02019R1793 — HU — 05.05.2021 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1793 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 22.)

az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 277, 2019.10.29., 89. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/625 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. május 6.)

  L 144

13

7.5.2020

 M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1540 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. október 22.)

  L 353

4

23.10.2020

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/608 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. április 14.)

  L 129

119

15.4.2021


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 011, 15.1.2020, o 3  (1793/2019)
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1793 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 22.)

az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. SZAKASZ

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  

Ez a rendelet meghatározza az alábbiakat:

a) 

az egyes harmadik országokból származó azon nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok I. mellékletben megállapított jegyzéke, amelyeket az Unióba való beléptetésükkor ideiglenesen fokozott hatósági ellenőrzésnek kell alávetni, és amelyek az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban az említett mellékletben meghatározott KN-kódok és TARIC-besorolások alá tartoznak;

b) 

a 178/2002/EK rendelet 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően a mikotoxinokkal – köztük az aflatoxinokkal – való szennyeződés, valamint a növényvédőszer-maradékokkal, a pentaklór-fenollal és a dioxinokkal való szennyeződés és a mikrobiológiai szennyezettség kockázata miatt bevezetendő különleges feltételek az alábbi kategóriájú élelmiszerek és takarmányok szállítmányainak Unióba történő beléptetésére vonatkozóan:

i. 

a II. melléklet 1. táblázatában felsorolt harmadik országokból vagy azok részeiből származó, nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok szállítmányai, amelyek az említett mellékletben meghatározott KN-kódok és TARIC-besorolások hatálya alá tartoznak;

ii. 

azon összetett élelmiszereket tartalmazó szállítmányok, amelyekben a II. melléklet 1. táblázatában aflatoxinokkal való szennyeződés kockázata miatt felsorolt élelmiszerek – akár egyetlen termékre, akár a felsorolt termékekre összesen nézve – 20 %-ot meghaladó mennyiségben vannak jelen, és az említett melléklet 2. táblázatában meghatározott KN-kódok alá tartoznak;

▼M1

ba) 

a IIa. mellékletben felsorolt élelmiszerek és takarmányok Unióba történő beléptetésének felfüggesztése;

▼B

c) 

az e bekezdés a) és b) pontjában említett élelmiszerek és takarmányok szállítmányaira vonatkozó azonossági és fizikai ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó szabályok;

d) 

az e bekezdés a) és b) pontjában említett élelmiszerek és takarmányok szállítmányai esetében alkalmazandó mintavételi és laborvizsgálati módszerekre vonatkozó szabályok, az (EU) 2017/625 rendelet 34. cikke (6) bekezdése a) pontjának megfelelően;

e) 

az e bekezdés b) pontjában említett élelmiszerek és takarmányok szállítmányait kísérő hatósági bizonyítvány mintájára vonatkozó szabályok és az említett hatósági bizonyítványra vonatkozó követelmények, a 178/2002/EK rendelet 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően;

f) 

az e bekezdés b) pontjában említett élelmiszerek és takarmányok szállítmányait kísérő cserebizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmények, az (EU) 2017/625 rendelet 90. cikke c) pontjának megfelelően;

(2)  
Ez a rendelet az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett, Unión belüli forgalomba hozatalra szánt élelmiszerek és takarmányok szállítmányaira alkalmazandó.

▼M1

(3)  

Ez a rendelet nem vonatkozik az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett élelmiszer- és takarmányszállítmányok alábbi kategóriáira, kivéve, ha nettó tömegük meghaladja a 30 kg-ot:

a) 

nem forgalomba hozatalra szánt, kereskedelmi mintaként, laboratóriumi mintaként vagy kiállítási tételként küldött élelmiszerek és takarmányok szállítmányai;

b) 

utasok személyi poggyászának részét képező, személyes fogyasztásra vagy személyes használatra szánt élelmiszerek és takarmányok szállítmányai;

c) 

élelmiszerek és takarmányok természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt, nem kereskedelmi szállítmányai;

d) 

élelmiszerek és takarmányok tudományos célokra szánt szállítmányai.

▼B

(4)  
Ez a rendelet nem vonatkozik az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett, a nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszközök fedélzetén található azon nem kirakodott élelmiszerekre és takarmányokra, amelyeket a legénység és az utasok általi fogyasztásra szánnak.
(5)  
Amennyiben kétség merül fel a (3) bekezdés b) és c) pontjában említett élelmiszerek és takarmányok tervezett felhasználási céljával kapcsolatban, a bizonyítás terhe a személyi poggyász tulajdonosát, illetve a szállítmány címzettjét illeti.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  

E rendelet alkalmazásában:

a) 

„szállítmány”: az (EU) 2017/625 rendelet 3. cikkének 37. pontjában meghatározottak szerinti szállítmány;

b) 

„forgalomba hozatal”: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerinti forgalomba hozatal.

(2)  

A 7., 8., 9., 10. és 11. cikke valamint a IV. melléklet alkalmazásában azonban a „szállítmány” fogalma a következőket jelenti:

a) 

a mikotoxinokkal – köztük az aflatoxinokkal – való szennyeződés kockázata miatt a II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában egy, a 401/2006/EK rendelet I. mellékletében és a 152/2009/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerinti „tétel”;

b) 

a növényvédő szerekkel és pentaklór-fenollal való szennyeződés kockázata miatt a II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában egy, a 2002/63/EK irányelv mellékletében meghatározottak szerinti „tétel”.

3. cikk

Mintavétel és vizsgálatok

A mintavételnek és a vizsgálatoknak, amelyeket az illetékes hatóságoknak az 1. cikk (1) bekezdése a) és b) pontjában említett élelmiszer- és takarmányszállítmányok fizikai ellenőrzésének részeként a határállomásokon vagy az (EU) 2017/625 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrző pontokon, vagy – az e rendeletben előírt azon vizsgálati eredmények előállítása céljából, amelyeknek az e rendelet 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett élelmiszerek és takarmányok szállítmányait kísérniük kell – harmadik országokban kell elvégezniük, az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

a) 

azon élelmiszerek esetében, amelyek a mikotoxinokkal – köztük az aflatoxinokkal – való szennyeződés kockázata alapján felvételre kerültek az I. és II. mellékletbe, a mintavételt és a vizsgálatokat a 401/2006/EK rendeletnek megfelelően kell elvégezni;

b) 

azon takarmányok esetében, amelyek a mikotoxinokkal – köztük az aflatoxinokkal – való szennyeződés kockázata alapján felvételre kerültek az I. és II. mellékletbe, a mintavételt és a vizsgálatokat a 152/2009/EK rendeletnek megfelelően kell elvégezni;

c) 

azon élelmiszerek és takarmányok esetében, amelyek a növényvédőszer-maradékok megengedett határértékeinek estleges be nem tartása miatt felvételre kerültek az I. és II. mellékletbe, a mintavételt a 2002/63/EK irányelvnek megfelelően kell elvégezni;

d) 

a pentaklór-fenollal vagy dioxinokkal való esetleges szennyeződés miatt a II. mellékletben felsorolt guargumi esetében a pentaklór-fenol vizsgálatára irányuló mintavételt a 2002/63/EK irányelvvel összhangban kell elvégezni, a takarmányban előforduló dioxinok ellenőrzésére szolgáló mintavételt és elemzéseket pedig a 152/2009/EK rendeletnek megfelelően kell elvégezni;

e) 

azon élelmiszerek esetében, amelyek a Salmonella jelenlétének kockázata miatt felvételre kerültek az I. és II. mellékletbe, a Salmonella ellenőrzésére szolgáló mintavételt és vizsgálatokat a III. mellékletben meghatározott mintavételi eljárásoknak és vizsgálati referencia-módszereknek megfelelően kell elvégezni;

f) 

az I. és a II. melléklet lábjegyzeteiben említett mintavételi és vizsgálati módszereket az a), b), c), d) és e) pontban említettektől eltérő veszélyek tekintetében kell alkalmazni.

