02017R0776 — HU — 25.10.2018 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/776 RENDELETE

(2017. május 4.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 116, 2017.5.5., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1480 RENDELETE (2018. október 4.)

  L 251

1

5.10.2018


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 342, 21.12.2017, o 85  (776/2017)
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/776 RENDELETE

(2017. május 4.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

1.  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

2.  Ezt a rendeletet 2018. december 1-jétől kell alkalmazni.

▼M1

A melléklet 1. pontját, 2. pontját és 3. a), b) és c) pontját 2017. június 1-jétől kell alkalmazni.

▼B

3.  A (2) bekezdéstől eltérve, az anyagok és keverékek 2018. december 1. előtt is osztályozhatók, címkézhetők és csomagolhatók az e rendelettel módosított 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

Az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„E melléklet 1. része bevezetést nyújt a harmonizált osztályozási és címkézési jegyzékhez, ideértve a 3. táblázat besorolási tételeinél felsorolt információkat, valamint a vonatkozó besorolásokat és figyelmeztető mondatokat.

E melléklet 2. része megállapítja az anyagok uniós szintű harmonizált osztályozására és címkézésére irányuló javaslatok benyújtására és indokolására vonatkozó dokumentáció elkészítésének általános elveit.

E melléklet 3. része felsorolja azon veszélyes anyagokat, amelyekre uniós szinten harmonizált osztályozást és címkézést hoztak létre. A 3. táblázatban az osztályba sorolás és a címkézés e rendelet I. mellékletében foglalt kritériumokon alapul.”

2. Az 1. rész a következőképpen módosul:

a) az 1.1.2. szakasz címének a helyébe a következő szöveg lép:

A 3. táblázat egyes tételeinek osztályozásához és címkézéséhez kapcsolódó információk”;

b) az 1.1.2.3. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1.1.2.3.    Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

Az I. mellékletben megadott általános koncentrációs határértékektől eltérő határértékek esetében az adott kategória tekintetében egyedi koncentrációs határértékek (SCL) vannak megadva külön oszlopban a vonatkozó besorolással együtt, az 1.1.2.1.1. szakaszban meghatározottakkal azonos kódok alkalmazásával. Emellett a harmonizált becsült akut toxicitási értékek a 3. táblázatnak ugyanabban az oszlopában vannak felsorolva. Az ezt az anyagot tartalmazó keverékek besorolásához a gyártóknak, importőröknek vagy továbbfelhasználóknak az egyedi koncentrációs határértékeket és a harmonizált becsült akut toxicitási értékeket kell használniuk. A becsült akut toxicitási értékek alkalmazása esetén az I. melléklet 3.1.3.6. szakaszában leírt összegző képletet kell használni. Amennyiben ebben a mellékletben egy adott kategóriára egyedi koncentrációs határérték nincs megadva, az I. mellékletben megadott általános koncentrációs határértékeket kell alkalmazni a szennyező anyagokat, adalékokat vagy önálló alkotórészeket tartalmazó, illetve keverékekbe szánt anyagokra. Ha nem állnak rendelkezésre harmonizált becsült akut toxicitási értékek, a helyes értéket a rendelkezésre álló adatok használatával kell megállapítani.

Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a koncentrációs határértékek az anyagnak a keverék teljes tömegére vonatkoztatott tömegszázalékában vannak feltüntetve.

Ha a harmonizálás eredményeként M-tényező lett megállapítva a vízi környezetre veszélyesként besorolt anyagokra az »Aquatic Acute 1« (Vízi akut 1) vagy »Aquatic Chronic 1« (Vízi krónikus 1) kategóriában, akkor ez az M-tényező a 3. táblázatban, ugyanabban az oszlopban jelenik meg, mint az egyedi koncentrációs határértékek. Ha a harmonizálás eredményeként M-tényező lett megállapítva az »Aquatic Acute 1« (Vízi akut 1) vagy »Aquatic Chronic 1« (Vízi krónikus 1) kategóriában, akkor az egyes M-tényezőket a vonatkozó felosztásnak megfelelő sorban kell feltüntetni. Amennyiben a 3. táblázatban egyetlen M-tényező van megadva és az anyagot az »Aquatic Acute 1« (Vízi akut 1) és az »Aquatic Chronic 1« (Vízi krónikus 1) kategóriába sorolták, az anyagot tartalmazó keverék akut és hosszú távú vízi veszélyek szempontjából történő besorolásához a gyártónak, importőrnek vagy továbbfelhasználónak ezt az M-tényezőt kell használnia az összegzéses módszer alkalmazása során. Amennyiben a 3. táblázatban M-tényezőt nem adtak meg, a gyártónak, importőrnek vagy továbbfelhasználónak kell meghatároznia az M-tényező(ke)t az anyagról rendelkezésre álló adatok alapján. Az M-tényezők meghatározására lásd az I. melléklet 4.1.3.5.5.5. szakaszát.”;

c) az 1.1.3.1. szakasz a következőképpen módosul:

i. az E. megjegyzést el kell hagyni;

ii. a K. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„K. megjegyzés:

A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203–450–8) tartalmaz. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, akkor legalább a (P102-)P210-P403 óvintézkedésre vonatkozó mondatokat szerepeltetni kell. Ez a megjegyzés csak a 3. részben szereplő bizonyos összetett kőolajszármazékokra vonatkozik.”;

iii. a P. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„P. megjegyzés:

A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EINECS-szám: 200–753–7) tartalmaz.

Ha az anyag nincs rákkeltőként besorolva, akkor legalább a (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 óvintézkedésre vonatkozó mondatokat szerepeltetni kell.

Ez a megjegyzés csak a 3. részben szereplő bizonyos összetett kőolajszármazékokra vonatkozik.”;

iv. az S. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„S. megjegyzés:

Lehetséges, hogy ezt az anyagot nem szükséges a 17. cikknek megfelelő címkével ellátni (lásd az I. melléklet 1.3. szakaszát) (3. táblázat).”;

v. az U. megjegyzésben a cím helyébe a következő szöveg lép:

„U. megjegyzés (3. táblázat):”;

d) az 1.1.3.2. szakasz a következőképpen módosul:

i. az 1. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„1. megjegyzés:

A feltüntetett koncentráció vagy – ilyen koncentrációértékek hiányában – az e rendelet szerinti általános koncentrációk egyenlők a fémelemek tömegszázalékával, amelyet a keverék teljes tömege alapján számítanak ki.”;

ii. a szakasz a következő 8. megjegyzéssel egészül ki:

„8. megjegyzés:

A rákkeltőként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy a forgalomba hozott keverékben a felszabaduló formaldehid elméleti legnagyobb koncentrációja (a forrástól függetlenül) nem éri el a 0,1 %-ot.”

iii. a szakasz a következő 9. megjegyzéssel egészül ki:

„9. megjegyzés:

A mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy a forgalomba hozott keverékben a felszabaduló formaldehid elméleti legnagyobb koncentrációja (a forrástól függetlenül) nem éri el az 1 %-ot.”

e) az 1.1.4. szakaszt el kell hagyni;

f) az 1.2. szakasz címének helyébe a következő szöveg lép:

A 3. táblázatban szereplő, a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt osztályozások megfeleltetéséből eredő osztályozások és figyelmeztető mondatok”

g) az 1.2.1. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.1.    Minimumbesorolás

Egyes veszélyességi osztályok esetében (beleértve az akut toxicitást és a célszervi toxicitást (STOT) – ismétlődő expozíciót) a 67/548/EGK irányelv kritériumai szerinti besorolás nem felel meg közvetlenül az e rendelet szerinti veszélyességi osztályokban és kategóriákban foglalt besorolásnak. Ilyen esetekben az e mellékletben foglalt besorolást minimumbesorolásnak kell tekinteni. Ezt a besorolást kell alkalmazni, ha az alábbi feltételek egyike sem teljesül:

 a gyártó vagy importőr hozzáféréssel rendelkezik az I. melléklet 1. részében meghatározott adatokhoz vagy egyéb információkhoz, amelyek a minimumbesoroláshoz képest szigorúbb besorolást eredményeztek. Tehát egy szigorúbb besorolási kategóriát kell alkalmazni,

 a minimumbesorolás tovább finomítható a VII. mellékletben található megfeleltetési táblázat alapján, ha a gyártó vagy importőr számára ismert a belélegzéssel történő akut toxicitási vizsgálathoz használt anyag fizikai állapota. A VII. melléklet szerinti besorolás ezt követően helyettesíti az e mellékletben jelzett minimumbesorolást, amennyiben eltérnek egymástól.

Egy kategória minimumbesorolását a 3. táblázatban a »Besorolás« oszlopban * jelzi.

A * jelzés megtalálható a »Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)« oszlopban is, mely esetben azt jelzi, hogy az adott bejegyzésre az akut toxicitás tekintetében a 67/548/EGK irányelvnek megfelelően egyedi koncentrációs határértékek vonatkoznak. Ezek a koncentrációs határértékek nem feleltethetők meg az e rendelet szerinti koncentrációs határértékeknek, különösen, ha minimumbesorolás történt. Azonban a * jelzés feltüntetésekor a besorolási tétel akut toxicitás tekintetében történő besorolása külön aggodalomra adhat okot.”;

h) az 1.2.2. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.2.    Expozíciós útvonal nem zárható ki

Egyes veszélyességi osztályok tekintetében (például STOT) az expozíciós útvonalat csak akkor kell feltüntetni a figyelmeztető mondatban, ha meggyőző bizonyíték van arra, hogy semmilyen más expozíciós útvonal nem okozhatja az adott veszélyt, az I. mellékletben megállapított kritériumokkal összhangban. A 67/548/EGK irányelv értelmében az expozíciós útvonalat abban az esetben tüntették fel, ha adatok igazolták ezen expozíciós útvonal R48-as besorolását. A 67/548/EGK irányelv szerinti, az expozíciós útvonalat jelző besorolást átültették e rendelet értelmében a megfelelő osztályba és kategóriába, de az általános figyelmeztető mondattal, amely – a szükséges információk hiányában – nem határozza meg az expozíciós útvonalat.

Ezeket a figyelmeztető mondatokat a 3. táblázatban ** jelzi.”;

i. az 1.2.3. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.3.    A reprodukciós toxicitást jelző figyelmeztető mondatok

A H360 és a H361 figyelmeztető mondatok általános aggályokat jeleznek a termékenységre és/vagy a fejlődésre gyakorolt hatások tekintetében: »Károsíthatja/feltehetően károsítja a termékenységet és a születendő gyermeket«. A kritériumoknak megfelelően az általános figyelmeztető mondatot felválthatja az 1.1.2.1.2. szakasz szerinti, az aggályra okot adó konkrét hatásra vonatkozó figyelmeztető mondat. Amennyiben a másik megkülönböztetett lehetséges aggály nem kerül említésre, annak az az oka, hogy bizonyíték van arra, hogy nincs ilyen hatás, vagy az adatok nem meggyőzőek, vagy nincsenek adatok, és ebben az esetben az említett másik megkülönböztetett lehetséges aggályra a 4. cikk (3) bekezdésében előírt kötelezettségek vonatkoznak.

Annak érdekében, hogy ne vesszenek el termékenységgel és fejlődési hatásokkal kapcsolatos, a 67/548/EGK irányelv szerinti harmonizált osztályozásból származó információk, a besorolások csak az említett irányelv szerint besorolt hatások tekintetében vannak átültetve.

Ezeket a figyelmeztető mondatokat a 3. táblázatban *** jelzi.”

j) az 1.2.4. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.4.    A fizikai veszélyek helyes besorolását nem lehetett megállapítani

Néhány besorolási tétel esetében a fizikai veszélyek helytálló megfeleltetését nem lehetett megállapítani, mivel nem áll rendelkezésre elegendő adat az e rendeletben szereplő osztályozási kritériumok alkalmazására. Előfordulhat, hogy a bejegyzés a feltüntetetten kívül más (még magasabb) kategóriába vagy más veszélyességi osztályba sorolható be. A helytálló besorolást vizsgálattal kell megerősíteni.

