02018R0395 — HU — 15.11.2021 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

▼M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/395 RENDELETE

(2018. március 13.)

a ballonok üzemben tartására, valamint a ballonokkal kapcsolatos hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyezésre vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról

▼B

(HL L 071, 2018.3.14., 10. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/357 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. március 4.)

  L 67

34

5.3.2020

 M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1874 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. október 25.)

  L 378

4

26.10.2021
▼B

▼M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/395 RENDELETE

(2018. március 13.)

a ballonok üzemben tartására, valamint a ballonokkal kapcsolatos hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyezésre vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról

▼B1. cikk

Tárgy és hatály

▼M1

(1)  
Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg a ballonokkal végzett légi műveletek, valamint a ballonpilóta-szakszolgálati engedélyek és kapcsolódó jogosítások, jogosultságok és tanúsítványok kibocsátása és fenntartása tekintetében azon esetekre, amikor a szóban forgó légi járművek megfelelnek az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában meghatározott feltételeknek.

▼B

(2)  
Ez a rendelet nem vonatkozik a kötött gázballonokkal végzett légi műveletekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

▼M1

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat és – amennyiben e cikk a fogalmakat nem határozza meg másként – az 1178/2011/EU bizottsági rendelet ( 2 ) 2. cikkének fogalommeghatározásait kell alkalmazni:

▼B

1.

„ballon” : ember által vezetett, levegőnél könnyebb, hajtómű nélküli légi jármű, amelynek repülését levegőnél könnyebb gáz vagy fedélzeti fűtőberendezéssel melegített levegő biztosítja, beleértve a gázballonokat, a hőlégballonokat, a vegyes ballonokat és – noha hajtóművel rendelkeznek – a hőléghajókat;

2.

„gázballon” : olyan szabad ballon, amelynek emelkedését levegőnél könnyebb gáz biztosítja;

3.

„kötött gázballon” : olyan gázballon, amelyet üzemben tartásának ideje alatt egy lehorgonyzó rendszer folyamatosan egy rögzített pont fölött tart;

4.

„szabad ballon” : olyan ballon, amely üzemben tartásának ideje alatt nincs folyamatosan egy ponthoz rögzítve;

5.

„hőlégballon” : olyan szabad ballon, amelynek emelkedését felmelegített levegő biztosítja;

6.

„vegyes ballon” : olyan szabad ballon, amelynek emelkedését felmelegített levegő és levegőnél könnyebb, nem gyúlékony gáz elegye biztosítja;

7.

„hőléghajó” : hajtóművel felszerelt hőlégballon, amelynek motorja nem járul hozzá az emelkedéshez;

▼M1

7a.

„kereskedelmi célú üzemben tartás” : ballon díjazás vagy bármilyen egyéb ellenszolgáltatás ellenében történő üzemben tartása, amely a lakosság által igénybe vehető, vagy amennyiben az a lakosság által nem vehető igénybe, az üzemben tartó és az ügyfél közötti szerződés alapján végzett üzemben tartás, ahol az ügyfél nem gyakorol ellenőrzést az üzemben tartó felett;

▼B

8.

„versenyrepülés” : minden olyan, ballonnal végzett légi művelet, amelyet repülőversenyen való részvétel céljából végeznek, ideértve az ilyen műveletre való felkészülést, valamint a repülőverseny helyszínének elérése, illetve az onnan való távozás céljából végzett repülést;

9.

„légi bemutató” : minden olyan, ballonnal végzett légi művelet, amelyet a nagyközönség számára meghirdetett esemény keretében, bemutatás vagy szórakoztatás céljából végeznek, ideértve a műveletre való felkészülést, valamint a meghirdetett esemény helyszínének elérése, illetve az onnan való távozás céljából végzett repüléseket is;

▼M1

10.

„bevezető repülés” : díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében végrehajtott, rövid időtartamú repülési művelet, amelyet egy, az 1178/2011/EU rendelet 10a. cikkében említett képzési szervezet vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezet mutat be új tanulók vagy új tagok toborzása érdekében;

▼B

11.

„központi ügyvezetés helye” : a ballon-üzembentartó központi ügyvezetésének helye vagy cégjegyzék szerinti székhelye, ahol a fő pénzügyi feladatokat végzik és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek feletti operatív ellenőrzést gyakorolják;

▼M1

12.

„sima bérleti megállapodás” : vállalkozások közötti olyan megállapodás, amelynek értelmében a ballon üzemben tartása a bérbevevő felelősségére történik;

▼M1

13.

„nemzeti szakszolgálati engedély” : valamely tagállam által e rendelet III. melléklete (BFCL rész) vagy az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) alkalmazásának kezdőnapja előtt, a nemzeti jogszabályokkal összhangban kiadott pilóta-szakszolgálati engedély;

14.

„a BFCL rész szerinti szakszolgálati engedély” : az e rendelet III. mellékletében (BFCL rész) foglalt követelményeknek megfelelő hajózószemélyzeti szakszolgálati engedély;

15.

„konvertálási jegyzőkönyv” : egy engedély BFCL rész szerinti engedéllyé való átalakításának alátámasztására szolgáló jegyzőkönyv.

▼B

3. cikk

Légi üzemben tartás

(1)  
A ballon-üzembentartóknak a ballonokat a II. melléklet BAS alrészében meghatározott követelményekkel összhangban kell üzemben tartaniuk.

Az első bekezdés azonban nem alkalmazandó azokra a tervező vagy gyártó szervezetekre, amelyek megfelelnek a 748/2012/EU bizottsági rendelet ( 3 ) 8., illetve 9. cikkének, és a ballont – jogosultságaik alkalmazási körén belül – a ballontípusok bevezetésével vagy átalakításával kapcsolatos repülési műveletek céljából tartják üzemben.

▼M1

(2)  
A ballonok üzemben tartói kizárólag akkor végezhetnek kereskedelmi célú üzemben tartást, ha az illetékes hatóság részére nyilatkozatot tettek arról, hogy rendelkeznek a ballon üzemben tartásához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges képességgel és eszközökkel.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a ballonokkal végzett alábbi műveletekre:

▼B

a) 

a pilótával együtt legfeljebb négy magánszemély által végrehajtott megosztott költségű repülések, feltéve, hogy a ballon repülésének közvetlen költségeit és a ballon tárolásával, biztosításával és karbantartásával kapcsolatban felmerült éves költségek arányos részét az adott személyek egymás között megosztják;

b) 

versenyrepülések vagy légi bemutatók, feltéve, hogy az ilyen repülésekért kapott díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás a ballonnal végzett repülés közvetlen költségeinek, valamint a ballon tárolásával, biztosításával és karbantartásával kapcsolatban felmerült éves költségek arányos részének a fedezésére korlátozódik, és az esetlegesen nyert díjak nem haladják meg az illetékes hatóság által meghatározott értéket;

▼M1

c) 

az 1178/2011/EU rendelet 10a. cikkében említett, a tagállamok valamelyikének területén található székhellyel rendelkező képzési szervezetek, vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezetek által kínált, a pilótával együtt legfeljebb négy magánszemély által végrehajtott bevezető repülések, valamint ejtőernyős ugrás céljából végrehajtott repülések, feltéve, hogy a ballont az adott szervezet tulajdonosként vagy sima légijármű-bérbevételi szerződés alapján tartja üzemben, a repülés nem termel a szervezeten kívüli felek számára kiosztható nyereséget, és az ilyen repülések a szervezet tevékenységének csupán elhanyagolható részét alkotják;

d) 

az 1178/2011/EU rendelet 10a. cikkében említett, a tagállamok valamelyikének területén található székhellyel rendelkező képzési szervezetek által kínált gyakorlórepülések.

▼M1

3a. cikk

Pilóta-szakszolgálati engedélyek és orvosi minősítések

(1)  
Az (EU) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 4 ) sérelme nélkül az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett légi járművek pilótáinak meg kell felelniük az e rendelet III. mellékletében (BFCL rész) és az 1178/2011/EU rendelet IV. mellékletében (MED rész) meghatározott műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak.
(2)  
A szakszolgálati engedélyek birtokosainak az e rendelet III. mellékletében (BFCL rész) meghatározott jogosultságai alóli kivételként az ilyen engedélyek jogosultjai a 3. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjában említett repüléseket végrehajthatják az e rendelet III. melléklete (BFCL rész) BFCL.215 pontjának való megfelelés nélkül.
(3)  

Egy tagállam az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén engedélyezheti egy ballonpilóta-szakszolgálati engedély (BPL) megszerzésére irányuló képzésben részt vevő növendék pilótának, hogy korlátozott jogosultságokat felügyelet nélkül gyakoroljon még azelőtt, hogy a BPL kiadásához szükséges valamennyi követelményt teljesítette volna a III. mellékletnek (BFCL rész) megfelelően:

a) 

a biztosított jogosultságok mértékét a tagállam által végzett repülésbiztonsági kockázatelemzés alapján kell meghatározni, figyelembe véve a pilóta által teljesítendő kompetenciaszinthez szükséges képzés terjedelmét;

b) 

a jogosultságok a következőkre korlátozódnak:

i. 

az engedélyező tagállam egész területe vagy annak egy része;

ii. 

az engedélyező tagállamban lajstromozott ballonok;

c) 

az engedély jogosultja részére, aki BPL kiadása iránti kérelmet nyújt be, beszámításra kerül az a képzés, amelyet az engedéllyel összhangban egy jóváhagyott képzési szervezet (ATO) vagy bejelentett képzési szervezet (DTO) ajánlása alapján végzett el;

d) 

a tagállam 3 évente jelentéseket és repülésbiztonsági kockázatelemzéseket nyújt be a Bizottsághoz és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségéhez;

e) 

a tagállam nyomon követi az e bekezdés alapján kiadott engedélyek használatát a megfelelő szintű repülésbiztonság garantálása érdekében, és – amennyiben fokozott biztonsági kockázat vagy bármilyen biztonsági aggály merülne fel – meghozza a szükséges intézkedéseket.

3b. cikk

Meglévő pilóta-szakszolgálati engedélyek és nemzeti orvosi minősítések

(1)  
A valamely tagállam által e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt kiállított, FCL rész szerinti ballonpilóta-szakszolgálati engedélyeket és kapcsolódó jogosításokat, jogosultságokat és tanúsítványokat úgy kell tekinteni, mint amelyeket e rendelettel összhangban állítottak ki. A tagállamok a szóban forgó szakszolgálati engedélyeket az 1178/2011/EU rendelet VI. mellékletében (ARA rész) meghatározott formátumnak megfelelő szakszolgálati engedélyekre cserélik, amikor adminisztratív okokból vagy a szakszolgálati engedélyesek kérésére újra kiadják a szakszolgálati engedélyeket.
(2)  

Amikor egy tagállam az e cikk (1) bekezdésével összhangban újra kiadja a szakszolgálati engedélyeket és a kapcsolódó jogosításokat, jogosultságokat és tanúsítványokat, a tagállam adott esetben:

a) 

az FCL rész szerinti szakszolgálati engedélyekben már jóváhagyott valamennyi jogosultságot átvezeti az új formátumú szakszolgálati engedélyekre;

b) 

az FCL rész szerinti szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó, kötött repülésre vagy kereskedelmi célú üzemben tartásra vonatkozó jogosultságokat az e rendelet III. melléklete (BFCL rész) BFCL.200 és BFCL.215 pontjának rendelkezéseivel összhangban földhöz rögzített repülési jogosítássá vagy kereskedelmi célú üzembentartási jogosítássá alakítja át;

c) 

az FCL rész szerinti szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó repülésoktatói tanúsítvány lejárati idejét bevezeti a repülési naplóba, vagy ezzel egyenértékű dokumentumot ad ki. A szóban forgó lejárati időpont után a pilóták csak akkor gyakorolhatják oktatói jogosultságaikat, ha megfelelnek az e rendelet III. melléklete (BFCL rész) BFCL.360 pontjának.

(3)  
A tagállamok által e rendelet III. melléklete (BFCL rész) alkalmazásának kezdőnapja előtt kiállított, nemzeti ballonpilóta-szakszolgálati engedélyek jogosultjai 2021. április 8-ig továbbra is gyakorolhatják a szakszolgálati engedélyük által biztosított jogosultságokat. Az említett időpontig a tagállamok a szóban forgó szakszolgálati engedélyeket az 1178/2011/EU rendelet 4. cikkének (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő konvertálási jegyzőkönyvben meghatározott elemeknek megfelelően átkonvertálják a BFCL rész szerinti szakszolgálati engedélyekké és kapcsolódó jogosításokká, jogosultságokká és tanúsítványokká.
(4)  
Az e cikk (2) bekezdésében meghatározott szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó, valamely tagállam által az e rendelet III. melléklete (BFCL rész) alkalmazásának kezdőnapja előtt kiállított nemzeti pilóta-szakszolgálati orvosi minősítések a soron következő meghosszabbításuk időpontjáig, de legkésőbb 2021. április 8-ig érvényesek. A szóban forgó orvosi minősítések meghosszabbításának meg kell felelnie az 1178/2011/EU rendelet IV. mellékletében (MED rész) foglalt követelményeknek.

3c. cikk

Az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt megkezdett képzés beszámítása

(1)  

A BFCL rész szerinti szakszolgálati engedélyek és kapcsolódó jogosítások, jogosultságok és tanúsítványok e rendelet III. mellékletének (BFCL rész) megfelelő kibocsátása szempontjából az e rendelet alkalmazásának kezdőnapját megelőzően az 1178/2011/EU rendelet I. mellékletével (FCL rész) összhangban megkezdett képzést úgy kell tekinteni, mint amely megfelel e rendelet követelményeinek, feltéve, hogy a BPL legkésőbb 2021. április 8-ig kiadásra került. Ebben az esetben a következők alkalmazandók:

a) 

a hőléghajó osztályt képviselő ballonokon megkezdett BPL-képzés elvégezhető a szóban forgó a ballonokon, ideértve a kapcsolódó vizsgákat is;

b) 

a hőlégballon osztály „A” csoportjába tartozó ballonoktól eltérő ballonokon teljesített képzési órákat teljes mértékben be kell számítani a III. melléklet BFCL.130 (b) pontjában foglalt követelmény teljesítésébe.

(2)  
Az e rendelet vagy az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) alkalmazásának kezdőnapja előtt a Chicagói Egyezmény 1. mellékletével összhangban megkezdett képzéseknek a BFCL rész szerinti engedélyek kibocsátása céljából történő beszámítására egy, a tagállam által az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségével egyeztetésben készített beszámítási jegyzőkönyv alapján kerül sor.
(3)  
A (2) bekezdés szerinti beszámítási jegyzőkönyvben ismertetni kell a képzés tartalmát, továbbá meg kell jelölni a BFCL résszel kapcsolatban beszámításra kerülő követelményeket és adott esetben azokat a követelményeket, amelyeket a kérelmezőknek a BFCL rész szerinti engedély megszerzéséhez teljesíteniük kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képzés tartalmának igazolásához szükséges valamennyi dokumentum másolatát, valamint a képzés megkezdésére irányadó nemzeti előírások és eljárások másolatát.

3d. cikk

Képzési szervezetek

(1)  
Az 1. cikk (1) bekezdésében említett pilóta-szakszolgálati engedélyek megszerzéséhez szükséges képzési szervezeteknek meg kell felelniük az 1178/2011/EU rendelet 10a. cikkében foglalt követelményeknek.
(2)  
Az e cikk (1) bekezdésében említett azon képzési szervezetek, amelyek az 1178/2011/EU rendelet VII. mellékletének (ORA rész) megfelelően kiadott engedéllyel rendelkeznek, vagy az 1178/2011/EU rendelet VIII. mellékletének (DTO rész) megfelelően bejelentést nyújtottak be e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt, szükség esetén legkésőbb 2021. április 8-ig kiigazítják képzési programjaikat.

▼B

4. cikk

Átmeneti rendelkezések

A ballonok üzemben tartói részére a tagállamok által a 965/2012/EU rendelettel összhangban vagy a 965/2012/EU rendelet 10. cikke (2) bekezdésének, (3) bekezdésének és (5) bekezdése b) pontjának megfelelő nemzeti jogszabályokkal összhangban 2019. április 8. előtt kiállított tanúsítványok, engedélyek és jóváhagyások 2019. október 8-ig érvényesek.

2019. október 8-ig az e rendeletben a nyilatkozatokra tett hivatkozásokat a tagállamok által 2019. április 8. előtt kiállított tanúsítványokra, engedélyekre vagy jóváhagyásokra való hivatkozásokként is kell értelmezni.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. április 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

[DEF RÉSZ]

▼M1

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat és – amennyiben e melléklet a fogalmakat nem határozza meg másként – az 1178/2011/EU rendelet 2. cikkének, valamint e rendelet I. melléklete (FCL rész) FCL.010 pontjának fogalommeghatározásait kell alkalmazni:

1.

„elfogadható megfelelési módozatok (AMC)” : az Ügynökség által elfogadott, nem kötelező érvényű előírások, amelyekkel bizonyítható az (EU) 2018/1139 rendeletnek és a rendelet felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak való megfelelés;

2.

„alternatív megfelelési módozatok (AltMoC)” : egy meglévő elfogadható megfelelési módozatra alternatívát kínáló módozatok vagy az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak való megfelelésre új módozatokat javasló olyan megfelelési módozatok, amelyekhez az Ügynökség nem fogadott el kapcsolódó elfogadható megfelelési módozatokat;

▼B

3.

„parancsnok” : a parancsnoki feladatra kijelölt, a repülés biztonságos végrehajtásáért felelős pilóta;

4.

„a személyzet tagja” : a ballon fedélzetén, illetve a ballon üzemben tartásához közvetlenül kapcsolódóan a földön ellátandó feladatok elvégzésére az üzemben tartó által kijelölt személy;

5.

