02015R2450 — HU — 07.06.2020 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2450 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 2.)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 347, 2015.12.31., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1868 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. október 20.)

  L 286

35

21.10.2016

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2189 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. november 24.)

  L 310

3

25.11.2017

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1844 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. november 23.)

  L 299

5

26.11.2018

►M4

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2103 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. november 27.)

  L 318

13

10.12.2019

 M5

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/657 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. május 15.)

  L 155

1

18.5.2020
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2450 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 2.)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FELÜGYELETI JELENTÉSTÉTELI KÖVETELMÉNYEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a rendszeres felügyeleti jelentéstételre vonatkozó végrehajtás-technikai standardokat határoz meg a 2009/138/EK irányelv 35. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint az egyedi biztosítók vagy viszontbiztosítók számára, a 2009/138/EK irányelv 244. cikkének (2) bekezdése és 245. cikkének (2) bekezdése szerint a csoportok számára az adatszolgáltatási táblák felügyeleti hatóságoknak történő benyújtásáról.

2. cikk

A felügyeleti jelentéstétel formai követelményei

A biztosítók és viszontbiztosítók, részesedő biztosítók és viszontbiztosítók, biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok az e rendeletben említett információkat a felügyeleti hatóságok, illetve a csoportfelügyeleti hatóság által meghatározott fájlformátumban és az előírt szerkezetben nyújtják be, a következő előírásoknak megfelelően:

a) 

a „monetáris” típusú adatokat tizedesjegyek nélküli egységekben kell kifejezni, az S.06.02, S.08.01, S.08.02 és S.11.01 táblák kivételével, amelyeket két tizedesjegy pontosságú egységekben kell kifejezni;

b) 

a „százalék” típusú adatokat négy tizedesjegy pontosságú egységekben kell kifejezni;

c) 

az „egész szám” típusú adatokat tizedesjegy nélküli egységekben kell kifejezni;

▼M3

d) 

minden adatpontot pozitív értékként kell kifejezni, a következő esetek kivételével:

i. 

a tétel természetes mennyisége tekintetében ellentétes jellegűek;

ii. 

az adatpont jellege lehetővé teszi pozitív és negatív értékek jelentését is;

iii. 

a mellékletekben meghatározott, vonatkozó kitöltési előírások eltérő jelentéstételi formátumot írnak elő.

▼B

3. cikk

Pénznem

(1)  E rendelet alkalmazásában – a felügyeleti hatóság eltérő rendelkezése hiányában – a „jelentés pénzneme”:

a) 

egyedi adatszolgáltatás esetében a biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi beszámolóinak elkészítéséhez használt pénznem;

b) 

csoportszintű adatszolgáltatás esetén a konszolidált pénzügyi beszámolók elkészítéséhez használt pénznem.

(2)  A „monetáris” típusú adatokat a jelentés pénznemében kell megadni, amelyhez bármely egyéb pénznemet át kell konvertálni a jelentés pénznemére, amennyiben ez a rendelet másképp nem rendelkezik.

(3)  A jelentés pénznemétől eltérő pénznemben denominált eszköz vagy kötelezettség értékének kifejezésekor az értéket úgy kell a jelentés pénznemére átkonvertálni, hogy a konvertálás olyan utolsó napi záróárfolyamon történjen, amely árfolyamadat az adott eszköz vagy kötelezettség vonatkozásában a jelentési időszakban rendelkezésre áll.

(4)  Bármely bevétel vagy kiadás összegének kifejezésekor az értéket a számviteli célokra alkalmazott módszerrel kell a jelentés pénznemére konvertálni.

▼M3

(4a)  A jelentés pénznemétől eltérő pénznemben denominált múltbeli adatok értékeinek kifejezésekor az előző jelentési időszakokra vonatkozó ilyen értékeket át kell konvertálni a jelentés pénznemére a jelentési időszak azon utolsó napi záróárfolyama alapján, amely esetében az átváltási árfolyam rendelkezésre áll.

▼B

(5)  A jelentés pénznemére való konvertálásnál – a felügyeleti hatóság eltérő rendelkezése hiányában – ugyanazon forrásból származó átváltási árfolyamot kell alkalmazni, mint a biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi beszámolójánál egyedi adatszolgáltatás esetében, vagy a konszolidált pénzügyi beszámolónál csoportszintű adatszolgáltatás esetében.

4. cikk

Az adatok ismételt benyújtása

A biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak az e rendelet szerinti táblák használatával megadott információkat a lehető leghamarabb ismételten be kell nyújtaniuk, ha a felügyeleti hatóságoknak vagy a csoportfelügyeleti hatóságnak történt legutóbbi adatszolgáltatás óta az eredetileg megadott információkban lényeges változás következett be ugyanazon jelentési időszakra vonatkozóan.II. FEJEZET

EGYEDI BIZTOSÍTÓK ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁI

5. cikk

Az egyedi biztosítók nyitó adatait tartalmazó adatszolgáltatási táblák

A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 314. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett információkat a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

a jelentés tartalma az I. melléklet S.01.01.03 táblája szerint, a II. melléklet S.01.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.01.02.01 táblája szerinti, a biztosítóra vonatkozó alapvető információk és a jelentés tartalma általánosságban, a II. melléklet S.01.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.01.03.01 táblája szerinti, az elkülönített alapokra és az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó alapvető információk, a II. melléklet S.01.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.02.01.02 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékelés alkalmazásával meghatározott mérleginformációk, az e rendelet II. mellékletének S.02.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.23.01.01 táblája szerinti, a szavatoló tőkére vonatkozó információk, a II. melléklet S.23.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

ha a biztosító a standard formulát használja a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.01.01 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

ha a biztosító a standard formulát és részleges belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.01.02 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h) 

ha a biztosító teljes belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.03.01 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

ha a biztosítók és viszontbiztosítók csak életbiztosítási vagy csak nem-életbiztosítási, illetve viszontbiztosítási tevékenységet végeznek, az I. melléklet S.28.01.01 táblája szerinti, minimális tőkeszükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.28.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

j) 

ha a biztosítók életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végeznek, az I. melléklet S.28.02.01 táblája szerinti, minimális tőkeszükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.28.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

6. cikk

Egyedi biztosítók negyedéves adatszolgáltatási táblái

(1)  A biztosítók és viszontbiztosítók – ha az adatszolgáltatás alkalmazási köre vagy gyakorisága a 2009/138/EK irányelv 35. cikke (6) bekezdése alapján nem korlátozott – negyedévenként benyújtják az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információt, a következő táblák felhasználásával:

a) 

az I. melléklet S.01.01.02 táblája szerint a jelentés tartalma, a II. melléklet S.01.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.01.02.01 táblája szerinti, a biztosítóra vonatkozó alapvető információk és a jelentés tartalma általánosságban, a II. melléklet S.01.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.02.01.02 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékelés alkalmazásával meghatározott mérleginformációk, az e rendelet II. mellékletének S.02.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.05.01.02 táblája szerinti, a biztosítási díjakra, kárigényekre és ráfordításokra vonatkozó információk, a vállalkozás pénzügyi beszámolóiban alkalmazott értékelési és megjelenítési elvek alkalmazásával, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.05.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.06.02.01 táblája szerint az eszközök tételes felsorolása, a II. melléklet S.06.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, és az V. mellékletben megállapított és a VI. mellékletben meghatározott kiegészítő azonosító kódok (CIC-kódok) használatával;

f) 

ha a biztosító által kollektív befektetési formában tartott eszközeinek aránya meghaladja az összes befektetés 30 %-át, az I. melléklet S.06.03.01 táblája szerinti, a vállalkozás által kollektív befektetési formában tartott összes eszközre vonatkozó információk az áttekintés elve alapján, a II. melléklet S.06.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

az I. melléklet S.08.01.01 táblája szerint a származtatott termékek nyitott pozícióinak tételes felsorolása, a II. melléklet S.08.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, és az V. mellékletben megállapított és a VI. mellékletben meghatározott CIC-kódok használatával;

h) 

az I. melléklet S.08.02.01 táblája szerint a jelentési időszak során lezárt származtatott termékek tételes felsorolása, a II. melléklet S.08.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, és az V. mellékletben megállapított és a VI. mellékletben meghatározott CIC-kódok használatával;

i) 

az I. melléklet S.12.01.02 táblája szerinti, az életbiztosításhoz és életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt egészségbiztosításhoz (SLT egészségbiztosítás) kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.12.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

j) 

az I. melléklet S.17.01.02 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.17.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

k) 

az I. melléklet S.23.01.01 táblája szerinti, a szavatoló tőkére vonatkozó információk, a II. melléklet S.23.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

l) 

ha a biztosítók és viszontbiztosítók csak életbiztosítási vagy csak nem-életbiztosítási, illetve viszontbiztosítási tevékenységet végeznek, az I. melléklet S.28.01.01 táblája szerinti, minimális tőkeszükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.28.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

m) 

ha a biztosítók életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végeznek, az I. melléklet S.28.02.01 táblája szerinti, a minimális tőkeszükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.28.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

(2)  Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában a vállalkozás által kollektív befektetési formában tartott eszközöknek az összes befektetéshez viszonyított arányának meghatározása úgy történik, hogy az S.02.01.02. tábla C0010/R0180 mezőjében szereplő értékhez hozzá kell adni a C0010/R0220 mezőben szereplő értékből a kollektív befektetési formában tartott eszközöket, valamint a C0010/R0090 mezőben szereplő értékből a kollektív befektetési formában tartott eszközöket, majd ezt az összeget el kell osztani az S.02.01.02 tábla C0010/R0070 és C0010/R0220 mezőinek az összegével.

7. cikk

Az egyedi biztosítók negyedéves adatszolgáltatása esetében engedélyezett egyszerűsítések

(1)  A 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett információk tekintetében a negyedéves értékelés nagyobb mértékben támaszkodhat becslésekre és becslési módszerekre, mint az éves pénzügyi adatok értékelése. A negyedéves adatszolgáltatáshoz kapcsolódó értékelési eljárások kialakításának biztosítania kell, hogy az általuk eredményezett információ megbízható legyen és megfeleljen a 2009/138/EK irányelv előírásainak, valamint hogy az adatok értelmezése szempontjából releváns összes lényeges információ szerepeljen az adatszolgáltatásban.

(2)  A 6. cikk (1) bekezdésének i) és j) pontjában említett információ benyújtásakor a biztosítók és viszontbiztosítók egyszerűsített módszereket alkalmazhatnak a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítása során.

8. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Alapvető információk és a jelentés tartalma

A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

az I. melléklet S.01.01.01 táblája szerint a jelentés tartalma, a II. melléklet S.01.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.01.02.01 táblája szerinti, a biztosítóra vonatkozó alapvető információk és a jelentés tartalma általánosságban, a II. melléklet S.01.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.01.03.01 táblája szerinti, az elkülönített alapokra és az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó alapvető információk, a II. melléklet S.01.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

9. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Mérleginformációk és egyéb általános információk

A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

az I. melléklet S.02.01.01 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékelés és a vállalkozás pénzügyi beszámolóit követő értékelés alkalmazásával meghatározott mérleginformációk, az e rendelet II. mellékletének S.02.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.02.02.01 táblája szerinti, az eszközökre és kötelezettségekre vonatkozó pénznemenkénti bontású információk, a II. melléklet S.02.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.03.01.01 táblája szerinti, a mérlegen kívüli tételekre vonatkozó általános információk, a II. melléklet S.03.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.03.02.01 táblája szerint a mérlegen kívüli, kapott korlátlan garanciák felsorolása, a II. melléklet S.03.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.03.03.01 táblája szerint a mérlegen kívüli, nyújtott korlátlan garanciák felsorolása, a II. melléklet S.03.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

az I. melléklet S.04.01.01 táblája szerinti, az EGT és nem-EGT országokat is magában foglaló, országonkénti tevékenységre vonatkozó információk a biztosító pénzügyi beszámolóiban alkalmazott értékelési és megjelenítési elvek alkalmazásával, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.04.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

az I. melléklet S.04.02.01 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv I. melléklete A. részében meghatározott 10. üzletágra vonatkozó információk a fuvarozók felelősségbiztosításának kivételével, az e rendelet II. mellékletének S.04.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h) 

az I. melléklet S.05.01.01 táblája szerinti, a biztosítási díjakra, kárigényekre és ráfordításokra vonatkozó információk a vállalkozás pénzügyi beszámolóiban alkalmazott értékelési és megjelenítési elvek alkalmazásával, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.05.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

az I. melléklet S.05.02.01 táblája szerinti, a biztosítási díjakra, kárigényekre és ráfordításokra vonatkozó országonkénti információk a vállalkozás pénzügyi beszámolóiban alkalmazott értékelési és megjelenítési elvek alkalmazásával meghatározva, a II. melléklet S.05.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

10. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi vállalkozások részére– Befektetési információk

