02019R1715 — HU — 01.12.2021 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1715 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. szeptember 30.)

a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 261, 2019.10.14., 37. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/547 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 29.)

  L 109

60

30.3.2021


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 303, 25.11.2019, o 37 (2019/1715)
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1715 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. szeptember 30.)

a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)1. fejezet

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  

E rendelet meghatározza az alábbiakat:

a) 

a 178/2002/EK rendeletnek megfelelően meghatározandó, az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerrel (RASFF) kapcsolatos értesítések és kiegészítő információk küldésére alkalmazandó egyedi feltételek és eljárások;

b) 

az (EU) 2016/429 rendelet 22. cikkével összhangban a Bizottság által létrehozandó és működtetendő, a betegségek uniós szintű bejelentését és az uniós szintű jelentéstételt szolgáló számítógépes információs rendszer létrehozására és használatára irányuló eljárások;

c) 

az (EU) 2016/2031 rendeletnek megfelelően megállapítandó, az értesítések benyújtására vonatkozó egyedi szabályok, ideértve a határidőket is;

d) 

az (EU) 2017/625 rendeletben előírt hatósági ellenőrzések elvégzéséhez szükséges, a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerébe tartozó információk, adatok és dokumentumok számítógépes kezelésére és megosztására vonatkozó, alábbiakkal kapcsolatos szabályok:

i. 

az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikkében említett közös egészségügyi beléptetési okmány, illetve elektronikus megfelelőjének formátuma, valamint a benyújtására és használatára vonatkozó utasítások;

ii. 

az (EU) 2017/625 rendelet 75. cikkében említett, a vámhatóságok, az illetékes hatóságok és az egyéb hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó egységes rendelkezések;

iii. 

az (EU) 2017/625 rendelet 87. cikkében említett hatósági bizonyítványokhoz kapcsolódó elektronikus tanúsítványok kiadása és elektronikus aláírások használata;

iv. 

az (EU) 2017/625 rendelet IV. címében említett igazgatási segítségnyújtás és együttműködés keretében megvalósuló információcsere tekintetében az alábbiak szabványos formátuma;

— 
segítségnyújtás iránti megkeresések,
— 
gyakori és ismétlődő értesítések és válaszok,
v. 

az (EU) 2017/625 rendelet 103. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt összekötő szervek közötti kommunikációt lehetővé tevő műszaki eszközökre és eljárásokra vonatkozó előírások;

vi. 

az (EU) 2017/625 rendelet VI. címének IV. fejezetében említett hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének megfelelő működése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. 

„elem”: a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerébe integrált elektronikus rendszer;

2. 

„hálózat”: egy adott elemhez hozzáféréssel rendelkező tagok csoportja;

3. 

„a hálózat tagja”: olyan tagállami illetékes hatóság, a Bizottság, uniós ügynökség, harmadik országbeli illetékes hatóság vagy nemzetközi szervezet, amely legalább egy elemhez hozzáféréssel rendelkezik;

4. 

„kapcsolattartó pont”: a hálózat tagja által annak képviseletére kijelölt kapcsolattartó pont;

5. 

„tagállami nemzeti rendszer”: a valamely tagállam tulajdonában lévő, az (EU) 2017/625 rendelet hatálybalépése előtt létrehozott, a hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó adatok, információk és dokumentumok kezelésére és megosztására szolgáló, valamint az adatoknak az érintett elemmel való elektronikus megosztására képes számítógépes információs rendszer;

6. 

„nemzetközi szervezet”: az (EU) 2017/625 rendelet 121. cikkének g) pontjában felsorolt nemzetközileg elismert szerv vagy ahhoz hasonló kormányközi szervezet;

7. 

„iRASFF”: a 178/2002/EK rendelet 50. cikkében ismertetett élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerrel kapcsolatos eljárást, illetve az (EU) 2017/625 rendelet 102–108. cikkében ismertetett igazgatási segítségnyújtási és együttműködési eljárást végrehajtó elektronikus rendszer;

▼M1 —————

▼M1

9. 

„RASFF-hálózat”: a 178/2002/EK rendelet 50. cikke által létrehozott hálózatként működő sürgősségi riasztási rendszer az e cikk 15–20. pontjában említett értesítések céljára;

▼B

10. 

„igazgatási segítségnyújtási és együttműködési hálózat”: a Bizottságból és a tagállamok által az (EU) 2017/625 rendelet 103. cikkének (1) bekezdésével összhangban az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése céljából kijelölt összekötő szervekből álló hálózat;

▼M1

11. 

„csalás elleni hálózat”: a Bizottságból, az Europolból és a tagállamok által az (EU) 2017/625 rendelet 103. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 21. pontban meghatározott, csalásról szóló értesítésekkel kapcsolatos információcsere megkönnyítése céljából kijelölt összekötő szervekből álló hálózat;

12. 

„riasztási és együttműködési hálózat”: a RASFF-hálózatból, az igazgatási segítségnyújtási és együttműködési hálózatból és a csalás elleni hálózatból álló hálózat;

▼B

13. 

„egyablakos kapcsolattartó pont”: az egyes tagállamok RASFF és igazgatási segítségnyújtási és együttműködési kapcsolattartó pontjaiból álló kapcsolattartó pont, függetlenül attól, hogy fizikailag ugyanazon közigazgatási egységen belül található-e vagy sem;

▼M1

14. 

„meg nem felelésről szóló értesítés”: az iRASFF-rendszeren belüli értesítés az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott szabályoknak való olyan meg nem felelésről, amely nem jelent kockázatot a 178/2002/EK rendelet 50. cikke és a 183/2005/EK rendelet 29. cikke értelmében;

▼B

15. 

„riasztás”: az iRASFF-rendszeren belüli értesítés a 178/2002/EK rendelet 50. cikke és a 183/2005/EK rendelet 29. cikke értelmében vett, élelmiszerekből, élelmiszerekkel érintkező anyagokból és takarmányokból származó olyan súlyos közvetlen vagy közvetett kockázatról, amely a RASFF-hálózat többi tagja részéről gyors intézkedést igényel vagy igényelhet;

16. 

„tájékoztatás”: az iRASFF rendszeren belüli értesítés a 178/2002/EK rendelet 50. cikke és a 183/2005/EK rendelet 29. cikke értelmében vett, élelmiszerekből, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokból és takarmányokból származó olyan közvetlen vagy közvetett kockázatról, amely a RASFF-hálózat többi tagja részéről nem igényel gyors intézkedést;

17. 

„nyomon követésre vonatkozó tájékoztatás”: olyan termékkel kapcsolatos tájékoztatás, amelyet a RASFF-hálózat egy másik tagországában hoztak vagy hozhatnak forgalomba;

18. 

„figyelemfelhívó tájékoztatás”: olyan termékkel kapcsolatos tájékoztatás, amelyet:

i. 

vagy csak a hálózat értesítő tagországában forgalmaznak; vagy

ii. 

nem hoztak forgalomba; vagy

iii. 

már nem forgalmaznak;

19. 

„hírek”: az iRASFF rendszeren belüli értesítés a 178/2002/EK rendelet 50. cikke és a 183/2005/EK rendelet 29. cikke értelmében vett, élelmiszerekből, élelmiszerrel érintkező anyagokból vagy takarmányokból származó olyan kockázatról, amely hivatalos forrásból származik, azonban ellenőrizetlen információkat tartalmaz vagy egy még azonosítatlan terméket érint;

▼M1

20. 

„határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítés”: az iRASFF-rendszeren belüli értesítés az élelmiszerek, élelmiszerrel érintkező anyagok vagy takarmányok valamely tételének, szállítótartályának vagy szállítmányának a 178/2002/EK rendelet 50. cikke (3) bekezdése első albekezdése c) pontjában és a 183/2005/EK rendelet 29. cikkében említettek szerinti kockázat miatti visszafordításáról;

21. 

„csalásról szóló értesítés”: az iRASFF-rendszeren belüli olyan, meg nem felelésről szóló értesítés, amely vállalkozások vagy magánszemélyek által a vásárlók megtévesztése és jogtalan előny szerzése céljából gyaníthatóan szándékosan elkövetett és az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett szabályokat sértő cselekményhez kapcsolódik;

22. 

„eredeti értesítés”: meg nem felelésről szóló értesítés, riasztás, tájékoztatás, hírek, csalásról szóló értesítés vagy határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítés;

▼B

23. 

„kiegészítő értesítés”: az iRASFF rendszeren belüli olyan értesítés, amely az eredeti értesítéshez kapcsolódó kiegészítő információt tartalmaz;

24. 

„megkeresés”: az iRASFF rendszeren belül kezdeményezett olyan, igazgatási segítségnyújtás iránti megkeresés, amely eredeti vagy kiegészítő értesítésen alapul, és lehetővé teszi az (EU) 2017/625 rendelet 104–108. cikke szerinti információcserét;

25. 

„válasz”: az iRASFF rendszeren belül kezdeményezett olyan, igazgatási segítségnyújtás iránti megkeresésre adott válasz, amely eredeti vagy kiegészítő értesítésen alapul, és lehetővé teszi az (EU) 2017/625 rendelet 104–108. cikke szerinti információcserét;

26. 

„értesítő hálózati tag vagy kapcsolattartó pont”: az a hálózati tag vagy kapcsolattartó pont, amely értesítést küld egy másik hálózati tag vagy kapcsolattartó pont részére;

27. 

„értesített hálózati tag vagy kapcsolattartó pont”: az a hálózati tag vagy kapcsolattartó pont, amely értesítést kap egy másik hálózati tagtól vagy kapcsolattartó ponttól;

28. 

„megkeresett hálózati tag vagy kapcsolattartó pont”: az a hálózati tag vagy kapcsolattartó pont, amely részére egy másik hálózati tag vagy kapcsolattartó pont választ kérve küld értesítést;

29. 

„ADIS”: az (EU) 2016/429 rendelet 22. cikkével összhangban a Bizottság által létrehozandó és működtetendő, a betegségek uniós szintű bejelentését és az uniós szintű jelentéstételt szolgáló számítógépes információs rendszer;

30. 

„ADIS-hálózat”: a Bizottságból és az ADIS működtetéséért felelős tagállami illetékes hatóságokból álló hálózat;

31. 

„EUROPHYT”: az (EU) 2016/2031 rendelet 103. cikkével összhangban a Bizottság által létrehozandó és az EUROPHYT kitörési értesítések tagállamok általi benyújtására szolgáló hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréhez csatlakozó, illetve azzal kompatibilis elektronikus értesítési rendszer;

32. 

„EUROPHYT kitörési értesítés”: az EUROPHYT rendszer keretében benyújtandó értesítés a következő esetek valamelyikében:

a) 

az (EU) 2016/2031 rendelet 11. cikke első bekezdésének a) és b) pontjában említettek szerint az uniós zárlati károsító Unió területén való, hatóságilag megállapított jelenléte;

b) 

az (EU) 2016/2031 rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint az uniós zárlati károsítók jegyzékében nem szereplő károsító hatóságilag megállapított jelenléte;

c) 

az (EU) 2016/2031 rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint az uniós zárlati károsítók jegyzékében nem szereplő károsító Unió területén való jelenlétének, illetve oda való bekerülésének vagy az Unió területén való elterjedésének közvetlen veszélye;

d) 

az (EU) 2016/2031 rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint a védett zónás zárlati károsítók jegyzékében nem szereplő károsító hatóságilag megállapított jelenléte;

▼M1 —————

▼B

35. 

„EUROPHYT kitörési hálózat”: a Bizottságból és az EUROPHYT működéséért felelős tagállami illetékes hatóságokból álló hálózat;

36. 

„TRACES”: az (EU) 2017/625 rendelet 133. cikkének (4) bekezdésében említett, az adatok, információk és dokumentumok megosztására szolgáló számítógépes rendszer;

37. 

„TRACES hálózat”: a Bizottságból és a TRACES rendszer működéséért felelős tagállami illetékes hatóságokból álló hálózat;

38. 

„elektronikus aláírás”: a 910/2014/EU rendelet 3. cikkének 10. pontjában meghatározott elektronikus aláírás;

39. 

„fokozott biztonságú elektronikus aláírás”: az (EU) 2015/1506 végrehajtási határozat mellékletében megállapított technikai specifikációknak megfelelő elektronikus aláírás;

40. 

„minősített elektronikus aláírás”: a 910/2014/EU rendelet 3. cikkének 12. pontjában meghatározott elektronikus aláírás;

41. 

„fokozott biztonságú elektronikus bélyegző”: az (EU) 2015/1506 végrehajtási határozat mellékletében megállapított technikai specifikációknak megfelelő elektronikus bélyegző;

42. 

„minősített elektronikus bélyegző”: a 910/2014/EU rendelet 3. cikkének 27. pontjában meghatározott elektronikus bélyegző;

43. 

„minősített elektronikus időbélyegző”: a 910/2014/EU rendelet 3. cikkének 34. pontjában meghatározott elektronikus időbélyegző;

44. 

„ellenőrző pont”: az (EU) 2017/625 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ellenőrző pont;

45. 

„ellenőrző egység”: az érintett elem hatékony működtetéséhez szükséges technológiával és felszereléssel rendelkező olyan egység, amelyet e célra a következők valamelyikeként jelöltek ki:

a) 

„központi ellenőrző egység”: a tagállam központi illetékes hatósága esetében;

b) 

„regionális ellenőrző egység”: a tagállam valamely regionális illetékes hatósága esetében;

c) 

„helyi ellenőrző egység”: a tagállam valamely helyi illetékes hatósága esetében.

2. fejezet

Általános elvek és adatvédelem

3. cikk

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének elemei

(1)  

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere a következő elemekből áll:

a) 

iRASFF;

b) 

ADIS;

c) 

EUROPHYT;

d) 

TRACES.

(2)  
Az (1) bekezdésben említett elemeknek az e fejezetben megállapított általános elvekkel és adatvédelmi szabályokkal összhangban kell működniük.

4. cikk

Elemek, hálózatok és kapcsolattartó pontok

(1)  
Minden egyes elemnek rendelkeznie kell egy hálózattal, amelyben a Bizottság is részt vesz.
(2)  
A hálózat minden egyes tagja kijelöl legalább egy kapcsolattartó pontot, valamint tájékoztatja a Bizottság kapcsolattartó pontját erről a kijelöléséről és a szóban forgó kapcsolattartó pont elérhetőségeiről. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottság kapcsolattartó pontját az ezzel kapcsolatban bekövetkező bármilyen változásról.
(3)  
A Bizottság kapcsolattartó pontja kezeli és naprakészen tartja, valamint a hálózat minden tagja számára elérhetővé teszi a kapcsolattartó pontok jegyzékét.
(4)  

A Bizottság irányítási struktúrát hoz létre a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere fejlesztésének irányítása, prioritásainak meghatározása és megfelelő végrehajtásának nyomon követése céljából. Az irányítási struktúra a következőkből áll:

a) 

műveleti irányító testület, amely a tagállamokkal együttműködésben évente legalább egyszer megvitatja az egyes elemekkel kapcsolatos prioritásokat és fejlesztéseket;

b) 

a műveleti irányító testületen belül működő alcsoportok, amelyek rendszeresen megvitatják az egyes elemek egyedi funkcióival kapcsolatos prioritásokat és fejlesztéseket.

5. cikk

Az adatokkal, információkkal és dokumentumokkal kapcsolatos tulajdonjogok és felelősségi körök

(1)  
A hálózati tag kapcsolattartó pontja vagy a felelősségi körében eljáró felhasználók által az érintett elembe bevitt vagy azon belül előállított adatok, információk és dokumentumok az egyes hálózati tagok tulajdonát képezik, és azokért ők tartoznak felelősséggel.
(2)  
Az egyes aláírók, azon illetékes hatóságok, amelyhez valamely aláírás tartozik, illetve az elektronikus bélyegzőt létrehozó illetékes hatóságok tulajdonát képezi a dokumentumok azon része, amelyet a TRACES rendszer keretében aláírtak vagy bélyegzővel láttak el, és azért ők tartoznak felelősséggel.
(3)  
Amennyiben a TRACES rendszer keretében egynél több aláíró ír alá egy dokumentumot, az egyes aláírók tulajdonát képezi a dokumentum általuk aláírt része, és azért ők tartoznak felelősséggel.