4. cikk

Szabad forgalomba bocsátás

A vámhatóságok – az (EU) 2017/625 rendelet 57. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően – az I. és II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok szállítmányainak szabad forgalomba bocsátását kizárólag megfelelően véglegesített olyan közös egészségügyi beléptetési okmány (KEBO) bemutatását követően engedélyezhetik, amely megerősíti, hogy a szállítmány megfelel az említett rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett alkalmazandó szabályoknak.2. SZAKASZ

A BIZONYOS HARMADIK ORSZÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ EGYES NEM ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZEREKRE ÉS TAKARMÁNYOKRA VONATKOZÓAN A HATÁRÁLLOMÁSOKON VAGY AZ ELLENŐRZŐ PONTOKON ELVÉGZENDŐ, IDEIGLENESEN FOKOZOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK

5. cikk

Nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok jegyzéke

(1)  
Az I. mellékletben felsorolt élelmiszerek és takarmányok szállítmányait az Unióba való beléptetésükkor a határállomásokon és az ellenőrző pontokon ideiglenesen fokozott hatósági ellenőrzés alá kell vonni.
(2)  
Az (1) bekezdésben említett élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzés céljából történő azonosítását a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok és az I. mellékletben megnevezett TARIC-alszám alapján kell elvégezni.

6. cikk

Az azonossági ellenőrzések és a fizikai ellenőrzések gyakorisága

(1)  
Az illetékes hatóságok a határállomásokon és az (EU) 2017/625 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrző pontokon – az I. mellékletben meghatározott gyakorisággal – elvégzik az említett mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok szállítmányaira vonatkozó azonossági és fizikai ellenőrzéseket, beleértve a mintavételt és a laborvizsgálatokat is.
(2)  
Az azonossági és fizikai ellenőrzésekre az I. mellékletben meghatározott gyakoriságot mint általában vett gyakoriságot kell alkalmazni az említett bejegyzés alá tartozó valamennyi termékre.3. SZAKASZ

▼M1

A BIZONYOS HARMADIK ORSZÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ EGYES ÉLELMISZEREK ÉS TAKARMÁNYOK UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉRE ÉS UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

▼B

7. cikk

Unióba történő beléptetés

(1)  
A II. mellékletben felsorolt élelmiszerek és takarmányok szállítmányai csak az e szakaszban megállapított feltételekkel összhangban léptethetők be az Unióba.
(2)  
Az (1) bekezdésben említett élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzés céljából történő azonosítását a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok és a II. mellékletben megnevezett TARIC-alszám alapján kell elvégezni.
(3)  
Az (1) bekezdésben említett szállítmányokat az Unióba való beléptetésükkor a határállomásokon és az ellenőrző pontokon hatósági ellenőrzés alá kell vonni.

8. cikk

Az azonossági ellenőrzések és a fizikai ellenőrzések gyakorisága

(1)  
Az illetékes hatóságok a határállomásokon és az (EU) 2017/625 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrző pontokon – a II. mellékletben meghatározott gyakorisággal – elvégzik az említett mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok szállítmányaira vonatkozó azonossági és fizikai ellenőrzéseket, beleértve a mintavételt és a laborvizsgálatokat is.
(2)  
Az azonossági és fizikai ellenőrzésekre a II. mellékletben meghatározott gyakoriságot mint általában vett gyakoriságot kell alkalmazni az említett bejegyzés alá tartozó valamennyi termékre.
(3)  
A II. melléklet 2. táblázatában felsorolt olyan összetett élelmiszerekre, amelyek a II. melléklet 1. táblázatának kizárólag egy bejegyzése alá tartozó termékeket tartalmaznak, az azonossági és fizikai ellenőrzéseket a II. melléklet 1. táblázatában az adott bejegyzésnél megállapított általános gyakoriság szerint kell elvégezni.
(4)  
A II. melléklet 2. táblázatában felsorolt olyan összetett élelmiszerekre, amelyek a II. melléklet 1. táblázatának több különböző, de ugyanazon veszélyhez sorolt bejegyzése alá tartozó termékeket tartalmaznak, az azonossági és fizikai ellenőrzéseket a II. melléklet 1. táblázatában ezen bejegyzéseknél megállapított legmagasabb általános gyakoriság szerint kell elvégezni.

9. cikk

Azonosító kód

(1)  
A II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok minden egyes szállítmányát azonosító kóddal kell ellátni.
(2)  
A szállítmány részét képező valamennyi zsákot, illetve csomagolási egységet el kell látni az említett azonosító kóddal.
(3)  
A (2) bekezdéstől eltérve, a mikotoxinokkal való szennyeződés kockázata miatt a II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok szállítmányai esetében, valamint ha a gyűjtőcsomagolás több kis csomagot tartalmaz, nem szükséges, hogy a szállítmány azonosító száma a szállítmány minden egyes kis csomagján szerepeljen, amennyiben az legalább e kis csomagok gyűjtőcsomagolásán fel van tüntetve.

10. cikk

A harmadik ország illetékes hatóságai által végzett mintavétel és vizsgálatok eredményei

(1)  
A II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok minden egyes szállítmányához mellékelni kell a származási harmadik ország, illetve – amennyiben a szállítmányt nem a származási országban adják fel – a szállítmány feladása szerinti ország illetékes hatósága által az említett szállítmányon elvégzett mintavétel és vizsgálatok eredményeit.
(2)  

Az (1) bekezdésben említett eredmények alapján az illetékes hatóságok ellenőrzik a következőket:

a) 

a mikotoxinokkal való szennyeződés kockázata miatt a II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok szállítmányai esetében az 1881/2006/EK rendeletnek és a 2002/32/EK irányelvnek való megfelelés a releváns mikotoxinok határértékei tekintetében;

b) 

a növényvédőszer-maradékokkal való szennyeződés kockázata miatt a II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok szállítmányai esetében a 396/2005/EK rendeletnek való megfelelés a növényvédőszer-maradékok határértékei tekintetében;

c) 

a pentaklór-fenollal és dioxinokkal való szennyeződés kockázata miatt a II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok szállítmányai esetében azt, hogy a termék legfeljebb 0,01  mg/kg pentaklór-fenolt (PCP) tartalmaz;

d) 

a Salmonellával való mikrobiológiai szennyeződés kockázata miatt a II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok szállítmányai esetében a Salmonella jelenlétének hiányát a termék 25 g-jában.

(3)  
A pentaklór-fenollal és dioxinokkal való szennyeződés kockázata miatt a II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok minden egyes szállítmányát a II. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő vizsgálati jelentésnek kell kísérnie.

A vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben említett vizsgálatok eredményeit.

(4)  
Az (1) bekezdésben említett mintavételi és vizsgálati eredményeket el kell látni a kapcsolódó szállítmány azonosító kódjával, a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően.
(5)  
Az (1) bekezdésben említett vizsgálatokat a tesztelő- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményeiről szóló ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált laboratóriumoknak kell elvégezniük.

▼M3

11. cikk

Hatósági bizonyítványok

(1)  
A II. mellékletbe felvett élelmiszerek és takarmányok minden egyes szállítmányát a IV. mellékletben szereplő mintának megfelelő hatósági bizonyítványnak kell kísérnie (a továbbiakban: hatósági bizonyítvány).
(2)  

A hatósági bizonyítványnak meg kell felelnie a következő követelményeknek:

a) 

a hatósági bizonyítványt a származási harmadik ország, illetve – amennyiben a szállítmányt nem a származási országban adják fel – a szállítmány feladása szerinti harmadik ország illetékes hatósága állította ki;

b) 

a hatósági bizonyítványon szerepel annak a szállítmánynak a 9. cikk (1) bekezdése szerinti azonosító kódja, amelyre vonatkozik;

c) 

a hatósági bizonyítvány a bizonyítványt kiállító tisztviselő aláírásával és hivatalos pecséttel van ellátva;

d) 

amennyiben a hatósági bizonyítvány több nyilatkozatot vagy alternatív nyilatkozatokat tartalmaz, a nem releváns nyilatkozatok a bizonyítványt kiállító tisztviselő által át vannak húzva, kézjegyével el vannak látva és le vannak bélyegezve, vagy teljes mértékben el vannak távolítva a bizonyítványból;

e) 

a hatósági bizonyítvány a következők egyikéből áll:

i. 

