02014R0269 — HU — 14.09.2019 — 025.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 269/2014/EU RENDELETE

(2014. március 17.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről

(HL L 078, 2014.3.17., 6. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A TANÁCS 284/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 21.)

  L 86

27

21.3.2014

 M2

A TANÁCS 433/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 28.)

  L 126

48

29.4.2014

►M3

A TANÁCS 476/2014/EU RENDELETE (2014. május 12.)

  L 137

1

12.5.2014

►M4

A TANÁCS 477/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. május 12.)

  L 137

3

12.5.2014

 M5

A TANÁCS 577/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. május 28.)

  L 160

7

29.5.2014

 M6

A TANÁCS 753/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 11.)

  L 205

7

12.7.2014

 M7

A TANÁCS 783/2014/EU RENDELETE (2014. július 18.)

  L 214

2

19.7.2014

 M8

A TANÁCS 810/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 25.)

  L 221

1

25.7.2014

►M9

A TANÁCS 811/2014/EU RENDELETE (2014. július 25.)

  L 221

11

25.7.2014

 M10

A TANÁCS 826/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 30.)

  L 226

16

30.7.2014

►M11

A TANÁCS 959/2014/EU RENDELETE (2014. szeptember 8.)

  L 271

1

12.9.2014

 M12

A TANÁCS 961/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. szeptember 8.)

  L 271

8

12.9.2014

 M13

A TANÁCS 1225/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. november 17.)

  L 331

1

18.11.2014

 M14

A TANÁCS 1270/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. november 28.)

  L 344

5

29.11.2014

 M15

A TANÁCS (EU) 2015/240 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. február 9.)

  L 40

7

16.2.2015

►M16

A TANÁCS (EU) 2015/427 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 13.)

  L 70

1

14.3.2015

►M17

A TANÁCS (EU) 2015/1514 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. szeptember 14.)

  L 239

30

15.9.2015

►M18

A TANÁCS (EU) 2016/353 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. március 10.)

  L 67

1

12.3.2016

►M19

A TANÁCS (EU) 2016/1661 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. szeptember 15.)

  L 249

1

16.9.2016

 M20

A TANÁCS (EU) 2016/1955 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. november 8.)

  L 301

1

9.11.2016

►M21

A TANÁCS (EU) 2017/437 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. március 13.)

  L 67

34

14.3.2017

►M22

A TANÁCS (EU) 2017/1374 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. július 25.)

  L 194

1

26.7.2017

►M23

A TANÁCS (EU) 2017/1417 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. augusztus 4.)

  L 203I

1

4.8.2017

►M24

A TANÁCS (EU) 2017/1547 RENDELETE (2017. szeptember 14.)

  L 237

37

15.9.2017

►M25

A TANÁCS (EU) 2017/1549 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. szeptember 14.)

  L 237

44

15.9.2017

►M26

A TANÁCS (EU) 2017/2153 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. november 20.)

  L 304

3

21.11.2017

►M27

A TANÁCS (EU) 2018/388 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. március 12.)

  L 69

11

13.3.2018

►M28

A TANÁCS (EU) 2018/705 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. május 14.)

  L 118I

1

14.5.2018

►M29

A TANÁCS (EU) 2018/1072 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 30.)

  L 194

27

31.7.2018

►M30

A TANÁCS (EU) 2018/1230 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. szeptember 12.)

  L 231

1

14.9.2018

►M31

A TANÁCS (EU) 2018/1929 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. december 10.)

  L 313I

1

10.12.2018

►M32

A TANÁCS (EU) 2019/92 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 21.)

  L 19

1

22.1.2019

►M33

A TANÁCS (EU) 2019/408 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 14.)

  L 73

9

15.3.2019

►M34

A TANÁCS (EU) 2019/409 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 14.)

  L 73

16

15.3.2019

►M35

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1163 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 5.)

  L 182

33

8.7.2019

►M36

A TANÁCS (EU) 2019/1403 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. szeptember 12.)

  L 236

1

13.9.2019


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 121, 24.4.2014, o 60 (269/2014/EU)

 C2

Helyesbítés, HL L 294, 10.10.2014, o 50 (269/2014/EU)

►C3

Helyesbítés, HL L 066, 11.3.2015, o 20 (269/2014/EU)

 C4

Helyesbítés, HL L 066, 11.3.2015, o 21 (269/2014/EU)

 C5

Helyesbítés, HL L 199, 29.7.2015, o 46 (269/2014/EU)

 C6

Helyesbítés, HL L 280, 24.10.2015, o 38  (1514/2015)

 C7

Helyesbítés, HL L 253, 30.9.2017, o 39  (1549/2017)

►C8

Helyesbítés, HL L 152, 15.6.2018, o 60  (705/2018)
▼B

A TANÁCS 269/2014/EU RENDELETE

(2014. március 17.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

„igény” :

bármely, 2014. március 17-t megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő igény teljesítése iránti követelés;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

iii. szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti igény;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b)

„szerződés vagy ügylet” : bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ennek alkalmazásában a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát – különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát –, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c)

„illetékes hatóságok” : a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d)

„gazdasági erőforrások” : bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzéséhez;

e)

„gazdasági erőforrások befagyasztása” : annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve – de nem kizárólag – azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f)

„pénzeszközök befagyasztása” : a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g)

„pénzeszközök” :

bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag az alábbiakat:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;

v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h)

„az Unió területe” : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

▼M3

2. cikk

(1)  Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez vagy a velük összefüggésbe hozható természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, az ezek birtokában lévő vagy ellenőrzése alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2)  Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, illetve a velük összefüggésbe hozható természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

▼B

3. cikk

▼M9

(1)  Az I. melléklet tartalmazza:

(a) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért felelős, azokat aktívan támogató vagy végrehajtó természetes személyeket, és a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

(b) azon jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket;

(c) a Krímben vagy Szevasztopolban található olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek tulajdonjoga az ukrán joggal ellentétesen került átruházásra, vagy olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek az ilyen átruházások haszonélvezői voltak; vagy

(d) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím és Szevasztopol annektálásáért vagy Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére aktív anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általuk előnyökhöz jutnak; vagy

▼M11

(e) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek ügyleteket folytatnak az ukrajnai Donbasz (Donyec-medence) területén működő szakadár csoportokkal.

▼B

(2)  Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(3)  Az I. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

(1)  A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

(2)  Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

5. cikk

(1)  A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések kielégítésére történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2)  Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

6. cikk

(1)  A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2)  Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

▼M24

6a. cikk

A 2. cikk (2) bekezdésétől eltérve a tagállami illetékes hatóságok engedélyezhetik a Kerch Fishery Port, a Yalta Commercial Port és az Evpatoria Commercial Port területén nyújtott szolgáltatásokért, valamint a Gosgidrografiya és a Krími Tengeri Kikötők vállalat Port-Terminal fiókvállalatai által nyújtott szolgáltatásokért a Crimean Sea Ports számára teljesített kifizetéseket.

▼B

7. cikk

(1)  A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2)  A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamat vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozam;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) uniós tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

8. cikk

(1)  A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információkat, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamok útján továbbítják a Bizottságnak; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

(2)  A Bizottságnak minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére kell bocsátania.

(3)  Minden, az e cikkel összhangban adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

9. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

10. cikk

(1)  A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet vagy szerv, illetve az utóbbi vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztására vagy visszatartására gondatlanság miatt került sor.

(2)  A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

11. cikk

(1)  Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) az I. mellékletben foglalt jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)  Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3)  Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

12. cikk

(1)  A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

▼M24

a) 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 4., az 5., a 6. és a 6a. cikk alapján nyújtott engedélyek;

▼B

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2)  A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

13. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítja a II. mellékletet.

14. cikk

(1)  Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2)  A Tanács közli a határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett személy vagy szervezet észrevételeket nyújtson be.

(3)  Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet, vagy szervet.

(4)  Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen és legalább tizenkét havonta felül kell vizsgálni.

15. cikk

(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

16. cikk

(1)  A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról – ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is –, valamint bármely későbbi változásról.

(3)  Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

17. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

▼C3

Személyek

▼B 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

▼M25

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCЁHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Születési idő: 1972.11.26.

Születési hely: Belci (Bălți), jelenleg Moldovai Köztársaság

A krími Verhovna Rada 2014. február 27-én oroszbarát fegyveresek jelenlétében a „Krím miniszterelnökének” választotta Aksyonovot. „Megválasztását” Oleksandr Turchynov megbízott ukrán elnök 2014. március 1-jén alkotmányellenesnek mondta ki. Aksyonov a 2014. március 16-ra kitűzött „népszavazást” aktív lobbitevékenységgel támogatta, és „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt. Putyin elnök 2014. április 9-én az úgynevezett „Krími Köztársaság” megbízott „vezetőjévé” nevezte ki. 2014. október 9-én hivatalosan az úgynevezett „Krími Köztársaság”„vezetőjév锄választották”. Aksyonov ezt követően elrendelte a „vezetői” és a „miniszterelnöki” hivatal összevonását.

Az Orosz Államtanács tagja. 2017 óta az Egységes Oroszország párt Legfelsőbb Tanácsának tagja.

Az annektálási folyamatban játszott szerepéért „A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend első fokozatát adományozták neki.

2014.3.17.

▼M21

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Születési idő: 1956.11.19.

Születési hely: Vlagyimirovka (más néven Vladimirovca), Slobozia régió, Moldovai SZSZK (jelenleg Moldovai Köztársaság) vagy Bogomol, Moldovai SZSZK

A Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának elnökeként Konstantinov aktívan hozzájárult a „Legfelsőbb Tanács” által az Ukrajna területi integritását sértő „népszavazásról” hozott döntéshez, valamint arra buzdította a szavazókat, hogy a 2014. március 16-i„népszavazáson” a Krím függetlenségére szavazzanak. „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt.

2014. március 17-től az úgynevezett „Krími Köztársaság”„Államtanácsának”„elnöke”.

2014.3.17.

▼M27

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Születési idő: 1976.8.15.

Születési hely: Ulan-Ude, Burját ASZSZK (Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság)

Korábbi krími miniszterelnök-helyettesként Temirgaliev aktívan hozzájárult a „Legfelsőbb Tanács” által az Ukrajna területi integritását sértő 2014. március 16-i„népszavazásról” hozott döntéshez. Aktívan lobbizott azért, hogy a Krím az Oroszországi Föderáció részévé váljon.

2014. június 11-én lemondott az úgynevezett „Krími Köztársaság”„első miniszterelnök-helyettesi” tisztségéről. Jelenleg az Orosz–Kínai Regionális Fejlesztési Befektetési Alap irányító vállalatának vezérigazgatója.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.3.17.

▼M30

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Születési idő: 1974.7.15.

Születési hely: Harkiv, Ukrán SZSZK

Berezovskiyt 2014. március 1-jén az ukrán haditengerészet parancsnokává nevezték ki, de ezt követően az ukrán haditengerészetnek tett esküjét megszegve letette a krími fegyveres erők hűségesküjét.

2015 októberéig az Oroszországi Föderáció fekete-tengeri flottájának parancsnokhelyettese volt.

2015 óta tanulmányokat folytat az orosz fegyveres erők vezérkarának katonai akadémiáján.

2014.3.17.

▼M25

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Születési idő: 1961.6.13.

Születési hely: Moszkva vagy Szevasztopol

Chaliyt 2014. február 23-án közfelkiáltással „Szevasztopol népi polgármesterévé” választották, ő pedig elfogadta a „szavazás” eredményét. Aktív kampányt folytatott annak érdekében, hogy Szevasztopol egy 2014. március 16-ra tervezett népszavazással az Oroszországi Föderáció különálló entitásává váljon. „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt. 2014. április 1-jétől 14-ig Szevasztopol megbízott kormányzója volt, és korábban Szevasztopol város „jogalkotó gyűlésének” elnökévé „választották”. Szevasztopol város jogalkotó gyűlésének tagja.

Az annektálási folyamatban játszott szerepéért „A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend első fokozatát adományozták neki.

2014.3.17.

▼M27

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Születési idő: 1970.1.18. vagy 1965.3.29.

Születési hely: Artemivsk (Артемовск) (2016-ban Bakhmut/Бахмут-ra visszanevezve), Donecki terület, Ukrajna

Zimát 2014. március 3-án Aksyonov „miniszterelnök” a krími titkosszolgálat új vezetőjévé nevezte ki, ő pedig elfogadta a kinevezést. Fontos információkat, többek között adatbázist adott át az orosz hírszerzésnek (FSB). Ezek között a Majdan europárti aktivistáira és krími emberijog-védőkre vonatkozó információk is szerepeltek. Jelentős szerepet játszott annak megakadályozásában, hogy az ukrán hatóságok ellenőrzést gyakorolhassanak a Krím területén. Az ukrán titkosszolgálat korábbi krími tisztviselői 2014. március 11-én bejelentették a Krím független titkosszolgálatának megalakulását.

2014.3.17.

▼M18 —————

▼M21

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Születési idő: 1953.9.28. vagy 1953.8.28.

Születési hely: Szimferopol

A krími Verkhovna Rada alelnökeként Sergey Aksyonovval együtt Tsekov kezdeményezte a Krími Autonóm Köztársaság kormányának jogellenes leváltását. Miután leváltással fenyegette meg, a kormány eltávolításának folyamatába bevonta Vladimir Konstantinovot is. Nyilvánosan elismerte, hogy a krími parlamenti képviselők felkérésére érkeztek orosz katonák a krími Verkhovna Rada elfoglalására. Ő volt az egyik első krími vezető, aki nyilvánosan a Krím Oroszországhoz csatolását kérte.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának az úgynevezett „Krími Köztársaság” által delegált tagja.

2014.3.17.

▼M27

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Születési idő: 1958.1.5.

Születési hely: Abakán, Hakászia

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Biztonsági és Védelmi Bizottságának korábbi elnöke.

