02021R0092 — HU — 29.01.2021 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (EU) 2021/92 RENDELETE

(2021. január 28.)

bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2021. évre történő meghatározásáról

(HL L 031, 2021.1.29., 31. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS (EU) 2021/406 RENDELETE (2021. március 5.)

  L 81

1

9.3.2021
▼B

A TANÁCS (EU) 2021/92 RENDELETE

(2021. január 28.)

bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2021. évre történő meghatározásárólI. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1)  
Ez a rendelet az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók számára egyes nem uniós vizeken bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében rendelkezésre álló halászati lehetőségeket határozza meg.
(2)  

Az (1) bekezdésben említett halászati lehetőségek körébe a következők tartoznak:

a) 

a 2021. évre és – amennyiben arról e rendelet rendelkezik – a 2022. évre szóló fogási korlátok;

b) 

a 2021. évre szóló halászati erőkifejtési korlátok, kivéve a II. mellékletben meghatározott halászati erőkifejtési korlátokat, amelyeket 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig kell alkalmazni;

c) 

a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területen élő bizonyos állományokra a 2020. december 1. és 2021. november 30. közötti időszakban alkalmazandó halászati lehetőségek.

2. cikk

Hatály

(1)  

Ez a rendelet az alábbi hajókra alkalmazandó:

a) 

uniós halászhajók;

b) 

uniós vizeken tartózkodó harmadik országbeli hajók.

(2)  

Ez a rendelet az alábbiakra is alkalmazandó:

a) 

rekreációs célú halászat, amennyiben az ilyen halászatra e rendelet vonatkozó rendelkezései kifejezetten hivatkoznak; valamint

b) 

a partról halászatot folytató kereskedelmi halászatok.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkében foglalt fogalommeghatározások érvényesek. Emellett a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) 

„harmadik országbeli hajó”: harmadik ország lobogója alatt közlekedő és harmadik országban lajstromozott halászhajó;

b) 

„rekreációs célú halászat”: a tengerek biológiai erőforrásainak nem kereskedelmi célú kiaknázására irányuló – például szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú – halászati tevékenység;

c) 

„nemzetközi vizek”: egyetlen állam felségterületéhez vagy joghatósága alá sem tartozó vizek;

d) 

„teljes kifogható mennyiség” (TAC):

i. 

az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4)–(7) bekezdése értelmében a kirakodási kötelezettség alól mentesülő halászati tevékenységek keretében az egyes állományokból évente kirakodható halmennyiség;

ii. 

minden más halászatban az egyes állományokból évente kifogható halmennyiség;

e) 

„kvóta”: a teljes kifogható mennyiségnek az Unió, valamely tagállam vagy valamely harmadik ország részére kiosztott hányada;

f) 

„analitikai értékelés”: egy adott állomány alakulásának az állomány biológiai jellemzőin és kiaknázási mértékén alapuló mennyiségi értékelése, amelyek a tudományos vizsgálat szerint megfelelő minőségűek ahhoz, hogy tudományos szakvéleményként szolgáljanak a fogásokkal kapcsolatos jövőbeli lehetőségek mérlegelésénél;

g) 

„szembőség”: a halászhálóknak az (EU) 2019/1241 rendelet 6. cikkének 34. pontjával összhangban megállapított szembősége;

h) 

„uniós halászflotta-nyilvántartás”: az 1380/2013/EU rendelet 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság által létrehozott nyilvántartás;

i) 

„halászati napló”: az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkében említett napló;

j) 

„műszerezett bója”: a tulajdonosának azonosítását lehetővé tevő egyedi hivatkozási számmal jól láthatóan megjelölt és a helyzetének nyomon követésére szolgáló műholdas nyomkövető rendszerrel ellátott bója;

k) 

„működő bója”: olyan előzetesen aktivált, bekapcsolt és halcsoportosulást előidéző sodródó eszközön vagy farönkön a tengerre telepített, műszerezett bója, amely a helyzetére vonatkozó adatokat és más rendelkezésre álló információkat, például hangradar-becsléseket továbbít.

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában a következő övezeti meghatározások alkalmazandók:

a) 

„ICES-övezetek” (ICES, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács): a 218/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) III. mellékletének meghatározása szerinti földrajzi területek;

b) 

„Skagerrak”: a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzódó vonallal határolt földrajzi terület;

c) 

„Kattegat”: északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen Hasenøre-től Gnibens Spidsig, Korshagétől Spodsbjergig és Gilbjerg Hovedtől Kullenig húzódó vonallal határolt földrajzi terület;

d) 

„az ICES 7 alterület 16. funkcionális egysége”: a következő koordináták által meghatározott pontokat sorrendben összekötő loxodromákkal határolt földrajzi terület:

— 
é. sz. 53° 30′, ny. h. 15° 00′,
— 
é. sz. 53° 30′, ny. h. 11° 00′,
— 
é. sz. 51° 30′, ny. h. 11° 00′,
— 
é. sz. 51° 30′, ny. h. 13° 00′,
— 
é. sz. 51° 00′, ny. h. 13° 00′,
— 
é. sz. 51° 00′, ny. h. 15° 00′;
e) 

„az ICES 8c körzet 25. funkcionális egysége”: a következő koordináták által meghatározott pontokat sorrendben összekötő loxodromákkal határolt földrajzi terület:

— 
é. sz. 43° 00′, ny. h. 9° 00′,
— 
é. sz. 43° 00′, ny. h. 10° 00′,
— 
é. sz. 43° 30′, ny. h. 10° 00′,
— 
é. sz. 43° 30′, ny. h. 9° 00′,
— 
é. sz. 44° 00′, ny. h. 9° 00′,
— 
é. sz. 44° 00′, ny. h. 8° 00′,
— 
é. sz. 43° 30′, ny. h. 8° 00′;
f) 

„az ICES 9a körzet 26. funkcionális egysége”: a következő koordináták által meghatározott pontokat sorrendben összekötő loxodromákkal határolt földrajzi terület:

— 
é. sz. 43° 00′, ny. h. 8° 00′,
— 
é. sz. 43° 00′, ny. h. 10° 00′,
— 
é. sz. 42° 00′, ny. h. 10° 00′,
— 
é. sz. 42° 00′, ny. h. 8° 00′;
g) 

„az ICES 9a körzet 27. funkcionális egysége”: a következő koordináták által meghatározott pontokat sorrendben összekötő loxodromákkal határolt földrajzi terület:

— 
é. sz. 42° 00′, ny. h. 8° 00′,
— 
é. sz. 42° 00′, ny. h. 10° 00′,
— 
é. sz. 38° 30′, ny. h. 10° 00′,
— 
é. sz. 38° 30′, ny. h. 9° 00′,
— 
é. sz. 40° 00′, ny. h. 9° 00′,
— 
é. sz. 40° 00′, ny. h. 8° 00′;
h) 

„az ICES 9a körzet 30. funkcionális egysége”: az a földrajzi terület, amely a Cádizi-öbölben Spanyolország joghatósága alá tartozik, és a 9a körzettel szomszédos;

i) 

„az ICES 8c körzet 31. funkcionális egysége”: a következő koordináták által meghatározott pontokat sorrendben összekötő loxodromákkal határolt földrajzi terület:

— 
é. sz. 43° 30′, ny. h. 6° 00′,
— 
é. sz. 44° 00′, ny. h. 6° 00′,
— 
é. sz. 44° 00′, ny. h. 2° 00′,
— 
é. sz. 43° 30′, ny. h. 2° 00′;
j) 

„Cádizi-öböl”: az ICES 9a körzetnek a nyugati hosszúság 7° 23′ 48″-től keletre eső része;

k) 

„a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (CCAMLR, az Antarktisz Tengeri Élővilágának Védelmével Foglalkozó Bizottság): a 601/2004/EK tanácsi rendelet ( 2 ) 2. cikkének a) pontjában meghatározott földrajzi terület;

l) 

„CECAF-övezetek” (CECAF, Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság): a 216/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) II. mellékletében meghatározott földrajzi területek;

m) 

„az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (IATTC, az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság): az Amerikai Egyesült Államok és a Costa Rica Köztársaság között megkötött 1949. évi egyezmény által létrehozott Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság megerősítéséről szóló egyezményben ( 4 ) meghatározott földrajzi terület;

n) 

„az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (ICCAT, az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság): az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezményben ( 5 ) meghatározott földrajzi terület;

o) 

„az IOTC illetékességi területe” (IOTC, Indiai-óceáni Tonhalbizottság): az Indiai-óceáni Tonhalbizottság létrehozásáról szóló megállapodásban ( 6 ) meghatározott földrajzi terület;

p) 

„NAFO-övezetek” (NAFO, Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet): a 217/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) III. mellékletében meghatározott földrajzi területek;

q) 

„a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (SEAFO, Délkelet-atlanti Halászati Szervezet): az Atlanti-óceán délkeleti körzetében található halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezményben ( 8 ) meghatározott földrajzi terület;

r) 

„a SIOFA-megállapodás hatálya alá tartozó terület” (SIOFA, az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodás): az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodásban ( 9 ) meghatározott földrajzi terület;

s) 

„az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (SPRFMO, Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet): a Csendes-óceán déli részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezményben ( 10 ) meghatározott földrajzi terület;

t) 

„a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (WCPFC, Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Egyezmény): a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményben ( 11 ) meghatározott földrajzi terület;

u) 

„a Bering-tenger nyílt tengeri része”: a Bering-tenger nyílt tengeri földrajzi területe, amely kívül esik a Bering-tenger partján fekvő államok parti tengerei szélességének méréséhez használt alapvonalaktól számított 200 tengeri mérföldes sávon;

v) 

„az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös része”: a következő vonalakkal határolt terület:

— 
ny. h. 150°,
— 
ny. h. 130°,
— 
d. sz. 4°,
— 
d. sz. 50°.II. CÍM

AZ UNIÓS HALÁSZHAJÓK HALÁSZATI LEHETŐSÉGEII. fejezet

Általános rendelkezések

5. cikk

A teljes kifogható mennyiségek és elosztásuk

(1)  
Az uniós vizeken, illetve a bizonyos, nem uniós vizeken tartózkodó uniós halászhajókra vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket, azok tagállamok közötti elosztását és – adott esetben – a teljes kifogható mennyiségekhez funkcionálisan kapcsolódó feltételeket az I. melléklet határozza meg.
(2)  
Az uniós halászhajók számára engedélyezhető a halászat a Feröer szigetek, Grönland és Norvégia halászati joghatósága alá tartozó vizeken, valamint a Jan Mayen körüli halászati övezetben az e rendelet I. mellékletében foglalt teljes kifogható mennyiségek keretein belül, az e rendelet 22. cikkében és V. mellékletének A. részében, valamint az (EU) 2017/2403 európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 12 ) és annak végrehajtási rendelkezéseiben foglalt feltételekre is figyelemmel.
(3)  
Az uniós halászhajók számára – az e rendelet I. mellékletében foglalt teljes kifogható mennyiségek keretein belül – engedélyezhető a halászat az Egyesült Királyság halászati joghatósága alá tartozó vizeken, mégpedig az e rendelet 22. cikkében, az (EU) 2017/2403 rendeletben és annak végrehajtási rendelkezéseiben foglalt feltételekre is figyelemmel.

6. cikk

A tagállamok által meghatározandó teljes kifogható mennyiségek

(1)  
Egyes halállományok vonatkozásában a teljes kifogható mennyiségeket az érintett tagállamok állapítják meg. Ezeket az állományokat az I. melléklet határozza meg.
(2)  

A tagállamok által meghatározandó teljes kifogható mennyiségeknek:

a) 

összhangban kell lenniük a közös halászati politikára vonatkozó elvekkel és szabályokkal, különösen az állományok fenntartható kiaknázásának elvével; és

b) 

az alábbiakat kell eredményezniük:

i. 

amennyiben az analitikai értékelések rendelkezésre állnak, a lehető legnagyobb valószínűséggel az állománynak az MFH-val összhangban történő kiaknázása; vagy

ii. 

amennyiben az analitikai értékelések nem vagy csak hiányos formában állnak rendelkezésre, az állománynak a halászati gazdálkodásban alkalmazott elővigyázatossági megközelítéssel összhangban álló kiaknázása.

(3)  

2021. március 15-ig minden érintett tagállam benyújtja a Bizottságnak a következő információkat:

a) 

az elfogadott teljes kifogható mennyiségek;

b) 

az érintett tagállam által összegyűjtött és értékelt adatok, amelyeken az elfogadott teljes kifogható mennyiségek alapulnak;

c) 

annak részletes bemutatása, hogy az elfogadott teljes kifogható mennyiségek miként felelnek meg a (2) bekezdésnek.

7. cikk

Az ideiglenes teljes kifogható mennyiségek alkalmazása

(1)  
Amennyiben az IA. vagy IB. mellékletben található, halászati lehetőségeket ismertető valamely táblázatban az e bekezdésre való hivatkozás szerepel, az érintett táblázatban meghatározott halászati lehetőségeket ideiglenesen, 2021. január 1-jétől 2021. március 31-ig kell alkalmazni. Ezek az ideiglenes halászati lehetőségek nem sértik annak lehetőségét, hogy 2021-re vonatkozóan a nemzetközi tárgyalások vagy konzultációk eredményeinek megfelelően, a tudományos szakvéleményekkel és az 1380/2013/EU rendelet alkalmazandó rendelkezéseivel, továbbá a kapcsolódó többéves tervekkel összhangban végleges halászati lehetőségek meghatározására kerüljön sor.
(2)  
Az uniós hajók az (1) bekezdésben említett ideiglenes halászati lehetőségekkel összhangban halászhatnak állományokra az uniós és nemzetközi vizeken, valamint azon harmadik országok vizein, amelyek az uniós hajók számára hozzáférést biztosítottak saját vizeikhez.

8. cikk

A fogások és a járulékos fogások kirakodásának feltételei

(1)  

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség hatálya alá nem tartozó fogások csak akkor tárolhatók a fedélzeten, illetve csak akkor rakodhatók ki, ha:

a) 

azokat kvótával rendelkező tagállam lobogója alatt közlekedő hajók ejtették, és ez a kvóta még nincs kimerítve; vagy

b) 

azok olyan uniós kvótából való részesedésnek felelnek meg, amelyet nem osztottak el kvótaként a tagállamok között, és a szóban forgó uniós kvóta még nincs kimerítve.

(2)  
A nem célfajoknak az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerinti, biztonságos biológiai határértékeken belüli állományait e rendelet I. melléklete határozza meg abból a célból, hogy esetükben el lehessen térni a fogásoknak az érintett kvótába való beleszámítására vonatkozó, ugyanabban a cikkben megállapított kötelezettségtől.

9. cikk

Az elkerülhetetlen járulékos fogások esetében alkalmazandó teljes kifogható mennyiségre vonatkozó kvótacsere-mechanizmus a kirakodási kötelezettségre való tekintettel

(1)  
A kirakodási kötelezettség bevezetését figyelembe veendő, továbbá annak érdekében, hogy egyes járulékos fogásokra vonatkozó kvóták a kvótákkal nem rendelkező tagállamok számára is elérhetővé váljanak, az IA. mellékletben felsorolt teljes kifogható mennyiségekre a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kvótacsere-mechanizmus alkalmazandó.
(2)  
Az ideiglenes teljes kifogható mennyiségből a közönséges tőkehal kelta-tengeri, a közönséges tőkehal Skóciától nyugatra fekvő vizekben élő, a vékonybajszú tőkehal ír-tengeri és a sima lepényhal ICES 7h, 7j és 7k övezetben élő állományai tekintetében az egyes tagállamoknak megítélt kvóta 6 %-át, valamint a vékonybajszú tőkehal Skóciától nyugatra fekvő vizekben élő állományai tekintetében e kvóta 3 %-át rendelkezésre kell bocsátani egy kvótacserealap létrehozásának céljából, amelyet 2021. január 1-jétől lehet igénybe venni. A kvótával nem rendelkező tagállamok 2021. március 31-ig kizárólagos hozzáférést kapnak ehhez a kvótaalaphoz.
(3)  
Az alapból felhasznált mennyiségek nem cserélhetők, illetve nem csoportosíthatók át a következő évre. A fel nem használt mennyiségeket 2021. március 31. után azon tagállamoknak kell visszautalni, amelyek hozzájárultak a kvótacserealaphoz.
(4)  
A hozzájárulás ellenében biztosított kvótáknak lehetőség szerint a teljes kifogható mennyiségek egy olyan listájáról kell származniuk, amelyet a kvótaalaphoz hozzájáruló egyes tagállamok határoztak meg az IA. melléklet függelékében foglaltak szerint.
(5)  
A (4) bekezdésben említett kvótáknak – a piaci árfolyam vagy más kölcsönösen elfogadható árfolyam alapján – kereskedelmileg egyenértékűnek kell lenniük az eredeti kvótákkal. Egyéb alternatívák hiányában a Halászati és Akvakultúra-termékek Piacának Európai Megfigyelőközpontja által meghatározott előző évi uniós átlagárakkal összhangban lévő gazdasági egyenértéket kell alapul venni.
(6)  
Azokban az esetekben, amikor a tagállamok az e cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott kvótacsere-mechanizmus keretében nem tudják hasonló mértékben fedezni elkerülhetetlen járulékos fogásaikat, törekedniük kell arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése szerint olyan kvótacsere-megállapodásra jussanak, amely biztosítja az azonos kereskedelmi értéken történő kvótacserét.

10. cikk

Halászati erőkifejtési korlátok az ICES 7e körzetben

(1)  
Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett időszakokban az ICES 7e körzetben élő nyelvhalállományokkal folytatott gazdálkodásra a II. mellékletre vonatkozóan fennálló jogok és kötelezettségek technikai vonatkozásait a II. melléklet határozza meg.
(2)  
Egy tagállam által a II. melléklet 7.4. pontjának megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján az említett melléklet 5. pontjában említetteken kívül olyan további tengeren tölthető napokat oszthat ki a kérelmező tagállamnak, amelyeken a lobogó szerinti tagállam a szabályozott halászeszközök valamelyikét szállító hajói számára engedélyezheti, hogy az ICES 7e körzeten belül tartózkodjanak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
(3)  
A II. melléklet 8.1. pontjában említettek értelmében a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján, kiterjesztett tudományos megfigyelési program alapján 2021. február 1. és 2022. január 31. között az említett melléklet 5. pontjában említetteken kívül legfeljebb három olyan többletnapot oszthat ki a kérelmező tagállamnak, amelyeken hajói az ICES 7e körzeten belül tartózkodhatnak. A szóban forgó többletnapkiosztás az említett tagállam által a II. melléklet 8.3. pontjának megfelelően benyújtott ismertetés alapján, valamint a HTMGB-vel folytatott konzultációt követően történik. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

11. cikk

A farkassügér halászatára vonatkozó intézkedések

(1)  
Az uniós halászhajók és a partról halászatot folytató kereskedelmi halászatok számára tilos a farkassügér halászata az ICES 4b és 4c körzetben, valamint az ICES 7 alterületen. Az említett területen kifogott farkassügért tilos megtartani, átrakni, áthelyezni és kirakodni.
(2)  

Az (1) bekezdéstől eltérve, 2021 januárjában az uniós halászhajók az ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f és 7h körzetben halászhatnak farkassügérre, és az alábbi halászeszközökkel és az alábbi határértékeken belül az e területeken kifogott farkassügéreket megtarthatják, átrakodhatják, áthelyezhetik és kirakodhatják:

a) 

fenékvonóhálóval ( 13 ) oly módon, hogy az elkerülhetetlen járulékos fogások tömege kéthavonta ne haladja meg az 520 kg-ot, valamint halászati utanként az adott halászhajó által kifogott és a fedélzetén lévő összes tengeri élőlény tömegének 5 %-át;

b) 

kerítőhálóval ( 14 ) oly módon, hogy az elkerülhetetlen járulékos fogások tömege kéthavonta ne haladja meg az 520 kg-ot, valamint halászati utanként az adott halászhajó által kifogott és a fedélzetén lévő összes tengeri élőlény tömegének 5 %-át;

c) 

horoggal és horogsorral ( 15 ), hajónként legfeljebb 1,43 tonna mennyiségig;

d) 

rögzített kopoltyúhálóval ( 16 ) oly módon, hogy az elkerülhetetlen járulékos fogások tömege hajónként ne haladja meg a 0,35 tonnát.

