02021R0451 — HU — 03.03.2022 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/451 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. december 17.)

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 097, 2021.3.19., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/185 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. február 10.)

  L 30

5

11.2.2022


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 136, 21.4.2021, o 328  (451/2021)
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/451 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. december 17.)

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza az intézmények 575/2013/EU rendelet 415. cikkének (3) és (3a) bekezdése, valamint 430. cikkének (1)–(4), (7) és (9) bekezdése szerinti, illetékes hatóságok felé történő adatszolgáltatása során alkalmazandó egységes adatszolgáltatási formátumokat és táblákat, továbbá a táblák használatára vonatkozó módszertant és útmutatókat, az adatszolgáltatás gyakoriságát és határidőit, illetve az alkalmazandó fogalommeghatározásokat és informatikai megoldásokat.

2. cikk

Adatszolgáltatási vonatkozási időpontok

(1)  

Az intézmények az alábbi vonatkozási időpontokban fennálló állapot szerinti információkat nyújtják be az illetékes hatóságoknak:

a) 

havi adatszolgáltatás: az adott hónap utolsó napja;

b) 

negyedéves adatszolgáltatás: március 31., június 30., szeptember 30. és december 31.;

c) 

féléves adatszolgáltatás: június 30. és december 31.;

d) 

éves adatszolgáltatás: december 31.

(2)  
A III. és a IV. melléklet tábláiban egy adott időszakra vonatkozóan, az V. melléklet útmutatója szerint benyújtandó információkat az üzleti év első napjától a vonatkozási időpontig összesítve kell jelenteni.
(3)  
Amennyiben a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik az intézmények számára, hogy a pénzügyi információikra vonatkozó adatszolgáltatást a naptári évtől eltérő üzleti évük vége alapján teljesítsék, az adatszolgáltatási vonatkozási időpontokat ennek megfelelően módosíthatják annak érdekében, hogy a pénzügyi információkra vonatkozó adatszolgáltatásra és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények meghatározásával és pufferrátájuk hozzárendelésével kapcsolatos adatszolgáltatásra az üzleti évük végétől számított három, hat, illetve tizenkét havonta sor kerülhessen.

3. cikk

Adatszolgáltatás-beküldési határidők

(1)  

Az intézmények az alábbi beküldési határidőkig (az adott napi üzletzárásig) nyújtják be az információkat az illetékes hatóságoknak:

a) 

havi adatszolgáltatás: az adatszolgáltatási vonatkozási időpontot követő 15. naptári nap;

b) 

negyedéves adatszolgáltatás: május 12., augusztus 11., november 11. és február 11.;

c) 

féléves adatszolgáltatás: augusztus 11. és február 11.;

d) 

éves adatszolgáltatás: február 11.

(2)  
Ha a beküldési határidő hivatalos munkaszüneti napra esik abban a tagállamban, ahol az az illetékes hatóság található, amelynek részére az adatszolgáltatás teljesítendő, illetve ha az adott időpont szombatra vagy vasárnapra esik, az adatokat a következő munkanapon kell benyújtani.
(3)  
Ha az intézmények a pénzügyi információikra vonatkozó adatszolgáltatást és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények meghatározásával és pufferrátájuk hozzárendelésével kapcsolatos adatszolgáltatást a 2. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint az üzleti évük vége alapján módosított adatszolgáltatási vonatkozási időpontokban teljesítik, a beküldési határidők is megfelelően módosíthatók annak érdekében, hogy az adatszolgáltatási vonatkozási időponttól számított beküldési időszak változatlan maradjon.
(4)  
Az intézmények benyújthatnak nem auditált adatokat. Amennyiben az auditált adatok eltérnek a benyújtott nem auditált adatoktól, a felülvizsgált auditált adatokat indokolatlan késedelem nélkül be kell nyújtani. A nem auditált adatok olyan adatok, amelyekről külső könyvvizsgáló nem alkotott könyvvizsgálói véleményt, míg az auditált adatok olyan adatok, amelyeket külső könyvvizsgáló auditált és amelyekről könyvvizsgálói véleményt alkotott.
(5)  
A benyújtott adatszolgáltatások egyéb helyesbítéseit is indokolatlan késedelem nélkül kell benyújtani az illetékes hatóságok részére.

4. cikk

Adatszolgáltatási küszöbértékek – belépési és kilépési kritériumok

(1)  
Az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 145. pontjában meghatározott feltételeket teljesítő intézmények az említett feltételek teljesülését követő első adatszolgáltatási vonatkozási időpontban kezdik meg az adatszolgáltatást kis méretű és nem összetett intézményként. Ha az intézmények már nem teljesítik ezeket a feltételeket, a nemteljesítéstől számított első adatszolgáltatási vonatkozási időpontban felhagynak az adatszolgáltatással.
(2)  
Az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 146. pontjában meghatározott feltételeket teljesítő intézmények az említett feltételek teljesülését követő első adatszolgáltatási vonatkozási időpontban kezdik meg az adatszolgáltatást nagy méretű intézményként. Ha az intézmények már nem teljesítik ezeket a feltételeket, a nemteljesítéstől számított első adatszolgáltatási vonatkozási időpontban felhagynak az adatszolgáltatással.
(3)  
Az intézmények azon következő adatszolgáltatási vonatkozási időponttól kezdik meg az e rendeletben megállapított küszöbértékekhez kötött adatszolgáltatást, amely előtt két egymást követő adatszolgáltatási vonatkozási időpontban átlépték az említett küszöbértékeket. Az intézmények azon következő adatszolgáltatási vonatkozási időponttól kezdődően hagyhatnak fel az e rendeletben megállapított küszöbértékekhez kötött adatszolgáltatással, amely előtt három egymást követő adatszolgáltatási vonatkozási időpontban nem érték el a vonatkozó küszöbértékeket.

5. cikk

A szavatolótőkére és a szavatolótőke-követelményekre vonatkozó egyedi alapú adatszolgáltatás – negyedéves adatszolgáltatás

(1)  
Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, szavatolótőkére és szavatolótőke-követelményekre vonatkozó egyedi alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények negyedévenkénti gyakorisággal benyújtják az ebben a cikkben felsorolt információkat.
(2)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 1–5. táblájában meghatározott, szavatolótőkére és szavatolótőke-követelményekre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 1. pontjában foglalt útmutató szerint.
(3)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 7. táblájában meghatározott, a sztenderd módszer szerint kezelt hitelkockázati és partnerkockázati kitettségekre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 3.2. pontjában foglalt útmutató szerint.
(4)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 8.1. és 8.2. táblájában meghatározott, a belső minősítésen alapuló módszer szerint kezelt hitelkockázati és partnerkockázati kitettségekre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 3.3. pontjában foglalt útmutató szerint.
(5)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 9. táblájában meghatározott, a kitettségek országonkénti földrajzi megoszlására és a kitettségek aggregált szintjére vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 3.4. pontjában foglalt útmutató szerint.

Az intézményeknek a 9.1. és a 9.2. táblában meghatározott információkat, különösen a kitettségek országonkénti földrajzi megoszlására vonatkozó információkat akkor kell benyújtaniuk, ha a nem hazai eredeti kitettségek értéke – az I. melléklet 4. táblájának 0850-es sorában szereplő érték, amely minden külföldi ország minden kitettségi osztályát magában foglalja – legalább 10 %-át kiteszi a teljes – hazai és nem hazai – eredeti kitettség értékének, amely az I. melléklet 4. táblájának 0860-as sorában szerepel. A kitettségek hazainak tekintendők, ha azok az intézmény székhelye szerinti tagállamban letelepedett partnerekkel szembeni kitettségek.

A 4. cikkben meghatározott belépési és kilépési kritériumok alkalmazandók.

(6)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 34.01–34.05. és 34.08–34.10. táblájában meghatározott, partnerkockázatra vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 3.9. pontjában foglalt útmutató szerint.
(7)  
Azok az intézmények, amelyek a partnerkockázati kitettségeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címe 6. fejezetének 3. és 6. szakaszával összhangban a sztenderd módszerrel vagy a belső modell módszerrel számítják, benyújtják az I. melléklet 34.06. táblájában meghatározott, partnerkockázatra vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 3.9.7. pontjában foglalt útmutató szerint.
(8)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 10. táblájában meghatározott, a belső minősítésen alapuló módszer szerint kezelt részvényjellegű kitettségekre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 3.5. pontjában foglalt útmutató szerint.
(9)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 11. táblájában meghatározott, kiegyenlítési kockázatra vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 3.6. pontjában foglalt útmutató szerint.
(10)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 13.01. táblájában meghatározott, értékpapírosítási kitettségekre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 3.7. pontjában foglalt útmutató szerint.
(11)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 16. táblájában meghatározott, működési kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelményekre és veszteségekre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 4.1. pontjában foglalt útmutató szerint.
(12)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 18–24. táblájában meghatározott, piaci kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelményekre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 5.1–5.7. pontjában foglalt útmutató szerint.
(13)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 25. táblájában meghatározott, hitelértékelési korrekciós kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelményekre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 5.8. pontjában foglalt útmutató szerint.
(14)  

Az intézmények benyújtják az I. melléklet 32. táblájában meghatározott, prudens értékelésre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 6. pontjában foglalt útmutató szerint, a következőképpen:

a) 

minden intézmény benyújtja az I. melléklet 32.1. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 6. pontjában foglalt útmutató szerint;

b) 

azok az intézmények, amelyek az (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel ( 1 ) összhangban az alapvető módszert alkalmazzák, az e bekezdés a) pontjában említett információkon kívül benyújtják az I. melléklet 32.2. táblájában meghatározott információkat is, a II. melléklet II. részének 6. pontjában foglalt útmutató szerint;

c) 

azok az intézmények, amelyek az (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel összhangban az alapvető módszert alkalmazzák és átlépik az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett küszöbértéket, az e bekezdés a) és b) pontjában említett információkon kívül benyújtják az I. melléklet 32.3. és 32.4. táblájában meghatározott információkat is, a II. melléklet II. részének 6. pontjában foglalt útmutató szerint.

E bekezdés alkalmazásában a 4. cikk belépési és kilépési kritériumai nem alkalmazandók.

(15)  
Az intézmények benyújtják az I. melléklet 35.01, 35.02 és 35.03. táblájában meghatározott, a nemteljesítő kitettségekkel kapcsolatos prudenciális védőhálóra vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 8. pontjában foglalt útmutató szerint.

6. cikk

A szavatolótőkére és a szavatolótőke-követelményekre vonatkozó egyedi alapú adatszolgáltatás – félévenkénti adatszolgáltatás

(1)  
Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, szavatolótőkére és szavatolótőke-követelményekre vonatkozó egyedi alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények félévenkénti gyakorisággal benyújtják az ebben a cikkben felsorolt információkat.
(2)  
Az intézmények az összes értékpapírosítási kitettségre vonatkozóan benyújtják az I. melléklet 14. és 14.01. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 3.8. pontjában foglalt útmutató szerint; kivéve, ha ugyanazon országban lévő csoport tagjai, amely ország szavatolótőke-követelményeinek hatálya alá tartoznak.
(3)  

Az intézmények az állampapír-kitettségekre vonatkozó információkat a következőképpen nyújtják be:

a) 

ha az „Államháztartások” partnerszektorból származó pénzügyi eszközök aggregált könyv szerinti értéke legalább 1 %-át kiteszi a „Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” és a „Hitelek és előlegek” összesített teljes könyv szerinti értékének, akkor az intézmények benyújtják az I. melléklet 33. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 7. pontjában foglalt útmutató szerint, a vonatkozó értékeket pedig az V. mellékletnek a III. – vagy adott esetben a IV. – melléklet 4. táblájára vonatkozó útmutatója alapján számítják ki;

b) 

ha az I. melléklet 33. táblájának 0010 oszlopa és 0010 sora által meghatározott adatpontban megadandó nem származtatott pénzügyi eszközökön belül a hazai kitettségek értéke nem éri el a hazai és a nem hazai kitettségek teljes értékének 90 %-át, akkor az a) pontban említett feltételt teljesítő intézmények benyújtják az I. melléklet 33. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 7. pontjában foglalt útmutató szerint, teljeskörű országonkénti bontásban;

c) 

azok az intézmények, amelyek teljesítik az a) pontban említett feltételt, de nem teljesítik a b) pontban említett feltételt, benyújtják a 33. táblában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 7. pontjában foglalt útmutató szerint, a kitettségeket egyaránt összesítve:

i. 

teljes szinten; és

ii. 

hazai szinten.

