02016R1238 — HU — 07.02.2018 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1238 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. május 18.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 206, 2016.7.30., 15. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/149 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. november 15.)

  L 26

11

31.1.2018
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1238 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. május 18.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E rendelet az 1308/2013/EU rendeletet kiegészítő szabályokat állapít meg a következők tekintetében:

a) az említett rendelet 11. cikkében felsorolt termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése; valamint

b) az említett rendelet 17. cikkében felsorolt termékek magántárolásához nyújtott támogatás.II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. cikk

A gazdasági szereplők támogathatósága

(1)  Kizárólag az Unió területén letelepedett és héanyilvántartásba vett gazdasági szereplők nyújthatnak be:

a) termékek állami intervenció keretében történő felvásárlásával kapcsolatos ajánlatot vagy pályázatot, illetve termékek állami intervenció keretében történő értékesítésére vonatkozó pályázatot; vagy

b) magántárolási támogatásra vonatkozó pályázatot vagy előre rögzített magántárolási támogatás iránti kérelmet.

(2)  Marhahús felvásárlása esetén az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplők közül csak a következők nyújthatnak be pályázatot:

a) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikkével összhangban szarvasmarhavágás céljából nyilvántartásba vett vagy jóváhagyott vágóhidak;

b) olyan állat- és húskereskedők, akik az ilyen vágóhidakon saját számlájukra szarvasmarhákat vágatnak.

(3)  A magántárolási támogatás esetében az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplők közül csak a következők nyújthatnak be kérelmet vagy pályázatot:

a) az olívaolaj-ágazatban azok a gazdasági szereplők, akik megfelelnek a VII. mellékletben megállapított követelményeknek;

b) a cukorágazatban azok a gazdasági szereplők, akik cukorgyártóként működnek.

3. cikk

A termékek támogathatósága

(1)  A termékeknek épeknek, megfelelőeknek és kereskedelmi minőségűeknek kell lenniük, továbbá meg kell felelniük az 1308/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek.

(2)  Felvásárlás esetén a termékeknek meg kell felelniük a következő jogszabályi helyeken megállapított követelményeknek:

a) gabonafélék esetében: e rendelet I. mellékletében;

b) a rizs esetében: e rendelet II. mellékletében;

c) marhahús esetében: e rendelet III. mellékletében;

d) vaj esetében: e rendelet IV. mellékletének I. és II. részében, valamint az (EU) 2016/1240 bizottsági végrehajtási rendelet ( 2 ) 21. cikkében;

e) sovány tejpor esetében: e rendelet V. mellékletének I. és II. részében, valamint az (EU) 2016/1240 rendelet 21. cikkében.

A vaj és a sovány tejpor esetében további követelmény, hogy az előállításnak az e rendelet IV. mellékletének III. részével, illetve V. mellékletének III. részével összhangban jóváhagyott vállalkozásnál kellett megtörténnie.

(3)  A magántárolási támogatás esetében a termékeknek meg kell felelniük az e rendelet VI. mellékletében megállapított követelményeknek.

4. cikk

Biztosíték

A gazdasági szereplők az alábbi esetekben a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IV. fejezete 2. szakaszának megfelelően biztosítékot helyeznek letétbe a megfelelő kifizető ügynökség javára:

a) intervenciós termékek felvásárlására vagy értékesítésére, illetve az 1308/2013/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének megfelelően a leginkább rászoruló személyek számára történő élelmiszerosztás rendszerének keretében történő elhelyezésére irányuló ajánlat vagy pályázat benyújtása;

b) magántárolási támogatásra vonatkozó pályázat vagy kérelem benyújtása, kivéve, ha valamely, a pályázati eljárást megnyitó vagy a támogatási összeget előre rögzítő, az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet szerinti végrehajtási rendelet másként nem rendelkezik.

5. cikk

A biztosíték felszabadítása és elvesztése

(1)  A 4. cikkben előírt biztosítékot fel kell szabadítani, amennyiben a kapcsolódó pályázat, ajánlat vagy kérelem nem fogadható be vagy nem került elfogadásra.

(2)  Az intervenciós felvásárlás esetében a biztosíték akkor szabadítható fel, ha:

a) a gazdasági szereplő az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 17. cikkében említett szállítási utalványban meghatározott szállítási határidőig leszállította a megjelölt mennyiséget; valamint

b) megállapítást nyert, hogy teljesülnek a termék támogathatóságára vonatkozóan e rendelet 3. cikkében említett követelmények; vagy

c) az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett együttható kerül alkalmazásra. Ebben az esetben a felszabadított biztosíték összegének meg kell felelnie az el nem fogadott mennyiségnek; vagy

d) amennyiben a gazdasági szereplő, amely esetében az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti együttható került alkalmazásra, visszavonja az ajánlatot.

(3)  Az intervenciós termékek értékesítése esetében a biztosíték a következők szerint szabadítható fel:

a) a sikertelenül pályázó gazdasági szereplők számára azt követően, hogy megszületett az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 32. cikkének (1) bekezdése vagy 36. cikkének (2) bekezdése szerinti határozat;

b) a sikeresen pályázó gazdasági szereplők esetében azon mennyiségek tekintetében, amelyek vonatkozásában megtörtént az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 35. cikke szerinti kifizetés teljesítése;

c) ha a leginkább rászoruló személyek számára történő élelmiszerosztás rendszerének alkalmazási körébe tartozó termékek elhelyezésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése megtörtént.

(4)  A magántárolási támogatás esetében a biztosíték akkor szabadítható fel, ha:

a) az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 43. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében említett együttható kerül alkalmazásra. Ebben az esetben a felszabadított biztosíték összegének meg kell felelnie az el nem fogadott mennyiségnek;

b) amennyiben a gazdasági szereplő az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 43. cikkének (2) bekezdése szerinti együttható alkalmazása miatt visszavonja az ajánlatot.

c) a szerződésben foglalt mennyiség vonatkozásában vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése megtörtént.

(5)  A szóban forgó biztosíték elvész, amennyiben az ajánlatot, a pályázatot, illetve a kérelmet annak benyújtója:

a) amennyiben a gazdasági szereplő az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja vagy 43. cikkének (2) bekezdése szerinti együttható alkalmazásától különböző ok miatt visszavonja az ajánlatot. vagy

b) a benyújtást követően módosítja.

