02014R0833 — HU — 02.12.2017 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 833/2014/EU RENDELETE

(2014. július 31.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

(HL L 229, 2014.7.31., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS 960/2014/EU RENDELETE (2014. szeptember 8.)

  L 271

3

12.9.2014

►M2

A TANÁCS 1290/2014/EU RENDELETE (2014. december 4.)

  L 349

20

5.12.2014

►M3

A TANÁCS (EU) 2015/1797 RENDELETE (2015. október 7.)

  L 263

10

8.10.2015

►M4

A TANÁCS (EU) 2017/2212 RENDELETE (2017. november 30.)

  L 316

15

1.12.2017


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 246, 21.8.2014, o 59 (833/2014/EU)
▼B

A TANÁCS 833/2014/EU RENDELETE

(2014. július 31.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) „kettős felhasználású termékek és technológiák”: a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt termékek;

b) „hatáskörrel rendelkező hatóságok”: a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai;

c) „technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki támogatás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása, köztük a támogatás szóbeli formái is;

d) „közvetítői szolgáltatás”:

i. olyan ügyletek vagy pénzügyi szolgáltatások tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. áruk és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt az esetet, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók;

▼M1

e) „befektetési szolgáltatások”: az alábbi szolgáltatások és tevékenységek:

i. egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

ii. megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

iii. saját számlás kereskedés;

iv. portfóliókezelés;

v. befektetési tanácsadás;

vi. pénzügyi eszközök elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése;

vii. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül;

viii. szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

f) „átruházható értékpapírok”: az értékpapírok tőkepiacon forgatható következő fajtái, a fizetőeszközök kivételével:

i. társaságok részvényei és más – társaságok, társas vállalkozások vagy más szervezetek részvényeivel egyenértékű – értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások;

ii. a kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat;

iii. minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására;

▼B

g) „pénzpiaci eszköz”: az eszközök azon osztályai, amelyekkel rendszerint a pénzpiacon kereskednek, például kincstárjegyek, letéti jegyek és kereskedelmi értékpapírok, a fizetőeszközök kivételével;

h) „hitelintézet”: olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt;

i) „az Unió területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1)  Tilos a kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítése, szállítása, átruházása vagy kivitele közvetlenül vagy közvetve – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amennyiben az említett termékeket teljes mértékben vagy részben katonai célokra vagy katonai végfelhasználó számára szánják vagy szánhatják.

Amennyiben a végfelhasználó az orosz hadsereg, az általa beszerzett minden kettős felhasználású termék és technológia úgy tekintendő, mintha azt katonai célra szánták volna.

(2)  Az engedélykérelmeknek a 428/2009/EK tanácsi rendelettel összhangban történő elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amennyiben alapos indokkal feltételezik, hogy a végfelhasználó katonai végfelhasználó lehet, illetve hogy az áruk végfelhasználása esetlegesen katonai célú.

▼M2

A hatáskörrel rendelkező hatóságok azonban megadhatják az engedélyt, amennyiben a kivitel 2014. augusztus 1. előtt megkötött szerződésből vagy az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződésekből eredő kötelezettség végrehajtására vonatkozik.

▼B

Az exportőrök az exportengedély-kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére.

▼M1

2a. cikk

(1)  Tilos a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében foglalt kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítése, szállítása, átruházása vagy kivitele közvetlenül vagy közvetve – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – az e rendelet IV. mellékletében felsorolt oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára.

(2)  Tilos:

a) bármely, a IV. mellékletben felsorolt oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára, közvetve vagy közvetlenül, olyan brókertevékenységet folytatni, illetve olyan technikai segítséget vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben meghatározott termékekhez vagy technológiákhoz, vagy az ilyen termékek és technológiák biztosításához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) bármely, a IV. mellékletben felsorolt oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára, közvetve vagy közvetlenül, az (1) bekezdésben meghatározott termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az ilyen termékek vagy technológiák értékesítését, szállítását, átruházását vagy kivitelét szolgáló, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást.