A vizsgálattal megerősítendő, fizikai veszélyeket hordozó bejegyzéseket **** jelöli a 3. táblázatban.”

3. A 3. rész a következőképpen módosul:

a) A 3. rész címének helyébe a következő szöveg lép:

3. RÉSZ: HARMONIZÁLT OSZTÁLYOZÁSI ÉS CÍMKÉZÉSI TÁBLÁZAT”

b) a bevezető bekezdéseket el kell hagyni;

c) a 3.1. táblázat címének helyébe a következő szöveg lép:

„3. táblázat

Veszélyes anyagok harmonizált osztályozási és címkézési jegyzéke”;

d) a 3. táblázat a következőképpen módosul:

i. az utolsó előtti oszlop címének helyébe a következő szöveg lép: „Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)”;

ii. A 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 és 650-032-00-X indexszámokhoz tartozó bejegyzések helyébe az alábbi megfelelő bejegyzések lépnek:

▼C1Indexszám

Nemzetközi vegyianyag-azonosítás

EK-szám

CAS-szám

Besorolás

Címkézés

Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

Megjegyzések

Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai

Veszélyt jelző piktogramok, figyelmeztetések kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai

Kiegészítő figyelmeztető mondatok kódjai

„006-046-00-8

bendiokarb (ISO);

2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-il-N-metilkarbamát;

2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-il metilkarbamát

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100”

 

„604-057-00-8

a 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-dodecilfenol izomereinek, a 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-tetrakozilfenol izomereinek és a 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-5,6-didodecilfenol izomereinek reakciótömege, n = 5 vagy 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

„605-023-00-5

5-klór-2-(4-klórfenoxi)fenol;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„606-041-00-6

2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropán-1-on

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411”

 

 

 

„607-123-00-4

2,3-epoxipropil- metakrilát;

glicidil-metakrilát

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (légutak) (belélegzés)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (légutak) (belélegzés)

H314

H317

 

 

D”

„608-055-00-8

fipronil (ISO);

(±)-5-amino-1-(2,6-diklór-α,α,α-trifluor-para-tolil)-4-trifluormetilszulfinil-pirazol-3-karbonitril

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

„612-150-00-X

spiroxamin (ISO);

8-terc-butil-1,4-dioxaspiro[4.5]dekán-2-ilmetil(etil)(propil)amin

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (szem)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (szem)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„613-318-00-5

fenpirazamin (ISO);

S-allil-5-amino-2,3-dihidro-2-izopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazol-1-karbotioát;

S-allil-5-amino-2-izopropil-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2,3-dihidropirazol-1-karbotioát

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

„614-001-00-4

nikotin (ISO);

3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridin

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

belélegzés:

ATE = 0,19 mg/L (por vagy köd)

bőrön át:

ATE = 70 mg/kg

szájon át:

ATE (*1) = 5 mg/kg”

 

„615-013-00-2

ciánamid;

karbamonitril

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (pajzsmirigy)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (pajzsmirigy)

H314

H317

H412”

 

 

 

„616-006-00-7

diklofluanid (ISO);

N-[(diklórfluormetil)tio]-N′,N′-dimetil-N-fenilszulfamid

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10”

 

„616-094-00-7

3,3′-diciklohexil-1,1′-metilénbisz(4,1-fenilén)dikarbamid

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

„650-032-00-X

ciprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klórfenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bután-2-ol

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (máj)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (máj)

H410

 

M = 10

M = 1”

 

(*1)   Átváltással kapott becsült akut toxicitási érték az I. melléklet 3.1.2. táblázata szerint.

iii. a következő bejegyzéseket a 3. táblázatban szereplő bejegyzések sorrendjével összhangban be kell illeszteni:

▼C1Indexszám

Nemzetközi vegyianyag-azonosítás

EK-szám

CAS-szám

Besorolás

Címkézés

Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

Megjegyzések

Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai

Veszélyt jelző piktogramok, figyelmeztetések kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai

Kiegészítő figyelmeztető mondatok kódjai

„047-003-00-3

ezüst cink zeolit (zeolit, LTA típusú, felülete ezüst- és cinkionokkal módosítva)

(Ez a besorolási tétel az LTA [Linde A] típusú zeolitra vonatkozik, amelynek a felületét mind ezüst-, mind cinkionokkal [Ag+ 0,5–6 %, Zn2 + 5–16 %] és esetleg a következőkkel módosították: foszfor, NH4+, Mg2+ és/vagy Ca2+, mindegyik esetében < 3 %.)

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„048-012-00-5

kadmium-karbonát

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (vese, csont)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (vese, csont)

H410

 

 

A1”

„048-013-00-0

kadmium-hidroxid;

kadmium-dihidroxid

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (vese, csont)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (vese, csont)

H410

 

 

A1”

„048-014-00-6

kadmium-nitrát;

kadmium-dinitrát

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (vese, csont)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (vese, csont)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1”

„050-030-00-3

dibutiltin dilaurát; dibutil[bisz(dodekanoiloxi)]sztannán

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (immunrendszer)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (immunrendszer)”

 

 

 

„603-235-00-2

linalool; 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-ol; dl-linalool; [1]

koriandrol; (S)-3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-ol; d-linalool; [2]

likareol; (R)-3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-ol; l-linalool [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„604-093-00-4

klorofén;

klorofén;

2-benzil-4-klórfenol

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (vese)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (vese)

H410

 

M = 1

M = 100”

 

„606-150-00-9

kletodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-klóralliloxiimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-hidroxiciklohex-2-én-1-on

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066”

 

 

„606-151-00-4

antrakinon

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„607-720-00-X

nonadekafluordekán sav; [1]

ammónium-nonadekafluordekanoát; [2]

nátrium-nonadekafluordekanoát [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362”

 

 

 

„607-721-00-5

N,N′-metiléndimorfolin;

N,N′-metilénbiszmorfolin;

(N,N′-metilénbiszmorfolinból felszabaduló formaldehid);

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam.1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (gyomor-bél rendszer, légutak)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (gyomor-bél rendszer, légutak)

H314

H317

EUH071

 

8

9”

„607-722-00-0

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoximetil)benzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-ciánprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát;

epszilon-momfluortrin

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (idegrendszer)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (idegrendszer)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-723-00-6

teflutrin (ISO);

2,3,5,6-tetrafluor-4-metilbenzil (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-klór-3,3,3-trifluorprop-1-enil]-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

„612-290-00-1

paraformaldehid és 2-hidroxipropilamin reakciótermékei (3:2 arányban);

[3,3′-metilénbisz[5-metiloxazolidin]-ből felszabaduló formaldehid];

oxazolidinből felszabaduló formaldehid];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (gyomor-bél rendszer, légutak)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (gyomor-bél rendszer, légutak)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

„612-291-00-7

paraformaldehid és 2-hidroxipropilamin reakciótermékei (1:1 arányban);

[α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolból felszabaduló formaldehid];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (gyomor-bél rendszer, légutak)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (gyomor-bél rendszer, légutak)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

„612-292-00-2

metilhidrazin

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol;

medetomidin

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

1 STOT egy.

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (szem)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (szem)

H372

H410

 

M = 1

M = 100”

 

„613-322-00-7

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klórfenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bután-2-ol;

α-terc-butil-β-(4-klórfenoxi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411”

 

 

 

„613-323-00-2

terbutilazin (ISO);

N-terc-butil-6-klór-N′-etil-1,3,5-triazin-2,4-diamin

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-324-00-8

kinolin-8-ol;

8-hidroxikinolin

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„613-325-00-3

tiakloprid (ISO);

(Z)-3-(6-klór-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidénciánamid;

{(2Z)-3-[(6-klórpiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilidén}ciánamid

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„616-221-00-6

hexaflumuron (ISO);

1-(3,5-diklór-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoxi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamid

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

„616-222-00-1

pentiopirad (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluormetil)pirazol-4-karboxamid

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-223-00-7

karbetamid (ISO);

(R)-1-(etilkarbamoil)etilkarbanilát;

(2R)-1-(etilamin)-1-oxopropán-2-il fenilkarbamát

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411”