A biztosítók és viszontbiztosítók – kivéve, ha a 2009/138/EK irányelv 35. cikkének (7) bekezdése alapján egy konkrét tábla kapcsán mentességet kaptak – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

ha a vállalkozás a 2009/138/EK irányelv 35. cikkének (7) bekezdése alapján mentességet kapott az S.06.02.01 vagy S.08.01.01 táblák szerinti éves adatszolgáltatás alól, az e rendelet I. mellékletének S.06.01.01 táblája szerinti, eszközökre vonatkozó információ, az e rendelet II. mellékletének S.06.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

ha a vállalkozás a 2009/138/EK irányelv 35. cikkének (6) bekezdése alapján mentességet kapott az S.06.02.01 tábla utolsó negyedévhez kapcsolódó benyújtása alól, az e rendelet I. mellékletének S.06.02.01 táblája szerint az eszközök tételes felsorolása, az e rendelet II. mellékletének S.06.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, és az V. mellékletben megállapított és a VI. mellékletben meghatározott CIC-kódok használatával;

c) 

ha a vállalkozás a 2009/138/EK irányelv 35. cikkének (6) bekezdése alapján mentességet kapott az S.06.02.01 tábla utolsó negyedévhez kapcsolódó benyújtása alól, vagy nem nyújtotta be negyedévenként, mivel a biztosító által kollektív befektetési formában tartott eszközök teljes befektetéshez viszonyított aránya az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említettek szerint nem haladja meg a 30 %-ot, az e rendelet I. mellékletének S.06.03.01 táblája szerinti, a biztosító által kollektív befektetési formában tartott összes eszközre vonatkozó, az áttekintés elve szerint összeállított információk, az e rendelet II. mellékletének S.06.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

ha a strukturált termékeknek az V. melléklet meghatározása szerinti 5. és 6. kategóriába sorolt eszközök összegeként meghatározott értéke az S.02.01.01 tábla C0010/R0070 és C0010/R0220 mezőjében megadott összes befektetés több mint 5 %-át teszi ki, az I. melléklet S.07.01.01 táblája szerint a strukturált termékek tételes felsorolása, a II. melléklet S.07.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

ha a vállalkozás a 2009/138/EK irányelv 35. cikkének (6) bekezdése alapján mentességet kapott az S.08.01.01 tábla utolsó negyedévhez kapcsolódó benyújtása alól, az e rendelet I. mellékletének S.08.01.01 táblája szerint a származtatott termékek nyitott pozícióinak tételes felsorolása, az e rendelet II. mellékletének S.08.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, és az V. mellékletben megállapított és a VI. mellékletben meghatározott CIC-kódok használatával;

f) 

ha a vállalkozás a 2009/138/EK irányelv 35. cikkének (6) bekezdése alapján mentességet kapott az S.08.02.01 tábla utolsó negyedévhez kapcsolódó benyújtása alól, az e rendelet I. mellékletének S.08.02.01 táblája szerint a jelentési időszak során lezárt származtatott termékek tételes felsorolása, az e rendelet II. mellékletének S.08.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, és az V. mellékletben megállapított és a VI. mellékletben meghatározott CIC-kódok használatával;

g) 

az I. melléklet S.09.01.01 táblája szerinti, a jelentési időszakban felmerült bevételre, nyereségre és veszteségre vonatkozó információk, a IV. melléklet meghatározása szerinti eszközkategóriánként, a II. melléklet S.09.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h) 

ha az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja utánra eső lejárati időponttal rendelkező kölcsön- vagy repomegállapodások részét képező szerződések esetében a mérleg szerinti és mérlegen kívüli mögöttes értékpapírok értéke az S.02.01.01 tábla C0010/R0070 és C0010/R0220 mezőjében megadott összes befektetés több mint 5 %-át teszi ki, az I. melléklet S.10.01.01 táblája szerint a mérleg szerinti és mérlegen kívüli értékpapír-kölcsönzési és repomegállapodások tételes felsorolása, a II. melléklet S.10.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

az I. melléklet S.11.01.01 táblája szerint a biztosítékként tartott eszközök tételes felsorolása, a biztosítékként tartott mérlegen kívüli eszközkategóriák minden típusára kiterjedően, a II. melléklet S.11.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

11. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk

A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

az I. melléklet S.12.01.01 táblája szerinti, az életbiztosítási és SLT egészségbiztosítási biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott üzletáganként, az e rendelet II. mellékletének S.12.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.12.02.01 táblája szerinti, az életbiztosítási és SLT egészségbiztosítási biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk országonként, a II. melléklet S.12.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.13.01.01 táblája szerinti, az életbiztosítási üzletág jövőbeli pénzáramlásai legjobb becslésének előrejelzésére vonatkozó információk, a II. melléklet S.13.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.14.01.01 táblája szerinti, az életbiztosítási kötelezettségek elemzésére vonatkozó információk, beleértve az életbiztosítási és viszontbiztosítási szerződéseket és a nem-életbiztosítási szerződésekből eredő életjáradékokat, termékenként és a vállalkozás által kibocsátott homogén kockázati csoportonként, a II. melléklet S.14.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.15.01.01 táblája szerinti, a változó életjáradékos termékek garanciáinak leírására vonatkozó információk, a vállalkozás által direkt biztosítás keretében kibocsátott termékenként, a II. melléklet S.15.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

az I. melléklet S.15.02.01 táblája szerinti, a változó életjáradékos termékek garanciáinak fedezésére vonatkozó információk, a vállalkozás által direkt biztosítás keretében kibocsátott termékenként, a II. melléklet S.15.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

az I. melléklet S.16.01.01 táblája szerinti, a vállalkozás által direkt biztosítás keretében kibocsátott, nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó életjáradék-fizetési kötelezettségekből eredő életjáradékokra vonatkozó információk, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, emellett pénznemenként is, az e rendelet II. mellékletének S.16.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján; a pénznemenkénti információkat csak akkor kell megadni, ha az életjáradékokhoz kapcsolódó függőkár-tartalékok diszkontált legjobb becslése egy nem-életbiztosítási üzletág tekintetében az összes életjáradékhoz kapcsolódó függőkár-tartalék teljes legjobb becslésének több mint 3 %-át teszi ki, a következő bontásban:

i. 

összegek a jelentés pénznemében;

ii. 

összegek olyan pénznemben, amely az adott nem-életbiztosítási üzletág tekintetében az eredeti pénznemben számított, életjáradékhoz kapcsolódó függőkár-tartalék diszkontált legjobb becslésének több mint 25 %-át teszi ki;

iii. 

összegek olyan pénznemben, amely az adott nem-életbiztosítási üzletág tekintetében az eredeti pénznemben számított, életjáradékhoz kapcsolódó függőkár-tartalék diszkontált legjobb becslésének kevesebb mint 25 %-át, de az összes életjáradékhoz kapcsolódó függőkár-tartalék teljes legjobb becslésének több mint 5 %-át teszi ki;

h) 

az I. melléklet S.17.01.01 táblája szerinti, nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott üzletáganként, az e rendelet II. mellékletének S.17.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

az I. melléklet S.17.02.01 táblája szerinti, direkt biztosításhoz kapcsolódó nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk országonként, a II. melléklet S.17.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

j) 

az I. melléklet S.18.01.01 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási üzletág legjobb becslésen alapuló jövőbeli pénzáramlásainak előrejelzésére vonatkozó információk, a II. melléklet S.18.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

k) 

az I. melléklet S.19.01.01 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási kárigényekre vonatkozó információk kifutási háromszögek formájában, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes nem-életbiztosítási üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.19.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján; a pénznemenkénti információkat csak akkor kell megadni, ha a teljes bruttó legjobb becslés egy nem-életbiztosítási üzletág tekintetében a függőkár-tartalék teljes legjobb becslésének több mint 3 %-át teszi ki, a következő bontásban:

i. 

összegek a jelentés pénznemében;

ii. 

összegek olyan pénznemben, amely az adott nem-életbiztosítási üzletág tekintetében az eredeti pénznemben számított függőkár-tartalék bruttó legjobb becslésének több mint 25 %-át teszi ki;

iii. 

összegek olyan pénznemben, amely az adott nem-életbiztosítási üzletág tekintetében az eredeti pénznemben számított függőkár-tartalék bruttó legjobb becslésének kevesebb mint 25 %-át, de az eredeti pénznemben számított függőkár-tartalék teljes legjobb becslésének több mint 5 %-át teszi ki;

l) 

az I. melléklet S.20.01.01 táblája szerinti, a felmerült kárigények eloszlásának kifutása a pénzügyi év végén, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.20.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

m) 

az I. melléklet S.21.01.01 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási ágazat veszteség-megoszlási kockázati profiljára vonatkozó információk az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.21.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

n) 

az I. melléklet S.21.02.01 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.21.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

o) 

az I. melléklet S.21.03.01 táblája szerinti, nem-életbiztosítási kockázatokra vonatkozó információk biztosítási összegenként, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott üzletáganként, az e rendelet II. mellékletének S.21.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

12. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Hosszú távú garanciákra vonatkozó információk

A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

az I. melléklet S.22.01.01 táblája szerinti, a hosszú távú garanciák és az átmeneti intézkedések hatására vonatkozó információk, a II. melléklet S.22.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.22.04.01 táblája szerinti, a kamatlábra vonatkozó átmeneti intézkedésekre vonatkozó információk, a II. melléklet S.22.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.22.05.01 táblája szerinti, a biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedésekre vonatkozó információk, a II. melléklet S.22.05 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.22.06.01 táblája szerinti, a volatilitási kiigazítás alá tartozó legjobb becslésre vonatkozó információk országonként és pénznemenként, a II. melléklet S.22.06 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

13. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Szavatoló tőkére és részesedésekre vonatkozó információk

A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

az I. melléklet S.23.01.01 táblája szerinti, a szavatoló tőkére vonatkozó információk, a II. melléklet S.23.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.23.02.01 táblája szerinti, a szavatoló tőkére vonatkozó részletes információk szintenkénti bontásban, a II. melléklet S.23.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.23.03.01 táblája szerinti, a szavatoló tőke éves mozgásaira vonatkozó információk, a II. melléklet S.23.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.23.04.01 táblája szerinti, a szavatolótőke-elemek felsorolására vonatkozó információk, a II. melléklet S.23.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.24.01.01 táblája szerinti, a vállalkozás által tartott részesedésekre vonatkozó információk, és egy áttekintés a pénzügyi intézményekben és hitelintézetekben fennálló részesedésekhez kapcsolódó szavatolótőke-levonásokra vonatkozó számításokról, a II. melléklet S.24.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

14. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk

(1)  A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

ha a biztosító a standard formulát használja a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.01.01 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

ha a biztosító a standard formulát és egy részleges belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.02.01 táblája szerinti, a szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

ha a biztosító teljes belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.03.01 táblája szerinti, a szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.26.01.01 táblája szerinti, a piaci kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.26.02.01 táblája szerinti, a partner-nemteljesítési kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

az I. melléklet S.26.03.01 táblája szerinti, az életbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

az I. melléklet S.26.04.01 táblája szerinti, az egészségbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h) 

az I. melléklet S.26.05.01 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.05 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

az I. melléklet S.26.06.01 táblája szerinti, a működési kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.06 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

j) 

az I. melléklet S.26.07.01 táblája szerinti, a szavatolótőke-szükséglet számítása során alkalmazott egyszerűsítésekre vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.07 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

k) 

az I. melléklet S.27.01.01 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási katasztrófakockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.27.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

(2)  Elkülönített alapok vagy illeszkedési kiigazítási portfóliók fennállása esetén az (1) bekezdés d)–k) pontjában említett táblákat nem kell az egész vállalkozásra vonatkozóan kitölteni.

(3)  Részleges belső modell alkalmazása esetén az (1) bekezdés d)–k) pontjában említett táblákat csak a standard formulával fedezett kockázatokkal kapcsolatban kell kitölteni, kivéve, ha a 19. cikk alapján más döntés születik.

(4)  Teljes belső modell alkalmazása esetén az (1) bekezdés d)–k) pontjában említett táblákat nem kell kitölteni.

15. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Minimális tőkeszükségletre vonatkozó információk

A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

ha a biztosítók és viszontbiztosítók csak életbiztosítási vagy csak nem-életbiztosítási, illetve viszontbiztosítási tevékenységet végeznek, az I. melléklet S.28.01.01 táblája szerinti, minimális tőkeszükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.28.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

ha a biztosítók életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végeznek, az I. melléklet S.28.02.01 táblája szerinti, minimális tőkeszükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.28.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

16. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Változáselemzési információk

A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

az I. melléklet S.29.01.01 táblája szerinti, az eszközök kötelezettségeket meghaladó többletének a jelentési év során való változására vonatkozó információk, e változás fő forrásainak összefoglalásával, a II. melléklet S.29.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.29.02.01 táblája szerinti, az eszközök kötelezettségeket meghaladó többletének a jelentési év során való változásának azon részére vonatkozó információk, amely befektetésekre és pénzügyi kötelezettségekre vezethető vissza, a II. melléklet S.29.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.29.03.01 és S.29.04.01 táblája szerinti, az eszközök kötelezettségeket meghaladó többletének a jelentési év során való változásának azon részére vonatkozó információk, amely biztosítástechnikai tartalékokra vezethető vissza, a II. melléklet S.29.03 és S.29.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

17. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Viszontbiztosításra és különleges célú gazdasági egységekre vonatkozó információk

A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente a következő táblák felhasználásával nyújtják be:

a) 

az I. melléklet S.30.01.01 táblája szerinti, a következő jelentési év tekintetében a fakultatív fedezetre vonatkozó információk, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes olyan üzletág tekintetében, amelynél fakultatív viszontbiztosítási szerződést alkalmaznak, a viszontbiztosított kitettség alapján a 10 legjelentősebb kockázatra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.30.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.30.02.01 táblája szerinti, a következő jelentési év tekintetében a viszontbiztosítók fakultatív fedezeti részesedésére vonatkozó információk, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletág tekintetében a viszontbiztosított kitettség alapján a 10 legjelentősebb kockázatra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.30.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.30.03.01 táblája szerinti, a következő jelentési időszakra áthúzódó viszontbiztosítási programra vonatkozó információk, olyan viszontbiztosítási szerződésekre vonatkozó előretekintő információkra kiterjedően, amelyek érvényességi idejébe beletartozik a következő jelentési év vagy átfedésben van azzal, a II. melléklet S.30.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.30.04.01 táblája szerinti, a következő jelentési időszakra áthúzódó viszontbiztosítási programra vonatkozó információk, olyan viszontbiztosítási szerződésekre vonatkozó előretekintő információkra kiterjedően, amelyek érvényességi idejébe beletartozik a következő jelentési év vagy átfedésben van azzal, a II. melléklet S.30.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.31.01.01 táblája szerinti, a viszontbiztosítók részesedésére vonatkozó információk, a II. melléklet S.31.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

az I. melléklet S.31.02.01 táblája szerinti, a különleges célú gazdasági egységre vonatkozó információk, a különleges célú gazdasági egységnek kockázatot átadó biztosító vagy viszontbiztosító szempontjából, a II. melléklet S.31.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

18. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Elkülönített alapokra, lényeges illeszkedési kiigazítási portfóliókra és fennmaradó részre vonatkozó információk

(1)  A biztosítók és viszontbiztosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat évente benyújtják minden egyes lényeges elkülönített alapra, lényeges illeszkedési kiigazítási portfólióra és a fennmaradó részre vonatkozóan, a következő táblák felhasználásával:

a) 

az I. melléklet SR.01.01.01 táblája szerint a jelentés tartalma, a II. melléklet S.01.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

minden egyes lényeges elkülönített alap és a fennmaradó rész esetében az I. melléklet S.02.01.01 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 75. cikkének megfelelő értékelés és a vállalkozás pénzügyi beszámolóit követő értékelés alkalmazásával meghatározott mérleginformációk, az e rendelet II. mellékletének S.02.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet SR.12.01.01 táblája szerinti, életbiztosítási és SLT egészségbiztosítási biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.12.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet SR.17.01.01 táblája szerinti, nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó információk az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, az e rendelet II. mellékletének S.17.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.22.02.01 táblája szerinti, minden egyes lényeges illeszkedési kiigazítási portfólió tekintetében a legjobb becslés számításához a jövőbeli pénzáramlások előrejelzésére vonatkozó információk, a II. melléklet S.22.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

az I. melléklet SR.22.03.01 táblája szerinti, minden egyes lényeges illeszkedési kiigazítási portfólió tekintetében az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó információk, a II. melléklet S.22.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

ha a biztosító a standard formulát használja a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet SR.25.01.01 táblája szerinti szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h) 

ha a biztosító a standard formulát és egy részleges belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet SR.25.02.01 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

ha a biztosító teljes belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet SR.25.03.01 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a II. melléklet S.25.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

j) 

az I. melléklet SR.26.01.01 táblája szerinti, a piaci kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

k) 

az I. melléklet SR.26.02.01 táblája szerinti, a partner-nemteljesítési kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

l) 

az I. melléklet SR.26.03.01 táblája szerinti, az életbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

m) 

az I. melléklet SR.26.04.01 táblája szerinti, az egészségbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

n) 

az I. melléklet SR.26.05.01 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.05 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

o) 

az I. melléklet SR.26.06.01 táblája szerinti, a működési kockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.06 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

p) 

az I. melléklet SR.26.07.01 táblája szerinti, a szavatolótőke-szükséglet számítása során alkalmazott egyszerűsítésekre vonatkozó információk, a II. melléklet S.26.07 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

q) 

az I. melléklet SR.27.01.01 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási katasztrófakockázatra vonatkozó információk, a II. melléklet S.27.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

(2)  Részleges belső modell alkalmazása esetén a j)–q) pontban említett táblákat csak a standard formulával fedezett kockázatokkal kapcsolatban kell kitölteni, kivéve, ha a 19. cikk alapján más döntés születik.

(3)  Teljes belső modell alkalmazása esetén a j)–q) pontban említett táblákat nem kell kitölteni.

19. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Belső modell alkalmazói

A szavatolótőke-szükségletet jóváhagyott részleges vagy teljes belső modell felhasználásával kiszámító biztosítók és viszontbiztosítók a felügyeleti hatóságukkal megállapodnak a szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk tekintetében az évente benyújtandó táblákról.

20. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Csoporton belüli ügyletekre vonatkozó információk

Azok a biztosítók és viszontbiztosítók, amelyek nem képezik csoport részét a 2009/138/EK irányelv 213. cikke (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában említettek szerint, és amelyek anyavállalata vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság, évente benyújtják az említett irányelv 245. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett információkat, az említett irányelv 265. cikkével összefüggésben, a következő táblák felhasználásával:

a) 

az I. melléklet S.36.01.01 táblája szerinti, a jelentős csoporton belüli ügyletekre vonatkozó információk, beleértve a tőke típusú ügyleteket, az adósság- és eszközátruházást, a II. melléklet S.36.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.36.02.01 táblája szerinti, a származtatott termékekhez kapcsolódó jelentős csoporton belüli ügyletekre vonatkozó információk, beleértve a származtatott termékeket alátámasztó garanciákat is, a II. melléklet S.36.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.36.03.01 táblája szerinti, a viszontbiztosításhoz kapcsolódó jelentős csoporton belüli ügyletekre vonatkozó információk, a II. melléklet S.36.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.36.04.01 táblája szerinti, a belső költségmegosztáshoz, a származtatott termékektől eltérő függő kötelezettségekhez és mérlegen kívüli tételekhez kapcsolódó jelentős csoporton belüli ügyletekre, valamint egyéb típusú csoporton belüli ügyletekre vonatkozó információk, a II. melléklet S.36.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

21. cikk

Adatszolgáltatási táblák egyedi biztosítók részére – Csoporton belüli ügyletekre vonatkozó információk

Azok a biztosítók és viszontbiztosítók, amelyek nem képezik csoport részét a 2009/138/EK irányelv 213. cikke (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában említettek szerint, és amelyek anyavállalata vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság, az említett irányelv 245. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett nagyon jelentős csoporton belüli ügyleteket, az említett irányelv 265. cikkével összefüggésben, és az említett irányelv 245. cikkének (3) bekezdésében említett, minden körülmények között bejelentendő csoporton belüli ügyleteket, az említett irányelv 265. cikkével összefüggésben, a lehető leghamarabb jelenteniük kell az e rendelet I. mellékletének S.36.01.01–S.36.04.01 táblái közül a releváns táblák felhasználásával, az e rendelet II. mellékletének S.36.01–S.36.04 táblákhoz tartozó kitöltési előírásai alapján.III. FEJEZET

ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁK CSOPORTOK RÉSZÉRE

22. cikk

A csoportok nyitó adatait tartalmazó adatszolgáltatási táblák

(1)  A részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 314. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 375. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, a következő táblák felhasználásával kell benyújtaniuk:

a) 

az I. melléklet S.01.01.06 táblája szerint a jelentés tartalma, a III. melléklet S.01.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.01.02.04 táblája szerinti, a csoportra vonatkozó alapvető információk és a jelentés tartalma általánosságban, a III. melléklet S.01.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.01.03.04 táblája szerinti, az elkülönített alapokra és az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó alapvető információk, a III. melléklet S.01.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.02.01.02 táblája szerinti mérleginformációk, a III. melléklet S.02.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.23.01.04 táblája szerinti, a szavatoló tőkére vonatkozó információk, a III. melléklet S.23.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

ha a csoport a standard formulát használja a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.01.04 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a III. melléklet S.25.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

ha a csoport a standard formulát és egy részleges belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.02.04 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a III. melléklet S.25.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h) 

ha a csoport teljes belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.03.04 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a III. melléklet S.25.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

az I. melléklet S.32.01.04 táblája szerinti, a csoporthoz tartozó biztosítókra és viszontbiztosítókra vonatkozó információk, a III. melléklet S.32.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

j) 

az I. melléklet S.33.01.04 táblája szerinti, a csoporthoz tartozó biztosítókra és viszontbiztosítókra vonatkozó követelményekre vonatkozó információk, a III. melléklet S.33.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

k) 

az I. melléklet S.34.01.04 táblája szerinti, az egyéb szabályozott pénzügyi vállalkozásokra és egyéb nem szabályozott pénzügyi vállalkozásokra, köztük biztosítói holdingtársaságokra és vegyes pénzügyi holdingtársaságokra vonatkozó információk, a III. melléklet S.34.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

(2)  Az (1) bekezdés c), d), f), g) és h) pontjában említett táblákat csak azoknak a részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak kell benyújtaniuk, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazzák, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva.

23. cikk

Negyedéves adatszolgáltatási táblák csoportok részére

(1)  A részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak – ha az adatszolgáltatás alkalmazási köre vagy gyakorisága a 2009/138/EK irányelv 254. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján nem korlátozott – negyedévenként benyújtják az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információt, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, a következő táblák felhasználásával:

a) 

az I. melléklet S.01.01.05 táblája szerint a jelentés tartalma, a III. melléklet S.01.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.01.02.04 táblája szerinti, a csoportra vonatkozó alapvető információk és a jelentés tartalma általánosságban, a III. melléklet S.01.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a csoport a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazza, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, az e rendelet I. mellékletének S.02.01.02 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékelés alkalmazásával meghatározott mérleginformációk, az e rendelet III. mellékletének S.02.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.05.01.02 táblája szerinti, a biztosítási díjakra, kárigényekre és ráfordításokra vonatkozó információk az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, a konszolidált pénzügyi beszámolókban használt értékelési és megjelenítési elvek alkalmazásával, az e rendelet III. mellékletének S.05.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.06.02.04 táblája szerint az eszközök tételes felsorolása, a III. melléklet S.06.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, és az V. mellékletben megállapított és a VI. mellékletben meghatározott CIC-kódok használatával;

f) 

ha a csoport által kollektív befektetési formában tartott eszközök összes befektetéshez viszonyított aránya meghaladja a 30 %-ot, az I. melléklet S.06.03.04 táblája szerinti, a csoport által kollektív befektetési formában tartott összes eszközre vonatkozó, áttekintés elve szerinti információk, a III. melléklet S.06.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

az I. melléklet S.08.01.04 táblája szerint a származtatott termékek nyitott pozícióinak tételes felsorolása, a III. melléklet S.08.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, és az V. mellékletben megállapított és a VI. mellékletben meghatározott CIC-kódok használatával;

h) 

az I. melléklet S.08.02.04 táblája szerint a jelentési időszak során végrehajtott származtatott ügyletek tételes felsorolása, a III. melléklet S.08.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, és az V. mellékletben megállapított és a VI. mellékletben meghatározott CIC-kódok használatával;

i) 

az I. melléklet S.23.01.04 táblája szerinti, a szavatoló tőkére vonatkozó információk, a III. melléklet S.23.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

(2)  Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában, ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához kizárólagosan a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazzák, a csoport által kollektív befektetési formában tartott eszközök összes befektetéshez viszonyított arányának meghatározása úgy történik, hogy az S.02.01.02. tábla C0010/R0180 mezőjének, a C0010/R0220 mezőben foglalt kollektív befektetési formában tartott eszközöknek és a C0010/R0090 mezőjében foglalt kollektív befektetési formában tartott eszközöknek az összegét el kell osztani az S.02.01.02 tábla C0010/R0070 és a C0010/R0220 mezőinek az összegével. Ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához az 1. módszert alkalmazzák a 2009/138/EK irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, vagy a kizárólagosan a 2. módszert alkalmazzák, az arányt az előző mondatnak megfelelően kell kiszámítani, és ki kell igazítani, hogy tükrözze minden vállalkozás vonatkozásában az S.06.02.04 tábla szerint előírt információkat.

24. cikk

A csoportok negyedéves adatszolgáltatása esetében engedélyezett egyszerűsítések

A 23. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett információk tekintetében a negyedéves értékelés nagyobb mértékben támaszkodhat becslésekre és becslési módszerekre, mint az éves pénzügyi adatok értékelése. A negyedéves adatszolgáltatáshoz kapcsolódó értékelési eljárások kialakításának biztosítania kell, hogy az általuk eredményezett információ megbízható legyen és megfeleljen a 2009/138/EK irányelv előírásainak, valamint hogy az adatok értelmezése szempontjából releváns összes lényeges információ szerepeljen az adatszolgáltatásban.

25. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Alapvető információk és a jelentés tartalma

A részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, évente a következő táblák felhasználásával kell benyújtaniuk:

a) 

az I. melléklet S.01.01.04 táblája szerint a jelentés tartalma, a III. melléklet S.01.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.01.02.04 táblája szerinti, a vállalkozásra vonatkozó alapvető információk és a jelentés tartalma általánosságban, a III. melléklet S.01.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a csoport a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazza, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, az e rendelet I. mellékletének S.01.03.04 táblája szerinti, az elkülönített alapokra és az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó alapvető információk, az e rendelet III. mellékletének S.01.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

26. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Mérleginformációk és egyéb általános információk

(1)  A részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, évente a következő táblák felhasználásával kell benyújtaniuk:

a) 

az I. melléklet S.02.01.01 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerinti értékelés és a konszolidált pénzügyi beszámolót követő értékelés együttes alkalmazásával meghatározott mérleginformációk, a III. melléklet S.02.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.02.02.01 táblája szerinti, a pénznemenként bontott eszközökre és forrásokra vonatkozó információk, a III. melléklet S.02.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.03.01.04 táblája szerinti, a mérlegen kívüli tételekre vonatkozó általános információk, a III. melléklet S.03.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.03.02.04 táblája szerint a mérlegen kívüli, kapott korlátlan garanciák felsorolása, a III. melléklet S.03.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.03.03.04 táblája szerint a mérlegen kívüli, nyújtott korlátlan garanciák felsorolása, a III. melléklet S.03.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

az I. melléklet S.05.01.01 táblája szerinti, a biztosítási díjakra, kárigényekre és ráfordításokra vonatkozó információk az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében meghatározott minden egyes üzletágra vonatkozóan, a konszolidált pénzügyi beszámolókban használt értékelési és megjelenítési elvek alkalmazásával, az e rendelet III. mellékletének S.05.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

az I. melléklet S.05.02.01 táblája szerinti, a biztosítási díjakra, kárigényekre és ráfordításokra vonatkozó országonkénti információk a konszolidált pénzügyi beszámolókban alkalmazott értékelési és megjelenítési elvek alkalmazásával meghatározva, a III. melléklet S.05.02 részéhez tartozó kitöltési előírások alapján.

