02018R1042 — HU — 06.06.2020 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1042 RENDELETE

(2018. július 23.)

a 965/2012/EU rendeletnek a támogatási programok bevezetéséhez, a hajózó személyzet pszichológiai vizsgálatához, valamint a hajózó személyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjainak alkalmasságát biztosító rendszeres és szúrópróbaszerű pszichoaktívanyag-vizsgálathoz kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások tekintetében, továbbá az újonnan gyártott, legfeljebb 5 700  kg legnagyobb engedélyezett felszállótömegű, hat és kilenc közötti maximális üzemi utasülésszámú gázturbinás repülőgépek földközelség-jelző rendszerrel való felszerelése tekintetében történő módosításáról

(HL L 188, 2018.7.25., 3. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/745 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. június 4.)

  L 176

11

5.6.2020
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1042 RENDELETE

(2018. július 23.)

a 965/2012/EU rendeletnek a támogatási programok bevezetéséhez, a hajózó személyzet pszichológiai vizsgálatához, valamint a hajózó személyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjainak alkalmasságát biztosító rendszeres és szúrópróbaszerű pszichoaktívanyag-vizsgálathoz kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások tekintetében, továbbá az újonnan gyártott, legfeljebb 5 700  kg legnagyobb engedélyezett felszállótömegű, hat és kilenc közötti maximális üzemi utasülésszámú gázturbinás repülőgépek földközelség-jelző rendszerrel való felszerelése tekintetében történő módosításáról1. cikk

A 965/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. 

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Földi ellenőrzések

(1)  Valamely másik tagállam vagy harmadik ország biztonsági felügyelete alá tartozó üzemben tartók légi járműveinek földi ellenőrzését a II. melléklet RAMP alrészével összhangban kell elvégezni.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a hajózó személyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjainak alkoholvizsgálata elvégzésre kerüljön mind a saját felügyeletük alatt álló, mind egy másik tagállam vagy harmadik ország felügyelete alatt álló üzemben tartók vonatkozásában. A vizsgálatot földi ellenőrök végzik a II. melléklet RAMP alrésze szerinti földi ellenőrzési program keretében.

(3)  A (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok biztosíthatják, hogy a hajózó személyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjainak alkoholvizsgálatára más, engedéllyel rendelkező tisztviselők által és az II. melléklet RAMP alrésze szerinti földi ellenőrzési program keretein kívül kerüljön sor, feltéve, hogy az ilyen alkoholvizsgálat ugyanazon célkitűzéseket és elveket követi, mint a II. melléklet RAMP alrésze keretében végzett vizsgálatok. Az ilyen alkoholvizsgálat eredményeit az ARO.RAMP.145. pont b) bekezdésének megfelelően felveszik a központi adatbázisba.

(4)  A tagállamok végezhetnek az alkoholtól eltérő pszichoaktív anyagokra vonatkozó további vizsgálatokat is. Ebben az esetben a tagállam értesíti az a Bizottságot és Ügynökséget.”.

2. 

A 9b. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9b. cikk

Felülvizsgálat

(1)  Az Ügynökség folyamatosan felülvizsgálja a repülési és szolgálati idő korlátaira és a pihenési követelményekre vonatkozó, a II. és a III. mellékletben foglalt rendelkezések hatékonyságát. Legkésőbb 2019. február 18-ig az Ügynökség elkészíti első jelentését a fenti felülvizsgálat eredményeiről.

A felülvizsgálatnak tudományos szakértelemre kell támaszkodnia és a tagállamok segítségével e rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően, hosszú távon összegyűjtött műveleti adatokon kell alapulnia.

A felülvizsgálatnak értékelnie kell legalább a következőknek a repülőszemélyzet éberségére tett hatását:

a) 

a kedvezőbb napszakban a 13 órát meghaladó szolgálati idő;

b) 

a kedvezőtlenebb napszakban a 10 órát meghaladó szolgálati idő;

c) 

a 11 órát meghaladó szolgálati idő ismeretlen akklimatizálódási állapotú személyzet esetében;

d) 

a nagy szektorszámot (6-ot meghaladó) tartalmazó szolgálati idő;

e) 

a repülési szolgálati időt megelőző ügyeleti szolgáltat, pl. készenlét vagy tartalék szolgálat; továbbá

f) 

a bioritmust megzavaró beosztás.

(2)  Az Ügynökség folyamatosan felülvizsgálja a támogatási programokra, a hajózó személyzet pszichológiai vizsgálatára, valamint a hajózó személyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjainak a II. és a IV. mellékletben előírt egészségügyi alkalmasságát biztosító rendszeres és szúrópróbaszerű pszichoaktívanyag-vizsgálatra vonatkozó rendelkezések hatékonyságát. Legkésőbb 2022. augusztus 14-én az Ügynökség első jelentést készít a felülvizsgálat eredményeiről.

A felülvizsgálatnak megfelelő szakértelemre kell támaszkodnia, és a tagállamok és az Ügynökség közreműködésével hosszú távon gyűjtött adatokon kell alapulnia.”.

3. 

Az I., a II., a IV., a VI., a VII. és a VIII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. augusztus 14-től kell alkalmazni.

▼M1

Az 1. cikk 1. és 3. pontját azonban 2021. február 14-től, a melléklet 3. f) és 6. b) pontját pedig 2018. augusztus 14-től kell alkalmazni.

▼B

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

Az I., a II., a IV., a VI., a VII. és a VIII. melléklet a következőképpen módosul:

1. 

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) 

a szöveg a következő 78a. ponttal egészül ki:

„78a.

»anyagok helytelen használata« :

egy vagy több pszichoaktív anyagnak a hajózó személyzet, a légiutas-kísérő személyzet és a repülésbiztonságot közvetlenül befolyásoló egyéb személyzet tagjai általi használata oly módon, hogy az:

a) 

közvetlen veszélyt jelent az anyag használója számára vagy veszélyezteti mások életét, egészségét vagy jólétét; és/vagy

b) 

foglalkozási, társadalmi, mentális vagy fizikai problémát vagy rendellenességet okoz vagy súlyosbítja azt;”;

b) 

a szöveg a következő 98a. ponttal egészül ki:

„98a.

»pszichoaktív anyagok« : alkohol, opioidok, kannabinoidok, nyugtatók és altatók, kokain, valamint egyéb pszichostimulánsok, hallucinogének és illékony oldószerek, kivéve a kávét és a dohányt;”;

c) 

a szöveg a következő 105a. ponttal egészül ki:

„105a.

»repülésbiztonságot közvetlenül befolyásoló személyzet« : olyan személyek, akik veszélyeztethetik a légi közlekedés biztonságát, amennyiben szolgálatukat és feladataikat nem szabályszerűen látják el, ideértve a hajózó személyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjait, a légi járművet karbantartó személyzetet, valamint a légiforgalmi irányítókat;”;

2. 

A II. melléklet (ARO rész) a következőképpen módosul:

a) 

a szöveg a következő ARO.RAMP.106 ponttal egészül ki:

ARO.RAMP.106    Alkoholvizsgálat

a) 

Az illetékes hatóságnak a hajózó személyzetre és a légiutas-kísérő személyzetre vonatkozóan alkoholvizsgálatot kell végeznie.

b) 

Összhangban az ARO.RAMP.105 ponttal, az Ügynökségnek a földi ellenőrzési program keretében végzendő alkoholvizsgálatok fontossági sorrendjének meghatározása érdekében át kell adnia az illetékes hatóságoknak az uniós és harmadik országbeli üzemben tartók listáját, amely az Ügynökség által elvégzett kockázatértékelésen alapszik, figyelembe véve a pszichoaktív anyagok meglévő vizsgálati programjainak megbízhatóságát és eredményességét.

c) 

Az üzemben tartóknak a hajózó személyzet és a légiutas-kísérő személyzet alkoholvizsgálata céljából történő kiválasztásakor az illetékes hatóságnak a b) bekezdés szerint létrehozott listát kell használnia.

d) 

Minden alkalommal, amikor az ARO.RAMP.145 pont b) bekezdésével összhangban alkoholvizsgálatokra vonatkozó adatokat visznek be a központi adatbázisba, az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy ezek az adatok ne tartalmazzák a személyzet érintett tagjának személyes adatait.

e) 

Észszerű ok vagy gyanú esetén az alkoholvizsgálatokat bármikor el lehet végezni.

f) 

Az alkoholvizsgálati módszertannak elismert minőségi szabványokat kell alkalmaznia, amelyek pontos vizsgálati eredményekhez vezetnek.

g) 

Nem teljesítheti tovább szolgálatát a hajózó személyzet vagy a légiutas-kísérő személyzet azon tagja, aki a vizsgálatok során megtagadja az együttműködést, vagy akiről pozitív eredménnyel záruló vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy alkohol befolyása alatt áll”.;

3. 

A IV. melléklet (CAT rész) a következőképpen módosul:

a) 

a CAT.GEN.MPA.100 pont c) bekezdésének 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1. amennyiben pszichoaktív anyagok hatása alatt áll, vagy ha sérülés, fáradtság, gyógyszeres kezelés, betegség vagy egyéb hasonló ok miatt arra alkalmatlan;”;

b) 

a CAT.GEN.MPA.170 pont helyébe a következő szöveg lép:

CAT.GEN.MPA.170    Pszichoaktív anyagok

a) 

Az üzemben tartónak meg kell tennie minden észszerűen elvárható intézkedést annak biztosítására, hogy ne szálljanak fel a légi jármű fedélzetére, illetve ne tartózkodjanak ott olyan személyek, akik olyan mértékben állnak pszichoaktív anyagok hatása alatt, hogy az a légi jármű vagy a fedélzetén tartózkodók biztonságát veszélyeztetheti.

b) 

Az üzemben tartónak ki kell dolgoznia és végre kell hajtania egy, a pszichoaktív anyagoknak a hajózó személyzet, a légiutas-kísérő személyzet és az üzemben tartó közvetlen irányítása alatt álló, a repülésbiztonságot közvetlenül befolyásoló egyéb személyzet tagjai általi helytelen használatának megelőzésére és felderítésére vonatkozó politikát annak biztosítása érdekében, hogy a légi jármű vagy az azon tartózkodó személyek biztonsága ne kerüljön veszélybe.

c) 

A személyek vizsgálatával kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó, alkalmazandó nemzeti jogszabályok sérelme nélkül, az üzemben tartónak ki kell dolgoznia és végre kell hajtania egy objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes eljárást a pszichoaktív anyagoknak a hajózó személyzet, a légiutas-kísérő személyzet és a repülésbiztonságot közvetlenül befolyásoló egyéb személyzet tagjai általi helytelen használatának megelőzésére és felderítésére.

d) 

Megerősített pozitív vizsgálati eredmény esetén az üzemben tartónak tájékoztatnia kell illetékes hatóságát és az érintett személyzetért felelős hatóságot, például az engedélyező hatóság egészségügyi minősítőjét.”;

c) 

a CAT.GEN.MPA.175 pont helyébe a következő szöveg lép:

CAT.GEN.MPA.175    A repülésbiztonság veszélyeztetése

a) 

Az üzemben tartónak minden észszerűen elvárható intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy egyetlen személy se kövessen el gondatlanságból, szándékosan vagy hanyagságból olyan cselekedetet vagy mulasztást:

1. 

amely veszélyezteti a légi jármű vagy a rajta tartózkodók biztonságát; vagy

2. 

amely miatt a légi jármű bármely személyt vagy vagyontárgyat veszélyeztet vagy veszélyeztethet.

b) 

Az üzemben tartónak biztosítania kell, hogy a hajózó személyzetet az útvonalrepülés megkezdése előtt pszichológiai vizsgálat alá vonják annak érdekében, hogy:

1. 

megállapításra kerüljenek a hajózó személyzet tagjainak pszichológiai jellemzői és alkalmassága a munkakörnyezet tekintetében; valamint

2. 

csökkenjen a légi jármű biztonságos üzemeltetésével való negatív interferencia valószínűsége.

c) 

Az üzemben tartó tevékenységének méretére, jellegére és összetettségére tekintettel az üzemben tartó a b) bekezdésben említett pszichológiai vizsgálatot helyettesítheti a hajózó személyzet tagjai pszichológiai jellemzőinek és alkalmasságának belső vizsgálatával.”;

d) 

a szöveg a következő CAT.GEN.MPA.215 ponttal egészül ki:

CAT.GEN.MPA.215    Támogatási program

a) 

Az üzemben tartónak lehetővé kell tennie, meg kell könnyítenie és biztosítania kell az olyan proaktív és nem büntető támogatási programhoz való hozzáférést, amely segíti és támogatja a hajózó személyzet tagjait olyan problémák felismerésében, kezelésében és leküzdésében, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják azt a képességüket, hogy biztonságosan gyakorolják a szakszolgálati engedélyük biztosította jogosultságaikat. Ezt a hozzáférést a hajózó személyzet valamennyi tagja számára hozzáférhetővé kell tenni.

b) 

Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó alkalmazandó nemzeti jogszabályok sérelme nélkül, a hatékony támogatási program előfeltétele az adatok titkosságának védelme, amely ösztönzi egy ilyen program alkalmazását, és biztosítja annak integritását.”;

e) 

a CAT.GEN.NMPA.100 pont b) bekezdésének 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1. amennyiben pszichoaktív anyagok hatása alatt áll, vagy ha sérülés, fáradtság, gyógyszeres kezelés, betegség vagy egyéb hasonló ok miatt arra alkalmatlan;”;

f) 

a CAT.IDE.A.150 pont a következő c) bekezdéssel egészül ki:

„c) A legfeljebb 5 700  kg legnagyobb engedélyezett felszállótömegű, hat és kilenc közötti maximális utasülésszám-konfigurációjú gázturbinás repülőgépeket, amelyek egyedi légialkalmassági bizonyítványát első alkalommal 2019. január 1-jét követően adták ki, a B osztályú berendezésekre vonatkozó előírásokat teljesítő, valamely elfogadható szabvány szerinti földközelségjelző rendszerrel kell ellátni.”;

4. 

A VI. melléklet (NCC rész) a következőképpen módosul:

a) 

az NCC.GEN.105 pont e) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2. amennyiben valamely pszichoaktív anyag hatása alatt áll, illetve a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletének 7. g) pontjában említett egyéb okok miatt.”;

5. 

A VII. melléklet (NCO rész) a következőképpen módosul:

a) 

az NCO.SPEC.115 pont e) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2. amennyiben valamely pszichoaktív anyag hatása alatt áll, illetve a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletének 7. g) pontjában említett egyéb okok miatt.”;

6. 

A VIII. melléklet (SPO rész) a következőképpen módosul:

a) 

az SPO.GEN.105 pont e) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2. amennyiben valamely pszichoaktív anyag hatása alatt áll, illetve a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletének 7. g) pontjában említett egyéb okok miatt.”;

b) 

a SPO.IDE.A.130 pont helyébe a következő szöveg lép:

„SPO.IDE.A.130   Földközelségjelző rendszer (TAWS)

a) 

Az 5 700  kg-ot meghaladó legnagyobb engedélyezett felszállótömegű vagy a kilencet meghaladó maximális üzemi utasülésszámú gázturbinás repülőgépeket fel kell szerelni az alábbi követelményeknek megfelelő földközelségjelző rendszerrel (TAWS):

1. 

egy megfelelő szabvány szerinti A osztályú berendezés azon repülőgépek esetében, amelyek egyedi légialkalmassági bizonyítványát első alkalommal 2011. január 1-jét követően adták ki; vagy

2. 

egy megfelelő szabvány szerinti B osztályú berendezés azon repülőgépek esetében, amelyek egyedi légialkalmassági bizonyítványát első alkalommal 2011. január 1-jén vagy azt megelőzően adták ki.

b) 

Kereskedelmi műveletekre való használat esetén a legfeljebb 5 700  kg legnagyobb engedélyezett felszállótömegű, hat és kilenc közötti maximális utasülésszám-konfigurációjú gázturbinás repülőgépeket, amelyek egyedi légialkalmassági bizonyítványát első alkalommal 2019. január 1-jét követően adták ki, a B osztályú berendezésekre vonatkozó előírásokat teljesítő, valamely elfogadható szabvány szerinti földközelségjelző rendszerrel kell ellátni.”.