02019D0615 — HU — 21.09.2021 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (KKBP) 2019/615 HATÁROZATA

(2019. április 15.)

a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) részes felei 2020. évi felülvizsgálati konferenciájának előkészítését célzó tevékenységek uniós támogatásáról

(HL L 105, 2019.4.16., 25. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A TANÁCS (KKBP) 2020/906 HATÁROZATA (2020. június 29.)

  L 207

36

30.6.2020

 M2

A TANÁCS (KKBP) 2021/579 HATÁROZATA (2021. április 8.)

  L 123

21

9.4.2021

►M3

A TANÁCS (KKBP) 2021/1695 HATÁROZATA (2021. szeptember 21.)

  L 334

22

22.9.2021
▼B

A TANÁCS (KKBP) 2019/615 HATÁROZATA

(2019. április 15.)

a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) részes felei 2020. évi felülvizsgálati konferenciájának előkészítését célzó tevékenységek uniós támogatásáról1. cikk

(1)  
A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni 2003. évi EU-stratégia elemeinek azonnali és gyakorlati alkalmazása érdekében az Unió az NPT három, egyformán fontos és egymást kölcsönösen erősítő pillérének – a leszerelésnek, a nonproliferációnak és a nukleáris energia békés célú felhasználásának – azonos mértékű figyelembevételével támogatja az NPT integritásának fenntartását és megőrzését célzó tevékenységeket.
(2)  

Az (1) bekezdésben említett cél megvalósítása érdekében az Unió támogatja a 2020. évi felülvizsgálati konferencia vezetőségének alábbi tájékoztató rendezvényeit:

a) 

három tematikus szeminárium megrendezése a részes államok számára a nukleáris leszerelés, a nukleáris nonproliferáció és a nukleáris energia békés célú felhasználása tekintetében;

b) 

előreláthatólag négy regionális ülés megrendezése az ázsiai és csendes-óceáni térségben, Afrikában, Latin-Amerikában és a Karib-térségben, valamint a Közel-Keleten; és

c) 

két kísérő rendezvény megrendezése a Közgyűlés Első Bizottságának hetvennegyedik ülésszaka, valamint a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia alkalmából.

E projekt ismertetése a mellékletben szerepel.

2. cikk

(1)  
E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a főképviselő) felel.
(2)  
Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekt végrehajtását az ENSZ Leszerelési Ügyek Hivatala (a továbbiakban: az UNODA) végzi.

3. cikk

(1)  
Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekt végrehajtására szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 1 299 883,68  EUR.
(2)  
Az (1) bekezdésben szereplő összeggel finanszírozott kiadásokat az Unió költségvetésére alkalmazandó eljárásoknak és szabályoknak megfelelően kell kezelni.
(3)  
Az (1) bekezdésben említett pénzügyi referenciaösszeg megfelelő kezelését a Bizottság felügyeli. E célból finanszírozási megállapodást köt az UNODA-val. A finanszírozási megállapodásban ki kell kötni, hogy az UNODA-nak – a hozzájárulás nagyságának megfelelően – biztosítania kell az uniós hozzájárulás láthatóságát.
(4)  
A Bizottság törekszik arra, hogy a (3) bekezdésben említett finanszírozási megállapodást e határozat hatálybalépését követően mielőbb megkösse. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ezen eljárás vonatkozásában az esetlegesen felmerülő nehézségekről és a pénzügyi megállapodás megkötésének időpontjáról.

4. cikk

A főképviselő az UNODA által készített beszámolók alapján rendszeresen, évente legalább egy alkalommal jelentést tesz a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. Ezek a beszámolók képezik majd a Tanács általi értékelés alapját. A Bizottság jelentést készít az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekt végrehajtásának pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

(1)  
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

▼M3

(2)  
Ez a határozat 2022. január 15-én hatályát veszti.