6. cikk

Az elemek összekapcsolása

(1)  

Az elemek összekapcsolása a következő célokat szolgálja:

a) 

az adatok, információk és dokumentumok egy vagy több elemen belüli kiegészítése olyan adatokkal, információkkal vagy dokumentumokkal, amelyeket egy másik elem már tartalmaz; és

b) 

a feladataik ellátásához szükséges releváns és naprakész információk egyes hálózati tagok rendelkezésére bocsátása az e rendeletben az egyes elemek tekintetében meghatározott szabályokkal összhangban; valamint

c) 

a következő eljárások támogatása és működtetése:

i. 

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett állat- és árukategóriák szállítmányain végzett azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakorisági arányának meghatározására és módosítására szolgáló eljárások;

ii. 

az említett cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett állat- és árukategóriák szállítmányain végzett azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakoriságának alkalmazására szolgáló eljárások;

iii. 

a szóban forgó rendelet 65. cikkének (6) bekezdésében említett meg nem felelés gyanúja esetén az illetékes hatóságok által összehangoltan végzett fokozott hatósági ellenőrzések.

(2)  

Az elemek (1) bekezdésben említett összekapcsolása a következők összekapcsolását foglalja magában:

a) 

iRASFF és TRACES, lehetővé téve a határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítésekkel és a közös egészségügyi beléptetési okmányokkal kapcsolatos adatcserét;

▼M1

b) 

EUROPHYT és TRACES, lehetővé téve az EUROPHYT kitörési értesítésekkel kapcsolatos adatcserét;

c) 

iRASFF és TRACES, lehetővé téve a vállalkozóknak az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésében említett szabályoknak való korábbi megfelelésével kapcsolatos adatcserét;

▼M1

d) 

ADIS és TRACES, lehetővé téve az uniós értesítésekkel kapcsolatos adat- és információcserét.

▼B

7. cikk

Az elemek és más elektronikus rendszerek közötti elektronikus adatcsere

(1)  

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere és az egyéb elektronikus rendszerek, köztük a tagállami nemzeti rendszerek közötti adatcserék:

a) 

az elem szempontjából releváns nemzetközi szabványokon alapulnak, valamint XML, CMS vagy PDF formátumot használnak;

b) 

egyedi adatszótárakat használnak, és az adott elem tekintetében előírt egyedi üzleti szabályokat alkalmaznak.

(2)  

A Bizottság a következőkről tájékoztatja a tagállamokat, illetve a következőket bocsátja a tagállamok rendelkezésére:

a) 

a 6. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakorisága;

b) 

a 6. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában említett, az illetékes hatóságok által összehangoltan végzett fokozott hatósági ellenőrzések gyakorisági aránya és eredménye;

c) 

az (1) bekezdés b) pontjában említett adatszótárak és üzleti szabályok.

(3)  
A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben kidolgoz egy szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást, amely az adott elem és az egyéb elektronikus rendszerek, köztük a tagállami nemzeti rendszerek közötti elektronikus adatcsere fenntartását szabályozza.

8. cikk

A Bizottság kötelezettségei és jogai

(1)  
A Bizottság gondoskodik az elemek szoftvereinek és informatikai infrastruktúrájának működéséről, fenntartásáról, támogatásáról és bármilyen szükséges frissítéséről vagy fejlesztéséről.
(2)  

A Bizottság az egyes elemeken belül hozzáféréssel rendelkezik minden adathoz, információhoz és dokumentumhoz annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje az azokon belül rögzített vagy létrejött adatok, információk és dokumentumok megosztását az olyan tevékenységek azonosítása céljából, amelyek nem vagy feltehetően nem felelnek meg az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett szabályoknak, valamint amelyek

a) 

egynél több tagállamra kiterjedő következményekkel járnak vagy járhatnak; vagy

b) 

egynél több tagállamban folynak vagy vélhetően folyhatnak.

9. cikk

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréhez a harmadik országok és nemzetközi szervezetek számára adható részleges hozzáférés biztosításának feltételei

(1)  

A Bizottság kellően indokolt kérelem alapján a tagállamokkal együttműködésben részleges hozzáférést adhat valamely harmadik ország illetékes hatósága vagy valamely nemzetközi szervezet számára egy vagy több elem funkcióihoz, valamint az oda bevitt vagy ott előállított konkrét adatokhoz, információkhoz és dokumentumokhoz, feltéve, hogy a kérelmező bizonyítja, hogy a szóban forgó elem tekintetében eleget tesz a következő követelményeknek:

a) 

rendelkezik az ahhoz szükséges jogi és működési kapacitással, hogy szükség esetén indokolatlan késlekedés nélkül segítséget nyújtson azon elem megfelelő működésének biztosításához, amelyhez részleges hozzáférést kértek;

b) 

e célra kijelölt egy kapcsolattartó pontot.

(2)  
Az (1) bekezdésben említett részleges hozzáférés keretében nem biztosítható hozzáférés az azon elem(ek)en belül kezelt személyes adatokhoz, amely(ek)hez részleges hozzáférést biztosítottak.
(3)  
A (2) bekezdéstől eltérve részleges hozzáférés keretében akkor biztosítható hozzáférés a személyes adatokhoz, ha a kérelmező harmadik ország vagy nemzetközi szervezet teljesíti a személyes adatok jogszerű továbbításának az (EU) 2016/679 és az (EU) 2018/1725 rendeletben meghatározott feltételeit.

10. cikk

Személyes adatok kezelése

(1)  

A személyes adatok minden elemen belül hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végrehajtása céljából kezelhetők. A személyes adatok különösen a következő kategóriák egyikéhez tartoznak:

a) 

kapcsolattartó pontok, vállalkozók, importőrök, exportőrök, szállítók és laboratóriumi asszisztensek, ha a személyes adatokat az uniós jog írja elő;

b) 

az egyes elemek felhasználói.

(2)  
A személyes adatok e rendelet szerinti kezelése során a tagállamoknak meg kell felelniük az (EU) 2016/679 rendeletnek és az (EU) 2016/680 irányelvnek, a Bizottságnak pedig meg kell felelnie az (EU) 2018/1725 rendeletnek.

11. cikk

Adatkezelők és közös adatkezelés

(1)  
A Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok közös adatkezelői szerepkört töltenek be az egyes elemeken belül folytatott adatkezelési műveletekben.
(2)  

A Bizottság felelőssége az alábbiakra terjed ki:

a) 

az érintettek számára jogaik gyakorlását lehetővé tevő technikai eszközök meghatározása és végrehajtása, valamint annak biztosítása, hogy az említett jogokat az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban gyakorolják;

b) 

az egyes elemeken belül végzett adatkezelés biztonságának az (EU) 2018/1725 rendelet 33. cikke szerinti biztosítása;

c) 

azon alkalmazottak és külső szolgáltatók kategóriáinak meghatározása, akiktől hozzáférés kérhető az elemekhez;

d) 

az (EU) 2018/1725 rendelet 34. cikkével összhangban az európai adatvédelmi biztos értesítése, illetve az említett rendelet 35. cikkével összhangban az érintett tájékoztatása az elemeken belüli minden adatvédelmi incidensről;

e) 

az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban annak biztosítása, hogy személyzete és a külső szolgáltatók feladataik ellátásához megfelelő képzésben részesüljenek.

(3)  

A tagállami illetékes hatóságok felelőssége az alábbiakra terjed ki:

a) 

annak biztosítása, hogy az érintettek az (EU) 2016/679 rendeletnek és e rendeletnek megfelelően gyakorolhassák jogaikat;

b) 

a személyes adatok biztonságának és bizalmas jellegének az (EU) 2016/679 rendelet IV. fejezetének 2. szakasza szerinti biztosítása;

c) 

a személyzet egyes elemekhez hozzáférő tagjainak kijelölése;

d) 

az (EU) 2016/679 rendelettel és adott esetben az (EU) 2016/680 irányelvvel összhangban annak biztosítása, hogy a személyzet egyes elemekhez hozzáférő tagjai feladataik ellátásához megfelelő képzésben részesüljenek.

(4)  
A tagállami illetékes hatóságok ugyanazon tagállamon belül különböző közös adatkezelőket jelölhetnek ki a (3) bekezdésben említett kötelezettségek közül egy vagy több teljesítése céljából.

3. fejezet

Elemek, hálózatok és kapcsolattartó pontok

1. szakasz

iRASFF

▼M1

12. cikk

A bizonyos típusú információk cseréjéért felelős összekötő szervek

A tagállamok közlik, hogy az (EU) 2017/625 rendelet 103. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt összekötő szervek közül melyek felelnek a csalásról szóló értesítésekkel kapcsolatos információcseréért.

▼B

13. cikk

Egyablakos kapcsolattartó pont

(1)  

Az egyes tagállamokban az egyablakos kapcsolattartó pont felelőssége az alábbiakra terjed ki:

a) 

a releváns információknak a joghatóságán belül található valamennyi érintett illetékes hatóság közötti zavartalan cseréjét szolgáló hatékony mechanizmusok létrehozása, amelyek a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében lehetővé teszik az értesítések, megkeresések és válaszok azonnali továbbítását az illetékes hatóságok számára, valamint megfelelően rendszerezve tárolják az értékesítéseket, megkereséseket és válaszokat;

b) 

az értesítések, megkeresések és válaszok elkészítését és továbbítását, valamint a riasztási és együttműködési hálózat többi tagjától érkező értesítések, megkeresések és válaszok értékelését és terjesztését illetően meghatározza saját és a joghatóságán belül található érintett illetékes hatóságok feladat- és felelősségi köreit.

▼M1

(2)  
A tagállamok csalás elleni hálózatuk kapcsolattartó pontját integrálhatják az egyablakos kapcsolattartó pontjukba.

▼B

(3)  
A RASFF-hálózaton belüli kommunikációt az egyablakos kapcsolattartó ponton keresztül kell folytatni.

14. cikk

A riasztási és együttműködési hálózat tagjainak feladatai

(1)  
A riasztási és együttműködési hálózat tagjai a joghatóságuk alá tartozó területen biztosítják a hálózat hatékony működését.
(2)  
A riasztási és együttműködési hálózat kijelölt kapcsolattartó pontjai részletes tájékoztatást nyújtanak a Bizottság kapcsolattartó pontja számára a kijelölt kapcsolattartó pontot működtető személyekről és elérhetőségükről. Ehhez a Bizottság által rendelkezésre bocsátott kapcsolattartói adatközlő sablont kell használni.
(3)  
A RASFF-hálózat kapcsolattartó pontjai gondoskodnak arról, hogy egy ügyeletes tisztviselő a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető legyen veszélyhelyzeti kommunikáció esetére.

15. cikk

Információcsere az iRASFF keretében

(1)  
A riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontjai közötti, a 178/2002/EK rendelet 50. cikkében és az (EU) 2017/625 rendelet IV. címében foglaltakat célzó információcsere kizárólag az iRASFF keretében, értesítések, megkeresések és válaszok formájában mehet végbe.
(2)  
A riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontjai az adott termék, kockázat(ok), meg nem felelési esetek és feltételezett csalás egyértelmű azonosításának érdekében kitöltik az értesítés vonatkozó részeit, lehetőség szerint a nyomonkövethetőséghez szükséges információkkal szolgálnak és azonosítják az értesítés vagy megkeresésre adott válasz nyomon követéséért felelős kapcsolattartó pontokat.
(3)  
Az értesítések küldése eredeti és kiegészítő értesítések formájában történhet.
(4)  
A megkeresésekben és a válaszokban meg kell jelölni, hogy a megkeresést vagy a választ a riasztási és együttműködési hálózat mely kapcsolattartó pontjához/pontjaihoz intézik.

16. cikk

Meg nem felelésről szóló értesítések

(1)  

A riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontjai indokolatlan késedelem nélkül megosztják a meg nem felelésről szóló értesítéseket, ideértve legalább a következőket:

a) 

az értesítéssel foglalkozó illetékes hatóság neve, amennyiben nem azonos a kapcsolattartó ponttal;

b) 

a esetleges meg nem felelés leírása;

c) 

lehetőség szerint az esetleges meg nem felelésben érintett vállalkozók azonosítása;

d) 

az érintett állatokkal vagy árukkal kapcsolatos adatok;

e) 

a feltételezett kockázatokkal kapcsolatos minden információ;

f) 

annak feltüntetése, hogy az értesítés a csalárd gyakorlatokból fakadó esetleges meg nem felelés esetére vonatkozik-e.

(2)  
A Bizottság kapcsolattartó pontja a meg nem felelésről szóló értesítések megosztását követően indokolatlan késedelem nélkül ellenőriz minden ilyen értesítést.

17. cikk

Riasztások

(1)  
A RASFF-hálózat kapcsolattartó pontjai indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben a kockázat bejelentésétől számított 48 órán belül riasztást küldenek a Bizottság kapcsolattartó pontjának.
(2)  
A riasztásoknak a 16. cikk (1) bekezdésében előírt minden rendelkezésre álló információt, valamint a kockázatra és a kockázat forrását jelentő termékre vonatkozó minden információt tartalmazniuk kell. Az azonban, hogy nem gyűjtöttek össze minden releváns információt, nem késleltetheti indokolatlanul a riasztás elküldését.
(3)  
A Bizottság kapcsolattartó pontja ellenőrzi a riasztásokat és a beérkezésüktől számított 24 órán belül továbbítja az ilyen értesítéseket a riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontjai számára.
(4)  
A Bizottság hivatali idején kívül a hálózat kapcsolattartó pontjai a riasztás vagy a riasztáshoz kapcsolódó kiegészítő értesítés elküldését telefonon jelentik be a Bizottság kapcsolattartó pontjának ügyeleti telefonszámán, és meghatározzák, hogy a RASFF-hálózat mely tagországai érintettek. A Bizottság kapcsolattartó pontja a RASFF-hálózat érintett kapcsolattartó pontjait azok ügyeleti telefonszámán tájékoztatja.

18. cikk

Tájékoztatások

(1)  
A RASFF-hálózat kapcsolattartó pontjai indokolatlan késedelem nélkül elküldik a tájékoztatást a Bizottság kapcsolattartó pontjának.
(2)  
A tájékoztatásoknak a 16. cikk (1) bekezdésében előírt minden rendelkezésre álló információt, valamint a veszélyre és a veszély forrását jelentő termékre vonatkozó minden információt tartalmazniuk kell.
(3)  
A Bizottság kapcsolattartó pontja ellenőrzi a tájékoztatásokat és a beérkezésüket követően indokolatlan késedelem nélkül továbbítja az ilyen értesítéseket a riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontjai számára.

19. cikk

Hírek

(1)  
A riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontjai híreket küldhetnek a Bizottság kapcsolattartó pontja számára.
(2)  
A híreknek a 16. cikk (1) bekezdésében előírt valamennyi információt tartalmazniuk kell, ha azok rendelkezésre állnak.
(3)  
A Bizottság kapcsolattartó pontja ellenőrzi a híreket, és a beérkezésüket követően indokolatlan késedelem nélkül továbbítja az ilyen értesítéseket a riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontjai számára.

20. cikk

Határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítések

(1)  
A RASFF-hálózat kapcsolattartó pontjai indokolatlan késedelem nélkül elküldik a határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítéseket a riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontjainak.
(2)  
A határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítéseknek a 16. cikk (1) bekezdésében előírt minden rendelkezésre álló információt, valamint a kockázatra és a kockázat forrását jelentő termékre vonatkozó minden információt tartalmazniuk kell.
(3)  
A (2) bekezdésben említett információkat a TRACES rendszeren keresztül továbbítani kell az összes határállomásnak.
(4)  
A Bizottság kapcsolattartó pontja a határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítések továbbítását követően indokolatlan késedelem nélkül ellenőriz minden ilyen értesítést.

