21990A0809(01)Hivatalos Lap L 212 , 09/08/1990 o. 0003 - 0012
finn különkiadás fejezet 11 kötet 16 o. 0055
svéd különkiadás fejezet 11 kötet 16 o. 0055


Megállapodás

az Európai Gazdasági Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között a Zöld-foki-szigetek partjainál folytatott halászatról

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség, és

A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: a Zöld-foki-szigetek,

FIGYELEMBE VÉVE az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok és az Európai Gazdasági Közösség közötti egyezményen (AKCS–EGK egyezmény) alapuló együttműködés szellemét, illetve a Közösség és a Zöld-foki-szigetek közötti szorosabb kapcsolat kialakítására irányuló közös szándékot,

FIGYELEMBE VÉVE a Zöld-foki-szigetek óhaját, hogy a fokozott együttműködés által elősegítse halászati erőforrásai ésszerű kiaknázását,

EMLÉKEZTETVE ARRA, hogy a tengeri halászat tekintetében a Zöld-foki-szigetek egy, a partjaitól 200 tengeri mérföldig terjedő övezetben gyakorolja felségjogát és joghatóságát,

TEKINTETBE VÉVE az Egyesült Nemzetek tengerjogról szóló egyezményének rendelkezéseit,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy halászati kapcsolataikat a kölcsönös bizalom és egymás érdekei tiszteletben tartásának szellemében irányítsák,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Felek közös érdekében megteremtsék a halászati tevékenységeket szabályozó feltételeket,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

E megállapodás célja azon alapelvek és szabályok meghatározása, amelyek a Közösség tagállamainak lobogói alatt hajózó hajók – a továbbiakban: "közösségi hajók" – által azokon a vizeken folytatott halászati tevékenységeket, amelyek felett az Egyesült Nemzetek tengerjogról szóló egyezményének rendelkezéseivel és a nemzetközi jog más rendelkezéseivel összhangban a Zöld-foki-szigetek a halászat tekintetében felségjoggal vagy joghatósággal rendelkezik – a továbbiakban: "a Zöld-foki-szigetek halászati övezete" –, minden tekintetben szabályozzák.

2. cikk

A Zöld-foki-szigetek e megállapodással összhangban engedélyezik, hogy a közösségi hajók a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében halászati tevékenységet folytassanak.

3. cikk

(1) A Közösség vállalja, hogy megtesz minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a közösségi hajók betartsák e megállapodás rendelkezéseit és a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében folytatott halászatra vonatkozó jogszabályokat az Egyesült Nemzetek tengerjogról szóló egyezményének rendelkezéseivel és a nemzetközi jog más jogszabályaival összhangban.

(2) A Zöld-foki-szigetek hatóságai az említett jogszabályok bármely módosításáról, azok alkalmazása előtt értesítik az Európai Közösségek Bizottságát.

(3) A Zöld-foki-szigetek hatóságai által az állományok védelme érdekében tett, halászatra vonatkozó intézkedéseknek tárgyilagos és tudományos kritériumokon kell alapulniuk, és azokat mind a közösségi, mind a külföldi hajókra alkalmazni kell, az egy földrajzi régión belül található fejlődő országok közötti megállapodások sérelme nélkül, beleértve a kölcsönös halászati megállapodásokat is.

4. cikk

(1) A közösségi hajók által a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében folytatott halászati tevékenység feltétele, hogy rendelkezzenek a megfelelő zöld-foki-szigeteki hatóságok által a Közösség kérelmére kiállított engedéllyel.

(2) Az engedély kiállításának feltétele, hogy az érintett hajótulajdonosok befizessék a megállapított díjat.

(3) Az engedélykérelmekre vonatkozó eljárást, a fizetendő díjat és a fizetés módját a melléklet tartalmazza.

5. cikk

A Felek vállalják, hogy – akár közvetlenül, akár nemzetközi szervezeteken belül – összehangolják erőfeszítéseiket abból a célból, hogy biztosítsák az Atlanti-óceán közép-keleti részén található élő erőforrások kezelését és védelmét, különös tekintettel a hosszú távon vándorló halfajokra, és hogy segítsék a vonatkozó tudományos kutatásokat.

6. cikk

Az e megállapodás alapján a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében folytatott halászatra felhatalmazott hajók kapitányai megküldik fogási nyilatkozataikat a zöld-foki-szigeteki hatóságoknak, valamint egy másolatot az Európai Közösségek Bizottságának Praiaba delegált küldöttsége részére, a mellékletben megállapított rendelkezésekkel összhangban.

7. cikk

A 2. cikk szerint biztosított halászati jogok ellenében a Közösség pénzügyi hozzájárulást fizet a Zöld-foki-szigeteknek az e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvben megállapított eljárással összhangban, a Zöld-foki-szigeteknek az AKCS–EGK-egyezmény alapján nyújtott finanszírozás sérelme nélkül.

8. cikk

Amennyiben a zöld-foki-szigeteki hatóságok az állományok helyzetének változása eredményeképpen úgy határoznak, hogy olyan védelmi intézkedéseket hoznak, amelyek hatással vannak a közösségi hajók halászati tevékenységére, a Felek konzultációkat folytatnak a melléklet és a jegyzőkönyv kiigazítása céljából.

Az ilyen konzultációk azon az elven alapulnak, hogy az említett jegyzőkönyvben megállapított halászati jogok bármiféle korlátozása a Közösség által fizetendő pénzügyi kompenzáció arányos csökkentését vonja maga után.

9. cikk

E megállapodás helyes alkalmazásának biztosítása céljából a Felek létrehoznak egy vegyes bizottságot. A bizottság bármely Szerződő Fél kérésére összeül, felváltva a Zöld-foki-szigeteken vagy a Közösségben.

Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos viták felmerülése esetén a Felek konzultációt folytatnak egymással.

10. cikk

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem érinti vagy sérti semmilyen módon a Felek tengerjoggal kapcsolatos bármely kérdés tekintetében fennálló nézeteit.

11. cikk

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban meghatározott feltételekkel, másrészről a Zöld-foki-szigetek területén.

12. cikk

A melléklet és a jegyzőkönyv e megállapodás szerves részét képezi, és eltérő rendelkezés hiányában az e megállapodásra történő hivatkozás a mellékletre és jegyzőkönyvre egyaránt vonatkozik.

13. cikk

(1) E megállapodást a hatálybalépésének napjától számított hároméves kezdeti időszakra kötik meg. Amennyiben ezen időtartam lejárta előtt legalább hat hónappal egyik Fél sem mondja fel ilyen értelmű értesítés útján, a megállapodás további kétéves időszakokra mindaddig hatályban marad, amíg az egyes kétéves időszakok lejárta előtt legalább három hónappal, értesítés útján fel nem mondják.

(2) A kezdeti időszak végén, és minden további kétéves időszak végén, a Szerződő Felek tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy közös megegyezéssel meghatározzák a jegyzőkönyv és a melléklet szükséges módosításait vagy kiegészítéseit.

A Szerződő Felek tárgyalásokat folytatnak abban az esetben, ha valamely Szerződő Fél felmondja a megállapodást.

14. cikk

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges eljárások befejezéséről.

15. cikk

Ezt a megállapodást, amely két-két eredeti példányban készült angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, valamint spanyol nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Közösségek Tanácsa Főtitkárságának levéltárában helyezik letétbe, amely minden egyes Szerződő Fél részére eljuttat egy-egy hiteles másolatot.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓK ÁLTAL A ZÖLD-FOKI-SZIGETEK HALÁSZATI ÖVEZETÉBEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGET SZABÁLYOZÓ FELTÉTELEK

A. Engedélykérelem és a kiállítás rendje

1. A megfelelő közösségi hatóságok a megállapodás alapján halászni szándékozó minden egyes hajóra vonatkozóan – a Bizottság zöld-foki-szigeteki küldöttségén keresztül – benyújtanak egy kérelmet a Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkárságának hivatala részére, legalább 15 nappal a kért érvényességi időtartam kezdete előtt.

A kérelmet a Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkárságának hivatala által e célra biztosított formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek mintája mellékelve található (1. függelék).

2. Valamennyi engedélykérelemhez csatolni kell az engedély érvényességének időtartamára vonatkozó fizetési igazolást. Az összeget a Zöld-foki-szigetek hatóságai által kijelölt pénzügyi intézménynél nyitott számlára vagy más szervnek kell befizetni.

A díjak tartalmaznak minden nemzeti és helyi terhet, kivéve a kikötői és a szolgáltatási díjakat.

3. Az engedélyeket minden hajó esetében Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkárságának hivatala adja ki a hajótulajdonosoknak vagy képviselőiknek a 2. pontban megállapított fizetési igazolás beérkezésétől számított 15 napon belül az Európai Közösségek Bizottsága zöld-foki-szigeteki küldöttségén keresztül.

4. Az engedélyeket egy meghatározott hajóra állítják ki, és nem átruházhatóak. Az Európai Közösségek Bizottsága kérelmére azonban, egy adott hajó engedélyét vis maior esetén helyettesíteni lehet egy másik, az elsőhöz hasonló tulajdonságokkal rendelkező hajó engedélyével. Az első hajó tulajdonosa visszaszolgáltatja az érvénytelenné vált engedélyt a Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkársága hivatalának az Európai Közösségek Bizottsága zöld-foki-szigeteki küldöttségén keresztül.

Az új engedélyen fel kell tüntetni:

- a kiállítás dátumát,

- azt a tényt, hogy az egy előző hajó engedélyét helyettesíti a fennmaradó érvényességi időszakra.

Ebben az esetben a megállapodás 4. cikkének (2) bekezdésében megállapított díjat nem kell befizetni a fennmaradó érvényesség időtartamra.

5. Az engedélyt mindig a fedélzeten kell tartani.

6. A Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkárságának hivatala a megállapodás hatálybalépése előtt közli a díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket, beleértve a bankszámlára vonatkozó információkat és az alkalmazandó pénznemet.

B. A tonhalhalászó hajók és felszíni hosszú horogsoros hajók engedélyeire vonatkozó rendelkezések

1. Az engedélyek egyéves időszakra érvényesek és megújíthatók.

2. A díj 20 ECU a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében végrehajtott fogás minden tonnája után.

3. Az engedélyeket azt követően bocsátják ki, hogy valamennyi tonhalhalászó kerítőhálós hajó után befizetnek 1500 ECU, illetve valamennyi horgászbotos tonhalhalászó hajó és felszíni hosszú horogsoros hajó után 300 ECU éves átalányösszeget a Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkárságának hivatala részére, amely összegek a következő fogások után fizetendő díjjal egyenlőek:

- évi 75 tonna tonhal a kerítőhálós hajók esetében

- évi 15 tonna a horgászbotos tonhalhalászó hajók és a felszíni hosszú horogsoros hajók esetében.

4. A halászati időszakra fizetendő díjak végleges kimutatását az Európai Közösségek Bizottsága minden naptári év végén elkészíti az egyes hajóknak a vonatkozó tudományos intézetek – beleértve a következőket: az Institut français de recherche scientifique et d'outre-mer (ORSTOM), az Instituto Español de Oceanografía (IEO) és a zöld-foki-szigeteki Instituto National de Investigação das Pescas (INIP) – által megerősített fogási nyilatkozatai alapján.

A kimutatást egyidejűleg továbbítják a Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkársága hivatalának és a hajótulajdonosoknak. A Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkársága hivatalának fizetendő minden további esedékes összeget a hajótulajdonosoknak legkésőbb 30 nappal a végleges kimutatásról szóló értesítés után be kell fizetniük a Zöld-foki-szigetek hatóságai által kijelölt pénzügyi intézménynél nyitott számlára vagy más szervhez.

Mindazonáltal, ha a végleges kimutatás összege nem éri el a fent említett összeget, a különbözetet nem lehet visszakövetelni.