egyetlen papírlap;

ii. 

több papírlap, ahol az összes lap oszthatatlan és egységes egészet képez;

iii. 

egy számozott oldalakból álló sorozat, amely jelzi, hogy az oldal egy véges sorozat egyik adott oldala;

f) 

amennyiben a hatósági bizonyítvány e bekezdés e) pontja iii. alpontjának megfelelően oldalak sorozatából áll, minden egyes oldalon szerepel az (EU) 2017/625 rendelet 89. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett egyedi vonalkód, a bizonyítványt kiállító tisztviselő aláírása és a hivatalos pecsét;

g) 

a hatósági bizonyítványt be kell mutatni az Unióba való beléptetés helye szerinti határállomás illetékes hatóságának, amennyiben a szállítmányt hatósági ellenőrzésnek vetik alá;

h) 

a hatósági bizonyítványt azt megelőzően kell kiállítani, hogy az a szállítmány, amelyre vonatkozik, kikerül a bizonyítványt kiállító harmadik ország illetékes hatóságainak ellenőrzése alól;

i) 

a hatósági bizonyítványt az Unióba való belépés helye szerinti határállomás tagállamának hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén kell kiállítani;

j) 

a hatósági bizonyítvány a kiállítás napjától számított legfeljebb négy hónapig, de legfeljebb a 10. cikk (1) bekezdésében említett laborvizsgálati eredmények rendelkezésre állásának napjától számított hat hónapig érvényes.

(3)  
A (2) bekezdés i) pontjától eltérve a tagállamok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a bizonyítványokat az Unió egy másik hivatalos nyelvén állítsák ki, szükség esetén hiteles fordítással kísérve.
(4)  
A (2) bekezdés c) pontjában említett aláírás és – a dombornyomásos vagy vízjeles bélyegzőtől eltérő – pecsét színe eltér a nyomtatás színétől.
(5)  
A (2) bekezdés c)–g) pontja és a (4) bekezdés nem alkalmazandó az (EU) 2019/1715 bizottsági végrehajtási rendelet ( 1 ) 39. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban kiállított elektronikus hatósági bizonyítványokra.
(6)  
A (2) bekezdés d), e) és f) pontja nem alkalmazandó a papíron kiállított és a TRACES-ben kitöltött, majd onnan kinyomtatott hatósági bizonyítványokra.
(7)  
Az illetékes hatóságok csak az (EU) 2020/2235 bizottsági végrehajtási rendelet ( 2 ) 6. cikkében megállapított szabályokkal összhangban állíthatnak ki cserebizonyítványt.
(8)  
A hatósági bizonyítványt a IV. mellékletben szereplő megjegyzések alapján kell kitölteni.

▼M1

11a. cikk

Az Unióba történő beléptetés felfüggesztése

(1)  
A tagállamok megtiltják a IIa. mellékletben felsorolt élelmiszerek és takarmányok Unióba történő beléptetését.
(2)  
Az (1) bekezdést az uniós piacon történő forgalomba hozatalra szánt élelmiszerekre és takarmányokra, valamint az Unió vámterületén belüli magáncélú felhasználásra vagy fogyasztásra szánt élelmiszerekre és takarmányokra kell alkalmazni.

▼B4. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

A mellékletek frissítése

A kockázatokkal és a meg nem feleléssel kapcsolatos új információk figyelembevétele érdekében a Bizottság rendszeresen, legalább hathavonta felülvizsgálja az I. és II. mellékletben megállapított jegyzékeket.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)  
A 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2017/186, az (EU) 2015/175 és az (EU) 2018/1660 rendelet 2019. december 14-jével hatályát veszti.
(2)  
A 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2017/186, az (EU) 2015/175 és az (EU) 2018/1660 rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni.
(3)  
A 669/2009/EK rendelet 3. cikkének b) pontja szerinti „kijelölt beléptetési helyre” vagy az (1) bekezdésben említettektől eltérő jogi aktusokban említett „kijelölt beléptetési helyre” történő hivatkozásokat az (EU) 2017/625 rendelet 3. cikke 38. pontjának értelmében vett „határállomásra” való hivatkozásként kell értelmezni.
(4)  
A 669/2009/EK rendelet 3. cikkének a) pontjában említett „közös beléptetési okmányra”, a 669/2009/EK rendelet II. mellékletében említett „közös beléptetési okmányra (KBO)” vagy az (1) bekezdésben említettektől eltérő jogi aktusokban említett „közös beléptetési okmányra” történő hivatkozásokat az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikkének értelmében vett „közös egészségügyi beléptetési okmányra” (KEBO) való hivatkozásként kell értelmezni.
(5)  
Az (1) bekezdésben említettektől eltérő jogi aktusoknak a 669/2009/EK rendelet 3. cikkének c) pontjában meghatározott fogalommeghatározásokra történő hivatkozásait az (EU) 2017/625 rendelet 3. cikkének 37. pontjában szereplő „szállítmány” fogalommeghatározására való hivatkozásként kell értelmezni.

14. cikk

Átmeneti időszak

(1)  
A 669/2009/EK bizottsági rendelet 15. cikkében, a 884/2014/EU rendelet 13. cikkében, az (EU) 2018/1660 rendelet 12. cikkében, az (EU) 2015/175 rendelet 12. cikkében és az (EU) 2017/186 rendelet 12. cikkében rögzített jelentéstételi kötelezettségek 2020. január 31-ig érvényben maradnak.

Az említett jelentéstételi kötelezettségeknek a 2019. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkozniuk.

(2)  
Az (1) bekezdésben említett jelentéstételi kötelezettségek abban az esetben tekintendők teljesítettnek, ha a tagállamok az (1) bekezdésben említett rendelkezésekben meghatározott jelentéstételi időszak során bejegyezték a TRACES rendszerbe a felelős illetékes hatóságaik által a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 rendelet alapján kiadott közös beléptetési okmányokat.
(3)  
A II. mellékletben felsorolt élelmiszerek és takarmányok azon szállítmányainak az Unióba történő beléptetése, amelyeket a 884/2014/EU, az (EU) 2018/1660, az (EU) 2015/175, illetve az (EU) 2017/186 rendelet 2019. december 13-án hatályos rendelkezéseinek megfelelően, 2020. február 14. előtt kiállított megfelelő bizonyítvány kísér, 2020. június 13-ig engedélyezhető.

15. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3
I. MELLÉKLET

Bizonyos harmadik országokból származó, nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok, amelyeket a határállomásokon és az ellenőrző pontokon ideiglenesen fokozott hatósági ellenőrzés alá kell vonniSor

Élelmiszer és takarmány

(tervezett felhasználás)

KN-kód (1)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%)

1

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Bolívia (BO)

Aflatoxinok

50

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

— ex 1208 90 00

20

2

— Feketebors (Piper nigrum)

(Élelmiszer – nem zúzott, nem őrölt)

ex 0904 11 00

10

Brazília (BR)

Salmonella (2)

50

3

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Brazília (BR)

Aflatoxinok

10

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

— ex 1208 90 00

20

4

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Kína (CN)

Aflatoxinok

10

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

( Élelmiszer és takarmány )

— ex 1208 90 00

20

5

Édes paprika (Capsicum annuum)

(Élelmiszer – zúzott vagy őrölt)

ex 0904 22 00

11

Kína (CN)

Salmonella (6)

20

6

Tea, aromásítva is

(Élelmiszer)

0902

 

Kína (CN)

Növényvédőszer-maradékok (3) (7)

20

7

Padlizsán (Solanum melongena)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

0709 30 00

 

Dominikai Köztársaság (DO)

Növényvédőszer-maradékok (3)

20

8

— Édes paprika (Capsicum annuum)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51

 

Dominikai Köztársaság (DO)

Növényvédőszer-maradékok (3) (8)

50

— A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

— ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

— Hosszúbab

— (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

— ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

— Édes paprika (Capsicum annuum)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51

 

Egyiptom (EG)

Növényvédőszer-maradékok (3) (9)

20

— A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

— ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

10

Szezámmag

(Élelmiszer)

