02014R0833 — HU — 04.12.2022 — 012.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 833/2014/EU RENDELETE

(2014. július 31.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

(HL L 229, 2014.7.31., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS 960/2014/EU RENDELETE (2014. szeptember 8.)

  L 271

3

12.9.2014

►M2

A TANÁCS 1290/2014/EU RENDELETE (2014. december 4.)

  L 349

20

5.12.2014

►M3

A TANÁCS (EU) 2015/1797 RENDELETE (2015. október 7.)

  L 263

10

8.10.2015

►M4

A TANÁCS (EU) 2017/2212 RENDELETE (2017. november 30.)

  L 316

15

1.12.2017

 M5

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1163 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 5.)

  L 182

33

8.7.2019

 M6

A TANÁCS (EU) 2022/262 RENDELETE (2022. február 23.)

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

A TANÁCS (EU) 2022/328 RENDELETE (2022. február 25.)

  L 49

1

25.2.2022

►M8

A TANÁCS (EU) 2022/334 RENDELETE (2022. február 28.)

  L 57

1

28.2.2022

►M9

A TANÁCS (EU) 2022/345 RENDELETE (2022. március 1.)

  L 63

1

2.3.2022

►M10

A TANÁCS (EU) 2022/350 RENDELETE (2022. március 1.)

  L 65

1

2.3.2022

►M11

A TANÁCS (EU) 2022/394 RENDELETE (2022. március 9.)

  L 81

1

9.3.2022

►M12

A TANÁCS (EU) 2022/428 RENDELETE (2022. március 15.)

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

A TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE (2022. április 8.)

  L 111

1

8.4.2022

►M14

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/595 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. április 11.)

  L 114

60

12.4.2022

►M15

A TANÁCS (EU) 2022/879 RENDELETE (2022. június 3.)

  L 153

53

3.6.2022

►M16

A TANÁCS (EU) 2022/1269 RENDELETE (2022. július 21.)

  L 193

1

21.7.2022

►M17

A TANÁCS (EU) 2022/1904 RENDELETE (2022. október 6.)

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

A TANÁCS (EU) 2022/2367 RENDELETE (2022. december 3.)

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2368 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. december 3.)

  L 311I

5

3.12.2022


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 246, 21.8.2014, o 59 (833/2014/EU)

►C2

Helyesbítés, HL L 055, 28.2.2022, o 78  (262/2022)

 C3

Helyesbítés, HL L 114, 12.4.2022, o 214 (833/2014/EU)

 C4

Helyesbítés, HL L 114, 12.4.2022, o 212  (328/2022)

 C5

Helyesbítés, HL L 119, 21.4.2022, o 114  (394/2022)

 C6

Helyesbítés, HL L 133, 10.5.2022, o 46  (428/2022)

►C7

Helyesbítés, HL L 190, 19.7.2022, o 191  (576/2022)

 C8

Helyesbítés, HL L 202, 2.8.2022, o 58  (576/2022)

►C9

Helyesbítés, HL L 210, 11.8.2022, o 20 (833/2014/EU)

►C10

Helyesbítés, HL L 314, 6.12.2022, o 102  (879/2022)
▼B

A TANÁCS 833/2014/EU RENDELETE

(2014. július 31.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről▼M7

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) 

„kettős felhasználású termékek és technológiák”: az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) I. mellékletében felsorolt termékek;

b) 

„hatáskörrel rendelkező hatóságok”: a tagállamoknak az I. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai;

c) 

„technikai segítségnyújtás”: bármely, javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai támogatás, és az olyan formákat ölthet, mint például oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy tanácsadási szolgáltatások, ideértve a szóbeli formák keretében történő segítségnyújtást is;

d) 

„brókertevékenység”:

i. 

olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja termékek és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, értékesítése vagy szolgáltatása többek között egy harmadik országból egy bármely egyéb harmadik országba; vagy

ii. 

termékek és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt is, amikor ezek egy más harmadik országba történő átadás céljából harmadik országokban találhatók;

e) 

„befektetési szolgáltatások”: a következő szolgáltatások és tevékenységek:

i. 

egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

ii. 

megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

iii. 

saját számlás kereskedés;

iv. 

portfóliókezelés;

v. 

befektetési tanácsadás;

vi. 

a pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy pénzügyi eszközök elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó biztos elkötelezettséggel;

vii. 

pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó biztos elkötelezettség nélkül;

viii. 

szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

f) 

▼M11

átruházható értékpapírok: az értékpapírok tőkepiacon forgatható következő fajtái – kriptoeszközök formájában is –, a fizetőeszközök kivételével:

▼M7

i. 

társaságok részvényei és más – társaságok, társas vállalkozások vagy más szervezetek részvényeivel egyenértékű – értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások;

ii. 

kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat;

iii. 

minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére, vagy átruházható értékpapírokra történő hivatkozással meghatározott, készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget;

g) 

„pénzpiaci eszközök”: az eszközök azon osztályai, amelyekkel rendszerint a pénzpiacon kereskednek, például kincstárjegyek, letéti jegyek és kereskedelmi értékpapírok, a fizetőeszközök kivételével;

h) 

„hitelintézet”: olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt;

i) 

„az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban megállapított feltételekkel, ideértve a légterüket is;

j) 

„központi értéktár”: a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott jogi személy;

k) 

„betét”: olyan számlán tartott pénzeszközöknek vagy szokásos banki ügyletekből keletkező átmeneti helyzetnek az egyenlege, amelyet a hitelintézetnek a vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek mellett vissza kell fizetnie; idetartozik a lekötött betét és a takarékbetét is, de ide nem értve az egyenleget, ha:

i. 

az egyenleg létezését csak egy, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) 4. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott pénzügyi eszközzel lehet bizonyítani, kivéve, ha olyan megtakarítási termékről van szó, amelyről névre szóló betéti okiratot állítottak ki, és amely 2014. július 2-án a tagállamok valamelyikében már létezett;

ii. 

az egyenleg tőkeösszegét nem kell névértéken visszafizetni;

iii. 

az egyenleg tőkeösszegét csak a hitelintézet vagy harmadik fél által nyújtott meghatározott garancia vagy megállapodás keretében kell névértéken visszafizetni;

l) 

„befektetői állampolgársági program” (vagy „aranyútlevelek”): valamely tagállam által bevezetett eljárások, amelyek lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy előre meghatározott fizetésekért és befektetésekért cserébe megszerezzék annak állampolgárságát;

m) 

„befektetői letelepedési program” (vagy „aranyvízumok”): valamely tagállam által bevezetett eljárások, amelyek lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy előre meghatározott fizetésekért és befektetésekért cserébe tartózkodási engedélyt szerezzenek valamely tagállamban;

n) 

„kereskedési helyszín”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában meghatározott szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer (MTF) vagy szervezett kereskedési rendszer (OTF);

o) 

„finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás”: bármely olyan intézkedés, a választott konkrét eszköztől függetlenül, amelynek révén az érintett személy, szervezet vagy szerv feltételesen vagy feltétel nélkül saját pénzeszközeit vagy gazdasági erőforrásait rendelkezésre bocsátja, vagy erre kötelezettséget vállal, többek között – de nem kizárólagosan – a következő formákban: vissza nem térítendő támogatások, hitelek, garanciák, kezességvállalási biztosítások, kötvények, akkreditívek, szállítói hitelek, vásárlói hitelek, behozatali vagy kiviteli előlegek, valamint valamennyi típusú biztosítás és viszontbiztosítás, ideértve az exporthitel-biztosítást is; nem minősül finanszírozásnak vagy pénzügyi segítségnyújtásnak a valamely termékért vagy szolgáltatásért fizetendő, megállapodás szerinti árnak a szokásos üzleti gyakorlattal összhangban történő kifizetése és a kifizetésre vonatkozó feltételek;

p) 

„partnerország”: a VIII. mellékletben meghatározott olyan ország, amely az e rendeletben foglalt kereskedelmi intézkedésekkel lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmaz;

q) 

„fogyasztói kommunikációs eszközök”: magánszemélyek által használt eszközök, így például személyi számítógépek és perifériák (ideértve a merevlemezeket és nyomtatókat is), mobiltelefonok, okostelevíziók, memóriaeszközök (USB-meghajtók) és az ezen eszközökhöz tartozó fogyasztói szoftverek;

▼M8

r) 

„orosz légitársaság”: az Oroszországi Föderáció hatáskörrel rendelkező hatóságai által kibocsátott érvényes működési engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légi közlekedési vállalkozás;

▼M12

s) 

„hitelminősítés”: egy szervezet hitelképességéről, adósságról vagy pénzügyi kötelezettségről, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokról, elsőbbségi részvényekről és egyéb pénzügyi eszközökről, vagy az ilyen adósság, pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, elsőbbségi részvény és egyéb pénzügyi eszköz kibocsátójáról kiadott vélemény, amelyet a minősítési kategóriák elfogadott és meghatározott besorolási rendszerének felhasználásával adnak ki;

t) 

„hitelminősítési tevékenységek”: adat- és információelemzés, valamint a hitelminősítések értékelése, jóváhagyása, kiadása és felülvizsgálata;

u) 

„energiaágazat”: a polgári célú, nukleáris energiával összefüggő tevékenységek kivételével a következő tevékenységeket magában foglaló ágazat:

i. 

a nyersolaj, földgáz vagy szilárd fosszilis tüzelőanyagok feltárása, kitermelése, Oroszországon belüli forgalmazása vagy bányászata, a tüzelőanyagok finomítása, a földgáz cseppfolyósítása vagy visszagázosítása;

ii. 

a szilárd fosszilis tüzelőanyagból készült termékek, finomított kőolajtermékek vagy gáz előállítása vagy forgalmazása Oroszországon belül; vagy

iii. 

a villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények építése vagy berendezések üzembe helyezése, illetve villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás, berendezés vagy technológia nyújtása;

▼M13

v. 

»közbeszerzési irányelvek”: a 2014/23/EU ( 4 ), a 2014/24/EU ( 5 ), a 2014/25/EU ( 6 ) és a 2009/81/EK ( 7 ) európai parlamenti és tanácsi irányelv;

w. 

„közúti fuvarozási vállalkozás”: gépjárművek vagy járműszerelvények révén kereskedelmi célú árufuvarozással foglalkozó bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

▼M7

2. cikk

(1)  
Tilos a kettős felhasználású termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.
(2)  

Tilos:

a) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3)  

Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – értékesítésére, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) 

humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) 

orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) 

a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) 

szoftverfrissítés;

e) 

fogyasztói kommunikációs eszközként való használat; vagy

▼M16 —————

▼M7

g) 

az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

▼M16

Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

▼M7

(4)  

Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) 

az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) 

űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) 

az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) 

tengerészeti biztonság;

▼M13

e) 

polgári célra szánt, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50 %-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

▼M7

f) 

valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) 

az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;

▼M16

h) 

oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek – kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat – számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

▼M7

(5)  
Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.
(6)  
A hatáskörrel rendelkező hatóságok az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.
(7)  

A (4) és (5) bekezdésben említett engedélyekre irányuló kérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak engedélyt, ha alapos okból feltételezik, hogy:

▼M13

i. 

a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2b. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján engedélyezett;

ii. 

az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

▼M12

iii. 

az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

▼M7

(8)  
A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2a. cikk

(1)  
Tilos a VII. mellékletben felsorolt olyan termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazat fejlesztéséhez.
(2)  

Tilos:

a) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3)  

Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – értékesítésére, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) 

humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) 

orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) 

a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) 

szoftverfrissítések;

e) 

fogyasztói kommunikációs eszközként való használat; vagy

▼M16 —————

▼M7

g) 

az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

▼M16

Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

▼M7

(4)  

Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák – nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő – értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) 

az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) 

űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) 

az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) 

tengerészeti biztonság;

▼M13

e) 

polgári célra szánt, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50 %-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

▼M7

f) 

valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás; vagy

g) 

az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás; vagy

▼M16

h) 

oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek – kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat – számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

▼M7

(5)  
Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.
(6)  
A hatáskörrel rendelkező hatóságok az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.
(7)  

A (4) és (5) bekezdésben említett engedélyekre irányuló kérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak engedélyt, amennyiben alapos okból feltételezik, hogy:

▼M13

i. 

a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2b. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett;

ii. 

az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

▼M12

iii. 

az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

▼M7

(8)  
A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges. .

▼M17

2aa. cikk

(1)  
Tilos a 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) I. mellékletében felsorolt tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Oroszországban történő felhasználásra.
(2)  

Tilos:

a) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

▼M7

2b. cikk

▼M12

(1)  

A IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek tekintetében – a 2. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 2a. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóságok csak azt követően engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint a VII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

▼M7

a) 

az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) 

az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(2)  
A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.
(3)  
A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az (1) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2c. cikk

(1)  
A 2. cikk (3) bekezdésében és a 2a. cikk (3) bekezdésében említett értesítést a hatáskörrel rendelkező hatóság számára lehetőség szerint elektronikus úton kell benyújtani olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább a IX. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.
(2)  
A 2., 2a. és 2b. cikkben említett valamennyi engedélyt lehetőség szerint elektronikus úton kell kiadni olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább a IX. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

2d. cikk

▼M9

(1)  
A hatáskörrel rendelkező hatóságok információt cserélnek a többi tagállammal és a Bizottsággal a 2., 2a. és 2b. cikk alapján megadott engedélyekről és elutasításokról. Az információcserét az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított elektronikus rendszer használatával kell elvégezni.

▼M7

(2)  
Az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel, ideértve a (4) bekezdésben említett információcseréket isideértve.

A tagállamok és a Bizottság az uniós joggal és a vonatkozó nemzeti joggal összhangban biztosítják az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az e cikk alapján nyújtott vagy kicserélt minősített információt a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne minősítsék vissza, vagy annak minősítését ne oldják fel.

(3)  
Mielőtt egy tagállam a 2., 2a. és 2b. cikkel összhangban megad egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében azonos egy olyan ügylettel, amelyre egy másik tagállam vagy más tagállamok által kibocsátott. továbbra is érvényes elutasítás vonatkozik, az említett tagállam először konzultál azon tagállammal, illetve tagállamokkal, amely, illetve amelyek az elutasítást kibocsátotta, illetve kibocsátották. Ha az ilyen konzultációkat követően az érintett tagállam úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, megadva valamennyi releváns információt döntésének magyarázatául.

▼M11

(3a)  
Amennyiben egy tagállam a 2. cikk (4) bekezdésének d) pontjával, a 2a. cikk (4) bekezdésének d) pontjával és 3f. cikk (4) bekezdésével összhangban engedélyt ad a tengeri biztonság célját szolgáló termékek és technológia értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére vonatkozóan, az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M9

(4)  
A Bizottság – a tagállamokkal konzultálva – adott esetben és viszonossági alapon információt cserél a partnerországokkal az e rendelet szerinti exportellenőrzési intézkedések hatékonyságának és a partnerországok által alkalmazott exportellenőrzési intézkedések következetes alkalmazásának támogatása céljából.

▼M7

2e. cikk

(1)  
Tilos állami finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az Oroszországgal folytatott kereskedelemhez vagy az Oroszországban végrehajtandó beruházásokhoz.
(2)  

Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) 

2022. február 26. előtt létrejött kötelező érvényű finanszírozási vagy pénzügyi segítségnyújtási kötelezettségvállalásokra;

▼M11

b) 

az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 000 000  EUR összértékű állami finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás rendelkezésre bocsátására; vagy

▼M7

c) 

az élelmiszer-kereskedelemre, valamint mezőgazdasági, orvosi vagy humanitárius célokra biztosított állami finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra.

▼M9

(3)  
Tilos az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekbe való befektetés, az azokban való részvétel vagy az azokhoz való egyéb hozzájárulás.
(4)  
►C9  A (3) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedést vagy az azokhoz való hozzájárulást, miután megállapították, hogy az ilyen befektetési részesedés vagy hozzájárulás 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések alapján esedékes. ◄

▼M10

2f. cikk

(1)  
Tilos a gazdasági szereplők számára a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által biztosított bármely tartalom sugárzása, illetve a sugárzás lehetővé tétele, elősegítése vagy a sugárzáshoz egyéb módon történő hozzájárulás, ideértve a bármely módon, így például – akár új, akár előre telepített – kábelen, műholdon, IPTV-n, internetszolgáltatókon, internetes videomegosztó platformokon vagy alkalmazásokon keresztül történő átvitelt vagy terjesztést.
(2)  
A XV. mellékletben felsorolt jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatos minden műsorszolgáltatási engedélyt, illetve engedélyezési, átviteli és terjesztési megállapodást fel kell függeszteni.

▼M15

(3)  
Tilos a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által előállított vagy sugárzott bármely tartalomban szereplő termékek vagy szolgáltatások reklámozása, többek között az (1) bekezdésben említett bármely módon történő átvitel vagy terjesztés révén.

▼M12

3. cikk

(1)  
Tilos a II. mellékletben felsorolt termékek vagy technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi – beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát – természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi – beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát – felhasználásra.
(2)  

Tilos:

a) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3)  

Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következőkhöz szükséges termékek vagy technológia eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

▼M15

a) 

a földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek – Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállítása, amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos; vagy

▼M12

b) 

az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése.

(4)  
Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan kötelezettségek 2022. szeptember 17-ig történő teljesítésére, amelyek valamely 2022. március 16. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből erednek, feltéve, hogy erről a hatáskörrel rendelkező hatóságot legkésőbb öt munkanappal az említett időpontot megelőzően értesítik.
(5)  
Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv számára az oroszországi energiaágazaton kívül végzett tevékenységei tekintetében nyújtott biztosításra vagy viszontbiztosításra.
(6)  

Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az eladást, a szolgáltatást, az átadást vagy a kivitelt, valamint a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) 

arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához; vagy

b) 

annak célja egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás.

(7)  
Az érintett tagállam vagy tagállamok a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

3a. cikk

(1)  

Tilos:

a) 

Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b) 

új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon biztosított finanszírozást – a saját tőkét is beleértve – nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv felé irányuló finanszírozásban részt venni;

c) 

új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) 

az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(2)  

Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az (1) bekezdésben említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy:

▼M15

a) 

az szükséges az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek – Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához, amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos; vagy

▼M12

b) 

az kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

(3)  
Az érintett tagállam vagy tagállamok a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M7

3b. cikk

▼M13

(1)  
Tilos a kőolaj-finomítás és földgáz cseppfolyósítása során történő felhasználásra alkalmas, a X. mellékletben felsorolt termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Oroszországban történő felhasználásra.

▼M7

(2)  

Tilos:

a) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3)  
►C9  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges kiegészítő szerződések 2022. május 27-ig történő teljesítésére. ◄
(4)  
Az (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a X. mellékletben felsorolt termékek és technológiák értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve az ahhoz kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékekre vagy technológiákra, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség.

Kellően indokolt sürgős esetekben az értékesítésre, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy az exportőr az értékesítést, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot, részletesen biztosítva a releváns indoklást az előzetes engedély nélküli értékesítésre, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre vonatkozóan.

▼M16

(5)  
Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M7

3c. cikk

▼M13

(1)  
Tilos a XI. mellékletben felsorolt, a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák, továbbá a XX. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

▼M7

(2)  
Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra a XI. mellékletben felsorolt termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat nyújtani.
(3)  
Tilos a következő tevékenységek bármelyikét vagy azok kombinációját folytatni: közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra légi jármű, vagy légi jármű alkatrészének olyan nagyjavítása, kisjavítása, ellenőrző vizsgálata, alkatrészpótlása, átalakítása vagy hibaelhárítása a repülés előtti ellenőrzés kivételével, amely a XI. mellékletben felsorolt termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódik;
(4)  

Tilos:

a) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

▼M17

(5)  
A XI. melléklet A. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. március 28-ig történő teljesítésére.

▼M17

(5a)  
A XI. melléklet B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. november 6-ig történő teljesítésére.

▼M13

(6)  

Az (1) és (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 2022. február 26. előtt légi járműre megkötött pénzügyi lízingszerződés teljesítését, miután megállapították, hogy:

a) 

az feltétlenül szükséges a lízing olyan jogi személy, szervezet vagy szerv részére történő visszafizetésének biztosításához, amelyet az e rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá nem tartozó tagállam joga alapján jegyeztek be vagy alapítottak; és

b) 

nem bocsátanak az orosz fél rendelkezésére gazdasági erőforrásokat, kivéve a légi jármű tulajdonjogának a pénzügyi lízing teljes visszafizetését követő átruházását.

▼M17

(6a)  
Az (1) és a (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XI. melléklet B. részében felsorolt termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges az aeronautikai iparban szükséges titánáruk előállításához, amelyek esetében nem áll rendelkezésre alternatív kínálat.

▼M13

(7)  
Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.;
(8)  
Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem érinti a 2. cikk (4) bekezdésének b) pontját és a 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontját.

▼M16

(9)  
A (4) bekezdés a) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet keretében az (1) bekezdésben említett árukkal és technológiával kapcsolatos műszaki szabványok meghatározására irányuló információcserére.

▼M8

3d. cikk

(1)  
Az orosz légitársaságok által – akár helymegosztásra vagy üléshelybérletre vonatkozó megállapodásokat alkalmazó forgalmazó fuvarozóként – üzemeltetett bármely légi jármű, vagy bármely, Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonát képező, által bérelt vagy más módon ellenőrzött, nem Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű számára tilos az Unió területén leszállni, az Unió területéről felszállni, illetve az Unió területe felett átrepülni.
(2)  
Az (1) bekezdés a kényszerleszállás vagy kényszerhelyzetben végzett átrepülés esetében nem alkalmazandó.
(3)  
Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a légi járművek számára az Unió területén való leszállást, az Unió területéről való felszállást, illetve az Unió területe feletti átrepülést, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius célokból vagy az e rendelet célkitűzéseivel összhangban álló egyéb célból szükséges.
(4)  
Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

3e. cikk

▼M12

(1)  
Az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióiért felelős hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat a 3d. cikk végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott, e rendelet megsértésének minősülő tevékenységeknek az Unió területe feletti végzésére irányuló szándékot jelző minden repülési tervet, aminek következtében a pilóta számára nem lehet engedélyezett a repülés.

▼M8

(2)  
A hálózatirányítónak a repülési tervek elemzése alapján rendszeresen jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak a 3d. cikk végrehajtásáról.

▼M13

3ea. cikk

▼M16

(1)  
Tilos 2022. április 16. után az Unió területén lévő kikötőkbe, valamint 2022. július 29. után az Unió területén lévő hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely, Oroszország lobogója alatt nyilvántartásba vett hajó számára, kivéve, ha a hajózsilipekbe történő behajózás az Unió területének elhagyása céljából történik.

▼M17

(1a)  
Az (1) bekezdés szerinti tilalom 2023. április 8. után az orosz tengerhajózási nyilvántartás által tanúsított hajókra is alkalmazandó.

▼M13

(2)  
Az (1) bekezdés azon hajókra alkalmazandó, amelyek az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból más állam lobogójára vagy nyilvántartására tértek át 2022. február 22. után.

▼M17

(3)  

E cikk alkalmazásában – az (1a) bekezdés kivételével – „hajó”:

▼M13

a) 

a releváns nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajó;

b) 

legalább 15 méter hosszúságú jacht, amely nem szállít rakományt, és legfeljebb 12 utast szállít; vagy

c) 

a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 9 ) meghatározott kedvtelési célú vízi jármű vagy motoros vízi sporteszköz.

▼M17

(4)  
Az (1) és az (1a) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.
(5)  

Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a hajók részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás a következőkhöz szükséges:

▼M15

a) 

amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek –, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc, valamint a XXIV. mellékletben felsorolt egyes vegyi és vastermékek megvásárlása, behozatala és szállítása az Unióba;

▼M13

b) 

gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e rendelet alapján engedélyezett;

c) 

humanitárius célok;

d) 

az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működéséhez feltétlenül szükséges nukleáris fűtőanyag és egyéb termékek szállítása; vagy

e) 

a XXII. mellékletben felsorolt szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagok megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba 2022. augusztus 10-ig.

▼M16

(5a)  

A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból bármely más állam lobogójára vagy nyilvántartására 2022. április 16. előtt áttért hajóknak a kikötőbe vagy zsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy:

a) 

szerződés írta elő az orosz lobogót vagy nyilvántartást; és

b) 

a behajózás az Unión belüli megvalósuló megújulóenergia-projektek véghezviteléhez feltétlenül szükséges áruk kirakodásához szükséges, feltéve, hogy az ilyen áruk behozatalát e rendelet más módon nem tiltja.

▼M17

(5b)  

A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik valamely hajó részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, feltéve ha a hajó:

a) 

eredetileg 2022. február 24. előtt létrejött személyzet nélküli hajóbérlettel lajstromba vett hajóként az Oroszországi Föderáció lobogója alatt közlekedett,

b) 

2023. január 31. előtt újra élt azon jogával, hogy a mögöttes tagállami lajstrom szerinti lobogó alatt közlekedjen, és

c) 

nem áll orosz állampolgár, vagy az Oroszországi Föderáció joga alapján bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, azt nem bérli, nem működteti vagy más módon nem ellenőrzi ilyen állampolgár vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

▼M16

(6)  
Az érintett tagállam az (5) és az (5a) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M11

3f. cikk

(1)  
Tilos a XVI. mellékletben felsorolt tengerhajózási termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, oroszországi felhasználásra, vagy orosz zászló alatt közlekedő hajó fedélzetén való elhelyezés céljából.
(2)  

Tilos:

a) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3)  
Az (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket humanitárius célra, egészségügyi szükséghelyzet kezelésére, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzésére vagy hatásainak sürgős enyhítésére, vagy természeti katasztrófákra való reagálásra szánnak.
(4)  
Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – eladását, szolgáltatását, átadását és kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatását, miután megállapítotték, hogy az ilyen termékek és technológiák, illetve kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás tengerészeti biztonság céljára szolgál.

▼M16

(5)  
Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M12

3g. cikk

(1)  

Tilos:

a) 

a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. 

azok Oroszországból származnak; vagy

ii. 

azokat Oroszországból exportálták;

b) 

a XVII. mellékletben felsorolt, Oroszországban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) 

a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják bármely más országba;

▼M17

d) 

2023. szeptember 30-tól a XVII. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vas- és acéltermékeket tartalmazó, harmadik országban feldolgozott, a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett behozatala vagy megvásárlása; a XVII. mellékletben felsorolt, harmadik országban feldolgozott, Oroszországból származó, a 7207 11 vagy a 7207 12 10 KN-kód alá tartozó acéltermékeket tartalmazó termékek esetében ez a tilalom 2024. április 1-jétől alkalmazandó a 7207 11 KN-kód tekintetében, a 7207 12 10 KN-kód tekintetében pedig 2024. október 1-jétől;

▼M17

e) 

az a), b), c) és d) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

▼M17

(2)  
A XVII. melléklet A. részében felsorolt termékek tekintetében, és függetlenül attól, hogy e termékek az említett melléklet B. részében is fel vannak sorolva, az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. március 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. június 17-ig történő teljesítésére.

▼M17

(3)  
A XVII. melléklet B. részében felsorolt azon termékek tekintetében, amelyek az említett melléklet A. részében nincsenek felsorolva, és a (4) bekezdés sérelme nélkül, az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 7207 11 és 7207 12 10 KN-kód alá tartozó termékekre, amelyekre a (4) és (5) bekezdés alkalmazandó.
(4)  

Az (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7207 12 10 KN-kód alá tartozó következő termékmennyiségek behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 

3 747 905 tonna 2022. október 7. és 2023. szeptember 30. között;

b) 

3 747 905 tonna 2023. október 1. és 2024. szeptember 30. között.

(5)  

Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7207 11 KN-kód alá tartozó következő termékmennyiségek behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 

487 202 tonna 2022. október 7. és 2023. szeptember 30. között;

b) 

85 260 tonna 2023. október 1. és 2023. december 31. között;

c) 

48 720 tonna 2024. január 1. és 2024. március 31. között.

(6)  
A (4) és az (5) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet ( 10 ) 49–54. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszernek megfelelően.
(7)  
Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XVII. mellékletben felsorolt termékek megvásárlását, behozatalát vagy átadását, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz: az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, továbbá prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.
(8)  
Az érintett tagállam a (7) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M12

3h. cikk

(1)  
Tilos a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.
(2)  
Az (1) bekezdésben említett tilalom annyiban alkalmazandó a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékekre, amennyiben azok értéke tételenként meghaladja a 300 EUR-t, kivéve, ha a melléklet másként rendelkezik.
(3)  
Az (1) bekezdésben említett tilalom nem alkalmazandó az olyan árukra, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy az ilyen mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

▼M16

(3a)  
Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XVIII. mellékletben felsorolt, a 7113 00 00 és a 7114 00 00 KN-kód alá tartozó, az Európai Unióból beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan árukra, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.

▼M13

(4)  
Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadását vagy kivitelét.
(5)  
Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3i. cikk

(1)  
Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXI. mellékletben felsorolt olyan termékeket az Unióba, amelyek jelentős bevételeket generálnak Oroszországnak, és ezáltal lehetővé teszik számára az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedések meghozatalát, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.
(2)  

Tilos:

a) 

az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) 

az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

▼M17

(3)  
A XXI. melléklet A. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. július 10-ig történő teljesítésére.

▼M17

(3a)  
Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az Unió és a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteinek – beleértve a küldöttségeket, a nagykövetségeket és a missziókat – működéséhez szükséges, valamint a tagállamok állampolgárainak és azok közvetlen családtagjainak személyes használatára szolgáló oroszországi vásárlásokra.
(3b)  
A XXI. melléklet B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.
(3c)  
Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXI. mellékletben felsorolt termékek megvásárlását, behozatalát vagy átadását, illetve a kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz: az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, továbbá prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

▼M13

(4)  

2022. július 10-től az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következők Unióba történő behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve az Unióba történő behozatalához szükséges kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 

837 570 metrikus tonna, a 3104 20 KN-kód alá tartozó kálium-klorid egy adott év július 10. és a következő év július 9. között;

b) 

összesen 1 577 807 metrikus tonna a 3105 20 , 3105 60 és 3105 90 KN-kód alá tartozó, a XXI. mellékletben felsorolt egyéb termékekből egy adott év július 10. és a következő év július 9. között.

(5)  
A (4) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet ( 11 ) 49–54. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszernek megfelelően.

▼M17

(6)  
Az érintett tagállam a (3c) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M13

3j. cikk

▼M17

(1)  
Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXII. mellékletben felsorolt szenet vagy egyéb termékeket az Unióba, ha az említett termékek Oroszországból származnak vagy azokat Oroszországból exportálják.

▼M13

(2)  

Tilos:

a) 

az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben, közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) 

az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben, közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3)  
►C9  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. augusztus 10-ig történő teljesítésére. ◄

3k. cikk

(1)  
Tilos a XXIII. mellékletben felsorolt olyan termékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak különösen Oroszország ipari kapacitásainak fejlesztéséhez.
(2)  

Tilos:

a) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) 

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3)  
Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. július 10-ig történő teljesítésére.

▼M17

(3a)  
A XXIII. mellékletben felsorolt, a 2701 , 2702 , 2703 és 2704 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.

▼M13

(4)  
Az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak nem alkalmazandók olyan termékekre, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

▼M16

(5)  

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXIII. mellékletben felsorolt termékek és technológia eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológia, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása a következőkhöz szükséges:

a) 

orvosi vagy gyógyszerészeti célok, vagy humanitárius célok – így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések, élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás –, vagy evakuáció; vagy

b) 

az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználás és annak teljes körű ellenőrzése alatt, valamint az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítése, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között; vagy

▼M17

c) 

az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez, valamint biztonságához, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

▼M16

(6)  
Az (5) bekezdés szerinti, orvosi vagy gyógyszerészeti célokból történő engedélykérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy az áruk végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.
(7)  
Az érintett tagállam a (5) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M13

3l. cikk

(1)  
Tilos bármely oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozás számára az Unió területén belüli közúti árufuvarozás, beleértve a tranzitszállítást is.
(2)  

Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőket szállító közúti fuvarozási vállalkozásokra:

a) 

postai küldemények egyetemes szolgáltatásként;

b) 

tranzittermékek az Unión keresztül a Kalinyingrádi terület és Oroszország között, feltéve, hogy az ilyen termékek szállítását e rendelet más módon nem tiltja.

(3)  

Az (1) bekezdésben foglalt tilalom 2022. április 16-ig nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt megkezdett áruszállításra, feltéve, hogy a közúti fuvarozási vállalkozás járműve:

a) 

2022. április 9-én már az Unió területén tartózkodott, vagy

b) 

a járműnek az Oroszországba való visszatéréshez át kell haladnia az Unión.

(4)  

Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik az oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozás által végzett áruszállítást, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen szállítás a következőkhöz szükséges:

▼M15

a) 

amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek –, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba;

▼M13

b) 

gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e rendelet alapján engedélyezett;

c) 

humanitárius célok;

▼M15

d) 

az Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseletek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése; vagy

▼M13

e) 

az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadása vagy kivitele.

(5)  
Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M15

3m. cikk

(1)  
Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXV. mellékletben felsorolt nyersolajat vagy kőolajtermékeket, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.
(2)  
Tilos az (1) bekezdésben foglalt tilalomhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, vagy bármely egyéb szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve biztosítani.
(3)  

Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 

2022. december 5-ig a 2709 00  KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

b) 

2023. február 5-ig a 2710 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

c) 

a XXV. mellékletben felsorolt nyersolaj és kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és azokat csak berakodják Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

d) 

a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra, amelyet csővezetéken szállítanak Oroszországból a tagállamokba, mindaddig, amíg a Tanács úgy nem határoz, hogy az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak alkalmazandók.

(4)  
Ha az Oroszországból egy tenger nélküli tagállamba csővezetéken szállított nyersolaj ellátása az említett tagállam által nem befolyásolható okokból megszakad, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, Oroszországból tengeren szállított nyersolaj az (1) és a (2) bekezdéstől való kivételes átmeneti eltéréssel importálható az említett tagállamba, amíg az ellátás újra nem indul, vagy amíg a Tanácsnak a (3) bekezdés d) pontjában említett határozata nem válik alkalmazandóvá az említett tagállam tekintetében, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.
(5)  
2022. december 5-től kezdve, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, Bulgária hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik a XXV. mellékletben felsorolt, az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a tengeren szállított nyersolaj és a kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2024. december 31-ig történő teljesítését.
(6)  

2023. február 5-től kezdve, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, Horvátország hatáskörrel rendelkező hatóságai 2023. december 31-ig engedélyezhetik az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2710 19 71 KN-kód alá tartozó vákuumgázolaj megvásárlását, behozatalát vagy átadását, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a) 

nem áll rendelkezésre alternatív ellátási lehetőség a vákuumgázolaj tekintetében; és

b) 

Horvátország legalább két héttel az engedély megadását megelőzően értesítette a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy különleges engedélyt kell adni, és a Bizottság az említett időkereten belül nem emelt kifogást.

(7)  
Az (5) vagy (6) bekezdés alapján valamely hatáskörrel rendelkező hatóság által megadott eltérést követően importált áruk nem értékesíthetők egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban található vevők számára.

▼C10

(8)  
Tilos a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint a tagállamokba csővezetéken szállított nyersolajat más tagállamokba vagy harmadik országokba átadni vagy szállítani, vagy más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vásárlók számára értékesíteni.

Valamennyi ilyen nyersolaj-szállítmányon és -tartályon egyértelműen fel kell tüntetni a következő szöveget: „REBCO: kivitele tilos”.

2023. február 5-től, amennyiben a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint valamely tagállamba csővezetéken szállítottak nyersolajat, tilos az ilyen nyersolajból nyert, a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékeket más tagállamokba vagy harmadik országokba átadni vagy szállítani, vagy az ilyen kőolajtermékeket más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vásárlók számára értékesíteni.

Átmeneti eltérésként a harmadik albekezdésben említett tilalmakat 2023. december 5-től kell alkalmazni a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint egy másik tagállamba csővezetéken szállított nyersolajból nyert kőolajtermékek Csehországba történő behozatalára vagy átadására, valamint Csehországban lévő vásárlóknak történő értékesítésére. Ha az említett időpont előtt az ilyen kőolajtermékek tekintetében alternatív ellátási lehetőséget bocsátanak Csehország rendelkezésére, a Tanács megszünteti az említett átmeneti eltérést. A 2023. december 5-ig tartó időszakban a más tagállamokból Csehországba importált ilyen kőolajtermékek mennyisége nem haladhatja meg az előző öt évben azonos időszak alatt az említett más tagállamokból Csehországba importált átlagos mennyiséget.

▼M15

(9)  
Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a XXV. mellékletben felsorolt olyan áruk Oroszországban történő megvásárlására, amelyekre az oroszországi vásárló vagy oroszországi humanitárius projektek alapvető szükségleteinek kielégítéséhez van szükség.
(10)  
A tagállamok legkésőbb [2022. június 8]-ig, majd azután háromhavonta jelentést tesznek a Bizottságnak a (3) bekezdés d) pontjában említett, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, csővezetéken importált nyersolaj mennyiségéről. Az ilyen behozatali adatokat csővezetékek szerinti bontásban kell megadni. Abban az esetben, ha a (4) bekezdésben említett kivételes átmeneti eltérés alkalmazandó egy tenger nélküli tagállam tekintetében, az említett tagállam – mindaddig, amíg az említett eltérés alkalmazandó – háromhavonta jelentést tesz a Bizottságnak a 2709 00 KN-kód alá tartozó, általa Oroszországból importált, tengeren szállított nyersolaj mennyiségéről.

A 2023. december 5-ig tartó, a (8) bekezdés negyedik albekezdésében említett időszakban a tagállamok háromhavonta jelentést tesznek a Bizottságnak az általuk a 2710 KN-kód alá tartozó, a (3) bekezdés d) pontjában említett, csővezetéken szállított nyersolajból nyert kőolajtermékek Csehország számára exportált mennyiségéről.

3n. cikk

▼M18

(1)  
Tilos a XXV. mellékletben felsorolt olyan nyersolajjal vagy kőolajtermékekkel harmadik országokkal folytatott kereskedéshez, brókertevékenységhez, valamint azok harmadik országok számára – többek között hajók közötti átadásokon keresztül – történő szállításához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet vagy finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást közvetlenül vagy közvetve biztosítani, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportáltak.

▼M17

(2)  

Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. június 4. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések következő időpontig történő teljesítésére:

a) 

2022. december 5. a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolaj esetében;

b) 

2023. február 5. a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek esetében.

▼M17

(3)  
Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a biztosítási kárigények 2022. december 5. utáni kifizetésére a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolaj esetében, illetve a biztosítási kárigények 2023. február 5. utáni kifizetésére a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek esetében, a 2022. június 4. előtt megkötött biztosítási szerződések alapján és feltéve, hogy a biztosítási fedezet a vonatkozó időpontig megszűnik.

▼M18

(4)  
Tilos a XXV. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolajjal 2022. december 5-től, vagy a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékekkel 2023. február 5-től harmadik országokkal folytatott kereskedés, brókertevékenység vagy azok harmadik országok számára – többek között hajók közötti átadásokon keresztül – történő szállítása.
(5)  

Az e cikk (4) bekezdésében foglalt tilalom a 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének az említett határozat 4p. cikke (9) bekezdésének a) pontjával összhangban történő módosításáról szóló első tanácsi határozat hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó.

A 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének módosításáról szóló minden későbbi tanácsi határozat hatálybalépésének időpontjától kezdve, az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmak 90 napig nem alkalmazandók az e rendelet XXV. mellékletében felsorolt olyan termékek szállítására, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportáltak, valamint a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítására, feltéve, hogy:

a) 

a szállítás vagy a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása a 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének módosításáról szóló minden későbbi tanácsi határozat hatálybalépésének időpontja előtt megkötött szerződésen alapul; és

b) 

az említett szerződés megkötésének időpontjában a hordónkénti vételár nem haladta meg az e rendelet XXVIII. mellékletében megállapított árat.

(6)  

Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 

2022. december 5-től a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra és 2023. február 5-től a 2710 KN-kód alá tartozó olyan kőolajtermékekre, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, feltéve, hogy az ilyen termékek hordónkénti vételára nem haladja meg a XXVIII. mellékletben megállapított árat;

b) 

a XXV. mellékletben felsorolt nyersolajra vagy kőolajtermékekre, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és csak berakodják azokat Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

c) 

a XXIX. mellékletben említett termékeknek az azon mellékletben említett harmadik országokba történő szállítására, vagy az ilyen szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, brókertevékenységre, finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra, az említett mellékletben meghatározott időtartam alatt;

d) 

2022. december 5-től a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra, amely Oroszországból származik, vagy amelyet Oroszországból exportálnak, és a XXVIII. mellékletben megállapított ár feletti áron vásároltak, és amelyet 2022. december 5. előtt rakodtak be valamely hajóra a berakodási kikötőben, és 2023. január 19. előtt rakodtak ki a végső rendeltetési kikötőben.

(7)  
Abban az esetben, ha – a 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének módosításáról szóló valamely tanácsi határozat hatálybalépését követően – egy hajó szándékosan szállított a (4) bekezdésben említett orosz nyersolajat vagy kőolajtermékeket, és a szállításért felelős gazdasági szereplő tudta, vagy észszerű oka volt feltételezni, hogy az ilyen nyersolajat vagy kőolajtermékeket az ilyen vásárlásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában az e rendelet XXVIII. mellékletében megállapított ár feletti áron vásároltak, az árplafon feletti áron vásárolt rakomány kirakodásának időpontját követő 90 napig tilos az e cikk (4) bekezdésében említett, Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált nyersolajnak vagy kőolajtermékeknek az említett hajóval történő szállításához kapcsolódó, az e cikk (1) bekezdésében említett szolgáltatásokat nyújtani.

▼M17

(8)  
Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó a tengerbiztonsági okokból szükséges révkalauz-szolgáltatások nyújtására.

▼M18

(9)  
Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagálásként szükséges szállításra vagy a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítására, feltéve, hogy az illetékes nemzeti hatóságot az esemény azonosítását követően haladéktalanul értesítették.
(10)  
A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást az e cikkben meghatározott tilalmak megsértésének vagy megkerülésének feltárt eseteiről.

Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ azon célra használható fel – ideértve az intézkedések hatékonyságának biztosítását is –, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

(11)  
Az árplafon-mechanizmus – beleértve a XXVIII. mellékletet – működését, valamint az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmakat 2023. január közepétől kezdődően, majd azt követően kéthavonta felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat során figyelembe kell venni az intézkedés hatékonyságát a várt eredményeire, a végrehajtására, az árplafon-mechanizmus nemzetközi betartására és az ahhoz való informális igazodásra, valamint az Unióra és tagállamaira gyakorolt potenciális hatására tekintettel. A felülvizsgálat során reagálni kell a piaci fejleményekre, többek között az esetleges zavarokra is.

Az árplafon célkitűzéseinek – így többek között az Oroszország olajbevételeinek csökkentésére való alkalmasságának – megvalósítása érdekében az árplafont az orosz olajnak és kőolajtermékeknek a Nemzetközi Energia Ügynökség által szolgáltatott adatok alapján kiszámított átlagos piaci ára alatt legalább 5 %-kal kell meghatározni.

▼M16

3o. cikk

(1)  
Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVI. mellékletben felsorolt aranyat, ha az Oroszországból származik, és azt 2022. július 22. után vitték ki Oroszországból az Unióba vagy bármely harmadik országba.
(2)  
Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVI. mellékletben felsorolt termékeket, ha azokat harmadik országban munkáltak meg az (1) bekezdés szerinti tiltott termékek beépítésével.
(3)  
Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVII. mellékletben felsorolt aranyat, ha az Oroszországból származik, és azt 2022. július 22. után vitték ki Oroszországból az Unióba.
(4)  

Tilos:

a) 

az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) 

az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékek megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5)  
Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan aranyra, amely az Oroszországban található – és a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező – diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükséges.
(6)  
A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XXVII. mellékletben felsorolt, az Európai Unióba beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan árukra, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.
(7)  
Az (1), a (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak átadását vagy kivitelét.

▼B

4. cikk

(1)  

Tilos:

a) 

a közös katonai listán ( 12 ) felsorolt termékekhez és technológiákhoz, vagy a felsorolt termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

▼M1

b) 

a közös katonai listán felsorolt termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást vagy garanciát, valamint biztosítást és viszontbiztosítást – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra.

▼M13 —————

▼M13

(2)  

Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a következőkre vonatkozó segítségnyújtást:

a) 

a következőkhöz kapcsolódó behozatal, megvásárlás vagy szállítás: i. az Unión belül meglévő képességek karbantartásához, javításához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások biztosítása; vagy ii. a 2014. augusztus 1. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítése; vagy

b) 

az Unión belül meglévő képességek karbantartásához, javításához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele.

▼M3

(2a)  

Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók az alábbi műveletekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtására:

a) 

legalább 70 %-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása, feltéve, hogy a technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a hidrazin olyan mennyiségére vonatkozik, amelyet arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel számítottak ki, amelyhez vagy amelyekhez a hidrazint gyártották, és amely az egyes kilövések vagy műholdak esetében nem haladja meg a 800 kg-ot;

b) 

nem-szimmetrikus dimetil-hidrazin (CAS 57-14-7) behozatala, beszerzése vagy szállítása;

c) 

monometil-hidrazin (CAS 60-34-4) eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása feltéve, hogy a technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a monometil-hidrazin olyan mennyiségére vonatkozik, amelyet arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel számítottak ki, amelyhez vagy amelyekhez a monometil-hidrazint gyártották,

amennyiben az e bekezdés a), b) és c) pontjában említett anyagokat az európai kilövőközpontok által indított hordozórakétákban való használat céljára, az európai űrprogramok részét képező kilövésekhez való használat céljára, vagy műholdak európai műholdgyártók általi üzemanyag-ellátásának céljára szánják.

▼M4

(2aa)  

Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tilalmak nem alkalmazandók a legalább 70 %-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, továbbá behozatalához, beszerzéséhez vagy szállításához kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtására, feltéve, hogy az említett technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a következő célokra szánt hidrazinra vonatkozik:

a) 

az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars leszállóegység tesztjei és repülése, az említett misszió egyes szakaszainak szükségleteivel összhangban lévő mennyiségben, amely a misszió teljes időtartamának tekintetében nem haladja meg az összesen 5 000  kg-ot; vagy

b) 

az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars szállítóegység repülése, a repülés szükségleteivel összhangban lévő mennyiségben, amely nem haladja meg az összesen 300 kg-ot.

▼M4

(2b)  
A (2a) és a (2aa) bekezdésben említett műveletekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtásának feltétele az, hogy azt az illetékes hatóságok előzetesen engedélyezzék.

Az engedélykérelmezők minden előírt vonatkozó információt kötelesek megadni az illetékes hatóságok részére.

Az illetékes hatóságok valamennyi megadott engedélyről értesítik a Bizottságot.

▼M2

(3)  

Az alábbiak biztosításához az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság engedélye szükséges:

a) 

a II. mellékletben felsorolt termékekhez vagy az ilyen termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – felhasználású termékekre vonatkozik, bármilyen más országbeli bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére;

b) 

a II. mellékletben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – felhasználású termékekre vonatkozik, bármilyen más országbeli bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére.

A 3. cikk (5) bekezdésében említett kellően indokolt sürgős esetekben az e bekezdésben említett szolgáltatások nyújtására előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy a szolgáltató a szolgáltatásnyújtást követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot.

▼C1

(4)  
Amennyiben az e cikk (3) bekezdése szerinti engedélyt kérnek, a 3. cikk és különösen annak (2) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

▼M7

5. cikk

(1)  

Tilos a következők által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) 

2014. augusztus 1-jétől az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, oroszországi székhelyű, 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a III. mellékletben felsorolt meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény; vagy

b) 

olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) 

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2)  

Tilos a következők által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) 

az Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja tevékenységeinek támogatásában jelentős szerepet játszó, oroszországi székhelyű bármely meghatározó hitelintézet, vagy 2022. február 26-tól 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a XII. mellékletben felsorolt egyéb intézmény, vagy bármely egyéb hitelintézet; vagy

b) 

olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XII. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) 

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(3)  

Tilos a következők által 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, vagy 2022. április 12. után kibocsátott bármely átruházható értékpapírt és pénzpiaci eszközt közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) 

az V. mellékletben felsorolt, túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, gyártásával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban vagy az atomenergia-ágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

b) 

a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az 1 billió RUB-t, és amely becsült bevételének legalább 50 %-a nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;

c) 

olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

d) 

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(4)  

Tilos a következők által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) 

a XIII. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja más lényeges gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik; vagy

b) 

olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIII. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) 

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(5)  
Tilos 2022. április 12-től az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és szolgáltatásokat nyújtani bármely oroszországi székhelyű és 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjaira vonatkozóan.
(6)  

Tilos közvetlenül vagy közvetve megállapodást kötni vagy abban részt venni a következőkre vonatkozóan:

i. 

az (1) vagy (3) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv részére 2014. szeptember 12. után 2022. február 26-ig nyújtott, 30 napot meghaladó futamidejű új kölcsön vagy hitel; vagy

ii. 

az (1), (2), (3) vagy (4) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 26. után nyújtott bármely új kölcsön vagy hitel.

A tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) 

olyan kölcsönök vagy hitelek, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződés teljesítéséhez szükséges kiadást; vagy

b) 

olyan kölcsönök, amelyek konkrét és dokumentált célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az uniós székhelyű jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50 %-ban egy, a III. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.

(7)  

A (6) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 26. előtt kötött szerződések alapján történő lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) 

az ilyen lehívások vagy folyósítások valamennyi szerződéses feltételét:

i. 

2022. február 26. előtt a felek jóváhagyták; és

ii. 

az említett időpontban, illetve azt követően sem módosították; és

b) 

2022. február 26. előtt valamennyi rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére vonatkozóan az esedékesség időpontja, továbbá a szerződés szerinti valamennyi kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozó időpont a szerződésben meghatározásra került; és

c) 

a szerződés megkötésének időpontjában a szerződés nem sértette az e rendeletben foglalt tilalmakat a rendelet akkor hatályos állapota szerint.

A lehívások és folyósítások a) pontban említett szerződéses feltételei magukban foglalják az egyes lehívásokra vagy folyósításokra vonatkozó visszafizetési határidő hosszát, az alkalmazott kamatlábra vagy a kamatláb-számítási módszerre, valamint a maximális összegre vonatkozó rendelkezéseket.

▼C2

5a. cikk

(1)  

Tilos az alábbiak által 2022. március 9. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) 

Oroszország és kormánya; vagy

b) 

Oroszország Központi Bankja; vagy

c) 

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely a b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2)  
Tilos közvetlenül vagy közvetve az (1) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 23. után új kölcsönt vagy hitelt nyújtani, illetve kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni.

A tilalom nem alkalmazandó olyan kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződés teljesítéséhez szükséges kiadást.

(3)  

A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 23. előtt kötött szerződések alapján történő lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

a) 

az ilyen lehívások vagy folyósítások valamennyi szerződéses feltételét:

i. 

2022. február 23. előtt a felek jóváhagyták; valamint

ii. 

az említett időpontban, illetve azt követően sem módosították; valamint

b) 

2022. február 23. előtt valamennyi rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére vonatkozóan az esedékesség időpontja, továbbá a szerződés szerinti valamennyi kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozó időpont a szerződésben meghatározásra került;

A lehívások és folyósítások a) pontban említett szerződéses feltételei magukban foglalják az egyes lehívásokra vagy folyósításokra vonatkozó visszafizetési határidő hosszát, az alkalmazott kamatlábra vagy a kamatláb-számítási módszerre, valamint a maximális összegre vonatkozó rendelkezéseket.

▼M11

(4)  
Tilos az Orosz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos minden ügylet, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, így például az orosz Nemzeti Befektetési Alappal (National Wealth Fund) folytatott ügyleteket.

▼M8

(5)  
A (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az ügyletet, feltéve, hogy az az Unió egésze vagy az érintett tagállam pénzügyi stabilitásának biztosításához feltétlenül szükséges.
(6)  
Az érintett tagállam az (5) bekezdés szerinti engedély megadására irányuló szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M12

5aa. cikk

(1)  

Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely ügyletben részt venni a következőkkel:

a) 

a XIX. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak;

b) 

olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIX. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) 

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

▼M17

(1a)  
Tilos 2022. október 22-től az (1) bekezdésben említett jogi személyek, szervezetek és szervek irányító szerveiben bármely tisztséget betölteni.

▼M17

(2)  
Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet A. részében említett valamely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel 2022. március 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. május 15-ig történő teljesítésére.
(2a)  
Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet A. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által 2022. május 15. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.

▼M17

(2b)  
Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet B. részében említett valamely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel 2022. október 7. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.
(2c)  
Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet B. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által 2023. január 8. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.

▼M12

(3)  

Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

▼M16

a) 

azon ügyletekre, amelyek földgáz, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországába, Svájcba vagy a Nyugat-Balkánra történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

▼M16

aa) 

amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, azon ügyletekre, amelyek a kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek – Oroszországból vagy Oroszországon keresztül történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

▼M12

b) 

az Oroszországon kívüli energiaprojektekhez kapcsolódó ügyletekre, amelyekben a XIX. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv kisebbségi részvényes;

▼M13

c) 

a XXII. mellékletben felsorolt szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagoknak az Unióba 2022. augusztus 10-ig történő megvásárlására, behozatalára vagy szállítására irányuló ügyletekre;

▼M16

d) 

olyan ügyletekre, többek között eladásokra, amelyek feltétlenül szükségesek valamely, az (1) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet magában foglaló, 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció 2022. december 31-ig történő felszámolásához;

▼M15

e) 

valamely, a XIX. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv számára elektronikus hírközlési szolgáltatások és a működtetésükhöz, karbantartásukhoz, biztonságukhoz szükséges szolgáltatások – ideértve tűzfalak és telefonos ügyfélszolgálatok biztosítását is – és berendezések biztosításához kapcsolódó ügyletek;

▼M16

f) 

olyan ügyletekre, amelyek gyógyszerészeti, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához szükségesek, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak behozatala, megvásárlása és szállítása e rendelet alapján engedélyezett;

g) 

olyan ügyletekre, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához, valamint a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, amennyiben az ilyen ügyletek összhangban vannak e rendelet és az (EU) 269/2014 rendelet célkitűzéseivel.