„a hajózó személyzet tagja” : a személyzet szakszolgálati engedéllyel rendelkező tagja, aki szolgálati idejében a légi jármű üzemben tartása szempontjából alapvető feladatokat végez;

6.

„pszichoaktív anyagok” : az alkohol, az opioidok, a kannabinoidok, a nyugtatók és az altatók, a kokain, valamint egyéb pszichostimulánsok, hallucinogének és illékony oldószerek, kivéve a kávét és a dohányt;

7.

„baleset” :

a ballon üzemben tartásához kapcsolódóan azon időszak során bekövetkezett esemény, amely a ballon felfúvásának kezdetétől addig tart, amíg a ballont teljesen le nem eresztik, és amelynek során:

a) 

a ballonban történő tartózkodás során vagy a ballon valamely részével, akár egy arról levált résszel való érintkezés közvetlen következtében egy személy halálos vagy súlyos sérülést szenved; kivéve, ha a sérülés természetes okoknak tulajdonítható, vagy azt a személy saját maga vagy más személy okozza;

b) 

a ballon olyan károsodást vagy szerkezeti hibát szenved, amely szerkezeti szilárdságát, teljesítményét vagy repülési jellemzőit hátrányosan befolyásolja, és a károsodott berendezés nagyobb javítását vagy cseréjét igényli; vagy

c) 

a ballon eltűnt, vagy teljesen hozzáférhetetlen;

8.

„repülőesemény” : a ballon üzemben tartásával kapcsolatos, balesetnek nem minősülő esemény, amely az üzemben tartás biztonságát hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja;

9.

„súlyos repülőesemény” : a ballon felfúvásának kezdetétől a ballon teljes leeresztéséig tartó időszak során a ballon üzemben tartásához kapcsolódóan bekövetkezett olyan esemény, amelynek során magas volt a baleset bekövetkeztének valószínűsége;

10.

„a repülés kritikus szakaszai” : a felszállás, a végső megközelítési eljárás, a megszakított megközelítés, a leszállás, valamint a repülés bármely egyéb olyan szakasza, amelyet a parancsnok a ballon biztonságos üzemben tartása szempontjából kritikusnak ítél;

11.

„repülési kézikönyv (AFM)” : a ballonnal kapcsolatos alkalmazandó, jóváhagyott repülési korlátozásokat és információkat tartalmazó dokumentum;

▼M1

11a.

„repülési idő” : az a teljes időtartam, amely a ballonkosárnak a földtől felszállási céllal történő elemelkedésének pillanatától a repülés befejezése után a ballon végleges megállásáig tart;

▼B

12.

„veszélyes áruk” : olyan áruk vagy anyagok, amelyek kockázatot jelenthetnek az egészségre, a biztonságra, a vagyontárgyakra vagy a környezetre nézve, és amelyek fel vannak tüntetve a műszaki utasítások veszélyes árukat tartalmazó listáján, vagy amelyeket ezen utasítások szerint kell osztályozni;

13.

„műszaki utasítás” : az ICAO által a 9284-AN/905. számú dokumentumban kiadott, „Műszaki utasítás veszélyes áruk biztonságos légi szállításához” című kiadvány legfrissebb alkalmazandó kiadása, valamint annak kiegészítései és függelékei;

14.

„műveleti helyszín” : a parancsnok vagy az üzemben tartó által a fel- és leszállásra vagy a külső függesztménnyel történő repülésre kijelölt helyszín;

15.

„üzemanyag-utántöltés” : az üzemanyaghengerek vagy üzemanyagtartályok külső forrásból történő újratöltése (az üzemanyaghengerek cseréjét kivéve);

16.

„éjszaka/éjjel” : a szokványos értelemben vett esti szürkület vége és a reggeli pirkadat kezdete közötti időszak. A szokványos értelemben vett esti szürkület akkor ér véget, amikor este a napkorong középpontja 6 fokkal a látóhatár alatt van, a reggeli pirkadat pedig akkor kezdődik, amikor reggel a napkorong középpontja 6 fokkal a látóhatár alatt van;

17.

„ballonnal végzett egyedi művelet” : ballonnal végzett bármilyen olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú művelet, amelynek során a ballont nem utasok sétarepülés vagy élményrepülés céljából való szállítására használják, hanem ejtőernyős műveletekre, sárkányrepüléshez, légi bemutatókon, versenyrepüléseken vagy más hasonló egyedi műveletekre;

▼M1

17a.

„ballonosztály” : ballonok kategóriába sorolása a repülésüket biztosító eszközök szerint;

17b.

„készségellenőrzés” : a jártasság igazolása az e rendeletben meghatározott, közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelményeknek való megfelelés céljából, ideértve adott esetben a szóbeli vizsgázást is;

▼B

18.

„hasznos teher” : az utasok, a poggyász és a fedélzeten található speciális berendezések együttes tömege;

19.

„ballon üres tömege” : a ballonnak a repülési kézikönyvben meghatározott valamennyi beépített berendezéssel együtt mért tömege;

20.

„teljes légijármű-bérleti szerződés (wet lease agreement)” : üzemben tartók közötti olyan szerződés, amelynek értelmében a ballont a bérbeadó felelősségére tartják üzemben;

21.

„ballonnal végzett kereskedelmi célú utasszállítás” : a ballonnal végzett kereskedelmi célú légi szállítási műveletek azon fajtája, amelynek során az utasokat díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében sétarepülés vagy élményrepülés céljából szállítják;

▼M1

22.

„balloncsoport” : ballonok kategóriába sorolása a kupola mérete vagy térfogata szerint;

▼M1

23.

„jártassági vizsga” : a jártasság bizonyítása szakszolgálati engedély vagy jogosítás kiadása, illetve jogosultság meghosszabítása céljából, amely szükség esetén magában foglalhat szóbeli vizsgákat is;

24.

„kompetenciafelmérés” : a jártasság, tudás és hozzáállás bizonyítása az oktatói vagy vizsgáztatói tanúsítvány első kiállítása, meghosszabbítása vagy megújítása céljából;

25.

„egyedülrepülés” : olyan repülés, amely során a növendék pilóta egyedül tartózkodik a ballon fedélzetén;

26.

„kötött repülés” : olyan repülés, amelynek során a ballont az üzemben tartás ideje alatt egy lehorgonyzó rendszer – kivéve a felszállási eljárás részeként használható rögzítőkábelt – egy rögzített pont fölött tartja.

▼B
II. MELLÉKLET

BALLONOK LÉGI ÜZEMBEN TARTÁSA

[BOP RÉSZ]

BAS ALRÉSZ

ALAPVETŐ ÜZEMELTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

1. szakasz

Általános követelmények

BOP.BAS.001    Hatály

A 3. cikkel összhangban ez az alrész meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket – a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett tervező vagy gyártó szervezetek kivételével – a ballon-üzembentartóknak be kell tartaniuk.

BOP.BAS.005    Illetékes hatóság

Az illetékes hatóság az azon tagállam által kijelölt hatóság, amelyben az üzemben tartó székhelye található, vagy ha az üzemben tartónak nincs székhelye, akkor ahol letelepedett vagy ahol tartózkodási helye található. A hatóságra a 965/2012/EU rendelet 3. cikkében szereplő követelmények vonatkoznak, ugyanezen rendelet 1. cikkének (7) bekezdésével összhangban.

BOP.BAS.010    A megfelelés módozatai

▼M1

a) 

A 965/2012/EU rendelet II. mellékletének (ARO rész) ARO.GEN.300 a) 2. pontja szerint a folyamatos megfelelés ellenőrzéséért felelős illetékes hatóság kérésére az üzemben tartó bizonyítja az (EU) 2018/1139 rendelet V. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek és az e rendeletben szereplő követelményeknek való megfelelést.

▼B

b) 

Az üzemben tartó a megfelelést az alábbi módozatok egyike révén bizonyíthatja:

1. 

elfogadható megfelelési módozat (AMC);

2. 

alternatív megfelelési módozat (AltMOC).

BOP.BAS.015    Bemutató repülések

A bemutató repüléseket:

a) 

látvarepülési szabályok (VFR) szerint nappal kell végezni; és

b) 

biztonsági szempontból a bemutató repüléseket végző szervezet által kijelölt személynek kell felügyelnie.

▼M1

BOP.BAS.020    Haladéktalan reagálás a repülésbiztonsági problémákra

Az üzemben tartónak végre kell hajtania:

a) 

az illetékes hatóság által a 965/2012/EU rendelet II. mellékletének (ARO rész) ARO.GEN.135 c) pontjával összhangban elrendelt biztonsági intézkedéseket; valamint

b) 

a légialkalmassági utasításokat és az Ügynökség által az (EU) 2018/1139 rendelet 77. cikke (1) bekezdésének h) pontjával összhangban kiadott egyéb kötelező információkat.

BOP.BAS.025    Parancsnok kijelölése

Az üzemben tartó légijármű-parancsnoknak jelöl ki egy, az e rendelet III. melléklete (BFCL rész) szerint parancsnok minősítéssel rendelkező személyt.

▼B

BOP.BAS.030    A parancsnok feladatai

a) 

A parancsnok:

1. 

a ballonnal végzett műveletek során felelős a ballon és az abban szállított személyek vagy vagyontárgyak biztonságáért;

2. 

felelős a repülés megkezdéséért, folytatásáért, és biztonsági okból történő megszakításáért;

3. 

gondoskodik valamennyi műveleti eljárás és ellenőrzőlista betartásáról;

4. 

csak akkor kezdi meg a repülést, ha meggyőződött arról, hogy az összes repülési korlátozás teljesül, azaz:

i. 

a ballon repülésre alkalmas;

ii. 

a ballon az előírásoknak megfelelően lajstromozva van;

iii. 

a ballon fedélzetén megtalálhatók és üzemképesek a repülés végrehajtásához szükséges műszerek és felszerelések;

iv. 

a ballon tömege akkora, hogy lehetővé teszi a repülésnek a repülési kézikönyvben előírt korlátokon belüli végrehajtását;

v. 

minden felszerelést és poggyászt megfelelően berakodtak és rögzítettek; és

vi. 

a ballon a repülés során nem fogja túllépni a repülési kézikönyvében meghatározott repülési korlátozások egyikét sem;

5. 

gondoskodik arról, hogy sor kerüljön az 1321/2014/EU bizottsági rendelet ( 5 ) I. melléklete szerinti repülés előtti ellenőrzésre;

6. 

felelős a ballon felfúvásánál és leeresztésénél közreműködő személyek repülés előtti eligazításáért;

7. 

ügyel arra, hogy a ballon felfúvásánál és leeresztésénél közreműködő személyek megfelelő védőruhát viseljenek;

8. 

megbizonyosodik arról, hogy a szükséges vészhelyzeti berendezések könnyen hozzáférhetőek és azonnal használatba vehetők;

9. 

ügyel arra, hogy a ballon fedélzetén vagy közvetlen közelében senki se dohányozzon;

10. 

megtiltja az olyan személyek ballonnal való szállítását, akik olyan mértékben tűnnek pszichoaktív anyagok befolyása alatt állónak, hogy az vélhetően veszélyeztetné a ballon vagy a fedélzeten lévő személyek vagy vagyontárgyak biztonságát;

11. 

a repülés teljes ideje alatt irányítása alatt tartja a ballont, kivéve, ha egy másik pilóta veszi át az irányítást;

12. 

olyan vészhelyzet esetén, amely azonnali döntést és cselekvést igényel, megtesz minden intézkedést, amit az adott körülmények között szükségesnek tart. Ilyen esetekben a repülésbiztonság érdekében a szükséges mértékben eltérhet az érvényben lévő előírásoktól, üzembentartási eljárásoktól és módszerektől;

13. 

befejezi a repülést a legközelebbi alkalmas időjárású műveleti helyszínen, ha fáradtság, betegség, oxigénhiány vagy más ok következtében jelentősen lecsökkent a feladatok ellátására való képessége;

14. 

a repülés vagy repüléssorozat végén bejegyzi a ballon fedélzeti naplójába a használattal kapcsolatos adatokat, valamint az ismert vagy feltételezett hibákat;

15. 

ha a ballon súlyos repülőeseményben vagy balesetben érintett, erről a rendelkezésére álló leggyorsabb módon haladéktalanul értesíti azon tagállam eseményvizsgálatot végző hatóságát, amelynek területén az esemény történt, és ugyanezen tagállam sürgősségi segélyszolgálatát;

16. 

haladéktalanul jelenti az illetékes hatóságnak, ha jogellenes cselekmény történt, és tájékoztatja az azon tagállam által kijelölt helyi hatóságot, ahol a jogellenes cselekmény történt; és

17. 

haladéktalanul jelenti a megfelelő légiforgalmi szolgálat (ATS) felé, ha olyan időjárási körülményeket vagy repülési körülményeket tapasztal, amelyek hatással lehetnek más légi járművek biztonságára.

b) 

A parancsnok az alábbi helyzetekben a ballon fedélzetén nem láthat el feladatot:

1. 

ha bármilyen okból, például sérülés, betegség, gyógyszerszedés, fáradtság vagy valamilyen pszichoaktív anyag hatása miatt nem képes feladatai ellátására, vagy arra más okból alkalmatlannak érzi magát;

2. 

amennyiben nem felel meg a vonatkozó repülőorvosi előírásoknak;

c) 

Ha a ballon üzemben tartásában a személyzet tagjai is részt vesznek, a parancsnok:

1. 

gondoskodik arról, hogy a repülés kritikus szakaszai során, illetve bármikor, amikor az a biztonság érdekében szükséges, a személyzet minden tagja a számára kijelölt szolgálati helyen tartózkodjon, és a ballon biztonságos üzemben tartásához szükséges tevékenységeken kívül semmilyen tevékenységet ne folytasson;

2. 

nem kezdi meg a repülést, ha a személyzet bármely tagja bármilyen okból, például sérülés, betegség, gyógyszerszedés, fáradtság vagy valamilyen pszichoaktív anyag hatása miatt nem képes feladatai ellátására, vagy arra más okból alkalmatlannak érzi magát;

3. 

befejezi a repülést a legközelebbi alkalmas időjárású műveleti helyszínen, ha a személyzet bármely tagjának fáradtság, betegség, oxigénhiány vagy más ok következtében jelentősen lecsökkent a feladatok ellátására való képessége; és

4. 

gondoskodik arról, hogy a személyzet tagjai képesek legyenek egymással közös nyelven kommunikálni.

BOP.BAS.035    A parancsnok hatásköre

A parancsnok jogosult:

a) 

utasításokat adni és megfelelő lépéseket tenni a légi jármű és a fedélzeten található személyek és/vagy vagyontárgyak biztonságának védelme érdekében; és

b) 

megtagadni bármely olyan személynek vagy poggyásznak a beszállítását, illetve szállítását, aki/amely potenciális veszélyt jelenthet a ballonra vagy az abban szállított utasokra vagy vagyontárgyakra.

BOP.BAS.040    A személyzet tagjainak feladatai

a) 

A személyzet tagjai felelősek a ballon üzemben tartásával kapcsolatos feladataik megfelelő ellátásáért.

b) 

A személyzet tagjai nem végezhetnek feladatot a ballon fedélzetén, ha bármilyen okból, például sérülés, betegség, gyógyszerszedés, fáradtság vagy valamilyen pszichoaktív anyag hatása miatt nem képesek feladataik ellátására, vagy arra más okból alkalmatlannak érzik magukat.

c) 

A személyzet tagjai jelentik a parancsnok felé az alábbiakat:

1. 

minden olyan hiba, meghibásodás, működési rendellenesség és sérülés, amely véleményük szerint kihatással lehet a ballon légialkalmasságára vagy biztonságos üzemben tartására, beleértve a vészhelyzeti rendszereket is;

2. 

bármilyen repülőesemény.

d) 

A hajózó személyzet egynél több üzemben tartónál szolgálatot teljesítő tagja:

1. 

adott esetben egyéni nyilvántartást vezet repült idejéről és pihenőidejéről; és

2. 

az egyes üzemben tartók rendelkezésére bocsátja a tevékenységeknek a kapcsolódó repülési és szolgálati időkorlátok, valamint pihenőidőre vonatkozó előírások szerinti tervezéséhez szükséges adatokat.

BOP.BAS.045    A jogszabályok, előírások és eljárások betartása

a) 

A parancsnok és a személyzet összes többi tagja köteles betartani azon államok valamennyi törvényét, szabályozásait és eljárását, ahol a műveletek végrehajtásra kerülnek.

b) 

A parancsnoknak a feladatai végzéséhez kapcsolódóan ismernie kell azon törvényeket, szabályozásokat és eljárásokat, amelyek azokra a területekre vonatkoznak, amelyeken a ballon át fog haladni, továbbá azokra a műveleti helyszínekre, amelyeket igénybe fognak venni, továbbá a kapcsolódó léginavigációs berendezésekre.

BOP.BAS.050    A fedélzeten tartandó dokumentumok, kézikönyvek és tájékoztatók

a) 

Az alábbi dokumentumokat, kézikönyveket és tájékoztatókat minden repülés során eredeti példányban vagy másolatban a repülőgép fedélzetén kell tartani:

1. 

repülési korlátozások, a normál, rendkívüli és vészhelyzetekben végrehajtandó eljárások, valamint a ballon üzemben tartási jellemzőire vonatkozó egyéb információk;

2. 

a légiforgalmi szolgálatnak (ATS) leadott repülési terv, ha az a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 6 ) mellékletének 4. szakasza értelmében szükséges;

3. 

a tervezett repülési útvonalra vonatkozó naprakész és megfelelő repülési térkép.

b) 

Az alábbi dokumentumokat, kézikönyveket és tájékoztatókat minden repülés során eredeti példányban vagy másolatban a fedélzeten vagy a ballon földi szállítójárművében kell tartani:

1. 

lajstromozási bizonyítvány;

2. 

légialkalmassági bizonyítvány a mellékletekkel együtt;

3. 

a légi jármű repülési kézikönyve vagy más azzal egyenértékű dokumentum(ok);

4. 

a légi jármű rádióengedélye, ha a ballon a BOP.BAS.355 a) ponttal összhangban fel van szerelve rádiókommunikációs berendezéssel;

5. 

a harmadik fél kötelező felelősségbiztosításának igazolása(i);

6. 

a ballon fedélzeti naplója vagy más azzal egyenértékű dokumentum(ok);

7. 

a repüléssel kapcsolatos, illetve a repülés során érintett állam vagy államok által előírt minden egyéb dokumentáció.

c) 

Az illetékes hatóság kérésére a parancsnoknak vagy az üzemben tartónak a hatóság által meghatározott időtartamon, de legalább 24 órán belül be kell mutatnia a dokumentumok eredeti példányát.

