02019R2018 — HU — 01.05.2021 — 002.004


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2018 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 11.)

az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 315, 2019.12.5., 155. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/340 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. december 17.)

  L 68

62

26.2.2021


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 317, 1.10.2020, o 52  (2018/2019)

 C2

Helyesbítés, HL L 309, 2.9.2021, o 36  (2018/2019)

►C3

Helyesbítés, HL L 373, 21.10.2021, o 95  (2018/2019)
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2018 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 11.)

az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  
Ez a rendelet a villamos fővezetékről üzemeltetett, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek, többek között a nem élelmiszerek hűtésére értékesített készülékek címkézésére, valamint a termékkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó követelményeket állapítja meg.
(2)  

Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a) 

a kizárólag a villamos energiától eltérő energiaforrással működő, a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek;

b) 

a nem a gőzkompressziós hűtési ciklus elve alapján működő, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek;

c) 

azok a távoli alkatrészek – például a kondenzációs egység, a kompresszor vagy a vízkondenzációs egység –, amelyekhez a távoli hűtőbútornak a működése során csatlakoznia kell;

d) 

az élelmiszer-feldolgozási célra szolgáló, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek;

e) 

a gyógyszerek vagy tudományos minták tárolása tekintetében kifejezetten bevizsgált és jóváhagyott, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek;

f) 

az élő élelmiszerek eladására és bemutatására szolgáló, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek, például élő halak és kagylók eladására és bemutatására szolgáló hűtőkészülékek, hűtött akváriumok és víztartályok;

g) 

a salátahűtő pultok;

h) 

a beépített tárolóval rendelkező, hűtési üzemi hőmérsékleten történő működésre tervezett vízszintes kínáló hűtőpultok;

i) 

az olyan, a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek, amelyek nem rendelkeznek integrált hűtőrendszerrel, hanem külső léghűtő egység által előállított hűtött levegő bevezetésével működnek; nem tartoznak ide a távoli hűtőbútorok és a IV. melléklet 4. táblázatában meghatározott, 6. kategóriába tartozó hűtött értékesítőautomaták;

▼M1

j) 

a sarokhűtőbútorok/ívelt hűtőbútorok és a forgótálcás hűtőbútorok;

▼B

k) 

a fagyasztási üzemi hőmérsékleten történő működésre tervezett értékesítőautomaták;

l) 

a jégzúzalékkal hűtött, halak értékesítésére szolgáló vízszintes kínáló hűtőpultok;

m) 

az (EU) 2015/1095 rendeletben meghatározott professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és technológiai hűtők;

n) 

a bortároló készülékek és a minibárok.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. 

„kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék”: szigetelt szekrény egy vagy több, adott hőmérsékleten tartott, természetes vagy kényszerített hőátadású rekesszel, amelynek hűtését egy vagy több energiafogyasztó eszköz biztosítja, és amely az élelmiszereknek és egyéb áruknak a környezeti hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten – akár kiszolgálási funkcióval, akár anélkül – a vásárlók részére történő bemutatására és értékesítésre való felkínálására szolgál, továbbá nyitott oldalán, egy vagy több ajtaján vagy fiókján, illetve mindkettőn keresztül közvetlenül hozzáférhető, beleértve azokat a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékeket is, amelyek a vásárlók számára hozzá nem férhető élelmiszerek és egyéb áruk tárolására szolgáló részekkel is rendelkeznek, de kivéve a minibárokat és a bortároló készülékeket;

2. 

„élelmiszerek”: ételek, alapanyagok, italok, ideértve a bort is, és egyéb, elsősorban fogyasztásra szánt cikkek, amelyeket adott hőmérsékletre kell hűteni;

3. 

„kondenzációs egység”: az (EU) 2015/1095 rendeletben található fogalommeghatározásnak megfelelően legalább egy villamos hajtású kompresszort és egy kondenzátort magában foglaló termék, amely a gőzkompressziós ciklus elve alapján, elpárologtatóhoz és expanziós berendezéshez csatlakoztatva képes a hőmérsékletet alacsony vagy közepes hőfokra lehűteni és azon tartani egy hűtött készüléken vagy rendszeren belül;

4. 