Az első albekezdésben foglalt eltérések azokra az uniós halászhajókra vonatkoznak, amelyek a 2015. július 1. és 2016. szeptember 30. közötti időszakban dokumentáltan fogtak farkassügért: a c) pontban szereplő eltérés a horoggal és horogsorral ejtett dokumentált fogásokra, a d) pontban említett eltérés pedig a rögzített kopoltyúhálóval ejtett dokumentált fogásokra vonatkozik. Egy adott uniós halászhajó helyettesítése esetén a tagállamok engedélyezhetik, hogy az eltérés egy másik halászhajóra vonatkozzon, feltéve, hogy a szóban forgó eltérés hatálya alá tartozó uniós halászhajók száma és teljes halászati kapacitása nem növekszik.

(3)  
A (2) bekezdésben foglalt fogási korlátok nem vihetők át egyik hajóról a másikra, továbbá azokban az esetekben, amikor havi korlátok alkalmazandók, nem vihetők át egyik hónapról a másikra. Az egy naptári hónapban egynél több halászeszközt használó uniós halászhajók esetében a (2) bekezdésben bármely halászeszköz tekintetében meghatározott legalacsonyabb fogási korlát alkalmazandó.

A tagállamok minden hónap vége után legkésőbb 15 nappal jelentést tesznek a Bizottságnak farkassügér-fogásaikról, az alkalmazott halászeszköz típusa szerinti bontásban.

(4)  
Franciaország és Spanyolország biztosítja, hogy az ICES 8a és 8b körzetben a farkassügér állományának a kereskedelmi és rekreációs célú halászatra visszavezethető halászati mortalitása – az (EU) 2019/472 rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerint – ne haladja meg a 3 108 tonna teljes fogást eredményező FMFH pontértéket.
(5)  

Az ICES 4b, 4c, 6a és 7a–7k körzetben – többek között a partról – folytatott rekreációs célú halászat keretében:

a) 

január 1. és február 28. között a farkassügér esetében kizárólag a horgászbottal vagy a kézi horogsorral történő, „fogd ki és engedd vissza” horgászat engedélyezhető. Az említett időszakban az adott területen kifogott farkassügéreket tilos megtartani, áthelyezni, átrakni vagy kirakodni;

b) 

március 1. és 31. között minden halász naponta legfeljebb két példányt foghat ki és tarthat meg farkassügérből; a megtartott farkassügér minimális méretének el kell érnie a 42 cm-t.

Az első albekezdés b) pontja nem vonatkozik a rögzített hálókra, amelyekkel az említett pontban hivatkozott időszakban nem foghatók, és azokban nem tarthatók meg farkassügérek.

(6)  
Az ICES 8a és 8b körzetben – többek között a partról – folytatott rekreációs célú halászat keretében minden halász naponta legfeljebb két példányt foghat ki és tarthat meg farkassügérből. Ez a bekezdés nem vonatkozik a rögzített hálókra, amelyekkel nem foghatók, és azokban nem tarthatók meg farkassügérek.
(7)  
Az (5) és (6) bekezdés nem sérti a rekreációs célú halászatra vonatkozó szigorúbb nemzeti intézkedéseket.

12. cikk

Az ICES területének uniós vizein az európai angolna halászatára vonatkozó intézkedések

Az egyes érintett tagállamok által meghatározandó, 2021. augusztus 1. és 2022. február 28. közé eső, három összefüggő hónapból álló időszakban tilos az európai angolna bármiféle célzott és járulékos halászata vagy rekreációs célú halászata az ICES területének uniós vizein, valamint az olyan brakkvizeken, mint például a torkolatok, a parti lagúnák és az átmeneti vizek. A tagállamok a kijelölt időszakokról legkésőbb 2021. június 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot.

13. cikk

A halászati lehetőségek elosztására vonatkozó különös rendelkezések

(1)  

A halászati lehetőségeknek az e rendeletben meghatározott, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a) 

az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b) 

az 1224/2009/EK rendelet 37. cikke alapján végrehajtott levonások és újraelosztások;

c) 

az (EU) 2017/2403 tanácsi rendelet 12. és 47. cikke alapján végrehajtott újraelosztások;

d) 

a 847/96/EK rendelet 3. cikke és az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdése szerint engedélyezett további kirakodások;

e) 

a 847/96/EK rendelet 4. cikkével és az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdésével összhangban visszatartott mennyiségek;

f) 

az 1224/2009/EK rendelet 105., 106. és 107. cikke alapján végrehajtott levonások;

g) 

az e rendelet 23. cikke szerinti kvótaátadások és -cserék.

(2)  
Az elővigyázatossági vagy analitikai szempontból kifogható teljes kifogható mennyiségek hatálya alá tartozó állományokat e rendelet I. melléklete állapítja meg a teljes kifogható mennyiségeknek és kvótáknak a 847/96/EK rendeletben előírt éves kezelése céljából.
(3)  
Amennyiben e rendelet I. melléklete ettől eltérően nem rendelkezik, a 847/96/EK rendelet 3. cikke az elővigyázatossági szempontból kifogható teljes kifogható mennyiségek hatálya alá tartozó állományokra, az említett rendelet 3. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 4. cikke pedig az analitikai szempontból kifogható teljes kifogható mennyiségek hatálya alá tartozó állományokra alkalmazandó.
(4)  
A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikke nem alkalmazandó, ha valamely tagállam az egymást követő évek közötti rugalmasságnak az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (9) bekezdésében meghatározott elvét alkalmazza.

14. cikk

A homoki angolnák halászatára vonatkozó tilalmi időszakok

2021. január 1. és március 31. között tilos 16 mm-nél kisebb szembőségű fenékvonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló vontatott hálóval homoki angolnákra irányuló kereskedelmi halászatot folytatni az ICES 2a és 3a körzetben, valamint az ICES 4 alterületen.

15. cikk

A Kelta-tengerben élő közönséges tőkehalra és vékonybajszú tőkehalra vonatkozó technikai intézkedések

(1)  

Az ICES 7f és 7g körzetben, továbbá az ICES 7h körzetnek az északi szélesség 49° 30′-től északra, valamint az ICES 7j körzetnek az északi szélesség 49° 30′-től északra és a nyugati hosszúság 11°-tól keletre eső részén fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó uniós hajókra a következő intézkedések alkalmazandók:

a) 

a fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó uniós halászhajóknak az alábbi szembőségű halászeszközök valamelyikét kell használniuk:

i. 

120 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezővel felszerelt, 110 mm szembőségű zsákvég,

ii. 

100 mm szembőségű, T90 típusú zsákvég,

iii. 

120 mm szembőségű zsákvég,

iv. 

160 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezővel felszerelt, 100 mm szembőségű zsákvég;

b) 

az a) pontban említett intézkedéseken túl, azon fenékvonóhálóval halászó uniós halászhajóknak, amelyek fogásain belül – az esetleges visszadobásokat megelőzően – legalább 20 % a foltos tőkehal aránya, az alábbiakat kell használniuk:

i. 

olyan halászeszköz, amelyben a horgászzsinór és az alínemelő közötti távolság legalább egy méter, vagy

ii. 

bármely olyan eszköz, amelynek szelektivitása az ICES vagy a HTMGB értékelése szerint a közönségestőkehal-fogások elkerülését tekintve legalább azonos mértékű, és amelyet a Bizottság jóváhagyott.

(2)  
A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása alól azoknak a fenékvonóhálóval halászó hajóknak, amelyek fogásain belül – az esetleges visszadobásokat megelőzően – kevesebb mint 1,5 % a közönséges tőkehal aránya, feltéve, hogy e hajókon fokozatosan növekvő arányban, 2021. július 1-jétől legalább az összes halászati útjuk 20 %-ában jelen vannak megfigyelők a tengeren.
(3)  
Az ICES 7f–7k körzetben, valamint az ICES 7e körzetben a nyugati hosszúság 5°-tól nyugatra a fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó uniós hajók számára tilos a halászat, kivéve, ha legalább 100 mm szembőségű zsákvéget használnak. A zsákvég minimális szembőségére vonatkozó említett előírás nem alkalmazandó mindazonáltal azokra a hajókra, amelyek esetében a közönséges tőkehal járulékos fogásainak aránya a HTMGB értékelése szerint nem haladja meg a 1,5 %-ot, amennyiben az (1) bekezdésben említett területeken kívül halásznak.
(4)  
A (3) bekezdésben említett intézkedéseket 2021. június 1-jétől alkalmazni kell az ICES 7b és 7c körzetben fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó uniós hajókra is. Az e területeken halászó uniós hajók használhatnak más olyan halászeszközt is, amely a HTMGB értékelése szerint a tengerfenéki vegyes halászatokban legalább ugyanolyan jó szelektivitási jellemzőkkel bír, mint a legalább 100 mm szembőségű zsákvég, és amelyet a Bizottság is jóváhagyott.
(5)  

Az (1) bekezdéstől eltérve, az ICES 7f és 7g körzetben, továbbá az ICES 7h körzetnek az északi szélesség 49° 30′-től északra, valamint az ICES 7j körzetnek az északi szélesség 49° 30′-től északra és a nyugati hosszúság 11°-tól keletre eső részén:

a) 

a fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó olyan hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 30 % a norvég homár aránya, az alábbi halászeszközök egyikét kell használniuk:

i. 

300 mm szembőségű négyzetes szemű hálómező; a 12 méternél kisebb teljes hosszúságú hajók azonban 200 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezőt használhatnak;

ii. 

Seltra-hálópanel;

iii. 

az (EU) 2019/1241 rendelet VI. mellékletének B. részében említett, 35 mm-es rácsrúdtávolságú szelektáló rács vagy egy hasonló hálórácsos szelektáló eszköz;

iv. 

100 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezővel felszerelt, 100 mm szembőségű zsákvég;

v. 

kettős zsákvég, amelynek felső zsákvége legalább 90 mm szembőségű, T90 típusú léhésből készült, és egy legfeljebb 300 mm szembőségű elválasztó hálópanellel van felszerelve;

b) 

a fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó olyan hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 55 % a vékonybajszú tőkehal aránya, illetve 55 % az ördöghalfélék, a szürke tőkehal és a rombuszhalak összesített aránya, az alábbi halászeszközök egyikét kell használniuk:

i. 

100 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezővel felszerelt, 100 mm szembőségű zsákvég;

ii. 

100 mm szembőségű, T90 típusú zsákvég és kiegészítő szárny.

(6)  
Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkével és az (EU) 2019/1241 rendelet 27. cikkének (2) bekezdésével összhangban a százalékos fogási arányokat az összes tengeri biológiai erőforrás egyes halászati utak után kirakodott, élősúlyban kifejezett összes fogásának arányában kell kiszámítani.

16. cikk

Az Ír-tengerre vonatkozó technikai intézkedések

Az ICES 7a körzetben (Ír-tenger) fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó uniós hajókra a következő intézkedések alkalmazandók:

a) 

a legalább 70 mm, de 100 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéggel felszerelt fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó olyan hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 30 % a norvég homár aránya, az alábbi halászeszközök egyikét kell használniuk:

i. 

300 mm szembőségű négyzetes szemű hálómező; a 12 métert el nem érő teljes hosszúságú hajók azonban 200 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezőt használhatnak;

ii. 

Seltra-hálópanel;

iii. 

35 mm-es rácsrúdtávolságú szelektáló rács;

iv. 

a Környezeti, Halászati és Akvakultúra-központ (CEFAS) hálórácsa;

v. 

lengőhálós vonóháló;

b) 

a legalább 12 méter teljes hosszúságú, fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó olyan hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 10 %-a a foltos tőkehal, a közönséges tőkehal és a rájaalakúak összesített aránya, 120 mm szembőségű zsákvéget kell használniuk;

c) 

a legalább 12 méter teljes hosszúságú, fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó olyan hajóknak, amelyek fogásain belül kevesebb mint 10 %-a a foltos tőkehal, a közönséges tőkehal és a rájaalakúak összesített aránya, 100 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezővel felszerelt, 100 mm szembőségű zsákvéget kell használniuk.

Az első bekezdés c) pontja nem alkalmazandó azon hajókra, amelyek fogásain belül több mint 30 % a norvég homár aránya, illetve több mint 85 % a csíkos fésűkagyló (Aequipecten opercularis) aránya.

17. cikk

A Skóciától nyugatra fekvő vizekre vonatkozó technikai intézkedések

Az ICES 6a és 5b körzetben a ny. h. 12°-tól keletre eső (Skóciától nyugatra fekvő vizek) uniós vizeken fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval norvég homárra (Nephrops norvegicus) halászó uniós hajókra a következő intézkedések alkalmazandók:

a) 

a 100 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéget alkalmazó hajóknak legalább 300 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezőt (rögzített pozíció) kell használniuk; a 12 métert el nem érő teljes hosszúságú vagy legfeljebb 200 kW motorteljesítményű hajók esetében a négyzetes szemű hálómező teljes hossza 2 m, szembősége pedig 200 mm lehet;

b) 

a 100–119 mm szembőségű zsákvéget alkalmazó olyan hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 30 % a norvég homár aránya, legalább 160 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezőt (rögzített pozíció) kell használniuk.

18. cikk

Az Északi-tengerben élő közönséges tőkehalra vonatkozó korrekciós intézkedések

(1)  
Azon területek felsorolása, amelyeken a nyílt vízi halászeszközök (erszényes kerítőhálók és vonóhálók) kivételével valamennyi halászeszközzel tilos a halászat, valamint a tilalmi időszakok meghatározása a IV. mellékletben található.
(2)  
Az ICES 4a és 4b körzetben legalább 70 mm, az ICES 3a körzetben pedig legalább 90 mm szembőségű fenékvonóhálóval és kerítőhálóval, valamint a horogsorral ( 17 ) halászó hajók számára tilos a halászat az ICES 4a körzetnek az é. sz. 58° 30′ 00″-től északra és az é. sz. 61° 30′ 00″-től délre eső uniós vizein, valamint az ICES 3a.20 (Skagerrak), 4a és 4b körzetnek az é. sz. 57° 00′ 00″-től északra és k. h. 5° 00′ 00″-től keletre eső uniós vizein.
(3)  

A (2) bekezdéstől eltérve azon bekezdésben említett halászhajók abban az esetben halászhatnak az említett bekezdésben említett területeken, ha az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelelnek:

a) 

a közönséges tőkehal fogásainak százalékos aránya nem haladja meg a halászati utankénti teljes fogás 5 %-át; azon hajókról, amelyek esetében a közönséges tőkehal fogásai a 2017–2019-es időszakban nem haladták meg a teljes fogás 5 %-át, feltételezni kell, hogy megfelelnek ennek a kritériumnak, feltéve, hogy továbbra is ugyanazt a halászeszközt használják, mint az említett időszakban; ez a feltételezés megcáfolható;

b) 

olyan szabályozott és rendkívül szelektív fenékvonóhálót vagy kerítőhálót használnak, amely tudományos tanulmányok szerint a közönségestőkehal-fogások legalább 30 %-os csökkenését eredményezi az (EU) 2019/1241 rendelet V. melléklete B. részének 1.1. pontjában a vontatott halászeszközök tekintetében alapméretként meghatározott szembőségű halászeszközzel halászó hajókhoz képest; az ilyen tanulmányokat a HTMGB értékelheti; a HTMGB negatív értékelése esetén az említett halászeszközök a továbbiakban nem tekinthetők megfelelőnek az e cikk (2) bekezdésében említett területeken való használatra;

c) 

a 100 mm vagy annál nagyobb szembőségű fenékvonóhálóval és kerítőhálóval (TR1) halászó hajók esetében a következő rendkívül szelektív halászeszközöket használják:

i. 

a hasrészen legalább 600 mm szembőségű hasas vonóhálók,

ii. 

megemelt halászkötél (0,6 m),

iii. 

vízszintes elválasztó hálópanel nagy szembőségű szelektálóablakkal;

d) 

az ICES 4a körzetben legalább 70 mm, az ICES 3a körzetben pedig legalább 90 mm, de 100 mm-nél kisebb szembőségű fenékvonóhálóval és kerítőhálóval (TR2) halászó hajók esetében a következő rendkívül szelektív halászeszközöket használják:

i. 

a lepényhal-alakúakat és a hengeres testű halakat különválasztó, a hengeres testű halak számára menekülőnyílással ellátott, legfeljebb 50 mm-es rácsrúdtávolságú szelektáló rács;

ii. 

300 mm szembőségű, négyzetes szemű Seltra-hálópanel;

iii. 

menekülőnyílással ellátott, legfeljebb 35 mm-es rácsrúdtávolságú szelektáló rács;

e) 

a hajók olyan, a közönséges tőkehal fogásának elkerülésére irányuló nemzeti terv hatálya alá tartoznak, amelynek célja, hogy – térbeli vagy technikai intézkedések vagy ezek kombinációja révén – a közönséges tőkehal fogásait a tudományos szakvélemények alapján meghatározott halászati lehetőségeknek megfelelő halászati mortalitással összhangban lévő szinten tartsák; az ilyen terveket legkésőbb a végrehajtás időpontjától számított két hónapon belül értékelnie kell a tagállamok esetében a HTMGB-nek, harmadik országok esetében pedig a megfelelő nemzeti tudományos testületnek; ezek a tervek szükség esetén további felülvizsgálatnak vethetők alá, amennyiben az értékelések szerint a közönséges tőkehal fogásának elkerülésére irányuló terv célkitűzése nem fog teljesülni.

(4)  
A tagállamok a (3) bekezdés a)–e) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából fokozzák a (2) bekezdésben említett hajók megfigyelését, ellenőrzését és felügyeletét.
(5)  
Az e cikk szerinti intézkedések nem alkalmazandók a kizárólag tudományos vizsgálatok céljából folytatott halászati műveletekre, feltéve, hogy e vizsgálatok lefolytatása során maradéktalanul eleget tesznek az (EU) 2019/1241 rendelet 25. cikkében foglalt feltételeknek.

19. cikk

A Kattegatban élő közönséges tőkehalra vonatkozó korrekciós intézkedések

(1)  

A Kattegatban legalább 70 mm szembőségű fenékvonóhálóval (halászeszközkódok: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX és PTB) halászó uniós halászhajóknak az alábbi szelektív halászeszközök egyikét kell használniuk:

a) 

menekülőnyílással ellátott, legfeljebb 35 mm-es rácsrúdtávolságú szelektáló rács;

b) 

a lepényhal-alakúakat és a hengeres testű halakat különválasztó, a hengeres testű halak számára menekülőnyílással ellátott, legfeljebb 50 mm-es rácsrúdtávolságú szelektáló rács;

c) 

300 mm szembőségű, négyzetes szemű Seltra-hálópanel;

d) 

olyan szabályozott, különlegesen szelektív halászeszköz, amelynek műszaki jellemzői a HTMGB általi értékelés tárgyát képező tudományos tanulmány szerint azt eredményezik, hogy a fogás összetételének kevesebb, mint 1,5 %-át teszi ki a közönséges tőkehal, feltéve, hogy ez az egyetlen eszköz a halászhajó fedélzetén.

(2)  
Azok az uniós hajók, amelyek részt vesznek az érintett tagállam valamely projektjében és rendelkeznek a teljeskörűen dokumentált halászathoz szükséges működőképes felszereléssel, az (EU) 2019/1241 rendelet V. mellékletének B. részével összhangban használhatnak halászeszközöket. Az érintett tagállamok eljuttatják a Bizottságnak a kiválasztott hajók listáját.
(3)  
Az e cikk szerinti intézkedések nem alkalmazandók a kizárólag tudományos vizsgálatok céljából folytatott halászati műveletekre, feltéve, hogy e vizsgálatok lefolytatása során maradéktalanul eleget tesznek az (EU) 2019/1241 rendelet 25. cikkében foglalt feltételeknek.

20. cikk

Tilalom hatálya alá tartozó fajok

(1)  

Uniós halászhajók számára tilos a következő fajok halászata, fedélzeten tartása, átrakása és kirakodása:

a) 

csillagrája (Raja radiata) az ICES 2a, 3a és 7d körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein;

b) 

díszes nyálkásfejű hal (Beryx splendens) a NAFO 6 alterületen;

c) 

érdes tüskéscápa (Centrophorus squamosus) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

d) 

portugál cápa (Centroscymnus coelolepis) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

e) 

búvárcápa (Dalatias licha) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

f) 

madárcsőrű tüskéscápa (Deania calcea) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

g) 

a sima rája (Dipturus batis) mindkét faja (vö. Dipturus flossada és vö. Dipturus intermedia) az ICES 2a körzet, valamint az ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 és 10 alterület uniós vizein;

h) 

nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

i) 

közönséges kutyacápa (Galeorhinus galeus) horogsorral halászva az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

j) 

heringcápa (Lamna nasus) valamennyi vízterületen;

k) 

tüskés rája (Raja clavata) az ICES 3a körzet uniós vizein;

l) 

cifra rája (Raja undulata) az ICES 6 és 10 alterület uniós vizein;

m) 

cetcápa (Rhincodon typus) valamennyi vízterületen;

n) 

közönséges hegedűrája (Rhinobatos rhinobatos) a Földközi-tengeren;

o) 

tüskéscápa (Squalus acanthias) az ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 alterület uniós vizein, az IA. mellékletben foglaltak szerinti, a fogások elkerülésére irányuló programok kivételével.

(2)  
Az (1) bekezdésben említett fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

21. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 33. és 34. cikke alapján a Bizottsághoz benyújtják a kifogott állományok kirakodott mennyiségeire és a halászati erőkifejtésre vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében foglalt állománykódokat használják.II. fejezet

Harmadik országok vizeire vonatkozó halászati engedélyek

22. cikk

Halászati engedélyek

(1)  
A harmadik országok vizein hajózó uniós halászhajók rendelkezésére álló halászati engedélyek maximális számát – amennyiben alkalmazandó – az V. melléklet A. része határozza meg.
(2)  
Amennyiben az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdésével összhangban valamelyik tagállam az e rendelet V. mellékletének A. részében foglalt halászati területek vonatkozásában kvótát ad át egy másik tagállamnak (kvótacsere), átadáskor a halászati engedélyeket is megfelelő módon át kell adni, és erről értesíteni kell a Bizottságot. Az egyes halászati területekre vonatkozó halászati engedélyeknek az e rendelet V. mellékletének A. részében foglaltak szerinti teljes számát azonban nem lehet túllépni.III. fejezet

Halászati lehetőségek regionális halászati gazdálkodási szervezetek illetékessége alá tartozó vizeken1. szakasz

ltalános rendelkezések

23. cikk

Kvótaátadás és -csere

(1)  
Amennyiben egy adott regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai megengedik a regionális halászati gazdálkodási szervezet szerződő felei közötti kvótaátadást vagy -cserét, egy adott tagállam (a továbbiakban: az érintett tagállam) megvitathatja valamely másik szerződő féllel a tervezett kvótaátadást vagy -cserét, és adott esetben felvázolhatja annak lehetséges feltételeit.
(2)  
Miután az érintett tagállam értesítette a Bizottságot, a Bizottság jóváhagyhatja a tervezett kvótaátadás vagy -csere feltételeit, amelyeket a tagállam a regionális halászati gazdálkodási szervezet érintett szerződő felével megvitatott. A Bizottság ezt követően indokolatlan késedelem nélkül kifejezi egyetértését azzal, hogy a regionális halászati gazdálkodási szervezet érintett szerződő felével lebonyolítandó kvótaátadást vagy -cserét magára nézve kötelezőnek ismerje el. Ezután a Bizottság a megállapodás szerinti kvótaátadásról vagy -cseréről értesíti a regionális halászati gazdálkodási szervezet titkárságát, az említett szervezet szabályai szerint.
(3)  
A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a megállapodás szerinti kvótaátadásról vagy -cseréről.
(4)  
A kvótaátadás vagy -csere keretében a regionális halászati gazdálkodási szervezet érintett szerződő felétől kapott vagy annak átadott halászati lehetőségeket az érintett tagállam számára kiosztott kvótának vagy a számára kiosztott kvótát csökkentő mennyiségnek kell tekinteni, mégpedig attól az időponttól kezdődően, amikor a kvótaátadás vagy -csere a regionális halászati gazdálkodási szervezet érintett szerződő felével kötött megállapodás értelmében vagy – adott esetben – az érintett regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályainak megfelelően hatályba lép. A kvótaátadás vagy -csere nem módosíthatja a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztására szolgáló, a halászati tevékenységek relatív stabilitásának elvével összhangban meghatározott érvényes elosztási kulcsot.
(5)  
Ez a cikk a regionális halászati gazdálkodási szervezetek szerződő feleitől az Unió részére történő kvótaátadások, illetve az átadott kvóták tagállamok közötti elosztása tekintetében 2022. január 31-ig alkalmazandó.2. szakasz

A NEAFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület

24. cikk

Az Irminger-tengerben élő vörös álsügérre vonatkozó tilalmak

Meg kell tiltani minden halászati tevékenységet a WGS84-koordinátarendszerben megadott következő koordinátákkal kijelölt területen:Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

63° 00′

–30° 00′

61° 30′

–27° 35′

60° 45′

–28° 45′

62° 00′

–31° 35′

63° 00′

–30° 00′3. szakasz

Az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó terület

25. cikk

A halászati, tenyésztési és hizlalási kapacitás korlátozása

(1)  
Az Atlanti-óceán keleti részén a kékúszójú tonhal 8 kg/75 cm és 30 kg/115 cm közötti méretű egyedeinek aktív halászatára engedéllyel rendelkező, csalival és pergetett horogsorral halászó uniós hajók számát a VI. melléklet 1. pontjában foglaltak szerint kell korlátozni.
(2)  
A Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal 8 kg/75 cm és 30 kg/115 cm közötti méretű egyedeinek aktív halászatára engedéllyel rendelkező, part menti kisüzemi halászatot folytató uniós hajók számát a VI. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint kell korlátozni.
(3)  
Az Adriai-tengeren a kékúszójú tonhal 8 kg/75 cm és 30 kg/115 cm közötti méretű egyedeinek tenyésztési célú aktív halászatára engedéllyel rendelkező uniós halászhajók számát a VI. melléklet 3. pontjában foglaltak szerint kell korlátozni.
(4)  
Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal halászatára, fedélzeten tartására, átrakására, szállítására vagy kirakodására engedéllyel rendelkező halászhajók számát a VI. melléklet 4. pontjában foglaltak szerint kell korlátozni.
(5)  
Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kékúszójútonhal-halászat céljából állított csapdák számát a VI. melléklet 5. pontjában foglaltak szerint kell korlátozni.
(6)  
Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a teljes kékúszójútonhal-tenyésztési és -hizlalási kapacitást, valamint a kifogott vadon élő kékúszójú tonhalak telepíthető egyedeinek maximális számát a VI. melléklet 6. pontjában foglaltak szerint kell korlátozni.
(7)  
Az 520/2007/EK tanácsi rendelet ( 18 ) 12. cikkének megfelelően az észak-atlanti germon célfajként való halászatára engedéllyel rendelkező uniós halászhajók maximális számát az e rendelet VI. mellékletének 7. pontjában foglaltak szerint kell korlátozni.
(8)  
Az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó területen nagyszemű tonhalra halászó, legalább 20 méter teljes hosszúságú uniós halászhajók maximális számát a VI. melléklet 8. pontjában foglaltak szerint kell korlátozni.

26. cikk

Rekreációs célú halászat

A tagállamok az ID. mellékletben foglaltak szerint a részükre kiosztott kvóták egy részét adott esetben rekreációs célú halászatra osztják ki.

27. cikk

Cápák

(1)  
Tilos – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni bármilyen halászatban kifogott nagyszemű rókacápát (Alopias superciliosus).
(2)  
Tilos az Alopias nembe tartozó rókacápafajok célzott halászata.
(3)  
Tilos – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászatban kifogott, a Sphyrnidae családba tartozó pörölycápákat (a Sphyrna tiburo kivételével).
(4)  
Tilos – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni bármilyen halászatban kifogott fehérfoltú cápát (Carcharhinus longimanus).
(5)  
Tilos a fedélzeten tartani bármilyen halászatban kifogott selyemcápát (Carcharhinus falciformis).4. szakasz

A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület

28. cikk

A fogashalak felderítő halászatára vonatkozó értesítések

A FAO 88.1 és 88.2 alterületen, valamint a FAO 58.4.1, az 58.4.2 és az 58.4.3a körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein a tagállamok 2021-ben részt vehetnek a fogashalak (Dissostichus spp.) horogsoros felderítő halászatában. Amennyiben valamely tagállam részt kíván venni ilyen felderítő halászatban, arról a 601/2004/EK rendelet 7. és 7a. cikkének megfelelően legkésőbb 2021. június 1-jéig értesíti a CCAMLR titkárságát.

29. cikk

A fogashalak felderítő halászatára vonatkozó korlátozások

(1)  
A fogashalak halászata a 2020–2021-es halászati idényben a VII. melléklet A. táblázatában meghatározott tagállamokra, alterületekre és hajószámra, valamint a VII. melléklet B. táblázatában meghatározott fajokra, teljes kifogható mennyiségekre és járulékos fogási korlátokra korlátozódik.
(2)  
Tilos a cápafajok tudományos kutatástól eltérő célú közvetlen halászata. A cápáknak, különösen a fiatal és a nőivarú egyedeknek a fogashalak halászatában véletlenül kifogott járulékos fogásait élve vissza kell engedni a tengerbe.
(3)  
Adott esetben a halászatot bármely kisléptékű kutatási egység (SSRU) területén be kell szüntetni, ha a bejelentett fogás mértéke eléri a meghatározott teljes kifogható mennyiséget, és az említett kisléptékű kutatási egységben az idény hátralévő részére be kell tiltani a halászatot.
(4)  
A halászatot földrajzilag és a tengermélység-tartomány szempontjából a lehető legkiterjedtebb területen kell végezni, a halászati potenciál meghatározásához szükséges információk megszerzése, valamint a fogások és halászati erőkifejtés túlzott koncentrációjának elkerülése érdekében. Mindazonáltal a FAO 88.1 és 88.2 alterületen, valamint a FAO 58.4.1, az 58.4.2 és az 58.4.3a körzetben tilos – a 28. cikkel összhangban megengedett – halászat 550 méternél kisebb mélységben.

30. cikk

Krillhalászat a 2020–2021-es halászati idényben

(1)  
Amennyiben valamely tagállam a 2020–2021-es halászati idényben krillre (Euphausia superba) kíván halászni a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területen, a VII. melléklet függelékének B. részében foglalt formanyomtatványon legkésőbb 2021. május 1-jéig értesíti a Bizottságot a krillhalászatban való részvételi szándékáról. A tagállamok által benyújtott információk alapján a Bizottság legkésőbb 2021. május 30-ig eljuttatja az értesítéseket a CCAMLR titkárságához.
(2)  
Az e cikk (1) bekezdésében említett értesítésnek tartalmaznia kell a 601/2004/EK rendelet 3. cikkében előírt információkat valamennyi olyan halászhajó tekintetében, amely számára a tagállam engedélyezni kívánja a krillhalászatban való részvételt.
(3)  
A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területeken krillhalászatban részt venni szándékozó tagállamok kizárólag az engedéllyel rendelkező azon halászhajóikról küldenek értesítést, amelyek az értesítés időpontjában a lobogóik alatt közlekednek, vagy amelyek az értesítés időpontjában valamely más CCAMLR-tag lobogója alatt közlekednek, de a halászat idején várhatóan az adott tagállam lobogója alatt fognak közlekedni.
(4)  

A tagállamok jogosultak a krillhalászatban való részvételt olyan hajó számára is engedélyezni, amely nem szerepel a CCAMLR titkárságának az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban küldött értesítésben, amennyiben valamely engedéllyel rendelkező hajó indokolt működési okokból vagy vis maior következtében nem vehet részt a halászatban. Ilyen esetekben az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a CCAMLR titkárságát és a Bizottságot, és megadja:

a) 

a helyettesítésre szánt hajó(k) részletes adatait, beleértve a 601/2004/EK rendelet 3. cikkében előírt információkat is;

b) 

a helyettesítést indokló okok részletes leírását, valamint a vonatkozó bizonyítékokat és igazolásokat.

(5)  
A tagállamok nem engedélyezhetik a krillhalászatban való részvételt olyan hajó számára, amely szerepel a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató halászhajókról készített valamely CCAMLR-jegyzékben.5. szakasz

Az IOTC illetékességi területe

31. cikk

Az IOTC illetékességi területén halászó hajók halászati kapacitásának korlátozása

(1)  
Az IOTC illetékességi területén trópusi tonhalfélékre halászó uniós halászhajók maximális számát és azok bruttó tonnatartalomban mért megfelelő kapacitását a VIII. melléklet 1. pontja határozza meg.
(2)  
Az IOTC illetékességi területén kardhalra (Xiphias gladius) és germonra (Thunnus alalunga) halászó uniós halászhajók maximális számát és azok bruttó tonnatartalomban mért megfelelő kapacitását a VIII. melléklet 2. pontja határozza meg.
(3)  
A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben említett két halászati tevékenység egyikéhez kijelölt hajókat átcsoportosíthatják a másik halászati tevékenységhez, amennyiben bizonyítani tudják a Bizottság előtt, hogy ez a változtatás nem eredményezi az érintett halállományokra irányuló halászati erőkifejtés növekedését.
(4)  
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben flottájuk kapacitásátcsoportosítására tesznek javaslatot, az átcsoportosítandó hajók szerepeljenek az engedélyezett hajókról vezetett IOTC-nyilvántartásban vagy valamely másik regionális tonhalhalászati szervezet hajólajstromában. Továbbá nem csoportosíthatók át azok a hajók, amelyek szerepelnek a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók valamely regionális halászati gazdálkodási szervezet által összeállított jegyzékében.
(5)  
A tagállamok halászati kapacitásukat az (1) és (2) bekezdésben említett felső határértékeket meghaladóan csak az IOTC-nek benyújtott fejlesztési tervekben megszabott keretek között bővíthetik.

32. cikk

Halcsoportosulást előidéző sodródó eszközök és ellátóhajók

(1)  
A halcsoportosulást előidéző sodródó eszközöket műszerezett bójákkal kell ellátni. Más bóják, például rádióbóják használata tilos.
(2)  
Az erszényes kerítőhálós hajók egyszerre legfeljebb 300 működő bóját követhetnek.
(3)  
Egy adott erszényes kerítőhálós hajó részére évente legfeljebb 500 műszerezett bója szerezhető be. Egyetlen erszényes kerítőhálós hajón sem lehet egyidejűleg 500-nál több műszerezett bója (készleten lévő bója és működő bója).
(4)  
A tagállami lobogó alatt közlekedő ellátóhajók száma a szintén tagállami lobogó alatt közlekedő legalább öt erszényes kerítőhálós hajónként legfeljebb kettő lehet. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó azokra a tagállamokra, amelyek csak egy ellátóhajót használnak.
(5)  
Egy erszényes kerítőhálós hajót mindenkor legfeljebb egy, valamely tagállam lobogója alatt közlekedő ellátóhajó támogathat.
(6)  
Az Unió nem regisztrálhat új vagy kiegészítő ellátóhajókat az engedélyezett hajókról vezetett IOTC-nyilvántartásban.

33. cikk

Cápák

(1)  
Minden halászatban tilos az Alopiidae családba tartozó rókacápák bármelyik faját – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni.
(2)  
Minden halászatban tilos a fehérfoltú cápa (Carcharhinus longimanus) egyedeit – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni; a tilalom nem vonatkozik a 24 méteres teljes hosszúságot el nem érő olyan hajókra, amelyek kizárólag a lobogójuk szerinti tagállam kizárólagos gazdasági övezetében végeznek halászati műveleteket és fogásaikat csak helyi fogyasztásra szánják.
(3)  
Az (1) és (2) bekezdésben említett fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

34. cikk

Ördögrájafélék

(1)  
Uniós halászhajók számára tilos az ördögrájafélékre (a Manta és Mobula nemeket is magában foglaló Mobulidae család) halászni, valamint azokat – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni, kirakodni, raktározni, eladásra felkínálni vagy eladni, kivéve a megélhetési halászatot folytató halászhajókat (azaz amikor a kifogott halakat közvetlenül a halászok családja fogyasztja).

Az első albekezdéstől eltérve a kisüzemi halászat (azaz a horogsoros vagy felszíni halászattól eltérő halászat, azaz az engedélyezett hajókról vezetett IOTC-nyilvántartásba bejegyzett erszényes kerítőhálós hajók, horgászbotos hajók, kopoltyúhálós hajók, valamint kézi horogsoros és pergetett horogsoros hajók által folytatott halászat) keretében nem szándékosan kifogott ördögrájafélék kizárólag helyi fogyasztás céljából kirakodhatók.

(2)  
A megélhetési halászatot folytató hajók kivételével minden halászhajónak haladéktalanul, amennyire lehetséges, élve és sértetlenül vissza kell engednie az ördögráját a tengerbe, amint azok a hálóban, a horogban vagy a fedélzeten megjelennek, és ezt oly módon kell megtennie, hogy az a kifogott egyedeket a lehető legkisebb mértékben károsítsa.6. szakasz

Az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

35. cikk

Nyílt vízi halászat

(1)  
Kizárólag az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen 2007-ben, 2008-ban vagy 2009-ben aktív nyílt vízi halászati tevékenységet folytató tagállamok halászhatnak nyílt vízi állományokra az adott területen, az IH. mellékletben meghatározott teljes kifogható mennyiségekkel összhangban.
(2)  
Az (1) bekezdésben említett tagállamoknak a lobogójuk alatt közlekedő, 2021-ben nyílt vízi állományokra halászó hajók bruttó tonnatartalmának teljes szintjét az adott terület vonatkozásában uniós szinten összesen 78 600 bruttó tonnatartalomra kell korlátozniuk.
(3)  
Az IH. mellékletben foglalt halászati lehetőségek azzal a feltétellel használhatók fel, hogy a tagállamok legkésőbb a következő hónap ötödik napjáig megküldik a Bizottságnak a hajómegfigyelési rendszerek nyilvántartásait, a havi fogási jelentéseket és – amennyiben rendelkezésre állnak – a be- és kihajózási adatokat azon hajók vonatkozásában, amelyek az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen aktív halászati tevékenységet folytatnak vagy átrakási műveletekben vesznek részt, azzal a céllal, hogy ezt az információt az SPRFMO-titkársággal közöljék.

36. cikk

Fenékhalászat

(1)  
A tagállamok az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen a fenékhalászat során ejtett fogásaikat, illetve alkalmazott erőkifejtésüket 2021-ben az említett terület azon részeire korlátozzák, ahol a 2002. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakban fenékhalászatot végeztek, és tevékenységük intenzitása nem haladhatja meg az említett időszakban ejtett fogások és alkalmazott erőkifejtés éves átlagát. A tagállamok csak akkor léphetik túl a korábbiakban igazoltan halászott mennyiséget, ha az SPRFMO jóváhagyja erre vonatkozó halászati tervüket.
(2)  
Azok a tagállamok, amelyek hajói a 2002. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra vonatkozóan nem tudják igazolni az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen végzett fenékhalászati tevékenységüket, nem halászhatnak, hacsak az SPRFMO az említett igazolás megléte nélkül is jóvá nem hagyja e tagállamok halászati tervét.

37. cikk

Felderítő halászat

(1)  
2021-ben a tagállamok az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen csak akkor vehetnek részt a fogashalak (Dissostichus spp.) horogsoros felderítő halászatában, ha a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet (SPRFMO) jóváhagyta az ilyen halászatra irányuló – halászati műveleti tervet és az adatgyűjtési terv végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalást is tartalmazó – kérelmüket.
(2)  
Halászat kizárólag az SPRFMO által meghatározott kutatási területeken folytatható. Tilos a halászat 750 méternél kisebb, valamint 2 000 méternél nagyobb mélységben.
(3)  
A teljes kifogható mennyiséget az IH. melléklet határozza meg. Kutatási területenként kizárólag egy, legfeljebb 21 összefüggő napból álló halászati út engedélyezhető, amelynek során legfeljebb 20, egyenként maximum 5 000 horgot tartalmazó halászeszköz használható. A halászatot a teljes kifogható mennyiség elérésekor vagy 100 felszerelés kivetése és fedélzetre való felhúzása után kell befejezni, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.7. szakasz

Az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó terület

38. cikk

Erszényes kerítőhálós halászat

(1)  

A sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares), a nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) és a bonitó (Katsuwonus pelamis) erszényes kerítőhálóval folytatott halászata tilos:

a) 

2021. július 29-én 0.00-tól 2021. október 8-án 24.00-ig vagy 2021. november 9-én 0.00-tól 2022. január 19-én 24.00-ig a következő vonalak által határolt területen:

— 
az amerikai kontinens csendes-óceáni partvonala,
— 
ny. h. 150°,
— 
é. sz. 40°,
— 
d. sz. 40°;
b) 

2021. október 9-én 0.00-tól 2021. november 8-án 24.00-ig a következő vonalak által határolt területen:

— 
ny. h. 96°,
— 
ny. h. 110°,
— 
é. sz. 4°,
— 
d. sz. 3°.
(2)  
Az érintett tagállamok az (1) bekezdés a) pontjában említett halászati tilalomra kiválasztott időszakról minden egyes hajójuk vonatkozásában 2021. április 1-je előtt értesítik a Bizottságot. A kiválasztott időszakban az érintett tagállamok összes erszényes kerítőhálós hajójának be kell szüntetnie az erszényes kerítőhálós halászatot az (1) bekezdésben meghatározott területeken.
(3)  
Az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen tonhalhalászatot folytató erszényes kerítőhálós hajóknak a fedélzetükön kell tartaniuk, majd ezt követően ki kell rakodniuk vagy át kell rakniuk az összes kifogott sárgaúszójú tonhalat, nagyszemű tonhalat és bonitót.
(4)  

A (3) bekezdés nem alkalmazandó az alábbi esetekben:

a) 

a hal – a méretével össze nem függő okok miatt – emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősül; vagy

b) 

a hajóút utolsó szakaszában már nincs elegendő élőhaltartálytér az adott fogásból származó összes tonhal elhelyezésére.

39. cikk

Halcsoportosulást előidéző sodródó eszközök

(1)  
Az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen egy adott erszényes kerítőhálós hajó semmikor sem rendelkezhet 450-nél több aktív, halcsoportosulást előidéző eszközzel. Egy halcsoportosulást előidéző eszköz akkor tekinthető aktívnak, ha már a tengerben található, megkezdte a tartózkodási helyére vonatkozó adatok továbbítását, és helyzetét nyomon követi a hajó, annak tulajdonosa vagy üzemeltetője. A halcsoportosulást előidéző eszközök csak erszényes kerítőhálós hajók fedélzetén aktiválhatók.
(2)  
Az erszényes kerítőhálós hajók nem telepíthetnek halcsoportosulást előidéző eszközt a 38. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, tilalomra kiválasztott időszak kezdete előtti 15 napos időszakban, valamint a szóban forgó 15 napos időszak alatt kötelesek begyűjteni minden olyan, halcsoportosulást előidéző eszközt, amelyet azt megelőzően telepítettek.
(3)  
A tagállamok az IATTC előírásainak megfelelően havonta megküldik a Bizottságnak az egyes aktív, halcsoportosulást előidéző eszközökre vonatkozó napi szintű információkat. A jelentéseket legalább 60, de legfeljebb 75 nap elteltével kell megküldeni. A Bizottság ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja az IATTC titkárságának.

40. cikk

A nagyszemű tonhal horogsoros halászatára vonatkozó fogási korlátok

Az egyes tagállamok horogsoros hajói által az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen ejtett összes éves nagyszeműtonhal-fogás mennyiségét az IL. melléklet határozza meg.

41. cikk

A fehérfoltú cápa halászatára vonatkozó tilalom

(1)  
Az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen tilos a fehérfoltú cápa (Carcharhinus longimanus) halászata, továbbá az e területen kifogott fehérfoltú cápát tilos – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni, raktározni, eladásra felkínálni, eladni vagy kirakodni.
(2)  
Az (1) bekezdésben említett faj véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Az egyedeket a hajó üzemeltetőjének haladéktalanul vissza kell engednie a tengerbe.
(3)  

A hajó üzemeltetője köteles:

a) 

rögzíteni a visszaengedések számát, megjelölve az egyedek állapotát (élő vagy elpusztult);

b) 

bejelenteni az a) pontban meghatározott információkat az állampolgársága szerinti tagállamnak. Az előző évben gyűjtött információkat a tagállamok január 31-ig megküldik a Bizottságnak.

42. cikk

Az ördögrájafélék halászatának tilalma

Uniós halászhajók számára az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen tilos az ördögrájafélékre (a Manta és Mobula nemeket is magában foglaló Mobulidae család) halászni, valamint azokat – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni, kirakodni, raktározni, eladásra felkínálni vagy eladni. Amennyiben az uniós halászhajók ördögrájafélék kifogását észlelik, azokat haladéktalanul – lehetőség szerint élve és sértetlenül – vissza kell engedniük a tengerbe.8. szakasz

A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

43. cikk

A mélytengeri cápák halászatára vonatkozó tilalom

A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen tilos az alábbi mélytengeri cápák célzott halászata:

a) 

fantomcápa (Apristurus manis);

b) 

halvány sima lámpáscápa (Etmopterus bigelowi);

c) 

rövidfarkú lámpáscápa (Etmopterus brachyurus);

d) 

nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps);

e) 

sima lámpáscápa (Etmopterus pusillus);

f) 

valódirája-félék (Rajidae);

g) 

bársonyos tüskéscápa (Scymnodon squamulosus);

h) 

a cápaalakúak (Selachimorpha) főrendjébe tartozó mélytengeri cápafajok;

i) 

tüskéscápa (Squalus acanthias).9. szakasz

A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület

44. cikk

A nagyszemű tonhalra, a sárgaúszójú tonhalra, a bonitóra és a Csendes-óceán déli részén élő germonra irányuló halászat feltételei

(1)  
A tagállamok biztosítják, hogy a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület nyílt tengeri, az é. sz. 20° és a d. sz. 20° közé eső részén a nagyszemű tonhalra (Thunnus obesus), a sárgaúszójú tonhalra (Thunnus albacares) és a bonitóra (Katsuwonus pelamis) halászó erszényes kerítőhálós hajók számára kiosztott halászati napok száma ne haladja meg a 403 napot.
(2)  
Az uniós halászhajók nem halászhatnak a Csendes-óceán déli részén élő germonra (Thunnus alalunga) a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területnek a d. sz. 20°-tól délre eső részén.
(3)  
A tagállamok biztosítják, hogy a horogsoros hajók által 2021-ben kifogott nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) mennyisége ne haladja meg az IG. mellékletben található táblázatban foglalt határértékeket.

45. cikk

A halcsoportosulást előidéző eszközökkel folytatott halászat szabályozása

(1)  
A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területnek az é. sz. 20° és a d. sz. 20° közötti részén 2021. július 1-jén 0.00-tól 2021. szeptember 30-án 24.00-ig az erszényes kerítőhálós hajók nem telepíthetnek, alkalmazhatnak vagy rögzíthetnek halcsoportosulást előidéző eszközöket.
(2)  
Az (1) bekezdésben foglalt tilalom mellett a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület nyílt tengeri övezeteinek az é. sz. 20° és a d. sz. 20° közötti részén további két hónapig tilos a halcsoportosulást előidéző eszközök rögzítése: vagy 2021. április 1-jén 0.00-tól 2021. május 31-én 24.00-ig, vagy pedig 2021. november 1-jén 0.00-tól 2021. december 31-én 24.00-ig.
(3)  

A (2) bekezdés nem alkalmazandó az alábbi esetekben:

a) 

a hajóút utolsó szakaszában, ha nincs elegendő élőhaltartálytér valamennyi hal elhelyezésére;

b) 

ha a hal – a méretével össze nem függő okok miatt – emberi fogyasztásra alkalmatlan; vagy

c) 

ha a fagyasztóberendezés súlyosan meghibásodik.

(4)  
A tagállamok biztosítják, hogy minden egyes, tengerre bocsátott erszényes kerítőhálós hajójuk halcsoportosulást előidéző eszközként bármely időpontban legfeljebb 350 aktivált műszerezett bóját tart telepítve. A bóját kizárólag a hajó fedélzetén szabad aktiválni.
(5)  
A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területnek az (1) bekezdésben említett részén halászó erszényes kerítőhálós hajóknak a fedélzetükön kell tartaniuk, át kell rakniuk vagy ki kell rakodniuk minden kifogott nagyszemű tonhalat, sárgaúszójú tonhalat és bonitót.

46. cikk

A kardhal halászatára engedéllyel rendelkező uniós halászhajók számának korlátozása

A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területnek a d. sz. 20°-tól délre eső részén a kardhal (Xiphias gladius) halászatára engedéllyel rendelkező uniós halászhajók maximális számát a IX. melléklet határozza meg.

47. cikk

A kardhal horogsoros halászatára vonatkozó fogási korlátok a d. sz. 20°-tól délre

A tagállamok biztosítják, hogy a d. sz. 20°-tól délre horogsoros hajókkal kifogott kardhalak (Xiphias gladius) mennyisége 2021-ben ne haladja meg az IG. mellékletben megállapított határértéket. A tagállamok továbbá gondoskodnak arról, hogy ennek az intézkedésnek az eredményeként a kardhalra vonatkozó halászati erőkifejtés ne tolódjon el a d. sz. 20°-tól északra található területek irányába.

48. cikk

A selyemcápa és a fehérfoltú cápa halászatára vonatkozó tilalom

(1)  

A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területen tilos – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni, kirakodni vagy tárolni a következő fajok egyedeit:

a) 

selyemcápa (Carcharhinus falciformis);

b) 

fehérfoltú cápa (Carcharhinus longimanus).

(2)  
Az (1) bekezdésben említett fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

49. cikk

Az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös része

(1)  
Az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös részén folytatott halászat során a kizárólag a WCPFC nyilvántartásában szereplő hajók kötelesek alkalmazni az ebben a szakaszban foglalt intézkedéseket.
(2)  
Az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös részén folytatott halászat során a mind a WCPFC nyilvántartásában, mind az IATTC nyilvántartásában szereplő hajók, valamint a kizárólag az IATTC nyilvántartásában szereplő hajók kötelesek alkalmazni a 38. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 38. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 39., 40. és 41. cikkben foglalt intézkedéseket.10. szakasz

Bering-tenger

50. cikk

Halászati tilalom a Bering-tenger nyílt tengeri részén

A Bering-tenger nyílt tengeri részén tilos a sávos tőkehal (Gadus chalcogrammus) halászata.11. szakasz

A SIOFA-MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLET

51. cikk

A fenékhalászatra vonatkozó korlátozások

A tagállamok biztosítják, hogy a lobogójuk alatt közlekedő, a SIOFA-megállapodás hatálya alá tartozó területen halászó hajók:

a) 

éves fenékhalászati erőkifejtésüket és fogásukat azon évek átlagos éves szintjére korlátozzák, amikor hajóik a SIOFA-megállapodás hatálya alá tartozó területen tevékenykedtek egy olyan reprezentatív időszakban, amelyre vonatkozóan a Bizottságnak bejelentett adatok állnak rendelkezésére;

b) 

a fenékhalászati erőkifejtés térbeli eloszlását – a horogsoros és csapdás módszerek kivételével – ne terjesszék ki az elmúlt években halászott területeken túlra;

c) 

ne kapjanak engedélyt az IK. mellékletben meghatározott Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What és Walter’s Shoal ideiglenes védett területeken való halászatra, kivéve a horogsoros és csapdás módszerekkel folytatott halászatot, amelyre az a feltétel is vonatkozik, hogy az említett területeken történő halászat idején folyamatosan a fedélzeten kell tartózkodnia egy tudományos megfigyelőnek.III. CÍM

HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓK HALÁSZATI LEHETŐSÉGEI UNIÓS VIZEKEN

52. cikk

A Norvégia lobogója alatt közlekedő halászhajók és a Feröer szigeteken lajstromozott halászhajók

A Norvégia lobogója alatt közlekedő halászhajók és a Feröer szigeteken lajstromozott halászhajók számára az e rendelet I. mellékletében meghatározott teljes kifogható mennyiségek keretein belül engedélyezhető az uniós vizeken folytatott halászat, és az e rendeletben és az (EU) 2017/2403 rendelet III. címében meghatározott feltételek vonatkoznak rájuk.

53. cikk

Az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő, az Egyesült Királyságban lajstromozott és az Egyesült Királyság valamely halászati hatósága által engedélyezett halászhajók

Az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő, az Egyesült Királyságban lajstromozott és az Egyesült Királyság valamely halászati hatósága által engedélyezett halászhajók számára az e rendelet I. mellékletében meghatározott teljes kifogható mennyiségek keretein belül engedélyezhető az uniós vizeken folytatott halászat, és az e rendeletben és az (EU) 2017/2403 rendeletben meghatározott feltételek vonatkoznak rájuk.

54. cikk

A Venezuela lobogója alatt közlekedő halászhajók

A Venezuela lobogója alatt közlekedő halászhajókra az e rendeletben és az (EU) 2017/2403 rendelet III. címében meghatározott feltételek vonatkoznak.

55. cikk

Halászati engedélyek

Az uniós vizeken halászó harmadik országbeli hajók rendelkezésére álló halászati engedélyek maximális számát az V. melléklet B. része határozza meg.

56. cikk

A fogások és a járulékos fogások kirakodásának feltételei

Az 55. cikkben említett engedélyek alapján halászó harmadik országbeli hajók fogásaira és járulékos fogásaira a 8. cikkben meghatározott feltételek alkalmazandók.

57. cikk

Tilalom hatálya alá tartozó fajok

(1)  

Az uniós vizeken való tartózkodások során a harmadik országbeli hajók számára tilos a következő fajok halászata, fedélzeten tartása, átrakása és kirakodása:

a) 

csillagrája (Raja radiata) az ICES 2a, 3a és 7d körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein;

b) 

a sima rája (Dipturus batis) mindkét faja (vö. Dipturus flossada és vö. Dipturus intermedia) az ICES 2a körzet, valamint az ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 és 10 alterület uniós vizein;

c) 

közönséges kutyacápa (Galeorhinus galeus) horogsorral halászva az ICES 2a körzet, valamint az ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 és 14 alterület uniós vizein;

d) 

búvárcápa (Dalatias licha), madárcsőrű tüskéscápa (Deania calcea), érdes tüskéscápa (Centrophorus squamosus), nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps) és portugál cápa (Centroscymnus coelolepis) az ICES 2a körzet, valamint az ICES 1, 4 és 14 alterület uniós vizein;

e) 

heringcápa (Lamna nasus) az uniós vizeken;

f) 

tüskés rája (Raja clavata) az ICES 3a körzet uniós vizein;

g) 

cifra rája (Raja undulata) az ICES 6, 9 és 10 alterület uniós vizein;

h) 

közönséges hegedűrája (Rhinobatos rhinobatos) a Földközi-tengeren;

i) 

cetcápa (Rhincodon typus) valamennyi vízterületen;

j) 

tüskéscápa (Squalus acanthias) az ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 alterület uniós vizein.

(2)  
Az (1) bekezdésben említett fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

58. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  
A Bizottságot az 1380/2013/EU rendelettel létrehozott, halászattal és akvakultúrával foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)  
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

59. cikk

Átmeneti rendelkezés

A 11., 19., 20., 27., 33., 34., 41., 42., 43., 48., 50. és 57. cikk 2022-ben továbbra is értelemszerűen alkalmazandó a halászati lehetőségeket 2022-re meghatározó rendelet hatálybalépéséig.

A 15., 16. és 17. cikket addig az időpontig kell alkalmazni, amíg alkalmazandóvá válik az (EU) 2019/1241 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadott, és az említett rendelet VI. mellékletét az északnyugati vizekre vonatkozó, megfelelő technikai intézkedések bevezetésével módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktus.

60. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 11. cikk (1), (2) és (3) és (5) bekezdését, a 14. cikket és a 18. cikket 2021. január 1-jétől március 31-ig kell alkalmazni.

A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület tekintetében a VII. mellékletben említett állományokra vonatkozóan a 28., 29. és 30. cikkben, valamint az említett mellékletben megállapított, halászati lehetőségekre vonatkozó rendelkezéseket 2020. december 1-jétől kell alkalmazni.