▼M17

(4)  

A 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 13 ) 7. cikkének (3) bekezdésében és az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 14 ) 21. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárástól eltérve, az orosz tengerhajózási nyilvántartás 391/2009/EK rendelet és (EU) 2016/1629 irányelv szerinti uniós elismerése visszavonásra kerül.

▼M13

5b. cikk

▼M16

(1)  
Tilos betétet elfogadni orosz állampolgároktól vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, oroszországi székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, vagy olyan Unión kívüli székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek rendelkeznek, ha az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv betéteinek összértéke hitelintézetenként meghaladja a 100 000  EUR-t.

▼M17

(2)  
Tilos kriptoeszközökkel kapcsolatos pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatásokat nyújtani orosz állampolgárok, vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára.

▼M13

(3)  
Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira, valamint valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

▼M16 —————

▼M15

5c. cikk

(1)  

Az 5b. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, vagy a pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, vagy a pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása:

a) 

az 5b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükséges, ideértve az élelmiszerre, bérleti díjra vagy jelzáloghitel-törlesztésre, gyógyszerekre és gyógykezelésre, adókra, biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra vonatkozó kifizetéseket;

b) 

kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak kifizetésére vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítésére szolgál;

c) 

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási költségek megfizetésére szolgál;

d) 

rendkívüli kiadásokhoz szükséges, feltéve, hogy a releváns hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján megítélése szerint valamely különleges engedélyt meg kell adni; vagy

e) 

a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaihoz szükséges; vagy

▼M16

f) 

az áruknak és szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti, tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelméhez szükséges.

▼M15

(2)  
Az érintett tagállam az (1) bekezdés a), b), c) vagy e) pontja alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M7

5d. cikk

▼M13

(1)  

Az 5b. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, illetve pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, illetve pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása:;

▼M7

a) 

humanitárius célokból vagy evakuáció céljából szükséges, az előbbibe ideértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást; vagy

b) 

olyan civil társadalmi tevékenységekhez szükséges, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban.

(2)  
Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5e. cikk

(1)  
Az uniós központi értéktáraknak tilos a 909/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott bármely szolgáltatást nyújtani a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírok tekintetében bármely orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

▼M16

(2)  
Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

▼M7

5f. cikk

▼M13

(1)  
Tilos a 2022. április 12. után kibocsátott, a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált átruházható értékpapíroknak vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek eladása bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

▼M15

(2)  
Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

▼M7

5g. cikk

(1)  

A tájékoztatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó, alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a hitelintézetek:

a) 

legkésőbb 2022. május 27-ig eljuttatják a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának vagy a Bizottságnak az orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek 100 000  EUR-t meghaladó összegű betéteinek jegyzékét. A hitelintézetek 12 havonta frissítik az ilyen betétek összegét;

b) 

információt szolgáltatnak a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának azon 100 000  EUR-t meghaladó összegű betétekről, amelyeket olyan orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek tartanak, akik befektetői állampolgársági program, illetve befektetői letelepedési program keretében megszerezték valamely tagállam állampolgárságát vagy valamely tagállamban tartózkodási jogot szereztek.

▼M15

5h. cikk

(1)  
Tilos a XIV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára pénzügyi adatcsere céljából alkalmazott speciális pénzügyi üzenetszolgáltatást nyújtani, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIV. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.
(2)  
Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a XIV. mellékletben felsorolt minden egyes jogi személyre, szervezetre vagy szervre a szóban forgó mellékletben említett időponttól alkalmazandó. A tilalom ugyanazon időponttól alkalmazandó minden olyan, oroszországi székhelyű jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIV. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.

▼M13

5i. cikk

(1)  
Tilos a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Oroszországba, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára – ideértve Oroszország kormányát és az Orosz Központi Bankot is – vagy oroszországi felhasználásra.
(2)  

Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel a következőkhöz szükséges:

a) 

az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b) 

az Oroszországban található, a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.

▼M12

5j. cikk

▼M16

(1)  
Tilos hitelminősítési szolgáltatásokat nyújtani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy tekintetében.

▼M12

(2)  
Tilos 2022. április 15-től a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos bármely jegyzési szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.
(3)  
Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

▼M13

5k. cikk

▼M16

(1)  

Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)–e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. cikke a)–d) pontjának és 8. cikkének, 10. cikke b)–f) és h)–j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)–e) és g)–i) pontjának, 29. és 30. cikkének, és a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)–d), f–h) és j) pontjának, valamint az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet VII. címének hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:

a) 

orosz állampolgár, oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) 

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) 

olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, aki vagy amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;

ideértve a szerződés értékének több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyek kapacitásaira a közbeszerzési irányelvek értelmében támaszkodnak.

▼M13

(2)  

Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok lehetővé tehetik olyan szerződések odaítélését és teljesítésének folytatását, amelyek célja:

a) 

az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése, valamint biztonsága, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és megbízások folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

b) 

az űrprogramok keretében való kormányközi együttműködés;

c) 

olyan, feltétlenül szükséges termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek csak az (1) bekezdésben említett személyek által, illetve amelyek elegendő mennyiségben csak e személyek által nyújthatók;

d) 

az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése;

▼M15

e) 

amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek –, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba; vagy

▼M13

f) 

a XXII. mellékletben felsorolt szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagok megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba 2022. augusztus 10-ig.

(3)  
Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.
(4)  
Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek a 2022. október 10-ig történő teljesítésére.

5l. cikk

(1)  
Tilos az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet ( 15 ) értelmében vett uniós, Euratom vagy tagállami nemzeti program vagy szerződések alapján közvetlen vagy közvetett támogatást – többek között finanszírozást és pénzügyi segítségnyújtást vagy bármely más előnyt – biztosítani bármely olyan oroszországi székhelyű és 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló jogi személy, szervezet vagy szerv részére.
(2)  

Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) 

humanitárius cél, népegészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) 

növényegészségügyi és állategészségügyi programok;

c) 

kormányközi együttműködés űrprogramokban és a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorról szóló megállapodás keretében;

d) 

az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, továbbá prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

e) 

mobilitási csereprogramok az egyének számára és emberek közötti kapcsolatok;

f) 

éghajlati és környezeti programok, a kutatás és innováció keretében nyújtott támogatás kivételével;

g) 

az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése.

▼M15

5m. cikk

(1)  

Tilos az olyan bizalmi vagyonkezelő vagy hasonló jogi konstrukció nyilvántartásba vétele, számára székhely, üzleti cím vagy igazgatási cím biztosítása, továbbá menedzsment szolgáltatások nyújtása, amelynek vagyonrendelői vagy kedvezményezettjei:

a) 

orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek;

b) 

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

c) 

olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) vagy b) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik;

d) 

az a), b) vagy c) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv irányítása alá tartozó jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e) 

az a), b), c) vagy d) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2)  
Tilos 2022. július 5-től eljárni az (1) bekezdésben említett bizalmi vagyonkezelés vagy hasonló jogi konstrukció keretében vagyonkezelőként, részvényesi meghatalmazottként, igazgatóként, titkárként vagy hasonló pozícióban, vagy más személy számára lehetővé tenni az ilyen minőségben való eljárást.
(3)  
Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt kötött, az e cikknek nem megfelelő szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletekre.

▼M17

(4)  
Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgára, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy.

▼M15

(5)  

A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik, hogy a (2) bekezdésben említett szolgáltatásokat 2022. július 5-én túl is folytassák, a következő célokból:

a) 

a (3) bekezdésben említett szerződések megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletek lebonyolítása 2022. szeptember 5-ig, feltéve, hogy az ilyen műveleteket 2022. május 11-ét megelőzően kezdték meg; vagy

b) 

egyéb okok, feltéve, hogy a szolgáltatók sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadnak el, illetve nem bocsátanak rendelkezésre pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az (1) bekezdésben említett személyektől, illetve személyek számára, vagy más módon sem biztosítanak ilyen személyek számára a bizalmi vagyonkezelésbe bevont eszközökből származó előnyöket.

(6)  

Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) 

humanitárius célokból – így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések és élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében – vagy evakuáció céljából;

b) 

olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban; vagy

c) 

olyan bizalmi vagyonkezelő működtetéséhez, amelynek célja foglalkoztatói nyugdíjrendszerek, biztosítási kötvények vagy munkavállalói résztulajdonosi programok, jótékonysági szervezetek, amatőr sportegyesületek, valamint kiskorúak vagy kiszolgáltatott felnőttek pénzeszközeinek kezelése.

(7)  
Az érintett tagállam az (5) vagy a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a Bizottságot.

▼M17

5n. cikk

(1)  

Tilos közvetlenül vagy közvetve számviteli, könyvvizsgálati – beleértve a kötelező könyvvizsgálatot –, könyvelési vagy adótanácsadói szolgáltatásokat, vagy üzletviteli és vezetési tanácsadási vagy PR-szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) 

Oroszország kormánya; vagy

b) 

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)  

Tilos közvetlenül vagy közvetve építészeti és mérnöki, jogi tanácsadási és informatikai tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) 

Oroszország kormánya; vagy

b) 

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(3)  
Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. június 4. előtt kötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez.
(4)  
A (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. október 7. előtt megkötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő megszüntetéséhez.
(5)  
Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a bírósági eljárásokban a védelemhez való jog és a hatékony jogorvoslathoz való jog gyakorlásához.
(6)  
Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához vagy a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, feltéve ha az ilyen szolgáltatások nyújtása összhangban van e rendelet és a 269/2014/EU tanácsi rendelet ( 16 ) célkitűzéseivel.
(7)  
Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a kizárólag olyan, oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek által igénybe veendő szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa, Svájc vagy valamely, a VIII. mellékletben felsorolt partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.
(8)  
A (2) bekezdés nem alkalmazandó a népegészségügyi szükséghelyzet kezeléséhez, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy hatásainak sürgős enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagáláshoz szükséges szolgáltatások nyújtására.
(9)  
A (2) bekezdés nem alkalmazandó a 2. cikk (3) bekezdésének d) pontja és a 2a. cikk (3) bekezdésének d) pontja által engedélyezett, a nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő szoftverfrissítésekhez szükséges szolgáltatások nyújtására.
(10)  

Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) 

humanitárius célokból, beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást vagy evakuáció céljából;

b) 

olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban; vagy

c) 

az Unió és a tagállamok, illetve a partnerországok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működéséhez, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezeteket.

(11)  

Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) 

az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint titánnak, alumíniumnak, réznek, nikkelnek, palládiumnak és vasércnek az Unióba történő megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához;

b) 

olyan infrastruktúrák, hardverek és szoftverek folyamatos működésének a biztosításához, amelyek kritikusak az emberi egészség és biztonság, vagy a környezet biztonsága szempontjából;

c) 

az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez, valamint biztonságához, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén; vagy

d) 

uniós telekommunikációs szolgáltatók által nyújtott, az elektronikus hírközlési szolgáltatások működtetéséhez, fenntartásához és biztonságához – beleértve a kiberbiztonságot is – szükséges elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához Oroszországban, Ukrajnában, az Unióban, Oroszország és az Unió között, valamint Ukrajna és az Unió között, továbbá adatközpont-szolgáltatásokhoz az Unióban.

(12)  
Az érintett tagállam a (10) és (11) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M7

6. cikk

(1)  

A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és megosztják egymással az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információt, különösen a következők tekintetében:

a) 

az e rendelet alapján megadott engedélyek;

b) 

az 5g. cikk alapján kapott információk;

c) 

a jogsértéssel és végrehajtással kapcsolatos problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek;

▼M13

d) 

az e rendeletben meghatározott tilalmak kriptoeszközök felhasználásával történő megsértésének, megkerülésének, illetve az azok megsértésére vagy megkerülésére tett kísérletek feltárt esetei.

▼M7

(2)  
A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot a rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.
(3)  
Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel – ideértveideértve az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítását is –, amelyre azt adták vagy kapták.

7. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap az I.. és IX. mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.

▼M17

7a. cikk

A Bizottság módosítja:

a) 

a XXVIII. mellékletet a 2014/512/KKBP határozatot módosító tanácsi határozatokkal összhangban az árplafon-koalíció által elfogadott árak aktualizálása céljából; és

b) 

a XXIX. mellékletet a 2014/512/KKBP határozatot módosító tanácsi határozatokkal összhangban az árplafon-koalíció által elfogadott objektív támogathatósági kritériumok alapján a mentesítésben részesülő energiaprojektek listájának aktualizálása céljából.

▼B

8. cikk

▼M15

(1)  
A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra – többek között adott esetben büntetőjogi szankciókra – vonatkozó szabályokat, és meghoznak valamennyi, azok végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedést. Az előírt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok megfelelő intézkedéseket írnak elő az ilyen jogsértésekből származó jövedelmek elkobzására is.

▼B

(2)  
A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

9. cikk

(1)  
A tagállamok kijelölik a rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megnevezik az I. mellékletben felsorolt webhelyeken. A tagállamok értesítik a Bizottságot az I. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról.
(2)  
A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul a Bizottság tudomására hozzák az e kérdésben hatáskörrel rendelkező hatóságaikat – ideértve ezen hatóságok elérhetőségét is –, valamint értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.
(3)  
Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során az I. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

10. cikk

A személyek vagy szervezetek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e személyek vagy szervezetek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

▼M7

11. cikk

(1)  

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, nevezetesen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármely követelést, ha azokat a következők nyújtották be:

▼M13

a) 

az e rendelet mellékleteiben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve ezek rendelkeznek;

▼M7

b) 

bármely egyéb orosz személy, szervezet vagy szerv;

c) 

az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró bármely személy, szervezet vagy szerv.

(2)  
Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja a követelés teljesítését.
(3)  
Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek e rendelettel összhangban fennálló, a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát.

▼M12

12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése.

▼M7

12a. cikk

(1)  
A Bizottság az e rendelet alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezel. E feladatok közé tartozik a betétekkel kapcsolatos információk és a hatáskörrel rendelkező hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk kezelése.
(2)  
E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdésben említett feladatok ellátásához szükséges adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban a Bizottság tekintetében az (EU) 2018/1725 rendelet ( 17 ) 3. cikkének (8) bekezdése értelmében vett „adatkezelőként” az I. mellékletben felsorolt bizottsági szolgálat kerül kijelölésre.

▼M16

(3)  
A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, többek között a végrehajtó hatóságok és a természetes személyeket, jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, valamint az ingatlanokat vagy ingóságokat nyilvántartó hivatalos nyilvántartások kezelői információkat – köztük személyes adatokat – kezelnek és cserélnek a tagállamok más hatáskörrel rendelkező hatóságaival és az Európai Bizottsággal.
(4)  
A személyes adatok kezelését e rendeletnek, valamint az (EU) 2016/679 ( 18 ) és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 19 ) megfelelően kell végezni, és kizárólag abban az esetben, ha arra e rendelet alkalmazásához, valamint a tagállamok között és az Európai Bizottsággal e rendelet alkalmazása során folytatott hatékony együttműködés biztosításához szükség van.

▼B

13. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) 

az Unió területén;

b) 

a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) 

az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) 

bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre vagy szervezetre az Unió területén belül vagy kívül;

e) 

a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre vagy szervezetre.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M14
I. MELLÉKLET

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
II. MELLÉKLET

▼M2

A 3. cikkben említett termékek jegyzéke

▼BKN-kód

Árumegnevezés

7304 11 00

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból

7304 19 10

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 19 30

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 19 90

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 22 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső rozsdamentes acélból

7304 23 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső vasból vagy acélból (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 29 10

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)

7304 29 30

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)

7304 29 90

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)

7305 11 00

Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel

7305 12 00

Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú fedett ívű hegesztéssel készült termékek kivételével)

7305 19 00

Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú ívhegesztéssel készült termékek kivételével)

7305 20 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt béléscső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel

7306 11

Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel

7306 19

Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7306 21 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel

7306 29 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

8207 13 00

Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, zsugorított fémkarbidból vagy cermetből készült munkavégző résszel

8207 19 10

Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, gyémánt vagy agglomerált gyémánt munkavégző résszel

▼M2

ex 8413 50

Dugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú 18m3/óránál nagyobb maximális térfogatárammal és 40 barnál nagyobb maximális kimeneti nyomással, kimondottan fúróiszap és/vagy cement olajkutakba történő szivattyúzása céljára tervezve

ex 8413 60

Forgódugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú 18m3/óránál nagyobb maximális térfogatárammal és 40 barnál nagyobb maximális kimeneti nyomással, kimondottan fúróiszap és/vagy cement olajkutakba történő szivattyúzása céljára tervezve

▼B

8413 82 00

Folyadékemelő (elevátor) (a szivattyú kivételével)

8413 92 00

Alkatrész folyadékemelőhöz (elevátorhoz), máshol meg nem nevezett

8430 49 00

Föld fúrására vagy ásványok és ércek kitermelésére használt, nem önjáró és nem hidraulikus fúró- vagy mélyítőgép (az alagútfúró gép és a kézi használatú szerszám kivételével)

▼M2

ex 8431 39 00

A 8428 vtsz. alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek

ex 8431 43 00

A 8430 41 vagy a 8430 49 alszám alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek

ex 8431 49

A 8426 , a 8429  és a 8430 vtsz. alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek

▼B

8705 20 00

Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi

8905 20 00

Úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés

8905 90 10

Tengerjáró világítóhajó, tűzoltóhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés (a kotróhajó, az úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés; a halász- és hadihajó kivételével)
▼M7

III. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
IV. MELLÉKLET

A 2. cikk (7) bekezdésében, a 2a. cikk (7) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Alekszandrov tudományos kutatóés technológiai intézet)
Argut OOO
Communication center of the Ministry of Defense (a védelmi minisztérium kommunikációs központja)
Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (a központi kutatóintézet Boreskov katalízisintézete)
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának szövetségi költségvetési vállalata)
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának „Special Flight Unit Rossiya” szövetségi költségvetési vállalata)
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (a „Dukhov Automatics Research Institute [VNIIA]” szövetségi költségvetési vállalata)
Foreign Intelligence Service (SVR) (Külügyi Hírszerző Szolgálat [SVR])
Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (a belügyminisztérium Nyizsnij Novgorod-i regionális főigazgatóságának igazságügyi szakértői központja)
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center [az oroszországi kvantumközpont])
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministry of Defence RF (az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma)
Moscow Institute of Physics and Technology (moszkvai fizikai és technológiai intézet)
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont)
Central Research and Development Institute Tsiklon (»Ciklon« Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet)
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ)
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet)
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module (»Modul« Kutatóközpont)
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet)
Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet)
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)
Scientific Research Institute NII Submikron (»Szubmikron« Tudományos Kutatóintézet)
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijármű-rendszerek állami tudományos vizsgálati területe)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya)
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. (AO GNTs RF – FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij Fizikai-Energetikai Intézet)
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«
United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«
United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«
United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«
United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«
United Shipbuilding Corporation JSC »Zvyozdochka«
United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«
United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«
United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urali Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet)
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring

▼M15

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. sz. Központi Tudományos Kutatóintézet)
Alagir Resistor Factory (Alagiri Rezisztorgyár)
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Optikai és Fizikai Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete)
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Össz-oroszországi Tudományos Kutatóintézet, Etalon rt.)
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Arzam Tudományos Termelővállalat, Temp Avia)
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Államvédelmi Megrendelések Automatikus Beszerzési Rendszere, kft.)
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Dolgoprudniy Automatikai Tervező Iroda)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektronikai Számítógépes Technológiai Tudományos Kutatóközpont rt.)
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt (Moselectronproekt Mérnöki Központ)
Etalon Scientific and Production Association (Etalon Tudományos és Gyártási Szövetség)
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Mashpriborintorg Külkereskedelmi Szövetség)
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics (Részecskefizikai Intézet)
Institute of Theoretical and Experimental Physics (Elméleti és Kísérleti Fizikai Intézet)
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Erősáram-elektronikai Intézet)
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Telemechanikai Eszközök Kalugai Tudományos Kutatóintézete rt.)
Kulon Scientific-Research Institute JSC (Kulon Tudományos Kutatóintézet rt.)
Lutch Design Office JSC (Lutch Tervezőiroda rt.)
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC (Moszkvai Kommunikációs Kutatóintézet rt.)
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (A Munka Vörös Zászló érdemrendje Moszkvai Híradástechnikai Kutatóintézet rt.)
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC (Irtis Omszki Termelési Unió rt.)
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omszki Mérnöki Tudományos Kutatóintézet rt.)
Optron JSC
Pella Shipyard OJSC (Pella Hajógyár, nyrt.)
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Poljot Cseljabinszki Rádiógyár rt.)
Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pszkovi Távközlési Berendezések Üzeme)
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars (Mars Kutatási-gyártási Szövetség)
Ryazan Radio-Plant (Rjazani Rádiógyár)
Scientific Production Center Vigstar JSC (Vigstar Tudományos Termelési Központ rt.)
Scientific Production Enterprise »Radiosviaz« (Radiosviaz Tudományos Termelővállalat)
Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Ferrit-Domen Tudományos Kutatóintézet)
Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Kommunikációs Irányítási Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rádióalkatrészek Tudományos-gyártási Szövetsége és Tudományos Kutatóintézete)
Scientific-Production Enterprise »Kant« (Kant Tudományos Termelővállalat)
Scientific-Production Enterprise »Svyaz« (Szvjaz Tudományos Termelővállalat)
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Almaz Tudományos Termelővállalat rt.)
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Szaljut Tudományos Termelővállalat rt.)
Scientific-Production Enterprise Volna (Volna Tudományos Termelővállalat)
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vosztok Tudományos Termelővállalat rt.)
Scientific-Research Institute »Argon« (Argon Tudományos Kutatóintézet)
Scientific-Research Institute and Factory Platan (Platan Tudományos Kutatóintézet és Üzem)
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Neptun Automatizált Rendszerek és Kommunikációk Tudományos Kutatóintézete rt.)
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Relétechnológiai Tervezési és Műszaki Iroda)
Special Design Bureau Salute JSC (Salute Különleges Tervezőiroda rt.)
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Salute«
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »State Machine Building Design Bureau »Vympel« By Name I.I.Toropov« (Állami Gépgyártási Tervezőiroda rt., Vimpel, I.I. Toropov néven)
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »URALELEMENT«
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Plant Dagdiesel«
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering« (Tengeri Hőenergia Tudományos Kutatóintézet rt.)
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Szaratovi Rádióüzem rt.)
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design« (Automatikus Tervezési Kutatóközpont rt.)
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), KB Mashinostroeniya (Gépgyártás)
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Electromechanics (Elektromechanika)
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Lightning (Világítás)
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Petrovsky Electromechanical Plant »Molot« (Petrovszkij Elektromechanikai Üzem 'Molot')
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC »MBDB »ISKRA««
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Raduga Design Bureau (Radugai Tervezőiroda)
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), »Central Design Bureau of Automation« (Automatizálási Központi Tervezőiroda)
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), 711 Aircraft Repair Plant (711. Repülőgép-javító Üzem)
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO GNPP »Region«
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO TMKB »Soyuz«
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Azov Optical and Mechanical Plant, (Azovi Optikai és Mechanikai Üzem)
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Concern »MPO – Gidropribor«
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS«
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Granit-Electron Konszern rt.)
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), RKB Globus
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Smolensk Aviation Plant (Szmolenszki Repülőgépgyár)
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), TRV Engineering
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Ural Design Bureau »Detal« (Urali Tervezőiroda 'Detal')
Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Zvezda-Strela Limited Liability Company (Zvezda-Sztrela kft.)
Tambov Plant (TZ) »October« (Tambov Gyár 'October')
United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise« (Egyesült Hajóépítő Vállalat, Északi Gépgyártó Termelővállalat)
United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard« (Egyesült Hajóépítő Vállalat, 5. Hajógyár)

▼M16

A kettős felhasználású technológiák szövetségi központja – Soyuz (Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz)
Turajev Gépészeti Tervezőiroda – Soyuz (Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz)
Zsukovszkij Központi Aerohidrodinamikai Intézet (Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI))
Rosatomflot
▼M7

V. MELLÉKLET

Az 5. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

VI. MELLÉKLET

Az 5. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
VII. MELLÉKLET

A 2a. cikk (1) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

▼M17

A. rész

▼M7

Erre a mellékletre az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében szereplő Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások alkalmazandók, az „I. rész – Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások, Általános megjegyzések az melléklethez, 2. pont” kivételével.

Erre a mellékletre az Európai Unió közös katonai listájában (2020/C 85/01) használt kifejezések fogalommeghatározásai alkalmazandók.

▼M11

E rendelet 12. cikkének sérelme nélkül, az e mellékletben felsorolt egy vagy több alkotóelemet tartalmazó, ellenőrzés alá nem vont termékek nem tartoznak az e rendelet 2a. és 2b. cikke szerinti ellenőrzések hatálya alá.

▼M7

I.kategória – Elektronika

X.A.I.001 Elektronikus eszközök és alkatrészek.

a. 

„Mikroprocesszor mikroáramkörök”,„mikroszámítógép mikroáramkörök” és mikrovezérlő mikroáramkörök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Legalább 5 GFLOPS teljesítménysebesség és legalább 32 bites elérési szélességű aritmetikai logikai egység;

2. 

Az órajel frekvencia meghaladja a 25 MHz-et; vagy

3. 

Egynél több adat- vagy utasításbusz vagy soros kommunikációs port, amely 2,5 Mbyte/s-os átviteli sebességű közvetlen külső kapcsolatot létesít párhuzamos„mikroprocesszor mikroáramkörök” között;

b. 

Tároló integrált áramkörök, az alábbiak szerint:

1. 

Elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória (EEPROM) tárolókapacitással;

a. 

Tokozásonként meghaladják a 16 Mbit-et a flashmemória-típusoknál; vagy

b. 

Az összes többi EEPROM-típus esetében meghaladják az alábbi határértékek valamelyikét:

1. 

Tokozásonként meghaladják az 1Mbit-et; vagy

2. 

Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 80 ns-nál kevesebb;

2. 

Statikus véletlen elérésű memóriák (SRAM) tárolókapacitással:

a. 

Tokozásonként meghaladják az 1Mbit-et; vagy

b. 

Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 25 ns-nál kevesebb;

c. 

Analóg-digitális átalakítók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Felbontásuk legalább 8 bit, de 12 bitnél kevesebb, 200 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

▼M11

2. 

Felbontásuk 12 bit, 105 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

▼M7

3. 

Felbontásuk legalább 12 bit, de legfeljebb 14 bit, 10 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel; vagy

4. 

Felbontásuk legalább 14 bit, 2,5 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

d. 

Felhasználó által programozható logikai eszközök, amelyek legfeljebb 200 és 700 közötti számú egyvégű digitális bemenettel/kimenettel rendelkeznek;

e. 

Gyors Fourier-transzformáló (FFT) processzorok, amelyek névleges végrehajtási ideje egy 1024 pontú komplex FTT-re kevesebb mint 1 ms;

f. 

Egyedi integrált áramkörök, amelyeknél a funkció ismeretlen, vagy az integrált áramkört felhasználó berendezés ellenőrzési státusa a gyártó számára ismeretlen, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Több mint 144 terminál; vagy

2. 