▼M1

21. cikk

Csalásról szóló értesítések

(1)  

A csalás elleni hálózat kapcsolattartó pontjai megosztják egymással a csalásról szóló értesítéseket, ideértve legalább a következőket:

a) 

a 16. cikk (1) bekezdésében előírt összes információ;

b) 

a feltételezett csalárd gyakorlat leírása;

c) 

lehetőség szerint az érintett vállalkozók azonosítása;

d) 

információ arról, hogy van-e folyamatban rendőrségi vagy igazságügyi nyomozás a feltételezett csalárd gyakorlat tekintetében;

e) 

a bűnüldöző vagy igazságügyi hatóságoktól származó utasításokkal kapcsolatos információk, amint azok rendelkezésre állnak és közzétehetők.

(2)  
A csalás elleni hálózat kapcsolattartó pontjai indokolatlan késedelem nélkül közölnek minden, egészségügyi kockázattal kapcsolatos információt a RASFF-hálózat kapcsolattartó pontjaival.
(3)  
A Bizottság kapcsolattartó pontja a csalásról szóló értesítések megosztását követően indokolatlan késedelem nélkül ellenőriz minden ilyen értesítést.

▼B

22. cikk

Kiegészítő értesítések

(1)  
Amennyiben a riasztási és együttműködési hálózat egy tagja az eredeti értesítéshez kapcsolódó további információkkal rendelkezik, az érintett kapcsolattartó pont(ok) haladéktalanul kiegészítő értesítést küldenek az említett hálózatnak.
(2)  
Amennyiben az (1) bekezdésben említett valamely kapcsolattartó pont az eredeti értesítés kapcsán kiegészítő információkat kért, a riasztási és együttműködési hálózat az ilyen információkat a lehetőségekhez mérten és indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátja.
(3)  
Amennyiben a RASFF-hálózat egy tagja az eredeti értesítés kézhezvételét követően a 178/2002/EK rendelet 50. cikkének (5) bekezdésével összhangban intézkedést hoz, annak kapcsolattartó pontja haladéktalanul részletes kísérő értesítést küld a riasztási és együttműködési hálózat részére.
(4)  

Amennyiben a (3) bekezdésben említett intézkedés keretében a terméket feltartóztatják és visszaküldik a RASFF-hálózat egy másik tagországában található feladónak,

a) 

az intézkedést hozó hálózati tag a visszaküldött termékről kiegészítő értesítés útján megküldi a releváns információkat, kivéve, ha ezt az információt az eredeti értesítés már teljes mértékben tartalmazta;

b) 

a másik hálózati tag kiegészítő értesítés útján információkkal szolgál a visszaküldött termék kapcsán hozott intézkedésről.

(5)  
Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a kiegészítő értesítés révén az eredeti értesítés besorolása riasztásra vagy tájékoztatásra változik, a riasztási és együttműködési hálózat tagja ellenőrzés céljából azt megküldi a Bizottság kapcsolattartó pontjának, majd a 17. vagy 18. cikkben megállapított határidőn belül továbbítja a riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontjai részére.

23. cikk

Az iRASFF keretében küldött értesítésekhez való hozzáférés

(1)  
A riasztási és együttműködési hálózat minden tagja hozzáféréssel rendelkezik a riasztásokhoz, tájékoztatásokhoz, hírekhez és a határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítésekhez.
(2)  
A Bizottság 8. cikk (2) bekezdése szerinti hozzáférési jogának sérelme nélkül kizárólag a riasztási és együttműködési hálózat értesítő, értesített vagy megkeresett tagja rendelkezhet hozzáféréssel a meg nem felelésről szóló értesítésekhez. A hálózat többi tagja azonban hozzáféréssel rendelkezik a 16. cikk (1) bekezdésének a), b) és e) pontjában említett információkhoz.

▼M1

(3)  
A Bizottság 8. cikk (2) bekezdése szerinti hozzáférési jogának sérelme nélkül kizárólag a csalás elleni hálózat értesítő, értesített vagy megkeresett tagja rendelkezhet hozzáféréssel a csalásról szóló értesítésekhez.

▼B

24. cikk

Az értesítések ellenőrzése és közzététele

(1)  

Az értesítéseknek a Bizottság kapcsolattartó pontja általi ellenőrzése a következőkre terjed ki:

a) 

az értesítés hiánytalansága és olvashatósága;

b) 

az értesítést alátámasztó jogalap helyessége; a tévesen megadott jogalap azonban nem gátolhatja meg az értesítések elküldését, ha kockázatot azonosítottak;

c) 

annak megállapítása, hogy az értesítés a RASFF-hálózat hatáskörébe tartozik-e;

d) 

annak ellenőrzése, hogy az értesítésben szereplő alapvető információk nyelvezete a riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontja számára könnyen érthető-e;

e) 

az e rendeletnek való megfelelés;

f) 

az értesítésekben esetleg ismétlődően előforduló vállalkozók és/vagy veszélyek és/vagy származási országok.

▼M1

(2)  
Az (1) bekezdéstől eltérve a meg nem felelésről, a csalásról és a határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítések ellenőrzése az említett bekezdés b), c) és e) pontjára terjed ki.

▼B

(3)  
Mihelyt a Bizottság kapcsolattartó pontja az (1) és (2) bekezdéssel összhangban ellenőrizte az értesítést, összefoglalót tehet közzé a riasztásokról, a tájékoztatásokról, a határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítésekről és a meg nem felelésről szóló értesítésekről, információkkal szolgálva az értesítés besorolásáról és helyzetéről, az azonosított termékről és kockázat(ok)ról, a származási országról, a termék forgalmazásának helye szerinti országokról, az értesítő hálózati tagról, az értesítés alapjáról és a meghozott intézkedésekről.
(4)  
A Bizottság éves jelentés tesz közzé az iRASFF-rendszer keretében továbbított értesítésekről.

25. cikk

Az értesítések visszavonása és módosítása

(1)  

Amennyiben a meghozandó intézkedés a jelek szerint megalapozatlan információkon alapul, vagy az értesítést tévesen küldték, a riasztási és együttműködési hálózat bármely kapcsolattartó pontja kérheti

▼M1

a) 

az értesítő kapcsolattartó pontot, hogy vonja vissza a meg nem felelésről szóló értesítést, a csalásról szóló értesítést vagy a kiegészítő értesítést;

▼B

b) 

az értesítő kapcsolattartó pont beleegyezésével a Bizottság kapcsolattartó pontját, hogy vonja vissza a riasztást, a tájékoztatást, a határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítést vagy a híreket.

(2)  
A riasztási és együttműködési hálózat bármely kapcsolattartó pontja az értesítő kapcsolattartó pont beleegyezésével kérheti valamely értesítés módosítását.
(3)  
A kísérő értesítés nem minősül az értesítés módosításának, és ezért hálózat többi tagjának belegyezése nélkül továbbítható, kivéve, ha az ilyen kiegészítő értesítés módosítja az értesítés besorolását.

26. cikk

Az értesítések lezárása és a személyes adatok tárolásának időtartama

(1)  

Az értesítések az iRASFF-rendszeren belül automatikusan lezárulnak, ha

a) 

nincsenek függőben utólagos megkeresések; vagy

b) 

minden megkeresésre érkezett válasz; vagy

c) 

az utolsó megkeresésre annak továbbításától számított hat hónapon belül nem érkezett válasz.

(2)  
A lezárt értesítésekben szereplő személyes adatok legfeljebb 10 évig tárolhatók.

27. cikk

Információcsere harmadik országokkal

(1)  
Amennyiben a riasztás, a tájékoztatás vagy a határátkelőhelyen történt visszafordításról szóló értesítés tárgyát képező termék olyan harmadik országból származik vagy azt olyan harmadik országban forgalmazzák, amely nem rendelkezik hozzáféréssel az iRASFF- vagy a TRACES rendszerhez, a Bizottság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adott harmadik országot.

▼M1

(2)  
Amennyiben a meg nem felelésről vagy a csalásról szóló értesítés tárgyát képező termék olyan harmadik országból származik vagy azt olyan harmadik országban forgalmazzák, amely nem rendelkezik hozzáféréssel az iRASFF- vagy a TRACES rendszerhez, a Bizottság tájékoztathatja az adott harmadik országot.

▼B

28. cikk

Az iRASFF-rendszerhez kapcsolódó készenléti rendelkezések

(1)  

Amennyiben az iRASFF-rendszer nem érhető el:

a) 

a RASFF-hálózat kapcsolattartó pontjai a riasztás vagy a riasztáshoz kapcsolódó kiegészítő értesítés e-mailben való elküldését telefonon jelentik be a Bizottság kapcsolattartó pontjának ügyeleti telefonszámán. A Bizottság kapcsolattartó pontja a RASFF-hálózat azon kapcsolattartó pontjait, amelyek kiegészítést kértek, azok ügyeleti telefonszámán tájékoztatja;

b) 

az ISE-hálózat kapcsolattartó pontjai e-mailben cserének információt;

▼M1

c) 

a csalás elleni hálózat kapcsolattartó pontjai e-mailben cserélnek információt a csalásról szóló értesítésekről;

▼B

d) 

a b) és c) pontban említett információcserék nem válthatnak ki megkeresési vagy válaszadási mechanizmust.

(2)  
Amint az iRASFF-rendszer ismét elérhetővé válik, a riasztási és együttműködési hálózat kapcsolattartó pontjai beviszik a rendszerbe az azon kívül megosztott információkat.

▼M1

2. SZAKASZ

ADIS

29. cikk

ADIS-hálózat

(1)  
Az ADIS-hálózat egyes tagjai kijelölnek legalább egy kapcsolattartó pontot, amely felelős az (EU) 2020/2002 bizottsági végrehajtási rendelet ( 1 ) 3., 4., 6., 7., 8., 11. és 13. cikkével összhangban az uniós szintű bejelentéssel és uniós szintű jelentéstétellel kapcsolatos adatoknak és információknak az ADIS keretében történő benyújtásáért.
(2)  
Az ADIS-hálózat kapcsolattartó pontjai az ADIS-rendszeren belül kezelik és naprakészen tartják a saját tagállamuk által létrehozott és az (EU) 2020/2002 végrehajtási rendelet IV. mellékletében foglalt bejelentési és jelentéstételi régiók jegyzékét.

29a. cikk

A személyes adatok tárolásának időtartama

A 29. cikk (1) bekezdésében említett uniós szintű bejelentésekből és uniós szintű jelentéstételből származó személyes adatokat az ADIS-rendszer legfeljebb 10 évig tárolja.

29b. cikk

Az ADIS-rendszerhez kapcsolódó készenléti rendelkezések

(1)  
Ha az ADIS-rendszer nem áll rendelkezésre, az ADIS-hálózat kapcsolattartó pontjai a 29. cikk (1) bekezdésében említett uniós szintű bejelentésekre és uniós szintű jelentéstételre vonatkozó adatokat és információkat e-mailben vagy a Bizottság honlapján meghatározott más módon nyújtják be.
(2)  
Amint az ADIS-rendszer ismét elérhetővé válik, az ADIS-hálózat kapcsolattartó pontjai beviszik a rendszerbe az azon kívül benyújtott adatokat és információkat.

▼B

3. szakasz

EUROPHYT

▼M1

30. cikk

EUROPHYT kitörési hálózat

Az EUROPHYT kitörési hálózat minden egyes tagja kijelöl egy kapcsolattartó pontot, amely felelős az EUROPHYT kitörési értesítéseknek az EUROPHYT-ben történő benyújtásáért.

▼M1 —————

▼B

32. cikk

Az EUROPHYT kitörési értesítések EUROPHYT kitörési hálózathoz történő benyújtása

(1)  
Az EUROPHYT-hálózat kapcsolattartó pontjai az EUROPHYT-rendszer keretében az (EU) 2016/2031 rendelet 11. cikke első bekezdésnek a) és b) pontjában, 29. cikkének (1) bekezdésében, 30. cikkének (1) bekezdésében és 33. cikkének (1) bekezdésében említett valamely károsító jelenléte illetékes hatósági szerv általi hivatalos megerősítésének napjától számított legfeljebb nyolc munkanap elteltével kitörési értesítést küldenek, amely legalább az e rendelet I. mellékletének 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.4. és 8. pontjában meghatározott információkat tartalmazza.
(2)  
Amennyiben az (1) bekezdésnek megfelelően hivatalosan megerősítik egy károsító jelenlétét, az értesítésnek az I. melléklet 5.6. pontjában meghatározott információkat is tartalmaznia kell.
(3)  
A hálózat kapcsolattartó pontjai az EUROPHYT keretében az (1) bekezdésben említett időponttól számított legfeljebb harminc nap elteltével értesítést nyújtanak be, amely tartalmazza az I. melléklet 1.2., 3.2., 4.2., 4.3., 4.4., 5.3–5.6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.6., 6.7., 7.1–7.6., 9. és 10. pontjában meghatározott információkat.
(4)  
Az EUROPHYT-hálózat kapcsolattartó pontjai azonnal frissítik az (1) és (3) bekezdésben említett értesítéseket, amint ellenőrizték a rendelkezésükre bocsátott releváns új információkat, illetve amint az illetékes hatóság új intézkedéseket hozott.

▼M1 —————

▼B

34. cikk

A személyes adatok tárolásának időtartama az EUROPHYT kitörési értesítések esetében

Az EUROPHYT-rendszer az EUROPHYT kitörési értesítésekből származó személyes adatokat legfeljebb 10 évig tárolja.

4. szakasz

TRACES

▼M1

35. cikk

TRACES hálózat

A 4. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a TRACES hálózat minden tagja kijelöl egy vagy több kapcsolattartó pontot az (EU) 2017/625 rendelet 132. cikke d) pontjában és 133. cikkében, valamint a TRACES rendszerre hivatkozó más uniós jogszabályokban előírt funkciók tekintetében.

▼B

36. cikk

Adatokhoz, információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés a TRACES rendszerben

(1)  
Minden vállalkozó hozzáféréssel rendelkezik a TRACES rendszerben általa kezelt, előállított és továbbított adatokhoz, információkhoz és dokumentumokhoz.
(2)  
Minden illetékes hatóság hozzáféréssel rendelkezik a TRACES rendszerben a felelősségi körében – akár a saját személyzete, akár a TRACES rendszerben általa kezelt vállalkozók által – kezelt, előállított és továbbított adatokhoz, információkhoz és dokumentumokhoz.
(3)  
Amennyiben a TRACES rendszerben egynél több illetékes hatóság kezeli, állítja elő vagy továbbítja az adatokat, információkat és dokumentumokat, azok hozzáféréssel rendelkeznek minden ilyen adathoz, információhoz és dokumentumhoz.
(4)  
A Bizottság 8. cikk (2) bekezdése szerinti hozzáférési jogának sérelme nélkül, azok a jogalanyok, amelyek nem működtek közre a TRACES rendszerben található adatok, információk és dokumentumok kezelésében, előállításában vagy továbbításában, illetve nem vesznek részt az adott forgalomba hozatalban vagy szállításban, nem férhetnek hozzá az ilyen adatokhoz, információkhoz vagy dokumentumokhoz.
(5)  
E cikk (4) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok hozzáférnek a szállítmány beléptetését megtagadó határozatokkal vagy az intézkedést elrendelő végzéssel kapcsolatos olyan adatokhoz, információkhoz és dokumentumokhoz, amelyeket az (EU) 2017/625 rendelet 66. cikkének (5) bekezdésével összhangban rögzítettek a TRACES rendszerben.

37. cikk

A TRACES rendszer és más elektronikus rendszerek közötti adatcsere

(1)  
A TRACES rendszer és más elektronikus rendszerek, köztük a tagállami nemzeti rendszerek közötti adatcserék összehangoltak, kölcsönösek és az ENSZ/CEFACT, IPPC és OIE szabványokon alapulnak.
(2)  
A TRACES rendszer és a tagállami nemzeti rendszerek közötti adatcserék során a TRACES rendszerben megadott referenciaadatokat kell használni.

