02014R0065 — HU — 07.03.2017 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 65/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. október 1.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási sütők és páraelszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 029, 2014.1.31., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/254 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. november 30.)

  L 38

1

15.2.2017


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 061, 5.3.2015, o 26  (65/2014)
▼B

A BIZOTTSÁG 65/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. október 1.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási sütők és páraelszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet címkézési és kiegészítő termékinformációs követelményeket állapít meg az elektromos és a gázüzemű háztartási sütőkre (ideértve a sütő-főző berendezésbe beépített ilyen sütőket is) és az elektromos háztartási páraelszívókra vonatkozóan, ideértve azt az esetet is, amikor az említett készülékeket nem háztartási célokra értékesítik.

(2)  Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a) a villamos energiától és a gáztól különböző energiaforrással működő sütőkre;

b) a „mikrohullámú sütés” funkciót tartalmazó sütőkre;

c) a kisméretű sütőkre;

d) a hordozható sütőkre;

e) a hőtárolós sütőkre;

f) az elsődlegesen gőzzel működő sütőkre;

g) a kizárólag a harmadik gázcsaládba tartozó gázokkal (propán és bután) való működésre szánt sütőkre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.

„sütő” : olyan készülék vagy készülék olyan része, amelyben egy vagy több, villamos energiával működő és/vagy egy vagy több, gázzal működő sütőtérben, hagyományos vagy légkeveréses üzemmódban étel készíthető;

2.

„sütőtér” : az a lehatárolt térrész, amelyben az étel elkészítése céljából a hőmérséklet szabályozható;

3.

„több sütőterű sütő” : legalább két, egymástól függetlenül melegíthető sütőtérrel rendelkező sütő;

4.

„kisméretű sütő” : olyan sütő, amelyben mindegyik sütőtér szélessége és mélysége egyaránt kisebb 250 mm-nél, vagy magassága kisebb 120 mm-nél;

5.

„hordozható sütő” : olyan, nem beépítésre tervezett sütő, amelynek terméktömege 18 kilogrammnál kisebb;

6.

„mikrohullámú sütés” : étel melegítése elektromágneses energia segítségével;

7.

„hagyományos üzemmód” : a sütő azon működtetési módja, amelyben a sütő sütőterében a légmozgásról kizárólag a természetes hőáramlás gondoskodik;

8.

„légkeveréses üzemmód” : a sütő olyan üzemmódja, amelyben a sütő sütőterében a légmozgásról beépített ventilátor gondoskodik;

9.

„üzemciklus” : a standard terhelésnek a sütő sütőterében történő melegítéséhez igénybe vett időtartam;

10.

„sütő-főző berendezés” : sütőből és tűzhelyből álló, gázzal vagy villamos energiával működő készülék;

11.

„működtetési mód” : a sütő használat közbeni állapota;

12.

„hőforrás” : a sütő melegítésére szolgáló fő energiahordozó;

13.

„páraelszívó” : olyan, motorral működtetett és azt szabályozó készülék, amely a szennyezett levegő tűzhely feletti összegyűjtésére szolgál, vagy olyan, sütő-főző berendezések, tűzhelyek vagy más hasonló sütési-főzési célú termékek mellé való beépítésre szánt, lefelé irányuló légáramú rendszert tartalmaz, amely a keletkező gőzt belső vezetőcsövön keresztül, lefelé távolítja el;

14.

„főzés közben automatikusan vezérelt üzemmód” : az az állapot, amelyben a páraelszívó légárama (ezen belül nedvességtartalma, hőmérséklete stb.) főzés közben egy vagy több érzékelő segítségével automatikusan van szabályozva;

15.

„teljesen automatikus páraelszívó” : olyan páraelszívó, amelyben a légáram és/vagy más funkciók szabályozása a nap 24 órájában – így főzés közben is – egy vagy több érzékelő segítségével, automatikusan történik;

16.

„legjobb hatásfokú pont”, „BEP” : a páraelszívó jelleggörbéjének azon pontja, amelyhez a legnagyobb hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) tartozik;

17.

„megvilágítási hatékonyság”, „LEhood” : a háztartási páraelszívó világítórendszere által biztosított átlagos megvilágításból és a világítórendszer teljesítményéből képzett, lux/W mértékegységben kifejezett hányados;

18.

„zsírkiszűrési hatékonyság”, „GFEhood” : a páraelszívó zsírszűrői által felfogott zsír relatív mennyisége;

19.

„kikapcsolt üzemmód” : az az állapot, amelyben a készülék a villamos hálózatra van kapcsolva, de nem lát el semmilyen funkciót, vagy kizárólag a kikapcsolt üzemmódra utaló jelzést ad vagy a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat látja el;

20.

„készenléti üzemmód” : az az állapot, amelyben a készülék a villamos hálózathoz csatlakozik, rendeltetésszerű üzeme a villamos hálózatról felvett energiától függ, és kizárólag a következő, tetszőleges ideig fenntartható funkciókat látja el: reaktiválási funkció vagy reaktiválási funkció és kizárólag a reaktiválási funkció bekapcsolt állapotának jelzése, és/vagy információ- vagy állapotkijelzés;

21.

„reaktiválási funkció” : olyan funkció, amely további funkciók (ideértve az elsődleges funkciót is) igénybevételét lehetővé tévő állapot távkapcsolás útján történő aktiválásával (ideértve a távirányító, belső érzékelő, időzítő működésbe lépését is) lehetővé teszi más üzemmódok (köztük a főfunkció üzemmód) aktiválását;

22.

„információ- vagy állapotkijelzés” : tájékoztatást – ideértve az időkijelzést is – nyújtó vagy a berendezés állapotát a kijelzőn megjelenítő folyamatos funkció;

23.

„végfelhasználó” : az a fogyasztó, aki egy terméket ténylegesen megvásárol vagy várhatóan meg fog vásárolni;

24.

„az értékesítés helye” : olyan hely, ahol készülékeket állítanak ki és/vagy kínálnak megvásárlásra vagy bérletre;

25.

„egyenértékű modell” : olyan forgalomba hozott modell, amelynek műszaki paraméterei megegyeznek egy, ugyanazon gyártó vagy importőr által másik kereskedelmi kódszámmal forgalomba hozott modellével.