Ozerov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanács Biztonsági és Védelmi Bizottságának nevében nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2017 júliusában benyújtotta a Biztonsági és Védelmi Bizottság elnöki tisztségéről való lemondását. Továbbra is tagja a Szövetségi Tanácsnak, valamint a belső szabályozási és parlamenti ügyekkel foglalkozó bizottságnak.

Ozerovot 2017. október 10-én az N 372-SF rendelettel kinevezték a Szövetségi Tanácsnak az állami szuverenitás védelmével és az Oroszországi Föderáció belügyeibe való beavatkozás megelőzésével foglalkozó ideiglenes bizottságába.

2014.3.17.

▼M19

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович Джабаров)

Születési idő: 1952.9.29.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának első alelnöke.

Dzhabarov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának nevében nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

▼M30

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович Клишас)

Születési idő: 1972.11.9.

Születési hely: Szverdlovszk

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Alkotmányjogi és Államépítési Bizottságának elnöke.

Andrei Aleksandrovich Klishas 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába. Nyilvános megszólalásaiban Klishas azzal igyekezett indokolni az ukrajnai orosz katonai intervenciót, hogy „az ukrán elnök támogatja a krími hatóságoknak az Oroszországi Föderáció elnökéhez intézett azon felhívását, hogy nyújtson mindenre kiterjedő támogatást a krími polgárok védelmében”.

2014.3.17.

▼M19

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV

(Николай Иванович Рыжков)

Születési idő: 1929.9.28.

Születési hely: Dilevka, Donecki terület, Ukrán SZSZK

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Szövetségi Ügyekért, Regionális Politikáért és az Északi Területekért felelős Bizottságának tagja.

Ryzhkov 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

13.

Evgeni Viktorovich BUSHMIN

(Евгений Викторович Бушмин)

Születési idő: 1958.10.4.

Születési hely: Lopatino, Szergacsijszki terület, OSZSZSZK

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának alelnöke.

Bushmin 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

▼M30

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Születési idő: 1957.4.3.

Születési hely: Ordzhonikidze, Észak-Oszétia

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának korábbi tagja. 2017 szeptemberében lezárult az Oroszországi Föderáció Tanácsa tagjaként végzett tevékenysége.

2017 szeptemberétől Észak-Oszétia parlamentjének első elnökhelyettese.

Totoonov 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

▼M25 —————

▼M19

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович Миронов)

Születési idő: 1953.2.14.

Születési hely: Puskin, Leningrádi terület

Az Állami Duma Tanácsának tagja; a Dumán belüli Tisztességes Oroszország frakció vezetője.

Ő indítványozta azt a törvényt, amely lehetővé teszi az Oroszországi Föderáció számára, hogy az orosz polgárok védelmére hivatkozva államalakulatának részévé tegye külföldi országok területeit a szóban forgó ország vagy nemzetközi szerződés felhatalmazása nélkül.

2014.3.17.

▼M30

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Születési idő: 1970.7.30.

Születési hely: Szentpétervár (korábbi Leningrád)

Az Oroszországi Föderáció Államtanácsának (Duma) korábbi alelnöke.

Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását. Személyesen vezette az orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését támogató demonstrációt.

Az Oroszországi Föderáció Államtanácsának (Duma) korábbi elnökhelyettese és jelenleg az Államtanács (Duma) Külügyi Bizottságának tagja.

2014.3.17.

▼M21

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Születési idő: 1968.1.4.

Születési hely: Moszkva

Az Államtanács (Duma) Független Államok Közösségével (FÁK) foglalkozó Bizottságának korábbi elnöke (az LDPR tagja).

Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását.

Az Oroszországi Föderáció Államtanácsa (Duma) Külügyi Bizottságának jelenlegi elnöke.

2014.3.17.

▼M33

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Születési idő: 1961.9.13.

Születési hely: Vicebszk (Belorusz SZSZK)

A Fekete-tengeri Flotta korábbi parancsnoka, tengernagy. Az orosz haditengerészet főparancsnok-helyettese.

A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.

2014.3.17.

▼M19

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Születési idő: 1958.7.2.

Születési hely: Sziva, Permi terület, Szovjetunió

Korábbi parancsnok, Oroszország Nyugati Katonai Körzete, ennek egyes egységeit is a Krímbe telepítették. Az Ukrajna szuverenitását aláásó krími orosz katonai jelenlétet biztosító egységek egy részének irányításáért felelt, valamint segítséget nyújtott a krími hatóságoknak ahhoz, hogy megakadályozzák a „népszavazás” és az Oroszországhoz való csatlakozás elleni demonstrációkat. 2015 novembere óta a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) közös személyzetének vezetője.

2014.3.17.

▼M25

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН)

Születési idő: 1958.3.22.

Születési hely: Ordzhonikidze, Észak-Oszétiai ASZSZK

Oroszország Déli Katonai Körzetének korábbi parancsnoka; e körzet egyes egységeit is a Krímbe telepítették; a Fekete-tengeri flotta Galkin parancsnoksága alá tartozik; a Krímbe benyomuló katonai erők jelentős része a Déli Katonai Körzeten keresztül érkezett.

A Déli Katonai Körzet egyes egységeit is a Krímbe telepítették. Az Ukrajna szuverenitását aláásó krími orosz katonai jelenlétet biztosító egységek egy részének irányításáért felelt, valamint segítséget nyújtott a krími hatóságoknak ahhoz, hogy megakadályozzák a népszavazás és az Oroszországhoz való csatlakozás elleni demonstrációkat. Emellett a Fekete-tengeri Flotta a Déli Körzet ellenőrzése alatt áll.

Jelenleg az orosz Védelmi Minisztérium központi apparátusának alkalmazásában áll. 2017. január 19-e óta a védelmi miniszter tanácsadója.

2014.3.17.

▼M33

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Születési idő: 1963.12.21.

Születési hely: Moszkva

Az Oroszországi Föderáció korábbi miniszterelnök-helyettese. Nyilvánosan Krím Oroszországhoz csatolására buzdított.

2018 óta főigazgató egy állami vállalatnál.

2014.3.21.

▼M19

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Születési idő: 1961.1.1.

Születési hely: Zaporizzsja (Ukrán SZSZK)

Az Oroszországi Föderáció elnökének tanácsadója. Nyilvánosan Krím Oroszországhoz csatolására buzdított.

2014.3.21.

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (született TYUTINA)

(Валентина Ивановна Матвиенко (született Тютина))

Születési idő: 1949.4.7.

Születési hely: Sepetyivka, Hmelnicki (Kamenec-Podolszki) terület (Ukrán SZSZK)

A Szövetségi Tanács elnöke. 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanácsban nyilvánosan kijelentette, hogy támogatja az orosz haderők Ukrajnába telepítését.

2014.3.21.

▼M21

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Születési idő: 1954.10.27.

Születési hely: Szentpétervár (korábbi Leningrád)

Az Állami Duma korábbi elnöke. Nyilvánosan az orosz erők Ukrajnába telepítése mellett foglalt állást. Nyilvánosan kiállt az Oroszország–Krím újraegyesítési szerződés és az ahhoz kapcsolódó szövetségi alkotmányos törvény mellett.

2016 októberétől az Oroszországi Föderáció Külügyi Hírszerző Szolgálatának igazgatója. Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja.

2014.3.21.

▼M17

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Születési idő: 1954.4.26.

Születési hely: Moszkva

Elnöki dekrétummal 2013. december 9-től a „Rosszija Szegodnya” orosz szövetségi állami hírügynökség elnöke.

Az orosz erők Ukrajnába telepítését támogató kormánypropaganda központi alakja.

2014.3.21.

▼M36

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Neme: férfi;

Születési idő: 1963.3.27.

Születési hely: Szevasztopol (Ukrán SZSZK)

A Fekete-tengeri Flotta korábbi parancsnokhelyettese, ellentengernagy.

A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.

Jelenleg tengernagy, az orosz Balti-tengeri Flotta parancsnoka.

2014.3.21.

▼M30

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Születési idő: 1956.9.1.

Születési hely: Zaporizzsja (Ukrán SZSZK)

A fekete-tengeri flotta korábbi parancsnokhelyettese, ellentengernagy.

A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.

Az Oroszországi Föderáció elnöke a 2017. szeptember 26-i rendeletében felmentette ebből a pozícióból és a katonai szolgálat alól is.

2017 szeptembere óta az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának Szevasztopol annektált várost képviselő tagja.

2014.3.21.

▼M19

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич Сурков)

Születési idő: 1964.9.21.

Születési hely: Szolncevo, Lipecki terület

Az Oroszországi Föderáció elnökének szárnysegédje. Ő volt az egyik szervezője a Krímben a helyi krími közösségek annak érdekében való mozgósításának, hogy a krími ukrán hatóságok aláásását szolgáló megmozdulásokat szervezzenek.

2014.3.21.

▼M30

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Születési idő: 1955.10.10.

Születési hely: Szimferopol, Krím félsziget

A krími választási bizottság elnöke. A krími „népszavazás” lebonyolításáért felelős. Feladata az orosz rendszerben a „népszavazás” eredményeinek aláírása.

A krími választási bizottság elnökeként részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.3.21.

▼M33

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Születési idő: 1946.8.21.

Születési hely: Smakovka, Primorszki terület

A Szevasztopoli választási bizottság korábbi elnöke (2017. május 26-ig). A krími népszavazás lebonyolításáért felelős. Feladata az orosz rendszerben a népszavazás eredményeinek aláírása.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.3.21.

▼M30

32.

Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK altábornagy

(Игорь Николаевич Турченюк)

Születési idő: 1959.12.5.

Születési hely: Os, Kirgiz SZSZK

A jogellenesen annektált Krím félszigetre vezényelt orosz csapatok korábbi tényleges parancsnoka (e csapatokról Oroszország továbbra is hivatalosan mint „helyi önvédelmi milíciákról” beszél). A Déli Katonai Körzet korábbi parancsnokhelyettese. Jelenleg az orosz fegyveres erők vezérkarának katonai akadémiáján a Közigazgatási és Nemzetbiztonsági Tanszék vezetője.

2014.3.21.

▼M27

33.

Elena Borisovna MIZULINA (született DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА [született ДМИТРИЕВА])

Születési idő: 1954.12.9.

Születési hely: Buj, Kosztromai terület

Az Állami Duma korábbi alelnöke. Olyan közelmúltbeli orosz jogalkotási javaslatok kezdeményezője és társszerzője, melyek célja az volt, hogy más országok régiói számára is lehetővé tegyék Oroszországhoz való csatlakozásukat saját központi hatóságaik hozzájárulása nélkül.

2015 szeptemberétől az Omszki terület Szövetségi Tanácsának tagja. Jelenleg a Szövetségi Tanács Alkotmányjogi és Állami Építési Bizottságának elnökhelyettese.

2014.3.21.

▼M19

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич Козак)

Születési idő: 1958.11.7.

Születési hely: Bandurovo, Kirovográdi terület, Ukrán SZSZK

Miniszterelnök-helyettes Felelős az annektált Krími Autonóm Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálásáért.

2014.4.29.

▼M33

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Születési idő: 1949.9.15.

Születési hely: Moszkva

Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi teljhatalmú képviselője az ún. „Krími Szövetségi Körzetben”, felelősség terheli az orosz államfő alkotmányos előjogainak az annektált Krími Autonóm Köztársaság területén való érvényesítéséért. Az Oroszországi Biztonsági Tanács korábbi nem állandó tagja.

Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi teljhatalmú képviselője az Észak-Kaukázusi Szövetségi Körzetben (2018 júniusáig).

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.4.29.

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)

Születési idő: 1965.10.27.

Születési hely: Leningrád

Krími ügyekért felelős korábbi miniszter. Felelősség terheli az annektált Krími Autonóm Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálásáért.

Az orosz kormány korábbi kabinetfőnök-helyettese, ő felelt az úgynevezett „Krími Köztársaság” társadalmi-gazdasági fejlődésével foglalkozó kormánybizottság munkájának a megszervezéséért.

Az Oroszországi Föderáció számviteli kamarájának személyzeti főnöke.

2014.4.29.

▼M21

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Születési idő: 1960.8.22.

Születési hely: Alagir, Észak-Oszét ASZSZK, OSZSZSZK

Szevasztopol annektált ukrán város korábbi kormányzója.

Jelenleg Oroszországi Föderáció elnökének teljhatalmú képviselője a Szibériai Szövetségi Körzetben. Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának tagja.

2014.4.29.

▼M19

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Születési idő: 1962.5.7.

Születési hely: Szimferopol, Ukrán SZSZK

Az Oroszországi Szövetségi Tanácsnak az annektált Krími Autonóm Köztársaságot képviselő tagja.

2014.4.29.

▼M16 —————

▼M19

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович Неверов)

Születési idő: 1961.12.21.

Születési hely: Tastagol, Szovjetunió

A Duma elnökhelyettese, az Egyesült Oroszország párt tagja. Kezdeményezője az annektált Krími Autonóm Köztársaság Oroszországba való integrálásáról szóló jogszabály benyújtásának.

2014.4.29.

▼M18 —————

▼M19

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич Герасимов)

Születési idő: 1955.9.8.

Születési hely: Kazán

Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek vezérkari főnöke, az Oroszországi Föderáció védelmi miniszterének első helyettese, hadseregtábornok. Felelős az orosz erőknek az Ukrajnával közös határon való, nagy számban történő telepítéséért, valamint a helyzet enyhülésének megakadályozásáért.

2014.4.29.

▼M21

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(más néven: Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Születési idő: 1993.7.6.

Születési hely: Prága, Cseh Köztársaság

A „Luganszki Őrség” tevékeny tagja. Részt vett a Biztonsági Szolgálat luhanszki regionális hivatala épületének elfoglalásában.

Továbbra is a „Luganszki Népköztársaság” aktív harcosa.

2014.4.29.

▼M25 —————

▼M25

45.