(6)  Az intervenciós felvásárlás esetében elvész a biztosíték, ha:

a) az el nem fogadott mennyiségeket illetően a termékek nem felelnek meg a 3. cikkben említett követelményeknek;

b) a gazdasági szereplő a szállítási utalványban meghatározott határidőn belül nem szállítja le a termékeket, mely esetben a biztosíték – a vis maior eseteit kivéve – a le nem szállított mennyiségek arányában vész el, és a felvásárlást e mennyiségek tekintetében megszüntetik.

A gabonafélék, a rizs és a marhahús esetében azonban, ha a ténylegesen leszállított és elfogadott mennyiség kisebb, mint a szállítási utalványban megjelölt mennyiség, a biztosítékot teljes egészében fel kell szabadítani, ha a különbség nem haladja meg az 5 %-ot.

(7)  Az intervenciós termékek értékesítése esetében – a vis maior eseteit kivéve – elvész a biztosíték:

a) azon mennyiségek tekintetében, amelyek vonatkozásában a gazdasági szereplő nem teljesítette az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 35. cikke szerinti kifizetést; e mennyiségek értékesítését meg kell szüntetni;

b) ha a leginkább rászoruló személyek számára történő élelmiszerosztás rendszerének alkalmazási körébe tartozó termékek elhelyezésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése nem történt meg.

(8)  A magántárolási támogatás esetében elvész a biztosíték, ha:

a) az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt feltételeknek megfelelően betárolt termékek mennyisége nem éri el a pályázatban vagy a kérelemben meghatározott mennyiségek 95 %-át;

b) a tárolt mennyiség a pályázati eljárást megnyitó vagy a magántárolási támogatás összegét előre rögzítő végrehajtási rendeletben meghatározott időszakban nem éri el a 8. cikk (1) bekezdésében a szerződésben foglalt mennyiségre vonatkozóan említett százalékos arányt, ideértve a gazdasági szereplő által megjelölt silóban ömlesztve tárolt cukor esetét is;

c) a termékek betárolására vonatkozó, az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett határidőt nem tartják be;

d) az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet IV. címe I. fejezetében előírt ellenőrzésekből az derül ki, hogy a tárolt termékek nem felelnek meg az e rendelet 3. cikkében említett minőségi követelményeknek.

e) az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 53. cikkének (3) bekezdésében foglalt előírásokat nem tartják be.III. FEJEZET

AZ ÁLLAMI INTERVENCIÓRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

6. cikk

Intervenciós raktározási helyszínek

(1)  A kifizető ügynökségeknek biztosítaniuk kell, hogy az intervenciós raktározási helyszínek (a továbbiakban: raktározási helyszínek) – többek között a tárolási hőmérséklet szempontjából – alkalmasak legyenek a felvásárolt termékek tárolására és jó állapotban tartására, és megfeleljenek a 7. cikkben foglalt követelményeknek.

(2)  Azokban az időszakokban, amelyekben intervenciós felvásárlásra kerül sor, a kifizető ügynökségek kötelesek közzétenni és naprakészen tartani a területükön rendelkezésre álló raktározási helyszínekre vonatkozó információkat.

7. cikk

A raktározási helyszínekre vonatkozó követelmények

(1)  Minden raktározási helyszínnek meg kell felelnie a következő követelményeknek:

a) rendelkezik a termékek átvételéhez szükséges megfelelő műszaki felszereltséggel;

b) biztosított annak lehetősége, hogy az (EU) 2016/1240 rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kitárolási időszak betartása érdekében megtörténjen a megfelelő mennyiségek kitárolása;

c) a gabonafélék, a rizs, a vaj és a sovány tejpor esetében rendelkezik az (EU) 2016/1240 rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott minimális tárolási kapacitással.

(2)  A kifizető ügynökségek műszaki szabványokat állapíthatnak meg a raktározási helyszínek vonatkozásában, és kötelesek meghozni minden egyéb, a betárolt termékek megfelelő állapotban való megőrzésének biztosításához szükséges intézkedést.

(3)  A marhahúságazat esetében a raktározási helyszíneknek lehetőséget kell biztosítaniuk a következőkre:

a) a hasított testek, a hasított féltestek és a negyedekbe vágott hasított testek átvétele és kicsontozása;

b) a további feldolgozás nélkül tárolandó összes kicsontozott hús lefagyasztása.

Ha azonban a kicsontozás nem szerepel a pályázati feltételek között, a raktározási helyszínen lehetőséget kell biztosítani a csontos hús átvételére.

Ha valamely raktározási helyszín darabolóüzeme és hűtőüzeme kapcsolódik a vágóhídhoz vagy a gazdasági szereplőhöz, a kifizető ügynökségnek el kell végeznie a megfelelő ellenőrzéseket annak biztosítására, hogy az intervenció tárgyát képző marhahús kezelése és tárolása e rendeletnek megfelelően történjen.

A kifizető ügynökség felett joghatósággal rendelkező tagállamban található hűtőházaknak alkalmasnak kell lenniük a kifizető ügynökség által számukra kiosztott teljes marhahúsmennyiség legalább három hónapon keresztül, technikailag kielégítő körülmények között történő tárolására.

Ha azonban valamely tagállamban a hűtőházak nem rendelkeznek elegendő kapacitással a számukra kiosztott marhahúsmennyiség tárolásához, az érintett kifizető ügynökség gondoskodhat a megfelelő marhahúsmennyiség másik tagállamban történő tárolásáról, amiről értesítenie kell a Bizottságot.IV. FEJEZET

A MAGÁNTÁROLÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

8. cikk

A magántárolási támogatás kifizetése

(1)  A magántárolási támogatás akkor fizethető ki a szerződésben foglalt mennyiségre vonatkozóan, ha a szerződéses tárolási időszak alatt tárolt mennyiség a szerződésben foglalt mennyiség legalább 99 %-át teszi ki.

Ugyanakkor az alábbi termékek esetében a támogatás akkor fizethető ki a szerződésben foglalt mennyiségre vonatkozóan, ha a szerződéses tárolási időszak alatt tárolt mennyiség a szerződésben foglalt mennyiség legalább 97 %-át teszi ki:

a) a gazdasági szereplő által megjelölt silóban, más cukroktól elkülönítve tárolt cukor;

b) olívaolaj;

c) lenrost;

d) marhahús, sertéshús, juhhús és kecskehús, amennyiben a szerződésben foglalt mennyiség a raktárba bekerülő friss húsra vonatkozik;

e) sajt;

f) a VI. melléklet VI. részének c) pontjában foglaltak szerint, nagy zsákokban („big bag”) kiszerelt sovány tejpor.