C. Más hajókra vonatkozó rendelkezések

1. A fenékhálós hosszú horogsoros halászhajók esetében, az engedélyek három, hat vagy tizenkét hónapig érvényesek. Az éves díjat a BRT alapján kell rögzíteni, 100 ECU/BRT összegben, az engedély időtartamával arányosan.

2. A lábasfejűek kísérleti halászatát végző hajók esetében, a díjat évi 60 ECU/BRT összegben kell meghatározni.

D. Fogási nyilatkozat

1. A kerítőhálós, horgászbotos és felszíni hosszú horogsoros tonhalhalászó hajók esetében halászati naplót kell vezetni, a 2. függelék mintájával összhangban, a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében töltött minden halászati időszakra vonatkozóan. A formanyomtatványt a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében folytatott halászati út befejezését követő 45 napon belül kell elküldeni a Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkársága hivatalának az Európai Közösségek Bizottsága zöld-foki-szigeteki küldöttségén keresztül.

2. A fenékhálós hosszú horogsoros hajókat és a lábasfejűek kísérleti halászatát végző hajókat kötelezik, hogy a 3. függelékben meghatározott formanyomtatvány-mintának megfelelően értesítsék fogásaikról a Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkárságának hivatalát az Európai Közösségek Bizottsága zöld-foki-szigeteki küldöttségén keresztül. E nyilatkozatokat havonta kell elkészíteni és háromhavonta legalább egyszer közölni kell.

3. A formanyomtatványokat olvashatóan kell kitölteni, és a kapitánynak alá kell azokat írnia.

4. Amennyiben e rendelkezéseket nem tartják be, a megfelelő zöld-foki-szigeteki hatóságok fenntartják a jogot arra, hogy – többek között – a következő szankciók valamelyikét vagy mindkettőt alkalmazzák:

- a jogsértő hajó engedélyének felfüggesztése,

- bírság kivetése.

Ebben az esetben az Európai Közösségek Bizottsága zöld-foki-szigeteki küldöttségét tájékoztatni kell.

E. A fogás partra rakása

A közösségi tonhalhalászó hajók az övezetbeli fogásaiknak megfelelően – a lehetőségekhez mérten – hozzájárulnak a zöld-foki szigeteki tonhalkonzerv-gyárak ellátásához a közösségi hajótulajdonosok és a zöld-foki-szigeteki halászati hatóságok által a nemzetközi piac aktuális árai alapján kölcsönös megállapodással rögzített áron. A fizetést konvertibilis valutában kell teljesíteni.

Továbbá, a tonhalhalászó hajók, amelyek a Zöld-foki-szigetek kikötőiben rakjak partra a fogásaikat, a lehetőségekhez mérten járulékos halfogásuk egy részét a helyi piac árain a zöld-foki-szigeteki halászati hatóságok rendelkezésére bocsátják.

F. Tengerészek alkalmazása

1. A tonhalhalászó hajók és a felszíni hosszú horogsoros hajók tulajdonosai kötelezettséget vállalnak zöld-foki-szigeteki állampolgárok alkalmazására, a következő feltételek és korlátok között:

- a tonhalhalászó hajóflottánál három zöld-foki-szigeteki tengerészt alkalmaznak a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében a tonhalhalászat időszakára,

- a horgászbotos tonhalhalászó hajóflottánál nyolc zöld-foki-szigeteki tengerészt alkalmaznak – mindegyik tengerészt más-más hajón – a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében a tonhalhalászat időszakára,

- a felszíni hosszú horogsoros hajóflottájánál kettő zöld-foki-szigeteki tengerészt alkalmaznak – más-más hajón – a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében a tonhalhalászat időszakára.

2. E tengerészek bérét az engedélyek kiállítása előtt a hajótulajdonosok vagy képviselőik és a zöld-foki-szigeteki hatóságok kölcsönös megállapodással rögzítik; a béreket, amelyek tartalmazzák a tengerészre vonatkozó társadalombiztosítási hozzájárulásokat (beleértve az életbiztosítást, illetve a baleset- és betegbiztosítást) a hajótulajdonosok fizetik.