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Születési idő: 1972.1.26.

Születési hely: Doneck

Szeparatista tevékenységek aktív résztvevője és szervezője, a donecki „orosz turisták” akcióinak koordinátora. A „Donyec-medencei polgári kezdeményezés az Eurázsiai Unióért” társalapítója. A „Minisztertanács” korábbi „első elnökhelyettese”. 2015. szeptember 4-ig a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”„elnöke”.

2017 februárjában az úgynevezett „Népi Tanács” határozatával megfosztották a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának” tagságától.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.4.29.

▼M36

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн)

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Neme: férfi;

Születési idő: 1981.5.9.

Születési hely: Makijivka (Donecki terület)

A „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetője. Részt vett a donecki regionális kormányzat épületeinek 2014-es elfoglalásában és megszállásában. 2015. szeptember 4-ig az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Népi Tanácsának” elnökhelyettese. 2015. szeptember 4. óta a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”„elnöke”. 2018. szeptember 7. után a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „megbízott elnöke”. A 2018. november 11-i úgynevezett „választások” óta a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „elnöke”.

2014.4.29.

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Neme: férfi;

Születési idő: 1983.5.1.

Születési hely: Harciszk, Donecki terület

A radikális ideológiát valló „Donbaszi Népi Milícia” egyik vezetője. Több állami épület elfoglalásában is tevékenyen részt vett a donecki régióban.

A „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”, valamint „Külpolitikai, Külkapcsolati, Tájékoztatási Politikai és Információtechnológiai Bizottságának” tagja.

2014.4.29.

▼M21

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(más néven: Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Születési idő: 1970.12.17.

Születési hely: Moszkva

Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Hírszerzési Főigazgatóságának (GRU) tagjaként azonosították. Részt vett a szlovjanszki incidensekben. A „Novorosszija” népi mozgalom elnöke. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.

2016. november 4-én„Orosz Felvonulást” szervezett Moszkvában olyan orosz nacionalisták részvételével, akik támogatják a kelet-ukrajnai szakadárokat.

Továbbra is aktívan támogatja a kelet-ukrajnai szeparatista tevékenységeket. A 2016. novemberi „Orosz Felvonulás” egyik szervezője.

2014.4.29.

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Születési idő: 1964.2.4.

Születési hely: Alekszjevka, Szaratovi terület

Oroszország elnöki hivatalának korábbi első személyzeti vezetőhelyettese. Ő felügyeli a Krímnek mint annektált ukrán régiónak az Oroszországi Föderációba való politikai integrációját.

2016. október 5. óta az Oroszországi Föderáció Államtanácsának (Duma) elnöke.

2014.5.12.

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Születési idő: 1957.2.15.

Születési hely: Barnaul

Az orosz légierő korábbi parancsnoka, vezérezredes. Magas beosztásánál fogva felelős az orosz légierőnek a Krímbe történő telepítéséért.

Az Oroszországi Föderáció Államtanácsa (Duma) Védelmi Bizottságának jelenlegi elnöke.

2014.5.12.

▼M27

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Születési idő: 1960.5.19.

Születési hely: Ignatovo, Vologodszki terület, Szovjetunió

Az Állami Duma korábbi tagja és a Duma Alkotmányjogi Bizottságának korábbi elnöke. Felelős a Krím és Szevasztopol Oroszországi Föderáció általi annektálását célzó jogszabályok kidolgozásáért.

Az Egységes Oroszország párt Legfelsőbb Tanácsának tagja.

2014.5.12.

▼M21

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Születési idő: 1971.1.30.

Születési hely: Szkvorcovo, Szimferopoli terület, Krím félsziget

A Szövetségi Migrációs Hivatal krími irodájának korábbi vezetője. Felelős azért, hogy a krími lakosok számára rendszeresen és gyorsított eljárásban orosz útlevelet állítottak ki.

2014.5.12.

▼M27

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Születési idő: 1965.12.30. vagy 1962.12.19.

Születési hely: Szimferopol, Krím vagy Zaporizzsja

A Szövetségi Migrációs Hivatal szevasztopoli irodájának korábbi vezetője. Felelős azért, hogy a szevasztopoli lakosok számára rendszeresen és gyorsított eljárásban orosz útlevelet állítottak ki.

2016 októbere óta Szevasztopol város jogalkotó gyűlésének vezetője.

2014.5.12.

▼M19

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Születési idő: 1965.5.2.

Születési hely: Szlavjanszk (Donecki terület)

Szlavjanszk korábbi önjelölt „népi polgármestere” (2014. június 10-ig). Arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy küldjön orosz csapatokat a város védelmére, később pedig fegyverekért folyamodott hozzá. Emberei emberrablásokban vettek részt (foglyul ejtették Irma Krat aktivistát és Simon Osztrovszkijt, a Vice News újságíróját, akiket később szabadon engedtek, emellett az EBESZ bécsi dokumentuma alapján működő katonai megfigyelőket tartottak fogva). Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.5.12.

▼M33

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (más néven: Bes [ördög])

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Születési idő: 1965.12.30.

Születési hely: Szimferopol, Krím félsziget

Az önszerveződő horlivkai milícia egyik korábbi vezetője. Ő vette át az irányítást az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat Doneck területen működő irodájának épülete felett, majd Horlivka városában elfoglalta a Belügyminisztérium kerületi irodáját. Kapcsolatban áll Igor Strelkovval/Girkinnel, akinek parancsnoksága alatt részt vett Vologyimir Ribak, horlivkai önkormányzati képviselő meggyilkolásában.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.5.12.

▼M30

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Születési idő: 1980.7.25.

Születési hely: Makijivka (Donecki terület)

Az önkényesen kikiáltott „Donyecki Népköztársaság” fegyveres erőinek egyik korábbi vezetője. Denys Pushylinnek, a „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetőjének szavaival élve a fegyveres erők célja, hogy megvédjék a „Donyecki Népköztársaság” lakóit, valamint a Népköztársaság területi integritását.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.5.12.

▼M36

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Neme: férfi;

Születési idő: 1970.6.2.

Születési hely: Dnyipropetrovszk

Korábban a Rada tagja volt, és e minőségében nyilvánosan a délkelet-ukrajnai régiókat magában foglaló „Novorosszijai Szövetségi Köztársaság” megalapítására buzdított. Az úgynevezett „Népköztársasági Unió Parlamentjének” („Novorosszijai Parlament”) korábbi „házelnöke”.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.5.12.

▼M25

58.

Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Születési idő: 1980.5.30.

Születési hely: Doneck, Ukrajna

A „Donyecki Népköztársaság” központi választási bizottságának korábbi vezetője. Aktívan közreműködött a „Donyecki Népköztársaság” önrendelkezéséről szóló, 2014. május 11-i népszavazás megszervezésében. Korábbi „szociális és munkaügyi miniszter”.

Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.5.12.

▼M27

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Születési idő: 1981.1.12.

A „Luganszki Népköztársaság” központi választási bizottságának korábbi vezetője. Aktívan közreműködött a „Luganszki Népköztársaság” önrendelkezéséről szóló, 2014. május 11-i népszavazás megszervezésében.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista politikákat.

2014.5.12.

▼M30

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Születési idő: 1980.3.18.

Születési hely: Mihajlovka, Vorosilovgradi terület, Ukrán SZSZK, vagy Jevpatorija, Ukrán SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

Az úgynevezett „Krími Köztársaság” korábbi ügyésze. Tevékenyen részt vett a Krím Oroszország általi annektálásában.

Jelenleg az Oroszországi Föderáció Államtanácsa (Duma) Biztonsági és Korrupcióellenes Bizottságának alelnöke.

2014.5.12.

▼M36

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Neme: férfi;

Születési idő: 1979.2.9.

Születési hely: Szevasztopol, Krím félsziget

Szevasztopol korábbi ügyésze, és e minőségében tevékenyen részt vett Szevasztopol Oroszország általi annektálásában.

Az Adige Köztársaság ügyésze.

2014.5.12.

▼M21

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Születési idő: 1972.7.25.

Születési hely: Moszkva

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság miniszterelnöke”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért (például 2014. július 8-án úgy nyilatkozott, hogy »hadseregünk különleges műveletet hajt végre az ukrán „fasiszták” ellen), a „Novorosszijai Unióról” szóló egyetértési megállapodás aláírója. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat; a „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének” vezetője.

Aktívan részt vesz a Donyec-medencébe harcolni küldött „önkéntesek” toborzásában és kiképzésében.

2014.7.12.

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Születési idő: 1972.12.18.

Születési hely: Doneck

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság védelmi minisztere”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának” szeparatista biztonsági tevékenységeiért. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.12.

▼M19

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY

(Александр Аркадьевич Калюсский)

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадiйович Калюський )

Születési idő: 1975.10.9.

Korábban a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „szociális ügyekért felelős de facto miniszterelnök-helyettese”. Felelős a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.

2014.7.12.

▼M21

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Születési idő: 1958.11.6.

Születési hely: Doneck

Korábban a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „tájékoztatási és tömegkommunikációs minisztere”. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Nemzeti Tanácsának” tagja. Felelős a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szeparatistabarát propagandatevékenységeiért.

Továbbra is aktívan támogatja a kelet-ukrajnai szeparatista tevékenységeket.

2014.7.12.

▼M27

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Születési idő: 1964.1.20.

Születési hely: Izhevszk, Oroszországi Föderáció

Korábban az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság Minisztertanácsának miniszterelnöke”, beiktatva 2014. július 8-án.

Felelős az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.

Továbbra is aktív szerepet vállal a „Luganszki Népköztársaság” szeparatista struktúráinak támogatásában.

2014.7.12.

▼M21

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нiкiтiн),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Születési idő: 1971.11.25.

Születési hely: Sargun (Üzbegisztán)

Korábban a „Luganszki Népköztársaság Minisztertanácsának” úgynevezett „miniszterelnök-helyettese” (korábban: a „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „miniszterelnöke” és a „Délkeleti Hadsereg” volt szóvivője).

Felelős a „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.

Felelős a Délkeleti Hadsereg azon nyilatkozatáért, amely szerint a régió „új” státusa miatt a „Luganszki Népköztársaságban” nem lehet megtartani az ukrán elnökválasztásokat.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.12.

▼M25

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)

Születési idő: 1980.4.7. vagy 1979.4.7.

Születési hely: Sztahanov, Luhanszki terület

2016. március 25-ig a „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „Legfelsőbb Tanácsának elnöke”. A „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „Nemzeti Tanácsának” korábbi tagja.

Felelős a „Legfelsőbb Tanács” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért; felelős azért, mert felkérte az Oroszországi Föderációt a „Luganszki Népköztársaság” függetlenségének elismerésére.

A „Novorosszijai Unióról” szóló egyetértési megállapodás aláírója.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.12.

▼M17

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Születési idő: 1954.8.13.

Születési hely: Perevalszk (Luhanszki terület)

Korábban az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság belügyminisztere”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság kormányának” szeparatista kormányzati tevékenységeiért.

2014.7.12.

▼M36

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Neme: férfi;

Születési idő: 1964.6.24. vagy 1964.6.25. vagy 1964.6.26.

Születési hely: Luhanszk (esetleg Kelmenci, Csernyivci terület)

Korábban az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „védelmi minisztere” és úgynevezett „elnöke”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.

Korábban az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságnak” a minszki megállapodások végrehajtásáért felelős különmegbízottja.

2014.7.12.

▼M30

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович Козицын)

Születési idő: 1956.6.20. vagy 1956.10.6.

Születési hely: Dzerzsinszk (Donecki terület)

A kozák haderők parancsnoka.

Felelős a szeparatisták által az ukrán kormányerők ellen Kelet-Ukrajnában vívott harcok irányításáért.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.12.

▼M17 —————

▼M25

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV (Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Születési idő: 1950.9.1.

Születési hely: Kurumocs, Kujbisevi terület

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának korábbi állandó tagja; az Oroszországi Föderáció Külügyi Hírszerző Szolgálatának korábbi igazgatója. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2017. január 4-től az orosz Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Emellett az Almaz-Antey vállalat igazgatótanácsának elnöke.

Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.25.

▼M17

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Születési idő: 1951.7.11.

Születési hely: Leningrád (Szentpétervár).

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Születési idő: 1951.11.15.

Születési hely: Perm

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja, az Oroszországi Föderáció Külügyi Hírszerző Szolgálatának igazgatója. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Születési idő: 1956.10.8.

Születési hely: Zsitikara, Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja és helyettes titkára. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

▼M27

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Születési idő: 1950.12.15.

Születési hely: Vlagyivosztok

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának korábbi állandó tagja. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

Továbbra is az Egységes Oroszország párt Legfelsőbb Tanácsának elnöke.

2014.7.25.

▼M30

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Születési idő: 1954.5.17.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (FSZB) parancsnoka (Ötödik Csoportfőnökség).

Az FSZB magas rangú tisztjeként (vezérezredes) olyan szolgálat élén áll, mely a hírszerzési műveletek és a nemzetközi tevékenységek felügyeletéért felel.

2014.7.25.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Születési idő: 1981.7.10.

Születési hely: Kujbisev (Szamara)

Az Állami Duma tagja.

A Duma tagjaként Moszkvában bejelentette az el nem ismert, úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„de facto nagykövetségének” felavatását. Hozzájárul az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekhez.

Jelenleg az orosz Állami Duma testnevelés-, sport- és ifjúságügyi bizottságának elnöke.

2014.7.25.

▼M17

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Születési idő: 1976.10.5.

Születési hely: Centaroj

A Csecsen Köztársaság elnöke. Kadyrov nyilatkozataiban többször a Krím törvénytelen annektálása és az ukrajnai fegyveres felkelés mellett foglalt állást. Többek között 2014. június 14-én kijelentette, hogy „kész mindent megtenni a Krím újjászületéséért”. Ennek kapcsán a Krím törvénytelen annektálásához nyújtott támogatásáért a Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes vezetőjétől megkapta „A Krím felszabadításáért” járó kitüntetést. Ezenfelül 2014. június 1-jén kijelentette, hogy kérésre kész 74 000 csecsen önkéntest küldeni Ukrajnába.