(2)  Ha a szerződéses tárolási időszakban tárolt mennyiség – a gazdasági szereplő által megjelölt silóban ömlesztve tárolt cukor esetét is ideértve – nem éri el az (1) bekezdésben említett, a szerződésben foglalt mennyiségre vonatkozó százalékos arányt, a vis maior eseteit kivéve nem fizethető támogatás. Mindazonáltal a sajt esetében amennyiben a kifizető ügynökség úgy találja, hogy a kérdéses sajt súlya a tárolási periódus alatt csökkent, ez a súlycsökkenés nem jelenti a támogatás csökkenését vagy a biztosíték elvesztését.

(3)  Támogatás kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a szerződéses tárolási időszak megfelel a pályázati eljárást megnyitó vagy a támogatási összeget előre rögzítő végrehajtási rendeletben meghatározott tárolási időszaknak.

(4)  Ha a tárolás során vagy a kitároláskor végrehajtott ellenőrzésekből az derül ki, hogy a termékek hibásak, az érintett mennyiségekre nem fizethető támogatás. A raktári tétel fennmaradó, támogatásra jogosító része nem lehet kevesebb a pályázati eljárást megnyitó, illetve a támogatás összegét előre rögzítő végrehajtási rendeletben előírt minimális mennyiségnél.

Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni, ha a termékek hibás volta miatt valamely tétel egy részét a minimális tárolási időszak lejárta előtt vagy – amennyiben a pályázati eljárást megnyitó, illetve a támogatás összegét előre rögzítő végrehajtási rendelet rendelkezik ilyenről – a kitárolási műveletek első engedélyezett időpontja előtt tárolják ki.

A hibás termékek nem számítandók bele az (1) bekezdésben említett tárolt mennyiségbe.

(5)  A vis maior eseteit kivéve, amennyiben a gazdasági szereplő a teljes tárolt mennyiségre nézve elmulasztja figyelembe venni a tárolási időszak vonatkozásában az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 48. cikkének (2) bekezdésében meghatározott záró időpontot, az érintett szerződéshez kapcsolódó támogatás összegét a kötelességmulasztás minden egyes napja után 10 %-kal csökkenteni kell.

E csökkentés mértéke azonban nem haladhatja meg a támogatás 100 %-át.

(6)  Az érintett szerződéshez kapcsolódóan nem fizethető ki magántárolási támogatás, amennyiben az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 53. cikkének (3) bekezdésében foglalt előírásokat nem tartják be.V. FEJEZET

KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Értesítések

A tagállamok az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet V. címének I. fejezetében foglalt részletes feltételeknek megfelelően értesítik a Bizottságot a jóváhagyott kifizető ügynökségekről és mennyiségekről.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti rendelkezések

A 3427/87/EGK, a 2351/91/EGK, a 720/2008/EK, a 826/2008/EK, az 1130/2009/EK, az 1272/2009/EU és a 807/2010/EU rendelet hatályát veszti.

A 792/2009/EK bizottsági rendelet ( 3 ) helyébe lépő jogi aktusok hatálybalépéséig az 1272/2009/EU rendelet 56. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint a 826/2008/EK rendelet III. mellékletének A. része továbbra is alkalmazandó.

Az 1272/2009/EU rendelet I. mellékletének II. része, IX. részének IV. táblázata, valamint XI. részének h) pontja 2017. június 30-ig továbbra is alkalmazandó.

A 1272/2009/EU rendelet a keretében e rendelet hatálybalépése előtt beérkezett ajánlatok és pályázatok tekintetében továbbra is alkalmazandó.

A 826/2008/EK rendelet a keretében e rendelet hatálybalépése előtt beérkezett ajánlatok és pályázatok tekintetében továbbra is alkalmazandó.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2016. október 1-jétől alkalmazandó. Az állami intervenciós felvásárlás tekintetében az I. melléklet II. része azonban csak 2017. július 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

GABONAFÉLÉK FELVÁSÁRLÁSA

I. RÉSZ

A gabonafélékre vonatkozó támogathatósági kritériumok

1. A 3. cikkben említett követelmények a gabonafélék tekintetében különösen a következők:

a) a gabonaféle színe az adott gabonafajta jellegzetes színe;

b) a gabonafélének nincs a normálistól eltérő szaga, mentes a bármilyen fejlődési szakaszban lévő élő kártevőktől (beleértve az atkákat is);

c) a gabonaféle megfelel a II. részben meghatározott minimális minőségi követelményeknek; valamint

d) a szennyező anyagok szintje, beleértve a radioaktivitási szintet is, nem haladja meg az uniós jogszabályok szerinti legmagasabb megengedett szintet.

2. Az 1.d) pontban említett legmagasabb megengedett szennyező anyag-szintek a következők:

a) a közönséges búza és a durumbúza esetében a 315/93/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) értelmében megengedett szintek, ideértve a Fusarium-toxinok közönséges búzában és durumbúzában megállapítható szintjével kapcsolatos, az 1881/2006/EK bizottsági rendelet ( 5 ) mellékletének 2.4–2.7. pontjában meghatározott követelményeket;

b) az árpa és a kukorica esetében a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 6 ) megállapított szintek.

3. A tagállamok kockázatelemzés alapján ellenőrzik a szennyező anyagok szintjét, ideértve a radioaktivitást is, tekintetbe véve különösen a gazdasági szereplő által nyújtott információkat és annak az előírt szabványok betartásával kapcsolatos kötelezettségvállalásait, különös figyelmet fordítva az elemzések eredményeire.

Ezenkívül azokban az esetekben, amikor az elemzések azt mutatják, hogy a közönséges búza meghatározott tételének Zeleny-féle szedimentációs értéke 22 és 30 között van, ahhoz, hogy ez a búza épnek, megfelelőnek és kereskedelmi minőségűnek legyen tekinthető, az abból nyert tésztának nem ragadósnak és gépi feldolgozásra alkalmasnak kell bizonyulnia.