38. cikk

A tagállami hatóságok közötti, az Unióba beléptetett szállítmányokkal kapcsolatos együttműködés

(1)  

Az (EU) 2017/625 rendelet 75. cikkének (1) bekezdésében előírt együttműködés céljából a tagállami vámhatóságok hozzáférnek a harmadik országokból származó, Unióba beléptetett állatokkal és árukkal kapcsolatos adatokhoz, információkhoz és dokumentumokhoz, valamint az említett rendelet II. címének V. fejezete alapján végzett hatósági ellenőrzések alapján hozott határozatokhoz a következőkön keresztül:

a) 

TRACES rendszer vagy a tagállami nemzeti rendszerek; vagy

b) 

a 70/2008/EK határozatban említett elektronikus vámrendszereken alapuló és a TRACES rendszerrel összekapcsolt uniós egyablakos vámügyi ügyintézési környezet.

(2)  
Amennyiben az (1) bekezdésben említett hozzáférés nem biztosított, a tagállamok indokolatlan késedelem nélkül gondoskodnak arról, hogy vámhatóságaik és illetékes hatóságaik kölcsönösen és időben megosszák a vonatkozó adatokat, információkat és dokumentumokat.

▼M1

39. cikk

Az elektronikus bizonyítványok kiállítása és az elektronikus aláírások használata állat- és áruszállítmányok Unióba történő beléptetéséhez

(1)  

Az Unióba beléptetett állatok és áruk szállítmányaira vonatkozó elektronikus állategészségügyi bizonyítványok, hatósági bizonyítványok és állategészségügyi/hatósági bizonyítványoknak eleget kell tenniük a következő követelményeknek:

a) 

azokat a következő rendszerek valamelyikében állítják ki:

i. 

TRACES rendszer;

ii. 

tagállami nemzeti rendszer;

iii. 

valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet elektronikus tanúsítási rendszere, amely képes adatokat megosztani a TRACES rendszerrel;

iv. 

valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet elektronikus tanúsítási rendszere, amely képes adatokat megosztani valamelyik tagállam nemzeti rendszerével;

b) 

azokat meghatalmazott tisztviselő írja alá saját elektronikus aláírásával;

c) 

viselik a kibocsátó illetékes hatóság fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus bélyegzőjét, illetve jogi képviselőjének fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírását.

(2)  
Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjának iii. vagy iv. alpontja szerint kerül sor az elektronikus állategészségügyi bizonyítványok, hatósági bizonyítványok és állategészségügyi/hatósági bizonyítványok kiállítására, nincs szükség a meghatalmazott tisztviselő elektronikus aláírására.
(3)  
A Bizottságot előzetesen értesíteni kell az elektronikus állategészségügyi bizonyítványoknak, hatósági bizonyítványoknak és állategészségügyi/hatósági bizonyítványoknak az (1) bekezdés a) pontjának iv. alpontjával összhangban történő kiállításáról.
(4)  
Az illetékes hatóság csak akkor ismeri el a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió terültére való behozatalához az (EU) 2016/2031 rendelet VI. fejezetének 1. szakasza értelmében előírt elektronikus növényegészségügyi bizonyítványokat, ha azokat e cikk (1) bekezdése a) pontjának i. vagy iii. alpontjával összhangban állítják ki.

▼M1

39a. cikk

Az elektronikus bizonyítványok és kereskedelmi okmányok kiállítása, valamint az elektronikus aláírások használata állat- és áruszállítmányok tagállamok közötti mozgatásához

Az állatok, állati eredetű termékek és szaporítóanyagok tagállamok közötti mozgatásához az elektronikus állategészségügyi bizonyítványoknak, hatósági bizonyítványoknak és állategészségügyi/hatósági bizonyítványoknak, valamint a nem emberi fogyasztásra szánt és más tagállamba szállított bizonyos állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó elektronikus kereskedelmi okmányoknak meg kell felelniük az alábbi követelmények mindegyikének:

a) 

azokat a TRACES rendszerben állítják ki;

b) 

azokat hatósági állatorvos vagy bizonyítványt kiállító tisztviselő írja alá saját elektronikus aláírásával;

c) 

viselik a kibocsátó illetékes hatóság fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus bélyegzőjét.

39b. cikk

Az elektronikus bizonyítványok kiállítása és az elektronikus aláírások használata növények, növényi termékek és egyéb áruk kiviteléhez és újrakiviteléhez

A növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területéről harmadik országba történő kiviteléhez vagy újrakiviteléhez az elektronikus növényegészségügyi bizonyítványokat a következő rendszerek valamelyikében kell kiállítani:

a) 

TRACES, feltéve, hogy a bizonyítvány eleget tesz a következő követelmények mindegyikének:

i. 

azt a bizonyítványt kiállító tisztviselő írja alá saját elektronikus aláírásával;

ii. 

viseli a kibocsátó illetékes hatóság fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus bélyegzőjét;

b) 

valamely tagállam nemzeti rendszere, feltéve, hogy a bizonyítvány eleget tesz a következő követelmények mindegyikének:

i. 

azt a bizonyítványt kiállító tisztviselő írja alá saját elektronikus aláírásával;

ii. 

azt legkésőbb a bizonyítványt kiállító tisztviselő általi elektronikus aláírásakor továbbítják a TRACES rendszerbe, és a továbbításnál a kibocsátó illetékes hatóság fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus bélyegzővel látják el.

▼B

40. cikk

A közös egészségügyi beléptetési okmány formátuma, valamint a benyújtására és használatára vonatkozó utasítások

(1)  

A közös egészségügyi beléptetési okmány az e rendelet II. melléletének 1. részében meghatározott információkkal kapcsolatos bejegyzéseket tartalmaz, és azt a vállalkozók és az illetékes hatóságok az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikkének (3) bekezdésével összhangban használják az említett rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében meghatározott szállítmánykategóriától függően a következő formátumok valamelyikét alkalmazva:

a) 

az e rendelet II. melléklete 2. részének A. szakaszában található mintának megfelelően kidolgozott KEBO-A a következő állatok szállítmányai esetében:

i. 

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett állatok; vagy

ii. 

olyan állatok, amelyekre az Unióba történő beléptetésükkor az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontjában meghatározott intézkedések vonatkoznak;

b) 

az e rendelet II. melléklete 2. részének B. szakaszában található mintának megfelelően kidolgozott KEBO-P a következő termékek szállítmányai esetében:

i. 

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek; vagy

ii. 

olyan termékek, amelyekre az Unióba történő beléptetésükkor az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének d), e) vagy f) pontjában meghatározott intézkedések vonatkoznak;

c) 

az e rendelet II. melléklete 2. részének C. szakaszában található mintának megfelelően kidolgozott KEBO-PP a következők szállítmányai esetében:

i. 

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett növények, növényi termékek és egyéb anyagok; vagy

ii. 

olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyekre az Unióba történő beléptetésükkor az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének d), e) vagy f) pontjában meghatározott intézkedések vagy feltételek valamelyike vonatkozik; vagy

iii. 

egyes meghatározott származású vagy eredetű növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek tekintetében az (EU) 2019/66 végrehajtási rendeletben előírt, felismert egységes növényegészségügyi veszélyek és kockázatok kezeléséhez a hatósági ellenőrzések minimális szintjére van szükség;

d) 

az e rendelet II. melléklete 2. részének D. szakaszában található mintának megfelelően kidolgozott KEBO-D az olyan nem állati eredetű takarmány és élelmiszer szállítmányai esetében, amelyekre az Unióba történő beléptetésükkor az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének d), e) vagy f) pontjában meghatározott intézkedések vagy feltételek bármelyike vonatkozik.

(2)  

Az (1) bekezdésben említett közös egészségügyi beléptetési okmányt

a) 

legalább a beléptetési tagállam egy hivatalos nyelvén kell kiállítani;

b) 

legalább a beléptetési tagállam egy hivatalos nyelvén, az e rendelet II. mellékletnek 1. részében foglalt magyarázó feljegyzéssekkel összhangban a következő szereplőknek kell pontosan kitölteniük:

i. 

a szállítmánnyal kapcsolatos részletes információkat illetően az említett melléklet 2. részének A–D. szakaszában található minták I. részében foglaltaknak megfelelően a szállítmányért felelős vállalkozó;

ii. 

a szállítmánnyal kapcsolatban hozott határozatra vonatkozó információkat illetően az említett melléklet 2. részének A–D. szakaszában található minták II. részében foglaltaknak megfelelően a határállomáson vagy ellenőrző ponton működő illetékes hatóság;

iii. 

a határozathozatalt követően a szállítmánnyal kapcsolatban hozott nyomonkövetési intézkedésekre vonatkozó információkat illetően az említett melléklet 2. részének A–D. szakaszában található minták III. részében foglaltaknak megfelelően a kilépési vagy végső rendeltetési hely szerinti határállomáson működő illetékes hatóság.

(3)  
A (2) bekezdés a) pontjától eltérve a tagállamok hozzájárulhatnak, hogy a közös egészségügyi beléptetési okmányt a beléptetési tagállam hivatalos nyelvétől eltérő uniós nyelven dolgozzák ki.

▼M1

41. cikk

Az elektronikus közös egészségügyi beléptetési okmány használata

A vállalkozók, illetve az illetékes hatóságok az elektronikus formátumú közös egészségügyi beléptetési okmányt a következő rendszerek valamelyikének keretében használják:

a) 

TRACES, feltéve, hogy a közös egészségügyi beléptetési okmány eleget tesz a következő követelmények mindegyikének:

i. 

azt a szállítmányért felelős vállalkozó ellátta elektronikus aláírásával;

ii. 

azt a határállomásokon vagy az ellenőrző pontokon a hatósági állatorvos, a hatósági növényegészségügyi tisztviselő vagy a bizonyítványt kiállító tisztviselő ellátta elektronikus aláírásával;

iii. 

viseli a kibocsátó illetékes hatóság fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus bélyegzőjét;

b) 

valamely tagállam nemzeti rendszere, feltéve, hogy a közös egészségügyi beléptetési okmány eleget tesz a következő követelmények mindegyikének:

i. 

azt a szállítmányért felelős vállalkozó ellátta elektronikus aláírásával;

ii. 

azt a határállomásokon vagy az ellenőrző pontokon a hatósági állatorvos, a hatósági növényegészségügyi tisztviselő vagy a bizonyítványt kiállító tisztviselő ellátta elektronikus aláírásával;

iii. 

azt legkésőbb a szállítmányra vonatkozó, a hatósági ellenőrzéseken alapuló határozat meghozatalakor továbbították a TRACES rendszerbe, és a továbbításnál a kibocsátó illetékes hatóság fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus bélyegzővel látta el.

▼B

42. cikk

Az elektronikus bizonyítványok és a közös egészségügyi beléptetési okmányok, valamint az ezekből származó személyes adatok tárolásának időtartama

(1) 

A 39., illetve a 41. cikkel összhangban kiállított bizonyítványok, illetve közös egészségügyi beléptetési okmányok sértetlenségének megőrzése céljából az elektronikus aláírásokkal, az elektronikus bélyegzőkkel, az időbélyegzőkkel és az elektronikus adatcserékkel kapcsolatos releváns adatokat a TRACES rendszer és a tagállami nemzeti rendszerek legalább 3 évig tárolják.

(2) 

Az (1) bekezdésben említett, bizonyítványokból és a közös egészségügyi beléptetési okmányokból származó személyes adatokat a TRACES rendszer és a tagállami nemzeti rendszerek legfeljebb 10 évig tárolják.

▼M1 —————

▼B

43. cikk

Az ellenőrző egységek jegyzéke

A TRACES hálózat minden egyes kapcsolattartó pontja a TRACES rendszerben kezeli és naprakészen tartja a saját tagállama által a TRACES céljára kijelölt ellenőrző egységek jegyzékét.

44. cikk

A határállomások és ellenőrző pontok jegyzéke

(1)  
A TRACES hálózat minden egyes kapcsolattartó pontja a TRACES rendszerben kezeli és naprakészen tartja a saját tagállama által az (EU) 2017/625 rendelet 59. cikkének (1) bekezdésével és 53. cikkének (2) bekezdésével összhangban az említett rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett egy vagy több állat- és árukategória hatósági ellenőrzésének elvégzésére kijelölt határállomások és ellenőrző pontok jegyzékét.
(2)  

Az e cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontok beviszik a TRACES rendszerbe az összes kijelölt határállomással és ellenőrző ponttal kapcsolatos információt a következők alkalmazásával:

a) 

az (EU) 2019/1014 bizottsági végrehajtási rendelet ( 2 ) I. mellékletében meghatározott formátum az (EU) 2017/625 rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében említett információk megadásához;

b) 

az említett végrehajtási rendelet II. mellékletében meghatározott rövidítések és megjegyzések.

▼M1

45. cikk

Referenciaadatok jegyzékei

(1)  

A TRACES hálózat minden egyes kapcsolattartó pontja a TRACES rendszerben kezeli és naprakészen tartja a következők jegyzékeit:

a) 

a saját tagállama illetékes hatósága által a 852/2004/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban engedélyezett élelmiszeripari létesítmények;

b) 

a saját tagállama illetékes hatósága által az 1069/2009/EK rendelet 47. cikkével összhangban engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett, állati melléktermékeket és belőlük származó termékeket kezelő létesítmények, üzemek és üzemeltetők;

c) 

a saját tagállama illetékes hatósága által az 1255/97/EK tanácsi rendelet ( 3 ) 3. cikkével összhangban jóváhagyott ellenőrző állomások;

d) 

az olyan nagy távolságokon való szállítást végző szállítmányozók, amelyek részére az illetékes hatóság a 2005/1/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 11. cikkének (1) bekezdése alapján engedélyt állított ki;

e) 

az engedélyezett létesítményeknek az (EU) 2016/429 rendelet 101. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett nyilvántartásában szereplő létesítmények, amennyiben tartott szárazföldi állatokat és szaporítóanyagokat mozgatnak egy másik tagállamba, vagy tartott szárazföldi állatokat és szaporítóanyagokat fogadnak harmadik országból;

f) 

az (EU) 2016/429 rendelet 185. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett engedélyezett akvakultúrás létesítmények és engedélyezett, járványvédelmi intézkedést végrehajtó akvakultúrás élelmiszeripari létesítmények nyilvántartásában szereplő létesítmények, amennyiben tenyésztett víziállatokat mozgatnak egy másik tagállamba, vagy tenyésztett víziállatokat fogadnak harmadik országból;

g) 

a nyilvántartásba vett létesítményeknek és felelős személyeknek az (EU) 2016/429 rendelet 101. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett nyilvántartásában szereplő létesítmények és felelős személyek, amennyiben tartott szárazföldi állatokat és szaporítóanyagokat mozgatnak egy másik tagállamba, vagy tartott szárazföldi állatokat és szaporítóanyagokat fogadnak harmadik országból;

h) 

az (EU) 2016/429 rendelet 185. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett nyilvántartott akvakultúrás létesítmények nyilvántartásában szereplő létesítmények, amennyiben tenyésztett víziállatokat mozgatnak egy másik tagállamba, vagy tenyésztett víziállatokat fogadnak harmadik országból;

i) 

azok a szállítást végző szállítmányozók, amelyek részére az illetékes hatóság a 2005/1/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján engedélyt állított ki;

j) 

a háziló-féléket vagy házi szarvasmarha-, juh-, kecske- vagy sertésféléket vagy baromfit szállító közúti járművek járművezetői és kísérői, akik számára az illetékes hatóság a 2005/1/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján képesítési bizonyítványt állított ki;

k) 

nagy távolságokon való szállításra használt közúti szállítóeszközök és állatszállító hajók, amelyekre az illetékes hatóság a 2005/1/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdése, illetve 19. cikkének (1) bekezdése értelmében jóváhagyási igazolást adott ki;

l) 

az (EU) 2016/2031 rendelet 65. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett azon vállalkozók nyilvántartásába felvett vállalkozók, akik olyan növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat hoznak be az Unió területére, amelyek esetében növényegészségügyi bizonyítvány szükséges;

m) 

az (EU) 2016/2031 rendelet 60. cikke értelmében az Unió területére harmadik országokból behozott növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat érintő tevékenységek végzésére kijelölt karanténállomások és elszigetelt létesítmények.