2014.7.25.

▼M30

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Születési idő: 1960.12.23.

Születési hely: Viszelki, Krasznodári terület

Korábban a Krasznodári terület kormányzója.

A Krím jogellenes annektálásához nyújtott támogatásáért a Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes vezetőjétől megkapta „A Krím felszabadításáért” járó kitüntetést. Ennek alkalmával a Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes vezetője elmondta, hogy Tkachyov az elsők között biztosította támogatásáról a Krím új „vezetését”.

Az Oroszországi Föderáció korábbi mezőgazdasági minisztere.

2014.7.25.

▼M21

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Születési idő: 1983.2.10. (vagy 1983.3.10.)

Születési hely: Szeverodoneck

A „Donyecki Népköztársaság” önjelölt vezetőinek egyike. Orosz beavatkozásért folyamodott Ukrajna keleti részében, többek között orosz békefenntartó erők telepítése révén. Kapcsolatban állt Igor Strelkovval/Girkinnel, aki az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekért felelős. Gubarev felelt a szakadárok fegyveres erőibe való toborzásért.

Továbbá Doneckben oroszbarát erők segítségével átvette a regionális kormányzati épület feletti irányítást, valamint önmagát „népi kormányzónak” kiáltotta ki.

Annak ellenére, hogy Ukrajna területi integritásának veszélyeztetése miatt letartóztatták, majd szabadon bocsátották, folyamatosan prominens szerepet játszott a szakadárok tevékenységeiben, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

▼M33

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Születési idő: 1983.7.5. vagy 1983.3.10.

Születési hely: Kahovka (Herszoni terület)

Korábbi úgynevezett „külügyminiszteri” minőségében felelős volt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” védelméért, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

A „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” korábbi tagja (2018 novemberéig).

2014.7.25.

▼M27

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Születési idő: 1960.2.7.

Születési hely: Doneck

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „helyettes védelmi minisztere”. Kapcsolatban áll Igor Strelkovval/Girkinnel, aki az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekért felelős. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, Berezin támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” Írószövetsége igazgatótanácsának elnöke.

2014.7.25.

▼M21

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерiй Володимирович КАУРОВ)

Születési idő: 1956.4.2.

Születési hely: Odessza

Az úgynevezett „Novorosszija Köztársaság” önjelölt „elnöke”. Felkérte Oroszországot, hogy telepítsen fegyveres csapatokat Ukrajnába. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.25.

▼M25

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (más néven: Abwehr)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)

Születési idő: 1972.6.23. (vagy 1972.7.23.)

Születési hely: Vinnicjai terület

Igor Strelkov/Girkin magas rangú asszisztense; Strelkov/Girkin az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekért felelős. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, Zdriliuk támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat.

Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.25.

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (más néven: Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир Антюфеев)

Születési idő: 1951.2.19.

Születési hely: Novoszibirszk

Volt „állambiztonsági miniszter” a Dnyeszter-melléki szakadár területen. A „Donyecki Népköztársaság” biztonságért és bűnüldözésért felelős korábbi miniszterelnök-helyettese. E minőségében felelős volt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szakadár „kormányzati” tevékenységeiért.

Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.25.

▼M17

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Születési idő: 1960.5.31.

Születési hely: Zagorszk (Szergijev Poszad)

Az elnöki hivatal első vezetőhelyetteseként az orosz médiaszolgáltatókat arra utasította, hogy az ukrajnai szakadárok és a Krím annektálása mellett foglaljanak állást, ezzel támogatva Kelet-Ukrajna destabilizálását és a Krím annektálását.

2014.7.30.

▼M33

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Születési idő: vélhetően 1981.7.23.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” korábbi szóvivője, aki nyilatkozataiban indokokkal szolgált többek között egy ukrán harci repülőgép lelövése, túszejtések, valamint az illegális fegyveres csoportok harci tevékenységei mellett, aminek következtében aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és egységét.

A „Luganszki Népköztársaság” sajtószolgálatának korábbi szóvivője.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.30.

▼M27

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Születési idő: 1954.1.13.

Születési hely: Dzerzsinszk (Donecki terület)

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” volt tagja, továbbá az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Legfelsőbb Tanácsának” korábbi elnöke. Ő volt a kezdeményezője azoknak a politikai lépéseknek és azon illegitim népszavazás megszervezésének, amelyek következtében kikiáltották az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot”, ami Ukrajna területi integritása, szuverenitása és egysége megsértésének minősül. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” kommunista pártjának vezetője.

2014.7.30.

▼M33

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Születési idő: 1967.11.27.

Születési hely: Szimferopol, Krím félsziget

Elfogadta, hogy Oroszország elnöke 2014. május 5-én (a 301. sz. kormányrendelettel) a „Krími Köztársaság” úgynevezett „belügyminiszterévé” nevezze ki. Úgynevezett „belügyminiszteri” minőségében aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és egységét.

2018 júniusában felmentették az úgynevezett „krími köztársasági belügyminiszter” tisztségéből.

2014.7.30.

▼M22

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Születési idő: 1951.12.15.

Születési hely: Leningrád (Szentpétervár)

Arkady Rotenberg prominens orosz üzletember, aki közeli személyes kapcsolatban áll Putyin elnökkel. 2014 márciusa óta több mint 7 milliárd dollár értékű állami szerződést ítéltek oda Rotenbergnek, illetve vállalatainak. 2015-ben a szerződések értékét tekintve Rotenberg az első helyen állt a kormányzati szerződések éves jegyzékében, miután 555 milliárd rubel értékben nyert el szerződéseket az orosz kormánytól. Ezek közül sokat hivatalos versenytárgyalás nélkül ítéltek oda. 2015. január 30-án Dmitrij Medvegyev miniszterelnök aláírta azt a kormányrendeletet, amelyben Rotenberg Sztrojgazmontazs nevű vállalatának ítélték az Oroszországot a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársasággal összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésére vonatkozó állami szerződést. E szerződések nyomán Rotenberg a Krím annektálásáért, illetve Ukrajna keleti részének destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott.

Rotenberg a Sztrojgazmontazs vállalat tulajdonosa. Ez a vállalat nyerte el az Oroszországot a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársasággal összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésére vonatkozó állami szerződést, megszilárdítva ezzel a Krím integrálását az Oroszországi Föderációba, ami pedig fokozottan aláássa Ukrajna területi integritását. Hasonlóképpen, 2017 januárjában a Sztrojgazmontazs 17 milliárd rubel értékű állami szerződéshez jutott a Kercsi-szorosi hídon futó vasútvonal megépítésére vonatkozóan, ami szintén fokozottan aláássa Ukrajna területi integritását.

Azon Proszvescsenyije kiadó igazgatótanácsának elnöke, amely elsődleges végrehajtója volt az „Oroszország gyermekeihez: Lakcímed – Krím” elnevezésű projektnek, amely egy annak érdekében indított PR-kampány, hogy a krími gyermekeket meggyőzzék, hogy immár Oroszországban élő orosz állampolgárrá lettek, és amely így támogatta a Krím integrálására irányuló orosz kormánypolitikát.

2014.7.30.

▼M25

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Születési idő: 1974.7.3.

Születési hely: Puscsinó, Moszkvai terület

Malofeev szoros kapcsolatban áll kelet-ukrajnai és krími szakadárokkal. A „Donyecki Népköztársaság” egykori úgynevezett „miniszterelnökének”, Borodainak az egykori munkaadója; a Krím annektálásának folyamata során találkozott Aksyonovval, az úgynevezett „Krími Köztársaság” úgynevezett „miniszterelnökével”. Az ukrán kormány nyomozást indított ellene a szakadároknak anyagi és pénzügyi eszközökkel nyújtott állítólagos támogatása miatt. Ezenfelül számos nyilvános nyilatkozatban támogatta a Krím annektálását és Ukrajna Oroszországba való integrálását. 2014 júniusában kijelentette: „Egész Ukrajnát nem lehet Oroszországba integrálni. De a keleti részét talán.”

Következésképpen Malofeev támogatja Kelet-Ukrajna destabilizálását.

2014.7.30.

▼M17

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Születési idő: 1951.7.25.

Születési hely: Leningrád (Szentpétervár).

Kovalchuk régóta kapcsolatban áll Putyin elnökkel. Az úgynevezett Ozero Dacha társalapítója; ez a társaság befolyásos személyek gyülekezete Putyin elnök körül.

Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank Rossiya elnöke és legnagyobb részvényese (2013-ban mintegy 38 %-ban annak tulajdonosa), mely bank az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselőinek személyi bankja. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.

Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National MEDIA Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.

2014.7.30.

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Születési idő: 1950.1.24.

Születési hely: Belarusz

Shamalov régóta kapcsolatban áll Putyin elnökkel. Az úgynevezett Ozero Dacha társalapítója; ez a társaság befolyásos személyek gyülekezete Putyin elnök körül.

Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank Rossiya második legnagyobb részvényese (2013-ban mintegy 10 %-ban annak tulajdonosa), mely bank az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselőinek személyi bankja. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.

Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National MEDIA Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.

2014.7.30.

▼M33 —————

▼M36

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (más néven: „Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Neme: férfi;

Születési idő: 1974.10.14.

Születési hely: Gorsky, Luhanszki terület

2014. augusztus 14-én Igor Strelkov/Girkin helyébe lépett mint a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „védelmi minisztere”. Értesülések szerint 2014. április óta vezeti szakadár fegyveresek egy különítményét Doneckben, és ígéretet tett arra, hogy stratégiai feladatként visszaszorítja az Ukrajna által elkövetett katonai agressziót. Kononov tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018 szeptemberében felmentették úgynevezett „védelmi miniszteri” tisztségéből.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság elnökének” irányítása alatt a Nyugállományú Katonák Szociális Ellátásáért felelős Igazgatóság vezetője.

2014.9.12.

▼M21

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Születési idő: 1983.1.21.

Születési hely: Debalceve

Kapcsolatban áll a „Donyec-medencei Népi Milíciával”. Kijelentette többek között, hogy harcolni fognak az ország többi részén is. Rudenko tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. A „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Nemzeti Tanácsának” tagja.

2014.9.12.

▼M21 —————

▼M36

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Neme: férfi;

Lehetséges születési idő: 1977.12.27.

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„állambiztonsági minisztere”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, akit felelősség terhelt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat. A „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének” vezetője.

2014.9.12.

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Neme: férfi;

Születési idő: 1977.3.1.

Korábban a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „belügyminisztere”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, akit felelősség terhelt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

▼M33

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич РОДКИН)

Születési idő: 1976.9.23.

Születési hely: Moszkva

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi moszkvai képviselője. Nyilatkozataiban többek között arról beszélt, hogy a milíciák készen állnak gerillaháborút folytatni, valamint kijelentette, hogy a milíciák lefoglalták az ukrán fegyveres erők egyes fegyverrendszereit. Rodkin tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének” egyik korábbi vezetője.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.9.12.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Születési idő: 1956.7.26.

Születési hely: Cioburciu (Csöbörcsök), Slobozia körzet, (ma már) Moldovai Köztársaság

Korábban a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „szociális ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, akit felelősség terhelt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Karaman tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Dmitry Rogozinnak, Oroszország korábbi miniszterelnök-helyettesének pártfogoltja. A „Donyecki Népköztársaság”„minisztertanácsának” korábbi igazgatási vezetője.

2017 márciusáig az úgynevezett „Dnyeszter-menti Moldáv Köztársaság” úgynevezett „elnökének teljhatalmú képviselője” az Oroszországi Föderációban.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.9.12.

▼M17

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Születési idő: 1954.11.19.

Születési hely: Kocsmesz, Komi Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság

A Krím úgynevezett „miniszterelnök-helyettese” és Putyin elnök teljhatalmú képviselője a Krímben. Muradov fontos szerepet játszott a Krím jogellenes annektálását követően a Krím feletti orosz intézményi ellenőrzés megszilárdításában. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

▼M21

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Születési idő: 1971.5.23.

Születési hely: Dzsankoj

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

Korábban a Krím úgynevezett „első miniszterelnök-helyettese”. Sheremet kulcsszerepet játszott az Oroszországgal való egyesülésről március 16-án a Krímben tartott népszavazás megszervezésében és lebonyolításában. A jelentések szerint a népszavazás idején Sheremet volt a Moszkva-barát krími „önvédelmi erők” parancsnoka. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2016. szeptember 18-án a Duma tagjává választották mint a jogellenesen annektált Krím félszigetről érkező képviselőt.

2014.9.12.

▼M17

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Születési idő: 1948.2.2.

Születési hely: Krasznojarszk

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának alelnöke. 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanácsban nyilvánosan kijelentette, hogy támogatja az orosz haderők Ukrajnába telepítését. Ezt követően a kapcsolódó rendelet mellett szavazott.

2014.9.12.

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Születési idő: 1946.4.25.

Születési hely: Alma-Ata, Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság

Az Állami Duma Tanácsának tagja; az LDPR párt vezetője. Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását. Aktívan szorgalmazta Ukrajna felosztását. Az LDPR párt elnökeként megállapodást írt alá az úgynevezett „Donyecki Népköztársasággal”.

2014.9.12.

▼M27

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Születési idő: 1949.8.11.

Születési hely: Klin

Az Állami Duma korábbi alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2017 októberében elnöki rendelettel kinevezték a Dagesztáni Köztársaság megbízott vezetőjévé.

2014.9.12.

▼M17

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Születési idő: 1957.8.19.

Születési hely: Sztefanidinodar, Rosztovi terület

Az Oroszországi és Külföldi Kozák Erők Uniójának elnöke („ataman”), és az Állami Duma képviselője. Támogatta a Krím annektálását, és elismerte, hogy az oroszországi kozákok a Moszkva által támogatott szakadárok oldalán tevékenyen részt vettek az ukrajnai konfliktusban. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

▼M21

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Születési idő: 1960.8.6.