(2)  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett táblákat csak azoknak a részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak kell benyújtaniuk, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazzák, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva.

27. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Befektetési információk

(1)  A részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak – kivéve, ha a 2009/138/EK irányelv 254. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése alapján egy konkrét tábla kapcsán mentességet kaptak – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, évente a következő táblák felhasználásával kell benyújtaniuk:

a) 

ha a csoport a 2009/138/EK irányelv 254. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése alapján mentességet kapott az S.06.02.04 vagy S.08.01.04 táblák szerinti éves adatszolgáltatás alól, az e rendelet I. mellékletének S.06.01.01 táblája szerinti, eszközökre vonatkozó információ, az e rendelet III. mellékletének S.06.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

ha a csoport a 2009/138/EK irányelv 254. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján mentességet kapott az S.06.02.04 tábla utolsó negyedévhez kapcsolódó benyújtása alól, az e rendelet I. mellékletének S.06.02.04 táblája szerint az eszközök tételes felsorolása, az e rendelet III. mellékletének S.06.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

ha a csoport a 2009/138/EK irányelv 254. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján mentességet kapott az S.06.03.04 tábla utolsó negyedévhez kapcsolódó benyújtása alól, vagy nem nyújtotta be negyedévenként, mivel a csoport által kollektív befektetési formában tartott eszközök teljes befektetéshez viszonyított aránya az e rendelet 23. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említettek szerint nem haladja meg a 30 %-ot, az e rendelet I. mellékletének S.06.03.04 táblája szerinti, a vállalkozások által kollektív befektetési formában tartott összes eszközre vonatkozó, áttekintés elve szerinti információk, az e rendelet III. mellékletének S.06.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

ha a csoport által tartott strukturált termékek értékének az összes befektetéshez viszonyított aránya meghaladja az 5 %-ot, az I. melléklet S.07.01.04 táblája szerint a strukturált termékek tételes felsorolása, a III. melléklet S.07.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

ha a csoport a 2009/138/EK irányelv 254. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján mentességet kapott az S.08.01.04 tábla utolsó negyedévhez kapcsolódó benyújtása alól, az e rendelet I. mellékletének S.08.01.04 táblája szerint a származtatott termékek nyitott pozícióinak tételes felsorolása, az e rendelet III. mellékletének S.08.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

ha a csoport a 2009/138/EK irányelv 254. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján mentességet kapott az S.08.02.04 tábla utolsó negyedévhez kapcsolódó benyújtása alól, az e rendelet I. mellékletének S.08.02.04 táblája szerint a származtatott ügyletek tételes felsorolása, az e rendelet III. mellékletének S.08.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

az I. melléklet S.09.01.04 táblája szerinti, a jelentési időszakban felmerült bevételre, nyereségre és veszteségre vonatkozó információk, a III. melléklet S.09.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, a IV. melléklet meghatározása szerinti eszközkategóriánként;

h) 

ha az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja utánra eső lejárati időponttal rendelkező szerződések esetében a kölcsön- vagy repomegállapodások részét képező, mérleg szerinti és mérlegen kívüli mögöttes értékpapírok értékének az összes befektetéshez viszonyított aránya több mint 5 %, az I. melléklet S.10.01.04 táblája szerint a mérleg szerinti és mérlegen kívüli értékpapír-kölcsönzési és repomegállapodások tételes felsorolása, a III. melléklet S.10.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

az I. melléklet S.11.01.04 táblája szerint a biztosítékként szolgáló eszközök tételes felsorolása, a III. melléklet S.11.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján, a biztosítékként tartott mérlegen kívüli eszközkategóriák minden típusára kiterjedően.

(2)  Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában, ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazzák kizárólagosan, a csoport által tartott strukturált termékek értékének összes befektetéshez viszonyított arányát úgy kell meghatározni, hogy az e rendelet V. mellékletének meghatározása szerinti 5. és 6. kategóriába sorolt eszközök összegét el kell osztani az S.02.01.01 tábla C0010/R0070 és C0010/R0020 mezőinek az összegével. Ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához az 1. módszert alkalmazzák a 2009/138/EK irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, vagy a kizárólagosan a 2. módszert alkalmazzák, az arányt az előző mondatnak megfelelően kell kiszámítani, és ki kell igazítani, hogy tükrözze minden vállalkozás vonatkozásában az S.06.02.04 tábla szerint előírt információkat.

(3)  Az (1) bekezdés h) pontja alkalmazásában, ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazzák kizárólagosan, az arányt úgy kell meghatározni, hogy az adatszolgáltatási vonatkozási időpont utánra eső lejárati időponttal rendelkező szerződések esetében, kölcsön- vagy repomegállapodások részét képező, mérleg szerinti és mérlegen kívüli mögöttes értékpapírok összegét el kell osztani az S.02.01.01 tábla C0010/R0070 és C0010/R0220 mezőinek az összegével. Ha a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához az 1. módszert alkalmazzák a 2009/138/EK irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, vagy a kizárólagosan a 2. módszert alkalmazzák, az arányt az előző mondatnak megfelelően kell kiszámítani, és ki kell igazítani, hogy tükrözze minden vállalkozás vonatkozásában az S.06.02.04 tábla szerint előírt információkat.

28. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Változó életjáradékra vonatkozó információk

A részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, évente a következő táblák felhasználásával kell benyújtaniuk:

a) 

az I. melléklet S.15.01.04 táblája szerinti, a változó életjáradékos termékek garanciáinak leírására vonatkozó információk, a csoporthoz tartozó és az EGT-n kívül letelepedett vállalkozások által direkt biztosítás keretében kibocsátott termékenként, a III. melléklet S.15.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.15.02.04 táblája szerinti, a változó életjáradékos termékek garanciáinak fedezésére vonatkozó információk, a csoporthoz tartozó és az EGT-n kívül letelepedett vállalkozások által direkt biztosítás keretében kibocsátott termékenként, a III. melléklet S.15.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

29. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Hosszú távú garanciákra vonatkozó információk

A részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, évente kell benyújtaniuk az e rendelet I. mellékletének S.22.01.04 tábláját felhasználva, amely meghatározza a hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések hatására vonatkozó információkat, az e rendelet III. mellékletének S.22.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

30. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Szavatoló tőkére vonatkozó információk

(1)  A részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, évente a következő táblák felhasználásával kell benyújtaniuk:

a) 

az I. melléklet S.23.01.04 táblája szerinti, a szavatoló tőkére vonatkozó információk, a III. melléklet S.23.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.23.02.04 táblája szerinti, a szavatoló tőkére vonatkozó részletes információk szintenkénti bontásban, a III. melléklet S.23.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.23.03.04 táblája szerinti, a szavatoló tőke éves mozgásaira vonatkozó információk, a III. melléklet S.23.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.23.04.04 táblája szerinti, a szavatolótőke-elemek felsorolására vonatkozó információk, a III. melléklet S.23.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

(2)  Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett táblákat csak azoknak a részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak kell benyújtaniuk, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazzák, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva.

31. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk

(1)  Azoknak a részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazzák, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, évente a következő táblák felhasználásával kell benyújtaniuk:

a) 

ha a csoport a standard formulát használja a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.01.04 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a III. melléklet S.25.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

ha a csoport a standard formulát és egy részleges belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.02.04 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a III. melléklet S.25.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

ha a csoport teljes belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet S.25.03.04 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a III. melléklet S.25.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.26.01.04 táblája szerinti, a piaci kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.26.02.04 táblája szerinti, a partner-nemteljesítési kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

az I. melléklet S.26.03.04 táblája szerinti, az életbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

az I. melléklet S.26.04.04 táblája szerinti, az egészségbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h) 

az I. melléklet S.26.05.04 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.05 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

az I. melléklet S.26.06.04 táblája szerinti, a működési kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.06 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

j) 

az I. melléklet S.26.07.04 táblája szerinti, a szavatolótőke-szükséglet számítása során alkalmazott egyszerűsítésekre vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.07 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

k) 

az I. melléklet S.27.01.04 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási katasztrófakockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.27.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

(2)  Elkülönített alapok vagy illeszkedési kiigazítási portfóliók fennállása esetén az (1) bekezdés d)–k) pontjában említett táblákat nem kell az egész csoportra vonatkozóan kitölteni.

(3)  Részleges belső modell alkalmazása esetén az (1) bekezdés d)–k) pontjában említett táblákat csak a standard formulával fedezett kockázatokkal kapcsolatban kell kitölteni, kivéve, ha a 35. cikk alapján más döntés születik.

(4)  Teljes belső modell alkalmazása esetén az (1) bekezdés d)–k) pontjában említett táblákat nem kell kitölteni.

32. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Viszontbiztosítókra és különleges célú gazdasági egységekre vonatkozó információk

A részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, évente a következő táblák felhasználásával kell benyújtaniuk:

a) 

az I. melléklet S.31.01.04 táblája szerinti, a viszontbiztosítók részesedésére vonatkozó információk, a III. melléklet S.31.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.31.02.04 táblája szerinti, a különleges célú gazdasági egységre vonatkozó információk, a különleges célú gazdasági egységnek kockázatot átadó biztosító vagy viszontbiztosító szempontjából, a III. melléklet S.31.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

33. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Csoportspecifikus információk

A részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, évente a következő táblák felhasználásával kell benyújtaniuk:

a) 

az I. melléklet S.32.01.04 táblája szerinti, a csoporthoz tartozó biztosítókra és viszontbiztosítókra vonatkozó információk, a III. melléklet S.32.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

az I. melléklet S.33.01.04 táblája szerinti, a csoporthoz tartozó biztosítókra és viszontbiztosítókra vonatkozó követelményekre vonatkozó információk, a III. melléklet S.33.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

az I. melléklet S.34.01.04 táblája szerinti, a biztosítótól és viszontbiztosítótól eltérő pénzügyi vállalkozásokra, és az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkének 52. pontjában meghatározott, pénzügyi tevékenységet végző nem szabályozott vállalkozásokra vonatkozó információk, a III. melléklet S.34.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

az I. melléklet S.35.01.04 táblája szerinti, a csoporthoz tartozó vállalkozások biztosítástechnikai tartalékaira vonatkozó információk, a III. melléklet S.35.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet S.36.01.01 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 245. cikke (3) bekezdésének megfelelően a csoportfelügyeleti hatóság által meghatározott küszöbértéket meghaladó, jelentős csoporton belüli ügyletekre vonatkozó információk, beleértve a tőke típusú ügyleteket, az adósság- és eszközátruházást, az e rendelet III. mellékletének S.36.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

az I. melléklet S.36.02.01 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 245. cikke (3) bekezdésének megfelelően a csoportfelügyeleti hatóság által meghatározott küszöbértéket meghaladó, származtatott termékekhez kapcsolódó jelentős csoporton belüli ügyletekre vonatkozó információk, beleértve a származtatott termékeket alátámasztó garanciákat is, az e rendelet III. mellékletének S.36.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

az I. melléklet S.36.03.01 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 245. cikke (3) bekezdésének megfelelően a csoportfelügyeleti hatóság által meghatározott küszöbértéket meghaladó, a viszontbiztosításhoz kapcsolódó jelentős csoporton belüli ügyletekre vonatkozó információk, az e rendelet III. mellékletének S.36.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h) 

az I. melléklet S.36.0.01 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 245. cikke (3) bekezdésének megfelelően a csoportfelügyeleti hatóság által meghatározott küszöbértéket meghaladó, a belső költségmegosztáshoz, a származtatott termékektől eltérő függő kötelezettségekhez és mérlegen kívüli tételekhez kapcsolódó jelentős csoporton belüli ügyletekre, valamint egyéb típusú csoporton belüli ügyletekre vonatkozó információk, az e rendelet III. mellékletének S.36.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

az I. melléklet S.37.01.04 táblája szerinti, a 2009/138/EK irányelv 244. cikke (3) bekezdésének megfelelően a csoportfelügyeleti hatóság által meghatározott küszöbértéket meghaladó jelentős kockázatkoncentrációra vonatkozó információk, az e rendelet III. mellékletének S.37.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

34. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Elkülönített alapokra, lényeges illeszkedési kiigazítási portfóliókra és fennmaradó részre vonatkozó információk

(1)  Azoknak a részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazzák, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információkat, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, évente a következő táblák felhasználásával kell benyújtaniuk minden lényeges elkülönített alap és minden lényeges illeszkedési kiigazítási portfólió tekintetében az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 335. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjában említettek szerint konszolidált részre vonatkozóan, valamint a fennmaradó rész tekintetében:

a) 

az I. melléklet SR.01.01.04 táblája szerint a jelentés tartalma, a III. melléklet S.01.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

ha a csoport a standard formulát használja a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet SR.25.01.01 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a III. melléklet S.25.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

c) 

ha a csoport a standard formulát és egy részleges belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet SR.25.02.01 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a III. melléklet S.25.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

d) 

ha a csoport teljes belső modellt használ a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához, az I. melléklet SR.25.03.01 táblája szerinti, szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk, a III. melléklet S.25.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

e) 

az I. melléklet SR.26.01.01 táblája szerinti, a piaci kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

f) 

az I. melléklet SR.26.02.01 táblája szerinti, a partner-nemteljesítési kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.02 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

g) 

az I. melléklet SR.26.03.01 táblája szerinti, az életbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.03 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

h) 

az I. melléklet SR.26.04.01 táblája szerinti, az egészségbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

i) 

az I. melléklet SR.26.05.01 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.05 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

j) 

az I. melléklet SR.26.06.01 táblája szerinti, a működési kockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.06 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

k) 

az I. melléklet SR.26.07.01 táblája szerinti, a szavatolótőke-szükséglet számítása során alkalmazott egyszerűsítésekre vonatkozó információk, a III. melléklet S.26.07 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

l) 

az I. melléklet SR.27.01.01 táblája szerinti, a nem-életbiztosítási katasztrófakockázatra vonatkozó információk, a III. melléklet S.27.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

(2)  Részleges belső modell alkalmazása esetén az (1) bekezdés e)–l) pontjában említett táblákat csak a standard formulával fedezett kockázatokkal kapcsolatban kell kitölteni, kivéve, ha a 35. cikk alapján más döntés születik.