— 1207 40 90

 

Etiópia (ET)

Salmonella (2)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

11

— Mogyoró, héjában

— 0802 21 00

 

Grúzia (GE)

Aflatoxinok

50

— Mogyoró, héj nélkül

— 0802 22 00

— Mogyoróból készült liszt, dara és por

— ex 1106 30 90

40

— Mogyoró, más módon elkészítve vagy tartósítva

(Élelmiszer)

— ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

12

Pálmaolaj

(Élelmiszer)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghána (GH)

Szudánszínezékek (10)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

13

Currylevelek (Bergera/Murraya koenigii)

(Élelmiszer – friss, hűtött, fagyasztott vagy szárított)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Növényvédőszer-maradékok (3) (11)

50

14

Okra

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 99 90 ;

20

India (IN)

Növényvédőszer-maradékok (3) (12)

10

ex 0710 80 95

30

15

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

0708 20

 

Kenya (KE)

Növényvédőszer-maradékok (3)

10

16

Kínai zeller (Apium graveolens)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött fűszernövények)

ex 0709 40 00

20

Kambodzsa (KH)

Növényvédőszer-maradékok (3) (13)

50

17

Hosszúbab

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodzsa (KH)

Növényvédőszer-maradékok (3) (14)

50

ex 0710 22 00

10

18

Tarlórépa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Élelmiszer – ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

19

Tarlórépa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Élelmiszer – sós lével vagy citromsavval elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

20

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika

(édes vagy édestől eltérő)

(Élelmiszer – szárított, pörkölt, zúzott vagy őrölt)

0904 21 10 ;

 

Srí Lanka (LK)

Aflatoxinok

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

21

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Madagaszkár (MG)

Aflatoxinok

50

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

( Élelmiszer és takarmány )

— ex 1208 90 00

20

22

Kenyérfa gyümölcse (Artocarpus heterophyllus)

(Élelmiszer – friss)

ex 0810 90 20

20

Malajzia (MY)

Növényvédőszer-maradékok (3)

20

23

Szezámmag

(Élelmiszer)

— 1207 40 90

 

Nigéria (NG)

Salmonella (2)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

24

Fűszerkeverékek

(Élelmiszer)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakisztán (PK)

Aflatoxinok

50

25

Görögdinnye (Egusi, Citrullus spp.) magja és az abból származó termékek

(Élelmiszer)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinok

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

26

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Szenegál (SN)

Aflatoxinok

50

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

( Élelmiszer és takarmány )

— ex 1208 90 00

20

27

Tarlórépa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Élelmiszer – ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva)

ex 2001 90 97

11; 19

Szíria (SY)

Rhodamin B

50

28

Tarlórépa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Élelmiszer – sós lével vagy citromsavval elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva)

ex 2005 99 80

93

Szíria (SY)

Rhodamin B

50

29

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

Thaiföld (TH)

Növényvédőszer-maradékok (3) (15)

20

ex 0710 80 59

20

30

— Mogyoró (Corylus sp.), héjában

— 0802 21 00

 

Törökország (TR)

Aflatoxinok

5

— Mogyoró (Corylus sp.), héj nélkül

— 0802 22 00

 

 

 

 

— Diófélék vagy szárított gyümölcsök mogyorót tartalmazó keverékei

— ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

— Mogyorókrém

— ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

— Mogyoró, más módon elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

— ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

— Mogyoróból készült liszt, dara és por

— ex 1106 30 90

40

— Mogyoróolaj

(Élelmiszer)

— ex 1515 90 99

20

31

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek

(Élelmiszer – friss vagy szárított)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok (3)

5

32

Narancs

(Élelmiszer – friss vagy szárított)

0805 10

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok (3)

10

33

Gránátalma

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

ex 0810 90 75

30

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok (3) (16)

20

34

— Édes paprika (Capsicum annuum)

— A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51 ;

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok (3) (17)

10

— ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

35

A végső fogyasztók számára történő forgalomba hozatalra szánt, feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított sárgabarackmag (18) (19)

(Élelmiszer)

ex 1212 99 95

20

Törökország (TR)

Cianid

50

36

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Növényvédőszer-maradékok (3)

20

ex 0710 80 59

20

37

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Egyesült Államok (US)

Aflatoxinok

10

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

( Élelmiszer és takarmány )

— ex 1208 90 00

20

38

— Pisztácia, héjában

— 0802 51 00

 

Egyesült Államok (US)

Aflatoxinok

10

— Pisztácia, héj nélkül

— 0802 52 00

 

— Pisztácia, pörkölve

— ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93

20

39

— Szárított kajszibarack

— 0813 10 00

 

Üzbegisztán (UZ)

Szulfitok (20)

50

— Kajszibarack, más módon elkészítve vagy tartósítva

(Élelmiszer)

— 2008 50

40

— Korianderlevél

— ex 0709 99 90

72

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok (3) (21)

50

— Bazsalikom (indiai, édes)

— ex 1211 90 86

20

— Menta

— ex 1211 90 86

30

— Petrezselyem

(Élelmiszer – friss vagy hűtött fűszernövények)

— ex 0709 99 90

40

41

Okra

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok (3) (21)

50

ex 0710 80 95

30

42

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok (3) (21)

50

ex 0710 80 59

20

(1)   

Amennyiben egy KN-kódon belül csak bizonyos termékek esetében kötelező a vizsgálat, a KN-kód az „ex” jelölést kapja.

(2)   

A mintavételt és a vizsgálatokat a III. mellékletének 1.a) pontjában meghatározott mintavételi eljárásoknak és vizsgálati referencia-módszereknek megfelelően kell végezni.

(3)   

Legalább azon növényvédőszerek maradékai, amelyek a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) 29. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadott ellenőrzési programban szereplő, többféle szermaradék kimutatására alkalmazott GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel elemezhetők (a növényvédő szer nyomon követése kizárólag a növényi eredetű termékekben vagy azok felszínén történik).

(4)   

Amitráz-szermaradékok.

(5)   

Nikotin-szermaradékok.

(6)   

A mintavételt és a vizsgálatokat a III. mellékletének 1.b) pontjában meghatározott mintavételi eljárásoknak és vizsgálati referencia-módszereknek megfelelően kell végezni.

(7)   

Tolfenpirád-szermaradékok.

(8)   

Amitráz-szermaradékok (amitráz, beleértve a 2,4-dimetil-anilin részt tartalmazó metabolitokat, amitrázban kifejezve), diafentiuron, dikofol (p,p’ és o,p’ izomerek összesen) és ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, a mankozebet, a metiramot, a propinebet, a tiramot és a ziramot).

(9)   

A dikofol (p,p’ és o,p’ izomerek összesen), a dinotefurán, a folpet, a prokloráz (prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjai összesen, proklorázban kifejezve), a tiofanát-metil és a triforin szermaradékai.

(10)   

E melléklet alkalmazásában a „szudánszínezékek” megnevezés a következő vegyi anyagokra vonatkozik: i. Szudán I (CAS-szám: 842-07-9); ii. Szudán II (CAS-szám 3118-97-6); iii. Szudán III (CAS-szám 85-86-9); iv. bíborvörös vagy Szudán IV (CAS-szám: 85-83-6).

(11)   

Acefát-szermaradékok.

(12)   

Diafenturion-szermaradékok.

(13)   

Fentoát-szermaradékok.

(14)   

Klórbufám-szermaradékok.

(15)   

A formetanát (formetanát és sói összesen, formetanát(-hidroklorid)ban kifejezve), a protifosz és a triforin szermaradékai.

(16)   

Prokloráz-szermaradékok.

(17)   

A diafenturion, a formetanát (formetanát és sói összesen, formetanát(-hidroklorid)ban kifejezve) és a tiofanát-metil szermaradékai.

(18)   

„Feldolgozatlan termékek”: az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) meghatározottak szerint.

(19)   

„Forgalomba hozatal” és „végső fogyasztó”: az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.) meghatározottak szerint.

(20)   

Referencia-módszerek: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 vagy ISO 5522:1981.