(2)  
Az (1) bekezdésben említett kapcsolattartó pontok beviszik a TRACES rendszerbe az ugyanezen bekezdésben említett összes jegyzékkel kapcsolatos információt az e jegyzékek formátumára vonatkozó, a Bizottság által megadott technikai előírások alkalmazásával.
(3)  
A Bizottság segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy az (1) bekezdés a)–f) pontjában említett jegyzékeket a nyilvánosság számára a Bizottság internetes oldalán vagy a TRACES rendszeren keresztül elérhetővé tegyék.

▼B

46. cikk

A TRACES rendszerre és a tagállami nemzeti rendszerekre vonatkozó készenléti rendelkezések nem tervezett vagy tervezett leállás esetén

(1)  
A TRACES hálózat kapcsolattartó pontjai az interneten nyilvános adattárat tartanak fenn, amely tartalmazza az e rendelettel összhangban a TRACES rendszer és az adott tagállam nemzeti rendszere keretében benyújtható összes dokumentum kitölthető mintáját.
(2)  
Amennyiben valamely tagállami nemzeti rendszer, a TRACES rendszer vagy azok valamelyik funkciója egy óránál hosszabb ideig nem érhető el, felhasználóik az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kitölthető nyomtatott vagy elektronikus mintákat is használhatnak az információk rögzítéséhez vagy megosztásához.
(3)  
Amint a (2) bekezdésben említett rendszerek vagy funkciók ismét elérhetővé válnak, felhasználóik a (2) bekezdéssel összhangban rögzített információkat használják az e rendeletben előírt dokumentumok elektronikus előállításához.
(4)  
Amennyiben a TRACES rendszer, valamely tagállami nemzeti rendszer vagy azok valamelyik funkciója nem érhető el, a tagállamok ideiglenesen a rendelkezésre álló rendszerben állíthatják elő és oszthatják meg elektronikusan az összes szükséges dokumentumot, és ilyenkor a TRACES funkcióival kapcsolatos kötelezettségek nem alkalmazandók. A Bizottság és a nemzeti rendszerek tulajdonosai eseti alapon nagy tételben megosztják ezeket a dokumentumokat, amint a rendszer ismét elérhetővé válik.
(5)  
A (2) és (4) bekezdéssel összhangban előállított dokumentumokon a „készenléti idő alatt előállított” szöveg szerepel.
(6)  
A Bizottság a TRACES rendszeren keresztül két héttel korábban tájékoztatja a felhasználókat a tervezett leállásról, annak időtartamáról és okairól.

4. fejezet

Záró rendelkezések

47. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)  
2019. december 14-től a 94/3/EK irányelv, a 92/486/EGK, a 2003/24/EK, a 2003/623/EK, a 2004/292/EK, a 2004/675/EK és a 2005/123/EK határozat, a 16/2011/EU rendelet, valamint a 2014/917/EU, az (EU) 2015/1918 és az (EU) 2018/1553 végrehajtási határozat hatályát veszti.
(2)  
A hatályon kívül helyezett jogi aktusokra való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

48. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni a 3. fejezet 2. szakasza kivételével, amely 2021. április 21-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. melléklet

A 32. cikkben említett értesítések tartalma

1.  Általános információ

1.1. Cím – tüntesse fel az (EU) 2016/2031 rendelet 11. cikke első bekezdésének a) és b) pontjában, 29. cikkének (1) bekezdésében, 30. cikkének (1) bekezdésében és 33. cikkének (1) bekezdésében említett, szóban forgó károsító tudományos nevét, a helyet és azt, hogy első elfordulás vagy sem. A tudományos névként az alábbiak valamelyikét kell megadni:

(1) 

a károsító tudományos neve, adott esetben ideértve a patotípust is; vagy

(2) 

amennyiben az 1. pont nem alkalmazható, valamely nemzetközi szervezet által jóváhagyott tudományos név, ideértve a patotípust is, valamint a szervezet neve; vagy

(3) 

amennyiben sem az 1., sem a 2. pont nem alkalmazható, a legmegbízhatóbb információforrásból származó tudományos név, a forrásra való hivatkozással.

Indokolás is benyújtható.

1.2. Összefoglaló – a 3–7. pontban szereplő információk összefoglalása

1.3. Adja meg a következők egyikét:

(1) 

részleges értesítés a 32. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint;

(2) 

értesítés a 32. cikk (3) bekezdése szerint;

(3) 

az értesítés aktualizálása a 32. cikk (4) bekezdése szerint;

(4) 

záró bejegyzés az intézkedések befejezéséről és a befejezés indokairól.

2.  Egyetlen hatóság és felelős személyek

2.1. Az értesítést benyújtó egyetlen hatóság neve – az „Értesítés a következőtől” kifejezés megadását követően tüntesse fel az egyetlen hatóság nevét és a hatóság tagállamát.

2.2. Az egyetlen hatóság hivatalos elérhetősége – tüntesse fel az értesítés tekintetében az egyetlen hatóság által hivatalos elérhetőségként megadott személy nevét, telefonszámát és e-mail-címét. Amennyiben egynél több személyt tüntettek fel, ennek indokolása.

3.  A károsító fellelhetőségi helyének meghatározása

3.1. A lehető legpontosabban határozza meg a károsító fellelhetőségi helyét, feltüntetve legalább egy közigazgatási régiót (pl. település, város, tartomány).

3.2. Csatoljon egy vagy több térképet a területről.

4.  Az értesítés oka, valamint az érintett terület és tagállam károsítóval kapcsolatos helyzete

4.1. Adja meg a következők egyikét:

(1) 

az érintett tagállam területén a károsító első megerősített vagy gyanított jelenléte;

(2) 

a károsító megerősített vagy gyanított jelenléte az érintett tagállam területének olyan részén, ahol korábban nem fordult elő; (Adott esetben tüntesse fel, hogy a károsító a terület egy olyan részén jelent meg, ahol e károsító korábban jelen volt, de felszámolták).

4.2. Azon terület károsítóval kapcsolatos helyzete ( 5 ) a hivatalos megerősítést követően, ahol károsítót találtak – a következő lehetőségek közül tüntessen fel egyet vagy többet, magyarázattal kiegészítve:

(1) 

a terület minden részén jelen van;

(2) 

csak a terület meghatározott részein van jelen;

(3) 

a terület meghatározott részein van jelen, ahol nem termesztenek gazdanövényeket;

(4) 

jelenlét: felszámolás alatt;

(5) 

jelenlét: elszigetelés alatt;

(6) 

jelenlét: alacsony prevalencia;

(7) 

nincs jelen: a károsító előfordult, de felszámolták;

(8) 

nincs jelen: a károsító előfordult, de előfordulása a felszámolástól eltérő okokból megszűnt;

(9) 

átmeneti (a károsító jelenléte várhatóan nem lesz tartós): nincs szükség intézkedésre;

(10) 

átmeneti: intézkedés szükséges, megfigyelés alatt;

(11) 

átmeneti: intézkedés szükséges, felszámolás alatt;

(12) 

egyéb.

4.3. Az érintett tagállam károsítóval kapcsolatos helyzete a károsító jelenlétének vagy gyanított jelenlétének hivatalos megerősítését megelőzően – a következő lehetőségek közül tüntessen fel egyet vagy többet, magyarázattal kiegészítve:

(1) 

a tagállam minden részén jelen van;

(2) 

csak a tagállam egyes részein van jelen;

(3) 

a tagállam meghatározott részein van jelen, ahol nem termesztenek gazdanövény(eke)t;

(4) 

jelenlét: évszakhoz kötött;

(5) 

jelenlét: felszámolás alatt;

(6) 

jelenlét: elszigetelés alatt (ha felszámolás nem lehetséges);

(7) 

jelenlét: alacsony prevalencia;

(8) 

nincs jelen: nincsenek károsítóra vonatkozó adatok;

(9) 

nincs jelen: a károsítót felszámolták;

(10) 

nincs jelen: a károsító előfordulása a felszámolástól eltérő okokból megszűnt;

(11) 

nincs jelen: a károsítóra vonatkozó adatok nem megfelelőek;

(12) 

nincs jelen: a károsítóra vonatkozó adatok nem megbízhatóak;

(13) 

nincs jelen: csak elfogás;

(14) 

átmeneti: nincs szükség intézkedésre;

(15) 

átmeneti: intézkedés szükséges, megfigyelés alatt;

(16) 

átmeneti: intézkedés szükséges, felszámolás alatt;

(17) 

egyéb.

4.4. Az érintett tagállam károsítóval kapcsolatos helyzete a károsító jelenlétének hivatalos megerősítését követően – a következő lehetőségek közül tüntessen fel egyet vagy többet, magyarázattal kiegészítve:

(1) 

a tagállam minden részén jelen van;

(2) 

csak a tagállam egyes részein van jelen;

(3) 

a tagállam meghatározott részein van jelen, ahol nem termesztenek gazdanövény(eke)t;

(4) 

jelenlét: évszakhoz kötött;

(5) 

jelenlét: felszámolás alatt;

(6) 

jelenlét: elszigetelés alatt (ha felszámolás nem lehetséges);

(7) 

jelenlét: alacsony prevalencia;

(8) 

nincs jelen: a károsítót felszámolták;

(9) 

nincs jelen: a károsító előfordulása a felszámolástól eltérő okokból megszűnt;

(10) 

nincs jelen: a károsítóra vonatkozó adatok nem megfelelőek;

(11) 

nincs jelen: a károsítóra vonatkozó adatok nem megbízhatóak;

(12) 

nincs jelen: csak elfogás;

(13) 

átmeneti: nincs szükség intézkedésre;

(14) 

átmeneti: intézkedés szükséges, megfigyelés alatt;

(15) 

átmeneti: intézkedés szükséges, felszámolás alatt;

(16) 

egyéb.

5.  A károsító kiszűrése, mintavétele, vizsgálata és megerősítése

5.1. A károsító jelenléte megállapításának módja vagy a jelenlétével kapcsolatos gyanú felmerülésének oka – tüntesse fel a következő lehetőségek valamelyikét:

(1) 

károsítóval kapcsolatos hatósági vizsgálat;

(2) 

a károsító jelenlegi vagy korábbi megjelenésével kapcsolatos vizsgálat;

(3) 

bármilyen típusú növényegészségügyi ellenőrzés;

(4) 

az érintett károsító konkrét jelenlétével kapcsolatos vissza- és utókövetési vizsgálat;

(5) 

a növényegészségügyi céloktól eltérő célú hatósági ellenőrzés;

(6) 

ágazati szereplők, laboratóriumok vagy egyéb személyek által benyújtott információk;

(7) 

tudományos információk;

(8) 

egyéb.

További megjegyzéseket tehet szabad szöveg vagy csatolt dokumentumok formájában.

A 8. opció esetében pontos meghatározás szükséges.

Ellenőrzések esetében tüntesse fel az ellenőrzés időpontját, a vizsgálati módszer leírását (ideértve a szemrevételezést vagy más ellenőrzéseket), az ellenőrzés helyszínének rövid leírását és az ellenőrzés megállapításait, valamint csatoljon kép(ek)et.

A 3. és 4. opció esetében tüntesse fel az ellenőrzés(ek) időpontját, valamint a vizsgálati módszer leírását (ideértve adott esetben a szemrevételezést vagy más ellenőrzéseket). Röviden ismertetheti az ellenőrzés helyszínét és az ellenőrzés megállapításait, valamint kép(ek)et csatolhat.

5.2. A megállapítás időpontja – tüntesse fel azt az időpontot, amikor az illetékes hivatalos szerv megállapította a károsító jelenlétét, gyanakodni kezdett annak jelenlétére vagy először tájékoztatták annak megállapításáról. Ha a károsítót az illetékes hivatalos szervtől eltérő személy mutatta ki, tüntesse fel a károsító kimutatásának időpontját, valamint azt az időpontot, amikor e személy értesítette az illetékes hivatalos szervet.

5.3. Mintavétel laboratóriumi elemzés céljára – adott esetben szolgáljon információkkal a laboratóriumi elemzés céljából végzett mintavételi eljárásról, ideértve a dátumot, a módszert és a mintanagyságot is. Képeket is csatolhat.

5.4. Laboratórium – adott esetben tüntesse fel a károsító azonosításában részt vevő laboratórium(ok) nevét és címét.

5.5. Diagnosztikai módszerek – adja meg a következők egyikét:

(1) 

szakértő által értékelt vizsgálati terv szerint – (egyértelműen hivatkozzon a vizsgálati tervre és adott esetben az attól való bármely eltérésre).

(2) 

egyéb (határozza meg a módszert).

5.6. A károsító azonosítása hivatalos megerősítésének időpontja.

6.  A fertőzött területre, valamint a fertőzés súlyosságára és forrására vonatkozó információk

6.1. A fertőzött terület mérete és körülhatárolása – a következő lehetőségek közül tüntessen fel egyet vagy többet (hozzávetőleges adatokat is megadhat, azonban magyarázattal kell szolgálnia arról, miért nem lehetséges a pontos számadatok megadása):

(1) 

fertőzött terület (m2, ha, km2);

(2) 

a fertőzött növények száma (darab);

(3) 

a fertőzött növényi termékek mennyisége (tonna, m3);

(4) 

a körülhatárolt terület GPS-koordinátái vagy bármely más konkrét leírása (pl. a statisztikai célú területi egységek Eurostat által kidolgozott nómenklatúrája (NUTS), földrajzi kódok (Geocodes), légi felvételek).

6.2. A fertőzött terület és környékének jellemzői – a következők közül tüntessen fel egyet vagy többet:

(1) 

szabad tér – termelési terület:

(1.1) 

földterület (szántóföld, legelő);

(1.2) 

gyümölcsös/szőlőültetvény;

(1.3) 

szaporítóiskola;

(1.4) 

erdő;

(2) 

szabad tér – egyéb:

(2.1) 

magánkert;

(2.2) 

nyilvános terek;

(2.3) 

természetmegőrzési terület;

(2.4) 

vadon élő növények természetmegőrzési területen kívüli területeken;

(2.5) 

egyéb (kérjük, pontosítsa);

(3) 

fizikailag zárt helyszín:

(3.1) 

üvegház;

(3.2) 

egyéb melegház;

(3.3) 

magánterület (amely nem üvegház);

(3.4) 

nyilvános terület (amely nem üvegház);

(3.5) 

egyéb (kérjük, pontosítsa);

Minden egyes opciónál tüntesse fel, hogy a fertőzés érint-e a következő elemek közül egyet vagy többet:

— 
ültetésre szánt növények;
— 
egyéb növények;
— 
növényi termékek; vagy
— 
egyéb anyagok.

6.3. Gazdanövények a fertőzött területen és környékén – a 6.4. ponttal összhangban adja meg a területen található gazdanövények tudományos nevét. További információkkal szolgálhat a gazdanövények sűrűségéről, hivatkozva a növénytermesztési gyakorlatokra, az élőhely konkrét jellemzőire vagy a területen termelt, fertőzésre fogékony növényi termékekre.

6.4. Fertőzött növény(ek), növényi termék(ek) és egyéb anyag(ok) – adja meg a fertőzött gazdanövény(ek) tudományos nevét. Adott esetben feltüntetheti a fajtát vagy növényi termékek esetében az árutípust.

6.5. A területen jelen lévő vektorok – adott esetben tüntesse fel a következők egyikét:

(1) 

a vektorok tudományos neve legalább nemzetség szintjén; vagy

(2) 

amennyiben az 1. pont nem alkalmazható, valamely nemzetközi szervezet által jóváhagyott tudományos név, valamint a szervezet(ek) neve; vagy

(3) 

amennyiben sem az 1., sem a 2. pont nem alkalmazható, a legmegbízhatóbb információforrásból származó tudományos név, a forrásra való hivatkozással. További információkkal szolgálhat a vektorok sűrűségéről vagy a vektorok szempontjából fontos növények jellemzőiről.