(3)  Teljes belső modell alkalmazása esetén az (1) bekezdés e)–l) pontjában említett táblákat nem kell kitölteni.

(4)  Azoknak a részesedő biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, biztosítói holdingtársaságoknak és vegyes pénzügyi holdingtársaságoknak, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a 2009/138/EK irányelv 230. cikkében meghatározott 1. módszert alkalmazzák, akár kizárólagosan, akár az említett irányelv 233. cikkében meghatározott 2. módszerrel kombinálva, az (1) bekezdésben említett táblák felhasználásával benyújtott információkon kívül évente mérleginformációkat kell benyújtaniuk minden lényeges elkülönített alap és minden lényeges illeszkedési kiigazítási portfólió tekintetében az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 335. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjában említettek szerint konszolidált részre vonatkozóan, valamint a fennmaradó rész tekintetében, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 304. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említettek szerint, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 372. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, az e rendelet I. mellékletének SR.02.01.01 táblája felhasználásával, e rendelet III. mellékletének az S.02.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.

35. cikk

Éves adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Belső modell alkalmazói

A szavatolótőke-szükségletet jóváhagyott részleges vagy teljes belső modell felhasználásával kiszámító részesedő biztosítók és viszontbiztosítók, biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok a csoportfelügyeleti hatóságukkal megállapodnak a szavatolótőke-szükségletre vonatkozó információk tekintetében évente benyújtandó táblákról.

36. cikk

Adatszolgáltatási táblák csoportok részére – Csoporton belüli ügyletek és kockázatkoncentrációk

A részesedő biztosítók és viszontbiztosítók, biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok jelentést tesznek a következőkről:

a) 

a 2009/138/EK irányelv 245. cikke (2) bekezdésének első és második albekezdésében említett jelentős és nagyon jelentős csoporton belüli ügyletek és az említett irányelv 245. cikkének (2) bekezdésében említett, minden körülmények között bejelentendő csoporton belüli ügyletek, az e rendelet I. mellékletének S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 és S.36.04.01 táblája értelemszerű felhasználásával, e rendelet III. mellékletének az S.36.01–S.36.04 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján;

b) 

a 2009/138/EK irányelv 244. cikkének (2) bekezdésében említett jelentős kockázatkoncentrációk és az említett irányelv 244. cikkének (3) bekezdésében említett, minden körülmények között bejelentendő kockázatkoncentrációk, e rendelet I. melléklete S.37.01.04 táblájának felhasználásával, e rendelet III. mellékletének az S.37.01 táblához tartozó kitöltési előírásai alapján.IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

37. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLETS.01.01.01

Az adatszolgáltatás tartalma

Tábla kódja

Tábla elnevezése

 

C0010

S.01.02.01

Alapvető információk – Általános

R0010

 

S.01.03.01

Alapvető információk – Elkülönített alapok és illeszkedési kiigazítási portfóliók

R0020

 

S.02.01.01

Mérleg

R0030

 

S.02.02.01

Eszközök és kötelezettségek pénznemenként

R0040

 

S.03.01.01

Mérlegen kívüli tételek – Általános információk

R0060

 

S.03.02.01

Mérlegen kívüli tételek – A vállalkozás számára nyújtott korlátlan garanciák jegyzéke

R0070

 

S.03.03.01

Mérlegen kívüli tételek – A vállalkozás által nyújtott korlátlan garanciák jegyzéke

R0080

 

S.04.01.01

Országonkénti tevékenység

R0090

 

S.04.02.01

Információ a Szolvencia II. irányelv I. melléklete A. részének 10. ágazatáról, a fuvarozók felelősségbiztosítása kivételével

R0100

 

S.05.01.01

Biztosítási díjak, kárigények és költségek üzletágak szerint

R0110

 

S.05.02.01

Biztosítási díjak, kárigények és költségek országok szerint

R0120

 

S.06.01.01

Összefoglaló adatok az eszközökről

R0130

 

S.06.02.01

Eszközök felsorolása

R0140

 

S.06.03.01

Kollektív befektetési vállalkozások – az áttekintés elve szerint

R0150

 

S.07.01.01

Strukturált termékek

R0160

 

S.08.01.01

Nyitott pozíciójú származtatott termékek

R0170

 

S.08.02.01

Származtatott ügyletek

R0180

 

S.09.01.01

Bevétel/nyereség- és veszteségadatok a jelentési időszakban

R0190

 

S.10.01.01

Értékpapírkölcsönök és repóügyletek

R0200

 

S.11.01.01

Fedezetként tartott eszközök

R0210

 

S.12.01.01

Életbiztosítási és az életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt egészségbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok

R0220

 

S.12.02.01

Életbiztosítási és az életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt egészségbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok – országonkénti bontásban

R0230

 

S.13.01.01

Bruttó jövőbeli pénzáramlás-előrejelzések

R0240

 

S.14.01.01

Életbiztosítási kötelezettségek elemzése

R0250

 

S.15.01.01

A változó életjáradékos termékek garanciáinak ismertetése

R0260

 

S.15.02.01

A változó életjáradékos termékek garanciáinak fedezete

R0270

 

S.16.01.01

Információ a nem-életbiztosítási szerződéses kötelezettségekből eredő járadékokról

R0280

 

S.17.01.01

Nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok

R0290

 

S.17.02.01

Nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok – országonként

R0300

 

S.18.01.01

Jövőbeli pénzáramlás-előrejelzések (Legjobb becslés – Nem-életbiztosítás)

R0310

 

S.19.01.01

Nem-életbiztosítási kárigények

R0320

 

S.20.01.01

A kárráfordítás eloszlásáról szóló információk

R0330

 

S.21.01.01

Veszteségeloszlás kockázati profilja

R0340

 

S.21.02.01

Nem-életbiztosítási kockázatok

R0350

 

S.21.03.01

Nem-életbiztosítási kockázatok eloszlása – biztosítási összegenkénti bontásban

R0360

 

S.22.01.01

A hosszú távú garanciák és átmeneti intézkedések hatása

R0370

 

S.22.04.01

Információ a kamatláb kiszámítására vonatkozó átmeneti intézkedésről

R0380

 

S.22.05.01

A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedések általános kiszámítása

R0390

 

S.22.06.01

A volatilitási kiigazítás alá tartozó legjobb becslés országonkénti és pénznemenkénti bontásban

R0400

 

S.23.01.01

Szavatoló tőke

R0410

 

S.23.02.01

A szavatoló tőkére vonatkozó részletes információ szintenként

R0420

 

S.23.03.01

A szavatoló tőke éves mozgásai

R0430

 

S.23.04.01

A szavatolótőke-elemek felsorolása

R0440

 

S.24.01.01

Részesedések

R0450

 

S.25.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó vállalkozások esetén

R0460

 

S.25.02.01

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén

R0470

 

S.25.03.01

Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén

R0480

 

S.26.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat

R0500

 

S.26.02.01

Szavatolótőke-szükséglet – Partner általi nemteljesítési kockázat

R0510

 

S.26.03.01

Szavatolótőke-szükséglet – Életbiztosítási kockázat

R0520

 

S.26.04.01

Szavatolótőke-szükséglet – Egészségbiztosítási kockázat

R0530

 

S.26.05.01

Szavatolótőke-szükséglet – Nem-életbiztosítási kockázat

R0540

 

S.26.06.01

Szavatolótőke-szükséglet – Működési kockázat

R0550

 

S.26.07.01

Szavatolótőke-szükséglet – Egyszerűsítések

R0560

 

S.27.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – Nem-életbiztosítási és egészségbiztosítási katasztrófakockázat

R0570

 

S.28.01.01

Minimális tőkeszükséglet – Csak élet- vagy csak nem-életbiztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység esetén

R0580

 

S.28.02.01

Minimális tőkeszükséglet – Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végző biztosítók és viszontbiztosítók esetén

R0590

 

S.29.01.01

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

R0600

 

S.29.02.01

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete – a befektetésekkel és a pénzügyi kötelezettségekkel magyarázható többlet

R0610

 

S.29.03.01

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete – a biztosítástechnikai tartalékokkal magyarázható többlet

R0620

 

S.29.04.01

Részletes elemzés időszakonként – biztosítástechnikai pénzáramlások kontra biztosítástechnikai tartalékok

R0630

 

S.30.01.01

A nem-életbiztosítási és az életbiztosítási ág fakultatív fedezete – alapadatok

R0640

 

S.30.02.01

A nem-életbiztosítási és az életbiztosítási ág fakultatív fedezete – részesedésre vonatkozó adatok

R0650

 

S.30.03.01

Áthúzódó viszontbiztosítási program – alapadatok

R0660

 

S.30.04.01

Áthúzódó viszontbiztosítási program – részesedésre vonatkozó adatok

R0670

 

S.31.01.01

A viszontbiztosítók részesedései (ideértve a pénzügyi viszontbiztosítást és a különleges célú gazdasági egységeket)

R0680

 

S.31.02.01

Különleges célú gazdasági egységek

R0690

 

S.36.01.01

Csoporton belüli ügyletek – Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás

R0740

 

S.36.02.01

Csoporton belüli ügyletek – Származtatott termékek

R0750

 

S.36.03.01

Csoporton belüli ügyletek – Belső viszontbiztosítás

R0760

 

S.36.04.01

Csoporton belüli ügyletek – Költségmegosztás, függő kötelezettségek, mérlegen kívüli és egyéb tételek

R0770

 S.01.01.02

Az adatszolgáltatás tartalma

Tábla kódja

Tábla elnevezése

 

C0010

S.01.02.01

Alapvető információk – Általános

R0010

 

S.02.01.02

Mérleg

R0030

 

S.05.01.02

Biztosítási díjak, kárigények és költségek üzletágak szerint

R0110

 

S.06.02.01

Eszközök felsorolása

R0140

 

S.06.03.01

Kollektív befektetési vállalkozások – az áttekintés elve szerint

R0150

 

S.08.01.01

Nyitott pozíciójú származtatott termékek

R0170

 

S.08.02.01

Származtatott ügyletek

R0180

 

S.12.01.02

Életbiztosítási és az életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt egészségbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok

R0220

 

S.17.01.02

Nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok

R0290

 

S.23.01.01

Szavatoló tőke

R0410

 

S.28.01.01

Minimális tőkeszükséglet – Csak élet- vagy csak nem-életbiztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység esetén

R0580

 

S.28.02.01

Minimális tőkeszükséglet – Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végző biztosítók és viszontbiztosítók esetén

R0590

 S.01.01.03

Az adatszolgáltatás tartalma

Tábla kódja

Tábla elnevezése

 

C0010

S.01.02.01

Alapvető információk – Általános

R0010

 

S.01.03.01

Alapvető információk – Elkülönített alapok és illeszkedési kiigazítási portfóliók

R0020

 

S.02.01.02

Mérleg

R0030

 

S.23.01.01

Szavatoló tőke

R0410

 

S.25.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó vállalkozások esetén

R0460

 

S.25.02.01

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén

R0470

 

S.25.03.01

Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén

R0480

 

S.28.01.01

Minimális tőkeszükséglet – Csak élet- vagy csak nem-életbiztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység esetén

R0580

 

S.28.02.01

Minimális tőkeszükséglet – Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végző biztosítók és viszontbiztosítók esetén

R0590

 S.01.01.04

Az adatszolgáltatás tartalma

Tábla kódja

Tábla elnevezése

 

C0010

S.01.02.04

Alapvető információk – Általános

R0010

 

S.01.03.04

Alapvető információk – Elkülönített alapok és illeszkedési kiigazítási portfóliók

R0020

 

S.02.01.01

Mérleg

R0030

 

S.02.02.01

Eszközök és kötelezettségek pénznemenként

R0040

 

S.03.01.04

Mérlegen kívüli tételek – Általános információk

R0060

 

S.03.02.04

Mérlegen kívüli tételek – A csoport számára nyújtott korlátlan garanciák jegyzéke

R0070

 

S.03.03.04

Mérlegen kívüli tételek – A csoport által nyújtott korlátlan garanciák jegyzéke

R0080

 

S.05.01.01

Biztosítási díjak, kárigények és költségek üzletágak szerint

R0110

 

S.05.02.01

Biztosítási díjak, kárigények és költségek országonként

R0120

 

S.06.01.01

Összefoglaló adatok az eszközökről

R0130

 

