12006E230

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (Konszolidált változat) - Ötödik rész - A közösség intézményei - I. CÍM - Intézményi rendelkezések - 1. fejezet - Az intézmények - 4. szakasz - A Bíróság - 230. cikk

Hivatalos Lap C 321 E , 29/12/2006 o. 0146 - 0146
Hivatalos Lap C 325 , 24/12/2002 o. 0126 - egységes szerkezetbe foglalt változat
Hivatalos Lap C 340 , 10/11/1997 o. 0272 - egységes szerkezetbe foglalt változat
Hivatalos Lap C 224 , 31/08/1992 o. 0062 - egységes szerkezetbe foglalt változat
(EGK-Szerződés – hivatalos közzététel nem áll rendelkezésre)


230. cikk

A Bíróság megvizsgálja az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott jogi aktusok jogszerűségét, valamint a Tanács, a Bizottság és az EKB jogi aktusait, kivéve az ajánlásokat és a véleményeket, továbbá az Európai Parlament harmadik személyekre joghatással járó aktusait.

E célból a Bíróság hatáskörrel rendelkezik az olyan keresetek tekintetében, amelyeket valamely tagállam, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság nyújt be hatáskör hiánya, lényeges eljárási szabályok megsértése, e szerződés vagy az alkalmazására vonatkozó bármely jogi rendelkezés megsértése vagy hatáskörrel való visszaélés miatt.

A Bíróság azonos feltételek mellett rendelkezik hatáskörrel a Számvevőszék és az EKB által előjogaik megóvása érdekében indított keresetek tekintetében.

Bármely természetes vagy jogi személy azonos feltételek mellett indíthat eljárást a neki címzett határozat vagy az olyan határozat ellen, amelyet ugyan rendeletként vagy egy másik személyhez címzett határozatként hoztak, de őt közvetlenül és személyében érinti.

Az e cikkben szabályozott eljárásokat, az esettől függően, az intézkedés kihirdetésétől vagy a felperessel történő közlésétől, illetve ennek hiányában attól a naptól számított két hónapon belül kell megindítani, amikor arról a felperes tudomást szerzett.

--------------------------------------------------