A 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott belépési és kilépési kritériumok alkalmazandók.

(4)  

A működési kockázattal kapcsolatos lényeges veszteségekre vonatkozó információkat a következőképpen kell benyújtani:

a) 

azok az intézmények, amelyek a működési kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelményeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része III. címének 4. fejezete szerint számítják ki, benyújtják az I. melléklet 17.01. és 17.02. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutató szerint;

b) 

azok a nagy méretű intézmények, amelyek a működési kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelményeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része III. címének 3. fejezete szerint számítják ki, benyújtják az I. melléklet 17.01. és 17.02. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutató szerint;

c) 

azok a nagy méretűnek nem minősülő intézmények, amelyek a működési kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelményeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része III. címének 3. fejezete szerint számítják ki, benyújtják a következő információkat, a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutató szerint:

i. 

az I. melléklet 17.01. táblájának 0080-as oszlopában meghatározott információkat a következő sorok esetében:

— 
események száma (új események) (0910-es sor),
— 
bruttó veszteségérték (új események) (0920-as sor),
— 
veszteségkorrekcióval érintett események száma (0930-as sor),
— 
korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók (0940-es sor),
— 
legnagyobb egyedi veszteség (0950-es sor),
— 
az öt legnagyobb veszteség összege (0960-as sor),
— 
teljes közvetlen megtérült veszteség (biztosítás és egyéb kockázatátruházási mechanizmusok nélkül) (0970-es sor),
— 
biztosításból és más kockázatátruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés (0980-as sor);
ii. 

az I. melléklet 17.02. táblájában meghatározott információk;

d) 

a c) pontban említett intézmények benyújthatják az I. melléklet 17.01. és 17.02. táblájában meghatározott összes információt, a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutató szerint;

e) 

azok a nagy méretű intézmények, amelyek a működési kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelményeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része III. címének 2. fejezete szerint számítják ki, benyújtják az I. melléklet 17.01. és 17.02. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutató szerint;

f) 

azok a nagy méretűnek nem minősülő intézmények, amelyek a működési kockázattal kapcsolatos szavatolótőke-követelményeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része III. címének 2. fejezete szerint számítják ki, benyújthatják az I. melléklet 17.01. és 17.02. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutató szerint;

A 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott belépési és kilépési kritériumok alkalmazandók.

(5)  
Azok az intézmények, amelyek a partnerkockázati kitettségeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címe 6. fejezetének 4. és 5. szakaszával összhangban az egyszerűsített sztenderd módszerrel vagy az eredeti kitettség szerinti módszerrel számítják, benyújtják az I. melléklet 34.06. táblájában meghatározott, partnerkockázatra vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 3.9.7. pontjában foglalt útmutató szerint.

7. cikk

A szavatolótőkére és a szavatolótőke-követelményekre vonatkozó összevont alapú adatszolgáltatás

Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, szavatolótőkére és szavatolótőke-követelményekre vonatkozó összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények benyújtják:

a) 

az e végrehajtási rendelet 5. és 6. cikkében meghatározott információkat összevont alapon, az ott meghatározott gyakorisággal; és

b) 

a konszolidáció körébe bevont szervezetek tekintetében az I. melléklet 6. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. része 2. pontjában foglalt útmutató szerint, félévenkénti gyakorisággal.

8. cikk

A szavatolótőkére és a szavatolótőke-követelményekre vonatkozó adatszolgáltatás – egyedi és összevont alapú kiegészítő adatszolgáltatási követelmények

(1)  
Azok az intézmények, amelyek az 575/2013/EU rendelet 433a., illetve 433c. cikkében meghatározott gyakorisággal, az említett rendelet 6. cikkének megfelelően egyedi alapon, illetve 13. cikkének megfelelően összevont alapon kötelesek közzétenni az említett rendelet 438. cikkének e) vagy h) pontjában, illetve 452. cikkének b), g) vagy h) pontjában említett információkat, ugyanolyan gyakorisággal és ugyanolyan alapon benyújtják az e rendelet I. mellékletének 8.3., 8.4., 8.5., 8.5.1., 8.6., 8.7. és 34.11. táblájában meghatározott, hitelkockázatra és partnerkockázatra vonatkozó információkat, az e rendelet II. melléklete II. részének 3.3 és 3.9.12. pontjában foglalt útmutató szerint.
(2)  
Azok az intézmények, amelyek az 575/2013/EU rendelet 433a., illetve 433c. cikkében meghatározott gyakorisággal, az említett rendelet 6. cikkének megfelelően egyedi alapon, illetve 13. cikkének megfelelően összevont alapon kötelesek közzétenni az említett rendelet 439. cikkének l) pontjában említett információkat, ugyanolyan gyakorisággal és ugyanolyan alapon benyújtják az e rendelet I. mellékletének 34.07. táblájában meghatározott, partnerkockázatra vonatkozó információkat, az e rendelet II. melléklete II. részének 3.9.8. pontjában foglalt útmutató szerint.

9. cikk

A szavatolótőkére és a szavatolótőke-követelményekre vonatkozó egyedi alapú adatszolgáltatás az 575/2013/EU rendelet 95. és 96. cikkének hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások esetében

(1)  
Az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikke (3) bekezdésének átmeneti rendelkezéseit alkalmazó befektetési vállalkozások benyújtják az e cikkben meghatározott információkat.
(2)  
Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, szavatolótőkére és szavatolótőke-követelményekre vonatkozó egyedi alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez – ide nem értve a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó információkat – az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (3) bekezdését az 575/2013/EU rendelet 95. cikkére való hivatkozással alkalmazó befektetési vállalkozások negyedévenkénti gyakorisággal, benyújtják az I. melléklet 1–5. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 1. pontjában foglalt útmutató szerint.
(3)  
Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, szavatolótőkére és szavatolótőke-követelményekre vonatkozó egyedi alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (3) bekezdését az 575/2013/EU rendelet 96. cikkére való hivatkozással alkalmazó befektetési vállalkozások benyújtják az e rendelet 5. cikke (1)–(5) bekezdésében, továbbá (8)–(13) bekezdésében, valamint 6. cikkének (2) bekezdésében említett információkat, az említett cikkekben megállapított gyakorisággal.

10. cikk

A szavatolótőkére és a szavatolótőke-követelményekre vonatkozó összevont alapú adatszolgáltatás olyan csoportok esetében, amelyek kizárólag az 575/2013/EU rendelet 95. és 96. cikkének hatálya alá tartozó befektetési vállalkozásokból állnak

(1)  
Az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikke (3) bekezdésének átmeneti rendelkezéseit alkalmazó befektetési vállalkozások benyújtják az e cikkben meghatározott információkat.
(2)  

Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, szavatolótőkére és szavatolótőke-követelményekre vonatkozó összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez – ide nem értve a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó információkat – az olyan csoportokba tartozó befektetési vállalkozások, amelyek kizárólag az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (3) bekezdését az 575/2013/EU rendelet 95. cikkére való hivatkozással alkalmazó befektetési vállalkozásokból állnak, összevont alapon benyújtják:

a) 

az I. melléklet 1–5. táblájában meghatározott, szavatolótőkére és szavatolótőke-követelményekre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 1. pontjában foglalt útmutató szerint, negyedévenkénti gyakorisággal;

b) 

a konszolidáció körébe bevont szervezetek tekintetében az I. melléklet 6. táblájában meghatározott, szavatolótőkére és szavatolótőke-követelményekre vonatkozó információkat, a II. melléklet II. részének 2. pontjában foglalt útmutató szerint, félévenkénti gyakorisággal.

(3)  

Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, szavatolótőkére és szavatolótőke-követelményekre vonatkozó összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az olyan csoportokba tartozó befektetési vállalkozások, amelyek kizárólag a 95. cikk hatálya alá tartozó befektetési vállalkozásokból és a 96. cikk hatálya alá tartozó befektetési vállalkozásokból állnak, illetve az olyan csoportokba tartozó befektetési vállalkozások, amelyek kizárólag az (EU) 2019/2033 rendelet 57. cikkének (3) bekezdését az 575/2013/EU rendelet 96. cikkére való hivatkozással alkalmazó befektetési vállalkozásokból állnak, összevont alapon benyújtják:

a) 

az e rendelet 5. cikkének (1)–(5) bekezdésében, továbbá (8)–(13) bekezdésében, valamint 6. cikkének (2) bekezdésében említett információkat, az említett cikkekben meghatározott gyakorisággal;

b) 

a konszolidáció körébe bevont szervezetek tekintetében az I. melléklet 6. táblájában meghatározott információkat, a II. melléklet II. részének 2. pontjában foglalt útmutató szerint, félévenkénti gyakorisággal.

11. cikk

A pénzügyi információkra vonatkozó összevont alapú adatszolgáltatás az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) hatálya alá tartozó intézmények esetében

(1)  
Az 575/2013/EU rendelet 430. cikkének (3) vagy (4) bekezdése szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények összevont alapon benyújtják a III. mellékletben meghatározott információkat, az V. mellékletben foglalt útmutató szerint.
(2)  

Az (1) bekezdésben említett információkat a következőképpen kell benyújtani:

a) 

negyedévenkénti gyakorisággal a III. melléklet 1. részében meghatározott információkat;

b) 

félévenkénti gyakorisággal a III. melléklet 3. részében meghatározott információkat;

c) 

évenkénti gyakorisággal a III. melléklet 4. részében meghatározott információkat a 47. táblában meghatározott információk kivételével;

d) 

negyedévenkénti gyakorisággal a III. melléklet 2. részének 20. táblájában meghatározott információkat, ha az intézmény átlépi az 5. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében meghatározott küszöbértéket;

e) 

negyedévenkénti gyakorisággal a III. melléklet 2. részének 21. táblájában meghatározott információkat, ha az operatív lízing tárgyát képező tárgyi eszközök értéke legalább 10 %-át kiteszi a III. melléklet 1. részének 1.1. táblája szerint bejelentett összes tárgyi eszköz értékének;

f) 

negyedévenkénti gyakorisággal a III. melléklet 2. részének 22. táblájában meghatározott információkat, ha a nettó díj- és jutalékbevétel legalább 10 %-át kiteszi a III. melléklet 1. részének 2. táblája szerint bejelentett nettó díj- és jutalékbevétel és nettó kamatbevétel összegének;

g) 

negyedévenkénti gyakorisággal a III. melléklet 2. részének 23–26. táblájában meghatározott információkat, ha mindkét alábbi feltétel teljesül:

i. 

az intézmény nem minősül kis méretű és nem összetett intézménynek;

ii. 

az intézmény esetében az 575/2013/EU rendelet 47a. cikke (3) bekezdésének hatálya alá tartozó hitelek és előlegek bruttó könyv szerinti értékének és az említett rendelet 47a. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó hitelek és előlegek teljes bruttó könyv szerinti értékének aránya legalább 5 %;

h) 

évenkénti gyakorisággal a III. melléklet 4. részének 47. táblájában meghatározott információkat, ha az e bekezdés g) pontjában meghatározott mindkét feltétel teljesül.