„távoli hűtőbútor”: gyárilag összeszerelt alkatrészekből álló, a hűtőkészülékként való működéshez olyan távoli alkatrészekhez (kondenzációs egységhez és/vagy kompresszorhoz és/vagy vízkondenzációs egységhez) való csatlakoztatást igénylő, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amelyek nem képezik a hűtőbútor szerves részét;

5. 

„élelmiszer-feldolgozási célra szolgáló, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék”: az élelmiszer-feldolgozás tekintetében kifejezetten bevizsgált és jóváhagyott, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, ideértve például a fagylaltgépeket vagy a mikrohullámú berendezéssel felszerelt hűtött értékesítőautomatákat, illetve a jégkészítő gépeket; nem tartoznak ide azok a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek, amelyek egyetlen, a készülék nettó térfogata kevesebb mint 20 %-ának megfelelő, kifejezetten élelmiszer-feldolgozásra tervezett rekesszel rendelkeznek;

6. 

„nettó térfogat”: valamely rekesz bruttó térfogatának azon része, amely az alkatrészek, továbbá az élelmiszerek és egyéb áruk tárolására vagy bemutatására használhatatlan terek össztérfogatának levonását követően marad, köbdeciméterben (dm3) vagy literben (l) kifejezve;

7. 

„bruttó térfogat”: a rekesz belső borításán belüli – a belső szerelvények nélkül, zárt ajtóval vagy fedéllel mért – térfogata köbdeciméterben (dm3) vagy literben (l) kifejezve;

8. 

„kifejezetten bevizsgált és jóváhagyott”: a termék megfelel az alábbi követelmények mindegyikének:

a) 

a terméket kifejezetten az említett működési feltétel vagy alkalmazás tekintetében az említett uniós jogszabályok vagy kapcsolódó jogi aktusok, a vonatkozó tagállami jogszabályok és/vagy a vonatkozó európai vagy nemzetközi szabványok szerint tervezték és vizsgálták be;

b) 

a termékhez a műszaki dokumentáció részét képező tanúsítvány, típusjóváhagyási jel vagy vizsgálati jelentés formájában olyan bizonyíték tartozik, amelyből kitűnik, hogy a terméket kifejezetten jóváhagyták a megjelölt működési feltétel vagy alkalmazás tekintetében;

c) 

a terméket kifejezetten az említett működési feltétel vagy alkalmazás céljából hozzák forgalomba, amire legalább a műszaki dokumentáció, a termékhez mellékelt információk, valamint az esetleges reklám- vagy marketinganyagok utalnak;

9. 

„salátahűtő pult”: a függőleges, álló részén egy vagy több ajtóval vagy fiókkal ellátott, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amelynek tetején – a bizonyos élelmiszerekhez, például pizzafeltétekhez vagy saláta-alapanyagokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében – cserélhető tárolók számára kialakított nyílások találhatók;

10. 

„beépített tárolóval rendelkező vízszintes kínáló hűtőpult”: olyan, kiszolgálás céljára szolgáló vízszintes hűtőbútor, amely egy, a hűtőbútor hosszát tekintve méterenként legalább 100 liter térfogatú, jellemzően a kínáló hűtőpult alján elhelyezett, hűtött tárolóval rendelkezik;

11. 

„vízszintes hűtőbútor”: olyan, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amelyben a termékek vízszintesen elrendezve láthatók, és amely a tetején nyílik és felülről hozzáférhető;

12. 

„hűtési üzemi hőmérséklet”: az energiamegtakaritási célú energiagazdálkodási rendszerrel rendelkező berendezések esetében –3,5 Celsius fok (°C) és 15 °C közötti, az energiamegtakaritási célú energiagazdálkodási rendszerrel nem rendelkező berendezések esetében pedig –3,5 °C és 10 °C közötti hőmérséklet;

13. 

„üzemi hőmérséklet”: egy rekeszben a vizsgálat során mért referencia-hőmérséklet;

14. 

„hűtött értékesítőautomata”: olyan, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amelyet úgy terveztek, hogy emberi beavatkozás nélkül elfogadja a fogyasztók által bedobott pénzt vagy zsetont, és cserébe hűtött élelmiszereket és más hűtött termékeket adjon ki;

▼M1

15. 