BOP.BAS.055    Veszélyes áruk

a) 

A veszélyes áruk ballon fedélzetén történő szállítását a Chicagói Egyezménynek a legutóbb a műszaki utasítással módosított és bővített 18. mellékletének rendelkezései szerint kell végezni.

b) 

A parancsnoknak minden észszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy gondatlanságból ne kerüljön veszélyes áru a ballon fedélzetére.

c) 

Az olyan észszerű mennyiségű – egyébként veszélyes árunak minősülő – cikkeket és anyagokat, amelyeket a repülésbiztonság elősegítésére használnak, és a ballon fedélzetén történő szállításuk indokolt annak érdekében, hogy operatív célokra azonnal rendelkezésre álljanak, a műszaki utasítás 1. részének 2.2.1.a) pontja szerint engedélyezettnek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a szóban forgó cikkeket és anyagokat egy egyedi repüléssel kapcsolatosan kell-e szállítani, illetve azzal kapcsolatosan szándékozzák-e felhasználni. A parancsnok gondoskodik arról, hogy a fent említett cikkek és anyagok csomagolása és fedélzetre való berakodása oly módon történjen, hogy a ballon üzemben tartása során a lehető legkisebbre csökkenjen a személyzet tagjait, az utasokat és a ballont érintő kockázat.

d) 

A parancsnok, vagy ha ő cselekvőképtelen, akkor az üzemben tartó a veszélyes árukkal kapcsolatos bármilyen balesetről vagy eseményről haladéktalanul értesíti azon tagállam eseményvizsgálatot végző hatóságát, amelynek területén az esemény történt, ugyanezen tagállam sürgősségi segélyszolgálatát, a tagállam által kijelölt egyéb hatóságot és az illetékes hatóságot.

BOP.BAS.060    Veszélyes áruk kibocsátása

a) 

A parancsnok a ballonról nem bocsáthat ki veszélyes árukat az alatt az idő alatt, amíg a ballon városok, falvak vagy települések beépített területei, illetve nyílt terepen összegyűlt embertömeg felett halad el.

b) 

Az a) pont sérelme nélkül, az ejtőernyősök elhagyhatják a ballont az ilyen beépített területek, illetve nyílt terepen összegyűlt embertömeg feletti ejtőernyős bemutató céljából, olyan füstfejlesztő berendezést hordozva, amelyet kifejezetten e célra gyártottak.

BOP.BAS.065    A ballon fedélzeti naplója

Minden egyes repülés vagy repüléssorozat során a ballon fedélzeti naplójában vagy azzal egyenértékű dokumentumban fel kell jegyezni a ballonra, annak személyzetére és a repülésekre vonatkozó adatokat.

2. szakasz

Műveleti eljárások

BOP.BAS.100    Műveleti helyszínek igénybevétele

A parancsnok csak az érintett ballontípusnak és az adott művelet jellegének megfelelő műveleti helyszíneket vehet igénybe.

BOP.BAS.105    Zajcsökkentő eljárások

A parancsnoknak meg kell fontolnia olyan eljárások alkalmazását, amelyek a minimálisra csökkentik a fűtőrendszer által keltett zajt, de ennek során biztosítja a repülésbiztonság elsődlegességét a zajcsökkentéssel szemben.

BOP.BAS.110    A tüzelőanyag és a ballaszt mennyisége és tervezése

A parancsnok csak abban az esetben kezdheti meg a repülést, ha a ballon fedélzetén lévő tartalék tüzelőanyag vagy ballaszt mennyisége elegendő a biztonságos földetéréshez.

BOP.BAS.115    Az utasok eligazítása

A parancsnok gondoskodik arról, hogy a repülés előtt, és adott esetben a repülés közben az utasok eligazítást kapjanak a rendes, a rendkívüli és a vészhelyzeti eljárásokról.

BOP.BAS.120    Speciális kategóriájú utasok szállítása

A parancsnok gondoskodik arról, hogy a ballonban való tartózkodás során különleges körülményeket, segítséget vagy eszközöket igénylő személyek szállítása olyan körülmények között történjen, amelyek biztosítják a ballon és az abban szállított személyek vagy vagyontárgyak biztonságát.

BOP.BAS.125    ATS repülési terv benyújtása

a) 

Amennyiben a légiforgalmi szolgálat (ATS) részére nem került benyújtásra repülési terv, mivel az a 923/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének SERA.4001 b) pontja értelmében nem szükséges, a parancsnoknak elegendő információt kell megadnia, hogy szükség esetén lehetőség legyen a riasztószolgálatok aktiválására.

b) 

Amennyiben az üzemben tartás olyan műveleti helyszínen kezdődik, ahonnan nem lehet ATS repülési tervet benyújtani, noha azt a 923/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének SERA.4001 b) pontja előírja, a parancsnoknak az ATS repülési tervet a felszállást követően kell benyújtania.

BOP.BAS.130    A repülés előkészítése

A parancsnoknak a repülés megkezdése előtt megismerkedik a tervezett repüléssel kapcsolatosan rendelkezésre álló meteorológiai és aeronautikai adatokkal, ami az alábbi két feladatot jelenti:

a) 

a rendelkezésre álló legfrissebb időjárás-jelentések és időjárás-előrejelzések tanulmányozása;

b) 

alternatív teendők megtervezése arra az esetre, ha a repülést nem lehet a terv szerint befejezni.

BOP.BAS.135    Dohányzás a fedélzeten

A ballonokon a repülés összes szakaszában, valamint a ballon közvetlen közelében tilos a dohányzás.

BOP.BAS.140    Fegyverek szállítása és használata

a) 

A parancsnok gondoskodik arról, hogy a ballon fedélzetére ne lehessen fegyvert felvinni, és azt használni.

b) 

Az a) ponttól eltérve, a parancsnok engedélyezheti fegyver felvitelét és használatát a ballon fedélzetén, ha ez a személyzet vagy az utasok biztonsága érdekében szükséges. Ilyen esetben a parancsnok gondoskodik arról, hogy a használaton kívüli fegyverek megfelelően biztosítva legyenek.

BOP.BAS.145    Időjárási viszonyok

A parancsnok csak akkor kezdhet meg, illetve csak akkor folytathat látva repülési szabályok (VFR) szerinti repülést, ha a rendelkezésre álló legfrissebb meteorológiai adatok azt mutatják, hogy az időjárási viszonyok az útvonalon és a tervezett célállomáson a repülés, illetve a leszállás becsült idején:

a) 

elérik vagy meghaladják a vonatkozó VFR-használati minimumokat; és

b) 

megfelelnek a repülési kézikönyvben meghatározott korlátozásoknak.

BOP.BAS.150    Felszállási körülmények

A ballon felszállásának megkezdése előtt a parancsnoknak meg kell bizonyosodnia arról, hogy rendelkezésére álló legfrissebb információk szerint a műveleti helyszínen uralkodó időjárás lehetővé teszi a biztonságos felszállást és elindulást.

BOP.BAS.155    A megközelítés és a leszállás feltételei

A szükséghelyzetek kivételével a leszállás előtti megközelítés megkezdése előtt a parancsnoknak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb információk szerint az igénybe venni tervezett műveleti helyszínen uralkodó időjárás lehetővé teszi a biztonságos megközelítést és leszállást.

BOP.BAS.160    Rendkívüli helyzetek szimulálása repülés közben

a) 

A parancsnok utasok szállítása közben nem szimulálhat olyan helyzeteket, amelyek rendkívüli vagy kényszereljárások alkalmazását igénylik.

b) 

Az a) ponttól eltérve, a parancsnok a ballonnal végzett kereskedelmi célú műveletektől eltérő műveletek során, utasok vagy pilótanövendékek részvételével zajló gyakorlórepülésekkor szimulálhat ilyen helyzeteket, feltéve, hogy az utasok a szimulációról előre tájékoztatást kaptak, és annak végrehajtásához hozzájárultak.

BOP.BAS.165    Repülés közbeni tüzelőanyag-gazdálkodás

A parancsnok a repülés során rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a felhasználható üzemanyag vagy ballaszt mennyisége nem kevesebb, mint a tervezett repülés végrehajtásához szükséges és a leszálláshoz tervezett tüzelőanyag vagy ballaszt mennyisége.

BOP.BAS.170    Tüzelőanyag-feltöltés utasok be- és kiszállása közben, illetve utasokkal a fedélzeten

a) 

Nem szabad a ballonon tüzelőanyag-feltöltést végezni, amikor utasok tartózkodnak a fedélzeten.

b) 

Az a) ponttól eltérve a hőléghajókon szabad tüzelőanyag-feltöltést végezni, amikor a parancsnok a fedélzeten tartózkodik.

BOP.BAS.175    A rögzítőhevederek használata

Ha a BOP.BAS.320 ponttal összhangban elő van írva a rögzítőhevederek használata a ballonon, a parancsnoknak legalább a leszállás során használnia kell azokat.

BOP.BAS.180    Kiegészítő oxigénberendezés használata

A parancsnok gondoskodik arról, hogy:

a) 

a személyzetnek a ballon biztonságos üzemben tartásához szükséges feladatokat ellátó tagjai folyamatosan használjanak kiegészítő oxigént, amikor úgy ítéli meg, hogy a tervezett repülési magasságon az oxigénhiány a személyzet tagjai esetében a képességek romlásához vezethet, és

b) 

álljon az utasok rendelkezésére kiegészítő oxigén, ha az oxigénhiány káros lenne rájuk.

BOP.BAS.185    Repülési korlátozások éjszaka

a) 

A hőlégballonok:

1. 

éjszaka nem szállhatnak le, kivéve szükséghelyzetben. és

2. 

éjszaka felszállhatnak abban az esetben, ha elegendő tüzelőanyagot vagy ballasztot szállítanak ahhoz, hogy a leszállást nappal tudják végrehajtani.

b) 

A gázballonok és a vegyes ballonok:

1. 

éjszaka nem szállhatnak le, kivéve szükséghelyzetben vagy elővigyázatosságból; és

2. 

éjszaka felszállhatnak abban az esetben, ha elegendő tüzelőanyagot vagy ballasztot szállítanak ahhoz, hogy a leszállást nappal tudják végrehajtani.

c) 

A hőléghajókat a számukra jóváhagyott, látva repülési szabályok (VFR) szerinti, éjszakai repülési korlátozásoknak és tájékoztatóknak megfelelően kell üzemben tartani.

BOP.BAS.190    Ballonokkal végzett egyedi műveletek – kockázatértékelés és ellenőrző lista

a) 

Ballonokkal végzett egyedi művelet végrehajtását megelőzően a parancsnok köteles kockázatelemzést végezni, amelynek során felméri a tevékenység összetettségét, hogy meghatározza a végrehajtandó művelettel járó veszélyeket és kockázatokat, és szükség esetén az enyhítő intézkedéseket.

b) 

A ballonokkal végzett egyedi műveleteket ellenőrző lista alapján kell végrehajtani. A parancsnok – kockázatelemzés alapján és figyelembe véve az ezen alrészben meghatározott összes követelményt – összeállítja az ellenőrző listát, és gondoskodik arról, hogy az megfeleljen az egyedi tevékenységnek és az adott ballon jellemzőinek. Az ellenőrző listának minden repüléskor hozzáférhetőnek kell lennie a parancsnok és a személyzet többi tagja számára, amikor ez feladataik ellátásához szükséges.

c) 

A parancsnoknak a kockázatértékelés kellő figyelembevétele érdekében rendszeres időközönként felül kell vizsgálnia és szükség esetén módosítani kell az ellenőrző listát.

3. szakasz

Teljesítménybeli és repülési korlátozások

BOP.BAS.200    Repülési korlátozások

A parancsnok gondoskodik arról, hogy a ballon az üzemben tartás egyetlen szakaszában se lépje túl a repülési kézikönyvben vagy egy azzal egyenértékű dokumentumban meghatározott korlátozásokat.

BOP.BAS.205    Tömegmérés

a) 

A ballon tömegének mérését a ballon gyártójának kell végeznie, vagy azt adott esetben az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletével összhangban kell végrehajtani.

b) 

Az üzemben tartó gondoskodik arról, hogy az első szolgálatba állítást megelőzően tényleges tömegméréssel megállapítsák a ballon tömegét. Fel kell mérni és megfelelően dokumentálni kell a módosítások és javítások tömegre gyakorolt összhatását. Ezeket az információkat a parancsnok rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben a módosítások vagy javítások tömegre gyakorolt hatása nem ismert, a ballont újra kell mérni.

BOP.BAS.210    Működés – általános rész

A parancsnok csak akkor tarthatja üzemben a ballont, ha annak teljesítménye megfelel a 923/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek és a repülésre, valamint az igénybe veendő légtérre vagy műveleti helyszínekre vonatkozó egyéb korlátozásoknak; a parancsnok gondoskodik arról, hogy minden ábra és térkép a legfrissebb kiadásban álljon rendelkezésre.

4. szakasz

Műszerek és berendezések

BOP.BAS.300    Műszerek és berendezések – általános előírások

a) 

Az ezen szakaszban előírt műszereket és berendezéseket a 748/2012/EU rendelet I. melléklete szerint kell jóváhagyni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

1. 

az adott műszert vagy berendezést a BOP.BAS.355 és BOP.BAS.360 pontnak való megfelelésre használják;

2. 

az adott műszer vagy berendezés a ballonba állandó jelleggel van beépítve.

b) 

Az a) ponttól eltérve az ezen szakaszban előírt alábbi műszerek és berendezések nem jóváhagyás-kötelesek:

1. 

a hajózó személyzet által a repülési útvonal meghatározására használt műszerek vagy berendezések;

2. 

a független hordozható fényforrások;

3. 

pontos időmérő eszköz;

4. 

elsősegély-csomag;

5. 

túlélő-felszerelés és jelzőberendezés;

6. 

kiegészítő oxigéntároló és -adagoló berendezés;

7. 

alternatív gyújtóforrás;

8. 

tűzvédő vagy tűzálló takaró;

9. 

kézi tűzoltó készülék;

10. 

biztonsági kötél;

11. 

kés.

▼M1

c) 

Az ezen szakaszban nem előírt műszereknek és berendezéseknek, valamint az e melléklet által elő nem írt, de a repülés során a ballonon tartott berendezéseknek meg kell felelniük az alábbi két követelménynek:

1. 

az ezen műszerek vagy berendezések által megjelenített információkat a hajózó személyzet nem használhatja az (EU) 2018/1139 rendelet II. melléklete szerinti, a légialkalmasságra vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelésre;

2. 

a műszerek és berendezések nem befolyásolhatják a ballon légialkalmasságát még üzemszünetek vagy rendellenes működés esetén sem.

▼B

d) 

A műszereknek és berendezéseknek könnyen működtethetőnek, illetve azonnal elérhetőknek kell lenniük arról a helyről, ahol a hajózó személyzet azokat használni kívánó tagja tartózkodik.

e) 

Az összes előírt vészhelyzeti berendezésnek azonnali használatra könnyen elérhetőnek kell lennie.

BOP.BAS.305    A repüléshez minimálisan szükséges berendezések

Ballonnal végzendő repülés nem kezdhető meg, amennyiben a tervezett repüléshez szükséges műszerek vagy berendezések közül bármelyik hiányzik, üzemképtelen vagy nem tölti be a funkcióját.

BOP.BAS.310    Üzemi fények

Az éjjel műveletet végző ballonokat fel kell szerelni az alábbiak mindegyikével:

a) 

összeütközés-védelmi fény;

b) 

a ballon biztonságos repüléséhez szükséges valamennyi műszer és berendezés megfelelő megvilágítása;

c) 

független hordozható fényforrás.

BOP.BAS.315    Repülési és navigációs műszerek és kapcsolódó berendezések

A nappal, VFR szerint műveletet végző ballonokat az alábbiakkal kell felszerelni:

a) 

a sodródás irányának kijelzésére szolgáló eszköz;

b) 

az alábbiak mérésére és kijelzésére szolgáló eszköz:

1. 

idő órában, percben és másodpercben;

2. 

függőleges sebesség, amennyiben ezt a repülési kézikönyv előírja; és

3. 

barometrikus magasság, ha ezt a repülési kézikönyv előírja, a légtérkövetelményeknek szükségessé teszik vagy ha az oxigénhasználat miatt ismerni kell a térbeli helyzetet.

BOP.BAS.320    Rögzítőhevederek

A ballont a parancsnok számára rögzítőhevederekkel kell ellátni, amennyiben a ballon fel van szerelve az alábbiak egyikével:

a) 

elkülönített tér a parancsnok számára;

b) 

forgató rés(ek).

BOP.BAS.325    Tartalék oxigén

A ballonokat, amennyiben azokon a BOP.BAS.180 pont értelmében oxigénellátásra van szükség, fel kell szerelni az előírt oxigénmennyiség tárolására és adagolására alkalmas oxigéntároló és -adagoló berendezéssel.

BOP.BAS.330    Elsősegélycsomag

a) 

A ballonokat elsősegély-csomaggal kell ellátni.

b) 

Előírás, hogy az elsősegélycsomag:

1. 

legyen azonnal hozzáférhető; és

2. 

legyen naprakészen tartva.