(21)   

A ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, a mankozebet, a metiramot, a propinebet, a tiramot és a ziramot), a fentoát és a kinalfosz szermaradékai.
II. MELLÉKLET

A mikotoxinokkal – köztük az aflatoxinokkal – való szennyeződés, valamint a növényvédőszer-maradékokkal, pentaklór-fenollal és dioxinokkal való szennyeződés és a mikrobiológiai szennyezettség kockázata miatt a bizonyos harmadik országokból származó élelmiszerek és takarmányok Unióba történő beléptetésére vonatkozó különleges feltételek

1.    Az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányokSor

Élelmiszer és takarmány (tervezett felhasználási cél)

KN-kód (1)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%)

1

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Argentína (AR)

Aflatoxinok

5

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

— ex 1208 90 00

20

2

— Mogyoró (Corylus sp.), héjában

— 0802 21 00

 

Azerbajdzsán (AZ)

Aflatoxinok

20

— Mogyoró (Corylus sp.), héj nélkül

— 0802 22 00

— Diófélék vagy szárított gyümölcsök mogyorót tartalmazó keverékei

— ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

— Mogyorókrém

— ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

— Mogyoró, más módon elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

— ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

— Mogyoróból készült liszt, dara és por

— ex 1106 30 90

40

— Mogyoróolaj

(Élelmiszer)

— ex 1515 90 99

20

3

— Bételborslevelet (Piper betle) tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek

(Élelmiszer)

ex 1404 90 00  (10)

10

Banglades (BD)

Salmonella (6)

50

4

— Paradió/brazil dió, héjában

— 0801 21 00

 

Brazília (BR)

Aflatoxinok

50

— Diófélék vagy szárított gyümölcsök héjas paradiót/brazil diót tartalmazó keverékei

(Élelmiszer)

— ex 0813 50 31 ;

20

ex 0813 50 39 ;

20

ex 0813 50 91 ;

20

ex 0813 50 99

20

5

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Egyiptom (EG)

Aflatoxinok

20

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

( Élelmiszer és takarmány )

— ex 1208 90 00

20

6

— Bors a Piper nemből; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények termése szárítva, zúzva vagy őrölve

— 0904

 

Etiópia (ET)

Aflatoxinok

50

— Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer

(Élelmiszer – szárított fűszer)

— 0910

7

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Ghána (GH)

Aflatoxinok

50

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

— ex 1208 90 00

20

8

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoxinok

50

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

— ex 1208 90 00

20

9

Szerecsendió (Myristica fragrans)

(Élelmiszer – szárított fűszer)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

Aflatoxinok

20

10

Bételborslevél (Piper betle L.)

(Élelmiszer)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella (2)

10

11

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édes vagy édestől eltérő)

(Élelmiszer – szárított, pörkölt, zúzott vagy őrölt)

0904 21 10 ;

 

India (IN)

Aflatoxinok

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

12

Szerecsendió (Myristica fragrans)

(Élelmiszer – szárított fűszer)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

India (IN)

Aflatoxinok

20

13

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoxinok

50

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

— ex 1208 90 00

20

14

Guargumi

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1302 32 90

10

India (IN)

Pentaklór-fenol és dioxinok (3)

5

15

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

India (IN)

Növényvédőszer-maradékok (4) (5)

10

ex 0710 80 59

20

 

16

Szezámmag

(Élelmiszer)

— 1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella (6)

Növényvédőszer-maradékok (4) (11)

20

— ex 2008 19 19

40

 

— ex 2008 19 99

40

50

17

— Pisztácia, héjában

— 0802 51 00

 

Irán (IR)

Aflatoxinok

50

— Pisztácia, héj nélkül

— 0802 52 00

— Diófélék vagy szárított gyümölcsök pisztáciát tartalmazó keverékei

— ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

— Pisztáciakrém

— ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

— Pisztácia, elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

— ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

— Pisztáciából készült liszt, dara és por

(Élelmiszer)

— ex 1106 30 90

50

18

Görögdinnye (Egusi, Citrullus spp.) magja és az abból származó termékek

(Élelmiszer)

ex 1207 70 00 ;

10

Nigéria (NG)

Aflatoxinok

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

19

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

Pakisztán (PK)

Növényvédőszer-maradékok (4)

20

ex 0710 80 59

20

20

— Földimogyoró, héjában

— 1202 41 00

 

Szudán (SD)

Aflatoxinok

50

— Földimogyoró, héj nélkül

— 1202 42 00

— Amerikai mogyoróvaj

— 2008 11 10

— Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

— 2305 00 00

— Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

— ex 1208 90 00

20

21

Szezámmag

(Élelmiszer)

— 1207 40 90

 

Szudán (SD)

Salmonella (6)

20

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

22

— Szárított füge

— 0804 20 90

 

Törökország (TR)

Aflatoxinok

20

— Diófélék vagy szárított gyümölcsök fügét tartalmazó keverékei

— ex 0813 50 99

50

— Szárított fügéből készült krém

— ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

— Füge, elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

— ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

— Szárított fügéből készült liszt, dara vagy por

(Élelmiszer)

— ex 1106 30 90

60

23

— Pisztácia, héjában

— 0802 51 00

 

Törökország (TR)

Aflatoxinok

50

— Pisztácia, héj nélkül

— 0802 52 00

— Diófélék vagy szárított gyümölcsök pisztáciát tartalmazó keverékei

— ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

— Pisztáciakrém

— ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

— Pisztácia, elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

— ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97 ;

22

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

— Pisztáciából készült liszt, dara és por

(Élelmiszer)

— ex 1106 30 90

50

24

Szőlőlevél

(Élelmiszer)

ex 2008 99 99

11; 19

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok (4) (7)

20

25

Szezámmag

(Élelmiszer)

— 1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (6)

20

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

26

Pitahaya (sárkánygyümölcs)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

ex 0810 90 20

10

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok (4) (8)

10

(1)   

Amennyiben egy KN-kódon belül csak bizonyos termékek esetében kötelező a vizsgálat, a KN-kód az „ex” jelölést kapja.

(2)   

A mintavételt és a vizsgálatokat a III. mellékletének 1.b) pontjában meghatározott mintavételi eljárásoknak és vizsgálati referencia-módszereknek megfelelően kell végezni.

(3)   

A 10. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálati jelentést az élelmiszerekben és takarmányokban jelen lévő pentaklór-fenol (PCP) vizsgálata tekintetében az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált laboratóriumnak kell kiállítania.


A vizsgálati jelentésben meg kell adni a következőket:

a)  a mintavétel és a PCP jelenlétére irányuló azon vizsgálat eredménye, amelyet a származási ország illetékes hatósága vagy – amennyiben a szállítmányt nem a származási országban adják fel – a szállítmány feladása szerinti ország illetékes hatósága végzett el;

b)  a vizsgálati eredménnyel kapcsolatos mérési bizonytalanság;

c)  a vizsgálati módszer kimutatási határa (LOD); valamint

d)  a vizsgálati módszer meghatározási határa (LOQ).


A vizsgálatot megelőző extrakció savas oldószerrel történik. A vizsgálatot vagy a növényvédő szerek maradékanyagaival foglalkozó uniós referencialaboratóriumok honlapján közzétett módosított QuEChERS-módszerrel, vagy egy azzal azonos megbízhatóságú módszerrel kell elvégezni.

(4)   

Legalább azon növényvédőszerek maradékai, amelyek a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) 29. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadott ellenőrzési programban szereplő, többféle szermaradék kimutatására alkalmazott GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel elemezhetők (a növényvédő szer nyomon követése kizárólag a növényi eredetű termékekben vagy azok felszínén történik).

(5)   

Karbofurán-szermaradékok.

(6)   

A mintavételt és a vizsgálatokat a III. mellékletének 1.a) pontjában meghatározott mintavételi eljárásoknak és vizsgálati referencia-módszereknek megfelelően kell végezni.

(7)   

A ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, a mankozebet, a metiramot, a propinebet, a tiramot és a ziramot) és a metrafenon szermaradékai.

(8)   

A ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, a mankozebet, a metiramot, a propinebet, a tiramot és a ziramot), a fentoát és a kinalfosz szermaradékai.