S.06.02.04

Eszközök felsorolása

R0140

 

S.06.03.04

Kollektív befektetési vállalkozások – az áttekintés elve szerint

R0150

 

S.07.01.04

Strukturált termékek

R0160

 

S.08.01.04

Nyitott pozíciójú származtatott termékek

R0170

 

S.08.02.04

Származtatott ügyletek

R0180

 

S.09.01.04

Bevétel/nyereség- és veszteségadatok a jelentési időszakban

R0190

 

S.10.01.04

Értékpapírkölcsönök és repóügyletek

R0200

 

S.11.01.04

Fedezetként tartott eszközök

R0210

 

S.15.01.04

A változó életjáradékos termékek garanciáinak ismertetése

R0260

 

S.15.02.04

A változó életjáradékos termékek garanciáinak fedezete

R0270

 

S.22.01.04

A hosszú távú garanciák és átmeneti intézkedések hatása

R0370

 

S.23.01.04

Szavatoló tőke

R0410

 

S.23.02.04

A szavatoló tőkére vonatkozó részletes információ szintenként

R0420

 

S.23.03.04

A szavatoló tőke éves mozgásai

R0430

 

S.23.04.04

A szavatolótőke-elemek felsorolása

R0440

 

S.25.01.04

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó csoportok esetén

R0460

 

S.25.02.04

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó csoportok esetén

R0470

 

S.25.03.04

Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó csoportok esetén

R0480

 

S.26.01.04

Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat

R0500

 

S.26.02.04

Szavatolótőke-szükséglet – partner általi nemteljesítési kockázat

R0510

 

S.26.03.04

Szavatolótőke-szükséglet – életbiztosítási kockázat

R0520

 

S.26.04.04

Szavatolótőke-szükséglet – egészségbiztosítási kockázat

R0530

 

S.26.05.04

Szavatolótőke-szükséglet – nem-életbiztosítási kockázat

R0540

 

S.26.06.04

Szavatolótőke-szükséglet – működési kockázat

R0550

 

S.26.07.04

Szavatolótőke-szükséglet – egyszerűsítések

R0560

 

S.27.01.04

Szavatolótőke-szükséglet – nem-életbiztosítási és egészségbiztosítási katasztrófakockázat

R0570

 

S.31.01.04

A viszontbiztosítók részesedései (ideértve a pénzügyi viszontbiztosítást és a különleges célú gazdasági egységeket)

R0680

 

S.31.02.04

Különleges célú gazdasági egységek

R0690

 

S.32.01.04

A csoporthoz tartozó vállalkozások

R0700

 

S.33.01.04

A biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó egyedi követelmények

R0710

 

S.34.01.04

Egyéb szabályozott és nem szabályozott pénzügyi vállalkozásokra, többek között biztosítói holdingtársaságokra és vegyes pénzügyi holdingtársaságokra vonatkozó egyedi követelmények

R0720

 

S.35.01.04

Hozzájárulás a csoportszintű biztosítástechnikai tartalékokhoz

R0730

 

S.36.01.01

Csoporton belüli tranzakciók – Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás

R0740

 

S.36.02.01

Csoporton belüli tranzakciók – Származtatott termékek

R0750

 

S.36.03.01

Csoporton belüli tranzakciók – Belső viszontbiztosítás

R0760

 

S.36.04.01

Csoporton belüli tranzakciók – Költségmegosztás, függő kötelezettségek, mérlegen kívüli és más tételek

R0770

 

S.37.01.04

Kockázatkoncentráció

R0780

 S.01.01.05

Az adatszolgáltatás tartalma

Tábla kódja

Tábla elnevezése

 

C0010

S.01.02.04

Alapvető információk – Általános

R0010

 

S.02.01.02

Mérleg

R0030

 

S.05.01.02

Biztosítási díjak, kárigények és költségek üzletágak szerint

R0110

 

S.06.02.04

Eszközök felsorolása

R0140

 

S.06.03.04

Kollektív befektetési vállalkozások – az áttekintés elve szerint

R0150

 

S.08.01.04

Nyitott pozíciójú származtatott termékek

R0170

 

S.08.02.04

Származtatott ügyletek

R0180

 

S.23.01.04

Szavatoló tőke

R0410

 S.01.01.06

Az adatszolgáltatás tartalma

Tábla kódja

Tábla elnevezése

 

C0010

S.01.02.04

Alapvető információk – Általános

R0010

 

S.01.03.04

Alapvető információk – Elkülönített alapok és illeszkedési kiigazítási portfóliók

R0020

 

S.02.01.02

Mérleg

R0030

 

S.23.01.04

Szavatoló tőke

R0410

 

S.25.01.04

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó csoportok esetén

R0460

 

S.25.02.04

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó csoportok esetén

R0470

 

S.25.03.04

Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó csoportok esetén

R0480

 

S.32.01.04

A csoporthoz tartozó vállalkozások

R0700

 

S.33.01.04

A biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó egyedi követelmények

R0710

 

S.34.01.04

Egyéb szabályozott és nem szabályozott pénzügyi vállalkozásokra, többek között biztosítói holdingtársaságokra és vegyes pénzügyi holdingtársaságokra vonatkozó egyedi követelmények

R0720

 

SR.01.01.01

Az adatszolgáltatás tartalmaElkülönített alap/illeszkedési portfólió/fennmaradó rész

Z0010

 

Alap/portfólió száma

Z0020

 Tábla kódja

Tábla elnevezése

 

C0010

SR.02.01.01

Mérleg

R0790

 

SR.12.01.01

Életbiztosítási és az életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt egészségbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok

R0800

 

SR.17.01.01

Nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok

R0810

 

SR.22.02.01

Bruttó pénzáramlás-előrejelzések (Legjobb becslés – illeszkedési portfóliók)

R0820

 

SR.22.03.01

Információ az illeszkedési kiigazítás számításáról

R0830

 

SR.25.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó vállalkozások esetén

R0840

 

SR.25.02.01

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén

R0850

 

SR.25.03.01

Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén

R0860

 

SR.26.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat

R0870

 

SR.26.02.01

Szavatolótőke-szükséglet – partner általi nemteljesítési kockázat

R0880

 

SR.26.03.01

Szavatolótőke-szükséglet – életbiztosítási kockázat

R0890

 

SR.26.04.01

Szavatolótőke-szükséglet – egészségbiztosítási kockázat

R0900

 

SR.26.05.01

Szavatolótőke-szükséglet – nem-életbiztosítási kockázat

R0910

 

SR.26.06.01

Szavatolótőke-szükséglet – működési kockázat

R0920

 

SR.26.07.01

Szavatolótőke-szükséglet – egyszerűsítések

R0930

 

SR.27.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – nem-életbiztosítási és egészségbiztosítási katasztrófakockázat

R0940

 

SR.01.01.04

Az adatszolgáltatás tartalmaElkülönített alap/illeszkedési portfólió/fennmaradó rész

Z0010

 

Alap/portfólió száma

Z0020

 Tábla kódja

Tábla elnevezése

 

C0010

SR.02.01.04

Mérleg

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó csoportok esetén ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó csoportok esetén ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó csoportok esetén ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat

R0870

 

SR.26.02.01

Szavatolótőke-szükséglet – partner általi nemteljesítési kockázat

R0880

 

SR.26.03.01

Szavatolótőke-szükséglet – életbiztosítási kockázat

R0890

 

SR.26.04.01

Szavatolótőke-szükséglet – egészségbiztosítási kockázat

R0900

 

SR.26.05.01

Szavatolótőke-szükséglet – nem-életbiztosítási kockázat

R0910

 

SR.26.06.01

Szavatolótőke-szükséglet – működési kockázat

R0920

 

SR.26.07.01

Szavatolótőke-szükséglet – egyszerűsítések

R0930

 

SR.27.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – nem-életbiztosítási és egészségbiztosítási katasztrófakockázat

R0940

 S.01.02.01

Alapvető információk – Általános

 

 

C0010

Vállalkozás neve

R0010

 

A vállalkozás azonosító kódja

R0020

 

A vállalkozás azonosító kódjának típusa

R0030

 

Vállalkozás típusa

R0040

 

Engedélyezés helye szerinti ország

R0050

 

Az adatszolgáltatás nyelve

R0070

 

A jelentés benyújtásának ideje

R0080

 

▼M2

A pénzügyi év vége

R0081

 

▼B

Az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja

R0090

 

Rendszeres/eseti adatszolgáltatás

R0100

 

A jelentés pénzneme

R0110

 

Számviteli standardok

R0120

 

A szavatolótőke-szükséglet kiszámításának módszere

R0130

 

Vállalkozásspecifikus paraméterek alkalmazása

R0140

 

Elkülönített alapok

R0150

 

Illeszkedési kiigazítás

R0170

 

Volatilitási kiigazítás

R0180

 

A kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó átmeneti intézkedés

R0190

 

A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedés

R0200

 

Első jelentéstétel vagy ismételt jelentéstétel

R0210

 

▼M3

KHMI-információk jelentése alóli mentesség

R0250

 

▼BS.01.02.04

Alapvető információk – Általános

 

 

C0010

A részesedéssel rendelkező vállalkozás neve

R0010

 

A csoport azonosító kódja

R0020

 

A csoport azonosító kódjának típusa

R0030

 

A csoportfelügyeleti hatóság országa

R0050

 

Alcsoportra vonatkozó információ

R0060

 

Az adatszolgáltatás nyelve

R0070

 

A jelentés benyújtásának ideje

R0080

 

▼M2

A pénzügyi év vége

R0081

 

▼B

Az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja

R0090

 

Rendszeres/eseti adatszolgáltatás

R0100

 

A jelentés pénzneme

R0110

 

Számviteli standardok

R0120

 

A csoportszintű szavatolótőke-szükséglet kiszámításának módszere

R0130

 

Csoportspecifikus paraméterek alkalmazása

R0140

 

Elkülönített alapok

R0150

 

Csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámítási módszere

R0160

 

Illeszkedési kiigazítás

R0170

 

Volatilitási kiigazítás

R0180

 

A kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó átmeneti intézkedés

R0190

 

A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedés

R0200

 

Első jelentéstétel vagy ismételt jelentéstétel

R0210

 

▼M3

KHMI-információk jelentése alóli mentesség

R0250

 

▼B

S.01.03.01

Alapvető információk – Elkülönített alapok és illeszkedési kiigazítási portfóliókAz összes elkülönített alap és illeszkedési kiigazítási portfólió listája (átfedés megengedett)

Alap/portfólió száma

Az elkülönített alap vagy illeszkedési kiigazítási portfólió neve

Elkülönített alap/illeszkedési kiigazítási portfólió/alap fennmaradó része

Elkülönített részalapokkal és illeszkedési kiigazítási portfóliókkal rendelkező elkülönített alap és illeszkedési kiigazítási portfólió

Lényegesség

304. cikk

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Elkülönített részalapokkal és illeszkedési kiigazítási részportfóliókkal rendelkező elkülönített alapok és illeszkedési kiigazítási portfóliók listája

Elkülönített részalapokkal és illeszkedési kiigazítási részportfóliókkal rendelkező elkülönített alap vagy illeszkedési kiigazítási portfólió száma

Az elkülönített részalap vagy illeszkedési kiigazítási részportfólió száma

Elkülönített részalap vagy illeszkedési kiigazítási részportfólió

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Alapvető információk – Elkülönített alapok és illeszkedési kiigazítási portfóliókAz összes elkülönített alap és illeszkedési kiigazítási portfólió listája (átfedés megengedett)

A vállalkozás hivatalos megnevezése

A vállalkozás azonosító kódja

A vállalkozás azonosító kódjának típusa

Alap/portfólió száma

Az elkülönített alap vagy illeszkedési kiigazítási portfólió neve

Elkülönített alap/illeszkedési kiigazítási portfólió/alap fennmaradó része

Elkülönített részalapokkal és illeszkedési kiigazítási portfóliókkal rendelkező elkülönített alap és illeszkedési kiigazítási portfólió

Lényegesség

304. cikk

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elkülönített részalapokkal és illeszkedési kiigazítási részportfóliókkal rendelkező elkülönített alapok és illeszkedési kiigazítási portfóliók listája

Elkülönített részalapokkal és illeszkedési kiigazítási részportfóliókkal rendelkező elkülönített alap vagy illeszkedési kiigazítási portfólió száma

Az elkülönített részalap vagy illeszkedési kiigazítási részportfólió száma

Elkülönített részalap vagy illeszkedési kiigazítási részportfólió

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Mérleg

 

 

Szolvencia II. szerinti érték

(Számviteli törvényben előírt érték)

Eszközök

 

C0010

C0020

Goodwill (Cégérték)

R0010

 

 

Halasztott szerzési költségek

R0020

 

 

Immateriális javak

R0030

 

 

Halasztott adókövetelések

R0040

 

 

Nyugdíjszolgáltatások többlete

R0050

 

 

Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

R0060

 

 

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével)

R0070

 

 

Ingatlanok (a saját használatú ingatlanok kivételével)

R0080

 

 

Tulajdonrész kapcsolt vállalkozásokban, részesedésekkel együtt

R0090

 

 

Részvények

R0100

 

 

Részvények – tőzsdén jegyzett részvények

R0110

 

 

Részvények – tőzsdén nem jegyzett részvények

R0120

 

 

Kötvények

R0130

 

 

Államkötvények

R0140

 

 

Vállalati kötvények

R0150

 

 

Strukturált értékpapírok

R0160

 

 

Biztosítékkal fedezett értékpapírok

R0170

 

 

Kollektív befektetési vállalkozások

R0180

 

 

Származtatott pénzügyi kötelezettségek

R0190

 

 

Betétek a készpénz-egyenértékesek kivételével

R0200

 

 

Egyéb befektetések

R0210

 

 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök

R0220

 

 

Hitelek és jelzáloghitelek

R0230

 

 

Biztosítási kötvényekhez kapcsolódó hitelek

R0240

 

 

Magánszemélyeknek nyújtott hitelek és jelzáloghitelek

R0250

 

 

Egyéb hitelek és jelzáloghitelek

R0260

 

 

A viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek, melyekből:

R0270

 

 

Nem-életbiztosítási és nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0280

 

 

Nem-életbiztosítási szerződések az egészségbiztosítási szerződések kivételével

R0290

 

 

Nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0300

 

 

Életbiztosítási és életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével.