A g) pont ii. alpontja alkalmazásában az említett arány sem a nevezőben, sem a számlálóban nem tartalmazza az értékesítésre tartottnak minősülő hiteleket és előlegeket, a központi bankokkal szembeni számlaköveteléseket és az egyéb látra szóló betéteket.

E bekezdés d)–h) pontjának alkalmazásában a 4. cikk (3) bekezdésében említett belépési és kilépési kritériumok alkalmazandók.

12. cikk

A pénzügyi információkra vonatkozó összevont alapú adatszolgáltatás a nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó intézmények esetében

(1)  
Ha az illetékes hatóság a pénzügyi információkra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeket az 575/2013/EU rendelet 430. cikkének (9) bekezdésével összhangban kiterjeszti valamely tagállamban letelepedett intézményekre, az intézmények összevont alapon benyújtják a IV. mellékletben meghatározott információkat, az e rendelet V. mellékletében foglalt útmutató szerint.
(2)  

Az (1) bekezdésben említett információkat a következőképpen kell benyújtani:

a) 

negyedévenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 1. részében meghatározott információkat;

b) 

félévenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 3. részében meghatározott információkat;

c) 

évenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 4. részében meghatározott információkat a 47. táblában meghatározott információk kivételével;

d) 

negyedévenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 2. részének 20. táblájában meghatározott információkat, ha az intézmény átlépi az 5. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében meghatározott küszöbértéket;

e) 

negyedévenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 2. részének 21. táblájában meghatározott információkat, ha az operatív lízing tárgyát képező tárgyi eszközök értéke legalább 10 %-át kiteszi a IV. melléklet 1. részének 1.1. táblája szerint bejelentett összes tárgyi eszköz értékének;

f) 

negyedévenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 2. részének 22. táblájában meghatározott információkat, ha a nettó díj- és jutalékbevétel legalább 10 %-át kiteszi a IV. melléklet 1. részének 2. táblája szerint bejelentett nettó díj- és jutalékbevétel és nettó kamatbevétel összegének;

g) 

negyedévenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 2. részének 23–26. táblájában meghatározott információkat, ha mindkét alábbi feltétel teljesül:

i. 

az intézmény nem minősül kis méretű és nem összetett intézménynek;

ii. 

az intézmény esetében a 11. cikk (2) bekezdése g) pontjának ii. alpontjában meghatározott arány legalább 5 %;

h) 

évenkénti gyakorisággal a IV. melléklet 4. részének 47. táblájában meghatározott információkat, ha az e bekezdés g) pontjában meghatározott mindkét feltétel teljesül.

E bekezdés d)–h) pontjának alkalmazásában a 4. cikk (3) bekezdésében említett belépési és kilépési kritériumok alkalmazandók.

13. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 430a. cikkének (1) bekezdése szerinti, ingatlannal fedezett hitelekből származó veszteségekre vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás

(1)  
Az intézmények évenkénti gyakorisággal, összevont alapon benyújtják a VI. mellékletben meghatározott információkat, a VII. mellékletben foglalt útmutató szerint.
(2)  
Az intézmények évenkénti gyakorisággal, egyedi alapon benyújtják a VI. mellékletben meghatározott információkat, a VII. mellékletben foglalt útmutató szerint.
(3)  
Ha az intézmény egy másik tagállamban fiókteleppel rendelkezik, a fióktelep évenkénti gyakorisággal benyújtja a fogadó tagállam illetékes hatóságának a rá vonatkozó, VI. mellékletben meghatározott információkat, a VII. mellékletben foglalt útmutató szerint.

14. cikk

A nagykockázat-vállalásra vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás

(1)  
Az 575/2013/EU rendelet 394. cikke szerinti, ügyfelekkel vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szembeni nagykockázat-vállalásra vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények negyedévenkénti gyakorisággal benyújtják a VIII. mellékletben meghatározott információkat, a IX. mellékletben foglalt útmutató szerint.
(2)  
Az 575/2013/EU rendelet 394. cikkének (1) bekezdése szerinti, ügyfelekkel vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szembeni 20 legnagyobb kitettségre vonatkozó, összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címe 3. fejezetének hatálya alá tartozó intézmények negyedévenkénti gyakorisággal benyújtják a VIII. mellékletben meghatározott információkat, a IX. mellékletben foglalt útmutató szerint.
(3)  
Az 575/2013/EU rendelet 394. cikkének (1) bekezdése szerinti, legalább 300 millió EUR – de az intézmény alapvető tőkéjének 10 %-át el nem érő – értékű kitettségekre vonatkozó, összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények negyedévenkénti gyakorisággal benyújtják a VIII. mellékletben meghatározott információkat, a IX. mellékletben foglalt útmutató szerint.
(4)  
Az 575/2013/EU rendelet 394. cikkének (2) bekezdése szerinti, a 10 legnagyobb, intézményekkel szemben fennálló kitettségre és a 10 legnagyobb, a szabályozott kereten kívüli banki tevékenységet végző, árnyékbanki szervezetekkel szemben fennálló kitettségre vonatkozó, összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények negyedévenkénti gyakorisággal benyújtják a VIII. mellékletben meghatározott információkat, a IX. mellékletben foglalt útmutató szerint.

15. cikk

A tőkeáttételi mutatóra vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás

(1)  
Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, tőkeáttételi mutatóra vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények negyedévenkénti gyakorisággal benyújtják a X. mellékletben meghatározott információkat, a XI. mellékletben foglalt útmutató szerint. A X. melléklet 48.00. tábláját csak a nagy méretű intézmények nyújtják be.
(2)  

A X. melléklet 40.00. táblájának {r0410;c0010} cellájában meghatározott információt csak a következők adják meg:

a) 

félévenkénti gyakorisággal azok a nagy méretű intézmények, amelyek vagy globálisan rendszerszinten jelentős intézmények, vagy olyan értékpapírokat bocsátottak ki, amelyeket bevezettek a szabályozott piacra;

b) 

évenkénti gyakorisággal azok a nagy méretű intézmények, amelyek nem minősülnek globálisan rendszerszinten jelentős intézménynek és nem tőzsdén jegyzett intézmények;

c) 

évenkénti gyakorisággal azok az intézmények, amelyek nem minősülnek nagy méretű intézménynek, illetve azok a kis méretű és nem összetett intézmények, amelyek olyan értékpapírokat bocsátottak ki, amelyeket bevezettek a szabályozott piacra.

(3)  
Az intézmények az adatszolgáltatási vonatkozási időpont tekintetében az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének megfelelően kiszámítják a tőkeáttételi mutatót.
(4)  

Az intézmények a XI. melléklet II. részének 13. pontjában említett információkat akkor adják meg, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

a) 

a származtatott ügyletek XI. melléklet II. részének 5. pontjában említett aránya meghaladja az 1,5 %-ot;

b) 

a származtatott ügyletek XI. melléklet II. részének 5. pontjában említett aránya meghaladja a 2 %-ot.

Ha az intézmény csak az a) pont szerinti feltételt teljesíti, a 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott belépési és kilépési kritériumok alkalmazandók.

Ha az intézmény az a) és a b) pontban foglalt feltételeket egyaránt teljesíti, akkor az említett információra vonatkozó adatszolgáltatást az azon adatszolgáltatási vonatkozási időpontot követő adatszolgáltatási vonatkozási időpontban kezdi meg, amikor átlépte a küszöbértéket.

(5)  
Azon intézmények, amelyek esetében a származtatott ügyletek XI. melléklet II. részének 8. pontja szerinti teljes névleges értéke meghaladja a 10 000  millió EUR-t, akkor is kötelesek megadni a XI. melléklet II. részének 13. pontjában említett információkat, ha származtatott eszközeik aránya nem éri el az e cikk (4) bekezdésében előírt szinteket.

E bekezdés alkalmazásában a 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott belépési kritériumok nem alkalmazandók. Az intézmények azon következő adatszolgáltatási vonatkozási időponttól kezdik meg az adatszolgáltatást, amely előtt egy adatszolgáltatási vonatkozási időpontban átlépték a küszöbértéket.

(6)  

Az intézmények a XI. melléklet II. részének 14. pontjában említett információkat akkor kötelesek megadni, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

a) 

a hitelderivatívák XI. melléklet II. részének 9. pontjában említett értéke meghaladja a 300 millió EUR-t;

b) 

a hitelderivatívák XI. melléklet II. részének 9. pontjában említett értéke meghaladja az 500 millió EUR-t.

Ha az intézmény csak az a) pont szerinti feltételt teljesíti, a 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott belépési és kilépési kritériumok alkalmazandók. Ha az intézmény az a) és a b) pontban foglalt feltételeket egyaránt teljesíti, akkor az említett információra vonatkozó adatszolgáltatást az azon adatszolgáltatási vonatkozási időpontot követő adatszolgáltatási vonatkozási időpontban kezdi meg, amikor átlépte a küszöbértéket.

16. cikk

A likviditásfedezeti követelményre vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás

(1)  
Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti, likviditásfedezeti követelményre vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények havi gyakorisággal benyújtják az e rendelet XXIV. mellékletében meghatározott információkat, az e rendelet XXV. mellékletében foglalt útmutató szerint.
(2)  
A XXIV. mellékletben meghatározott információknál figyelembe kell venni a vonatkozási időpontra benyújtott információkat, valamint a következő 30 naptári nap alatti pénzforgalomra vonatkozó információkat.

17. cikk

A stabil forrásellátottságra vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás

Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti, stabil forrásellátottságra vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények negyedévenkénti gyakorisággal benyújtják a XII. mellékletben meghatározott információkat, a XIII. mellékletben foglalt útmutató szerint, a következőképpen:

a) 

azok a kis méretű és nem összetett intézmények, amelyek az 575/2013/EU rendelet 428ai. cikkével összhangban, illetékes hatóságuk előzetes engedélyével úgy döntöttek, hogy nettó stabil forrásellátottsági rátájukat (NSFR) az említett rendelet hatodik része IV. címének 6. és 7. fejezetében meghatározott módszertan alkalmazásával számítják ki, benyújtják e rendelet XII. mellékletének 82. és 83. tábláját, az e rendelet XIII. mellékletében foglalt útmutató szerint;

b) 

az a) pontban említettektől eltérő intézmények benyújtják a XII. melléklet 80. és 81. tábláját, a XIII. mellékletben foglalt útmutató szerint;

c) 

minden intézmény benyújtja a XII. melléklet 84. tábláját, a XIII. mellékletben foglalt útmutató szerint.

18. cikk

A likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás

(1)  

Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti, a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények havi gyakorisággal benyújtják az összes következő információt:

a) 

a XVIII. mellékletben meghatározott információ a XIX. mellékletben foglalt útmutató szerint;

b) 

a XX. mellékletben meghatározott információ a XXI. mellékletben foglalt útmutató szerint;

c) 

a XXII. mellékletben meghatározott információ a XXIII. mellékletben foglalt útmutató szerint.