„sarokhűtőbútor/ívelt hűtőbútor”: olyan, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amely két, egymással szöget bezáró és/vagy ívet alkotó hűtőbútorsor geometriai folytonosságának biztosítására szolgál. A sarokhűtőbútornak/ívelt hűtőbútornak nincs felismerhető hosszanti tengelye vagy hosszúsága, mivel alakja csak az űrt tölti ki (ék vagy hasonló alakú), és nem arra tervezték, hogy önálló hűtőegységként működjön. A sarokhűtőbútor/ívelt hűtőbútor két oldala 30 ° és 90 ° közötti szöget zár be egymással;

▼B

16. 

„fagyasztási üzemi hőmérséklet”: –12 °C alatti hőmérséklet;

17. 

„jégzúzalékkal hűtött, halak értékesítésére szolgáló vízszintes kínáló hűtőpult”: kifejezetten friss hal bemutatására tervezett és forgalmazott, kiszolgálás céljára szolgáló vízszintes hűtőbútor. A hűtőpult tetején egy, a bemutatott friss hal hőmérsékletének megőrzésére szolgáló jégzúzaléktartó található, és a hűtőpult beépített vízelvezetővel rendelkezik;

18. 

„bortároló készülék”: az (EU) 2019/2016 rendeletben szereplő fogalommeghatározásnak megfelelően egyetlen típusú rekesszel rendelkező, bor tárolására szánt, a tárolási körülmények és a célhőmérséklet precíziós szabályozására képes, antivibrációs eszközzel felszerelt hűtőkészülék;

19. 

„rekesz”: egy kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékben található, más rekeszektől válaszfallal, dobozzal vagy hasonló szerkezettel leválasztott zárt tér, amely egy vagy több külső ajtón keresztül közvetlenül hozzáférhető és több alrekeszre osztható. Eltérő rendelkezés hiányában e rendelet alkalmazásában a „rekesz” szó egyaránt vonatkozik a rekeszekre és az alrekeszekre;

20. 

„külső ajtó”: a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék elmozdítható vagy eltávolítható része, amely lehetővé teszi legalább a rakomány be- és kirakodását;

21. 

„alrekesz”: egy rekeszen belüli zárt tér, amelynek működési hőmérséklettartománya más, mint azé a rekeszé, amelyben elhelyezkedik;

22. 

„minibár”: elsősorban élelmiszerek szállodai szobákban és hasonló helyeken történő tárolásra és eladására szánt, legfeljebb 60 liter teljes térfogatú, az (EU) 2019/2016 rendeletben meghatározott hűtőkészülék;

23. 

„értékesítési hely”: eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek bemutatásának és értékesítésének helye;

24. 

„energiahatékonysági mutató” (EEI): a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék relatív energiahatékonyságára vonatkozó, a IV. melléklet 2. pontjának megfelelően százalékban (%) kifejezett indexszám;

▼M1

25. 

„forgótálcás hűtőbútor”: olyan henger alakú áruházi hűtőbútor, amely akár önálló egységként, akár két áruházi hűtőbútorsort összekötő egységként üzembe helyezhető. A forgótálcás hűtőbútorokat fel lehet szerelni olyan forgótárcsás rendszerrel is, amely 360 °-ban láthatóvá teszi az élelmiszereket;

26. 

„áruházi hűtőbútor”: élelmiszerek és egyéb árucikkek kiskereskedelmi – például áruházi – értékesítésére és bemutatására szolgáló, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék. Az italhűtők, a hűtött értékesítőautomaták, az olaszfagylalt-adagoló pultok és a fagylaltfagyasztók nem minősülnek áruházi hűtőbútoroknak.