(9)   

Az áruk megnevezése a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256. 1987.9.7., 1. o.) KN-t tartalmazó I. mellékletének árumegnevezés oszlopában leírtaknak felel meg.

(10)   

Bételborslevelet (Piper betle) tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek, beleértve – de nem kizárólag – az 1404 90 00 KN-kód alá besoroltakat is.

(11)   

Etilén-oxid-szermaradékok (etilén-oxid és 2-klór-etanol összesen, etilén-oxidként kifejezve).

2.    Az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett összetett élelmiszerekSor

Összetett élelmiszerek, amelyekben egy, az aflatoxinokkal való szennyeződés kockázata miatt az e melléklet 1. pontjában szereplő táblázatába felvett termék 20 %-ot meghaladó mennyiségben van jelen akár egyetlen termékben, akár a felsorolt termékekben összesen

 

KN-kód (1)

Leírás (2)

1

ex 1704 90

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül, kivéve a rágógumit, cukorbevonattal is

2

ex  18 06

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

3

ex  19 05

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

(1)   

Amennyiben egy KN-kódon belül csak bizonyos termékek esetében kötelező a vizsgálat, a KN-kód az „ex” jelölést kapja.

(2)   

Az áruk megnevezése a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256. 1987.9.7., 1. o.) KN-t tartalmazó I. mellékletének árumegnevezés oszlopában leírtaknak felel meg.
IIa. MELLÉKLET

A 11a. cikkben említett, bizonyos harmadik országokból származó élelmiszerek és takarmányok, amelyek Unióba való beléptetése fel van függesztveSor

Élelmiszer és takarmány

(tervezett felhasználás)

KN-kód (1)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

1

— Szárazbabból készült élelmiszerek

(Élelmiszer)

— 0713 35 00

— 0713 39 00

— 0713 90 00

 

Nigéria (NG)

Növényvédőszer-maradékok

(1)   

Amennyiben egy KN-kódon belül csak bizonyos termékek esetében kötelező a vizsgálat, a KN-kód az „ex” jelölést kapja.

▼B
III. MELLÉKLET

(1)    A 3. cikk e) pontjában említett mintavételi eljárások és vizsgálati referencia-módszerek

1.  Mintavételi eljárások és vizsgálati referencia-módszerek az élelmiszerekben előforduló Salmonella ellenőrzésére

a) 

Azokban az esetekben, amikor e rendelet I. vagy II. melléklete az e rendelet III. mellékletének 1.a) pontjában meghatározott mintavételi eljárások és vizsgálati referencia-módszerek alkalmazását írja elő, a következő szabályok szerint kell eljárni:Vizsgálati referencia-módszer (1)

A szállítmány tömege

Mintavételi egységek száma (n)

Mintavételi eljárások

Előírt vizsgálati eredmény az ugyanabból a szállítmányból vett minden egyes mintavételi egység tekintetében

EN ISO 6579-1

kevesebb mint 20 tonna

5

n számú, egyenként legalább 100 g tömegű mintavételi egységet kell gyűjteni. Ha a közös egészségügyi beléptetési okmányon (KEBO) azonosított tételek szerepelnek, a mintavételi egységeket a szállítmány különböző, véletlenszerűen kiválasztott tételeiből kell venni. Ha tételek nem azonosíthatók, a mintavételi egységek véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra a szállítmányból. A mintavételi egységek összevonása nem megengedett. Minden egyes mintavételi egységet külön kell vizsgálni.

25 g-ban nem mutatható ki Salmonella

legalább 20 tonna

10

(1)   

A vizsgálati referencia-módszer legfrissebb változatát, vagy pedig az arra vonatkozóan az EN ISO 16140-2 szabványban meghatározott eljárásnak megfelelően validált egyéb módszert kell alkalmazni.

b) 

Azokban az esetekben, amikor e rendelet I. vagy II. melléklete az e rendelet III. mellékletének 1.b) pontjában meghatározott mintavételi eljárások és vizsgálati referencia-módszerek alkalmazását írja elő, a következő szabályok szerint kell eljárni:Vizsgálatì referencia-módszer (1)

A szállítmány tömege

Mintavételi egységek száma (n)

Mintavételi eljárások

Előírt vizsgálati eredmény az ugyanabból a szállítmányból vett minden egyes mintavételi egység tekintetében

EN ISO 6579-1

Bármilyen tömeg

5

n számú, egyenként legalább 100 g tömegű mintavételi egységet kell gyűjteni. Ha a közös egészségügyi beléptetési okmányon (KEBO) azonosított tételek szerepelnek, a mintavételi egységeket a szállítmány különböző, véletlenszerűen kiválasztott tételeiből kell venni. Ha tételek nem azonosíthatók, a mintavételi egységek véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra a szállítmányból. A mintavételi egységek összevonása nem megengedett. Minden egyes mintavételi egységet külön kell vizsgálni.

25 g-ban nem mutatható ki Salmonella

(1)   

A vizsgálati referencia-módszer legfrissebb változatát, vagy pedig az arra vonatkozóan az EN ISO 16140-2 szabványban meghatározott eljárásnak megfelelően validált egyéb módszert kell alkalmazni.

▼M3
IV. MELLÉKLET

AZ (EU) 2019/1793 BIZOTTSÁGI VÉGREHAJTÁSI RENDELET 11. CIKKÉBEN EMLÍTETT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MINTÁI AZ EGYES ÉLELMISZEREK VAGY TAKARMÁNYOK EURÓPAI UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉHEZ

image 

ORSZÁG

Bizonyítvány az élelmiszereknek vagy takarmányoknak az Unióba történő beléptetéséhez

II. rész: Bizonyítványozás

II.  Egészségügyi információ

II.a.  A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.  IMSOC hivatkozási szám

 

II.1.  Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.), a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, 2005. január 12-i 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 35., 2005.2.8., 1. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és igazolom, hogy:

(1) vagy

[II.1.1.  

□  a fent leírt, … azonosító kóddal (adja meg az (EU) 2019/1793 bizottsági végrehajtási rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett azonosító kódot) ellátott szállítmányt alkotó élelmiszer előállítása a 178/2002/EK és a 852/2004/EK rendelet előírásainak megfelelően történt és különösen:

— az említett élelmiszer előállítását biztosító, a 852/2004/EK rendelet I. mellékletében említett elsődleges termelés és az ahhoz kapcsolódó műveletek megfelelnek a 852/2004/EK rendelet I. mellékletének A. részében megállapított általános higiéniai rendelkezéseknek;

— (1) (2) és – az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás bármely szakaszában – az elsődleges termelést és a kapcsolódó műveleteket követően:

— az élelmiszert a 852/2004/EK rendelet II. mellékletében szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így készítették elő, csomagolták és tárolták, valamint

— az élelmiszer a 852/2004/EK rendelettel összhangban a „veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok” (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből származik;]

(1) vagy

[II.1.2.  

□  a fent leírt, … azonosító kóddal (adja meg az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett azonosító kódot) ellátott szállítmányt alkotó takarmány előállítása a 178/2002/EK és a 183/2005/EK rendelet előírásainak megfelelően történt és különösen:

— az említett takarmány előállítását biztosító, a 183/2005/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében felsorolt elsődleges termelés és kapcsolódó műveletek megfelelnek a 183/2005/EK rendelet I. mellékletében megállapított rendelkezéseknek;

— (1) (2) és – az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás bármely szakaszában – az elsődleges termelést és a kapcsolódó műveleteket követően:

— a takarmányt a 183/2005/EK rendelet II. mellékletében szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így készítették elő, csomagolták és tárolták, valamint

— a takarmány a 183/2005/EK rendelettel összhangban a „veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok” (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből származik.]

II.2  Alulírott – az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 22-i (EU) 2019/1793 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 277., 2019.10.29., 89. o.) rendelkezéseinek megfelelően – igazolom, hogy:

[II.2.1.  