R0310

 

 

Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0320

 

 

Életbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével

R0330

 

 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

R0340

 

 

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

R0350

 

 

Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni követelések

R0360

 

 

Viszontbiztosítási követelések

R0370

 

 

Követelések (kereskedési, nem biztosítási)

R0380

 

 

Saját részvények (közvetlenül birtokolt)

R0390

 

 

Szavatolótőke-elemek vagy lehívott, de még be nem fizetett induló tőke tekintetében esedékes összegek

R0400

 

 

Készpénz és készpénz-egyenértékesek

R0410

 

 

Egyéb, máshol ki nem mutatott eszközök

R0420

 

 

Eszközök összesen

R0500

 

 

Kötelezettségek

 

C0010

C0020

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítási szerződések

R0510

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási szerződések kivételével)

R0520

 

 

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0530

 

 

Legjobb becslés

R0540

 

 

Kockázati ráhagyás

R0550

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – egészségbiztosítási szerződések (a nem-életbiztosításhoz hasonló szerződések)

R0560

 

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0570

 

 

Legjobb becslés

R0580

 

 

Kockázati ráhagyás

R0590

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – életbiztosítási szerződések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével)

R0600

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – egészségbiztosítási szerződések (az életbiztosításhoz hasonló szerződések)

R0610

 

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0620

 

 

Legjobb becslés

R0630

 

 

Kockázati ráhagyás

R0640

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével)

R0650

 

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0660

 

 

Legjobb becslés

R0670

 

 

Kockázati ráhagyás

R0680

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

R0690

 

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0700

 

 

Legjobb becslés

R0710

 

 

Kockázati ráhagyás

R0720

 

 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

R0730

 

 

Függő kötelezettségek

R0740

 

 

A biztosítástechnikai tartalékokon kívüli tartalékok

R0750

 

 

Nyugdíj-szolgáltatási kötelezettségek

R0760

 

 

Viszontbiztosítókkal szembeni letéti követelések

R0770

 

 

Halasztott adókötelezettség

R0780

 

 

Származtatott pénzügyi kötelezettségek

R0790

 

 

Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek

R0800

 

 

Pénzügyi kötelezettségek a hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeken kívül

R0810

 

 

Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni kötelezettségek

R0820

 

 

Viszontbiztosítási kötelezettségek

R0830

 

 

Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási)

R0840

 

 

Alárendelt kötelezettségek

R0850

 

 

Az alapvető szavatoló tőkéhez nem tartozó alárendelt kötelezettségek

R0860

 

 

Az alapvető szavatoló tőkéhez tartozó alárendelt kötelezettségek

R0870

 

 

Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek

R0880

 

 

Kötelezettségek összesen

R0900

 

 

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

R1000

 

 S.02.01.02

Mérleg

 

 

Szolvencia II. szerinti érték

Eszközök

 

C0010

Goodwill (Cégérték)

R0010

 

Halasztott szerzési költségek

R0020

 

Immateriális javak

R0030

 

Halasztott adókövetelések

R0040

 

Nyugdíjszolgáltatások többlete

R0050

 

Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

R0060

 

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével)

R0070

 

Ingatlanok (a saját használatú ingatlanok kivételével)

R0080

 

Tulajdonrész kapcsolt vállalkozásokban, részesedésekkel együtt

R0090

 

Részvények

R0100

 

Részvények – tőzsdén jegyzett részvények

R0110

 

Részvények – tőzsdén nem jegyzett részvények

R0120

 

Kötvények

R0130

 

Államkötvények

R0140

 

Vállalati kötvények

R0150

 

Strukturált értékpapírok

R0160

 

Biztosítékkal fedezett értékpapírok

R0170

 

Kollektív befektetési vállalkozások

R0180

 

Származtatott pénzügyi kötelezettségek

R0190

 

Betétek a készpénz-egyenértékesek kivételével

R0200

 

Egyéb befektetések

R0210

 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök

R0220

 

Hitelek és jelzáloghitelek

R0230

 

Biztosítási kötvényekhez kapcsolódó hitelek

R0240

 

Magánszemélyeknek nyújtott hitelek és jelzáloghitelek

R0250

 

Egyéb hitelek és jelzáloghitelek

R0260

 

A viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek, melyekből:

R0270

 

Nem-életbiztosítási és nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0280

 

Nem-életbiztosítási szerződések az egészségbiztosítási szerződések kivételével

R0290

 

Nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0300

 

Életbiztosítási és életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével.

R0310

 

Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0320

 

Életbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével

R0330

 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

R0340

 

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

R0350

 

Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni követelések

R0360

 

Viszontbiztosítási követelések

R0370

 

Követelések (kereskedési, nem biztosítási)

R0380

 

Saját részvények (közvetlenül birtokolt)

R0390

 

Szavatolótőke-elemek vagy lehívott, de még be nem fizetett induló tőke tekintetében esedékes összegek

R0400

 

Készpénz és készpénz-egyenértékesek

R0410

 

Egyéb, máshol ki nem mutatott eszközök

R0420

 

Eszközök összesen

R0500

 

Kötelezettségek

 

C0010

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítási szerződések

R0510

 

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási szerződések kivételével)

R0520

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0530

 

Legjobb becslés

R0540

 

Kockázati ráhagyás

R0550

 

Biztosítástechnikai tartalékok – egészségbiztosítási szerződések (a nem-életbiztosításhoz hasonló szerződések)

R0560

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0570

 

Legjobb becslés

R0580

 

Kockázati ráhagyás

R0590

 

Biztosítástechnikai tartalékok – életbiztosítási szerződések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével)

R0600

 

Biztosítástechnikai tartalékok – egészségbiztosítási szerződések (az életbiztosításhoz hasonló szerződések)

R0610

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0620

 

Legjobb becslés

R0630

 

Kockázati ráhagyás

R0640

 

Biztosítástechnikai tartalékok – életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével)

R0650

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0660

 

Legjobb becslés

R0670

 

Kockázati ráhagyás

R0680

 

Biztosítástechnikai tartalékok – indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

R0690

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0700

 

Legjobb becslés

R0710

 

Kockázati ráhagyás

R0720

 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

R0730

 

Függő kötelezettségek

R0740

 

A biztosítástechnikai tartalékokon kívüli tartalékok

R0750

 

Nyugdíj-szolgáltatási kötelezettségek

R0760

 

Viszontbiztosítókkal szembeni letéti követelések

R0770

 

Halasztott adókötelezettség

R0780

 

Származtatott pénzügyi kötelezettségek

R0790

 

Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek

R0800

 

Pénzügyi kötelezettségek a hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeken kívül

R0810

 

Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni kötelezettségek

R0820

 

Viszontbiztosítási kötelezettségek

R0830

 

Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási)

R0840

 

Alárendelt kötelezettségek

R0850

 

Az alapvető szavatoló tőkéhez nem tartozó alárendelt kötelezettségek

R0860

 

Az alapvető szavatoló tőkéhez tartozó alárendelt kötelezettségek

R0870

 

Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek

R0880

 

Kötelezettségek összesen

R0900

 

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

R1000

 

SR.02.01.01

MérlegElkülönített alap vagy fennmaradó rész

Z0020

 

Alap száma

Z0030

  

 

Szolvencia II. szerinti érték

(Számviteli törvényben előírt érték)

Eszközök

 

C0010

C0020

Goodwill (Cégérték)

R0010

 

 

Halasztott szerzési költségek

R0020

 

 

Immateriális javak

R0030

 

 

Halasztott adókövetelések

R0040

 

 

Nyugdíjszolgáltatások többlete

R0050

 

 

Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

R0060

 

 

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével)

R0070

 

 

Ingatlanok (a saját használatú ingatlanok kivételével)

R0080

 

 

Tulajdonrész kapcsolt vállalkozásokban, részesedésekkel együtt

R0090

 

 

Részvények

R0100

 

 

Részvények – tőzsdén jegyzett részvények

R0110

 

 

Részvények – tőzsdén nem jegyzett részvények

R0120

 

 

Kötvények

R0130

 

 

Államkötvények

R0140

 

 

Vállalati kötvények

R0150

 

 

Strukturált értékpapírok

R0160

 

 

Biztosítékkal fedezett értékpapírok

R0170

 

 

Kollektív befektetési vállalkozások

R0180

 

 

Származtatott pénzügyi kötelezettségek

R0190

 

 

Betétek a készpénz-egyenértékesek kivételével

R0200

 

 

Egyéb befektetések

R0210

 

 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök

R0220

 

 

Hitelek és jelzáloghitelek

R0230

 

 

Biztosítási kötvényekhez kapcsolódó hitelek

R0240

 

 

Magánszemélyeknek nyújtott hitelek és jelzáloghitelek

R0250

 

 

Egyéb hitelek és jelzáloghitelek

R0260

 

 

A viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek, melyekből:

R0270

 

 

Nem-életbiztosítási és nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0280

 

 

Nem-életbiztosítási szerződések az egészségbiztosítási szerződések kivételével

R0290

 

 

Nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0300

 

 

Életbiztosítási és életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével.

R0310

 

 

Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0320

 

 

Életbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével

R0330

 

 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

R0340

 

 

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

R0350

 

 

Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni követelések

R0360

 

 

Viszontbiztosítási követelések

R0370

 

 

Követelések (kereskedési, nem biztosítási)

R0380

 

 

Saját részvények (közvetlenül birtokolt)

R0390

 

 

Szavatolótőke-elemek vagy lehívott, de még be nem fizetett induló tőke tekintetében esedékes összegek

R0400

 

 

Készpénz és készpénz-egyenértékesek

R0410

 

 

Egyéb, máshol ki nem mutatott eszközök

R0420

 

 

Eszközök összesen

R0500

 

 

Kötelezettségek

 

C0010

C0020

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítási szerződések

R0510

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási szerződések kivételével)

R0520

 

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0530

 

 

Legjobb becslés

R0540

 

 

Kockázati ráhagyás

R0550

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – egészségbiztosítási szerződések (a nem-életbiztosításhoz hasonló szerződések)

R0560

 

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0570

 

 

Legjobb becslés

R0580

 

 

Kockázati ráhagyás

R0590

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – életbiztosítási szerződések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével)

R0600

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – egészségbiztosítási szerződések (az életbiztosításhoz hasonló szerződések)

R0610

 

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0620

 

 

Legjobb becslés

R0630

 

 

Kockázati ráhagyás

R0640

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével)

R0650

 

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0660

 

 

Legjobb becslés

R0670

 

 

Kockázati ráhagyás

R0680

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok – indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

R0690

 

 

Egy összegben kiszámított biztosítástechnikai tartalékok

R0700

 

 

Legjobb becslés

R0710

 

 

Kockázati ráhagyás

R0720

 

 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

 

 

 

Függő kötelezettségek

R0740

 

 

A biztosítástechnikai tartalékokon kívüli tartalékok

R0750

 

 

Nyugdíj-szolgáltatási kötelezettségek

R0760

 

 

Viszontbiztosítókkal szembeni letéti követelések

R0770

 

 

Halasztott adókötelezettség

R0780

 

 

Származtatott pénzügyi kötelezettségek

R0790

 

 

Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek

R0800

 

 

Pénzügyi kötelezettségek a hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeken kívül

R0810

 

 

Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni kötelezettségek

R0820

 

 

Viszontbiztosítási kötelezettségek

R0830

 

 

Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási)

R0840

 

 

Alárendelt kötelezettségek

R0850

 

 

Az alapvető szavatoló tőkéhez nem tartozó alárendelt kötelezettségek

R0860

 

 

Az alapvető szavatoló tőkéhez tartozó alárendelt kötelezettségek

R0870

 

 

Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek

R0880

 

 

Kötelezettségek összesen

R0900

 

 

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

R1000

 

 S.02.02.01

Eszközök és kötelezettségek pénznemenként

 

 

 

 

 

 

Pénznemek

 

 

 

 

 

 

C0010

Pénznem kódja

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összes pénznem összesen

A jelentés pénznemének Szolvencia II szerinti értéke

A fennmaradó egyéb pénznemek értéke

 

A lényeges pénznemek értéke

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Eszközök

 

 

 

 

 

 

 

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével)

R0020

 

 

 

 

 

Egyéb eszközök saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések, készpénz és készpénz-egyenértékesek, biztosítási kötvényekhez kapcsolódó hitelek, magánszemélyeknek nyújtott hitelek és jelzáloghitelek, illetve egyéb hitelek és jelzáloghitelek (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével)

R0030

 

 

 

 

 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök

R0040

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek

R0050

 

 

 

 

 

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések, biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni követelések, illetve a viszontbiztosítási követelések

R0060

 

 

 

 

 

Egyéb eszközök

R0070

 

 

 

 

 

Eszközök összesen

R0100

 

 

 

 

 

Kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok (indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével)

R0110

 

 

 

 

 

Biztosítástechnikai tartalékok (indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések)

R0120

 

 

 

 

 

A viszontbiztosítókkal szembeni letéti kötelezettségek és a biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni, illetve a viszontbiztosítási kötelezettségek

R0130

 

 

 

 

 

Származtatott pénzügyi kötelezettségek

R0140

 

 

 

 

 

Pénzügyi kötelezettségek

R0150

 

 

 

 

 

Függő kötelezettségek

R0160

 

 

 

 

 

Egyéb kötelezettségek

R0170

 

 

 

 

 

Kötelezettségek összesen

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Mérlegen kívüli tételek – Általános információk

 

 

Maximális érték

A garancia/biztosíték/függő kötelezettségek értéke

Azon eszközök értéke, amelyekre a biztosíték vonatkozik

Azon kötelezettségek értéke, amelyekre biztosítékot nyújtanak

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

A vállalkozás által nyújtott garanciák, ideértve az akkreditíveket is

R0010

 

 

 

 

Ide tartoznak a csoportba tartozó más vállalkozások számára nyújtott garanciák, ideértve az akkreditíveket is.