(2)  
Az (1) bekezdéstől eltérve, az az intézmény, amely megfelel az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 145. pontjában meghatározott összes feltételnek, negyedévenkénti gyakorisággal is benyújthatja a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozó információkat.

19. cikk

Az eszközterhelésre vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás

(1)  
Az 575/2013/EU rendelet 430. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerinti, eszközterhelésre vonatkozó, egyedi és összevont alapú adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények benyújtják az e rendelet XVI. mellékletében meghatározott információkat, az e rendelet XVII. mellékletében foglalt útmutató szerint.
(2)  

Az (1) bekezdésben említett információkat a következőképpen kell benyújtani:

a) 

negyedévenkénti gyakorisággal a XVI. melléklet A., B. és D. részében meghatározott információkat;

b) 

évenkénti gyakorisággal a XVI. melléklet C. részében meghatározott információkat;

c) 

félévenkénti gyakorisággal a XVI. melléklet E. részében meghatározott információkat.

(3)  

Az intézményeknek nem kell benyújtaniuk a XVI. melléklet B., C. és E. részében meghatározott információkat, ha mindkét alábbi feltétel teljesül:

a) 

az intézmény nem minősül nagy méretű intézménynek;

b) 

az intézmény XVII. melléklet 1.6. pontjának 9. alpontja szerint számított eszközterhelésének szintje 15 % alatt van.

A 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott belépési és kilépési kritériumok alkalmazandók.

(4)  
Az intézményeknek a XVI. melléklet D. részében meghatározott információkat csak akkor kell megadniuk, ha a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) 52. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében említett kötvényeket bocsátanak ki.

A 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott belépési és kilépési kritériumok alkalmazandók.

20. cikk

A globálisan rendszerszinten jelentős intézmények meghatározásával és pufferrátájuk hozzárendelésével kapcsolatos, összevont alapú adatszolgáltatás

(1)  
A globálisan rendszerszinten jelentős intézmények meghatározásával és pufferrátájuknak a 2013/36/EU irányelv 131. cikke szerinti hozzárendelésével kapcsolatban szükséges kiegészítő adatszolgáltatás teljesítéséhez az EU-szintű anyaintézmények, az EU-szintű pénzügyi holding anyavállalatok és az EU-szintű vegyes pénzügyi holding anyavállalatok negyedévenkénti gyakorisággal, összevont alapon benyújtják a XXVI. mellékletben meghatározott információkat, a XXVII. mellékletben foglalt útmutató szerint.
(2)  

Az EU-szintű anyaintézmények, az EU-szintű pénzügyi holding anyavállalatok és az EU-szintű vegyes pénzügyi holding anyavállalatok csak akkor nyújtják be az (1) bekezdésben említett információkat, ha mindkét alábbi feltétel teljesül:

a) 

a csoport – beleértve a biztosítási leányvállalatokat is – teljes kitettségi mértéke legalább 125 000  millió EUR;

b) 

az EU-szintű anyavállalat vagy annak bármely leányvállalata, vagy az anyavállalat vagy egy leányvállalat által működtetett fióktelep a 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) 4. cikke szerinti részt vevő tagállamban található.

(3)  
A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjától eltérve az e cikk (1) bekezdésében említett információkat a következő beküldési határidőkig (az adott napi üzletzárásig) kell benyújtani: július 1., október 1., január 2. és április 1.
(4)  

A 4. cikktől eltérve az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott küszöbérték tekintetében a következők alkalmazandók:

a) 

az EU-szintű anyaintézmény, az EU-szintű pénzügyi holding anyavállalat és az EU-szintű vegyes pénzügyi holding anyavállalat haladéktalanul megkezdi az e cikk szerinti adatszolgáltatást, ha a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségi mérték a üzleti év végén meghaladja a meghatározott küszöbértéket, és az adatszolgáltatást legalább az adott üzleti év vége és az azt követő három negyedéves vonatkozási időpont tekintetében teljesíti;

b) 

az EU-szintű anyaintézmény, az EU-szintű pénzügyi holding anyavállalat és az EU-szintű vegyes pénzügyi holding anyavállalat haladéktalanul felhagy az e cikk szerinti adatszolgáltatással, ha a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségi mérték az üzleti év végén a meghatározott küszöbérték alá csökken.

21. cikk

Adatcsere-formátumok és adatszolgáltatást kísérő információk

(1)  

Az intézmények az információkat az illetékes hatóságok által meghatározott adatcsere-formátumban és megjelenítési formában nyújtják be, betartva az adatpontok XIV. mellékletben található egységes adatmodellben szereplő fogalommeghatározását, a XV. mellékletben említett validálási szabályokat, valamint a következőket:

a) 

a nem előírt vagy nem alkalmazandó információkat nem kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban;

b) 

a numerikus értékeket a következőképpen kell megadni:

i. 

a „monetáris” típusú adatokat minimum ezres nagyságrendű pontossággal kell jelenteni;

ii. 

a „százalék” típusú adatokat egységnyi értékben kifejezve, minimum négy tizedesjegy pontossággal kell jelenteni;

iii. 

az „egész szám” típusú adatokat tizedesjegyek alkalmazása nélkül, egész számnak megfelelő pontossággal kell jelenteni.

c) 

az intézményeket és a biztosítókat kizárólag a jogalany-azonosítóval (LEI) szabad azonosítani;

d) 

az intézményektől és biztosítóktól eltérő jogi személyeket és partnereket jogalany-azonosítójukkal kell azonosítani, amennyiben az rendelkezésre áll.

(2)  

Az intézmények a benyújtott adatokhoz a következő információkat mellékelik:

a) 

adatszolgáltatási vonatkozási időpont és vonatkozási időszak;

b) 

adatszolgáltatás pénzneme;

c) 

számviteli standard;

d) 

az adatszolgáltató intézmény jogalany-azonosítója (LEI);

e) 

a konszolidáció alkalmazási köre.

22. cikk

A 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezése

A 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

23. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. június 28-tól kell alkalmazni.

E cikk második bekezdése ellenére a globálisan rendszerszinten jelentős intézményként meghatározott intézmények tőkeáttételi mutató puffer követelményére vonatkozó, a X. melléklet 47. táblájában előírt adatszolgáltatást 2023. január 1-jétől kell teljesíteni.

A 9. és a 10. cikk 2026. június 26-án hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

A SZAVATOLÓTŐKÉRE ÉS A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSCOREP TÁBLÁK

Tábla száma

Tábla kódja

Tábla/táblacsoport megnevezése

Rövid név

 

 

TŐKEMEGFELELÉS

CA

1

C 01.00

SZAVATOLÓTŐKE

CA1

2

C 02.00

SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

CA2

3

C 03.00

TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK

CA3

4

C 04.00

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

CA4

 

 

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

CA5

5.1

C 05.01

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

CA5.1

5.2

C 05.02

SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK

CA5.2

 

 

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS

GS

6.1

C 06.01

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN

GS Összesen

6.2

C 06.02

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL

GS

 

 

HITELKOCKÁZAT

CR

7

C 07.00

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR SA

 

 

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR IRB

8.1

C 08.01

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR IRB 1

8.2

C 08.02

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (Ügyfél-kategória vagy -halmaz [pool] szerint)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: PD-SÁVOK SZERINTI BONTÁS

CR IRB 3

8.4

C 08.04

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA

CR IRB 4

8.5

C 08.05

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: PD UTÓTESZTELÉSE

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: PD UTÓTESZTELÉSE A 180. CIKK (1) BEKEZDÉSE f) PONTJÁNAK MEGFELELŐEN (CR IRB 5)

 

8.6

C 08.06

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: SLOTTING MÓDSZER SZERINTI SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK

CR IRB 6

8.7

C 08.07

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: AZ IRB MÓDSZER ÉS A SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSI KÖRE

CR IRB 7

 

 

FÖLDRAJZI BONTÁS

CR GB

9.1

C 09.01

9.1. tábla – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint (SA kitettségek)

CR GB 1

9.2

C 09.02

9.2. tábla – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint (IRB-kitettségek)

CR GB 2

9.4

C 09.04

9.4. tábla – A lényeges hitelkockázati kitettségek országonkénti bontása az anticiklikus tőkepuffer és az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer kiszámításához

CCB

 

 

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY. A TELJES KITETTSÉG ÜGYFÉL-KATEGÓRIA SZERINTI BONTÁSA A PD/LGD-MÓDSZER ALAPJÁN

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

CR SETT

13.1

C 13.01

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

CR SEC

14

C 14.00

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

CR SEC Details

14.1

C 14.01

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK MÓDSZEREK SZERINT

CR SEC Details 2

 

 

PARTNER-HITELKOCKÁZAT

CCR

34.01

C 34.01

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETI TEVÉKENYSÉG MÉRETE

CCR 1

34.02

C 34.02

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK MÓDSZER SZERINT

CCR 2

34.03

C 34.03

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: SZTENDERD MÓDSZEREKKEL KEZELT PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK: SA-CCR vagy EGYSZERŰSÍTETT SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: AZ EREDETI KITETTSÉG SZERINTI MÓDSZERREL (OEM) KEZELT PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK

CCR 4

34.05

C 34.05

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: A BELSŐ MODELL MÓDSZERREL (IMM) KEZELT PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK

CCR 5

34.06

C 34.06

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: A HÚSZ LEGNAGYOBB PARTNER

CCR 6

34.07

C 34.07

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: IRB MÓDSZER – PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK KITETTSÉGI OSZTÁLY ÉS PD-SKÁLA SZERINT

CCR 7

34.08

C 34.08

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: A PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK BIZTOSÍTÉKAINAK ÖSSZETÉTELE

CCR 8

34.09

C 34.09

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: HITELDERIVATÍVA-KITETTSÉGEK

CCR 9

34.10

C 34.10

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: KÖZPONTI SZERZŐDŐ FELEKKEL SZEMBENI KITETTSÉGEK

CCR 10

34.11

C 34.11

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: A PARTNERKOCKÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ, BELSŐ MODELL MÓDSZER SZERINT SZÁMÍTOTT, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA

CCR 11

 

 

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

OPR

16

C 16.00

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

OPR

 

 

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK

 

17.1

C 17.01

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: NAGY VESZTESÉGESEMÉNYEK

OPR DETAILS 2

 

 

PIACI KOCKÁZAT

MKR

18

C 18.00

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA TDI

19

C 19.00

PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA SEC

20

C 20.00

PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA CTP

21

C 21.00

PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA EQU

22

C 22.00

PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI

MKR SA FX

23

C 23.00

PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI

MKR SA COM

24

C 24.00

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK

MKR IM

25

C 25.00

HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA

CVA

 

 

PRUDENS ÉRTÉKELÉS

MKR

32.1

C 32.01

PRUDENS ÉRTÉKELÉS: VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

PRUDENS ÉRTÉKELÉS: ALAPVETŐ MÓDSZER

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

PRUDENS ÉRTÉKELÉS: MODELLKOCKÁZAT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

PRUDENS ÉRTÉKELÉS: KONCENTRÁLT POZÍCIÓK KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA

PRUVAL 4

 

 

ÁLLAMHÁZTARTÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK

MKR

33

C 33.00

ÁLLAMHÁZTARTÁSI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT

GOV

 

 

NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEK VESZTESÉGFEDEZETE

NPE LC

35.1

C 35.01

NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEK VESZTESÉGFEDEZETE: A NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ LEVONÁSOK KISZÁMÍTÁSA