□  Bizonyítvány az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. mellékletébe felvett, nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok, valamint az említett mellékletben feltüntetett összetett élelmiszerek tekintetében, azok mikotoxinokkal való szennyeződésének kockázata miatt

— a fent leírt szállítmányból

— 

□  az élelmiszer aflatoxin B1- és teljes aflatoxin-szennyezettségének meghatározása érdekében a 401/2006/EK bizottsági rendeletnek megfelelően

□  a takarmány aflatoxin B1-szennyezettségének meghatározása érdekében a 152/2009/EK bizottsági rendeletnek megfelelően

— …-én (dátum) mintát vettek laboratóriumi vizsgálatok céljából, amelyeket …-án/-én (dátum)

— a(z)… (a laboratórium neve) végzett el, ahol a módszerek legalább az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. mellékletében meghatározott veszélyek vizsgálatára kiterjedtek.

— A laborvizsgálati módszerek részletes ismertetése és azok valamennyi eredménye mellékelve található, és azok az aflatoxinok tekintetében megengedett határértékekre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelést támasztják alá.]

(3)és/vagy

[II.2.2.  

□  Bizonyítvány az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. mellékletébe felvett, nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok, valamint az említett mellékletben feltüntetett összetett élelmiszerek tekintetében, azok növényvédőszer-maradékokkal való szennyeződésének kockázata miatt

— a fent leírt szállítmányból a 2002/63/EK bizottsági irányelvnek megfelelően …-én (dátum) mintát vettek laboratóriumi vizsgálatok céljából, amelyeket ….-án/-én (dátum) a(z)… (a laboratórium neve) végzett el, ahol a módszerek legalább az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. mellékletében meghatározott veszélyek vizsgálatára kiterjedtek.

— A laborvizsgálati módszerek ismertetése és az összes eredmény mellékelve található, és azok a növényvédő szerek tekintetében megengedett szermaradék-határértékekre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelést támasztják alá.]

(3)és/vagy

[II.2.3.  

□  Bizonyítvány az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. mellékletébe felvett guargumi, valamint az említett mellékletben feltüntetett összetett élelmiszerek tekintetében, azok pentaklór-fenollal és dioxinokkal való szennyeződésének kockázata miatt

— a fent leírt szállítmányból a 2002/63/EK bizottsági irányelvnek megfelelően …-én (dátum) mintát vettek laboratóriumi vizsgálatok céljából, amelyeket …-án/-én (dátum) a(z)… (a laboratórium neve) végzett el, ahol a módszerek legalább az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. mellékletében meghatározott veszélyek vizsgálatára kiterjedtek.

— A laborvizsgálati módszerek ismertetése és az összes eredmény mellékelve található, és azok azt mutatják, hogy az áruk legfeljebb 0,01 mg/kg pentaklór-fenolt tartalmaznak.]

(3)és/vagy

[II.2.4.  

□  Bizonyítvány az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. mellékletébe felvett, nem állati eredetű élelmiszerek, valamint az említett mellékletben feltüntetett összetett élelmiszerek tekintetében, azok mikrobiológiai szennyeződésének kockázata miatt

— a fent leírt szállítmányból az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet III. mellékletének megfelelően

— …-én mintát vettek laboratóriumi vizsgálatok céljából, amelyeket …-án/-én (dátum)

— a(z)… (a laboratórium neve) végzett el, ahol a módszerek legalább az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. mellékletében meghatározott veszélyek vizsgálatára kiterjedtek.

— A laborvizsgálati módszerek ismertetése és az összes eredmény mellékelve található, és azok a Salmonella hiányát mutatják a termék 25 g-jában].

II.3  Ezen egészségügyi bizonyítvány kiállítására azelőtt került sor, hogy az a szállítmány, amelyre vonatkozik, kikerült a bizonyítványt kibocsátó illetékes hatóság ellenőrzése alól.

II.4  Ez a bizonyítvány a kiállítás napjától számított négy hónapig, de legfeljebb az utolsó laborvizsgálati eredmények rendelkezésre állásának napjától számított hat hónapig érvényes.

Megjegyzések

Lásd az ebben a mellékletben található kitöltési útmutatót.

II. rész:

(1)  Szükség szerint törölje vagy húzza át a nem kívánt részeket (pl. élelmiszer vagy takarmány).

(2)  Az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás bármely szakaszában, az elsődleges termelést és a kapcsolódó műveleteket követően alkalmazandó.

(3)  Szükség szerint törölje vagy húzza át, ha ezt a pontot nem választja ki a bizonyítvány kiállítása céljából.

(4)  Az aláírás színének különböznie kell a nyomtatás színétől. Ugyanez vonatkozik a pecsétekre, a dombornyomású pecsétek vagy a vízjel kivételével.

 

 

A bizonyítványt kiállító tisztviselő:

Név (nyomtatott nagybetűvel):

Képesítés és beosztás:

Dátum:

Aláírás:

Bélyegző

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ (EU) 2019/1793 BIZOTTSÁGI VÉGREHAJTÁSI RENDELET 11. CIKKÉBEN EMLÍTETT, AZ EGYES ÉLELMISZEREKNEK VAGY TAKARMÁNYOKNAK AZ EURÓPAI UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTÁHOZ

Általános tudnivalók

Választási lehetőség esetén, kérjük, pipálja ki vagy jelölje X-szel a válasza szerinti megfelelő négyzetet.

Az „ISO” minden esetben az ISO 3166 alpha-2 nemzetközi szabványnak ( 3 ) megfelelő, két betűből álló szabványos nemzetközi országjelzésre utal.

Az I.15., az I.18. és az I.20. rovatban csak egy lehetőség választható ki.

Eltérő jelzés hiányában a rovatok kitöltése kötelező.

Ha a címzett, a beléptető határállomás vagy a szállítási adatok (azaz a szállítóeszközök és a dátum) megváltoznak a bizonyítvány kiállítása után, arról a szállítmányért felelős gazdasági szereplőnek tájékoztatnia kell a belépés helye szerinti tagállam illetékes hatóságát. Az ilyen változtatás nem eredményezhet cserebizonyítvány iránti kérelmet.

A bizonyítványoknak a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén (IMSOC) keresztül történő benyújtása esetén a következők érvényesek:

— 
az I. részben meghatározott bejegyzések vagy rovatok képezik a hatósági bizonyítvány elektronikus változatának adatszótárát;
— 
a hatósági bizonyítványminta I. részében lévő rovatok sorrendje, illetve e rovatok mérete és alakja csupán tájékoztató jellegű;
— 
ahol pecsét elhelyezése szükséges, annak elektronikus megfelelője az elektronikus bélyegző. Az említett bélyegzőnek meg kell felelnie az elektronikus bizonyítványok kiállítására vonatkozóan az (EU) 2017/625 rendelet 90. cikkének f) pontjában említett szabályoknak.

I. rész: A feladott szállítmány adataiOrszág:

A bizonyítványt kiállító harmadik ország neve.

I.1. rovat

Feladó/exportőr: a szállítmányt feladó természetes vagy jogi személy neve és címe (utca, település, régió, tartomány vagy adott esetben állam), amelynek a harmadik országbeli illetőséggel kell rendelkeznie.

I.2. rovat

A bizonyítvány hivatkozási száma: a harmadik ország illetékes hatósága által a szállítmányhoz a saját osztályozásával összhangban hozzárendelt egyedi kötelező kód. Ez a rovat kötelező minden olyan bizonyítvány esetében, amelyet nem a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében nyújtottak be.

I.2.a. rovat:

IMSOC hivatkozási szám: a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere (IMSOC) által automatikusan hozzárendelt egyedi hivatkozási kód, amennyiben a bizonyítványt regisztrálták a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében. Ezt a rovatot nem kell kitölteni, ha a bizonyítványt nem a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül nyújtják be.

I.3. rovat

Központi illetékes hatóság: a bizonyítványt kiállító, harmadik országbeli központi hatóság neve.

I.4. rovat

Helyi illetékes hatóság: adott esetben a bizonyítványt kiállító, harmadik országbeli helyi hatóság neve.

I.5. rovat

Címzett/importőr: annak a természetes vagy jogi személynek a neve és címe az uniós tagországban, akinek a szállítmányt címezték.