3. cikk

A szállítók kötelezettségei és időütemezésük

A szállítók kötelesek gondoskodni:

1. a címkék, a termékismertető adatlapok és a műszaki dokumentáció vonatkozásában:

a) a háztartási sütők esetében arról, hogy:

i. minden háztartási sütő mindegyik sütőtérre vonatkozóan el legyen látva egy vagy több, a III. melléklet 1. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő nyomtatott címkével;

ii. a forgalomba hozott háztartási sütőket egy, a IV. melléklet A. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje;

iii. az V. melléklet A. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállami hatóságok megkapják;

iv. ha a háztartási sütők egy adott modelljére vonatkozó reklámanyag energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmaz, akkor ez a reklámanyag tartalmazza az energiahatékonysági osztály megjelölését is;

v. a háztartási sütők egyes modelljeinek sajátos műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen az adott készülékek energiahatékonysági osztálya;

vi. a kereskedők a háztartási sütők minden egyes modelljének minden egyes sütőterére vonatkozóan megkapjanak egy, a III. melléklet 1. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét;

vii. a kereskedők a háztartási sütők minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a IV. melléklet A. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot;

b) a háztartási páraelszívók esetében arról, hogy:

i. minden háztartási páraelszívó el legyen látva egy, a III. melléklet 2. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő nyomtatott címkével;

ii. a forgalomba hozott háztartási páraelszívókat egy, a IV. melléklet B. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje;

iii. az V. melléklet B. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállami hatóságok megkapják;

iv. ha a háztartási páraelszívók egy adott modelljére vonatkozó reklámanyag energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmaz, akkor ez a reklámanyag tartalmazza az energiahatékonysági osztály megjelölését is;

v. a háztartási páraelszívók egyes modelljeinek sajátos műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen az adott készülékek energiahatékonysági osztálya;

vi. a kereskedők a háztartási páraelszívók minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a III. melléklet 2. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét;

vii. a kereskedők a háztartási páraelszívók minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a IV. melléklet B. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot;

2. az energiahatékonysági osztályok vonatkozásában:

a) a háztartási sütők esetében arról, hogy a sütő sütőterének energiahatékonysági osztálya az I. melléklet 1. pontja és a II. melléklet 1. pontja szerint kerüljön meghatározásra;

b) a háztartási páraelszívók esetében arról, hogy:

i. az energiahatékonysági osztályok az I. melléklet 2. a) pontja és a II. melléklet 2.1. pontja szerint kerüljenek meghatározásra;

ii. a hidrodinamikai hatékonysági osztályok az I. melléklet 2. b) pontja és a II. melléklet 2.2. pontja szerint kerüljenek meghatározásra;

iii. a megvilágítási hatékonysági osztályok az I. melléklet 2. c) pontja és a II. melléklet 2.3. pontja szerint kerüljenek meghatározásra;

iv. a zsírkiszűrési hatékonysági osztályok az I. melléklet 2. d) pontja és a II. melléklet 2.4. pontja szerint kerüljenek meghatározása;

3. a címkék kivitele vonatkozásában:

a) a háztartási sütők esetében arról, hogy a sütő sütőterére vonatkozó címke kivitele megfeleljen a III. melléklet 1. pontjában foglalt követelményeknek minden olyan készülék esetében, amelynek forgalomba hozatala 2015. január 1-jén vagy azt követően történt;

b) a háztartási páraelszívók esetében arról, hogy a címke kivitele a következő ütemezés szerint megfeleljen a III. melléklet 2. pontjában foglalt követelményeknek:

i. minden olyan háztartási páraelszívó esetében, amelynek forgalomba hozatala 2015. január 1-jén vagy azt követően történt, és amely az A, B, C, D, E, F, G energiahatékonysági osztályok valamelyikébe tartozik, a címkének a III. melléklet 2.1.1. pontjában (1. címke) vagy – amennyiben a szállító azt úgy ítéli megfelelőnek – a III. melléklet 2.1.2. pontjában (2. címke) foglalt követelményeket kell teljesítenie;

ii. minden olyan háztartási páraelszívó esetében, amelynek forgalomba hozatala 2016. január 1-jén vagy azt követően történt, és amely az A+, A, B, C, D, E, F energiahatékonysági osztályok valamelyikébe tartozik, a címkének a III. melléklet 2.1.2. pontjában (2. címke) vagy – amennyiben a szállító azt úgy ítéli megfelelőnek – a III. melléklet 2.1.3. pontjában (3. címke) foglalt követelményeket kell teljesítenie;

iii. minden olyan háztartási páraelszívó esetében, amelynek forgalomba hozatala 2018. január 1-jén vagy azt követően történt és amely az A++, A+, A, B, C, D, E energiahatékonysági osztályok valamelyikébe tartozik, a címkének a III. melléklet 2.1.3. pontjában (3. címke) vagy – amennyiben a szállító azt úgy ítéli megfelelőnek – a III. melléklet 2.1.4. pontjában (4. címke) foglalt követelményeket kell teljesítenie;

iv. minden olyan háztartási páraelszívó esetében, amelynek forgalomba hozatala 2020. január 1-jén vagy azt követően történt, és amely az A+++, A++, A+, A, B, C, D energiahatékonysági osztályok valamelyikébe tartozik, a címkének a III. melléklet 2.1.4. pontjában (4. címke) foglalt követelményeket kell teljesítenie.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

A kereskedők kötelesek gondoskodni:

1. a háztartási sütők esetében arról, hogy:

a) az értékesítés helyén kiállított sütők mindegyikének elülső felületén, tetején vagy közvetlen közelében a sütő mindegyik sütőterére vonatkozóan el legyen helyezve a 3. cikk 1. a) pontja i. alpontjának megfelelően a szállító által rendelkezésre bocsátott címke; ez a címke tisztán látható legyen, és a rajta szereplő márkanév és modellazonosító elolvasása nélkül meg lehessen állapítani róla, hogy a kiállított modellhez tartozik;

b) az eladásra vagy bérletre kínált azon sütők forgalmazása, amelyeket a 2010/30/EU irányelv 7. cikkében foglaltak szerint a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által e rendelet VI. melléklete A. részének megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék, kivéve abban az esetben, ha az eladásra vagy bérletre való kínálás az interneten keresztül történik, amikor is a VII. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni;

c) ha egy adott sütőmodellre vonatkozó, a távértékesítés és a forgalmazás bármely formájához vagy médiumához készített reklámanyag energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmaz, akkor ez a reklámanyag utaljon az energiahatékonysági osztályra is;

d) az egy meghatározott modellhez tartozó sütők műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen a modell energiahatékonysági osztálya;

2. a háztartási páraelszívók esetében arról, hogy:

a) az értékesítés helyén kiállított háztartási páraelszívók mindegyikének elülső felületén, tetején vagy közvetlen közelében el legyen helyezve a 3. cikk 1. b) pontja i. alpontjának megfelelően a szállító által rendelkezésre bocsátott címke; ez a címke tisztán látható legyen, és a rajta szereplő márkanév és modellazonosító elolvasása nélkül meg lehessen állapítani róla, hogy a kiállított modellhez tartozik;

b) az eladásra vagy bérletre kínált azon háztartási páraelszívók forgalmazása, amelyeket a 2010/30/EU irányelv 7. cikkében foglaltak szerint a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által e rendelet VI. melléklete B. részének megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék, kivéve abban az esetben, ha az eladásra vagy bérletre való kínálás az interneten keresztül történik, amikor is a VII. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni;

c) ha a háztartási páraelszívók egy adott modelljére vonatkozó, a távértékesítés és a forgalmazás bármely formájához vagy médiumához készített reklámanyag energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmaz, akkor ez a reklámanyag utaljon az energiahatékonysági osztályra is;

d) az egy meghatározott modellhez tartozó háztartási páraelszívók műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen a modell energiahatékonysági osztálya.

5. cikk

Mérési és számítási módszerek

A 3. és a 4. cikkben felsorolt információkat megbízható, pontos és megismételhető, az általánosan korszerűként elfogadott számítási és mérési módszertant figyelembe vevő mérési eljárásokkal kell megállapítani.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok hatóságai az e rendeletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére irányuló piacfelügyeleti célú vizsgálatokat a VIII. mellékletben előírt eljárás szerint végzik el.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki haladás fényében 2021. január 1-jéig felülvizsgálja.

8. cikk

Hatályát vesztő jogi aktus

A 2002/40/EK bizottsági irányelv 2015. január 1-jén hatályát veszti.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)  Úgy kell tekinteni, hogy az e rendelet követelményeit teljesítő, 2015. január 1. előtt forgalomba hozott vagy eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált háztartási sütők teljesítik a 2002/40/EK irányelv követelményeit.

(2)  A kereskedők 2015. január 1. és április 1. között jogosultak a 4. cikk 1. b) pontja szerint eljárni olyan konkrét sütők esetében, amelyek az említett rendelkezés hatálya alá tartoznak.

(3)  A kereskedők 2015. január 1. és április 1. között jogosultak a 4. cikk 2. b) pontja szerint eljárni olyan konkrét páraelszívók esetében, amelyek az említett rendelkezés hatálya alá tartoznak.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)  Rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. A 3. cikk 1. a) és 1. b) pontjának iv. és v. alpontját, valamint a 4. cikk 1. b), 1. c), 1. d), 2. b), 2. c) és 2. d) pontját 2015. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

Hatékonysági osztályok

1.   HÁZTARTÁSI SÜTŐK

A háztartási sütők energiahatékonysági osztályát minden egyes sütőtérre vonatkozóan külön-külön, az e melléklet 1. táblázatában található értékek figyelembevételével kell megállapítani. A sütők energiahatékonyságát a II. melléklet 1. pontjának megfelelően kell meghatározni.1.  táblázat

Háztartási sütők energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági mutató (EEIcavity)

A+++ (leghatékonyabb)

EEIcavity < 45

A++

45 ≤ EEIcavity < 62

A+

62 ≤ EEIcavity < 82

A

82 ≤ EEIcavity < 107

B

107 ≤ EEIcavity < 132

C

132 ≤ EEIcavity < 159

D (legkevésbé hatékony)

EEIcavity ≥ 159

2.   HÁZTARTÁSI PÁRAELSZÍVÓK

a) A háztartási páraelszívók energiahatékonysági osztályát az e melléklet 2. táblázatában található értékek figyelembevételével kell megállapítani. A háztartási páraelszívók energiahatékonysági mutatóját (EEIhood) a II. melléklet 2.1. pontjának megfelelően kell meghatározni.2.  táblázat

Háztartási páraelszívók energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági mutató (EEIhood)

1. címke

2. címke

3. címke

4. címke

A+++ (leghatékonyabb)

 

 

 

EEIhood < 30

A++

 

 

EEIhood < 37

30 ≤ EEIhood < 37

A+

 

EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

A

EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

B

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

C

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

D

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

EEIhood ≥ 85

E

100 ≤ EEIhood < 110

100 ≤ EEIhood < 110

EEIhood ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIhood < 120

EEIhood ≥ 110

 

 

G (legkevésbé hatékony)

EEIhood ≥ 120

 

 

 

b) A háztartási páraelszívók hidrodinamikai hatékonysági osztályát a páraelszívó hidrodinamikai hatékonysága (FDEhood) alapján, az e melléklet 3. táblázatában található értékek figyelembevételével kell megállapítani. A háztartási páraelszívók hidrodinamikai hatékonyságát a II. melléklet 2.2. pontjának megfelelően kell meghatározni.3.  táblázat

Háztartási páraelszívók hidrodinamikai hatékonysági osztályai

Hidrodinamikai hatékonysági osztály

Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)

A (leghatékonyabb)

FDEhood > 28

B

23 < FDEhood ≤ 28

C

18 < FDEhood ≤ 23

D

13 < FDEhood ≤ 18

E

8 < FDEhood ≤ 13

F

4 < FDEhood ≤ 8

G (legkevésbé hatékony)

FDEhood ≤ 4

c) A háztartási páraelszívók megvilágítási hatékonysági osztályát a páraelszívó megvilágítási hatékonysága (LEhood) alapján, az e melléklet 4. táblázatában található értékek figyelembevételével kell megállapítani. A háztartási páraelszívók megvilágítási hatékonyságát a II. melléklet 2.3. pontjának megfelelően kell meghatározni.4.  táblázat

Háztartási páraelszívók megvilágítási hatékonysági osztályai

Megvilágítási hatékonysági osztály

Megvilágítási hatékonyság (LEhood)

A (leghatékonyabb)

LEhood > 28

B

20 < LEhood ≤ 28

C

16 < LEhood ≤ 20

D

12 < LEhood ≤ 16

E

8 < LEhood ≤ 12

F

4 < LEhood ≤ 8

G (legkevésbé hatékony)

LEhood ≤ 4

d) A háztartási páraelszívók zsírkiszűrési hatékonysági osztályát a páraelszívó zsírkiszűrési hatékonysága (GFEhood) alapján, az e melléklet 5. táblázatában található értékek figyelembevételével kell megállapítani. A háztartási páraelszívók zsírkiszűrési hatékonyságát a II. melléklet 2.4. pontjának megfelelően kell meghatározni.5.  táblázat

Háztartási páraelszívók zsírkiszűrési hatékonysági (GFEhood) osztályai

Zsírkiszűrési hatékonysági osztály

Zsírkiszűrési hatékonyság (%)

A (leghatékonyabb)

GFEhood > 95

B

85 < GFEhood ≤ 95

C

75 < GFEhood ≤ 85

D

65 < GFEhood ≤ 75

E

55 < GFEhood ≤ 65

F

45 < GFEhood ≤ 55

G (legkevésbé hatékony)

GFEhood ≤ 45
II. MELLÉKLET

Mérések és számítások

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerrel kell végezni, amely figyelembe veszi az általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási módszereket, ideértve az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban található módszereket is. E méréseknek és számításoknak meg kell felelniük az e mellékletben meghatározott műszaki fogalommeghatározásoknak, feltételeknek, összefüggéseknek és paramétereknek.

1.   HÁZTARTÁSI SÜTŐK

A háztartási sütő egy adott sütőterének energiafogyasztását egy standard üzemcikluson át, a sütőteret hagyományos üzemmódban és – ha ez rendelkezésre áll – légkeveréses üzemmódban működtetve kell meghatározni oly módon, hogy a sütőtérben egy vízzel átáztatott standard terhelést melegítünk. Ellenőrizni kell, hogy a sütőtérben fellépő hőmérséklet a mérés teljes időtartama alatt eléri-e a termosztát beállítása szerinti és/vagy a sütő kezelőfelületén kijelzett hőmérsékletet. Az alábbi számításokban azt az egy üzemciklusban elfogyasztott energiamennyiséget kell figyelembe venni, amely a jobb energiafogyasztású üzemmódhoz tartozik (hagyományos üzemmód vagy légkeveréses üzemmód).

A háztartási sütő egy meghatározott sütőterének energiahatékonysági mutatóját (EEIcavity) a következő összefüggésekkel kell meghatározni:

– elektromos háztartási sütő esetében:

image

image

[kWh]

– gázüzemű háztartási sütő esetében:

image

image

[MJ]

ahol:

 EEIcavity a háztartási sütő adott sütőterének energiahatékonysági mutatója %-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve,

  SEC electric cavity a standard terhelésnek az elektromos háztartási sütő adott sütőterében egy üzemciklus során történő melegítéséhez szükséges standard energiafogyasztás (villamosenergia-mennyiség) kWh-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve,

  SEC gas cavity a standard terhelésnek a gázüzemű háztartási sütő adott sütőterében egy üzemciklus során történő melegítéséhez szükséges standard energiafogyasztás MJ-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve,

  V a háztartási sütő adott sütőterének térfogata literben, egész számra kerekítve,

  EC electric cavity a standard terhelésnek az elektromos háztartási sütő adott sütőterében egy üzemciklus során történő melegítéséhez szükséges energiafogyasztás kWh-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve,

  EC gas cavity a standard terhelésnek a háztartási sütő adott gázüzemű sütőterében egy üzemciklus során történő melegítéséhez szükséges energiafogyasztás MJ-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve.

2.   HÁZTARTÁSI PÁRAELSZÍVÓK

2.1.    Az energiahatékonysági mutató (EEIhood) számítása

Az energiahatékonysági mutatót (EEI hood) a következőképpen kell meghatározni:

image

és egy tizedesjegyre kerekíteni kell.

A fenti összefüggésben:

  SAEC hood a háztartási páraelszívó standard éves energiafogyasztása kWh/év mértékegységben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve,

  AEC hood a háztartási páraelszívó éves energiafogyasztása kWh/év mértékegységben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

A háztartási páraelszívó standard éves energiafogyasztását (SAEC hood) a következőképpen kell meghatározni:

image

ahol:

  W BEP a háztartási páraelszívó felvett elektromos teljesítménye a legjobb hatásfokú pontban, W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve,

  W L a háztartási páraelszívó világítórendszerének névleges felvett elektromos teljesítménye csak a főzési felület megvilágítását figyelembe véve, a legjobb hatásfokú pontban, W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

A háztartási páraelszívó éves energiafogyasztását (AEC hood) a következőképpen kell meghatározni:

i. teljesen automatikus háztartási páraelszívók esetében:

▼C1

image

ii. minden más háztartási páraelszívó esetében:

image

ahol:

  t L a világítás átlagos napi időtartama percben kifejezve (t L = 120 perc),

  t H a háztartási páraelszívó működésének átlagos napi időtartama percben kifejezve (t H = 60 perc),

  P o a háztartási páraelszívó felvett elektromos teljesítménye kikapcsolt üzemmódban, W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve,

  P s a háztartási páraelszívó felvett elektromos teljesítménye készenléti üzemmódban, W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve,

  f az időtartam-növelő tényező, amelyet az alábbi összefüggés segítségével kell meghatározni, és egy tizedesjegyre kerekíteni kell:

 
image

2.2.    A hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) számítása

A legjobb hatásfokú ponthoz tartozó hidrodinamikai hatékonyság (FDE hood) értékét a következőképpen kell meghatározni, és egy tizedesjegyre kerekíteni kell:

image

ahol:

  Q BEP a háztartási páraelszívó légáramsebessége a legjobb hatásfokú pontban, m3/h-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve,

  P BEP a háztartási páraelszívó statikus nyomáskülönbsége a legjobb hatásfokú pontban, Pa-ban kifejezve, egész számra kerekítve,

  W BEP a háztartási páraelszívó felvett elektromos teljesítménye a legjobb hatásfokú pontban, W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

2.3.    A megvilágítási hatékonyság (LEhood) számítása

A háztartási páraelszívók megvilágítási hatékonysága (LE hood) az átlagos megvilágítás és a világítórendszer által felvett névleges elektromos teljesítmény hányadosa. Ezt a mennyiséget, melyet lux/W-ban kell kifejezni, a következőképpen kell meghatározni, majd egész számra kerekíteni kell:

image

ahol:

  E middle a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás standard körülmények között mérve, lux-ban kifejezve, egész számra kerekítve,

  W L a háztartási páraelszívó világítórendszerének névleges felvett elektromos teljesítménye csak a főzési felület megvilágítását figyelembe véve, a legjobb hatásfokú pontban, W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

2.4.    A zsírkiszűrési hatékonyság (GFEhood) számítása

A háztartási páraelszívó zsírkiszűrési hatékonysága (GFE hood) a páraelszívó zsírszűrői által felfogott zsír relatív mennyiségét jelenti. Ezt a mennyiséget a következőképpen kell meghatározni, majd egy tizedesjegyre kerekíteni kell:

image

ahol:

  w g a zsírszűrőben lévő olaj tömege az eltávolítható fedőelemeken lévő olaj tömegét is beleszámítva, g-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve,

  w r a páraelszívó légvezető csöveiben felfogott olaj tömege g-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve,

  w t az abszolút szűrőn felfogott olaj tömege g-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

2.5.    Zajszint

A zajszintet a rendes használathoz tartozó legnagyobb beállításon, levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus hangteljesítményként (súlyozott átlagérték, L WA) kell meghatározni mérés útján, az eredményt dB-ben kifejezve, majd egész számra kerekítve.
III. MELLÉKLET

A címke

1.   A HÁZTARTÁSI SÜTŐK CÍMKÉJE

1.1.    Elektromos háztartási sütők

1.1.1.    A címke bemutatása – az elektromos háztartási sütő minden egyes sütőteréhez külön-külön

image

1.1.2.    A címke tartalma – elektromos háztartási sütők

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I. a szállító neve vagy védjegye;

II. a szállító által megadott modellazonosító, ahol „modellazonosító”: az az általában alfanumerikus kód, amely alapján a háztartási sütők egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők egymástól;

III. a háztartási sütő energiaforrása;

IV. a sütőtér energiahatékonysági osztálya az I. mellékletnek megfelelően meghatározva. Az osztály betűjelét tartalmazó nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V. a sütőtér hasznos térfogata literben, egész számra kerekítve;

VI. a sütőtérnek a lehetséges üzemmód(ok)hoz (hagyományos és, ha van, légkeveréses) tartozó, a vizsgálati eljárásoknak megfelelően megválasztott standard terhelés alapján meghatározott, egy üzemciklusra vetített energiafogyasztása (ECelectric cavity ), kWh/üzemciklus mértékegységben kifejezve (villamosenergia-fogyasztás), két tizedesjegyre kerekítve.

1.1.3.    A címke kivitele – elektromos háztartási sütők

Az elektromos háztartási sütők címkéjének minden egyes sütőtér esetében a következő ábrát kell követnie:

image

Követelmények:

i. A címke szélességének legalább 85 mm-nek, magasságának legalább 170 mm-nek kell lennie. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát méretarányosan kell felnagyítani.

ii. A háttérnek fehérnek kell lennie.

iii. Az alábbiakban a felhasználható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

iv. A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra szerint):

image   Szegély: vonalvastagság: 4 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 3 mm

image   EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00

image   „Energia” mező: színek: X-00-00-00; piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 70 mm, magasság: 14 mm

image   Logók alatti lénia: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – hossz: 70 mm

image   Az energiahatékonysági osztályok skálája:

  Nyíl: magasság: 5,5 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm – színek:

 

legfelső osztály: X-00-X-00

második osztály: 70-00-X-00

harmadik osztály: 30-00-X-00

negyedik osztály: 00-00-X-00

ötödik osztály: 00-30-X-00

hatodik osztály: 00-70-X-00

legalsó osztály: 00-X-X-00

  Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűk, fehér; „+” jelek: Calibri bold 12 pt, fehér, egy sorba rendezett

image   Energiahatékonysági osztály:

  Nyíl: szélesség: 20 mm, magasság: 10 mm, 100 % fekete

  Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűk, fehér; „+” jelek: Calibri bold 18 pt, fehér, egy sorba rendezett

image   Egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás:

  Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 3 mm

  Érték: Calibri bold 19 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 10 pt, 100 % fekete

image   Térfogat:

  Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 3 mm

  Érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 10 pt, 100 % fekete

image   Csillag: Calibri regular 6 pt, 100 % fekete

image   A rendelet jelzőszáma: Calibri bold 10 pt, 100 % fekete

image   A szállító neve vagy védjegye

image   A szállító által megadott modellazonosító

image  A szállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 70 mm x 13 mm nagyságú hely áll rendelkezésre.

1.2.    Gázüzemű háztartási sütők

1.2.1.    A címke bemutatása – a gázüzemű háztartási sütő minden egyes sütőteréhez külön-külön

image

1.2.2.    A címke tartalma

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I. a szállító neve vagy védjegye;

II. a szállító által megadott modellazonosító, ahol „modellazonosító”: az az általában alfanumerikus kód, amely alapján a háztartási sütők egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők egymástól;

III. a háztartási sütő energiaforrása;

IV. a sütőtér energiahatékonysági osztálya az I. mellékletnek megfelelően meghatározva. Az osztály betűjelét tartalmazó nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V. a sütőtér hasznos térfogata literben, egész számra kerekítve;

VI. a sütőtérnek a lehetséges üzemmód(ok)hoz (hagyományos és, ha van, légkeveréses) tartozó, a vizsgálati eljárásoknak megfelelően megválasztott standard terhelés alapján meghatározott, egy üzemciklusra vetített energiafogyasztása (ECgas cavity ), MJ/üzemciklus és kWh/üzemciklus mértékegységben ( 2 ) kifejezve (gázfogyasztás), két tizedesjegyre kerekítve.

1.2.3.    A címke kivitele – gázüzemű háztartási sütők

A gázüzemű háztartási sütők címkéjének minden egyes sütőtér esetében a következő ábrát kell követnie:

image

Követelmények:

i. A címke szélességének legalább 85 mm-nek, magasságának legalább 170 mm-nek kell lennie. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát méretarányosan kell felnagyítani.

ii. A háttérnek fehérnek kell lennie.

iii. Az alábbiakban a felhasználható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

iv. A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra szerint):

image   Szegély: vonalvastagság: 4 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 3 mm

image   EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00

image   „Energia” mező: színek: X-00-00-00; piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 70 mm, magasság: 14 mm

image   Logók alatti lénia: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – hossz: 70 mm

image   Az energiahatékonysági osztályok skálája:

  Nyíl: magasság: 5,5 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm – színek:

 

legfelső osztály: X-00-X-00

második osztály: 70-00-X-00

harmadik osztály: 30-00-X-00

negyedik osztály: 00-00-X-00

ötödik osztály: 00-30-X-00

hatodik osztály: 00-70-X-00

legalsó osztály: 00-X-X-00

  Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűk, fehér; „+” jelek: Calibri bold 12 pt, fehér, egy sorba rendezett

image   Energiahatékonysági osztály:

  Nyíl: szélesség: 20 mm, magasság: 10 mm, 100 % fekete

  Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűk, fehér; „+” jelek: Calibri bold 18 pt, fehér, egy sorba rendezett

image   Egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás:

  Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 3 mm

  Érték: Calibri bold 19 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 10 pt, 100 % fekete

image   Térfogat:

  Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 3 mm

  Érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 10 pt, 100 % fekete

image   Csillag: Calibri regular 6 pt, 100 % fekete

image   A rendelet jelzőszáma: Calibri bold 10 pt, 100 % fekete

image   A szállító neve vagy védjegye

image   A szállító által megadott modellazonosító

image  A szállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 70 mm x 13 mm nagyságú hely áll rendelkezésre.

2.   A HÁZTARTÁSI PÁRAELSZÍVÓK CÍMKÉJE

2.1.    Címkeformátumok

2.1.1.    A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba besorolt háztartási páraelszívók (1. címke)

image

2.1.2.    A+-tól F-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba besorolt háztartási páraelszívók (2. címke)

image

2.1.3.    A++-tól E-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba besorolt háztartási páraelszívók (3. címke)

image

2.1.4.    A+++-tól D-ig terjedő energiahatékonysági osztályokba besorolt háztartási páraelszívók (4. címke)

image

2.2.    A címke tartalma – háztartási páraelszívók

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I. a szállító neve vagy védjegye;

II. a szállító által megadott modellazonosító, ahol „modellazonosító”: az az általában alfanumerikus kód, amely alapján a háztartási páraelszívók egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők egymástól;

III. a háztartási páraelszívó energiahatékonysági osztálya az I. mellékletnek megfelelően meghatározva. A háztartási páraelszívó energiahatékonysági osztályának betűjelét tartalmazó nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV. az éves energiafogyasztás (AEC hood) a II. melléklet szerint meghatározva, kWh mértékegységben kifejezve, egész számra kerekítve;

V. a hidrodinamikai hatékonysági osztály az I. mellékletnek megfelelően meghatározva;

VI. a megvilágítási hatékonysági osztály az I. mellékletnek megfelelően meghatározva;

VII. a zsírkiszűrési hatékonysági osztály az I. mellékletnek megfelelően meghatározva;

VIII. a zajérték a II. melléklet 2.5. pontja szerint meghatározva, egész számra kerekítve.

2.3.    A címke kivitele – háztartási páraelszívók

A címkének a következő ábrát kell követnie:

image

Követelmények:

i. A címke szélességének legalább 60 mm-nek, magasságának legalább 120 mm-nek kell lennie. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát méretarányosan kell felnagyítani.

ii. A háttérnek fehérnek kell lennie.

iii. Az alábbiakban a felhasználható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

iv. A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra szerint):

image   Szegély: vonalvastagság: 3 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 2 mm

image   EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00

image   „Energia” mező: színek: X-00-00-00; piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 51 mm, magasság: 10 mm

image   Logók alatti lénia: vonalvastagság: 1 pt – színek: 100 % cián – hossz: 51 mm

image   Az energiahatékonysági osztályok skálája:

  Nyíl: magasság: 4 mm, a nyilak közötti távolság: 0,75 mm – színek:

 

legfelső osztály: X-00-X-00

második osztály: 70-00-X-00

harmadik osztály: 30-00-X-00

negyedik osztály: 00-00-X-00

ötödik osztály: 00-30-X-00

hatodik osztály: 00-70-X-00

legalsó osztály: 00-X-X-00

  Szöveg: Calibri bold 10 pt, nagybetűk, fehér; „+” jelek: Calibri bold 7 pt, fehér, egy sorba rendezett

image   Energiahatékonysági osztály:

  Nyíl: szélesség: 15 mm, magasság: 8 mm, 100 % fekete

  Szöveg: Calibri bold 17 pt, nagybetűk, fehér; „+” jelek: Calibri bold 12 pt, fehér, egy sorba rendezett

image   Éves energiafogyasztás

  Szegély: vonalvastagság: 1 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 2,5 mm

  Érték: Calibri bold 21 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 8 pt, 100 % fekete

image   Hidrodinamikai hatékonyság

 Piktogram az ábra szerint

  Szegély: vonalvastagság: 1 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 2,5 mm

  Érték: Calibri regular 6 pt, 100 % fekete; és Calibri bold 11,5 pt, 100 % fekete

image   Megvilágítási hatékonyság

  Piktogram az ábra szerint

  Szegély: vonalvastagság: 1 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 2,5 mm

  Érték: Calibri regular 6 pt, 100 % fekete; és Calibri bold 11,5 pt, 100 % fekete

image   Zsírkiszűrési hatékonyság

  Piktogram az ábra szerint

  Szegély: vonalvastagság: 1 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 2,5 mm

  Érték: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete; és Calibri bold 14 pt, 100 % fekete

image   Zajszint

  Piktogram az ábra szerint

  Szegély: vonalvastagság: 1 pt – színek: 100 % cián – sarkok lekerekítése: 2,5 mm

  Érték: Calibri regular 6 pt, 100 % fekete; és Calibri bold 11,5 pt, 100 % fekete

image   A rendelet jelzőszáma: Calibri bold 8 pt, 100 % fekete

image   A szállító neve vagy védjegye

image   A szállító által megadott modellazonosító

image  A szállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 51 mm x 9 mm nagyságú hely áll rendelkezésre.
IV. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

A.   A HÁZTARTÁSI SÜTŐK TERMÉKISMERTETŐ ADATLAPJA

1. A háztartási sütőkhöz tartozó, a 3. cikk 1. a) pontjának ii. alpontjában előírt termékismertető adatlapon feltüntetendő információkat az alábbiakban meghatározott módon és sorrendben kell megadni, és szerepeltetni kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a) a szállító neve vagy védjegye;

b) a szállító által megadott modellazonosító, vagyis az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott háztartási sütők különböző, a háztartási sütő címkéjén (III. melléklet 1. pont) feltüntetendő paraméterek közül egy vagy több esetében eltérő megadott értékekkel rendelkező modelljei megkülönböztethetők egymástól;

c) a modell minden egyes sütőterének energiahatékonysági mutatója (EEI cavity) a II. melléklet 1. pontja szerint meghatározva, egy tizedesjegyre kerekítve; a megadott energiahatékonysági mutató nem lehet nagyobb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értéknél;

d) a modell minden egyes sütőterének energiahatékonysági osztálya az I. melléklet 1. táblázata szerint meghatározva; a megadott osztály nem lehet kedvezőbb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő osztálynál;

e) ha rendelkezésre áll, az egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás minden egyes sütőtérre vonatkozóan, hagyományos és légkeveréses üzemmódban egyaránt (a méréssel meghatározott energiafogyasztást elektromos és gázüzemű sütők esetében egyaránt kWh-ban kell kifejezni, továbbá gázüzemű sütők esetében MJ-ban is meg kell adni, és két tizedesjegyre kerekíteni kell); a megadott érték nem lehet kisebb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értéknél;

f) a sütőterek száma; az egyes sütőterek hőforrása(i); az egyes sütőterek térfogata.

2. A közösségi ökocímkerendszerhez tartozó követelmények sérelme nélkül, ha egy modell a 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) alapján elnyerte az európai uniós ökocímkét, akkor a termékismertető adatlaphoz mellékelhető az ökocímke másolata.

3. Egyetlen termékismertető adatlap a háztartási sütők ugyanazon szállító által szállított több modelljére is vonatkozhat.

4. Az adatlapon feltüntetendő információk az egyes sütőterekre vonatkozó címkék – akár színes, akár fekete-fehér – másolata formájában is megadhatók. Ilyenkor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsoroltak közül a címkén nem szerepelnek.

B.   A HÁZTARTÁSI PÁRAELSZÍVÓK TERMÉKISMERTETŐ ADATLAPJA

1. A háztartási páraelszívókhoz tartozó, a 3. cikk 1. b) pontjának ii. alpontjában előírt termékismertető adatlapon feltüntetendő információkat az alábbiakban meghatározott módon és sorrendben kell megadni, és szerepeltetni kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a) a szállító neve vagy védjegye;

b) a szállító által megadott modellazonosító, vagyis az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott háztartási páraelszívók különböző, a háztartási páraelszívó címkéjén (III. melléklet 2. pont) feltüntetendő paraméterek közül egy vagy több esetében eltérő megadott értékekkel rendelkező modelljei megkülönböztethetők egymástól;

c) az éves energiafogyasztás (AEC hood) a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározva, kWh/év mértékegységben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; a megadott érték nem lehet kisebb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értéknél;

d) az energiahatékonysági osztály az I. melléklet 2. táblázata szerint meghatározva; a megadott osztály nem lehet kedvezőbb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő osztálynál;

e) a hidrodinamikai hatékonyság (FDE hood) a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározva, egy tizedesjegyre kerekítve; a megadott érték nem lehet nagyobb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értéknél;

f) a hidrodinamikai hatékonysági osztály az I. melléklet 3. táblázata szerint meghatározva; a megadott osztály nem lehet magasabb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő osztálynál;

g) a megvilágítási hatékonyság (LE hood) a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározva, lux/W mértékegységben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; a megadott érték nem lehet nagyobb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értéknél;

h) a megvilágítási hatékonysági osztály az I. melléklet 4. táblázata szerint meghatározva; a megadott osztály nem lehet magasabb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő osztálynál;

i) a zsírkiszűrési hatékonyság a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározva, százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; a megadott érték nem lehet nagyobb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értéknél;

j) a zsírkiszűrési hatékonysági osztály az I. melléklet 5. táblázata szerint meghatározva; a megadott osztály nem lehet magasabb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő osztálynál;

k) a rendes használathoz minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó légáramsebesség (m3/h mértékegységben, egész számra kerekítve), az intenzív üzemmódok figyelembevétele nélkül; a megadott értékek nem lehetnek nagyobbak az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értékeknél;

l) ha rendelkezésre áll, az intenzív üzemmódhoz tartozó légáramsebesség (m3/h mértékegységben, egész számra kerekítve); a megadott érték nem lehet nagyobb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értékeknél;

m) a rendes használathoz minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás (dB mértékegységben, egész számra kerekítve); a megadott érték nem lehet kisebb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értéknél;

n) ha rendelkezésre áll, az intenzív üzemmódhoz tartozó levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás (dB mértékegységben, egész számra kerekítve); a megadott érték nem lehet kisebb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értéknél;

o) ha értelmezhető, a felvett elektromos teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P o), W mértékegységben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; a megadott értékek nem lehetnek kisebbek az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értékeknél;

p) ha értelmezhető, a felvett elektromos teljesítmény készenléti üzemmódban (P s), W mértékegységben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; a megadott értékek nem lehetnek kisebbek az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban szereplő értékeknél.

2. Egyetlen termékismertető adatlap a háztartási páraelszívók ugyanazon szállító által szállított több modelljére is vonatkozhat.

3. Az adatlapon feltüntetendő információk a címke – akár színes, akár fekete-fehér – másolata formájában is megadhatók. Ilyenkor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsoroltak közül a címkén nem szerepelnek.
V. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

A.   A HÁZTARTÁSI SÜTŐK MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA

1. A 3. cikk 1. a) pontjának iii. alpontjában előírt műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell legalább:

a) a szállító nevét és címét;

b) a készülékmodell olyan általános leírását, amely alapján az egyértelműen és egyszerűen azonosítható, ideértve a szállító által megadott modellazonosítót (általában alfanumerikus kódot), amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott háztartási sütők különböző, a háztartási sütő címkéjén (III. melléklet 1. pont) feltüntetendő paraméterek közül egy vagy több esetében eltérő megadott értékekkel rendelkező modelljei megkülönböztethetők egymástól;

c) a mérésekhez tartozó következő műszaki paramétereket:

i. a sütőterek száma; az egyes sütőterek térfogata; az egyes sütőterek hőforrása(i); az egyes sütőterek lehetséges üzemmódjai (hagyományos és/vagy légkeveréses);

ii. ha rendelkezésre áll, az egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás minden egyes sütőtérre vonatkozóan, hagyományos és légkeveréses üzemmódban egyaránt; a méréssel meghatározott energiafogyasztást elektromos és gázüzemű sütők esetében egyaránt kWh-ban kell kifejezni, továbbá gázüzemű sütők esetében MJ-ban is meg kell adni, és két tizedesjegyre kerekíteni kell;

iii. a háztartási sütő minden egyes sütőterének energiahatékonysági mutatója (EEI cavity) a II. melléklet 1. pontja szerint meghatározva, egy tizedesjegyre kerekítve;

iv. a háztartási sütő minden egyes sütőterének energiahatékonysági osztálya az I. melléklet 1. táblázata szerint meghatározva;

d) a számítás egy példányát, valamint a II. mellékletnek megfelelően elvégzett számítások eredményeit;

e) az alkalmazott harmonizált szabványok jelzetét, ha vannak ilyenek;

f) az alkalmazott más műszaki szabványok és előírások megjelölését, ha vannak ilyenek;

g) a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét és aláírását.

2. A szállító a fenti jegyzéket a jegyzék végén további információkkal egészítheti ki.

B.   A HÁZTARTÁSI PÁRAELSZÍVÓK MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA

1. A 3. cikk 1. b) pontjának iii. alpontjában előírt műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell legalább:

a) a szállító nevét és címét;

b) a készülékmodell olyan általános leírását, amely alapján az egyértelműen és egyszerűen azonosítható, ideértve a szállító által megadott modellazonosítót (általában alfanumerikus kódot), amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott háztartási páraelszívók különböző, a háztartási páraelszívó címkéjén (III. melléklet 2. pont) feltüntetendő paraméterek közül egy vagy több esetében eltérő megadott értékekkel rendelkező modelljei megkülönböztethetők egymástól;

c) a mérésekhez tartozó következő műszaki paramétereket:

1. az energiahatékonysági mutató (EEI hood) a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározva, egy tizedesjegyre kerekítve;

2. az energiahatékonysági osztály az I. melléklet 2. táblázata szerint meghatározva;

3. az éves energiafogyasztás (AEC hood) a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározva, kWh/év mértékegységben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

4. az időtartam-növelő tényező (f) a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározva, egy tizedesjegyre kerekítve;

5. a hidrodinamikai hatékonyság (FDE hood) a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározva, egy tizedesjegyre kerekítve;

6. a hidrodinamikai hatékonysági osztály az I. melléklet 3. táblázata szerint meghatározva;

7. a háztartási páraelszívó méréssel meghatározott, a legjobb hatásfokú ponthoz tartozó légáramsebessége (Q BEP), m3/h mértékegységben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

8. a háztartási páraelszívó méréssel meghatározott, a legjobb hatásfokú ponthoz tartozó statikus nyomáskülönbsége (P BEP), Pa mértékegységben kifejezve, egész számra kerekítve;

9. háztartási páraelszívó méréssel meghatározott, a legjobb hatásfokú ponthoz tartozó felvett elektromos teljesítménye (W BEP), W mértékegységben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

10. a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás (E middle), lux mértékegységben kifejezve, egész számra kerekítve;

11. a világítórendszernek csak a főzési felület megvilágítását figyelembe véve meghatározott névleges villamosenergia-fogyasztása (W L), W mértékegységben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

12. a megvilágítási hatékonyság (LE hood) méréssel meghatározott értéke a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározva, lux/W mértékegységben kifejezve, egész számra kerekítve;

13. a megvilágítási hatékonysági osztály az I. melléklet 4. táblázata szerint meghatározva;

14. a zsírkiszűrési hatékonyság (GFE hood) méréssel meghatározott értéke a II. melléklet 2. pontja szerint meghatározva, egy tizedesjegyre kerekítve;

15. a zsírkiszűrési hatékonysági osztály az I. melléklet 5. táblázata szerint meghatározva;

16. ha értelmezhető, a kikapcsolt üzemmódban felvett elektromos teljesítmény (P o) W mértékegységben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

17. ha értelmezhető, a készenléti üzemmódban felvett elektromos teljesítmény (P s), W mértékegységben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

18. a rendes használathoz minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás dB mértékegységben kifejezve, egész számra kerekítve;

19. ha rendelkezésre áll, az intenzív üzemmódhoz tartozó levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás dB mértékegységben, egész számra kerekítve;

20. a háztartási páraelszívó rendes használatához minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó légáramsebesség-értékek m3/h mértékegységben, egy tizedesjegyre kerekítve;

21. ha rendelkezésre áll, a háztartási páraelszívó intenzív üzemmódjához tartozó légáramsebesség-érték m3/h mértékegységben, egy tizedesjegyre kerekítve;

d) a számítás egy példányát, valamint a II. mellékletnek megfelelően elvégzett számítások eredményeit;

e) az alkalmazott harmonizált szabványok jelzetét, ha vannak ilyenek;

f) az alkalmazott más műszaki szabványok és előírások megjelölését, ha vannak ilyenek;

g) a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét és aláírását.

2. A szállító a fenti jegyzéket további információkkal egészítheti ki.
VI. MELLÉKLET

Információszolgáltatás azokban az esetekben, ha a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított termék megtekintésére (kivéve az internetet)

A.   HÁZTARTÁSI SÜTŐK

1. A 4. cikk 1. b) pontjában előírt információkat a következő sorrendben kell feltüntetni:

a) a szállító neve vagy védjegye;

b) a szállító által megadott modellazonosító, azaz azon konkrét háztartási sütő modellazonosítója, amelyre az alábbiak szerint megadott értékek vonatkoznak;

c) a modell minden egyes sütőterének energiahatékonysági osztálya az I. melléklet 1. táblázata szerint meghatározva; a megadott osztály nem lehet kedvezőbb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban található osztálynál;

d) ha rendelkezésre áll, az egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás minden egyes sütőtérre vonatkozóan, hagyományos és légkeveréses üzemmódban egyaránt; a méréssel meghatározott energiafogyasztást elektromos és gázüzemű sütők esetében egyaránt kWh-ban kell kifejezni, továbbá gázüzemű sütők esetében MJ-ban is meg kell adni, és két tizedesjegyre kerekíteni kell; a megadott érték nem lehet kedvezőbb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban található értéknél;

e) a sütőterek száma; az egyes sütőterek hőforrása(i); az egyes sütőterek térfogata.

2. Ha az információszolgáltatás a termékismertető adatlapon szereplő más adatokra is kiterjed, akkor ezeket az adatokat a IV. mellékletben meghatározott formában és sorrendben kell megadni.

3. Az e melléklet alapján rendelkezésre bocsátott információkat olvasható betűméretben és betűtípussal kell nyomtatni vagy másként megjeleníteni.

B.   HÁZTARTÁSI PÁRAELSZÍVÓK

1. A 4. cikk 2. b) pontjában előírt információkat a következő sorrendben kell feltüntetni:

a) a szállító neve vagy védjegye;

b) a szállító által megadott modellazonosító, azaz azon konkrét páraelszívó modellazonosítója, amelyre az alábbiak szerint megadott értékek vonatkoznak;

c) a modell energiahatékonysági osztálya az I. melléklet 2. táblázata szerint meghatározva; a megadott osztály nem lehet kedvezőbb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban található osztálynál;

d) a modell éves energiafogyasztása kWh mértékegységben megadva, a II. melléklet 2.1. pontja szerint meghatározva; a megadott érték nem lehet kedvezőbb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban található értéknél;

e) a modell hidrodinamikai hatékonysági osztálya az I. melléklet 3. táblázata szerint meghatározva; a megadott osztály nem lehet kedvezőbb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban található osztálynál;

f) a modell megvilágítási hatékonysági osztálya az I. melléklet 4. táblázata szerint meghatározva; a megadott osztály nem lehet kedvezőbb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban található osztálynál;

g) a modell zsírkiszűrési hatékonysági osztálya az I. melléklet 5. táblázata szerint meghatározva; a megadott osztály nem lehet kedvezőbb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban található osztálynál;

h) a háztartási páraelszívó rendes használatához minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás (súlyozott átlagos érték – L WA) dB mértékegységben kifejezve, egész számra kerekítve; a megadott érték nem lehet kedvezőbb az V. melléklet szerinti műszaki dokumentációban található értéknél.

2. Ha az információszolgáltatás a termékismertető adatlapon szereplő más adatokra is kiterjed, akkor ezeket az adatokat a IV. mellékletben meghatározott formában és sorrendben kell megadni.

3. Az e melléklet alapján rendelkezésre bocsátott információkat olvasható betűméretben és betűtípussal kell nyomtatni vagy másként megjeleníteni.
VII. MELLÉKLET

Az internetes eladási, bérleti és részletvásárlási ajánlatokban megadandó információk

1. E melléklet 2–5. pontja alkalmazásában:

a)

„kijelző mechanizmus” : minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

b)

„beágyazott megjelenítés” : olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy – érintőképernyő esetében – az ilyen képen vagy adatokon való koppintással lehet hozzáférni;

c)

„érintőképernyő” : érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

d)

„helyettesítő szöveg” : grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.

2. A szállítók által a 3. cikk 1. a) vagy 1. b) pontjának vi. alpontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében, a 3. cikk 3. pontjában meghatározott időütemezés szerint kell megjeleníteni. Sütők esetében a megfelelő címkét a sütő minden egyes sütőterére vonatkozóan külön kell megjeleníteni. A megjelenített címke méreteit úgy kell megválasztani, hogy a címke könnyen látható és olvasható legyen, és méreteiben arányos legyen a III. mellékletben meghatározott címkével. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a címkéhez való hozzáférést biztosító képnek teljesítenie kell e melléklet 3. pontjának követelményeit. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

3. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkéhez való hozzáférésre felhasznált képnek:

a) olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b) a nyílon fehér színnel, az áréval megegyező betűmérettel jeleznie kell a termék energiahatékonysági osztályát; és

c) az alábbi két forma valamelyikét kell követnie:image

image

4. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címke megjelenítéséről a következőképpen kell gondoskodni:

a) a 3. pontban meghatározott képet a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni;

b) a képnek hiperhivatkozásként kell mutatnia a címkére;

c) a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie;

d) a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e) érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f) a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről;

g) a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel a termék energiahatékonysági osztályára kell utalnia.

5. A szállítók által a 3. cikk 1. a) vagy 1. b) pontjának vii. alpontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő termékismertető adatlapot a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a termékismertető adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékismertető adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a termékismertető adatlaphoz való hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a „Termékismertető adatlap” szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a termékismertető adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

▼M1
VIII. MELLÉKLET

A termék megfelelésének vizsgálata a piacfelügyeleti hatóságok által

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a termékismertető adatlapon megjelölt értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.

Amikor azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák:

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2010/30/EU irányelv 5. cikkének b) pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint – ha alkalmazandó – az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint az említett pont iii. alpontja szerinti vizsgálati jelentések (jegyzőkönyvek) megfelelő értékei; és

b) a címkén és a termékismertető adatlapon feltüntetett értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a megadott értékek, és a feltüntetett energiahatékonysági osztály nem kedvezőbb a szállítóra nézve, mint a megadott értékek alapján meghatározott energiahatékonysági osztály; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) a 6. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek valamelyike nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem egyetlen más olyan modell, amelyet a szállító műszaki dokumentációja egyenértékű modellként megnevez, nem teljesíti e felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több olyan másik modellhez is tartozhat, amelyet a szállító a műszaki dokumentációban egyenértékű modellként megjelölt.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke a 6. táblázat szerinti tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban foglalt feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem egyetlen más olyan modell, amelyet a szállító műszaki dokumentációja egyenértékű modellként megnevez, nem teljesíti e felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a II. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag a 6. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1–7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más – például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott – tűrés nem alkalmazható.6. táblázat

Ellenőrzési tűrések

Paraméter

Ellenőrzési tűrés

A sütő tömege (M)

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben M megadott értékénél.

A sütő sütőterének térfogata (V)

A meghatározott érték nem lehet kisebb 5 %-nál nagyobb mértékben V megadott értékénél.

ECelectric cavity , ECgas cavity

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben ECelectric cavity és ECgas cavity megadott értékénél.

WBEP , WL

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben WBEP és WL megadott értékénél.

QBEP , PBEP

A meghatározott érték nem lehet kisebb 5 %-nál nagyobb mértékben QBEP és PBEP megadott értékénél.

Qmax

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 8 %-nál nagyobb mértékben Qmax megadott értékénél.

Emiddle

A meghatározott érték nem lehet kisebb 5 %-nál nagyobb mértékben Emiddle megadott értékénél.

GFEhood

A meghatározott érték nem lehet kisebb 5 %-nál nagyobb mértékben GFEhood megadott értékénél.

Po , Ps

A Po és a Ps villamosenergia-fogyasztás meghatározott értéke nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél. Amennyiben a Po és a Ps villamosenergia-fogyasztás meghatározott értéke legfeljebb 1,00 W, a meghatározott érték nem lehet nagyobb 0,10 W-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.

Hangteljesítményszint (LWA )

A meghatározott érték nem lehet nagyobb LWA megadott értékénél.( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-i 2004/108/EK irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 390., 2004.12.31., 24. o.).

( 2 ) 1 kWh/üzemciklus = 3,6 MJ/üzemciklus.

( 3 ) HL L 27., 2010.1.30., 1. o.