NPE LC1

35.2

C 35.02

NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEK VESZTESÉGFEDEZETE: A NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ FEDEZETI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK ÉS KITETTSÉGÉRTÉKEK, KIVÉVE A CRR 47C. CIKKE (6) BEKEZDÉSÉNEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁTSTRUKTURÁLT KITETTSÉGEKET

NPE LC2

35.3

C 35.03

NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEK VESZTESÉGFEDEZETE: A CRR 47C. CIKKE (6) BEKEZDÉSÉNEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁTSTRUKTURÁLT KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ FEDEZETI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK ÉS KITETTSÉGÉRTÉKEK

NPE LC3C 01.00 – SZAVATOLÓTŐKE (CA1)

Sorok

Azonosító

Tétel

Összeg

0010

1

SZAVATOLÓTŐKE

 

0015

1.1

T1 TŐKE

 

0020

1.1.1

CET1 TŐKE

 

0030

1.1.1.1

CET1 tőkeelemként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

 

0040

1.1.1.1.1

Teljes egészében befizetett tőkeinstrumentumok

 

0045

1.1.1.1.1*

Ebből: sürgősségi helyzetekben állami hatóságok által lejegyzett tőkeinstrumentumok

 

0050

1.1.1.1.2*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

 

0060

1.1.1.1.3

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Saját CET1 tőkeinstrumentumok

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Közvetlen részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

0090

1.1.1.1.4.2

(–) Közvetett részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

0091

1.1.1.1.4.3

(–) Szintetikus részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

0092

1.1.1.1.5

(–) Saját CET1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

 

0130

1.1.1.2

Eredménytartalék

 

0140

1.1.1.2.1

Előző évek eredménytartaléka

 

0150

1.1.1.2.2

Figyelembe vehető nyereség/veszteség

 

0160

1.1.1.2.2.1

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható eredmény

 

0170

1.1.1.2.2.2

(–) Az évközi vagy év végi nyereség figyelembe nem vehető része

 

0180

1.1.1.3

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

 

0200

1.1.1.4

Egyéb tartalékok

 

0210

1.1.1.5

Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok

 

0220

1.1.1.6

Szerzett jogok alapján figyelembe vett CET1 tőkeinstrumentumok miatti átmeneti kiigazítások

 

0230

1.1.1.7

CET1 tőkében megjelenített kisebbségi részesedés

 

0240

1.1.1.8

Kisebbségi részesedések és megfelelőik miatti átmeneti kiigazítások

 

0250

1.1.1.9

Prudenciális szűrők miatt végrehajtott kiigazítások a CET1 tőkében

 

0260

1.1.1.9.1

(–) Értékpapírosított eszközökből származó növekedés a saját tőkében

 

0270

1.1.1.9.2

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka

 

0280

1.1.1.9.3

Valós értéken értékelt kötelezettségekben a saját hitelkockázat változásából származó halmozott nyereség vagy veszteség

 

0285

1.1.1.9.4

Származtatott ügyletekből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, az intézmény saját hitelkockázatából adódó valósérték-növekedés és -csökkenés

 

0290

1.1.1.9.5

(–) Prudens értékelés követelményei miatti értékelési korrekció

 

0300

1.1.1.10

(–) Cégérték (goodwill)

 

0310

1.1.1.10.1

(–) Immateriális javak között elszámolt cégérték

 

0320

1.1.1.10.2

(–) Jelentős részesedések értékelésébe beszámított cégérték

 

0330

1.1.1.10.3

Cégértékhez kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

 

0335

1.1.1.10.4

A leányvállalatok cégértékére vonatkozó, a leányvállalatok konszolidálásából származó, harmadik személyeknek tulajdonítható számviteli átértékelés

 

0340

1.1.1.11

(–) Egyéb immateriális javak

 

0350

1.1.1.11.1

(–) Egyéb immateriális javak a halasztott adókötelezettségek levonása előtt

 

0360

1.1.1.11.2

Egyéb immateriális javakhoz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

 

0365

1.1.1.11.3

A leányvállalatok cégértéken kívüli immateriális javaira vonatkozó, a leányvállalatok konszolidálásából származó, harmadik személyeknek tulajdonítható számviteli átértékelés

 

0370

1.1.1.12

(–) Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések kapcsolódó adókötelezettségek levonásával

 

0380

1.1.1.13

(–) Hitelkockázati kiigazítások IRB módszerrel számított hiánya a várható veszteséghez viszonyítva

 

0390

1.1.1.14

(–) Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

 

0400

1.1.1.14.1

(–) Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

 

0410

1.1.1.14.2

Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközökhöz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

 

0420

1.1.1.14.3

Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök, amelyeket az intézmény korlátlanul képes felhasználni

 

0430

1.1.1.15

(–) Kölcsönös részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

0440

1.1.1.16

(–) AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete

 

0450

1.1.1.17

(–) A pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedések, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

 

0460

1.1.1.18

(–) Értékpapírosítási pozíciók, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

 

0470

1.1.1.19

(–) Nyitva szállítások, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

 

0471

1.1.1.20

(–) Egy kosárban lévő azon pozíciók, amelyekre az intézmény nem tudja az IRB módszer alapján meghatározni a kockázati súlyt, és amelyekre így alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

 

0472

1.1.1.21

(–) Belső modelleken alapuló módszer hatálya alá tartozó részvényjellegű kitettségek, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

 

0480

1.1.1.22

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0490

1.1.1.23

(–) Levonható, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

0500

1.1.1.24

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0510

1.1.1.25

(–) A 17,65 %-os küszöbértéket meghaladó összeg

 

0511

1.1.1.25.1

(–) A 17,65 %-os küszöbértéket meghaladó, a pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó összeg, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0512

1.1.1.25.2

(–) A 17,65 %-os küszöbértéket meghaladó, az átmeneti különbözetből adódó halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó összeg

 

0513

1.1.1.25A

(-) Nemteljesítő kitettségek elégtelen fedezete

 

0514

1.1.1.25B

(–) Minimális értékű kötelezettségvállalások hiánya

 

0515

1.1.1.25C

(-) Egyéb előre látható adóterhek

 

0520

1.1.1.26

CET1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

 

0524

1.1.1.27

(–) Pótlólagos levonások a CET1 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

 

0529

1.1.1.28

CET1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

 

0530

1.1.2

AT1 TŐKE

 

0540

1.1.2.1

AT1 tőkeelemként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

 

0551

1.1.2.1.1

Teljes egészében befizetett, közvetlenül kibocsátott tőkeinstrumentumok

 

0560

1.1.2.1.2*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

 

0571

1.1.2.1.3

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

 

0580

1.1.2.1.4

(–) Saját AT1 tőkeinstrumentumok

 

0590

1.1.2.1.4.1

(–) Közvetlen részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

0620

1.1.2.1.4.2

(–) Közvetett részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

0621

1.1.2.1.4.3

(–) Szintetikus részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

0622

1.1.2.1.5

(–) Saját AT1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

 

0660

1.1.2.2

Szerzett jogok alapján figyelembe vett AT1 tőkeinstrumentumok miatti átmeneti kiigazítások

 

0670

1.1.2.3

Leányvállalatok által kibocsátott, AT1 tőkeként megjelenített instrumentumok

 

0680

1.1.2.4

Átmeneti kiigazítások a leányvállalatok által kibocsátott instrumentumok AT1 tőkeként való pótlólagos megjelenítése miatt

 

0690

1.1.2.5

(–) Kölcsönös részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

0700

1.1.2.6

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0710

1.1.2.7

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0720

1.1.2.8

(–) T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete

 

0730

1.1.2.9

AT1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

 

0740

1.1.2.10

AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete (levonás a CET1 tőkében)

 

0744

1.1.2.11

(–) Pótlólagos levonások a AT1 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

 

0748

1.1.2.12

AT1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

 

0750

1,2

T2 TŐKE

 

0760

1.2.1

T2 tőkeként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

 

0771

1.2.1.1

Teljes egészében befizetett, közvetlenül kibocsátott tőkeinstrumentumok

 

0780

1.2.1.2*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

 

0791

1.2.1.3

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

 

0800

1.2.1.4

(–) Saját T2 tőkeinstrumentumok

 

0810

1.2.1.4.1

(–) Közvetlen részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

0840

1.2.1.4.2

(–) Közvetett részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

0841

1.2.1.4.3

(–) Szintetikus részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

0842

1.2.1.5

(–) Saját T2 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

 

0880

1.2.2

Szerzett jogok alapján figyelembe vett T2 tőkeinstrumentumok miatti átmeneti kiigazítások

 

0890

1.2.3

Leányvállalatok által kibocsátott, T2 tőkeként megjelenített instrumentumok

 

0900

1.2.4

Átmeneti kiigazítások a leányvállalatok által kibocsátott instrumentumok T2 tőkeként való pótlólagos megjelenítése miatt

 

0910

1.2.5

Az IRB módszerrel számított céltartalékok többlete a figyelembe vehető várható veszteségekhez viszonyítva

 

0920

1.2.6

Általános hitelkockázati kiigazítások – sztenderd módszer (SA)

 

0930

1.2.7

(–) Kölcsönös részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

0940

1.2.8

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0950

1.2.9

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0955

1.2.9A

(–) A leírható, illetve átalakítható kötelezettségekből történő levonásoknak a leírható, illetve átalakítható kötelezettségeken felüli összege

 

0960

1.2.10

T2 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

 

0970

1.2.11

T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások összege (levonás a AT1 tőkében)

 

0974

1.2.12

(–) Pótlólagos levonások a T2 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

 

0978

1.2.13

T2 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

 C 02.00 – SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CA2)

Sorok

Tétel

Azonosító

Összeg

0010

1

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

0020

1*

Ebből: befektetési vállalkozások a CRR 95. cikkének (2) bekezdése, valamint 98. cikke szerint

 

0030

1**

Ebből: befektetési vállalkozások a CRR 96. cikkének (2) bekezdése, valamint 97. cikke szerint

 

0040

1.1

HITELKOCKÁZATRA, PARTNERKOCKÁZATRA ÉS FELHÍGULÁSI KOCKÁZATRA, VALAMINT NYITVA SZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉKEK

 

0050

1.1.1

Sztenderd módszer (SA)

 

0051

1.1.1*

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a CRR 124. cikke alapján

 

0060

1.1.1.1

Sztenderd módszer (SA) szerinti kitettségi osztályok értékpapírosítási pozíciók nélkül

 

0070

1.1.1.1.01

Központi kormányzatok vagy központi bankok

 

0080

1.1.1.1.02

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

 

0090

1.1.1.1.03

Közszektorbeli intézmények

 

0100

1.1.1.1.04

Multilaterális fejlesztési bankok

 

0110

1.1.1.1.05

Nemzetközi szervezetek

 

0120

1.1.1.1.06

Intézmények

 

0130

1.1.1.1.07

Vállalkozások

 

0140

1.1.1.1.08

Lakosság

 

0150

1.1.1.1.09

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

 

0160

1.1.1.1.10

Nemteljesítő kitettségek

 

0170

1.1.1.1.11

Kiemelkedően magas kockázatú tételek

 

0180

1.1.1.1.12

Fedezett kötvények

 

0190

1.1.1.1.13

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések

 

0200

1.1.1.1.14

Kollektív befektetési formák (KBF)

 

0210

1.1.1.1.15

Részvényjellegű kitettségek

 

0211

1.1.1.1.16

Egyéb tételek

 

0240

1.1.2

Belső minősítésen alapuló módszer (IRB)

 

0241

1.1.2*

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a CRR 164. cikke alapján

 

0242

1.1.2**

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a CRR 124. cikke alapján

 

0250

1.1.2.1

IRB módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) mellőzésekor

 

0260

1.1.2.1.01

Központi kormányzatok és központi bankok

 

0270

1.1.2.1.02

Intézmények

 

0280

1.1.2.1.03

Vállalkozások – kkv

 

0290

1.1.2.1.04

Vállalkozások – speciális hitelezés

 

0300

1.1.2.1.05

Vállalkozások – egyéb

 

0310

1.1.2.2

IRB módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és/vagy hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) alkalmazásakor

 

0320

1.1.2.2.01

Központi kormányzatok és központi bankok

 

0330

1.1.2.2.02

Intézmények

 

0340

1.1.2.2.03

Vállalkozások – kkv

 

0350

1.1.2.2.04

Vállalkozások – speciális hitelezés

 

0360

1.1.2.2.05

Vállalkozások – egyéb

 

0370

1.1.2.2.06

Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)

 

0380

1.1.2.2.07

Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)

 

0390

1.1.2.2.08

Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható

 

0400

1.1.2.2.09

Lakosság – egyéb kkv

 

0410

1.1.2.2.10

Lakosság – egyéb nem kkv

 

0420

1.1.2.3

Részvényjellegű kitettségek (IRB)

 

0450

1.1.2.5

Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök

 

0460

1.1.3

Központi szerződő fél garanciaalapjába befizetett hozzájárulások kockázati kitettségértéke

 

0470

1.1.4.