Születési hely: Sztepnoj Dvorec

Korábban az Állami Duma Külügyi Bizottságának első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

Jelenleg az orosz Állami Duma FÁK-országokkal, az eurázsiai integrációval, valamint a külföldön élő honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának elnöke.

2014.9.12.

▼M27

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Születési idő: 1948.4.5.

Születési hely: Opocska

Az Állami Duma volt tagja, valamint az Állami Dumának a FÁK-országokkal fennálló kapcsolatokkal, az eurázsiai integrációval és a külföldön élő honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának egykori első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja központi bizottsága elnökségének tagja.

2014.9.12.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Születési idő: 1964.3.21.

Születési hely: Rudnij, Kosztanaji terület, Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság

Az Állami Duma volt tagja, valamint az Állami Dumának a FÁK-országokkal fennálló kapcsolatokkal, az eurázsiai integrációval és a külföldön élő honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának egykori első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista politikákat.

2014.9.12.

▼M17

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Születési idő: 1950.8.7.

Születési hely: Bogorogyick

Az Állami Duma első alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Születési idő: 1972.9.27.

Születési hely: Moszkva

Az Állami Duma alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

▼M21

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Születési idő: 1953.5.28.

Születési hely: Puskin

Az Állami Duma korábbi tagja. Az Állami Duma korábbi alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

Jelenleg a Központi Választási Bizottság tagja.

2014.9.12.

▼M18

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Születési idő: 1972.1.7.

Születési hely: Pavlovo

Az Állami Duma Külügyi Bizottságának első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

▼M30

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Születési idő: 1968.2.11.

Az orosz hadsereg vezérőrnagya. A légierő 76-ik hadosztályának korábbi parancsnoka, amely aktív volt az orosz katonai jelenlétben Ukrajna területén, elsősorban a Krím jogellenes annektálása során. 2018 óta a légierő helyettes vezérkari főnöke.

2014.9.12.

▼M17

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Születési idő: 1952.8.20.

Születési hely: Cseremhovo

Sergei Chemezov egyike a Putyin elnökkel közismerten közeli kapcsolatban álló személyeknek. A KGB tisztjeként mindketten Drezdában állomásoztak, és S.V. Chemezov tagja az „Egyesült Oroszország” Legfelsőbb Tanácsának. Az orosz elnökkel fenntartott kapcsolata révén vezető beosztásokat nyert el állami irányítás alatt álló vállalatokban. A Rostec konglomerátum, a vezető orosz, állami tulajdonban lévő, védelmi és ipari termékeket gyártó vállalat elnöke. Az orosz kormány határozata nyomán a Technopromexport, amely a Rostec egyik leányvállalata, erőműveket tervez építeni a Krímben, ezáltal támogatja annak az Oroszországi Föderációba történő integrálását.

Ezen túlmenően, a Rosoboronexport, amely a Rostec egyik leányvállalata, támogatta a védelmi iparágban tevékenykedő krími vállalatoknak az orosz védelmi iparba történő integrálását, megszilárdítva ezzel a Krímnek az Orosz Föderációhoz való jogellenes annektálását.

2014.9.12.

▼M27

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Születési idő: 1963.2.8.

Születési hely: Kisinyov

Az Állami Duma korábbi tagja. Az Állami Duma korábbi képviselője, az Állami Dumán belüli, az Oroszországi Föderáció hadiipari komplexumának a fejlesztését célzó jogalkotási rendelkezésekkel foglalkozó bizottság elnöke. Az „Egyesült Oroszország” prominens tagja, valamint üzletember, aki komoly befektetésekkel rendelkezik Ukrajnában és a Krímben.

2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

Jelenleg az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának tagja. A Külügyi Bizottság elnökhelyettese.

2014.9.12.

▼M33

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Születési idő: 1982.9.29. vagy 1982.9.23.

A „Luganszki Központi Választási Bizottság” egykori úgynevezett „elnökeként” felelős volt a 2014. november 2-i úgynevezett „választások” megszervezéséért a „Luganszki Népköztársaságban”. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak. 2015 októbere és 2017 decembere között a „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „igazságügyi minisztere” volt.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, valamint hogy megszervezte a jogellenes „választásokat”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Szeparatista hatóságokkal együttműködve továbbra is támogatja és legitimálja a szeparatista politikákat.

2014.11.29.

▼M21

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (más néven: Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Születési idő: 1981.9.15.

Születési hely: Luhanszk

A „Luganszki Népköztársaság”„Nemzeti Tanácsában” a „Luganszki Gazdasági Unió” helyettes vezetője. Indult a 2014. november 2-i úgynevezett „választásokon” a „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak. 2014 óta a „Luganszki Népköztársaságban” az úgynevezett „Szakszervezetek Szövetségének” az „elnöke” és az úgynevezett „Nemzeti Tanács” tagja.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Aktívan támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó tevékenységeket és politikákat.

2014.11.29.

▼M33

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (más néven: Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN vagy Larysa AIRAPETYAN)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Születési idő: 1970.2.21.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „egészségügyi minisztere”. Indult a 2014. november 2-i úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„elnöki” pozíciójának a betöltéséért.

Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.11.29.

▼M27

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (más néven: Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Születési idő: 1957.8.7.

Születési hely: Sztalinó (mai nevén Doneck)

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„parlamenti” képviselője, a Donyec-medencei Berkut veteránszövetség elnöke, valamint a „Szabad Donyec-medence” elnevezésű mozgalom tagja. Indult a 2014. november 2-i, úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Továbbra is a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Nemzeti Tanácsának” tagja.

2014.11.29.

▼M21

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (más néven: Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Születési idő: 1977.8.30.

Születési hely: Makijivka (Donecki terület)

A „Donyecki Népköztársaság”„Parlamentjének” korábbi úgynevezett „külügyminisztere” és úgynevezett „első alelnöke”. Indult a 2014. november 2-i, úgynevezett jogellenes „választásokon” a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.11.29.

▼M27

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Születési idő: 1969.2.23.

Születési hely: Bilozerne falu, Romodanovszkij körzet, Szovjetunió

A „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „miniszterelnök-helyettese” és korábbi „főügyésze”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Jelenleg az Oroszországi Föderáció Vizsgálóbizottsága moszkvai szervezete vezetőjének a „tanácsadója” (GSU SK).

2014.11.29.

▼M36

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Neme: férfi;

Születési idő: 1977.6.1.

Születési hely: Oroszországi Föderáció

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi „pénzügyekért felelős miniszterelnök-helyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Továbbra is aktív szerepet vállal a „Luganszki Népköztársaság” szeparatista struktúráinak támogatásában.

2014.11.29.

▼M25

127.

Oleg Evgenevich BUGROV (Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег Євгенович БУГРОВ)

Születési idő: 1969.8.29. vagy 1973.

Születési hely: Szverdlovszk, Luhanszk

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

▼M21

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Születési idő: 1976.3.11.

Születési hely: Dzsambul (Kazahsztán), mai nevén Taraz

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi „oktatási, tudományos, kulturális és vallásügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

▼M33

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (más néven: Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Születési idő: 1963.3.17.

Születési hely: Arhangelszk

A „Donyecki Népköztársaság minisztertanácsának” korábbi úgynevezett „minisztere” (kormányzati ügyekért felelős kancelláriavezetője).

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.11.29.

▼M36

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (más néven: Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Neme: férfi;

Születési idő: 1961.3.15.

Születési hely: Vogyjanszke, Dobropillja körzet, Donecki terület

Водянское, Добропольский район Донецкой области

A „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „oktatási minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Jelenleg a Donecki Igazgatási és Közszolgálati Akadémia munkatársa az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság elnökének” irányítása alatt.

2014.11.29.

▼M25

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (más néven: Yevhen Vyacheslavovych Orlov)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Születési idő: 1980.5.10. vagy 1983.10.21.

Születési hely: Sznyizsne, Donecki terület

г. Снежное, Донецкой области

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság Nemzeti Tanácsának” tagja. A „Szabad Donyec-medence” mozgalom elnöke.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

▼M36

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (más néven: Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Neme: férfi;

Születési idő: 1964.3.12.

Születési hely: Romni, Szumi terület

Ромны, Сумская область

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság Népi Tanácsának” korábbi „elnökhelyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Jelenleg az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „külügyminisztere”.

2014.11.29.

▼M18 —————

▼M19

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV, más néven Fritz, Serbian

(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Születési idő: 1991.4.30.

Születési hely: Szentpétervár

A „Ruszics” egység parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szeparatista csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M21 —————

▼M25 —————

▼M36

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРIН)

Neme: férfi;

Születési idő: 1966.6.27.

Születési hely: Doneck

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„Katonai Tanácsának” szóvivője és elnökhelyettese.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Neme: férfi;

Születési idő: 1972.5.20. vagy 1972.5.30.

Születési hely: Luhanszk

A jogellenes, úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „igazságügyi minisztere”. Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának” korábbi elnöke.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2018 júniusában felmentették az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának” elnöki tisztségéből.

Továbbra is támogatja és legitimálja a szeparatista politikákat.

2015.2.16.

▼M25 —————

▼M36

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (más néven: KUZOVLEV, más néven: TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ, más néven: КУЗОВЛЕВ, más néven: ТAMБOB).

Neme: férfi;

Születési idő: 1967.1.7.

Születési hely: Micsurinszk, Tambov terület

Мичуринск, Тамбовская область

Korábban a „Luganszki Népköztársaság” népi milíciájának úgynevezett „főparancsnoka”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Az orosz fegyveres erők 8. hadseregének korábbi parancsnoka. Oroszország Déli Katonai Körzetének vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese.

2015.2.16.

▼M30

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА

Születési idő: 1988.1.20.

Születési hely: Krasznoarmejszk

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „igazságügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M36

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)

Neme: férfi;

Születési idő: 1971.5.15.

Születési hely: Nevinnomisszk, Sztavropol körzet

Невинномысск, Ставропольский край

A „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „adó- és pénzügyminisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2018 szeptemberében felmentették úgynevezett „adó- és pénzügyminiszteri” tisztségéből. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2015.2.16.

▼M25

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV (Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Születési idő: 1967.1.5.

Születési hely: Baranikovka, Belovodszk körzet, Luhanszki terület

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „pénzügyminisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M21

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Születési idő: 1985.4.22.

Születési hely: Herszon

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „kommunikációs minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M36

145.

Olga Igorevna BESEDINA

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Neme: férfi;

Születési idő: 1976.12.10.

Születési hely: Luhanszk

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „gazdaságfejlesztési és kereskedelmi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Korábban a „luhanszki adminisztráció” vezetőjének hivatalában a külgazdasági osztály vezetője.

2015.2.16.

▼M30

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Születési idő: 1978.7.25. (vagy 1975.3.23.)

Születési hely: Krasznij Lucs, Vorosilovgrád, Luhanszki terület

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „főügyésze” (2017 októberéig). Jelenleg az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” megbízott úgynevezett „igazságügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M27

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Születési idő: 1955.5.15.

Születési hely: Omszk

A védelmi miniszter korábbi helyettese, és e minőségében részt vesz az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.

Az orosz Védelmi Minisztérium jelenlegi struktúrájának megfelelően e minőségében részt vett az orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában. Ezek a politikák fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2016. december 28-ától korábbi külügyminiszter-helyettes.

Nagyköveti pozícióban van az Oroszországi Föderáció diplomáciai testületében.

2015.2.16.

▼M21

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Születési idő: 1956.5.8.

Születési hely: Kaunas, Litvánia

A védelmi miniszter korábbi első helyettese (2015. november 17-ig), és e minőségében részt vett az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.

Az orosz Védelmi Minisztérium jelenlegi struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

Jelenleg a Roszatom alkalmazásában áll.

2015.2.16.

▼M33

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Születési idő: 1963.11.9.

Születési hely: NDK

A Nyugati Katonai Körzet korábbi parancsnoka. Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek korábbi helyettes vezérkari főnöke és a vezérkaron belül működő fő műveleti osztály korábbi igazgatója. Aktívan részt vesz az Ukrajnába telepített orosz erők hadjáratának alakításában és végrehajtásában.

A vezérkar hivatalosan közzétett tevékenységei alapján operatív ellenőrzést gyakorolt a fegyveres erők felett, és ezzel aktívan részt vett azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegetik.

2018 júliusa óta védelmiminiszter-helyettes.

2015.2.16.

▼M32 —————

▼M17

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Születési idő: 1955.3.14.

Születési hely: Zsilino, Kalinyingrádi terület

Az Állami Duma etnikai kérdésekkel foglalkozó bizottságának első elnökhelyettese.

A „Krasznaja Moszkva – Vörös Moszkva hazafias frontsegély” megalapítója, mely nyílt demonstrációkat szervezett a szakadárok támogatására, ezzel támogatva azokat a politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2015.2.16.

▼M21

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Születési idő: 1977.8.28.

Születési hely: Bekabad, Üzbég SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

A Duma etnikai ügyekkel foglalkozó bizottságának alelnöke.

2014-ben Balbeket az úgynevezett „Krími Köztársaság” minisztertanácsának alelnökévé választották, és e minőségében a jogellenesen annektált Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációba integrálásán munkálkodott. E tevékenységéért megkapta a „Krími Köztársaság védelméért” járó kitüntetést. Nyilvános közleményeiben, így az Egyesült Oroszország párt (krími szervezete) honlapján szereplő profilján, valamint az NTV honlapján 2016. július 3-án közzétett cikkben a Krím félsziget annektálása mellett szólalt fel.

2016.11.9.

▼M27

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Születési idő: 1972.10.20.

Születési hely: Szimferopol, Ukrán SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

A Duma ellenőrzéssel és szabályozással foglalkozó bizottságának tagja.

