12003TN13/05/AHivatalos Lap L 236 , 23/09/2003 o. 0909 - 0909


A. MEZŐGAZDASÁGI JOGSZABÁLYOK

1. 31966 R 0136: A Tanács 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK rendelete az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról (HL L 172. szám, 1999.9.30., 3025. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32001 R 1513: A Tanács 2001.7.23-i 1513/2001/EK rendelete (HL L 201. szám, 2001.7.26., 4. o.).

A 136/66/EGK rendelet 33. cikkétől eltérve, a csatlakozás időpontjától öt évig Szlovénia állami támogatásban részesítheti az olajtöktermelést, a következő fokozatosan csökkenő arányoknak megfelelően: az első három évben 100 %, a negyedik évben 80 %, az ötödik évben 50 %.

Az állami támogatási intézkedések végrehajtásáról Szlovénia évente jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben feltünteti a nyújtott támogatások formáját és összegét.

2. 31999 R 1493: A Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről (HL L 179. szám, 1999.7.14., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással:

- 32001 R 2585: A Tanács 2001.12.19-i 2585/2001/EK rendelete (HL L 345. szám, 2001.12.29., 10. o.).

a) Az 1493/1999/EK rendelet V. melléklet C. szakasza 2. pontjának e) alpontjától és a VI. melléklet E. szakasza 3. pontjának e) alpontjától eltérve, a Primorska borvidéken a három egymást követő, 2004/2005-ös, 2005/2006-os és 2006/2007-es borászati évben el lehet térni a C. II. övezetbe tartozó asztali borokra és az m.t. minőségi borokra vonatkozóan előírt térfogatszázalékban mért minimális természetes alkoholtartalomtól, ha a rendkívül kedvezőtlen időjárási és szőlőtermesztési körülmények lehetetlenné teszik a C. II. övezetre meghatározott térfogatszázalékban mért minimális természetes alkoholtartalom elérését. Ugyanakkor a minimális természetes alkoholtartalom nem lehet alacsonyabb, mint a C. Ia. övezetbe tartozó asztali borokra és m.t. minőségi borokra meghatározott érték.

b) Legkésőbb a harmadik, 2006/2007-es borászati év vége előtt három hónappal Szlovénia részletes jelentést nyújt be a Bizottságnak a Primorska borvidéken használt szőlőfajták minimális természetes alkoholtartalmáról. E jelentés alapján a harmadik, 2006/2007-es borászati év vége előtt a Bizottság értékeli a Primorska borvidék felkészültségét a C. II. övezetre meghatározott minimális természetes alkoholtartalomnak való megfelelésre, és adott esetben megteszi a szükséges intézkedéseket.

c) A Bizottság az a) pontban meghatározott szabályok alkalmazását két további borászati évre meghosszabbíthatja, különösen ha ez az időszak nem elég hosszú ahhoz, hogy a C. II. övezetre előírt követelményeknek való megfelelésről reprezentatív adatok álljanak rendelkezésre.

d) A Teran PTP Kras tekintetében a Bizottság külön értékeli a Teran PTP Kras termelése céljából betelepített területek felkészültségét a C. II. övezetre meghatározott 9,5 térfogat-százalékos minimális természetes alkoholtartalomnak való megfelelésre.

e) Legkésőbb a harmadik, 2006/2007-es borászati év vége előtt három hónappal Szlovénia részletes jelentést nyújt be a Bizottságnak a Teran PTP Kras termeléséhez használt szőlőfajták minimális természetes alkoholtartalmáról. E jelentés alapján az átmeneti időszak vége előtt a Bizottság értékeli a Teran PTP Kras alkalmasságát a C II. övezetre meghatározott minimális természetes alkoholtartalomnak való megfelelésre, és adott esetben megteszi a szükséges intézkedéseket.

f) A Primorska borvidék szőlőültetvényeire vonatkozó szerkezetátalakítási támogatással kapcsolatban a Bizottság az 1493/1999/EK rendelet 14. cikkében előírt objektív kritériumokat fogja alkalmazni, figyelembe véve a különleges helyzetet és szükségleteket. Szlovénia a 2004/2005-ös borászati évtől kezdve részesül ebben a szerkezetátalakítási támogatásban.

--------------------------------------------------