▼M2

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2014. szeptember 12. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítését, valamint az Unióban meglévő képességek fenntartásához és biztonságához szükséges segítségnyújtást.

▼M1

(4)  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítésére, szállítására, átruházására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a repüléstechnika és az űripar általi felhasználásra, nem katonai felhasználásra vagy nem katonai végfelhasználók részére szánnak, valamint amelyeket az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében az EU-n belül meglévő képességek karbantartására és biztonságára, nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók részére szánnak.

▼B

3. cikk

▼M2

(1)  Előzetesen engedélyeztetni kell a II. mellékletben felsorolt termékek értékesítését, szállítását, átruházását vagy kivitelét közvetlenül vagy közvetve – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – bármilyen oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát – vagy bármilyen más országbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, amennyiben az ilyen termékeket Oroszországban – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát – szándékozzák felhasználni.

(2)  Minden, az e cikk alapján engedélyköteles értékesítésre, szállításra, átruházásra vagy kivitelre vonatkozó engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai adnak ki, összhangban a 428/2009/EK rendelet 11. cikkében meghatározott részletes szabályokkal. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(3)  A II. melléklet tartalmazza az oroszországi – beleértve az Oroszország kizárólagos gazdasági övezetében és kontinentális talapzatán folytatott – feltárási és kitermelési projektek alábbi kategóriáinak céljára alkalmas bizonyos termékeket:

a) 150 m-t meghaladó tengermélységben végzett kőolajfeltárás és -kitermelés;

b) az északi-sarkkörtől északra fekvő tengeri területeken folytatott kőolajfeltárás és -kitermelés; vagy

c) olyan projektek, amelyek során palakőzetekben található készletekből hidraulikus rétegrepesztés (frakkolás) révén olaj termelhető ki; nem tartozik ide az olyan, palakőzeteken keresztül végzett feltárás és kitermelés, amelynek célja nem palalelőhelyen található olaj helyének meghatározása és kivonása.

(4)  Az exportőrök az exportengedély-kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére.

(5)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem engedélyezik a II. mellékletben szereplő termékek értékesítését, szállítását, átruházását vagy kivitelét, ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy a termékek értékesítése, szállítása, átruházása vagy kivitele a (3) bekezdésben említett feltárási és kitermelési projektek valamely kategóriájára irányul.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok azonban megadhatják az engedélyt, amennyiben az értékesítés, szállítás, átruházás vagy kivitel 2014. augusztus 1. előtt megkötött szerződésből vagy az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződésekből eredő kötelezettség végrehajtására vonatkozik.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok akkor is megadhatják az engedélyt, ha a termékek értékesítésére, szállítására, átruházására vagy kivitelére az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése miatt van szükség. Kellően indokolt sürgős esetekben az értékesítésre, szállításra, átruházásra vagy kivitelre előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy az exportőr az értékesítést, szállítást, átruházást vagy kivitelt követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot, részletesen megindokolva az előzetes engedély nélküli értékesítést, szállítást, átruházást vagy kivitelt.

▼B

(6)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok az (5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az általuk megadott exportengedélyt.

(7)  Amennyiben egy hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély iránti kérelmet elutasítja, vagy az (5) vagy (6) bekezdésnek megfelelően érvénytelenít, felfüggeszt, lényegesen korlátoz vagy visszavon egy engedélyt, az érintett tagállam értesíti erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és megosztja velük a releváns információkat, betartva egyúttal a kölcsönös segítségnyújtásról szóló 515/97/EK tanácsi rendeletnek ( 1 ) az ilyen információk bizalmasságára vonatkozó rendelkezéseit.

(8)  Mielőtt egy tagállam az (5) bekezdéssel összhangban megadna egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében ugyanolyan, mint amelyre vonatkozóan más tagállam vagy tagállamok az engedélyt a (6) és a (7) bekezdésben előírtaknak megfelelően megtagadták, és a megtagadás még mindig érvényes, a szóban forgó tagállam először azon tagállammal vagy tagállamokkal konzultál, amely vagy amelyek az engedély megadását megtagadták. Ha e konzultációkat követően az érintett tagállam mégis úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, úgy erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, rendelkezésre bocsátva a döntését indokoló valamennyi információt.