2014 márciusában Bakharevet az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának alelnökévé, 2014 augusztusában pedig első alelnökévé választották. Elismerte, hogy személyesen közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan támogatott, többek között a gazetakrimea.ru holnapon 2016. március 22-én és a c-pravda.ru honlapon 2016. augusztus 23-án megjelent interjúban. A „Krími Köztársaság”„hatóságai” a „Hűség a szolgálathoz” érdemrendet adományozták neki.

2016.11.9.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Születési idő: 1969.10.17.

Születési hely: Kular, Uszty-Janszki járás, Jakut Autonóm SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Szevasztopol városból választott tagja.

A Duma ellenőrzéssel és szabályozással foglalkozó bizottságának tagja.

Szevasztopol városi önkormányzatának tagjaként 2014. február–márciusban támogatta Alekszej Csalij, úgynevezett „népi polgármester” tevékenységét. Nyilvánosan elismerte, hogy közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan védelmébe vett, többek között személyes holnapján, valamint egy, a nation-news.ru honlapon 2016. február 21-én közzétett interjúban.

Az annektálási folyamatban játszott szerepéért „A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend második fokozatát adományozták neki.

2016.11.9.

▼M21

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Születési idő: 1981.8.3.

Születési hely: Szimferopol, Ukrán SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

A Duma pénzügyi piacokkal foglalkozó bizottságának tagja.

2014 márciusában Kozenkót az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának alelnökévé választották. Nyilvánosan elismerte, hogy közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan védelmébe vett, többek között egy, a gazetacrimea.ru honlapon 2016. március 12-én közzétett interjúban. Az annektálási folyamatban játszott szerepéért a helyi „hatóságok”„A Krími Köztársaság védelméért” járó kitüntetést adományozták neki.

2016.11.9.

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Születési idő: 1965.6.24.

Születési hely: Belogorszk, Ukrán SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

A Duma kulturális bizottságának tagja.

2012 óta a Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának tagja. 2014 márciusától támogatja a jogellenesen annektált Krím félszigetnek és Szevasztopolnak az Oroszországi Föderációba való integrálását. 2014 szeptemberében Savchenkót az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának tagjává „választották”. Nyilvános közleményekben – így a c-pravda.ru honlapon 2016. április 2-án és augusztus 20-án közzétett interjúkban – számos alkalommal védelmébe vette a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálását. 2014-ben a „Haza szolgálatáért” orosz állami érdemrend második fokozatával tüntették ki, 2015-ben pedig a „Krími Köztársaság”„hatóságai” a „Hűség a szolgálathoz” érdemrendet adományozták neki.

2016.11.9.

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Születési idő: 1971.7.4.

Születési hely: Szimferopol, Ukrán SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

A Duma FÁK-országokkal, az eurázsiai integrációval, valamint a honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának tagja.

2014 szeptemberében Shperovot az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának tagjává „választották”.

Nyilvánosan – többek között egy, a ldpr-rk.ru honlapon 2016. szeptember 3-án közzétett interjúban – elismerte a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben játszott szerepét, különösen azt, hogy részt vett a félsziget jogellenes annektálásáról tartott jogellenes népszavazás megszervezésében.

2016.11.9.

▼M23

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

Черезов, Андрей Владимирович

Az Oroszországi Föderáció energiaügyi miniszterhelyettese.

Születési idő: 1967.10.12.

Születési hely: Salair, Kemerovói terület

Felelősség terheli a Siemens Gas Turbine Technologies OOO által az OAO VO Technopromexportnak leszállított gázturbinákkal kapcsolatos azon döntés meghozataláért, hogy azokat továbbítani kell a Krím félszigetre, hogy ott helyezzék üzembe őket. Ez a döntés hozzájárul a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2017.8.4.

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

Грабчак, Евгений Петрович

Osztályvezető, az Oroszországi Föderáció Energiaügyi Minisztériuma.

Születési idő: 1981.7.18.

Születési hely: Uszt-Labinszk, Krasznodári terület

Az Oroszországi Föderáció Energiaügyi Minisztériumán belül ő felel a krími elektromosenergia-projektek kidolgozásáért. Ezek a projektek hozzájárulnak a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2017.8.4.

▼M36

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Neme: férfi;

Az OAO „VO TPE” főigazgatója annak fizetésképtelenné válásáig, az OOO „VO TPE” főigazgatója.

Születési idő: 1970.2.17.

Az OAO „VO TPE” vezérigazgatójaként ő vezette a Siemens Gas Turbine Technologies OOO-val a tamani (Krasznodár, Oroszországi Föderáció) erőműbe szánt gázturbinák beszerzéséről és leszállításáról folytatott tárgyalásokat. Később, az OOO „VO TPE” vezérigazgatójaként felelős volt a gázturbinák Krím félszigetre való továbbításáért, valamint a balaklavai és a tavricseszkajai hőerőművek építési projektjének végrehajtásáért, ahol a turbinákat üzembe helyezték. Ez hozzájárul a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2017.8.4.

▼M26

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Születési idő: 1977.2.21.

Születési hely: Omszk, Szovjetunió

„Szevasztopol kormányzója”.

Dmitry Vladimirovich Ovsyannikovot a jogellenesen annektált Szevasztopolban az Oroszországi Föderáció által 2017. szeptember 10-én rendezett választáson választották meg „Szevasztopol kormányzójává”.

Putyin elnök 2016. július 28-án kinevezte Szevasztopol megbízott kormányzójává. E minőségében azon munkálkodik, hogy tovább folytatódjon a jogellenesen annektált Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációba való integrálása és ebben a minőségében felelős az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó és fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.

2017-ben a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálását támogató nyilvános nyilatkozatokat tett, a félsziget annektálásáról tartott jogellenes népszavazás évfordulóján pedig megemlékezett azon úgynevezett „önvédelmi egységek” veteránjairól, amelyek segítették orosz erők Krím félszigeten való telepítését a félszigetnek az Oroszországi Föderáció általi jogellenesen annektálásának előkészítése során., valamint azt szorgalmazta, hogy Szevasztopol az Oroszországi Föderáció déli fővárosa legyen.

2017.11.21.

▼M28

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Születési idő: 1971.5.20.

Születési hely: Krím félsziget

►C8  Cím:  ◄

A krími választási bizottság elnökhelyettese. E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.5.14.

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Születési idő: 1979.8.22.

Születési hely: Szimferopol, Krím félsziget

►C8  Cím:  ◄

A krími választási bizottság titkára. E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.5.14.

▼M36

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV/

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Neme: férfi;

Születési idő: 1970.7.17.

A szevasztopoli választási bizottság korábbi elnökhelyettese. E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A moszkvai régió szövetségi főfelügyelője.

2018.5.14.

▼M28

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Születési idő: 1968.6.7.

A szevasztopoli választási bizottság elnökhelyettese. E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.5.14.

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасiя Миколаївна КАПРАНОВА)

Születési idő: 1964 (feltehetően: április 21.)

A szevasztopoli választási bizottság titkára. E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.5.14.

▼M36

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Neme: férfi;

Születési idő: 1982.3.30.

Születési hely: Sahti, Rosztovi terület, Szovjetunió

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának” korábbi „elnöke”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban”2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

A Belpolitikai Igazgatóság vezetője az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság elnökének” adminisztrációjában.

2018.12.10.

▼M31

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO/Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валерiївна Кравченко)

Születési idő: 1983.2.22.

Születési hely: Szverdlovszk (Jekatyerinburg), Szovjetunió

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának”„elnöke”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságban”2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott olyan tevékenységeket és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2018.12.10.

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК)

Születési idő: 1970.3.15.

Születési hely: Vorosilovgrád – Luhanszk, Vorosilovgrádi terület, Ukrán SZSZK

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„megválasztott vezetője”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2018.12.10.

170.

Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir Anatolievich BIDEVKA

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА)

Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA

(Володимир Анатолiйович БIДЬОВКА)

Születési idő: 1981.3.7.

Születési hely: Makijivka – Donecki terület

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának”„elnöke”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2018.12.10.

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО )

Születési idő: 1987.12.8.

Születési hely: Luhanszk

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának”„elnöke”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2018.12.10.

172.

Aleksey Alekseevich NAYDENKO

(Алексей Алексеевич Найденко )

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO

(Олексiй Олексiйович Найденко)

Születési idő: 1980.6.2.

Születési hely: Doneck

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának”„elnökhelyettese”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban”2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2018.12.10.

▼M36

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

Neme: férfi;

Születési idő: 1985.4.7.

Születési hely: Krími Autonóm Köztársaság

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának” korábbi „titkára”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban”2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának” megbízott elnöke.

2018.12.10.

▼M31

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

Максим Олександрович СВIДЧЕНКО

Születési idő: 1978.4.6.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának”„elnökhelyettese”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságban”2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2018.12.10.

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO/Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)

Születési idő: 1986.5.31.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának”„titkára”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságban”2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.

2018.12.10.

▼M34

176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Nem: férfi;

Születési idő: 1963.1.27.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatán belül a „Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért” felelős Határigazgatóság vezetője, ellentengernagy. E minőségében felelősség terhelte az Oroszországi Föderáció parti őrségének flottája által 2018. november 25-én Ukrajnával szemben elkövetett cselekményekért, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.

E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.

2019.3.15.

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Nem: férfi;

Születési idő: 1971.6.10.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatán belül a „Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért” felelős Határigazgatóság helyettes vezetője és Parti Őrségi Osztályának vezetője. E minőségében az Oroszországi Föderáció 2018. november 25-i, Ukrajnával szembeni cselekményei során részt vett az ukrán hajók és legénységük ellen irányuló műveletekben, e cselekmények megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.

E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.

2019.3.15.

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV/

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

Oleksii Mykhailovych SALIAIEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексiй Михайлович САЛЯЄВ)

Nem: férfi;

Születési idő: 1978.8.22.

Parancsnok az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata Határőrszolgálatának „Don” nevű (353-as oldalsó jelzésű) járőrcsónakján. Parancsnoka volt annak a hajónak, amely tevékenyen részt vett az Oroszországi Föderáció által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekményekben, és ő hajtotta végre a szándékos ütközést az ukrán haditengerészet „Jany Kapu” nevű vontatóhajóval. E cselekmények megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.

E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.

2019.3.15.

179.

Andrei SHIPITSIN / SHYPITSIN

(Андрей ШИПИЦИН/ ШИПIЦИН)

Nem: férfi;

Születési idő: 1969.12.25.

Parancsnok az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata Határőrszolgálatának „Izumrud” nevű járőrcsónakján. Parancsnoka volt annak a hajónak, amely tevékenyen részt vett az Oroszországi Föderáció által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekményekben, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.

E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.

2019.3.15.

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN / Oleksii Volodymyrovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН / Олексiй Володимирович ШАТОХIН)

Nem: férfi;

Születési idő: 1971.1.26.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatán belül a Kercsi Ellenőrzőpont „Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért” felelős szolgálatának vezetője. Részt vett az Oroszországi Föderáció erői által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekmények koordinálásában, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.

E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.

2019.3.15.

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Nem: férfi;

Születési idő: 1976.6.15.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatához tartozó, a „Krími Köztársaság és Szevasztopol városa” területén található ellenőrzőpont szolgálatának vezetője. Tevékenyen részt vett azokban a műveletekben, amelyekben az Oroszországi Föderáció erői 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetették a cselekményeket, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.

E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.

2019.3.15.

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; Сергiй Олексiйович ЩЕРБАКОВ)

Nem: férfi

Születési idő: 1986.11.2.

Az Oroszországi Föderáció fekete-tengeri flottája „Szuzdalec” nevű rombolójának parancsnoka. Parancsnoka volt annak a hajónak, amely részt vett az Oroszországi Föderáció által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekményekben, valamint tevékenyen közreműködött a „Jany Kapu” nevű vontatóhajó blokádjában és a „Nikopol” nevű ágyúnaszád lefoglalásában. E cselekmények megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.

E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.

2019.3.15.

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Nem: férfi

Születési idő: 1961.8.22.

Születési hely: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Oroszországi Föderáció

Az Orosz Fegyveres Erők déli katonai körzetének vezetője, vezérezredes, aki felelős a térségbeli katonai erőkért és az illegálisan annektált Krímért és Szevasztopol városáértért. E minőségében felelős volt a Fekete-tengeri Flotta és egyéb katonai erők által 2018. november 25-én Ukrajnával szemben elkövetett azon cselekményekért, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.

E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.

2019.3.15.

▼M4

Szervezetek

▼B 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

▼M25

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” („Chernomorneftegaz”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata)

(korábbi elnevezése: „PJSC Chernomorneftegaz”)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, 295000

Telefonszám:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

A „krími parlament”2014. március 17-én határozatot fogadott el a Chernomorneftegaz vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátításáról. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vállalatot. 2014. november 29-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Черноморнефтегаз”) („Chernomorneftegaz”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: The Ministry of Fuel and Energy of the Republic of Crimea (Министерство топлива и энергетики Республики Крым) (a Krími Köztársaság Üzemanyag- és Energiaügyi Minisztériuma).

2014.5.12.

▼M25 —————

▼M30

3.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”,

„Луганская народная республика”

„Luganskaya narodnaya respublika”

Hivatalos információk:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságot”2014. április 27-én kiáltották ki.

2014. május 11-én törvénytelen népszavazást szervezett. A függetlenséget 2014. május 12-én kiáltották ki.

Az úgynevezett „Donyecki” és „Luganszki Népköztársaság”2014. május 22-én létrehozta az úgynevezett „Novorosszija Szövetségi Államot”.

Ezzel megsértették Ukrajna alkotmányos törvényét és következésképpen a nemzetközi jogot is, aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

Ezenfelül részt vesz a „Délkelet Hadserege” szakadár erőinek és más szakadár csoportoknak a toborzásában, ezzel aláásva Ukrajna stabilitását és biztonságát.