II. RÉSZ

Az I. részben említett minimális minőségi követelmények 

Durumbúza

Közönséges búza

Árpa

Kukorica

A.  Maximális nedvességtartalom

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  A kifogástalan minőségű alapgabonán kívüli anyagok maximális százalékos aránya:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Tört szemek

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Szemszennyeződések

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.  Foltos szemektől eltérő szennyeződés

5 %

7 %

12 %

5 %

a)  zsugorodott szemek

X

X

X

n. a.

b)  más gabonaféle

3 %

X

5 %

X

c)  kártevők által károsított szemek

X

X

X

X

d)  elszíneződött csírájú szemek

X

X

n. a.

n. a.

e)  szárítás során túlhevített szemek

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.  Foltos szemek

3,5 %

n. a.

n. a.

n. a.

3.  Csírázott szemek

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Különféle szennyeződések

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

ebből:

 

 

 

 

a)  idegen magvak:

 

 

 

 

—  káros

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  egyéb

X

X

X

X

b)  károsodott szemek:

 

 

 

 

—  spontán hőtermelődés vagy szárítás közbeni túlhevítés folytán károsodott szemek

0,05 %

0,05 %

X

X

—  fuzáriumos szemek

1,5 %

X

X

X

—  egyéb

X

X

X

X

c)  idegen anyag

X

X

X

X

d)  pelyva (kukorica esetében csutkadarabok)

X

X

X

X

e)  anyarozs

0,05 %

0,05 %

n. a.

n. a.

f)  üszöggel fertőzött szemek

X

X

n. a.

n. a.

g)  állati eredetű szennyeződések

X

X

X

X

C.  Lisztes – akár csak részben nem üveges – szemek maximális százalékos aránya

27 %

n. a.

n. a.

n. a.

D.  Minimális fajlagos tömeg (kg/hl)

78

73

62

n. a.

E.  Minimális fehérjetartalom (2)

11,5 %

11,0 %

n. a.

n. a.

F.  Hagberg-féle esésszám (másodpercben)

220

220

n. a.

n. a.

G.  Minimális Zeleny-féle szedimentációs érték (ml)

n. a.

22

n. a.

n.a.

(*1)   Ebből a fuzáriumos szemektől eltérő szennyeződés aránya legfeljebb 3 %.

(*2)   A szárazanyag százalékos arányában kifejezve.

„X”:  Olyan előírt elemzés, amelyre külön határérték nem vonatkozik, de az adott tartalom a táblázat 2. és 4. pontjában megállapított határértékbe beleszámít.

„n.a.”:  Nem alkalmazandó, mivel nincs szükség elemzésre.

A kifogástalan minőségű alap-gabonaféléken kívüli anyagok meghatározása az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet I. mellékletének I. részében található.

Az alap-gabonafélék és egyéb gabonafélék károsodott, illetve üszöggel fertőzött szemeit akkor is a „különféle szennyeződések” kategóriába kell sorolni, ha kimutathatók rajtuk más kategóriákba tartozó hibák.
II. MELLÉKLET

RIZS FELVÁSÁRLÁSA

I. RÉSZ

A hántolatlan rizsre vonatkozó támogathatósági kritériumok

1. A 3. cikkben említett követelmények a rizs tekintetében különösen a következők:

a) a hántolatlan rizs szagtalan és élő rovaroktól mentes;

b) a nedvességtartalom nem haladja meg a 14,5 %-ot;

c) feldolgozás utáni hozama legfeljebb öt ponttal alacsonyabb a II. részben felsorolt alaphozamoknál;

d) a különféle szennyeződések, a más fajtájú rizsszemek és az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének A. részében meghatározott szabványos minőségnek meg nem felelő rizsszemek aránya nem haladja meg az e melléklet III. részében rizsfajtánként meghatározott legmagasabb százalékos arányokat;

e) a radioaktivitási szint nem haladja meg az uniós jogszabályok szerinti legmagasabb megengedett szintet.

2. E melléklet alkalmazásában a „különféle szennyeződések” a rizstől eltérő idegen anyagok összességét jelenti.

II. RÉSZ

A feldolgozás utáni hozamra vonatkozó kritériumok

Feldolgozás utáni alaphozamA fajta megnevezése

Egészszemhozam (%)

Teljes hozam (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Meg nem nevezett fajták

64

72

III. RÉSZ

Maximális százalékos arányokSzemhiba

Kerek szemű rizs

1006 10 92 KN-kód

Közepes szemű rizs és hosszú szemű A rizs

1006 10 94 és 1006 10 96 KN-kód

Hosszú szemű B rizs

1006 10 98 KN-kód

Fakó szemek

6

4

4

Pirosbarázdás szemek

10

5

5

Pettyes és foltos szemek

4

2,75

2,75

Borostyánszínű szemek

1

0,50

0,50

Sárga szemek

0,175

0,175

0,175

Különféle szennyeződések

1

1

1

Más rizsfajtákból való szemek

5

5

5
III. MELLÉKLET

MARHAHÚS FELVÁSÁRLÁSA

I. RÉSZ

A marhahúsra vonatkozó támogathatósági kritériumok

1. Azok az e melléklet II. részében felsorolt, friss vagy hűtött hasított testek, hasított féltestek és negyedekbe vágott hasított testek (0201 KN-kód) vásárolhatók fel, amelyek az 1308/2013/EU rendelet IV. mellékletének A. részében meghatározott alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak:

a) nem ivartalanított, legalább 12 hónapos, de 24 hónaposnál fiatalabb hímivarú állatok húsa (A kategória);

b) ivartalanított, legalább 12 hónapos hímivarú állatok húsa (C kategória).

c) legalább 8 hónapos, de 12 hónaposnál fiatalabb hímivarú állatok húsa (Z kategória).

2. Az 1. pontban említett termékek kizárólag a következő feltételek teljesülése esetén vásárolhatók fel:

a) az állatok levágására a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően ( 7 ) került sor;

b) a termékek minősítése, előkészítése és azonosítása az 1249/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelően ( 8 ) történt;

c) a termékek címkézésére az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően ( 9 ) került sor;

d) a termékek olyan állatokból származnak, amelyeket legalább kettő, de legfeljebb hat nappal korábban vágtak le.