I.6. rovat

A szállítmányért felelős vállalkozó: annak a személynek a neve és a címe, aki az Európai Unióban a szállítmányért annak a határállomáson történő bemutatásakor felelős, és aki importőrként vagy az importőr nevében az illetékes hatóságok felé a szükséges nyilatkozatokat megteszi. Ez a rovat opcionális.

I.7. rovat

Származási ország: annak az országnak a neve és ISO-kódja, ahonnan az áru származik, ahol azt termesztették, betakarították vagy előállították.

I.8. rovat

Tárgytalan.

I.9. rovat

Rendeltetési ország: a termékek rendeltetési helye szerinti európai uniós ország neve és ISO-kódja.

I.10. rovat

Tárgytalan.

I.11. rovat

A feladás helye: azon üzemek vagy létesítmények neve és címe, ahonnan a termékek származnak.

Az élelmiszer- vagy takarmányágazatban működő vállalkozások bármely egysége. Csak a termékeket feladó létesítményt kell megnevezni. Egynél több harmadik országot érintő kereskedelem (háromoldalú kereskedelem) esetén a feladás helye az exportlánc utolsó olyan harmadik országbeli létesítménye, ahonnan a végleges szállítmányt az Európai Unióba szállítják.

I.12. rovat

Rendeltetési hely: ez az információ opcionális.

Forgalomba hozatal esetén: az a hely, ahová a termékeket végleges kirakodás céljából küldik. Adott esetben adja meg a rendeltetési helyen található üzemek vagy létesítmények nevét, címét és engedélyszámát.

I.13. rovat

A berakodás helye: tárgytalan.

I.14. rovat

Az indulás dátuma és időpontja: az a dátum, amikor a szállítóeszköz (repülőgép, hajó, vasúti vagy közúti jármű) elindul.

I.15. rovat

Szállítóeszköz: a feladó országból induló szállítóeszköz.

Szállítási mód: repülőgép, hajó, vasúti vagy közúti jármű, egyéb. „Egyéb”: az 1/2005/EK tanácsi rendelet  (1) hatálya alá nem tartozó szállítási módok.

A szállítóeszköz azonosítása: repülőgépek esetében a járatszám, hajó esetében a hajó neve(i), vasút esetében a vonat azonosítója és a vagon száma, közúti szállítás esetén a jármű és adott esetben a pótkocsi rendszáma.

Komp esetében adja meg a közúti jármű azonosító adatait, adott esetben a jármű hatósági jelzését a pótkocsi rendszámával, valamint a menetrend szerinti komp nevét.

I.16. rovat:

Beléptető határállomás: adja meg a határállomás nevét és a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere által kijelölt azonosító kódját.

I.17. rovat

Kísérő dokumentumok:

Laboratóriumi jelentés: tüntesse fel az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett laboratóriumi vizsgálati jelentés/eredmények hivatkozási számát és kibocsátási dátumát.

Egyéb: meg kell adni a dokumentum típusát és hivatkozási számát, ha a szállítmányt egyéb dokumentumok – például kereskedelmi okmányok – kísérik (például a légifuvarlevél száma, a hajórakjegy száma vagy a vasúti vagy közúti menetlevél száma).

I.18. rovat

Szállítási feltételek: a termékek szállítása során szükséges hőmérséklet kategóriája (környezeti hőmérséklet, hűtött, fagyasztott). Csak egyetlen kategória választható ki.

I.19. rovat

Konténerszám/plombaszám: adott esetben a megfelelő számok.

A konténerszámot akkor kell megadni, ha az árut zárt konténerekben szállítják.

Csak a hatósági plomba számát kell feltüntetni. Egy plomba akkor minősül hatósági plombának, ha azt a konténerre, teherautóra vagy a vasúti kocsira a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság felügyelete mellett helyezték fel.

I.20. rovat

Az alábbi célra tanúsított áruk: adja meg a termékek tervezett felhasználási célját a vonatkozó európai uniós egészségügyi bizonyítványban meghatározottak szerint.

Emberi fogyasztás: csak az emberi fogyasztásra szánt termékeket érinti.

Takarmány: csak az állatok takarmányozására szánt termékeket érinti.

I.21. rovat

Tárgytalan.

I.22. rovat

A belső piacra: az Európai Unión belüli forgalomba hozatalra szánt valamennyi szállítmány esetében.

I.23. rovat

Összes csomag száma: a csomagok száma Ömlesztett szállítmányok esetében ez a rovat nem kötelező.

I.24. rovat

Mennyiség:

Teljes nettó tömeg: ez alatt a termékek saját, közvetlen konténerek és összes csomagolás nélkül tekintett tömege értendő.

Teljes bruttó tömeg: össztömeg kilogrammban. Ez alatt a termékek teljes, a közvetlen konténerekkel és összes csomagolással együtt, de a szállítókonténerek és egyéb szállító felszerelések nélkül tekintett tömege értendő.

I.25. rovat

Árumegnevezés: meg a Harmonizált Rendszer vonatkozó kódját (HR-kód), valamint a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben  (2) említett, a Vámigazgatások Világszervezete által meghatározott megnevezést. Ezt a vámleírást szükség esetén ki kell egészíteni a termékek osztályozásához szükséges kiegészítő információkkal.

Tüntesse fel a fajt, a termékek típusát, a csomagok számát, a csomagolás típusát, a tételszámot, a nettó tömeget és a végső fogyasztót (amennyiben a termékeket végső fogyasztók számára csomagolták).

Faj: a tudományos megnevezés vagy az európai uniós jogszabályoknak megfelelő meghatározás.

A csomagolás típusa: adja meg a csomagolás típusát az V. és a VI. mellékletben szereplő meghatározás és az ENSZ/CEFACT (a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével és az elektronikus üzletvitellel foglalkozó ENSZ-központ) 21. ajánlása szerint.

(1)   

A Tanács 1/2005/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).

(2)   

A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

II. rész: Bizonyítványozás

Ezt a részt a harmadik ország illetékes hatósága által a hatósági bizonyítvány aláírására az (EU) 2017/625 rendelet 88. cikk (2) bekezdés előírtak szerint felhatalmazott, bizonyítványt kiállító tisztviselőnek kell kitöltenie.II. rovat

Egészségügyi információ: kérjük, hogy ezt a részt a termékek jellegére vonatkozó, valamint az egyes harmadik országokkal kötött egyenértékűségi megállapodásokban vagy az Európai Unió egyéb jogszabályaiban, például a bizonyítvány kiállítása tekintetében meghatározott különleges európai uniós egészségügyi követelményeknek megfelelően töltsék ki.

Válassza ki a II.2.1., II.2.2., II.2.3. és II.2.4. pont közül azt, amely a termékkategóriának és a bizonyítvány okaként megjelölt veszélynek megfelel.

Amennyiben a hatósági bizonyítványt nem a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül nyújtják be, a nem releváns állításokat a bizonyítványt kiállító tisztviselőnek át kell húznia, kézjegyével kell ellátnia és le kell pecsételnie, vagy pedig azokat teljes egészében törölni kell a bizonyítványból.

Amennyiben a hatósági bizonyítványt a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül nyújtják be, a nem releváns állításokat át kell húzni, vagy teljes egészében törölni kell a bizonyítványból.

II.a. rovat

A bizonyítvány hivatkozási száma: az I.2. rovatban szereplő hivatkozási kód.

II.b. rovat

IMSOC hivatkozási szám: az I.2.a rovatban szereplő hivatkozási kód, csak a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében benyújtott hatósági bizonyítványok esetében kötelező.

A bizonyítványt kiállító tisztviselő:

a harmadik ország illetékes hatóságának azon tisztviselője, akit az illetékes hatóság hatósági bizonyítványok aláírására felhatalmazott: tüntesse fel a nevet nyomtatott nagybetűvel, a képesítést és a beosztást, adott esetben az azonosító számot, valamint az illetékes hatóság eredeti bélyegzőjét és az aláírás dátumát.( 1 ) A Bizottság (EU) 2019/1715 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet) (HL L 261., 2019.10.14., 37. o.).

( 2 ) A Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelete (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 442., 2020.12.30., 1. o.).

( 3 ) Az országnevek és kódok felsorolása itt található:http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.