÉS

30. cikk

(1) Az alábbiak nem egyezethetők össze e megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érinthetik a Közösség és a Palesztin Hatóság közötti kereskedelmet:

i. a vállalkozások közötti minden olyan megállapodás, a vállalkozások társulásai által hozott olyan határozatok és a vállalkozások közötti azon összehangolt gyakorlatok, amelyek célja vagy hatása a verseny megelőzése, korlátozása vagy torzítása;

ii. a Közösség vagy Ciszjordánia és a Gázai-övezet egész területén vagy annak egy fontos részén egy vagy több vállalkozás erőfölénnyel való visszaélése;

iii. mindenféle állami támogatás, amely bizonyos vállalkozások vagy bizonyos áruk gyártásának előnyben részesítésével torzítja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget.

(2) A felek – indokolt esetben – a közösségi versenyszabályok alkalmazásából adódó kritériumok alapján értékelnek az ezzel a cikkel ellentétes mindenféle gyakorlatot.

(3) A vegyes bizottság 2001. december 31-e előtt határozatban fogadja el az (1) és (2) bekezdés végrehajtásához szükséges szabályokat.

A fenti szabályok elfogadásáig a támogatásról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodás rendelkezéseit kell alkalmazni az (1) bekezdés iii. pontjának és a (2) bekezdés vonatkozó részeinek végrehajtásáról szóló szabályaként.

(4) Az (1) bekezdés iii. pontjának végrehajtását illetően a felek elismerik, hogy a Palesztin Hatóság konkrét fejlesztési problémái megoldásának eszközeként a vállalkozások részére nyújtandó állami támogatás alkalmazását kívánhatja meg a 2001. december 31-ig terjedő időszakban.

(5) A felek oly módon gondoskodnak az állami támogatás átláthatóságáról, hogy többek között éves jelentéseket bocsátanak a másik fél rendelkezésére a nyújtott támogatás teljes összegéről és elosztásáról, valamint kérésre tájékoztatást adnak a támogatási rendszerekről. Az egyik fél a másik fél kérésére tájékoztatást ad az állami támogatás különleges egyedi eseteiről.

(6) Az 1. cím 2. fejezetében említett termékek tekintetében:

- nem érvényes az (1) bekezdés iii. pontja,

- az (1) bekezdés i. pontjával ellentétes gyakorlati módszereket a Közösség által az Európai Közösséget létrehozó szerződés 42. és 43. cikke alapján megállapított kritériumok és különösen a 26/62 tanácsi rendeletben megállapított kritériumok alapján kell megítélni.

(7) Ha a Közösség vagy a Palesztin Hatóság úgy véli, hogy egy adott gyakorlat összeegyeztethetetlen e cikk (1) bekezdésével, és:

- a (3) bekezdésben említett végrehajtási szabályok azokat nem megfelelően kezelik, vagy

- ilyen szabályok hiánya esetén, valamint ha ez a gyakorlat súlyos sérelmet jelent vagy jelenthet a másik fél érdekeiben, vagy a szolgáltatóipart is beleértve a belföldi iparra nézve súlyos kárt okoz vagy okozhat,

a vegyes bizottság keretében folytatott konzultációt követően vagy az ilyen konzultációról szóló döntést követő 30 munkanapon belül megfelelő intézkedéseket tehet.

Az e cikk (1) bekezdésének iii. pontjával összeegyeztethetetlen gyakorlat esetén a fenti megfelelő intézkedéseket – amennyiben ezekre a GATT vonatkozik – csak a GATT által vagy bármely más, a GATT égisze alatt megtárgyalt és a felek között érvényben lévő megfelelő okmányban megállapított eljárásokkal és feltételekkel összhangban lehet elfogadni.

(8) A felek – a (3) bekezdéssel összhangban elfogadott minden ezzel ellentétes rendelkezésre való tekintet nélkül – a szakmai és üzleti titoktartásra vonatkozó előírások szerinti korlátozások figyelembevételével információt cserélnek egymással.

31. cikk

A tagállamok és a Palesztin Hatóság – a GATT-tal szemben vállalt kötelezettségeik sérelme nélkül, amennyiben indokolt – a kereskedelmi jellegű állami monopóliumokat fokozatosan úgy alakítják át, hogy 2001. december 31-ig ne forduljon elő hátrányos megkülönböztetés a tagállamok állampolgárai és a Ciszjordániában és a Gázai-övezetben élő palesztin lakosság között az áruk beszerzésére és értékesítésére vonatkozó feltételekben. A vegyesbizottságot értesíteni kell az e cél elérése érdekében megtett intézkedésekről.