BOP.BAS.335    Kézi tűzoltó készülék

A ballonokat – a gázballonok kivételével – el kell látni legalább egy kézi tűzoltó készülékkel.

BOP.BAS.340    Életmentő és jelző felszerelés – víz feletti repülések

A víz felett műveletet végző ballon parancsnokának a repülés megkezdése előtt meg kell határoznia a fedélzeten tartózkodó személyek túlélési esélyeit kényszer-vízreszállás esetén. A kapcsolódó kockázatok fényében meg kell határoznia, szükség van-e a ballonon életmentő és jelző felszerelés elhelyezésére.

BOP.BAS.345    Életmentő és jelző felszerelés – kutatási-mentési nehézségek

Az olyan területek felett műveletet végző ballonokat, ahol a kutatás-mentés különösen nehéz lenne, el kell látni az átrepült területnek megfelelő életmentő és jelző felszereléssel.

BOP.BAS.350    Egyéb berendezések

a) 

A ballonokat el kell látni a személyzet minden tagja számára védőkesztyűvel.

b) 

A vegyes ballonokat, a hőlégballonokat és a hőléghajókat el kell látni a következőkkel:

1. 

alternatív és független gyújtóforrás;

2. 

a tüzelőanyag mennyiségének mérésére és kijelzésére alkalmas eszköz;

3. 

tűzvédő vagy tűzálló takaró;

4. 

legalább 25 m hosszú ledobható kötél.

c) 

A gázballonokat el kell látni a következőkkel:

1. 

kés;

2. 

legalább 20 m hosszúságú, természetes rostból vagy elektrosztatikusan vezető anyagból készült ledobható biztonsági kötél.

BOP.BAS.355    Rádiókommunikációs berendezések

a) 

A ballonokat fel kell szerelni a 923/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének 4. függelékében, és ha a repülésre harmadik ország légterében kerül sor, az adott ország jogszabályaiban előírt kommunikációt lehetővé tévő rádiókommunikációs berendezéssel.

b) 

A rádiókommunikációs berendezésnek lehetővé kell tennie a 121,5 MHz-es légiforgalmi vészfrekvencián történő kommunikációt.

BOP.BAS.360    Válaszjeladó

A ballonokat fel kell szerelni a 923/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének SERA.6005 b) pontjában, és ha a repülésre harmadik ország légterében kerül sor, az adott ország jogszabályaiban előírt összes funkcióval rendelkező másodlagos (szekunder) légtérellenőrző radaros (SSR) válaszjeladóval.

ADD ALRÉSZ

A KERESKEDELMI CÉLÚ ÜZEMBEN TARTÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

1. szakasz

Általános szervezeti követelmények

BOP.ADD.001    Hatály

A 3. cikkel összhangban ez az alrész meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket – a BAS alrészben szereplő követelményeken túlmenően – a 3. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdésében említett üzemben tartók kivételével a ballonok kereskedelmi célú üzemben tartását végző üzemben tartóknak be kell tartaniuk.

BOP.ADD.005    Az üzemben tartó feladatai

▼M1

a) 

Az üzemben tartó felel a ballonnak az (EU) 2018/1139 rendelet V. mellékletben meghatározott alapvető követelményekkel, ezen alrész követelményeivel és a nyilatkozattal összhangban történő üzemben tartásáért.

▼B

b) 

Minden repülési műveletet az üzembentartási kézikönyv rendelkezései szerint kell végrehajtani.

c) 

Az üzemben tartó gondoskodik arról, hogy a ballon felszerelése és személyzetének képesítése megfeleljen az üzemben tartás területe és típusa szerinti előírásoknak.

d) 

Az üzemben tartó gondoskodik arról, hogy a személyzet repülésekre beosztott vagy azokban közvetlenül érintett tagjai megfeleljenek az összes alábbi követelménynek:

1. 

megfelelő képzésben és eligazításban részesültek;

2. 

tisztában vannak a feladataikra vonatkozó előírásokkal és eljárásokkal;

3. 

bizonyították, hogy képesek feladataik ellátására;

4. 

tisztában vannak kötelezettségeikkel, valamint feladataik és az üzemben tartás egésze közötti viszonnyal.

e) 

Az üzemben tartónak minden egyes ballontípus biztonságos üzemben tartására eljárásokat és utasításokat kell kidolgoznia, amelyeknek ki kell terjedniük a személyzet feladataira és kötelezettségeire valamennyi műveletre vonatkozóan. Ezek az eljárások és utasítások nem írhatják elő a személyzet tagjainak, hogy a repülés kritikus szakaszaiban a ballon biztonságos üzemben tartásához szükséges tevékenységeken kívül bármilyen egyéb tevékenységet folytassanak.

f) 

Az üzemben tartó gondoskodik arról, hogy a személyzet tagjainak és a ballon-üzembentartásban részt vevőknek a felügyeletét olyan személyek lássák el, akik megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkeznek az üzembentartási kézikönyvben meghatározott minőségi szintek elérésének biztosítására.

g) 

Az üzemben tartó biztosítja, hogy a személyzet valamennyi tagja és a ballon-üzembentartásban részt vevők tisztában legyenek azzal, hogy kötelesek betartani azon államoknak a feladataik elvégzésére vonatkozó törvényeit, szabályait és eljárásait, ahol a műveletek végrehajtása történik.

h) 

Az üzemben tartónak meg kell határoznia a repülés biztonságos végrehajtásához szükséges repülés-előkészítési eljárásokat: ehhez figyelembe kell vennie a ballon teljesítményét, az egyéb repülési korlátozásokat, valamint a követendő útvonalon és az igénybe veendő műveleti helyszíneken várható körülményeket. Ezeknek az eljárásoknak szerepelniük kell az üzembentartási kézikönyvben.

BOP.ADD.010    Alternatív megfelelési módozatok közlése

A BOP.ADD.100 ponttal összhangban történő nyilatkozattétel során az üzemben tartónak – amennyiben alternatív megfelelési módozatot (AltMOC) szeretne használni, hogy a BOP.BAS.010 pontban előírtak szerint bizonyítsa megfelelését – el kell juttatnia az illetékes hatósághoz ezen módozatok listáját. Amennyiben az alternatív megfelelési módozatok az Ügynökség által elfogadott elfogadható megfelelési módozatot váltanak fel, akkor a listának hivatkozást kell tartalmaznia az adott elfogadható megfelelési módozatokra.

BOP.ADD.015    Hozzáférés

▼M1

a) 

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság meg tudja állapítani, hogy az üzemben tartó megfelel-e az (EU) 2018/1139 rendelet V. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek és e rendelet követelményeinek, az üzemben tartó bármikor hozzáférést biztosít létesítményeihez, ballonjaihoz, dokumentumaihoz, nyilvántartásaihoz, adataihoz, eljárásaihoz és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységével kapcsolatos minden más anyaghoz az illetékes hatóság által erre feljogosított valamennyi személy részére, függetlenül attól, hogy egy adott tevékenység szerződés keretében kiszervezésre került-e, vagy sem.

▼B

b) 

A ballonnal végzett kereskedelmi célú utasszállítás esetében a ballonhoz való hozzáférésnek ki kell terjednie a ballon fedélzetére való lépésre és a fedélzeten való tartózkodásra a légi művelet közben, kivéve, ha ez veszélyeztetné a repülést.

BOP.ADD.020    Megállapítások

Az illetékes hatóság által a 965/2012/EU rendelet II. mellékletének ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 és ARO.GEN.360 pontjával összhangban tett megállapításokról szóló értesítés kézhezvétele után az üzemben tartó:

a) 

azonosítja a meg nem felelés alapvető okát;

b) 

korrekciós intézkedési tervet dolgoz ki;

c) 

az illetékes hatóság számára kielégítő módon igazolja a korrekciós intézkedési terv végrehajtását az adott hatóság által a 965/2012/EU rendelet II. mellékletének ARO.GEN.350 d) pontjával összhangban meghatározott határidőn belül.

BOP.ADD.025    Események bejelentése

a) 

Irányítási rendszerének részeként az üzemben tartó eseményjelentő rendszert működtet, amely a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) szerinti kötelező és önkéntes jelentéstételre szolgál.

b) 

Az a) pont sérelme nélkül, az üzemben tartó jelent az illetékes hatóságnak és a ballon tervezéséért felelős szervezetnek minden olyan működési rendellenességet, műszaki hibát, a műszaki adatokban szereplő határértékek túllépését vagy repülőeseményt, amely a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. mellékletével összhangban rögzített adatok tekintetében pontatlan, hiányos vagy félreérthető információkra utal, továbbá minden olyan eseményt, amely repülőeseménynek minősül, de nem vezetett balesethez vagy súlyos repülőeseményhez.

c) 

Az üzemben tartó megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a parancsnok, a személyzet többi tagja és a tevékenységben részt vevők a ballon üzemben tartásával kapcsolatos bármilyen súlyos repülőesemény vagy baleset tekintetében megfeleljenek a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) 9. cikkének.

BOP.ADD.030    Irányítási rendszer

a) 

Az üzemben tartónak kidolgoz, bevezet és működtet egy irányítási rendszert, amely az alábbiakat foglalja magában:

1. 

világosan meghatározott felelősségi körök és elszámoltathatóság az üzemben tartó szervezetének egészén belül, beleértve a felelős vezető repülésbiztonsági kérdésekben való közvetlen elszámoltathatóságát;

2. 

az üzemben tartó repülésbiztonsággal kapcsolatos általános filozófiájának és elveinek, azaz repülésbiztonsági irányelveinek ismertetése;

3. 

az üzemben tartó tevékenységével járó repülésbiztonsági veszélyek azonosítása, e veszélyek értékelése és az azokhoz kapcsolódó kockázatok kezelése, beleértve a szükség esetén a kockázatok csökkentése érdekében tett intézkedéseket és azok hatékonyságának ellenőrzését;

4. 

a feladataik elvégzésére kiképzett és ahhoz értő személyzet fenntartása;

5. 

az irányítási rendszer összes kulcsfontosságú eljárásának dokumentációja, beleértve a személyzet tagjaiban a felelősségi köreik tudatosítására szolgáló módszert és a dokumentáció módosítási eljárását;

6. 

az annak figyelemmel kísérésére szolgáló módszer, hogy az üzemben tartó megfelel-e e melléklet követelményeinek. A megfelelés figyelemmel kísérésének részét kell alkotnia egy visszajelző rendszernek, amely a szükséges javító intézkedések hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében az üzemben tartó felelős vezetőjét tájékoztatja a megállapításokról;

7. 

a 376/2014/EU rendelet 4., 5., 6. és 13. cikkében szereplő követelményeknek való megfelelés biztosítására szolgáló eljárások.

b) 

A felügyeleti rendszernek összhangban kell lennie az üzemben tartó méretével és tevékenységeinek jellegével és összetettségével, tekintettel az ezen tevékenységekkel járó veszélyekre és a hozzájuk társuló kockázatokra.

▼M1

BOP.ADD.035    Szerződés alapján végzett tevékenységek

Amennyiben tevékenységének az e rendelet hatálya alá eső bármely részét szerződés keretében kiszervezi, az üzemben tartó felelős azért, hogy a szerződés keretében megbízott fél a tevékenységet az (EU) 2018/1139 rendelet V. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek és e rendelet követelményeinek megfelelően végezze. Az üzemben tartónak azt is biztosítania kell, hogy az illetékes hatóság hozzáférhessen a szerződés keretében megbízott szervezethez, és ellenőrizhesse a vonatkozó követelményeknek való megfelelését.

▼B

BOP.ADD.040    Személyi feltételek

▼M1

a) 

Az üzemben tartónak ki kell neveznie egy felelős vezetőt, aki felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az e rendelet hatálya alá eső összes tevékenység az (EU) 2018/1139 rendelet V. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek és e rendelet követelményeinek megfelelően kerüljön finanszírozásra és végrehajtásra. A felelős vezető felel a hatékony irányítási rendszer kialakításáért és fenntartásáért.

▼B

b) 

Az üzemben tartónak:

1. 

valamennyi feladat és elvégzendő tevékenység vonatkozásában meg kell határoznia a személyzet felelősségi körét;

2. 

kellő számú megfelelően képzett személyzettel kell rendelkeznie az említett feladatok és tevékenységek elvégzéséhez; és

3. 

nyilvántartást kell vezetnie a személyzet munkatapasztalatára, szakképzettségre és képzésére vonatkozóan.

c) 

Az üzemben tartónak ki kell neveznie egy vagy több személyt, akik felelősek az alábbi területek irányításáért és felügyeletéért:

1. 

repülési műveletek;

2. 

földi műveletek;

3. 

folyamatos légialkalmasság az 1321/2014/EU rendelettel összhangban.

▼M1

BOP.ADD.045    A létesítményekkel kapcsolatos követelmények

Az üzemben tartónak rendelkeznie kell az (EU) 2018/1139 rendelet V. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek és e rendelet követelményeinek való megfelelés biztosítását szolgáló összes feladat és tevékenység elvégzésére és irányítására alkalmas létesítményekkel.

▼B

2. szakasz

Nyilatkozat, légi alkalmasság, valamint sima és teljes bérbevétel

BOP.ADD.100    Nyilatkozat

▼M1

a) 

A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett nyilatkozatban az üzemben tartónak meg kell erősítenie, hogy megfelel és a jövőben is meg fog felelni az (EU) 2018/1139 rendelet V. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek és az e rendeletben szereplő követelményeknek.

▼B

b) 

Az üzemben tartó a nyilatkozatban feltünteti az összes alábbi információt:

1. 

az üzemben tartó neve;

2. 

az a hely, ahol az üzemben tartó székhelye található;

3. 

az üzemben tartó felelős vezetőjének neve és elérhetősége;

4. 

a kereskedelmi célú üzemben tartás kezdete és adott esetben az az időpont, amikortól egy folyamatban lévő kereskedelmi célú üzemben tartás módosul;

5. 

a kereskedelmi célú üzemben tartás során használt összes ballon esetében a ballontípus, a nyilvántartás, a fő bázis, az üzemben tartás típusa és a folyamatos légialkalmasság-irányító szervezet.

c) 

Adott esetben az üzemben tartó a BOP.ADD.010 ponttal összhangban a nyilatkozathoz csatolja az alternatív megfelelési módozatok (AltMOC) jegyzékét.

d) 

A nyilatkozat megtételekor az üzemben tartó az e melléklet függelékében szereplő formanyomtatványt használja.

BOP.ADD.105    A nyilatkozatok módosítása és a kereskedelmi célú üzemben tartás beszüntetése

▼M1

a) 

Az üzemben tartó haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot a körülmények minden olyan változásáról, amely hatással van az (EU) 2018/1139 rendelet V. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek és e rendelet követelményeinek való, az e nyilatkozat formájában az illetékes hatóságok részére tett nyilatkozat szerinti megfelelésére, továbbá a nyilatkozat részét képező vagy ahhoz csatolt, a BOP.ADD.100 b) pontban említett információkat és az alternatív megfelelési módozatok BOP.ADD.100 c) pontban említett jegyzékét érintő változásokról.

▼B

b) 

Az üzemben tartó haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot arról, ha már nem végzi ballonok kereskedelmi célú üzemben tartását.

BOP.ADD.110    Légialkalmassági előírások

A ballonokat el kell látni a 748/2012/EU rendelet szerint kiadott légialkalmassági bizonyítvánnyal, a harmadik országokban lajstromozott ballonoknak pedig a BOP.ADD.115 ponttal összhangban teljes légijármű-bérleti szerződés vagy sima légijármű-bérleti szerződés hatálya alá kell tartozniuk.

BOP.ADD.115    Harmadik országokban lajstromozott ballonok teljes és sima bérletbe vétele

a) 

Az üzemben tartó haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot arról, ha teljes légijármű-bérleti szerződés vagy sima légijármű-bérleti szerződés keretében harmadik országokban lajstromozott ballonokat használ.

b) 

Ha egy harmadik országban lajstromozott ballon teljes légijármű-bérleti szerződés hatálya alá tartozik, az üzemben tartó biztosítja, hogy a folyamatos légialkalmasság és a repülési műveletek tekintetében azok a repülésbiztonsági előírások, amelyek hatálya alá a ballon harmadik országbeli üzemben tartója tartozik, a repülésbiztonság legalább olyan szintjét biztosítsák, amely egyenértékű a 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének és e rendeletnek az alkalmazásával elérhető szinttel.

▼M1

c) 

Ha egy harmadik országban lajstromozott ballon sima bérleti megállapodás hatálya alá tartozik, az üzemben tartója biztosítja, hogy a folyamatos légialkalmasság tekintetében teljesüljenek az (EU) 2018/1139 rendelet II. és V. mellékletében szereplő alapvető követelmények és e rendelet követelményei.

▼B

3. szakasz

Kézikönyvek és nyilvántartások

BOP.ADD.200    Üzembentartási kézikönyv

a) 

Az üzemben tartó üzembentartási kézikönyvet (OM) állít össze.

b) 

Az üzembentartási kézikönyv tartalmának tükröznie kell az e mellékletben meghatározott követelményeket, és nem kerülhet ellentmondásba az üzemben tartó által tett nyilatkozatban szereplő információkkal.

c) 

Az üzembentartási kézikönyv több részből is állhat.

d) 

Szükséges, hogy az üzemben tartó személyzete valamennyi tagja könnyen hozzáférhessen az üzembentartási kézikönyv saját feladatai szempontjából releváns részeihez.

e) 

Az üzembentartási kézikönyvet naprakészen kell tartani. Szükséges, hogy az üzemben tartó személyzete valamennyi tagja tudomást szerezzen az üzembentartási kézikönyv saját feladatai szempontjából releváns részeinek módosításairól.

f) 

Az üzemben tartó biztosítja, hogy az üzembentartási kézikönyv alapjául szolgáló információk és azok bármely módosítása megfelelően tükröződjön az üzembentartási kézikönyvben.

g) 

Az üzemben tartó biztosítja, hogy a személyzet valamennyi tagja értse azt a nyelvet, amelyen az üzembentartási kézikönyvnek az ő feladataira vonatkozó részeit írták. Az üzembentartási kézikönyv tartalmát olyan formában kell megjeleníteni, hogy nehézség nélkül használható legyen.

BOP.ADD.205    Nyilvántartás

a) 

Az üzemben tartó kialakít egy nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi a tevékenységeire vonatkozó információk tárolását és megbízható nyomon követhetőségét.

b) 

A nyilvántartás formátumát az üzemben tartó eljárásaiban vagy kézikönyveiben kell meghatározni.

4. szakasz

Hajózó személyzet

BOP.ADD.300    A hajózó személyzet összetétele

a) 

A hajózó személyzetnek legalább a repülési kézikönyvben vagy a ballonra vonatkozó repülési korlátozások szerint meghatározott számú tagból kell állnia.

b) 

Amennyiben a művelet típusa megköveteli, a hajózó személyzet létszámát további tagokkal kell bővíteni. A hajózó személyzet létszáma nem lehet kevesebb annál, mint amit az üzembentartási kézikönyv meghatároz.

▼M1

c) 

A hajózó személyzet valamennyi tagjának érvényes, az e rendelet III. melléklete alapján kiállított vagy elfogadott szakszolgálati engedéllyel és jogosításokkal kell rendelkeznie, továbbá alkalmasnak kell lennie a rá osztott feladatok elvégzésére.

▼B

d) 

A hajózó személyzet egy tagját a hajózó személyzet egy megfelelően képzett másik tagja mentesítheti repülés közbeni vezetési feladatai alól.

▼M1

e) 

A hajózó személyzet szabadfoglalkozású vagy részmunkaidős beosztásban dolgozó tagjainak foglalkoztatása esetén az üzemben tartónak ellenőriznie kell, hogy teljesül-e az összes alábbi követelmény:

1. 

ezen alrész követelményei;

2. 

e rendelet III. melléklete, beleértve a közelmúltbeli tapasztalatokra vonatkozó követelményeket;

3. 

az üzemben tartó központi ügyvezetésének helye szerinti tagállam nemzeti jogában meghatározott repülési és szolgálati időkorlátok, illetve pihenőidőre vonatkozó követelmények, figyelembe véve a hajózó személyzet tagja által más üzemben tartó(k)nak nyújtott valamennyi szolgáltatást.

▼B

BOP.ADD.305    Parancsnok kijelölése

a) 

Az üzemben tartó a hajózó személyzet egyik pilótáját parancsnoknak jelöli ki.

▼M1

b) 

Az üzemben tartó csak olyan pilótát jelölhet ki parancsnoknak, aki:

1. 

rendelkezik az e rendelet III. melléklete szerinti parancsnok minősítéssel;

2. 

rendelkezik az üzembentartási kézikönyvben meghatározott minimális tapasztalattal; és

3. 

megfelelő ismeretekkel rendelkezik a berepülendő területről.

BOP.ADD.310    Képzés és ellenőrző vizsga

A hajózó személyzet tagjainak BOP.ADD.315 pontban előírt képzéseit és ellenőrző vizsgáit az alábbiak szerint kell biztosítani:

a) 

az üzemben tartó által az üzembentartási kézikönyvben előírt képzési programok és tantervek alapján;

b) 

megfelelően képzett oktatók részvételével, a repülési oktatást és ellenőrző vizsgát pedig az e rendelet III. melléklete szerinti képesítéssel rendelkező személyek részvételével.

▼B

BOP.ADD.315    Szinten tartó képzés és ellenőrző vizsga

a) 

A hajózó személyzet valamennyi tagja kétévente részt vesz az általa használt ballonosztályra vonatkozó repülési és földi szinten tartó képzésen, ezen belül a fedélzeten található valamennyi vészhelyzeti és biztonsági berendezés helyét és használatát ismertető tanfolyamon.

b) 

A hajózó személyzet valamennyi tagja az üzembentartási kézikönyvben szereplő egyedi műveletekkel kapcsolatos tényezőket felölelő sikeres üzemben tartási jártassági vizsgát tesz, hogy bizonyítsa jártasságát a normál, rendkívüli és vészhelyzetekben végrehajtandó eljárásokban. A vizsgák során külön figyelmet kell fordítani a személyzet VFR szerinti éjjeli műveleteket végző tagjaira.

c) 

Az üzemben tartási jártassági vizsga 24 naptári hónapig érvényes a vizsga letétele szerinti hónap végétől számítva, illetve ha a vizsgát a korábbi vizsga érvényességi időszakának utolsó három hónapjában tették le, akkor a korábbi vizsga érvényességi időszakának utolsó napjától számítva.

5. szakasz

Általános üzembentartási előírások

BOP.ADD.400    A parancsnok feladatai

A parancsnok betartja a következőket:

a) 

az üzemben tartó BOP.ADD.025 pontban említett eseményjelentő rendszerének vonatkozó előírásai;

b) 

az üzemben tartó székhelye szerinti tagállam nemzeti jogában a tevékenységére vonatkozóan meghatározott valamennyi repülési és szolgálati időkorlát, illetve pihenőidőre vonatkozó követelmény.

BOP.ADD.405    A parancsnok hatásköre

A BOP.BAS.035 pont sérelme nélkül az üzemben tartó meghoz minden észszerűen elvárható lépést annak biztosítására, hogy a ballonban szállított valamennyi személy engedelmeskedjen a parancsnok által a ballon, az abban szállított személyek vagy vagyontárgyak, valamint a földön található személyek vagy vagyontárgyak biztonságának védelme érdekében kiadott minden törvényes utasításnak.

BOP.ADD.410    További személyzet a ballonon

Amennyiben egy ballon 19-nél több utast szállít, a BOP.ADD.300 a) és b) pontban előírt hajózó személyzeten kívül a személyzet legalább egy további tagjának a fedélzeten kell tartózkodnia, hogy vészhelyzet esetén segítséget nyújtson az utasoknak. A személyzet ezen további tagjának megfelelő tapasztalattal és képzettséggel kell rendelkeznie.

BOP.ADD.415    Mélyvízi búvárkodást vagy véradást követő alkalmasság

A személyzet tagjai nem láthatnak el szolgálatot a ballonon, ha mélyvízi búvárkodást vagy véradást követően feladatuk ellátására való alkalmasságuk esetleg csökkent.

BOP.ADD.420    Közös nyelv

Az üzemben tartó biztosítja, hogy a személyzet tagjai képesek legyenek egymással közös nyelven kommunikálni.

BOP.ADD.425    Pszichoaktív anyagok

Az üzemben tartó minden észszerű intézkedést meghoz annak biztosítására, hogy olyan személyek ne léphessen a ballon fedélzetére és ne tartózkodhassanak ott, akik olyan mértékben vannak pszichoaktív anyagok befolyása alatt, hogy az vélhetően veszélyeztetné a ballon, a fedélzeten lévő személyek vagy vagyontárgyak, illetve a földön tartózkodó személyek vagy vagyontárgyak biztonságát.

BOP.ADD.430    Veszélyeztetés

Az üzemben tartó minden észszerűen elvárható intézkedést meghoz annak biztosítására, hogy egyetlen személy se kövessen el szándékosan, gondatlanságból vagy hanyagságból olyan cselekedetet vagy mulasztást, amely az alábbi következmények egyikével jár:

a) 

veszélybe kerül a ballon vagy a rajta, illetve a földön tartózkodó személyek biztonsága;

b) 

a ballon bármilyen személyt vagy vagyontárgyat veszélyeztet vagy veszélyeztethet.

BOP.ADD.435    A fedélzeten tartandó dokumentumok, kézikönyvek és tájékoztatók

a) 

Az alábbi dokumentumokat, kézikönyveket és tájékoztatókat minden repülés során eredeti példányban vagy másolatban a repülőgép fedélzetén kell tartani:

1. 

az üzemben tartó által tett nyilatkozat;

2. 

a tervezett repülés által érintett területen működő kutató-mentő szolgálatokra vonatkozó adatok;

3. 

operatív repülési terv.

b) 

Az alábbi dokumentumok, kézikönyvek és tájékoztatók eredeti példányát a repülést végző ballon fedélzetétől eltérő biztonságos helyen kell tartani:

1. 

az a) pontban említett dokumentumok, kézikönyvek és tájékoztatók, amennyiben azok egy másolata a repülés során a ballon fedélzetén található;

2. 

az üzembentartási kézikönyvnek vagy a standard üzembentartási eljárásoknak a személyzet által végzett feladatokra vonatkozó részei a személyzet számára könnyen hozzáférhető helyen;

3. 

utasok szállításakor az utaslista;

4. 

a tömegre vonatkozó, a BOP.ADD.600 c) pontban említett dokumentáció.

c) 

Az illetékes hatóság kérésére a parancsnok vagy az üzemben tartó a hatóság által meghatározott időn, de legalább 24 órán belül bemutatja a dokumentumok, kézikönyvek és tájékoztatók eredeti példányát.

BOP.ADD.440    Veszélyes áruk

Az üzemben tartónak:

a) 

eljárásokat dolgoz ki annak biztosítására, hogy minden észszerűen elvárható intézkedés megtörténjen annak megakadályozására, hogy gondatlanságból veszélyes áruk kerüljenek a ballonra; és

b) 

ellátja a személyzet tagjait az ahhoz szükséges információkkal, hogy képesek legyenek a ballon fedélzetére vitt vagy felvinni szándékozott veszélyes áruk tekintetében a feladataik elvégzésére.

6. szakasz

Műveleti eljárások

BOP.ADD.500    A tüzelőanyagra vagy ballasztra vonatkozó számítások

Az üzemben tartó biztosítja, hogy a tartalék tüzelőanyagra vagy ballasztra vonatkozó számítások az operatív repülési tervben dokumentálva legyenek.

BOP.ADD.505    Speciális kategóriájú utasok szállítása

Az üzemben tartó eljárásokat dolgoz ki a ballonban való tartózkodás során különleges körülményeket, segítséget vagy eszközöket igénylő személyek olyan körülmények között történő szállítására, amelyek biztosítják a ballon és az abban szállított személyek vagy vagyontárgyak biztonságát.

BOP.ADD.510    Ballonnal végzett kereskedelmi célú egyedi műveletek – Standard üzemben tartási eljárások

A BOP.BAS.190 pont sérelme nélkül:

a) 

a ballonokkal végzett kereskedelmi célú egyedi művelet végrehajtását megelőzően az üzemben tartó köteles kockázatelemzést végezni, amelynek során felméri a végrehajtandó művelet összetettségét, hogy meghatározza a művelettel járó veszélyeket és kockázatokat, és szükség esetén az enyhítő intézkedéseket;

b) 

a kockázatelemzés alapján az üzemben tartó – a ballonnal végzett kereskedelmi célú egyedi művelet megkezdése előtt – összeállítja a végrehajtandó műveletnek és az alkalmazandó ballonnak megfelelő standard üzemben tartási eljárásokat. A standard üzemben tartási eljárások képezhetik az üzembentartási kézikönyv részét, vagy szerepelhetnek külön dokumentumban. Az üzemben tartó a kockázatértékelés kellő figyelembevétele érdekében rendszeres időközönként felülvizsgálja és szükség esetén módosítja a standard üzemben tartási eljárásokat;

c) 

az üzemben tartó biztosítja, hogy a ballonnal végzett kereskedelmi célú egyedi műveleteket a standard üzemben tartási eljárásoknak megfelelően hajtsák végre.

7. szakasz

Teljesítménybeli és repülési korlátozások

BOP.ADD.600    A tömeg meghatározásának módszere

a) 

Az üzemben tartó kidolgoz egy olyan rendszert, amely részletezi, hogyan határozhatók meg pontosan az alábbi tételek minden repülésre vonatkozóan annak érdekében, hogy a parancsnok ellenőrizhesse a repülési kézikönyv korlátozásainak betartását:

1. 

a ballon üres tömege;

2. 

a hasznos teher tömege;

3. 

a betöltött üzemanyag vagy ballaszt tömege;

4. 

felszállótömeg;

5. 

a ballon berakodása a parancsnok vagy megfelelően képzett személyzet felügyelete alatt történik;

6. 

az összes dokumentum elkészítése és rendelkezésre állítása.

b) 

Az elektronikus számítások alapján készített tömegszámítást a parancsoknak meg kell tudnia ismételni.

c) 

A tömegre vonatkozó dokumentációt – amely az a) pontban felsorolt összes tételt tartalmazza – minden egyes repülést megelőzően el kell készíteni, és azt az operatív repülési tervben dokumentálni kell.

▼M1
FüggelékNyilatkozat

az (EU) 2018/395 bizottsági rendeletnek megfelelően

Üzemben tartó

Név:

A hely, ahol az üzemben tartó központi ügyvezetésének helye található:

A felelős vezető neve és kapcsolattartási adatai:

A ballon üzemben tartása

A kereskedelmi célú üzemben tartás kezdetének és adott esetben a már zajló kereskedelmi célú üzemben tartás módosításának időpontja:

Az alkalmazott ballonokkal, a kereskedelmi célú üzemben tartással és a folyamatos légialkalmasság-irányítással kapcsolatos információk: (1)

Ballontípus

Ballonnyilvántartás

Fő bázis

Az üzemben tartás típusa(i) (2)

Légialkalmasság-irányító szervezet (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adott esetben az alternatív megfelelési módozatok (AltMoC-k) jegyzéke a kapcsolódó AMC-kre való hivatkozással (kérjük, csatolja a nyilatkozathoz):

Megállapítások

□Az üzemben tartó megfelel és a jövőben is meg fog felelni az (EU) 2018/1139 rendelet V. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek és az (EU) 2018/395 rendelet követelményeinek.

Ezen belül az üzemben tartó a kereskedelmi célú légi műveleteket az (EU) 2018/395 rendelet II. mellékletének ADD alrészében meghatározott alábbi követelményekkel összhangban folytatja:

□A felügyeleti rendszerre vonatkozó dokumentáció, ezen belül az üzembentartási kézikönyv, megfelel az ADD részben meghatározott követelményeknek, és minden repülés az ADD alrész BOP.ADD.005 b) pontjában előírtak szerint az üzembentartási kézikönyv eljárásaival összhangban történik.

□Valamennyi üzemben tartott ballon rendelkezik a 748/2012/EU rendelet szerint kiadott légialkalmassági bizonyítvánnyal vagy megfelel a harmadik országokban lajstromozott és teljes légijármű-bérleti szerződés vagy sima bérleti megállapodás keretében használt ballonokra vonatkozó sajátos légialkalmassági előírásoknak az ADD alrész BOP.ADD.110 és BOP.ADD.115 b) és c) pontjában előírtak szerint. ADD ALRÉSZ

□A hajózó személyzet minden tagja rendelkezik az ADD alrész BOP.ADD.300 c) pontjában előírtak szerint érvényes, az (EU) 2018/395 rendelet III. melléklete alapján kiállított vagy elfogadott szakszolgálati engedéllyel és jogosításokkal.

□Az üzemben tartó értesíti az illetékes hatóságot a körülmények minden olyan változásáról, amely hatással van az (EU) 2018/1139 rendelet V. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek és az (EU) 2018/395 rendelet követelményeinek való, az e nyilatkozat formájában az illetékes hatóságok részére tett nyilatkozat szerinti megfelelésére, továbbá az e nyilatkozatban szereplő és az ahhoz csatolt bármely információt vagy az alternatív megfelelési módozatok (AltMoC-k) jegyzékeit érintő változásról, az ADD alrész BOP.ADD.105 a) pontjában előírtak szerint.

□Az üzemben tartó kijelenti, hogy az ebben a nyilatkozatban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi információ hiánytalan és megfelel a valóságnak.

Dátum, a felelős vezető neve és aláírása

(1)   

Töltse ki a táblázatot! Ha nincs elegendő hely az összes információ feltüntetésére, akkor azokat mellékletként kell csatolni. A mellékleteket dátummal és aláírással kell ellátni.

(2)   

„Üzemben tartás típusán (típusain)” a ballonnal végzett kereskedelmi célú művelet típusa értendő.

(3)   

A légialkalmasság-irányító szervezetre vonatkozó információk között fel kell tüntetni a szervezet nevét, címét és jóváhagyásának hivatkozási számát.

▼M1
III. MELLÉKLET

A BALLONOK HAJÓZÓ SZEMÉLYZETÉNEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEIRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

[BFCL RÉSZ]

GEN ALRÉSZ

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

BFCL.001 Hatály

Ez a melléklet meghatározza a ballonpilóta-szakszolgálati engedélyeknek (BPL), valamint a kapcsolódó jogosultságoknak, jogosításoknak és tanúsítványoknak a kiadására vonatkozó előírásokat, valamint azok érvényességi és alkalmazási feltételeit.

BFCL.005 Az illetékes hatóság

E melléklet alkalmazásában illetékes hatóság az azon tagállam által kijelölt hatóság, amelyhez a ballonpilóta-szakszolgálati engedélynek vagy a kapcsolódó jogosultságoknak, jogosításoknak vagy tanúsítványoknak a kiadása iránti kérelmet be kell nyújtani.

BFCL.010 Ballonosztályok és balloncsoportok

E melléklet alkalmazásában a ballonokat a következő osztályokba és csoportokba kell sorolni:

a) 

a „hőlégballonok” osztálya:

1. 

A. csoport: legfeljebb 3 400 m3 (120 069 ft3) kupolatérfogatig;

2. 

B. csoport: 3 401 m3 (120 070 ft3) és 6 000 m3 (211 888 ft3) közötti kupolatérfogat;

3. 