6.6. A kitörés súlyossága – a fertőzés jelenlegi mértéke, a tünetek és az okozott kár leírása. Adott esetben csatoljon előrejelzéseket, amint elérhetővé válnak.

6.7. A kitörés forrása – adott esetben tüntesse fel a károsító területre való bejutásának megerősített útvonalát vagy – amennyiben még nem történt megerősítés – feltételezett útvonalát. További információkkal szolgálhat a károsító megerősített vagy lehetséges eredetével kapcsolatban.

7.  Hatósági növényegészségügyi intézkedések

7.1. Hatósági növényegészségügyi intézkedések elfogadása – tüntesse fel a következő opciók egyikét és szolgáljon magyarázattal:

(1) 

kémiai, biológiai vagy fizikai kezelés formájában hatósági növényegészségügyi intézkedésekre került sor;

(2) 

kémiai, biológiai vagy fizikai kezeléstől eltérő formában hatósági növényegészségügyi intézkedésekre került sor;

(3) 

hatósági növényegészségügyi intézkedésekre fog sor kerülni;

(4) 

még nem született határozat a hatósági növényegészségügyi intézkedésekről;

(5) 

nem kerül sor hatósági növényegészségügyi intézkedésekre (fejtse ki, miért).

Amennyiben kijelölték a körülhatárolt területet, az 1., 2. és 3. opció esetében tüntesse fel, hogy az intézkedésekre az említett területen belül vagy kívül került sor/fog sor kerülni.

7.2. A hatósági növényegészségügyi intézkedések elfogadásának időpontja (tüntesse fel az ideiglenes intézkedések várható időtartamát).

7.3. A hatósági növényegészségügyi intézkedések hatálya alá tartozó terület azonosítása – tüntesse fel a hatósági növényegészségügyi intézkedések által érintett területek azonosításához használt módszert. Adja meg az elvégzett vizsgálatok eredményeit.

7.4. Hatósági növényegészségügyi intézkedések célja – tüntesse fel a következő opciók egyikét:

(1) 

felszámolás;

(2) 

elszigetelés (ha felszámolás nem lehetséges).

7.5. Az áruk mozgását érintő intézkedések – tüntesse fel a következő opciók egyikét:

(1) 

az intézkedések érintik az áruk Unióba való behozatalát vagy Unión belüli mozgását (kérjük, ismertesse az intézkedéseket);

(2) 

az intézkedések nem érintik az áruk Unióba való behozatalát vagy Unión belüli mozgását.

7.6. Specifikus vizsgálatok – amennyiben a hatósági növényegészségügyi intézkedések keretében vizsgálatokat végeznek, ismertesse a vizsgálatok módszertanát, időtartamát és hatókörét.

8.  Károsítóra vonatkozó kockázatértékelés

Adja meg a következők egyikét:

(1) 

nincs szükség károsítóra vonatkozó kockázatértékelésre (a 11. cikk első bekezdésének a) és b) pontjában említett károsítók vagy az (EU) 2016/2031 rendelet 30. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett intézkedések hatálya alá tartozó károsítók esetében);

(2) 

a károsítóra vonatkozó kockázatértékelés vagy előzetes kockázatértékelés kidolgozás alatt van;

(3) 

károsítóra vonatkozó előzetes kockázatértékelés készült – ismertesse a főbb megállapításokat, valamint csatolja a károsítóra vonatkozó előzetes kockázatértékelést vagy tüntesse fel annak fellelési helyét;

(4) 

károsítóra vonatkozó kockázatértékelés készült – ismertesse a főbb megállapításokat, valamint csatolja a károsítóra vonatkozó kockázatértékelést vagy tüntesse fel annak fellelési helyét.

9.  Adja meg a releváns weboldalakhoz vezető hivatkozásokat és az egyéb információforrásokat.

10.  Tüntesse fel, hogy kell-e továbbítani az 1.1., 1.3., 3.1., 4.1–4.4., 5.1–5.6., 6.1–6.7., 7.1–7.6. és 8. pontban szereplő néhány vagy összes információt az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezetnek.
II. melléklet

Közös egészségügyi beléptetési okmányok (KEBO-k)

1.RÉSZ

2. A közös egészségügyi beléptetési okmányban szereplő bejegyzések és magyarázó feljegyzések

Általános

Az 1. részben meghatározott bejegyzések alkotják a közös egészségügyi beléptetési okmány elektronikus változatához kapcsolódó adatszótárakat.

Az uniós jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában minden bejegyzés vagy rovat a közös egészségügyi beléptetési okmány 2. részben található mintáira vonatkozik.

Az elektronikus közös egészségügyi beléptetési okmány papíralapú példányain szerepelnie kell egy egyedi, géppel olvasható optikai címkének, amely hiperhivatkozásként szolgál az elektronikus változathoz.

Az I.20–I.26. és a II.9–II.16. rovatból egy-egy rovatot; az egyes rovatok esetében pedig egy opciót kell kiválasztani.

Amennyiben valamely rovat esetében egy vagy több opciót is választhat, csupán a kiválasztott opció(k) fog(nak) megjelenni a közös egészségügyi beléptetési okmány elektronikus változatában.

Amennyiben valamely rovat kitöltése nem kötelező, annak tartalma áthúzott szövegként fog megjelenni.

A közös egészségügyi beléptetési okmány 2. részben található mintáiban szereplő rovatok sorrendje, mérete és formája jelzésértékű.

Amennyiben pecsétet kérnek, annak elektronikus megfelelője az elektronikus bélyegző.

A közös egészségügyi beléptetési okmányokban szereplő személyes adatok feldolgozása során a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az (EU) 2016/679 rendeletet és az (EU) 2016/680 irányelvet, a Bizottságnak pedig az (EU) 2018/1725 rendeletet.I. RÉSZ – A SZÁLLÍTMÁNY LEÍRÁSA

Rovat

Leírás

I.1.

Feladó/exportőr

 

Adja meg a szállítmányt feladó természetes vagy jogi személy nevét és címét, országát és ISO-országkódját (1). Ez a személy harmadik országban rendelkezik székhellyel, kivéve az uniós jog által előírt bizonyos esetekben, amikor székhelyük valamely tagállamban is lehet.

I.2.

A KEBO hivatkozási száma

 

Ez a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere által hozzárendelt alfanumerikus kód (megismétlődik a II.2. és a III.2. rovatban).

I.3.

Helyi hivatkozási szám

 

Adja meg az illetékes hatóság által hozzárendelt egyedi alfanumerikus kódot.

I.4.

Határállomás/ellenőrző pont/ellenőrző egység

 

Válassza ki a határállomás vagy adott esetben az ellenőrző pont nevét.

Adott esetben adja meg az ellenőrzés helyét.

Meg nem felelő szállítmány tekintetében később kiállított KEBO-P esetében adja meg a vámszabad terület vagy külön engedéllyel rendelkező vámraktár felügyeletéért felelős ellenőrző egység nevét.

I.5.

A határállomás/ellenőrző pont/ellenőrző egység kódja

 

Ez a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere által a határállomáshoz, ellenőrző ponthoz vagy ellenőrző egységhez hozzárendelt alfanumerikus kód.

I.6.

Címzett/Importőr

 

Adja meg annak a természetes vagy jogi személynek a nevét és címét, országát és ISO-országkódját, akinek a szállítmányt küldik, és aki például a hatósági bizonyítványokon, a hatósági tanúsítványokon vagy egyéb okmányokon, többek között a harmadik országban kiadott kereskedelmi jellegű okmányokon szerepel. Ha ez a személy megegyezik az I.8. rovatban megjelölt személlyel, a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere automatikusan kitölti e rovatot az említett rovatban megadott adatok alapján.

Átrakodás vagy árutovábbítás esetében e rovat kitöltése nem kötelező.

I.7.

Rendeltetési hely

 

Adja meg annak a helynek a nevét és címét, országát és ISO-országkódját, ahová a szállítmányt végleges kirakodás céljából szállítják. Ha ez a cím megegyezik az I.6. rovatban megjelölt címmel, a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere automatikusan kitölti e rovatot az említett rovatban megadott adatok alapján.

Ennek a helynek valamely tagállamban kell lennie, ideértve az (EU) 2017/625 rendelet 3. cikkének 44. pontjában meghatározott, áruk tárolása melletti átszállítást is. Áruk tárolása nélküli átszállítás esetében a rendeltetési harmadik ország az I.22. rovatban szerepel.

Adott esetben adja meg a rendeltetési létesítmény nyilvántartási számát vagy engedélyszámát.

A határállomáson megosztott szállítmányok esetében az első közös egészségügyi beléptetési okmányban a határállomást jelölje meg rendeltetési helyként. A megosztott szállítmány minden egyes része esetében a későbbi közös egészségügyi beléptetési okmányokban a rendeltetési helyet adja meg.

Ellenőrző pontra továbbszállítandó szállítmányok esetében az ellenőrző pontot jelölje meg rendeltetési helyként. A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere automatikusan kitölti e rovatot az I.20. rovatban megadott adatok alapján.

Amennyiben a szállítmányt továbbszállítási létesítménybe viszik, a rendeltetési helyet csak akkor kell megadni, ha az eltér a továbbszállítási létesítménytől.

I.8.

A szállítmányért felelős vállalkozó

 

Adja meg annak a tagállamon belüli természetes vagy jogi személynek a nevét és címét, országát és ISO-országkódját, aki a szállítmány határállomáson való bemutatásakor felel a szállítmányért, és aki importőrként vagy az importőr nevében megteszi a szükséges nyilatkozatokat az illetékes hatóságok felé. Ez a vállalkozó megegyezhet az I.6. rovatban megjelölt személlyel, valamint meg kell egyeznie az I.35. rovatban megjelölt személlyel.

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere automatikusan kitölti e rovatot.

Valamely későbbi közös egészségügyi beléptetési okmány esetében adja meg annak a személynek a nevét és címét, aki a későbbi helyeken felel a szállítmány további hatósági ellenőrzésekre való bemutatásáért.

Meg nem felelő szállítmány tekintetében később kiállított KEBO-P esetében adja meg a vámraktározást követő eljárásokért felelős személy nevét és címét.

I.9.

Kísérőokmányok

 

Válassza ki a szükséges kísérőokmányok típusát: pl. hatósági bizonyítványok, hatósági tanúsítványok, engedélyek, nyilatkozatok vagy egyéb okmányok, ideértve a kereskedelmi jellegű okmányokat is.

Adja meg a kísérőokmányok egyedi kódját és a kibocsátó országot. A kibocsátás dátumát azonban nem kötelező megadni. Ha a hatósági bizonyítványt a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében állították ki, adja meg a hatósági bizonyítvány I.2a. rovatában szereplő egyedi alfanumerikus kódot.

A kereskedelmi okmányok hivatkozási számai: adja meg például a légifuvarlevél számát, a hajóraklevél számát vagy a vasúti vagy közúti menetlevél számát.

I.10.

Előzetes értesítés

 

Adja meg a határállomás helye szerinti beléptetési pontra való megérkezés várható napját és időpontját.

KEBO-D/KEBO-PP

Adja meg az ellenőrző pontra való árutovábbításhoz kapcsolódó későbbi közös egészségügyi beléptetési okmány esetében a beléptetési pontra való megérkezés várható napját és időpontját.

I.11.

Származási ország

 

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere automatikusan kitölti e rovatot az I.31. rovatban megadott adatok alapján.

KEBO-A

Adja meg a kísérő hatósági bizonyítványban feltüntetett, előírt tartózkodási idő alatti illetőség szerinti országot.

A törzskönyvezett lovaknak a lóversenyen, lovassportrendezvényeken és kulturális eseményeken való részvétel céljából bizonyos harmadik országokba történő, 30, 60 vagy 90 napnál rövidebb időtartamra való ideiglenes kivitelét követően az Unióba történő újbóli beléptetésekor jelölje meg azt az országot, ahonnan az utolsó szállítás történt.

KEBO-P

Adja meg azt az országot, ahol a termékeket előállították, gyártották vagy (azonosító jelöléssel ellátva) csomagolták.

Abban az esetben, ha a termékek az (EU) 2017/625 rendelet 77. cikke (1) bekezdésének h) pontjában említettek szerint újból az Unió területére lépnek, vagy ha a termékek (az említett rendelet 3. cikke 44. pontjának b) alpontjában meghatározottak szerint) harmadik országokon keresztüli átszállítást követően újból az Unió területére lépnek, adja meg a származási tagállamot.

KEBO-PP

Adja meg az(oka)t a származási országo(ka)t, ahol a növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat a növényegészségügyi bizonyítványban meghatározottak szerint termesztették, előállították, tárolták vagy feldolgozták.

KEBO-D

Adja meg az áruk származási országát vagy azt az országot, ahol az árukat termesztették, begyűjtötték vagy előállították.

I.12.

Származási régió

 

Az uniós joggal összhangban regionalizációs intézkedések által érintett állatok vagy áruk esetében adja meg a jóváhagyott régiók, övezetek vagy területi egységek kódját. A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere automatikusan kitölti e rovatot az I.31. rovatban megadott adatok alapján.

KEBO-PP

Ha a származási ország hivatalosan egy meghatározott károsítótól mentesnek nyilvánított bizonyos területeket, adja meg a növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok származási területét.

I.13.

Szállítóeszköz

 

Válasszon ki egyet a határállomásra érkező állatok vagy áruk szállítására szolgáló alábbi szállítóeszközök közül, és tüntesse fel az azonosítóját:

— repülőgép (tüntesse fel a járatszámot);

— hajó (tüntesse fel a hajó nevét és számát);

— vasút (tüntesse fel a vonat azonosítóját és a vasúti kocsi számát);

— közúti jármű (tüntesse fel a jármű rendszámát és adott esetben a pótkocsi rendszámát).

Komp esetében jelölje meg a „hajó” opciót és azonosítsa a közúti járműv(ek)et, adja meg a jármű(vek) rendszámát (és adott esetben a pótkocsi rendszámát), valamint a menetrend szerinti komp nevét.

KEBO-PP

Nem szükséges azonosítani a szállítóeszközt.

I.14.

Feladó ország

 

KEBO-P/KEBO-PP/KEBO-D

Adja meg azt az országot, ahol az árukat az Unióba történő szállítás céljából a végső szállítóeszközbe berakodták. Amennyiben az árumozgás az Unióba történő beléptetés előtt egynél több országot érint (háromszögletű mozgás), ez lehet az a harmadik ország, ahol a hatósági bizonyítványt kiállították.

Ez a rovat nem alkalmazandó a KEBO-A esetében.

I.15.

Származási létesítmény

 

Amennyiben az uniós jogszabályok előírják, adja meg a származási létesítmény(ek) nevét és címét, országát és ISO-országkódját.

Amennyiben az uniós jogszabályok előírják, adja meg a létesítmény nyilvántartási számát vagy engedélyszámát.

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere automatikusan kitölti e rovatot az I.31. rovatban megadott adatok alapján.

I.16.

Szállítási feltételek

 

KEBO-P/KEBO-D

Adott esetben adja meg a termékek szállítása során szükséges hőmérséklet kategóriáját (környezeti hőmérséklet, hűtött, fagyasztott). Csak az egyik kategória választható ki.

Ez a rovat nem alkalmazandó KEBO-A és KEBO-PP esetében.

I.17.

Konténerszám/plombaszám

 

Adott esetben adja meg a konténerszámot és a plombaszámot (egynél több is megadható).

Hatósági plomba esetében tüntesse fel a hatósági bizonyítványban megadott hatósági plomba számát, és jelölje meg a „hatósági plomba” opciót, illetve adja meg a kísérőokmányokban feltüntetett bármely egyéb plomba számát.

I.18.

