02019R2072 — HU — 16.08.2020 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2072 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 28.)

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(HL L 319, 2019.12.10., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1199 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. augusztus 13.)

  L 267

3

14.8.2020
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2072 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 28.)

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az (EU) 2016/2031 rendeletet hajtja végre az uniós zárlati károsítók, a védett zónás zárlati károsítók és az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jegyzékbe vétele, valamint a növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra vonatkozó, a károsítóik jelentette kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében hozott intézkedések tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  E rendelet alkalmazásában az I. mellékletben előírt fogalommeghatározások alkalmazandók.

(2)  Emellett az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) 

„károsítóktól gyakorlatilag mentes”: az uniós zárlati károsítóktól, illetve a védett zónás zárlati károsítóktól eltérő károsítóknak az ültetésre szánt növényeken vagy gyümölcstermő növényeken való jelenlétének mértéke, amely kellően alacsony az adott növények elfogadható minőségének és hasznosíthatóságának biztosításához;

b) 

„hatósági nyilatkozat”: az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány, az ugyanezen rendelet 78. cikkében előírt növényútlevél, a fa csomagolóanyag, faanyag és egyéb anyagok ugyanezen rendelet 96. cikkében említett jelölése, vagy az ugyanezen rendelet 99. cikkében említett hatósági tanúsítványok;

c) 

„rendszerszemléletű megközelítés”: a különböző kockázatkezelési intézkedések egybefoglalása, amelyek közül legalább kettő egymástól függetlenül érvényesül, és amelyekkel – együttes alkalmazás esetén – megvalósul az uniós zárlati károsítókkal, a védett övezeti zárlati károsítókkal, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 30. cikke alapján elfogadott intézkedések hatálya alá tartozó károsítókkal szembeni megfelelő szintű védelem.

3. cikk

Az uniós zárlati károsítók jegyzéke

Az uniós zárlati károsítóknak az (EU) 2016/2031 rendelet 5. cikkében említett jegyzékét e rendelet II. melléklete határozza meg.

Az Unió területén az ismeretek szerint elő nem forduló uniós zárlati károsítók jegyzékét a II. melléklet A. része, az Unió területén ismerten előforduló uniós zárlati károsítók jegyzékét pedig a II. melléklet B. része állapítja meg.

4. cikk

A védett zónák és a vonatkozó védett zónás zárlati károsítók jegyzéke

A védett zónáknak és a vonatkozó védett zónás zárlati károsítóknak az (EU) 2016/2031 rendelet 32. cikke (3) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet III. melléklete állapítja meg.

5. cikk

Az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók és meghatározott, ültetésre szánt növények, valamint a kategóriáik és a küszöbértékeik jegyzéke

Az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítóknak és meghatározott, ültetésre szánt növényeknek, valamint a kategóriáiknak és a küszöbértékeiknek az (EU) 2016/2031 rendelet 37. cikke (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet IV. melléklete állapítja meg. Ezek az ültetésre szánt növények nem hozhatók be az Unió területére, illetve nem szállíthatók az Unió területén belül, ha a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jelenléte vagy az azok által az ültetésre szánt növényeken okozott tünetek meghaladják a küszöbértékeket.

A behozatalra és a szállításra vonatkozóan az első bekezdésben előírt tilalom kizárólag a IV. mellékletben meghatározott, ültetésre szánt növények kategóriáira alkalmazandó.

6. cikk

A vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók meghatározott, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

(1)  A meghatározott, ültetésre szánt növények Unión belüli szállítása, valamint az Unióba történő behozatala tekintetében a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók megjelenésének megelőzését célzó, az (EU) 2016/2031 rendelet 37. cikkének (4) bekezdésében említett intézkedéseket e rendelet V. melléklete állapítja meg.

(2)  Az e rendelet IV. mellékletében meghatározott jegyzék és e rendelet V. melléklete az alábbiak tekintetében nem érinti a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 98/56/EK, az 1999/105/EK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK és a 2008/90/EK irányelv alapján elfogadott intézkedéseket:

a) 

az érintett, ültetésre szánt növények vagy a származási növényeik ellenőrzése, mintavétele és laboratóriumi vizsgálata;

b) 

az érintett, vizsgálatköteles nem-zárlati károsítóktól mentes vagy fizikailag védett területekről vagy telephelyekről származó érintett, ültetésre szánt növények származása;

c) 

az érintett, ültetésre szánt növények vagy a származási növényeik kezelése;

d) 

az ültetésre szánt növények termesztése.

(3)  Ezen túlmenően az e rendelet IV. mellékletében meghatározott jegyzék és e rendelet V. melléklete nem érinti a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 98/56/EK, az 1999/105/EK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK, a 2008/90/EK irányelv alapján elfogadott, ültetésre szánt növényekre vonatkozó, az említett irányelvek által megállapított kivételeket, beleértve a következőket:

a) 

az ültetésre szánt növényeknek a hatósági laboratóriumi vizsgálatot végző és az ellenőrző szerveknek történő beszállítására vonatkozó kivételek;

b) 

az ültetésre szánt növényeknek a feldolgozást vagy csomagolást végző szolgáltatóknak történő beszállítására vonatkozó kivételek, feltéve, hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így beszállított növényekre, és a növények azonossága biztosított;

c) 

az ültetésre szánt növényeknek bizonyos, ipari célra szánt mezőgazdasági nyersanyagok előállításához vagy erre a célra szánt vetőmag-szaporításhoz szolgáltatók részére történő – bizonyos feltételek melletti – beszállítására vonatkozó kivételek;

d) 

a tudományos célra, szelekcióra, vagy egyéb laboratóriumi vizsgálati vagy kísérleti célra szánt, ültetésre szánt növényekre vonatkozó kivételek;

e) 

a nem véglegesen tanúsított, ültetésre szánt növényekre vonatkozó forgalmazási követelmények alóli kivételek;

f) 

az (EU) 2017/478 végrehajtási határozat rendelkezéseiben meghatározott forgalmazási követelmények alóli kivételek;

g) 

a harmadik országokba történő kivitelre szánt, ültetésre szánt növényekre vonatkozó forgalmazási követelmények alóli kivételek.

7. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos harmadik országokból az Unióba történő behozatala tilos

Az uniós területre be nem hozható növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, valamint a behozatali tilalom hatálya alá tartozó harmadik országoknak, harmadik országok csoportjainak vagy meghatározott területeinek az (EU) 2016/2031 rendelet 40. cikke (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet VI. melléklete állapítja meg.

8. cikk

Harmadik országokból vagy az Unió területéről származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint az Unió területére történő behozatalukra és az Unió területén belüli szállításukra vonatkozó különleges előírások jegyzéke

(1)  A harmadik országokból származó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, valamint az Unió területére történő behozatalukra vonatkozó különleges előírásoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet VII. melléklete állapítja meg.

(2)  Az Unió területéről származó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, valamint az Unió területén belüli szállításukra vonatkozó különleges előírásoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet VIII. melléklete állapítja meg.

9. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos védett zónákba történő behozatala tilos

A harmadik országokból vagy az Unió területéről származó, bizonyos védett zónákba be nem hozható növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet IX. melléklete állapítja meg.

10. cikk

A védett zónákba történő behozatalra vagy ott történő szállításra szánt növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint a védett zónákra vonatkozó különleges előírások jegyzéke

A növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, az érintett védett zónáknak, valamint a védett zónákra vonatkozó különleges előírásoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet X. melléklete állapítja meg.

11. cikk

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint származási, illetve feladó harmadik országok, amelyek esetében növényegészségügyi bizonyítvány szükséges

(1)  Az Unió területére történő behozatalhoz előírt növényegészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmény hatálya alá tartozó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, illetve a származás vagy a feladás helye szerinti érintett harmadik országoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 72. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet XI. mellékletének A. része állapítja meg.

(2)  Az (EU) 2016/2031 rendelet 73. cikkének második albekezdésében előírt növényegészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmény alóli kivétel hatálya alá tartozó növények jegyzékét e rendelet XI. mellékletének C. része határozza meg.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett növényektől eltérő valamennyi növény csak abban az esetben hozható be az Unióba, ha azokat az (EU) 2016/2031 rendelet 73. cikkének első albekezdésével összhangban növényegészségügyi bizonyítvány kíséri. Az említett növényekesetében rendelkezésre álló KN-kódokat e rendelet XI. mellékletének B. része sorolja fel.

12. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyek esetében bizonyos származási vagy feladás helye szerinti harmadik országokból védett zónába történő behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány szükséges

A bizonyos származási vagy feladás helye szerinti harmadik országokból bizonyos védett zónákba történő behozatalhoz előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelményének hatálya alá tartozó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 74. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet XII. melléklete állapítja meg.

13. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek az Unió területén belüli szállításához növényútlevél szükséges

(1)  Azon növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét, amelyeknek az Unió területén belüli szállításához növényútlevél szükséges, e rendelet XIII. melléklete állapítja meg.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve nem szükséges növényútlevél azon vetőmagok Unión belüli szállításához, amelyek mindkét alábbi feltételt teljesítik:

a) 

a 6. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek vonatkoznak rájuk; és

b) 

nem vonatkoznak rájuk a VIII. melléklet vagy a X. melléklet különleges követelményei.

14. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek bizonyos védett zónákba történő behozatalához és azokon belüli szállításához „PZ” megjelölésű növényútlevél szükséges

A bizonyos védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevélre vonatkozó követelmény hatálya alá tartozó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 80. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet XIV. melléklete állapítja meg.

Az első bekezdésben említett növényútleveleken fel kell tüntetni a „PZ” megjelölést.

15. cikk

A 690/2008/EK rendelet módosítása

A 690/2008/EK rendelet hatályát veszti.

16. cikk

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. 

A 2. cikket el kell hagyni;

2. 

A II. mellékletet el kell hagyni.

17. cikk

Átmeneti intézkedések

A 2019. december 14. előtt a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 98/56/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK és a 2008/90/EK irányelveknek a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jelenlétére az említett időpontot megelőzően alkalmazandó követelményei szerint az Unió területére behozott, az Unió területén belül szállított vagy előállított vetőmagok és egyéb, ültetésre szánt növények 2020. december 14-ig az Unió területére behozhatók vagy az Unió területén belül szállíthatók, amennyiben megfelelnek az említett követelményeknek. 2020. december 14-től az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi ültetésre szánt növény esetében az 5. és a 6. cikk alkalmazandó.

Az e rendelet által a vetőmagok és egyéb, ültetésre szánt növények Unión belüli, az e cikk (1) bekezdésében megállapított átmeneti időszak alatt történő szállításához előírt növényútlevelek 2020. december 14-ig azoknak csak az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra vonatkozó szabályoknak, vagy az (EU) 2016/2031 rendelet 30. cikke alapján elfogadott intézkedéseknek való megfelelését tanúsítják.

18. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az A. részben felsorolt kifejezések jelentése az e rendelet mellékleteiben való használatuk során megegyezik a B. rész második oszlopában felsorolt irányelvekben meghatározott jelentésükkel.

A. RÉSZ

Kifejezések jegyzéke

— 
Szuperelit vetőmag
— 
Elit vetőmag
— 
Tanúsított vetőmag
— 
Standard vetőmag
— 
Szőlő
— 
Prebázis szaporítóanyag
— 
Bázis szaporítóanyag
— 
Prebázis szaporítóanyag
— 
Bázis szaporítóanyag
— 
Tanúsított szaporítóanyag
— 
Standard szaporítóanyag
— 
Dísznövény-szaporítóanyag
— 
Erdészeti szaporítóanyag
— 
Zöldségszaporító és -ültetési anyag
— 
Gyümölcstermő növények szaporítóanyagai és gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagok
— 
Prebázisanyanövény-jelölt
— 
Prebázis anyanövény
— 
Bázis anyanövény
— 
Tanúsított anyanövény
— 
Conformitas Agraria Communitatis (CAC) kategóriájú szaporítóanyag
— 
Takarmánynövény-vetőmag
— 
Gabonavetőmag
— 
Zöldségvetőmag
— 
Vetőburgonya
— 
Olaj- és rostnövények vetőmagja

B. RÉSZ

Irányelvek és mellékletek jegyzéke1.  E RENDELET MELLÉKLETEI

2.  IRÁNYELVEK

IV. MELLÉKLET, A. rész

(A takarmánynövény-vetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, A. rész

(A takarmánynövény-vetőmagra vonatkozó intézkedések)

66/401/EGK irányelv

IV. MELLÉKLET, B. rész

(A gabonavetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, B. rész

(A gabonavetőmagokra vonatkozó intézkedések)

66/402/EGK irányelv

IV. MELLÉKLET, C. rész

(A szőlő-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

68/193/EGK irányelv

IV. MELLÉKLET, D. rész

(A dísznövény-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, C. rész

(A dísznövényekre vonatkozó intézkedések)

98/56/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, E. rész

(A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, D. rész

(A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó intézkedések)

1999/105/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, F. rész

(A zöldségvetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, E. rész

(A zöldségvetőmagokra vonatkozó intézkedések)

2002/55/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, G. rész

(A vetőburgonyát érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, F. rész

(A vetőburgonyára vonatkozó intézkedések)

2002/56/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, H. rész

(Az olaj- és rostnövények vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, G. rész

(Az olaj- és rostnövények vetőmagjaira vonatkozó intézkedések)

2002/57/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, I. rész

(A zöldségszaporító és -ültetési anyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, H. rész

(A zöldségszaporító és -ültetési anyagokra vonatkozó intézkedések)

2008/72/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, J. rész

(A gyümölcsszaporító anyagokat és a gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

2008/90/EK irányelv

XIII. MELLÉKLET, 4. pont

Gabonavetőmagok

66/402/EGK irányelv

XIII. MELLÉKLET, 5. pont

Zöldségvetőmagok

2002/55/EK irányelv

XIII. MELLÉKLET, 6. pont

Olaj- és rostnövények vetőmagjai

2002/57/EK irányelv
II. MELLÉKLET

Az uniós zárlati károsítók és kódjaik jegyzéke

TARTALOMJEGYZÉK

A. rész: Károsítók, amelyek előfordulása az Unió területén nem ismert

A.

Baktériumok

B.

Gombák és petespórás gombák

C.

Rovarok és atkák

D.

Fonálférgek

E.

Parazita növények

F.

Vírusok, viroidok és fitoplazmák

B. rész: Az Unió területén előforduló károsítók

A.

Baktériumok

B.

Gombák és petespórás gombák

C.

Rovarok és atkák

D.

Puhatestűek

E.

Fonálférgek

F.

Vírusok, viroidok és fitoplazmák

A. RÉSZ

KÁROSÍTÓK, AMELYEK ELŐFORDULÁSA AZ UNIÓ TERÜLETÉN NEM ISMERT 

Zárlati károsítók és EPPO-kódjuk

A. Baktériumok

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins és Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Gombák és petespórás gombák

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun és E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], a Cronartium gentianeum, a Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] és a Cronartium ribicola Fischer [CRONRI] kivételével

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], a következők kivételével:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (nem uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Rovarok és atkák

1.

Acleris spp. (nem európai) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk), amelyek vírusok vektoraként ismeretesek [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (nem európai) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (nem európai) [1CICDF], amelyek a Xylella fastidiosa vektoraként ismeretesek, például:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU];

b)  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT];

d)  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR].

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith és Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, nem európai fajok [1MARGG], például:

a)  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

b)  Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

c)  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (nem európai populációk) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard és Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (nem európai) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai és Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (nem európai) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (nem európai) [1TEPHF], például:

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

b)  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

c)  Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

d)  Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

e)  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

f)  Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

g)  Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

h)  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

i)  Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

j)  Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

k)  Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

l)  Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

m)  Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

n)  Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

o)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

p)  Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

q)  Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

r)  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

s)  Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

t)  Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

u)  Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Fonálférgek

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], a következők kivételével:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] és Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh és Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne és Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (nem uniós populációk) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazita növények

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], kivéve a következőket:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl és Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Vírusok, viroidok és fitoplazmák

1.

Répa levélcsúcs fodrosodás vírus [BCTV00]

2.

Fekete málna látens vírus [TSVBL0]

3.

Kókuszdió cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Krizantém szárnekrózis vírus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza vírus (nem uniós izolátumok) [CTV000]

6.

Citrus leprózis vírusok [CILV00]:

a)  CiLV-C [CILVC0];

b)  CiLV-C2 [CILVC2];

c)  HGSV-2 [HGSV20];

d)  citrusfélékre patogén OFV-törzs [OFV00] (citrusfélékre patogén törzs);

e)  CiLV-N sensu novo.

7.

Pálma letális sárgaság fitoplazma [PHYP56]

8.

Burgonyapatogén vírusok, viroidok és fitoplazmák, például:

a)  Burgonya andeszi látens vírus [APLV00];

b)  Burgonya andeszi foltosság vírus [APMOV0];

c)  Arracacha B-vírus, oca-törzs [AVBO00];

d)  Burgonya fekete gyűrűsfoltosság vírus [PBRSV0];

e)  Burgonya T-vírus [PVT000];

f)  a burgonya A-, M-, S-, V-, X- és Y-vírus (többek között az Yo, Yn és Yc vírustörzsek) nem európai izolátumai, valamint a Burgonya levélsodródás vírus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (többek között az Yo, PVYN00, PVYC00 vírustörzsek) és PLRV00].

9.

Satsuma törpülés vírus [SDV000]

10.

Dohány gyűrűsfoltosság vírus [TRSV00]

11.

Paradicsom gyűrűsfoltosság vírus [TORSV0]

12.

A Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. és Vitis L. vírusai, viroidjai és fitoplazmái, például:

a)  Áfonya levélfoltosság vírus [BLMOV0];

b)  Cseresznye érdeslevelűség vírus [CRLV00];

c)  Őszibarack mozaik vírus [PCMV00];

d)  Őszibarack rozettás mozaik vírus [PRMV00];

e)  Szilva vonalas mintázottság vírus (amerikai) [APLPV0];

f)  Málna levélgöndörödés vírus [RLCV00];

g)  Szamóca boszorkányseprűsödés fitoplazma [SYWB00];

h)  a Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. és Vitis L. nem európai vírusai, viroidjai és fitoplazmái.

13.

A Begomovirus nemzetségbe tartozó vírusok, a következők kivételével:

Selyemmályva mozaik vírus [ABMV00], Édesburgonya levélgöndörödés vírus [SPLCV0], Paradicsom levélgöndörödés New Delhi vírus [TOLCND], Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus [TYLCV0], Paradicsom sárga levélgöndörödés Szardínia vírus [TYLCSV], Paradicsom sárga levélgöndörödés Malaga vírus [TYLCMA], Paradicsom sárga levélgöndörödés Axarquia vírus [TYLCAX]

14.

Tehénborsó enyhe foltosság vírus [CPMMV0]

15.

Saláta fertőző sárgaság vírus [LIYV00]

16.

Dinnye sárgulással társult vírus [MYAV00]

17.

Tök érsárgulás vírus [SQVYVX]

18.

Édesburgonya klorotikus törpülés vírus [SPCSV0]

19.

Édesburgonya enyhe foltosság vírus [SPMMV0]

20.

Paradicsom csokoládéfoltosság vírus [TOCHV0]

21.

Paradicsom hervadás vírus [TOANV0]

22.

Paradicsom enyhe foltosság vírus [TOMMOV]

23.

Zöldcitrom boszorkányseprűsödés fitoplazma [PHYPAF]

B. RÉSZ

AZ UNIÓ TERÜLETÉN ELŐFORDULÓ KÁROSÍTÓK 

Zárlati károsítók és az EPPO által hozzájuk rendelt kódok

A. Baktériumok

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Gombák és petespórás gombák

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Rovarok és atkák

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Puhatestűek

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Fonálférgek

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner és Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Vírusok, viroidok és fitoplazmák

1.

Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma [PHYP64]

2.

Paradicsom levélgöndörödés new delhi vírus [TOLCND]
III. MELLÉKLET

A védett zónák és a vonatkozó védett zónás zárlati károsítók, valamint a kódjaik jegyzéke

Az alábbi táblázat harmadik oszlopában felsorolt védett zónák értelemszerűen a következők valamelyikére vonatkoznak:

a) 

a jegyzékbe vett tagállam teljes területe;

b) 

a jegyzékbe vett tagállam területe a zárójelben megadott kivételekkel;

c) 

a tagállam területének kizárólag a zárójelben megadott része.Védett zónás zárlati károsítók

EPPO-kód

Védett zónák

a)  Baktériumok

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Észtország;

b)  Spanyolország (Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià és Urgell járások [Katalónia autonóm közösség], továbbá a Valencia tartománybeli Alborache és Turís önkormányzatai, valamint az Alicante tartománybeli Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások [Comunidad Valenciana] kivételével);

c)  Franciaország (Korzika);

d)  Olaszország (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piedmont (Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalleto községek [Cuneo tartomány] kivételével), Szardínia, Szicília (Cesarò [Messina tartomány]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania tartomány]), valamint Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna tartomány] önkormányzatainak kivételével), Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta);

e)  Lettország;

f)  Finnország;

g)  Egyesült Királyság (Man-sziget, Csatorna-szigetek);

h)  2020. április 30-ig: Írország (Galway város kivételével);

i)  2020. április 30-ig: Olaszország (Apúlia, Lombardia [Miláno, Mantova, Sondrio és Varese tartomány], továbbá a Monza Brianza tartománybeli Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo községek kivételével), Veneto [Rovigo és Venezia tartomány], a Padova tartománybeli Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano és Vescovana községek, valamint Verona tartományban az A4-es autópályától délre fekvő terület kivételével);

j)  2020. április 30-ig: Litvánia (Babtai és Kėdainiai önkormányzatai [Kaunas közigazgatási terület] kivételével);

k)  2020. április 30-ig: Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régió, továbbá Lendva és (a H4-es autópályától délre fekvő) Renče-Vogrsko és Velika Polana községek, valamint Ivančna Gorica önkormányzatának Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki) települései kivételével);

l)  2020. április 30-ig: Szlovákia (a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás – Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás – Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás – Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás – Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás – Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás – Trebišov] kivételével).

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

2020. április 30-ig: Egyesült Királyság

b)  Gombák és petespórás gombák

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Görögország

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Cseh Köztársaság;

b)  Írország;

c)  Svédország;

d)  Egyesült Királyság.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers és Ju

HYPOMA

a)  Írország;

b)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Írország

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock és Man in ’t Veld (nem uniós izolátumok)

PHYTRA

2023. április 30-ig: Franciaország (Finistère megye (Bretagne) kivételével)

c)  Rovarok és atkák

1.

Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)

BEMITA

a)  Írország;

b)  Svédország;

c)  Egyesült Királyság.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Írország;

b)  Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Írország;

b)  Görögország;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Írország;

b)  Egyesült Királyság.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Írország;

b)  Görögország;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Görögország;

b)  Portugália (Azori-szigetek).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Írország;

b)  Görögország;

c)  Egyesült Királyság.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Írország;

b)  Görögország;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország és Man-sziget).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Írország;

b)  Görögország;

c)  Egyesült Királyság.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Írország;

b)  Ciprus;

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország és Man-sziget).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Írország;

b)  Egyesült Királyság.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Írország;

b)  Spanyolország (Ibiza és Menorca);

c)  Ciprus;

d)  Málta;

e)  Portugália (Azori-szigetek és Madeira);

f)  Finnország (Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku és Uusimaa körzet);

g)  Svédország (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar és Skåne megye);

h)  Egyesült Királyság.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Írország;

b)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  2020. április 30-ig: Írország;

b)  2020. április 30-ig: Egyesült Királyság (Észak-Írország).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  2020. április 30-ig: Írország;

b)  2020. április 30-ig: Egyesült Királyság (Észak-Írország).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Írország;

b)  Málta;

c)  Egyesült Királyság.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Írország;

b)  Portugália (Azori-szigetek);

c)  Egyesült Királyság.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Spanyolország (Granada és Málaga);

b)  Portugália (Alentejo, Algarve és Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis és Schiffermüller

THAUPI

Egyesült Királyság

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Írország;

b)  2020. április 30-ig: Egyesült Királyság (a következő helyhatósági területek kivételével: Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, London város, Westminster város, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith and Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington and Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham and Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Ciprus

d)  Vírusok, viroidok és fitoplazmák

1.

Répa nekrotikus érsárgulás vírus

BNYVV0

a)  Írország;

b)  Franciaország (Bretagne);

c)  Portugália (Azori-szigetek);

d)  Finnország;

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Egyesült Királyság

3.

Citrus tristeza vírus (uniós izolátumok)

CTV000

Málta
IV. MELLÉKLET

Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és meghatározott, ültetésre szánt növények, valamint a kategóriáik és a küszöbértékeik 5. cikk szerinti jegyzéke

TARTALOMJEGYZÉK

A. rész:

A takarmánynövény-vetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

B. rész:

A gabonavetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

C. rész:

A szőlő-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

D. rész:

A dísznövény-szaporítóanyagokat és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeket érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

E. rész:

A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

F. rész:

A zöldségvetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

G. rész:

A vetőburgonyát érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

H. rész:

Az olaj- és rostnövények vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

I. rész:

A vetőmagoktól eltérő zöldségszaporító és -ültetési anyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

J. rész:

A gyümölcstermő növények szaporítóanyagait és a gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

K. rész:

A Solanum tuberosum L. vetőgumóit érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

L. rész:

A Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényeit érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

A. RÉSZ

A takarmánynövény-vetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókVizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B. RÉSZ

A gabonavetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókFonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Gombák

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

C. RÉSZ

A szőlő-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével (nemzetség vagy faj)

A prebázis szaporítóanyagra, a bázis szaporítóanyagra, a tanúsított szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

A standard szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével (nemzetség vagy faj)

A prebázis szaporítóanyagra, a bázis szaporítóanyagra, a tanúsított szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

A standard szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Nem oltott Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., a nem oltott Vitis vinifera L. kivételével

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével (nemzetség vagy faj)

A prebázis szaporítóanyagra, a bázis szaporítóanyagra, a tanúsított szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

A standard szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

Arabis mozaik vírus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Szőlő fertőző leromlás vírus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Szőlő látens foltosság vírus [GFKV00]

A Vitis vinifera L. kivételével a Vitis spp. és hibridjeik alanyai

A prebázis szaporítóanyag esetében 0 %

A bázis szaporítóanyagra és a tanúsított szaporítóanyagra nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Szőlő levélsodródással társultvírus, 1. típus [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Szőlő levélsodródással társultvírus, 3. típus [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D. RÉSZ

A dísznövény-szaporítóanyagokat és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeket érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Vetőmagok

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Chrysanthemum L.

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Palmae, a következő nemzetségek és fajok tekintetében: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Lavandula L.

0 %

Krizantém törpülés viroid [CSVD00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza vírus [CTV000] (uniós izolátumok)

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., és hibridjeik

0 %

Impatiens nekrotikus foltosság vírus [INSV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. új-guineai hibridek

0 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Szilvahimlő vírus [PPV000]

A Prunus L. alábbi fajainak ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., a szilvahimlő vírusra fogékony, egyéb Prunus L. fajok

0 %

Paradicsom bronzfoltosság vírus [TSWV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. új-guineai hibridek, Pelargonium L.

0 %

E. RÉSZ

A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókGombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó küszöbérték

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

F. RÉSZ

A zöldségvetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Pepino mozaik vírus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G. RÉSZ

A vetőburgonyát érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókVizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére vonatkozó küszöbérték

Az elit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére vonatkozó küszöbérték

A minősített vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére vonatkozó küszöbérték

PBTC

PB

Vírusfertőzés tünetei

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőburgonya ültetésre szánt növényeire vonatkozó küszöbérték

Az elit vetőburgonya ültetésre szánt növényeire vonatkozó küszöbérték

A minősített vetőburgonya ültetésre szánt növényeire vonatkozó küszöbérték

PBTC

PB

Feketerothadás (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] okozta burgonyahimlő

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

5,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

5,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] okozta burgonyahimlő

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

3,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

3,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

Vírusok okozta mozaik tünetek

továbbá

a levélsodródás vírus [PLRV00] okozta tünetek

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H. RÉSZ

Az olaj- és rostnövények vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókGombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – len

1 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

1 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

1 %

5% érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – lenmag

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % a Phomopsis complex károsítóval való fertőzöttség esetében

15 % a Phomopsis complex károsítóval való fertőzöttség esetében

15 % a Phomopsis complex károsítóval való fertőzöttség esetében

Fusarium (anamorf nemzetség) Link [1FUSAG], a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] kivételével

Linum usitatissimum L.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini and Fusarium (anamorf nemzetség) Link, a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini and Fusarium (anamorf nemzetség) Link, a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini and Fusarium (anamorf nemzetség) Link, a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 10 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 10 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 10 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szklerócium-töredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

I. RÉSZ

A zöldségszaporító és -ültetési anyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Fusarium (anamorf nemzetség) [1FUSAG], a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] kivételével

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Póréhagyma sárga csíkos vírus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Hagyma sárga törpülés vírus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Paradicsom bronzfoltosság vírus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J. RÉSZ

A gyümölcstermő növények szaporítóanyagait és a gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókBaktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Alma klorotikus levélfoltosság vírus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Alma gyümölcsgöndörödés viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Alma áglaposodás kórokozó [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Alma mozaik vírus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Alma csillagszerű repedés ágens [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Alma fapuhulás kórokozó [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. és Pyrus L.

0 %

Alma gyümölcshegesedés viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Alma törzsbarázdáltság vírus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Alma törzsgödrösödés vírus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Kajszi látens vírus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mozaik vírus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Az aukuba mozaik kórokozó és a ribiszke sárgaság kórokozó együttes jelenléte

Ribes L.

0 %

Fekete málna nekrózis vírus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Ribiszke atavizmus vírus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Áfonya mozaik társított vírus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya vörös gyűrűsfoltosság vírus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya virág- és levélszáradás vírus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya átmeneti hajtás-pusztulás vírus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya levélelkeskenyedés vírus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cseresznye zöld gyűrűsfoltosság vírus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cseresznye levélsodródás vírus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cseresznye levélfoltosság vírus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cseresznye nekrotikus rozsdaszínű foltosság vírus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Gesztenye mozaik kórokozó

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis kórokozó [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura kórokozó [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus levélfoltosság vírus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis vírus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza vírus [CTV000] (uniós izolátumok)

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Citrus tarkaság vírus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Here virágelzöldülés fitoplazma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Tőzegáfonya álvirágzás fitoplazma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Uborka mozaik vírus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Füge mozaik ágens [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

A gyümölcs betegségei: apró termés [APCF00], zöld ráncosodás [APGC00], a Ben Davis fajta gyümölcsének egyenetlen felszíne [APRSK0], csillagszerű repedés, vörösesbarna gyűrűk [APLP00], vörösesbarna szemölcsszerű foltok

Malus Mill.

0 %

Köszméte érszalagosodás víurs [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Komló törpülés viroid [CSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cseresznye aprógyümölcsűség vírus 1 és 2 [LCHV10], [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Mirabolán látens gyűrűsfoltosság vírus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olajfa levélsárgulással társult vírus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olajfa érsárgulással társult vírus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olajfa sárga foltossággal és pusztulással társult vírus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Őszibarack látens mozaik viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Körte kéregnekrózis kórokozó [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Körte kéreghasadás kórokozó [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Körte terméshólyagosodás viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Körte kéregrepedezettség kórokozó [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Szilvahimlő vírus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Olyan Prunus hibridek esetében, amelyeknél a szaporítóanyagot gyökértörzsre oltották, illetve a szilvahimlő vírusra fogékony, egyéb Prunus L. fajok esetében.

0 %

Szilva törpülés vírus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Birsalma sárga foltosodás kórokozó [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Málna bokros törpeség vírus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Málna levélfoltosság vírus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Málna gyűrűsfoltosság vírus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Málna érklorózis vírus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Málna sárga foltosodás [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus sárga érhálósodás vírus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Szamóca göndörödés vírus [SCRV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus [SMYEV0]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Szamóca foltosság vírus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Szamóca érszalagosodás vírus [SVBV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Paradicsom fekete gyűrűs vírus [TBRV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K. RÉSZ

A Solanum tuberosum L. vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókVírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Ültetésre szánt növények

A vetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L. RÉSZ

A Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényeit érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókGombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az ültetésre szánt növényre vonatkozó küszöbérték

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %
V. MELLÉKLET

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók meghatározott, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

TARTALOMJEGYZÉK

A. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók takarmánynövény-vetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.

A növénykultúra ellenőrzése

2.

A takarmánynövény-vetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

3.

Bizonyos növényfajokra vonatkozó kiegészítő intézkedések

B. rész:

A gabonavetőmagokra vonatkozó intézkedések

1.

A növénykultúra ellenőrzése

2.

A gabonavetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

3.

Az Oryza sativa L. vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

C. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók dísznövény-szaporítóanyagokon és díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

D. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.

Vizuális vizsgálatok

2.

Nemenkénti vagy fajonkénti és kategóriánkénti intézkedések

E. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók zöldségvetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

F. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőburgonyán való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

G. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók olaj- és rostnövényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.

A növénykultúra ellenőrzése

2.

Olaj- és rostnövények vetőmagjainak mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

3.

Az olaj- és rostnövények vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

H. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő zöldségszaporító és -ültetési anyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

I. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Solanum tuberosum L. vetőmagjain való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

J. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényein való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

A. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók takarmánynövény-vetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.    A növénykultúra ellenőrzése

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte ne haladja meg az e táblázatban meghatározott küszöbértékeket, az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók megjelenése tekintetében szántóföldi ellenőrzésnek veti alá azt a növénykultúrát, amelyből a takarmánynövény-vetőmagot előállítja.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Az illetékes hatóság a vállalkozóktól eltérő ellenőröket felhatalmazhatja arra, hogy a hatóság nevében és felügyelete mellett elvégezzék a szántóföldi ellenőrzéseket.

(2) A szántóföldi ellenőrzéseket akkor kell elvégezni, amikor a növénykultúra állapota és fejlettségi szakasza megfelelő ellenőrzést tesz lehetővé. Évente legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell végezni az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban.

(3) Az illetékes hatóság meghatározza a megfelelő módszerek szerint ellenőrizendő szántóföldrészek méretét, számát és eloszlását.

Az illetékes hatóság általi vizsgálatnak alávetendő vetőmagok előállítására szánt növénykultúrák aránya legalább 5 %.

2.    A takarmánynövény-vetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

(1) Az illetékes hatóság:

a) 

hivatalosan mintát vesz a takarmánynövény-vetőmagokat tartalmazó tételekből;

b) 

vetőmag-mintavevőket hatalmaz fel annak érdekében, hogy a nevében és a hatósági felügyelete mellett elvégezzék a mintavételt;

c) 

összehasonlítja az általa vett vetőmagmintákat azokkal a vetőmagmintákkal, amelyeket a vetőmag-mintavevők a b) pontban foglaltak szerint hatósági felügyelet mellett ugyanazon vetőmagtételből vettek;

d) 

felügyeli a (2) pontban foglalt vetőmag-mintavevők teljesítményét.

(2) Az illetékes hatóság vagy a hatósági felügyelet alá tartozó vállalkozó mintát vesz a takarmánynövény-vetőmagokból, és azokat naprakész nemzetközi módszerek szerinti laboratóriumi vizsgálatnak veti alá.

Az automatikus mintavétel kivételével az illetékes hatóság a hatósági tanúsításra beadott vetőmagtételek legalább 5 %-án ellenőrző mintavételt végez. Ezt a mennyiséget a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-tanúsításra vetőmagot beadó természetes és jogi személyek, valamint a beadott fajok között, ugyanakkor konkrét kétségek kizárását is célozhatja.

(3) Az automatikus mintavételhez megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, és azt hatósági felügyelet mellett kell végezni.

A tanúsítás céljából végzett vetőmagvizsgálat esetében a mintákat homogén tételekből kell venni. A tételek és a minták tömege tekintetében a 66/401/EGK irányelv III. mellékletében található táblázat alkalmazandó.

3.    Bizonyos növényfajokra vonatkozó kiegészítő intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozók elvégzik a következő további ellenőrzéseket, illetve bizonyos növényfajok tekintetében minden egyéb intézkedést megtesznek a következők biztosítása érdekében:

(1) a Medicago sativa L. szuperelit, elit és tanúsított vetőmagjai esetében a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus megjelenésének megelőzése, valamint a következőkről való meggyőződés érdekében:

a) 

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus károsítótól mentesek; vagy

b) 

a növénykultúrát olyan földterületen termesztették, ahol a vetést megelőző legutóbbi három évben a Medicago sativa L. növénykultúra korábban nem volt jelen, és a termőhelyen végzett szántóföldi ellenőrzés során nem észleltek a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus okozta tüneteket, vagy a szomszédos Medicago sativa L. növénykultúrában nem észleltek a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus okozta tüneteket az előző növénykultúra termesztése során; vagy

c) 

a növénykultúra a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus károsítónak kifejezetten ellenállóként elismert fajtához tartozik, és az inertanyag-tartalom nem haladja meg a 0,1 tömegszázalékot;

(2) a Medicago sativa L. szuperelit, elit és tanúsított vetőmagjai esetében a Ditylenchus dipsaci megjelenésének megelőzése, valamint a következőkről való meggyőződés érdekében:

a) 

a termőhelyen nem észleltek a Ditylenchus dipsaci okozta tüneteket az előző növénykultúra termesztése során, és a termőhelyen az előző két évben nem termesztettek fő gazdanövényeket, továbbá megfelelő higiéniai intézkedéseket hoztak a termőhely megfertőződésésnek megelőzése érdekében; vagy

b) 

a termőhelyen nem észleltek a Ditylenchus dipsaci okozta tüneteket az előző növénykultúra termesztése során, és azt reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokkal a Ditylenchus dipsaci károsítótól mentesnek találták; vagy

c) 

a vetőmagokat a Ditylenchus dipsaci elleni megfelelő fizikai vagy kémiai kezelésnek vetették alá, és azokat reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően e károsítótól mentesnek találták.

B. RÉSZ

A gabonavetőmagokra vonatkozó intézkedések

1.    A növénykultúra ellenőrzése

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte ne haladja meg az e táblázatban meghatározott küszöbértékeket, az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók megjelenése tekintetében szántóföldi ellenőrzésnek veti alá azt a növénykultúrát, amelyből a gabonavetőmagot előállítja.Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

200 m2-es területen legfeljebb két olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

200 m2-es területen legfeljebb két olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

Az első generációból származó tanúsított vetőmag (C1):

200 m2-es területen legfeljebb négy olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

A második generációból származó tanúsított vetőmag (C2):

200 m2-es területen legfeljebb nyolc olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Az illetékes hatóság a vállalkozóktól eltérő ellenőröket felhatalmazhatja arra, hogy a hatóság nevében és a felügyelete mellett elvégezzék a szántóföldi ellenőrzéseket.

(2) A szántóföldi ellenőrzéseket akkor kell elvégezni, amikor a növénykultúra állapota és fejlettségi szakasza megfelelő ellenőrzést tesz lehetővé.

Évente legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell végezni az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban.

(3) Az illetékes hatóság meghatározza a megfelelő módszerek szerint ellenőrizendő szántóföldrészek méretét, számát és eloszlását.

Az illetékes hatóság általi vizsgálatnak alávetendő vetőmagok előállítására szánt növénykultúrák aránya legalább 5 %.

2.    A gabonavetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

(1) Az illetékes hatóság:

a) 

hivatalosan mintát vesz a gabonavetőmagokat tartalmazó tételekből;

b) 

vetőmag-mintavevőket hatalmaz fel annak érdekében, hogy a nevében és a hatósági felügyelete mellett elvégezzék a mintavételt;

c) 

összehasonlítja az általa vett vetőmagmintákat azokkal a vetőmagmintákkal, amelyeket a vetőmag-mintavevők a b) pontban foglaltak szerint hatósági felügyelet mellett ugyanazon vetőmagtételből vettek;

d) 

felügyeli a (2) pontban foglalt vetőmag-mintavevők teljesítményét.

(2) Az illetékes hatóság vagy a hatósági felügyelet alá tartozó vállalkozó mintát vesz gabonavetőmagokból, és azokat naprakész nemzetközi módszerek szerinti laboratóriumi vizsgálatnak veti alá.

Az automatikus mintavétel kivételével az illetékes hatóság a hatósági tanúsításra beadott vetőmagtételek legalább 5 %-án ellenőrző mintavételt végez. Ezt a mennyiséget a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-tanúsításra vetőmagot beadó természetes és jogi személyek, valamint a beadott fajok között, ugyanakkor konkrét kétségek kizárását is célozhatja.

(3) Az automatikus mintavételhez megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, és azt hatósági felügyelet mellett kell végezni.

A tanúsítás céljából végzett vetőmagvizsgálat esetében a mintákat homogén tételekből kell venni. A tételek és a minták tömege tekintetében a 66/402/EGK irányelv III. mellékletében található táblázatban foglalt rendelkezések alkalmazandóak.

3.    Az Oryza sativa L. vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó elvégzi az alábbi kiegészítő ellenőrzéseket, vagy bármely egyéb intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az Oryza sativa L. vetőmagja megfeleljen a következő követelmények valamelyikének:

a) 

az Aphelenchoides besseyi károsítótól mentesként ismert területről származik;

b) 

azt az illetékes hatóság minden egyes tételből vett reprezentatív mintán végzett megfelelő nematológiai vizsgálatokkal hatóságilag ellenőrizte, és az az Aphelenchoides besseyi károsítótól mentesnek bizonyult;

c) 

azt megfelelő forró vizes kezelésnek vagy az Aphelenchoides besseyi elleni egyéb megfelelő kezelésnek vetették alá.

C. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók dísznövény-szaporítóanyagokon és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és ültetésre szánt növények tekintetében az alábbi intézkedéseket kell meghozni:

az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázatban foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi vegetációs időszakban megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és a károsító okozta tüneteket mutató növényeket, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól mentesek;

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

c)  a tételben lévő növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Spiroplasma citri Saglio

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

A növények a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Spiroplasma citri Saglio károsítótól mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Spiroplasma citri Saglio károsítótól mentesek; vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálattal a Spiroplasma citri Saglio károsítótól mentesnek találtak; vagy

c)  a növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban végzett vizuális vizsgálat során, és valamennyi fertőzött növényt azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítettek.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

a)  a növényeket olyan területen termesztették, amelyről ismert, hogy a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. károsítótól mentes; vagy

b)  a növényeket a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. károsítótól mentesnek talált termőhelyen nevelték, és a közvetlen közelében lévő, tüneteket mutató növényeket, illetve a szomszédos növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, kivéve, ha azokat a tüneteket mutató növények reprezentatív mintája alapján laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a tüneteket nem a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. okozta; vagy

c)  a tételben lévő növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a termőhelyen és annak közvetlen közelében lévő, tüneteket mutató növényeket és a szomszédos növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, kivéve, ha a tüneteket mutató növények reprezentatív mintája alapján laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá azokat, és a laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy a tüneteket nem a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. okozta; vagy

d)  örökzöld fajok esetében a növényeket a szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és azokat a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. okozta tünetektől mentesnek találták;

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Vetőmagok esetében:

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)  Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)  a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Vetőmagok esetében:

a)  a vetőmagok területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)  Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)  a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Vetőmagok esetében:

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas perforans Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel (megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül) a Xanthomonas perforans Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)  Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)  a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Vetőmagok esetében:

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel (megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül) a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)  Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)  a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Intézkedések

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket;

vagy

c)  a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították, és a fennmaradó növényeket hetente ellenőrzésnek vetették alá, és a termőhelyen a szállítás előtt legalább három hétig nem észleltek tüneteket.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  a növények olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Dothistroma pini Hulbary, a Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet és a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a Dothistroma pini Hulbary, a Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vagy a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow okozta tűlevél-elhalás tüneteit;

vagy

c)  megfelelő kezeléseket végeztek a Dothistroma pini Hulbary, a Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vagy a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow okozta tűlevél-elhalás ellen, a növényeket a szállítás előtt ellenőrzésnek vetették alá, és azokat a tűlevél-elhalás tüneteitől mentesnek találták.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

A Helianthus annuus L. vetőmagjai

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni károsítótól mentesek;

vagy

b)  a vetőmagtermesztő helyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett legalább két ellenőrzés során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

c)  

i.  a vetőmagtermesztő helyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább két ellenőrzést végeztek;

továbbá

ii.  ezen ellenőrzések során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket a növényeknek legfeljebb 5 %-a mutatott, és a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató összes növényt az ellenőrzést követően azonnal eltávolították és megsemmisítették;

továbbá

iii.  a végső vizsgálat során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató növényeket nem találtak;

vagy

d)  

i.  a vetőmagtermesztő helyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább két ellenőrzést végeztek;

továbbá

ii.  a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató összes növényt az ellenőrzést követően azonnal eltávolították és megsemmisítették;

továbbá

iii.  a végső vizsgálat során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató növényeket nem találtak, illetve minden egyes tétel reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni károsítótól mentesnek találták;

vagy

e)  a vetőmagokat a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni valamennyi ismert törzsével szemben bizonyítottan hatékony, megfelelő kezelésnek vetették alá.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys károsítótól mentesek;

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett legalább két vizuális vizsgálat során a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

c)  a tételben lévő növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett legalább két vizuális vizsgálat során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató egyéb növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  a növények olyan anyanövényektől származnak, amelyeket az elmúlt három hónap során legalább havonta ellenőriztek, és a termőhelyen tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  a tüneteket mutató anyanövényeket, valamint az azok 1 méter sugarú körzetében lévő növényeket eltávolították és megsemmisítették, és a szállítás előtt ellenőrzött és tünetmentesnek talált növényeken megfelelő fizikai vagy kémiai kezelést alkalmaztak.