▼B

3. cikk

A szállítók kötelezettségei

(1)  

A szállítók kötelesek gondoskodni a következőkről:

a) 

minden, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészüléket a III. mellékletben meghatározott formátumú nyomtatott címkével szállítanak le;

▼M1

b) 

az V. mellékletben meghatározott termékinformációs adatlapon szereplő paraméterek értékeit beviszik a termékadatbázis nyilvános részébe;

▼B

c) 

ha a kereskedő kifejezetten kéri, a termékinformációs adatlapot nyomtatott formában bocsátják rendelkezésre;

d) 

a műszaki dokumentáció VI. mellékletben meghatározott tartalmát beviszik a termékadatbázisba;

e) 

a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek egy meghatározott modelljére vonatkozó vizuális hirdetések a VII. mellékletnek megfelelően tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skáláját;

f) 

a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek egy meghatározott modelljére vonatkozó – többek között az interneten közölt – műszaki vagy egyéb promóciós anyagok a VII. és a VIII. mellékletnek megfelelően tartalmazzák az adott modell energiahatékonysági osztályát és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skáláját;

g) 

a kereskedők a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek minden egyes modelljére vonatkozóan megkapják a III. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét;

h) 

a kereskedők a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek minden egyes modelljére vonatkozóan megkapják az V. mellékletben meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékinformációs adatlapot.

(2)  
Az energiahatékonysági osztály megállapítása a II. mellékletben foglaltak szerint kiszámított energiahatékonysági mutató alapján történik.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

A kereskedők kötelesek gondoskodni a következőkről:

a) 

az értékesítés helyén – többek között kereskedelmi vásárokon – kiállított, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékeken oly módon helyezzék el a szállítók által a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően biztosított címkét, hogy beépíthető készülékek esetében a címke jól látható módon legyen kiállítva, az egyéb, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék esetében pedig a hűtőkészülék elején vagy tetején jól látható legyen;

b) 

távértékesítés esetén a VII. és VIII. melléklet szerint bocsássák rendelkezésre a címkét és a termékinformációs adatlapot;

c) 

a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek egy meghatározott modelljére vonatkozó vizuális – többek között az interneten közölt – hirdetések a VII. és VIII mellékletnek megfelelően tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skáláját;

d) 

a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek egy meghatározott modelljére vonatkozó, annak konkrét műszaki paramétereit leíró – többek között az interneten közölt – műszaki promóciós anyagok a VII és VIII. mellékletnek megfelelően tartalmazzák az adott modell energiahatékonysági osztályát és a címkén feltüntethető energiahatékonysági osztályok skáláját.

5. cikk

Az internetes tárhelyszolgáltatást nyújtó platformok szolgáltatóinak kötelezettségei

Amennyiben egy, a 2000/31/EK irányelv 14. cikke szerinti tárhelyszolgáltató lehetővé teszi a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek internetes oldalán keresztül történő közvetlen értékesítését, a szolgáltatónak lehetővé kell tennie a kereskedő által biztosított elektronikus címkének és elektronikus termékinformációs adatlapnak a kijelzőmechanizmus révén, a VIII. melléklet rendelkezéseinek megfelelően történő megjelenítését, és tájékoztatnia kell a kereskedőt az azok megjelenítésére vonatkozó kötelezettségről.

6. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a IV. melléklet követelményeit kielégítő mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket.

7. cikk

Piacfelügyeleti célú ellenőrzési eljárás

Az (EU) 2017/1369 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett piacfelügyeleti célú vizsgálatok során a tagállamok az e rendelet IX. mellékletében meghatározott ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

8. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság a technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja ezt a rendeletet, és a felülvizsgálat eredményeit – adott esetben a módosításra irányuló javaslat tervezetével együtt – legkésőbb 2023. december 25-ig a konzultációs fórum elé terjeszti. E felülvizsgálatnak többek között a következőkre kell kiterjednie:

a) 

az energiahatékonysági osztályok;

b) 

a körforgásos gazdasággal kapcsolatos szempontok figyelembevételének lehetősége;

c) 

a termékbesorolás – többek között az integrált és a távoli hűtőbútorok közötti különbségtétel révén történő – pontosításának megvalósíthatósága.

9. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

▼M1

Ezt a rendeletet 2021. március 1-jétől kell alkalmazni, kivéve az V. melléklet 10. táblázatának 5. részében foglalt fényforrás-paraméterek között szereplő energiahatékonysági osztály megadására vonatkozó kötelezettséget, amely 2022. március 1-jétől alkalmazandó.

▼B

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A mellékletekre alkalmazandó fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában:

1. 