R0020

 

 

 

 

A vállalkozás számára nyújtott garanciák, ideértve az akkreditíveket is

R0030

 

 

 

 

Ide tartoznak az ugyanabba a csoportba tartozó egyéb vállalkozások által nyújtott garanciák, ideértve az akkreditíveket is.

R0040

 

 

 

 

Tartott biztosíték

 

 

 

 

 

A biztosított kölcsönök vagy a vásárolt kötvények fedezetére tartott biztosíték

R0100

 

 

 

 

A származtatott termékek fedezeteként tartott biztosíték

R0110

 

 

 

 

A viszontbiztosítók által az átadott biztosítástechnikai tartalékok fedezeteként nyújtott eszközök

R0120

 

 

 

 

Egyéb fedezetként tartott biztosítékok

R0130

 

 

 

 

Összes fedezetként tartott biztosíték

R0200

 

 

 

 

Fedezetként nyújtott biztosíték

 

 

 

 

 

A folyósított kölcsönök vagy kibocsátott kötvények fedezeteként nyújtott biztosíték

R0210

 

 

 

 

A származtatott pénzügyi kötelezettségek fedezeteként nyújtott biztosítékok

R0220

 

 

 

 

A viszontbiztosításba adónál a biztosítástechnikai tartalékok fedezeteként nyújtott eszközök (aktív viszontbiztosítás)

R0230

 

 

 

 

Egyéb fedezetként nyújtott biztosítékok

R0240

 

 

 

 

Összes fedezetként nyújtott biztosíték

R0300

 

 

 

 

Függő kötelezettségek

 

 

 

 

 

A Szolvencia II. szerinti mérlegben nem szereplő függő kötelezettségek

R0310

 

 

 

 

Ide tartoznak a csoportba tartozó intézményekkel szemben fennálló függő kötelezettségek is

R0320

 

 

 

 

A Szolvencia II. szerinti mérlegben szereplő függő kötelezettségek

R0330

 

 

 

 

Összes függő kötelezettség

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Mérlegen kívüli tételek – Általános információk

 

 

Maximális érték

A garancia/biztosíték/függő kötelezettségek értéke

Azon eszközök értéke, amelyekre a biztosíték vonatkozik

Azon kötelezettségek értéke, amelyekre biztosítékot nyújtanak

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

A csoport által nyújtott garanciák, ideértve az akkreditíveket is

R0010

 

 

 

 

A csoport számára nyújtott garanciák, ideértve az akkreditíveket is

R0030

 

 

 

 

Tartott biztosíték

 

 

 

 

 

A biztosított kölcsönök vagy a vásárolt kötvények fedezeteként tartott biztosíték

R0100

 

 

 

 

A származtatott termékek fedezeteként tartott biztosíték

R0110

 

 

 

 

A viszontbiztosítók által az átadott biztosítástechnikai tartalékok fedezeteként nyújtott eszközök

R0120

 

 

 

 

Egyéb fedezetként tartott biztosítékok

R0130

 

 

 

 

Összes fedezetként tartott biztosíték

R0200

 

 

 

 

Fedezetként nyújtott biztosíték

 

 

 

 

 

A folyósított kölcsönök vagy kibocsátott kötvények fedezeteként nyújtott biztosíték

R0210

 

 

 

 

A származtatott pénzügyi kötelezettségek fedezeteként nyújtott biztosítékok

R0220

 

 

 

 

A viszontbiztosításba adónál a biztosítástechnikai tartalékok fedezeteként nyújtott eszközök (aktív viszontbiztosítás)

R0230

 

 

 

 

Egyéb fedezetként nyújtott biztosítékok

R0240

 

 

 

 

Összes fedezetként nyújtott biztosíték

R0300

 

 

 

 

Függő kötelezettségek

 

 

 

 

 

A Szolvencia II. szerinti mérlegben nem szereplő függő kötelezettségek

R0310

 

 

 

 

A Szolvencia II. szerinti mérlegben szereplő függő kötelezettségek

R0330

 

 

 

 

Összes függő kötelezettség

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Mérlegen kívüli tételek – A vállalkozás számára nyújtott korlátlan garanciák jegyzéke

A garancia kódja

A garancia nyújtójának megnevezése

A garancianyújtó kódja

A garancianyújtó kódjának típusa

A csoportba tartozó garancianyújtó

A garancia igénybevételét kiváltó ok(ok)

A garancia igénybevételét kiváltó konkrét ok(ok)

A garancia hatálybalépésének napja

Kiegészítő szavatoló tőke

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Mérlegen kívüli tételek – A csoport számára nyújtott korlátlan garanciák jegyzéke

A garancia kódja

A garancia nyújtójának megnevezése

A garancianyújtó kódja

A garancianyújtó kódjának típusa

A garancia igénybevételét kiváltó ok(ok)

A garancia igénybevételét kiváltó konkrét ok(ok)

A garancia hatálybalépésének napja

Kiegészítő szavatoló tőke

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Mérlegen kívüli tételek – A vállalkozás által nyújtott korlátlan garanciák jegyzéke

A garancia kódja

A garancia kedvezményezettjének megnevezése

A garancia kedvezményezettjének kódja

A garancia kedvezményezettje kódjának típusa

A garancia kedvezményezettje ugyanabba a csoportba tartozik

A garancia igénybevételét kiváltó ok(ok)

A garancia maximális becsült értéke

A garancia igénybevételét kiváltó konkrét ok(ok)

A garancia hatálybalépésének napja

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Mérlegen kívüli tételek – A csoport által nyújtott korlátlan garanciák jegyzéke

A garancia kódja

A garancia kedvezményezettjének megnevezése

A garancia kedvezményezettjének kódja

A garancia kedvezményezettje kódjának típusa

A garancia igénybevételét kiváltó ok(ok)

A garancia maximális becsült értéke

A garancia igénybevételét kiváltó konkrét ok(ok)

A garancia hatálybalépésének napja

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Országonkénti tevékenység 

 

Üzletág

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozás

Összes EGT-tagállam

Az összes EGT-n kívüli fióktelep által végzett összes üzleti tevékenység

 

 

A vállalkozás által a vállalkozás székhelye szerinti országban végzett üzleti tevékenység

A vállalkozás által a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján a székhely szerinti országtól eltérő EGT-országokban végzett üzleti tevékenység

Bármely EGT-fióktelep által a szolgáltatásnyújtás szabadsága keretében a biztosító székhelye szerinti országban végzett üzleti tevékenység

Az összes EGT-fióktelep által abban az országban végzett üzleti tevékenység, amelyben a fióktelepek letelepedtek

Az összes EGT-fióktelep által a szolgáltatásnyújtás szabadsága keretében végzett összes üzleti tevékenység

A vállalkozás és az összes EGT-fióktelep által a szolgáltatásnyújtás szabadsága keretében végzett üzleti tevékenység összesen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Ország

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Díjelőírás

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Jutalékok

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

EGT-tagállam szerinti bontás

EGT-n kívüli országokban letelepedett jelentős üzleti tevékenységet végző fióktelepek szerinti bontás

 

 

Az országban letelepedett EGT-fióktelep által végzett üzleti tevékenység

Az adott országban letelepedett EGT-fióktelep által a szolgáltatásnyújtás szabadsága keretében végzett üzleti tevékenység

Az adott országban a vállalkozás vagy bármelyik EGT-fióktelep által a szolgáltatásnyújtás szabadsága keretében végzett üzleti tevékenység

Az országban letelepedett EGT-fióktelep által végzett üzleti tevékenység

Az adott országban letelepedett EGT-fióktelep által a szolgáltatásnyújtás szabadsága keretében végzett üzleti tevékenység

Az adott országban a vállalkozás vagy bármelyik EGT-fióktelep által a szolgáltatásnyújtás szabadsága keretében végzett üzleti tevékenység

Az EGT-n kívüli országokban letelepedett jelentős üzleti tevékenységet végző fióktelepek által végzett üzleti tevékenység.

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Ország

R0010

 

 

 

 

Díjelőírás

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutalékok

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Információ a Szolvencia II. irányelv I. melléklete A. részének 10. ágazatáról, a fuvarozók felelősségbiztosítása kivételével

 

 

Vállalkozás

EGT-tagállam szerinti bontás

 

 

FPS

Fióktelep

FPS

Fióktelep

FPS

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Ország

R0010

 

 

 

 

 

A gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos kárigények gyakorisága (kivéve a fuvarozók felelősségbiztosítását)

R0020

 

 

 

 

 

A gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos kárigények átlagos költségei (kivéve a fuvarozók felelősségbiztosítását)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Biztosítási díjak, kárigények és költségek üzletágak szerint 

 

A következő üzletágakban: Nem-életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és az aktív arányos viszontbiztosítás)

 

 

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás

Jövedelembiztosítás

Üzemi balesetbiztosítás

Gépjármű-felelősségbiztosítás

Egyéb gépjármű-biztosítás

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása

Általános felelősségbiztosítás

Hitel- és kezességvállalási biztosítás

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Díjelőírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

A következő üzletágakban: Nem-életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és az aktív arányos viszontbiztosítás)

A következő üzletágakban:

aktív nem arányos viszontbiztosítás

Összesen

 

 

Jogvédelmi biztosítás

Segítségnyújtás

Különböző pénzügyi veszteségek

Egészségbiztosítás

Balesetbiztosítás

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

Vagyon

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Díjelőírás

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díj

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

A következő üzletágakban: nem-életbiztosítási szerződéses kötelezettségek

 

 

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás

Jövedelembiztosítás

Üzemi balesetbiztosítás

Gépjármű-felelősségbiztosítás

Egyéb gépjármű-biztosítás

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása

Általános felelősségbiztosítás

Hitel- és kezességvállalási biztosítás

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Felmerült költségek

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgatási költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befektetéskezelési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárrendezési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerzési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános működési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb költségek

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A következő üzletágakban: nem-életbiztosítási szerződéses kötelezettségek

A következő üzletágakban: aktív nem arányos viszontbiztosítás

Összesen

 

 

Jogvédelmi biztosítás

Segítségnyújtás

Különböző pénzügyi veszteségek

Egészségbiztosítás

Balesetbiztosítás

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

Vagyon

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Felmerült költségek

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgatási költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Befektetéskezelési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárrendezési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerzési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános működési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb költségek

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A következő üzletágakban: életbiztosítási szerződéses kötelezettségek

Életbiztosítási szerződéses kötelezettségek

Összesen

 

 

Egészségbiztosítás

Nyereségrészesedéssel járó biztosítás

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött biztosítás

Egyéb életbiztosítás

Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségektől eltérő biztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

Egészség-viszontbiztosítás

Élet-viszontbiztosítás

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Díjelőírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmerült költségek

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgatási költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befektetéskezelési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárrendezési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A következő üzletágakban: életbiztosítási szerződéses kötelezettségek

Életbiztosítási szerződéses kötelezettségek

Összesen

 

 

Egészségbiztosítás

Nyereségrészesedéssel járó biztosítás

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött biztosítás

Egyéb életbiztosítás

Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségektől eltérő biztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

Egészség-viszontbiztosítás

Élet-viszontbiztosítás

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Szerzési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános működési költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb költségek

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A visszavásárlások teljes összege

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Biztosítási díjak, kárigények és költségek üzletágak szerint 

 

A következő üzletágakban: Nem-életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és az aktív arányos viszontbiztosítás)

 

 

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás

Jövedelembiztosítás

Üzemi balesetbiztosítás

Gépjármű-felelősségbiztosítás

Egyéb gépjármű-biztosítás

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása

Általános felelősségbiztosítás

Hitel- és kezességvállalási biztosítás

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Díjelőírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmerült költségek

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb költségek

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A következő üzletágakban: Nem-életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és az aktív arányos viszontbiztosítás)

A következő üzletágakban: aktív nem arányos viszontbiztosítás

Összesen

 

 

Jogvédelmi biztosítás

Segítségnyújtás

Különböző pénzügyi veszteségek

Egészségbiztosítás

Balesetbiztosítás

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

Vagyon

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Díjelőírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmerült költségek

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb költségek

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes költség

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A következő üzletágakban: életbiztosítási szerződéses kötelezettségek

Életbiztosítási szerződéses kötelezettségek

Összesen

 

 

Egészségbiztosítás

Nyereségrészesedéssel járó biztosítás

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött biztosítás

Egyéb életbiztosítás

Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségektől eltérő biztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

Egészség-viszontbiztosítás

Élet-viszontbiztosítás

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Díjelőírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R1720