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Aculops fuchsiae Keifer

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fuchsia L.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy az Aculops fuchsiae Keifer károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen az előző vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatok során sem a növényeken, sem az anyanövényeiken nem észleltek tüneteket;

vagy

c)  megfelelő kémiai vagy fizikai kezelést alkalmaztak a szállítás előtt, ezt követően a növényeket ellenőrizték, és a károsító okozta tüneteket nem találtak.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy az Opogona sacchari Bojer károsítótól mentesek;

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, ahol a szállítást megelőző legalább hat hónapos időszakban legalább háromhavonta végzett vizuális vizsgálatok során nem észleltek az Opogona sacchari Bojer károsítóra utaló tüneteket vagy jeleket;

vagy

c)  a termőhelyen az Opogona sacchari Bojer populációjának nyomon követését és felszámolását, valamint a fertőzött növények eltávolítását célzó programot alkalmaznak, továbbá a szállítás előtt a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban minden egyes tételt vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és azokat az Opogona sacchari Bojer okozta tünetektől mentesnek találták.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

A termés és a mag kivételével a pálmafélék (Palmae) olyan, ültetésre szánt növényei, amelyek törzsátmérője a gyökérnyak felett meghaladja az 5 cm-t, és amelyek az alábbi nemzetségekhez vagy fajokhoz tartoznak:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)  a növényeket teljes életciklusuk alatt olyan területen nevelték, amelyről az illetékes hivatalos szerv a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban megállapította, hogy mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól;

b)  a növényeket a szállításukat megelőző két évben az Unión belül olyan termőhelyen nevelték, amelyet a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) behurcolása tekintetében teljes fizikai védelemmel láttak el, vagy amelyen megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak az említett károsító tekintetében;

c)  a növényeket legalább négyhavonta vizuális vizsgálatnak vetették alá, amely igazolta, hogy a szaporítóanyag a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól mentes.

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium spp. L.

a)  a növényeket vagy a magnövényeket ellenőrzésnek vetették alá, és a tételen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket; vagy

b)  a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatok alapján a hagymákat a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tünetektől mentesnek találták, és azokat a végső fogyasztónak történő értékesítés céljából becsomagolták.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  a növényeket, illetve a magnövényeket ellenőrzésnek vetették alá, és a tételen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket; vagy

b)  a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatok alapján a hagymákat a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tünetektől mentesnek találták, és azokat a végső fogyasztónak történő értékesítés céljából becsomagolták.

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Malus Mill.

a)  a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tünetektől mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

b)  

i.  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesek;

vagy

ii.  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

iii.  a termőhelyen a növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényeit, és azokat a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

a)  a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tünetektől mentesnek talált anyanövényektől származnak;

továbbá

b)  

i.  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesek;

vagy

ii.  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

iii.  a termőhelyen a növényeknek legfeljebb 1 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényeit, és azokat a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pyrus L.

a)  a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tünetektől mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

b)  

i.  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesek; vagy

ii.  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a károsítótól mentesnek találtak, és annak közvetlen közelében a tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; vagy

c)  a termőhelyen a növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Lavandula L.

a)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól mentes;

vagy

b)  a legutóbbi teljes vegetációs ciklusban a tétel vizuális vizsgálatai során nem észleltek a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. okozta tüneteket;

vagy

c)  a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. okozta tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, majd a tételt a fennmaradó növények reprezentatív mintája alapján laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt a károsítótól mentesnek találták.

Krizantém törpülés viroid

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

A növények három szaporított nemzedéken belül olyan állományból származnak, amelyet laboratóriumi vizsgálatok során a krizantém törpülés viroidtól mentesnek találtak.

Citrus exocortis viroid

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L.

a)  a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Citrus exocortis viroidtól mentesnek talált anyanövényektől származnak;

továbbá

b)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálattal a károsítótól mentesnek találtak.

Citrus tristeza vírus (uniós izolátumok)

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

a)  a növények az elmúlt három évben vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Citrus tristeza vírustól mentesnek talált anyanövényektől származnak;

továbbá

b)  

i.  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Citrus tristeza vírustól mentesek;

vagy

ii.  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálattal a Citrus tristeza vírustól mentesnek találtak;

vagy

iii.  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a vektoroktól fizikai védelemmel láttak el, és azt a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban a növények véletlenszerű laboratóriumi vizsgálatával a Citrus tristeza vírustól mentesnek találták;

vagy

iv.  olyan esetekben, ha valamely tételben a Citrus tristeza vírus előfordulása tekintetében pozitív laboratóriumi vizsgálati eredmény van, minden növényt egyenként megvizsgáltak, és azoknak legfeljebb 2 %-át találták pozitívnak, és a laboratóriumi vizsgálatnak alávetett és a károsítóval fertőzöttnek talált növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Impatiens nekrotikus foltosság vírus

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. új-guineai hibridek

a)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet az érintett tripsz-vektorok (Frankliniella occidentalis Pergande) tekintetében nyomon követtek, és azok kimutatásakor megfelelő kezeléseket végeztek a populációik eredményes kiirtásának biztosítása érdekében;

továbbá

b)  

i.  az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen lévő növényeken nem észlelték az Impatiens nekrotikus foltosság vírus tüneteit; vagy

ii.  az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen az Impatiens nekrotikus foltosság vírus tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították, a szállítandó növények reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt az Impatiens nekrotikus foltosság vírustól mentesnek találták.

Burgonyagumó orsósodás viroid

Capsicum annuum L.

a)  a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a burgonyagumó orsósodás viroid okozta betegségek tüneteit; vagy

b)  a növények reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a burgonyagumó orsósodás viroid tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt e laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták.

Szilvahimlő vírus

A Prunus L. alábbi fajainak ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., a szilvahimlő vírusra fogékony Prunus L. fajok

a)  az előző 5 évben mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak alávetett, és a szilvahimlő vírustól mentesnek talált anyanövényektől származó, vegetatív szaporítású Prunus alanyok; továbbá

b)  

i.  a növényi szaporítóanyagot olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a szilvahimlő vírustól mentesek; vagy

ii.  a termőhelyen a növényi szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban az év legmegfelelőbb időszakában – az éghajlati viszonyokat, valamint a növény fejlődési feltételeit és a szilvahimlő vírus biológiáját figyelembe véve – nem észlelték a szilvahimlő vírus tüneteit, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; vagy

iii.  a termőhelyen – az éghajlati viszonyokat, valamint a növény fejlődési feltételeit és a szilvahimlő vírus biológiáját figyelembe véve – a növényeknek legfeljebb 1 %-án észleltek szilvahimlőre utaló tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban az év legmegfelelőbb időszakában, a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényeinek reprezentatív mintáját, és azt a károsítótól mentesnek találták. A vizuális vizsgálat során a szilvahimlő vírus tüneteit nem mutató növények reprezentatív hányadán mintavétel és laboratóriumi vizsgálat végezhető a károsító megjelenése tekintetében az adott növények megfertőződési kockázatának értékelése alapján.

Paradicsom bronzfoltosság vírus

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. új-guineai hibridek, Pelargonium L.

a)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet az érintett tripsz-vektorok (Frankliniella occidentalis és Thrips tabaci) tekintetében nyomon követtek, és azok kimutatásakor megfelelő kezeléseket végeztek a populációik eredményes kiirtásának biztosítása érdekében;

továbbá

b)  az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen lévő növényeken nem észlelték a paradicsom bronzfoltosság vírus tüneteit; vagy

c)  az aktuális vegetációs időszakban a termelőüzem területén a paradicsom bronzfoltosság vírus tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították, a szállítandó növények reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt a paradicsom bronzfoltosság vírustól mentesnek találták.

D. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.    Vizuális vizsgálatok

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében:

a) 

a termőhelyen vagy a termesztés helyén végzett vizuális vizsgálat során a Castanea sativa Mill. vetőmagtól eltérő erdészeti szaporítóanyagait a Cryphonectria parasitica károsítótól mentesnek találták;

b) 

a termőhelyen vagy a termesztés helyén végzett vizuális vizsgálat során a Pinus spp. vetőmagtól eltérő erdészeti szaporítóanyagait a Dothistroma pini, a Dothistroma septosporum és a Lecanosticta acicola károsítótól mentesnek találták.

A vizuális vizsgálatokat évente egyszer, az említett károsítók kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időszakban kell elvégezni a növény fejlődési körülményeinek és a szilvahimlő vírus biológiájának figyelembevételével.

2.    Nemenkénti vagy fajonkénti és kategóriánkénti követelmények

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó az alábbi nemzetségek vagy fajok tekintetében ellenőrzéseket végez, illetve minden egyéb intézkedést megtesz a következők biztosítása érdekében:

Castanea sativa Mill.

a) 

az erdészeti szaporítóanyag olyan területekről származik, amelyekről ismert, hogy a Cryphonectria parasitica károsítótól mentesek; vagy

b) 

a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a termesztés helyén vagy a termőhelyen nem észleltek a Cryphonectria parasitica okozta tüneteket; vagy

c) 

a termesztés helyén vagy a termőhelyen a Cryphonectria parasitica okozta tüneteket mutató erdészeti szaporítóanyagot gyökerestől eltávolították, a fennmaradó szaporítóanyagokat hetenként ellenőrizték, és a szaporítóanyag szállítása előtt legalább három hétig a termesztés helyén vagy a termőhelyen nem észleltek a károsító okozta tüneteket.

Pinus spp.

a) 

az erdészeti szaporítóanyag olyan területekről származik, amelyekről ismert, hogy a Dothistroma pini, a Dothistroma septosporum és a Lecanosticta acicola károsítótól mentesek; vagy

b) 

a termesztés helyén vagy a termőhelyen, illetve annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Dothistroma pini, a Dothistroma septosporum vagy a Lecanosticta acicola okozta tűlevél-elhalás tüneteit; vagy

c) 

a termesztés helyén vagy a termőhelyen megfelelő kezeléseket végeztek a Dothistroma pini, a Dothistroma septosporum vagy a Lecanosticta acicola okozta tűlevél-elhalás ellen, az erdészeti szaporítóanyagot a szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és azt a Dothistroma pini, a Dothistroma septosporum vagy a Lecanosticta acicola okozta tünetektől mentesnek találták.

E. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók zöldségvetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és ültetésre szánt növények tekintetében az alábbi intézkedéseket kell meghozni: Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázat harmadik oszlopában foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel vagy azzal egyenértékű módszerrel nyerték ki;

továbbá

b)  

i.  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. károsítótól mentesek;

vagy

ii.  a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

iii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták;

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  azt a növénykultúrát, amelyből a vetőmagokat betakarították, a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták;

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  azt a növénykultúrát, amelyből a vetőmagokat betakarították, a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesek; továbbá

vagy

c)  

i.  a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  a vetőmagok területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

c)  

i.  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas perforans Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel (megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül) a Xanthomonas perforans Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

c)  

i.  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas perforans Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas perforans Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)  a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

c)  

i.  a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták.

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  a vetőmagok reprezentatív mintáját a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban – esetlegesen megfelelő kezelést követően – vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és

b)  a vetőmagokat az Acanthoscelides obtectus (Say) károsítótól mentesnek találták.

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)  a vetőmagok reprezentatív mintáját a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban – esetlegesen megfelelő kezelést követően – vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és

b)  a vetőmagokat a Bruchus pisorum (L.) károsítótól mentesnek találták.

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

a)  a vetőmagok reprezentatív mintáját a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban – esetlegesen megfelelő kezelést követően – vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és

b)  a vetőmagokat a Bruchus rufimanus L. károsítótól mentesnek találták.

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  a növénykultúrát a legutóbbi vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  a betakarított vetőmagokat egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)  az ültetési anyagot a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev elleni megfelelő fizikai vagy kémiai kezelésnek vetették alá, és a vetőmagokat egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően e károsítótól mentesnek találták.

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Pepino mozaik vírus

Solanum lycopersicum L.

a)  a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel vagy azzal egyenértékű módszerrel nyerték ki, és:

b)  

i.  a vetőmagok olyan területekről származnak, ahol a pepino mozaik vírus közismerten nem fordul elő; vagy

ii.  a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a pepino mozaik vírus okozta betegség tüneteit; vagy

iii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a pepino mozaik vírus tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták;

Burgonyagumó orsósodás viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i.  a vetőmagok olyan területekről származnak, ahol a burgonyagumó orsósodás viroid közismerten nem fordul elő; vagy

ii.  a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a burgonyagumó orsósodás viroid okozta betegségek tüneteit; vagy

iii.  a vetőmagok reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a burgonyagumó orsósodás viroid tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták.

F. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőburgonyán való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az illetékes hatóság vagy – előírás esetén – az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázatban foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Feketerothadás (Dickeya Samson et al. spp. ; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  a szuperelit vetőburgonya esetében:

hatósági vizsgálatok igazolják, hogy azok a Dickeya Samson et al. spp. és a Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. károsítóktól mentes anyanövényektől származnak;

b)  minden kategória esetében:

a fejlődő növényeken az illetékes hatóságok hatósági szántóföldi ellenőrzést végeztek.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  a szuperelit vetőburgonya esetében:

hatósági vizsgálatok szerint azok a Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. károsítótól mentes anyanövényektől származnak.

b)  minden kategória esetében:

i.  a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy – a vektorok lehetséges jelenlétére tekintettel – a Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. károsítótól mentesek;

vagy

ii.  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta az illetékes hatóságok által a fejlődő növényeken az illetékes hatóság által végzett vizsgálatok során nem észleltek a Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. okozta tüneteket.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  A szuperelit vetőburgonya esetében:

hatósági vizsgálatok igazolják, hogy azok a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól mentes anyanövényektől származnak.

(b)  Minden kategória esetében:

i.  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta végzett hatósági vizsgálatok során nem észleltek a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. okozta tüneteket;

vagy

ii.  a termőhelyen a tüneteket mutató növényeket, valamint azok utódgumóit gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, valamint bármely olyan állomány esetében, amelynél tüneteket észleltek a fejlődő növénykultúrában, a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. hiányának megerősítése érdekében minden egyes tétel esetében betakarítás utáni hatósági laboratóriumi vizsgálatot végeztek a gumókon.

Vírusok okozta mozaik tünetek és

az alábbi okozta tünetek:

— burgonya levélsodródás vírus

Solanum tuberosum L.

(a)  A szuperelit vetőburgonya esetében:

a burgonya A-vírustól, a burgonya M-vírustól, a burgonya S-vírustól, a burgonya X-vírustól, a burgonya Y-vírustól és a burgonya levélsodródás vírustól mentes anyanövényektől származik.

Amennyiben mikroszaporítási módszereket alkalmaznak, az e pontnak való megfelelést az anyanövény hatósági laboratóriumi vizsgálatával vagy hatósági felügyelet alatti laboratóriumi vizsgálatával kell megállapítani.

Amennyiben klónszelekciós módszereket alkalmaznak, az e pontnak való megfelelést a klónállomány hatósági laboratóriumi vizsgálatával vagy hatósági felügyelet alatti laboratóriumi vizsgálatával kell megállapítani.

b)  Minden kategória esetében:

a fejlődő növényeken az illetékes hatóságok vizsgálatot végeztek.

Burgonyagumó orsósodás viroid

Solanum tuberosum L.

(a)  Klónállomány esetében:

hatósági laboratóriumi vizsgálatok vagy hatórási felügyelet alatti laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy az állomány a burgonyagumó orsósodás viroidtól mentes anyanövényektől származik.

(b)  A szuperelit és az elit vetőburgonya esetében:

a burgonyagumó orsósodás viroid okozta tüneteket nem találtak,

vagy

az egyes tételek esetében a gumókat betakarítás utáni laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a gumókat a burgonyagumó orsósodás viroidtól mentesnek találták.

(c)  Minősített vetőburgonya esetében:

hatósági vizuális vizsgálat kimutatta, hogy a károsítótól mentesek, és laboratóriumi vizsgálatra kerül sor, ha a károsító okozta bármely tünetet észlelnek.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Vírusfertőzés tünetei

Solanum tuberosum L.

A közvetlen utódnemzedék hatósági vizsgálata során a tüneteket mutató növények száma nem haladhatja meg a IV. mellékletben feltüntetett százalékos arányt.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Az illetékes hatóság a tételeket vizsgálatnak vetette alá, és megerősíti, hogy eleget tesznek a IV. melléklet vonatkozó rendelkezéseinek.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Az illetékes hatóság a tételeket vizsgálatnak vetette alá, és megerősíti, hogy eleget tesznek a IV. melléklet vonatkozó rendelkezéseinek.

A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk okozta burgonyahimlő a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti.

Solanum tuberosum L

Az illetékes hatóság a tételeket vizsgálatnak vetette alá, és megerősíti, hogy eleget tesznek a IV. melléklet vonatkozó rendelkezéseinek.

A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. okozta poros varasodás a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti.

Solanum tuberosum L.

Az illetékes hatóság a tételeket vizsgálatnak vetette alá, és megerősíti, hogy eleget tesznek a IV. melléklet vonatkozó rendelkezéseinek.

Az illetékes hatóságok ezenfelül vizsgálatot végeznek annak biztosítása érdekében, hogy a fejlődő növényeken a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte ne haladja meg az alábbi táblázatban meghatározott küszöbértékeket:Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőburgonya fejlődő növényeire vonatkozó küszöbérték

Az elit vetőburgonya fejlődő növényeire vonatkozó küszöbérték

A minősített vetőburgonya fejlődő növényeire vonatkozó küszöbérték

PBTC

PB

Feketerothadás (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Vírusok okozta mozaik tünetek

továbbá

a burgonya levélsodródás vírus [PLRV00] okozta tünetek

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

G. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók olaj- és rostnövényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.    A növénykultúra ellenőrzése

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte ne haladja meg az alábbi táblázatban meghatározott küszöbértékeket, az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók megjelenése tekintetében szántóföldi ellenőrzésnek veti alá azt a növénykultúrát, amelyből az olaj- és rostnövények vetőmagjait előállítja.Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Az illetékes hatóság a vállalkozóktól eltérő ellenőröket felhatalmazhatja arra, hogy a hatóság nevében és a felügyelete mellett elvégezzék a szántóföldi ellenőrzéseket.

(2) A szántóföldi ellenőrzéseket akkor kell elvégezni, amikor a növénykultúra állapota és fejlettségi szakasza megfelelő ellenőrzést tesz lehetővé.

Évente legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell végezni az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban.

(3) Az illetékes hatóság meghatározza a megfelelő módszerek szerint ellenőrizendő szántóföldrészek méretét, számát és eloszlását.

Az illetékes hatóság általi vizsgálatnak alávetendő vetőmagok előállítására szánt növénykultúrák aránya legalább 5 %.

2    Olaj- és rostnövények vetőmagjainak mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

(1) Az illetékes hatóság:

a) 

hatóságilag mintát vesz az olaj- és rostnövények vetőmagjait tartalmazó tételekből;

b) 

vetőmag-mintavevőket hatalmaz fel annak érdekében, hogy a nevében és a hatósági felügyelete mellett elvégezzék a mintavételt;

c) 

összehasonlítja az általa vett vetőmagmintákat azokkal a vetőmagmintákkal, amelyeket a vetőmag-mintavevők hatósági felügyelet mellett ugyanazon vetőmagtételből vettek;

d) 

felügyeli a b) pontban foglalt vetőmag-mintavevők teljesítményét.

(2) Az illetékes hatóság vagy a hatósági felügyelet alá tartozó vállalkozó mintát vesz az olaj- és rostnövények vetőmagjaiból, és azokat naprakész nemzetközi módszerek szerinti laboratóriumi vizsgálatnak veti alá.

Az automatikus mintavétel kivételével az illetékes hatóság a tanúsításra beadott vetőmagtételek legalább 5 %-án ellenőrző mintavételt végez. Ezt a mennyiséget a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-tanúsításra vetőmagot beadó természetes és jogi személyek, valamint a beadott fajok között, ugyanakkor konkrét kétségek kizárását is célozhatja.

(3) Az automatikus mintavételhez megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, és azt hatósági felügyelet mellett kell végezni.

(4) A tanúsítás céljából végzett vetőmagvizsgálat esetében és a kereskedelmi vetőmagok vizsgálata esetében a mintákat homogén tételekből kell venni. A tételek és a minták tömege tekintetében a 2002/57/EK irányelv III. mellékletében található táblázat alkalmazandó.

3.    Az olaj- és rostnövények vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó elvégzi az alábbi kiegészítő ellenőrzéseket, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében:

(1) 

A Helianthus annuus L. vetőmagjai esetében a Plasmopora halstedii megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Helianthus annuus L. vetőmagjai olyan terüetekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Plasmopara halstedii károsítótól mentesek;

vagy

b) 

a termőhelyen a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban végzett legalább két ellenőrzés során a Plasmopara halstedii okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

c) 
i. 

a termőhelyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább két szántóföldi ellenőrzést végeztek; továbbá

ii. 

a szántóföldi ellenőrzés során a Plasmopara halstedii okozta tüneteket a növényeknek legfeljebb 5 %-a mutatott, és a Plasmopara halstedii okozta tüneteket mutató összes növényt az ellenőrzést követően azonnal eltávolították és megsemmisítették; továbbá

iii. 

a végső vizsgálat során a Plasmopara halstedii okozta tüneteket mutató növényeket nem találtak;

vagy

d) 
i. 

a termőhelyen a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban legalább két szántóföldi ellenőrzést végeztek; továbbá

ii. 

a Plasmopara halstedii okozta tüneteket mutató összes növényt az ellenőrzést követően azonnal eltávolították és megsemmisítették; továbbá

iii 

a végső vizsgálat során a Plasmopara halstedii okozta tüneteket mutató növényeket nem találtak, valamint minden egyes tétel reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Plasmopara halstedii károsítótól mentesnek találták; vagy a vetőmagokat a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni valamennyi ismert törzsével szemben bizonyítottan hatékony, megfelelő kezelésnek vetették alá.

(2) 

A Helianthus annuus L. és a Linum usitatissimum L. vetőmagjai esetében a Botrytis cinerea megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Botrytis cinerea elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(3) 

A Glycine max (L.) Merryl vetőmagjai esetében a Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(4) 

A Glycine max (L.) Merryl vetőmagjai esetében a Diaporthe var. sojae megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Diaporthe var. sojae elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(5) 

A Linum usitatissimum L. vetőmagjai esetében az Alternaria linicola megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

az Alternaria linicola elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(6) 

A Linum usitatissimum L. vetőmagjai esetében a Boeremia exigua var. linicola megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Boeremia exigua var. linicola elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(7) 

A Linum usitatissimum L. vetőmagjai esetében a Colletotrichum lini megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Colletotrichum lini elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

(8) 

A Linum usitatissimum L. vetőmagjai esetében a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével a Fusarium (anamorf nemzetség) megjelenésének megelőzése érdekében alkalmazott intézkedések

a) 

a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével a Fusarium (anamorf nemzetség) elleni használatra engedélyezett vetőmagkezelést alkalmaztak;

vagy

b) 

a vetőmagokra megállapított tűréshatárt egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálata alapján nem lépték túl.

H. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő zöldségszaporító és -ültetési anyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Vizuális vizsgálat

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve minden egyéb intézkedést megtesz a következők biztosítása érdekében:

a) 

a növényeknek a vizuális vizsgálat során legalább azt a látszatot kell kelteniük, hogy az érintett nemzetség vagy faj tekintetében mentesek az e pontban található táblázatban felsorolt károsítóktól.

b) 

az e pontban található táblázatokban felsorolt károsítók előfordulására utaló látható jeleket vagy tüneteket mutató növényeket a fejlődő növénykultúra szakaszában azokat a megjelenésükkor azonnal megfelelően kezelték, vagy adott esetben eltávolították.

c) 

a salottahagyma és a fokhagyma hagymái esetében a növények közvetlenül olyan szaporítóanyagból származnak, amelyet a fejlődő növénykultúra szakaszában ellenőrzésnek vetettek alá, és amelyet az e pontban felsorolt károsítóktól gyakorlatilag mentesnek találtak.