Az alábbiként vagy az alábbi célra tanúsítva

 

Válassza ki az állatok szállításának, illetve az áruk vagy árukategória tervezett felhasználásának a hatósági bizonyítványban (amennyiben szükséges) vagy a kereskedelmi okmányban meghatározottak szerinti célját:

KEBO-A:

Tenyésztés/termelés, hízlalás, körülhatárolt létesítmények, kutyák/macskák/görények (illetve ötnél több kutya/macska/görény esetében, ha nem kereskedelmi céllal szállítják őket), vízi díszállatok, vágóhíd, karantén, törzskönyvezett lófélék, átmosás (kizárólag tenyésztett víziállatok esetében), utazó cirkusz/állatbemutatók, kiállítás, állománypótlás vagy egyéb.

KEBO-P:

Emberi fogyasztás, takarmány, gyógyszerészeti felhasználás, ipari felhasználás, kereskedelmi minta, továbbfeldolgozás vagy egyéb.

KEBO-D:

Emberi fogyasztás, továbbfeldolgozás utáni emberi fogyasztás, takarmány, minta vagy kiállítási tétel vagy egyéb.

Ez a rovat nem alkalmazandó KEBO-PP esetében.

I.19.

Az áruk megfelelősége

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-P esetében alkalmazandó.

Jelölje meg a „megfelelő” opciót, ha az áruk megfelelnek az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) és d) pontjában említett szabályoknak.

Jelölje meg a „nem megfelelő” opciót, ha az áruk:

— nem felelnek meg az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett szabályoknak; és

— megfelelnek a szóban forgó cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett szabályoknak; és

— azokat nem forgalomba hozatalra szánják.

I.20.

Átrakodásra/árutovábbításra/továbbszállításra

 

KEBO-A (továbbszállítás)

Adja meg a rendeltetési hely szerinti harmadik ország nevét és ISO-országkódját, amennyiben az állatok ugyanazon hajón vagy repülőgépen tartózkodnak, és azokat egy másik uniós kikötőben vagy illetve repülőtéren való kirakodás nélkül, közvetlenül kívánják egy harmadik országba küldeni.

Adja meg a következő uniós határállomás nevét, ahová az állatok ugyanazon a hajó vagy repülő fedélzetén folytatják útjukat további hatósági ellenőrzések céljából.

KEBO-P (átrakodás)

Adja meg a rendeltetési hely szerinti harmadik ország nevét és ISO-országkódját, amennyiben a termékeket egy másik hajóra vagy repülőgépre rakodják át, és azokat egy másik uniós kikötőben vagy repülőtéren való kirakodás nélkül, közvetlenül kívánják egy harmadik országba küldeni.

Adja meg a következő uniós határállomás nevét, ahol a termékeket át kell rakodni további hatósági ellenőrzések céljából.

KEBO-P (átrakodás/árutovábbítás)

Adja meg a következő uniós határállomás vagy ellenőrző pont nevét, ahol az árukat át kell rakodni, illetve ahová továbbítani kell további hatósági ellenőrzések céljából.

KEBO-D (árutovábbítás)

Adja meg annak az uniós ellenőrző pontnak a nevét, ahová az árukat továbbítani kell további hatósági ellenőrzések céljából, ha a szállítmányt kijelölték azonossági vagy fizikai ellenőrzésre.

I.21.

Továbbszállításra

 

KEBO-PP/KEBO-D

Adja meg az engedélyezett továbbszállítási létesítmény nevét, ahová a szállítmányt szállítani kell, miután a határállomáson azonossági vagy fizikai ellenőrzésre jelölték ki.

I.22.

Átszállításra

 

Adja meg a rendeltetési hely szerinti harmadik ország nevét és ISO-országkódját.

Adja meg az Unió területét közúton, vasúton vagy vízi úton átszelő nem megfelelő szállítmányok kiléptetését végző határállomás nevét (külső árutovábbítás).

Ez a rovat nem alkalmazandó a KEBO-D esetében.

I.23.

Belső piacra

 

Ezt a rovatot akkor jelölje meg, ha a szállítmányt uniós piacon kívánják forgalomba hozni.

I.24.

Nem megfelelő áruk esetében

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-P esetében alkalmazandó.

Válassza ki a rendeltetési hely típusát, ahová a szállítmányt szállítani fogják, és adott esetben adja meg a nyilvántartási számot: külön engedéllyel rendelkező vámraktár, vámszabad terület vagy hajó (a hajó nevével és a rendeltetési kikötővel együtt).

I.25.

Újbóli beléptetésre

 

KEBO-A:

Ezt a rovatot a törzskönyvezett lovaknak a lóversenyeken, lovassportrendezvényeken és kulturális eseményeken való részvétel céljából bizonyos harmadik országokba történő, 30, 60 vagy 90 napnál rövidebb időtartamra való ideiglenes kivitelét követően az Unióba történő újbóli beléptetése esetében jelölje meg.

Ezt a rovatot az Unióból származó és a harmadik országba való belépés elutasítását követően az Unióba visszaküldött állatok újbóli beléptetése esetében jelölje meg.

KEBO-P/KEBO-PP

Ezt a rovatot az Unióból származó és a harmadik országba való belépés elutasítását követően az Unióba visszaküldött áruk újbóli beléptetése esetében jelölje meg.

Ez a rovat nem alkalmazandó a KEBO-D esetében.

I.26.

Ideiglenes beléptetésre

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-A esetében és csak törzskönyvezett lovakra alkalmazandó.

Kilépési pont – adja meg a kiléptető határállomást.

A kilépés dátuma – adja meg a kilépés dátumát (ez nem érheti el a behozataltól számított 90 napot).

I.27.

A határállomás elhagyását/tárolást követően használt szállítóeszközök

 

Ez a rovat előzetes értesítést követően kitölthető, kitöltése a következők esetében kötelező:

— az 1/2005/EK tanácsi rendelet (2) hatálya alá tartozó állatok (KEBO-A);

— átrakodási művelet, közvetlen átszállítás, megfigyelés, újbóli beléptetés vagy az összes ellenőrzött rendeltetési helyre való szállítás alatt álló áruk, ideértve azt a továbbszállítási létesítményt vagy ellenőrző pontot is, ahol további hatósági ellenőrzésekre van szükség (KEBO-P, KEBO-PP, KEBO-D);

— árutovábbítási eljárás alatt álló nem megfelelő áruk (KEBO-P).

Válasszon ki egyet a következő szállítóeszközök közül: repülőgép, hajó, vasút vagy közúti jármű (lásd az I.13. rovatban szereplő iránymutató feljegyzést).

KEBO-PP

Ha az I.17. rovatban megadta a konténerszámot, nem szükséges azonosítani a szállítóeszközt.

I.28.

Szállító

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-A esetében kötelező, ha kitöltötték az I.27. rovatot.

Adja meg a szállításért felelős természetes vagy jogi személy nevét és címét, országát és ISO-országkódját.

Adott esetben adja meg a nyilvántartási számot vagy engedélyszámot.

I.29.

Indulás dátuma

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-A esetében kötelező, ha kitöltötték az I.27. rovatot.

Adja meg a határállomásról való indulás várható napját és időpontját.

I.30.

Menetlevél

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-A esetében alkalmazandó és a 1/2005/EK rendeletben foglalt követelményekre hivatkozik.

I.31.

A szállítmány leírása

 

Ezt a rovatot pl. a hatósági bizonyítványok, hatósági tanúsítványok, nyilatkozatok vagy egyéb okmányok, köztük a kereskedelmi jellegű okmányok alapján az áru megfelelő megnevezésének megadásával töltse ki, ami lehetővé teszi az azonosításukat és a díjak kiszámítását, pl. Kombinált Nómenklatúra-kód (KN-kód) és megnevezés, TARIC-kód, EPPO-kód, fajta (rendszertani információ), nettó tömeg (kg).

Adja meg a spermához, petesejtekhez és embriókhoz használt műszalmák számát.

Az előírtaknak megfelelően adja meg a csomagok jellegét és számát, a csomagolás típusát (az ENSZ/CEFACT szabványoknak megfelelően), a tételszámot, az egyedi azonosító számot, az útlevél számát, a terméktípust.

Valamely későbbi közös egészségügyi beléptetési okmány esetében adja meg az áruknak a korábbi közös egészségügyi beléptetési okmányban meghatározott mennyiségét is.

KEBO-P:

Jelölje meg a „végső fogyasztó” opciót, ha a termékeket végső fogyasztó számára csomagolják.

I.32.

Összes csomag száma

 

Adott esetben adja meg a szállítmányban található csomagok számát.

I.33.

Összmennyiség

 

KEBO-A:

Adott esetben adja meg az összes állat számát.

KEBO-P:

Adott esetben adja meg a spermához, petesejtekhez és embriókhoz használt műszalmák teljes számát.

KEBO-PP/KEBO-D:

Adott esetben adja meg a darabszámot vagy mennyiséget.

I.34.

Teljes nettó tömeg (kg)/teljes bruttó tömeg (kg)

 

Ez a teljes nettó tömeget jelenti (azaz az állatok vagy az áruk saját tömege a közvetlen csomagolás vagy bármilyen csomagolóanyag nélkül), amelyet a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere automatikusan kiszámít az I.31. rovatban bevitt információk alapján.

Adja meg a teljes bruttó tömeget (azaz az állatok vagy az áruk teljes tömegét a közvetlen csomagolásukkal és az összes csomagolóanyaggal együtt, de a szállítókonténerek és más szállítófelszerelések nélkül). Erre az információra nincs szükség a KEBO-PP esetében.

I.35.

Nyilatkozat

 

A nyilatkozatot a szállítmányért felelős természetes személynek alá kell írnia, és az a használt közös egészségügyi beléptetési okmánynak megfelelően kiigazítható:

Alulírott, a fentiekben részletesen ismertetett szállítmányért felelős vállalkozó igazolom, hogy az e dokumentum I. részében tett nyilatkozatok a legjobb tudomásom és meggyőződésem szerint megfelelnek a valóságnak és hiánytalanok, továbbá vállalom, hogy eleget teszek a hatósági ellenőrzésekről szóló (EU) 2017/625 rendeletben foglalt követelményeknek, többek között megtérítem a hatósági ellenőrzésekért, valamint szükség esetén a szállítmány visszaküldéséért, az állatok karanténba helyezéséért vagy elszigeteléséért fizetendő díjakat, illetve az eutanáziával és ártalmatlanítással kapcsolatos költségeket.

Aláírás (az aláíró vállalja, hogy visszafogadja az átszállításban résztvevő olyan szállítmányokat, amelyek beléptetését egy harmadik ország megtagadta).

II. RÉSZ – ELLENŐRZÉSEK

Rovat

Leírás

II.1.

Korábbi KEBO

 

Ez a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere által a szállítmány megosztását vagy az átrakodást (amennyiben hatósági ellenőrzéseket végeztek), cserét, visszavonást vagy ellenőrző pontra való továbbítást megelőzően használt közös egészségügyi beléptetési okmányhoz hozzárendelt egyedi alfanumerikus kód.

II.2.

A közös egészségügyi beléptetési okmány hivatkozási száma

 

Ez az I.2. rovatban megadott egyedi alfanumerikus kód.

II.3.

Okmányellenőrzés

 

Ez magában foglalja azon állatokra és árukra vonatkozó nemzeti követelményeknek való megfelelőség ellenőrzését, amelyek tekintetében az uniós jog nem szabályozza az Unióba történő beléptetésre vonatkozó összes feltételt.

II.4.

Azonossági ellenőrzés

 

Jelölje meg az „Igen” vagy adott esetben a „Nem” opciót.

KEBO-A

Jelölje meg a „Nem” opciót, amennyiben az állatoknak az egyik határállomásról a másik határállomásra való továbbszállítás céljából ugyanazzal a hajóval vagy repülőgéppel, tengeren vagy légi úton kell folytatniuk az útjukat, és a hatósági ellenőrzéseket a következő határállomáson kell elvégezni.

KEBO-P

Jelölje meg a „Nem” opciót, amennyiben az árukat az egyik határállomásról átszállítják egy másik határállomásra.

KEBO-PP

Jelölje meg a „Nem” opciót, amennyiben az árukat egy ellenőrző pontra továbbítják vagy az egyik határállomásról átszállítják egy másik határállomásra.

Jelölje meg a „Nem” opciót, amennyiben csökkentett ellenőrzést kell végezni vagy nincs szükség azonossági ellenőrzésre.

KEBO-D

Jelölje meg a „Nem” opciót, amennyiben az árukat egy ellenőrző pontra továbbítják.

II.5.

Fizikai ellenőrzés

 

Jelölje meg az „Igen” vagy adott esetben a „Nem” opciót.

KEBO-A

Ez magában foglalja a klinikai vizsgálat eredményét, valamint az állatok elhullását és megbetegedését is.

Jelölje meg a „Nem” opciót, amennyiben az állatoknak a vonatkozó uniós joggal összhangban az egyik határállomásról a másik határállomásra való továbbszállítás céljából ugyanazzal a hajóval vagy repülőgéppel, tengeren vagy légi úton kell folytatniuk az útjukat, és a hatósági ellenőrzéseket a következő határállomáson kell elvégezni.

KEBO-P

Jelölje meg a „Csökkentett ellenőrzés” opciót, ha az (EU) 2017/625 rendelet 54. cikkének (3) bekezdése szerint elfogadott szabályokkal összhangban a szállítmányt nem jelölték ki fizikai ellenőrzésre, mivel úgy vélik, hogy azt kielégítően ellenőrizték pusztán okmány- és azonossági ellenőrzés keretében.

Jelölje meg az „Egyéb” opciót, ha újbóli beléptetésről, nyomon követésről, árutovábbítási eljárásokról van szó. Ez azokra az állatokra és árukra is vonatkozik, amelyeket az (EU) 2017/625 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint elfogadott szabályokkal összhangban az egyik határállomásról átszállítanak egy másik határállomásra.

KEBO-PP

Jelölje meg a „Csökkentett ellenőrzés” opciót, ha az (EU) 2017/625 rendelet 54. cikkének (3) bekezdése szerint elfogadott szabályokkal összhangban a szállítmányt nem jelölték ki azonossági vagy fizikai ellenőrzésre, mivel úgy vélik, hogy azt kielégítően ellenőrizték pusztán okmányellenőrzés keretében.

Jelölje meg az „Egyéb” opciót, ha újbóli beléptetésről, nyomon követésről, árutovábbítási eljárásokról van szó. Ez azokra az árukra is vonatkozik, amelyeket az (EU) 2017/625 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint elfogadott szabályokkal összhangban az egyik határállomásról átszállítanak egy másik határállomásra.

KEBO-D

Jelölje meg a „Nem” opciót, amennyiben az árukat egy ellenőrző pontra továbbítják.

II.6.

Laboratóriumi vizsgálatok

 

Jelölje meg az „Igen” opciót, ha ilyen vizsgálatot végeztek.

Vizsgálat: válassza ki annak az anyagnak vagy kórokozónak a kategóriáját, amely tekintetében laboratóriumi vizsgálatot végeztek.

— Jelölje meg a „Véletlenszerű” opciót, ha a szállítmányt nem tartóztatják fel a határállomáson, amíg a vizsgálati eredményre várnak. Ne jelölje meg, ha az e rovat egyéb opciói által ismertetett laboratóriumi vizsgálatok céljából vettek mintát a szállítmányból.

— Jelölje meg a „Gyanú alapján” opciót, ha felmerül a gyanú, hogy az állatok és az áruk nem felelnek meg az uniós jognak, és azokat feltartóztatják a határállomáson, amíg a vizsgálati eredményre várnak.

— Jelölje meg a „Biztonsági intézkedések” opciót, amennyiben az állatok és áruk esetében konkrét biztonsági intézkedéseket hoztak, és azokat feltartóztatják a határállomáson, amíg a vizsgálati eredményre várnak, hacsak nem engedélyezték a továbbszállítást.

Vizsgálati eredmény:

— Jelölje meg a „Függőben” opciót, ha a szállítmány elhagyhatja a határállomást anélkül, hogy megvárnák a vizsgálati eredményt.

— Jelölje meg a „Kielégítő” vagy „Nem kielégítő” opciót, ha a vizsgálati eredmény rendelkezésre áll.