2014.7.25.

▼M33

4.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”

„Донецкая народная республика”

„Donétskaya naródnaya respúblika”

Hivatalos információk:

https://dnr-online.ru/

http://smdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

https://denis-pushilin.ru/

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot”2014. április 7-én kiáltották ki.

2014. május 11-én törvénytelen népszavazást szervezett. A függetlenséget 2014. május 12-én kiáltották ki.

2014. május 24-én az úgynevezett „Donyecki” és „Luganszki Népköztársaság” megállapodást írt alá az úgynevezett „Novorosszija Szövetségi Állam” létrehozásáról.

Ezzel megsértették az ukrán alkotmányjogot és következésképpen a nemzetközi jogot is, aláásva ezáltal Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A „Donyecki Népköztársaság” ezenfelül részt vesz szakadár csoportok toborzásában, ezzel aláásva Ukrajna stabilitását és biztonságát.

2014.7.25.

5.

Az úgynevezett „Novorosszija Szövetségi Állam”

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Hivatalos sajtóközlemények:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

2014. május 24-én az úgynevezett „Donyecki” és „Luganszki Népköztársaság” megállapodást írt alá az el nem ismert, úgynevezett „Novorosszija Szövetségi Állam” létrehozásáról.

Ezzel megsértették az ukrán alkotmányjogot és következésképpen a nemzetközi jogot is, veszélyeztetve ezáltal Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

▼M36

6.

International Union of Public Associations „Great Don Army” („Nagy Don Hadsereg” Nemzetközi Egyesületi Szövetség)

Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское”

Hivatalos információk:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/)

http://xn----7sbabalgku2ad1b5b2e.xn--p1ai/)

Telefonszám:

+7-8-908-178-65-57

Közösségi média: Cossack National Guard http://vk.com/kazak_nac_guard)

Cím: 346465 Russia Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Második cím: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don

2017-ben törölték a jegyzékből.

A „Nagy Don Hadsereg” („Great Don Army”) létrehozta a „Kozák Nemzeti Őrséget”, mely Ukrajna keleti részében az ukrán kormányerők ellen harcol, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

Kapcsolatban áll Nikolay KOZITSYN-nel, a kozák erők parancsnokával, aki Ukrajna keleti részében az ukrán kormányerők ellen harcoló szakadárokat irányítja.

2014.7.25.

▼M30

7.

„Sobol”,

„Соболь”

Hivatalos információk:

http://soboli.net

Közösségi média:

http://vk.com/sobolipress

Telefonszám:

(0652) 60-23-93

E-mail: SoboliPress@gmail.com

Cím: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 („Central” autóbusz-megálló).

Radikális félkatonai szervezet, nyíltan kiáll amellett, hogy erővel kell véget vetni a Krím ukrán irányításának, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

Szakadárokat képzett ki az ukrán kormányerők ellen az Ukrajna keleti részében folytatott harcra, ezzel veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

2014.7.25.

8.

Az úgynevezett „Lugansk Guard”

„Луганская гвардия”

Közösségi média és egyéb információk:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Luganszki önvédelmi milícia, mely szakadárokat képzett ki az ukrán kormányerők ellen Ukrajna keleti részében folytatott harcra, ezzel veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

Kapcsolatban áll German PROPOKIV aktív vezetővel, aki részt vett az ukrán Biztonsági Szolgálat luganszki regionális irodája épületének elfoglalásában, majd videofelvételen üzent Putyin elnöknek és Oroszországnak a bevett épületből.

2014.7.25.

▼M36

9.

Az úgynevezett

„Army of the Southeast”

„Армии Юго-Востока”

Közösségi média:

https://vk.com/sigma_orel)

Ukrajna keleti részében az egyik legjelentősebbnek tartott illegális szakadár fegyveres csoport.

Felelős a Biztonsági Szolgálat luganszki régióbeli épületének elfoglalásáért.

Kapcsolatban áll a csoport egyik vezetőjeként korábban számon tartott Valeriy BOLOTOV-val.

Kapcsolatban áll Vasyl NIKITIN-nel, aki az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság kormányának” szakadár „kormányzati” tevékenységeiért felelős.

2014.7.25.

10.

Az úgynevezett

„Donbass People's Militia”

(„Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”) („Donyec-medencei Népi Milícia”)

Közösségi média:

http://vk.com/polkdonbassa)

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60.

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

vknovoros@yandex.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Telefonos önkéntesek Oroszországban:

+ 7 499 709-89-06

vagy e-mail novoross24@mail.ru

Cím: Doneck, Prospect Zasyadko 13.

Illegális szeparatista fegyveres csoport, mely Ukrajna keleti részében az ukrán kormányerők ellen harcol, ezzel veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát. A fegyveres csoport 2014. áprilisának elején többek között elfoglalt számos kormányzati épületet Ukrajna keleti részén, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Kapcsolatban áll Pavel Gubarevvel, aki felelős a donecki regionális kormányzati épület oroszbarát erők segítségével való elfoglalásáért, és önmagát a „nép kormányzójának” kiáltotta ki.

2014.7.25.

▼M30

11.

„Vosztok” zászlóalj

„Батальон Восток”

Közösségi média:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Ukrajna keleti részében az egyik legjelentősebbnek tartott illegális szakadár fegyveres csoport. Ukrajna keleti részében az ukrán kormányerők ellen harcol, ezzel veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

Aktívan részt vett a Doneck repülőtér elfoglalására irányuló katonai műveletekben.

A „Donyecki Népköztársaság” fegyveres erői úgynevezett „1. hadtestének” része.

2014.7.25.

▼M25 —————

▼M36

13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” („Szevasztopoli Tengeri Kikötő”, Szevasztopol város szövetségi állami vállalata)

ГУП ГС „Севастопольский морской порт”

(korábbi elnevezése: State enterprise „Sevastopol commercial seaport”

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Sevastopolski morskoy torgovy port”)

Nakhimov Square 5, 299011., Sevastopol

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Kód: 1149204004707

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. A „Krími Parlament”2014. március 17-én elfogadta az 1757-6/14. sz. határozatot az ukrán Infrastruktúra-, illetve a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozó egyes vállalatok államosításáról, amely kimondja a „Sevastopol commercial seaport” (Szevasztopoli Kereskedelmi Tengeri Kikötő) állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vállalatot. A kereskedelmi forgalmat tekintve ez a legnagyobb kereskedelmi tengeri kikötő a Krímben. 2014. június 6-án State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol „Sevastopol seaport” (Государственное унитарное предприятие города Севастополя „Севастопольский морской порт”) („Szevasztopoli Tengeri Kikötő”, Szevasztopol város szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: Szevasztopol kormánya (Правительство Севастополя).

2014.7.25.

▼M25 —————

▼M36

15.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Universal-Avia” („Universal-Avia”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata),

„Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Универсал-Авиа«”

(korábbi elnevezése: State enterprise Universal-Avia

Государственное предприятие „Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye„Universal-Avia”)

Aeroflotskaya Street 5, 295021 Simferopol

ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь,

Tel.: 24-80-89, 8 (978) 719-55-30

unavia_omts@mail.ru

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krím Parlamentjének elnöki testülete”2014. március 24-én elfogadta az 1794-6/14 sz. határozatot az állami tulajdonban lévő „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” („О Государственном предприятии Универсал-Авиа”) vállalatról, amely kimondja a „Universal-Avia” állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vállalatot. 2015. január 15-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea„Universal-Avia” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа”) („Universal-Avia”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: A Ministry of Transportation of the „Republic of Crimea” (Министерство транспорта Республики Крым) (A Krími Köztársaság Közlekedési Minisztériuma).

2014.7.25.

16.

Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának „Nizsnyaja Oreanda Szanatórium” szövetségi költségvetési vállalata)

(korábbi ismert neve: Resort „Nizhnyaya Oreanda”

„Санаторий »Нижняя Ореанда«” [Nizsnyaja Oreanda Üdülő])

Resort „Nizhnyaya Oreanda”, 298658, Jalta, Oreanda

(298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда”)

marketing@oreanda-resort.ru

+7 (3654) 31-25-48

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krím Parlamentjének elnöki testülete”2014. március 21-én elfogadta az 1767-6/14 sz. határozatot „A Szanatóriumok és Üdülők Szövetsége létrehozásának kérdéseiről”, amely kimondja a „Nizhnyaya Oreanda”üdülő tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vállalatot. 2014. október 9-én Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ »НИЖНЯЯ ОРЕАНДА«” УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának „Nizsnyaja Oreanda Szanatórium” szövetségi költségvetési vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: Administration of the President of the Russian Federation (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációja).

2014.7.25.

▼M30

17.

„Azov distillery plant”, a Krími Köztársaság vállalata

„Крымское республиканское предприятие Азовский ликёро-водочннй завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str.,

296178 Azovskoye, Jankoysky körzet

(Джанкойский район, 296178

пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

kód: 01271681

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014. április 9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agroipari komplexumnak a „Krími Köztársaság” területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja az állami tulajdonban lévő „Azovsky likerovodochny zavod” vállalkozás tulajdonában lévő eszközök tulajdonjogának a „Krími Köztársaság” nevében történő átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vállalatot.

Csődeljárás alatt áll.

2014.7.25.

▼M36

18.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Production-Agrarian Union »Massandra«” (a Krími Köztársaság „»Massandra« Mezőgazdasági Termelőszövetkezet” szövetségi állami vállalata),

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Производственно-аграрное объединение »Массандра«”

Gosudarstvennoye unitarnoe predpriyatiye Respubliki Krym Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

(korábbi ismert neve: Federal State Budgetary Enterprise „Production-Agrarian Union »Massandra«” of the Administration of the President of the Russian Federation [az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának „»Massandra« Mezőgazdasági Termelőszövetkezet” szövetségi költségvetési vállalata]

„Производственно-аграрное объединение Массандра Управления делами Президента Российской Федерации”

State concern „National Association of producers »Massandra«” [„»Massandra« Nemzeti Termelőszövetkezet” állami konszern]

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра”,

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra)

298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9.

298650, Крым, г. Ялта,

пгт. Массандра,

ул. Винодела Егорова, д. 9

Honlap: http://massandra.su)

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014. április 9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, a „Krími Köztársaság” Államtanácsa által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja a „National Association of producers »Massandra«” állami konszern tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vállalatot. 2014. augusztus 1-jén Federal State Budgetary Enterprise „Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye »Massandra«” the Administration of the President of the Russian Federation (Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно-аграрное объединение »Массандра«”Управления делами Президента Российской Федерации) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának „»Massandra« Mezőgazdasági Termelőszövetkezet” szövetségi költségvetési vállalata) néven került újra bejegyzésre.

Alapító: Administration of the President of the Russian Federation (Управление делами Президента Российской Федерации) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációja).

2019. április 1-jén State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea”„Production-Agrarian Union »Massandra«” (a „Krími Köztársaság”„»Massandra« Mezőgazdasági Termelőszövetkezet” szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre.

2014.7.25.

▼M25

19.

Federal state budget institution enterprise for science and research „All-Russian national scientific research institute for wine growing and wine making” Magarach „Russian Academy of Sciences” („Magaracs” Összoroszországi Szőlészeti és Borászati Tudományos Kutatóintézet, Orosz Tudományos Akadémia, szövetségi állami finanszírozású tudományos és kutatási vállalat)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия »Магарач« РАН”

(Korábbi elnevezése: State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „National Institute of Wine »Magarach«” (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata),

korábbi elnevezése: (korábbi elnevezése: „State enterprise Magarach of the national institute of wine”

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач”,

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”)

298600, Kirov Street 31 Yalta, Crimea

298600, Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31.

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014. április 9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsa által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja a „Gosudarstvenoye predpriyatiye” Agrofirma Magarach „nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«” állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vállalatot. 2015. január 15-én State Unitary Institution of the Republic of Crimea „National Institute of Wine »Magarach«” (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (Государственное бюджетное учреждение Республики Крым „национальный научно-исследовательский институт винограда и вина »Магарач«”) (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: A Ministry of Agriculture of the „Republic of Crimea” (Министерство сельского хозяйства Республики Крым) (A Krími Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma).

2017. február 7-én a State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „National Institute of Wine »Magarach«” (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) átalakult „Federal Budgetary scientific facility” All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking „Magarach”, Russian Academy of Sciences-é („Magaracs” Összoroszországi Szőlészeti és Borászati Tudományos Kutatóintézet, Orosz Tudományos Akadémia, állami finanszírozású tudományos létesítmény).

2014.7.25.

▼M27

20.

Joint-stock company Sparkling wine plant „Novy Svet” („Novij Szvet” Pezsgőgyár részvénytársaság)

Aкционерное общество „Завод шампанских вин »Новый Свет«”

Korábbi elnevezése: State unitary enterprise of the „Republic of Crimea” Sparkling wine plant „Novy Svet” („Novij Szvet” Pezsgőgyár, a „Krími Köztársaság” szövetségi állami vállalata)

Государственное унитарное предприятие Республики Крым Завод шампанских вин „Новый Свет”

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin »Novy Svet«”, valamint State enterprise sparkling wine plant „Novy Svet” („Novij Szvet” Pezsgőgyár, állami vállalat)

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet”)

298032, Krím, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1

298032, Крым, Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. A „Krími Parlament elnöki testülete”2014. április 9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsa által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja a „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vállalatot. 2015. január 4-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „sparkling wine plant »Novy Svet«” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин »Новый Свет«”) (Novij Szvet Pezsgőgyár, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: A Ministry of Agriculture of the „Republic of Crimea” (Министерство сельского хозяйства Республики Крым) (A Krími Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma).

Átszervezését követően 2017. augusztus 29-én Joint-stock company Sparkling wine plant „Novy Svet” (Aкционерное общество „Завод шампанских вин »Новый Свет«”) néven került újra bejegyzésre. Alapító: the Ministry of Fuel and Energy of the Republic of Crimea (Министерство топлива и энергетики Республики Крым) (a „Krími Köztársaság” Üzemanyag- és Energiaügyi Minisztériuma).