Ezenfelül az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázatban foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

A növényeket olyan vetőmagokból nevelték, amelyek eleget tesznek az V. melléklet E. részében megállapított követelményeknek, és azokat megfelelő higiéniai intézkedésekkel fertőzésmentes állapotban tartották.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  a csíranövényeket a zöldségvetőmagokra vonatkozó E. részben foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték; továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  a csíranövényeket a zöldségvetőmagokra vonatkozó E. részben foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték; továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  a csíranövényeket a zöldségvetőmagokra vonatkozó E. részben foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték; továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  a csíranövényeket a zöldségvetőmagokra vonatkozó E. részben foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték; továbbá

b)  a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Fusarium (anamorf nemzetség), a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

Asparagus officinalis L.

a)  

i.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, a növények reprezentatív mintáját gyökerestől eltávolították, és a Fusarium Link okozta tüneteket nem észleltek; vagy

ii.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább kétszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Fusarium Link okozta tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, a fejlődésben lévő növénykultúra végső vizsgálatakor nem észleltek tüneteket; továbbá

b)  a spárgasípokat szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Fusarium Link okozta tüneteket nem észleltek.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, a növények reprezentatív mintáját gyökerestől eltávolították, és a Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk okozta tüneteket nem észleltek; vagy

ii.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább kétszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk okozta tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, a fejlődésben lévő növénykultúra végső vizsgálatakor azonban nem észleltek tüneteket; és

b)  a spárgasípokat szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk okozta tüneteket nem észleltek.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  a növények a Stromatinia cepivora Berk. károsítótól mentes termesztőközegben nevelt, tápkockás palánták;

vagy

b)  

i.  

— a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket nem észleltek; vagy

— a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, a fejlődésben lévő növénykultúra újabb végső vizsgálatakor azonban nem észleltek tüneteket;

továbbá

ii.  a növényeket szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket nem észleltek.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket nem észleltek; vagy

ii.  a növénykultúrát a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, a fejlődésben lévő növénykultúra újabb végső vizsgálatakor azonban nem észleltek tüneteket;

továbbá

b)  a növényeket vagy a készleteket szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Stromatinia cepivora Berk. okozta tüneteket nem észleltek.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  az anyanövények patogén vizsgált szaporítóanyagból származnak; továbbá

b)  a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelynek a termesztési előtörténete ismert, és amelyen a Verticillium dahliae Kleb. előfordulását nem regisztrálták; továbbá

c)  a növényeket a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta megfelelő időpontokban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és azokat a Verticillium dahliae Kleb. okozta tünetektől mentesnek találták.

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

A kereskedelmi növénykultúra termesztésére szánt növényektől eltérő növények esetében:

a)  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  

i.  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatta a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta fertőzés tüneteit;

ii.  a károsítóval fertőzöttnek talált növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, és

iii.  a növényeket egy reprezentatív minta laboratóriumi vizsgálatai során a károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)  a növényeket a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev elleni megfelelő fizikai vagy kémiai kezelésnek vetették alá, és azokat egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően e károsítótól mentesnek találták.

A kereskedelmi növénykultúra termesztésére szánt növények esetében:

a)  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  

i.  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá;

ii.  a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, és

iii.  a növényeket egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően a károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)  a növényeket megfelelő fizikai vagy kémiai kezelésnek vetették alá, és azokat egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev károsítótól mentesnek találták.

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Póréhagyma sárga csíkos vírus

Allium sativum L.

a)  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a póréhagyma sárga csíkos vírus okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, melynek során a növények legfeljebb 10 %-a mutatott póréhagyma sárga csíkos vírus okozta tüneteket, az érintett növényeket azonnal gyökerestől eltávolították, és a végső vizsgálat során legfeljebb 1 % arányban észleltek tüneteket mutató növényeket.

Hagyma sárga törpülés vírus

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta legalább egy megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a hagyma sárga törpülés vírus okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)  

i.  a növénykultúrát a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a növényeknek legfeljebb 10 %-a mutatott hagyma sárga törpülés vírus okozta tüneteket; továbbá

ii.  a károsítóval fertőzöttnek talált növényeket azonnal gyökerestől eltávolították; továbbá

iii.  a végső vizsgálat során a növényeknek legfeljebb 1 %-a mutatott a károsító okozta tüneteket.

Burgonyagumó orsósodás viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a burgonyagumó orsósodás viroid okozta betegségek tüneteit; vagy

b)  a növények reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a burgonyagumó orsósodás viroid tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt e laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták.

Paradicsom bronzfoltosság vírus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet az érintett tripsz-vektorok (Frankliniella occidentalis Pergande és Thrips tabaci Lindeman) tekintetében monitoringrendszerbe vontak, és a vektorok kimutatásakor megfelelő kezeléseket végeztek a populációk eredményes kiirtásának biztosítása érdekében; továbbá

b)  

i.  az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen lévő növényeken nem észlelték a paradicsom bronzfoltosság vírus tüneteit; vagy

ii.  az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen a paradicsom bronzfoltosság vírus tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították, a szállítandó növények reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt a károsítótól mentesnek találták.

Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus

Solanum lycopersicum L.

a)  a növényeken nem észlelték a paradicsom sárga levélgöndörödés vírus tüneteit;

vagy

b)  a termőhelyen nem észlelték a paradicsom sárga levélgöndörödés vírus tüneteit.

I. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Solanum tuberosum L. vetőgumóin való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Solanum tuberosum L. vetőgumóin való megjelenése tekintetében az alábbi követelmények teljesüljenek:

a) 

a vetőgumók olyan területekről származnak, ahol a burgonyagumó orsósodás viroid közismerten nem fordul elő; vagy

b) 

a) a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a burgonyagumó orsósodás viroid okozta betegségek tüneteit; vagy

c) 

a növények reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a burgonyagumó orsósodás viroid tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt e laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták.

J. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényein való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázat harmadik oszlopában foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.Gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  az ültetésre szánt növények a legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Verticillium dahliae károsítótól mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

b)  

i.  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Verticilium dahliae károsítótól mentes; vagy

ii.  

— az ültetésre szánt növényeket elkülönítették a termesztésre szánt Humulus lupulus L.-növénykultúráktól; továbbá

— a termőhelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszak során a legmegfelelőbb időpontokban végzett vizuális levélzet-vizsgálattal a Verticillium dahliae károsítótól mentesnek találták; továbbá

— a szántóföldek termesztési előtörténetét és a talajban terjedő betegségek előtörténetét nyilvántartották, és a Verticillium dahliae előfordulásának megállapítása és a következő ültetések között legalább négy évig gazdanövények nélküli nyugalmi időszak volt.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  az ültetésre szánt növények a legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Verticillium nonalfalfae károsítótól mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

b)  

i.  az ültetésre szánt növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Verticillium nonalfalfae károsítótól mentes; vagy

ii.  

— az ültetésre szánt növényeket elkülönítették a termesztésre szánt Humulus lupulus L.-növénykultúráktól; továbbá

— a termőhelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszak során a legmegfelelőbb időpontokban végzett vizuális levélzet-vizsgálattal a Verticillium nonalfalfae károsítótól mentesnek találták; továbbá

— a szántóföldek termesztési előtörténetét és a talajban terjedő betegségek előtörténetét nyilvántartották, és a Verticillium nonalfalfae előfordulásának megállapítása és a következő ültetések között legalább négy évig gazdanövények nélküli nyugalmi időszak volt.
VI. MELLÉKLET

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos harmadik országokból az Unióba történő behozatala tilos 

Árumegnevezés

KN-kód

Harmadik ország, harmadik országok csoportja vagy valamely harmadik ország meghatározott területe

1.

Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna

2.

Castanea Mill. és Quercus L. növények, levelekkel, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna

3.

Populus L. növények, levelekkel, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Egyesült Államok, Kanada, Mexikó

4.

Castanea Mill. hántolt kérge

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Valamennyi harmadik ország

5.

Quercus L. fajok hántolt kérge, a Quercus suber L. kivételével

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Egyesült Államok, Kanada, Mexikó

6.

Acer saccharum Marsh. hántolt kérge

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Egyesült Államok, Kanada, Mexikó

7.

Populus L. hántolt kérge

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Az amerikai kontinens országai

8.

Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. és Rosa L. ültetésre szánt növényei, a levelektől, virágoktól és terméstől mentes nyugalmi állapotú növények kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna

9.

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. fajok és hibridjeik, valamint a Fragaria L. fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Algéria, Andorra, Ausztrália, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyesült Államok Hawaii kivételével, Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanada, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia, Ukrajna és Új-Zéland

10.

Vitis L. növények, a termés kivételével

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Svájcon kívüli harmadik országok

11.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Valamennyi harmadik ország

12.

A Photinia Ldl. ültetésre szánt növényei, a levelektől, virágoktól és terméstől mentes nyugalmi állapotú növények kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Egyesült Államok, Japán, Kína, Koreai Köztársaság és Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

13.

A Phoenix spp. fajhoz tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Algéria, Marokkó

14.

A Poaceae családba tartozó, ültetésre szánt növények, a Bambusoideae és Panicoideae alcsaládokba, valamint a Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. és Uniola L. nemzetséghez tartozó évelő díszfüvek kivételével, valamint a vetőmag kivételével

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna

15.

Solanum tuberosum L. gumói, vetőburgonyák

0701 10 00

Svájcon kívüli harmadik országok

16.

A Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt növények, a 15. tételnél meghatározott Solanum tuberosum L. gumók kivételével

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Svájcon kívüli harmadik országok

17.

A Solanum L. fajok és hibridjeik gumói, a 15. és 16. tételnél meghatározottak kivételével

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

A következőktől eltérő harmadik országok:

a)  Algéria, Egyiptom, Izrael, Líbia, Marokkó, Svájc, Szíria, Tunézia és Törökország,

vagy

b)  az alábbi rendelkezéseket teljesítő országok:

i.  legalább az alábbiak egyike:

Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), Örményország, San Marino, Szerbia és Ukrajna

továbbá

ii.  

— amelyeket az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. károsítótól mentesnek ismertek el, vagy

— amelyekben az uniós jog Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. elleni védekezésre vonatkozó szabályaival egyenértékűnek elismert jogszabályokat az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban betartották.

18.

A Solanaceae ültetésre szánt növényei, a vetőmagok és a 15., 16. vagy 17. tételben foglalt növények kivételével

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna

19.

Talaj mint olyan, amely részben szilárd szerves anyagokból áll

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Svájcon kívüli harmadik országok

20.

Korábban növénytermesztésre vagy más mezőgazdasági célra nem használt termesztőközeg, a talaj kivételével, amely teljes egészében vagy részben szerves anyagokból áll, kivéve a teljes egészében tőzegből vagy a Cocos nucifera L. faj rostjából álló olyan termesztőközeget,

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Svájcon kívüli harmadik országok

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. és Citrus sinensis (L.) Osbeck (2021. április 30-ig)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentína

▼B
VII. MELLÉKLET

A harmadik országokból származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, valamint az Unió területére történő behozatalukra vonatkozó különleges előírások 

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

KN-kódok

Származási hely

Különleges előírások

1.

A növény életképességének fenntartását célzó, a növényhez tapadó vagy kapcsolódó termesztőközeg, az in-vitro növények steril közegének kivételével

nem alkalmazandó (1)

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a termesztőközeg a hozzá kapcsolódó növények ültetésekor:

i.  talajtól és szerves anyagtól mentes volt, és korábban nem használták növények termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra,

vagy

ii.  teljes egészében tőzegből vagy a Cocos nucifera L. faj vagy rostjából készült, és korábban nem használták növények termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra,

vagy

iii.  a károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében hatékony gázosításon vagy hőkezelésen esett át, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

iv.  a károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében hatékony kezelésen esett át, és ez az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel;

továbbá

az i–iv. pontban említett összes fenti esetben az uniós zárlati károsítóktól való mentességhez szükséges megfelelő feltételek mellett tárolták és tartották karban;

továbbá

b)  az elültetés óta:

i.  megfelelő intézkedéseket tettek a termesztőközeg uniós zárlati károsítóktól mentes állapotban való fenntartásának biztosítására, többek között legalább a következőket:

— a termesztőközeg fizikai elszigetelése a talajtól és egyéb lehetséges szennyezési forrásoktól,

— higiéniai intézkedések,

— uniós zárlati károsítóktól mentes víz használata;

vagy

ii.  a kivitelt megelőző két héten belül a termesztőközeget – beleértve adott esetben a talajt – uniós zárlati károsítóktól mentes víz használatával teljesen eltávolították. Az átültetés olyan termesztőközegben végezhető, amely megfelel az a) pontban megállapított követelményeknek. A b) pontban foglalt rendelkezések szerint megfelelő feltételeket kell fenntartani az uniós zárati károsítóktól való mentesség megőrzése érdekében.

2.

Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett gépek és járművek

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gépeket vagy járműveket megtisztították, és azok talajtól és növényi maradványoktól mentesek.

3.

Ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a termőhelyről ismert, hogy a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. és Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival károsítótól mentes,

továbbá

b)  a növények a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens károsítótól mentes tábláról származnak.

4.

Ültetésre szánt növények, a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok, gumók és aszövettenyészetben levő növények kivételével

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket szaporítóiskolában nevelték, valamint:

a)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában;

vagy

b)  olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, és a termőhelyet a kivitel előtti három hónapban legalább havonta végzett hatósági vizsgálatok alapján a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek nyilvánították;

vagy

c)  a növényeket közvetlenül a kivitel előtt a Thrips palmi Karny ellen megfelelően kezelték, a kezelés részleteit az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában feltüntették, a növényeket hatósági vizsgálatnak vetették alá, és a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek találták.

5.

Ültetésre szánt, egynyári és kétnyári növények a Poaceae családba tartozó növények és vetőmagok kivételével

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket szaporítóiskolában nevelték,

b)  a növények növényi maradványoktól, virágoktól és termésektől mentesek,

c)  a növényeket megfelelő időpontokban és a kivitelt megelőzően ellenőrzésnek vetették alá,

d)  a növényeket károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől mentesnek találták, továbbá

e)  a növényeket károsító fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől mentesnek találták, vagy e szervezetek eltávolítása érdekében azokat megfelelő kezelésnek vetették alá.

6.

A Poaceae családba tartozó évelő díszfüveknek a Bambusoideae, Panicoideae alcsaládba tartozó, valamint a Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. és Uniola L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket szaporítóiskolában nevelték,

b)  a növények növényi maradványoktól, virágoktól és termésektől mentesek,

c)  a növényeket megfelelő időpontokban és a kivitelt megelőzően ellenőrzésnek vetették alá,

d)  a növényeket károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől mentesnek találták, továbbá

e)  a növényeket károsító fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől mentesnek találták, vagy e szervezetek eltávolítása érdekében azokat megfelelő kezelésnek vetették alá.

7.

Ültetésre szánt növények, a nyugalmi állapotú növények, szövettenyészetben lévő növények, vetőmagok, hagymák, gumók, hagymagumók és rizómák kivételével

Az érintett uniós zárlati károsítók a következők:

— A Begomovirus nemzetségbe tartozó, a következőktől eltérő vírusok: selyemmályva mozaik vírus, édesburgonya levélgöndörödés vírus, paradicsom sárga levélgöndörödés vírus, paradicsom sárga levélgöndörödés Szardínia vírus, paradicsom sárga levélgöndörödés Malaga vírus, paradicsom sárga levélgöndörödés Axarquia vírus,

— tehénborsó enyhe foltosság vírus,

— saláta fertőző sárgaság vírus,

— dinnye sárgulással társult vírus,

— tök érsárgulás vírus,

— édesburgonya klorotikus törpülés vírus,

— édesburgonya enyhe foltosság vírus,

— paradicsom enyhe foltosság vírus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Azok a harmadik országok, ahol az érintett uniós zárlati károsítók ismerten előfordulnak

 

 

 

 

a)  Ahol a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) vagy az uniós zárlati károsítók más vektorainak előfordulása nem ismert

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeken a teljes vegetációs időszakuk során nem észleltek az érintett uniós zárlati károsítók okozta tüneteket.

 

 

 

b)  Ahol a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) vagy az uniós zárlati károsítók más vektorainak előfordulása ismert

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeken a teljes vegetációs időszakuk során nem észleltek az érintett uniós zárlati károsítók okozta tüneteket,

továbbá

a)  a növények olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Bemisia tabaci Genn. károsítótól és az uniós zárlati károsítók más vektoraitól mentesek,

vagy

b)  a termőhelyet a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett hatósági vizsgálatok során a Bemisia tabaci Genn. károsítótól és az érintett uniós zárlati károsítók más vektoraitól mentesnek találták,

vagy

c)  a növényeket olyan hatékony kezelésnek vetették alá, amely biztosítja a Bemisia tabaci Genn. károsító és az uniós zárlati károsítók más vektorainak felszámolását, és a kivitel előtt azokat a károsítóktól mentesnek találták.

8.

Fűfélékhez tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a hagymák, a hagymagumók, a Poaceae családba tartozó növények, a rizómák, a vetőmagok, a gumók és a szövettenyészetben lévő növények kivételével

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Olyan harmadik országok, ahol a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket szaporítóiskolában nevelték, valamint:

a)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban – a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban – a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, továbbá a termőhelyet a kivitelt megelőző három hónapban legalább havonta végzett hatósági vizsgálatok során a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek nyilvánították;

vagy

c)  a növényeket közvetlenül a kivitel előtt megfelelően kezelték a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) ellen, azokat hatósági vizsgálatnak vetették alá, és a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek nyilvánították.

A c) pontban említett kezelés részleteit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban.

9.

A Caryophyllaceae (except Dianthus L.), a Compositae (a Chrysanthemum L. kivételével), a Cruciferae, Leguminosae és Rosaceae (a Fragaria L. kivételével) családokhoz tartozó, ültetésre szánt, lágyszárú évelő növények, a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket szaporítóiskolában nevelték,

b)  a növények növényi maradványoktól, virágoktól és termésektől mentesek,

c)  a növényeket megfelelő időpontokban és a kivitelt megelőzően ellenőrzésnek vetették alá,

d)  a növényeket károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől mentesnek találták, továbbá

e)  a növényeket károsító fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől mentesnek találták, vagy e szervezetek eltávolítása érdekében azokat megfelelő kezelésnek vetették alá.

10.

Ültetésre szánt fák és cserjék, a vetőmag és a szövettenyészetben levő növények kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények tiszták (vagyis növénymaradványoktól mentesek), valamint virágoktól és termésektől mentesek,

b)  a növényeket szaporítóiskolában nevelték,

c)  a növényeket megfelelő időpontokban és a kivitelt megelőzően ellenőrizték, és azokat károsító baktériumok, vírusok és vírusszerű szervezetek okozta tünetektől mentesnek találták, illetve azokat káros fonálférgek, rovarok, atkák és gombák előfordulására utaló jelektől vagy tünetektől mentesnek találták, vagy e szervezetek eltávolítása érdekében azokat megfelelő kezelésnek vetették alá.

11.

Ültetésre szánt lombhullató fák és cserjék, a vetőmag és a szövettenyészetben levő növények kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Algéria, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia és Hercegovina, Egyiptom, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Grúzia, Izland, Izrael, Jordánia, Kanári-szigetek, Libanon, Liechtenstein, Líbia, Marokkó, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvégia, Oroszország (kizárólag a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyerealnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyerealnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyerealnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-Kavkazszkij fegyerealnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyerealnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Szíria, Törökország, Tunézia és Ukrajna

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények nyugalmi állapotban vannak és levelektől mentesek.

12.

Gyökeres és gyökérgumós zöldségek, a Solanum tuberosum L. gumói kivételével

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány vagy tétel nem tartalmaz 1 tömegszázaléknál több talajt és termesztőközeget.

13.

Ültetésre szánt hagymák, hagymagumók, rizómák és gumók,a Solanum tuberosum gumói kivételével

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány vagy tétel nem tartalmaz 1 tömegszázaléknál több talajt és termesztőközeget.

14.

A Solanum tuberosum L. gumói

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a szállítmány vagy tétel nem tartalmaz 1 tömegszázaléknál több talajt és termesztőközeget.

15.

A Solanum tuberosum L. gumói

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók:

a)  olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy a Tecia solanivora (Povolný) ott nem fordul elő,

vagy

b)  olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Tecia solanivora (Povolný) károsítótól mentes területnek nyilvánított.

16.

A Solanum tuberosum L. gumói

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a gumók olyan országokból származnak, amelyekről ismert, hogy a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)  a származási országban az uniós jog Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. elleni védekezésre vonatkozó rendelkezéseivel egyenértékűnek elismert rendelkezéseket az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban betartották.

17.

A Solanum tuberosum L. gumói

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Olyan harmadik országok, amelyekről ismert, hogy a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival ott előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a gumók olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival károsítótól (annak minden rasszától, az 1. rassz, az európai közönséges rassz kivételével) mentesek, valamint arról, hogy egy megfelelő hosszúságú időszakban sem a termőhelyen, sem annak közvetlen közelében nem észleltek a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival okozta tüneteket;

vagy

b)  a származási országban az uniós jog Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival elleni védekezésre vonatkozó rendelkezéseivel egyenértékűnek elismert rendelkezéseket az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban betartották.

18.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

0701 10 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens és a Globodera pallida (Stone) Behrens károsítótól mentes tábláról származnak.

19.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

0701 10 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a gumók olyan területekről származnak, ahol a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. előfordulása nem ismert;

vagy

b)  azokon a területeken, ahol a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. vagy a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. előfordulása ismert, a gumók olyan termőhelyről származnak, amelyet a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. károsítótól mentesnek találtak, vagy a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. felszámolása érdekében és az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban hozott intézkedések következtében e károsítóktól mentesnek minősülnek.

20.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

0701 10 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a gumók olyan területekről származnak, ahol a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (összes populáció) és a Meloidogyne fallax Karssen előfordulása nem ismert,

vagy

b)  a gumók olyan területekről származnak, ahol a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. és a Meloidogyne fallax Karssen előfordulása ismert:

i.  a gumók olyan termőhelyről származnak, amelyet a gazdanövények – megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatával, valamint a termőhelyen termesztett burgonya külső vizuális vizsgálatával és a gumók betakarítás utáni felvágásával végrehajtott – évenkénti felmérése alapján a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. és a Meloidogyne fallax Karssen károsítóktól mentesnek találtak, vagy

ii.  a betakarítást követően a gumókból szúrópróbaszerűen mintát vettek, és azt vagy megvizsgálták tünetek jelenlétére egy, a tünetek előidézésére megfelelő módszerrel, vagy annak laboratóriumi vizsgálatát elvégezték, valamint a külső és a vágott gumófelületet vizuális vizsgálatnak vetették alá megfelelő időpontokban, de minden esetben a csomagok vagy konténerek zárásakor, a piaci értékesítést megelőzően, a 66/403/EGK irányelv zárásról szóló rendelkezéseinek megfelelően, és a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. és a Meloidogyne fallax Karssen okozta tüneteket nem találtak.

21.