A tipikus„alapkapu késleltetési idő” kevesebb mint 0,4 ns;

g. 

Impulzusüzemre vagy folyamatos hullámüzemre szánt haladó hullámú„vákuumos elektronikus eszközök”, az alábbiak szerint:

1. 

Csatolt üregeszközök, vagy származékaik;

2. 

Spirális, hajlított vagy szerpentines hullámvezetős áramkörön alapuló eszközök vagy azok származékai, amelyek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. 

A„pillanatnyi sávszélesség” legfeljebb fél oktáv, az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,2-nél; vagy

b. 

A„pillanatnyi sávszélesség” kevesebb mint fél oktáv; az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,4-nél;

h. 

40 GHz-nél nagyobb frekvencián történő felhasználásra tervezett rugalmas hullámvezetők;

i. 

Felületi akusztikai hullám és felületi terjedésű (shallow bulk) akusztikai hullámeszközök, amelyek rendelkeznek az alábbiak valamelyikével:

1. 

A vivőfrekvencia meghaladja az 1 GHz-et; vagy

2. 

A vivőfrekvencia 1 GHz vagy annál kisebb; valamint

a. 

A mellékhurok frekvencia-elnyomása meghaladja az 55 dB-t;

b. 

A maximális késleltetési idő és a sávszélesség szorzata (az időt mikroszekundumban és a sávszélességet MHz-ben mérve) több mint 100; vagy

c. 

A szórási késleltetés nagyobb mint 10 mikroszekundum;

Műszaki megjegyzés: Az X.A.I.001.i. pont alkalmazásában a ‘mellékhurok frekvenciaelnyomása’ az adatlapon meghatározott legnagyobb frekvenciaelnyomási érték.

j. 

„Cellák”, az alábbiak szerint:

1. 

293 K-on (20 oC-on) 550 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű ‘primer cellák’;

2. 

293 K-en 20 oC-on 350 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű ‘másodlagos cellák’;

Megjegyzés: Az X.A.I.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a telepeket, így az egy cellából álló telepeket sem.

Műszaki megjegyzések:

1. Az X.A.I.001.j. pont alkalmazásában az energiasűrűséget (Wh/kg) úgy kapjuk meg, hogy az átlagos feszültséget szorozzuk az amperórában (Ah) kifejezett névleges kapacitással, és osztjuk a kilogrammban mért tömeggel. Amennyiben a névleges kapacitás nem került meghatározásra, az energiasűrűséget úgy kapjuk meg, hogy a névleges feszültséget négyzetre emeljük és szorozzuk az órában kifejezett teljesítménnyel és osztjuk az ohmban kifejezett teljesítményterheléssel és a kilogrammban mért tömeggel.

2. Az X.A.I.001.j. pont alkalmazásában a ‘cella’ olyan elektrokémiai eszköz, amely pozitív és negatív elektródákkal, valamint elektrolittal rendelkezik, és elektromos energia forrása. Ez a telepek alapvető építőeleme.

3. Az X.A.I.001.j.1. pont alkalmazásában a ‘primer cella’ olyan ‘cella’, amelyet nem más források általi töltésre terveztek.

4. Az X.A.I.001.j.2. pont alkalmazásában a ‘másodlagos cella’ olyan ‘cella’, amelyet külső elektromos forrás általi töltésre terveztek.

k. 

Kifejezetten egy percnél rövidebb idejű teljes feltöltésre vagy kisütésre tervezett„szupravezető” elektromágnesek vagy mágnestekercsek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

Megjegyzés: Az X.A.I.001.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a mágneses rezonancia képalkotó (MRI) orvosi berendezésekhez tervezett„szupravezető” elektromágneseket, illetve mágnestekercseket.

1. 

A kisütés során szállított maximális energia osztva a percenkénti 500 kJ-t meghaladó kisütés időtartamával;

2. 

Az áram alatti tekercsek belső átmérője több mint 250 mm; valamint

3. 

A névleges mágneses indukció több mint 8 T, vagy a tekercsben a„teljes áramsűrűség” több mint 300 A/mm2;

l. 

„Szupravezető” anyagokból gyártott alkatrészeket tartalmazó, kifejezetten legalább az egyik„szupravezető” alkotóelemük„kritikus hőmérséklete” alatti hőmérsékleten történő működésre tervezett, elektromágneses energia tárolására szolgáló áramkörök vagy rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

A működési rezonanciafrekvencia meghaladja az 1 MHz-et;

2. 

A tárolt energiasűrűség 1 MJ/m3 vagy több; valamint

3. 

A kisütési idő kisebb mint 1 ms;

m. 

Kerámia-fém szerkezetű és 500 A vagy nagyobb névleges csúcsáramerősségű hidrogén/hidrogénizotóp-tiratronok;

n. 

Nem használt;

o. 

„Űrminősítésű” és a 3A001.e.4. pont ( 20 ) által ellenőrzés alá nem vont napelemek, cellás belső kapcsolású borító üveges (CIC) szerelt egységek, nappanelek és napkollektorok.

X.A.I.002 Általános célú„elektronikus részegységek”, modulok és berendezések.

a. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő elektronikus tesztberendezések;

b. 

Digitális műszeres mágnesszalagos adatrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 60 Mbit/s-ot és helikális letapogatási technikát alkalmaz;

2. 

A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 120 Mbit/s-ot és rögzített fejes technikát alkalmaz; vagy

3. 

„Űrminősítésű”;

c. 

Olyan berendezések, amelyeket úgy terveztek, hogy segítségükkel a digitális képmagnók alkalmassá tehetők digitális műszeres adatrögzítőként történő felhasználásra, és amelyek maximális digitális interfész átviteli sebessége 60 Mbit/s- nál nagyobb;

d. 

1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű, nem moduláris analóg oszcilloszkópok;

e. 

Moduláris analóg oszcilloszkópok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű központi feldolgozó egység; vagy

2. 

4 GHz vagy annál nagyobb egyedi sávszélességű beépülő modulok;

f. 

4 GHz-nál nagyobb hatékony sávszélességű, analóg mintavételezést alkalmazó oszcilloszkópok visszatérő jelenségek elemzésére;

g. 

Analóg-digitális átalakító technikákat alkalmazó digitális oszcilloszkópok és tranziens rögzítők, amelyek képesek tranziensek tárolására 1 ns-nál kisebb (1 giga minta/másodpercnél [GSPS] nagyobb) időközönként egytöltetű bemenetek szekvenciális mintavételével, 8 bites vagy nagyobb felbontású digitalizálással és 256 vagy annál több minta tárolásával.

Megjegyzés: Az X.A.I.002. pont az analóg oszcilloszkópok következő kifejezetten tervezett és alkatrészeit vonja ellenőrzés alá:

1. 

Plug-in egységek;

2. 

Külső erősítők;

3. 

Előerősítők;

4. 

Mintavételi eszközök;

5. 

Katódsugárcsövek.

X.A.I.003 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

▼M15

a. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő frekvenciaváltók és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

▼M7

b. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek;

c. 

Az így kialakított impulzusos villamosenergia-rendszerek összes röntgensugaras egysége vagy alkatrésze, beleértve a Marx generátorokat, nagy teljesítményű impulzusformáló hálózatokat, nagyfeszültségű kondenzátorokat és triggereket;

d. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő impulzuserősítők;

e. 

Késleltetés generálására vagy időintervallum mérésére szolgáló elektronikus berendezések, az alábbiak szerint:

1. 

Digitális késleltető generátorok 50 nanoszekundum vagy annál kisebb felbontással 1 mikroszekundum vagy annál nagyobb időintervallumokban; vagy

2. 

Többcsatornás (három vagy több) vagy moduláris időintervallummérő és kronometriás berendezés, 50 nanoszekundum vagy annál kisebb felbontással 1 mikroszekundum vagy annál nagyobb időközönként;

f. 

Kromatografikus és spektrometrikus analitikai műszerek.

X.B.I.001 Elektronikus alkatrészek vagy anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok gyártására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint.

a. 

Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. ( 21 ) vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek gyártására tervezett berendezések;

b. 

Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és„elektronikus részegységek” gyártására tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök gyártásához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. 

Az X.B.I.001.b pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártásához szükséges anyagok feldolgozására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az X.B.I.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az X.B.I.001.b.1. pont által ellenőrzés alá vont feldolgozóberendezésekhez tervezett kvarc kemencecsöveket, kemencebéléseket, lapátokat, csónakokat (a kifejezetten tervezett rácsos csónakok kivételével), buborékoltatókat, kazettákat vagy olvasztótégelyeket.

a. 

Polikristályos szilícium előállítására szolgáló berendezések és a 3C001. pont ( 22 ) által ellenőrzés alá vont anyagok;

b. 

A 3C001., 3C002., 3C003., 3C004. vagy 3C005. pont ( 23 ) által ellenőrzés alá vont, kifejezetten a III/V és II/VI félvezető anyagok tisztítására vagy feldolgozására tervezett berendezések, kivéve a kristályhúzókat, amelyek tekintetében lásd alább az X.B.I.001.b.1.c. pontot;

c. 

Kristályhúzók és kemencék, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a diffúziós és oxidációs kemencéket.

1. 

Nagy energiaátviteli sebességgel működő, 0,005 m2/percnél nagyobb sebességgel történő szeletfeldolgozásra képes kilágyító vagy átkristályozó berendezések, az állandó hőmérsékletű kemencék kivételével;

▼M11

2. 

»Tároltprogram-vezérlésű« kristályhúzók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a) 

újratölthetők az olvasztótégely cseréje nélkül;

b) 

alkalmasak 2,5 x 105 Pa feletti nyomáson való üzemelésre; vagy

c) 

alkalmasak 100 mm-t meghaladó átmérőjű kristályok húzására;

▼M7

d. 

„Tároltprogram-vezérlésű” berendezések epitaxiális növesztéshez, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Képesek minimum 200 mm-es távolságon ±2,5 %-nál jobb tűrésű szilíciumréteg-vastagság előállítására;

2. 

Képesek a szilíciumtól eltérő bármely anyagból ±3,5 % vagy annál jobb szeletréteg-vastagságot előállítani; vagy

3. 

Az egyes szeletek rotációja a feldolgozás során;

e. 

Molekuláris sugár epitaxiális növesztő berendezések;

f. 

Mágnesesen erősített ‘porlasztásos’ berendezések kifejezetten tervezett integrált betöltészárral, amelyek képesek szigetelt vákuumkörnyezetben átvinni a szeleteket;

g. 

Kifejezetten ionbeültetésre, ionnal segített vagy fénnyel segített diffúzióra tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Mintakialakítási képesség;

2. 

A sugárnyaláb energia (gyorsítófeszültség) meghaladja a 200 keV- ot;

3. 

10 keV-nál alacsonyabb sugárnyaláb energiára (gyorsítófeszültségre) optimalizált; vagy

4. 

Képesek a hevített„alaplemezen” egykristályba történő nagy energiájú oxigénimplantációra;

h. 

„Tároltprogram-vezérlésű” berendezések anizotróp száraz módszerekkel (pl. plazmával) történő szelektív eltávolításra (maratásra), az alábbiak szerint:

1. 

„Többszeletes típusok”, amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. 

Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait; vagy

b. 

A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa;

2. 

„Egyszeletes típusok”, amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. 

Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait;

b. 

A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa; vagy

c. 

Kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelés;

Megjegyzések:

1. A ‘többszeletes típus’ olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten nem egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Az ilyen gépek képesek két vagy több szeletet egyidejűleg feldolgozni közös folyamatparaméterekkel, pl. RF teljesítmény, hőmérséklet, marógázfajták, áramlási sebességek.

2. Az ‘egyszeletes típus’ olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Ezek a gépek automatikus szeletkezelő technikákat alkalmazhatnak arra, hogy egyenként töltsék be a szeleteket a feldolgozóberendezésbe. A fogalommeghatározás magában foglalja azokat a berendezéseket, amelyek több szeletet képesek betölteni és feldolgozni, de a maratási paramétereket – pl. az RF teljesítményt vagy a végpontot – az egyes szeletekre vonatkozóan önállóan meg lehet határozni.

i. 

Félvezető eszközök gyártásához használt, oxidok, nitridek, fémek vagy poliszilícium leválasztására szolgáló„gőzfázisú kémiai leválasztó” (CVD) berendezések, pl. plazmával segített CVD (PECVD) vagy fénnyel segített CVD, amelyek rendelkeznek a következő képességek bármelyikével:

▼M11

1. 

105 Pa-nál kisebb teljesítményű „gőzfázisú kémiai leválasztó” berendezések; vagy

▼M7

2. 

60 Pa alatt működő vagy automatikus kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelő PECVD berendezések;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.i. pont nem vonja ellenőrzés alá az alacsony nyomású„gőzfázisú kémiai leválasztó” (LPCVD) rendszereket vagy a reaktív„porlasztásos” berendezéseket.

j. 

Kifejezetten maszkkészítésre vagy félvezetőeszköz feldolgozására tervezett vagy átalakított elektronsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Elektrosztatikussugár-eltérítés;

2. 

Formázott, nem Gauss sugárprofil;

3. 

3 MHz-et meghaladó digitális-analóg konverziós sebesség;

4. 

12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság; vagy

5. 

1 mikrométeres vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.j. pont nem vonja ellenőrzés alá az elektronsugár leválasztására szolgáló rendszereket vagy az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat.

k. 

Félvezető szeletek feldolgozására szolgáló felületkezelő berendezések, az alábbiak szerint:

1. 

Kifejezetten 100 mikrométernél vékonyabb szeletek hátoldali feldolgozására és azt követő leválasztására tervezett berendezések; vagy

2. 

Kifejezetten arra tervezett berendezések, hogy a feldolgozott szelet aktív felületén 2 mikrométer vagy annál kisebb kétszigmaértékű összes kijelzett értékkel (TIR) rendelkező felületi érdességet érjenek el;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a szeletek felületének kezelésére szolgáló egyoldalú tükrösítő- és fényezőberendezéseket.

l. 

Összekapcsoló berendezések, amelyek olyan közös egyszeres vagy többszörös vákuumkamrákat tartalmaznak, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy lehetővé tegyék az X.B.I.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések teljes rendszerbe történő integrálását;

m. 

„Tároltprogram-vezérlésű”,„monolit integrált áramkörök” javítására vagy megtisztítására szolgáló„lézereket” használó berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

A pozicionálási pontosság kisebb mint ±1 mikrométer; vagy

2. 

A sugárpont mérete (rovátkaszélessége) kevesebb mint 3 mikrométer.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1. pont alkalmazásában a ‘porlasztás’ olyan rétegfelviteli folyamat, amelyben pozitív töltésű részecskéket gyorsítanak és mozgatnak elektromos térben a céltárgy (bevonóanyag) felszíne felé. A becsapódó ionok kinetikus energiája elegendő ahhoz, hogy a céltárgy felületéből atomok váljanak ki, és az alaplemezen kiváljanak. (Megjegyzés: A triód-, magnetron- vagy rádiófrekvenciás porlasztás a bevonat tapadásának és lerakódási sebességének növelése érdekében a folyamat szokásos módosítása.).

2. 

Az X.B.I.001 pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártására szolgáló maszkok, maszk alaplemezek, maszkkészítő berendezések és képtovábbító berendezések az alábbiak szerint:

Megjegyzés: A maszkok kifejezés az elektronsugaras litográfiában, a röntgensugaras litográfiában és az ultraibolya litográfiában, valamint a szokásos ultraibolya és látható fotolitográfiában használt elemekre utal.

a. 

Kész maszkok, hajszálvonalas lemezek és ezek kialakításai, kivéve:

1. 

Kész maszkok vagy hajszálvonalas lemezek a 3A001. pont ( 24 ) által ellenőrzés alá nem vont integrált áramkörök gyártásához; vagy

2. 

Maszkok vagy hajszálvonalas lemezek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. 

Kialakításuk 2,5 mikrométeres vagy annál nagyobb geometriákon alapul; valamint

b. 

A kialakítás nem tartalmaz olyan különleges jellemzőket, amelyek gyártó berendezéssel vagy„szoftverrel” módosítanák a tervezett felhasználást;

b. 

Maszk alaplemezek, az alábbiak szerint:

1. 

Kemény felülettel (pl. króm, szilícium, molibdén) bevont„alaplemezek” (pl. üveg, kvarc, zafír) 125 mm x 125 mm-t meghaladó méretű maszkok készítéséhez; vagy

2. 

Kifejezetten röntgenmaszkokhoz tervezett alaplemezek;

c. 

Kifejezetten félvezető eszközök vagy integrált áramkörök számítógépes tervezéséhez (CAD) tervezett berendezések, az általános rendeltetésű számítógépek kivételével;

d. 

Maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések vagy gépek, az alábbiak szerint:

1. 

Fotóoptikai exponáló és ismétlő kamerák, amelyek képesek 100 mm x 100 mm-nél nagyobb detektorsorok előállítására, vagy a kép (azaz fókusz) síkjában 6 mm x 6 mm-t meghaladó egyszeri expozíció előállítására, vagy 2,5 mikrométernél kisebb vonalszélesség előállítására az„alaplemezen” lévő fényvédő rétegen;

2. 

2,5 mikrométernél kisebb vonalszélesség előállítására képes, ion- vagy lézersugaras litográfiát alkalmazó maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések; vagy

3. 

Berendezések vagy tartók maszkok vagy hajszálvonalas lemezek megváltoztatására vagy a hibák eltávolítására szolgáló membránok hozzáadására;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.d.1. és b.2.d.2. pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a fotóoptikai módszereket alkalmazó maszkgyártó berendezéseket, amelyek vagy 1980. január 1-je előtt voltak kereskedelmi forgalomban, vagy amelyeknek teljesítménye nem jobb, mint az ilyen berendezéseké.

e. 

„Tároltprogram-vezérlésű” berendezések maszkok, hajszálvonalas lemezek vagy membránok ellenőrzésére:

1. 

0,25 mikrométer vagy finomabb felbontás; valamint

2. 

0,75 mikrométer vagy finomabb pontosság egy vagy két, legalább 63,5 mm-es koordináta segítségével;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

f. 

Fotóoptikai vagy röntgenmódszerrel történő szeletgyártásra szolgáló eszközök, pl. litográfiai berendezések, beleértve mind a kivetítő képtovábbító berendezéseket, mind az irányzó, exponáló és ismétlő berendezéseket (közvetlen szeletre fotózás), vagy az exponáló és letapogató (letapogatás) berendezéseket, amelyek képesek az alábbi funkciók bármelyikének ellátására:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.f. pont nem vonja ellenőrzés alá a fotóoptikai kontakt és közeli maszk irányzó és exponáló berendezéseket vagy kontakt képtovábbító berendezéseket.

1. 

2,5 mikrométernél kisebb mintaméretű gyártás;

2. 

±0,25 mikrométernél (3 szigmánál) finomabb precízióval történő beállítás;

3. 

A gépek közötti fedőréteg legfeljebb ±0,3 mikrométer; vagy

4. 

A fényforrás hullámhosszúsága rövidebb mint 400 nm;

g. 

Elektronsugaras, ionsugaras vagy röntgensugaras berendezések képtovábbításra, amelyek képesek 2,5 mikrométernél kisebb mintázatok előállítására;

Megjegyzés: A fókuszált, eltérített sugaras rendszerek (közvetlen írási rendszerek) tekintetében lásd az X.B.I.001.b.1.j. pontot.

h. 

2,5 mikrométernél kisebb mintázatok előállítására képes, szeletekre történő közvetlen íráshoz„lézert” alkalmazó berendezések.

3. 

Integrált áramkörök összeállítására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

a. 

„Tároltprogram-vezérlésű” áramkörrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

Kifejezetten„hibrid integrált áramkörökhöz” tervezték;

2. 

Az X–Y szakasz pozicionálása meghaladja a 37,5 x 37,5 mm-t; valamint

3. 

Az elhelyezési pontosság az X–Y síkban ±10 mikrométernél finomabb;

b. 

„Tároltprogram-vezérlésű” berendezések több rögzítés egyetlen műveletben történő előállítására (pl. beam lead rögzítők, chiphordozórögzítők, szalagrögzítők);

c. 

Kifejezetten a 3A001. pont ( 25 ) által ellenőrzés alá vont kerámia mikroáramköri tokozásokhoz tervezett, félautomata vagy automata forró sapkás szigetelők, amelyekben a sapkát helyileg a tokozás testénél magasabb hőmérsékletre melegítik, és amelyek átbocsátási sebessége percenként legalább egy tokozás.

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú ellenállás típusú ponthegesztőket.

4. 

Tisztaterekhez való szűrők, amelyek képesek 0,02832 m3-enként legfeljebb 10, 0,3 mikrométer vagy annál kisebb részecskét tartalmazó légkörnyezetet biztosítani, és az azokhoz tartozó szűrőanyagok.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.001. pont alkalmazásában a ‘tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ‘tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.I.002 Elektronikus alkatrészek és anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok ellenőrzésére vagy vizsgálatára szolgáló berendezések.

a. 

Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. ( 26 ) vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések;

b. 

Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és„elektronikus részegységek” ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök ellenőrzéséhez vagy vizsgálatához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. 

„Tároltprogram-vezérlésű” ellenőrző berendezések a legfeljebb 0,6 mikrométeres hibák vagy szennyező anyagok automatikus észlelésére a nyomtatott áramköri kártyáktól vagy chipektől eltérő feldolgozott szeletekben, alaplemezekben, illetve azok felületén, amelyek minta-összehasonlításhoz optikai képfelvételi technikákat alkalmaznak;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b.1. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

2. 

Kifejezetten tervezett ‘tároltprogram-vezérlésű’ mérő- és elemző berendezések, az alábbiak szerint:

a. 

Kifejezetten félvezető anyagok oxigén- vagy karbontartalmának mérésére tervezett;

b. 

1 mikrométeres vagy finomabb felbontású vonalszélesség mérésére szolgáló berendezések;

c. 

Kifejezetten tervezett simaságmérő műszerek, amelyek képesek legfeljebb 10 mikrométer simasági eltérés mérésére, 1 mikrométer vagy finomabb felbontással.

3. 

„Tároltprogram-vezérlésű” szeletvizsgáló berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. 

A pozicionálási pontosság finomabb mint 3,5 mikrométer;

b. 

Képesek 68-nál több terminállal rendelkező eszközök vizsgálatára; vagy

c. 

Képesek 1 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

4. 

Vizsgálóberendezések, az alábbiak szerint:

a. 

Kifejezetten diszkrét félvezető eszközök és tokozás nélküli chipek vizsgálatára tervezett, ‘tároltprogram-vezérlésű’ berendezések, amelyek alkalmasak 18 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

Műszaki megjegyzés: A diszkrét félvezető eszközök közé tartoznak a fotocellák és a napelemek.

b. 

Kifejezetten integrált áramkörök és„elektronikus részegységek” vizsgálatára tervezett, ‘tároltprogram-vezérlésű’ berendezések, amelyek képesek funkcionális vizsgálatra:

1. 

20 MHz-et meghaladó ‘mintasebességű’; vagy

2. 

10 MHz-et meghaladó, de legfeljebb 20 MHz ‘mintasebességű’, és alkalmas több mint 68 terminálból álló tokozások vizsgálatára.

Megjegyzések: Az X.B.I.002.b.4.b. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a következők tesztelésére tervezett vizsgálóberendezéseket:

1. 

Memóriák;

2. 

„Részegységek”, vagy„elektronikus részegységek” egy osztálya háztartási, vagy szórakoztatási alkalmazásokhoz; valamint

3. 

A 3A001. ( 27 ) vagy X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá nem vont elektronikus alkatrészek,„elektronikus részegységek” és integrált áramkörök, feltéve, hogy az ilyen vizsgálóberendezések nem tartalmaznak„felhasználó által programozható” számítástechnikai eszközöket.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.002.b.4.b. pont alkalmazásában a ‘mintasebesség’ a vizsgálóberendezés digitális működésének maximális frekvenciáját jelenti. Így ez megfelel a berendezés által nem-multiplexált üzemmódban biztosított legnagyobb adatsebességnek. Erre a paraméterre vizsgálati sebességként, maximális digitális frekvenciaként, illetve maximális digitális sebességként is szoktak hivatkozni.

c. 

Kifejezetten a fókuszsíkban levő detektorsorok 1 200  nm-t meghaladó hullámhosszon, ‘tároltprogram- vezérlésű’ mérésekkel vagy számítógépes értékeléssel történő teljesítményének meghatározására tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

0,12 mm-nél kisebb átmérővel működő letapogató fényfoltok;

2. 

Fényérzékeny teljesítményparaméterek mérésére, valamint frekvencia-jelleggörbe, modulációs átviteli funkció, érzékenység- vagy zajegység értékelésére tervezték; vagy

3. 

Több mint 32 x 32 sorelemből álló képek készítésére képes detektorsorok értékelésére tervezték;

5. 

Legfeljebb 3 keV-on történő működésre tervezett elektronsugaras vizsgálati rendszerek, vagy a feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára szolgáló„lézer”-sugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. 

Sztroboszkópos képesség a sugár megszakításával vagy villogó detektorral;

b. 

0,5 V-nál kisebb felbontású elektronspektrométer feszültségmérésre; vagy

c. 

Integrált áramkörök teljesítményelemzésére szolgáló elektromos vizsgálóberendezések;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b.5. pont nem vonja ellenőrzés alá a letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára tervezték és műszerezték.

6. 

Kifejezetten maszkok vagy félvezető eszközök gyártására, javítására, fizikai elrendezésének elemzésére és vizsgálatára tervezett, ‘tároltprogram-vezérlésű’ multifunkcionális fókuszú ionsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a. 

1 mikrométeres vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás; vagy

b. 

12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság;

7. 

A részecskeméret és a levegőben lévő koncentráció mérésére tervezett,„lézereket” alkalmazó részecskemérő rendszerek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. 

Képesek 0,2 mikrométer vagy annál kisebb részecskeméret mérésére 0,02832 m3/perc vagy nagyobb áramlási sebességgel; valamint

b. 

Képesek 10-es vagy annál jobb osztályozású levegőtisztaságot karakterizálni.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.002. pont alkalmazásában a ‘tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ‘tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.C.I.001 Pozitív védőréteg anyagok, amelyeket kifejezetten 370 és 193 nm hullámhosszúságú félvezető litográfiához igazítottak (optimalizáltak);

X.D.I.001 Kifejezetten az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az X.A.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. és X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések„kifejlesztésére”,„gyártására” vagy„alkalmazására” tervezett„szoftver”; vagy kifejezetten a 3B001.g. vagy 3B001.h. pont ( 28 ) által ellenőrzés alá vont berendezések„alkalmazására” tervezett„szoftverek”.

X.E.I.001 Az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az X.A.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. vagy X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések, vagy az X.C.I.001. pont által ellenőrzés alá vont anyagok„kifejlesztésére”,„gyártására” vagy„alkalmazására” szolgáló„technológia”.

II. kategória – Számítógépek

Megjegyzés: A II. kategória nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.II.001 A 4A001. vagy a 4A003. ( 29 ) által ellenőrzés alá nem vont számítógépek,„elektronikus részegységek” és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Megjegyzés: Az X.A.II.001. pont alatt meghatározott„digitális számítógépek” és a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát a többi berendezés vagy rendszer ellenőrzési státusa határozza meg, feltéve, hogy:

a. 