„italhűtő”: olyan, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amely környezeti hőmérsékleten behelyezett csomagolt, nem romlandó, meghatározott, a környezeti hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten történő értékesítésre szánt, a boroktól eltérő italok meghatározott sebességgel történő lehűtésére szolgál. Az italhűtő nyitott oldalain, illetve egy vagy több ajtaján, fiókján vagy mindkettőn keresztül az italok közvetlenül hozzáférhetők. Az italhűtő belső hőmérséklete – tekintettel az italok nem romlandó jellegére – energiamegtakarítás céljából növelhető az olyan időszakokban, amikor nem történik értékesítés;

2. 

„fagylaltfagyasztó”: előcsomagolt fagylalt tárolására és/vagy bemutatására és értékesítésére szolgáló vízszintes, zárt hűtőbútor, amely esetében a fogyasztó a felső – átlátszatlan vagy átlátszó – fedelet felnyitva fér hozzá az előcsomagolt fagylalthoz, és amelynek nettó térfogata legfeljebb 600 liter (l), továbbá – kizárólag átlátszó fedelű fagylaltfagyasztók esetében – a nettó térfogatának a teljes bemutatóterülettel elosztott értéke legalább 0,35 méter (m);

3. 

„átlátszó fedél”: olyan ajtó, amelynek felülete legalább 75 %-ban átlátszó anyagból készült, és amelyen keresztül a felhasználó jól láthatja a termékeket;

4. 

„teljes bemutatóterület”: a látható élelmiszerek és egyéb árucikkek tárolására szolgáló teljes terület – beleértve az üvegen keresztül látható területet –, amely a nettó térfogat vízszintes és függőleges vetületének összterületeként határozható meg, négyzetméterben kifejezve (m2);

5. 

„QR-kód”: valamely termékmodell energiacímkéjén szereplő mátrix típusú vonalkód, amely a termékadatbázis nyilvános részében az adott modell információira mutat;

6. 

„éves energiafogyasztás” (AE): az átlagos napi energiafogyasztás megszorozva 365-tel (az év napjainak a száma), kilowattóra/év (kWh/év) mértékegységben kifejezve, a IV. melléklet 2. b) pontja szerint kiszámítva;

7. 

„napi energiafogyasztás” (Enapi ): a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék által 24 óra alatt, a referenciafeltételek mellett felhasznált energia kilowattóra per nap (kWh/24 h) mértékegységben kifejezve;

8. 

„standard éves energiafogyasztás” (SAE): egy kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék éves referencia-energiafogyasztása, kilowattóra/év (kWh/év) mértékegységben kifejezve, a IV. melléklet 2. c) pontja szerint kiszámítva;

9. 

„M” és „N”: olyan modellezési paraméterek, amelyek figyelembe veszik, hogy az energiafelhasználás függ a teljes bemutatóterülettől, illetve a térfogattól, és értékeiket a IV. melléklet 3. táblázata határozza meg;

10. 

„hőmérsékleti együttható” (C): az üzemi hőmérséklet eltéréseinek figyelembevételére szolgáló korrekciós tényező;

11. 

„klímaosztály-tényező” (CC): azon környezeti feltételek eltéréseinek figyelembevételére szolgáló korrekciós tényező, amelyekre a hűtőkészüléket tervezték;

12. 

„P”: az integrált és a távoli hűtőbútorok közötti különbségek figyelembevételére szolgáló korrekciós tényező;

13. 

„integrált hűtőbútor”: olyan, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amely kompresszort és kondenzációs egységet magában foglaló beépített hűtőrendszerrel rendelkezik;

14. 

„olaszfagylalt-adagoló pult”: fagylalt meghatározott, a IV. melléklet 4. táblázatában szereplő hőmérsékleti határértékeken belül történő tárolására, bemutatására és adagolására alkalmas, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék;

15. 

„függőleges hűtőbútor”: olyan, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amelyben a termékek függőleges vagy döntött ajtón keresztül tekinthetők meg;

16. 

„félig függőleges hűtőbútor”: olyan függőleges hűtőbútor, amelyben a termékek függőleges vagy döntött ajtón keresztül tekinthetők meg, és amelynek teljes magassága nem haladja meg az 1,5 métert (m);

17. 

„kombinált hűtőbútor”: olyan, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amely termékmegtekintési és nyitási irány tekintetében ötvözi a függőleges és a vízszintes hűtőbútorok tulajdonságait;

▼M1

18. 