II. RÉSZ

A termékek osztályozása

E rész alkalmazásában a Z kategória csak az I. rész 1.c) pontjában leírt hímivarú állatokra vonatkozik.BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třídaO2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
IV. MELLÉKLET

VAJ FELVÁSÁRLÁSA

I. RÉSZ

A vajra vonatkozó támogathatósági kritériumok

1. A kifizető ügynökség kizárólag olyan vajat vásárolhat fel, amely megfelel az 1308/2013/EU rendelet 11. cikkének d) pontjában, az e melléklet e részének 2–6. pontjában, valamint az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet IV. mellékletének II. részében foglaltaknak.

2. A kifizető ügynökség az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 4. cikkében említett módszerek alkalmazásával olyan mintákon ellenőrzi a vaj minőségét, amelyeket a szóban forgó végrehajtási rendelet IV. mellékletének I. részében meghatározott szabályok szerint vett. Ugyanakkor a kifizető ügynökségek a Bizottság írásos hozzájárulásával saját felügyeletük mellett működő önellenőrző rendszert is létrehozhatnak egyes minőségi követelményekre és egyes jóváhagyott vállalkozásokra vonatkozóan.

3. A vaj radioaktivitási szintjei nem haladhatják meg az uniós jogszabályok értelmében megengedett maximális szinteket, és csak akkor kell ellenőrizni őket, ha ezt a helyzet megköveteli.

4. A vajat az azt a napot megelőző 31 nap során kell előállítani, amelyen a kifizető ügynökség megkapja a rögzített áron történő eladásra vonatkozó ajánlatot, vagy pályázat esetében a pályázati részidőszak utolsó napját megelőző 31 nap során.

5. Amennyiben a vajra vonatkozó intervenciós ajánlatot vagy pályázatot nem a termelés helye szerinti tagállamban nyújtják be, a felvásárlást a termelés helye szerinti tagállam illetékes szerve által kiadott tanúsítvány benyújtásához kell kötni.

A tanúsítványt legkésőbb 35 nappal az ajánlat kézhezvétele, illetve a pályázati eljárás záró időpontja után be kell mutatni a felvásárló tagállam illetékes szervének; a tanúsítványnak tartalmaznia kell az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet IV. melléklete II. része 2. pontjának a), b) és c) alpontjában említett információkat, valamint annak megerősítését, hogy a vajat az 1308/2013/EU rendelet 11. cikke d) pontjának megfelelően valamely jóváhagyott uniós vállalkozás közvetlenül és kizárólag pasztőrözött tejszínből készítette.

6. Ha a termelés helye szerinti tagállam elvégezte a 2. pontban említett ellenőrzéseket, az 5. pont szerinti tanúsítványnak tartalmaznia kell ezen ellenőrzések eredményeit is, valamint annak megerősítését, hogy az érintett termék az 1308/2013/EU rendelet 11. cikkének d) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő vaj. Ebben az esetben a csomagolást a termelés helye szerinti tagállam illetékes szerve által kibocsátott számozott címkével kell lezárni. A címke számát fel kell tüntetni a tanúsítványon.

▼M1

II. RÉSZ

Az összetételre vonatkozó követelmények és a minőségi jellemzők

A vaj szilárd, főként „víz a zsírban” típusú emulzió, amely összetételét és minőségét illetően a következő jellemzőkkel rendelkezik:Paraméterek

tartalmi és minőségi jellemzők

Zsírtartalom

legalább 82 %

Víztartalom

legfeljebb 16 %

Zsírmentes szárazanyag

legfeljebb 2 %

Zsírsavtartalom

maximum 1,2 mmol/100 g zsír

Peroxidszám

maximum 0,3 meq oxigén/1 000 g zsír

Nem tejzsír

nem mutatható ki triglicerid-analízissel

Érzékszervi tulajdonságok

ötből legalább négy pont külsőre, zamatra és állagra

▼B

III. RÉSZ

Az 1308/2013/EU rendelet 11. cikkének d) pontjában említett vállalkozások jóváhagyására vonatkozó kritériumok

1. Az 1308/2013/EU rendelet 11. cikkének d) pontjában említett vállalkozások csak akkor hagyhatók jóvá, ha:

a) jóváhagyásuk a 853/2004/EK rendelet 4. cikkével összhangban történik, és rendelkeznek a megfelelő műszaki felszereltséggel;

b) vállalják, hogy az egyes tagállamok illetékes szerve által meghatározott formában állandó nyilvántartást vezetnek, amelyben szerepeltetik a nyersanyagok szállítóját és származási helyét, a kapott vaj mennyiségeit, valamint az állami intervencióra szánt minden egyes gyártási tétel csomagolását, azonosítóját és kilépési dátumát;

c) hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk termelt, intervenciós felvásárlásra felkínálni tervezett vajat hivatalos szakmai ellenőrzésnek vessék alá;

d) vállalják, hogy legalább két munkanappal előre tájékoztatják az illetékes szervet arról a szándékukról, hogy állami intervencióra termeljenek vajat; a tagállam azonban az említettnél rövidebb határidőt is megállapíthat.

2. Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében az illetékes szervek előzetesen be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket is végeznek az érintett vállalkozások intervenciós célú vajtermelésének programja alapján.

Az illetékes szervek elvégzik legalább a következőket:

a) 28 napos intervenciós termelési időszakonként egy ellenőrzés, valamint évente legalább egy ellenőrzés az 1.b) pontban említett nyilvántartás megvizsgálása céljából;

b) az intervenciós célra termelt vaj esetében évente egy ellenőrzés az 1. pontban említett egyéb jóváhagyási feltételeknek való megfelelés igazolására.

3. A jóváhagyást vissza kell vonni, ha az 1.a) pontban rögzített feltételek már nem teljesülnek. A jóváhagyást legalább hat hónap elteltével, alapos vizsgálatot követően az érintett vállalkozás kérésére ismét meg lehet adni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamely vállalkozás az 1.b), 1.c) és 1.d) pontban említett kötelezettségvállalásai közül valamelyiknek nem tesz eleget, a vis maior eseteit kivéve a jóváhagyást a szabálytalanság súlyosságától függően 1 és 12 hónap közötti időszakra fel kell függeszteni.

A tagállam nem alkalmazza a felfüggesztést, ha megállapítást nyer, hogy a szabálytalanságot nem szándékosan követték el vagy nem súlyos gondatlanság eredménye, és az a 2. pontban foglalt ellenőrzések hatékonysága szempontjából nem jelentős.