▼M1

3a. cikk

▼M2

(1)  Tilos közvetlenül vagy közvetve az oroszországi – beleértve az Oroszország kizárólagos gazdasági övezetében vagy kontinentális talapzatán folytatott – feltárási és kitermelési projektek alábbi kategóriáihoz szükséges kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani:

a) 150 m-t meghaladó tengermélységben végzett kőolajfeltárás és -kitermelés;

b) az északi-sarkkörtől északra fekvő tengeri területeken folytatott kőolajfeltárás és -kitermelés; vagy

c) olyan projektek, amelyek során palakőzetekben található készletekből hidraulikus rétegrepesztés (frakkolás) révén olaj termelhető ki; nem tartozik ide az olyan, palakőzeteken keresztül végzett feltárás és kitermelés, amelynek célja nem palalelőhelyen található olaj helyének meghatározása és kivonása.

E bekezdés alkalmazásában a „kapcsolódó szolgáltatások”:

i. fúrás;

ii. fúrólyuk-vizsgálat;

iii. fúrólyuk-szelvényezési és kútkiképzési szolgáltatások;

iv. speciális úszó tartályhajók szállítása.

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2014. szeptember 12. előtt megkötött szerződésekből vagy keretmegállapodásokból vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződésekből eredő kötelezettségek végrehajtását.

(3)  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó, amennyiben a szóban forgó szolgáltatásokra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése miatt van szükség.

A szolgáltató az e bekezdés értelmében végzett bármilyen tevékenységről öt munkanapon értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot, részletesen megindokolva az előzetes engedély nélküli értékesítést, szállítást, átruházást vagy kivitelt.

▼B

4. cikk

(1)  Tilos:

a) a közös katonai listán ( 2 ) felsorolt termékekhez és technológiákhoz, vagy a felsorolt termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

▼M1

b) a közös katonai listán felsorolt termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást vagy garanciát, valamint biztosítást és viszontbiztosítást – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

▼B

c) a kettős felhasználású termékekhez vagy technológiákhoz vagy az ilyen termékek vagy technológiák rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra, amennyiben a termékeket teljes mértékben vagy részben katonai célokra vagy katonai végfelhasználó számára szánják vagy szánhatják;

d) a kettős felhasználású termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra, amennyiben a termékeket teljes mértékben vagy részben katonai célokra vagy katonai végfelhasználó számára szánják vagy szánhatják.

▼M2

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2014. augusztus 1. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítését, valamint az Unióban meglévő képességek fenntartásához és biztonságához szükséges segítségnyújtást.

▼M3

(2a)  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók az alábbi műveletekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtására:

a) legalább 70 %-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása, feltéve, hogy a technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a hidrazin olyan mennyiségére vonatkozik, amelyet arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel számítottak ki, amelyhez vagy amelyekhez a hidrazint gyártották, és amely az egyes kilövések vagy műholdak esetében nem haladja meg a 800 kg-ot;

b) nem-szimmetrikus dimetil-hidrazin (CAS 57-14-7) behozatala, beszerzése vagy szállítása;

c) monometil-hidrazin (CAS 60-34-4) eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása feltéve, hogy a technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a monometil-hidrazin olyan mennyiségére vonatkozik, amelyet arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel számítottak ki, amelyhez vagy amelyekhez a monometil-hidrazint gyártották,

amennyiben az e bekezdés a), b) és c) pontjában említett anyagokat az európai kilövőközpontok által indított hordozórakétákban való használat céljára, az európai űrprogramok részét képező kilövésekhez való használat céljára, vagy műholdak európai műholdgyártók általi üzemanyag-ellátásának céljára szánják.

▼M4

(2aa)  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tilalmak nem alkalmazandók a legalább 70 %-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, továbbá behozatalához, beszerzéséhez vagy szállításához kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtására, feltéve, hogy az említett technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a következő célokra szánt hidrazinra vonatkozik:

a) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars leszállóegység tesztjei és repülése, az említett misszió egyes szakaszainak szükségleteivel összhangban lévő mennyiségben, amely a misszió teljes időtartamának tekintetében nem haladja meg az összesen 5 000  kg-ot; vagy

b) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars szállítóegység repülése, a repülés szükségleteivel összhangban lévő mennyiségben, amely nem haladja meg az összesen 300 kg-ot.

▼M4

(2b)  A (2a) és a (2aa) bekezdésben említett műveletekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtásának feltétele az, hogy azt az illetékes hatóságok előzetesen engedélyezzék.

Az engedélykérelmezők minden előírt vonatkozó információt kötelesek megadni az illetékes hatóságok részére.

Az illetékes hatóságok valamennyi megadott engedélyről értesítik a Bizottságot.

▼M2

(3)  Az alábbiak biztosításához az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság engedélye szükséges:

a) a II. mellékletben felsorolt termékekhez vagy az ilyen termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – felhasználású termékekre vonatkozik, bármilyen más országbeli bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére;

b) a II. mellékletben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – felhasználású termékekre vonatkozik, bármilyen más országbeli bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére.

A 3. cikk (5) bekezdésében említett kellően indokolt sürgős esetekben az e bekezdésben említett szolgáltatások nyújtására előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy a szolgáltató a szolgáltatásnyújtást követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot.

▼C1

(4)  Amennyiben az e cikk (3) bekezdése szerinti engedélyt kérnek, a 3. cikk és különösen annak (2) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

▼M1

5. cikk

(1)  Tilos az alábbiak által 2014. augusztus 1-jétől2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

a) 2014. augusztus 1-jétől az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, oroszországi székhelyű, 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a III. mellékletben felsorolt meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény; vagy

b) olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2)  Tilos a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

a) túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, előállításával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű, az V. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban vagy az atomenergia-ágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

b) a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az egybillió orosz rubelt, és amely becsült bevételének legalább 50 %-a nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;

c) olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

d) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

▼M2

(3)  Tilos 2014. szeptember 12. után – akár közvetlenül, akár közvetve – az (1) vagy a (2) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 30 napot meghaladó futamidővel új kölcsönt vagy hitelt nyújtani vagy kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni.

A tilalom nem alkalmazandó az alábbiakra:

a) olyan kölcsönök vagy hitelek, amelyek konkrét és dokumentált célja áruknak az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan behozatalának, illetve kivitelének, valamint nem pénzügyi szolgáltatásoknak az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nyújtásának a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződés teljesítéséhez szükséges kiadást; vagy

b) olyan kölcsönök, amelyek konkrét és dokumentált célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50 %-ban egy, a III. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.

▼M2

(4)  A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2014. szeptember 12. előtt kötött szerződések alapján történő lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az ilyen lehívások vagy folyósítások valamennyi szerződéses feltételét:

i. 2014. szeptember 12. előtt a felek jóváhagyták; és

ii. az említett időpontban, illetve azt követően sem módosították; valamint

b) 2014. szeptember 12. előtt valamennyi rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére vonatkozóan az esedékesség időpontja, továbbá a szerződés szerinti valamennyi kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozó időpont a szerződésben meghatározásra került.

A lehívások és folyósítások a) pontban említett szerződéses feltételei magukban foglalják az egyes lehívásokra vagy folyósításokra vonatkozó visszafizetési határidő hosszát, az alkalmazott kamatlábra vagy a kamatláb-számítási módszerre, valamint a maximális összegre vonatkozó rendelkezéseket.

▼B

6. cikk

(1)  A tagállamok és a Bizottság értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) a 3. cikk alapján megadott engedélyek;

b) a jogsértéssel és végrehajtással kapcsolatos problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2)  A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

7. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap az I. mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.

8. cikk

(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok alkalmazásának biztosítása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

9. cikk

(1)  A tagállamok kijelölik a rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megnevezik az I. mellékletben felsorolt webhelyeken. A tagállamok értesítik a Bizottságot az I. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul a Bizottság tudomására hozzák az e kérdésben hatáskörrel rendelkező hatóságaikat – ideértve ezen hatóságok elérhetőségét is –, valamint értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.

(3)  Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során az I. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

10. cikk

A személyek vagy szervezetek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e személyek vagy szervezetek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

11. cikk

(1)  Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek érvényesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére, illetve meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

▼M1

a) az 5. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában, az 5. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában említett vagy a III., IV., V. és VI. mellékletben felsorolt szervezetek;

▼B

b) bármely egyéb orosz személy, szervezet vagy szerv;

c) az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)  Egy igény érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az igény teljesítését nem tiltja az (1) bekezdés.

(3)  Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek e rendelettel összhangban fennálló, a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát.

▼M1

12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása a 2., a 2a., a 3a., a 4. vagy az 5. cikkben említett tilalmak megkerülése, ideértve az 5. cikkben említett szervezetek helyetteseként való eljárást, valamint az 5. cikk (3) bekezdése szerinti kivételeknek az 5. cikkben említett szervezetek finanszírozására való felhasználását.

▼B

13. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre vagy szervezetre az Unió területén belül vagy kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre vagy szervezetre.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A hatáskörrel rendelkező hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

1. A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak tájékoztató honlapjai

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MÁLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2. Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
II. MELLÉKLET

▼M2

A 3. cikkben említett termékek jegyzéke

▼BKN-kód

Árumegnevezés

7304 11 00

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból

7304 19 10

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 19 30

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 19 90

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 22 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső rozsdamentes acélból

7304 23 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső vasból vagy acélból (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 29 10

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)

7304 29 30

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)

7304 29 90

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)

7305 11 00

Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel

7305 12 00

Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú fedett ívű hegesztéssel készült termékek kivételével)

7305 19 00

Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú ívhegesztéssel készült termékek kivételével)

7305 20 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt béléscső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel

7306 11

Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel

7306 19

Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7306 21 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel

7306 29 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

8207 13 00

Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, zsugorított fémkarbidból vagy cermetből készült munkavégző résszel

8207 19 10

Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, gyémánt vagy agglomerált gyémánt munkavégző résszel

▼M2

ex 8413 50

Dugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú 18m3/óránál nagyobb maximális térfogatárammal és 40 barnál nagyobb maximális kimeneti nyomással, kimondottan fúróiszap és/vagy cement olajkutakba történő szivattyúzása céljára tervezve

ex 8413 60

Forgódugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú 18m3/óránál nagyobb maximális térfogatárammal és 40 barnál nagyobb maximális kimeneti nyomással, kimondottan fúróiszap és/vagy cement olajkutakba történő szivattyúzása céljára tervezve

▼B

8413 82 00

Folyadékemelő (elevátor) (a szivattyú kivételével)

8413 92 00

Alkatrész folyadékemelőhöz (elevátorhoz), máshol meg nem nevezett

8430 49 00

Föld fúrására vagy ásványok és ércek kitermelésére használt, nem önjáró és nem hidraulikus fúró- vagy mélyítőgép (az alagútfúró gép és a kézi használatú szerszám kivételével)

▼M2

ex 8431 39 00

A 8428 vtsz. alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek

ex 8431 43 00

A 8430 41 vagy a 8430 49 alszám alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek

ex 8431 49

A 8426 , a 8429 és a 8430 vtsz. alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek

▼B

8705 20 00

Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi

8905 20 00

Úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés

8905 90 10

Tengerjáró világítóhajó, tűzoltóhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés (a kotróhajó, az úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés; a halász- és hadihajó kivételével)
III. MELLÉKLET

Az 5. cikk a) pontjában említett intézmények listája

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
IV. MELLÉKLET

A 2a. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
V. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
VI. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) A Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o., magyar nyelvű különkiadás: 2. fejezet, 8. kötet, 217. o.).

( 2 ) Legfrissebb változata: HL C 107., 2014.4.9., 1. o.