02018R0775 — HU — 09.06.2019 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/775 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. május 28.)

a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (3) bekezdésének az élelmiszerek elsődleges összetevője származási országának vagy eredete helyének feltüntetésére vonatkozó szabályok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 131, 2018.5.29., 8. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/802 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 17.)

  L 132

21

20.5.2019
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/775 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. május 28.)

a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (3) bekezdésének az élelmiszerek elsődleges összetevője származási országának vagy eredete helyének feltüntetésére vonatkozó szabályok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Hatály

(1)  E rendelet meghatározza az 1169/2011/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdése alkalmazásának módozatait arra az esetre, amikor egy élelmiszer származási országát vagy eredetének helyét valamilyen módon, például olyan nyilatkozatokkal, ábrákkal, szimbólumokkal vagy kifejezésekkel adják meg, amelyek konkrét helyekre vagy földrajzi területekre utalnak, kivéve a szokásos és közönséges nevekben szereplő földrajzi megjelöléseket, amennyiben azok szó szerint jelzik a származást, amelyek azonban általában véve nem minősülnek az élelmiszer származási országa vagy eredete helye megjelölésének.

(2)  Ez a rendelet nem alkalmazandó az 1151/2012/EU rendelet, az 1308/2013/EU rendelet, az 110/2008/EK rendelet vagy a 251/2014/EU rendelet alapján vagy nemzetközi megállapodások értelmében oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkre, valamint a bejegyzett védjegyekre – amennyiben ez utóbbiak származásra utaló megjelölések –, amíg nem kerülnek elfogadásra a 26. cikk (3) bekezdésének az ilyen megjelölésekre való alkalmazására vonatkozó külön szabályok.

2. cikk

Az elsődleges összetevő származási országának vagy eredete helyének megjelölése

Az elsődleges összetevőnek az élelmiszer származási országától vagy eredetének helyétől különböző származási országát vagy eredetének helyét a következőképpen kell megadni:

a) az alábbi földrajzi területek valamelyikére való hivatkozással:

i. „EU”, „nem EU” vagy „EU és nem EU” vagy

ii. olyan régió vagy bármely más földrajzi terület, amely vagy több tagállamban vagy több harmadik országban terül el, amennyiben azt a nemzetközi jog akként határozza meg, vagy ha az egy átlagosan tájékozott fogyasztó számára jól érthető; vagy

iii. egy FAO halászati terület, vagy tengeri vagy édesvízi terület, amelyet a nemzetközi jog akként határozza meg, vagy amely egy átlagosan tájékozott fogyasztó számára jól érthető; vagy

iv. adott tagállam(ok) vagy harmadik ország(ok); vagy

v. olyan régió vagy bármely más földrajzi terület egy tagállamban vagy egy harmadik országokban, amely egy átlagosan tájékozott fogyasztó számára jól érthető; vagy

vi. a származási ország vagy az eredet helye, az elsődleges összetevő(k)re alkalmazandó különleges uniós rendelkezésekkel összhangban;

b) vagy az alábbi nyilatkozattal:

„(az elsődleges összetevő neve) nem az élelmiszer származási országából vagy eredetének helyéről származik” vagy bármely olyan hasonló felirat, amely a fogyasztó számára valószínűsíthetően ugyanazt jelenti.

3. cikk

Az információk megjelenítése

(1)  A 2. cikkben előírt információkat az 1169/2011/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt legkisebb betűméretnél nem kisebb betűméretben kell megadni.

(2)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben az élelmiszer származási országát vagy eredetének helyét szavakkal adják meg, a 2. cikk alapján megadott információkat ugyanabban a látómezőben kell feltüntetni, mint az élelmiszer származási országának vagy eredete helyének megjelölését, és a betűméret x-magasságának az élelmiszer származási országának vagy eredete helyének megjelölésére alkalmazott betűméret x-magasságának legalább 75 %-át kell kitennie.

(3)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben az élelmiszer származási országát vagy eredete helyét nem írásos formában adják meg, a 2. cikk alapján megadott információkat ugyanabban a látómezőben kell feltüntetni, mint az élelmiszer származási országának vagy eredete helyének megjelölését.

4. cikk

Hatálybalépés, az alkalmazás időpontja és átmeneti intézkedések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. április 1-jétől kell alkalmazni.

Az e rendelet alkalmazásának időpontja előtt forgalomba hozott vagy jelöléssel ellátott élelmiszerek mindaddig forgalmazhatók, amíg a készlet tart.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.