C. csoport: 6 001 m3 (211 889 ft3) és 10 500 m3 (370 804 ft3) közötti kupolatérfogat;

4. 

D. csoport: 10 500 m3-t (370 804 ft3) meghaladó kupolatérfogat;

b) 

a „gázballonok” osztálya;

c) 

a „vegyes ballonok” osztálya;

d) 

a „hőléghajók” osztálya.

BFCL.015 A BPL kiadásának, meghosszabbításának és megújításának, valamint a kapcsolódó jogosultságoknak, jogosításoknak és tanúsítványoknak a kérelmezése

a) 

Az alábbiakra irányuló kérelmeket az illetékes hatóság által meghatározott formában és módon kell benyújtani az illetékes hatóságnak:

1. 

a BPL és a kapcsolódó jogosítások kiadása;

2. 

a BPL-jogosultságok kiterjesztése;

3. 

ballonrepülés-oktatói (FI(B)) tanúsítvány kiadása;

4. 

ballonrepülés-vizsgáztatói (FE(B)) tanúsítvány kiadása, meghosszabbítása és megújítása; és

5. 

a BPL és a kapcsolódó jogosítások, jogosultságok és tanúsítványok bármely módosítása.

b) 

Az a) pontban meghatározott kérelemhez bizonyítékot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy a kérelmező megfelel az e mellékletben és az 1178/2011/EU rendelet IV. mellékletében (MED rész) megállapított vonatkozó követelményeknek.

c) 

A szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítvány által biztosított jogosultságok bármely korlátozását vagy kiterjesztését az illetékes hatóságnak be kell jegyeznie a szakszolgálati engedélybe vagy tanúsítványba.

d) 

Senki nem rendelkezhet egy időben több mint egy, az ezen melléklet szerint kiadott ballonpilóta-szakszolgálati engedéllyel.

e) 

A szakszolgálati engedély birtokosa a kérelmeket az a) pontban meghatározottak szerint nyújtja be az azon tagállam által kijelölt illetékes hatósághoz, amelyben szakszolgálati engedélyeinek bármelyikét e mellékletnek (BFCL rész), az 1178/2011/EU rendelet I. mellékletének (FCL rész) vagy adott esetben az (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelet III. mellékletének (SFCL rész) megfelelően kiállították.

f) 

A BPL birtokosa kérelmezheti, hogy az illetékes hatóság helyett egy másik tagállam által kijelölt illetékes hatóság járjon el, de ebben az esetben valamennyi birtokában lévő engedély tekintetében ennek az új illetékes hatóságnak kell eljárnia.

g) 

A kérelmezőnek legkésőbb a jártassági vizsga vagy kompetenciafelmérés sikeres elvégzését követő hat hónapon belül kérelmeznie kell a BPL és a kapcsolódó jogosítások, jogosultságok vagy tanúsítványok kiadását.

BFCL.030 Gyakorlati jártassági vizsga

A BFCL.215 pontban meghatározott kereskedelmi célú üzembentartási jogosításhoz szükséges jártassági vizsga kivételével a jártassági vizsga kérelmezőjét a képzés befejezését követően annak az ATO-nak vagy DTO-nak kell ajánlania a vizsgára, amely felelős a kérelmező által elvégzett képzésért. A jóváhagyott képzési szervezet (ATO) vagy bejelentett képzési szervezet (DTO) a vizsgáztató rendelkezésére bocsátja a képzési nyilvántartást.

BFCL.035 A repülési idő beszámítása

BPL vagy kapcsolódó jogosultság, jogosítás vagy tanúsítvány kérelmezője esetében az összes egyedülrepülési, kétkormányos képzési vagy parancsnokként való ballonrepülési idő teljes mértékben beszámítandó a szakszolgálati engedélyhez, jogosításhoz vagy tanúsítványhoz szükséges teljes repülési időre vonatkozó követelmény teljesítésébe.

BFCL.045 Okmánybemutatási kötelezettség

a) 

A BPL-hez kapcsolódó jogosultságok gyakorlása során a BPL birtokosának az alábbiak mindegyikét magánál kell tartania:

1. 

érvényes BPL;

2. 

érvényes orvosi minősítés;

3. 

fényképes személyazonosító okmány;

4. 

megfelelő repülésinapló-adatok az e melléklet követelményeinek való megfelelés igazolására.

b) 

A növendék pilótának minden egyedülrepülés során az alábbiakat kell magánál tartania:

1. 

az a) 2. és a) 3. pontban meghatározott okmányok; és

2. 

a BFCL.125 a) pontban előírt engedély igazolása.

c) 

A BPL birtokosa vagy a növendék pilóta indokolatlan késedelem nélkül köteles az a) vagy a b) pont szerinti okmányokat az illetékes hatóság felhatalmazott képviselőjének kérésére, ellenőrzés céljából bemutatni.

BFCL.050 A repülési idő nyilvántartása

A BPL-birtokosok és a növendék pilóták kötelesek az összes repülésével kapcsolatos megbízható adatokat az illetékes hatóság által előírt nyomtatványon és módon nyilvántartani.

BFCL.065 A 70 éves vagy idősebb BPL-birtokosok jogosultságainak korlátozása a ballonnal történő kereskedelmi célú utasszállítási műveletekben

Azon BPL-birtokosok, akik betöltötték a 70. életévüket, nem tevékenykedhetnek ballonpilótaként ballonnal történő kereskedelmi célú utasszállítási műveletekben.

BFCL.070 A szakszolgálati engedélyek, jogosultságok, jogosítások és tanúsítványok korlátozása, felfüggesztése és visszavonása

a) 

Az e melléklettel összhangban kiadott BPL-t, valamint a kapcsolódó jogosultságokat, jogosításokat és tanúsítványokat az illetékes hatóság az 1178/2011/EU rendelet VI. mellékletében (ARA rész) meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja, ha a BPL birtokosa nem felel meg az (EU) 2018/1139 rendelet IV. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek vagy az e mellékletben, valamint az e rendelet II. mellékletében (BOP rész) vagy az 1178/2011/EU rendelet IV. mellékletében (MED rész) meghatározott követelményeknek.

b) 

A BPL birtokosa haladéktalanul visszaküldi a szakszolgálati engedélyt vagy tanúsítványt az illetékes hatóságnak, ha szakszolgálati engedélyét, jogosultságát, jogosítását vagy tanúsítványát korlátozták, felfüggesztették vagy visszavonták.

BPL ALRÉSZ

BALLONPILÓTA-SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY (BPL)

BFCL.115 BPL – Jogosultságok és feltételek

a) 

A BPL-birtokos jogosultságai a parancsnoki feladatkör ballonon való ellátására terjednek ki:

1. 

díjazás nélkül a nem kereskedelmi célú műveletek során;

2. 

kereskedelmi célú műveletek során, vagy ha e melléklet ADD alrésze BFCL.215 pontjának rendelkezéseivel összhangban kereskedelmi célú üzembentartási jogosítással rendelkezik.

b) 

Az a) 1. ponttól eltérve, azon BPL-birtokos, aki oktatói vagy vizsgáztatói jogosultságokkal rendelkezik, díjazásban részesülhet a következőkért:

1. 

BPL-hez nyújtott repülésoktatási szolgáltatás;

2. 

BPL-hez szükséges jártassági vizsgák és készségellenőrzések lefolytatása;

3. 

BPL-hez kapcsolódó jogosultságokra, jogosításokra és tanúsításokra vonatkozó képzések, vizsgáztatások és ellenőrzések lefolytatása.

c) 

A BPL-birtokos csak akkor gyakorolhatja a BPL-jogosultságokat, ha megfelel a megfelelő közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelményeknek, valamint ha a gyakorolt jogosultságoknak megfelelő orvosi minősítésük érvényes.

BFCL.120 BPL – Minimális életkor

A BPL kérelmezője betöltötte a 16. életévét.

BFCL.125 BPL – Növendék pilóta

a) 

Növendék pilóta csak egy ballonrepülés-oktató (FI(B)) felhatalmazásával és felügyelete mellett hajthat végre egyedülrepülést.

b) 

A növendék pilóta csak akkor hajthat végre egyedülrepülést, ha betöltötte 14. életévét.

BFCL.130 BPL – A tanfolyamra és a tapasztalatra vonatkozó követelmények

A BPL kérelmezőjének el kell végeznie egy tanfolyamot egy ATO-nál vagy DTO-nál. A tanfolyam anyagát az igényelt jogosultságokhoz kell igazítani, a tanfolyamnak pedig a következőket kell tartalmaznia:

a) 

a BFCL.135 a) pontban meghatározott elméleti ismeretek;

b) 

legalább 16 órányi repülésoktatás gázballonon vagy a „hőlégballon” osztály „A” csoportjába tartozó hőlégballonon, amely tartalmaz legalább:

1. 

12 órányi kétkormányos repülésoktatást;

2. 

10 ballonfeltöltést és 20 felszállást és leszállást; és

3. 

egy felügyelt egyedülrepülést 30 perc repülési idővel.

BFCL.135 BPL – Elméleti vizsga

a) 

Elméleti ismeretek

A BPL kérelmezője vizsgán ad számot a megszerezni kívánt jogosultságoknak megfelelő szintű elméleti ismereteiről, melyek felosztása a következő:

1. 

általános tárgyak:

i. 

légi jog;

ii. 

emberi teljesítőképesség;

iii. 

meteorológia;

iv. 

kommunikáció; és

2. 

a ballonokkal kapcsolatos speciális tárgyak;

i. 

repüléselmélet;

ii. 

operatív eljárások;

iii. 

repülés-végrehajtás és repüléstervezés;

iv. 

a ballonokra vonatkozó általános ismeretek; és

v. 

navigáció.

b) 

A kérelmező kötelességei

1. 

A kérelmező a BPL-hez szükséges elméleti vizsgák mindegyikét egyazon tagállam illetékes hatóságának felelősségi körében teljesíti.

2. 

A kérelmező az elméleti vizsgát kizárólag a képzéséért felelős ATO vagy DTO ajánlására teheti le, és csak azt követően, hogy az elméleti tanfolyam megfelelő elemeit kielégítő színvonalon teljesítette.

3. 

Az ATO vagy a DTO ajánlása 12 hónapig érvényes. Ha a kérelmező nem tett le legalább egy írásbeli elméleti részvizsgát ezen érvényességi időszakon belül, az ATO-nak vagy a DTO-nak meg kell határoznia, hogy szükség van-e további képzésre a kérelmező igényei alapján.

c) 

A sikeres vizsga feltételei

1. 

A kérelmező akkor felel meg az írásbeli elméleti vizsgán, ha megszerzi az elérhető pontok legalább 75 %-át. Büntetőpont nem adható.

2. 

Amennyiben e melléklet másképp nem rendelkezik, a kérelmező BPL-hez szükséges előírt elméleti vizsgája akkor tekinthető sikeresnek, ha a kérelmező az első vizsgakísérlet naptári hónapja végétől számított 18 hónapon belül sikeresen teljesítette valamennyi elméleti részvizsgáját.

3. 

Ha a kérelmező negyedik próbálkozásra sem tudott sikeresen teljesíteni egy elméleti részvizsgát, vagy ha a 2. pontban említett időhatáron belül nem teljesítette az összes elméleti részvizsgát, a teljes elméleti vizsgát meg kell ismételnie.

4. 

Az elméleti vizsga újbóli megkísérlése előtt a kérelmezőnek további képzésen kell részt vennie egy ATO-nál vagy DTO-nál. A képzés terjedelmét és hatókörét a DTO vagy az ATO határozza meg a kérelmező igényei alapján.

d) 

Az érvényesség időtartama

Az elméleti vizsga 24 hónapig érvényes attól a naptól számítva, amelyen a kérelmező a c) 2. pontnak megfelelően sikeresen teljesítette az elméleti vizsgát.

BFCL.140 BPL – Az elméleti ismeretek beszámítása

A BPL kérelmezője esetében az alábbiak beszámítandók a BFCL.135 a) 1. pontban meghatározott általános tárgyakra vonatkozó elméleti ismeretekkel kapcsolatos követelmények teljesítésébe, amennyiben a kérelmező:

a) 

rendelkezik az 1178/2011/EU rendelet I. mellékletének (FCL rész) vagy az (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelet III. mellékletének (SFCL rész) megfelelő szakszolgálati engedéllyel; vagy

b) 

teljesítette az a) pontban meghatározott szakszolgálati engedélyre vonatkozó elméleti vizsgákat, feltéve, hogy erre az BFCL.135 d) pontban meghatározott érvényességi időszakon belül sor került.

BFCL.145 BPL – Gyakorlati jártassági vizsga

a) 

A BPL kérelmezőjének sikeres jártassági vizsga letételével kell bizonyítania, hogy képes a parancsnoki feladatkör ellátására a ballonokon a vonatkozó eljárások és manőverek során a megszerezni kívánt jogosultságoknak megfelelő hozzáértéssel.

b) 

A kérelmezőnek a jártassági vizsgát ugyanazon osztályba tartozó ballonon kell elvégeznie, mint amilyenen a BFCL.130 pont szerinti tanfolyamot teljesítette, illetőleg – hőlégballonok esetében – a szóban forgó ballonosztály „A” csoportjába tartozó hőlégballonon.

c) 

A BPL kiadásához szükséges jártassági vizsga letételéhez a kérelmezőnek először le kell tennie az előírt elméleti vizsgát.

d) 

A sikeres vizsga feltételei

1. 

A jártassági vizsgát különböző, a ballonrepülésre jellemző valamennyi repülési fázist képviselő szakaszokra kell tagolni.

2. 

Ha a kérelmezőnek egy szakasz bármely elemét nem sikerül teljesítenie, akkor az adott szakasz egészét sikertelennek kell tekinteni. Ha a kérelmezőnek csak egyetlen szakaszt nem sikerül teljesítenie, akkor csak az adott szakaszból kell ismételten vizsgáznia. Egynél több szakasz sikertelensége esetén a kérelmezőnek meg kell ismételnie a teljes vizsgát.

3. 

Amennyiben a kérelmezőnek a 2. pontnak megfelelően meg kell ismételnie a vizsgát, bármely szakasz sikertelensége esetén (beleértve azokat a szakaszokat is, amelyeket a kérelmező az előző vizsgán már sikerrel teljesített) a kérelmezőnek újból meg kell ismételnie a teljes vizsgát.

e) 

Ha két sikertelen vizsgakísérlet során a vizsga valamennyi szakasza sikertelen, a kérelmezőnek további gyakorlati képzésen kell részt vennie.

BFCL.150 BPL – A jogosultságok kiterjesztése egy másik ballonosztályra vagy -csoportra

a) 

Az BPL-jogosultságok arra a ballonosztályra és -csoportra korlátozódnak, amelyikben a BFCL.145 pont szerinti jártassági vizsgára sor került, illetve a hőlégballonok esetében a szóban forgó osztály „A” csoportjába tartozó ballonokra.

b) 

A hőlégballonok esetében kérelmezhető a BPL-jogosultságok kiterjesztése a „hőlégballon” osztály más csoportjára is, ha a pilóta teljesített legalább:

1. 

2 gyakorlórepülést FI(B) felügyelete mellett egy, az adott csoportba tartozó ballonon;

2. 

az alábbiakban meghatározott számú repülési órát parancsnokként a következő ballonokon:

i. 

legalább 100 órát, ha a jogosultságát a „B” csoportba tartozó ballonokra szándékozik kiterjeszteni;

ii. 

legalább 200 órát, ha a jogosultságát „C” csoportba tartozó ballonokra szándékozik kiterjeszteni;

iii. 

legalább 300 órát, ha a jogosultságát „D” csoportba tartozó ballonokra szándékozik kiterjeszteni;

c) 

A „vegyes ballon” osztály kivételével, kérelmezés esetén a BLP-jogosultságokat ki kell kiterjeszteni más ballonosztályra, illetve ha a kérelmező a „hőlégballon” osztályra kérelmezi jogosultságai kiterjesztését, akkor a „hőlégballon” osztály „A” csoportjára, amennyiben a pilóta a vonatkozó ballonosztályon teljesített:

1. 

egy tanfolyamot valamely ATO-nál vagy DTO-nál, amely magában foglal legalább:

i. 

öt kétkormányos gyakorlórepülést; vagy

ii. 

ha hőlégballonra vonatkozó jogosultságot hőléghajókra kíván kiterjeszteni, akkor ötórányi kétkormányos repülésoktatást; és

2. 

egy jártassági vizsgát, melynek során a pilóta számot ad az FE(B) előtt a másik osztályra vonatkozó megfelelő szintű elméleti ismereteiről, a következő tárgykörökben:

i. 

repüléselmélet;

ii. 

operatív eljárások;

iii. 

repülés-végrehajtás és repüléstervezés;

iv. 

azon ballonosztályra vonatkozó általános légijármű-ismeretek, amelyre a jogosultságok kéterjesztését kérelmezte.

d) 

A b) 1. és e) 1. pontban meghatározott képzés teljesítését be kell jegyezni a pilóta naplójába, és a bejegyzést a következőknek kell aláírnia:

1. 

A b) 1. pont esetében a gyakorlórepülésekért felelős oktatónak; és

2. 

a c) 1. pont esetében az ATO vagy a DTO képzésért felelős képzésvezetőjének.

e) 

A BPL-birtokos csak akkor gyakorolhatja jogosultságát a „vegyes ballon” osztályba tartozó ballonokon, ha a „hőlégballon” osztályra és a „gázballon” osztályra is rendelkezik jogosultsággal.

BFCL.160 BPL – Közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelmények

a) 

A BPL-birtokos csak akkor gyakorolhatja a szakszolgálati engedélye által biztosított jogosultságokat, ha teljesítette a következőket a megfelelő ballonosztályba tartozó ballonon:

1. 

vagy:

i. 

a tervezett repülést megelőző 24 hónapban legalább hat óra repülés parancsnokként, melynek részét képezte 10, parancsnokként, kétkormányos repülés során, vagy FI(B) által felügyelt egyedülrepülés során végrehajtott felszállás és leszállás; és

ii. 

a tervezett repülést megelőző 48 hónapban legalább egy gyakorlórepólés FI(B) felügyelete mellett; vagy

2. 

a tervezett repülést megelőző 24 hónapban a c) pontnak megfelelő készségellenőrzés.

b) 

Az a) pontban foglalt követelményeken túlmenően az olyan pilótának, aki képesítéssel rendelkezik egynél több ballonosztály ballonjaival való repülésre, ahhoz, hogy jogosultságát más ballonosztályba vagy más ballonosztályokba tartozó ballonokon is gyakorolhassa, legalább három óra repülési időt kell teljesítenie parancsnokként, vagy kétkormányos repülés vagy FI(B) által felügyelet egyedülrepülés keretében minden további ballonosztályon a repülést megelőző 24 hónapban.

c) 

Annak a BPL-birtokosnak, aki nem felel meg az a) 1. pontban és adott esetben a b) pontban foglalt követelményeknek, jogosultságai gyakorlásának folytatása előtt sikeres készségellenőrzést kell végeznie egy FE(B) előtt az adott osztályt képviselő ballonon.

d) 

Ha egy hőlégballonnal való repülésre jogosult BPL-birtokos teljesítette – az esetnek megfelelően – az a), a b) vagy a c) pontban foglaltak követelményeket, jogosultságait csak a következő hőlégballonokon gyakorolhatja:

i. 

a hőlégballonok ugyanazon csoportjába tartozó hőlégballonokon, amelyen az a) 1. pont ii. alpontjában meghatározott gyakorlórepülést vagy adott esetben a c) pontban meghatározott készségellenőrzést teljesítette, vagy kisebb kupolaméretű csoportba tartozó hőlégballonon; vagy

ii. 

az „A” csoportba tartozó hőlégballonokon, amennyiben a pilóta – a b) ponttal összhangban – az a) 2. pontban meghatározott gyakorlórepülést hőlégballontól eltérő ballonosztályba tartozó ballonon végezte el.

e) 

Az a) 1. és a b) pontban meghatározott kétkormányos repülések, felügyelet melletti repülések és gyakorlórepülések teljesítését, valamint a c) pontban meghatározott készségellenőrzéseket be kell jegyezni a pilóta naplójába, és a bejegyzést az a) 1. és a b) pont esetében a felelős FI(B)-nek, a c) pont esetében pedig a felelős FE(B)-nek alá kell írnia.

f) 

Az a BPL-birtokos, aki rendelkezik az e melléklet ADD alrészének BFCL.215 pontjában meghatározott, kereskedelmi célú üzemben tartásra vonatkozó jogosultságokkal, úgy tekintendő, hogy megfelel az alábbi követelményeknek:

1. 

az a) pont és adott esetben a b) pont követelményeinek, amennyiben az elmúlt 24 hónapban a BFCL.215 d) 2. pont i. alpontjának megfelelően teljesítette a készségellenőrzést a megfelelő ballonosztályon vagy -osztályokon; vagy

2. 

az a) 1. pont ii. alpontja követelményeinek, amennyiben teljesítette a BFCL.215 d) 2. pont ii. alpontjában meghatározott gyakorlórepülést a megfelelő ballonosztályban.

A hőlégballonosztály esetében a d) pontban a más ballonosztályokba tartozó ballonok üzemben tartására vonatkozó jogosultságok tekintetében meghatározott korlátozásokat annak megfelelően kell alkalmazni, hogy a BPL-birtokos az f) 1. vagy f) 2. pont követelményeit mely ballonosztályba tartozó ballonon teljesítette.

ADD ALRÉSZ

TOVÁBBI JOGOSÍTÁSOK

BFCL.200 Kötött hőlégballonnal való repülésre vonatkozó jogosítás

a) 

A BPL-birtokos csak akkor végezhet hőlégballonnal kötött repülést, ha rendelkezik az e pont szerinti hőlégballonra vonatkozó, kötött repülési jogosítással.

b) 

A kötött hőlégballonra vonatkozó repülési jogosítás kérelmezéséhez a kérelmezőnek:

1. 

rendelkeznie kell a „hőlégballon” osztályra vonatkozó jogosultságokkal;

2. 

előbb teljesítenie kell legalább két gyakorlórepülést kötött hőlégballonon.

c) 

A kötött hőlégballonra vonatkozó képzés elvégzését be kell jegyezni a pilóta naplójába, és a bejegyzést a képzésért felelős FI(B)-nek alá kell írnia.

d) 

A kötött hőlégballonra repülési jogosítással rendelkező pilóta csak akkor gyakorolhatja jogosultságait, ha a tervezett repülést megelőző 48 hónapban teljesített legalább egy repülést kötött hőlégballonnal, illetve amennyiben nem teljesített ilyen repülést, jogosultságait akkor gyakorolhatja, ha teljesített egy kétkormányos repülést vagy FI(B) felügyelete mellett végzett egyedülrepülést. Az ilyen kétkormányos vagy felügyelet alatt végzett egyedülrepülés teljesítését be kell jegyezni a pilóta naplójába, és a bejegyzést az FI(B)-nek alá kell írnia.

BFCL.210 Éjszakai jogosítás

a) 

A BPL-birtokos csak akkor gyakorolhatja a szakszolgálati engedélye által biztosított jogosultságokat VFR körülmények között éjszaka, ha e pontnak megfelelően éjszakai repülési jogosítással rendelkezik.

b) 

Az éjszakai jogosítás kérelmezőjének legalább két, egyenként legalább egyórás éjszakai gyakorlórepülést kell teljesítenie.

c) 

Az éjszakai jogosításhoz kapcsolódó képzés elvégzését be kell jegyezni a pilóta naplójába, és a bejegyzést a képzésért felelős FI(B)-nek alá kell írnia.

BFCL.215 Kereskedelmi célú üzembentartási jogosítás

a) 

A BPL-birtokos csak akkor gyakorolhatja a szakszolgálati engedélye által biztosított jogosultságokat ballon kereskedelmi célú üzemben tartása során, ha e pontnak megfelelően kereskedelmi célú üzembentartási jogosítással rendelkezik.

b) 

A kereskedelmi célú üzembentartási jogosítás kérelmezőjének meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

1. 

betöltötte 18. életévét;

2. 

teljesített 50 óra repülési időt és 50 felszállást és leszállást ballonon parancsnokként;

3. 

rendelkezik arra a ballonosztályra vonatkozó jogosultságokkal, amelyben a kereskedelmi célú üzembentartási jogosítás szerinti jogosultságokat gyakorolni fogja; és

4. 

megfelelt az adott ballonosztályra vonatkozó jártassági vizsgán, amelynek során egy FE(B) előtt bizonyította, hogy rendelkezik a ballon kereskedelmi célú üzemben tartásához szükséges kompetenciával.

c) 

A kereskedelmi célú üzembentartási jogosítás szerinti jogosultságok arra a ballonosztályra korlátozódnak, amelyben jártassági vizsgát a b) 3. pontnak megfelelően teljesítették. Kérelmezés esetén a jogosultságok kiterjeszthetők egy másik ballonosztályra is, amennyiben a kérdéses ballonosztály tekintetében a kérelmező megfelel a b) 3. és 4. pont követelményeinek.

d) 

A kereskedelmi célú üzembentartási jogosítással rendelkező pilóta csak akkor gyakorolhatja az említett jogosítás szerinti jogosultságokat ballonnal végzett kereskedelmi célú utasszállítás keretében, ha:

1. 

a tervezett repülést megelőző 180 napban teljesített:

i. 

legalább három repülést ballonon parancsnokként, melyek közül legalább 1 repülést az adott osztályba tartozó ballonon teljesített; vagy

ii. 

egy repülést parancsnokként az adott osztályú ballonon, egy, az e pont szerinti képesítéssel rendelkező FI(B) felügyelete mellett; és

2. 

a tervezett repülést megelőző 24 hónapban teljesített:

i. 

egy készségellenőrzés az adott osztályú ballonon, amelynek során egy FE(B) előtt bizonyította, hogy rendelkezik a ballonnal végzett kereskedelmi célú utasszállításhoz szükséges kompetenciával; vagy

ii. 

egy ATO vagy DTO által tartott, a ballonok kereskedelmi célú üzemben tartásához szükséges kompetenciákhoz igazított ismeretfrissítő tanfolyamot, amely magában foglalt legalább hat órányi elméleti képzést és egy, az adott osztályba tartozó ballonon végzett gyakorlórepülést olyan FI(B) oktatóval, aki rendelkezik a ballonok kereskedelmi célú üzemben tartásához szükséges, e pont szerinti képesítéssel.

e) 

Annak érdekében, hogy a kereskedelmi célú üzembentartási jogosítás szerinti jogosultságait valamennyi ballonosztály tekintetében fenntarthassa, az egynél több ballonosztályra kiterjesztett kereskedelmi célú üzembentartási jogosítással rendelkező pilótának legalább egy ballonosztály esetében meg kell felelnie a d) 2. pontban foglalt követelményeknek.

f) 

A d) pont követelményeinek megfelelő és a „hőlégballon” osztályra vonatkozó kereskedelmi célú üzembentartási jogosítással rendelkező pilóta a jogosítás szerinti jogosultságait a „hőlégballon” osztály csak azon ballonjain gyakorolhatja, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

i. 

a hőlégballonok ugyanazon csoportjába tartoznak, mint amelyben a d) 2. pont i. alpontjában meghatározott készségellenőrzést vagy a d) 2. pont ii. alpontjában meghatározott gyakorlórepülést elvégezte; vagy

ii. 

kisebb kupolaméretű hőlégballoncsoportba tartoznak.

g) 

A d) 1. pont ii. alpontjában meghatározott felügyelet mellett végzett repülés, a d) 2. pont i. alpontjában meghatározott készségellenőrzés és a d) 2. pont ii. alpontjában meghatározott ismeretfrissítő képzés teljesítését be kell jegyezni a pilóta naplójába, és a bejegyzést alá kell írnia az ATO vagy a DTO képzési vezetőjének, vagy – az adott esetnek megfelelően – a tanfolyamért, a felügyeletért vagy a készségellenőrzésért felelős FI(B)-nek vagy FE(B)-nek.

h) 

Az a pilóta, aki e rendelet II. mellékletének (BOP rész) BOP.ADD.315 pontjával összhangban teljesítette az üzembentartási jártassági vizsgát, úgy tekintendő, hogy megfelel a d) 2. pont i. alpontjának.

FI. ALRÉSZ

PILÓTAOKTATÓK

1. szakasz

Általános követelmények

BFCL.300 Pilótaoktatói tanúsítvány

a)   Általános rendelkezések

Egy oktató csak akkor végezhet repülésoktatást ballonon, ha:

1. 

rendelkezik:

i. 

BPL-lel, beleértve azokat a jogosultságokat, jogosításokat és tanúsítványokat, amelyek tekintetében a repülésoktatást végezni kell; és

ii. 

egy, az ezzel az alrésszel összhangban kiadott, a lefolytatott képzésnek megfelelő ballonpilóta-oktatói FI(B) tanúsítvánnyal; és

2. 

a repülésoktatás során jogosult parancsnoki feladatkör ellátására ballonon.

b)   A tagállamok területén kívül végzett oktatás

1. 

Az a) 1. ponttól eltérve, az e melléklettel (BFCL rész) összhangban jóváhagyott, a Chicagói Egyezmény értelmében a tagállamok illetékességi körén kívüli területeken tartott tanfolyamok keretében végzett repülésoktatás esetében az illetékes hatóság oktatói tanúsítványt ad ki a Chicagói Egyezmény 1. mellékletének megfelelő ballonpilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkező kérelmezőnek, ha a kérelmező:

i. 

rendelkezik legalább olyan szintű szakszolgálati engedéllyel, ideértve a kapcsolódó jogosultságokat, jogosításokat vagy tanúsítványokat is, mint amelynek kiadását célzó oktatásra engedéllyel rendelkezik;

ii. 

megfelel a vonatkozó oktatói jogosultságokat magában foglaló FI(B) tanúsítvány kiadása tekintetében ebben az alrészben meghatározott követelményeknek; és

iii. 

bizonyítja az illetékes hatóság előtt az európai repülésbiztonsági szabályok megfelelő szintű ismeretét, amely képessé teszi oktatási jogosultságainak e melléklettel összhangban történő gyakorlására.

2. 

A tanúsítvány jóváhagyott repülésoktatás nyújtására korlátozódik:

i. 

azon a területen kívül, amely a Chicagói Egyezmény értelmében a tagállamok illetékességi körébe tartozik; és

ii. 

olyan növendék pilóta esetében, aki a repülésoktatás során használt nyelvet megfelelő szinten ismeri.

2. szakasz

Ballonpilóta-oktatói tanúsítvány – (FI(B))

BFCL.315 FI(B) tanúsítvány – Jogosultságok és feltételek

a) 

Amennyiben a kérelmező megfelel az BFCL.320 pontnak és az alábbi feltételeknek, részére FI(B) tanúsítványt kell kiadni, amely repülésoktatási jogosultságokat biztosít az alábbiak tekintetében:

1. 

BPL megszerzése;

2. 

jogosultságok kiterjesztése további ballonosztályokra és -csoportokra, feltéve, hogy a kérelmező minden releváns osztályban teljesített legalább 15 óra repülési időt parancsnokként;

3. 

éjszakai jogosítás vagy kötött repülési jogosítás, feltéve, hogy a kérelmező valamely ATO-nál vagy DTO-nál speciális képzésben részesült az adott jogosításra vonatkozó oktatás terén; és

4. 

FI(B) tanúsítvány megszerzése, feltéve, hogy a kérelmező:

i. 

teljesített legalább 50 óra repülésoktatást ballonon; és

ii. 

az ATO vagy a DTO képzésvezetője által kinevezett, e pont szerinti képesítéssel rendelkező FI(B) felügyelete mellett és megelégedésére lefolytatott legalább egy óra FI(B) tanúsítványra vonatkozó repülésoktatást, összhangban az illetékes hatóság által e célból megállapított eljárásokkal.

b) 

Az a) pontban felsorolt jogosultságok repülésoktatási jogosultságokat foglalnak magukban az alábbiak tekintetében:

1. 

a vonatkozó szakszolgálati engedély, jogosultságok, jogosítások vagy tanúsítvány kiadása; és

2. 

meghosszabbítás, megújítás vagy adott esetben az e mellékletben foglalt, a releváns közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelményeknek való megfelelés.

BFCL.320 FI(B) tanúsítvány – Előfeltételek és követelmények

Az FI(B) tanúsítvány kérelmezője:

a) 

betöltötte a 18. életévét;

b) 

megfelel az BFCL.300 a) 1. pont i. alpontjában és az a) 2. pontban meghatározott követelményeknek;

c) 

teljesített 75 óra ballonrepülési időt parancsnokként;

d) 

teljesített egy oktatói tanfolyamot az BFCL.330 pont követelményeivel összhangban valamely ATO-nál vagy DTO-nál; és

e) 

megfelelt egy kompetenciafelmérésen az BFCL.345 pont követelményeivel összhangban.

BFCL.325 FI(B) kompetenciák és felmérés

Az FI(B) tanúsítvány kérelmezőjét ki kell képezni a következő kompetenciák megszerzésére:

a) 

az erőforrások előkészítése;

b) 

a tanulást elősegítő légkör megteremtése;

c) 

az ismeretek átadása;

d) 

a veszélyeshelyzet- és hibakezelés, valamint a repülőszemélyzeti erőforrás-szervezés integrálása;

e) 

az idő beosztása az oktatási célkitűzések eléréséhez;

f) 

az ismeretek elsajátításának elősegítése;

g) 

a tanuló teljesítményének értékelése;

h) 

az előrehaladás figyelemmel kísérése és felülvizsgálata;

i) 

a képzési időszakok értékelése; és

j) 

az eredményről szóló jelentés elkészítése.

BFCL.330 FI(B) – Tanfolyam

a) 

Az FI(B) tanúsítvány kérelmezője először egyedi előzetes értékelő vizsgát tesz valamely ATO-nál vagy DTO-nál a tanfolyam kezdési időpontját megelőző 12 hónapon belül annak felmérése érdekében, hogy képes-e a tanfolyam elvégzésére.

b) 

Az FI(B) tanfolyam legalább a következőket foglalja magában:

1. 

az BFCL.325 pontban meghatározott képzési elemek;

2. 

25 óra tanítási és tanulási ismeretek;

3. 

12 óra elméleti képzés és gyakorlás, beleértve az előrehaladást felmérő vizsgákat; és

4. 

három óra repülésoktatás, ideértve három felszállást és leszállást.

c) 

Azon kérelmező esetében, aki már rendelkezik az (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelet III. mellékletének (SFCL rész) vagy az 1178/2011/EU rendelet I. mellékletének (FCL rész) megfelelő oktatói tanúsítvánnyal, ez a tanúsítvány teljes mértékben beszámítandó a b) 2. pont szerinti követelmény teljesítésébe.

BFCL.345 FI(B) – Kompetenciafelmérés

a) 

Az FI(B) tanúsítvány kérelmezőjének kompetenciafelmérésen kell részt vennie, hogy az BFCL.415 c) pont szerinti képesítéssel rendelkező vizsgáztató előtt bizonyítsa képességét a növendék pilóták BPL kiadásához szükséges szinten történő oktatására.

b) 

Az értékelés az alábbiakat tartalmazza:

1. 

az BFCL.325 pont szerinti kompetenciák bemutatása a repülés előtti, a repülés utáni, valamint az elméleti képzés során;

2. 

szóbeli elméleti vizsgák a földön, a repülés előtti és a repülés utáni eligazításon, valamint repülés közbeni bemutató a megfelelő ballonosztályban;

3. 

megfelelő gyakorlatok az oktatói kompetenciák értékeléséhez.

BFCL.360 FI(B) tanúsítvány – Közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelmények

a) 

Az FI(B) tanúsítvány birtokosa csak akkor gyakorolhatja a tanúsítványában foglalt jogosultságokat, ha teljesített:

1. 

e jogosultságok tervezett gyakorlását megelőző három évben:

i. 

oktatói ismeretfrissítő képzést valamely ATO-nál, DTO-nál vagy illetékes hatóságnál, amelynek során a birtokosnak elméleti képzésben kell részesülnie a ballonpilóta-oktatók számára releváns ismeretek frissítése és aktualizálása érdekében;

ii. 

legalább 6 óra repülésoktatást FI(B)-ként ballonon; és

2. 

a megelőző kilenc évben, összhangban az illetékes hatóság által e célból megállapított eljárásokkal, az ATO vagy a DTO képzésvezetője által kinevezett, az BFCL.315 a) 4. pont szerinti képesítéssel rendelkező FI(B) felügyelete mellett és megelégedésére FI(B)-ként egy óra repülésoktatást ballonon.

b) 

A jártassági vizsgák, készségellenőrzések vagy kompetenciafelmérések során FE(B)-ként repült órák teljes mértékben beszámítandók az a) 1. pont ii. alpontjában foglalt követelmény teljesítésébe.

c) 

Ha az FI(B) tanúsítvány birtokosa nem tudta az a) 2. pont szerinti, felügyelet mellett végzett oktatórepülést az FI(B) megelégedésére teljesíteni, az FI(B) tanúsítvány jogosultságait mindaddig nem gyakorolhatja, amíg sikeresen nem teljesítette az BFCL.345. pont szerinti kompetenciafelmérést.

d) 

Az FI(B) tanúsítvánnyal kapcsolatos jogosultságok gyakorlásának folytatása érdekében az FI(B) tanúsítvány birtokosának, aki nem felel meg az a) pont valamennyi követelményének, teljesítenie kell az a) 1. pont i. alpontjában és az BFCL.345. pontban foglalt követelményt.

FE ALRÉSZ

REPÜLÉSVIZSGÁZTATÓK

1. szakasz

Általános követelmények

BFCL.400 Ballonrepülés-vizsgáztatói tanúsítványok

a)   Általános rendelkezések

A vizsgáztató e melléklettel összhangban csak akkor folytathat le jártassági vizsgákat, készségellenőrzéseket vagy kompetenciafelméréseket, ha:

1. 

rendelkezik:

i. 

ballonpilóta szakszolgálati engedéllyel (BPL), valamint a kapcsolódó jogosultságokkal, jogosításokkal és tanúsítványokkal, amelyekre nézve engedéllyel rendelkezik jártassági vizsga, készségellenőrzés vagy kompetenciafelmérés lefolytatására, valamint jogosult ezek oktatására;

ii. 

ezen alrésszel összhangban kiadott FE(B) tanúsítvánnyal, ideértve a jártassági vizsga, a készségellenőrzés vagy a kompetenciafelmérés elvégzéséhez kapcsolódó jogosultságokat;

2. 

jártassági vizsga, készségellenőrzés vagy kompetenciafelmérés során jogosult parancsnoki feladatkör ellátására ballonon.

b)   A tagállamok területén kívül végzett vizsgáztatás

1. 

Az a) 1. ponttól eltérve, az olyan területeken végzett jártassági vizsgák és készségellenőrzések esetében, amelyek a Chicagói Egyezmény értelmében nem tartoznak a tagállamok illetékességi körébe, az illetékes hatóság a Chicagói Egyezmény 1. mellékletének megfelelő ballonpilóta szakszolgálati engedéllyel rendelkező kérelmezőnek vizsgáztatói tanúsítványt ad ki, feltéve, hogy a kérelmező:

i. 

rendelkezik legalább olyan szintű szakszolgálati engedéllyel, ideértve adott esetben a jogosultságokat, jogosításokat vagy tanúsítványokat is, mint amelyekre vonatkozó jártassági vizsgák vagy készségellenőrzések lefolytatására engedéllyel rendelkezik;

ii. 

megfelel az ebben az alrészben az érintett vizsgáztatói tanúsítvány kiadása tekintetében meghatározott követelményeknek;

iii. 

bizonyítja az illetékes hatóságnak az európai repülésbiztonsági szabályok megfelelő szintű ismeretét, amely képessé teszi a vizsgáztatói jogosultságoknak az e melléklettel összhangban történő gyakorlására.

2. 

Az 1. pont szerinti tanúsítvány jártassági vizsgák és készségellenőrzések lefolytatására korlátozódik:

i. 

azon a területen kívül, amely a Chicagói Egyezmény értelmében a tagállamok illetékességi körébe tartozik; és

ii. 

olyan pilóta esetében, aki a vizsga/ellenőrzés során használt nyelvet megfelelő szinten ismeri.

BFCL.405 A jogosultságok korlátozása egyéni érdekek fennállása esetén

A ballonrepülés-vizsgáztató nem folytathat le:

a) 

szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítvány kiadásához szükséges jártassági vizsgát vagy kompetenciafelmérést olyan kérelmező számára, akinek a jártassági vizsga vagy kompetenciafelmérés tárgyát képező szakszolgálati engedély, jogosítás vagy tanúsítvány megszerzéséhez előírt repülésoktatás több mint 50 %-át maga biztosította; vagy

b) 

jártassági vizsgát, készségellenőrzést vagy kompetenciafelmérést bármely olyan esetben, amikor úgy ítéli, hogy objektivitását valami befolyásolja.

BFCL.410 Jártassági vizsga, készségellenőrzés és kompetenciafelmérés lefolytatása

a) 

A jártassági vizsga, a készségellenőrzés és a kompetenciafelmérés lefolytatásakor a ballonrepülés-vizsgáztató megteszi az alábbi lépéseket:

1. 

meggyőződik arról, hogy a kérelmezővel a kommunikáció mindennemű nyelvi korlát nélkül megvalósítható;

2. 

ellenőrzi, hogy a kérelmező megfelel-e e melléklet képesítésre, képzésre és tapasztalatra vonatkozó követelményeinek a szakszolgálati engedélyek, jogosultságok, jogosítások vagy tanúsítványok kiadása, meghosszabbítása vagy megújítása tekintetében, ami a jártassági vizsga, készségellenőrzés vagy kompetenciafelmérés elvégzésének célja; és

3. 

felhívja a kérelmező figyelmét annak következményeire, ha a képzésével és repülési tapasztalatával kapcsolatban nem teljes, pontatlan vagy hamis adatokat szolgáltat.

b) 

A jártassági vizsga, a készségellenőrzés vagy a kompetenciafelmérés elvégzése után a ballonrepülés-vizsgáztató:

1. 

tájékoztatja a kérelmezőt a jártassági vizsga, a készségellenőrzés vagy a kompetenciafelmérés eredményéről;

2. 

a meghosszabbítás vagy megújítás érdekében végzett sikeres kompetenciafelmérés esetén bejegyzi a kérelmező szakszolgálati engedélyébe vagy tanúsítványába az új lejárati dátumot, amennyiben az illetékes hatóság, amely felelős a kérelmező szakszolgálati engedélyéért, külön megbízta ezzel a feladattal;

3. 

a kérelmező rendelkezésére bocsátja a jártassági vizsga vagy a készségellenőrzés vagy a kompetenciafelmérés aláírt jegyzőkönyvét, és indokolatlan késedelem nélkül eljuttatja annak másolatait a kérelmező szakszolgálati engedélyéért felelős illetékes hatósághoz, valamint a vizsgáztató tanúsítványát kiadó illetékes hatósághoz. A jelentésnek tartalmaznia kell:

i. 

egy nyilatkozatot arról, hogy a ballonrepülés-vizsgáztató tájékoztatást kapott a kérelmezőtől annak tapasztalatára és képzésére vonatkozóan, és úgy találta, hogy az adott tapasztalat és képzés megfelel e melléklet vonatkozó követelményeinek;

ii. 

annak igazolását, hogy valamennyi előírt manőver és gyakorlat végrehajtásra került, valamint, ha szükséges, információkat a szóbeli elméleti vizsgáról. Amennyiben a kérelmező nem teljesítette a vizsga valamely szakaszát, a vizsgáztatónak indokolnia kell az erre vonatkozó értékelést;

iii. 

a jártassági vizsga, a készségellenőrzés vagy a kompetenciafelmérés eredményeit;

iv. 

abban az esetben, ha a kérelmező tanúsítványáért felelős illetékes hatóság nem azonos azzal, amelyik a ballonrepülés-vizsgáztató tanúsítványát kiadta, egy nyilatkozatot arról, hogy a vizsgáztató áttekintette és alkalmazta a kérelmező tekintetében illetékes hatóság vonatkozó nemzeti eljárásait és követelményeit;

v. 

a ballonrepülés-vizsgáztató tanúsítványának egy példányát, amelyben fel van tüntetve, hogy mire terjed ki a ballonrepülés-vizsgáztató vizsgáztatói jogosultságainak alkalmazási köre olyan kérelmező jártassági vizsgája, készségellenőrzése vagy kompetenciafelmérése esetében, amelynek felelős illetékes hatósága nem azonos azzal, amelyik a vizsgáztatói tanúsítványt kiadta.

c) 

A ballonrepülés-vizsgáztatónak öt évre visszamenőleg meg kell őriznie a nyilvántartást a lefolytatott jártassági vizsgák, készségellenőrzések és kompetenciafelmérések részleteivel és eredményeivel együtt.

d) 

A ballonrepülés-vizsgáztató tanúsítványáért felelős illetékes hatóság vagy a kérelmező szakszolgálati engedélyéért felelős illetékes hatóság kérésére a ballonrepülés-vizsgáztatónak be kell mutatnia valamennyi nyilvántartást és jegyzőkönyvet, illetve bármely más információt aszerint, ahogyan azt a felügyeleti tevékenységek megkövetelik.

2. szakasz

Ballonrepülés-vizsgáztatói tanúsítvány – (FE(B))

BFCL.415 FE(B) tanúsítvány – Jogosultságok és feltételek

Amennyiben a kérelmező megfelel az BFCL.420 pontnak és az alábbi feltételeknek, részére kérésre FE(B) tanúsítványt kell kiadni, amely jogosultságokat biztosít az alábbiak lefolytatására:

a) 

BPL-re vonatkozó jártassági vizsgák és készségellenőrzések, valamint a jogosultságoknak egy másik ballonosztályra történő kiterjesztéséhez szükséges jártassági vizsgák, feltéve, hogy a kérelmező 250 óra repülési időt teljesített ballonpilótaként, beleértve 50 óra, a BPL-tanfolyam teljes tananyagára kiterjedő repülésoktatást;

b) 

a BFCL.215 pontban meghatározott, kereskedelmi célú üzemben tartásra vonatkozó jogosításhoz szükséges jártassági vizsgák és készségellenőrzések, feltéve, hogy a kérelmező teljesíti az a) pontban meghatározott tapasztalatra vonatkozó követelményeket, és speciális képzésben részesült az BFCL.430 pont szerinti vizsgáztatói egységesítési tanfolyam keretében;

c) 

az FI(B) tanúsítvány kiadásához szükséges kompetenciafelmérések, feltéve, hogy a kérelmező:

1. 

teljesített 350 óra repülési időt ballonpilótaként, ideértve 5 óra oktatást egy FI(B) tanúsítvány-kérelmező számára;

2. 

speciális képzésben részesült az BFCL.430 pont szerinti vizsgáztatói egységesítési tanfolyam keretében.

BFCL.420 FE(B) tanúsítvány – Előfeltételek és követelmények

Az FE(B) tanúsítvány kérelmezője:

a) 

megfelel az BFCL.400 a) 1. pont i. alpontjában és az a) 2. pontban meghatározott követelményeknek;

b) 

elvégzi az FE(B) egységesítési tanfolyamot az BFCL.430 ponttal összhangban;

c) 

teljesít egy kompetenciafelmérést az BFCL.445 ponttal összhangban;

d) 

bizonyítja, hogy rendelkezik az FE(B) tanúsítványban foglalt jogosultságokhoz szükséges releváns tudással; és

e) 

bizonyítja, hogy az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási jogi aktusoknak való meg nem felelés miatt az elmúlt három évben nem alkalmaztak vele szemben semmilyen szankciót, beleértve az e mellékletnek, az 1178/2011/EU rendelet I. mellékletének (FCL rész) vagy az (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelet III. mellékletének (SFCL rész) megfelelően kiadott szakszolgálati engedélyeinek, jogosításainak vagy tanúsítványainak felfüggesztését, korlátozását vagy visszavonását.

BFCL.430 FE(B) tanúsítvány – Egységesítési tanfolyam

a) 

Az FE(B) tanúsítvány kérelmezőjének részt kell vennie az illetékes hatóság vagy valamely ATO vagy DTO által szervezett és az illetékes hatóság által jóváhagyott egységesítési tanfolyamon.

b) 

Az egységesítési tanfolyam anyagát a megszerezni kívánt ballonrepülés-vizsgáztatói jogosultságokhoz kell igazítani, a tanfolyamnak pedig elméleti és gyakorlati oktatásból kell állnia, amely magában foglalja legalább a következőket:

1. 

legalább egy jártassági vizsga, készségellenőrzés vagy kompetenciafelmérés lefolytatása a BPL vagy a kapcsolódó jogosítások vagy tanúsítványok tekintetében;

2. 

oktatás e melléklet alkalmazandó követelményeiről, valamint a vonatkozó repülési követelményekről, a jártassági vizsga, a készségellenőrzés, valamint a kompetenciafelmérés lefolytatásáról, ezek dokumentálásáról és jelentéséről;

3. 

eligazítás az alábbiak tekintetében:

i. 

nemzeti adminisztratív eljárások;

ii. 

a személyes adatok védelmére vonatkozó követelmények;

iii. 

vizsgáztatói felelősség;

iv. 

a vizsgáztató balesetbiztosítása;

v. 

nemzeti szintű díjak; és

vi. 

tájékoztatás arról, hogy hogyan lehet hozzáférni az i–v. alpontban foglalt információkhoz egy olyan kérelmező jártassági vizsgájának, készségellenőrzésének vagy kompetenciafelmérésének lefolytatása során, akinek illetékes hatósága nem azonos azzal, amelyik a vizsgáztatói tanúsítványt kiadta.

c) 

Az FE(B) tanúsítvány birtokosa nem folytathatja le olyan kérelmező jártassági vizsgáját, készségellenőrzését vagy kompetenciafelmérését, akinek illetékes hatósága nem azonos azzal, amelyik a vizsgáztatói tanúsítványt kiadta, kivéve, ha a birtokos áttekintette a kérelmező illetékes hatóság vonatkozó nemzeti eljárásaival kapcsolatban rendelkezésre álló legfrissebb információkat.

BFCL.445 FE(B) tanúsítvány – Kompetenciafelmérés

Az FE(B) tanúsítvány első alkalommal történő kiadását kérelmezőnek bizonyítania kell FE(B)-kompetenciáit az illetékes hatóság ellenőre vagy az FE(B) tanúsítványért felelős illetékes hatóság által külön erre a feladatra kijelölt rangidős vizsgáztató előtt. A kompetenciafelmérés során a kérelmezőnek jártassági vizsgát, készségellenőrzést vagy kompetenciafelmérést kell lefolytatnia, amely magában foglalja a vizsgáztatandó, ellenőrizendő vagy értékelendő személy eligazítását, jártassági vizsgáját, készségellenőrzését vagy kompetenciafelmérését, valamint a beszámolót és a dokumentációt.

BFCL.460 FE(B) tanúsítvány – Érvényesség, meghosszabbítás és megújítás

a) 

Az FE(B) tanúsítvány öt évig érvényes.

b) 

Az FE(B) tanúsítvány érvényességét meg kell hosszabbítani, ha birtokosa:

1. 

az FE(B) tanúsítvány érvényességi ideje alatt elvégzett egy, az illetékes hatóság, illetve valamely ATO vagy DTO által biztosított és az illetékes hatóság által jóváhagyott vizsgáztatói ismeretfrissítő tanfolyamot, melynek során a tanúsítvány birtokosa elméleti képzésben részesült a ballonrepülés-vizsgáztatók számára releváns ismeretek frissítése és aktualizálása érdekében; és

2. 

a tanúsítvány érvényességi idejének lejártát megelőző 24 hónapban az illetékes hatóság ellenőre vagy az FE(B) tanúsítványért felelős illetékes hatóság által külön erre a feladatra kijelölt vizsgáztató felügyelete mellett és megelégedésére lefolytatott egy jártassági vizsgát, készségellenőrzést vagy kompetenciafelmérést.

c) 

Az FE(B) tanúsítvány birtokosa, aki az 1178/2011/EU rendelet I. mellékletének (FCL rész) vagy a (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelet III. mellékletének (SFCL rész) megfelelően más légijármű-kategóriákra vonatkozóan is rendelkezik egy vagy több vizsgáztatói tanúsítvánnyal, az illetékes hatóság jóváhagyása esetén összevontan is meghosszabbíttathatja vizsgáztatói tanúsítványait.

d) 

Amennyiben az FE(B) tanúsítvány lejárt, birtokosának teljesítenie kell a b) 1. pont, valamint az BFCL.445 pont szerinti követelményeket, mielőtt folytathatná az FE(B) tanúsítvánnyal kapcsolatos jogosultságok gyakorlását.

e) 

Az FE(B) tanúsítvány csak akkor hosszabbítható vagy újítható meg, ha a kérelmező bizonyítja, hogy folyamatosan megfelel az BFCL.410 pont, valamint az BFCL.420 d) és e) pont követelményeinek.( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.).

( 2 ) A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).

( 3 ) A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).

( 4 ) A Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. március 4.) (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 5 ) A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

( 6 ) A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2010.11.12., 35. o.).