„megadott értékek”: a szállító által a feltüntetett, számított vagy mért műszaki paraméterekre vonatkozóan az (EU) 2017/1369 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében, e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjával és VI. mellékletével összhangban a megfelelés tagállami hatóságok általi ellenőrzése céljából megadott értékek;

▼B

19. 

„hűtőszekrény”: olyan, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amely a benne tárolt termékek hőmérsékletét folyamatosan hűtési üzemi hőmérsékleten tartja;

20. 

„fagyasztó”: olyan, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amely a benne tárolt termékek hőmérsékletét folyamatosan fagyasztási üzemi hőmérsékleten tartja;

21. 

„betolható kocsis hűtőbútor”: olyan áruházi hűtőbútor, amelyben az áruk közvetlenül az alsó elülső rész (ha van ilyen) felemelésével, kinyitásával vagy eltávolításával behelyezhető tálcán vagy kocsin mutathatók be;

22. 

„M-csomag”: hőmérővel ellátott vizsgálati csomag;

23. 

„több hőmérsékletű értékesítőautomata”: legalább két, eltérő hőmérsékletű rekeszt tartalmazó hűtött értékesítőautomata;

24. 

„kijelzőmechanizmus”: minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

25. 

„érintőképernyő”: érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

26. 

„beágyazott megjelenítés”: olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy – érintőképernyő esetében – az ilyen képen vagy adatokon való koppintással lehet hozzáférni;

27. 

„helyettesítő szöveg”: grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.
II. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok

A kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági mutató (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni.1. táblázat

A kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztály

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

A kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek EEI-jét a IV. melléklet 2. pontjának megfelelően kell meghatározni.
III. MELLÉKLET

A kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek címkéje

1.   A KISKERESKEDELMI HASZNÁLATRA SZÁNT HŰTŐKÉSZÜLÉKEK – KIVÉVE AZ ITALHŰTŐKET ÉS A FAGYLALTFAGYASZTÓKAT – CÍMKÉJE

1.1.   Címke:

image

1.2.   A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I. 

QR-kód;

II. 

a szállító neve vagy védjegye;

III. 

a szállító által megadott modellazonosító;

IV. 

az energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig terjedő skálája;

V. 

a II. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztály;

VI. 

AE, kWh/évben kifejezve és egész számra kerekítve;

VII. 

— 
hűtött értékesítőautomaták esetében: az összes hűtési üzemi hőmérsékletű rekesz nettó térfogatának összege literben (l) kifejezve és egész számra kerekítve,
— 
minden egyéb, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék esetében: a hűtési üzemi hőmérsékletű bemutatóterületek összege négyzetméterben (m2) kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve,
— 
a hűtési üzemi hőmérsékletű rekeszekkel nem rendelkező, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek esetében: a VII. pont szerinti piktogram és literben (l), illetve négyzetméterben (m2) megadott értékek elhagyhatók,
VIII. 

— 
azon kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek esetében, amelyek mindegyik hűtési üzemi hőmérsékletű rekesze azonos hőmérsékleti osztályú, kivéve a hűtött értékesítőautomatákat:
— 
a felül feltüntetett hőmérséklet: a hűtési üzemi hőmérsékletű rekesz(ek)ben lévő legmelegebb M-csomag legmagasabb hőmérséklete Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, a 4. táblázatban meghatározottaknak megfelelően,
— 
az alul feltüntetett hőmérséklet: a hűtési üzemi hőmérsékletű rekesz(ek)ben lévő leghidegebb M-csomag legalacsonyabb hőmérséklete Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, vagy a hűtési üzemi hőmérsékletű rekesz(ek)ben lévő összes M-csomag legmagasabb minimális hőmérséklete Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, a 4. táblázatban meghatározottaknak megfelelően,
— 
hűtött értékesítőautomaták esetében:
— 
a felül feltüntetett hőmérséklet: a hűtési üzemi hőmérsékletű rekesz(ek)ben mért legmagasabb termékhőmérséklet Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, a 4. táblázatban meghatározottaknak megfelelően,
— 
az alul feltüntetett hőmérséklet: elhagyható,
— 
a hűtési üzemi hőmérsékletű rekesszel nem rendelkező, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék esetében a VIII. pont szerinti piktogram és Celsius-fokban (°C) megadott értékek elhagyhatók,
IX. 

