02020R0427 — HU — 01.01.2021 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/427 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. január 13.)

az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes ökológiai termékekre vonatkozó részletes termelési szabályok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 087, 2020.3.23., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/269 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. december 4.)

  L 60

24

22.2.2021
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/427 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. január 13.)

az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes ökológiai termékekre vonatkozó részletes termelési szabályok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

▼M1

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

▼B

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

Az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1. 

Az I. rész 1.3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.3. 

Az 1.1. ponttól eltérve megengedett az ökológiai termelésből származó magok csíráztatása, valamint a cikóriafejek előállítása a cikória tiszta vízben való hajtatásával is.”

2. 

A II. rész 1.9.6.2.b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b) 

a méhcsaládokat csak akkor szabad etetni, ha a méhcsaládok túlélése az éghajlati viszonyok miatt veszélybe kerül. Ilyen esetben a méhcsaládokat ökológiai mézzel, ökológiai pollennel, ökológiai cukorsziruppal, illetve ökológiai cukorral szabad etetni.”

3. 

A III. rész a következőképpen módosul:

a) 

a 3.1.2. pont kiegészül az alábbi ponttal:

„3.1.2.3. 

Az ivadékok nevelése

A tengeri halak lárváinak nevelése történhet tartási rendszerek (lehetőleg mezokozmosz rendszer vagy nagy volumenű tartási rendszer) alkalmazásával. E rendszerekre az alábbi követelmények vonatkoznak:

a) 

a kezdeti állománysűrűség kevesebb mint 20 pete vagy lárva literenként;

b) 

a lárvanevelő tartály űrtartalma legalább 20 m3; továbbá

c) 

a lárvák a tartályban természetes úton kifejlődő planktonokkal táplálkoznak, de ezt szükség szerint ki lehet egészíteni máshonnan származó fitoplanktonokkal és zooplanktonokkal.”

b) 

a 3.1.3.3.e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e) 

növényi vagy állati eredetű ökológiai takarmány-alapanyagok.”