4. A 2. és a 3. pont értelmében végrehajtott ellenőrzésekről jelentés készül, amelyben ismertetni kell:

a) az ellenőrzés dátumát;

b) annak időtartamát;

c) az elvégzett műveleteket.

A jelentést a felelős felügyelő írja alá.
V. MELLÉKLET

SOVÁNY TEJPOR FELVÁSÁRLÁSA

I. RÉSZ

A sovány tejporra vonatkozó támogathatósági kritériumok

1. A kifizető ügynökség kizárólag olyan sovány tejport vásárolhat fel, amely megfelel az 1308/2013/EU rendelet 11. cikkének e) pontjában, az e melléklet e részének 2–6. pontjában, valamint az (EU) 2016/1240 rendelet V. mellékletének II. részében foglaltaknak.

2. A kifizető ügynökség az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 4. cikkében említett módszerek alkalmazásával olyan mintákon ellenőrzi a sovány tejpor minőségét, amelyeket a szóban forgó végrehajtási rendelet V. mellékletének I. részében meghatározott szabályok szerint vett. Az ellenőrzéseknek igazolniuk kell, hogy a sovány tejpor – a 2001/114/EK tanácsi irányelv I. mellékletének 4.b) pontjában említett, fehérjetartalom-beállításhoz használt engedélyezett nyersanyagok kivételével ( 10 ) – nem tartalmaz semmilyen egyéb terméket, különös tekintettel az e melléklet II. részében meghatározott íróra és savóra.

A fehérjetartalom-beállítást – adott esetben – a folyékony fázisban kell elvégezni. A fehérjetartalom-beállításhoz használt anyagoknak az Unióból kell származniuk.

Ugyanakkor a kifizető ügynökségek a Bizottság írásos hozzájárulásával saját felügyeletük mellett működő önellenőrző rendszert is létrehozhatnak egyes minőségi követelményekre és egyes jóváhagyott vállalkozásokra vonatkozóan.

3. A sovány tejpor radioaktivitási szintjei nem haladhatják meg az uniós jogszabályok értelmében megengedett maximális szinteket, és csak akkor kell ellenőrizni őket, ha ezt a helyzet megköveteli.

4. A sovány tejport az azt a napot megelőző 31 nap során kell előállítani, amelyen a kifizető ügynökség megkapja a rögzített áron történő eladásra vonatkozó ajánlatot, vagy pályázat esetében a pályázati részidőszak utolsó napját megelőző 31 nap során. Ha a sovány tejport olyan silóban tárolják, amely egy nap termelését meghaladó mennyiséget tartalmaz, a sovány tejport az azt a hetet megelőző három hét során kell előállítani, amelyen a rögzített áron történő eladásra vonatkozó ajánlat beérkezik, vagy pályázat esetében a pályázati részidőszak utolsó napját megelőző négy hét során.

5. Amennyiben a sovány tejporra vonatkozó intervenciós ajánlatot vagy pályázatot nem a termelés helye szerinti tagállamban nyújtják be, a felvásárlást a termelés helye szerinti tagállam illetékes szerve által kiadott tanúsítvány benyújtásához kell kötni.

A tanúsítványt legkésőbb 35 nappal az ajánlat kézhezvétele, illetve a pályázati eljárás záró időpontja után be kell mutatni a felvásárló tagállam illetékes szervének; a tanúsítványnak tartalmaznia kell az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet V. melléklete II. része 2, pontjának a), b) és c) alpontjában említett információkat, valamint annak megerősítését, hogy a sovány tejport az 1308/2013/EU rendelet 11. cikke e) pontjának megfelelően valamely jóváhagyott uniós vállalkozás tejből készítette, valamint hogy az esetleges fehérjetartalom-beállítást a folyékony fázisban végezték el.

6. Ha a termelés helye szerinti tagállam elvégezte a 2. pontban említett ellenőrzéseket, az 5. pont szerinti tanúsítványnak tartalmaznia kell ezen ellenőrzések eredményeit is, valamint annak megerősítését, hogy az érintett termék az 1308/2013/EU rendelet 11. cikkének e) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő sovány tejpor. Ebben az esetben az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 21. cikkének (2) bekezdésében említett zsákokat a termelés helye szerinti tagállam illetékes szerve által kibocsátott számozott címkével kell lezárni. A címke számát fel kell tüntetni a tanúsítványon.

▼M1

II. RÉSZ

Az összetételre vonatkozó követelmények és a minőségi jellemzőkParaméterek

Tartalmi és minőségi jellemzők

Fehérjetartalom

legalább 34,0 % a zsírmentes szárazanyagban

Zsírtartalom

legfeljebb 1,00 %

Víztartalom

legfeljebb 3,5 %

Titrálható savasság tizednormál nátriumhidroxid-oldat milliliterében megadva

legfeljebb 19,5 ml

Laktátok

legfeljebb 150 mg/100 g

Foszfatázvizsgálat

negatív, vagyis a foszfatázos aktivitás literenként legfeljebb 350 mU a tejporból készített tejben

Oldhatósági index

legfeljebb 0,5 ml (24 °C)

Égettszemcse-index

legfeljebb 15,0 mg, azaz legalább B korong

Mikroorganizmusok

legfeljebb 40 000 CFU per gramm

Író kimutatása (1)

nincs (2)

Oltós savó kimutatása (3)

nincs

Savanyú savó kimutatása (3)

nincs (4) vagy legfeljebb 150 mg/100 g (5)

Íz és szag

tiszta

Megjelenés

fehér vagy enyhén sárgás szín, szennyeződésektől és elszíneződött részecskéktől mentes

(1)    „Író”: a vaj előállítása során a tejszín kiköpülése és a szilárd zsír leválasztása után nyert melléktermék.

(2)   Az író hiánya vagy a termelőüzemben hetente legalább egyszer elvégzett, előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéssel állapítható meg, vagy pedig a végtermék laboratóriumi elemzésével, amely legfeljebb 69,31 mg foszfatidil-etanolamin-dipalmitoilt (PEDP) mutathat ki 100 g termékben.

(3)    „Savó”: a sajt, illetve a kazein előállítása során savak, tejoltó és/vagy fiziko-kémiai eljárások hatására nyert melléktermék.

(4)   Helyszíni vizsgálatok elvégzése esetén.

(5)   Az ISO 8069 szabvány alkalmazása esetén.