KEBO-P

Jelölje meg a „Kötelező” opciót, ha az uniós joggal összhangban mintavételre van szükség, és a szállítmányt nem tartóztatják fel a határállomáson, amíg a vizsgálati eredményre várnak.

Jelölje meg a „Fokozott ellenőrzések” opciót, ha az állatokra és az árukra az (EU) 2017/625 rendelet 65. cikkének (6) bekezdése szerint elfogadandó, fokozott ellenőrzésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló szabályok vonatkoznak, és azokat feltartóztatják a határállomáson, amíg a vizsgálati eredményre várnak.

KEBO-PP

Jelölje meg a „Lappangó fertőzéssel kapcsolatos mintavétel” opciót, ha az uniós joggal összhangban mintavételre van szükség, és a szállítmányt nem tartóztatják fel a határállomáson, amíg a vizsgálati eredményre várnak.

KEBO-D

Jelölje meg „Az ellenőrzések számának ideiglenes növelése” opciót, ha az árukra az ellenőrzések számának ideiglenes növelését megkövetelő intézkedések vonatkoznak (az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (2) bekezdésének b) pontja), és azokat feltartóztatják a határállomáson, amíg a vizsgálati eredményre várnak, hacsak nem engedélyezték a továbbszállítást.

II.7.

Állatjóléti ellenőrzés

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-A esetében alkalmazandó.

Jelölje meg a „Nem” opciót, ha az élő állatokat nem rakodják ki az I.4. rovatban feltüntetett határállomáson, és nem szállítják át egy másik határállomásra, továbbá nem végeztek rajtuk állatjóléti ellenőrzést.

Jelölje meg a „Kielégítő” vagy „Nem kielégítő” opciót, ha az állatokkal és a szállítási körülményekkel kapcsolatos ellenőrzés eredményei rendelkezésre állnak.

II.8.

A szállítás állatokra gyakorolt hatása

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-A esetében alkalmazandó.

Adja meg, hogy hány állat hullott el, hány állat nem alkalmas szállításra, továbbá adja meg az ellések vagy vetélések számát (azaz a szállítás során hány nőstény állat ellett meg vagy vetélt el).

A nagy mennyiségben feladott állatok (pl. naposcsibék, halak vagy kagylók) esetében adott esetben adja meg az elhullott vagy szállításra alkalmatlan állatok becsült számát.

II.9.

Elfogadható átrakodásra/árutovábbításra/továbbszállításra

 

Jelölje meg, ha a szállítmány elfogadható átrakodásra/árutovábbításra/továbbszállításra.

Ez a rovat nem alkalmazandó a KEBO-A és a KEBO-D esetében.

II.10.

Elfogadható továbbszállításra

 

KEBO-PP/KEBO-D

Jelölj meg, ha a szállítmány elfogadható továbbszállításra.

II.11.

Elfogadható átszállításra

 

Jelölje meg, ha a szállítmány elfogadható átszállításra.

Ez a rovat nem alkalmazandó a KEBO-D esetében.

II.12.

Elfogadható a belső piacra

 

Ezt a rovatot akkor jelölje meg, ha a hatósági ellenőrzések kedvezőek, függetlenül attól, hogy az állatokat vagy árukat a határon vagy az Unión belül egy későbbi szakaszban „szabad forgalomba bocsátást” célzó vámeljárás alá helyezték.

KEBO-A

Ha az állatok forgalomba hozatalát különleges feltételek mellett (az uniós vagy nemzeti jog előírásainak megfelelően) engedélyezik, jelölje meg az ellenőrzött rendeltetési helyet: vágóhíd, körülhatárolt létesítmény, karantén vagy helyi felhasználás.

KEBO-P

Jelölj meg a termék felhasználását.

A további feldolgozásra szánt olyan állati melléktermékek esetében, amelyekre nem vonatkoznak az (EU) 2017/625 rendelet 77. cikkének (2) bekezdése szerint elfogadandó, szállításra vonatkozó nyomonkövetési feltételek, töltse ki a II.18. rovatot.

KEBO-D

Jelölje meg a termék felhasználását: emberi fogyasztás, takarmány vagy egyéb.

II.13.

Elfogadható nyomon követésre

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-A és a KEBO-P esetében alkalmazandó, és az olyan szállítmányokra vonatkozik, amelyeket az (EU) 2017/625 rendelet 77. cikkének (2) bekezdése szerint elfogadandó feltételekkel összhangban nyomon követnek.

II.14.

Nem megfelelő áruként elfogadható

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-P esetében alkalmazandó.

Válassza ki az ellenőrzött rendeltetési helyet: külön engedéllyel rendelkező vámraktár, vámszabad terület vagy hajó.

II.15.

Elfogadható ideiglenes beléptetésre

 

Ez a rovat kizárólag a KEBO-A esetében és csak törzskönyvezett lovakra alkalmazandó.

Jelölje meg ezt a rovatot, hogy az I.26. rovatban megadott időpontig engedélyezzék az állatok Unió területére való behozatalát.

II.16.

Nem fogadható el

 

Ez a rovat azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek esetében a hatósági ellenőrzések eredményei nem kedvezőek, és megtagadják az Unióba történő beléptetést. Tüntesse fel azt az időpontot, ameddig az intézkedést meg kell hozni.

KEBO-A

Jelölje meg az „Eutanázia” opciót, ha az állatok húsa emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Jelölje meg a „Visszaküldés” opciót, ha az állatokat visszaküldik.

Jelölje meg a „Vágás” opciót, ha az állatok húsa kedvező vizsgálatot követően emberi fogyasztásra alkalmas.

Jelölje meg a „Megsemmisítés” opciót, ha az állatok elhullottan érkeznek a határállomásra.

KEBO-P/KEBO-D

Jelölje meg a megsemmisítést, a visszaküldést, a különleges kezelést vagy az egyéb célú felhasználást.

KEBO-PP

Jelölje meg a megfelelő kezelést, a beléptetés visszautasítását, a karantén elrendelését, a megsemmisítést, a visszaküldést, az ipari feldolgozást vagy az egyéb opciót.

II.17.

A visszautasítás oka

 

KEBO-A

Az „Okmányok” opciót hiányzó bizonyítvány, az eredeti bizonyítvány hiánya, rossz bizonyítványminta, csalárd módon szerzett bizonyítvány, érvénytelen dátumok, hiányzó aláírás vagy bélyegző, érvénytelen engedély, hiányzó laboratóriumi jelentés, további garanciák hiánya vagy nemzeti követelmények hiánya esetében jelölje meg.

A „Származás” opciót nem engedélyezett ország, nem engedélyezett övezet vagy nem engedélyezett létesítmény esetében jelölje meg.

Az „Azonosság” opciót eltérő azonosítás vagy okmány, eltérő szállítóeszközök, hiányzó egyedi azonosítás, eltérő egyedi azonosító szám vagy eltérő fajták esetében jelölje meg.

A „Fizikai” opciót gyanús állat(ok), utazásra alkalmatlan állat(ok) vagy elhullott állat(ok) előfordulása esetében jelölje meg.

A „Laboratóriumi” opciót nem kielégítő vizsgálati eredmény esetében jelölje meg.

Az „Állatjólét” opciót nem megfelelő szállítóeszköz esetében jelölje meg.

Az „Idegenhonos inváziós faj” opciót az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajokra vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés esetében jelölje meg.

Az „Egyéb” opciót jelölje meg, ha a fent említett okok egyike sem alkalmazható.

KEBO-P

Az „Okmányok” opciót hiányzó bizonyítvány, az eredeti bizonyítvány hiánya, rossz bizonyítványminta, csalárd módon szerzett bizonyítvány, érvénytelen dátumok, hiányzó aláírás vagy bélyegző, érvénytelen engedély, hiányzó laboratóriumi jelentés vagy további nyilatkozat hiánya esetében jelölje meg.

A „Származás” opciót nem engedélyezett ország, nem engedélyezett régió vagy nem engedélyezett létesítmény esetében jelölje meg.

Az „Azonosság” opciót hiányzó címke, eltérő címke vagy okmány, hiányos címke, eltérő szállítóeszközök, eltérő hatósági plombaszám, eltérő azonosító jelzés vagy eltérő fajták esetében jelölje meg.

A „Fizikai” opciót higiéniai hiányosságok, a hűtési lánc megszakadása, nem megfelelő hőmérséklet, sikertelen vizuális ellenőrzés vagy élősködők jelenléte esetében jelölje meg.

A „Laboratóriumi” opciót vegyi szennyeződés, mikrobiológiai szennyeződés, állatgyógyászati készítmények maradékanyagai, sugárzásnak való kitettség, nem megfelelő adalékanyagok vagy géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) esetében jelölje meg.

Az „Idegenhonos inváziós faj” opciót az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok esetében jelölje meg.

Az „Egyéb” opciót jelölje meg, ha a fent említett okok egyike sem alkalmazható.

KEBO-PP

Az „Okmányok” opciót hiányzó vagy érvénytelen bizonyítvány vagy növényútlevél, illetve az uniós joggal összhangban garanciát nyújtó bármely egyéb hiányzó vagy érvénytelen okmány esetében jelölje meg.

A „Származás” opciót ismeretlen cégjegyzékszám esetében jelölje meg, ha azt meg kell adni.

Az „Azonosság” opciót a szállítmányt kísérő dokumentumoknak való meg nem felelés esetében jelölje meg.

A „Fizikai” opciót károsító jelenléte, illetve tiltott növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok esetében jelölje meg.

Az „Egyéb” opciót jelölje meg, ha a címzett nem szerepel a termelők/importőrök hivatalos nyilvántartásában.

Az „Idegenhonos inváziós faj” opciót az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok esetében jelölje meg.

KEBO-D

Az „Okmányok” opciót hiányzó vagy érvénytelen bizonyítvány vagy egyéb előírt, hiányzó vagy érvénytelen kísérő dokumentumok esetében jelölje meg.

Az „Azonosság” opciót a szállítmányt kísérő dokumentumoknak való meg nem felelés esetében jelölje meg.

A „Laboratóriumi” opciót vegyi szennyeződés vagy mikrobiológiai szennyeződés esetében jelölje meg.

A „Fizikai” opciót fizikai higiéniai hiányosságok esetében jelölje meg.

Az „Egyéb” opciót jelölje meg, ha a fent említett okok egyike sem alkalmazható.

II.18.

Ellenőrzött rendeltetési helyekre vonatkozó adatok

 

Adja meg a II.9–II.16. rovatban említett összes ellenőrzött rendeltetési hely nevét, címét és nyilvántartási számát/engedélyszámát.

KEBO-A

Azon létesítmények esetében, amelyek tekintetében az illetékes hatóság névtelenséget kér, csak a hozzárendelt nyilvántartási számot/engedélyszámot adja meg.

KEBO-PP/KEBO-D

Továbbszállítás esetében adja meg a továbbszállító létesítmény nevét, címét és adott esetben nyilvántartási számát.

Ellenőrző pontra való továbbítás esetében adja meg a kapcsolattartási adatokat és a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere által az ellenőrző ponthoz hozzárendelt egyedi alfanumerikus kódot.

II.19.

A szállítmány ismételten lezárva

 

Adja meg a határállomáson a hatósági ellenőrzések után vagy egy külön engedéllyel rendelkező vámraktárban való tárolást követően elhelyezett plomba számát, amennyiben az uniós jog hatósági plombát ír elő.

II.20.

A határállomás azonosítása

 

Alkalmazza a határállomás vagy adott esetben az ellenőrző pont hivatalos bélyegzőjét.

Meg nem felelő szállítmány tekintetében később kiállított KEBO-P esetében adja meg a vámszabad terület vagy külön engedéllyel rendelkező vámraktár felügyeletéért felelős ellenőrző egység nevét.

II.21.

A bizonyítványt kiállító tisztviselő

 

Ez a rovat a közös egészségügyi beléptetési okmány aláírására jogosult, bizonyítványt kiállító tisztviselő által aláírandó nyilatkozatra vonatkozik:

Alulírott, bizonyítványt kiállító tisztviselő tanúsítom, hogy a szállítmánnyal kapcsolatos ellenőrzéseket az uniós követelményekkel és adott esetben a rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti követelményeivel összhangban végezték el.

II.22.

Ellenőrzési díjak

 

E rovatban az ellenőrzési díjak is feltüntethetők.

II.23.

A vámokmány hivatkozási száma

 

E rovatot a vámhatóság vagy a vámhatóságtól kapott értesítést követően a szállítmányért felelős személy használhatja releváns információk megadására (pl. a T1 okmány hivatkozási száma), amennyiben a szállítmányok egy bizonyos ideig vámfelügyelet alatt maradnak.

II.24.

Későbbi KEBO

 

Adja meg az (EU) 2017/625 rendelet 51. cikke és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint megállapítandó esetekben vagy a szállítmány határállomáson való megosztását követően kiállított egy vagy több közös egészségügyi beléptetési okmány alfanumerikus kódját.

(1)   

Az ISO 3166 alpha-2 nemzetközi szabványnak megfelelő, két betűből álló szabványos nemzetközi országjelzés; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)   

A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).III. RÉSZ – NYOMON KÖVETÉS

Rovat

Leírás

III.1.

Korábbi közös egészségügyi beléptetési okmány

Ez a II.1. rovatban megadott egyedi alfanumerikus kód.

III.2.

A közös egészségügyi beléptetési okmány hivatkozási száma

Ez az I.2. rovatban megadott egyedi alfanumerikus kód.

III.3.

Későbbi közös egészségügyi beléptetési okmány

Adja meg a II.24. rovatban feltüntetett egy vagy több, közös egészségügyi beléptetési okmány alfanumerikus kódját.

III.4.

Visszaküldésre vonatkozó adatok

Adja meg a használt szállítóeszközöket és azok azonosítóját, országát és ISO-országkódját.

Adja meg a visszaküldés dátumát és a kilépési határállomás nevét, amint ismertté válik ez az információ. Elutasító határozatok esetén a visszaküldés dátuma legfeljebb az ilyen határozatok által érintett közös egészségügyi beléptetési okmány érvényessége megállapításának napjától számított 60 nap lehet.

III.5.

A nyomon követést végző szerv

Jelölje meg azon szállítmány fogadásának és megfelelésének tanúsításáért felelős hatóságot, amelyre a közös egészségügyi beléptetési okmány vonatkozik: a kilépési határállomás, a végső rendeltetési hely szerinti határállomás vagy ellenőrző egység.

KEBO-A

Adja meg a további rendeltetési helyet és/vagy a meg nem felelés vagy az állatok státusza megváltoztatásának okait (pl. érvénytelen rendeltetési hely, hiányzó vagy érvénytelen bizonyítvány, eltérő okmányok, hiányzó vagy érvénytelen azonosítás, nem kielégítő vizsgálatok, gyanús állat(ok), elhullott állat(ok), elveszett állat(ok) vagy állandó belépésre való változtatás).

KEBO-P

Adja meg a további rendeltetési helyet és/vagy a meg nem felelés okait (pl. érvénytelen rendeltetési hely, hiányzó vagy érvénytelen bizonyítvány, eltérő okmányok, hiányzó vagy érvénytelen azonosítás, nem kielégítő ellenőrzések, hiányzó, sérült vagy eltérő hatósági plombaszám stb.).

KEBO-PP

Továbbszállítás vagy ellenőrző pontra való továbbítás alatt álló áruk esetében jelölje meg az „igen” vagy a „nem” opciót arra vonatkozóan, hogy a szállítmány megérkezett-e vagy sem.

KEBO-D

Továbbszállítás vagy ellenőrző pontra való továbbítás alatt álló áruk esetében jelölje meg az „igen” vagy a „nem” opciót arra vonatkozóan, hogy a szállítmány megérkezett-e vagy sem.

III.6.

A bizonyítványt kiállító tisztviselő

Ez a rovat a szállítmány visszaküldése vagy nyomon követése esetében az illetékes hatóság bizonyítványt kiállító tisztviselőjének aláírására vonatkozik.

3.RÉSZ

A közös egészségügyi beléptetési okmány (KEBO) mintái

A. szakasz

KEBO-A

(az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett állatok esetében)