32. cikk

Az állami vállalatok és az olyan vállalatok tekintetében, amelyekre különleges vagy kizárólagos jogot ruháztak, a vegyes bizottság gondoskodik arról, hogy 2001. december 31. után ne hozzanak és ne tartsanak fenn olyan intézkedéseket, amelyek torzítják a Közösség és a Palesztin Hatóság közötti kereskedelmet, és a felek érdekeivel ellentétesek. Ez a rendelkezés az ezekre a vállalkozásokra hárított különleges feladatok ellátását sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozhatja.

33. cikk

(1) A felek a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony védelmét a legszigorúbb nemzetközi normákkal összhangban biztosítják, amelyek a fenti jogok érvényesítésének hatékony eszközeit is magukban foglalják.

(2) Ennek a cikknek a végrehajtását a felek rendszeresen felülvizsgálják. Ha a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon terén olyan problémák merülnek fel, amelyek a kereskedelmi feltételeket érintik, a vegyes bizottság keretében bármelyik fél kérésére haladéktalanul konzultációt folytatnak, azzal a céllal, hogy a felek kölcsönösen kielégítő megoldást érjenek el.

34. cikk

(1) A felek célul tűzik ki a közbeszerzési szerződések viszonossági alapon történő fokozatos liberalizációját.

(2) A vegyes bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket az (1) bekezdés végrehajtására.

III. CÍM

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS

35. cikk

Célkitűzések

(1) A felek kötelezik magukat arra, hogy közös érdekük alapján és e megállapodás átfogó céljaival összhangban erősítik a gazdasági együttműködést.

(2) Az együttműködés célja a Palesztin Hatóság saját erőfeszítéseinek támogatása a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elérése érdekében.

36. cikk

Hatály

(1) Az együttműködés elsősorban azokra az ágazatokra összpontosít, amelyeket belső nehézségek sújtanak, vagy amelyeket Ciszjordánia és a Gázai-övezet gazdaságának átfogó liberalizációs folyamata és különösen a Ciszjordánia és a Gázai-övezet, valamint a Közösség közötti kereskedelem liberalizálása érint.

(2) Az együttműködés továbbá főként olyan területekre összpontosít, amelyek megkönnyítik a Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet gazdaságainak közeledését, különösen azokra a területekre, amelyek fenntartható növekedéshez és tartós foglalkoztatottsághoz vezetnek.

(3) Az együttműködés bátorítja a régión belüli együttműködés fejlesztésére kialakított intézkedések végrehajtását.

(4) A környezet védelmét és az ökológiai egyensúly fenntartását figyelembe veszik a gazdasági együttműködés megvalósításakor annak különböző olyan területein, ahol az jelentősséggel bír.

(5) A felek megállapodhatnak abban, hogy az e cím rendelkezései által nem érintett más területekre is kiterjesztik a gazdasági együttműködést.

37. cikk

Módszerek és módozatok

A gazdasági együttműködést különösen az alábbi módszerekkel valósítják meg:

a) a felek közötti rendszeres gazdasági párbeszéd, amely kiterjed a makrogazdasági politika minden területére, különösen a költségvetési politikára, valamint a fizetési mérlegre és a monetáris politikára;

b) rendszeres információ- és véleménycsere az együttműködés minden ágában, így többek között a tisztviselők és a szakértők találkozói;

c) tanácsadás, tapasztalatátadás és oktatás fiatal palesztin diplomások részére;

d) közös fellépések, például szemináriumok és workshopok szervezése;

e) műszaki, közigazgatási és jogszabály-alkotási segítségnyújtás;

f) vegyes vállalatok támogatása;

g) az együttműködésről szóló tájékoztatók terjesztése.

38. cikk

Ipari együttműködés

Az együttműködés fő célja:

- a Palesztin Hatóság támogatása az ipar korszerűsítésére és diverzifikálására és különösen a magángazdaság és az ipari fejlődés számára kedvező környezet megteremtésére irányuló törekvéseiben,

- a két fél gazdasági szereplői közötti együttműködés ösztönzése,

- az iparpolitikára, a nyitott gazdaságon belüli versenyképességre, valamint az ipar korszerűsítésére és fejlesztésére irányuló együttműködés ösztönzése,

- a termelés és az export diverzifikálására vonatkozó politika, valamint a külpiaci értékesítési politika támogatása,

- a kutatás és fejlesztés, az innováció és a technológiaátadás elősegítése, amennyiben ezek az ipar javát szolgálják,

- az ipar által igényelt emberi erőforrások fejlesztése és bővítése,

- a palesztin ipar javára vállalkozás- és kockázatfinanszírozási lehetőségekhez való hozzáférés megkönnyítése.

39. cikk

Beruházásfejlesztés és befektetés

Az együttműködés célja, hogy kedvező és stabil környezetet teremtsenek Ciszjordániában és a Gázai-övezetben a befektetések számára.