A„digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések a többi berendezés vagy rendszer működése szempontjából alapvető fontosságúak;

b. 

A„digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések nem képezik más rendszer„alapvető elemét”; valamint

N.B.1. : A kifejezetten az egyéb berendezésekhez tervezett„jelfeldolgozó”, vagy„képminőség-javító” berendezések – melyek funkciói az egyéb berendezésre megkövetelt funkciókra korlátozódnak – ellenőrzési státusát a másik berendezés ellenőrzési státusa határozza meg, még akkor is, ha ez meghaladja az„alapvető elem” kritériumot.

N.B.2. : A távközlési berendezésekhez alkalmazott„digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát lásd az 5. kategória 1. részében (Távközlés) ( 30 ).

c. 

A„digitális számítógépek” és a kapcsolódó berendezések„technológiáját” a 4E. pont ( 31 ) határozza meg.

a. 

343 K (70o C) feletti környezeti hőmérsékleten történő működésre méretezett elektronikus számítógépek és kapcsolódó berendezések, továbbá„elektronikus részegységek” és a kifejezetten ezekhez tervezett„alkatrészek”;

b. 

„Digitális számítógépek”,„jelfeldolgozó”, vagy„képminőség-javító” berendezéseket is ideértve, amelyek„kiigazított csúcsteljesítménye” ("APP") 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

c. 

Processzorok aggregálása révén kifejezetten a teljesítmény növelésére tervezett vagy átalakított„elektronikus részegységek”, az alábbiak szerint:

1. 

16 vagy több processzorból álló konfigurációban történő aggregálásra tervezték;

2. 

Nem használt;

1. Megjegyzés: Az X.A.II.001.c. pont csak azokra az„elektronikus részegységekre” és programozható összekapcsolásokra vonatkozik, melyeknél az„APP” nem haladja meg az X.A.II.001.b. pont alatti paraméterhatárokat, ha nem integrált„elektronikus részegységként” szállítják. Ez nem vonatkozik azokra az„elektronikus részegységekre”, amelyek tervezésük természeténél fogva szerkezetileg az X.A.II.001.k. pont által ellenőrzés alá vont kapcsolódó berendezésként történő működésre korlátozódnak.

2. Megjegyzés: Az X.A.II.001.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten olyan termékhez, vagy termékcsaládhoz tervezett„elektronikus részegységeket”, amelyek maximális konfigurációja nem haladja meg az X.A.II.001.b. pontban meghatározott paraméterhatárokat.

d. 

Nem használt;

e. 

Nem használt;

f. 

„Jelfeldolgozó”, vagy„képminőség-javító” berendezések, amelyek„kiigazított csúcsteljesítménye” („APP”) 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

g. 

Nem használt;

h. 

Nem használt;

i. 

Az X.A.III.101. pont alatt meghatározott paraméterhatárokat meghaladó ‘terminálfelületi eszközt’ tartalmazó berendezések;

Műszaki megjegyzés: Az X.A.II.001.i. pont alkalmazásában a ‘terminálfelületi eszköz’ olyan berendezést jelent, amelyen az információ belép a távközlési rendszerbe, vagy azt elhagyja, pl. telefon, adatátviteli eszköz, számítógép stb.

j. 

Kifejezetten«digitális számítógépek”, vagy kapcsolódó berendezések külső összekapcsolásának biztosítására tervezett berendezések, amelyek 80 Mbyte/s-ot meghaladó adatátviteli sebességet tesznek lehetővé.

Megjegyzés: Az X.A.II.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a belső összekapcsoló berendezéseket (pl. csatlakozó tartópanel, buszok), a passzív összekapcsoló berendezéseket, a«hálózati hozzáférés-szabályozókat”, illetve az ‘adatcsatorna-vezérlőegység kontrollereket’.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.II.001.j. pont alkalmazásában, ‘adatcsatorna- vezérlőegység kontroller’ (communications channel controller): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

k. 

Analóg/digitális átalakítóval rendelkező«hibrid számítógépek” és«elektronikus részegységek”, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett«alkatrészek”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

Legalább 32 csatorna; valamint

2. 

A felbontás minimum 14 bit (plusz az előjelbit), a konverziós sebesség pedig minimum 200 000  Hz.

X.D.II.001 «Program”-ellenőrző és érvényesítő«szoftver”,«forráskódok” automatikus generálását lehetővé tevő«szoftver”, valamint kifejezetten«valós idejű feldolgozó” berendezésekhez tervezett operációs rendszer«szoftver”.

a. 

Matematikai és analitikai technikákat alkalmazó, 500 000 -nál több«forráskód”- utasítással rendelkező«programokhoz” tervezett vagy átalakított«program”- ellenőrző és érvényesítő«szoftver”;

b. 

«Szoftver”: lehetővé teszi«forráskódok” automatikus generálását az (EU) 2021/821 rendeletben leírt külső érzékelők révén online beszerzett adatokból; vagy

c. 

Operációs rendszer«szoftver”, amelyet kifejezetten«valós idejű feldolgozó” berendezésekhez terveztek, és amely 20 mikromásodpercnél rövidebb«globális megszakító késleltetési időt” garantál.

Műszaki megjegyzés: Az X.D.II.001. pont alkalmazásában, ‘globális megszakítási késleltetési idő’: az az idő, amely alatt a számítógépes rendszer felismeri az esemény miatti megszakítást, kiszolgálja a megszakítást, végrehajtja a kontextusváltást a megszakításra várakozó másik rezidens feladatra.

X.D.II.002 Kifejezetten a 4A101. ( 32 ), az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” tervezett vagy módosított, a 4D001. ( 33 ) pont által ellenőrzés alá vontaktól eltérő«szoftverek”.

X.E.II.001 Az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezés, vagy az X.D.II.001 vagy X.D.II.002. pont által ellenőrzés alá vont«szoftver”«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” szolgáló«technológia”.

▼M16

X.E.II.002 'Multiadatfolyam feldolgozó' berendezések 'kifejlesztésére' vagy 'gyártására' szolgáló 'technológia'.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.II.001. pont alkalmazásában, ‘csoportos adatfeldolgozás’ (multi-data stream processing): a mikroprogram vagy a berendezés architekturális technikája, amely lehetővé teszi két vagy több adatsor egyidejű feldolgozását egy vagy több utasítássor vezérlésével, az alábbi eszközök révén:

▼M7

1. 

Egy utasítás több adat (Single Instruction Multiple Data – SIMD) architektúrák, így például vektor- vagy a tömbprocesszorok.

2. 

Több egyedi utasítás több adat (Multiple Single Instruction Multiple Data – MSIMD) architektúrák.

3. 

Több utasítás több adat (Multiple Instruction Multiple Data – MIMD) architektúrák, beleértve azokat is, amelyek szorosan, kevésbé szorosan, illetve lazán kapcsolódnak. vagy

4. 

A feldolgozóelemek strukturált tömbjei, többek közt szisztolikus tömbök.

III. kategória, 1. rész – Távközlés

Megjegyzés: A III. kategória, 1. rész nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.III.101 Távközlési berendezések.

a. 

Az 5A001.a. pont ( 34 ) által ellenőrzés alá nem vont bármely típusú távközlési berendezés, amelyet kifejezetten a 219 K (–54 oC) és 397 K (124 oC) közötti hőmérsékleti tartományon kívüli működésre terveztek.

b. 

Távközlési átviteli berendezések és rendszerek, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével:

Megjegyzés: Távközlési átviteli berendezések:

a. 

Az alábbi kategóriák szerint vagy azok kombinációiként:

1. 

Rádióberendezés (például adóberendezések, vevőkészülékek és adóvevők);

2. 

Vonalvégződtetési berendezés;

3. 

Közbenső erősítő berendezés;

4. 

Átjátszó berendezés;

5. 

Regenerátor berendezés;

6. 

Fordításkódolók (transzkóderek);

7. 

Multiplex berendezés (beleértve a statisztikai multiplexet is);

8. 

Modulátorok/demodulátorok (modemek);

9. 

Transzmultiplex berendezés (lásd CCITT G701. ajánlás);

10. 

«Tároltprogram-vezérlésű» digitális rendező berendezés;

11. 

«Átjárók» és hidak;

12. 

«Közeghozzáférési egységek»; valamint

b. 

A következők bármelyikén keresztül történő egy- vagy többcsatornás kommunikációban való használatra tervezettek:

1. 

Vezeték (vonal);

2. 

Koaxiális kábel;

3. 

Optikai kábel;

4. 

Elektromágneses sugárzás; vagy

5. 

Víz alatti hanghullám-terjedés.

1. 

Digitális technikát alkalmaznak, ideértve az analóg jelek digitális feldolgozását is, és úgy vannak tervezve, hogy a legmagasabb multiplex-szinten 45 Mbit/s-ot meghaladó«digitális átviteli sebességen” működjenek, vagy a«teljes digitális átviteli sebességük” meghaladja a 90 Mbit/s-ot;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.b.1. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. 

«Egyetlen beszédcsatorna sávszélességét» használó modemek, amelyek «adatjelzési sebessége» meghaladja a 9 600 bit/másodpercet;

3. 

«Tároltprogram-vezérlésű» digitális rendező berendezések, amelyek«digitális átviteli sebessége” egy porton meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot.

4. 

Berendezések, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a. 

«Hálózati hozzáférés-szabályozók” és kapcsolódó közönséges közegeik, amelyek«digitális átviteli sebessége” meghaladja a 33 Mbit/s-ot; vagy

b. 

«Adatcsatorna-vezérlőegység kontrollerek” csatornánként 64 000 bit/s-ot meghaladó ’adatjelzési sebességű’ digitális kimenettel;

Megjegyzés: Ha egy ellenőrzés alá nem vont berendezés „hálózati hozzáférés-szabályozót” tartalmaz, akkor nem rendelkezhet semmilyen típusú távközlési interfésszel, kivéve azokat, amelyeket az X.A.III.101.b.4. pont ismertet, de nem von ellenőrzés alá.

5. 

„Lézert” alkalmazó berendezések, amelyek a következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek:

a. 

1 000  nm-nél nagyobb átviteli hullámhossz; vagy

b. 

Analóg technikát alkalmaznak, és a sávszélességük 45 MHz-nél nagyobb;

c. 

Koherens optikai átvitelt vagy koherens optikai detektálási technikát (más néven optikai heterodin vagy homodin technikát) alkalmaznak;

d. 

Hullámhosszosztásos multiplex technikát alkalmaznak; vagy e.«Optikai erősítést” hajtanak végre;

6. 

Rádióberendezések, amelyek bemeneti vagy kimeneti frekvenciája meghaladja:

a. 

A 31 GHz-et a műholdas földi állomások alkalmazásai esetében; vagy

b. 

A 26,5 GHz-et egyéb alkalmazások esetében;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.b.6. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári felhasználású berendezéseket, amennyiben azok megfelelnek a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott, 26,5 GHz és 31 GHz közötti frekvenciasávnak.

7. 

Rádióberendezések, amely alkalmazzák a következők bármelyikét:

a. 

4-es szint feletti kvadratúra-amplitúdó modulációs (QAM) technikák, ha a«teljes digitális átviteli sebesség” meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot;

b. 

16-os szint feletti QAM-technikák, ha a«teljes digitális átviteli sebesség” legfeljebb 8,5 Mbit/s;

c. 

Egyéb digitális modulációs technikák, amelyek ‘spektrális hatékonysága’ meghaladja a 3 bit/s/Hz-et; vagy

d. 

Az 1,5 MHz és 87,5 MHz közötti frekvenciatartományban működnek, és olyan adaptív technikákat alkalmazó berendezéseket foglalnak magukban, amelyek zavarójel-elnyomása jobb, mint 15 dB.

Megjegyzések:

1. Az X.A.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. Az X.A.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott frekvenciákon történő működésre szánt olyan rádiórelés berendezéseket:

a. 

Amelyek megfelelnek a következők bármelyikének:

1. 

Nem haladják meg a 960 MHz-et; vagy

2. 

«Teljes digitális átviteli sebességük” nem haladja meg a 8,5 Mbit/s-ot; valamint

b. 

«Spektrumhatékonyságuk” nem haladja meg a 4 bit/s/Hz-et.

c. 

«Tároltprogram-vezérlésű» kapcsolóberendezések és a kapcsolódó jelzőrendszerek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok:

Megjegyzés: A digitális bemenettel és digitális kimenettel rendelkező, olyan statisztikai multiplexereket, amelyek kapcsolást biztosítanak, ‘tároltprogram- vezérlésű’ kapcsolóként kell kezelni.

1. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő«adat- (üzenet-) kapcsoló” berendezések vagy rendszerek, amelyeket«csomagkapcsoláshoz” terveztek, valamint az ezekhez tartozó elektronikus részegységek és alkatrészek.

2. 

Nem használt;

3. 

«Datagram» csomagok útvonalválasztása vagy kapcsolása;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan hálózatokat, amelyek kizárólag ‘hálózati hozzáférés-szabályozók’ használatára korlátozódnak vagy maguk a ‘hálózati hozzáférés- szabályozók’.

4. 

Nem használt;

5. 

Vonalkapcsolások többszintű fontossági rendezése és előjegyzése;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.5. pont nem vonja ellenőrzés alá az egyszintű híváselőjegyzést.

6. 

Celluláris rádióhívások más cellás kapcsolókra történő automatikus továbbítására vagy egynél több kapcsolóhoz tartozó központosított előfizetői adatbázisba történő automatikus kapcsolásra tervezettek;

7. 

«Tároltprogram- vezérlésű” digitális rendező berendezést tartalmaznak, amelynek«digitális átviteli sebessége” meghaladja portonként a 8,5 Mbit/s-ot.

8. 

«Közös csatornás jelzés», amely hozzá nem rendelt vagy kvázi-hozzárendelt üzemmódban működik.

9. 

«Dinamikus adaptív útvonalválasztás»;

10. 

Csomagkapcsolók, vonalkapcsolók és útvonalválasztók (routerek), olyan portokkal vagy vonalakkal, amelyek sebessége meghaladja az alábbiak bármelyikét:

a. 

Csatornánként 64 000 bit/s«adatjelzési sebesség” az ‘adatcsatorna- vezérlőegység kontroller’ felé; vagy

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.10.a. pont nem vonja ellenőrzés alá a multiplex kompozit kapcsolatokat, amelyek csak olyan kommunikációs csatornákból állnak, amelyeket az X.A.III.101.b.1. pont nem von egyedileg ellenőrzés alá.

b. 

33 Mbit/s-os«digitális átviteli sebesség” a ‘hálózati hozzáférés- szabályozó’ és a kapcsolódó közönséges közeg esetében;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.10. pont nem vonja ellenőrzés alá az X.A.III.101.c.10. pontban meghatározott határértékeket meg nem haladó porttal vagy vonallal rendelkező csomagkapcsolókat vagy útvonalválasztókat.

11. 

«Optikai kapcsolás”;

12. 

«Aszinkron átviteli mód» («ATM») technikákat alkalmaznak.

d. 

Egyfrekvenciás működésre tervezett, 50 m-nél hosszabb optikai szálak és optikai kábelek;

e. 

Központosított hálózatvezérlő, amely az alábbi összes jellemzővel rendelkezik:

1. 

Hálózati csomópontokból kap adatokat; valamint

2. 

Kezeli ezeket az adatokat annak érdekében, hogy operátori döntést nem igénylő adatforgalom- irányítást biztosítson, és ennek során ‘dinamikus adaptív útvonalválasztást’ hajt végre;

1. Megjegyzés: Az X.A.III.101.e. pont nem foglalja magában az előre meghatározott információk alapján az útvonalra vonatkozóan hozott döntéseket.

2. Megjegyzés: Az X.A.III.101.e. pont nem zárja ki a kiszámítható statisztikai adatforgalmi feltételek függvényében történő adatforgalom-irányítást.

f. 

10,5 GHz felett működő, aktív elemeket és elosztott alkatrészeket tartalmazó többfázisú antennarendszerek, amelyek úgy vannak tervezve, hogy lehetővé tegyék a sugárnyaláb- formálás vagy -irányítás elektronikus vezérlését, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak megfelelő műszerekkel rendelkező leszállító rendszerek (mikrohullámú leszállító rendszerek (MLS)) kivételével.

g. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő mobilhírközlő berendezések, azok elektronikus részegységei és alkatrészei; vagy

h. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, 19,7 GHz-es vagy azt meghaladó frekvencián történő felhasználásra tervezett rádiórelés kommunikációs berendezések és azok alkatrészei.

Műszaki megjegyzés:

Az X.A.III.101. pont alkalmazásában:

1) 

«Aszinkron átviteli mód» (asynchronous transfer mode – ‘ATM’): átviteli mód, amelyben az információt cellákba szervezik; aszinkron olyan értelemben, hogy a cellák megjelenése a szükséges vagy pillanatnyi bitsebességtől függ.

2) 

«Egyetlen beszédcsatorna sávszélessége»: a CCITT G.151. számú ajánlásában meghatározott, 3 100 Hz-es egyetlen beszédcsatornán keresztül történő működésre tervezett adatátviteli berendezés.

3) 

«Adatcsatorna-vezérlőegység kontroller» (communications channel controller): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

4) 

«Datagram» olyan különálló, független adatcsomag, amely elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy a forrás és a rendeltetési hely felhasználói végberendezése közötti korábbi adatcserére való támaszkodás nélkül továbbítható legyen a forrástól a rendeltetési hely felhasználói végberendezéséhez.

5) 

«Gyorsválasztás»: virtuális hívások esetén alkalmazható eszköz, amely révén a felhasználói végberendezés a virtuális hívás alapképességein túl ki tudja bővíteni az adatátvitelt a hívásbeállítási és hívástörlési ‘adatcsomagokra’.

6) 

«Átjáró»: berendezések és«szoftverek” bármely kombinációjával megvalósított funkció, amely az egyik rendszerben használt információk megjelenítésére, feldolgozására vagy közlésére szolgáló konvencióknak a másik rendszerben használt megfelelő, de eltérő konvenciókká történő átalakítására szolgál.

7) 

«Integrált szolgáltatások digitális hálózata» (ISDN): olyan egységes, végponttól végpontig terjedő digitális hálózat, amelyben a kommunikáció valamennyi típusából (pl. hang, szöveg, adatok, álló- és mozgóképek) származó adatokat adatcsere (kapcsolás) révén az egyik porttól (termináltól) egy hozzáférési vonalon keresztül továbbítják az előfizetőhöz és az előfizetőtől.

8) 

«Adatcsomag»: bináris számjegyek – adat- és hívásvezérlő jeleket tartalmazó – csoportja, amelyet kompozit egészként kapcsolnak. Az adatok, a hívásvezérlő jelek és az esetleges hibaellenőrzési információk meghatározott formátumba rendezettek.

9) 

«Közös csatornás jelzés»: a vezérlési információk továbbítása (jelzés) az üzenetekhez használt csatornától eltérő csatornán keresztül. A jelzőcsatorna általában több üzenetcsatornát vezérel.

10) 

«Adatjelzési sebesség»: az ITU 53–36. ajánlásában meghatározott sebesség, figyelembe véve, hogy a nem bináris moduláció esetében a másodpercenkénti baud és bit nem egyenlő. Idetartoznak a kódolási, ellenőrzési és szinkronizálási funkciókra szolgáló bitek.

11) 

«Dinamikus adaptív útvonalválasztás» (dynamic adaptive routing): a forgalom automatikus átirányítása az adott aktuális hálózati körülmények érzékelése és elemzése alapján.

12) 

«Közeghozzáférési egység»: olyan berendezés, amely egy vagy több kommunikációs interfészt («hálózati hozzáférés-szabályozót”,«adatcsatorna-vezérlőegység kontrollert”, modemet vagy számítógépes buszt) tartalmaz, és amely végberendezést csatlakoztat a hálózathoz.

13) 

«Spektrális hatékonyság»: a«digitális átviteli sebesség” [bit/s]/6 dB spektrum- sávszélesség Hz-ben.

14) 

«Tároltprogram-vezérlésű»: előre meghatározott funkciók végrehajtásának irányítása céljából, a központi egység segítségével, elektronikusan tárolt utasítások révén történő vezérlés. Megjegyzés: A berendezés attól függetlenül lehet ‘tároltprogram- vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.III.101 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő távközlési vizsgáló berendezések.

X.C.III.101 Az X.A.III.101. pont által ellenőrzés alá vont optikai szálak gyártására optimalizált, üvegből vagy más anyagból készült előformák.

X.D.III.101 Kifejezetten az X.A.III.101. és az X.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztéséhez”,«gyártásához” és«alkalmazásához” tervezett vagy átalakított«szoftver”, továbbá dinamikus adaptív útvonalválasztó szoftverek a következő leírásnak megfelelően:

a. 

Kifejezetten«dinamikus adaptív útvonalválasztás” céljára tervezett«szoftver”, nem gépen futtatható formában;

b. 

Nem használt;

X.E.III.101 Az X.A.III.101. vagy az X.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére”,«gyártására”, vagy«alkalmazására” szolgáló«technológia”, vagy az X.D.III.101. pont által ellenőrzés alá vont«szoftverek” és egyéb technológiák az alábbiak szerint:

a. 

Különleges«technológiák”, az alábbiak szerint:

1. 

Kifejezetten víz alatti használatra tervezett optikai szálak bevonatainak előállítására és felhasználására szolgáló«technológia”;

2. 

A ‘szinkron digitális hierarchia’ (‘SDH’) vagy a«szinkron optikai hálózat” (‘SONET’) technikát alkalmazó berendezések«kifejlesztésére” szolgáló«technológia”.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.III.101. pont alkalmazásában:

1) 

«Szinkron digitális hierarchia» (SDH): olyan digitális hierarchia, amely különböző típusú közegeken keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával biztosítja különböző digitális adatforgalom-típusok irányítását, multiplexálását és elérését. A formátum a CCITT G.703., G.707., G.708., G.709. számú ajánlásában, valamint további még közzéteendő ajánlásokban meghatározott szinkron továbbítási modulon (STM) alapul. Az ‘SDH’ első szintjének sebessége 155,52 Mbit/s.

2) 

«Szinkron optikai hálózat» (SONET): olyan hálózat, amely száloptikán keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával különböző digitális forgalomtípusok irányítását, multiplexálását és elérését biztosítja. A formátum az ‘SDH’ észak- amerikai változata, és használ szinkron továbbítási modult (STM) is. Ugyanakkor alapvető átviteli modulként a szinkron átviteli jelet (STS) használja, amelynek első szintű átviteli sebessége 51,81 Mbit/s. A SONET-szabványok beépülnek az ‘SDH’-ra vonatkozó szabványokba.

III. kategória, 2. rész – Információbiztonság

Megjegyzés: A III. kategória, 2. rész nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.III.201 Berendezések, az alábbiak szerint:

a. 

Nem használt;

b. 

Nem használt;

c. 

A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) ( 35 ) megfelelően tömegpiaci titkosítási célúként besorolt áruk.

X.D.III.201 «Információbiztonsági”«szoftver” az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a rosszindulatú számítógépes károkozás (például vírus) elleni védelem céljából«tervezett” vagy átalakított«szoftvert”, ha a«rejtjelezés” alkalmazása hitelesítés, digitális aláírás és/vagy adat- vagy fájlvisszafejtés célját szolgálja.

a. 

Nem használt;

b. 

Nem használt;

c. 

A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) ( 36 ) megfelelően tömegpiaci titkosító szoftverként besorolt«szoftver”.

X.E.III.201 Az Általános technológiai megjegyzés szerinti«információbiztonsági”«technológia” az alábbiak szerint:

a. 

Nem használt;

b. 

Az X.A.III.201.c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci áruk«alkalmazására” vagy az X.D.III.201.c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci«szoftver”«alkalmazására” szolgáló, a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottól eltérő«technológia”.

IV. Kategória – Szenzorok és Lézerek

X.A.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti tárgyak vagy a vízfelszínen közlekedő hajók vagy a víz alatti úszó járművek észlelésére vagy helyzetének meghatározására képes tengerészeti vagy szárazföldi akusztikai berendezések; és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.IV.002 Optikai szenzorok, az alábbiak szerint:

a. 

Képerősítő csövek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

1. 

Képerősítő csövek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. 

A legnagyobb válaszjel a 400-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 050  nm közötti hullámhossztartományba esik;

b. 

25 mikrométernél kisebb osztástávolságú (központtól központig) elektron-képerősítésre szolgáló mikrocsatornás lemez; valamint

c. 

Amelyek rendelkeznek a következők bármelyikével:

1. 

S-20, S-25 vagy multialkáli fotokatód; vagy

2. 

GaAs vagy GaInAs fotokatód;

2. 

Kifejezetten erre tervezett mikrocsatornás lemezek, amelyek rendelkezek mindkét alábbi jellemzővel:

a. 

Lemezenként legalább 15 000 üreges cső; valamint

b. 

25 mikrométernél kisebb osztástávolság (központtól központig).

b. 

Az X.A.IV.002.a.1. pontban felsorolt jellemzőkkel rendelkező képerősítő csövekkel felszerelt, a látható vagy az infravörös színképtartományban működő, közvetlen látást biztosító képalkotó berendezés.

X.A.IV.003 Kamerák, ideértve a következőket:

a. 

Kamerák, amelyek eleget tesznek a 6A003.b.4 ( 37 ) pont 3. megjegyzésében foglalt kritériumoknak.

b. 

Nem használt;

X.A.IV.004 Optika, ideértve a következőket:

a. 

Optikai szűrők:

1. 

250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, többrétegű optikai bevonattal ellátva, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők valamelyikével:

a. 

Legfeljebb1 nm-es teljes szélesség félértékintenzitású (FWHI) sávszélesség és legalább 90 %-os csúcsátvitel; vagy

b. 

Legfeljebb 0,1 nm-es FWHI sávszélesség és legalább 50 %-os csúcsátvitel;

Megjegyzés: Az X.A.IV.004. pont nem vonja ellenőrzés alá a rögzített légréssel rendelkező optikai szűrőket vagy a Lyot-típusú szűrőket.

2. 

250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. 

Az 500 nm-es vagy azt meghaladó spektrumtartományban hangolható;

b. 

Legfeljebb 1,25 nm-es pillanatnyi sávszűrő;

c. 

A hangolható spektrumtartományon belül legalább 1 nm-es pontossággal 0,1 nm-n belül kiigazítható hullámhossz; valamint

d. 

Legalább 91 %-os egyetlen csúcsátvitel;

3. 

30o vagy annál szélesebb látómezővel és 1 ns vagy annál kisebb válaszidővel rendelkező, átláthatóság-szabályozó optikai kapcsolók (szűrők)

b. 

«Fluor szálakból» vagy optikai szálakból álló kábelek, amelyek az 1 000  nm-nél nagyobb, de legfeljebb 3 000  nm közötti hullámhossztartományban kevesebb mint 4 dB/km csillapodást érnek el.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.IV.004.b. pont alkalmazásában ‘fluorszálak’ az ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

X.A.IV.005 «Lézerek”, ideértve a következőket:

a. 

Szén-dioxid-«lézerek” (CO2), amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. 

A CW kimenő teljesítmény meghaladja a 10 kW-ot;

2. 

Az impulzuskimeneten az«impulzus- időtartam” több mint 10 μs; valamint

a. 