A halászati erőkifejtési korlátokra vonatkozóan a II. mellékletben megállapított rendelkezéseket 2021. február 1-jétől 2022. január 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKEI. MELLÉKLET:

A teljes kifogható mennyiségek hatálya alá tartozó területeken tartózkodó uniós halászhajókra vonatkozó teljes kifogható mennyiségek fajok és területek szerinti bontásban

IA. MELLÉKLET:

A Skagerrak, a Kattegat, az ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 14 alterület, a CECAF uniós vizei és Francia Guyana vizei

IB. MELLÉKLET:

Az Atlanti-óceán északkeleti része és Grönland, az ICES 1, 2, 5, 12 és 14 alterület, valamint a NAFO 1 övezet grönlandi vizei

IC. MELLÉKLET:

Az Atlanti-óceán északnyugati része – a NAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

ID. MELLÉKLET:

Az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó terület

IE. MELLÉKLET:

Az Atlanti-óceán délkeleti része – a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

IF. MELLÉKLET:

Déli kékúszójú tonhal – elterjedési terület

IG. MELLÉKLET:

A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület

IH. MELLÉKLET:

Az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

IJ. MELLÉKLET:

Az IOTC illetékességi területe

IK. MELLÉKLET:

A SIOFA-megállapodás hatálya alá tartozó terület

IL. MELLÉKLET:

Az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó terület

II. MELLÉKLET:

A La Manche csatorna nyugati részének nyelvhalállományaival való gazdálkodás keretében az ICES 7e körzetben tevékenységet folytató hajók halászati erőkifejtése

III. MELLÉKLET:

Az ICES 2a és 3a körzetben és az ICES 4 alterületen található homokiangolna-gazdálkodási területek

IV. MELLÉKLET:

Időszakos lezárások az ívó tőkehalak védelmében

V. MELLÉKLET:

Halászati engedélyek

VI. MELLÉKLET:

Az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó terület

VII. MELLÉKLET:

A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület

VIII. MELLÉKLET:

Az IOTC illetékességi területe

IX. MELLÉKLET:

A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület
I. MELLÉKLET

A TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉGEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEKEN TARTÓZKODÓ UNIÓS HALÁSZHAJÓKRA VONATKOZÓ TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉGEK FAJOK ÉS TERÜLETEK SZERINTI BONTÁSBAN

A mellékletekben szereplő táblázatok állományonként (eltérő rendelkezés hiányában élőtömegtonnában) meghatározzák a teljes kifogható mennyiségeket és a kvótákat, valamint – adott esetben – a hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó feltételeket.

A mellékletekben meghatározott összes halászati lehetőségre az 1224/2009/EK rendeletben és különösen annak 33. és 34. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

Eltérő rendelkezés hiányában a mellékletekben a halászati övezetekre vonatkozó utalásokat ICES-övezetekre való utalásokként kell értelmezni. A halállományokra minden terület tekintetében a fajok tudományos nevének betűrendjében történik utalás. Szabályozási szempontból a fajok tudományos neve az irányadó. A közönséges nevek csak a hivatkozás megkönnyítésére szolgálnak.

Az IA-IL. melléklet az I. melléklet részét képezi.

A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok tudományos nevének és közönséges nevének megfeleléseit tartalmazza:Tudományos név

Hárombetűs kód

Közönséges név

Ammodytes spp.

SAN

homoki angolnák

Argentina silus

ARU

aranylazac

Beryx spp.

ALF

nyálkásfejű halak

Brosme brosme

USK

norvég menyhal

Caproidae

BOR

disznófejűhal-félék

Centrophorus squamosus

GUQ

érdes tüskéscápa

Centroscymnus coelolepis

CYO

portugál cápa

Chaceon spp.

GER

mélytengeri tarisznyarákok

Chaenocephalus aceratus

SSI

scotia-tengeri jéghal

Champsocephalus gunnari

ANI

csíkos jéghal

Channichthys rhinoceratus

LIC

egyszarvú jéghal

Chionoecetes spp.

PCR

jeges-tengeri pókok

Clupea harengus

HER

hering

Coryphaenoides rupestris

RNG

gránátoshal

Dalatias licha

SCK

búvárcápa

Deania calcea

DCA

madárcsőrű tüskéscápa

Dicentrarchus labrax

BSS

farkassügér

Dipturus batis (vö. Dipturus flossada és vö. Dipturus intermedia)

RJB

sima rája (mindkét faja)

Dissostichus eleginoides

TOP

chilei tengeri sügér

Dissostichus mawsoni

TOA

antarktiszi fogashal

Dissostichus spp.

TOT

fogashalak

Engraulis encrasicolus

ANE

szardella

Etmopterus princeps

ETR

nagy lámpáscápa

Etmopterus pusillus

ETP

sima lámpáscápa

Euphausia superba

KRI

krill

Gadus morhua

COD

közönséges tőkehal

Galeorhinus galeus

GAG

közönséges kutyacápa

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

vörös lepényhal

Hippoglossoides platessoides

PLA

érdes laposhal

Hoplostethus atlanticus

ORY

atlanti tükörhal

Illex illecebrosus

SQI

sebes kalmár

Lamna nasus

POR

heringcápa

Lepidorhombus spp.

LEZ

rombuszhalak

Leucoraja naevus

RJN

kakukkrája

Limanda ferruginea

YEL

sárgafarkú lepényhal

Lophiidae

ANF

ördöghalfélék

Macrourus spp.

GRV

gránátoshalak

Makaira nigricans

BUM

kormos marlin

Mallotus villosus

CAP

kapellán

Manta birostris

RMB

atlanti ördögrája

Martialia hyadesi

SQS

tintahal

Melanogrammus aeglefinus

HAD

foltos tőkehal

Merlangius merlangus

WHG

vékonybajszú tőkehal

Merluccius merluccius

HKE

szürke tőkehal

Micromesistius poutassou

WHB

kék puhatőkehal

Microstomus kitt

LEM

kisfejű lepényhal

Molva dypterygia

BLI

kék menyhal

Molva molva

LIN

északi menyhal

Nephrops norvegicus

NEP

norvég homár

Notothenia gibberifrons

NOG

púpos tőkehal

Notothenia rossii

NOR

márványos sügér

Notothenia squamifrons

NOS

ausztráliai szürke tőkehal

Pandalus borealis

PRA

norvég garnéla

Paralomis spp.

PAI

tarisznyarákok

Penaeus spp.

PEN

ostoros garnélák

Pleuronectes platessa

PLE

sima lepényhal

Pleuronectiformes

FLX

lepényhal-alakúak

Pollachius pollachius

POL

sávos tőkehal

Pollachius virens

POK

fekete tőkehal

Scophthalmus maximus

TUR

nagy rombuszhal

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

dél-georgiai jéghal

Pseudopentaceros spp.

EDW

páncélosfejű sügérek

Raja alba

RJA

fehér rája

Raja brachyura

RJH

kurtafarkú rája

Raja circularis

RJI

sápadt rája

Raja clavata

RJC

tüskés rája

Raja fullonica

RJF

érdes rája

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

norvég rája

Raja microocellata

RJE

csíkos rája

Raja montagui

RJM

foltos rája

Raja radiata

RJR

csillagrája

Raja undulata

RJU

cifra rája

Rajiformes

SRX

rájaalakúak

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

grönlandi laposhal

Sardina pilchardus

PIL

szardínia

Scomber scombrus

MAC

makréla

Scophthalmus rhombus

BLL

sima rombuszhal

Sebastes spp.

RED

vörös álsügérek

Solea solea

SOL

közönséges nyelvhal

Solea spp.

SOO

nyelvhalak

Sprattus sprattus

SPR

spratt

Squalus acanthias

DGS

tüskéscápa

Tetrapturus albidus

WHM

fehér marlin

Thunnus alalunga

ALB

germon

Thunnus maccoyii

SBF

déli kékúszójú tonhal

Thunnus obesus

BET

nagyszemű tonhal

Thunnus thynnus

BFT

kékúszójú tonhal

Trachurus murphyi

CJM

chilei fattyúmakréla

Trachurus spp.

JAX

fattyúmakrélák

Trisopterus esmarkii

NOP

norvég tőkehal

Urophycis tenuis

HKW

fehér villás tőkehal

Xiphias gladius

SWO

kardhal

A következő, kizárólag magyarázatként szolgáló táblázat a fajok közönséges nevének és tudományos nevének megfelelését tartalmazza:Közönséges név

Hárombetűs kód

Tudományos név

antarktiszi fogashal

TOA

Dissostichus mawsoni

aranylazac

ARU

Argentina silus

atlanti ördögrája

RMB

Manta birostris

atlanti tükörhal

ORY

Hoplostethus atlanticus

ausztráliai szürke tőkehal

NOS

Notothenia squamifrons

búvárcápa

SCK

Dalatias licha

chilei fattyúmakréla

CJM

Trachurus murphyi

chilei tengeri sügér

TOP

Dissostichus eleginoides

cifra rája

RJU

Raja undulata

csíkos jéghal

ANI

Champsocephalus gunnari

csíkos rája

RJE

Raja microocellata

csillagrája

RJR

Raja radiata

dél-georgiai jéghal

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

déli kékúszójú tonhal

SBF

Thunnus maccoyii

disznófejűhal-félék

BOR

Caproidae

egyszarvú jéghal

LIC

Channichthys rhinoceratus

érdes laposhal

PLA

Hippoglossoides platessoides

érdes rája

RJF

Raja fullonica

érdes tüskéscápa

GUQ

Centrophorus squamosus

északi menyhal

LIN

Molva molva

farkassügér

BSS

Dicentrarchus labrax

fattyúmakrélák

JAX

Trachurus spp.

fehér marlin

WHM

Tetrapturus albidus

fehér rája

RJA

Raja alba

fehér villás tőkehal

HKW

Urophycis tenuis

fekete tőkehal

POK

Pollachius virens

fogashalak

TOT

Dissostichus spp.

foltos rája

RJM

Raja montagui

foltos tőkehal

HAD

Melanogrammus aeglefinus

germon

ALB

Thunnus alalunga

gránátoshal

RNG

Coryphaenoides rupestris

gránátoshalak

GRV

Macrourus spp.

grönlandi laposhal

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

hering

HER

Clupea harengus

heringcápa

POR

Lamna nasus

homoki angolnák

SAN

Ammodytes spp.

jeges-tengeri pókok

PCR

Chionoecetes spp.

kakukkrája

RJN

Leucoraja naevus

kapellán

CAP

Mallotus villosus

kardhal

SWO

Xiphias gladius

kék menyhal

BLI

Molva dypterygia

kék puhatőkehal

WHB

Micromesistius poutassou

kékúszójú tonhal

BFT

Thunnus thynnus

kisfejű lepényhal

LEM

Microstomus kitt

kormos marlin

BUM

Makaira nigricans

közönséges kutyacápa

GAG

Galeorhinus galeus

közönséges nyelvhal

SOL

Solea solea

közönséges tőkehal

COD

Gadus morhua

krill

KRI

Euphausia superba

kurtafarkú rája

RJH

Raja brachyura

lepényhal-alakúak

FLX

Pleuronectiformes

madárcsőrű tüskéscápa

DCA

Deania calcea

makréla

MAC

Scomber scombrus

márványos sügér

NOR

Notothenia rossii

mélytengeri tarisznyarákok

GER

Chaceon spp.

nagy lámpáscápa

ETR

Etmopterus princeps

nagy rombuszhal

TUR

Scophthalmus maximus

nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

norvég garnéla

PRA

Pandalus borealis

norvég homár

NEP

Nephrops norvegicus

norvég menyhal

USK

Brosme brosme

norvég rája

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

norvég tőkehal

NOP

Trisopterus esmarkii

nyálkásfejű halak

ALF

Beryx spp.

nyelvhalak

SOO

Solea spp.

ostoros garnélák

PEN

Penaeus spp.

ördöghalfélék

ANF

Lophiidae

páncélosfejű sügérek

EDW

Pseudopentaceros spp.

portugál cápa

CYO

Centroscymnus coelolepis

púpos tőkehal

NOG

Notothenia gibberifrons

rájaalakúak

SRX

Rajiformes

rombuszhalak

LEZ

Lepidorhombus spp.

sápadt rája

RJI

Raja circularis

sárgafarkú lepényhal

YEL

Limanda ferruginea

sávos tőkehal

POL

Pollachius pollachius

scotia-tengeri jéghal

SSI

Chaenocephalus aceratus

sebes kalmár

SQI

Illex illecebrosus

sima lámpáscápa

ETP

Etmopterus pusillus

sima lepényhal

PLE

Pleuronectes platessa

sima rája (mindkét faja)

RJB

Dipturus batis (vö. Dipturus flossada és vö. Dipturus intermedia)

sima rombuszhal

BLL

Scophthalmus rhombus

spratt

SPR

Sprattus sprattus

szardella

ANE

Engraulis encrasicolus

szardínia

PIL

Sardina pilchardus

szürke tőkehal

HKE

Merluccius merluccius

tarisznyarákok

PAI

Paralomis spp.

tintahal

SQS

Martialia hyadesi

tüskés rája

RJC

Raja clavata

tüskéscápa

DGS

Squalus acanthias

vékonybajszú tőkehal

WHG

Merlangius merlangus

vörös álsügérek

RED

Sebastes spp.

vörös lepényhal

WIT

Glyptocephalus cynoglossus
IA. MELLÉKLET

A SKAGERRAK, A KATTEGAT, AZ ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ÉS 14 ALTERÜLET, A CECAF UNIÓS VIZEI ÉS FRANCIA GUYANA VIZEIFaj:

homokiangolna-félék és a kapcsolódó járulékos fogások

Ammodytes spp.

Övezet:

a 2a, 3a és 4 övezet uniós vizei (1)

Dánia

0

(2)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

Németország

0

(2)

Svédország

0

(2)

Unió

0

(2)

 

Egyesült Királyság

0

(2)

 

 

TAC

0

 

 

(1)

Kivéve az egyesült királysági alapvonalaktól számított hat tengeri mérföldön belüli vizeket Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál

(2)

A kvóta legfeljebb 2 %-át a vékonybajszú tőkehal és a makréla járulékos fogásai is képezhetik (OT1/*2A3A4X). A vékonybajszú tőkehalnak és a makrélának a kvótába e rendelkezés alapján beleszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át

Különleges feltétel: az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók ki a következő homokiangolna-gazdálkodási területeken, a III. mellékletben meghatározottak szerint:

Övezet: a homokiangolna-gazdálkodási területek uniós vizei 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dánia

0

0

0

0

0

0

0

Németország

0

0

0

0

0

0

0

Svédország

0

0

0

0

0

0

0

Unió

0

0

0

0

0

0

0

Egyesült Királyság

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

0

0

0Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

az 1 és 2 övezet uniós és nemzetközi vizei

(ARU/1/2.)

Németország

6

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

2

 

Hollandia

5

 

Unió

13

 

Egyesült Királyság

10

 

 

TAC

23

 Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

a 3a és 4 övezet uniós vizei

(ARU/3A4-C)

Dánia

273

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

3

 

Franciaország

2

 

Írország

2

 

Hollandia

13

 

Svédország

11

 

Unió

304

 

Egyesült Királyság

5

 

 

TAC

309

 Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

az 5, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizei

(ARU/567.)

Németország

71

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

2

 

Írország

66

 

Hollandia

742

 

Unió

881

 

Egyesült Királyság

52

 

 

TAC

933

 Faj:

norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

az 1, 2 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(USK/1214EI)

Németország

2

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

2

(1)

Egyéb

1

(1)

Unió

5

(1)

Egyesült Királyság

2

(1)

 

TAC

7

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a faj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (USK/1214EI_AMS).Faj:

norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

az ICES 4 övezet uniós vizei

(USK/04-C.)

Dánia

17

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

5

 

Franciaország

12

 

Svédország

2

 

Egyéb

2

(1)

Unió

38

 

Egyesült Királyság

26

 

 

TAC

64

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a faj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (USK/04-C_AMS).Faj:

norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

az 5, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizei

(USK/567EI.)

Németország

4

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Spanyolország

15

 

Franciaország

176

 

Írország

17

 

Egyéb

4

(1)

Unió

216

 

Norvégia

731

(2) (3) (4) (5)

Egyesült Királyság

85

 

 

TAC

1 032

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a faj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (USK/567EI_AMS).

(2)

A 2a, 4, 5b, 6 és 7 övezet uniós vizein halászható (USK/*24X7C).

(3)

Különleges feltétel: ebből hajónként más fajok 25 %-os mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett az 5b, 6 és 7 övezetben. Ez a mérték azonban túlléphető az adott területen folytatott halászat kezdetét követő első 24 órában. A más fajok járulékos fogásának összmennyisége az 5b, 6 és 7 övezetben nem haladhatja meg az alábbiakban megadott mennyiséget (tonnában) (OTH/*5B67-). A közönséges tőkehal e rendelkezés szerinti járulékos fogásai a 6a övezetben nem haladhatják meg az 5 %-ot.

750

 

 

(4)

Az északi menyhallal együtt. Az 5b, 6 és 7 övezetben Norvégia következő kvótái kizárólag horogsorokkal halászhatók le:

 

 

 

 

 

Északi menyhal (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

Norvég menyhal (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Norvégia norvégmenyhal- és északimenyhal-kvótája felcserélhető a következő mennyiség erejéig (tonnában):

500

 

 Faj:

norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(USK/04-N.)

Belgium

0

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

41

 

Németország

0

 

Franciaország

0

 

Hollandia

0

 

Unió

41

 

Egyesült Királyság

1

 

 

TAC

Nem releváns

 

▼M1Faj:

disznófejűhal-félék

Caproidae

Övezet:

a 6, 7 és 8 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BOR/678-)

Dánia

1 645

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Írország

4 632

 

Unió

6 277

 

Egyesült Királyság

426

 

 

TAC

6 703

 

▼BFaj:

hering (1)

Clupea harengus

Övezet:

3a

(HER/03A.)

Dánia

2 577

(2)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

41

(2)

Svédország

2 696

(2)

Unió

5 314

(2)

Norvégia

818

 

Feröer szigetek

0

(3)

 

TAC

6 132

 

(1)

Legalább 32 mm szembőségű hálókkal ejtett heringfogások.

(2)

Különleges feltétel: e mennyiség legfeljebb 50 %-a halászható az ICES 4 övezet uniós vizein (HER/*04-C.).

(3)

Csak a Skagerrakban (HER/*03AN.) halászható.Faj:

hering (1)

Clupea harengus

Övezet:

az ICES 4 övezetnek az é. sz. 53°30′-től északra fekvő uniós és norvég vizei

(HER/4AB.)

Dánia

14 867

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

9 851

 

Franciaország

5 168

 

Hollandia

12 929

 

Svédország

978

 

Unió

43 793

 

Feröer szigetek

63

 

Norvégia

27 913

(2)

Egyesült Királyság

13 896

 

TAC

96 252

 

(1)

Legalább 32 mm szembőségű hálókkal ejtett heringfogások.

(2)

Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből. Az említett kvóta határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek (tonnában) halászhatók a 4a és 4b övezet uniós vizein (HER/*4AB-C). További legfeljebb 10 000 tonna mennyiség kerül odaítélésre, ha Norvégia ilyen növelést kér.

12 500

 

 

 

Különleges feltétel: az említett kvóták határértékein belül az Unió által legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizeken. További legfeljebb 2 500 tonna mennyiség kerül odaítélésre, ha az Unió ilyen növelést kér.

Norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre (HER/*4N-S62)

 

 

 

Unió

12 500

 

 

 Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(HER/4N-S62)

Svédország

237

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

237

 

 

TAC

96 252

 

(1)

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az említett fajok vonatkozásában megállapított kvótákba.Faj:

hering (1)

Clupea harengus

Övezet:

3a

(HER/03A-BC)

Dánia

1 423

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

13

 

Svédország

229

 

Unió

1 665

 

 

TAC

1 665

 

(1)

Kizárólag a 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal járulékosan ejtett heringfogásokra vonatkozóan.Faj:

hering (1)

Clupea harengus

Övezet:

4 és 7d, valamint a 2a övezet uniós vizei

(HER/2A47DX)

Belgium

11

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

2 143

 

Németország

11

 

Franciaország

11

 

Hollandia

11

 

Svédország

11

 

Unió

2 198

 

Egyesült Királyság

41

 

 

TAC

2 239

 

(1)

Kizárólag a 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal járulékosan ejtett heringfogásokra vonatkozóan.Faj:

hering (1)

Clupea harengus

Övezet:

4c, 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgium

2 158

(3)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

200

(3)

Németország

133

(3)

Franciaország

2 569

(3)

Hollandia

4 541

(3)

Unió

9 601

(3)

Egyesült Királyság

988

(3)

 

TAC

96 252

 

(1)

Kizárólag a legalább 32 mm szembőségű hálókkal ejtett heringfogásokra vonatkozóan.

(2)

A blackwateri állomány kivételével a Temze-torkolat tengeri részében, a Landguard-foktól (é. sz. 51° 56′, k. h. 1° 19,1′) dél felé az é. sz. 51° 33′-ig, majd onnan nyugat felé az Egyesült Királyság partvonaláig húzódó loxodromával határolt övezetben található heringállományra vonatkozik.

(3)

Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 50 %-a halászható a 4b övezetben (HER/*04B.).Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

az 5b, 6b és 6aN övezet uniós és nemzetközi vizei (1)

(HER/5B6ANB)

Németország

97

(2)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

19

(2)

Írország

132

(2)

Hollandia

97

(2)

Unió

345

(2)

Egyesült Királyság

526

(2)

 

TAC

871

 

(1)

Az ICES 6a övezet azon részében élő heringállományra vonatkozik, amely a ny. h. 7°-nál húzódó délkörtől keletre és az é. sz. 55°-nál húzódó szélességi körtől északra, vagy a ny. h. 7°-nál húzódó délkörtől nyugatra és az é. sz. 56°-nál húzódó szélességi körtől északra található, kivéve a Clyde területét.

(2)

Az e TAC hatálya alá tartozó ICES övezeteknek az é. sz. 56° és az é. sz. 57°30’ közötti részében tilos a heringhalászat, kivéve az Egyesült Királyság parti vizeinek alapvonalától számított hat tengeri mérföldes sávon belül.Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

6aS (1), 7b és 7c

(HER/6AS7BC)

Írország

309

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Hollandia

31

 

Unió

340

 

 

TAC

340

 

(1)

A 6a övezetnek az é. sz. 56° 00′-től délre és a ny. h. 07° 00′-től nyugatra található részén előforduló heringállományra vonatkozik.Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Írország

525

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

525

 

Egyesült Királyság

1 491

 

 

TAC

2 016

 

(1)

Ezen övezet területe a következők által határolt területtel csökken:

— északról az é. sz. 52° 30′,

— délről az é. sz. 52° 00′,

— nyugatról Írország partjai,

— keletről az Egyesült Királyság partjai.Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

7e és 7f

(HER/7EF.)

Franciaország

116

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

116

 

Egyesült Királyság

116

 

 

TAC

232

 Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

7g (1), 7h (1), 7j (1) és 7k (1)

(HER/7G-K.)

Németország

3

(2)

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

14

(2)

Írország

188

(2)

Hollandia

14

(2)

Unió

219

(2)

Egyesült Királyság

0

(2)

 

TAC

219

(2)

(1)

Ezen övezet területe a következők által határolt területtel növekszik:

— északról az é. sz. 52° 30′,

— délről az é. sz. 52° 00′,

— nyugatról Írország partjai,

— keletről az Egyesült Királyság partjai.

(2)

Ez a kvóta kizárólag a megfigyelési halászati programban részt vevő hajók számára osztható ki, hogy az ICES értékelésének megfelelően az említett állományra vonatkozóan lehetőség nyíljon a halászaton alapuló adatgyűjtésre. Az érintett tagállamok a fogások engedélyezését megelőzően értesítést küldenek a Bizottság részére a programban részt vevő hajó(k) nevéről.Faj:

szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

8

(ANE/08.)

Spanyolország

29 700

 

Analitikai TAC

Franciaország

3 300

 

Unió

33 000

 

 

TAC

33 000

 Faj:

szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(ANE/9/3411)

Spanyolország

0

(1)

Elővigyázatossági TAC

Portugália

0

(1)

Unió

0

(1)

 

TAC

0

(1)

(1)

A kvóta kizárólag 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig halászható.Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgium

1

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

421

 

Németország

11

 

Hollandia

3

 

Svédország

74

 

Unió

510

 

 

TAC

526

 Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánia

75

(1)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

Németország

2

(1)

Svédország

46

(1)

Unió

123

(1)

 

TAC

123

(1)

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a faj célzott halászata.Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei; a 3a övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

(COD/2A3AX4)

Belgium

109

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

625

 

Németország

396

 

Franciaország

134

(1)

Hollandia

353

(1)

Svédország

4

 

Unió

1 621

 

Norvégia

626

(2)

Egyesült Királyság

1 433

(1)

 

TAC

3 680

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a következő övezetben: 7d (COD/*07D.).

(2)

Uniós vizeken is halászható. Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.

Különleges feltétel: az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

az ICES 4 övezet norvég vizei (COD/*04N-)

 

 

Unió

2 655

 

 

 Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(COD/4N-S62)

Svédország

96

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

96

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

6b; az 5b övezetnek a ny. h. 12° 00′-től nyugatra eső uniós és nemzetközi vizei, valamint a 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(COD/5W6-14)

Belgium

0

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

0

 

Franciaország

2

 

Írország

1

 

Unió

3

 

Egyesült Királyság

3

 

 

TAC

6

 Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

6a; az 5b övezetnek a ny. h. 12° 00′-től keletre eső uniós és nemzetközi vizei

(COD/5BE6A)

Belgium

1

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 9. cikke alkalmazandó.

Németország

5

(1)

Franciaország

51

(1)

Írország

71

(1)

Unió

128

(1)

Egyesült Királyság

193

(1)

 

TAC

321

(1)

(1)

Kizárólag a más fajok halászatában járulékosan kifogott közönséges tőkehalra vonatkozóan. E kvóta keretében nem engedélyezett a közönséges tőkehal célzott halászata.Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

7a

(COD/07A.)

Belgium

1

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

2

(1)

Írország

43

(1)

Hollandia

0

(1)

Unió

46

(1)

Egyesült Királyság

19

(1)

 

TAC

65

(1)

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a faj célzott halászata.Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(COD/7XAD34)

Belgium

5

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 9. cikke alkalmazandó.

Franciaország

74

(1)

Írország

115

(1)

Hollandia

0

(1)

Unió

194

(1)

Egyesült Királyság

8

(1)

 

TAC

202

(1)

(1)

Kizárólag a más fajok halászatában járulékosan kifogott közönséges tőkehalra vonatkozóan. E kvóta keretében nem engedélyezett a közönséges tőkehal célzott halászata.Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

7d

(COD/07D.)

Belgium

9

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

180

(1)

Hollandia

5

(1)

Unió

194

(1)

Egyesült Királyság

20

(1)

 

TAC

214

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a következő övezetekben: 4; a 2a övezet uniós vizei; a 3a övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része (COD/*2A3X4).Faj:

rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(LEZ/2AC4-C)

Belgium

2

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

2

 

Németország

2

 

Franciaország

12

 

Hollandia

10

 

Unió

28

 

Egyesült Királyság

703

 

 

TAC

731

 Faj:

rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

az 5b és a 6 övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(LEZ/56-14)

Spanyolország

168

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

654

(1)

Írország

191

 

Unió

1 013

 

Egyesült Királyság

463

(1)

 

TAC

1 476

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a következő övezetekben: a 2a és 4 övezet uniós vizei (LEZ/*2AC4C).Faj:

rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

7

(LEZ/07.)

Belgium

127

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Spanyolország

1 405

(2)

Franciaország

1 705

(2)

Írország

775

(2)

Unió

4 012

 

Egyesült Királyság

671

(2)

 

TAC

4 683

 

(1)

E kvóta 10 %-a felhasználható a 8a, 8b, 8d és 8e övezetben (LEZ/*8ABDE) a nyelvhal célzott halászata során ejtett járulékos fogások céljára.

(2)

E kvóta 35 %-a halászható a 8a, 8b, 8d és 8e övezetben (LEZ/*8ABDE).Faj:

rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanyolország

248

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

200

 

Unió

448

 

 

TAC

448

 Faj:

rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

8c, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(LEZ/8C3411)

Spanyolország

1 912

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

96

 

Portugália

64

 

Unió

2 072

 

 

TAC

2 158

 Faj:

ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(ANF/2AC4-C)

Belgium

125

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

275

(1)

Németország

134

(1)

Franciaország

26

(1)

Hollandia

94

(1)

Svédország

3

(1)

Unió

657

(1)

Egyesült Királyság

2 865

(1)

 

 

TAC

3 522

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 10 %-a halászható a következő övezetekben: 6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei (ANF/*56-14).Faj:

ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(ANF/04-N.)

Belgium

3

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

326

 

Németország

5

 

Hollandia

5

 

Unió

349

 

Egyesült Királyság

76

 

 

TAC

Nem releváns

 Faj:

ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(ANF/56-14)

Belgium

72

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

82

(1)

Spanyolország

77

 

Franciaország

881

(1)

Írország

199

 

Hollandia

69

(1)

Unió

1 380

 

Egyesült Királyság

613

(1)

 

TAC

1 993

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a következő övezetekben: a 2a és 4 övezet uniós vizei (ANF/*2AC4C).

▼M1Faj:

ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

7

(ANF/07.)

Belgium

1 468

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

164

(1)

Spanyolország

583

(1)

Franciaország

9 419

(1)

Írország

1 204

(1)

Hollandia

190

(1)

Unió

13 028

(1)

Egyesült Királyság

2 857

(1)

 

TAC

15 885

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 10 %-a halászható a 8a, 8b, 8d és 8e övezetben (ANF/*8ABDE)

▼BFaj:

ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanyolország

343

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

1 909

 

Unió

2 252

 

 

TAC

2 252

 Faj:

ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

8c, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(ANF/8C3411)

Spanyolország

2 934

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

3

 

Portugália

584

 

Unió

3 521

 

 

TAC

3 672

 Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

3a

(HAD/03A.)

Belgium

3

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

442

 

Németország

28

 

Hollandia

1

 

Svédország

52

 

Unió

526

 

 

TAC

548

 Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei

(HAD/2AC4.)

Belgium

52

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

354

 

Németország

225

 

Franciaország

393

 

Hollandia

39

 

Svédország

36

 

Unió

1 099

 

Norvégia

1 975

 

Egyesült Királyság

5 840

 

 

TAC

8 914

 

Különleges feltétel: az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

az ICES 4 övezet norvég vizei (HAD/*04N-)

 

 

 

Unió

5 161

 

 

 Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(HAD/4N-S62)

Svédország

177

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

177

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A közönséges tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

a 6b, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(HAD/6B1214)

Belgium

6

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

7

 

Franciaország

289

 

Írország

206

 

Unió

508

 

Egyesült Királyság

2 111

 

 

TAC

2 619

 Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

az 5b és 6a övezet uniós és nemzetközi vizei

(HAD/5BC6A.)

Belgium

1

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

1

(1)

Franciaország

55

(1)

Írország

163

(1)

Unió

220

 

Egyesült Királyság

774

(1)

 

TAC

994

 

(1)

E kvóta legfeljebb 10 %-a halászható az ICES 4 övezetben és a 2a övezet uniós vizein (HAD/*2AC4.).Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

7b–k, 8, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(HAD/7X7A34)

Belgium

30

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

1 810

 

Írország

603

 

Unió

2 443

 

Egyesült Királyság

272

 

 

TAC

2 715

 Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

7a

(HAD/07A.)

Belgium

13

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

57

 

Írország

342

 

Unió

412

 

Egyesült Királyság

378

 

 

TAC

790

 Faj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

3a

(WHG/03A.)

Dánia

292

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Hollandia

1

 

Svédország

31

 

Unió

324

 

 

TAC

415

 Faj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei

(WHG/2AC4.)

Belgium

82

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

356

 

Németország

93

 

Franciaország

535

 

Hollandia

206

 

Svédország

1

 

Unió

1 273

 

Norvégia

304

(1)

Egyesült Királyság

2 573

 

 

TAC

4 290

 

(1)

Uniós vizeken is halászható. Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.

Különleges feltétel: az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

az ICES 4 övezet norvég vizei (WHG/*04N-)

 

 

Unió

2 700

 

 

 Faj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(WHG/56-14)

Németország

1

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 9. cikke alkalmazandó.

Franciaország

14

(1)

Írország

68

(1)

Unió

83

(1)

Egyesült Királyság

151

(1)

 

TAC

234

(1)

(1)

Kizárólag a más fajok halászatában járulékosan kifogott vékonybajszú tőkehalra vonatkozóan. E kvóta keretében nem engedélyezett a vékonybajszú tőkehal célzott halászata.Faj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

7a

(WHG/07A.)

Belgium

1

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 9. cikke alkalmazandó.

Franciaország

6

(1)

Írország

104

(1)

Hollandia

0

(1)

Unió

111

(1)

Egyesült Királyság

70

(1)

 

TAC

181

(1)

(1)

Kizárólag a más fajok halászatában járulékosan kifogott vékonybajszú tőkehalra vonatkozóan. E kvóta keretében nem engedélyezett a vékonybajszú tőkehal célzott halászata.

▼M1Faj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j és 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgium

37

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

2 258

 

Írország

1 629

 

Hollandia

18

 

Unió

3 942

 

Egyesült Királyság

404

 

 

TAC

4 346

 

▼BFaj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

8

(WHG/08.)

Spanyolország

880

 

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

1 321

 

Unió

2 201

 

 

TAC

2 276

 Faj:

vékonybajszú tőkehal és sávos tőkehal

Merlangius merlangus és Pollachius pollachius

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(W/P/4N-S62)

Svédország

48

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

48

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.Faj:

szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

3a

(HKE/03A.)

Dánia

784

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Svédország

67

(1)

Unió

851

 

 

TAC

851

 

(1)

Ez a kvóta átvihető a 2a és 4 övezet uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.Faj:

szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(HKE/2AC4-C)

Belgium

14

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

570

(1)

Németország

65

(1)

Franciaország

126

(1)

Hollandia

33

(1)

Unió

808

(1)

Egyesült Királyság

178

(1)

 

TAC

986

 

(1)

E kvóta legfeljebb 10 %-a felhasználható a 3a övezetben ejtett járulékos fogások céljára (HKE/*03A.).Faj:

szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

6 és 7; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(HKE/571214)

Belgium

146

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Spanyolország

4 667

 

Franciaország

7 207

(1)

Írország

873

 

Hollandia

94

(1)

Unió

12 987

 

Egyesült Királyság

2 845

(1)

 

TAC

15 832

 

(1)

Ez a kvóta átvihető a 2a és 4 övezet uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.

Különleges feltétel: az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

8a, 8b, 8d és 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

Belgium

19

 

 

 

Spanyolország

753

 

 

 

Franciaország

753

 

 

 

Írország

94

 

 

 

Hollandia

10

 

 

 

Unió

1 629

 

 

 

Egyesült Királyság

424

 

 

 Faj:

szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgium

5

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Spanyolország

3 249

 

Franciaország

7 296

 

Hollandia

10

(1)

Unió

10 560

 

 

TAC

10 560

 

(1)

Ez a kvóta átvihető az ICES 4 övezetre, illetve a 2a övezet uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.

Különleges feltétel: az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

6 és 7; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei (HKE/*57-14)

Belgium

1

 

 

 

Spanyolország

941

 

 

 

Franciaország

1 694

 

 

 

Hollandia

3

 

 

 

Unió

2 639

 

 

 Faj:

szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

8c, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(HKE/8C3411)

Spanyolország

5 320

 

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

511

 

Portugália

2 483

 

Unió

8 314

 

 

TAC

8 517

 Faj:

kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

a 2 és 4 övezet norvég vizei

(WHB/24-N.)

Dánia

0

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

0

 

Egyesült Királyság

0

 

 

TAC

Nem releváns

 

▼M1Faj:

kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(WHB/1X14)

Dánia

34 892

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

13 566

(1)

Spanyolország

29 581

(1) (2)

Franciaország

24 282

(1)

Írország

27 019

(1)

Hollandia

42 546

(1)

Portugália

2 748

(1) (2)

Svédország

8 631

(1)

Unió

183 265

(1) (3)

Norvégia

69 930

 

Feröer szigetek

7 000

 

Egyesült Királyság

45 274

(1)

 

TAC

Nem releváns

(1)

Különleges feltétel: az Unió számára biztosított 24 375 tonnás hozzáférési korláton belül a tagállamok legfeljebb a kvótáik következő százalékarányáig halászhatnak a Feröer szigeteki vizeken (WHB/*05-F.): 14,3 %.

(2)

Ez a kvóta átvihető a 8c, 9 és 10 övezetre, valamint a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizeire. Az ilyen átvitelekről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.

(3)

Különleges feltétel: az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizeire (WHB/*NZJM1), valamint a 8c, 9 és 10 övezetre, továbbá a CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) körzet uniós vizeire vonatkozó uniós kvótákból a következő mennyiség halászható a norvég gazdasági övezetben vagy a Jan Mayen körüli halászati övezetben:

133 566Faj:

kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

8c, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(WHB/8C3411)

Spanyolország

25 065

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Portugália

6 266

 

Unió

31 331

(1)

 

TAC

Nem releváns

(1)

Különleges feltétel: az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizeire (WHB/*NZJM1), valamint a 8c, 9 és 10 övezetre, továbbá a CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) körzet uniós vizeire vonatkozó uniós kvótákból a következő mennyiség halászható a norvég gazdasági övezetben vagy a Jan Mayen körüli halászati övezetben:

133 566Faj:

kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

a 2, 4a, 5, 6 (az é. sz. 56° 30′-től északra) és 7 (a ny. h. 12°-tól nyugatra) övezet uniós vizei

(WHB/24A567)

Norvégia

133 566

(1) (2)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Feröer szigetek

26 250

(3) (4)

 

TAC

Nem releváns

(1)

Beleszámítandó a Norvégia által megállapított kvótába.

(2)

Különleges feltétel: a 4a övezetben ejtett fogásmennyiség nem haladhatja meg a következő értéket (WHB/*04A-C):

28 000

Ez a 4a övezetre vonatkozó fogási korlát Norvégia hozzáférési korlátjának a következő százalékos arányát teszi ki:

18 %

(3)

Beszámítandó a Feröer szigetek által megállapított kvótába.

(4)

Különleges feltételek: a 6b övezetben (WHB/*06B-C) is halászható. A 4a övezetben ejtett fogásmennyiség nem haladhatja meg a következő értéket (WHB/*04A-C):

6 563

▼BFaj:

kisfejű lepényhal és vörös lepényhal

Microstomus kitt és

Glyptocephalus cynoglossus

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(L/W/2AC4-C)

Belgium

92

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

253

 

Németország

33

 

Franciaország

69

 

Hollandia

211

 

Svédország

3

 

Unió

661

 

Egyesült Királyság

1 036

 

 

TAC

1 697

 Faj:

kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

az 5b, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/5B67-)

Németország

28

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Észtország

4

 

Spanyolország

89

 

Franciaország

2 032

 

Írország

8

 

Litvánia

2

 

Lengyelország

1

 

Egyéb

8

(1)

Unió

2 172

 

Norvégia

63

(2)

Feröer szigetek

38

(3)

Egyesült Királyság

517

 

 

TAC

2 790

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a faj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (BLI/5B67_AMS).

(2)

A 2a, 4, 5b, 6 és 7 övezet uniós vizein (BLI/*24X7C) halászható.

(3)

A gránátoshal és a fekete abroncshal járulékos fogásait bele kell számítani e kvótába. A 6a övezetnek az é. sz. 56° 30′-től északra eső uniós vizein és a 6b övezetben halászható. E rendelkezés nem alkalmazandó a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fogásokra.Faj:

kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

az ICES 12 övezet nemzetközi vizei

(BLI/12INT-)

Észtország

0

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Spanyolország

33

(1)

Franciaország

1

(1)

Litvánia

0

(1)

Egyéb

0

(1)

Unió

34

(1)

Egyesült Királyság

0

(1)

 

TAC

34

(1)

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a faj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (BLI/12INT_AMS).Faj:

kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

a 2 és 4 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/24-)

Dánia

1

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

1

 

Írország

1

 

Franciaország

4

 

Egyéb

1

(1)

Unió

8

 

Egyesült Királyság

2

 

 

TAC

10

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a faj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (BLI/24_AMS).Faj:

kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

a 3a övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/03A-)

Dánia

1

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

0

 

Svédország

1

 

Unió

2

 

 

TAC

2

 Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az 1 és 2 övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/1/2.)

Dánia

7

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

7

 

Franciaország

7

 

Egyéb

3

(1)

Unió

24

 

Egyesült Királyság

7

 

 

TAC

31

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a faj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (LIN/1/2_AMS).Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

a 3a övezet uniós vizei

(LIN/03A-C.)

Belgium

3

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

25

 

Németország

3

 

Svédország

10

 

Unió

41

 

Egyesült Királyság

3

 

 

TAC

44

 Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az ICES 4 övezet uniós vizei

(LIN/04-C.)

Belgium

7

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

106

(1)

Németország

66

(1)

Franciaország

59

 

Hollandia

2

 

Svédország

5

(1)

Unió

245

 

Egyesült Királyság

815

(1)

 

TAC

1 060

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 25 %-a, de maximum 75 tonna halászható a 3a övezet uniós vizein (LIN/*03A-C).Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az ICES 5 övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/05EI.)

Belgium

2

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

2

 

Németország

2

 

Franciaország

2

 

Unió

8

 

Egyesült Királyság

2

 

 

TAC

10

 Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

a 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/6X14.)

Belgium

12

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

2

(1)

Németország

42

(1)

Írország

225

 

Spanyolország

840

 

Franciaország

896

(1)

Portugália

2

 

Unió

2 019

 

Norvégia

2 000

(2) (3) (4)

 

Feröer szigetek

50

(5) (6)

 

Egyesült Királyság

1 032

(1)

 

TAC

5 101

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 35 %-a halászható a következő övezetekben: az ICES 4 övezet uniós vizei (LIN/*04-C.).

(2)

Különleges feltétel: ebből hajónként más fajok 25 %-os mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett az 5b, 6 és 7 övezetben. Ez a mérték azonban túlléphető az adott területen folytatott halászat kezdetét követő első 24 órában. A más fajok járulékos fogásának összmennyisége az 5b, 6 és 7 övezetben nem haladhatja meg az alábbiakban megadott mennyiséget (tonnában) (OTH/*6X14.). A közönséges tőkehal e rendelkezés szerinti járulékos fogásai a 6a övezetben nem haladhatják meg az 5 %-ot.

750

 

 

 

(3)

A norvég menyhallal együtt. Az 5b, 6 és 7 övezetben Norvégia következő kvótái kizárólag horogsorokkal halászhatók le:

 

 

 

 

 

 

északi menyhal (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

norvég menyhal (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

Norvégia északimenyhal- és norvégmenyhalkvótája felcserélhető a következő mennyiség erejéig (tonnában):

500

 

 

(5)

A norvég menyhallal együtt. A 6b és a 6a övezetnek az é. sz. 56° 30′-től északra található vizein halászható (LIN/*6BAN.).

(6)

Különleges feltétel: ebből hajónként más fajok 20 %-os mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett a 6a és 6b övezetben. Ez a mérték azonban túlléphető az adott területen folytatott halászat kezdetét követő első 24 órában. A más fajok vonatkozásában a 6a és 6b övezetben ejtett járulékos fogások összmennyisége nem haladhatja meg a következő, tonnában kifejezett mennyiséget (OTH/*6AB.):

19Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(LIN/04-N.)

Belgium

2

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

297

 

Németország

8

 

Franciaország

3

 

Hollandia

1

 

Unió

311

 

Egyesült Királyság

27

 

 

TAC

Nem releváns

 Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

3a

(NEP/03A.)

Dánia

9 084

 

Analitikai TAC

Németország

26

 

Svédország

3 250

 

Unió

12 360

 

 

TAC

12 360

 Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(NEP/2AC4-C)

Belgium

301

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

301

 

Németország

5

 

Franciaország

9

 

Hollandia

155

 

Unió

771

 

Egyesült Királyság

4 981

 

 

TAC

5 752

 Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(NEP/04-N.)

Dánia

142

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

0

 

Unió

142

 

Egyesült Királyság

8

 

 

TAC

Nem releváns

 Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei

(NEP/5BC6.)

Spanyolország

8

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

32

 

Írország

54

 

Unió

94

 

Egyesült Királyság

3 881

 

 

TAC

3 975

 

▼M1Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

7

(NEP/07.)

Spanyolország

252

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

1 022

(1)

Írország

1 550

(1)

Unió

2 824

(1)

Egyesült Királyság

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetben:

Az ICES 7 alterület 16. funkcionális egysége (NEP/*07U16):

Spanyolország

437

Franciaország

274

Írország

526

Unió

1 237

Egyesült Királyság

213

▼BFaj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(NEP/8ABDE.)

Spanyolország

239

 

Analitikai TAC

Franciaország

3 745

 

Unió

3 984

 

 

TAC

3 984

 Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

8c

(NEP/08C.)

Spanyolország

2,4

(1)

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

0,0

(1)

Unió

2,4

(1)

 

TAC

2,4

(1)

(1)

Kizárólag az egységnyi erőkifejtésre jutó halfogási (CPUE) adatok gyűjtésére szolgáló megfigyelési halászati program keretében a fedélzeten megfigyelőket szállító hajókkal ejtett fogásokra vonatkozik:

- augusztusban és szeptemberben havi öt út során 1,7 tonna a 25. funkcionális egységben,

- júliusban 7 nap során 0,7 tonna a 31. funkcionális egységben.Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(NEP/9/3411)

Spanyolország

94

(1)

Elővigyázatossági TAC

Portugália

280

(1)

Unió

374

(1) (2)

 

TAC

374

(1) (2)

(1)

Ennek legfeljebb 6 %-a halászható az ICES 9a körzet 26. és 27. funkcionális egységében (NEP/*9U267).

(2)

A fent említett TAC határértékein belül legfeljebb a következő mennyiség fogható az ICES 9a körzet 30. funkcionális egységében (NEP/*9U30): 65Faj:

norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

3a

(PRA/03A.)

Dánia

531

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Svédország

286

 

Unió

817

 

 

TAC

1 529

 Faj:

norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(PRA/2AC4-C)

Dánia

45

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Hollandia

0

 

Svédország

2

 

Unió

47

 

Egyesült Királyság

13

 

 

TAC

60

 Faj:

norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(PRA/4N-S62)

Dánia

50

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Svédország

31

(1)

Unió

81

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótákba.Faj:

ostoros garnélák

Penaeus spp.

Övezet:

Francia Guyana vizei

(PEN/FGU.)

Franciaország

Megállapítandó

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

Unió

Megállapítandó

(1) (2)

 

TAC

Megállapítandó

(1) (2)

(1)

A 30 méternél sekélyebb vizekben tilos a Penaeus subtilis és a Penaeus brasiliensis fajba tartozó garnélák halászata.

(2)

A Franciaország tekintetében megállapított kvótával megegyező mennyiség.Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgium

26

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

3 308

 

Németország

17

 

Hollandia

636

 

Svédország

177

 

Unió

4 164

 

 

TAC

4 912

 Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánia

369

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Németország

4

 

Svédország

41

 

Unió

414

 

 

TAC

719

 Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei; a 3a övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

(PLE/2A3AX4)

Belgium

1 381

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

4 487

 

Németország

1 294

 

Franciaország

259

 

Hollandia

8 627

 

Unió

16 048

 

Norvégia

2 570

(1)

Egyesült Királyság

6 385

 

 

TAC

36 713

 

(1)

Ebből legfeljebb 75 tonna halászható a Skagerrakban (PLE/*03AN.)

 

Különleges feltétel: az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

az ICES 4 övezet norvég vizei (PLE/*04N-)

 

 

Unió

14 010

 

 

 Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei;

a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(PLE/56-14)

Franciaország

2

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Írország

65

 

Unió

67

 

Egyesült Királyság

97

 

 

TAC

164

 Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

7a

(PLE/07A.)

Belgium

29

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

13

 

Írország

361

 

Hollandia

9

 

Unió

412

 

Egyesült Királyság

287

 

 

TAC

699

 Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

7b és 7c

(PLE/7BC.)

Franciaország

4

 

Elővigyázatossági TAC

Írország

15

 

Unió

19

 

 

TAC

19

 

▼M1Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

7d és 7e

(PLE/7DE.)

Belgium

674

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

2 247

 

Unió

2 921

 

Egyesült Királyság

1 198

 

 

TAC

4 119

 

▼BFaj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

7f és 7g

(PLE/7FG.)

Belgium

117

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

211

 

Írország

64

 

Unió

392

 

Egyesült Királyság

110

 

 

TAC

502

 Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

7h, 7j és 7k

(PLE/7HJK.)

Belgium

1

(1)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 9. cikke alkalmazandó.

Franciaország

2

(1)

Írország

8

(1)

Hollandia

4

(1)

Unió

15

(1)

Egyesült Királyság

2

(1)

 

TAC

17

(1)

(1)

Kizárólag a más fajok halászatában járulékosan kifogott sima lepényhalra vonatkozóan. E kvóta keretében nem engedélyezett a sima lepényhal célzott halászata.Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

8, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(PLE/8/3411)

Spanyolország

26

 

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

103

 

Portugália

26

 

Unió

155

 

 

TAC

155

 Faj:

sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(POL/56-14)

Spanyolország

1

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

29

 

Írország

9

 

Unió

39

 

Egyesült Királyság

22

 

 

TAC

61

 Faj:

sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

7

(POL/07.)

Belgium

95

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Spanyolország

6

(1)

Franciaország

2 178

(1)

Írország

232

(1)

Unió

2 511

(1)

Egyesült Királyság

530

(1)

 

TAC

3 041

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 2 %-a halászható a következő övezetekben: 8a, 8b, 8d és 8e (POL/*8ABDE).Faj:

sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(POL/8ABDE.)

Spanyolország

252

 

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

1 230

 

Unió

1 482

 

 

TAC

1 482

 Faj:

sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

8c

(POL/08C.)

Spanyolország

149

 

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

17

 

Unió

166

 

 

TAC

166

 Faj:

sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(POL/9/3411)

Spanyolország

196

(1)

Elővigyázatossági TAC

Portugália

7

(1) (2)

Unió

203

(1)

 

TAC

203

(2)

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a 8c övezet uniós vizein (POL/*08C.).

(2)

Portugália az itt feltüntetett TAC-on felül is halászhat sávos tőkehalat, legfeljebb 98 tonna mennyiségben (POL/93411P).Faj:

fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

3a és 4; a 2a övezet uniós vizei

(POK/2C3A4)

Belgium

7

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

823

 

Németország

2 079

 

Franciaország

4 892

 

Hollandia

21

 

Svédország

113

 

Unió

7 935

 

Norvégia

10 426

(1)

Egyesült Királyság

1 594

 

 

TAC

19 955

 

(1)

Kizárólag az ICES 4 övezet uniós vizein és a 3a övezetben halászható (POK/*3A4-C). Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.Faj:

fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

6; az 5b, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(POK/56-14)

Németország

88

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

870

 

Írország

100

 

Unió

1 058

 

Norvégia

235

(1)

Egyesült Királyság

778

 

 

TAC

2 071

 

(1)

Az é. sz. 56° 30′-től északra halászható (POK/*5614N).Faj:

fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(POK/4N-S62)

Svédország

220

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

220

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal és a vékonybajuszú tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.Faj:

fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

7, 8, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(POK/7/3411)

Belgium

2

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

311

 

Írország

373

 

Unió

686

 

Egyesült Királyság

109

 

 

TAC

795

 Faj:

nagy rombuszhal és sima rombuszhal

Scophthalmus maximus és Scophthalmus rhombus

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(T/B/2AC4-C)

Belgium

119

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

255

 

Németország

65

 

Franciaország

31

 

Hollandia

902

 

Svédország

2

 

Unió

1 374

 

Egyesült Királyság

251

 

 

TAC

1 625

 Faj:

Rájaalakúak

Rajiformes

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(SRX/2AC4-C)

Belgium

73

(1) (2) (3) (4)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

3

(1) (2) (3)

Németország

4

(1) (2) (3)

Franciaország

12

(1) (2) (3) (4)

Hollandia

62

(1) (2) (3) (4)

Unió

154

(1) (3)

Egyesült Királyság

281

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

435

(3)

(1)

Az ICES 4 övezet uniós vizein a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/04-C.), valamint a kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) fogásait külön kell bejelenteni.

(2)

Járulékos fogási kvóta. Ezek a fajok halászati utanként a fedélzeten tárolt fogás élőtömegben kifejezett mennyiségének legfeljebb 25 %-át tehetik ki. Ez a feltétel csak a 15 méternél nagyobb teljes hosszúságú hajókra vonatkozik. E rendelkezés nem alkalmazandó az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fogásokra.

(3)

Ez nem alkalmazandó a kurtafarkú rájára (Raja brachyura) a 2a övezet uniós vizein, valamint a csíkos rájára (Raja microocellata) a 2a és 4 övezet uniós vizein. E fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. A halászokat ösztönözni kell olyan módszerek és eszközök kidolgozására és alkalmazására, amelyek megkönnyítik e fajok egyedeinek gyors és biztonságos visszaengedését.

(4)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 10 %-a halászható a 7d övezet uniós vizein (SRX/*07D2.), az e rendelet 20. és 57. cikkében meghatározott területek tekintetében megállapított tilalmakat nem érintve. A kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), a kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*07D2.) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*07D2.) fogásait külön kell bejelenteni. Ez a különleges feltétel nem vonatkozik a csíkos rájára (Raja microocellata) és a cifra rájára (Raja undulata).Faj:

rájaalakúak

Rajiformes

Övezet:

a 3a övezet uniós vizei

(SRX/03A-C.)

Dánia

9

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Svédország

3

(1)

Unió

12

(1)

 

TAC

12

 

(1)

A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/03A-C.) fogásait külön kell bejelenteni.Faj:

rájaalakúak

Rajiformes

Övezet:

a 6a, 6b, 7a–c és 7e–k övezet uniós vizei

(SRX/67AKXD)

Belgium

230

(1) (2) (3) (4)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Észtország

1

(1) (2) (3) (4)

Franciaország

1 032

(1) (2) (3) (4)

Németország

3

(1) (2) (3) (4)

Írország

332

(1) (2) (3) (4)

Litvánia

5

(1) (2) (3) (4)

Hollandia

1

(1) (2) (3) (4)

Portugália

6

(1) (2) (3) (4)

Spanyolország

278

(1) (2) (3) (4)

Unió

1 888

(1) (2) (3) (4)

Egyesült Királyság

658

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

2 546

(3) (4)

(1)

A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/67AKXD), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/67AKXD), a sápadt rája (Raja circularis) (RJI/67AKXD) és az érdes rája (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) fogásait külön kell bejelenteni.

(2)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a 7d övezet uniós vizein (SRX/*07D.), az e rendelet 20. és 57. cikkében meghatározott területek tekintetében megállapított tilalmakat nem érintve. A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*07D.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*07D.), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*07D.), a sápadt rája (Raja circularis) (RJI/*07D.) és az érdes rája (Raja fullonica) (RJF/*07D.) fogásait külön kell bejelenteni. Ez a különleges feltétel nem vonatkozik a csíkos rájára (Raja microocellata) és a cifra rájára (Raja undulata).

(3)

A csíkos rájára (Raja microocellata) kizárólag a 7f és 7g övezet uniós vizein alkalmazandó. E faj véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. A halászokat ösztönözni kell olyan módszerek és eszközök kidolgozására és alkalmazására, amelyek megkönnyítik e fajok egyedeinek gyors és biztonságos visszaengedését. A csíkos rája esetében a 7f és 7g (RJE/7FG.) övezet uniós vizein az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek halászhatók:

Faj:

csíkos rája

Raja microocellata

Övezet:

a 7f és 7g övezet uniós vizei

(RJE/7FG.)

Belgium

4

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Észtország

0

Franciaország

20

Németország

0

Írország

6

Litvánia

0

Hollandia

0

Portugália

0

Spanyolország

5

Unió

35

Egyesült Királyság

13

 

 

TAC

48

 

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a 7d övezet uniós vizein, a kifogott mennyiséget pedig az alábbi kód feltüntetésével kell jelenteni: (RJE/*07D.). E különleges feltétel nem érinti az e rendelet 20. és 57. cikkében meghatározott területek tekintetében megállapított tilalmakat.

(4)

Ez nem vonatkozik a cifra rájára (Raja undulata).Faj:

rájaalakúak

Rajiformes

Övezet:

a 7d övezet uniós vizei

(SRX/07D.)

Belgium

33

(1) (2) (3) (4)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

278

(1) (2) (3) (4)

Hollandia

2

(1) (2) (3) (4)

Unió

313

(1) (2) (3) (4)

Egyesült Királyság

56

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

369

(4)

(1)

A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/07D.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/07D.), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/07D.) és a csíkos rája (Raja microocellata) (RJE/07D.) fogásait külön kell bejelenteni.

(2)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a 6a, 6b, 7a–c és 7e–k övezet uniós vizein (SRX/*67AKD). A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*67AKD), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*67AKD) fogásait külön kell bejelenteni. Ez a különleges feltétel nem vonatkozik a csíkos rájára (Raja microocellata) és a cifra rájára (Raja undulata).

(3)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 10 %-a halászható a 2a és 4 övezet uniós vizein (SRX/*2AC4C). Az ICES 4 övezet uniós vizein a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*04-C), valamint a kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) fogásait külön kell bejelenteni. Ez a különleges feltétel nem vonatkozik a csíkos rájára (Raja microocellata).

(4)

Ez nem vonatkozik a cifra rájára (Raja undulata).

▼M1Faj:

cifra rája

Raja undulata

Övezet:

7d és 7e

(RJU/7DE.)

Belgium

13

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Észtország

0

(1)

Franciaország

63

(1)

Németország

0

(1)

Írország

16

(1)

Litvánia

0

(1)

Hollandia

0

(1)

Portugália

0

(1)

Spanyolország

14

(1)

Unió

106

(1)

Egyesült Királyság

35

(1)

 

TAC

141

(1)

(1)

E fajra nem irányulhat célzott halászat az e TAC hatálya alá tartozó területeken. E faj egyedei csak egészben vagy kibelezve rakodhatók ki. A korábbi rendelkezések nem érintik az e rendelet 20. és 57. cikkében megjelölt területek tekintetében meghatározott tilalmakat.

▼BFaj:

rájaalakúak

Rajiformes

Övezet:

a 8 és 9 övezet uniós vizei

(SRX/89-C.)

Belgium

3

(1) (2)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

451

(1) (2)

Portugália

366

(1) (2)

Spanyolország

368

(1) (2)

Unió

1 188

(1) (2)

Egyesült Királyság

3

(1) (2)

 

TAC

1 191

(2)

(1)

A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/89-C.) és a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/89-C.) fogásait külön kell bejelenteni.

(2)

Ez nem vonatkozik a cifra rájára (Raja undulata). E fajra nem irányulhat célzott halászat az e TAC hatálya alá tartozó területeken. Azokban az esetekben, amikor nem tartozik a kirakodási kötelezettség hatálya alá, a cifra rájának a 8 és 9 alterületen ejtett járulékos fogásai csak egészben vagy kibelezve rakodhatók ki. A fogásoknak az alábbi táblázatban foglalt kvótákon belül kell maradniuk. Ezek a rendelkezések nem érintik az e rendelet 20. és 57. cikkében meghatározott területek tekintetében megállapított tilalmakat. A cifra rája járulékos fogásait külön, az alábbi táblázatokban szereplő kódok feltüntetésével kell bejelenteni. A cifra rája esetében az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek halászhatók:

 

Faj:

cifra rája

Raja undulata

Övezet:

az ICES 8 övezet uniós vizei

(RJU/8-C.)

Belgium

0

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

3

Portugália

3

Spanyolország

3

Unió

9

Egyesült Királyság

0

 

 

TAC

9

 

 

Faj:

cifra rája

Raja undulata

Övezet:

az ICES 9 övezet uniós vizei

(RJU/9-C.)

Belgium

0

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

5

Portugália

4

Spanyolország

4

Unió

13

Egyesült Királyság

0

 

 

TAC

13

 Faj:

grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei; az 5b és 6 övezet uniós és nemzetközi vizei

(GHL/2A-C46)

Dánia

4

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

6

 

Észtország

4

 

Spanyolország

4

 

Franciaország

58

 

Írország

4

 

Litvánia

4

 

Lengyelország

4

 

Unió

88

 

Norvégia

313

(1)

Egyesült Királyság

228

 

 

TAC

629

 

(1)

A 2a és 6 övezet uniós vizein halászható. Az ICES 6 övezetben az említett mennyiség csak horogsorral halászható (GHL/*2A6-C).

▼M1Faj:

makréla

Scomber scombrus

Övezet:

3a és 4; a 2a, 3b, 3c övezet és a 22–32 alkörzetek uniós vizei

(MAC/2A34.)

Belgium

407

(1) (2)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

13 999

(1) (2)

Németország

424

(1) (2)

Franciaország

1 281

(1) (2)

Hollandia

1 289

(1) (2)

Svédország

3 821

(1) (2) (3)

Unió

21 221

(1) (2)

Norvégia

133 741

(4)

Egyesült Királyság

1 194

(1) (2)

 

TAC

Nem releváns

(1)

A fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő két övezetben:

 

a 2a övezet norvég vizei (MAC/*02AN-)

Feröer szigeteki vizek (MAC/*FRO1)

Belgium

55

56

Dánia

1 887

1 929

Németország

57

59

Franciaország

173

176

Hollandia

174

178

Svédország

515

527

Unió

2 860

2 925

 

 

 

Egyesült Királyság

161

165

(2)

A 4a övezet norvég vizein is halászható (MAC/*4AN.).

(3)

Különleges feltétel: beleértve a 2a és 4a övezet norvég vizein (MAC/*2A4AN) halászható következő mennyiséget (tonna):

190

Az e különleges feltétel mellett folytatott halászatkor a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

(4)

Le kell vonni a TAC Norvégiát megillető részesedéséből (hozzáférési kvóta). Ez a mennyiség magában foglalja az Északi-tengerre vonatkozó TAC Norvégiát megillető részesedését:

38 778

A kvóta szerinti mennyiség kizárólag a 4a övezetben halászható (MAC/*04A.) a következő mennyiség (tonna) kivételével, amely a 3a övezetben halászható (MAC/*03A.):

2 100

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetekben: 

3a

3a és 4bc

4b

4c

6; a 2a övezet nemzetközi vizei január 1-jétől február 15-ig, valamint szeptember 1-jétől december 31-ig

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Dánia

0

2 891

0

0

8 399

Franciaország

0

343

0

0

0

Hollandia

0

343

0

0

0

Svédország

0

0

273

7

2 179

Egyesült Királyság

0

343

0

0

0

Norvégia

2 100

0

0

0

0Faj:

makréla

Scomber scombrus

Övezet:

6, 7, 8a, 8b, 8d és 8e; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 2a, 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(MAC/2CX14-)

Németország

17 562

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Spanyolország

19

(1)

Észtország

146

(1)

Franciaország

11 709

(1)

Írország

58 539

(1)

Lettország

108

(1)

Litvánia

108

(1)

Hollandia

25 610

(1)

Lengyelország

1 237

(1)

Unió

115 038

(1)

Norvégia

12 369

(2) (3)

Feröer szigetek

26 142

(4)

Egyesült Királyság

160 985

(1)

 

TAC

Nem releváns

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 25 %-a Spanyolország, Franciaország és Portugália számára halászatra csere céljából rendelkezésre bocsátható a 8c, 9 és 10 övezetben és a CECAF 34.1.1. körzet (MAC/*8C910) uniós vizein.

(2)

A 2a övezetben, a 6a övezetnek az é. sz. 56° 30′-től északra eső részén, a 4a, 7d, 7e, 7f és 7h övezetben halászható (MAC/*AX7H).

(3)

Az alább feltüntetett hozzáférési korlát (MAC/*N5630) tonnában kifejezett mennyiségét Norvégia az é. sz. 56° 30′-től északra halászhatja. A 2. lábjegyzet szerint be nem számított mennyiségeket le kell vonni a Norvégia által megállapított fogási korlátból.

28 659

(4)

Ezt a mennyiséget le kell vonni a Feröer szigetekre vonatkozó fogási korlátból (hozzáférési kvóta). Kizárólag a 6a övezetnek az é. sz. 56° 30′-től északra eső területein halászható (MAC/*6AN56). Január 1-jétől február 15-ig és október 1-jétől december 31-ig azonban ez a kvóta a 2a övezetben és a 4a övezetnek az é. sz. 59°-tól északra eső területein (uniós vizek) is halászható (MAC/*24N59).

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetekben és időszakokban: 

a 2a övezet uniós vizei; a 4a övezet uniós és norvég vizei. A január 1-jétől február 15-ig és a szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban

a 2a övezet norvég vizei

Feröer szigeteki vizek

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Németország

10 599

1 428

1 461

Franciaország

7 067

951

974

Írország

35 330

4 762

4 871

Hollandia

15 457

2 082

2 131

Unió

68 453

9 223

9 437

Egyesült Királyság

97 162

13 097

13 395Faj:

makréla

Scomber scombrus

Övezet:

8c, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(MAC/8C3411)

Spanyolország

24 990

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

166

(1)

Portugália

5 165

(1)

Unió

30 321

 

 

TAC

Nem releváns

(1)

Különleges feltétel: a más tagállamokkal elcserélhető mennyiségek a 8a, 8b és 8d övezetben (MAC/*8ABD.) foghatók ki. A 8a, 8b és 8d övezetben kifogható, Spanyolország, Portugália vagy Franciaország által csere céljából rendelkezésre bocsátott mennyiségek azonban nem haladhatják meg a felajánló tagállam kvótáinak 25 %-át.

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetben:

8b (MAC/*08B.)Spanyolország

2 099

Franciaország

14

Portugália

433

▼BFaj:

makréla

Scomber scombrus

Övezet:

a 2a és 4a övezet norvég vizei

(MAC/2A4A-N)

Dánia

9 394

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

9 394

 

 

TAC

Nem releváns

 Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

3a; az ICES 22–24 alkörzetek uniós vizei

(SOL/3ABC24)

Dánia

500

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Németország

29

(1)

Hollandia

48

(1)

Svédország

19

 

Unió

596

 

 

TAC

596

 

(1)

Ez a kvóta kizárólag a 3a övezet uniós vizein, valamint az ICES 22–24 alkörzetekben halászható.

▼M1Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(SOL/24-C.)

Belgium

731

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

334

 

Németország

585

 

Franciaország

146

 

Hollandia

6 597

 

Unió

8 393

 

Norvégia

5

(1)

Egyesült Királyság

376

 

 

TAC

8 774

 

(1)

Kizárólag az ICES 4 övezet uniós vizein halászható (SOL/*04-C.).

▼BFaj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(SOL/56-14)

Írország

12

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

12

 

Egyesült Királyság

3

 

 

TAC

15

 Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7a

(SOL/07A.)

Belgium

53

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

1

 

Írország

19

 

Hollandia

17

 

Unió

90

 

Egyesült Királyság

24

 

 

TAC

114

 

▼M1Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7b és 7c

(SOL/7BC.)

Franciaország

6

 

Elővigyázatossági TAC

Írország

28

 

Unió

34

 

 

TAC

34

 Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7d

(SOL/07D.)

Belgium

339

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

678

 

Unió

1 017

 

Egyesült Királyság

242

 

 

TAC

1 259

 

▼BFaj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7e

(SOL/07E.)

Belgium

13

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

139

 

Unió

152

 

Egyesült Királyság

218

 

 

TAC

370

 Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7f és 7g

(SOL/7FG.)

Belgium

258

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

26

 

Írország

13

 

Unió

297

 

Egyesült Királyság

116

 

 

TAC

413

 Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7h, 7j és 7k

(SOL/7HJK.)

Belgium

7

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

14

 

Írország

37

 

Hollandia

11

 

Unió

69

 

Egyesült Királyság

14

 

 

TAC

83

 Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

8a és 8b

(SOL/8AB.)

Belgium

42

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Spanyolország

8

 

Franciaország

3 116

 

Hollandia

233

 

Unió

3 399

 

 

TAC

3 483

 Faj:

nyelvhalak

Solea spp.

Övezet:

8c, 8d, 8e, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(SOO/8CDE34)

Spanyolország

258

 

Elővigyázatossági TAC

Portugália

428

 

Unió

686

 

 

TAC

686

 Faj:

spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

Sprattus sprattus

Övezet:

3a

(SPR/03A.)

Dánia

0

(1) (2)

Analitikai TAC

Németország

0

(1) (2)

Svédország

0

(1) (2)

Unió

0

(1) (2)

 

TAC

0

(2)

(1)

A kvóta legfeljebb 5 %-át a vékonybajszú tőkehal és a foltos tőkehal járulékos fogásai is képezhetik (OTH/*03A.). A vékonybajszú tőkehalnak és a foltos tőkehalnak a kvótába e rendelkezés alapján beleszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át.

(2)

Ez a kvóta kizárólag 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig halászható.Faj:

spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

Sprattus sprattus

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(SPR/2AC4-C)

Belgium

0

(1) (2)

Analitikai TAC

Dánia

0

(1) (2)

Németország

0

(1) (2)

Franciaország

0

(1) (2)

Hollandia

0

(1) (2)

Svédország

0

(1) (2) (3)

Unió

0

(1) (2)

Norvégia

0

(1)

Feröer szigetek

0

(1) (4)

Egyesült Királyság

0

(1) (2)

 

TAC

0

(1)

(1)

A kvóta kizárólag 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig halászható.

(2)

A kvóta legfeljebb 2 %-át a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásai is képezhetik (OTH/*2AC4C). A vékonybajszú tőkehalnak a kvótába e rendelkezés alapján beleszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át.

(3)

A homoki angolnákkal együtt.

(4)

A kvóta legfeljebb 4 %-át a hering járulékos fogásai is képezhetik.Faj:

spratt

Sprattus sprattus

Övezet:

7d és 7e

(SPR/7DE.)

Belgium

2

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

122

 

Németország

2

 

Franciaország

26

 

Hollandia

26

 

Unió

178

 

Egyesült Királyság

198

 

 

TAC

376

 Faj:

tüskéscápa

Squalus acanthias

Övezet:

az 1, 5, 6, 7, 8, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(DGS/15X14)

Belgium

5

(1)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

1

(1)

Spanyolország

3

(1)

Franciaország

21

(1)

Írország

13

(1)

Hollandia

0

(1)

Portugália

0

(1)

Unió

43

(1)

Egyesült Királyság

25

(1)

 

TAC

68

(1)

(1)

A tüskéscápára nem irányulhat célzott halászat az e TAC hatálya alá tartozó területeken. Ha véletlenül kifogják olyan halászati tevékenység keretében, amelyben a tüskéscápa nem tartozik kirakodási kötelezettség hatálya alá, e faj egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe, az e rendelet 20. és 57. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően. A 14. cikktől eltérve a járulékos fogások elkerülésére irányuló, a HTMGB által kedvezően értékelt programban részt vevő hajók számára engedélyezett legfeljebb havonta 2 tonna tüskéscápa kirakodása, amennyiben az adott egyedek a halászeszköz fedélzetre való felhúzásának pillanatában már elpusztultak. A járulékos fogások elkerülésére irányuló programban részt vevő tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ezen eltérés alapján kirakodott tüskéscápafogások teljes éves mennyisége ne haladja meg a fent meghatározott mennyiségeket. A kirakodások engedélyezését megelőzően a tagállamok eljuttatják a Bizottság részére a programban részt vevő halászhajók jegyzékét. A tagállamok megosztják egymással a járulékos fogások elkerülésére irányuló program hatálya alá tartozó területekre vonatkozó információkat.Faj:

fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

Trachurus spp.

Övezet:

a 4b, 4c és 7d övezet uniós vizei

(JAX/4BC7D)

Belgium

3

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

1 328

(1)

Németország

117

(1) (2)

Spanyolország

25

(1)

Franciaország

110

(1) (2)

Írország

84

(1)

Hollandia

799

(1) (2)

Portugália

3

(1)

Svédország

19

(1)

Unió

2 488

 

Norvégia

638

(3)

Egyesült Királyság

316

(1) (2)

 

TAC

3 442

 

(1)

A kvóta legfeljebb 5 %-át a disznófejűhal-félék, a foltos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a makréla járulékos fogásai is képezhetik (OTH/*4BC7D). A disznófejűhal-féléknek, a foltos tőkehalnak, a vékonybajszú tőkehalnak és a makrélának a kvótába e rendelkezés alapján beleszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át.

(2)

Különleges feltétel: a 7d övezetben halászott kvótamennyiség legfeljebb 5 %-a számítható bele a következő övezetekre vonatkozó kvótába: a 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d és 8e övezet uniós vizei; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei (JAX/*7D-EU).

(3)

A 4a övezet uniós vizein halászható, azonban a 7d övezet uniós vizein nem (JAX/*04-C.).

▼M1Faj:

fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

Trachurus spp.

Övezet:

a 2a és 4a övezet uniós vizei; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d és 8e; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(JAX/2A-14)

Dánia

5 457

(1) (3)

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

4 258

(1) (2) (3)

Spanyolország

5 808

(3) (5)

Franciaország

2 191

(1) (2) (3) (5)

Írország

14 181

(1) (3)

Hollandia

17 085

(1) (2) (3)

Portugália

559

(3) (5)

Svédország

540

(1) (3)

Unió

50 079

(3)

Feröer szigetek

1 280

(4)

Egyesült Királyság

5 135

(1) (2) (3)

 

TAC

56 494

 

(1)

Különleges feltétel: a 2a vagy a 4a övezet uniós vizein június 30. előtt halászott kvótamennyiség legfeljebb 5 %-a beszámítható a 4b, 4c és 7d övezet uniós vizeire vonatkozó kvóta keretében halászott mennyiségbe (JAX/*2A4AC).

(2)

Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 5 %-a halászható a 7d övezetben (JAX/*07D.). E különleges feltétel szerint és a 3. lábjegyzetnek megfelelően a disznófejűhal-félék és a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásait külön, a következő kód feltüntetésével kell jelenteni: (OTH/*07D.).

(3)

A kvóta legfeljebb 5 %-át a disznófejűhal-félék, a foltos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a makréla járulékos fogásai képezhetik (OTH/*2A-14). A disznófejűhal-féléknek, a foltos tőkehalnak, a vékonybajszú tőkehalnak és a makrélának a kvótába e rendelkezés alapján beleszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át.

(4)

Kizárólag a 4a, 6a (kizárólag az é. sz. 56° 30′-től északra), 7e, 7f, 7h övezetben.

(5)

Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 80 %-a halászható a 8c övezetben (JAX/*08C2). E különleges feltétel szerint és a 3. lábjegyzetnek megfelelően a disznófejűhal-félék és a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásait külön, a következő kód feltüntetésével kell jelenteni: (OTH/*08C2).

▼BFaj:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet:

8c

(JAX/08C.)

Spanyolország

2 504

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

44

 

Portugália

248

(1)

Unió

2 796

 

 

TAC

2 796

 

(1)

Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 10 %-a halászható az ICES 9 övezetben (JAX/*09.).Faj:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet:

9

(JAX/09.)

Spanyolország

31 834

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Portugália

91 211

(1)

Unió

123 045

 

 

TAC

128 627

 

(1)

Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 10 %-a halászható a 8c övezetben (JAX/*08C.).Faj:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet:

10; a CECAF uniós vizei (1)

(JAX/X34PRT)

Portugália

Megállapítandó

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

Unió

Megállapítandó

(2)

 

TAC

Megállapítandó

(2)

(1)

Az Azori-szigetekkel szomszédos vizek.

(2)

A Portugália tekintetében megállapított kvótával megegyező mennyiség.Faj:

fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet:

a CECAF uniós vizei (1)

(JAX/341PRT)

Portugália

Megállapítandó

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

Unió

Megállapítandó

(2)

 

TAC

Megállapítandó

(2)

(1)

A Madeirával szomszédos vizek.

(2)

A Portugália tekintetében megállapított kvótával megegyező mennyiség.Faj:

fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet:

a CECAF uniós vizei (1)

(JAX/341SPN)

Spanyolország

Megállapítandó

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 6. cikke alkalmazandó.

Unió

Megállapítandó

(2)

 

TAC

Megállapítandó

(2)

(1)

A Kanári-szigetekkel szomszédos vizek.

(2)

A Spanyolország tekintetében megállapított kvótával megegyező mennyiség.Faj:

norvég tőkehal és a kapcsolódó járulékos fogások

Trisopterus esmarkii

Övezet:

3a; a 2a és 4 övezet uniós vizei

(NOP/2A3A_Q1)

Év

2021

 

 

 

 

 

 

Dánia

5 620

(1) (3)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Németország

1

(1) (2) (3)

Hollandia

4

(1) (2) (3)

Unió

5 625

(1) (3)

Norvégia

p.m.

(4)

Feröer szigetek

p.m.

(5)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A kvóta legfeljebb 5 %-át a foltos tőkehal és a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásai is képezhetik (OT2/*2A3A_Q1). A foltos tőkehalnak és a vékonybajszú tőkehalnak a kvótába e rendelkezés alapján beszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beleszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át.

(2)

Ez a kvóta kizárólag a 2a, 3a és 4 övezet uniós vizein halászható.

(3)

Az uniós kvóta kizárólag 2021. január 1-jétől 2021. március 31-ig halászható.

(4)

Szelektáló rácsot kell használni.

(5)

Szelektáló rácsot kell használni. Beleértendő az elkerülhetetlen járulékos fogások maximum 15 %-a (NOP/*2A3A4), amelyet bele kell számítani e kvótába.Faj:

ipari halak

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(I/F/04-N.)

Svédország

200

(1) (2)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Unió

200

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótákba.

(2)

Különleges feltétel: ebből legfeljebb a következő mennyiség lehet fattyúmakréla (JAX/*04-N.):

100

 

 Faj:

egyéb fajok

Övezet:

az 5b, 6 és 7 övezet uniós vizei

(OTH/5B67-C)

Unió

Nem releváns

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Norvégia

70

(1)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

Csak horogsorral halászható.Faj:

egyéb fajok

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(OTH/04-N.)

Belgium

15

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

1 375

 

Németország

155

 

Franciaország

64

 

Hollandia

110

 

Svédország

Nem releváns

(1)

Unió

1 719

(2)

Egyesült Királyság

1 031