▼B
MELLÉKLET

1.   CÉLOK

A 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia nagyon jelentős rendezvény lesz a nukleáris nonproliferációs rendszer vonatkozásában. Az Európai Unió úgy véli, hogy az NPT a globális nukleáris nonproliferációs rendszer sarokköve, az annak VI. cikke értelmében folytatott nukleáris leszerelés nélkülözhetetlen alapja, és a nukleáris energia békés célokra történő felhasználásai továbbfejlesztésének fontos eleme.

Az NPT előkészítő bizottsága ülésszakainak elnökei 2017 óta arra törekednek, hogy folyamatosság alakuljon ki a felülvizsgálati ciklus előkészítő bizottsági ülésszakai között, többek között tematikus közös alap kidolgozása, valamint az ázsiai és csendes-óceáni, az afrikai és a latin-amerikai térségben folytatott regionális konzultációk révén. E régiók államai örömmel fogadták ezeket a konzultációkat, mivel így szakértőik kapcsolatba tudnak lépni az előkészítő bizottsági elnökökkel, ami lehetőséget biztosít a párbeszédre olyan államok számára, amelyek nem rendelkeznek erőforrásokkal ahhoz, hogy nagyszámú küldöttséget tartsanak fenn New Yorkban, Genfben vagy Bécsben, továbbá fontos alkalmakat kínálnak a kulcsfontosságú regionális prioritások megvitatására. E konzultációk jelentős mértékben hozzájárultak a hivatalos NPT-keretek közötti megbeszélésekhez.

E projekt céljának elérése elősegíthető a 2017. és a 2018. évi előkészítő bizottsági ülésszakok elnökeinek tevékenységére építve és e tevékenység javítása, az NPT részes államai bevonása és a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia kijelölt elnöke, valamint az előkészítő bizottsági ülésszakok elnökei közötti átfogó konzultáció folytatása révén. Ez a projekt előmozdítja majd a konferencia előkészítését; támogatni fogja a vezetőséget a részes államok álláspontjai közötti apró eltérések megértésében és a részes államok bizalmának elnyerésében; továbbá elősegíti majd a részes államok és a kijelölt elnök közötti, arra irányuló párbeszédet, hogy 2020-ban hogyan küzdhetők le a siker útjában álló akadályok.

Fő célkitűzések:

1. 

a 2020. évi NPT-felülvizsgálati ciklussal kapcsolatos aggályok és prioritások megértése az előkészítő bizottság 2017., 2018. és 2019. évi ülésszakának keretében folytatott megbeszélések alapján, ideértve a regionális szempontú aggályokat és prioritásokat is, valamint az aggályoknak és a prioritásoknak a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencián való hatékony megfogalmazásához való hozzájárulás;

2. 

a figyelem ráirányítása nemcsak az akadályokra, továbbá a közeledés lehetséges területeire is az NPT által biztosított számos előny alapján, többek között a vélemények szélesebb körének figyelembevételével, így például a szabályozási ügynökségek és a tudományos testületek technikai szakértői, valamint olyan döntéshozók részéről, mint például a parlamenti képviselők;

3. 

az államok és a kijelölt elnök közötti bizalomépítés annak érdekében, hogy kialakuljanak a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia sikeréhez szükséges szoros kapcsolatok;

4. 

a rugalmasság és a kompromisszumkészség ösztönzése az államok részéről a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia megközelítése tekintetében, valamint a közös alappal és a nézetkülönbségeken való felülkerekedéssel kapcsolatos elképzelések összegyűjtése;

5. 

a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia sikerét célzó ütemterv elemeinek – így például az NPT teljeskörű végrehajtására irányuló lehetséges intézkedéseknek és ajánlásoknak – a kidolgozása.

2.   A TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia ciklusát támogató uniós projekt keretében a következőkre fog sor kerülni:

a) 

Tematikus szemináriumok a részes államok számára az atomsorompó-szerződés mindhárom pillérével (nukleáris leszerelés, nukleáris nonproliferáció és a nukleáris energia békés célú felhasználása) kapcsolatban

— 
Három tematikus szeminárium a kormányképviselők, a szakértők, a tudományos élet, a civil társadalom, valamint az ágazat képviselőrészvételével Genfben (leszerelés), New York-ban (nonproliferáció) és Bécsben (békés célú felhasználás).
b) 

A 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia vezetőségének regionális tájékoztató rendezvényei

— 
Előreláthatólag négy regionális ülésre kerül sor az ázsiai és csendes-óceáni térségben, Afrikában, Latin-Amerikában és a Karib-térségben, valamint a Közel-Keleten.
c) 

Kísérő rendezvények

— 
Két kísérő rendezvényre kerül sor a Közgyűlés Első Bizottságának hetvennegyedik ülésszaka, valamint a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia alkalmából.

Ezeket az elemeket a következőkben részletesen bemutatjuk.

2.1.   Tematikus szemináriumok

2.1.1.   Cél

Az egyes tematikus szemináriumok célja, hogy felhívják a figyelmet az NPT három pillérének területén jelentkező kihívásokra és lehetőségekre. Mindenekelőtt a szemináriumok az NPT jelentette számos előnyt igyekeznek majd bemutatni, és felhívják a figyelmet ezen előnyök megőrzésének fontosságára. A szemináriumok célja ezenkívül olyan gyakorlati intézkedésekké és ajánlásokká alakítható elemek azonosítása, amelyek 2020-ban konszenzust teremtenek.

2.1.2.   A projekt keretén belül három szemináriumra kerül majd sor:

Amint fentebb már vázoltuk, az egyes szemináriumok az NPT egy-egy pillérével (leszerelés, nonproliferáció és a nukleáris energia békés célú felhasználása) foglalkoznak majd. A három pillér közötti összefüggések feltárása mellett a megbeszélések többek között, de nem kizárólag a következőkre is kiterjednek majd: a korábbi felülvizsgálati ciklusok során tett vállalások teljesítése; az arra vonatkozó eltérő nézőpontok közelítése, hogy miként lehetne megvalósítani és fenntartani egy nukleáris fegyverektől mentes világot; a nonproliferációs rendszer megerősítése; részesülés a nukleáris energia békés célú felhasználásának előnyeiből, ideértve a fenntartható fejlődési célkitűzések elérése megkönnyítésének célját; valamint az NPT felülvizsgálati folyamatának elősegítése.

2.1.3.   Formátum

A kijelölt elnök tájékoztatja a részes államokat az egyes pillérek terén bekövetkezett fejleményekről, valamint vázolja a kihívásokat és a lehetőségeket. Regionális szakértők, a releváns nemzetközi szervezetek – például a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete (CTBTO) – szakértői, valamint az ENSZ Leszerelési Kutatóintézetének (UNIDIR) a szakértői találkoznak panelbeszélgetéseken, hogy vitázzanak és elképzeléseket fogalmazzanak meg. A nukleáris energia békés célú felhasználásáról szóló, Bécsben tartandó szemináriumon ezenkívül részt vesznek még azon nemzeti szervek és struktúrák képviselői is, amelyek a nukleáris energia békés célú felhasználásának területén működnek.

Ezt követően a szemináriumokon a kijelölt elnök, a részes államok képviselői és a szakértők közötti interaktív kérdés-válasz beszélgetésre kerül sor.

2.1.4.   Helyszín

A három tematikus szemináriumra a következő helyszíneken kerül sor: Genf (leszerelés), New York (nonproliferáció) és Bécs (a nukleáris energia békés célú felhasználása).

2.1.5.   Időpontok

A három tematikus szemináriumra az előkészítő bizottság harmadik ülésszakát (2019. április 29. – május 10.) követően, 2019 májusa és 2020 márciusa között kerül sor a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia kijelölt elnökének vezetésével és koordinálása mellett.

2.1.6.   A végrehajtó ügynökség feladatai

Tartalmi előkészítés:

Az UNODA a kijelölt elnökkel konzultálva kidolgozza a szemináriumok tartalmi elemeit, összeállítja a napirendeket és kiválasztja az előadókat/szakértőket.

Logisztika és konferenciaszervezés:

Az UNODA gondoskodik a tematikus szemináriumokhoz szükséges logisztikáról (helyszínek lefoglalása, vendéglátás megszervezése, audiovizuális felszerelések, a résztvevők és a szakértők utazásának megszervezése stb.).

2.2.   Regionális ülések

2.2.1.   Cél

A regionális ülések célja, hogy a résztvevők jobban megértsék az aktuális helyzetet, megvitassák az együttműködésre kínálkozó lehetőségeket, megoldásokat keressenek, valamint kapcsolatokat építsenek annak érdekében, hogy elősegítsék a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia sikerét.

2.2.2.   Témák

Az ázsiai és csendes-óceáni térségben, Afrikában, valamint Latin-Amerikában és a Karib-térségben rendezendő regionális üléseken az NPT mindhárom pilléréről tárgyalni fognak. Az előkészítő bizottság 2017., 2018. és 2019. évi ülésszakain folytatott megbeszélések alapján ezen ülések résztvevői foglalkozni fognak az NPT-t és a részes államokat érintő legfontosabb kérdésekkel, és azokat az adott régió prioritásai és aggályai szemszögéből fogják megvitatni. Ezek a tárgyalandó témák nem kizárólagos jelleggel a következők lesznek: a korábbi felülvizsgálati ciklusok során tett vállalások teljesítése; az arra vonatkozó eltérő nézőpontok közelítése, hogy miként lehetne megvalósítani és fenntartani egy nukleáris fegyverektől mentes világot; a nonproliferációs rendszer megerősítése; részesülés a nukleáris energia békés célú felhasználásának előnyeiből, ideértve a fenntartható fejlődési célkitűzések elérése megkönnyítésének célját; valamint az NPT felülvizsgálati folyamatának elősegítése.

A közel-keleti regionális ülés konkrétan az 1995. évi NPT-felülvizsgálati konferencián elfogadott, hordozóeszközeiket is beleértve a nukleáris fegyverektől, valamint minden más tömegpusztító fegyvertől mentes közel-keleti övezet létrehozásáról szóló határozat végrehajtásával fog foglalkozni. Mivel azok a kihívások, amelyeket ez a kérdés támaszt a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia sikerével szemben, ezért ebben a régióban egy külön ennek a témának szentelt ülés megszervezésére van szükség.

2.2.3.   Formátum

A regionális ülések interaktív konzultációk formájában kerülnek megrendezésre. A kijelölt elnöknek minden regionális ülésen lehetősége lesz bemutatni a felülvizsgálati ciklus aktuális helyzetét. Az adott ülés elnöke ezt követően több kérdést tesz fel az államoknak annak érdekében, hogy elősegítsen egy kérdés-válasz jellegű ülést.

Az ülések keretében regionális és az egyes témákban jártas szakértők, többek között a releváns nemzetközi szervezetek – például a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete (CTBTO) – szakértői, valamint az ENSZ Leszerelési Kutatóintézetének (UNIDIR) a szakértői részvételével folytatott panelbeszélgetésekre is sor kerül, amelyek résztvevői vitáznak és elképzeléseket fogalmaznak majd meg.

2.2.4.   Helyszín

A regionális ülések úgy lesznek kialakítva, hogy segítsék az egyes régiók országainak kormányai közötti kapcsolatokat a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia előkészítése érdekében. Az alábbi négy regionális ülésre született javaslat:Az alábbi régiók/alrégiók országai:

Javasolt helyszín:

Afrika

Addisz-Abeba

Latin-Amerika/Karib-térség

Buenos Aires

Az ázsiai és csendes-óceáni térség

Jakarta

Közel-Kelet

Ammán

2.2.5.   Időpontok

A négy regionális ülésre a 2019 márciusa és 2020 márciusa közötti egyéves időszakban kerül sor. A regionális ülések pontos időpontját és elosztását (azaz az egyes régiók sorrendjét) a végrehajtó ügynökség határozza meg a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia kijelölt elnökével és az Unióval konzultálva, figyelembe véve az ENSZ leszerelési menetrendjét. Minden regionális ülés legfeljebb két napig fog tartani. A négy regionális ülést a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia kijelölt elnöke fogja vezetni.

2.2.6.   A végrehajtó ügynökség feladatai

Tartalmi előkészítés:

Az UNODA az előkészítő bizottság három ülésszakának elnökeivel konzultálva és a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia kijelölt elnökének vezetésével kidolgozza a regionális ülések tartalmi elemeit, összeállítja a napirendeket és kiválasztja az előadókat/szakértőket.

Logisztikai és konferenciaszervezési támogatás:

Az UNODA a regionális üléseknek helyt adó országokkal közösen gondoskodik a regionális ülésekhez szükséges logisztikáról (helyszínek lefoglalása, vendéglátás megszervezése, audiovizuális felszerelések, a résztvevők és a szakértők utazásának megszervezése stb.).

2.3.   Kísérő rendezvények

Két kísérő rendezvényre kerül sor: az egyikre a Közgyűlés Első Bizottságának hetvennegyedik ülésszaka (2019. október), a másikra pedig a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia alkalmából. A 2019 októberében megrendezendő kísérő rendezvényen az előkészítő bizottság három ülésszaka elnökeinek és a kijelölt elnöknek alkalmuk lesz megvitatni a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia előkészületeit. A 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia alkalmával tartott kísérő rendezvény alkalmat ad a tematikus szemináriumok és a regionális ülések eredményeinek megbeszélésére, valamint annak áttekintésére, hogy ezek miként járultak hozzá a konferencia előkészítéséhez.

2.3.1.   A végrehajtó ügynökség feladatai

Tartalmi előkészítés:

Az UNODA az előkészítő bizottság három ülésszakának elnökeivel és a 2020. évi NPT-felülvizsgálati konferencia kijelölt elnökével konzultálva kidolgozza a kísérő rendezvények stratégiai dokumentumát és napirendjét, továbbá kiválasztja az előadókat/szakértőket.

Logisztikai és konferenciaszervezési támogatás:

Az UNODA gondoskodik a kísérő rendezvényekhez szükséges logisztikáról (helyszínek lefoglalása, vendéglátás megszervezése, audiovizuális felszerelések, a szakértők utazásának megszervezése stb.).

3.   JELENTÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Az UNODA benyújt majd egy pénzügyi és szöveges zárójelentést a főképviselőnek és a Bizottságnak, amelyben ismerteti többek között a levont tanulságokat, továbbá minden ülést követően rövid jelentést készít, amelyben a fő konklúziókra összpontosít.

4.   IDŐTARTAM

A projekt végrehajtásának időtartama 18 hónap.

5.   AZ EU LÁTHATÓSÁGA

Az UNODA megtesz minden megfelelő intézkedést annak közismertté tétele érdekében, hogy ezt a projektet az Unió finanszírozza. Az uniós támogatás a kijelölt elnök nyilvános és zártkörű előadásai és tájékoztatói során is hangsúlyt kap majd. Az uniós támogatásról a azokban a meghívókban és egyéb dokumentumokban is említést tesznek majd, amelyeket a különböző események résztvevőivel osztanak meg. Az UNODA gondoskodik arról, hogy az Unió képviselői az e határozat alapján megrendezendő minden eseményen részt vehessenek.

6.   VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG

E projekt végrehajtása az ENSZ Leszerelési Ügyek Hivatala (UNODA) feladata lesz. A projekt végrehajtására az Európai Bizottság és az UNODA által megkötendő finanszírozási megállapodásnak megfelelően kerül sor.