A Solanum tuberosum L. gumói, az ültetésre szántak kivételével

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Harmadik országok

a) Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók olyan területekről származnak, ahol a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. előfordulása nem ismert.

22.

A Capsicum annuum L., a Solanum lycopersicum L., a Musa L., a Nicotiana L. és a Solanum melongena L. ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

a) Olyan harmadik országok, ahol a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. vagy a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. előfordulása ismert.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan területekről származnak, amelyeket a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. előfordulása nem ismert;

vagy

b)  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a növényeken a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., a Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., a Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. okozta tüneteket.

23.

A Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények:

a)  olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek ismertek el,

vagy

b)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban – a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában.

24.

A Beta vulgaris L. ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a répa levélcsúcs fodrosodás vírus okozta tüneteket.

25.

A Chrysanthemum L., Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex Ait. növényei, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szervezet – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban – a Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith és a Spodoptera litura (Fabricius) károsítótól mentesnek nyilvánított,

vagy

b)  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a Spodoptera eridania (Cramer), a Spodoptera frugiperda Smith, és a Spodoptera litura (Fabricius) előfordulására utaló jeleket,

vagy

c)  a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá az érintett károsítóktól való védelmük érdekében.

26.

A Chrysanthemum L. és a Solanum lycopersicum L., ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket egész életciklusuk alatt az alábbi helyeken nevelték:

a)  a chrysanthemum szárnekrózis vírustól mentes ország,

vagy

b)  olyan terület, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete a chrysanthemum szárnekrózis vírustól mentes területnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban,

vagy

c)  olyan termőhely, amely a chrysanthemum szárnekrózis vírustól mentesnek bizonyult, és hatósági vizsgálatokkal, valamint adott esetben laboratóriumi vizsgálatokkal igazolták.

27.

A Pelargonium L'Herit. ex Ait. ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Olyan harmadik országok, ahol paradicsom gyűrűsfoltosság vírus előfordulása ismert:

 

 

 

a)  ahol a Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, a Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, a Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, a Xiphinema inaequale Khan et Ahmad, a Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, a Xiphinema rivesi (nem uniós populációk) Dalmasso és a Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo vagy a paradicsom gyűrűsfoltosság vírus más vektorainak előfordulása nem ismert.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények:

a)  közvetlenül olyan termőhelyekről származnak, amelyekről ismert, hogy a paradicsom gyűrűsfoltosság vírustól mentesek,

vagy

b)  virológiai vizsgálati módszerek hatóságilag jóváhagyott rendszere keretében a paradicsom gyűrűsfoltosság vírustól mentesnek talált anyanövényektől származó, nem több mint negyedik generációs állományt alkotnak.

 

 

b)  ahol a Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, a Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, a Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, a Xiphinema inaequale Khan et Ahmad, a Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, a Xiphinema rivesi (nem uniós populációk) Dalmasso és a Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo vagy a paradicsom gyűrűsfoltosság vírus más vektorainak előfordulása ismert.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények:

a)  közvetlenül olyan termőhelyekről származnak, amelyeknek a talaja vagy a növényei a paradicsom gyűrűsfoltosság vírustól mentesek,

vagy

b)  virológiai vizsgálati módszerek hatóságilag jóváhagyott rendszere keretében a paradicsom gyűrűsfoltosság vírustól mentesnek talált anyanövényektől származó, nem több mint második generációs állományt alkotnak.

28.

A Chrysanthemum L., a Dianthus L., a Gypsophila L. és a Solidago L. fajhoz tartozó vágott virágok, valamint az Apium graveolens L. és az Ocimum L. fajhoz tartozó leveles zöldségek

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vágott virágok és a leveles zöldségek:

a)  a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) károsítótól mentes országból származnak,

vagy

b)  közvetlenül a kivitelük előtt hatósági vizsgálaton estek át, és a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) károsítótól mentesnek bizonyultak.

29.

Az Orchidaceae családba tartozó vágott virágok

0603 13 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vágott virágok:

a)  a Thrips palmi Karny károsítótól mentes országból származnak,

vagy

b)  közvetlenül a kivitel előtt végzett hivatalos ellenőrzés során a Thrips palmi Karny szervezettől mentesnek bizonyultak.

30.

Természetes vagy mesterséges módon törpenövésű, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket – beleértve a közvetlenül természetes előfordulási helyekről gyűjtött növényeket is – a feladást megelőzően legalább két egymást követő éven át hatóságilag nyilvántartásba vett szaporítóiskolában tartották, gondozták és alakra nevelték, amely szaporítóiskolákban hatóságilag felügyelt ellenőrzési rendszer működik;

b)  az e tétel a) pontjában hivatkozott szaporítóiskolákban lévő növényeket:

i.  legalább az e tétel a) pontjában említett időszak alatt:

— cserépedényekben tartották, amelyeket a föld felszínétől legalább 50 cm-es magasságban levő polcokon helyeztek el,

— olyan megfelelő kezeléseknek vetették alá, amelyek biztosítják mentességüket a nem európai eredetű rozsdagombáktól, és e kezelések hatóanyagát, koncentrációját és elvégzésének dátumát feltüntették az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Fertőtlenítés és/vagy fertőtlenítő kezelés” rovatában,

— évente legalább hat alkalommal, az (EU) 2016/2031 rendelettel összhangban megfelelő időközönként hatósági vizsgálatnak vetették alá uniós zárlati károsítók jelenléte szempontjából, és ezeket a vizsgálatokat az e tétel a) pontjában említett szaporítóiskolák közvetlen környezetében található növényeken is elvégezték legalább a tábla vagy szaporítóiskola minden egyes sorának vizuális vizsgálatával és a növény minden termesztőközeg feletti részének vizuális vizsgálatával, egy adott nemzetségből legalább 300 növényt tartalmazó, szúrópróbaszerűen vett minta felhasználásával, ha az adott nemzetségbe tartozó növények száma nem több, mint 3 000 , vagy ha az adott nemzetség több mint 3 000 növényt tartalmaz, a mintának a növények legalább 10 %-át kell tartalmaznia,

— e vizsgálatok során a növényeket az érintett uniós zárlati károsítóktól mentesnek találták az előző franciabekezdésben meghatározottak alapján, a fertőzött növényeket eltávolították, a fennmaradó növényeket pedig adott esetben hatásos kezelésnek vetették alá, ezenkívül megfelelő ideig visszatartották és megvizsgálták az adott károsító szervezetektől való mentesség biztosítása érdekében,

— korábban nem használt mesterséges termesztőközegbe, vagy olyan természetes termesztőközegbe ültették el, amely közeget gázosítással vagy megfelelő hőkezeléssel kezeltek és mentesnek találtak minden uniós zárlati károsítótól,

— olyan körülmények között tartották, amelyek biztosítják, hogy a termesztőközeg uniós zárlati károsítóktól mentes maradjon, és a feladást megelőző két héten belül azokat:

— 

— lerázták és tiszta vízzel lemosták úgy, hogy eltávolítsák az eredeti termesztőközeget, és azokat csupasz gyökerekkel hagyják, vagy

— lerázták és tiszta vízzel lemosták úgy, hogy az eredeti termesztőközeget eltávolítsák, majd az i. pont ötödik franciabekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő termesztőközegbe ültették át, vagy

— megfelelő kezeléseknek vetették alá, amelyek biztosítják, hogy a termesztőközeg mentes az uniós zárlati károsítóktól, és e kezelések hatóanyagát, koncentrációját és elvégzésének dátumát feltüntették az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Fertőtlenítés és/vagy fertőtlenítő kezelés” rovatában;

ii.  hatóságilag lepecsételt zárt konténerekbe csomagolták, amelyeken fel van tüntetve a nyilvántartásba vett szaporítóiskola nyilvántartási száma, és ez a szám szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában is a szállítmányok azonosíthatóságának biztosítása céljából.

31.

A Pinales rendhez tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amely mentes a Pissodes cibriani O'Brien, a Pissodes fasciatus Leconte, a Pissodes nemorensis Germar, a Pissodes nitidus Roelofs, a Pissodes punctatus Langor & Zhang, a Pissodes strobi (Peck), a Pissodes terminalis Hopping, a Pissodes yunnanensis Langor & Zhang és a Pissodes zitacuarense Sleeper károsítóktól.

32.

A Pinales rendbe tartozó, 3 méternél magasabb növények, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amely mentes a Scolytidae spp. (nem európai) károsítótól.

33.

A Castanea Mill. és Quercus L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Cronartium spp. okozta tüneteket, a Cronartium gentianeum, Cronartium pini és Cronartium ribicola kivételével.

34.

A Quercus L. nemzetséghez tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Egyesült Államok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények a Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. Nov. károsítótól mentes területekről származnak.

35.

A Corylus L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Egyesült Államok és Kanada

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények:

a)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata az adott országban a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Anisogramma anomala (Peck) E. Müller károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában;

vagy

b)  olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata az országban az Anisogramma anomala (Peck) E. Müller károsítótól mentesnek nyilvánított a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta elvégzett hatósági vizsgálatok során, a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ezt feltüntették az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében hivatkozott növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában.

36.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Oroszország és Tajvan

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről.

37.

A Juglans L. és a Pterocarya Kunth nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Egyesült Államok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  az ültetésre szánt növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat károsítótól és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  olyan termőhelyről származnak, beleértve annak legalább 5 km sugarú körzetét, ahol sem a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektora által okozott tünetek, sem a vektor jelenléte nem voltak megfigyelhetők a kivitelt megelőző két éven belül végzett hatósági vizsgálatok során; az ültetésre szánt növényeket közvetlenül kivitel előtt megvizsgálták, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően,

vagy

c)  az ültetésre szánt növények olyan termőhelyről származnak, ahol termesztésük fizikailag teljesen elkülönítve folyik, és az ültetésre szánt növényeket közvetlenül a kivitel előtt megvizsgálták, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően.

38.

A Betula L. nemzetséghez tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növény olyan országból származik, amelyről ismert, hogy az Agrilus anxius Gory előfordulásától mentes.

39.

A Platanus L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albánia, Egyesült Államok, Örményország, Svájc és Törökország

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. előfordulásától mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. előfordulásától mentesnek nyilvánítottak, és:

i.  amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel,

továbbá

ii.  amelyet – a közvetlen környezetével együtt – évente, az év legmegfelelőbb időpontjaiban hatósági vizsgálatnak vetettek alá a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. tüneteinek kimutatására az érintett károsító jelenlétének észlelése érdekében,

továbbá

iii.  a növényekből vett reprezentatív mintán az év megfelelő, a károsító kimutatására alkalmas időpontjaiban megvizsgálták a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. előfordulását.

40.

A Populus L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Melampsora medusae f.sp. tremuloidis okozta tüneteket.

41.

A Populus L. nemzetséghez tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Amerikai kontinens

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous okozta tüneteket.

42.

Az Amelanchier Medik., az Aronia Medik., a Cotoneaster Medik., a Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L. és a Sorbus L. nemzetségekhez tartozó, ültetésre szánt növények, az oltóvesszők, a dugványok, a szövettenyészetben levő növények, a pollen és a vetőmagok kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Egyesült Államok és Kanada

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Saperda candida Fabricius károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  az exportot megelőzően legalább két éven keresztül, vagy két évnél fiatalabb növények esetében teljes életciklusuk alatt – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban – a Saperda candida Fabricius károsítótól mentesnek nyilvánított olyan termőhelyen termesztették,

i.  amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel,

továbbá

ii.  amelyet évente kétszer, az év legmegfelelőbb időpontjaiban elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá a Saperda candida Fabricius előfordulására utaló jelek kimutatására az érintett károsító jelenlétének észlelése érdekében,

továbbá

iii.  ahol a növények termesztésének helye:

— a Saperda candida Fabricius behurcolása ellen védett, rovaroktól mentes termőhely,

— vagy

— olyan hely, ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor, és amelyet egy olyan, legalább 500 m-es szélességű pufferzóna vesz körül, amelyben nincs jelen a Saperda candida Fabricius, és ezt évente, megfelelő időpontokban végzett hatósági felderítések megerősítették,

továbbá

iv.  ahol közvetlenül a kivitel előtt a növényeket – különösen a szárakban – tüzetes vizsgálatnak vetették alá a Saperda candida Fabricius jelenlétének megállapítása céljából, beleértve adott esetben a megsemmisítéssel járó mintavételt is.

43.

A Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyrus L. és a Vaccinium L. nemzetségekhez tartozó, ültetésre szánt növények, a szövettenyészetben levő növények és a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Egyesült Államok, Kanada és Mexikó

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket:

a)  egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Grapholita packardi Zeller károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és:

i.  amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel,

továbbá

ii.  amelyet évente az év megfelelő időpontjaiban elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá a Grapholita packardi Zeller előfordulására utaló jelek kimutatására az érintett károsító jelenlétének észlelése érdekében,

továbbá

iii.  ahol a növényeket olyan helyen termesztették, ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor, és ahol a Grapholita packardi Zeller jelenlétének hiányát az érintett károsító jelenlétének észlelésére irányuló, megfelelő időpontokban végzett évenkénti hatósági felderítések megerősítették,

továbbá

iv.  ahol közvetlenül a kivitel előtt a növényeket tüzetes vizsgálatnak vetették alá a Grapholita packardi Zeller jelenlétének megállapítása céljából;

vagy

c)  a Grapholita packardi Zeller behurcolása ellen védett, rovaroktól mentes termőhelyen termesztették.

44.

A Crataegus L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Harmadik országok, ahol a Phyllosticta solitaria Ell. és Ev. ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen a növényeken a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Phyllosticta solitaria Ell. és Ev. okozta tüneteket.

45.

A Cydonia Mill., a Fragaria L., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyrus L., a Ribes L. és a Rubus L. nemzetségekhez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Harmadik országok, ahol az érintett nemzetségekben ismerten előfordulnak nem európai vírusok, viroidok és fitoplazmák vagy a Phyllosticta solitaria Ell. és Ev.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen a növényeken a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték nem európai vírusok, viroidok és fitoplazmák és a Phyllosticta solitaria Ell. és Ev. okozta betegségek tüneteit.

46.

A Malus Mill. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Harmadik országok, ahol a cseresznye érdeslevelűség vírus vagy a paradicsom gyűrűsfoltosság vírus

ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  

i.  a növényeket hatóságilag minősítették olyan tanúsítási rendszerben, amely előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott és legalább a cseresznye érdeslevelűség vírusra és a paradicsom gyűrűsfoltosság vírusra megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgált, és e vizsgálatokban az említett károsító szervezetektől mentesnek talált anyaggal,

vagy

ii.  a növények közvetlen leszármazási vonalon olyan növényanyagról származnak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak legalább a cseresznye érdeslevelűség vírus és a paradicsom gyűrűsfoltosság vírus tekintetében, és e vizsgálatokban mentesnek találtak a nevezett károsítóktól;

b)  a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen környezetében a fogékony növényeken nem észlelték a cseresznye érdeslevelűség vírus vagy a paradicsom gyűrűsfoltosság vírus okozta betegségek tüneteit.

47.

A Prunus L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a b) pont esetében a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)  Harmadik országok, ahol a paradicsom gyűrűsfoltosság vírus ismerten előfordul

b)  Harmadik országok, ahol a szilva (amerikai) vonalas mintázottság vírus, a cseresznye érdeslevelűség vírus, az őszibarack mozaik vírus és az őszibarack rozettás mozaik vírus ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  

i.  a növényeket hatóságilag minősítették olyan tanúsítási rendszerben, amely előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott és legalább a megfelelő uniós zárlati károsítókra vonatkozóan – az e károsítók jelenlétét kimutató megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával – hatóságilag megvizsgált, és e vizsgálatokban az említett károsító szervezetektől mentesnek talált anyaggal,

vagy

ii.  a növények közvetlen leszármazási vonalon olyan növényanyagról származnak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal az e károsítók jelenlétét kimutató megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak legalább a megfelelő uniós zárlati károsítók tekintetében, és e vizsgálatokban mentesnek találtak ezen uniós zárlati károsítóktól,

b)  a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen környezetében a fogékony növényeken nem észlelték az érintett uniós zárlati károsítók okozta betegségek tüneteit.

48.

A Rubus L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a b) pont esetében a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)  Harmadik országok, ahol a paradicsom gyűrűsfoltosság vírus és a fekete málna látens vírus ismerten előfordul

b)  Harmadik országok, ahol a málna levélgöndörödés vírus és a cseresznye érdeslevelűség vírus ismerten előfordul

a)  a növényeknek mentesnek kell lenniük a levéltetvektől, beleértve azok petéit is;

b)  hatósági nyilatkozat arról, hogy:

i.  

— a növényeket hatóságilag minősítették olyan tanúsítási rendszerben, amely előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott és legalább a megfelelő uniós zárlati károsítókra vonatkozó, e károsítók jelenlétét kimutató megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgált, és e vizsgálatokban ezen uniós zárlati károsítóktól mentesnek talált anyaggal,

— vagy

— a növények közvetlen leszármazási vonalon olyan növényanyagról származnak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal az e károsítók jelenlétét kimutató megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak legalább a megfelelő uniós zárlati károsítók tekintetében, és e vizsgálatokban mentesnek találtak ezen uniós zárlati károsítóktól;

ii.  a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen környezetében a fogékony növényeken nem észlelték az érintett uniós zárlati károsítók okozta betegségek tüneteit.

49.

A Fragaria L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Harmadik országok, ahol a boszorkányseprűsodés fitoplazma ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a magról termesztett növények kivételével:

i.  a növényeket vagy hatóságilag minősítették olyan tanúsítási rendszerben, amely előírja, hogy közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között fenntartott és legalább a boszorkányseprűsödés fitoplazmára vonatkozó, e károsítók jelenlétét kimutató megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgált, és e vizsgálatokban a boszorkányseprűsödés fitoplazmától mentesnek talált anyaggal,

vagy

ii.  a növények közvetlen leszármazási vonalon olyan növényanyagról származnak, amelyet megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során legalább egy alkalommal az e károsítók jelenlétét kimutató megfelelő indikátorok vagy más, azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak legalább a boszorkányseprűsödés fitoplazma tekintetében, és e vizsgálatokban a boszorkányseprűsödés fitoplazmától mentesnek találtak,

b)  a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen környezetében a fogékony növényeken nem észlelték a boszorkányseprűsödés fitoplazma okozta betegségek tüneteit.

50.

A Fragaria L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények az Anthonomus signatus Say és az Anthonomus bisignifer Schenkling szervezetektől ismerten mentes területről származnak.

51.

Az Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. és Vepris Comm. növényei, a termés kivételével (de beleértve a magokat), valamint a Citrus L., a Fortunella Swingle és a Poncirus Raf. és hibridjeik magjai

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban mentes a Candidatus Liberibacter africanus, a Candidatus Liberibacter americanus és a Candidatus Liberibacter asiaticus károsítótól, a Huanglongbing kór, vagyis a citrusokat sújtó sárgasárkány-betegség kórokozóitól, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről.

52.

A Casimiroa La Llave, a Choisya Kunth, a Clausena Burm. f., a Murraya J.Koenig ex L., a Vepris Comm. és a Zanthoxylum L. nemzetségekhez tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy ott a Trioza erytreae Del Guercio nem fordul elő,

vagy

b)  a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a Trioza erytreae Del Guercio károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

c)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel,

továbbá

a növényeket legalább egy éven keresztül a Trioza erytreae Del Guercio behurcolása ellen védett, rovaroktól mentes termőhelyen termesztették,

továbbá

ahol a szállítást megelőző legalább egy évben megfelelő időpontokban két hatósági vizsgálatra került sor, amelyek során a szóban forgó területen nem találtak a Trioza erytreae Del Guercio károsítóra utaló jeleket,

továbbá

a szállítás előtt a növényeket úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően.

53.

Az Aegle Corrêa, az Aeglopsis Swingle, az Afraegle Engl., az Amyris P. Browne, az Atalantia Corrêa, a Balsamocitrus Stapf, a Choisya Kunth, a Citropsis Swingle & Kellerman, a Clausena Burm. f., az Eremocitrus Swingle, az Esenbeckia Kunth., a Glycosmis Corrêa, a Limonia L., a Merrillia Swingle, a Microcitrus Swingle, a Murraya J. Koenig ex L., a Naringi Adans., a Pamburus Swingle, a Severinia Ten., a Swinglea Merr., a Tetradium Lour., a Toddalia Juss., a Triphasia Lour., a Vepris Comm., a Zanthoxylum L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy ott a Diaphorina citri Kuway nem fordul elő,

vagy

b)  a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a Diaphorina citri Kuway károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában.

54.

A Microcitrus Swingle, a Naringi Adans. és a Swinglea Merr. nemzetségekhez tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények:

a)  olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. és a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. szervezetektől mentesnek ismertek el, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről,

vagy

b)  olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. és a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. szervezetektől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről.

55.

A Palmae L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények vagy olyan területről származnak, amely ismerten mentes a pálma letális sárgaság fitoplazmától és a kókuszdió cadang-cadang viroidtól, és a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek ezek által okozott tüneteket,

vagy

b)  a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a növényeken a pálma letális sárgaság fitoplazmák és a kókuszdió cadang-cadang viroidja okozta tüneteket, és a termőhelyen az olyan növényeket, amelyek e kórokozókkal való fertőzöttségre gyanút keltő tüneteket mutattak, a termőhelyen gyökerestől eltávolították és a növényeket olyan megfelelő kezelésnek vetették alá, amely mentesíti azokat a Myndus crudus Van Duzee károsítótól,

c)  szövettenyészetben levő növények esetében a növények olyan növényektől származnak, amelyek megfelelnek az a) vagy a b) pontban meghatározott követelményeknek.

56.

A Cryptocoryne sp., a Hygrophila sp.és a Vallisneria sp. növényei

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Svájcon kívüli harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gyökereket reprezentatív minta alapján legalább a fonálféreg károsítók tekintetében a károsítók kimutatására szolgáló megfelelő módszerek alkalmazásával megvizsgálták, és a vizsgálatok megállapították, hogy a gyökerek fonálféreg károsítóktól mentesek.

57.

A Citrus L., a Fortunella Swingle és a Poncirus Raf. és hibridjeik termése

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Harmadik országok

A termésnek kocsány- és levélmentesnek kell lennie, és a csomagolást megfelelő származási jelöléssel kell ellátni.

58.

A Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf., a Microcitrus Swingle, a Naringi Adans., a Swinglea Merr. és hibridjeik termése

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. és a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. szervezetektől mentesnek ismertek el, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről,

vagy

b)  a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. és a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. szervezetektől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c)  a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. és a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. szervezetektől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

d)  a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. és a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. elleni megfelelő kezeléseket és termesztési gyakorlatokat alkalmaznak,

továbbá

a termést nátrium-ortofenilfenáttal való vagy egyéb hatékony kezelésnek vetették alá, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési módszerről,

továbbá

a kivitelt megelőzően megfelelő időpontokban elvégzett hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy a termés mentes a Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. és a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. okozta tünetektől,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

e)  az ipari feldolgozásra szánt termések esetében a kivitelt megelőzően elvégzett hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy a termés mentes a Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. és a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. okozta tünetektől,

továbbá

a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. és a Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. elleni megfelelő kezeléseket és termesztési gyakorlatokat alkalmaznak,

továbbá

a termés szállítása, tárolása és feldolgozása az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárásnak megfelelően jóváhagyott feltételek mellett történik,

továbbá

a termések szállítása különálló csomagokban történt, és e csomagokat olyan címkével látták el, amelyen szerepel a nyomonkövethetőségi kód, és hogy a terméseket ipari feldolgozásra szánják,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.

59.

A Citrus L., a Fortunella Swingle és a Poncirus Raf. és hibridjeik termése

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun károsítótól mentesnek ismertek el, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  a termés olyan területről származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun károsítótól mentesnek ismertek el, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c)  a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun okozta tüneteket, és a megfelelő hatósági vizsgálat során a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott e károsítóra utaló tüneteket.

60.

A Citrus L., a Fortunella Swingle és a Poncirus Raf. nemzetségek és hibridjeik termései, a Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka terméseinek kivételével

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek ismertek el, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c)  a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

továbbá

a termést egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelően kiválasztott reprezentatív mintán végzett hatósági vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól,

vagy

d)  a termés a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa elleni megfelelő kezeléseknek és termesztési gyakorlatoknak alávetett termőhelyről származik,

továbbá

a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta, a növekedési időszakban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, amelyek nem találtak a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa okozta tüneteket a termésen,

továbbá

az említett termőhelyről betakarított termést egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelően kiválasztott reprezentatív mintán a kivitelt megelőzően végzett hatósági vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

e)  az ipari feldolgozásra szánt termések esetében a termést egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelően kiválasztott reprezentatív mintán a kivitelt megelőzően végzett hatósági vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában nyilatkozat szerepel arról, hogy a termés a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa elleni, az érintett károsító jelenlétének kimutatására alkalmas, az év megfelelő időpontjában elvégzett megfelelő kezeléseknek alávetett termőhelyről származik,

továbbá

a termés szállítása, tárolása és feldolgozása az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárásnak megfelelően jóváhagyott feltételek mellett történik,

továbbá

a termések szállítása különálló csomagokban történt, és e csomagokat olyan címkével látták el, amelyen szerepel a nyomonkövethetőségi kód, és hogy a terméseket ipari feldolgozásra szánják,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.

61.

A Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. nemzetségek és hibridjeik termése, valamint a Mangifera L. és a Prunus L. termése

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a (nem európai) Tephritidae szervezettől – amelyre az említett termések elismerten fogékonyak – mentesnek ismertek el, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a (nem európai) Tephritidae szervezettől – amelyre az említett termések elismerten fogékonyak – mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c)  a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a (nem európai) Tephritidae szervezet – amelyre az említett termések elismerten fogékonyak – előfordulására utaló jeleket a betakarítást megelőző három hónapban legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok során, és a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott a megfelelő hatósági vizsgálat során az adott károsító előfordulására utaló jeleket,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d)  a terméseket, amelyek elismerten fogékonyak a (nem európai) Tephritidae károsítóra, a károsítótól való mentesség biztosítása érdekében hatékony rendszerszintű gyakorlatnak vagy betakarítás után hatékony kezelésnek vetették alá, és a rendszerszintű gyakorlat alkalmazása vagy a kezelési módszer részletei szerepelnek az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a rendszerszintű gyakorlatról vagy kezelési módszerről.

62.

A Capsicum (L.) és a Citrus L. termése, a Citrus limon (L.) Osbeck. és a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle kivételével, a Prunus persica (L.) Batsch és a Punica granatum L. termése

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Az afrikai kontinens országai, Zöld-foki-szigetek, Szent Ilona, Madagaszkár, Réunion, Mauritius és Izrael

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c)  olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban,

és az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

továbbá a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, beleértve a termés reprezentatív mintáinak szemrevételezéses vizsgálatát is, amelyek a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől való mentességre utaltak,

vagy

d)  a termést a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől való mentesség biztosítása érdekében hatékony hűtéses kezelésnek, vagy a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől való mentesség biztosítása érdekében hatékony rendszerszintű gyakorlatnak vagy valamilyen más betakarítás utáni hatékony kezelésnek vetették alá, és a rendszerszintű gyakorlat alkalmazása vagy a kezelési módszer részletei szerepelnek az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a rendszerszintű gyakorlatról vagy betakarítási utáni kezelési módszerről, és eljuttatta a Bizottságnak az annak hatékonyságát igazoló dokumentumokat.

63.

A Malus Mill., a Prunus L., a Pyrus L. és a Vaccinium L. termése

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Egyesült Államok, Kanada és Mexikó

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felderítéseket végeznek a Grapholita packardi Zeller jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

c)  a termést a Grapholita packardi Zeller szervezettől való mentesség biztosítása érdekében hatékony rendszerszintű gyakorlatnak vagy betakarítás után hatékony kezelésnek vetették alá, és a rendszerszintű gyakorlat alkalmazása vagy a kezelési módszer részletei szerepelnek az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a rendszerszintű gyakorlatról vagy betakarítás utáni kezelési módszerről.

64.

A Malus Mill. és a Pyrus L. termése

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun és E. Tanaka károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun és E. Tanaka szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c)  olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felderítéseket végeznek a Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun és E. Tanaka jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak,

és

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d)  a termést a Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun és E. Tanaka szervezettől való mentesség biztosítása érdekében hatékony rendszerszintű gyakorlatnak vagy betakarítás után hatékony kezelésnek vetették alá, és a rendszerszintű gyakorlat alkalmazása vagy a kezelési módszer részletei szerepelnek az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a rendszerszintű gyakorlatról vagy betakarítás utáni kezelési módszerről.

65.

A Malus Mill. és a Pyrus L. termése

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Anthonomus quadrigibbus Say károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata az Anthonomus quadrigibbus Say szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c)  olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felderítéseket végeznek az Anthonomus quadrigibbus Say jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d)  a termést az Anthonomus quadrigibbus Say szervezettől való mentesség biztosítása érdekében hatékony rendszerszintű gyakorlatnak vagy betakarítás után hatékony kezelésnek vetették alá, és a rendszerszintű gyakorlat alkalmazása vagy a kezelési módszer részletei szerepelnek az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a rendszerszintű gyakorlatról vagy betakarítás utáni kezelési módszerről.

66.

A Malus Mill. termése

0808 10 10

0808 10 80

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Grapholita prunivora (Walsh), a Grapholita inopinata (Heinrich) és a Rhagoletis pomonella (Walsh) károsítóktól mentesnek ismertek el, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Grapholita prunivora (Walsh), a Grapholita inopinata (Heinrich) és a Rhagoletis pomonella (Walsh) szervezetektől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c)  olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felderítéseket végeznek a Grapholita prunivora (Walsh), a Grapholita inopinata (Heinrich) és a Rhagoletis pomonella (Walsh) jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsító(k)tól való mentességre utalnak,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d)  a termést a Grapholita prunivora (Walsh), a Grapholita inopinata (Heinrich) és a Rhagoletis pomonella (Walsh) szervezetektől való mentesség biztosítása érdekében hatékony rendszerszintű gyakorlatnak vagy betakarítás után hatékony kezelésnek vetették alá, és a rendszerszintű gyakorlat alkalmazása vagy a kezelési módszer részletei szerepelnek az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a rendszerszintű gyakorlatról vagy betakarítás utáni kezelési módszerről.

67.

A Solanaceae termése

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Ausztrália, amerikai kontinens és Új-Zéland

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Bactericera cockerelli (Sulc.) károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Bactericera cockerelli (Sulc.) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c)  olyan termőhelyről származik, ahol a kivitelt megelőző három hónapban hatósági vizsgálatokat és felderítéseket végeznek a Bactericera cockerelli (Sulc.) jelenlétére vonatkozóan, a termőhely közvetlen környezetére is kiterjedően, és hatékony kezeléseket hajtanak végre a károsító szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a termés kivitelét megelőzően megvizsgálták a termés reprezentatív mintáit,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d)  a termés olyan rovaroktól mentes termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felderítések alapján a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek nyilvánított,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.

68.

A Capsicum annuum L., a Solanum aethiopicum L., a Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L. termése

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

c)  olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított, és a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen a károsító jelenlétének megállapítására, beleértve a termés reprezentatív mintáinak vizsgálatát is, és azok a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől való mentességre utalnak,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,

vagy

d)  olyan rovaroktól mentes termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felderítések alapján a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított,

továbbá

az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványban szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.

69.

A Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L. termése

0702 00 00

0709 30 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek ismertek el,

vagy

b)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

c)  olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata – a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felderítések alapján – a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában.

70.

A Solanum melongena L. termése

0709 30 00

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  a Thrips palmi Karny károsítótól mentes országból származik a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban,

vagy

b)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

c)  közvetlenül a kivitel előtt végzett hatósági ellenőrzés során a Thrips palmi Karny szervezettől mentesnek bizonyult.

71.

A Momordica L. termése

ex 0709 99 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thrips palmi Karny károsítótól mentes országból származik,

vagy

b)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thrips palmi Karny károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában.

72.

A Capsicum L. termése

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Belize, Costa Rica, Dominikai Köztársaság, Egyesült Államok, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexikó, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Salvador és Francia Polinézia, amelyekről ismert, hogy ott az Anthonomus eugenii Cano előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a)  olyan területről származik, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Anthonomus eugenii Cano károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  az exportáló ország nemzeti növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan termőhelyről származik, amely a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban mentes az Anthonomus eugenii Cano károsítótól, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, és amelyet a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a kivitel előtti két hónapban legalább havonta végzett hatósági ellenőrzések alapján is az Anthonomus eugenii Cano károsítótól mentesnek nyilvánítottak.

73.

A Zea mays L. vetőmagjai

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a vetőmagok olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy mentes a Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters károsítótól,

vagy

b)  a vetőmagok reprezentatív mintáját ellenőrző vizsgálattal megvizsgálták és mentesnek találták a Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters károsítótól.

74.

A Triticum L., Secale L. és a xTriticosecale Wittm. ex A. Camus nemzetségekhez tartozó vetőmagok

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afganisztán, Dél-Afrika, Egyesült Államok, India, Irak, Irán, Mexikó, Nepál és Pakisztán, ahol a Tilletia indica Mitra ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vetőmagok olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy ott a Tilletia indica Mitra nem fordul elő. A terület neve szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Származási hely” rovatában.

75.

A Triticum L., Secale L. és a xTriticosecale Wittm. ex A. Camus nemzetségekhez tartozó magok

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afganisztán, Dél-Afrika, Egyesült Államok, India, Irak, Irán, Mexikó, Nepál és Pakisztán, ahol a Tilletia indica Mitra ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a magok olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy ott a Tilletia indica Mitra nem fordul elő. A terület vagy területek neve szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Származási hely” rovatában,

vagy

b)  a termőhelyen a növényeken a legutóbbi teljes vegetációs időszak során nem észleltek a Tilletia indica Mitra okozta tüneteket, és a gabonamagból a betakarításkor és a szállítás előtt reprezentatív mintákat vettek, azokat laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során a Tilletia indica Mitra károsítótól mentesnek találták; ez utóbbi szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványnak „A termék neve” rovatában, a „laboratóriumi vizsgálatnak alávetett, és a Tilletia indica Mitra károsítótól mentesnek talált” információval.

76.

Tűlevelűek (Pinales) faanyaga, a Thuja L. és a Taxus L. kivételével, a következőktől eltérő formában:

— egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

— a Libocedrus decurrens Torr. fája, amennyiben bizonyíték van rá, hogy a fát ceruzakészítés céljából 7–8 napon át legalább 82 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel dolgozták fel vagy munkálták meg,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Mexikó és Tajvan, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, és ez „HT” jelöléssel szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

továbbá

hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó ország elhagyásáig a Monochamus vektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy – a kéregmentes fa kivételével – olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektora által,

vagy

b)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott előírás szerinti gázosítással történő megfelelő fertőtlenítésen ment keresztül, amelynek aktív hatóanyaga, a fa minimális hőmérséklete, a g/m3-ben kifejezett arányszám és az expozíció időtartama szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

c)  a faanyagot az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett megfelelő kémiai impregnálásnak vetették alá, amelynek aktív hatóanyaga, nyomása (psi vagy kPa) és koncentrációja (%) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

d)  a faanyag a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, és nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá vitték, és a „HT” jelöléssel együtt az ezt igazoló „kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy „K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelölés szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon.

77.

Tűlevelűek (Pinales) faanyaga, egészében vagy részben ezekből a tűlevelűekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék és -maradék formájában

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Mexikó és Tajvan, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, és ez utóbbi szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

továbbá

hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó ország elhagyásáig a Monochamus vektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy – a kéregmentes fa kivételével – olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektora által,

vagy

b)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott előírás szerinti gázosítással történő megfelelő fertőtlenítésen ment keresztül, amelynek aktív hatóanyaga, a fa minimális hőmérséklete, a g/m3-ben kifejezett arányszám és az expozíció időtartama (h) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

c)  a faanyag a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, és nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá vitték, és a „HT” jelöléssel együtt az ezt igazoló „kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy „K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelölés szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon.

78.

A Thuja L. és a Taxus L. faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Mexikó és Tajvan, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  kéregmentes,

vagy

b)  nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá csökkentették, és az ezt igazoló „kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy „K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelölés szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon,

vagy

c)  a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, és ez „HT” jelöléssel szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

d)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott előírás szerinti gázosítással történő fertőtlenítésen ment keresztül, amelynek aktív hatóanyaga, a fa minimális hőmérséklete, a g/m3-ben kifejezett arányszám és az expozíció időtartama (h) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

e)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnálásnak vetették alá, amelynek aktív hatóanyaga, nyomása (psi vagy kPa) és koncentrációja (%) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon.

79.

Tűlevelűek (Pinales) faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kazahsztán, Oroszország és Törökország

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  olyan területről származik, amelyről ismert, hogy mentes a következőktől:

i.  Monochamus spp. (nem európai populációk)

ii.  Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang és Pissodes zitacuarense Sleeper

iii.  (nem európai) Scolytidae spp.

és a terület neve szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Származási hely” rovatában,

vagy

b)  kéregmentes és mentes a 3 milliméteresnél nagyobb átmérőjű, a Monochamus spp. nemzetséghez tartozó fajok egyedei (nem-európai populációk) által rágott járatoktól,

vagy

c)  nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá csökkentették, és az ezt igazoló „kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy „K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelölés szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon,

vagy

d)  a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, és ez „HT” jelöléssel szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

e)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott előírás szerinti gázosítással történő megfelelő fertőtlenítésen ment keresztül, amelynek aktív hatóanyaga, a fa minimális hőmérséklete, a g/m3-ben kifejezett arányszám és az expozíció időtartama (h) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

f)  a faanyagot az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnálásnak vetették alá, amelynek aktív hatóanyaga, nyomása (psi vagy kPa) és koncentrációja (%) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon.

80.

Tűlevelűek (Pinales) faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is.

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

A következőktől eltérő harmadik országok:

— Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Kazahsztán, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Oroszország, Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna,

— Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Mexikó és Tajvan, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  kéregmentes és a 3 milliméteresnél nagyobb átmérőjű, a Monochamus spp. (nem-európai populációk) nemzetséghez tartozó fajok egyedei által rágott járatoktól mentes,

vagy

b)  nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá csökkentették, és az ezt igazoló „kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy „K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelölés szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon,

vagy

c)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott előírás szerinti gázosítással történő megfelelő fertőtlenítésen ment keresztül, amelynek aktív hatóanyaga, a fa minimális hőmérséklete, a g/m3-ben kifejezett arányszám és az expozíció időtartama (h) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

d)  a faanyagot az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnálásnak vetették alá, amelynek aktív hatóanyaga, nyomása (psi vagy kPa) és koncentrációja (%) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

e)  a faanyag a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, és ez „HT” jelöléssel szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon.

81.

Egészében vagy részben tűlevelűekből (Pinales) származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék és -maradék formájában

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia és Ukrajna,

Japán, Kanada, Kína, a Koreai Köztársaság, Mexikó, Tajvan és az Egyesült Államok kivételével, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  olyan területről származik, amelyről ismert, hogy mentes a Monochamus spp. (nem európai populációk), a Pissodes cibriani O'Brien, a Pissodes fasciatus Leconte, a Pissodes nemorensis Germar, a Pissodes nitidus Roelofs, a Pissodes punctatus Langor & Zhang, a Pissodes strobi (Peck), a Pissodes terminalis Hopping, a Pissodes yunnanensis Langor & Zhang és a Pissodes zitacuarense Sleeper, valamint a Scolytidae spp. (nem európai) károsítóktól

A terület neve szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Származási hely” rovatában,

vagy

b)  kéregtelenített hengeres fából készült,

vagy

c)  nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá vitték,

vagy

d)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott előírás szerinti gázosítással végzett megfelelő fertőtlenítésen ment keresztül, amelynek aktív hatóanyaga, a fa minimális hőmérséklete, a g/m3-ben kifejezett arányszám és az expozíció időtartama (h) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

e)  a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett bizonyítványon.

82.

Tűlevelűek (Pinales) hántolt fakérge

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

A következőktől eltérő harmadik országok:

Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Kanári-szigetek, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegró, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna

Hatósági igazolás arról, hogy a hántolt fakéreg:

a)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott előírás szerinti gázosítószerrel történő megfelelő fertőtlenítésen ment keresztül, amelynek aktív hatóanyaga, a fakéreg minimális hőmérséklete, a g/m3-ben kifejezett arányszám és az expozíció időtartama (h) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

b)  a fakéreg profiljának egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett bizonyítványon,

továbbá

c)  hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakérget a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó ország elhagyásáig a Monochamus vektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektora által.

83.

A Juglans L. és a Pterocarya Kunth faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— egészében vagy részben ezekből a növényekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak azuniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Egyesült Államok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  olyan területről származik, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, és ez „HT” jelöléssel szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

c)  a faanyagot négyszögletes alakúra formázták, hogy teljesen megszüntessék a természetes hengeres felszínt.

84.

A Juglans L. és a Pterocarya Kunth lehántolt kérge és fája, a következő formában:

— egészben vagy részben e növényekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Egyesült Államok

Hatósági igazolás arról, hogy a faanyag vagy a lehántolt kéreg:

a)  olyan területről származik, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  a kéreg vagy a faanyag profilja egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, és ez utóbbit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon.

85.

Az Acer saccharum Marsh. faanyaga, beleértve azt, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, a következőktől eltérő formában:

— furnérlemez gyártására szánt fa,

— faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Egyesült Államok és Kanada

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá csökkentették, és az ezt igazoló „kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy „K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelölés szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon.

86.

Az Acer saccharum Marsh. furnérlemez gyártására szánt faanyaga

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Egyesült Államok és Kanada

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag olyan térségből származik, amely ismerten mentes a Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau károsítótól és furnérlemez gyártására szánják.

87.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— egészben vagy részben e faanyagokból származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát, valamint a kezeletlen fából készült bútorokat és egyéb tárgyakat

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Oroszország és Tajvan

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a faanyag olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,

vagy

b)  a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5 cm eltávolításra került egy olyan létesítményben, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat nyilvántartásba vett és felügyel,

vagy

c)  a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.

88.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fájából előállított faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék és -maradék

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Oroszország és Tajvan

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről.

89.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. hántolt fakérge és a fakéregből készült tárgyak

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Oroszország és Tajvan

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakéreg olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon, és az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről.

90.

A Quercus L. faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— hordó, kád, dézsa, teknő és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a dongákat is, amennyiben bizonyíték van rá, hogy a fát legalább 20 percenát minimum 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel állították elő vagy dolgozták fel,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Egyesült Államok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  szögletesre lett alakítva, hogy ezáltal teljesen elveszítse hengeres felszínét,

vagy

b)  kéregmentes, és víztartalma a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve kevesebb mint 20 %,

vagy

c)  kéregmentes, és megfelelő, forró levegővel vagy forró vízzel történő kezeléssel fertőtlenítették,

vagy

d)  ha fűrészelve van, a visszamaradt kéreg mellékelésével vagy anélkül, nedvességtartalmát – mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá csökkentették, és az ezt igazoló „kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy „K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelölés szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon.

91.

Egészében vagy részben Quercus L. növényekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék és -maradék formájában

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Egyesült Államok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá csökkentették,

vagy

b)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott előírás szerinti gázosítással történő megfelelő fertőtlenítésen ment keresztül, amelynek aktív hatóanyaga, a fa minimális hőmérséklete, a g/m3-ben kifejezett arányszám és az expozíció időtartama (h) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

c)  a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett bizonyítványon.

92.

A Betula L. faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— egészben vagy részben e fákból származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát, valamint a kezeletlen fából készült bútorokat és egyéb tárgyakat

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Az Egyesült Államok és Kanada, ahol az Agrilus anxius Gory ismerten előfordul

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5 cm eltávolításra került egy olyan létesítményben, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat nyilvántartásba vett és felügyel,

vagy

b)  a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.

93.

Egészében vagy részben a Betula L. növényekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Harmadik országok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag olyan országból származik, amelyről ismert, hogy mentes az Agrilus anxius Gory károsítótól.

94.

A Betula L. kérge és a kérgéből készült tárgyak

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Az Egyesült Államok és Kanada, ahol az Agrilus anxius Gory ismerten előfordul

Hatósági igazolás arról, hogy a kérget a fától elválasztották.

95.

A Platanus L. faanyaga, az alábbiak kivételével:

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve az olyan faanyagot, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, valamint az egészben vagy részben a Platanus L. nemzetséghez tartozó fákból származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Albánia, Egyesült Államok, Örményország, Svájc és Törökország

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá csökkentették, és az ezt igazoló „kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy „K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelölés szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon.

96.

A Populus L. faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Amerikai kontinens

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  kéregmentes,

vagy

b)  nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá csökkentették, és az ezt igazoló „kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy „K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelölés szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon.

97.

Egészében vagy részben a következőkből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék és -maradék:

a)  Acer saccharum Marsh.,

b)  Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

a)  Egyesült Államok és Kanada

b)  amerikai kontinens

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  kéregtelenített hengeres fából készült,

vagy

b)  nedvességtartalmát mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá csökkentették,

vagy

c)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott előírás szerinti gázosítással történő megfelelő fertőtlenítésen ment keresztül, amelynek aktív hatóanyaga, a fa minimális hőmérséklete, a g/m3-ben kifejezett arányszám és az expozíció időtartama (h) szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

d)  a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon.

98.

Az Amelanchier Medik., az Aronia Medik., a Cotoneaster Medik., a Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L. és a Sorbus L. faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— egészben vagy részben e növényekből származó faforgács, fűrészpor és gyaluforgács,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusúés minőségű fából készültek, mint a szállítmányokban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Egyesült Államok és Kanada

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Saperda candida Fabricius károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

c)  a faanyagot megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el, amit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett bizonyítványon.

99.

Az Amelanchier Medik., az Aronia Medik., a Cotoneaster Medik., a Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L. és a Sorbus L. faanyaga faforgács formájában

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Egyesült Államok és Kanada

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  a faanyag olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Saperda candida Fabricius károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  a faanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű darabokká dolgozták fel,

vagy

c)  a faforgács profiljának egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon.

100.

A Prunus L. faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— egészben vagy részben e növényekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányokban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Japán és Vietnám

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Aromia bungii (Falderman) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  a faprofil egészében legalább 56°C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon,

vagy

c)  a faanyagot megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el, amit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendeletben említett növényegészségügyi bizonyítványon.

101.

Egészében vagy részben Prunus L. növényekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék formájában

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Japán és Vietnám

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a faanyag olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Aromia bungii (Faldermann) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

vagy

b)  a faanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű darabokká dolgozták fel,

vagy

c)  a faanyag a faprofil egészében legalább 56°C hőmérsékletet elérő, minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében említett növényegészségügyi bizonyítványon.

(1)   Egy kapcsolódó növény KN-kódja alkalmazandó.
VIII. MELLÉKLET

Az Unió területéről származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke és az Unión belüli szállításukra vonatkozó különleges előírások

Az illetékes hatóságok vagy az illetékes hatóságok felügyelete alatt működő vállalkozók az adott károsító kimutatására legmegfelelőbb időpontokban ellenőrzik az alábbi táblázatban meghatározott különleges előírások teljesülését:Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Követelmények

1.

Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett gépek és járművek

A gépeket vagy járműveket:

a)  olyan területről szállítják, amelyet az illetékes hatóságok a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánítottak,

vagy

b)  a fertőzött területről való elszállítást megelőzően megtisztították és mentessé tették a talajtól és a növényi hulladéktól.

2.

Ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely ismerten mentes a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et. al. és a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival károsítóktól.

3.

A Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt, génbankokban vagy genetikai anyagok gyűjteményeiben tárolt növények

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket zárlati feltételek között tartották, és azokat a laboratóriumi vizsgálatok minden uniós zárlati károsítótól mentesnek találták.

Az ilyen anyaggal rendelkező minden szervezet vagy kutatóintézet köteles a birtokában lévő anyagról tájékoztatni az illetékes hatóságot.

4.

A Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt növények, kivéve az 5., 6., 7., 8. és 9. pontban meghatározott Solanum tuberosum L. gumók, a génbankokban vagy genetikai anyagok gyűjteményeiben tárolt tenyészetfenntartó anyagok, valamint a 21. pontban meghatározott Solanum tuberosum L. magok

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket zárlati feltételek között tartották, és azokat a laboratóriumi vizsgálatok minden uniós zárlati károsítótól mentesnek találták.

A laboratóriumi vizsgálatokat:

a)  az érintett illetékes hatóság felügyeli és a nevezett hatóság vagy bármely hatóságilag jóváhagyott testület tudományos képzettséggel rendelkező személyzete hajtja végre,

b)  olyan helyen kell elvégezni, amely megfelelő felszereléssel rendelkezik ahhoz, hogy az uniós zárlati károsítókkal foglalkozzon és anyagokat, köztük indikátornövényeket úgy tartson fenn, hogy kiküszöbölje az uniós zárlati károsítók elterjedésének minden kockázatát,

c)  az anyag minden egységén el kell végezni:

i.  legalább egy vegetációs időszak teljes tartama alatt rendszeres időközönként bármilyen uniós zárlati károsító által okozott tünetek észlelése céljából végzett vizuális vizsgálattal, figyelembe véve az anyag típusát és fejlettségi stádiumát a vizsgálati program során,

ii.  laboratóriumi vizsgálattal minden burgonyaanyag esetében legalább az alábbi károsító szervezetekre:

— Burgonya andeszi látens vírus,

— Burgonya andeszi foltosság vírus,

— Arracacha B-vírus, oca törzs,

— Burgonya fekete gyűrűsfoltosság vírus,

— Burgonya T-vírus,

— A burgonya A-, M-, S-, V-, X- és Y-vírusok (beleértve az Yo, Yn és Yc vírustörzseket) nem európai izolátumai, valamint a burgonya levélsodródás vírus (beleértve az Yo vírustörzset),

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al.,

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. és Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

iii.  a Solanum tuberosum L. vetőmagjai esetében – a 21. pontban meghatározottak kivételével – legalább a fentiekben felsorolt vírusokra és viroidokra, a burgonya andeszi foltosság vírus, a burgonya A-, M-, S-, V-, X- és Y-vírusok (beleértve az Yo, Yn és Yc vírustörzseket) nem európai izolátumai, valamint a burgonya levélsodródás vírus kivételével;

d)  a laboratóriumi vizsgálatnak magában kell foglalnia a vizuális vizsgálat során észlelt bármely más tünet esetén az ilyen tüneteket okozó uniós zárlati károsítók azonosítását célzó megfelelő vizsgálatot.

5.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival károsító elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották.

6.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a gumók olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy mentes a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. károsítótól,

vagy

b)  a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. károsító elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották.

7.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók:

a)  olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. nem fordul elő,

vagy

b)  olyan termőhelyről származnak, amelyet a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. károsítótól mentesnek találtak, vagy amelyet e károsító szervezettől mentesnek tekintenek olyan megfelelő eljárás végrehajtásának eredményeképpen, amelynek célja a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. felszámolása.

8.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók:

a)  olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy ott a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. és a Meloidogyne fallax Karssen nem fordul elő,

vagy

b)  olyan területről származnak, ahol a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. és a Meloidogyne fallax Karssen károsítók ismerten előfordulnak, és:

i.  a gumók olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. és a Meloidogyne fallax Karssen károsítóktól a gazdanövények évenkénti felderítése során, amely a gazdanövények megfelelő időpontokban történő vizuális vizsgálatából és a termőhelyen termesztett burgonya külső megszemléléséből és a betakarítást követően a felvágott gumók vizsgálatából áll,

vagy

ii.  a betakarítást követően a gumókból szúrópróbaszerűen mintát vettek, és azt vagy megvizsgálták tünetek jelenlétére egy, a tünetek előidézésére megfelelő módszerrel, vagy laboratóriumi vizsgálatot végeztek rajta, továbbá a külső és a vágott gumófelületet vizuális vizsgálatnak vetették alá a károsítók észlelésére alkalmas időpontokban, de minden esetben a csomagok vagy konténerek zárásakor, a szállítást megelőzően, és a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. és a Meloidogyne fallax Karssen károsítóktól mentesnek találták azokat.

9.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének b) pontjával összhangban ültetésre szánt gumók kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens károsítók elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották.

10.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói, a 2002/53/EK irányelv értelmében egy vagy több tagállamban hivatalosan elfogadott fajták gumóinak kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumók:

a)  előrehaladott szelekciókból származnak, és

b)  az Unión belül állították elő őket, és

c)  közvetlen leszármazási kapcsolatban állnak egy megfelelő körülmények között fenntartott és az Unión belül hatósági zárlati vizsgálatnak alávetett, és e vizsgálatokban uniós zárlati károsítóktól mentesnek talált anyaggal.

11.

A Solanum tuberosum L. gumói, a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., vagy 10. tételnél meghatározottak kivételével

A csomagoláson vagy – ömlesztve szállított gumók esetében – a kísérő dokumentumokon nyilvántartási számot kell feltüntetni annak igazolására, hogy a gumókat hatóságilag nyilvántartásba vett termelő állította elő, vagy azok a termelési területen található, hatósági nyilvántartásba vett közös gyűjtő vagy szállítási központokból származnak, jelezve, hogy:

a)  a gumók a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. károsítótól mentesek,

továbbá

b)  a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

továbbá

adott esetben a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al.,

továbbá

a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens károsítók elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották.

12.

A Capsicum spp., a Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L. ültetésre szánt gyökeres növényei, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban ültetésre szántak kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens károsítók elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották.

13.

A Capsicum annuum L., a Solanum lycopersicum L., a Musa L., a Nicotiana L. és a Solanum melongena L. ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. károsítótól mentesnek talált területekről származnak,

vagy

b)  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a növényeken a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. okozta tüneteket.

14.

Az Allium porrum L., az Asparagus officinalis L., a Beta vulgaris L., a Brassica spp. és a Fragaria L. ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növényei,

továbbá

az Allium ascalonicum L., az Allium cepa L., a Dahlia spp., a Gladiolus Tourn. ex L., a Hyacinthus spp., az Iris spp., a Lilium spp., a Narcissus L. és a Tulipa L. szabadban termesztett hagymái, gumói és gyöktörzsei, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) vagy c) pontjával összhangban ültetésre szánt növények, hagymák, gumók és gyöktörzsek kivételével

Bizonyítani kell, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrens és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens károsítók elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották.

15.

A vetőmag kivételével a Cucurbitaceae és Solanaceae ültetésre szánt növényei, amelyek olyan területekről származnak, ahol:

a)  a Bemisia tabaci Genn. vagy a New Delhi paradicsom levélgöndörödés vírus más vektorainak előfordulása nem ismert

b)  a Bemisia tabaci Genn. vagy a New Delhi paradicsom levélgöndörödés vírus más vektorai ismerten előfordulnak

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan területről származnak, amely ismerten mentes a New Delhi paradicsom levélgöndörödés vírustól,

vagy

b)  a növényeken azok teljes vegetációs időszaka során nem észleltek a New Delhi paradicsom levélgöndörödés vírus okozta tüneteket.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan területről származnak, amely ismerten mentes a New Delhi paradicsom levélgöndörödés vírustól,

vagy

b)  a növényeken azok teljes vegetációs időszaka során nem észleltek a New Delhi paradicsom levélgöndörödés vírus okozta tüneteket.

továbbá

i.  termőhelyüket a Bemisia tabaci Genn. károsítótól és a New Delhi paradicsom levélgöndörödés vírus más vektoraitól mentesnek találták a károsítók észlelésére alkalmas időpontokban végzett hatósági ellenőrzések során,

vagy

ii.  a növényeket hatékony kezelésnek vetették alá a Bemisia tabaci Genn. károsító és a New Delhi paradicsom levélgöndörödés vírus más vektorainak felszámolása érdekében.

16.

A Juglans L. és a Pterocarya Kunth nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  az ültetésre szánt növényeket egész életciklusuk alatt, illetve az Unióba való behozataluk óta olyan területen termesztették, amelyet az illetékes hatóságok a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánítottak,

vagy

b)  az ültetésre szánt növények olyan termőhelyről származnak, beleértve annak legalább 5 km sugarú körzetét, ahol sem a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektora által okozott tünetek, sem a vektor jelenléte nem voltak megfigyelhetők a szállítást megelőző két éven belül végzett hatósági vizsgálatok során; az ültetésre szánt növényeket szállítás előtt szemrevételezéses vizsgálatnak vetették alá, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően,

vagy

c)  az ültetésre szánt növények olyan termőhelyről származnak, ahol a termesztésük fizikailag teljesen elkülönítve folyik, és az ültetésre szánt növényeket szállítás előtt szemrevételezték és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően.

17.

A Platanus L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan területről származnak, amelyet az illetékes hatóságok a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánítottak,

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. előfordulásától mentesnek nyilvánítottak, és:

i.  amelyet az illetékes hatóságok nyilvántartásba vettek és felügyelnek,

továbbá

ii.  amelyet – a közvetlen környezetével együtt – évente, az év legmegfelelőbb időpontjaiban hatósági vizsgálatnak vetettek alá a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. tüneteinek kimutatására az érintett károsító jelenlétének észlelése érdekében,

továbbá

iii.  a növényekből vett reprezentatív mintán az év megfelelő, a károsító kimutatására alkalmas időpontjaiban megvizsgálták a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. előfordulását.

18.

A Citrus L., a Choisya Kunth, a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik növényei, valamint a Casimiroa La Llave, a Clausena Burm f., a Murraya J.Koenig ex L., a Vepris Comm., a Zanthoxylum L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan területről származnak, amelyet az illetékes hatóságok a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Trioza erytreae Del Guercio szervezettől mentesnek nyilvánítottak,

vagy

b)  a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási ország illetékes hatóságai nyilvántartásba vettek és felügyelnek,

továbbá

a növényeket legalább egy éven keresztül a Trioza erytreae Del Guercio behurcolása ellen védett, rovaroktól mentes termőhelyen termesztették,

továbbá

ahol az elszállítást megelőző legalább egy évben megfelelő időpontokban két hatósági vizsgálatra került sor, amelyek során a szóban forgó területen nem találtak a Trioza erytreae Del Guercio károsítóra utaló jeleket,

továbbá

az elszállítás előtt a növényeket úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően.

19.

A Vitis L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy az ültetésre szánt növények:

a)  olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy mentes a szőlő aranyszínű sárgaság (Grapevine flavescence dorée) fitoplazmától,

vagy

b)  olyan termőhelyről származnak, ahol:

i.  a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta a Vitis spp. növényein nem észleltek a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma tüneteit, és a Vitis spp. növényeinek szaporítására használt növények esetében a termőhelyen és annak közvetlen környezetében két teljes vegetációs időszak kezdete óta a Vitis spp. növényein nem észleltek a szőlő aranyszínű sárgaság által okozott tüneteket,

ii.  figyelemmel kísérik a vektorokat és megfelelő kezeléseket alkalmaznak a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma vektorainak visszaszorítására,

iii.  a termőhely közvetlen környezetében lévő elhanyagolt Vitis L. növények esetében a vegetációs időszakban ellenőrizték a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma okozta tünetek jelenlétét és tünet esetén a növényeket gyökerestől eltávolították vagy megvizsgálták és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmától mentesnek találták,

vagy

c)  a nemzetközi szabványoknak megfelelő, forró vízzel történő kezelésen mentek keresztül.

20.

A Citrus L., a Fortunella Swingle és a Poncirus Raf. és hibridjeik termése

A csomagoláson megfelelő módon jelölni kell a származást.

21.

A Solanum tuberosum L. vetőmagjai, a 3. tételnél meghatározottak kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a vetőmagok a 4., 5., 6., 7., 8., illetve 9. pontban előírt követelményeknek megfelelő növényektől származnak,

és a vetőmagok:

b)  olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy mentesek a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al.,valamint a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. károsítóktól,

vagy

megfelelnek az összes alábbi követelménynek:

i.  olyan helyen állították elő őket, ahol a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték az a) pontban említett uniós zárlati károsítók okozta betegség tüneteit;

ii.  olyan helyen állították elő őket, ahol az összes alábbi intézkedés megtörtént:

— az érintkezés megakadályozása és higiéniai intézkedések alkalmazása a burgonyaféléket termesztő más helyszínekről érkező személyzettel és tárgyakkal (szerszámokkal, gépekkel, járművekkel, edényekkel és csomagolóanyaggal) kapcsolatban, a fertőzés megelőzésének biztosítása érdekében;

— kizárólag az e pontban hivatkozott valamennyi uniós zárlati károsítótól mentes vizet használnak.

22.

A Juglans L. és a Pterocarya Kunth faanyaga, a következőktől eltérő formában:

— egészében vagy részben ezekből a növényekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék,

— fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:

a)  olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandis Blackman károsítótól mentesnek ismert területnek nyilvánítottak;

vagy

b)  a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A faanyagon vagy a mindenkori használatnak megfelelő bármely csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló „HT” jelölésnek;

vagy

c)  a faanyagot négyszögletes alakúra formázták, hogy teljesen megszüntessék a természetes hengeres felszínt.

23.

A Juglans L. és a Pterocarya Kunth lehántolt kérge és fája, egészében vagy részben ezekből e növényekből származó faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék vagy más famaradék formájában.

Hatósági igazolás arról, hogy a faanyag vagy a lehántolt kéreg:

a)  olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandis Blackman károsítótól mentesnek nyilvánítottak,

vagy

b)  a kéreg- vagy a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A mindenkori használatnak megfelelő bármely csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló „HT” jelölésnek.

24.

A Platanus L. faanyaga, beleértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres felületét.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. károsítótól mentesnek ismert területről származik,

vagy

b)  nedvességtartalmát a gyártás idején mesterséges szárítással – megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20 % alá csökkentették, és az ezt igazoló „kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy „K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelölés szerepel a faanyagon vagy a mindenkori használat szerinti bármely csomagolóanyagon.

25.

Fából készült csomagolóanyag, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret, alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval, hővel és nyomással vagy ezek kombinációjával előállított feldolgozott fát, valamint a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa.

Hatósági igazolás arról, hogy a fa csomagolóanyag:

a)  olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandis Blackman károsítótól mentesnek nyilvánítottak,

vagy

b)  a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozásáról szóló, a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványának I. mellékletében meghatározott kéregtelenített fából készült, és

i.  az említett nemzetközi szabvány I. mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesült, és

ii.  az említett nemzetközi szabvány II. mellékletében meghatározott olyan jelzést tartalmaz, amely arra utal, hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növényegészségügyi kezelésnek vetették alá.
IX. MELLÉKLET

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos védett zónákba történő behozatala tilos

Az alábbi táblázat harmadik oszlopában felsorolt védett zónák értelemszerűen a következők valamelyikére vonatkoznak:

a) 

a jegyzékbe vett tagállam teljes területe;

b) 

a jegyzékbe vett tagállam területe a zárójelben megadott kivételekkel;

c) 

a tagállam területének kizárólag a zárójelben megadott része. 

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

KN-kód

Védett zónák

1.

Növények és a beporzásukra szolgáló élő virágpor (a termés és a magok kivételével), amelyek harmadik országokból származnak, Svájc és az olyan országok kivételével, amelyeket az adott nemzeti növényvédelmi szervezet az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentesnek ismert el és hivatalosan értesítette a Bizottságot, vagy ahol az adott nemzeti növényvédelmi szervezet a nemzetközi növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványoknak megfelelően az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsító tekintetében károsítómentes területeket határozott meg és hivatalosan értesítette a Bizottságot, és amelyek az alábbi fajok valamelyikéhez tartoznak:

— Amelanchier Med.,

— Chaenomeles Lindl.,

— Crataegus L.,

— Cydonia Mill.,

— Eriobotrya Lindl.,

— Malus Mill.,

— Mespilus L.,

— Pyracantha Roem.,

— Pyrus L. vagy

— Sorbus L..

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Észtország;

b)  Spanyolország (Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià és Urgell járások [Katalónia autonóm közösség], továbbá a Valencia tartománybeli Alborache és Turís önkormányzatai, valamint az Alicante tartománybeli Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások [Comunidad Valenciana] kivételével);

c)  Franciaország (Korzika);

d)  Írország (Galway város kivételével);

e)  Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Milánó, Mantova, Sondrio és Varese megyék, valamint Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében), Marche, Molise, Piedmont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalleto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò (Messina megye), Maniace, Bronte, Adrano (Catania megye), valamint Centuripe, Regalbuto és Troina (Enna megye) települések), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megyék, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében és Verona megyében az A4-es autópályától délre fekvő terület));

f)  Lettország;

g)  Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai települések (Kaunas megye));

h)  Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régió, továbbá Lendva és (a H4-es autópályától délre fekvő) Renče-Vogrsko és Velika Polana községek, valamint Ivančna Gorica önkormányzatának Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki) települései kivételével)

i)  Szlovákia (a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás – Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás – Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás – Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás – Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás – Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás – Trebišov] kivételével)

j)  Finnország;

k)  Egyesült Királyság (Man-sziget, Csatorna-szigetek).

2.

Növények és a beporzásukra szolgáló élő virágpor (a termés és a magok kivételével), amelyek harmadik országokból származnak, azon országok kivételével, amelyeket az adott nemzeti növényvédelmi szervezet az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentesnek ismert el és hivatalosan értesítette a Bizottságot, vagy ahol az adott nemzeti növényvédelmi szervezet a nemzetközi növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványoknak megfelelően az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsító tekintetében károsítómentes területeket határozott meg és hivatalosan értesítette a Bizottságot, és amelyek az alábbi fajok valamelyikéhez tartoznak:

(1)  Cotoneaster Ehrh. vagy

(2)  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Észtország;

b)  Spanyolország (Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià és Urgell járások [Katalónia autonóm közösség], továbbá a Valencia tartománybeli Alborache és Turís önkormányzatai, valamint az Alicante tartománybeli Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások [Comunidad Valenciana] kivételével);

c)  Franciaország (Korzika);

d)  Írország (Galway város kivételével);

e)  Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Milánó, Mantova, Sondrio és Varese megyék, valamint Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében), Marche, Molise, Piedmont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalleto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò (Messina megye), Maniace, Bronte, Adrano (Catania megye), valamint Centuripe, Regalbuto és Troina (Enna megye) települések), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megyék, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében és Verona megyében az A4-es autópályától délre fekvő terület));

f)  Lettország;

g)  Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai települések (Kaunas megye));

h)  Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régió, továbbá Lendva és (a H4-es autópályától délre fekvő) Renče-Vogrsko és Velika Polana községek, valamint Ivančna Gorica önkormányzatának Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki) települései kivételével)

i)  Szlovákia (a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás – Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás – Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás – Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás – Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás – Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás – Trebišov] kivételével)

j)  Finnország;

k)  Egyesült Királyság (Man-sziget, Csatorna-szigetek).
X. MELLÉKLET

A védett zónákba történő behozatalra vagy az azokon belüli szállításra szánt növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, valamint a védett zónákra vonatkozó különleges előírások

Az alábbi táblázat negyedik oszlopában felsorolt védett zónák értelemszerűen a következők valamelyikére vonatkoznak:

a) 

a jegyzékbe vett tagállam teljes területe;

b) 

a jegyzékbe vett tagállam területe a zárójelben megadott kivételekkel;

c) 

a tagállam területének kizárólag a zárójelben megadott része. 

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

KN-kód

Védett zónákra vonatkozó különleges előírások

Védett zónák

1.

Használt mezőgazdasági gépek

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

A gépek:

a)  meg vannak tisztítva és mentesek a talajtól és a növényi maradványoktól, amikor a répa termőterületeire hozzák őket; vagy vagy

b)  olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy ott a BNYVV vírus nem fordul elő.

a)  Írország

b)  Franciaország (Bretagne)

c)  Portugália (Azori-szigetek)

d)  Finnország

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország)

2.

Répáról (Beta vulgaris L.) származó föld és répáról származó nem sterilizált hulladék

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

ex 2530 90 00

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a földet vagy a hulladékot:

a)  kezelték a BNYVV fertőzés megszüntetése érdekében, vagy

b)  hivatalosan jóváhagyott módon hulladékként történő elhelyezés céljából szándékoznak elszállítani, vagy

c)  a föld vagy hulladék olyan területen termesztett Beta vulgaris növényekről származik, ahol a BNYVV ismerten nem fordul elő.

a)  Írország

b)  Franciaország (Bretagne)

c)  Portugália (Azori-szigetek)

d)  Finnország

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország)

3.

Méhkaptárak – a március 15. és június 30. közötti időszakban

0106 41 00

ex 4421 99 99

ex 4602 19 90

ex 4602 90 00

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a méhkaptárak:

a)  az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében megállapított eljárással összhangban az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentesnek elismert harmadik országokból származnak, vagy

b)  a svájci Wallis kantonból származnak, vagy

c)  a jobb oldali oszlopban felsorolt, védett zónák egyikéből származnak, vagy

d)  szállításuk előtt megfelelő karanténintézkedésnek vetették alá őket.

a)  Észtország

b)  Spanyolország (Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások [Katalónia autonóm közösség], továbbá a Valencia tartománybeli Alborache és Turís önkormányzatai, valamint az Alicante tartománybeli Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások [Comunidad Valenciana] kivételével)

c)  Franciaország (Korzika)

d)  Írország (Galway város kivételével)

e)  Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Milánó, Mantova, Sondrio és Varese megyék, valamint Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében), Marche, Molise, Piedmont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalleto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò (Messina megye), Maniace, Bronte, Adrano (Catania megye), valamint Centuripe, Regalbuto és Troina (Enna megye) települések), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megyék, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében és Verona megyében az A4-es autópályától délre fekvő terület))

f)  Lettország

g)  Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai települések (Kaunas megye))

h)  Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régió, valamint Lendva és Renče-Vogrsko (a H4 autópályától délre)) és Nagypalina (Velika Polana) községek, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica közigazgatási területén)

i)  Szlovákia (a Dunaszerdahelyi járás (Dunajská Streda), Lekér (Hronovce) és Garamkelecsény (Hronské Kľačany) (Lőcsei járás – Levice), Udvard (Dvory nad Žitavou) (Érsekújvári járás – Nové Zámky), Málnapatak (Málinec) (Poltár járás – Poltár), Tornagörgő (Hrhov) (Rozsnyói járás – Rožňava), Nagyrépény (Veľké Ripňany) (Nagytapolcsányi járás – Topoľčany), Kázmér (Kazimír), Legenye (Luhyňa), Kisgéres (Malý Horeš), Szentes (Svätuše) és Zétény (Zatín) (Tőketerebesi járás – Trebišov) települések kivételével)

j)  Finnország

k)  Egyesült Királyság (Man-sziget, Csatorna-szigetek)

4.

Az Allium porrum L., az Apium L., a Beta L. növényei az e melléklet 5. pontjában említettek és az állati takarmányozásra szánt növények kivételével, a Brassica napus L., a Brassica rapa L., a Daucus L. növényei, az ültetésre szánt növények kivételével

ex 0703 90 00

ex 0704 90 90

0706 10 00

0706 90 30

ex 0706 90 90

a)  A szállítmány vagy tétel nem tartalmaz 1 tömegszázaléknál több földet, vagy

b)  hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket feldolgozásra szánják olyan hivatalosan engedélyezett hulladékkezelő létesítménnyel rendelkező telephelyen, amely biztosítja, hogy nem áll fenn a BNYVV elterjedésének veszélye.

a)  Franciaország (Bretagne)

b)  Finnország

c)  Írország

d)  Portugália (Azori-szigetek)

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország)

5.

A Beta vulgaris L. ipari feldolgozásra szánt növényei

ex 1212 91 80

ex 1214 90 10

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket olyan módon szállították, hogy nem állt fenn a BNYVV elterjedésének veszélye, és a növényeket olyan hivatalosan engedélyezett hulladékkezelő létesítménnyel rendelkező feldolgozó telephelyre szándékoznak szállítani, amely biztosítja, hogy nem áll fenn a BNYVV elterjedésének veszélye, vagy

b)  a növények olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy a BNYVV nem fordul elő.

a)  Írország

b)  Franciaország (Bretagne)

c)  Portugália (Azori-szigetek)

d)  Finnország

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország)

6.

A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói

0701 10 00

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumókat:

a)  olyan területen termesztették, ahol a répa nekrotikus sárgaerűség vírus (BNYVV) ismerten nem fordul elő; vagy

b)  olyan területen vagy olyan talajból álló termesztőközegben termesztették, amely ismerten mentes a BNYVV-től, vagy megfelelő módszerekkel hatóságilag megvizsgálták és a BNYVV-től mentesnek találták; vagy

c)  mosással megtisztították a talajtól.

a)  Franciaország (Bretagne)

b)  Finnország

c)  Írország

d)  Portugália (Azori-szigetek)

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország)

7.

A Solanum tuberosum L. gumói, az e melléklet 6. pontjában meghatározottak kivételével

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

a)  A szállítmány vagy tétel nem tartalmaz 1 tömegszázaléknál több földet; vagy

b)  hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumókat feldolgozásra szánják olyan hivatalosan engedélyezett hulladékkezelő létesítménnyel rendelkező telephelyen, amely biztosítja, hogy nem áll fenn a BNYVV elterjedésének veszélye.

a)  Franciaország (Bretagne)

b)  Finnország

c)  Írország

d)  Portugália (Azori-szigetek)

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország)

8.

A Beta vulgaris L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  

i.  a növényeket i. hatóságilag egyedileg megvizsgálták és mentesnek találták a BNYVV vírustól; vagy

ii.  az e melléklet 33. és 34. pontjában felsorolt követelményeknek megfelelő vetőmagból termesztették, és

— olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy ott a BNYVV nem fordul elő, vagy

— megfelelő módszerekkel hatóságilag megvizsgált és a BNYVV-től mentesnek talált területen vagy termesztőközegekben termesztették, és

— mintavételnek vetették alá, és a megvizsgált mintát mentesnek találták a BNYVV-től;

továbbá

b)  az ilyen növényekből származó anyagok őrzését az adott szervezet vagy kutatóintézet bejelentette.

a)  Írország

b)  Franciaország (Bretagne)

c)  Portugália (Azori-szigetek)

d)  Finnország

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország)

9.

Az alábbi növények és a beporzásukra szolgáló élő virágpor: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

Adott esetben hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az adott nemzeti növényvédelmi szervezet az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentesnek ismert el és erről hatóságilag értesítették a Bizottságot; vagy

b)  a növények az Unióban vagy harmadik országokban található, a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványoknak megfelelően az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentesnek nyilvánított károsítómentes területekről származnak, amelyeket az adott nemzeti növényvédelmi szervezet e károsítótól mentesnek ismert el és erről hatóságilag értesítették a Bizottságot; vagy

c)  a növények a svájci Wallis kantonból származnak; vagy

d)  a növényeket olyan területen termesztették, illetve – ha „pufferzónába” szállították – legalább 7 hónapig, és azon belül az utolsó teljes vegetációs időszak április 1-jétől október 31-ig tartó szakaszában olyan területen tartották,

i.  amely hatóságilag kijelölt, legalább 50 km2 területű „pufferzóna” határán belül legalább 1 km-re, vagyis olyan területen található, ahol a gazdanövényekre vonatkozóan hatóságilag engedélyezett és felügyelt, legkésőbb az utolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt létrehozott ellenőrzési rendszer működik, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ott termesztett növényekről való elterjedésének kockázatát;

ii.  amelyet – a „pufferzónához” hasonlóan – a legutóbbi teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt hatóságilag engedélyeztek növénytermesztési célra az e pontban megállapított követelményeknek megfelelően;

iii.  amelyet – a legalább 500 m szélességű határoló övezethez hasonlóan – a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta mentesnek találtak az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól:

— kétszer a táblában a legmegfelelőbb időpontban, azaz egyszer a júniustól augusztusig és egyszer az augusztustól novemberig terjedő időszakban; továbbá

— az említett határoló övezetben legalább egyszer, a legmegfelelőbb időpontban, azaz az augusztustól novemberig terjedő időszakban végzett hatósági vizsgálat alkalmával, és

iv.  amely területről származó növényeket látens fertőzések tekintetében megfelelő laboratóriumi módszerrel összhangban végzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá a legmegfelelőbb időszakban vett hatósági minták alapján.

a)  Észtország

b)  Spanyolország (Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások [Katalónia autonóm közösség], továbbá a Valencia tartománybeli Alborache és Turís önkormányzatai, valamint az Alicante tartománybeli Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások [Comunidad Valenciana] kivételével)

c)  Franciaország (Korzika)

d)  Írország (Galway város kivételével)

e)  Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Milánó, Mantova, Sondrio és Varese megyék, valamint Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében), Marche, Molise, Piedmont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalleto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò (Messina megye), Maniace, Bronte, Adrano (Catania megye), valamint Centuripe, Regalbuto és Troina (Enna megye) települések), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megyék, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében és Verona megyében az A4-es autópályától délre fekvő terület))

f)  Lettország

g)  Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai települések (Kaunas megye))

h)  Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régió, valamint Lendva és Renče-Vogrsko (a H4 autópályától délre)) és Nagypalina (Velika Polana) községek, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica közigazgatási területén)

i)  Szlovákia (a Dunaszerdahelyi járás (Dunajská Streda), Lekér (Hronovce) és Garamkelecsény (Hronské Kľačany) (Lőcsei járás – Levice), Udvard (Dvory nad Žitavou) (Érsekújvári járás – Nové Zámky), Málnapatak (Málinec) (Poltár járás – Poltár), Tornagörgő (Hrhov) (Rozsnyói járás – Rožňava), Nagyrépény (Veľké Ripňany) (Nagytapolcsányi járás – Topoľčany), Kázmér (Kazimír), Legenye (Luhyňa), Kisgéres (Malý Horeš), Szentes (Svätuše) és Zétény (Zatín) (Tőketerebesi járás – Trebišov) települések kivételével)

j)  Finnország

k)  Egyesült Királyság (Man-sziget, Csatorna-szigetek)

10.

A Vitis L. nemzetséghez tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá, amely biztosítja a Viteus vitifoliae (Fitch) károsítótól való mentességüket (és ezt a nemzeti növényvédelmi szolgálat tanúsítja és arról hatóságilag értesítették a Bizottságot).

a)  Ciprus

11.

A Prunus L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, ahol a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. előforulása nem ismert,

vagy

b)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentes területnek nyilvánított,

vagy

c)  a növények egyenes ágon olyan anyanövényektől származnak, amelyek a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem mutattak a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket,

továbbá

a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a növényeken a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket,

vagy

d)  a Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica L. azon növényei esetében, amelyeknél a csomagoláson feltüntetve vagy más módon bizonyítani kell, hogy azokat az üzemi növénytermesztésben nem érintett végfelhasználóknak való értékesítésre szánják, a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a növényeken a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket.

Egyesült Királyság

12.

Az Euphorbia pulcherrima Willd. ültetésre szánt, gyökértelen dugványai

ex 0602 10 90

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a gyökértelen dugványok olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy mentes a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől,

vagy

b)  a növények teljes termelési időszaka során legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során nem észleltek a termőhelyen a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezetre utaló jeleket sem a dugványokon, sem azokon a növényeken, amelyekből a dugványok származnak, és amelyeket az érintett termőhelyen tartottak vagy termeltek,

vagy

c)  azokban az esetekben, ha a termőterületen Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) károsítót találtak, az ezen a termőterületen tartott vagy termelt dugványok és a dugványok előállításához használt növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) egyedeitől való mentességet biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ezt a termőterületet a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások végrehajtásának következményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) egyedeitől mentesnek találták mind a termőterületről történt elszállítást megelőző három héten hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során. Az említett heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni.

a)  Írország

b)  Svédország

c)  Egyesült Királyság

13.

Az Euphorbia pulcherrima Willd. ültetésre szánt növényei, az alábbiak kivételével:

— vetőmagok,

— az Euphorbia pulcherrima Willd. ültetésre szánt, gyökértelen dugványai

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől ismerten mentes területről származnak,

vagy

b)  az értékesítést megelőző kilenchetes időszakban legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulásának jeleit a termőhelyen, beleértve a növényeket is,

vagy

c)  azokban az esetekben, ha a termőterületen Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) károsítót találtak, az ezen a termőterületen tartott vagy termelt növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) egyedeitől való mentességet biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ezt a termőterületet a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások végrehajtásának következményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) egyedeitől mentesnek találták mind a termőterületről történt elszállítást megelőző három héten hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során. Az említett heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni,

továbbá

d)  bizonyítékokkal alátámasztható, hogy a növényeket olyan dugványokból nevelték, amelyek(et):

i.  a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) károsítótól ismerten mentes területről származnak,

vagy

ii.  olyan termőhelyen termesztettek, ahol az e növények teljes termelési időszaka alatt legalább háromhetente végzett ellenőrzések során nem észlelték a Bemisia tabaci (európai populációk) jeleit, a növényeken sem,

vagy

iii.  azokban az esetekben, ha a termőterületen Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) károsítót találtak, az ezen a termőterületen tartott vagy termelt olyan növényeken neveltek, amelyek a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) egyedeitől való mentességet biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ezt a termőterületet a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások végrehajtásának következményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) egyedeitől mentesnek találták mind a termőterületről történt elszállítást megelőző három héten hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során. Az említett heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni;

vagy

e)  azon növényeket, amelyek esetében a csomagolásuk, illetve a virágaik (vagy murvaleveleik) fejlődése által vagy más módon bizonyított, hogy ezeket az üzemi növénytermesztésben nem érintett végfelhasználóknak való közvetlen értékesítésre szánják, a szállításuk előtt hatósági vizsgálatnak vetették alá, amely során e növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyultak.

a)  Írország

b)  Svédország

c)  Egyesült Királyság

14.

A Begonia L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag, a gumók és a hagymagumók kivételével, valamint az Ajuga L., a Crossandra Salisb., a Dipladenia A.DC., a Ficus L., a Hibiscus L., a Mandevilla Lindl. és a Nerium oleander L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől ismerten mentes területről származnak,

vagy

b)  az értékesítést megelőző kilenchetes időszakban legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulásának jeleit a termőhelyen, beleértve a növényeket is,

vagy

c)  azokban az esetekben, ha a termőterületen Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) károsítót találtak, az ezen a termőterületen tartott vagy termelt növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) egyedeitől való mentességet biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ezt a termőterületet a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások végrehajtásának következményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) egyedeitől mentesnek találták mind a termőterületről történt elszállítást megelőző három héten hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során. Az említett heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni;

vagy

d)  azon növényeket, amelyek esetében a csomagolásuk, illetve a virágaik fejlődése által vagy más módon bizonyított, hogy ezeket az üzemi növénytermesztésben nem érintett végfelhasználóknak való közvetlen értékesítésre szánják, közvetlenül a szállításuk előtt hatósági vizsgálatnak vetették alá, amely során e növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyultak.

a)  Írország

b)  Svédország

c)  Egyesült Királyság

15.

Az Abies Mill., a Larix Mill., a Picea A. Dietr., a Pinus L. és a Pseudotsuga Carr. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket szaporítóiskolákban termesztették, és hogy a termőhely mentes a Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet károsítótól.

a)  Írország

16.

A Cedrus Trew és a Pinus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, ahol a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller előfordulása nem ismert,

vagy

b)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller károsítótól mentes területnek nyilvánított,

vagy

c)  a növényeket olyan szaporítóiskolákban termesztették, amelyeket – közvetlen környezetüket beleértve – megfelelő időpontokban elvégzett hatósági vizsgálatok és hatósági felderítések alapján a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller károsítótól mentesnek találtak,

vagy

d)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el, megfelelő időpontokban megvizsgáltak és a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller károsítótól mentesnek találtak.

a)  Egyesült Királyság

17.

A Larix Mill. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket szaporítóiskolákban termesztették, és hogy a termőhely mentes a Cephalcia lariciphila (Klug.) károsítótól.

a)  Írország

b)  Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)

18.

A Picea A. Dietr. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket szaporítóiskolákban termesztették, és hogy a termőhely mentes a Gilpinia hercyniae (Hartig) károsítótól.

a)  Görögország

b)  Írország

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)

19.

Az Eucalyptus l’Herit növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0609 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  talajtól mentesek, és azokat a Gonipterus scutellatus Gyll. elleni kezelésnek vetették alá;

vagy

b)  a Gonipterus scutellatus Gyll. károsítótól ismerten mentes területekről származnak.

a)  Görögország

b)  Portugália (Azori-szigetek)

20.

A Castanea Mill. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0802 41 00

ex 0802 42 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket egész életciklusuk alatt:

a)  olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ott nem fordul elő; vagy

b)  olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesnek nyilvánított.

a)  Cseh Köztársaság

b)  Írország

c)  Svédország

d)  Egyesült Királyság

21.

A Quercus L. nemzetséghez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ott nem fordul elő; vagy

b)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesnek nyilvánított;

vagy

c)  a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket.

a)  Cseh Köztársaság

b)  Írország

c)  Svédország

d)  Egyesült Királyság

22.

A Quercus suber L. kivételével a Quercus L. ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételével, amely növények kerülete a gyökérnyak fölött 1,2 méterrel mérve legalább 8 cm

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, ahol a Thaumetopoea processionea L. előfordulása nem ismert,

vagy

b)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thaumetopoea processionea L. károsítótól mentesnek nyilvánított,

vagy

c)  a növényeket egész életciklusuk alatt olyan helyen termesztették, amelyet a Thaumetopoea processionea L. behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el, megfelelő időpontokban megvizsgáltak és a Thaumetopoea processionea L. károsítótól mentesnek találtak.

a)  Írország

b)  Egyesült Királyság (a következő helyhatósági területek kivételével: Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, London város, Westminster város, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith and Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington and Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham and Wycombe).

23.

Az Abies Mill., a Larix Mill., a Picea A. Dietr., a Pinus L. és a Pseudotsuga Carr. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes a Dendroctonus micans Kugelan károsítótól.

a)  Görögország

b)  Írország

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)

24.

Az Abies Mill., a Larix Mill., a Picea A. Dietr. és a Pinus L. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes az Ips duplicatus Sahlberg károsítótól.

a)  Görögország

b)  Írország

c)  Egyesült Királyság

25.

Az Abies Mill., a Larix Mill., a Picea A. Dietr., a Pinus L. és a Pseudotsuga Carr. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes az Ips typographus Heer károsítótól.

a)  Írország

b)  Egyesült Királyság

26.

Az Abies Mill., a Larix Mill., a Picea A. Dietr. és a Pinus L. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes az Ips amitinus Eichhof károsítótól.

a)  Görögország

b)  Írország

c)  Egyesült Királyság

27.

Az Abies Mill., a Larix Mill., a Picea A. Dietr., a Pinus L. és a Pseudotsuga Carr. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes az Ips cembrae Heer károsítótól.

a)  Görögország

b)  Írország

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország és Man-sziget)

28.

Az Abies Mill., a Larix Mill., a Picea A. Dietr. és a Pinus L. 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes az Ips sexdentatus Börner károsítótól.

a)  Írország

b)  Ciprus

c)  Egyesült Királyság (Észak-Írország és Man-sziget)

29.

A Castanea Mill. növényei, a szövettenyészetben levő növények, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket egész életciklusuk alatt:

a)  olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ott nem fordul elő, vagy

b)  olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu károsítótól mentesnek nyilvánított.

a)  Írország

b)  Egyesült Királyság

30.

A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következő nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket:

a)  egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Paysandisia archon (Burmeister) ott nem fordul elő; vagy

b)  olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Paysandisia archon (Burmeister) károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

c)  a kivitelt vagy a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül olyan termőhelyen termesztették:

i.  amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel, és

ii.  ahol a növényeket a Paysandisia archon (Burmeister) behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen tartották, és

iii.  ahol az évente legalább három alkalommal, megfelelő időközönként, azon belül közvetlenül a termőhelyről történő elszállítást megelőzően is elvégzett hatósági vizsgálatok nem mutatták ki a Paysandisia archon (Burmeister) jeleit.

a)  Írország

b)  Málta

c)  Egyesült Királyság

31.

A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következő taxonokhoz tartoznak: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. és Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket:

a)  egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ott nem fordul elő, vagy

b)  egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy

c)  a kivitelt vagy a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül olyan termőhelyen termesztették:

i.  amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel, és

ii.  ahol a növényeket a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen tartották, és

iii.  ahol a károsító észlelésére irányuló, évente legalább három alkalommal, megfelelő időközönként, azon belül közvetlenül a termőhelyről történő elszállítást megelőzően is elvégzett hatósági vizsgálatok során nem észlelték a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) jeleit.

a)  Írország

b)  Portugália (Azori-szigetek)

c)  Egyesült Királyság

32.

A Gossypium spp. vetőmagjai

1207 21 00

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a vetőmagot savval megtisztították a gyapothulladéktól, és

b)  a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Colletotrichum gossypii Southw. tüneteit, és hogy egy reprezentatív mintát megvizsgáltak, és azt e vizsgálatok során a Glomerella gossypii Edgerton károsítótól mentesnek találták.

a)  Görögország

33.

A Beta vulgaris L. faj vetőmagja és takarmányrépa-vetőmagja

1209 10 00

1209 29 60

ex 1209 29 80

1209 91 30

ex 1209 91 80

A 2002/54/EK irányelv sérelme nélkül adott esetben hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  az „elit vetőmag” és a „tanúsított vetőmag” kategóriákba tartozó vetőmag megfelel a 2002/54/EK irányelv I. melléklete B. részének 3. pontjában meghatározott feltételeknek; vagy

b)  „nem véglegesen tanúsított vetőmag” esetében a vetőmag megfelel a 2002/54/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek és az említett irányelv I. mellékletének B. részében meghatározott feltételeknek megfelelő feldolgozásra szánják, és azt egy hatóságilag engedélyezett, ellenőrzött hulladékkezelő létesítménnyel ellátott feldolgozóüzembe szállítják a BNYVV vírus elterjedésének megakadályozása céljából; vagy

c)  a vetőmagot olyan növényállományról nyerték, amelynek termőterületéről ismert, hogy ott a BNYVV nem fordul elő.

a)  Írország

b)  Franciaország (Bretagne)

c)  Portugália (Azori-szigetek)

d)  Finnország

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország)

34.

A Beta vulgaris L. zöldségvetőmagja

ex 1209 29 80

1209 91 30

ex 1209 91 80

A 2002/55/EK irányelv sérelme nélkül adott esetben hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a)  a feldolgozott vetőmag nem tartalmaz 0,5 tömegszázaléknál több inert anyagot (drazsírozott vetőmag esetében e normát a drazsírozás előtt kell teljesíteni); vagy

b)  nem feldolgozott vetőmag esetében a vetőmagot hatóságilag olyan módon csomagolják, amely biztosítja, hogy nem áll fenn a BNYVV elterjedésének veszélye, és az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő feldolgozásra szánják és egy hatóságilag engedélyezett, ellenőrzött hulladékkezelő létesítménnyel ellátott feldolgozóüzembe szállítják a BNYVV vírus elterjedésének megakadályozása céljából; vagy

c)  a vetőmagot olyan növényállományról nyerték, amelynek termőterületéről ismert, hogy ott a BNYVV nem fordul elő.

a)  Írország

b)  Franciaország (Bretagne)

c)  Portugália (Azori-szigetek)

d)  Finnország

e)  Egyesült Királyság (Észak-Írország)

35.

A Gossypium spp. vetőmagjai

1207 21 00

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vetőmagot savval megtisztították a gyapothulladéktól.

a)  Görögország

b)  Spanyolország (Andalúzia, Katalónia, Extremadura, Murcia, Valencia)

36.

A Mangifera spp. vetőmagjai

ex 1209 99 99

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a vetőmagok a Sternochetus mangiferae Fabricius károsítótól mentes területekről származnak.

a)  Spanyolország (Granada és Málaga)

b)  Portugália (Alentejo, Algarve és Madeira)

37.

A Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik Bulgáriából, Görögországból, Spanyolországból, Franciaországból, Horvátországból, Olaszországból, Ciprusról, Portugáliából és Szlovéniából származó termése

ex 0805 10 22

ex 0805 10 24

ex 0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

a)  A termés kocsány- és levélmentes; vagy

b)  a levelekkel és kocsánnyal rendelkező termések esetében a terméseket hatóságilag lepecsételt zárt konténerekbe csomagolták, és lepecsételve maradnak az e termések tekintetében védett zónaként elismert övezeten k