10 kW feletti átlagos kimenőteljesítmény; vagy

b. 

Az impulzus«csúcsteljesítmény” meghaladja a 100 kW-ot; vagy

3. 

Az impulzuskimeneten az«impulzus- időtartam” legfeljebb 10 μs; valamint

a. 

Az impulzus energia meghaladja a 5 J/impulzus értéket és a«csúcsteljesítmény” meghaladja az 2,5 kW-ot; vagy

b. 

2,5 kW feletti átlagos kimenőteljesítmény;

b. 

Félvezető lézerek, ideértve a következőket:

1. 

Egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető«lézerek”, amelyek a következőkkel rendelkeznek:

a. 

100 mW feletti átlagos kimenőteljesítmény; vagy

b. 

1 050  nm-nél nagyobb hullámhossz;

2. 

1 050  nm-nél nagyobb hullámhosszal rendelkező egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető«lézerek” vagy egyedi félvezető«lézerekből” álló rendszerek;

c. 

Rubin«lézerek”, amelyeknek a kimenő energiája meghaladja a 20 J/impulzus értéket;

d. 

Nem«hangolható”«impulzuslézerek”, amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150  nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. 

Legalább 1 ns, de legfeljebb 1 μs«impulzus-időtartam” és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. 

Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. 

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 12 %-ot, és az«átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. 

20 W feletti«átlagos kimenőteljesítmény”; vagy

b. 

Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. 

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 18 %-ot, és az«átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 30 W-ot;

2. 

A«csúcsteljesítmény” meghaladja az 200 MW-ot; vagy

3. 

50 W feletti«átlagos kimenőteljesítmény”; vagy

2. 

Az«impulzus- időtartam” több mint 1 μs, és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. 

Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. 

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 12 %-ot, és az«átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. 

20 W feletti«átlagos kimenőteljesítmény”; vagy

b. 

Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. 

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 18 %-ot, és az«átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 30 W-ot; vagy

2. 

500 W feletti«átlagos kimenőteljesítmény”;

e. 

Nem«hangolható” folytonos hullámú«(CW) lézerek”, amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150  nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. 

Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. 

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 12 %-ot, és az«átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

b. 

50 W feletti«átlagos kimenőteljesítmény”; vagy

2. 

Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. 

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 18 %-ot, és az«átlagosn kimenőteljesítmény” meghaladja az 30 W-ot; vagy

b. 

500 W feletti«átlagos kimenőteljesítmény”;

Megjegyzés: Az X.A.IV.005.e.2.b. pont nem vonja ellenőrzés alá azon többszörös transzverzális üzemmódú ipari«lézereket”, amelyek kimenőteljesítménye legfeljebb 2 kW, és az össztömege nagyobb mint 1 200  kg. E megjegyzés alkalmazásában az össztömeg magában foglalja a«lézer” működtetéséhez szükséges összes alkatrészt, pl. a«lézert”, a tápegységet, a hőcserélőt, de nem foglalja magában a sugárszabályozásra és/vagy -kibocsátásra szolgáló külső optikát.

f. 

Nem«hangolható”«lézerek”, amelyeknek a hullámhosszúsága több mint 1 400  nm, de legfeljebb 1 555  nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. 

A kimenő energia meghaladja a 100 mJ/impulzus értéket és az impulzus«csúcsteljesítmény” meghaladja az 1 W-ot; vagy

2. 

Az átlagos vagy CW kimenő teljesítmény meghaladja az 1 W-ot;

g. 

Szabadelektron-«lézerek”.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.IV.005. pont alkalmazásában az ‘operatív hatékonyság’ a«lézer” kimenőteljesítmény (vagy«átlagos kimenőteljesítmény”) és a«lézer” működtetéséhez szükséges teljes bemenő elektromos teljesítmény aránya, ideértve az áramellátást/szabályozást és a hőszabályozást/hőcserélőt.

X.A.IV.006 «Magnetométerek”,«Szupravezető” elektromágneses szenzorok, és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

a. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő«magnetométerek”, melyek ‘érzékenysége’ alacsonyabb (jobb) mint 1,0 nT effektív / négyzetgyök Hz.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.IV.006.a. pont alkalmazásában az ‘érzékenység’ (zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

b. 

«Szupravezető” elektromágneses szenzorok,«szupravezető” anyagokból gyártott alkatrészek:

1. 

Legalább az egyik „szupravezető” alkotóelemüket „kritikus hőmérsékleténél” alacsonyabb hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték (beleértve a Josephson-effektusú eszközöket vagy „szupravezető” kvantum interferométer eszközöket [SQUID-ek]);

2. 

Az elektromágneses mező változásainak 1 KHz vagy annál alacsonyabb frekvencián történő érzékelésére tervezték; valamint

3. 

Az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkezik:

a. 

2 μm-nél kisebb minimális jellemző mérettel, és bemenő és kimenő csatoló áramkörökkel rendelkező vékonyrétegű SQUID-eket tartalmaz;

b. 

1x106 mágneses fluxus kvantum/s értéket meghaladó mágneses mező változási sebesség melletti üzemelésre tervezték;

c. 

A földi környezeti mágneses mezőben történő, mágneses védelem nélküli működésre tervezték; vagy

d. 

A hőmérsékleti koefficiense kevesebb (kisebb) mint 0,1 mágneses fluxus kvantum/K.

X.A.IV.007 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, földi használatra tervezett graviméterek, az alábbiak szerint:

a. 

100 μGal-nál kevesebb (jobb) statikus pontossággal rendelkeznek; vagy

b. 

(Worden) típusú kvarcelemesek.

X.A.IV.008 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő radarrendszerek, berendezések és lényeges alkatrészek és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő fedélzeti radarberendezések és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

b. 

Kifejezetten felügyeletre vagy meteorológiai megfigyelésre tervezett«űrminősítésű”«lézer” radar vagy fényérzékelő- és mérő (LIDAR) berendezések.

c. 

Kifejezetten forgószárnyas légi járművekre tervezett, milliméteres hullámú látásjavító rádiólokátoros képalkotó rendszerek, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 

94 Ghz-es frekvencián üzemelnek;

2. 

Átlagos kimenőteljesítményük kevesebb mint 20 mW;

3. 

1 fokos szélességű radarnyaláb; valamint

4. 

1 500  m-nél nagyobb hatótávolságú üzemelés.

X.A.IV.009 Egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. 

Az X.A.IV.009.c. pont által ellenőrzés alá nem vont szeizmikus érzékelő berendezések.

b. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló TV kamerák.

c. 

Szeizmikus behatolásérzékelő rendszerek, amelyek érzékelik, osztályozzák és meghatározzák egy észlelt jel forrását.

X.B.IV.001 Kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra tervezett vagy átalakított berendezések, beleérte a szerszámokat, süllyesztékeket, rögzítőelemeket vagy mérőeszközöket, és a kifejezetten ezekhez tervezett egyéb alkatrészeket és tartozékokat:

a. 

Az alábbiak gyártása vagy vizsgálata céljából:

1. 

Szabadelektron-«lézer” mágnes wigglerek;

2. 

Szabadelektron-«lézer” fotoinjektorok;

b. 

A szabadelektron-«lézerek” hosszirányú mágnes mezőjének a szükséges tűréshatárhoz való igazítása érdekében.

X.C.IV.001 A kevesebb mint 500 mm lebegési hossz (magas kettős törés) elérése érdekében szerkezetileg módosított optikai érzékelőszálak vagy a 6C002.b. pont ( 38 ) alatt nem meghatározott és legalább 6 ‘mólszázalék’ cinket tartalmazó optikai érzékelő anyagok.

Műszaki megjegyzés: Az X.C.IV.001. pont alkalmazásában:

1) 

A ‘mólszázalék’ a kristályban lévő, mólokban kifejezett ZnTe aránya a CdTe és ZnTe mólokban kifejezett összegéhez képest.

2) 

A ‘lebegési hossz’ az a távolság, amelyet két, eredetileg fázisban lévő, ortogonálisan polarizált jelnek meg kell tenni 2 Pi radiáns fáziskülönbség eléréséhez.

X.C.IV.002 Optikai anyagok, az alábbiak szerint:

a. 

Alacsony optikai abszorpcióval rendelkező anyagok, ideértve a következőket:

1. 

Legalább 99,999 %-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületek; vagy

Megjegyzés: Az X.C.IV.002.a.1. pont ellenőrzés alá vonja a cirkónium- vagy alumínium- fluort és azok variánsait.

2. 

A 6C004.e.1. pont ( 39 ) által ellenőrzés alá vont, vegyületekből előállított, ömlesztett fluorüveg;

b. 

Kifejezetten az X.A.IV.004.b. pont által ellenőrzés alá vont ‘fluorszálak’ gyártásához tervezett, legalább 99,999 %-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületekből készített ‘optikai szál preformok’.

Műszaki megjegyzés: Az X.C.IV.002. pont alkalmazásában:

1) 

«Fluor szálak»: ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

2) 

«Optikai szál preformok»: üveg, műanyag vagy más anyagból álló rudak, öntvények vagy csövek, amelyeket kifejezetten optikai szálak előállítása során történő felhasználás céljából dolgoztak fel. A preform jellemzői meghatározzák a keletkezett, húzott optikai szálak alapvető paramétereit.

X.D.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten a 6A002, 6A003 ( 40 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, vagy X.A.IV.008. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” tervezett«szoftver”.

X.D.IV.002 Kifejezetten az X.A.IV.002., X.A.IV.004. vagy X.A.IV.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére” vagy«gyártására”«tervezett”«szoftver”.

X.D.IV.003 Egyéb«szoftver”, az alábbiak szerint:

a. 

A légiforgalom- irányító központokban található általános célú számítógépeken futtatott légiforgalom- irányító (Air Traffic Control, ATC)«szoftver”-alkalmazási«programok”, amelyek képesek a primer radar céladatainak (ha azok nem esnek egybe a másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) adataival) a tárhelyszolgáltatást biztosító légiforgalom- irányító központból másik légiforgalom- irányító központnak való automatikus átadására.

b. 

Kifejezetten az X.A.IV.009.c. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett«szoftver”.

c. 

Kifejezetten az X.A.IV.009.c. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett«forráskód”.

X.E.IV.001 Az X.A.IV.001., X.A.IV.006., X.A.IV.007., X.A.IV.008., vagy X.A.IV.009.c. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” szolgáló«technológia”.

X.E.IV.002 Az X.A.IV.002., X.A.IV.004., vagy az X.A.IV.005., X.B.IV.001., X.C.IV.001., X.C.IV.002., vagy az X.D.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont berendezések, anyagok vagy«szoftver”«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” szolgáló«technológia”.

X.E.IV.003 Egyéb«technológia”, az alábbiak szerint:

a. 

Optikai alkatrészek egyorsónként évi 10 m2 felületi terület ütemet megahaladó sorozatgyártására szolgáló optikai gyártási technológiák, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 

1 m2 meghaladó terület; valamint

2. 

A tervezett hullámhosszúságon λ/10 (rms)-t meghaladó felületi forma;

b. 

Legfeljebb 10 nm sávszélességű, 40o-t meghaladó látómezővel (FOV) rendelkező és 0,75 sorpár/milliradiánál jobb szögfelbontó képességű optikai szűrőkhöz való«technológia”;

c. 

Az X.A.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont kamerák«kifejlesztésére” vagy«gyártására” szolgáló«technológia”;

d. 

Nem háromtengelyű fluxus- zsilipes«magnetométerek” vagy nem háromtengelyű fluxus-zsilipes«magnetométer”-rendszerek«kifejlesztéséhez” vagy«gyártásához” szükséges«technológia”, az alábbiak szerint:

1. 

Olyan ‘érzékenység’, amely 1 Hz-nél alacsonyabb frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 0,05 nT négyzetes középérték (rms) Hz; vagy

2. 

Olyan ‘érzékenység’, amely legalább 1 Hz-es frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 1 x 10-3 nT négyzetes középérték (rms) Hz.

e. 

Infravörös felkonvertáló eszközök „kifejlesztéséhez” vagy „gyártásához” szükséges „technológia”, amely rendelkezik a következők mindegyikével:

1. 

A válaszjel a 700-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 500  nm közötti hullámhossztartományba esik; valamint

2. 

Infravörös fénydetektor, fénykibocsátó dióda (OLED) és nanokristály kombinációja, amely az infravörös fény látható fénnyé történő átalakítására szolgál.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.IV.003. pont alkalmazásában az ‘érzékenység’ (vagy zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

V. Kategória – Navigáció és repülőelektronika

X.A.V.001 Fedélzeti kommunikációs berendezések, a«légi járművek” inerciális navigációs rendszerei és egyéb repülőelektronikai berendezések, beleértve ezeknek a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alkatrészeit.

1. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a fejhallgatókat és mikrofonokat.

2. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.B.V.001 Kifejezetten navigációs és repülőelektronikai berendezések tesztelésére, ellenőrzésére vagy«gyártására” tervezett egyéb berendezések.

X.D.V.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, a navigáció, fedélzeti kommunikáció és más repülőelektronika«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” szolgáló«szoftver”.

X.E.V.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, navigációs, fedélzeti kommunikációs és egyéb repülőelektronikai berendezések«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” vonatkozó „technológia”.

VI. kategória – Tengerészet

X.A.VI.001 Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik az alábbiak szerint:

a. 

Víz alatti látórendszerek, az alábbiak szerint:

1. 

Televízió-rendszerek (amelyek kamerából, lámpákból, megfigyelő és jelátviteli berendezésekből állnak), amelyek felbontási határa – levegőn mérve – több mint 500 sor, és kifejezetten merülő járműveken, távvezérléssel történő működésre tervezték vagy módosították; vagy

2. 

Víz alatti tévékamerák, amelyek határ-felbontóképessége – levegőn mérve – több mint 700 sor;

Műszaki megjegyzés: A televíziózásban a határ-felbontóképesség a vízszintes felbontóképesség mértékét jelenti, amit általában a vizsgálati diagramon megjelölt képmagasságra eső sorok maximális számával fejeznek ki, az IEEE 208/1960-as szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány alkalmazásával.

b. 

Víz alatti használatra tervezett vagy átalakított fotokamerák, amelyek legalább 35 mm-es filmmel rendelkeznek, valamint távvezérlésű,«kifejezetten” víz alatti használatra«tervezett”, automata vagy távvezérlésű fókuszálásra képesek;

c. 

Kifejezetten víz alatti felhasználásra tervezett vagy módosított sztroboszkópos világítási rendszerek, amelyek képesek villanásonként több mint 300 J kimenő energiájú fény kibocsátására;

d. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyéb víz alatti kameraberendezések;

e. 

Nem használt;

f. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő (vízfelszínen közlekedő vagy a víz alatti úszó) hajók, beleértve a felfújható csónakokat és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket;

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.f. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt hajókat.

g. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő hajómotorok (beépítettek és külső oldalra felszereltek egyaránt) és tengeralattjáró- motorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

h. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti független levegőztető berendezéek (könnyűbúvár-ruha) és azok tartozékai;

i. 

Mentőmellények, sűrített levegős patronok, búváriránytűk és búvárcomputerek;

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.i. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

j. 

Víz alatti lámpák és meghajtóberendezések;

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

k. 

Kifejezetten levegőtartályok feltöltésére tervezett légkompresszorok és szűrőrendszerek;

X.D.VI.001 A kifejezetten az X.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” tervezett vagy módosított«szoftver”.

X.D.VI.002 Kifejezetten a kőolaj- és földgázkitermeléshez használt, legénység nélküli, merülő járművek működéséhez tervezett«szoftver”.

X.E.VI.001 Az X.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” szolgáló«technológia”.

VII. kategória – Légtér és hajtórendszerek

▼M11

X.A.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő dízelmotorok és traktorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:

▼M7

a. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, tehergépkocsikhoz, traktorokhoz és gépjárműalkalmazásokhoz használt dízelmotorok, amelyek teljes kimenő teljesítménye legalább 298 kW.

b. 

9 t vagy annál nagyobb teherbírású nem közúti kerekes vontatók; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő főbb alkatrészeik és tartozékaik.

c. 

Egy vagy tandem, tengelyenként legalább 9 t vagy annál nagyobb hátsó tengellyel rendelkező közúti félpótkocsi- vontatók és kifejezetten ezekhez tervezett fő alkatrészek.

Megjegyzés: Az X.A.VII.001.b. és X.A.VII.001.c. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt járműveket.

X.A.VII.002 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő gázturbinamotorok, valamint alkatrészeik.

a. 

Nem használt;

b. 

Nem használt;

c. 

▼M11

Gázturbinás repülőgépmotorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

▼M7

Megjegyzés: Az X.A.VII.002.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári«légi járművekben” való felhasználásra szánt és a jóhiszeműen használt polgári«légi járművekben” több mint nyolc éve használatban lévő gázturbinás repülőgépmotorokat. Ha az ilyen hajtóművek jóhiszeműen használt polgári«légi járművekben” több mint nyolc éve használatban vannak – lásd a XI. MELLÉKLETET.

d. 

Nem használt;

e. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, túlnyomásos légijármű-levegőztetőberendezésekhez készült alkatrészek;

X.B.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vibrációs vizsgálókészülékek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

Megjegyzés: Az X.B.VII.001. pont csak a«kifejlesztésre” vagy«gyártásra” szolgáló berendezéseket vonja ellenőrzés alá. Nem vonja ellenőrzés alá az állapotfigyelő rendszereket.

X.B.VII.002 Kifejezetten gázturbinalapátok, lapátok vagy lapátkoszorúházak gyártására vagy mérésére tervezett«berendezések”, szerszámok vagy rögzítőelemek, az alábbiak szerint:

a. 

A szárnyszelvény falvastagságának mérésére nem mechanikus módszereket alkalmazó automatizált berendezések;

b. 

A«lézer”, vízsugár vagy ECM/EDM furatkészítési eljárásokhoz használt, a 9E003.c. pont ( 41 ) által ellenőrzés alá vont szerszámok, rögzítőelemek vagy mérőberendezések;

c. 

Kerámiamagos lúgozó berendezés;

d. 

Kerámiamag-gyártó berendezések vagy gépek;

e. 

Kerámiahéjú viaszminta-készítő berendezés;

f. 

Kerámiahéjú kiégető berendezés.

X.D.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VII.001 vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére” vagy«gyártására” szolgáló«szoftver”.

X.D.VII.002 Az X.A.VII.002. vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére” vagy«gyártására” szolgáló«szoftver”.

X.E.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VII.001 vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” szolgáló«technológia”.

X.E.VII.002 Az X.A.VII.002., vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések«kifejlesztésére”,«gyártására” vagy«alkalmazására” szolgáló«technológia”.

X.E.VII.003 A 9E003. pont ( 42 ) alatt nem meghatározott egyéb«technológia”, az alábbiak szerint:

a. 

Rotorlapáthézag-szabályozó rendszerek, amelyek aktív kompenzációs burkolati technológiát alkalmaznak, és kizárólag tervezési és kifejlesztési adatbázisra korlátozódnak; vagy

b. 

Gázcsapágy turbinamotor-rotoregységekhez.

▼M13

VIII. kategória – Vegyes termékek

X.A.VIII.001 

Berendezés kőolaj kitermeléséhez vagy kutatásához, a következők szerint:

a. 

fúrófejbe beépített mérőberendezés, amely inerciális navigációs rendszert tartalmaz a fúrás közbeni méréshez (measurement while drilling – MWD);

b. 

gáz jelenlétét ellenőrző rendszer és érzékelője, amelyet folyamatos üzemre és a hidrogén-szulfid érzékelésére terveztek;

c. 

szeizmológiai mérőberendezés, a reflexiós szeizmológia mérőberendezéseit és az önjáró szeizmikus talajvibrátort is beleértve;

d. 

akusztikus üledékmérő

X.A.VIII.002 

Kifejezetten kvantumszámítógéphez, kvantumelektronikához, kvantumérzékelőhöz, kvantumprocesszorhoz, qubit-áramkörhöz, qubit-eszközhöz vagy kvantumradarrendszerhez tervezett berendezés, »elektronikus részegység« és alkatrész, ideértve a Pockels-cellát is

1. megjegyzés: A kvantumszámítógép a kvantumállapotok együttes tulajdonságainak (például szuperpozíció, interferencia és összefonódás) kihasználásával végez számításokat.

2. megjegyzés: Az egységek, áramkörök és eszközök közé tartoznak egyebek mellett a szupravezető áramkörök, a kvantumos globális minimumkeresés (quantum annealing) elvén működő, az ioncsapdás, a fotonok kölcsönhatásán, a szilícium/spin technológián, a hidegatomos technológián alapuló eszközök.

X.A.VIII.003 

Mikroszkópok, kapcsolódó berendezések és detektorok, a következők szerint:

a. 

pásztázó elektronmikroszkóp (SEM);

b. 

pásztázó Auger-mikroszkóp;

c. 

átvilágító elektronmikroszkóp (TEM);

d. 

atomerő-mikroszkóp (AFM);

e. 

pásztázóerő-mikroszkóp (SFM);

f. 

a kifejezetten az X.A.VIII.003.a–X.A.VIII.0003.e pontban meghatározott mikroszkópokkal történő használat céljára kifejlesztett, a következő anyagelemzési technikák valamelyikét alkalmazó berendezések és detektorok:

1. 

röntgen-fotoelektronspektroszkópia (XPS);

2. 

energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDX, EDS); vagy

3. 

elektronspektroszkópia vegyi elemzéshez (ESCA)

X.A.VIII.004 

Gyűjtőberendezés fémérc mélytengeri gyűjtéséhez

X.A.VIII.005 

Gyártóberendezés és szerszámgép a következők szerint:

a. 

additív gyártóberendezés fémalkatrészek »előállításához«;

Megjegyzés: Az X.A.VIII.005.a pont kizárólag a következő rendszerekre alkalmazandó:

1. 

szelektív lézeres olvasztáson (SLM), közvetlen rétegenkénti lézeres olvasztáson (laser cusing), közvetlen lézeres fémszinterelésen (DMLS) vagy elektronsugaras olvasztáson (EBM) alapuló porágyas rendszerek; vagy

2. 

lézeres felületi ráolvasztáson, közvetlen energiával végzett rétegezésen vagy lézeres felrakóhegesztésen alapuló porterítéses rendszerek.

b. 

additív gyártóberendezés »energiahordozó anyagokhoz«, ideértve az ultrahangos sajtoláson alapulót is;

c. 

kádas fotopolimerizáción (VVP) alapuló, sztereolitográfiás (SLA) vagy digitális képfeldolgozásos (DLP) eljárást alkalmazó additív gyártóberendezés.

X.A.VIII.006 

Berendezés szerves fénykibocsátó diódák (OLED), szerves térvezérlésű tranzisztorok (OFET) vagy szerves fényelemek (OPVC) nyomtatott elektronikájának »előállításához«

X.A.VIII.007 

Berendezés a szilícium mechanikai jellemzőit felhasználó mikro-elektromechanikai rendszerek (MEMS) »előállításához«, ideértve a mikrocsip formájú érzékelőket, például membrános nyomásérzékelőket, hajlításos erőmérő cellákat vagy mikrobeállító eszközöket is

X.A.VIII.008 

Berendezés kifejezetten e-üzemanyagok (elektro-üzemanyag és szintetikus üzemanyag) vagy különlegesen nagy (30 %-nál nagyobb) hatásfokú napelemek előállításához

X.A.VIII.009 

Berendezés ultravákuumhoz (UHV), a következők szerint:

a. 

UHV-szivattyú (szublimációs, turbomolekuláris, diffúziós, kriogén, ion-getterszivattyú);

b. 

UHV-nyomásmérő

Megjegyzés: Ultravákuum alatt legfeljebb 100 nanopaszkál (nPa) nyomás értendő.

X.A.VIII.010 

1,1 K alatti hőmérséklet legalább 48 órán át való tartására tervezett »kriogén hűtőrendszer«, valamint a kapcsolódó kriogén hűtőfelszerelés, a következők szerint:

a. 

impulzuscső;

b. 

kriosztát;

c. 

termoszedény;

d. 

gázkezelő rendszer (GHS);

e. 

kompresszor;

f. 

vezérlőegység

Megjegyzés: A »kriogén hűtőrendszer« fogalmába egyebek mellett a hígításos hűtésen, az adiabatikus lemágnesezéses hűtésen és a lézerhűtésen alapuló rendszerek tartoznak.

X.A.VIII.011 

»Kitokozó« berendezés félvezetős eszközökhöz

Megjegyzés: »Kitokozás« alatt a csomagolt integrált áramkör kupakjának, fedelének vagy tokozásának mechanikus, hőtechnikai vagy vegyi úton történő eltávolítása értendő.

X.A.VIII.012 

Nagy kvantumhatásfokú fotodetektorok, amelyek kvantumhatásfoka a 400 nm-től (azt nem beleértve) 1 600  nm-ig (azt is beleértve) terjedő hullámhossztartományban 80 %-nál nagyobb

X.A.VIII.013 

Számjegyvezérlésű szerszámgépek egy vagy több 8 000  mm-nél nagyobb bejárási úthosszú hossztengellyel

▼M16

X.A.VIII.014 

Tömegoszlató vízágyúrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Megjegyzés:  Az X.A.VIII.014 vízágyúrendszerek fogalmába tartoznak például: távvezérlésű vízágyúval felszerelt járművek vagy helyhez kötött állomások, amelyeket arra terveztek, hogy megvédjék a kezelőt külső zavargás esetén, a következő jellemzőkkel: páncél, ütésálló ablakok, fémernyők, gallytörő rácsok vagy defekttűrő abroncsok. A kifejezetten vízágyúkhoz tervezett alkatrészek közé tartozhatnak például: vízágyúfejek, szivattyúk, tárolók (tartályok), kamerák és fények, amelyeket lövedékekkel szemben merevítettek vagy védettek, az ezekhez a tételekhez tartozó emelőoszlopok és távműködtetési rendszerek.

X.A.VIII.015 

Bűnüldözési célú ütőfegyverek, beleértve a nehezékkel ellátott botokat (sap), a rendőrbotokat, az oldalkaros botokat, a tonfákat, a (rugalmas) pálcákat (szjambok) és korbácsokat/ostorokat.

X.A.VIII.016 

Rendőrsisakok és védőpajzsok; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.VIII.017 

Bűnüldözési célú rögzítőeszközök, beleértve a lábbilincseket (lábvas), bilincseket és kézi bilincseket; kényszerzubbonyt; elektromos sokkolóbilincset; elektromos sokkolóövet; sokkolószíjakat; többpontos rögzítőeszközöket, például fogva tartásra szolgáló székeket; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket és kiegészítőket.

Megjegyzés:  Az X.A.VIII.017 a bűnüldözési tevékenységek során használt rögzítőeszközökre vonatkozik. Nem vonatkozik azon orvosi eszközökre, amelyek fel vannak szerelve arra, hogy az orvosi eljárások során korlátozzák a betegek mozgását. Nem vonatkozik azon eszközökre, amelyek célja a memóriazavarokkal küzdő betegek megfelelő egészségügyi létesítményekben tartása. Nem vonatkozik az olyan biztonsági berendezésekre, mint a biztonsági övek vagy az autós biztonsági gyermekülések.

X.A.VIII.018 

Olaj- és gázfeltáró berendezések, szoftverek és adatok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Nem használt.

b. 

Hidraulikus rétegrepesztési cikkek, az alábbiak szerint:

1. 

Hidraulikus rétegrepesztési tervezési és elemzőszoftverek és adatok;

2. 

Hidraulikus rétegrepesztési 'támasztóanyag', 'rakkolófolyadék' és az ahhoz tartozó kémiai adalékanyagok; vagy

3. 

Nagynyomású szivattyúk.

Műszaki megjegyzés:

A 'támasztóanyag' olyan szilárd anyag, jellemzően kezelt homok vagy mesterséges kerámiaanyag, amelyet arra terveztek, hogy a rétegrepesztés során vagy azt követően az indukált hidraulikus repedést nyitva tartsa. Ezt az anyagot hozzáadják egy 'rakkolófolyadékhoz', amelynek összetétele az alkalmazott repesztés típusától függően változhat, és lehet gél-, hab- vagy síkosítóvíz-alapú.

X.A.VIII.019 

Speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Gyűrűmágnesek;

b. 

Nem használt.

▼M17

X.A.VIII.020 

Tömegoszlatás céljára és önvédelmi célokra tervezett eszközök:

a. 

Hordozható elektromos sokkolók, amelyek csak egy személyt célozhatnak minden egyes elektrosokk alkalmazásakor, ideértve, de nem kizárólag az elektromos sokkoló botokat, elektromos sokkoló pajzsokat, kábító fegyvereket és elektródás elektromos sokkolókat;

b. 

Az olyan hordozható elektromos sokkoló fegyverek összeszereléséhez szükséges valamennyi lényeges alkotóelemet tartalmazó készlet, amelyekre a X.A.VIII.020.a. pont vonatkozik; vagy

Megjegyzés: A következő áruk tekinthetők lényeges alkotóelemnek:

1. 

elektrosokkot okozó egység,

2. 

kapcsoló, akár távirányítóhoz, valamint

3. 

elektródák, vagy adott esetben vezetékek, amelyeken keresztül az elektrosokkot alkalmazzák.

c. 

Rögzített vagy felszerelhető elektromos sokkoló fegyverek, amelyek nagy területet fednek le és több személyt célozhatnak elektrosokkal.

X.A.VIII.021 

Tömegoszlatás vagy önvédelem céljából cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagok vagy egyes kapcsolódó anyagok alkalmazására szolgáló fegyverek és eszközök:

a. 

Hordozható fegyverek és eszközök, amelyek vagy egy adag cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagot alkalmazhatnak, amely egy személyt céloz vagy egy adag ilyen anyagot szór ködpermet vagy füst alakjában egy kis területet érintve, amikor a vegyi anyagot alkalmazzák vagy szórják;

1. megjegyzés: Ez a pont nem tartozik az Európai Unió közös katonai listájának ML7 e) pontja alá.

2. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik azokra a hordozható eszközökre, amelyeket felhasználóik személyes védelmükre tartanak maguknál, még akkor sem, ha azok vegyi anyagot tartalmaznak.

3. megjegyzés: Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a X.A.VIII.021.c és a X.A.VIII.021.d. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni.

b. 

Pelargonsav-vanillilamid (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c. 

Olajosgyanta-tartalmú kapszaicin- (OC) (CAS 8023-77-6).

d. 

Legalább 0,3 % PAVA-t vagy OC-t és egy oldószer (mint például az etanol, 1-propanol vagy hexán) tartalmazó keverékek, amelyet önmagukban is alkalmazhatnak cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagként, különösen aeroszolokban és folyadékokban, vagy felhasználhatnak cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagok előállításához;

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a szószokra és az ezek előállítására szolgáló készítményekre, a levesekre és ezek előállítására szolgáló készítményekre, valamint az ételízesítő-keverékekre vagy fűszerekre, feltéve, hogy azokban a PAVA vagy az OC nem az egyetlen ízösszetevő.

2. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a gyógyszerekre, amelyekre az uniós joggal összhangban megadták a forgalombahozatali engedélyt.

e. 

A cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátásával kapcsolatos, rögzített eszközök, amelyek egy épületen belüli falhoz vagy mennyezethez kapcsolhatók és amelyek egy cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagot tartalmazó palackból állnak és egy távvezérlő rendszerrel aktiválhatók; vagy

Megjegyzés: Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a X.A.VIII.021.c és a X.A.VIII.021.d. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni.

f. 

A cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátására alkalmas rögzített vagy felszerelhető eszközök, amelyek nagy területet fednek le, és nem kapcsolhatók egy épületen belüli falhoz vagy mennyezethez.

1. megjegyzés: Ez a pont nem tartozik az Európai Unió közös katonai listájának ML7 e) pontja alá.

2. megjegyzés: Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a X.A.VIII.021.c és a X.A.VIII.021.d. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni.

X.A.VIII.022 

Termékek, amelyeket fecskendő segítségével halálos adagot beadva emberek kivégzésére használhatnak fel:

a. 

Rövid és közepes hatástartamú barbiturát típusú anesztetikumok nem kizárólagosan, de beleértve:

1. 

amobarbital (CAS RN 57-43-2);

2. 

amobarbital nátriumsó (CAS RN 64-43-7);

3. 

pentobarbital (CAS RN 76-74-4);

4. 

pentobarbital nátriumsó (CAS 57-33-0);

5. 

szekobarbital (CAS RN 76-73-3);

6. 

szekobarbital nátriumsó (CAS 309-43-3);

7. 

tiopental (CAS 76-75-5) vagy

8. 

tiopental nátriumsó (CAS RN 71-73-8), amely tiopenton-nátriumként is ismert;

b. 

Az X.A.VIII.022.a. pontban felsorolt érzéstelenítő szerek egyikét tartalmazó termékek.

▼M16

X.B.VIII.001 

Speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Forrókamrák; vagy

b. 

Radioaktív anyagokkal való használatra alkalmas kesztyűs fülkék.

▼M13

X.C.VIII.001 

Fémpor és fémötvözetpor az X.A.VIII.005.a pontban felsorolt rendszerek bármelyikében való használatra

X.C.VIII.002 

Fejlett anyag a következők szerint:

a. 

anyag rejtéshez vagy aktív álcázáshoz;

b. 

metaanyag, például negatív törésmutatójú anyag;

c. 

nem használt;

d. 

nagyentrópiás ötvözet (HEA);

e. 

Heusler-ötvözet;

f. 

Kitajev-anyag, ideértve a Kitajev-féle spinfolyadékot is.

X.C.VIII.003 

Konjugált polimer (vezető, félvezető, elektrolumineszcens) nyomtatott vagy szerves elektronikához

X.C.VIII.004 

Energiahordozó anyag a következők szerint, valamint keveréke:

a. 

ammónium-pikrát (CAS 131-74-8);

b. 

fekete lőpor;

c. 

hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

d. 

difluor-amin (CAS 10405-27-3);

e. 

nitrokeményítő (CAS 9056-38-6);

f. 

nem használt;

g. 

tetranitronaftalin;

h. 

trinitroanizol;

i. 

trinitronaftalin;

j. 

trinitroxilén;

k. 

N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);

l. 

dioktil-maleát (CAS 142-16-5);

m. 

etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7);

n. 

trietilalumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), valamint a lítium, a nátrium, a magnézium, a cink vagy a bór más öngyulladó fémalkilja vagy -arilja;

o. 

nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);

p. 

nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 

2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);

r. 

etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. 

penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t. 

ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint olyan primer robbanóanyag és élesítő elegy, amely azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaz;

u. 

nem használt;

v. 

nem használt;

w. 

dietil-difenil-karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil-karbamid (CAS 611-92-7); metil-etil-difenil-karbamid

x. 

N,N-difenil-karbamid (nem szimmetrikus difenil-karbamid) (CAS 603-54-3);

y. 

metil-N,N-difenil-karbamid (metil nem szimmetrikus difenil-karbamid) (CAS 13114-72-2);

z. 

etil-N,N-difenil-karbamid (etil nem szimmetrikus difenil-karbamid) (CAS 64544-71-4);

aa. 

nem használt;

bb. 

4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 

2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5);

dd. 

nem használt

X.D.VIII.001 

Kifejezetten az X.A.VIII.005–X.A.VIII.0013. pontban meghatározott berendezés »fejlesztéséhez«, »előállításához« vagy »felhasználásához« tervezett szotfver

X.D.VIII.002 

Kifejezetten az X.A.VIII.002. pontban meghatározott »elektronikus részegység« vagy alkatrész »fejlesztéséhez«, »előállításához« vagy »felhasználásához« tervezett szotfver

X.D.VIII.003 

Szoftver additív gyártással készült termék digitális ikermodelljének előállításához vagy additív gyártással készült termék megbízhatóságának meghatározásához

▼M16

X.D.VIII.004 

A kifejezetten az X.A.VIII.014. pont által ellenőrzés alá vont árucikkek »kifejlesztésére«,»gyártására« vagy «alkalmazására« tervezett »szoftver«.

X.D.VIII.005 

Speciális szoftver, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Neutronkalkulációkhoz/modellezéshez használt szoftver;

b. 

Sugárzási szállítási számításokhoz/modellezéshez használt szoftver; vagy

c. 

Hidrodinamikai számításokhoz/modellezéshez használt szoftver.

▼M13

X.E.VIII.001 

Technológia az X.A.VIII.001–X.A.VIII.0013. pontban meghatározott berendezés »fejlesztéséhez«, »előállításához« vagy »felhasználásához«

X.E.VIII.002 

Technológia az X.C.VIII.002 vagy az X.C.VIII.003. pontban meghatározott anyag »fejlesztéséhez«, »előállításához« vagy »felhasználásához«

X.E.VIII.003 

Technológia additív gyártással készült termék digitális ikermodelljének előállításához, additív gyártással készült termék megbízhatóságának meghatározásához vagy az X.D.VIII.003. pontban meghatározott szoftverhez

X.E.VIII.004 

Technológia az X.D.VIII.001–X.D.VIII.002. pontban meghatározott szoftver »fejlesztéséhez«, »előállításához« vagy »felhasználásához«

▼M16

X.E.VIII.005 

Az X.A.VIII.014. pont alatt ellenőrzés alá vont áruk "kifejlesztéséhez" vagy "gyártásához" "szükséges" "technológia".

X.E.VIII.006 

Kizárólag az X.A.VIII.017. pont alatt ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "technológia".

▼M15

IX. kategória – Speciális anyagok és kapcsolódó berendezések

▼M16

X.A.IX.001 

Vegyi anyagok, beleértve a legfeljebb 1 tömegszázalék ortoklór-benzalmalononitrilt (CS) vagy legfeljebb 1 tömegszázalék klóracetofenont (CN) tartalmazó könnygázkészítményt, kivéve legfeljebb 20 g nettó tömegű egyedi tárolóedényekben; Paprika spray, kivéve, ha legfeljebb 85,05 g nettó tömegű egyedi tárolóedénybe csomagolt; füstbombák; nem irritáló füstölő fáklyák, kannák, gránátok és töltetek; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kettős katonai és kereskedelmi célú egyéb pirotechnikai termékek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.IX.002 

Ujjnyomatvételi porok, színezékek és tinták.

X.A.IX.003 

Nem kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és az 1A004. vagy 2B351. pont által ellenőrzés alá nem vont védő- és detektáló berendezések, valamint azok nem kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és az 1A004. vagy 2B351. pont ellenőrzése alá nem vont részegységei, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek felsorolását):

a. 

a személyi sugárzásmérő doziméterek; vagy

b. 

Tervezésük és funkciójuk alapján a polgári iparágakra (bányászat, kőfejtés, mezőgazdaság, gyógyszeripar, gyógyászat, állatgyógyászat, környezetvédelem, hulladékkezelés és az élelmiszeripar) jellemző veszélyek elleni védelemre korlátozódó berendezések.

Megjegyzés:  A X.A.IX.003. nem vonja ellenőrzés alá a vegyi vagy biológiai anyagokkal szembeni védelemre szolgáló, kiskereskedelmi célú vagy személyes használatra csomagolt fogyasztási cikkeket, valamint az olyan gyógyászati termékeket, mint a latex vizsgálati kesztyűk, latex sebészeti kesztyűk, folyékony fertőtlenítőszerek, eldobható műtéti kendők, sebészi köpenyek, sebészi lábborítások és sebészi maszkok.

X.A.IX.004 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő sugárzásérzékelő, monitorozó és mérő berendezések; vagy

b. 

Radiográfiai érzékelő berendezések, például röntgenátalakítók és fényporos képtároló lemezek.

X.B.IX.001 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, fluorgyártásra szolgáló elektrolíziscellák;

b. 

Részecskegyorsítók;

c. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, a villamosenergia-ipar részére tervezett ipari folyamatirányító hardverek/rendszerek; vagy

e. 

Szerkezeti kompozitok, szálak, prepregek és preformok gyártására szolgáló berendezések.

▼M15

X.C.IX.001 

Önálló, vegyileg meghatározott vegyületek a Kombinált Nómenklatúra 28. és 29. árucsoportjához tartozó megjegyzések 1. pontja szerint:

a) 

legalább 95 tömegszázalék koncentrációban, a következők szerint:

1. 

Etilén-diklorid (CAS 107-06-2);

2. 

Nitrometán (CAS 75-52-5);

3. 

Pikrinsav (CAS 88-89-1);

4. 

Alumínium-klorid (CAS 7446-70-0);

5. 

Arzén (CAS 7440-38-2);

6. 

Arzén-trioxid (CAS 1327-53-3);

7. 

Bisz(2-klóretil)etilamin-hidroklorid (CAS 3590-07-6);

8. 

Bisz(2-klóretil)metilamin-hidroklorid (CAS 55-86-7);

9. 

Trisz(2-klóretil)amin-hidroklorid (CAS 817-09-4);

10. 

Tributil-foszfit (CAS 102-85-2);

11. 

Metil-izocianát (CAS 624-83-9);

12. 

Kvinaldin (CAS 91-63-4);

13. 

2-bróm-klór-etán (CAS 107-04-0);

14. 

Benzil (CAS 134-81-6);

15. 

Dietil-éter (CAS 60-29-7);

16. 

Dimetil-éter (CAS 115-10-6);

17. 

Dimetil-amino-etanol (CAS 108-01-0);

18. 

2-metoxi-etanol (CAS 109-86-4);

19. 

Butirilkolinészteráz (BCHE)

20. 

Dietilén-triamin (CAS 111-40-0);

21. 

Diklórmetán (CAS 75-09-2);

22. 

Dimetil-anilin (CAS 121-69-7);

23. 

Etil-bromid (CAS 74-96-4);

24. 

Etil-klorid (CAS 75-00-3);

25. 

Etil-amin (CAS 75-04-7);

26. 

Hexamin (CAS 100-97-0);

27. 

Izopropanol (CAS 67-63-0);

28. 

Izopropil-bromid (CAS 75-26-3);

29. 

Izopropil-éter (CAS 108-20-3);

30. 

Metil-amin, (CAS 74-89-5);

31. 

Metil-bromid (CAS 74-83-9);

32. 

Monoizopropilamin (CAS 75-31-0);

33. 

Obidoxim-klorid (CAS 114-90-9);

34. 

Kálium-bromid (CAS 7758-02-3);

35. 

Piridin (CAS 110-86-1);

36. 

Piridosztigmin-bromid (CAS 101-26-8);

37. 

Nátrium-bromid (CAS 7647-15-6);

38. 

Nátrium (CAS 7440-23-5);

39. 

Tributil-amin (CAS 102-82-9);

40. 

Trietil-amin (CAS 121-44-8); vagy

41. 

Trimetil-amin (CAS 75-50-3);

b) 

legalább 90 tömegszázalék koncentrációban, a következők szerint:

1. 

Aceton (CAS 67-64-1);

2. 

Acetilén (CAS 74-86-2);

3. 

Ammónia (CAS 7664-41-7);

4. 

Antimón (CAS 7440-36-0);

5. 

Benzaldehid (CAS 100-52-7);

6. 

Benzoin (CAS 119-53-9);

7. 

1-butanol (CAS 71-36-3);

8. 

2-butanol (CAS 78-92-2);

9. 

Izobutanol (CAS 78-83-1);

10. 

Tert.-butanol (CAS 75-65-0);

11. 

Kalcium-karbid (CAS 75-20-7);

12. 

Szénmonoxid (CAS 630-08-0);

13. 

Klór (CAS 7782-50-5);

14. 

Ciklohexanol (CAS 108-93-0);

15. 

Diciklohexilamin (CAS 101-83-7);

16. 

Etanol (CAS 64-17-5);

17. 

Etilén (CAS 74-85-1);

18. 

Etilén-oxid (CAS 75-21-8);

19. 

Fluor-apatit (CAS 1306-05-4);

20. 

Hidrogén-klorid (CAS 7647-01-0);

21. 

Hidrogénszulfid (CAS 7783-06-4);

22. 

Mandulasav (CAS 90-64-2);

23. 

Metanol (CAS 67-56-1);

24. 

Metil-klorid (CAS 74-87-3);

25. 

Metil-jodid (CAS 74-88-4);

26. 

Metil-merkaptán (CAS 74-93-1);

27. 

Monoetilén-glikol (CAS 107-21-1);

28. 

Oxalil-klorid (CAS 79-37-8);

29. 

Kálium-szulfid (CAS 1312-73-8);

30. 

Kálium-tiocianát (CAS 333-20-0);

31. 

Nátrium-hipoklorit (CAS 7681-52-9);

32. 

Kén (CAS 7704-34-9);

33. 

Kén-dioxid (CAS 7446-09-5);

34. 

Kén-trioxid (CAS 7446-11-9);

35. 

Tiofoszforil-klorid (CAS 3982-91-0);

36. 

Tri-izobutil-foszfit (CAS 1606-96-8);

37. 

Fehér foszfor (CAS 12185-10-3); vagy

38. 

Sárga foszfor (CAS 7723-14-0);

▼M17

39. 

Higany (CAS 7439-97-6);

40. 

Bárium-klorid (CAS 10361-37-2);

41. 

Kénsav (CAS 7664-93-9)

42. 

3,3-dimetil-1-butén (CAS 558-37-2);

43. 

2,2-dimetil-propán (CAS 630-19-3);

44. 

2,2-dimetil-propil-klorid (CAS 753-89-9);

45. 

2-metilbutén (CAS 26760-64-5);

46. 

2-klór-3-metilbután (CAS 631-65-2);

47. 

2,3-dimetil-2,3-butanédiol (CAS 76-09-5);

48. 

2-metil-2-butén (CAS 513-35-9);

49. 

Butil lítium (CAS 109-72-8);

50. 

Bromo(metil)magnézium (CAS 75-16-1);

51. 

Formaldehid (CAS 50-00-0);

52. 

Dietanol-amin (CAS 111-42-2);

53. 

Dimetil-karbonát (CAS 616-38-6);

54. 

Metil-dietanol-amin-hidroklorid (CAS 54060-15-0);

55. 

Dietil-amin-hidroklorid (CAS 660-68-4);

56. 

Diizopropil-amin-hidroklorid (CAS 819-79-4);

57. 

3-kinuklidinon-hidroklorid (CAS 1193-65-3);

58. 

3-kinuklidinol-hidroklorid (CAS 6238-13-7);

59. 

(R)-3- kinuklidinol-hidroklorid (CAS 42437-96-7); vagy

60. 

N,N-Dietil-amino-etanol-hidroklorid (CAS 14426-20-1).

▼M15

X.C.IX.002 

Fentanil és származékai: alfentanil, szufentanil, remifentanil, karfentanil és ezek sói.

Megjegyzés:

Az X.C.IX.002 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

X.C.IX.003 

Vegyi prekurzorok a központi idegrendszerben ható vegyületek számára, a következők szerint:

a) 

4-anilino-N-fenetilpiperidin (CAS 21409-26-7); vagy

b) 

N-fenetil-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Megjegyzések:

1.   Az X.C.IX.003 nem vonja ellenőrzés alá az olyan “kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az X.C.IX.003. bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 1 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

2.   Az X.C.IX.003 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

▼M16

X.C.IX.004 

Az 1C010. vagy 1C210. pont által nem ellenőrzött szál-, illetve rostanyagok "kompozit" szerkezetekben történő felhasználásra, és amelyek fajlagos modulusa legalább 3,18 x 106 m, fajlagos szakítószilárdsága pedig legalább 7,62 x 104 m.

X.C.IX.005 

"Oltóanyagok", "immunotoxinok", 'orvosi eszközök', 'diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek', az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Az 1C351., 1C353. vagy 1C354. pont által ellenőrzés alá vont termékeket tartalmazó vagy azok elleni felhasználásra tervezett "oltóanyagok";

b. 

Az 1C351.d. alpont által ellenőrzés alá vont termékeket tartalmazó "immunotoxinok"; vagy

c. 

'Orvosi eszközök', amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

1. 

Az 1C351.d. alatt ellenőrzött "toxinok" (kivéve az 1C351.d.1. pont alatt ellenőrzött botulinum toxinokat, az 1C351.d.3. pont alatt ellenőrzött konotoxinokat vagy az 1C351.d.4. vagy.d.5. pont alatt vegyi háborús okokból ellenőrzött termékeket); vagy

2. 

Az 1C353.a.3. pont által ellenőrzött, géntechnológiával módosított szervezetek vagy genetikai elemek (kivéve azokat, amelyek az 1C351.d.1. pont alatt ellenőrzött botulinum toxinokat – vagy azok kódját –, illetve az 1C351.d.3. pont alatt ellenőrzött konotoxinokat tartalmaznak);

d. 

Az X.C.IX.005.c. alpont által nem ellenőrzött 'orvosi eszközök', amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

1. 

Az 1C351.d.1. pont által ellenőrzött botulinum toxinok;

2. 

Az 1C351.d.3. pont alatt ellenőrzött konotoxinok; vagy

3. 

Az 1C353.a.3. pont által ellenőrzött, géntechnológiával módosított szervezetek vagy genetikai elemek, amelyek az 1C351.d.1. pont által ellenőrzött botulinum toxinokat vagy az 1C351.d.3. pont által ellenőrzött konotoxinokat tartalmaznak, illetve azok kódja; vagy

e. 

Az 1C351.d. alpont által ellenőrzött termékeket tartalmazó 'diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek' (kivéve az 1C351.d.4 vagy.d.5. pont alatt meghatározott, vegyi háborús okokból ellenőrzött termékeket).

Műszaki megjegyzések:

1.   'Orvosi eszközök': (1) Gyógyászati eljárások keretében vizsgálatokra és humán (vagy állatorvosi) felhasználásra tervezett gyógyszerkészítmények, 2) klinikai vagy gyógyászati termékként történő forgalmazásra előrecsomagolt gyógyszerkészítmények, és (3) az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott gyógyszerkészítmények klinikai vagy gyógyászati termékként történő forgalomba hozatalra, vagy kutatási célú új gyógyszerként történő felhasználásra.

2.   A 'diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek' kifejlesztésére, csomagolására és forgalmazására kifejezetten diagnosztikai vagy népegészségügyi célokból kerül sor. A bármely más konfigurációjú biológiai toxinokat, beleértve az ömlesztett szállítmányokat is, vagy bármely más végfelhasználásra szánt biológiai toxinok az 1C351. pont ellenőrzése alá tartoznak.

X.C.IX.006 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő energiahordozó anyagokat, valamint gáz-halmazállapotú nitrogén-trifluoridot tartalmazó kereskedelmi töltetek és eszközök (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Kifejezetten olyan olajkutak üzemeltetésére tervezett formázott töltetek, amelyek egyetlen tengely mentén működő töltetet használnak, amelyek robbantáskor lyukat képeznek, és

1. 

az 'ellenőrzött anyagok' bármely formáját tartalmazzák;

2. 

csak egyenletes alakú kúpos béléssel rendelkeznek, amelynek bezárt szöge 90 fok vagy annál kisebb;

3. 

0,010 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 0,090 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak; valamint

4. 

legfeljebb 114,3 cm átmérőjű;

b. 

kifejezetten olajkút üzemeltetéséhez tervezett, legfeljebb 0,010 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó formázott töltetek;

c. 

Legfeljebb 0,064 kg/m 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó robbanózsinór vagy sokkcső;

d. 

Munkavégző töltetek, amelyek legfeljebb 0,70 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak a deflagrációs anyagban;

e. 

(Elektromos vagy nem elektromos) detonátorok és azok részegységei, amelyek legfeljebb 0,01 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak;

f. 

Legfeljebb 0,01 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó gyújtóanyagok;

g. 

Legfeljebb 0,015 kg ellenőrzött 'energiahordozó anyagot' tartalmazó olajkútpatronok;

h. 

Legfeljebb 1,0 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó, kereskedelmi forgalomban kapható erősítő berendezés (öntött vagy kovácsolt booster);

i. 

10,0 kg-nál kisebb, de legfeljebb 35 tömegszázalék ML8. 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó, előre gyártott kereskedelmi forgalomban kapható olajzagy és emulzió;

j. 

Legfeljebb 3,5 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó vágógépek és vágóeszközök;

k. 

Pirotechnikai eszközök, amennyiben azokat kizárólag kereskedelmi célokra tervezték (pl. színpadi használatra, mozgóképi speciális effektekhez és tűzijátékokhoz), és amelyek legfeljebb 3,0 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak;

l. 

Legfeljebb 1,0 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó, az X.C.IX.006.a–k. alpont által nem ellenőrzött, egyéb kereskedelmi forgalomban kapható robbanószerkezetek és -töltetek; vagy

Megjegyzés:   Az X.C.IX.006.l. alpont magában foglalja a következőket: gépjármű-biztonsági berendezéseket; tűzoltó rendszereket; töltet szegecselő pisztolyhoz; robbanótöltetek mezőgazdasági, olaj- és gázipari tevékenységekhez, sportcikkekhez, kereskedelmi célú bányászathoz vagy építési beruházások céljából; valamint a kereskedelmi célú robbanóeszközök összeszereléséhez használt késleltető csövek.

m. 

Nitrogén-trifluorid (NF3), gáznemű.

Megjegyzések:

1.   'Ellenőrzött anyagok': ellenőrzött energiahordozó anyagok (lásd: 1C011., 1C111., 1C239. vagy ML8. pont).

2.   A nem gáz-halmazállapotú nitrogén-trifluoridot a közös katonai lista az ML8.d. alpont szerint szabályozza.

X.C.IX.007 

Az 1C350. vagy az 1C450. pont által nem ellenőrzött keverékek, amelyek az 1C350. vagy az 1C450. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokat, valamint az 1C350 vagy 1C450 által nem ellenőrzött orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készleteket tartalmaznak, és amelyek az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokat tartalmaznak, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont prekurzor vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazó keverékek:

1. 

Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C350. pont által ellenőrzött bármely vegyi anyagot;

2. 

Keverékek, amelyek 30 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmaznak a következőkből:

a. 

Bármely, a CWC 3. listájában szereplő, az 1C350. pont által ellenőrzött vegyi anyag; vagy

b. 

Bármely, az 1C350. pont által ellenőrzött nem-CWC prekurzor vegyi anyag;

b. 

Az 1C450. pont által ellenőrzött mérgező vagy prekurzor vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazó keverékek:

1. 

Olyan keverékek, amelyek a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazzák:

a. 

Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 1 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450.a.1. és a.2. pont által ellenőrzött vegyi anyagokat (azaz amitont vagy PFIB-et tartalmazó keverékeket); vagy

b. 

Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450.b.1., b.2., b.3., b.4., b.5. vagy b.6. pont által ellenőrzött vegyi anyagokat;

2. 

Olyan keverékek, amelyek 30 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmaznak a CWC 3. listájában szereplő, az 1C450.a.4., a.5., a.6., a.7. vagy az 1C450.b.8. pont által ellenőrzött vegyi anyagokból;

c. 

Az 1C350. pont által ellenőrzött prekurzor vegyi anyagokat tartalmazó 'orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek', amelyek vegyi anyagot az egyes típusok szerint 300 grammot meg nem haladó mennyiségben tartalmaznak.

Műszaki megjegyzés:

E bejegyzés alkalmazásában az 'orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek' meghatározott összetételű előrecsomagolt anyagok, amelyeket kifejezetten orvosi, analitikai, diagnosztikai vagy népegészségügyi célokra fejlesztettek ki, csomagoltak és forgalmaznak. Az X.C.IX.007.c. alpontban leírt orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek cserereagensei az 1C350. pont ellenőrzése alá tartoznak, ha a reagensek az 1C350. pont alatt a keverékekre megadott ellenőrzési szinttel megegyező vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmaznak az adott bejegyzésben azonosított prekurzor vegyi anyagok közül legalább egyet.

X.C.IX.008 

Az 1C008 által nem ellenőrzött, nem fluorozott polimer anyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Poliarilén-éter ketonok, az alábbiak szerint:

1. 

Poliéter-éter keton (PEEK);

2. 

Poliéter-keton keton (PEKK);

3. 

Poliéter keton (PEK); vagy

4. 

Poliéter-keton-éter keton keton (PEKEKK);

b. 

Nem használt.

X.C.IX.009 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges anyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Edzett acél és volfrám-karbid precíziós golyóscsapágyak (3 mm vagy annál nagyobb átmérővel);

b. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő 304-es és 316-os rozsdamentes acéllemezek;

c. 

Monellemez;

d. 

Tributilfoszfát (CAS 126-73-8);

e. 

Salétromsav (CAS 7697–37–2) 20 tömegszázalék vagy annál nagyobb koncentrációban;

f. 

Fluor (CAS 7782-41-4); vagy

g. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alfa-sugárzó radionuklidok.

X.C.IX.010 

Az 1C010., 1C210. vagy X.C.IX.004. pont által nem ellenőrzött aromás poliamidok (aramidok), az alábbi formák bármelyikében megjelenítve (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Alapanyagok;

b. 

Végtelen szálból készült fonal vagy monofil;

c. 

Végtelen szálból készült fonókábelek;

d. 

Előfonat;

e. 

Vágott szál;

f. 

Szövetek;

g. 

Rost vagy pehely.

X.C.IX.011 

Nanoanyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Félvezető nanoanyagok;

b. 

Kompozit alapú nanoanyagok; vagy

c. 

Az alábbi szénalapú nanoanyagok bármelyike:

1. 

Szén nanocsövek;

2. 

Szén nanoszálak;

3. 

Fullerének;

4. 

Grafének; vagy

5. 

Szénhagymák.

Megjegyzések:  Az X.C.IX.011. pont alkalmazásában a nanoanyag olyan anyagot jelent, amely az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelel:

1.   Olyan részecskékből áll, amelyek egy vagy több külső dimenziója a darabszám szerinti méreteloszlás több mint 1 %-ában az 1–100 nm-es mérettartományba esik;

2.   Egy vagy több dimenzióban az 1–100 nm-es mérettartományba eső belső vagy felületi szerkezettel rendelkezik; vagy

3.   60 m2/cm3-nél nagyobb, térfogategységre vetített fajlagos felülettel rendelkezik, kivéve az 1 nm-nél kisebb méretű részecskékből álló anyagokat.

X.D.IX.001 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges szoftverek, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten az X.B.IX.001. által ellenőrzött ipari folyamatirányító hardverekhez/rendszerekhez tervezett szoftverek; vagy

b. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten az X.B.IX.001. által ellenőrzés alá vont szerkezeti kompozitok, szálak, prepregek és preformok gyártására szolgáló berendezésekhez tervezett szoftverek.

X.E.IX.001 

Az X.C.IX.004. és az X.C.IX.010. pont által ellenőrzött szál- illetve rostanyagok "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.IX.002 

Az X.C.IX.011. pont által ellenőrzött nanoanyagok "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

▼M15

X. kategória – Anyagfeldolgozás

▼M16

X.A.X.001 

Ömlesztett, vagy nyomokban előforduló robbanóanyag vagy detonátor felderítésére szolgáló berendezés, amely automatizált eszközből vagy eszközök kombinációjából áll a különböző típusú robbanóanyagok, robbanószer-maradványok vagy detonátorok jelenlétének kimutatására; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő összetevők:

a. 

Robbanóanyag-felderítő berendezés 'automatizált döntéshozatalhoz', amely ömlesztett robbanóanyagok felderítésére és azonosítására szolgál, és többek között röntgent (pl. komputertomográfiát, kettős energiát vagy koherens szórást), nukleáris (pl. termikus neutronanalízist, pulzusgyors neutronanalízist, pulzusgyors neutrontranszmissziós spektroszkópiát és gamma-rezonancia-abszorpciót) vagy elektromágneses technikákat (pl. kvadropólrezonancia és dielektrometria) használ;

b. 

Nem használt;

c. 

Detonátorérzékelő berendezés az automatikus döntéshozatalhoz gyújtóeszközök (pl. detonátorok, robbanófejek) észlelésére és azonosítására, amely többek között röntgent (pl. kettős energiát vagy komputertomográfiát) vagy elektromágneses technikákat alkalmaz.

Megjegyzés:  Az X.A.X.001. szerinti robbanóanyag- vagy detonátorérzékelő berendezések közé tartoznak többek között a személyek, okmányok, poggyász, egyéb személyes tárgyak, rakomány és/vagy postai küldemények átvizsgálására szolgáló berendezések.

Műszaki megjegyzések:

1.   ‘Automatizált döntéshozatal’: a berendezés azon képessége, hogy a tervezett vagy a kezelő által kiválasztott érzékenységi szinten észlelje a robbanóanyagokat vagy a detonátorokat, és automatikus riasztást adjon, ha az érzékenységi szintnek megfelelő vagy azt meghaladó robbanóanyagot vagy detonátort észlel.

2.   Ez a bejegyzés nem vonatkozik azon berendezésekre, amelyek a mutatók kezelő általi értelmezésétől függnek, mint például a beszkennelt tétel(ek) szervetlen/organikus színtérképezése.

3.   A robbanóanyagok és detonátorok magukban foglalják az X.C.VIII.004. és X.C.IX.006. pont alatt ellenőrzött kereskedelmi forgalomban kapható tölteteket és eszközöket, valamint az 1C011., 1C111. és 1C239. pont által ellenőrzés alá vont energiahordozó anyagokat.

X.A.X.002 

A 30 GHz-től 3 000 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő rejtett objektumérzékelő berendezések, amelyek térbeli felbontása 0,1 mrad (milliradián) és legfeljebb 1 mrad (milliradián) között van, 100 m-es állótávolság mellett; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő összetevők.

Megjegyzés:  A rejtett objektumérzékelő berendezések közé tartoznak többek között a személyek, okmányok, poggyász, egyéb személyes tárgyak, rakomány és/vagy postai küldemények átvizsgálására szolgáló berendezések.

Műszaki megjegyzés:

A frekvenciák méréstartománya, amelyet általában milliméteres, szubmilliméteres hullámú és terahertz frekvenciatartománynak tekintenek.

X.A.X.003 

A 2A001. pont által nem ellenőrzött csapágyak és csapágyrendszerek (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Golyóscsapágyak vagy szilárd golyóscsapágyak, amelyek tűrését a gyártó az ABEC 7, ABEC 7P vagy ABEC 7T vagy az ISO szabvány szerinti 4. osztály vagy jobb (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerint határozza meg, és rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Különleges anyagok vagy különleges hőkezelés felhasználásával gyártották 573 K (300°C) feletti üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra; vagy

2. 

Olyan kenőelemekkel vagy alkatrész-módosításokkal, amelyeket a gyártó specifikációja szerint kifejezetten arra terveztek, hogy a csapágyak 2,3 millió 'DN'-t meghaladó sebességgel működjenek;

b. 

Tömör kúpos görgős csapágyak, amelyek tűréseit a gyártó az ANSI/AFBMA 00. osztálya (hüvelyk) vagy az A (metrikus értékek) vagy annál jobb (illetőleg azzal egyenértékű) osztály szerint határozza meg, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1. 

Olyan kenőelemekkel vagy alkatrész-módosításokkal, amelyeket a gyártó specifikációja szerint kifejezetten arra terveztek, hogy a csapágyak 2,3 millió 'DN'-t meghaladó sebességgel működjenek; vagy

2. 

219 K alatti (–54°C) vagy 423 K feletti (150°C) üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártották;

c. 

Legalább 561 K (288°C) üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártott és 1 MPa-t meghaladó terhelhetőségű gázkenő fóliával kenhető csapágy;

d. 

Aktív mágneses csapágyrendszerek;

e. 

219 K (–54°C) alatti vagy 423 K (150°C) feletti üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártott, szövettel ellátott önhangoló vagy szövetbélésű csúszócsapágyak.

Műszaki megjegyzések:

1.   'DN' a csapágy mm-ben mért furatátmérőjének és a csapágy forgási sebességének (rpm) szorzata.

2.   Az üzemi hőmérséklet magában foglalja azokat a hőmérsékleteket is, amelyeket akkor kapunk, amikor a gázturbina motorja működés után leállt.

X.A.X.004 

Rozsdamentes, réz-nikkel ötvözetből vagy más, legalább 10 % nikkelt és/vagy krómot tartalmazó ötvözött acélból vagy ezek bevonatával készült csővezetékek, szerelvények és szelepek:

a. 

Legalább 200 mm belső átmérőjű, 3,4 MPa vagy annál nagyobb nyomáson történő működésre alkalmas nyomástartó cső és szerelvény;

b. 

A 2B350.g. alpont által nem ellenőrzött csőszelepek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

Legalább 200 mm belső átmérőjű csőméretű csatlakozó; valamint

2. 

Legalább 10,3 MPa-ra méretezett.

Megjegyzések:

1.   Az e pontban ellenőrzés alá vont tételekre vonatkozó szoftver tekintetében lásd az X.D.X.005. pontot.

2.   Az e bejegyzés alapján ellenőrzött termékek technológiája tekintetében lásd a 2E001. ("kifejlesztés"), a 2E002. ("gyártás") és az X.E.X.003. ("alkalmazás") pontot.

3.   Lásd a kapcsolódó 2A226., 2B350. és X.B.X.010. pont szerinti ellenőrzéseket.

X.A.X.005 

Elektromágneses erővel megolvasztott fémek mozgatására tervezett szivattyúk.

Megjegyzések:

1.   Az e bejegyzés alapján ellenőrzött termékekhez kapcsolódó szoftverek tekintetében lásd az X.D.X.005. pontot.

2.   Az e bejegyzés alapján ellenőrzött termékek technológiája tekintetében lásd a 2E001. ("kifejlesztés"), 2E002. ("gyártás") és az X.E.X.003. pontot ("alkalmazás").

3.   A folyékonyfém-hűtésű reaktorokban használt szivattyúk a 0A001. pont ellenőrzése alá tartoznak.

X.A.X.006 

’Hordozható elektromos generátorok’ és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Műszaki megjegyzés:

’Hordozható elektromos generátorok’ – Az X.A.X.006. bejegyzésben szereplő generátorok hordozhatóak – legfeljebb 2 268  kg, kerekeken, vagy 2,5 tonna súlyú tehergépkocsiban szállíthatóak, külön kialakítási követelmény nélkül.

X.A.X.007 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Csőmembrános tömítésű szelepek;

b. 

Nem használt.

▼M15

X.B.X.001 

‘Folyamatos üzemű áramlásos kémiai reaktorok’ és ‘moduláris alkatrészeik’.

Műszaki megjegyzések:

1.   Az X.B.X.001 alkalmazásában a ‘folyamatos üzemű áramlásos kémiai reaktorok’ olyan plug and play rendszerekből állnak, amelyekben a reagenseket folyamatosan táplálják be a reaktorba, és a keletkező terméket a kimenetnél gyűjtik össze.

2.   Az X.B.X.001. alkalmazásában a ‘moduláris alkatrészek’ folyadékmodulokat, folyadékszivattyúkat, szelepeket, töltött ágyas modulokat, keverőmodulokat, nyomásmérőket, folyadék-folyadék elválasztókat stb. jelentenek.

X.B.X.002 

A 2B352.i által nem ellenőrzött, részben vagy teljesen automatizált nukleinsav-összeállítók és -szintetizálók, amelyeket 50 bázist meghaladó nukleinsavak előállítására terveztek.

X.B.X.003 

Ellenőrzött légköri körülmények között működőképes automatizált peptidszintetizálók.

▼M16

X.B.X.004 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő számjegyvezérlésű egységek szerszámgépekhez és "számjegyvezérlésű" szerszámgépek (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

"Számjegyvezérlésű" egységek szerszámgépekhez:

1. 

Négy interpoláló tengely koordinálható egyidejűleg kontúrvezérlésre; vagy

2. 

Két vagy több tengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre, és legalább 0,001 mm-nél jobb (kisebb) programozható növekménnyel rendelkeznek;

3. 

"Számjegyvezérlésű" egységek két, három vagy négy interpoláló tengellyel rendelkező szerszámgépekhez, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre, és képesek közvetlenül (online) fogadni a számítógéppel támogatott tervezési (CAD) adatokat a gépi utasítások belső előkészítéséhez; vagy

b. 

Kifejezetten szerszámgépekhez tervezett mozgásszabályozó táblák, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Interpoláció több mint négy tengelyen;

2. 

Képesek valós idejű adatfeldolgozásra a szerszámút, a betáplálási sebesség és az orsó adatainak a megmunkálási művelet során történő módosítása céljából az alábbiak bármelyike által:

a. 

A részprogram adatainak automatikus kiszámítása és módosítása két vagy több tengely mentén történő megmunkáláshoz a mérési ciklusok és a forrásadatokhoz való hozzáférés révén; vagy

b. 

A számítástechnikai modell (stratégia) segítségével mért és feldolgozott, egynél több fizikai változóval rendelkező adaptív vezérlés egy vagy több megmunkálási utasításnak a folyamat optimalizálása érdekében történő megváltoztatása céljából; vagy

3. 

Képes CAD-adatok fogadására és feldolgozására a gépi utasítások belső előkészítése céljából;

c. 

"Számjegyvezérlésű" szerszámgépek, amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint felszerelhetők két vagy több tengely egyidejű kontúrvezérlésére szolgáló elektronikus eszközökkel, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

Kettő vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre; valamint

2. 

Pozicionálási pontosság az ISO 230/2 (2006) szerint, az összes rendelkezésre álló kompenzációval:

a. 

Köszörűgépek esetében jobb mint 15 μm bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás);

b. 

Marógépek esetében jobb mint 15 μm bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás); vagy

c. 

Esztergagépek esetében jobb mint 15 μm bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás); vagy

d. 

Szerszámgépek az alábbiak szerint fémek, kerámiák vagy kompozitok eltávolítására vagy vágására, amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint elektronikus eszközökkel szerelhetők fel a két vagy több tengelyen egyidejűleg történő kontúrvezérlés céljából:

1. 

Kontúrvezérlésre egyidejűleg koordinálható kettő vagy több tengellyel rendelkező eszterga-, köszörű-, maró szerszámgépek vagy ezek kombinációi, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a. 

Egy vagy több kontúrvezérlésű "billenőorsó";

Megjegyzés:  Az X.B.X.004.d.1.a. alpont csak köszörű- vagy maró szerszámgépekre vonatkozik.

b. 

"Excenter" (tengelyirányú elmozdulás) az orsó egy fordulata alatt 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütés (TIR) jön létre;

Megjegyzés:  Az X.B.X.004.d.1.b. alpont csak esztergáló szerszámgépekre vonatkozik.

c. 

Az orsó egy fordulata alatt mért elmozdulás (az orsó beállításból való kiesése) 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütést (TIR) eredményez; vagy

d. 

A "pozicionálási pontosság" az összes rendelkezésre álló kompenzáció mellett kisebb (jobb) mint: 0,001° bármely forgótengelyen;

2. 

Vezetékes típusú villamos kisülésű gépek (EDM), amelyek öt vagy több olyan tengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre.

X.B.X.005 

Nem "számjegyvezérlésű" szerszámgépek optikai minőségű felületek előállítása céljából (lásd az Ellenőrzött tételek listáját) és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek,

a. 

Egypontos vágószerszámot használó esztergagépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

A csúszás pozicionálási pontossága 300 mm távolságonként kisebb (jobb) mint 0,0005 mm;

2. 

A kétirányú csúszópozicionálási ismételhetőség kevesebb (jobb) mint 0,00025 mm 300 mm-es távolságonként;

3. 

Az orsó "kiesése a beállításból" és "excentere" kisebb (jobb) mint 0,0004 mm TIR;

4. 

A csúszómozgás szögeltérése, TIR (oldalirányú kitérése, emelkedése és elfordulása) a teljes út megtétele alatt kisebb (jobb) mint 2 ívmásodperc; valamint

5. 

A csúszás függélye (merőlegessége) 300 mm-es távolságonként 0,001 mm-nél kisebb (jobb);

Műszaki megjegyzés:

Egy tengely kétirányú csúszópozicionálási ismételhetősége (R) az ismételhetőség maximális értéke a tengely mentén vagy a tengely körül bármely pozícióban, az ISO 230/2: 1988. 2.11. részében meghatározott eljárással és feltételek mellett.

b. 

A következők bármelyikével rendelkező egyfogú marógépek:

1. 

Az orsó "kiesése a beállításból" és "excentere" kisebb (jobb) mint 0,0004 mm TIR; valamint

2. 

A csúszómozgás szögeltérése, TIR (oldalirányú kitérése, emelkedése és elfordulása) a teljes út megtétele alatt kisebb (jobb) mint 2 ívmásodperc.

X.B.X.006 

A 2B003. pont által nem ellenőrzött sebességváltó-gyártó és/vagy kikészítő gépek, amelyek képesek az AGMA 11-nél jobb minőségű sebességváltók előállítására.

X.B.X.007 

A 2B006. vagy 2B206. pont által nem ellenőrzött méretvizsgáló vagy mérőrendszerek vagy berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Manuális méretellenőrző gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

Két vagy több tengely; valamint

2. 

A mérési bizonytalanság (3 + L/300) μm vagy annál kisebb (jobb) bármelyik tengelyen ("L" a mm-ben mért hosszúság).

X.B.X.008 

A 2B007. vagy 2B207. pont által nem ellenőrzött "robotok", amelyek képesek egy vagy több érzékelő visszacsatolási információinak valós idejű feldolgozás során történő felhasználására programok létrehozása vagy módosítása, illetve numerikus programadatok létrehozása vagy módosítása céljából.

X.B.X.009 

Kifejezetten az X.B.X.004. pont által ellenőrzés alá vont szerszámgépekhez vagy az X.B.X.006., X.B.X.007. vagy X.B.X.008. pont által ellenőrzött berendezésekhez tervezett részegységek, áramköri kártyák vagy betétek:

a. 

Olyan, minimálisan orsókból és csapágyakból álló orsószerkezetek, amelyek esetében az orsó egy fordulata alatt mért sugárirányú vagy tengelyirányú tengelyelmozdulás 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütést (TIR) eredményez;

b. 

Egypontos gyémántvágó szerszámbetétek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

Hibátlan és sorjamentes vágóél bármely irányban 400-szoros nagyítás esetén;

2. 

Vágási sugár 0,1–5 mm között; valamint

3. 

Vágási sugár körtől való eltérése kevesebb (jobb) mint 0,002 mm TIR.

c. 

Kifejezetten erre a célra tervezett nyomtatott áramköri kártyák olyan szerelt alkatrészekkel, amelyek a gyártó specifikációja szerint alkalmasak a "számjegyvezérlésű" egységeknek, szerszámgépeknek vagy visszatáplálási eszközöknek az X.B.X.004., X.B.X.006., X.B.X.007., X.B.X.008. vagy X.B.X.009. pont alatt meghatározott szintekre történő vagy azt meghaladó korszerűsítésére.

Műszaki megjegyzés:

E bejegyzésbe nem tartoznak bele az olyan – zárt- vagy nyílthurkú visszacsatolásos technikák nélküli – interferométer mérési rendszerek, amelyek a szerszámgépek, méretellenőrző gépek és egyéb hasonló berendezések szögeltérési hibájának mérésére lézert alkalmaznak.

X.B.X.010 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő izosztatikus melegsajtolók;

b. 

Csőmembrános gyártóberendezés, beleértve a hidraulikus formázóberendezést és a csőmembrános alaknyomókat is;

c. 

Lézeres hegesztőgépek;

d. 

MIG védőgázas hegesztőgépek;

e. 

Fénycsöves (e-beam) hegesztőgépek;

f. 

Monelberendezések, beleértve a szelepeket, csővezetékeket, tartályokat és edényeket is;

g. 

304-es és 316-os rozsdamentes acélból készült szelepek, csővezetékek, tartályok és edények;

Megjegyzés:  A szerelvények az X.B.X.010.g. alpont alkalmazásában csővezetékek részének minősülnek.

h. 

Bányászati és fúróberendezések, az alábbiak szerint:

1. 

Nagy fúróberendezések, amelyek képesek 61 cm-nél nagyobb átmérőjű furatok kialakítására;

2. 

A bányászatban használt nagy földmunkagépek;

i. 

Alkatrészek nikkellel vagy alumíniummal való bevonására tervezett galvanizáló berendezés;

j. 

Ipari felhasználásra és 5 HP vagy annál nagyobb elektromos motorral történő használatra tervezett szivattyúk;

k. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vákuumszelepek, csővezetékek, karimák, tömítések és kapcsolódó berendezések, amelyeket kifejezetten magas vákuumos üzemre terveztek;

l. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, centrifugális és megfolyatásos elven működő formázógépek;

m. 

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő centrifugális többsíkú kiegyensúlyozó gépek;

n. 

Ausztenites rozsdamentesacél lemezek, szelepek, csővezetékek, tartályok és edények.

X.D.X.001 

A kifejezetten az X.A.X.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított "szoftver".

X.D.X.002 

Az X.A.X.002. pont által ellenőrzés alá vont rejtett tárgyak felderítésére szolgáló berendezések "kifejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "alkalmazásához" "szükséges" "szoftver".

X.D.X.003 

Kifejezetten az X.B.X.004., az X.B.X.006. vagy az X.B.X.007., az X.B.X.008. és az X.B.X.009. pontban meghatározott berendezés "kifejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "alkalmazásához" tervezett "szoftver".

X.D.X.004 

Speciális "szoftver", az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. 

Adaptív vezérlésre szolgáló "szoftver", amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

A rugalmas gyártóegységek (FMU-k) esetében; valamint

2. 

Képesek programok vagy adatok valós idejű feldolgozás során történő előállítására vagy módosítására legalább két érzékelési (detektálási) technika segítségével egyidejűleg kapott jelek felhasználásával, például:

a. 

Gépi látás (optikai távolság);

b. 

Infravörös képalkotás;

c. 

Akusztikus képalkotás (akusztikus távolságmérő);

d. 

Tapintható mérés;

e. 

Inerciális pozicionálás;

f. 

Erőmérés; valamint

g. 

A nyomaték mérése.

Megjegyzés: Az X.D.X.004.a. alpont nem vonja ellenőrzés alá a "szoftvert", amely a 'rugalmas gyártóegységeken' belül csak a funkcionálisan azonos berendezések átütemezését biztosítja előre tárolt részprogramokkal és a részprogramok elosztására vonatkozó, előre tárolt stratégiával.

b. 

Nem használt.

X.D.X.005 

A kifejezetten az X.A.X.004. vagy az X.A.X.005. pont által ellenőrzés alá vont tételek "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított "szoftver".

Megjegyzés:  Az e pontban ellenőrzés alá vont "szoftver" "technológiája" tekintetében lásd: 2E001 ("kifejlesztés").

X.D.X.006 

A kifejezetten az X.A.X.006. pont által ellenőrzés alá vont hordozható elektromos generátorok "kifejlesztésére" vagy "gyártására" tervezett "szoftver".

X.E.X.001 

Az X.A.X.002 pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "alkalmazásához" "szükséges" "technológia", vagy az X.D.X.002. pont által ellenőrzés alá vont "szoftver" "kifejlesztéséhez" szükséges "technológia".

Megjegyzés:  A kapcsolódó áru- és szoftverellenőrzéseket lásd az X.A.X.002 és X.D.X.002 pontban.

X.E.X.002 

Az X.B.X.004., X.B.X.006., X.B.X.007. vagy X.B.X.008. pont alatt ellenőrzés alá vont berendezések "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.X.003 

Az X.A.X.004. vagy X.A.X.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "alkalmazására" vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti "technológia".

X.E.X.004 

Az X.A.X.006 pont alatt ellenőrzés alá vont hordozható elektromos generátorok "alkalmazására" szolgáló "technológia".

▼M17

B. rész

1.   Félvezető eszközökKN-kód

Árumegnevezés

8541 10

Dióda, a fényérzékeny vagy fénykibocsátó dióda kivételével (LED)

8541 21

Tranzisztor, a fényérzékeny (foto-) tranzisztor kivételével, kevesebb, mint 1 W disszipációs teljesítménnyel

8541 29

Más tranzisztorok, a fényérzékeny (foto) tranzisztor kivételével

8541 49

Fényérzékeny félvezető eszköz (a fényvillamos generátor és a fényelem kivételével)

8541 51

Más félvezető eszköz Félvezetőalapú átalakító

8541 59

Más félvezető eszköz

8541 90

Félvezető eszköz; Alkatrész

2.   Elektronikus integrált áramkörökKN-kód

Árumegnevezés

8542 31

Processzorok és vezérlők memóriákkal, átalakítókkal, logikai áramkörökkel, erősítőkkel, óra- és időzítő áramkörökkel, vagy más áramkörökkel kombinálva is

8542 32

Tárolók

8542 33

Erősítő

8542 39

Egyéb elektronikus integrált áramkörök

8542 90

Elektronikus integrált áramkörök: Alkatrészek

3.   FényképezőgépekKN-kód

Árumegnevezés

9006 30

Víz alatti használatra, légi felvételekre vagy belső szervek orvosi vagy sebészeti vizsgálatára tervezett speciális fényképezőgépek; törvényszéki vagy kriminológiai célra összehasonlító fényképezőgépek

▼M7
VIII. MELLÉKLET

▼M17

A 2. cikk (4) bekezdésében, a 2a. cikk (4) bekezdésében, a 2d. cikk (4) bekezdésében, a 3h. cikk (3) bekezdésében, a 3k. cikk (4) bekezdésében és az 5n. cikk (7) bekezdésében említett partnerországok jegyzéke

▼M7

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

▼M13

JAPÁN

▼M15

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

DÉL-KOREA

▼M16
IX. MELLÉKLET

A.   Szolgáltatási, átadási vagy kiviteli értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(az e rendelet 2c. cikkében említettek szerint)

Az exportengedély annak érvényességi dátumáig az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes.