2014R0269 — HU — 16.09.2015 — 008.002


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 269/2014/EU RENDELETE

(2014. március 17.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről

(HL L 078, 2014.3.17., 6. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A TANÁCS 284/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 21.)

  L 86

27

21.3.2014

 M2

A TANÁCS 433/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 28.)

  L 126

48

29.4.2014

►M3

A TANÁCS 476/2014/EU RENDELETE (2014. május 12.)

  L 137

1

12.5.2014

►M4

A TANÁCS 477/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. május 12.)

  L 137

3

12.5.2014

►M5

A TANÁCS 577/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. május 28.)

  L 160

7

29.5.2014

 M6

A TANÁCS 753/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 11.)

  L 205

7

12.7.2014

 M7

A TANÁCS 783/2014/EU RENDELETE (2014. július 18.)

  L 214

2

19.7.2014

►M8

A TANÁCS 810/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 25.)

  L 221

1

25.7.2014

►M9

A TANÁCS 811/2014/EU RENDELETE (2014. július 25.)

  L 221

11

25.7.2014

►M10

A TANÁCS 826/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 30.)

  L 226

16

30.7.2014

►M11

A TANÁCS 959/2014/EU RENDELETE (2014. szeptember 8.)

  L 271

1

12.9.2014

 M12

A TANÁCS 961/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. szeptember 8.)

  L 271

8

12.9.2014

 M13

A TANÁCS 1225/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. november 17.)

  L 331

1

18.11.2014

►M14

A TANÁCS 1270/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. november 28.)

  L 344

5

29.11.2014

►M15

A TANÁCS (EU) 2015/240 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. február 9.)

  L 40

7

16.2.2015

►M16

A TANÁCS (EU) 2015/427 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 13.)

  L 70

1

14.3.2015

►M17

A TANÁCS (EU) 2015/1514 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. szeptember 14.)

  L 239

30

15.9.2015


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 121, 24.4.2014, o 60 (269/2014/EU)

►C2

Helyesbítés, HL L 294, 10.10.2014, o 64 (269/2014/EU)

►C3

Helyesbítés, HL L 066, 11.3.2015, o 20 (269/2014/EU)

 C4

Helyesbítés, HL L 066, 11.3.2015, o 21 (269/2014/EU)

 C5

Helyesbítés, HL L 199, 29.7.2015, o 46 (269/2014/EU)

►C6

Helyesbítés, HL L 280, 24.10.2015, o 38  (1514/2015)
▼B

A TANÁCS 269/2014/EU RENDELETE

(2014. március 17.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekrőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 7-i 2014/145/KKBP határozatra ( 1 ),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel

(1)

2014. március 6-án az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői határozottan elítélték, hogy az Oroszországi Föderáció indokolatlanul megsértette Ukrajna szuverenitását és területi integritását, és felszólították az Oroszországi Föderációt, hogy a vonatkozó megállapodásokkal összhangban haladéktalanul irányítsa vissza fegyveres erőit azok állandó állomáshelyére. Felszólították az Oroszországi Föderációt, hogy haladéktalanul biztosítson szabad bejutást a területre a nemzetközi megfigyelőknek. Az állam-, illetve kormányfők úgy ítélték meg, hogy a Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának azon döntése, amely a terület jövőbeli jogállásáról szóló népszavazás tartására irányul, ellentétes az ukrán alkotmánnyal, és ennek megfelelően jogellenes.

(2)

Az állam-, illetve kormányfők intézkedések, többek között a Tanács által a 2014. március 3-i ülésén előirányzott intézkedések meghozataláról is határoztak, különösen az Oroszországi Föderációval a vízumkérdésekről folytatott kétoldalú, valamint a jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe lépő átfogó új megállapodásról szóló megbeszélések felfüggesztéséről.

(3)

Az állam-, illetve kormányfők hangsúlyozták, hogy a válság megoldását az Ukrajna kormánya és az Oroszországi Föderáció közötti tárgyalások – többek között adott esetben többoldalú mechanizmusok – révén kellene megtalálni, és hogy amennyiben záros határidőn belül nem sikerül eredményeket elérni, az Unió további intézkedésekről fog határozni, mint például utazási tilalmakról, vagyoni eszközök befagyasztásáról vagy az EU–Oroszország csúcstalálkozó lemondásáról.

(4)

2014. március 17-én a Tanács elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot, amely rendelkezik az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedésekért – köztük az ország bármely területének jövőbeli jogállásával kapcsolatos, az ukrán alkotmánnyal ellentétes intézkedésekért – felelős egyes személyek és a velük összefüggésbe hozható természetes személyek, jogi személyek vagy szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztásáról és a rájuk vonatkozó utazási korlátozásokról. Az említett természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket az említett határozat melléklete tartalmazza.

(5)

Egyes ilyen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ezért a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(6)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

▼C2

(7)

Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört az Ukrajnában fennálló súlyos politikai helyzet fényében, valamint a 2014/145/KKBP határozat mellékletének módosítására és felülvizsgálatára irányuló eljárással való összhang biztosítása érdekében a Tanácsnak kell gyakorolnia.

▼B

(8)

Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására irányuló eljárásnak magában kell foglalnia a megjelölt természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek tájékoztatását a jegyzékbe vételüknek indokairól, lehetőséget adva ezzel számukra észrevételek tételére. Észrevétel, vagy új érdemi bizonyíték benyújtása esetén a Tanácsnak az észrevételek fényében felül kell vizsgálnia a határozatát, és megfelelően tájékoztatnia kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(9)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, akik vagy amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során meg kell felelni a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 2 ) és a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 3 ).

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

„igény” :

bármely, 2014. március 17-t megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő igény teljesítése iránti követelés;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

iii. szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti igény;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b)

„szerződés vagy ügylet” : bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ennek alkalmazásában a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát – különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát –, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c)

„illetékes hatóságok” : a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d)

„gazdasági erőforrások” : bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzéséhez;

e)

„gazdasági erőforrások befagyasztása” : annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve – de nem kizárólag – azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f)

„pénzeszközök befagyasztása” : a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g)

„pénzeszközök” :

bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag az alábbiakat:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;

v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h)

„az Unió területe” : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

▼M3

2. cikk

(1)  Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez vagy a velük összefüggésbe hozható természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, az ezek birtokában lévő vagy ellenőrzése alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2)  Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, illetve a velük összefüggésbe hozható természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

▼B

3. cikk

▼M9

(1)  Az I. melléklet tartalmazza:

(a) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért felelős, azokat aktívan támogató vagy végrehajtó természetes személyeket, és a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

(b) azon jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket;

(c) a Krímben vagy Szevasztopolban található olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek tulajdonjoga az ukrán joggal ellentétesen került átruházásra, vagy olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek az ilyen átruházások haszonélvezői voltak; vagy

(d) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím és Szevasztopol annektálásáért vagy Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére aktív anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általuk előnyökhöz jutnak; vagy

▼M11

(e) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek ügyleteket folytatnak az ukrajnai Donbasz (Donyec-medence) területén működő szakadár csoportokkal.

▼B

(2)  Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(3)  Az I. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

(1)  A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

(2)  Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

5. cikk

(1)  A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések kielégítésére történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2)  Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

6. cikk

(1)  A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2)  Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

7. cikk

(1)  A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2)  A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamat vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozam;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) uniós tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

8. cikk

(1)  A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információkat, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamok útján továbbítják a Bizottságnak; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

(2)  A Bizottságnak minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére kell bocsátania.

(3)  Minden, az e cikkel összhangban adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

9. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

10. cikk

(1)  A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet vagy szerv, illetve az utóbbi vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztására vagy visszatartására gondatlanság miatt került sor.

(2)  A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

11. cikk

(1)  Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) az I. mellékletben foglalt jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)  Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3)  Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

12. cikk

(1)  A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 4., az 5. és a 6. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2)  A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

13. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítja a II. mellékletet.

14. cikk

(1)  Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2)  A Tanács közli a határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett személy vagy szervezet észrevételeket nyújtson be.

(3)  Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet, vagy szervet.

(4)  Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen és legalább tizenkét havonta felül kell vizsgálni.

15. cikk

(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

16. cikk

(1)  A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról – ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is –, valamint bármely későbbi változásról.

(3)  Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

17. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

▼C3

Személyek

▼B 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

▼M17

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

►C6  Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB) ◄ ,

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Születési idő: 1972.11.26.

Születési hely: Belci (Bălți), jelenleg Moldovai Köztársaság

A krími Verkhovna Rada 2014. február 27-én oroszbarát fegyveresek jelenlétében a „Krím miniszterelnökének” választotta Aksyonovot. „Megválasztását” Oleksandr Turchynov 2014. március 1-jén alkotmányellenesnek mondta ki. Aksyonov a 2014. március 16-ra kitűzött „népszavazást” aktív lobbitevékenységgel támogatta. 2014. október 9-től az úgynevezett „Krími Köztársaság”„vezetője”.

Az Orosz Államtanács elnökségének tagja.

2014.3.17.

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

Születési idő: 1956.11.19.

Születési hely: Vlagyimirovka (más néven Vladimirovca), Slobozia régió, Moldovai SZSZK (jelenleg Moldovai Köztársaság) vagy

Bogomol, Moldovai SZSZK

A Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának elnökeként Konstantinov aktívan hozzájárult a Verkhovna Rada által az Ukrajna területi integritását sértő „népszavazásról” hozott döntéshez, valamint arra buzdította a szavazókat, hogy a Krím függetlenségére szavazzanak.

2014.3.17.

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

(Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Születési idő: 1976.8.15.

Születési hely: Ulan-Ude, Burját ASZSZK

(Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság)

A Krími Minisztertanács korábbi alelnökeként Temirgaliev aktívan hozzájárult a Verkhovna Rada által az Ukrajna területi integritását sértő „népszavazásról” hozott döntéshez. Aktívan lobbizott azért, hogy a Krím az Oroszországi Föderáció részévé váljon.

2014.3.17.

4.

Denis Valentinovich Berezovskiy

(Денис Валентинович Березовский)

Születési idő: 1974.7.15.

Születési hely: Harkiv, Ukrán SZSZK

Berezovskiyt 2014. március 1-jén az ukrán haditengerészet parancsnokává nevezték ki, de ezt követően eredeti, az ukrán haditengerészetnek tett esküjét megszegve letette a krími fegyveres erők hűségesküjét.

Mindezek után az Oroszországi Föderáció fekete-tengeri flottájának parancsnokhelyettesévé nevezték ki.

2014.3.17.

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

(Алексей Михайлович Чалый)

Születési idő: 1961.6.13.

Születési hely: Moszkva vagy Szevasztopol

Chaliyt 2014. február 23-án közfelkiáltással „Szevasztopol polgármesterévé” választották, ő pedig elfogadta a „szavazás” eredményét. Aktív kampányt folytatott annak érdekében, hogy Szevasztopol egy 2014. március 16-ra tervezett népszavazással az Oroszországi Föderáció különálló entitásává váljon. Aláírta a Krími Köztársaság Oroszországhoz csatolásáról szóló szerződést. Szevasztopol város jogalkotó gyűlésének elnöke.

2014.3.17.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

Születési idő: 1965.3.29.

Zimát 2014. március 3-án Aksyonov „miniszterelnök” a krími titkosszolgálat új vezetőjévé nevezte ki, ő pedig elfogadta a kinevezést. Fontos információkat, többek között adatbázist adott át az orosz hírszerzésnek (SBU). Ezek között a Majdan europárti aktivistáira és krími emberijog-védőkre vonatkozó információk is szerepeltek. Jelentős szerepet játszott annak megakadályozásában, hogy az ukrán hatóságok ellenőrzést gyakorolhassanak a Krím területén. Az ukrán titkosszolgálat korábbi krími tisztviselői 2014. március 11-én bejelentették a Krím független titkosszolgálatának megalakulását.

2014.3.17.

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадиевич Жеребцов)

Születési idő: 1969.11.19.

Születési hely: Izmajil, Odesszai terület, Ukrán SZSZK vagy Odessza

A krími Verkhovna Rada elnökének tanácsadója, az Ukrajna területi integritását sértő 2014. március 16-i„népszavazás” egyik fő szervezője. Az úgynevezett „Krími Köztársaság” civil kamarájának tagja.

2014.3.17.

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

(Сергей Павлович Цеков)

Születési idő: 1953.9.29. vagy 1953.9.23.

Születési hely: Szimferopol

A Verkhovna Rada alelnöke; Sergey Aksyonovval együtt Tsekov kezdeményezte a Krími Autonóm Köztársaság kormányának jogellenes leváltását. Miután leváltással fenyegette meg, a kormány eltávolításának folyamatába bevonta Vladimir Konstantinovot is. Nyilvánosan elismerte, hogy a krími parlamenti képviselők felkérésére érkeztek orosz katonák a krími Verkhovna Rada elfoglalására. Ő volt az egyik első krími vezető, aki nyilvánosan a Krím Oroszországhoz csatolását kérte.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának az úgynevezett „Krími Köztársaság” által delegált tagja.

2014.3.17.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

(Виктор Алексеевич Озеров)

Születési idő: 1958.1.5.

Születési hely: Abakán, Hakászia

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Biztonsági és Védelmi Bizottságának elnöke.

Ozerov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanács Biztonsági és Védelmi Bizottságának nevében nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

(Владимир Михайлович Джабаров)

Születési idő: 1952.9.29.

A Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának első alelnöke.

Dzhabarov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának nevében nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

(Андрей Александрович Клишас)

Születési idő: 1972.11.9.

Születési hely: Szverdlovszk

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Alkotmányjogi Bizottságának elnöke.

Klishas 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába. Nyilvános megszólalásaiban Klishas azzal igyekezett indokolni az ukrajnai orosz katonai intervenciót, hogy „az Ukrán elnök támogatja a krími hatóságoknak az Orosz Föderáció elnökéhez intézett azon felhívását, hogy nyújtson mindenre kiterjedő támogatást a krími polgárok védelmében”.

2014.3.17.

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

(Николай Иванович Рыжков)

Születési idő: 1929.9.28.

Születési hely: Dilevka, Donecki terület, Ukrán SZSZK

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Szövetségi Ügyekért, Regionális Politikáért és az Északi Területekért felelős Bizottságának tagja.

Ryzhkov 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

(Евгений Викторович Бушмин)

Születési idő: 1958.10.4.

Születési hely: Lopatino, Szergacsijszki terület, OSZSZSZK

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának alelnöke.

Bushmin 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

(Александр Борисович Тотоонов)

Születési idő: 1957.4.3.

Születési hely: Ordzhonikidze, Észak-Oszétia

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Kulturális, Tudományos és Információs Bizottságának tagja.

Totoonov 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Születési idő: 1952.7.21.

Születési hely: Zsitnikovszkoje, Kurgán terület

A Szövetségi Tanács Parlamenti Ügyekért felelős Bizottságának korábbi első alelnöke.

Panteleev 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

(Сергей Михайлович Миронов)

Születési idő: 1953.2.14.

Születési hely: Puskin, Leningrádi terület

A Duma (Államtanács) tagja; a Dumán belüli Tisztességes Oroszország frakció vezetője.

Ő indítványozta azt a törvényt, amely lehetővé teszi az Oroszországi Föderáció számára, hogy az orosz polgárok védelmére hivatkozva államalakulatának részévé tegye külföldi országok területeit a szóban forgó ország vagy nemzetközi szerződés felhatalmazása nélkül.

2014.3.17.

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

(Сергей Владимирович Железняк)

Születési idő: 1970.7.30.

Születési hely: Szentpétervár (korábban Leningrád)

Az Oroszországi Föderáció Államtanácsának (Duma) alelnöke.

Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását. Személyesen vezette az orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését támogató demonstrációt.

2014.3.17.

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

(Леонид Эдуардович Слуцкий)

Születési idő: 1968.1.4.

Születési hely: Moszkva

Az Államtanács (Duma) Független Államok Közösségével (FÁK) foglalkozó Bizottságának elnöke (az LDPR tagja).

Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását.

2014.3.17.

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

(Александр Викторович Витко)

Születési idő: 1961.9.13.

Születési hely: Vicebszk (Belorusz SZSZK)

A Fekete-tengeri Flotta parancsnoka, altengernagy.

A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.

2014.3.17.

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Születési idő: 1958.7.2.

Születési hely: Sziva, Permi terület, Szovjetunió

Parancsnok, Oroszország Nyugati Katonai Körzete, ennek egyes egységeit is a Krímbe telepítették. Az Ukrajna szuverenitását aláásó krími orosz katonai jelenlétet biztosító egységek egy részének irányításáért felel, valamint segítséget nyújtott a krími hatóságoknak ahhoz, hogy megakadályozzák a „népszavazás” és az Oroszországhoz való csatlakozás elleni demonstrációkat.

2014.3.17.

21.

Galkin, Viktorovich Aleksandr

(Александр Викторович Галкин)

Születési idő: 1958.3.22.

Születési hely: Ordzhonikidze, Észak-Oszétiai ASZSZK

Oroszország Déli Katonai Körzete, amelynek erői a Krímben állomásoznak; a Fekete-tengeri Flotta Galkin parancsnoksága alá tartozik, a Krímbe tartó csapatok jelentős része a Déli Katonai Körzeten is keresztülhaladt.

Oroszország Déli Katonai Körzetének parancsnoka. A Déli Katonai Körzet egyes egységeit is a Krímbe telepítették. Az Ukrajna szuverenitását aláásó krími orosz katonai jelenlétet biztosító egységek egy részének irányításáért felel, valamint segítséget nyújtott a krími hatóságoknak ahhoz, hogy megakadályozzák a „népszavazás” és az Oroszországhoz való csatlakozás elleni demonstrációkat. Emellett a Fekete-tengeri Flotta a Déli Körzet ellenőrzése alatt áll.

2014.3.17.

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Születési idő: 1963.12.21.

Születési hely: Moszkva

Az Oroszországi Föderáció miniszterelnök-helyettese. Nyilvánosan Krím Oroszországhoz csatolására buzdított.

2014.3.21.

23.

Glazyev, Yurievich Sergey

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Születési idő: 1961.1.1.

Születési hely: Zaporizzsja (Ukrán SZSZK)

Az Oroszországi Föderáció elnökének tanácsadója. Nyilvánosan Krím Oroszországhoz csatolására buzdított.

2014.3.21.

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova (born Tyutina)

(Валентина Ивановна Матвиенко (born Тютина))

Születési idő: 1949.4.7.

Születési hely: Sepetyivka, Hmelnicki (Kamenec-Podolszki) terület (Ukrán SZSZK)

A Szövetségi Tanács elnöke. A Szövetségi Tanácsban 2014. március 1-jén nyilvánosan az orosz erők Ukrajnába telepítése mellett foglalt állást.

2014.3.21.

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

(Сергей Евгеньевич Нарышкин)

Születési idő: 1954.10.27.

Születési hely: Szentpétervár (korábban Leningrád)

Az Állami Duma elnöke. Nyilvánosan az orosz erők Ukrajnába telepítése mellett foglalt állást. Nyilvánosan kiállt az Oroszország–Krím újraegyesítési szerződés és az ahhoz kapcsolódó szövetségi alkotmányos törvény mellett.

2014.3.21.

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Születési idő: 1954.4.26.

Születési hely: Moszkva

Elnöki dekrétummal 2013. december 9-től a „Rosszija Szegodnya” orosz szövetségi állami hírügynökség elnöke.

Az orosz erők Ukrajnába telepítését támogató kormánypropaganda központi alakja.

2014.3.21.

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

(Александр Михайлович Носатов)

Születési idő: 1963.3.27.

Születési hely: Szevasztopol (Ukrán SZSZK)

A Fekete-tengeri Flotta parancsnokhelyettese, ellentengernagy.

A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.

2014.3.21.

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

(Валерий Владимирович Куликов)

Születési idő: 1956.9.1.

Születési hely: Zaporizzsja (Ukrán SZSZK)

A Fekete-tengeri Flotta parancsnokhelyettese, ellentengernagy.

A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.

2014.3.21.

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

(Владислав Юрьевич Сурков)

Születési idő: 1964.9.21.

Születési hely: Szolncevo, Lipecki terület

Az Oroszországi Föderáció elnökének szárnysegédje. Ő volt az egyik szervezője a Krímben a helyi krími közösségek annak érdekében való mozgósításának, hogy a krími ukrán hatóságok aláásását szolgáló megmozdulásokat szervezzenek.

2014.3.21.

30.

Mikhail Grigorievich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Születési idő: 1955.10.10.

Születési hely: Szimferopol, Krím

A krími választási bizottság elnöke. A krími „népszavazás” lebonyolításáért felelős. Feladata az orosz rendszerben a „népszavazás” eredményeinek aláírása.

2014.3.21.

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Születési idő: 1946.8.21.

Születési hely: Smakovka, Primorszki terület

A szevasztopoli választási bizottság elnöke. A krími „népszavazás” lebonyolításáért felelős. Feladata az orosz rendszerben a „népszavazás” eredményeinek aláírása.

2014.3.21.

32.

Igor Nikolaevich (Mykolayovich) Turchenyuk altábornagy

(Игорь Николаевич Турченюк)

Születési idő: 1959.12.5.

Születési hely: Os, Kirgiz SZSZK

A krími területre vezényelt orosz csapatok tényleges parancsnoka (e csapatokról Oroszország továbbra is hivatalosan mint „helyi önvédelmi milíciákról” beszél). A Déli Katonai Körzet parancsnokhelyettese.

2014.3.21.

33.

Elena Borisovna Mizulina (született Dmitriyeva)

(Елена Борисовна Мизулина (született Дмитриева)

Születési idő: 1954.12.9.

Születési hely: Buj, Kosztromai terület

Az Állami Duma alelnöke. Olyan közelmúltbeli orosz jogalkotási javaslatok kezdeményezője és társszerzője, melyek célja az volt, hogy más országok régiói számára is lehetővé tegyék Oroszországhoz való csatlakozásukat saját központi hatóságaik hozzájárulása nélkül.

2014.3.21.

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

(Дмитрий Николаевич Козак)

Születési idő: 1958.11.7.

Születési hely: Bandurovo, Kirovográdi terület, Ukrán SZSZK

Miniszterelnök-helyettes Felügyelte az annektált Krími Autonóm Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálását.

2014.4.29.

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

(Олег Евгеньевич Белавенцев)

Születési idő: 1949.9.15.

Születési hely: Moszkva

Az Oroszországi Föderáció elnökének teljhatalmú képviselője az úgynevezett Krími Szövetségi Körzetben, az Oroszországi Biztonsági Tanács nem állandó tagja. Felelős az orosz államfő alkotmányos előjogainak az annektált Krími Autonóm Köztársaság területén való érvényesítéséért.

2014.4.29.

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

(Олег Генрихович Савельев)

Születési idő: 1965.10.27.

Születési hely: Leningrád

Krími ügyekért felelős miniszter. Felelős az annektált Krími Autonóm Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálásáért.

2014.4.29.

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

(Сергей Иванович Меняйло)

Születési idő: 1960.8.22.

Születési hely: Alagir, Észak-Oszét

ASZSZK, Szovjetúnió

Szevasztopol annektált ukrán város kormányzója.

2014.4.29.

38.

Olga Fedorovna Kovitidi

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Születési idő: 1962.5.7.

Születési hely: Szimferopol, Ukrán SZSZK

Az Oroszországi Szövetségi Tanácsnak az annektált Krími Autonóm Köztársaságot képviselő tagja.

2014.4.29.

▼M16 —————

▼M17

40.

Sergei Ivanovich Neverov

(Сергей Иванович Неверов)

Születési idő: 1961.12.21.

Születési hely: Tastagol, Szovjetúnió

A Duma elnökhelyettese, az Egyesült Oroszország párt tagja. Kezdeményezője az annektált Krími Autonóm Köztársaság Oroszországba való integrálásáról szóló jogszabály benyújtásának.

2014.4.29.

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Születési idő: 1957.3.28.

Születési hely: Podolszk, Moszkvai terület

A Hírszerzési Főigazgatóság (GRU) vezetője, az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek vezérkarifőnök-helyettese, altábornagy. Felelős a GRU tisztviselőinek kelet-ukrajnai tevékenységéért.

2014.4.29.

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

(Валерий Васильевич Герасимов)

Születési idő: 1955.9.8.

Születési hely: Kazán

Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek vezérkari főnöke, az Oroszországi Föderáció védelmi miniszterének első helyettese, hadseregtábornok. Felelős az orosz erőknek az Ukrajnával közös határon való, nagy számban történő telepítéséért, valamint a helyzet enyhülésének megakadályozásáért.

2014.4.29.

43.

German Prokopiv

 

A „Luganszki Őrség” tevékeny vezetője. Részt vett a Biztonsági Szolgálat luhanszki regionális hivatala épületének elfoglalásában. Szoros kapcsolatban áll a „Délkeleti Hadsereggel”.

2014.4.29.

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Születési idő: 1970.2.13.

Születési hely: Luhanszk

A Biztonsági Szolgálat luhanszki regionális hivatalának épületét elfoglaló, „Délkeleti Hadsereg” nevű szeparatista csoport egyik vezetője. Nyugalmazott tiszt. Az épület elfoglalása előtt ő és társai olyan fegyverek birtokában voltak, amelyeket feltehetően illegálisan szereztek Oroszországból, illetve helyi bűnözői csoportoktól.

2014.4.29.

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Születési idő: 1972.1.26.

Születési hely: Doneck

A „Donyecki Népköztársaság” vezetője, szeparatista tevékenységek aktív résztvevője és szervezője, a donecki „orosz turisták” akcióinak koordinátora. A „Donyec-medencei polgári kezdeményezés az Eurázsiai Unióért” társalapítója. A „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának” úgynevezett „elnöke”.

2014.4.29.

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Születési idő: 1981.5.9. vagy 1982.5.9.

Születési hely: Makijivka (Donecki terület)

A „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetője. Részt vett a regionális kormányzat épületeinek elfoglalásában és megszállásában. A szeparatisták tevékeny szószólója. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Népi Tanácsának” úgynevezett elnökhelyettese.

2014.4.29.

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

Születési idő: 1983.5.1.

Születési hely: Harciszk (Donecki terület)

A radikális ideológiát valló „Donyec-medencei Népi Milícia” egyik vezetője. Több állami épület elfoglalásában is tevékenyen részt vett a Donecki területen.

2014.4.29.

48.

Igor Vsevolodovich Girkin

(Игорь Всеволодович Гиркин) más néven: Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

Születési idő: 1970.12.17.

Születési hely: Moszkva

Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Hírszerzési Főigazgatóságának (GRU) tagjaként azonosították. Részt vett a szlovjanszki incidensekben. Szergej Akszjonov önjelölt krími miniszterelnök biztonsági tanácsadója. A „Novorosszija” népi mozgalom elnöke.

2014.4.29.

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

(Вячеслав Викторович Володин)

Születési idő: 1964.2.4.

Születési hely: Alekszjevka, Szaratovi terület

Oroszország elnöki hivatalának első személyzeti vezetőhelyettese. Ő felügyeli a Krímnek mint annektált ukrán régiónak az Oroszországi Föderációba való politikai integrációját.

2014.5.12.

50.

Vladimir Anatolievich Shamanov

(Владимир Анатольевич Шаманов)

Születési idő: 1957.2.15.

Születési hely: Barnaul

Az orosz légierő parancsnoka, vezérezredes. Magas beosztásánál fogva felelős az orosz légierőnek a Krímbe történő telepítéséért.

2014.5.12.

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

(Владимир Николаевич Плигин)

Születési idő: 1960.5.19.

Születési hely: Ignatovo

Vologodszki terület, Szovjetúnió

A Duma Alkotmányjogi Bizottságának elnöke. Felelős a Krím és Szevasztopol Oroszországi Föderáció általi annektálását célzó jogszabályok kidolgozásáért.

2014.5.12.

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Születési idő:: 1971.1.30., vagy 1966.3.16.

Születési hely: Szkvorcovo, Szimferopoli terület, Krím félsziget

A Szövetségi Migrációs Hivatal krími irodájának vezetője. Felelős azért, hogy a krími lakosok számára rendszeresen és gyorsított eljárásban orosz útlevelet állítottak ki.

2014.5.12.

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

(Олег Григорьевич Козюра)

Születési idő: 1962.12.19.

Születési hely: Zaporizzsja

A Szövetségi Migrációs Hivatal krími irodájának vezetője. Felelős azért, hogy a szevasztopoli lakosok számára rendszeresen és gyorsított eljárásban orosz útlevelet állítottak ki.

2014.5.12.

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Születési idő: 1965.5.2.

Születési hely: Szlavjanszk (Donecki terület)

Szlavjanszk korábbi önjelölt polgármestere. Arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy küldjön orosz csapatokat a város védelmére, később pedig fegyverekért folyamodott hozzá. Emberei emberrablásokban vesznek részt (foglyul ejtették Irma Kratot és Simon Osztrovszkijt, a Vice News újságíróját, akiket később szabadon engedtek, emellett az EBESZ bécsi dokumentuma alapján működő katonai megfigyelőket tartottak fogva). Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.5.12.

55.

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер) más néven: Bes (ördög)

Születési idő: 1965.12.30.

Születési hely: Szimferopol, Krím félsziget

Az önszerveződő horlivkai milícia egyik vezetője. Ő vette át az irányítást az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat Doneck területen működő irodájának épülete felett, majd Horlivka városában elfoglalta a Belügyminisztérium kerületi irodáját. Kapcsolatban áll Ihor Strielkovval, akinek parancsnoksága alatt az SBU szerint részt vett Vologyimir Ribak, horlivkai önkormányzati képviselő meggyilkolásában.

2014.5.12.

▼M16

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич Какидзянов),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич Хакимзянов)

2014.5.8-án 33 éves volt.

Lehetséges születési ideje és helye: 1980.7.25., Makijivka (Donecki terület)

Az önkényesen kikiáltott „Donyecki Népköztársaság” fegyveres erőinek egyik vezetője. Denisz Pusilinnek, a „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetőjének szavaival élve a fegyveres erők célja, hogy megvédjék a „Donyecki Népköztársaság” lakóit, valamint a Népköztársaság területi integritását.

2014.5.12.

▼M17

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Születési idő: 1970.6.2.

Születési hely: Dnyipropetrovszk

Korábban a Rada tagja volt, és e minőségében nyilvánosan a délkelet-ukrajnai régiókat magában foglaló „Novorosszijai Szövetségi Köztársaság” megalapítására buzdított. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.5.12.

58.

Roman Viktorovich Lyagin

(Роман Викторович Лягин)

Születési idő: 1980.5.30.

Születési hely: Doneck, Ukrajna

A „Donyecki Népköztársaság” központi választási bizottságának elnöke. Aktívan közreműködött a „Donyecki Népköztársaság” önrendelkezéséről szóló, 2014. május 11-i népszavazás megszervezésében. Korábbi „szociális és munkaügyi miniszter”.

2014.5.12.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малнхин)

Születési idő: 1981.1.12.

A „Luganszki Népköztársaság” központi választási bizottságának elnöke. Aktívan közreműködött a „Luganszki Népköztársaság” önrendelkezéséről szóló, 2014. május 11-i népszavazás megszervezésében.

2014.5.12.

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

(Наталья Владимировна Поклонская)

Születési idő: 1980.3.18.

Születési hely: Mihajlovka, Vorosilovgradi terület, Ukrán SZSZK, vagy Jevpatorija, Ukrán SZSZK

A Krím ügyésze. Tevékenyen részt vesz a Krím Oroszország általi annektálásában.

2014.5.12.

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Születési hely: Szevasztopol, Krím félsziget

Szevasztopol ügyésze. Tevékenyen részt vesz Szevasztopol Oroszország általi annektálásában.

2014.5.12.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Születési idő: 1972.7.25.

Születési hely: Moszkva

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság miniszterelnöke”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” szeparatista „kormányának” tevékenységeiért, (például 2014. július 8-án úgy nyilatkozott, hogy „hadseregünk különleges műveletet végez az ukrán” fasiszták „ellen”), a „Novorosszijai Unióról” szóló egyetértési megállapodás aláírója. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.12.

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Születési idő: 1972.12.18.

Születési hely: Doneck

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság védelmi minisztere”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának” szeparatista biztonsági tevékenységeiért. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.12.

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Születési idő: 1975.10.9.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság szociális ügyekért felelős de facto miniszterelnök-helyettese”. Felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” szeparatista „kormányának” tevékenységeiért.

2014.7.12.

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович Хряков)

Születési idő: 1958.11.6.

Születési hely: Doneck

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság tájékoztatási és tömegkommunikációs minisztere”. Felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának” szeparatistabarát propagandatevékenységeiért.

2014.7.12.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Születési idő: 1964.1.20.

Születési hely: Izhevszk, Oroszországi Föderáció

Korábban az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság Minisztertanácsának miniszterelnöke”, beiktatva 2014. július 8-án.

Felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” szeparatista „kormányának” tevékenységeiért.

2014.7.12.

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Születési idő: 1971.11.25.

Születési hely: Sargun (Üzbegisztán)

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság Minisztertanácsának miniszterelnök-helyettese” (korábban: a „Luganszki Népköztársaság miniszterelnöke” és a „Délkeleti Hadsereg” volt szóvivője).

Felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” szeparatista „kormányának” tevékenységeiért.

Felelős a Délkeleti Hadsereg azon nyilatkozatáért, amely szerint a régió „új” státusa miatt a „Luganszki Népköztársaságban” nem lehet megtartani az ukrán elnökválasztásokat.

2014.7.12.

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Születési idő: 1980.4.7. vagy 1979.4.7.

Születési hely: Sztahanov (Luhanszki terület)

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság Legfelsőbb Tanácsának elnöke”.

Felelős a „Legfelsőbb Tanács” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért; felelős azért, mert felkérte az Oroszországi Föderációt a „Luganszki Népköztársaság” függetlenségének elismerésére.

A „Novorossziai Unióról” szóló egyetértési megállapodás aláírója.

2014.7.12.

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Születési idő: 1954.8.13.

Születési hely: Perevalszk (Luhanszki terület)

Korábban az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság belügyminisztere”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság kormányának” szeparatista kormányzati tevékenységeiért.

2014.7.12.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Születési idő: 1964.6.24., vagy 1964.6.25., vagy 1964.6.26.

Születési hely: Luhanszk (esetleg Kelmenci, Csernyivci terület)

Korábban a „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „védelmi minisztere”, jelenleg pedig úgynevezett „vezetője”.

Felelős az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” szeparatista „kormányának” tevékenységeiért.

2014.7.12.

71.

Nikolay KOZITSYN

Születési idő: 1956.6.20.

Születési hely: Donecki terület

A kozák haderők parancsnoka.

Felelős a szeparatisták által az ukrán kormányerők ellen Kelet-Ukrajnában vívott harcok irányításáért.

2014.7.12.

▼M17 —————

▼M17

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович Фрадков)

Születési idő: 1950.9.1.

Születési hely: Kurumocs, Kujbisevi terület

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja, az Oroszországi Föderáció Külügyi Hírszerző Szolgálatának igazgatója. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Születési idő: 1951.7.11.

Születési hely: Leningrád (Szentpétervár).

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Születési idő: 1951.11.15.

Születési hely: Perm

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja, az Oroszországi Föderáció Külügyi Hírszerző Szolgálatának igazgatója. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Születési idő: 1956.10.8.

Születési hely: Zsitikara, Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja és helyettes titkára. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович Грызлов)

Születési idő: 1950.12.15.

Születési hely: Vlagyivosztok

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Születési idő: 1954.5.17.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (FSZB) parancsnoka (Ötödik Csoportfőnökség).

Az FSZB magas rangú tisztjeként olyan szolgálat élén áll, mely a hírszerzési műveletekért és a nemzetközi tevékenységekért felel és azokat felügyeli.

2014.7.25.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович Дегтярëв)

Születési idő: 1981.7.10.

Születési hely: Kubijsev (Szamara)

Az Állami Duma tagja.

2014.5.23-án Moszkvában bejelentette az el nem ismert, úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„de facto nagykövetségének” felavatását. Hozzájárul az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekhez.

2014.7.25.

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Születési idő: 1976.10.5.

Születési hely: Centaroj

A Csecsen Köztársaság elnöke. Kadyrov nyilatkozataiban többször a Krím törvénytelen annektálása és az ukrajnai fegyveres felkelés mellett foglalt állást. Többek között 2014. június 14-én kijelentette, hogy „kész mindent megtenni a Krím újjászületéséért”. Ennek kapcsán a Krím törvénytelen annektálásához nyújtott támogatásáért a Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes vezetőjétől megkapta „A Krím felszabadításáért” járó kitüntetést. Ezenfelül 2014. június 1-jén kijelentette, hogy kérésre kész 74 000 csecsen önkéntest küldeni Ukrajnába.

2014.7.25.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич Ткачëв)

Születési idő: 1960.12.23.

Születési hely: Viszelki, Krasznodári terület

Korábban a Krasznodári terület kormányzója.

A Krím törvénytelen annektálásához nyújtott támogatásáért a Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes vezetőjétől megkapta „A Krím felszabadításáért” járó kitüntetést. Ennek alkalmával a Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes vezetője kifejtette, hogy Tkachyov az elsők között biztosította támogatásáról a Krím új „vezetését”.

2014.7.25.

82.

Pavel GUBAREV

(Павел Юрьевич Губарев)

Születési idő: 1983.2.10.

Születési hely: Szeverodoneck

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” önjelölt vezetőinek egyike. Orosz beavatkozásért folyamodott Ukrajna keleti részében, többek között orosz békefenntartó erők telepítése révén. Kapcsolatban áll Igor Strelkovval/Girkinnel, aki az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekért felelős. Gubarev felelős a szakadárok fegyveres erőibe való toborzásért.

Továbbá Doneckben oroszbarát erők segítségével átvette a regionális kormányzati épület feletti irányítást, valamint önmagát „népi kormányzónak” kiáltotta ki.

Annak ellenére, hogy Ukrajna területi integritásának veszélyeztetése miatt letartóztatták, majd szabadon bocsátották, folyamatosan prominens szerepet játszott a szakadárok tevékenységeiben, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарева)

Születési idő: 1983.7.5.

Születési hely: Kahovka (Herszoni terület)

Korábbi úgynevezett „külügyminiszteri” minőségében kiállt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” mellett, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Ezenfelül bankszámláján keresztül finanszíroznak törvénytelen szakadár csoportokat. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.25.

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Születési idő: 1960.2.7.

Születési hely: Doneck

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „helyettes védelmi minisztere”. Kapcsolatban áll Igor Strelkovval/Girkinnel, aki az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekért felelős. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, Berezin támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.7.25.

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Születési idő: 1956.4.2.

Születési hely: Odessza

Az úgynevezett „Novorosszija Köztársaság” önjelölt „elnöke”. Felkérte Oroszországot, hogy telepítsen fegyveres csapatokat Ukrajnába. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat.

2014.7.25.

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрнлюкv

Születési idő: 1972.6.23.

Születési hely: Vinnicjai terület

Igor Strelkov/Girkin magas rangú asszisztense; Strelkov/Girkin az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekért felelős. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, Zdriliuk támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat.

2014.7.25.

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(más néven: Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Születési idő: 1951.2.19.

Születési hely: Novoszibirszk

Volt „állambiztonsági miniszter” a Dnyeszter-melléki szakadár területen. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” biztonságért és bűnüldözésért felelős korábbi miniszterelnök-helyettese. E minőségében felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szakadár „kormányzati” tevékenységeiért.

2014.7.25.

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Születési idő: 1960.5.31.

Születési hely: Zagorszk (Szergijev Poszad)

Az elnöki hivatal első vezetőhelyetteseként az orosz médiaszolgáltatókat arra utasította, hogy az ukrajnai szakadárok és a Krím annektálása mellett foglaljanak állást, ezzel támogatva Kelet-Ukrajna destabilizálását és a Krím annektálását.

2014.7.30.

▼M16

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA

(Оксана Александровна Чигрина)

2014.8.1-jén 33 éves volt.

Lehetséges születési ideje: 1981.7.23.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szóvivője, aki nyilatkozataiban igazolta többek között egy ukrán harci repülőgép lelövését, túszejtéseket, valamint az illegális fegyveres csoportok harci tevékenységeit, aminek következtében aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és egységét.

2014.7.30.

▼M17

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Születési idő: 1954.1.13.

Születési hely: Dzerzsinszk (Donecki terület)

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” tagja, továbbá az úgynevezett „Legfelsőbb Tanácsának” korábbi elnöke. Ő volt a kezdeményezője azoknak a politikai lépéseknek és azon illegitim népszavazás megszervezésének, amelyek következtében kikiáltották az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot”, ami Ukrajna területi integritása, szuverenitása és egysége megsértésének minősül.

2014.7.30.

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович Абисов)

Születési idő: 1967.11.27.

Születési hely: Szimferopol, Krím félsziget

Elfogadta, hogy Oroszország elnöke 2014. május 5-én (a 301. kormányrendelettel) a „Krími Köztársaság” úgynevezett „belügyminiszterévé” nevezze ki. Úgynevezett „belügyminiszteri” minőségében aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és egységét.

2014.7.30.

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Születési idő: 1951.12.15.

Születési hely: Leningrád (Szentpétervár)

Arkady Rotenberg régóta kapcsolatban áll Putyin elnökkel, akinek dzsúdó-edzőpartnere volt.

Vagyonára Putyin hivatali ideje alatt tett szert. Nagyfokú gazdasági sikere az őt – különösen a közbeszerzési szerződések odaítélése terén – támogató legfontosabb döntéshozók befolyásának tudható be.

Az orosz döntéshozókkal fennálló szoros kapcsolatát kihasználva jutott az orosz állam vagy állami tulajdonban lévő vállalkozások által odaítélt fontos szerződésekhez. Például a tulajdonában lévő vállalkozásoknak több igen jövedelmező szerződést ítéltek oda a Szocsi Téli Olimpia előkészületeivel kapcsolatban.

Emellett a Sztrojgazmontazs vállalat tulajdonosa. Ez a vállalat egy olyan híd megépítésére vonatkozó állami szerződéshez jutott, mely Oroszországot a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársasággal kötné össze, megszilárdítva ezzel a Krím integrálását az Oroszországi Föderációba, ami pedig fokozottan aláássa Ukrajna területi integritását.

Azon Proszvescsenyije kiadó igazgatótanácsának elnöke, amely elsődleges végrehajtója volt az „Oroszország gyermekeihez: Lakcímed – Krím” elnevezésű projektnek, amely egy annak érdekében indított PR-kampány, hogy a krími gyermekeket meggyőzzék, hogy immár Oroszországban élő orosz állampolgárrá lettek, és amely így támogatta a Krím integrálására irányuló orosz kormánypolitikát.

2014.7.30.

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Születési idő: 1974.7.3.

Születési hely: Puscsino

Malofeev szoros kapcsolatban áll kelet-ukrajnai és krími szakadárokkal. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „miniszterelnökének”, Borodainak az egykori munkaadója; a Krím annektálásának folyamata során találkozott Aksyonovval, az úgynevezett „Krími Köztársaság” úgynevezett „miniszterelnökével”. Az ukrán kormány bűnügyi nyomozást indított ellene a szakadároknak anyagi és pénzügyi eszközökkel nyújtott állítólagos támogatása miatt. Ezenfelül számos nyilvános nyilatkozatban támogatta a Krím annektálását és Ukrajna Oroszországba való integrálását. 2014 júniusában kijelentette: „Egész Ukrajnát nem lehet Oroszországba integrálni. De a keleti részét talán.”

Következésképpen Malofeev támogatja Kelet-Ukrajna destabilizálását.

2014.7.30.

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Születési idő: 1951.7.25.

Születési hely: Leningrád (Szentpétervár).

Kovalchuk régóta kapcsolatban áll Putyin elnökkel. Az úgynevezett Ozero Dacha társalapítója; ez a társaság befolyásos személyek gyülekezete Putyin elnök körül.

Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank Rossiya elnöke és legnagyobb részvényese (2013-ban mintegy 38 %-ban annak tulajdonosa), mely bank az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselőinek személyi bankja. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.

Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National MEDIA Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.

2014.7.30.

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Születési idő: 1950.1.24.

Születési hely: Belarusz

Shamalov régóta kapcsolatban áll Putyin elnökkel. Az úgynevezett Ozero Dacha társalapítója; ez a társaság befolyásos személyek gyülekezete Putyin elnök körül.

Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank Rossiya második legnagyobb részvényese (2013-ban mintegy 10 %-ban annak tulajdonosa), mely bank az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselőinek személyi bankja. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.

Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National MEDIA Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.

2014.7.30.

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович Захарченко)

Születési idő: 1976.6.26.

Születési hely: Doneck

2014. augusztus 7-én Alexander Borodai helyébe lépett mint az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „miniszterelnöke”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, Zakharchenko olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

97.

Vladimir KONONOV/más néven: Cár

(Владимир Петровнч Кононов)

Születési idő: 1974.10.14.

Születési hely: Gorszkij

Augusztus 14-én Igor Strelkov/Girkin helyébe lépett mint az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „védelmi minisztere”. A jelentések szerint április óta vezeti szakadár fegyveresek egy különítményét Doneckben, és ígéretet tett arra, hogy stratégiai feladatként visszaszorítja az Ukrajna által elkövetett katonai agressziót. Kononov tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Születési idő: 1983.1.21.

Születési hely: Debalceve

Kapcsolatban áll a „Donyec-medencei Népi Milíciával”. Kijelentette többek között, hogy harcolni fognak az ország többi részén is. Rudenko tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság Parlamentjének” úgynevezett „népképviselője”.

2014.9.12.

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич ЦыПлаков)

Születési idő: 1973.6.21.

Születési hely: Rosztovi terület (Oroszországi Föderáció)

Marat Bashirov helyébe lépett mint az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „miniszterelnöke”. Korábban a „Délkeleti Hadsereg” elnevezésű milíciában vállalt tevékeny szerepet. Tsypkalov tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

▼M16

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич Пинчук)

Lehetséges születési idő: 1977.12.27.

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „állambiztonsági minisztere”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, aki felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységért. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeke, illetve politikákat.

2014.9.12.

▼M17

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Születési idő: 1977.3.1.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „belügyminisztere”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, aki felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységért. Bereza tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Születési idő: 1976.9.23.

Születési hely: Moszkva

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” moszkvai képviselője. Nyilatkozataiban többek között arról beszélt, hogy a milíciák készen állnak gerillaháborút folytatni, valamint kijelentette, hogy a milíciák lefoglalták az ukrán fegyveres erők egyes fegyverrendszereit. Rodkin tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Születési idő: 1956.7.26. vagy 1956.6.26.

Születési hely: Csöbörcsök, Slobozia körzet, jelenleg Moldovai Köztársaság

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „szociális ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, aki felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységért. Karaman tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Dmitry Rogozinnak, Oroszország miniszterelnök-helyettesének pártfogoltja. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„minisztertanácsának vezetője”.

2014.9.12.

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Születési idő: 1954.11.19.

Születési hely: Kocsmesz, Komi Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság

A Krím úgynevezett „miniszterelnök-helyettese” és Putyin elnök teljhatalmú képviselője a Krímben. Muradov fontos szerepet játszott a Krím jogellenes annektálását követően a Krím feletti orosz intézményi ellenőrzés megszilárdításában. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич Шеремет)

Születési idő: 1971.5.23.

Születési hely: Dzsankoj

A Krím úgynevezett „első miniszterelnök-helyettese”. Sheremet kulcsszerepet játszott az Oroszországgal való egyesülésről március 16-án a Krímben tartott népszavazás megszervezésében és lebonyolításában. A jelentések szerint a népszavazás idején Sheremet volt a Moszkva-barát krími „önvédelmi erők” parancsnoka. Sheremet tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Születési idő: 1948.2.2.

Születési hely: Krasznojarszk

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának alelnöke. 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanácsban nyilvánosan kijelentette, hogy támogatja az orosz haderők Ukrajnába telepítését. Ezt követően a kapcsolódó rendelet mellett szavazott.

2014.9.12.

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Születési idő: 1946.4.25.

Születési hely: Alma-Ata, Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság

Az Állami Duma Tanácsának tagja; az LDPR párt vezetője. Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását. Aktívan szorgalmazta Ukrajna felosztását. Az LDPR párt elnökeként megállapodást írt alá az úgynevezett „Donyecki Népköztársasággal”.

2014.9.12.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Születési idő: 1949.8.11.

Születési hely: Klin

Az Állami Duma alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Születési idő: 1957.8.19.

Születési hely: Sztefanidinodar, Rosztovi terület

Az Oroszországi és Külföldi Kozák Erők Uniójának elnöke („ataman”), és az Állami Duma képviselője. Támogatta a Krím annektálását, és elismerte, hogy az oroszországi kozákok a Moszkva által támogatott szakadárok oldalán tevékenyen részt vettek az ukrajnai konfliktusban. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович Калашников)

Születési idő: 1960.8.6.

Születési hely: Sztepnoj Dvorec

Az Állami Duma Külügyi Bizottságának első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович Никитин)

Születési idő: 1948.4.5.

Születési hely: Opocska

Az Állami Dumának a FÁK-országokkal fennálló kapcsolatokkal, az eurázsiai integrációval és a külföldön élő oroszokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának egykori első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович Лебедев)

Születési idő: 1964.3.21.

Születési hely: Rudnij, Kosztanaji terület, Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság

Az Állami Dumának a FÁK-országokkal fennálló kapcsolatokkal, az eurázsiai integrációval és a külföldön élő oroszokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Születési idő: 1950.8.7.

Születési hely: Bogorogyick

Az Állami Duma első alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Születési idő: 1972.9.27.

Születési hely: Moszkva

Az Állami Duma alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович Левичев)

Születési idő: 1953.5.28.

Születési hely: Puskin

Az Állami Duma alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна Журова)

Születési idő: 1972.1.7.

Születési hely: Pavlovo (Leningrádi terület)

Az Állami Duma Külügyi Bizottságának első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Születési idő: 1968.2.11.

Az orosz hadsereg vezérőrnagya. A légierő 76-ik hadosztályának parancsnoka, amely aktív volt az orosz katonai jelenlétben Ukrajna területén, elsősorban a Krím jogellenes annektálása során.

2014.9.12.

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Születési idő: 1952.8.20.

Születési hely: Cseremhovo

Sergei Chemezov egyike a Putyin elnökkel közismerten közeli kapcsolatban álló személyeknek. A KGB tisztjeként mindketten Drezdában állomásoztak, és S.V. Chemezov tagja az „Egyesült Oroszország” Legfelsőbb Tanácsának. Az orosz elnökkel fenntartott kapcsolata révén vezető beosztásokat nyert el állami irányítás alatt álló vállalatokban. A Rostec konglomerátum, a vezető orosz, állami tulajdonban lévő, védelmi és ipari termékeket gyártó vállalat elnöke. Az orosz kormány határozata nyomán a Technopromexport, amely a Rostec egyik leányvállalata, erőműveket tervez építeni a Krímben, ezáltal támogatja annak az Oroszországi Föderációba történő integrálását.

Ezen túlmenően, a Rosoboronexport, amely a Rostec egyik leányvállalata, támogatta a védelmi iparágban tevékenykedő krími vállalatoknak az orosz védelmi iparba történő integrálását, megszilárdítva ezzel a Krímnek az Orosz Föderációhoz való jogellenes annektálását.

2014.9.12.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович Бабаков)

Születési idő: 1963.2.8.

Születési hely: Kisinyov

Az Állami Duma képviselője, az Állami Dumán belüli, az Orosz Föderáció hadiipari komplexumának a fejlesztését célzó jogalkotási rendelkezésekkel foglalkozó bizottság elnöke. Az „Egyesült Oroszország” prominens tagja, valamint üzletember, aki komoly befektetésekkel rendelkezik Ukrajnában és a Krímben.

2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

120.

Serhiy KOZYAKOV (más néven Sergey Kozyakov)

Сергей Козьяков

Születési idő: 1982.9.29.

A „Luganszki Központi Választási Bizottság” elnökeként felelős volt a 2014. november 2-i, úgynevezett „választások” megszervezéséért az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságban”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, és hogy megszervezte a jogellenes „választásokat”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV más néven Oleh AKIMOV

(Олег Константинович Акимов)

Születési idő:: 1981.9.15.

Születési hely: Luhanszk

A „Luganszki Népköztársaság Nemzeti Tanácsában” a „Luganszki Gazdasági Unió” helyettes vezetője. Indult a 2014. november 2-i, úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, és azzal hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN, más néven Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN vagy Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Születési idő: 1970.2.21.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság egészségügyi minisztere”. Indult a 2014. november 2-i, úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„elnöki” pozíciójának betöltéséért.

Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, és azzal hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, más néven Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Születési idő: 1957.8.7.

Születési hely: Doneck

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„parlamenti” képviselője, és a Donbasz Berkut veteránszövetségében lát el feladatokat. Indult a 2014. november 2-i, úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, és azzal hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN, más néven Oleksandr KOFMAN

(Александр Игоревич Кофман)

Születési idő: 1977.8.30.

Születési hely: Makijivka (Donecki terület)

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Parlamentjének” úgynevezett „külügyminisztere” és úgynevezett „első alelnöke”. Indult a 2014. november 2-i, úgynevezett jogellenes „választásokon” az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, és azzal hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Születési idő: 1969.2.23.

Születési hely: Belozere falu, Romodanovszkij körzet, Szovjetunió

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„miniszterelnökének első helyettese” és korábbi „főügyésze”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Születési idő: 1963.2.3.

Születési hely: Moszkva

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„miniszterelnökének pénzügyekért felelős első helyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

127.

Oleg BUGROV

(Олег Бугров)

Születési idő: 1969.8.29.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

128.

Lesya LAPTEVA

(Леся Лаптева)

 

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi „oktatási, tudományos, kulturális és vallásügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(más néven Yevhen Eduardovych Mychaylov)

(Евгений Здуардович Михайлов)

Születési idő: 1963.3.17.

Születési hely: Arhangelszk

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának kancelláriavezetője”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

▼M16

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK

más néven: Igor Vladimirovich KOSTENOK

(Игорь Владимирович Костенок)

Születési év: 1961

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„oktatási minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségében eljárt, aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

▼M14

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (aka Yevhen Vyacheslavovych Orlov)

Евгений Вячеславович Орлов

 

Az ún. „Donyecki Népköztársaság Nemzeti Tanácsának” tagja.

Azzal, hogy felvállalta és eljárt e minőségében, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

▼M17

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO más néven Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Николаевич Дейнего)

Születési idő: 1964.3.12.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság Népi Tanácsának”„elnökhelyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

133.

Pavel DREMOV, más néven Batya

(Павел Леонидович ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонщович Дрьомов)

Születési idő: 1976.11.22.

Születési hely: Sztahanov

Az „Első Kozák Regiment” parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

134.

Alexey MILCHAKOV, más néven Fritz, Serbian

(Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Születési idő: 1991.4.30. vagy 1991.1.30.

Születési hely: Szentpétervár

A „Ruszics” egység parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

135.

Arseny PAVLOV, más néven Motorola

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (más néven Моторoла)

Születési idő: 1983.2.2.

Születési hely: Uhta, Komiföld

A „Spárta” hadtest parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH, más néven Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Születési idő: 1980.7.19.

Születési hely: Ilovajszk

A „Szomáli” hadtest parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Здуард Александрович Басурин)

Születési idő: 1966.6.27. vagy 1966.6.21.

Születési hely: Doneck

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„védelmi miniszterének” úgynevezett „parancsnokhelyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

Születési idő: 1972.5.20. vagy 1972.5.30.

Születési hely: Luhanszk

A úgynevezett törvénytelen „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „igazságügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak az ország további destabilizálásához.

2015.2.16.

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич Литвин)

Születési idő: 1973.7.2.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „minisztertanácsának elnökhelyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M15

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” népi milíciájának „főparancsnoka”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M17

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Születési idő: 1988.11.20.

Születési hely: Krasznoarmejszk

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „igazságügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Születési idő: 1974.1.27.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „költségvetési minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak az ország további destabilizálásához.

2015.2.16.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Születési idő: 1967.1.5.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „költségvetési minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

144.

Viktor YATSENKO

(Виктор ЯЦЕНКО)

Születési idő: 1985.4.22.

Születési hely: Herszon

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „kommunikációs minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M15

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság”„gazdaság-fejlesztési és kereskedelmi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M17

146.

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов Рауфович)

Születési idő: 1978.7.25. (vagy 1975.3.23.)

Születési hely: Krasznij Lucs, Vorosilovgrád Luhanszk

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „főügyésze”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович Антонов)

Születési idő: 1955.5.15.

Születési hely: Omszk

A védelmi miniszter helyettese, és e minőségében részt vesz az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.

A jelenlegi orosz Védelmi Minisztérium struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович Бахин)

Születési idő: 1956.5.8.

Születési hely: Kaunas, Litvánia

A védelmi miniszter első helyettese, és e minőségében részt vesz az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.

A jelenlegi orosz Védelmi Minisztérium struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Születési idő: 1963.11.9.

Születési hely: NDK

Az Oroszországi Föderáció hadseregének helyettes vezérkari főnöke és a vezérkaron belül működő fő műveleti osztály igazgatója. E két minőségében aktívan részt vesz az Ukrajnába telepített orosz erők hadjáratának alakításában és végrehajtásában.

A vezérkar hivatalos tevékenységeinek megfelelően azzal, hogy operatív ellenőrzést gyakorol a fegyveres erők felett, aktívan részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич Кобзон)

Születési idő: 1937.9.11.

Születési hely: Csaszov Jar, Ukrajna

Az Állami Duma tagja.

Ellátogatott az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságba”, és itt a szakadárok mellett szólalt fel. Az Oroszországi Föderációban a „Donyecki Népköztársaság” tiszteletbeli konzulává választott ák.

2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2015.2.16.

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Születési idő: 1955.3.14.

Születési hely: Zsilino, Kalinyingrádi terület

Az Állami Duma etnikai kérdésekkel foglalkozó bizottságának első elnökhelyettese.

A „Krasznaja Moszkva – Vörös Moszkva hazafias frontsegély” megalapítója, mely nyílt demonstrációkat szervezett a szakadárok támogatására, ezzel támogatva azokat a politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2015.2.16.

▼M4

Szervezetek

▼B 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

▼M5

1.

PJSC Chernomorneftegaz

álneve Chornomornaftogaz

Prospekt Kirova/per. Sovarkomovskji 52/1 Szimferopol, Krím

A „krími parlament”2014. március 17-én határozatot fogadott el a Chernomorneftegaz vállalat birtokában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő lefoglalásáról. A krími „hatóságok” tehát gyakorlatilag kisajátították a vállalatot.

2014.5.12.

2.

Feodosia

álneve Feodossyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami

98107, Krím, Feodosiya, Geologicheskaya str.2

Nyersolajjal és olajtermékekkel kapcsolatos átrakodási szolgáltatásokat nyújtó társaság.

A „krími parlament”2014. március 17-én határozatot fogadott el a Chernomorneftegaz vállalat birtokában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő lefoglalásáról. A krími „hatóságok” tehát gyakorlatilag kisajátították a vállalatot.

2014.5.12.

▼M8

3.

Az úgynevezett „Lugansk People's Republic”

„Луганская народная республика”

„Luganskaya narodnaya respublika”

Hivatalos weboldal:

http://lugansk-online.info

Telefonszám:

+38-099-160-74-14

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságot”2014. április 27-én kiáltották ki.

2014. május 11-i törvénytelen népszavazás szervezett. A fúggetlenséget 2014. május 12-én kiáltották ki.

Az úgynevezett „Donyecki” és „Luganszki Népköztársaság”2014. május 22-én létrehozta az úgynevezett „Novorosszija Szövetségi Államot”.

Ezzel megsértették Ukrajna alkotmányos törvényét és következésképpen a nemzetközi jogot is, aláásva ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

Ezenfelül részt vesz a „Délkelet Hadserege” szakadár erőinek és más szakadár csoportoknak a toborzásában, ezzel aláásva Ukrajna stabilitását és biztonságát.

2014.7.25.

4.

Az úgynevezett „Donetsk People's Republic”

„Донецкая народная республика”

„Donétskaya naródnaya respúblika”

Hivatalos információk, többek között az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” alkotmányátáról és a Legfelsőbb Tanács összetételéről:

http://dnr-news.com/

Közösségi média:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot”2014. április 7-én kiáltották ki.

2014. május 11-én törvénytelen népszavazást szervezett. A függetlenséget 2014. május 12-én kiáltották ki.

2014. május 24-én az úgynevezett „Donyecki” és „Luganszki Népköztársaság” megállapodást írt alá az úgynevezett „Novorosszija Szövetségi Állam” létrehozásáról.

Ezzel megsértették Ukrajna alkotmányos törvényét és következésképpen a nemzetközi jogot is, aláásva ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

Ezenfelül részt vesz szakadár csoportok toborzásában, ezzel aláásva Ukrajna stabilitását és biztonságát.

2014.7.25.

5.

Az úgynevezett „Federal State of Novorossiya”

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Hivatalos sajtóközlemények:

http://novorossia.su/official

2014. május 24-én az úgynevezett „Donyecki” és „Luganszki Népköztársaság” megállapodást írt alá az úgynevezett „Novorosszija Szövetségi Állam” létrehozásáról.

Ezzel megsértették Ukrajna alkotmányos törvényét, és következésképpen a nemzetközi jogot is, aláásva ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

6.

International Union of Public Associations „Great Don Army”

Международный Союз Общественных Объединений

„Всевеликое Войско Донское”

Hivatalos weboldal:

http://vvd2003.narod.ru/

Telefonszám:

+7-8-908-178-65-57

Közösségi média:

Kozák Nemzeti Őrség

http://vk.com/kazak_nac_guard

Cím: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

A „Nagy Don Hadsereg” létrehozta a Kozák Nemzeti Őrséget, mely Ukrajna keleti részében az ukrán kormányerők ellen harcol, ezzel aláásva ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

Kapcsolatban áll Nikolay KOZITSYN-nel, a kozák erők parancsnokával, aki Ukrajna keleti részében az ukrán kormányerők ellen harcoló szakadárokat irányítja.

2014.7.25.

7.

„Sobol”

„СОБОЛЬ”

Hivatalos weboldal:

http://soboli.net

Közösségi média:

http://vk.com/sobolipress

Telefonszám:

(0652) 60-23-93.

E-mail: SoboliPress@gmail.com

Cím: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 („Central” autóbusz-megálló).

Radikális félkatonai szervezet, nyíltan kiáll amellett, hogy erővel kell véget vetni a Krím ukrán irányításának, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

Szakadárokat képzett ki az ukrán kormányerők ellen harcra Ukrajna keleti részében folytatott harcra, ezzel veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

2014.7.25.

8.

Az úgynevezett „Lugansk Guard”

„Луганская гвардия”

Közösségi média:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Luganszki önvédelmi milícia, mely szakadárokat képzett ki az ukrán kormányerők ellen Ukrajna keleti részében folytatott harcra, ezzel veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

Kapcsolatban áll German PROPOKIV aktív vezetővel, aki részt vett az ukrán Biztonsági Szolgálat luganszki regionális irodája épületének elfoglalásában, majd videófelvételen üzent Putyin elnöknek és Oroszországnak a bevett épületből.

2014.7.25.

9.

Az úgynevezett „Army of the Southeast”

„Армии Юго-Востока”

Toborzás:

http://lugansk-online.info/statements

Közösségi média:

http://vk.com/lugansksbu

Ukrajna keleti részében az egyik legjelentősebbnek tartott illegális szakadár fegyveres csoport.

Felelős a Biztonsági Szolgálat luganszki régióbeli épületének elfoglalásáért.

Kapcsolatban áll a csoport egyik vezetőjeként számon tartott Valeriy BOLOTOV-val.

Kapcsolatban áll Vasyl NIKITIN-nel, aki az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság kormányának” szakadár „kormányzati” tevékenységeiért felelős.

2014.7.25.

10.

Az úgynevezett „Donbass People's Militia”

„Нарóдное ополчéние Донбáсса”

Közösségi média:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefonos önkéntesek Oroszországban:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

vagy e-mail novoross24@mail.ru

Cím: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Illegális szakadár fegyveres csoport, mely Ukrajna keleti részében az ukrán kormányerők ellen harcol, ezzel veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

A fegyveres csoport 2014 áprilisának elején többek között elfoglalt számos kormányzati épületet. Ukrajna keleti részén, ezzel aláásva ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

Korábbi vezetője, Pavel

Gubarev felelős a donyecki regionális kormányzati épület oroszbarát erők segítségével való elfoglalásáért, és önmagát a nép kormányzójának kiáltotta ki.

2014.7.25.

11.

„Vostok battalion”

„батальоны Восток”

Közösségi média:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Ukrajna keleti részében az egyik legjelentősebbnek tartott illegális szakadár fegyveres csoport.

Ukrajna keleti részében az ukrán kormányerők ellen harcol, ezzel veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

Megkísérelte elfoglalni Donyeck repülőterét.

2014.7.25.

12.

State ferry enterprise „Kerch ferry”

Государственная судоходная компания „Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

kód: 14333981

A szervezett fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. A „Krími Parlament”2014.3.17-én elfogadta az 1757-6/14. sz. határozatot az ukrán Infrastrukturális, illetve Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozó egyes vállalatok államosításáról. „A Krím Parlamentjének elnöki testülete” pedig 2014.3.24-én elfogadta az 1802-6/14. sz. határozatot az állami tulajdonban lévő „Kerch Ferry” kompvállalatról, kinyilvánítva az állami tulajdonban lévő „Kerch Ferry” kompvállalathoz tartozó eszközök tulajdonjogának az úgynevezett „Krími Köztársaság” nevében való átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták.

2014.7.25.

13.

State enterprise

„Sevastopol commercial seaport”

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

kód: 01125548

A szervezet feletti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. A „Krími Parlament”2014.3.17-én elfogadta az 1757-6/14. sz. határozatot az ukrán Infrastruktúra-, illetve a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozó egyes vállalatok államosításáról, amely kimondja az állami tulajdonban lévő „Sevastopol commercial seaport” vállalat tulajdonában lévő eszközök tulajdonjogának a Krím Köztársaság nevében való átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. A kereskedelmi forgalmat tekintve ez a legnagyobb kereskedelmi tengeri kikötő a Krímben.

2014.7.25.

14.

State enterprise „Kerch commercial sea port”

Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Kód: 01125554

A szervezett fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. A „Krími Parlament”2014.3.17-én elfogadta az 1757-6/14. sz. határozatot az ukrán Infrastrukturális, illetve a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozó egyes vállalatok államosításáról, 2014. 3. 26-án pedig az 1865-6/14. sz. határozatot az állami tulajdonban lévő „Krími Tengeri Kikötőkről” („О Государственном предприятии Крымские морские порты”), amely kimondja az állami tulajdonban lévő „Kerch Commercial Sea Port” kikötő tulajdonában lévő eszközök tulajdonjogának a Krím Köztársaság nevében való átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a kikötőt elkobozták. A kereskedelmi forgalmat tekintve ez a második legnagyobb kereskedelmi tengeri kikötő a Krímben.

2014.7.25.

15.

State enterprise Universal -Avia

Государственном предприятии „Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

„Universal-Avia”

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

A szervezett fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krím Parlamentjének elnöki testülete”2014.3.24-én elfogadta az 1794-6/14 sz. határozatot az állami tulajdonban lévő „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” („О Государственном предприятии Универсал-Авиа”) vállalatról, amely kimondja az állami tulajdonban lévő „Universal-Avia” vállalat tulajdonában lévő eszközök tulajdonjogának a Krím Köztársaság nevében való átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták.

2014.7.25.

16.

Resort Nizhnyaya Oreanda

Санаторий „Нижняя Ореанда”

Resort „Nizhnyaya Oreanda”, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда”)

Az üdülő fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krím Parlamentjének elnöki testülete”2014.3.21-én elfogadta az 1767-6/14 sz. határozatot „A Szanatóriumok és Üdülők Szövetsége létrehozásának kérdéseiről”, amely kimondja az állami tulajdonban lévő „Nizhnyaya Oreanda” üdülő tulajdonában lévő eszközök tulajdonjogának a Krím Köztársaság nevében való átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen az üdülőt elkobozták.

2014.7.25.

17.

Crimean enterprise „Azov distillery plant”

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

(Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

kód: 01271681

A vállalat fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014.4.9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agroipari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja az állami tulajdonban lévő „Azovsky likerovodochny zavod” vállalkozás tulajdonában lévő eszközök tulajdonjogának a Krím Köztársaság nevében való átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalkozást elkobozták.

2014.7.25.

18.

State concern „National Association of producers Massandra”

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

kód: 00411890

A vállalat fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014.4.9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agroipari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja az állami tulajdonban lévő „National Association of producers Massandra” állami konszern tulajdonában lévő eszközök tulajdonjogának az úgynevezett „Krími Köztársaság” nevében való átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a konszernt elkobozták.

2014.7.25.

19.

„State enterprise Magarach of the national institute of wine”

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Kód: 31332064

A vállalat fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014.4.9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agroipari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja az állami tulajdonban lévő National Association of producers „Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach” állami vállalat tulajdonában lévő eszközök tulajdonjogának az úgynevezett „Krími Köztársaság” nevében való átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen az állami vállalatot elkobozták.

2014.7.25.

20.

State enterprise „Factory of sparkling wine Novy Svet”

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Kód: 00412665

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények szerint jogellenesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014.4.9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agroipari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja az állami tulajdonban lévő „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” állami vállalat tulajdonában lévő eszközök tulajdonjogának az úgynevezett „Krími Köztársaság” nevében való átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen az állami vállalatot elkobozták.

2014.7.25.

▼M10

21.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (más néven: ALMAZ-ANTEY CORP; ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; ALMAZ-ANTEY JSC;), image

41 ul. Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Weboldal: almaz-antey.ru;

E-mail: antey@almaz-antey.ru

Az Almaz-Antei orosz tulajdonban álló vállalat, mely légi járművek ellen bevethető fegyvereket, többek között föld–levegő rakétákat gyárt és sállít az orosz hadseregnek. az orosz hatóságok nehézfegyvereket szállítottak a kelet-ukrajnai szakadároknak, hozzájárulva Ukrajna destabilizálásához. E fegyvereket a szakadárok többek között repülőgépek lelövésére használják. Ezért állami tulajdonban lévő vállalatként az Almaz-Antei hozzájárul Ukrajna destabilizálásához.

2014.7.30.

22.

DOBROLET (más néven: DOBROLYOT)

Добролет/Добролёт

A légitársaság kódja: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Weboldal: www.dobrolet.com

A Dobrolet az egyik orosz állami tulajdonban lévő légitársaság leányvállalata. A Krím jogtalan annektálása óta a Dobrolet eddig kizárólag Moszkva és Szimferopol között működtetett járatokat. Ezáltal megkönnyíti a jogtalanul annektált Krími Autonóm Köztársaság integrációját az Oroszországi Föderációba, aláásva Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

2014.7.30.

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK image

License of the Central Bank of Russia No. 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

A Krím jogtalan annektálást követően az Orosz Nemzeti Kereskedelmi Bank (RNCB) teljes egészében az ún. „Krími Köztársaság” tulajdonává vált. Domináns piaci szereplő lett, holott az annaktálást megelőzően nem volt jelen a Krímben. Az RNCB a Krímben működő bankok fiókjait felvásárolta vagy átvette, és ezzel anyagi és pénzügyi eszközökkel támogatta az orosz kormánynak a Krím Oroszországi Föderációba való integrálására irányuló intézkedéseit, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását.

2014.7.30.

▼M14

24.

Donyecki Köztársaság (állami szervezet)

Донецкая республика

 

Állami „szervezet”, amely jelölteket indított az ún. „Donyecki Népköztársaságban”2014. november 2-án tartott, ún. „választásokon”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához. Vezetője: Alexander ZAKHARCHENKO, alapítója: Andriy PURGIN.

2014.11.29.

25.

Békét a Luhanszki Régiónak (oroszul: Mir Luganschine)

Мир Луганщине

 

Állami „szervezet”, amely jelölteket indított az ún. „Luhanszki Népköztársaságban”2014. november 2-án tartott, ún. „választásokon”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához. Vezetője: Igor PLOTNITSKY.

2014.11.29.

26.

Szabad Donbasz (aka „Free Donbas”, „Svobodny Donbass”)

Свободный Донбасс

 

Állami „szervezet”, amely jelölteket indított az ún. „Donyecki Népköztársaságban”2014. november 2-án tartott, ún. „választásokon”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

27.

Népi Unió (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

Állami „szervezet”, amely jelölteket indított az ún. „Luhanszki Népköztársaságban”2014. november 2-án tartott, ún. „választásokon”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

28.

Luhanszki Gazdasági Unió (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) image

 

„Társadalmi szervezet”, amely jelölteket indított az ún. „Luhanszki Népköztársaságban”2014. november 2-án tartott, ún. „választásokon”. Oleg AKIMOV-ot jelölte az ún. „Luhanszki Népköztársaság elnökének”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

▼M15

29.

Kozák nemzeti őrség

Казачья Национальная Гвардия

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Nikolay KOZITSYN.

2015.2.16.

30.

„Sparta” hadtest

Батальон „Спарта”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Arseny PAVLOV.

2015.2.16.

31.

„Somali” hadtest

Батальон „Сомали”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Mikhail TOLSTYKH, más néven Givi.

2015.2.16.

32.

„Zarya” hadtest

Батальон „Заря”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M17

33.

„Prizrak” dandár

(„Бригада 'Призрак”)

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláásták Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárultak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

▼M15

34.

„Oplot” zászlóalj

Батальон „Оплот”

Közösségi média:

http://vk.com/oplot_info

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

35.

„Kalmius” zászlóalj

Батальон „Кальмиус”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

36.

„Halál” zászlóalj

Батальон „Смерть”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

37.

„NOVOROSSIYA” (Új Oroszország) mozgalom

Движение Новороссия

 

A „Novorossiya” (Új Oroszország) mozgalom 2014. novemberben jött létre Oroszországban, vezetője Igor Strelkov orosz tisztviselő (az Oroszországi Föderáció hadseregének vezérkarán belül működő központi hírszerzési igazgatóság (GRU) állományának tagja.

A mozgalom kifejezett céljai közé tartozik „Új-Oroszország” teljes körű és eredményes támogatása, beleértve a Kelet-Ukrajnában harcoló milíciáknak nyújtott segítséget is. Ezáltal a mozgalom olyan politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A mozgalom olyan személlyel hozható kapcsolatba, akit Ukrajna területi integritásának aláásása miatt jegyzékbe vettek.

2015.2.16.

▼B
II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Lásd e Hivatalos Lap 16. oldalát.

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).