Értékpapírosítási pozíciók

 

0490

1.2

ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

0500

1.2.1

Nem kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési kockázat

 

0510

1.2.2

Kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési kockázat

 

0520

1.3

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

0530

1.3.1

Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat sztenderd módszer (SA) szerinti kockázati kitettségértéke

 

0540

1.3.1.1

Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

0550

1.3.1.2

Részvényjellegű kitettségek

 

0555

1.3.1.3

Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára

 

0556

1.3.1.3*

Tájékoztató adat: kizárólag forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektetett kollektív befektetési formák

 

0557

1.3.1.3**

Tájékoztató adat: kizárólag tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumokba vagy vegyes eszközökbe befektetett kollektív befektetési formák

 

0560

1.3.1.4

Deviza

 

0570

1.3.1.5

Áru

 

0580

1.3.2

Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat belső modelleken alapuló módszer (IM) szerinti kockázati kitettségértéke

 

0590

1.4

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OpR) TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

0600

1.4.1

Működési kockázatra vonatkozó alapmutató módszere (BIA)

 

0610

1.4.2

Működési kockázatra vonatkozó sztenderd (STA) / alternatív sztenderd módszer (ASA)

 

0620

1.4.3

Működési kockázatra vonatkozó fejlett mérési módszerek (AMA)

 

0630

1.5

FIX MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBŐL EREDŐ PÓTLÓLAGOS KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

0640

1.6

A HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

0650

1.6.1

Fejlett módszer

 

0660

1.6.2

Sztenderd módszer

 

0670

1.6.3

Eredeti kitettség szerinti módszer (OEM) alapján

 

0680

1.7

KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT NAGYKOCKÁZATOK TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

0690

1.8

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

 

0710

1.8.2

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a CRR 458. cikke alapján

 

0720

1.8.2*

Ebből: nagykockázat-vállalással kapcsolatos követelmények

 

0730

1.8.2**

Ebből: a lakóingatlanok és kereskedelmi ingatlanok piacán jelentkező eszközbuborékok kezelését célzó kockázati súlyok módosításából eredő követelmények

 

0740

1.8.2***

Ebből: a pénzügyi szektoron belüli kitettségekből eredő követelmények

 

0750

1.8.3

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a CRR 459. cikke alapján

 

0760

1.8.4

Ebből: a CRR 3. cikkéből eredő pótlólagos kockázati kitettségérték

 C 03.00 – TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK ÉS TŐKESZINTEK (CA3)

Sorok

Azonosító

Tétel

Összeg

0010

1

CET1 tőkemegfelelési mutató

 

0020

2

A CET1 tőke többlete (+)/hiánya (–)

 

0030

3

T1 tőkemegfelelési mutató

 

0040

4

A T1 tőke többlete (+)/hiánya (–)

 

0050

5

Teljes tőkemegfelelési mutató

 

0060

6

A teljes tőke többlete (+)/hiánya (–)

 

Tájékoztató adatok: teljes SREP-tőkekövetelmény (TSCR), teljes tőkekövetelmény (OCR), 2. pillér szerinti tőke-iránymutatás (P2G)

0130

13

Teljes-SREP-tőkekövetelmény-mutató (TSCR-mutató)

 

0140

13*

TSCR: CET1 tőkekövetelmény-mutató

 

0150

13**

TSCR: T1 tőkekövetelmény-mutató

 

0160

14

Teljestőkekövetelmény-mutató (OCR-mutató)

 

0170

14*

OCR: CET1 tőkekövetelmény-mutató

 

0180

14**

OCR: T1 tőkekövetelmény-mutató

 

0190

15

OCR és 2. pillér szerinti tőke-iránymutatás (P2G) tőkekövetelmény-mutató

 

0200

15*

OCR és P2G: CET1 tőkekövetelmény-mutató

 

0210

15**

OCR és P2G: T1 tőkekövetelmény-mutató

 

0220

16

A CET1 tőke többlete (+)/hiánya (–), figyelembe véve a CRR 92. cikkében és a CRD 104a. cikkében foglalt követelményeket

 

Tájékoztató adatok: Tőkemegfelelési mutatók az IFRS 9 standardra vonatkozó átmeneti rendelkezések alkalmazása nélkül

0300

20

CET1 tőkemegfelelési mutató az IFRS 9 standardra vonatkozó átmeneti rendelkezések alkalmazása nélkül

 

0310

21

T1 tőkemegfelelési mutató az IFRS 9 standardra vonatkozó átmeneti rendelkezések alkalmazása nélkül

 

0320

22

Teljes tőkemegfelelési mutató az IFRS 9 standardra vonatkozó átmeneti rendelkezések alkalmazása nélkül

 C 04.00 – TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (CA4)

Sor

Azonosító

Tétel

Oszlop

Halasztott adókövetelések és adókötelezettségek

0010

0010

1

Halasztott adókövetelések összesen

 

0020

1.1

Nem a jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések

 

0030

1.2

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

0040

1.3

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

0050

2

Halasztott adókötelezettségek összesen

 

0060

2.1

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, nem levonható halasztott adókötelezettségek

 

0070

2.2

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

 

0080

2.2.1

Nem átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

 

0090

2.2.2

Átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

 

0093

2A

Adótúlfizetések és negatív adóalaphoz kapcsolódó visszakönyvelések

 

0096

2B

250 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

 

0097

2C

0 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

 

Az elsődleges alapvető tőkéből történő levonások alóli mentesség

0901

2W

Kivétel az immateriális javaknak az elsődleges alapvető tőkéből történő levonása alól

 

AT1 tőkeinstrumentumok számviteli besorolása

0905

2Y

Az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint saját tőkének minősülő tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó ázsió

 

0906

2Z

Az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint kötelezettségnek minősülő tőkeinstrumentumok és kapcsolódó ázsió

 

Hitelkockázati kiigazítások és várható veszteség

0100

3

Hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések IRB módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, teljesítő kitettségek esetén

 

0110

3.1

A hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések teljes, a várható veszteség kiszámításakor figyelembe vehető összege

 

0120

3.1.1

Általános hitelkockázati kiigazítások

 

0130

3.1.2

Egyedi hitelkockázati kiigazítások

 

0131

3.1.3

Kiegészítő értékelési korrekciók és egyéb szavatolótőke-csökkentések

 

0140

3.2

Figyelembe vehető várható veszteségek összesen

 

0145

4

Az egyedi hitelkockázati kiigazítások IRB módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, nemteljesítő kitettségek esetén

 

0150

4.1

Hasonló módon kezelt egyedi hitelkockázati kiigazítások és pozíciók

 

0155

4.2

Figyelembe vehető várható veszteségek összesen

 

0160

5

Kockázattal súlyozott kitettségérték a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartaléktöbblet felső határának kiszámításához

 

0170

6

A T2 tőkébe beszámítható bruttó céltartalékok összesen

 

0180

7

Kockázattal súlyozott kitettségérték a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartalék felső határának kiszámításához

 

Az elsődleges alapvető tőkéből történő levonások küszöbértékei

0190

8

Pénzügyi ágazatbeli szervezetekben lévő részesedések nem levonható részének küszöbértéke, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0200

9

A CET1 tőkére vonatkozóan rögzített 10 %-os küszöb

 

0210

10

A CET1 tőkére vonatkozóan rögzített 17.65 %-os küszöb

 

0225

11

Pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés szempontjából figyelembe vehető szavatolótőke

 

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

0230

12

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

 

0240

12.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0250

12.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0260

12.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0270

12.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0280

12.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0290

12.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0291

12.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0292

12.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0293

12.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0300

13

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

 

0310

13.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0320

13.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0330

13.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0340

13.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0350

13.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0360

13.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0361

13.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0362

13.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0363

13.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0370

14

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

 

0380

14.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0390

14.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0400

14.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0410

14.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0420

14.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0430

14.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0431

14.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0432

14.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0433

14.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0440

15

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

 

0450

15.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0460

15.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0470

15.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0480

15.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0490

15.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0500

15.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0501

15.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0502

15.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0503

15.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0504

15 A

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek elsődleges alapvető tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban – 250 %-os kockázati súly alkalmazandó

 

0510

16

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

 

0520

16.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0530

16.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0540

16.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0550

16.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0560

16.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0570

16.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0571

16.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0572

16.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0573

16.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0580

17

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

 

0590

17.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0600

17.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0610

17.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0620

17.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0630

17.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0640

17.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

0641

17.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0642

17.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0643

17.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

A megfelelő tőkekategóriából le nem vont részesedések teljes kockázati kitettségértéke:

0650

18

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény CET1 tőkéjéből nem vonnak le

 

0660

19

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény AT1 tőkéjéből nem vonnak le

 

0670

20

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény T2 tőkéjéből nem vonnak le

 

A szavatolótőke levonása alóli átmeneti felmentés

 

0680

21

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0690

22

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0700

23

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0710

24

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

0720

25

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

0730

26

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

Tőkepufferek

0740

27

Kombinált pufferkövetelmény

 

0750

 

Tőkefenntartási puffer

 

0760

 

A tagállamok szintjén azonosított makroprudenciális vagy rendszerkockázatokra képzett tőkefenntartási puffer

 

0770

 

Intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer

 

0780

 

Rendszerkockázati tőkepuffer

 

0800

 

Globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

 

0810

 

Egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

 

II. pillér szerinti követelmények

0820

28

A II. pillérből eredő kiigazításokhoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmények

 

Kiegészítő információk befektetési vállalkozások esetében

0830

29

Induló tőke

 

0840

30

Fix működési költségeken alapuló szavatolótőke-követelmény

 

Kiegészítő információk az adatszolgáltatási küszöbök számításához

0850

31

Nem hazai eredeti kitettségek

 

0860

32

Teljes eredeti kitettség

 C 05.01 – ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (CA5.1)

 

