21989A1013(02)Hivatalos Lap L 295 , 13/10/1989 o. 0009 - 0013
finn különkiadás fejezet 2 kötet 7 o. 0089
svéd különkiadás fejezet 2 kötet 7 o. 0089


Kiegészítő jegyzőkönyv

az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a kivitelre vonatkozó meglévő mennyiségi korlátozások vagy ezekkel azonos hatású intézkedések megszüntetéséről és az újak megelőzéséről

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG

egyrészről, és

AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG

másrészről,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között 1972. július 22-én Brüsszelben aláírt megállapodásra – a továbbiakban: a megállapodás –, és különösen annak 33. cikkére,

EMLÉKEZTETVE az Európai Gazdasági Térség létrehozásának célkitűzésére az EFTA-országok miniszterei és a Közösség tagállamai, valamint az Európai Közösségek Bizottsága által Luxembourgban, 1984. április 9-én elfogadott együttes nyilatkozattal összhangban;

TUDATÁBAN annak, hogy gazdaságaik érdekében szükséges a kereskedelmi kapcsolataik fejlesztése a megállapodás hatálya alá tartozó termékek kivitelét érintő meglévő akadályok megszüntetése és az újak megelőzése révén,

TUDATÁBAN mindazonáltal annak, hogy a szerződő fél egyes kivételes körülmények között arra kényszerülhet, hogy a kivitelre vonatkozóan védintézkedéseket tegyen, és ennek érdekében meghatározott rendelkezéseket kell bevezetni,

ELHATÁROZTÁK, HOGY MEGKÖTIK EZT A JEGYZŐKÖNYVET:

1. cikk

A megállapodás a következő cikkekkel egészül ki:

"13a. cikk

(1) A Közösség és Izland közötti kereskedelemben nem vezetnek be újabb mennyiségi korlátozásokat és azokkal azonos hatású intézkedéseket.

(2) 1990. január 1-jén eltörlik a kivitelt érintő mennyiségi korlátozásokat és az ezekkel azonos hatású intézkedéseket, kivéve a 7. jegyzőkönyvben felsorolt termékekre 1989. január 1-jén alkalmazott intézkedéseket, amelyeket az említett jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban szüntetnek meg.

13b. cikk

Az a szerződő fél, amely a harmadik országokba irányuló kivitelre általa alkalmazott szabályok módosítását tervezi, lehetőség szerint legkésőbb 30 nappal a javasolt módosítás hatálybalépése előtt értesíti a vegyes bizottságot. A szerződő fél tudomásul veszi a másik szerződő fél észrevételeit a módosítás által esetlegesen előidézett torzulások tekintetében.

25a. cikk

Amennyiben a 7. és a 13a. cikk rendelkezéseinek betartása

1. olyan harmadik országba irányuló újrakivitelhez vezet, amellyel szemben az exportáló szerződő fél az érintett termék tekintetében mennyiségi exportkorlátozást, kiviteli vámot vagy ezekkel azonos hatású intézkedést vagy díjat tart fenn; vagy

2. az exportáló szerződő fél számára létfontosságú termék súlyos hiányát vagy ennek veszélyét idézi elő;

és amennyiben a fent említett helyzet az exportáló szerződő fél számára súlyos nehézségeket okoz vagy okozhat, úgy ez a szerződő fél a 28. cikkben megállapított feltételek mellett és az ott megállapított eljárásoknak megfelelően meghozhatja a megfelelő intézkedéseket."

2. cikk

A megállapodás 28. cikke szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"28. cikk

(1) Amennyiben az egyik szerződő fél a 25., 25a. és a 27. cikkben említett nehézségek felmerülését esetleg okozó termékek behozatalát vagy kivitelét közigazgatási eljárásnak veti alá, amelynek az a célja, hogy gyors tájékoztatást biztosítson a kereskedelmi forgalom alakulásáról, tájékoztatja a másik szerződő felet.

(2) A kérdéses szerződő fél a 23–27. cikkben meghatározott esetekben az ott meghatározott intézkedések meghozatala előtt, vagy az e cikk (3) bekezdése e) pontjának hatálya alá tartozó esetekben, mihamarabb minden olyan szükséges információval ellátja a vegyes bizottságot, amelyre a szerződő felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében a helyzet alapos vizsgálatához szükség van. Az intézkedések megválasztása során elsőbbséget kell biztosítani az olyan intézkedéseknek, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését.

A védintézkedésekről azonnal értesíteni kell a vegyes bizottságot, és ezek a bizottságon belüli időszakos konzultációk tárgyát képezik, amelyeknek különösen a körülmények által megengedett lehető legrövidebb időn belüli eltörlésük a célja.

(3) A (2) bekezdés végrehajtása tekintetében a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) A 24. cikk tekintetében az ügyet bármelyik szerződő fél a vegyes bizottság elé terjesztheti, amennyiben úgy véli, hogy az adott gyakorlat nem egyeztethető össze a megállapodásnak a 24. cikk (1) bekezdése szerinti megfelelő működésével.

A szerződő felek minden szükséges információval ellátják a vegyes bizottságot, és megadják számára azt a segítséget, amelyet az eset kivizsgálásához és – adott esetben – a kifogásolt gyakorlat megszüntetéséhez kér.

Ha a szerződő fél a vegyes bizottság által rögzített időtartamon belül nem szünteti meg a kifogásolt gyakorlatot, vagy ha a vegyes bizottságon belül az ügy előterjesztését követő három hónapon belül nincs megegyezés, az érintett szerződő fél meghozhatja azokat a védintézkedéseket, amelyeket a kérdéses gyakorlatokból eredő súlyos nehézségek kezelése érdekében szükségesnek tart; különös tekintettel a vámengedmények visszavonására.

b) A 25. cikk tekintetében a cikkben említett helyzetből fakadó nehézségeket kivizsgálás céljából a vegyes bizottság elé kell terjeszteni, amely meghozhatja a nehézségek megszüntetéséhez szükséges döntést.

Amennyiben a vegyes bizottság vagy az exportáló szerződő fél az előterjesztést követő 30 napon belül nem hoz a nehézségek megszüntetésére irányuló döntést, az importáló szerződő félnek joga van kiegyenlítő vámot kivetni a behozott termékre.

A kiegyenlítő vámot a feldolgozott nyersanyagok vagy köztes termékek tekintetében fennálló tarifális egyenlőtlenségeknek az érintett áruk értékére vonatkozó aránya alapján kell kiszámítani.

c) A 25a. cikk tekintetében a cikkben említett helyzetből fakadó nehézségeket kivizsgálás céljából a vegyes bizottság elé kell terjeszteni. A 25a. cikk ii. pontja tekintetében a fenyegető hiányt megfelelő mennyiségi és ármutatókkal kellően alá kell támasztani.

A vegyes bizottság meghozhatja a nehézségek megszüntetéséhez szükséges döntést. Ha a vegyes bizottság az előterjesztést követő 30 napon belül nem hoz a megszüntetésre irányuló döntést, az exportáló szerződő félnek jogában áll, hogy az érintett termék kivitelére vonatkozóan átmenetileg megfelelő intézkedéseket alkalmazzon.

d) A 26. cikk tekintetében a vegyes bizottságban konzultációt kell folytatni, mielőtt az érintett szerződő fél meghozza a megfelelő intézkedéseket.

e) Amennyiben azonnali intézkedést igénylő, kivételes körülmények lehetetlenné teszik az előzetes vizsgálatot, az érintett szerződő fél a 25., 25a., 26. és a 27. cikkben meghatározott esetekben, valamint a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetében haladéktalanul alkalmazhatja a helyzet orvoslásához mindenképpen szükséges elővigyázatossági intézkedéseket."

3. cikk

A megállapodáshoz 7. jegyzőkönyvként a következő szöveget kell csatolni:

"

7. JEGYZŐKÖNYV

a kivitelre vonatkozó egyes mennyiségi korlátozások megszüntetéséről

A Közösség által az alábbiakban felsorolt termékek Izlandba való kivitelére alkalmazott mennyiségi korlátozásokat legkésőbb a feltüntetett időpontokban meg kell szüntetni.

A harmonizált rendszer vámtarifaszáma | Árumegnevezés | A megszűntetés időpontja |

74.04 | Rézhulladék és -törmelék | 1992.1.1. |

ex 44.01 | Tűzifa tűlevelű fából és faforgács erdei fenyőből és jegenyefenyőből | 1993.1.1. |

ex 44.03 | Gömbfa, kérgezetten vagy durván faragva is –más, a nyárfa kivételével | 1993.1.1. |

Négy oldalán durván faragott vagy félbe vágva faragott, más módon nem megmunkált fa –más, a nyárfa kivételével | 1993.1.1. |

ex 44.07 | Hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, de tovább nem megmunkált, 6 mm-nél vastagabb fa –tűlevelű fából, a dobozok, sziták vagy rosták és hasonlók gyártásához használt kis lapok kivételével | 1993.1.1 |

ex 41.01 | Szarvasmarhafélék nyers bőre, egész bőrönként legfeljebb 6 kg tömegű | 1992.1.1. |

ex 41.02 | Juh- és báránybőr nyersen | 1992.1.1. |

ex 41.03 | Kecske- és gidabőr nyersen | 1992.1.1. |

ex 43.01 | Nyers nyúlszőrme | 1992.1.1. |

"

4. cikk

Ezt a kiegészítő jegyzőkönyvet a szerződő felek belső rendelkezéseikkel összhangban hagyják jóvá.

Ez a jegyzőkönyv 1990. január 1-jén lép hatályba, amennyiben a szerződő felek e nap előtt értesítik egymást arról, hogy az e célból szükséges eljárásokat befejezték.

Ha a kiegészítő jegyzőkönyv e napon nem lép hatályba, úgy erre az értesítést követő második hónap első napján kerül sor.

5. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, valamint izlandi nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Hecho en Bruselas, a veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve.Udfaerdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs.Geschehen zu Bruessel am fuenfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundachtzig.Έγινε στις Βρυζέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentottantanove.Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig.Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.Gjört í Brussel, hinn tuttugasta og fimmta dag julímánáóar nítjan hundruó áttatíu og níu.

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Raadet for De Europaeiske FaellesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades EuropeiasFyrir hond ráðs Evrópubandalaganna

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de IslandiaFor regeringen for Republikken IslandFür die Regierung der Republik IslandΓια την κυβέρνον της Δημοκρατίας της ΙσλανδίαςFor the Government of the Republic of IcelandPour le gouvernement de la république d'IslandePer il governo della Repubblica d'IslandaVoor de Regering van de Republiek IJslandPelo Governo da Republica da IslãndiaFyrir ríkisstjórn lýðveldisins Íslands

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTES NYILATKOZATA

az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a kivitelre vonatkozó meglévő mennyiségi korlátozások vagy az ezekkel azonos hatású intézkedések megszüntetéséről és az újak megelőzéséről szóló kiegészítő jegyzőkönyvhöz

A szerződő felek kijelentik, hogy a megállapodás 7., 13a. és 13b. cikkét kell alkalmazni a megállapodás 2. cikkében meghatározott termékekre,

- beleértve a megállapodás 14. cikkében meghatározott kőolajtermékeket,

- kivéve az egyrészről az Európai Szén- és Acélközösség tagállamai és az Európai Szén- és Acélközösség, valamint másrészről az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodás hatálya alá tartozó termékeket.

--------------------------------------------------