3. Amennyiben a tengerészeket nem alkalmazzák, a hajótulajdonosokat kötelezik a nem alkalmazott tengerészek bérével megegyező átalányösszeg fizetésére.

Ezt az összeget a zöld-foki szigeteki tengerészek képzésére kell felhasználni, és a megfelelő zöld-foki-szigeteki hatóságok által meghatározott számlára kell befizetni.

G. Megfigyelők felvétele a fedélzetre

1. A megfelelő zöld-foki szigeteki hatóságok kérelmére minden 150 BRT feletti hajó egy, az említett hatóságok által kijelölt megfigyelőt vesz a fedélzetére, akinek a feladata a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében történt fogások ellenőrzése. Biztosítani kell számára a feladata elvégzéséhez szükséges valamennyi feltételt, beleértve a helyiségekhez és a dokumentációkhoz való hozzáférést is. A feladata teljesítéséhez szükséges időn túl nem tartózkodhat a fedélzeten.

A hajó kapitánya segíti a megfigyelő munkáját, akinek a hajó tisztjeinek biztosított feltételekkel azonos feltételeket kell biztosítani. A megfigyelő fizetését és társadalombiztosítási hozzájárulását a megfelelő zöld-foki-szigeteki hatóságok fizetik.

2. A megfigyelő munkája és a feltételek, amelyekkel a fedélzetre vették, nem zavarhatják vagy akadályozhatják a halászati tevékenységet. Azt a kikötőt, ahol a megfigyelőt felveszik a hajóra, a megfelelő zöld-foki-szigeteki hatóságok és a hajótulajdonos vagy képviselője közötti kölcsönös megállapodással kell meghatározni. Ha a megfigyelőt külföldi kikötőben veszik a fedélzetre, az utazási költségeit a hajótulajdonos fizeti. Ha egy tonhalhalászó hajó megfigyelővel a fedélzetén elhagyja Zöld-foki-szigetek halászati övezetét, minden lépést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a megfigyelő a hajótulajdonos költségén a lehető legrövidebb időn belül visszatérhessen a Zöld-foki-szigetekre.

H. Halászati övezetek

1. A közösségi hajók a következő, az alapvonalakhoz való viszonyítással meghatározott övezetekben folytathatnak halászati tevékenységet:

- a tonhalhalászó kerítőhálós hajók és a felszíni hosszú horogsoros hajók 12 mérföldön túl,

- a horgászbotos tonhalhalászó hajók 6 mérföldön túl,

- az élő csalira való halászat esetében, valamint a fenékhálós hosszú horogsoros hajók az alapvonaltól.

2. A lábasfejűek kísérleti halászatát végző hajók a Zöld-foki-szigetek teljes halászati övezetében folytathatják a tevékenységüket.

I. Engedélyezett hálószembőség

A legkisebb engedélyezett szembőség a vonóháló zsákvégén (teljesen kifeszített hálószemekre):

- 16 mm az élő csalira való halászatnál,

- 40 mm a lábasfejűekre való halászatnál.

Tonhal esetében az ICCAT által ajánlott nemzetközi szabványokat kell alkalmazni.

J. Belépés az övezetbe és az övezet elhagyása

1. A megállapodás értelmében a Zöld-foki-szigetek halászati övezetébe való belépéskor, illetve az övezet elhagyásakor a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében halászati tevékenységet folytató valamennyi közösségi hajó közli a Saõ Vicente rádióállomással a megfelelő dátumot és időpontot, valamint a helyzetét.

2. A Zöld-foki-szigetek halászati övezetében folytatott halászat ideje alatt a hajók háromnaponta tájékoztatják a megfelelő zöld-foki-szigeteki hatóságokat a helyzetükről és a fogásukról a Saõ Vicente rádióállomáson keresztül, és minden alkalommal, amikor az övezetet elhagyják, közlik a teljes fogásmennyiséget.

3. A Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkárságának hivatala az engedély kiállításakor közli a hajótulajdonosokkal vagy azok képviselőivel az állomás hívójelét, működési frekvenciáját és hivatalos munkaidejét.

4. Amennyiben a rádiós kommunikációt nem lehet használni, más eszközöket is lehet használni, például telexet vagy távírót.

K. Kikötői felszerelés, valamint az ellátás és a szolgáltatások igénybevétele

A közösségi hajók, amennyiben lehetséges, a tevékenységükhöz szükséges minden beszerzést és szolgáltatás-igénybevételt a Zöld-foki-szigeteken bonyolítanak le. A megfelelő zöld-foki-szigeteki hatóságok – egyetértésben a hajótulajdonosokkal vagy azok képviselőivel – megállapítják a kikötői berendezés, valamint indokolt esetben az ellátás és a szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

L. Hajóátvizsgálási eljárás

1. Az Európai Közösségek Bizottságának zöld-foki-szigeteki küldöttségét 48 órán belül értesíteni kell minden olyan esetben, amikor egy, a Közösség lobogója alatt hajózó és e megállapodás szerint tevékenykedő halászhajót a Zöld-foki-szigetek halászati övezetében átvizsgálnak. Az átvizsgálás körülményeiről és okairól 72 órán belül egy tömör jelentést kell rendelkezésre bocsátani.

2. A fent említett információk beérkezésétől számított 24 órán belül az Európai Közösségek Bizottságának zöld-foki-szigeteki küldöttsége, a Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkárságának hivatala és a felügyeleti hatóságok – lehetőleg az érintett tagállam képviselőjének jelenlétében – összeülnek, s megosztanak egymással minden releváns dokumentumot vagy információt, amely segít tisztázni a megállapított tények körülményeit. A hajótulajdonost vagy képviselőjét tájékoztatják az ülés eredményéről, s a hajóátvizsgálás következményeként alkalmazott bármely intézkedésről.

3. Az a hajó, amelynek átvizsgálására valamely halászati szabály megsértését követően került sor, biztosíték fizetése után elengedhető, e biztosítékot az átvizsgáláskor felmerült költségek, valamint azon bírságok és kártérítés összegének figyelembevételével kell megállapítani, amelyet a jogsértés felelősei fizetni kötelesek.

1. függelék

HALÁSZATI ÁLLAMTITKÁRSÁG HIVATALA

Külföldi ipari halászhajók engedélykérelme

1. Hajótulajdonos neve:…

2. Hajótulajdonos címe:…

3. Hajótulajdonos képviselőjének vagy helyi ügynökének neve:…

4. Hajótulajdonos képviselőjének vagy helyi ügynökének címe:…

5. Kapitány neve:…

6. Hajó neve:…

7. Lajstromozási száma:…

8. Építésének ideje és helye:…

9. Lobogó szerinti állam:…

10. Lajstromozási kikötő:…

11. Felszerelő kikötő:…

12. Teljes hossz:…

13. Szélesség:…

14. Bruttó tonnatartalom:…

15. Nettó tonnatartalom:…

16. Tárolókapacitás:…

17. Hűtő- vagy fagyasztókapacitás:…

18. Motor típusa és teljesítménye:…

19. Halászat típusa:…

20. Személyzet létszáma:…

21. Kommunikációs berendezés:…

22. Hívójel:…

23. Tárcsahang:…

24. Elvégzendő halászati műveletek:…

25. Fogás partra rakásának helye:…

26. Halászati övezet:…

27. Halászott fajok:…

28. Érvényességi időtartam:…

29. Különleges feltételek:…

30. A kérelmező egyéb tevékenységei a Zöld-foki-szigeteken:…

A Halászati Főigazgatóság véleménye

A Halászati Államtitkárság hivatala

2. függelék

+++++ TIFF +++++

3. függelék

ADATOK AZ IPARI HALÁSZATBÓL SZÁRMAZÓ FOGÁSOKRÓL

1. Hajó neve és lajstromozási száma: …

2. Honosság: …

3. Hajó típusa: …

(pl.: friss halra, tonhalra, stb.)

4. Kapitány neve: …

5. Halászati engedély kiállítója: …

Érvényességi időtartam: …

6. Halászat típusa: …

7. Kikötő elhagyásának napja: …

Kikötőbe érkezés napja: …

8. Fogás: …

+++++ TIFF +++++

Alulírott …, fent nevezett hajóparancsnok vagy annak képviselője, kijelentem, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek, amit a kormány megfigyelője tanúsít.

A kormány megfigyelőjének tanúsításával | A hajóparancsnok aláírása |

--------------------------------------------------

JEGYZŐKÖNYV

az Európai Gazdasági Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között a Zöld-foki-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban biztosított halászati jogok és pénzügyi kompenzáció meghatározásáról

1. cikk

(1) A megállapodás 2. cikke alapján és egy hároméves időtartamra a halászati jogok a következők:

a) Hosszú távon vándorló halfajok:

- Fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászó hajók: 21 hajó,

- Horgászbotos tonhalhalászó hajók és felszíni hosszú horogsoros hajók: 24 hajó.

- A Közösség kérelmére a hosszú távon vándorló halfajokra, e jegyzőkönyv alkalmazásának második évére vonatkozóan megállapított halászati jogok felosztása az érintett hajók 15 %-os keretén belül módosítható.

b) Egyéb fajok:

- Fenékzsinóros hosszú horogsoros hajók: 2 hajó, amelyek mindegyike 210 BRT-nél kisebb űrtartalmú,

- Lábasfejűek kísérleti halászata: 2 hajó.

(2) A megállapodás 9. cikkében említett vegyes bizottság az e jegyzőkönyv alkalmazásának második évében tartandó első ülésén megvizsgálja a lábasfejűek kísérleti halászatára vonatozóan rendelkezésre álló eredményeket.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben meghatározott időtartamra a megállapodás 7. cikkében említett pénzügyi kompenzáció 1950000 ECU, amelyet három egyenlő részletben folyósítanak.

(2) E kompenzáció felhasználása a zöld-foki-szigeteki hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A kompenzációt egy pénzügyi intézménynél nyitott számlára utalják át vagy a zöld-foki-szigeteki hatóságok által kijelölt más szerv részére fizetik ki.

3. cikk

A lábasfejűek kísérleti halászata keretében megvalósított fogások az érintett hajótulajdonosok korlátozás nélküli tulajdonjoga alá tartoznak.

4. cikk

A Közösség továbbá hozzájárul az 1. cikkben meghatározott időtartam folyamán egy 500000 ECU-s összeggel a Zöld-foki-szigetek kizárólagos gazdasági övezetének halászati erőforrásaival kapcsolatos ismeretek bővítésére irányuló tudományos és technikai programokhoz (felszerelés, infrastruktúra, szemináriumok, tanulmányok stb.).

Ezt az összeget a Zöld-foki-szigetek Halászati Államtitkársága hivatala részére bocsátják rendelkezésre, és a hivatal által megjelölt bankszámlára utalják át.

5. cikk

(1) A Felek megegyeznek abban, hogy a tengeri halászat területén tevékenykedő személyek képességeinek és ismereteinek fejlesztése együttműködésük sikerének lényegi elemét képezi. Ennek érdekében a Közösség megkönnyíti a zöld-foki-szigeteki állampolgárok elhelyezkedését a tagállamokban lévő intézményeknél, továbbá tanulmányi és gyakorlati képzési ösztöndíjakat biztosít a halászattal kapcsolatos különböző tudományos, technikai és gazdasági területeken. Az ösztöndíjakat bármely más országban fel lehet használni, amely együttműködési megállapodást kötött a Közösséggel.

(2) Az ösztöndíjak összköltsége nem haladhatja meg a 160000 ECU-t. A zöld-foki-szigeteki hatóságok kérelmére ezen összeg egy részét fel lehet használni a halászattal kapcsolatos nemzetközi konferenciákon vagy gyakorlati képzéseken való részvétel költségeinek fedezésére. Az összeget a felhasználás ütemében utólag fizetik ki.

6. cikk

Amennyiben a Közösség elmulasztja a 2. és 4. cikkben előírt fizetési kötelezettségei teljesítését, e jegyzőkönyv alkalmazása felfüggeszthető.

--------------------------------------------------