A CET1 tőke kiigazításai

Az AT1 tőke kiigazításai

A T2 tőke kiigazításai

A kockázattal súlyozott eszközértékekben figyelembe vett kiigazítások

Tájékoztató adatok

Alkalmazandó százalékos arány

Figyelembe vehető összeg az átmeneti rendelkezések nélkül

Kód

Azonosító

Tétel

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

KIIGAZÍTÁSOK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK

cella kapcsolata {CA1;r0220}

cella kapcsolata {CA1;r0660}

cella kapcsolata {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Különleges célú gazdasági egységeken keresztül kibocsátott instrumentumok

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

2019. június 27. előtt kibocsátott instrumentumok, amelyek nem felelnek meg a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 59. cikke szerinti leírási és átalakítási hatáskörökkel kapcsolatos elismerhetőségi kritériumoknak, vagy beszámítási vagy nettósítási megállapodások hatálya alá tartoznak

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

ebből: Instrumentumok, amelyekre nem vonatkozik jogilag vagy szerződésesen kötelező leírás vagy átalakítás a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 59. cikke szerinti hatáskörök gyakorlásakor

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

ebből: Harmadik ország joga által szabályozott instrumentumok, a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 59. cikke szerinti hatáskörök tényleges és végrehajtható gyakorlásának lehetősége nélkül

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

ebből: Beszámítási vagy nettósítási megállapodások hatálya alá tartozó instrumentumok

 

 

 

 

 

 

0070

1,2

KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK ÉS AZOK MEGFELELŐI

cella kapcsolata {CA1;r0240}

cella kapcsolata {CA1;r0680}

cella kapcsolata {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Kisebbségi részesedésnek nem minősülő tőkeinstrumentumok és egyéb tőkeelemek

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

A kisebbségi részesedések átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatolótőkében

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Az AT1 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatolótőkében

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

A T2 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatolótőkében

 

 

 

 

 

 

0100

1,3

EGYÉB ÁTMENETI KIIGAZÍTÁSOK

cella kapcsolata {CA1;r0520}

cella kapcsolata {CA1;r0730}

cella kapcsolata {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Központi kormányzatokkal, regionális kormányzatokkal, helyi hatóságokkal és közszektorbeli intézményekkel szembeni egyes hitelviszonyt megtestesítő kitettségekből származó nem realizált nyereség és veszteség

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

ebből: „A” összeg

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Levonások

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

A jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések, valamint a pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Mentesség a biztosítókban lévő tulajdoni részesedésnek a CET1 tőkeelemekből történő levonása alól

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

További szűrők és levonások

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Az IFRS 9-hez kapcsolódó átmeneti intézkedések miatti kiigazítások

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Tájékoztató adat: A statikus komponens várható hitelezési veszteségre gyakorolt hatása

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Tájékoztató adat: A dinamikus komponens várható hitelezési veszteségre gyakorolt hatása a 2018. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Tájékoztató adat: A dinamikus komponens várható hitelezési veszteségre gyakorolt hatása a 2020. január 1-jén kezdődő időszakra

 

 

 

 

 

 C 05.02 – SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)

 

Az instrumentumok kapcsolódó ázsióval növelt értéke

A korlátszámítás alapja

Alkalmazandó százalékos arány

Korlát

(–) A szerzett jogok figyelembevételének korlátját meghaladó összeg

A szerzett jogok alapján figyelembe vett teljes összeg

Kód

Azonosító

Tétel

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének a) pontja értelmében figyelembe vett instrumentumok

 

 

 

 

 

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének ca) pontja, valamint 154. cikkének (8) és (9) bekezdése értelmében figyelembe vett instrumentumok, a 489. cikkben rögzített korlát alkalmazásával

 

 

 

 

 

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c020)

0030

2,1

Visszavásárlásra nem ösztönző, visszahívási opciót nem tartalmazó instrumentumok összesen

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Visszavásárlásra ösztönző, visszahívási opciót tartalmazó, de a szerzett jogok alapján figyelembe vett instrumentumok

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

0080

2,3

A szerzett jogok alapján figyelembe vett CET1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték

 

 

 

 

 

 

0090

3

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének e), f), g) vagy h) pontja értelmében figyelembe vett tételek, a 490. cikkben rögzített korlát alkalmazásával CRR

 

 

 

 

 

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c030)

0100

3,1

Visszavásárlásra nem ösztönző tételek összesen

 

 

 

 

 

 

0110

3,2

Visszavásárlásra ösztönző, a szerzett jogok alapján figyelembe vett tételek

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő tételek

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek

 

 

 

 

 

 

0150

3,3

A szerzett jogok alapján figyelembe vett AT1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték

 

 

 

 

 

 C 06.01 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN (GS TOTAL)

 

AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TŐKEPUFFEREK

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓTŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓTŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE

 

 

KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓTŐKE

 

KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK

 

HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/ TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

 

 

A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓTŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

(–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

EBBŐL: CET1 TŐKE

EBBŐL: AT1 TŐKE

EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ

EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER

INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER

RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER

GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)

A KONSZOLIDÁCIÓ KÖRÉBE BEVONT SZERVEZETEK

SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TŐKEPUFFEREK

NÉV

KÓD

A KÓD TÍPUSA

NEMZETI KÓD

INTÉZMÉNY VAGY ANNAK MEGFELELŐ (IGEN / NEM)

SZERVEZET TÍPUSA

AZ ADATOK TERJEDELME: EGYEDI ALAPON TELJESKÖRŰEN KONSZOLIDÁLT (SF) VAGY EGYEDI ALAPON RÉSZLEGESEN KONSZOLIDÁLT (SP)

ORSZÁGKÓD

RÉSZESEDÉS ARÁNYA (%)

 

 

SZAVATOLÓTŐKE

 

 

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓTŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓTŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE

 

KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓTŐKE

 

KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNY

 

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/ TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

T1 TŐKE ÖSSZESEN

 

 

ALAPVETŐ TŐKE (TIER 2 VAGY T1 TŐKE)

 

HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/ TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

 

A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓTŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

EBBŐL: CET1 TŐKE

EBBŐL: AT1 TŐKE

EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ

EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER

INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER

RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER

GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

CET1 TŐKE

 

AT1 TŐKE

 

A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

EBBŐL: A SZAVATOLÓTŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK

EBBŐL: A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

KAPCSOLÓDÓ T1 INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK

EBBŐL: KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK, NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB TARTALÉKOK

EBBŐL: AZ AT1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

EBBŐL: A T2 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00 –HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)

SA kitettségi osztály

 

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

AZ EREDETI KITETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK (–)

ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓKKAL ÉS CÉLTARTALÉKOKKAL CSÖKKENTETT KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI NETTÓ KITETTSÉG

A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET. PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE

TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)

A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN

KITETTSÉGÉRTÉK

 

A SZORZÓK ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK KKV-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA (–)

A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK INFRASTRUKTÚRA-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA (–)

A SZORZÓK UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

 

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (Ga)

ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

A KITETTSÉG VOLATILITÁSI KORREKCIÓS TÉNYEZŐJE

PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK EGYSZERŰ MÓDSZERE: KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam) (–)

0 %

20 %

50 %

100 %

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

 

EBBŐL: KIJELÖLT KHMI ÁLTAL KÉSZÍTETT HITELMINŐSÍTÉSSEL

EBBŐL: KÖZPONTI KORMÁNYZATTAL MEGEGYEZŐ HITELMINŐSÍTÉSSEL

(–) GARANCIÁK

(–) HITELDERIVATÍVÁK

(–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK: EGYSZERŰ MÓDSZER

(–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

 

(–) EBBŐL: VOLATILITÁSI ÉS LEJÁRATI KORREKCIÓ

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL EREDŐ, KIVÉVE A KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉLEN KERESZTÜL ELSZÁMOLT KITETTSÉGEKET

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

TELJES KITETTSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

 

 

0015

Ebből: Nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Ebből: Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

Ebből: Kitettség az infrastruktúra-szorzó alkalmazásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Ebből: Tartós mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Ebből: Az IRB módszer fokozatos bevezetésére vonatkozó előzetes felügyeleti engedély alapján sztenderd módszerrel kezelt kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA

0070

Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Értékpapír-finanszírozási ügyletek nettósítási halmazai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Származtatott és hosszú kiegyenlítési idejű ügyletek nettósítási halmazai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból származó nettósítási halmazok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA:

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Egyéb kockázati súlyok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELJES KITETTSÉG MÓDSZER SZERINTI BONTÁSA (KBF):

0281

Az áttekintés elve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

A megbízatáson alapuló módszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Tartalékmódszer (Fall-back approach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

0290

Kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

100 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal fedezett kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

150 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)

IRB kitettségi osztály:

Az LGD-re és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozó saját becslések:

 

BELSŐ MINŐSÍTÉSI SKÁLA

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG

 

KITETTSÉGÉRTÉK

 

AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST

EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)

A SZORZÓK ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK KKV-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA (–)

A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK INFRASTRUKTÚRA-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA (–)

A SZORZÓK UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET (–)

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

 

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK (–)

A KÖTELEZETTEK SZÁMA

HITELDERIVATÍVÁK ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD)

(%)

 

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK

GARANCIÁK (–)

HITELDERIVATÍVÁK (–)

KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (–)

BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK

GARANCIÁK

HITELDERIVATÍVÁK

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

 

ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK

EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK

 

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK

KÉSZPÉNZBETÉT

ÉLETBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYEK

HARMADIK FÉL ÁLTAL BIRTOKOLT INSTRUMENTUMOK

INGATLAN

EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK

KÖVETELÉSEK

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

TELJES KITETTSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

 

 

 

 

 

0015

Ebből: Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

Ebből: Kitettség az infrastruktúra-szorzó alkalmazásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA

 

0020

Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli tételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli tételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Értékpapír-finanszírozási ügyletek nettósítási halmazai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Származtatott és hosszú kiegyenlítési idejű ügyletek nettósítási halmazai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból származó nettósítási halmazok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁKBA VAGY –HALMAZOKBA (POOLOKBA) SOROLT KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

SLOTTING MÓDSZER SZERINTI SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

ALTERNATÍV KEZELÉS: INGATLANNAL FEDEZETT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

NYITVA SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ, ALTERNATÍV KEZELÉS ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT VAGY 100 %-OS KOCKÁZATI SÚLYÚ KITETTSÉGEK, VALAMINT EGYÉB, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT: VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02 –HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ (POOL) SZERINT (CR IRB 2)

IRB kitettségi osztály:

Az LGD-re és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozó saját becslések:

ÜGYFÉL-KATEGÓRIA (SORAZONOSÍTÓ)

BELSŐ MINŐSÍTÉSI SKÁLA

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG

 

KITETTSÉGÉRTÉK

 

AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST

EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)

A SZORZÓK ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

(–) A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK KKV-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA

(–) A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK INFRASTRUKTÚRA-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA

A SZORZÓK UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

(–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

(–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

A KÖTELEZETTEK SZÁMA

HITELDERIVATÍVÁK ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD)

(%)

 

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK

(–) GARANCIÁK

(–) HITELDERIVATÍVÁK

(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK

GARANCIÁK

HITELDERIVATÍVÁK

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

 

ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK

EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK

 

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK

KÉSZPÉNZBETÉT

ÉLETBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYEK

HARMADIK FÉL ÁLTAL BIRTOKOLT INSTRUMENTUMOK

INGATLAN

EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK

KÖVETELÉSEK

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.03 – HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: PD-SÁVOK SZERINTI BONTÁS (CR IRB 3)

IRB kitettségi osztály:

Az LGD-re és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozó saját becslések:

PD-SÁV

MÉRLEGEN BELÜLI KITETTSÉGEK

MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTT

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ÉS HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS UTÁNI KITETTSÉGÉRTÉK

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS PD (%)

A KÖTELEZETTEK SZÁMA

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRAT (ÉV)

A SZORZÓK UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 – < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 – < 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 – < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 – < 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 – < 0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 – < 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 – < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 – < 1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 – < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 – < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 – < 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 – < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 – < 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 – < 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 – < 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 – < 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (Nemteljesítés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.04 – HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA (CR IRB 4)

 

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

0010

0010

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK AZ ELŐZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI IDŐSZAK VÉGÉN

 

0020

ESZKÖZNAGYSÁG (+/–)

 

0030

ESZKÖZMINŐSÉG (+/–)

 

0040

MODELLFRISSÍTÉSEK (+/–)

 

0050

MÓDSZERTAN ÉS POLITIKA (+/–)

 

0060

AKVIZÍCIÓK ÉS ELIDEGENÍTÉSEK (+/–)

 

0070

DEVIZAÁRFOLYAM-MOZGÁSOK (+/–)

 

0080

EGYÉB (+/–)

 

0090

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI IDŐSZAK VÉGÉN

 C 08.05 – HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: PD UTÓTESZTELÉSE (CR IRB 5)

IRB kitettségi osztály:

Az LGD-re és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozó saját becslések:

PD-SÁV

PD SZÁMTANI ÁTLAGA (%)

KÖTELEZETTEK SZÁMA AZ ELŐZŐ ÉV VÉGÉN

 

MEGFIGYELT ÁTLAGOS NEMTELJESÍTÉSI ARÁNY (%)

ÁTLAGOS MÚLTBELI ÉVES NEMTELJESÍTÉSI ARÁNY (%)

EBBŐL: AZ ÉV SORÁN NEM TELJESÍTETT

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 – < 0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 – < 0,10

 

 

 

 

 

0030

0,10 – < 0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 – < 0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 – < 0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 – < 0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 – < 2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 – < 1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 – < 2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 – < 10

 

 

 

 

 

0110

2,5 – < 5

 

 

 

 

 

0120

5 – < 10

 

 

 

 

 

0130

10 – < 100

 

 

 

 

 

0140

10 – < 20

 

 

 

 

 

0150

20 – < 30

 

 

 

 

 

0160

30 – < 100

 

 

 

 

 

0170

100 (Nemteljesítés)

 

 

 

 

 C 08.05.1 – HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: PD UTÓTESZTELÉSE A 180. CIKK (1) BEKEZDÉSE f) PONTJÁNAK MEGFELELŐEN (CR IRB 5)

IRB kitettségi osztály:

Az LGD-re és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozó saját becslések:

PD-SÁV

KÜLSŐ MINŐSÍTÉSBEN SZEREPLŐ MEGFELELŐ ÉRTÉK

PD SZÁMTANI ÁTLAGA (%)

KÖTELEZETTEK SZÁMA AZ ELŐZŐ ÉV VÉGÉN

 

MEGFIGYELT ÁTLAGOS NEMTELJESÍTÉSI ARÁNY (%)

ÁTLAGOS MÚLTBELI ÉVES NEMTELJESÍTÉSI ARÁNY (%)

EBBŐL: AZ ÉV SORÁN NEM TELJESÍTETT

0005

0006

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 C 08.06 – HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: SLOTTING MÓDSZER SZERINTI SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (CR IRB 6)

Speciális hitelezés típusa:

 

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG

 

KITETTSÉGÉRTÉK

 

KOCKÁZATI SÚLY:

A SZORZÓK UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

(–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1. KATEGÓRIA

KEVESEBB, MINT 2,5 ÉV

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

0020

2,5 ÉV VAGY ANNÁL TÖBB

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0030

2. KATEGÓRIA

KEVESEBB, MINT 2,5 ÉV

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0040

2,5 ÉV VAGY ANNÁL TÖBB

 

 

 

 

 

 

90 %

 

 

 

0050

3. KATEGÓRIA

KEVESEBB, MINT 2,5 ÉV

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0060

2,5 ÉV VAGY ANNÁL TÖBB

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0070

4. KATEGÓRIA

KEVESEBB, MINT 2,5 ÉV

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0080

2,5 ÉV VAGY ANNÁL TÖBB

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0090

5. KATEGÓRIA

KEVESEBB, MINT 2,5 ÉV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 ÉV VAGY ANNÁL TÖBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

ÖSSZESEN

KEVESEBB, MINT 2,5 ÉV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5 ÉV VAGY ANNÁL TÖBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.07 – HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: AZ IRB MÓDSZER ÉS A SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSI KÖRE (CR IRB 7)

 

A CRR 166. CIKKÉBEN MEGHATÁROZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK

A SZTENDERD MÓDSZER ÉS AZ IRB MÓDSZER HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TELJES KITETTSÉGÉRTÉK

TARTÓS MENTESÍTÉS ALAPJÁN A SZTENDERD MÓDSZERREL KEZELT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK SZÁZALÉKOS ARÁNYA (%)

A FOKOZATOS BEVEZETÉSRE VONATKOZÓ ÜTEMEZÉSI TERV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TELJES KITETTSÉGÉRTÉK SZÁZALÉKOS ARÁNYA (%)

AZ IRB MÓDSZER HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TELJES KITETTSÉGÉRTÉK SZÁZALÉKOS ARÁNYA (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

KÖZPONTI KORMÁNYZATOK VAGY KÖZPONTI BANKOK

 

 

 

 

 

0020

EBBŐL: REGIONÁLIS KORMÁNYZATOK VAGY HELYI HATÓSÁGOK

 

 

 

 

 

0030

EBBŐL: KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNYEK

 

 

 

 

 

0040

INTÉZMÉNYEK

 

 

 

 

 

0050

VÁLLALKOZÁSOK

 

 

 

 

 

0060

EBBŐL: VÁLLALKOZÁSOK – SPECIÁLIS HITELEZÉS, KIVÉVE A SLOTTING MÓDSZERT

 

 

 

 

 

0070

EBBŐL: VÁLLALKOZÁSOK – SPECIÁLIS HITELEZÉS, BELEÉRTVE A SLOTTING MÓDSZERT

 

 

 

 

 

0080

EBBŐL: VÁLLALKOZÁSOK – KKV

 

 

 

 

 

0090

LAKOSSÁGI

 

 

 

 

 

0100

EBBŐL LAKOSSÁGI – INGATLANNAL FEDEZETT KKV

 

 

 

 

 

0110

EBBŐL LAKOSSÁGI – INGATLANNAL FEDEZETT NEM KKV

 

 

 

 

 

0120

EBBŐL LAKOSSÁGI – RULÍROZÓ ÁLLOMÁNYBA BESZÁMÍTHATÓ

 

 

 

 

 

0130

EBBŐL LAKOSSÁGI – EGYÉB KKV

 

 

 

 

 

0140

EBBŐL LAKOSSÁGI – EGYÉB NEM KKV

 

 

 

 

 

0150

RÉSZVÉNY

 

 

 

 

 

0160

EGYÉB, NEM HITELKÖTELEZETTSÉGET MEGTESTESÍTŐ ESZKÖZÖK

 

 

 

 

 

0170

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)

Ország:

 

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

Az időszakban megállapított új nemteljesítések

Általános hitelkockázati kiigazítások

Egyedi hitelkockázati kiigazítások

Leírások

Kiegészítő értékelési korrekciók és egyéb szavatolótőke-csökkentések

A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások/leírások

KITETTSÉGÉRTÉK

A SZORZÓK ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

(–) A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK KKV-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA

(–) A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK INFRASTRUKTÚRA-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA

A SZORZÓK UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

 

Nemteljesítő kitettségek

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Központi kormányzatok vagy központi bankok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Közszektorbeli intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Multilaterális fejlesztési bankok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Nemzetközi szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Vállalkozások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Lakosság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Kiemelkedően magas kockázatú tételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Fedezett kötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Kollektív befektetési formák (KBF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Az áttekintés elve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

A megbízatáson alapuló módszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Tartalékmódszer (Fall-back approach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Részvényjellegű kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Egyéb kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Teljes kitettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: IRB-KITETTSÉGEK (CR GB 2)

Ország:

 

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

Az időszakban megállapított új nemteljesítések

Általános hitelkockázati kiigazítások

Egyedi hitelkockázati kiigazítások

Leírások

A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások/leírások

(%) AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD)

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

KITETTSÉGÉRTÉK

A SZORZÓK ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

 

A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK KKV-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA (–)

A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK INFRASTRUKTÚRA-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA (–)

A SZORZÓK UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

 

Ebből: nemteljesítő

 

Ebből: nemteljesítő

Ebből: nemteljesítő

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Központi kormányzatok vagy központi bankok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Vállalkozások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

Ebből: speciális hitelezés (kivéve a slotting módszer alá tartozó speciális hitelezést)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

Ebből: speciális hitelezés slotting módszer alá tartozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Lakosság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Ingatlannal fedezett kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Nem kkv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

A rulírozó állományba beszámítható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Egyéb lakosság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Nem kkv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Részvényjellegű kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Teljes kitettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.04 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK ORSZÁGONKÉNTI BONTÁSA AZ ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER ÉS AZ INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER KISZÁMÍTÁSÁHOZ (CCB)

Ország:

 

Összeg

Százalék

Kvalitatív információk

0010

0020

0030

Lényeges hitelkockázati kitettségek – hitelkockázat

 

0010

Kitettségérték a sztenderd módszer szerint

 

 

 

0020

Kitettségérték az IRB módszer szerint

 

 

 

Lényeges hitelkockázati kitettségek – piaci kockázat

 

0030

Kereskedési könyvi kitettségek hosszú és rövid pozícióinak összege a sztenderd módszer szerint

 

 

 

0040

Kereskedési könyvi kitettségek értéke a belső modellek szerint

 

 

 

Lényeges hitelkockázati kitettségek – értékpapírosítás

 

0055

Banki könyvi értékpapírosítási pozíciók kitettségértéke

 

 

 

Szavatolótőke-követelmények és súlyok

 

0070

Az anticiklikus tőkepufferre vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény

 

 

 

0080

A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – hitelkockázat

 

 

 

0090

A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – piaci kockázat

 

 

 

0100

A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – banki könyvi értékpapírosítási pozíciók

 

 

 

0110

Szavatolótőke-követelmények súlyai

 

 

 

Anticiklikustőkepuffer-ráták

 

0120

A kijelölt hatóság által meghatározott anticiklikustőkepuffer-ráta

 

 

 

0130

Az intézmény helye szerinti országban alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-ráta

 

 

 

0140

Intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta

 

 

 

2 %-os küszöbérték alkalmazása

 

0150

2 %-os küszöbérték alkalmazása az általános hitelkockázati kitettségekre

 

 

 

0160

2 %-os küszöbérték alkalmazása a kereskedési könyvi kitettségekre

 

 

 C 10.01 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR EQU IRB 1)

 

BELSŐ MINŐSÍTÉSI SKÁLA

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

KITETTSÉGÉRTÉK

 

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD

(%)

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD)

(%)

GARANCIÁK (–)

HITELDERIVATÍVÁK (–)

KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (–)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

IRB RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

 

0020

PD/LGD-MÓDSZER: ÖSSZESEN