▼B

III. RÉSZ

Az 1308/2013/EU rendelet 11. cikkének e) pontjában említett vállalkozások jóváhagyására vonatkozó kritériumok

1. Az 1308/2013/EU rendelet 11. cikkének e) pontjában említett vállalkozások csak akkor hagyhatók jóvá, ha:

a) jóváhagyásuk a 853/2004/EK rendelet 4. cikkével összhangban történik, és rendelkeznek a megfelelő műszaki felszereltséggel;

b) vállalják, hogy az egyes tagállamok illetékes szerve által meghatározott formában állandó nyilvántartást vezetnek, amelyben szerepeltetik a nyersanyagok szállítóját és származási helyét, a kapott sovány tejpor, író és savó mennyiségeit, valamint az állami intervencióra szánt minden egyes gyártási tétel csomagolását, azonosítóját és kilépési dátumát;

c) hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk termelt, intervenciós felvásárlásra felkínálni tervezett sovány tejport hivatalos szakmai ellenőrzésnek vessék alá;

d) vállalják, hogy legalább két munkanappal előre tájékoztatják az illetékes szervet arról a szándékukról, hogy állami intervencióra termeljenek sovány tejport; a tagállam azonban az említettnél rövidebb határidőt is megállapíthat.

2. Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében az illetékes szervek előzetesen be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket is végeznek az érintett vállalkozások intervenciós célú soványtejpor-termelési programja alapján.

Az illetékes szervek elvégzik legalább a következőket:

a) 28 napos intervenciós termelési időszakonként egy ellenőrzés, valamint évente legalább egy ellenőrzés az 1.b) pontban említett nyilvántartás megvizsgálása céljából;

b) az intervenciós célra termelt sovány tejpor esetében évente egy ellenőrzés az 1. pontban említett egyéb jóváhagyási feltételeknek való megfelelés igazolására.

3. A jóváhagyást vissza kell vonni, ha az 1.a) pontban rögzített feltételek már nem teljesülnek. A jóváhagyást legalább hat hónap elteltével, alapos vizsgálatot követően az érintett vállalkozás kérésére ismét meg lehet adni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamely vállalkozás az 1.b), 1.c) és 1.d) pontban említett kötelezettségvállalásai közül valamelyiknek nem tesz eleget, a vis maior eseteit kivéve a jóváhagyást a szabálytalanság súlyosságától függően 1 és 12 hónap közötti időszakra fel kell függeszteni.

A tagállam nem alkalmazza a felfüggesztést, ha megállapítást nyer, hogy a szabálytalanságot nem szándékosan követték el vagy nem súlyos gondatlanság eredménye, és az a 2. pontban foglalt ellenőrzések hatékonysága szempontjából nem jelentős.

4. A 2. és a 3. pont értelmében végrehajtott ellenőrzésekről jelentés készül, amelyben ismertetni kell:

a) az ellenőrzés dátumát;

b) annak időtartamát;

c) az elvégzett műveleteket.

A jelentést a felelős felügyelő írja alá.
VI. MELLÉKLET

A MAGÁNTÁROLÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

A magántárolási támogatásra jogosító termékek radioaktivitási szintjei nem haladhatják meg az uniós jogszabályokban adott esetben előírt legnagyobb megengedett szinteket. A termék radioaktív szennyezettségének szintje csak akkor ellenőrizendő, ha a helyzet ezt megköveteli, és az ellenőrzésnek a szükséges időszakra kell korlátozódnia.

I.    Cukor

A pályázat vagy kérelem tárgyát képező cukor:

a) fehér kristálycukor ömlesztve vagy legalább 800 kg-os nagy zsákokban, amelyeken feltüntetik a nettó tömeget;

b) nedvességtartalma legfeljebb 0,06 %.

A 2016/2017-es cukorpiaci gazdasági év végéig a cukornak (a kivont és az átvitt fehér cukor kivételével) a pályázat vagy a kérelem benyújtása szerinti gazdasági év valamely kvótájának keretében előállítottnak kell lennie.

II.    Lenrost

Támogatás kizárólag olyan, a rostok és a szár fás részeinek teljes különválasztásával nyert hosszú lenrostok tárolásához nyújtható, amelyek a tilolást követően átlagosan legalább 50 cm hosszúak, és párhuzamos fonatokba vannak rendezve kötegek, lapok, illetve szalagok formájában; e rostok esetében támogatási kérelem vagy pályázat minimálisan 2 000 kg mennyiségre nyújtható be.

A hosszú lenrostok tárolása bálákban történik, melyeken adott esetben kód formájában fel lehet tüntetni a következőket:

a) az előállító üzem és az előállítás szerinti tagállam azonosító száma;

b) a betárolás dátuma;

c) a nettó tömeg.

III.    Hús

Támogatás csak a következők tekintetében nyújtható:

a) az 1249/2008/EK bizottsági rendeletben ( 11 ) előírt, a hasított testek minősítésére szolgáló uniós osztályozási rendszernek megfelelően besorolt és az említett rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerint azonosított marhahús;

b) a 12 hónaposnál fiatalabb bárányok hasított teste és annak részei;

c) olyan állatokból származó hús, amelyeket legfeljebb 10 nappal a betárolás előtt vágtak le és az azt megelőző utolsó három (marhahús esetében), illetve utolsó két hónapban (sertés-, juh- és kecskehús esetében) az Unióban neveltek. A két hónaposnál fiatalabb korban levágott malacok esetében a húsnak olyan állatból kell származnia, amelyet születése óta az Unióban neveltek;

d) az állatok levágására a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően került sor;

e) olyan állatokból származó hús, amelyeknek nincs olyan tulajdonságuk, amely tárolásra vagy az azt követő felhasználásra alkalmatlanná tenné őket;

f) olyan állatokból származó hús, amelyek levágására nem szükséghelyzeti intézkedések következtében került sor;

g) friss hús, amely fagyasztott állapotban kerül betárolásra.

IV.    Vaj

Támogatás kizárólag olyan vaj tekintetében nyújtható, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a) tejzsírtartalma minimum 80 tömegszázalék, zsírmentes tejszárazanyag-tartalma maximum 2 tömegszázalék, és víztartalma maximum 16 tömegszázalék;

b) előállítására a kérelem vagy a pályázat benyújtásának napját megelőző 60 nap folyamán került sor.