— 
valamennyi kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék esetében, kivéve az értékesítőautomatákat: a fagyasztási üzemi hőmérsékletű bemutatóterületek összege négyzetméterben (m2) kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve,
— 
a fagyasztási üzemi hőmérsékletű rekeszekkel nem rendelkező, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek esetében: a IX. pont szerinti piktogram és négyzetméterben (m2) megadott értékek elhagyhatók,
X. 

— 
azon kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek esetében, amelyek mindegyik fagyasztási üzemi hőmérsékletű rekesze azonos hőmérsékleti osztályú, kivéve a hűtött értékesítőautomatákat:
— 
a felül feltüntetett hőmérséklet: a fagyasztási üzemi hőmérsékletű rekesz(ek)ben lévő legmelegebb M-csomag legmagasabb hőmérséklete Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, a 4. táblázatban meghatározottaknak megfelelően,
— 
az alul feltüntetett hőmérséklet: a fagyasztási üzemi hőmérsékletű rekesz(ek)ben lévő leghidegebb M-csomag legalacsonyabb hőmérséklete Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, vagy a fagyasztási üzemi hőmérsékletű rekesz(ek)ben lévő összes M-csomag legmagasabb minimális hőmérséklete Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, a 4. táblázatban meghatározottaknak megfelelően,
— 
hűtött értékesítőautomaták esetében:
— 
a felül feltüntetett hőmérséklet: a fagyasztási üzemi hőmérsékletű rekesz(ek)ben mért legmagasabb termékhőmérséklet Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, a 4. táblázatban meghatározottaknak megfelelően,
— 
az alul feltüntetett hőmérséklet: elhagyható,
— 
a fagyasztási üzemi hőmérsékletű rekeszekkel nem rendelkező, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek esetében: a X. pont szerinti piktogram és Celsius-fokban (°C) megadott értékek elhagyhatók,
XI. 

e rendelet száma, azaz (EU) 2019/2018.

2.   AZ ITALHŰTŐK CÍMKÉJE

2.1.   Címke:

image

2.2.   A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I. 

QR-kód;

II. 

a szállító neve vagy védjegye;

III. 

a szállító által megadott modellazonosító;

IV. 

az energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig terjedő skálája;

V. 

a II. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztály;

VI. 

AE, kWh/évben kifejezve és egész számra kerekítve;

VII. 

az összes hűtési üzemi hőmérsékletű rekesz bruttó térfogatának összege literben (l) kifejezve és egész számra kerekítve;

VIII. 

az összes hűtési üzemi hőmérsékletű rekesz legmagasabb átlagos rekeszhőmérséklete Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, az 5. táblázatban meghatározottaknak megfelelően;

IX. 

a legmagasabb környezeti hőmérséklet Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, a 6. táblázatban meghatározottaknak megfelelően;

X. 

e rendelet száma, azaz (EU) 2019/2018.

3.   A FAGYLALTFAGYASZTÓK CÍMKÉJE

3.1.   Címke:

image

3.2.   A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I. 

QR-kód;

II. 

a szállító neve vagy védjegye;

III. 

a szállító által megadott modellazonosító;

IV. 

az energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig terjedő skálája;

V. 

a II. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztály;

VI. 

AE, kWh/évben kifejezve és egész számra kerekítve;

VII. 

az összes fagyasztási üzemi hőmérsékletű rekesz nettó térfogatának összege literben (l) kifejezve és egész számra kerekítve;

VIII. 

az összes fagyasztási üzemi hőmérsékletű rekesz legmagasabb átlagos rekeszhőmérséklete Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, a 7. táblázatban meghatározottaknak megfelelően;

IX. 

a maximális környezeti hőmérséklet Celsius-fokban (°C) kifejezve és egész számra kerekítve, a 8. táblázatban meghatározottaknak megfelelően;

X. 

e rendelet száma, azaz (EU) 2019/2018.

4.   A CÍMKE KIVITELE

4.1.   A kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek – kivéve az italhűtőket és a fagylaltfagyasztókat – címkéjének kivitele: