02017D1792 — HU — 15.09.2017 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (EU) 2017/1792 HATÁROZATA

(2017. május 29.)

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(HL L 258, 2017.10.6., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS (EU) 2017/1793 HATÁROZATA (2017. szeptember 15.)

  L 258

3

6.10.2017
▼B

A TANÁCS (EU) 2017/1792 HATÁROZATA

(2017. május 29.)

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról1. cikk

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel az említett megállapodás megkötésére.

Az megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

▼M1

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak, valamint az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a nyelvhasználati szabályokra vonatkozó levélváltásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t. A megállapodás aláírására a levélváltás aláírásával egyidejűleg kerül sor.

▼B

3. cikk

A megállapodás ( 1 ) 9. és 10. cikkével összhangban a megállapodás 4. és 7. cikkét a megállapodás megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

▼M1

3a. cikk

A felek a megállapodást angol nyelven írják alá. Az uniós jognak megfelelően az Unió a megállapodást bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven is elkészíti. Ezek a további nyelvi változatok az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti diplomáciai jegyzékváltás útján hitelesítendők. A hitelesített nyelvi változatok ugyanazon értékkel bírnak.

▼B

4. cikk

A megállapodás 7. cikkében meghatározott vegyes bizottságban az Uniót a Bizottság képviseli a Tanács pénzügyi szolgáltatási munkacsoportja álláspontjának megismerését követően, továbbá a Bizottság minden szükséges esetben és legalább évente egyszer tájékoztatja az említett vegyes bizottságot a megállapodás végrehajtása terén elért haladásról.

5. cikk

Az Unió által képviselendő álláspontokat a Szerződésekkel összhangban kell elfogadni, így azokat a Tanács fogadja el az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének (1) bekezdésében vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (9) bekezdésében meghatározottak szerint.

6. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.( 1 ) A megállapodás ideiglenes alkalmazásának kezdőidőpontját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.