A vaj csomagolásán fel kell tüntetni a nettó tömeget. Ezen kívül a vaj csomagolásának meg kell felelnie az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet IV. mellékletének II. részében foglalt csomagolási előírásoknak, kivéve az „édes tejszín” szavak kötelező feltüntetését, amennyiben a vaj pH értéke 6,2-es vagy magasabb.

A származásra vonatkozó követelménynek való megfelelés igazolható az arra vonatkozó bizonyítékokkal, hogy a vaj termelése az e rendelet IV. melléklete III. részének 1.a), 1.b) és 1.c) pontja szerint jóváhagyott vállalkozásnál történt, illetve bármely más, a termelés helye szerinti tagállam illetékes hatósága által kiadott megfelelő igazolással, amely tanúsítja a szóban forgó követelmény teljesülését.

Amennyiben a vajat nem abban a tagállamban állították elő, mint ahol a tárolási szerződés megkötésére sor kerül, a termelés helye szerinti tagállam a szerződés megkötésének helye szerinti tagállam kérésére köteles minden segítséget megadni a termék származásának ellenőrzéséhez.

V.    Sajt

Támogatás kizárólag olyan, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott sajt tárolásához nyújtható, amely a tárolási szerződés kezdetének napjáig elérte az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 12 ) 7. cikkében említett termékleírásban az adott sajtra – a szerződéses tárolási időszakot követően forgalmazott formájában – előírt érlelési időszaknak megfelelő minimális kort, melyhez az előírt minimális érlelési időszakon túl hozzá kell adni azt az érlelési időszakot, amely alatt a sajt értéke növekedik.

Ha az 1151/2012/EU rendelet 7. cikkében említett termékleírás nem ír elő minimális érlelési időszakot, a sajtnak a tárolási szerződés kezdőnapjáig el kell érnie egy olyan minimális kort, amely megfelel valamely, a sajt értékének növekedéséhez hozzájáruló érlelési időszaknak.

A sajtnak ezen túlmenően eleget kell tennie a következő követelményeknek:

a) a gyártó vállalkozást, valamint a gyártás időpontját a sajtokon letörölhetetlen felirat jelzi, esetleg kódolva;

b) a sajtot egész sajtként tárolják a termelés helye szerinti tagállamban, ahol az 1151/2012/EU rendelet értelmében jogosult viselni az OEM-et vagy OFJ-t; valamint

c) a sajt nem képezte korábbi tárolási szerződés tárgyát.

A raktárkezelő köteles nyilvántartást vezetni, amelybe a betárolás napján bejegyzi a harmadik bekezdés a) pontjában említett adatokat.

VI.    Sovány tejpor

Támogatás kizárólag olyan sovány tejpor tekintetében nyújtható, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a) legfeljebb 1,5 % zsírt és 5 % vizet tartalmaz, zsírmentes szárazanyagának fehérjetartalma pedig legalább 34 %;

b) előállítására a kérelem vagy pályázat benyújtásának napját megelőző 60 nap folyamán került sor;

c) tárolása 25 kg nettó tömegű zsákokban vagy legfeljebb 1 500 kg-os („big bag” típusú) nagy zsákokban történik.

A zsákokon fel kell tüntetni a nettó tömeget. Ezen kívül a sovány tejpornak meg kell felelnie az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet V. melléklete II. része 2. és 3. pontjában foglalt szállítási és csomagolási előírásoknak, kivéve a „porlasztásos sovány tejpor” szavak kötelező feltüntetését a zsákokon.

A származásra vonatkozó követelménynek való megfelelés igazolható az arra vonatkozó bizonyítékokkal, hogy a sovány tejpor termelése az e rendelet V. melléklete III. részének 1.a), 1.b) és 1.c) pontja szerint jóváhagyott vállalkozásnál történt, illetve bármely más, a termelés helye szerinti tagállam illetékes hatósága által kiadott megfelelő igazolással, amely tanúsítja a szóban forgó követelmény teljesülését.

Amennyiben a sovány tejport nem abban a tagállamban állították elő, mint ahol a tárolási szerződés megkötésére sor kerül, a termelés helye szerinti tagállam a szerződés megkötésének helye szerinti tagállam kérésére köteles minden segítséget megadni a termék származásának ellenőrzéséhez.
VII. MELLÉKLET

AZ OLÍVAOLAJ-ÁGAZATBAN MAGÁNTÁROLÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT PÁLYÁZATOT VAGY KÉRELMET BENYÚJTÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Az olívaolaj-ágazati gazdasági szereplők az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak:

a) az érintett tagállam hatályos nemzeti jogszabályai alapján elismert termelői szervezet vagy termelői szervezetekből álló társulás;

b) az érintett tagállam által megállapított követelményeknek megfelelő olívaolaj-sajtoló üzem;

c) az érintett tagállam által megállapított követelményeknek megfelelő olívaolaj-csomagoló üzem.

[Ha valamely olívaolaj-ágazati gazdasági szereplő elmulasztja az e rendeletben vagy az 1305/2013/EU ( 13 ), az 1307/2013/EU ( 14 ) vagy az 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben előírt kötelezettségeinek teljesítését, nem nyújthat be magántárolási támogatás iránti pályázatot vagy kérelmet az attól az időponttól számított tizenkét hónapon belül, amikor az előírások szóban forgó megsértésének okait orvosolta.

Ez az intézkedés nem alkalmazható az 1306/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésének a) és d) pontjában említett esetekben, illetve amennyiben a mulasztás kisebb súlyú.( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

( 2 ) A Bizottság 2016. május 18-i (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap 71. oldalát).

( 3 ) A Bizottság 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK rendelete a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 228., 2009.9.1., 3. o.).

( 4 ) A Tanács 1993. február 8-i 315/93/EGK rendelete az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1. o.).

( 5 ) A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.)

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról (HL L 140., 2002.5.30., 10. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 206. o.).

( 8 ) A Bizottság 2008. december 10-i 1249/2008/EK rendelete a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 337., 2008.12.16., 3. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).

( 10 ) A Tanács 2001. december 20-i 2001/114/EK irányelve egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről (HL L 15., 2002.1.17., 19. o.).

( 11 ) A Bizottság 2008. december 10-i 1249/2008/EK rendelete a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 337., 2008.12.16., 3. o.).

( 12 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. november 21-i 1151/2012/EU rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

( 13 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

( 14 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).