Az együttműködés a beruházásfejlesztés formájában fog megvalósulni. Ez az alábbiak fejlesztését fogja jelenteni:

- összehangolt és egyszerűsített közigazgatási eljárások,

- közös gépipari beruházások, különösen a két fél kis- és középvállalkozásai (KKV) esetében,

- információs csatornák és a befektetési lehetőségek megállapítására szolgáló eszközök,

- a Ciszjordániában és a Gázai-övezetben történő befektetési tevékenységhez kedvező környezet.

Az együttműködés továbbá kiterjedhet olyan projektek kidolgozására és megvalósítására, amelyek az alaptechnológiák hatékony elsajátítását és alkalmazását, a normák alkalmazását, az emberi erőforrások fejlesztését (például a műszaki területeken és az irányításban) és a munkahelyteremtést igazolják.

40. cikk

Szabványosítás és megfelelőség-értékelés

Az együttműködés célja a szabványok és a tanúsítási eljárás terén fennálló különbségek csökkentése.

Gyakorlati szempontból az együttműködés a következő formában valósul meg:

- a Közösség műszaki szabályzatai, valamint az európai szabványok és a megfelelőségértékelési eljárások alkalmazásának elősegítése,

- a megfelelőségértékelés színvonalának emelése palesztin tanúsítási és akkreditációs testületek munkájával,

- ha szükséges, a kölcsönös elismerésről szóló megállapodások megvitatása,

- együttműködés a minőségirányítás terén,

- struktúrák kialakítása a szellemi, egyéni és kereskedelmi tulajdon védelmére, a szabványosításra és a minőségi normák létrehozására.

41. cikk

Jogszabályok közelítése

Az együttműködés célja a Palesztin Tanács jogszabályainak közelítése a közösségi jog szabályaihoz a megállapodás hatálya alá tartozó területeken.

42. cikk

Kis- és középvállalkozások

Az együttműködés célja a KKV-k fejlesztése számára kedvező környezet kialakítása a helyi és az exportpiacokon, többek között az alábbiak révén:

- a vállalkozások közötti kapcsolatok elősegítése, különösen a Közösség ipari együttműködési és partnerséget elősegítő hálózatainak és eszközeinek igénybevételével,

- egyszerűbb hozzáférés a beruházási pénzeszközökhöz,

- információs és támogatási szolgáltatások,

- az emberi erőforrások fejlesztése az innováció és a projektek, valamint az üzleti vállalkozások létesítésének ösztönzése céljából.

43. cikk

Pénzügyi szolgáltatások

Az együttműködés célja a pénzügyi szolgáltatások javítása és fejlesztése.

Ez a következő formában valósul meg:

- a palesztin pénzügyi ágazat megszilárdításának és szerkezetátalakításának ösztönzése,

- a palesztin bankrendszer, a biztosítók és a pénzügyi ágazat többi részei számviteli, felügyeleti és szabályozási rendszereinek javítása.

44. cikk

Mezőgazdaság és halászat

Az e címszó alatt említett együttműködés célja elsősorban a mezőgazdaság és a halászat korszerűsítése és – ha szükséges – szerkezetátalakítása.

Ez magában foglalja az infrastruktúrák és a berendezések korszerűsítését; a csomagolási, raktározási és marketingmódszerek fejlesztését; valamint a forgalmazási csatornák fejlesztését.

Az együttműködés különösen az alábbiakra irányul:

- stabil piacok kialakítása,

- a gyártás, a kivitel és a külföldi piacok diverzifikációs politikájának támogatása,

- az élelmiszerbehozataltól való függőség csökkentése,

- a környezetbarát mezőgazdaság és halászat támogatása, különös tekintettel a halászati területek megőrzésének és szakszerű kezelésének szükségességére,

- önkéntes alapon szorosabb kapcsolatok kialakítása a szakmákat és foglalkozásokat képviselő üzleti csoportok és szervezetek között,

- műszaki segítségnyújtás és képzés,

- a növény- és állat-egészségügyi szabványok összehangolása,

- integrált vidékfejlesztés, beleértve az alapszolgáltatások javítását és társult gazdasági tevékenységek fejlesztését, és

- a vidéki régiók közötti együttműködés, illetve a vidékfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalat- és know-how csere.

45. cikk

Szociális fejlődés

A felek elismerik a szociális fejlődés fontosságát, amelynek együtt kell járnia gazdasági fejlődés különféle formáival. Előnyben részesül az alapvető társadalmi jogok tisztelete.

A felek az alábbi célú intézkedéseknek biztosítanak elsőbbséget:

- a nők egyenjogúságának és kiegyensúlyozott részvételének támogatása a gazdasági és társadalmi szférán belüli döntéshozatali folyamatban, mégpedig az oktatás és a médiák közvetítésével,

- a családtervezés fejlesztése, valamint az anya- és gyermekvédelem,

- a szociális védelmi rendszer javítása,

- az egészségügyi ellátás javítása,

- az életfeltételek javítása hátrányos helyzetű régiók sűrűn lakott területein,

- az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartásának támogatása, többek között a társadalmi-szakmai csoportok közötti párbeszéddel.

46. cikk

Szállítás

Az együttműködés célkitűzései a következők:

- segítségnyújtás az utak, kikötők és repülőterek szerkezetátalakításánál és korszerűsítésénél,

- a személy-, és áruforgalmi szolgáltatások javítása kétoldalú és regionális szinten egyaránt, valamint

- a Közösségen belül érvényben lévő működési normákkal összehasonlítható működési normák kidolgozása és érvényesítése.

Az együttműködés elsődleges területei a következők:

- közúti szállítás, beleértve a tranzitfeltételek fokozatos könnyítését,

- vasutak, kikötők és repülőterek irányítása, beleértve a navigációs rendszereket és az illetékes nemzeti szervek közötti együttműködést,

- a közúti, vasúti, kikötői és repülőtéri infrastruktúra korszerűsítése a közös érdekek szerinti legfontosabb útvonalakon,

- transzeurópai összeköttetések és regionális fontosságú útvonalak, valamint

- a műszaki berendezéseknek a közúti/vasúti áruszállításra, a konténerforgalomra és az áruk átrakással több szállítóeszközön történő szállítására vonatkozó közösségi normáknak megfelelő színvonalra fejlesztése.

47. cikk

Információs infrastruktúra és távközlés

Az együttműködés célja a gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint az információs társadalom fejlődésének ösztönzése.

Az együttműködés elsődleges területei:

- az együttműködés megkönnyítése a távközléspolitika, a hálózatfejlesztés és az információs társadalom infrastruktúráinak terén,

- az információs társadalommal összefüggő kérdésekben párbeszéd kialakítása és az információcsere elősegítése, valamint szemináriumok és konferenciák szervezése az említett területen,

- olyan közös projektek támogatása és megvalósítása, amelyek célja új távközlési szolgáltatások és az információs társadalommal kapcsolatos alkalmazások bevezetése,

- információcsere biztosítása a szabványosításról, a megfelelőségvizsgálatról, valamint a tanúsításról az információs és kommunikációs technológiák területén,

- hálózatok és telematikai szolgálatok összekapcsolása és együttes működtetése.

48. cikk

Energia

Az energiaügyi együttműködés célja, hogy – különösen a saját és a Közösség gazdasága közötti kapcsolatok megkönnyítése érdekében – segítséget nyújtson Ciszjordániának és a Gázai-övezetnek a fejlődéséhez fontos technológiák és infrastruktúrák beszerzésében.

Az együttműködés elsődleges területei a következők:

- megújuló energiák támogatása,

- az energiamegtakarítás és energiahatékonyság támogatása,

- olyan tevékenységek támogatása, amelyek célja a földgáz, a kőolaj és az áram, valamint a – különösen a közösségi és a palesztin gazdasági szereplőket összekapcsoló – gazdasági és társadalmi ágazatokon belüli alkalmazott kutatás adatbanki hálózatokba irányuló tranzitútjának a megkönnyítése, valamint

- támogatás az energiahálózatok korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, valamint összekapcsolásuk a Közösség hálózataival.

49. cikk

Tudományos és technológiai együttműködés

A felek törekednek a tudományos és technológiai fejlesztésben való együttműködés támogatására.

Az együttműködés céljai az alábbiak:

a) tartós kapcsolatok létesítésének ösztönzése a felek tudósai között, különösen az alábbiak révén:

- a palesztin intézmények részére hozzáférés biztosítása a Közösség kutatási és technológiai fejlesztési programjaihoz a Közösséghez nem tartozó országoknak az ilyen programokban való részvételére vonatkozó közösségi szabályokkal összhangban,

- palesztin részvétel decentralizált együttműködési hálózatokban,

- szinergia elősegítése a képzésben és kutatásban;

b) a palesztin kutatási kapacitások fejlesztése;

c) a technológiai innováció és az új technológiai módszerek és know-how átadásának ösztönzése;

d) minden olyan tevékenység elősegítése, amelynek célja regionális szintű szinergiák megteremtése.

50. cikk

Környezet

Az együttműködés célja a környezet romlásának megakadályozása, a környezetszennyezés ellenőrzése, az emberi egészség védelme, valamint a természeti erőforrások ésszerű használatának biztosítása a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében.

Az alábbiakkal kapcsolatos ügyek élveznek elsőbbséget: az elsivatagosodás, a vízellátás forrásainak kezelése, a sófelhalmozódás, a mezőgazdaság hatása a talajra és vízminőségre, az ésszerű energiafelhasználás, az ipari fejlődés hatása a környezetre általában, különösen az ipari létesítmények biztonságossága, a hulladékgazdálkodás, az érzékeny területek összevont kezelése, a tengervíz minősége, valamint a tengervíz szennyeződésének ellenőrzése és megakadályozása, végezetül a környezetvédelmi oktatás és tudatosság.

Az együttműködést a környezetgazdálkodás fejlett eszközeivel, környezetfigyelő módszerekkel és felügyelettel kell támogatni, beleértve a környezetvédelmi információs rendszerek (EIS) és környezeti hatásvizsgálat (EIA) alkalmazását.

51. cikk

Idegenforgalom

Az együttműködés elsődleges területei a következők:

- az idegenforgalmi beruházások támogatása,

- az idegenforgalmi ágazat ismeretének javítása és az idegenforgalmi politikai módszerek egységesebb megjelenésének biztosítása,

- az idegenforgalom évszakok szerinti kedvezőbb megoszlásának támogatása,

- a szomszédos országok régiói és városai közötti együttműködés támogatása,

- a kulturális örökség idegenforgalom szempontjából való jelentőségének hangsúlyozása,

- az idegenforgalom versenyképesebbé tétele az idegenforgalom kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését biztosító nagyobb fokú profizmus támogatásával.

52. cikk

Vámügyi együttműködés

A vámügyi együttműködés célja a kereskedelmi rendelkezések betartásának és a tisztességes kereskedelemnek a biztosítása.

Ennek során az együttműködés következő típusai alakulhatnak ki:

- az információcsere és a képzési programok különböző formái,

- az áruk vámkezelésével kapcsolatos ellenőrzések és eljárások egyszerűsítése,

- egységes közigazgatási okmány, valamint a Közösség és a Palesztin Hatóság tranzitmegállapodásait összekapcsoló rendszer bevezetése, és

- a Közösség szakértői által nyújtott technikai segítség.

Az e megállapodásban előirányzott együttműködés más formáinak sérelme nélkül a felek közigazgatási hatóságai vámügyekben kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak.

53. cikk

Statisztikai együttműködés

Az e téren folytatott együttműködés fő célkitűzése a külkereskedelmi, a pénzügyi és a fizetési mérleggel, a népességgel, a migrációval, a szállítással és a kommunikációval, valamint általában minden olyan területtel kapcsolatos statisztikák összehasonlíthatóságának és használhatóságának a biztosítása, amelyek e megállapodás alá tartoznak, és amelyek statisztikák készítésére alkalmasak.

54. cikk

Gazdaságpolitikai együttműködés

Az együttműködés célja:

- információcsere a makrogazdasági helyzetről, valamint a kilátásokról és a fejlesztési stratégiákról,

- közös érdeklődésre számot tartó gazdasági kérdések közös elemzése, és

- a Ciszjordánia és a Gázai-övezet, valamint a Közösség közgazdászai és döntéshozói közötti együttműködés ösztönzése.

55. cikk

Regionális együttműködés

A különféle területeken folytatott gazdasági együttműködés megvalósításának részeként a felek műszaki támogatás révén szorgalmazzák a Palesztin Hatóság és a többi mediterrán partner közötti együttműködés kiépítésére irányuló intézkedéseket.

Ez az együttműködés a Közösség által a régió egészének fejlődéséhez nyújtott támogatás fontos elemét képezi.

Elsőbbséget élveznek az alábbi célokat szolgáló tevékenységek:

- a régión belüli kereskedelem támogatása,

- regionális együttműködés kialakítása a környezetvédelemben,

- a régió gazdasági fejlődéséhez szükséges kommunikációs infrastruktúra kiépítésének ösztönzése,

- a szomszéd országokkal kialakítandó ifjúsági együttműködés erősítése.

A felek emellett erősítik a régiófejlesztési és területrendezési együttműködésüket.

A fenti cél érdekében a következő intézkedések hozhatók:

- a regionális és helyi hatóságok közös fellépése a gazdaságfejlesztés terén, és

- az információ- és tapasztalatcserét szolgáló mechanizmusok kialakítása.

IV. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉS AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS ÜGYEKBEN, VALAMINT AZ INFORMATIKA ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETÉN

56. cikk

A felek kölcsönös érdekek alapján támogatják az audiovizuális ágazaton belüli együttműködést. A felek keresik annak lehetőségét, hogy a Palesztin Hatóság társulhasson a Közösség által az ebben az ágazatban indított kezdeményezéseikhez, amellyel lehetővé válik az együttműködés olyan területeken, mint a koprodukció, a képzés, a fejlesztés és a forgalmazás.

57. cikk

A felek támogatják a kulturális együttműködést. Az együttműködés különösen az alábbiakra vonatkozó közösségi tevékenységeket foglalhatja magában: fordítás, műalkotások és művészek cseréje, történelmi és kulturális műemlékek és helyszínek megőrzése és helyreállítása, a kulturális területen tevékenykedő személyek képzése, európai irányultságú kulturális rendezvények szervezése, egymás ismeretének erősítése és hozzájárulás a kiemelkedő kulturális rendezvényekről szóló információk terjesztéséhez.

58. cikk

A felek vállalják annak meghatározását, miként tudnák jelentősen javítani az oktatás és a szakmai képzés helyzetét. Ebből a célból különleges figyelemben részesítik a nőknek az oktatáshoz, ezen belül a műszaki képzéshez, a felsőoktatáshoz és a szakképzéshez való hozzáférését.

Az állami és magánszektorban működő vezető alkalmazottak szaktudása színvonalának fejlesztése érdekében a felek kialakítják együttműködésüket az oktatás és szakmai képzés terén, valamint az egyetemek és a cégek közötti együttműködést.

Aktív támogatást kell nyújtani az arra való felkészítéshez, hogy a fiatalok a demokratikus polgári társadalomban aktív polgárrá váljanak. Ezért támogatni és fejleszteni kell az ifjúsági együttműködést, ezen belül az fiatal dolgozók és a fiatal vezetők képzését, az ifjúsági cserét és az önkéntes szolgáltatási tevékenységeket.

Különös figyelmet kell fordítani azokra az akciókra és programokra, amelyek a Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai-övezet szakosított szervei (például a MED-CAMPUS) között létrehozandó tartós kapcsolatok kialakítását teszik lehetővé, így ösztönözni fogják a tapasztalatok és műszaki források egyesítését és cseréjét.

59. cikk

A felek támogatják az informatika és kommunikáció terén a közös érdeklődésre számot tartó tevékenységeket.

60. cikk

Az együttműködés különösen az alábbi módszerekkel valósul meg:

a) a felek közötti rendszeres párbeszéd;

b) rendszeres információ- és véleménycsere az együttműködés minden ágában, így többek között a tisztviselők és a szakértők találkozói;

c) tanácsadás, tapasztalatátadás és oktatás fiatal palesztin diplomások részére;

d) közös fellépések, például szemináriumok és workshopok szervezése;

e) műszaki, közigazgatási és jogszabály-alkotási segítségnyújtás;

f) az együttműködésről szóló információk terjesztése.

V. CÍM

PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

61. cikk

E megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a megfelelő eljárásokkal és szükséges pénzügyi forrásokkal összhangban egy pénzügyi együttműködési csomagot bocsátanak a Palesztin Hatóság rendelkezésére.

E megállapodás hatálybalépése után a két fél a fenti eljárásokról szóló megállapodását az arra legalkalmasabb okmányok használatával rögzíti.

A pénzügyi együttműködés az alábbiakra összpontosít:

- a szabadkereskedelmi terület fokozatos, különösen az ipar fejlesztése és szerkezetátalakítása útján megvalósuló bevezetésének Ciszjordánia és a Gázai-övezet szempontjából bekövetkező gazdasági hatásaira való reagálás,

- olyan kereskedelmi intézmények, amelyek a külföldi piacokkal való kereskedelmi kapcsolatokat támogatják,

- szociálpolitikai kapcsolódó intézkedések,

- a gazdasági és a szociális infrastruktúra fejlesztése,

- a magánbefektetések és a munkahelyteremtő tevékenységek támogatása a termelő ágazatokban,

- a gazdaság korszerűsítésére kidolgozott reformok támogatása,

- szolgáltatások,

- a város és a vidék fejlesztése,

- a környezet,

- olyan intézmények létrehozása és fejlesztése, amelyek a palesztin állami közigazgatás megfelelő működéséhez, valamint a demokrácia és az emberi jogok előmozdításáshoz szükségesek

62. cikk

Az összehangolt fellépés biztosítása érdekében olyan rendkívüli makrogazdasági és pénzügyi problémák esetében, amelyek e megállapodás végrehajtásából adódhatnak, a felek a III. címben előirányzott rendszeres gazdasági párbeszédet használják fel arra, hogy különös figyelmet fordítsanak a közöttük fennálló kereskedelmi és pénzügyi forgalom alakulásának folyamatos ellenőrzésére.

VI. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

63. cikk

(1) Az Európai Közösség és a Palesztin Hatóság közötti kereskedelmi és együttműködési vegyes bizottság (ebben a megállapodásban a "vegyes bizottság") jön létre. Ennek a bizottságnak a feladatkörébe tartozik, hogy döntéseket hozzon az e megállapodásban előirányzott esetekben, valamint egyéb olyan esetekben, amelyek az e megállapodásban meghatározott célok eléréséhez szükségesek.

A meghozott döntések kötelező érvényűek a felekre nézve, akik megteszik az azok végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

(2) A vegyes bizottság bármely olyan állásfoglalást, ajánlást vagy véleményt is megfogalmazhat, amelyet a közös célok eléréséhez és a megállapodás zavartalan működéséhez szükségesnek ítél.

(3) A vegyes bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

64. cikk

(1) A vegyes bizottság a Közösség és a Palesztin Hatóság képviselőiből áll.

(2) A vegyes bizottság a Közösség és a Palesztin Hatóság közös megegyezésével működik.

65. cikk

(1) A vegyes bizottság elnöki tisztségét az eljárási szabályzattal összhangban a Közösség és a Palesztin Hatóság felváltva tölti be.

(2) A vegyes bizottság évente egyszer, és ha a körülmények ezt megkívánják, elnökének kezdeményezésére ül össze.

66. cikk

(1) A vegyes bizottság úgy határozhat, hogy további olyan bizottságokat hoz létre, amelyek segítséget tudnak nyújtani feladatai teljesítésében.

(2) A vegyes bizottság határozza meg az ilyen bizottságok összetételét, feladatait és működésének módját.

67. cikk

(1) Bármelyik fél a vegyes bizottság elé utalhat az e megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos minden vitát.

(2) A vegyes bizottság a vitát határozat útján rendezheti.

(3) Mindegyik fél köteles a (2) bekezdésben említett határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtenni.

(4) Ha a vita a (2) bekezdés szerint nem rendezhető, akkor az egyik fél értesítheti a másik felet választott bíró kijelöléséről; a másik félnek két hónapon belül egy második választott bírót kell kijelölnie.

A vegyes bizottság egy harmadik választott bírót jelöl ki.

A választott bírók döntéseiket többségi szavazással hozzák.

A vitában részt vevő minden fél köteles megtenni a választott bíró döntésének végrehajtásához szükséges lépéseket.

68. cikk

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg a feleket abban, hogy minden olyan intézkedést megtegyenek:

a) amelyet szükségesnek tartanak olyan információk felfedésének megakadályozására, amelyek lényeges biztonsági érdekeikkel ellentétesek;

b) amely a fegyverek, lőszerek, hadianyagok gyártására vagy azzal való kereskedelemre, illetve a honvédelmi célokhoz elengedhetetlen kutatásra, fejlesztésre vagy gyártásra vonatkozik, feltéve hogy az ilyen intézkedések nem érintik hátrányosan a nem kifejezetten katonai célra szánt termékekkel kapcsolatos verseny feltételeit;

c) amelyet a jog és a rend fenntartását érintő súlyos belső zavarok esetében, háború vagy háborús fenyegetést jelentő súlyos nemzetközi feszültség idején saját biztonsága szempontjából vagy az általa a béke és nemzetközi biztonság fenntartása céljából vállalat kötelezettségei teljesítéséhez fontosnak ítél meg.

69. cikk

Az e megállapodás által érintett területeken és az abban foglalt különleges rendelkezések sérelme nélkül:

- a Palesztin Hatóság által a Közösség tekintetében alkalmazott intézkedések nem vezetnek a tagállamok, állampolgáraik, illetve cégeik vagy vállalataik közötti hátrányos megkülönböztetéshez,

- a Közösség által a Palesztin Hatóság tekintetében alkalmazott intézkedések nem vezetnek a palesztin lakosság tagjai, a Ciszjordánia és a Gázai-övezet cégei vagy vállalati közötti hátrányos megkülönböztetéshez.

70. cikk

(1) A felek minden olyan általános vagy konkrét intézkedést megtesznek, amelyek az e megállapodásból származó kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek. Gondoskodnak arról, hogy a megállapodásban foglalt célokat teljesítsék.

(2) Ha valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette a megállapodás szerinti valamely kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket tehet. A különösen sürgős esetektől eltekintve ezeknek az intézkedéseknek a megtétele előtt a vegyes bizottsághoz eljuttat a helyzet alapos vizsgálatához szükséges minden fontos információt, hogy lehetővé tegye a felek számára elfogadható megoldás megtalálását.

Az intézkedések megválasztásánál azokat az intézkedéseket kell előnyben részesíteni, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését. Ezekről az intézkedésekről azonnal értesíteni kell a vegyes bizottságot, és a másik fél kérésére ezekről konzultációt kell folytatni a vegyes bizottság keretében.

71. cikk

Az 1–3. mellékletek és az 1–3. jegyzőkönyvek ennek a megállapodásnak szerves részét képezik.

A nyilatkozatok a záróokmányban jelennek meg, amely ennek a megállapodásnak szerves részét képezi.

72. cikk

E megállapodás értelmében a "felek" kifejezés a Palesztin Hatóság képviseletében a PFSZ-t, valamint a Közösséget jelenti, amelyek mindegyike megfelelő hatáskörével összhangban jár el.

73. cikk

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet területén.

74. cikk

E megállapodást, amely két példányban angol, arab, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven készült, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe.

75. cikk

(1) Ezt a megállapodást a felek saját eljárásaik szerint hagyják jóvá.

Ez a megállapodás azon napot követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a felek értesítik egymást az első bekezdésben említett eljárások teljesítéséről.

(2) Legkésőbb 1999. május 4-én tárgyalások kezdődnek egy euro-mediterrán társulási megállapodás megkötéséről. A fenti megállapodás megkötéséig ez a megállapodás a felek által megállapodott esetleges módosítások lehetőségét fenntartva hatályban marad.

(3) Bármelyik fél felmondhatja ezt a megállapodást a másik félnek küldött értesítéssel. A megállapodás alkalmazása az ilyen értesítés időpontját követő hat hónap után megszűnik.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Mellékletek jegyzéke

1. melléklet: | A 7. cikk (1) bekezdésében említett termékek |

2. melléklet: | A 7. cikk (2) bekezdésében említett termékek |

3. melléklet: | A 8. cikk (2) bekezdésében említett termékek |

--------------------------------------------------

Jegyzőkönyvek jegyzéke

1. jegyzőkönyv | A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó intézkedések |

2. jegyzőkönyv | A Közösségből származó mezőgazdasági termékeknek a Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe történő behozatalára vonatkozó intézkedések |

3. jegyzőkönyv | A "származó termékek" fogalmának meghatározása és a közigazgatási együttműködés módszerei |

--------------------------------------------------

ZÁRÓOKMÁNY

Egyrészről

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban "a Közösség"

és másrészről

meghatalmazottjai,

CISZJORDÁNIA ÉS A GÁZAI-ÖVEZET PALESZTIN HATÓSÁGA KÉPVISELETÉBEN A PALESZTIN FELSZABADÍTÁSI SZERVEZET (PFSZ),

a továbbiakban "a Palesztin Hatóság",

meghatalmazottjai

az 1997. február 24-én Brüsszelben az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló Euro-Mediterrán ideiglenes társulási megállapodás – a továbbiakban "Euro-Mediterrán Ideiglenes Társulási Megállapodás" – aláírása céljából megtartott ülésükön elfogadták a következő szövegeket:

az Euro-Mediterrán Ideiglenes Társulási Megállapodás, annak mellékletei és a következő jegyzőkönyvek:

1. jegyzőkönyv | A Ciszjordániából és a Gázai-övezetből származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó intézkedések |

2. jegyzőkönyv | A Közösségből származó mezőgazdasági termékeknek a Ciszjordániába és a Gázai-övezetbe történő behozatalára vonatkozó intézkedések |

3. jegyzőkönyv | A "származó termékek" fogalmának meghatározása és a közigazgatási együttműködés módszerei |

A Közösség meghatalmazottjai és a Palesztin Hatóság meghatalmazottjai elfogadták az alább felsorolt, és ehhez a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatok szövegét:

Együttes nyilatkozat a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonról (a megállapodás 33. cikke),

Együttes nyilatkozat a megállapodás 55. cikkéről,

Együttes nyilatkozat a megállapodás 58. cikkéről,

Együttes nyilatkozat a decentralizált együttműködésről,

Együttes nyilatkozat a megállapodás 67. cikkéről,

Együttes nyilatkozat a megállapodás 70. cikkéről,

Együttes nyilatkozat az adatvédelemről,

Együttes nyilatkozat a palesztin ipar részére nyújtandó támogatási programról,

valamint – a "származó termékek" fogalmáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv tekintetében – a következő együttes nyilatkozatokat:

1. Együttes nyilatkozat az Andorrai Hercegségről;

2. Együttes nyilatkozat a San Marinoi Köztársaságról.

A Közösség meghatalmazottjai és a Palesztin Hatóság meghatalmazottjai ugyancsak tudomásul vették az alábbiakban említett és ehhez a záróokmányhoz csatolt, levélváltás formájában létrejött megállapodást:

Megállapodás levélváltás formájában a Közösség és Palesztin Hatóság között az 1. jegyzőkönyv 1. cikkére vonatkozóan, és a Közös Vámtarifa 060310 vámtarifa alszám alá tartozó friss vágott virágok és virágbimbók Közösségbe történő behozataláról

A Palesztin Hatóság meghatalmazottjai tudomásul vették az Európai Közösség alább említett, és ehhez a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatát:

Nyilatkozat a származás halmozásáról

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------