2014.7.25.

▼M30

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны »Алмаз – Антей«”

(más néven: CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; más néven: ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; más néven: ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз – Антей”;)

41 ul. Vereiskaya street, Moscow 121471, Oroszországi Föderáció;

Honlap: almaz-antey.ru;

E-mail: antey@almaz-antey.ru

Az Almaz-Antei orosz állami tulajdonban álló vállalat, amely légi járművek ellen bevethető fegyvereket, többek között föld–levegő rakétákat gyárt és szállít az orosz hadseregnek. Az orosz hatóságok nehézfegyvereket szállítottak a kelet-ukrajnai szakadároknak, hozzájárulva Ukrajna destabilizálásához. E fegyvereket a szakadárok többek között repülőgépek lelövésére használják. Ezért állami tulajdonban lévő vállalatként az Almaz-Antei hozzájárul Ukrajna destabilizálásához.

2014.7.30.

▼M27

22.

DOBROLET (más néven: DOBROLYOT)

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

A légitársaság kódja: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moszkva

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1.

Honlap: www.dobrolet.com

A Dobrolet az egyik orosz állami tulajdonban lévő légitársaság leányvállalata volt. A Krím jogtalan annektálása óta a Dobrolet kizárólag Moszkva és Szimferopol között működtetett járatokat. Ezáltal megkönnyítette a jogtalanul annektált Krími Autonóm Köztársaság integrációját az Oroszországi Föderációba, aláásva Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

2014.7.30.

▼M25

23.

Russian National Commercial Bank (Orosz Nemzeti Kereskedelmi Bank)

Российский Национальный Коммерческий Банк

295000, Simferopol, Naberezhnaja str named after 60th anniversary of USSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Honlap: http://www.rncb.ru

A Krím jogellenes annektálását követően az Orosz Nemzeti Kereskedelmi Bank (RNCB) teljes egészében az úgynevezett „Krími Köztársaság” tulajdonává vált. 2016 januárjában a Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) néven is ismert szövetségi állami vagyonügynökség tulajdonába került.

Domináns piaci szereplő lett, holott az annektálást megelőzően nem volt jelen a Krímben. Az RNCB a Krímben működő bankok fiókjait felvásárolta vagy átvette, és ezzel anyagi és pénzügyi eszközökkel támogatta az orosz kormánynak a Krím Oroszországi Föderációba való integrálására irányuló intézkedéseit, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását.

2014.7.30.

▼M36

24.

Donyecki Köztársaság

(állami szervezet)

Донецкая республика

Hivatalos információk:

http://oddr.info/)

orgotdel@oddr.info

Cím: Doneck, Universitetskaya 19

г. Донецк, ул. Университетская, дом 19

Állami „szervezet”, amely jelölteket indított az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban”2014. november 2-án és 2018. november 11-én tartott, úgynevezett „választásokon”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához. Alapítója: Andriy PURGIN; korábbi elnöke: Alexander ZAKHARCHENKO. 2018-ban Denis PUSHYLIN-t jelölték az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„elnökének”.

2014.11.29.

▼M33

25.

Békét a Luganszki Régiónak (Mir Luganschine)

Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

Állami „szervezet”, amely jelölteket indított az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságban”2014. november 2-án és 2018. november 11-én tartott úgynevezett „választásokon”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

26.

Szabad Donbasz (más néven: „Free Donbas”, „Svobodny Donbass”)

Свободньιй Донбасс

http://www.odsd.ru/

Állami „szervezet”, amely jelölteket indított az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban”2014. november 2-án és 2018. november 11-én tartott úgynevezett „választásokon”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

▼M36

27.

Népi Unió (Narodny Soyuz)

Народный союз

2018-ban törölték a jegyzékből.

Állami „szervezet”, amely jelölteket indított az ún. „Luganszki Népköztársaságban”2014. november 2-án tartott, ún. „választásokon”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

▼M33

28.

Luganszki Gazdasági Unió (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Hivatalos információk:

https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/

https://vk.com/public97306393

„Társadalmi szervezet”, amely jelölteket indított az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságban”2014. november 2-án és 2018. november 11-én tartott jogellenes – úgynevezett – „választásokon”. Oleg AKIMOV-ot jelölte 2014-ben az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság elnökének”, 2018-ban pedig a „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsa” tagjának. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

▼M36

29.

Kozák nemzeti őrség (Cossack National Guard),

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/)

https://vk.com/kazak_nac_guard)

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Nikolay KOZITSYN.

Értesülések szerint a „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „2. hadtestének” része.

2015.2.16.

30.

„Sparta” zászlóalj

Батальон „Спарта”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

A „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „1. hadtestének” része. A 08806. számú katonai egységként és „Gvardejszkij” zászlóaljként is említik. 2017. novemberében az egység Arsen Pavlov (más néven: Motorola) meggyilkolt szakadár katonai parancsnok tiszteletére kapta a nevét.

2015.2.16.

▼M25

31.

„Somali” zászlóalj

Батальон „Сомали”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

A „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „1. hadtestének” része.

2015.2.16.

▼M19

32.

„Zarya” zászlóalj

Батальон „Заря”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Értesülések szerint a „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „2. hadtestének” része.

2015.2.16.

▼M30

33.

„Prizrak” dandár

Бригада „Призрак”

mail@prizrak.info

Тel.: 8985 130 9920

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

A „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „2. hadtestének” része.

14. motoroslövész-zászlóaljként is szokták nevezni.

2015.2.16.

▼M36

34.

„Oplot” zászlóalj

Батальон „Оплот”

Közösségi média:

http://vk.com/oplot_info)

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Az ötödik önálló motoroslövész-dandárnak is szokták nevezni, amely 2018. októbere óta Alexander Zakharchenko nevét viseli. Értesülések szerint a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „1. hadtestének” része.

2015.2.16.

35.

„Kalmius” zászlóalj

Батальон „Кальмиус”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Önálló tüzérségi dandárnak is szokták nevezni, és a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „1. hadtestének” része.

2015.2.16.

▼M21

36.

„Halál” zászlóalj

Батальон „Смерть”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

A „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „2. hadtestének” része.

2015.2.16.

▼M36

37.

Igor STRELKOV „Novorossiya” (Új Oroszország) mozgalma

Движение „Новороссия” Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/)

info@clubnb.ru

A „Novorossiya” (Új Oroszország) mozgalom 2014. novemberében jött létre Oroszországban, vezetője Igor Strelkov/Girkin orosz tisztviselő (az Oroszországi Föderáció hadseregének vezérkarán belül működő központi hírszerzési igazgatóság [GRU] állományának tagja).

A mozgalom kifejezett céljai közé tartozik „Új-Oroszország” teljeskörű és eredményes támogatása, beleértve a Kelet-Ukrajnában harcoló milíciáknak nyújtott segítséget is. Ezáltal a mozgalom olyan politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A mozgalom olyan személlyel hozható kapcsolatba, akit Ukrajna területi integritásának aláásása miatt jegyzékbe vettek.

2015.2.16.

38.

OAO „VO Technopromexport” (OAO „VO TPE”)

Más néven: Open Joint Stock Company „Foreign Economic Association”„Technopromexport” („Technopromexport”„Külföldi Gazdasági Társaság” Nyilvánosan Működő Részvénytársaság)

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Cím: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

A bejegyzés időpontja: 1992.7.27.

Cégjegyzékszám: 1067746244026

Adószám: 7705713236

Csődeljárás alatt áll.

A Siemens Gas Turbine Technologies OOO szerződő feleként az OAO „VO TPE” vásárolta meg a gázturbinákat, azt állítva, hogy azokat a tamani (Krasznodár, Oroszországi Föderáció) erőműbe szánják. A Siemens Gas Turbine Technologies OOO-nak a szerződés értelmében az OAO „VO TPE”-nek kellett leszállítania a gázturbinákat, az OAO „VO TPE” pedig továbbította azokat a Krím félszigeti üzembe helyezésük céljából. Ez hozzájárul a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2017.8.4.

39.

OOO „VO Technopromexport” (OOO „VO TPE”)

Más néven: Limited Liability Company „Foreign Economic Association”„Technopromexport” („Technopromexport”„Külföldi Gazdasági Társaság” Korlátolt Felelősségű Vállalat)

Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт”

Cím: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

A bejegyzés időpontja: 2014.5.8.

Cégjegyzékszám: 1147746527279

Adószám: 7704863782e

A Siemens Gas Turbine Technologies OOO által eredetileg az OAO „VO TPE”-nek eladott gázturbinák tulajdonosa. Az OAO „VO TPE” továbbította a gázturbinákat Krím félszigeti üzembe helyezésük céljából. Ez hozzájárul a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

Felelős a balaklavai és a tavricseszkajai hőerőművek építési projektjének végrehajtásáért, ahol a turbinákat üzembe helyezték.

2017.8.4.

▼M23

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

Más néven: ЗАО „Интеравтоматика”, CJSC „Interavtomatika”

Cím: 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 14,

Bejegyzés dátuma: 1994.1.31.

Cégjegyzékszám: 1037739044111

Adószám: 7725056162

Erőművek vezérlő és kommunikációs rendszereivel foglalkozó cég. Olyan projektekkel kapcsolatos szerződéseket kötött, amelyek célja erőművek építése és gázturbinák üzembe helyezése Szevasztopolban és Szimferopolban. Ez hozzájárul a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2017.8.4.

▼M36

41.

„State Unitary Enterprise of the Crimean Republic »Crimean Sea Ports«”

(„Государственное yнитарное предприятие Республики Крым »Крымские орские порты«”), beleértve az alábbi alszervezeteket is:

— Feodosia Commercial Port (Fedósziai Kereskedelmi Kikötő),

— Kerch Ferry (Kercsi Kompvállalat),

— Kerch Commercial Port (Kercsi Kereskedelmi Kikötő).

28 Kirova Street

Kerch 298312

Crimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

info@crimeaport.ru

A „Krími Parlament”2014. március 17-én elfogadta az 1757-6/14. sz. határozatot az ukrán Infrastrukturális, illetve a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozó egyes vállalatok államosításáról, 2014. március 26-án pedig az 1865-6/14. sz. határozatot az állami tulajdonban lévő „Crimean Sea Ports” („О Государственном предприятии Крымские морские порты”) (Krími Tengeri Kikötők) vállalatról, amely kimondja a „State Unitary Enterprise of the Crimean Republic »Crimean Sea Ports«” vállalatba beolvadt számos állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátítását. A krími „hatóságok” így tulajdonképpen elkobozták ezeket a vállalatokat, a „Crimean Sea Ports” pedig a tulajdonjog jogellenes átadásának haszonélvezőjévé vált.

2017.9.16.

▼M29

42.

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Cím:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198 Oroszország

Honlap: http://gpsm.ru

E-mail: office@gpsm.ru

Az AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” a híd megtervezésével részt vett az Oroszországot a jogellenesen annektált Krím félszigettel összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésében. Ezáltal támogatja a jogellenesen annektált Krím-félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még inkább aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

▼M36

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Cím:

6 Barklaaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087 Oroszország

mostro@mostro.ru

A PJSC Mostotrest a híd karbantartására vonatkozó állami szerződés révén tevékenyen részt vett az Oroszországot a jogellenesen annektált Krím félszigettel összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésében. Tulajdonosa továbbá egy olyan személy (Arkady Rotenberg), aki az Ukrajna szuverenitását aláásó tevékenysége miatt már jegyzékbevételre került (92. számú személy e mellékletben). A vállalkozás tehát támogatja a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

▼M29

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив”

Cím:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Krím

Honlap: http://zalivkerch.com

A JSC Zaliv Shipyard tevékenyen részt vett az Oroszországot a jogellenesen annektált Krím félszigettel összekötő Kercsi-szorosi hídhoz vezető új vasútvonal megépítésében. A vállalkozás tehát támogatja a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

▼M36

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Cím:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow,

119415 Oroszország

Honlap: www.ooosgm.com)

info@ooosgm.ru

A Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) a híd megépítésére vonatkozó állami szerződés révén tevékenyen részt vett az Oroszországot a jogellenesen annektált Krím félszigettel összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésében.

Tulajdonosa továbbá egy olyan személy (Arkady Rotenberg), aki az Ukrajna szuverenitását aláásó tevékenysége miatt már jegyzékbevételre került (92. számú személy e mellékletben). A vállalkozás tehát támogatja a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

▼M29

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Cím:

Barklya street 6, building 7,

Moscow,

121087 Oroszország

Cégjegyzékszám: 1157746088170

Adószám: 7730018980

Honlap: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-mail: kerch-most@yandex.ru

A Stroygazmontazh Most OOO a Kercsi-szoroson átívelő híd megépítésére vonatkozó projektet irányító fő szerződő félnek, a Stroygazmontazh-nak a leányvállalata. Tulajdonosa továbbá egy olyan személy (Arkady Rotenberg), aki az Ukrajna szuverenitását aláásó tevékenysége miatt már jegyzékbevételre került (92. számú személy e mellékletben). A vállalkozás tehát támogatja a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД”

Cím:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Oroszország

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267 Oroszország

Cégjegyzékszám: 1037804006811 (Oroszország)

Adószám: 7802059185

Honlap: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

A CJSC VAD a krími Tavrida autópálya, a Kercsi-szorosi hídon átmenő közút és az ahhoz vezető bekötőutak megépítésének fővállalkozója. A Tavrida szövetségi autópálya a tervek szerint lehetővé teszi majd a Krím közúton történő megközelítését a Kercsi-szorosi híd elsődleges becsatlakozásaként szolgáló, újonnan épült utak rendszere révén. A CJSC VAD tehát támogatja a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

▼B
II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

▼M35

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/101

CSEH KÖZTÁRSASÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu