02014D0450 — HU — 04.04.2023 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2014/450/KKBP HATÁROZATA

(2014. július 10.)

a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/423/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

(HL L 203, 2014.7.11., 106. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS (KKBP) 2017/413 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. március 7.)

  L 63

105

9.3.2017

 M2

A TANÁCS (KKBP) 2017/1948 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. október 25.)

  L 276

60

26.10.2017

►M3

A TANÁCS (KKBP) 2018/516 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. március 27.)

  L 84

22

28.3.2018

►M4

A TANÁCS (KKBP) 2021/815 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. május 20.)

  L 180

152

21.5.2021

►M5

A TANÁCS (KKBP) 2023/726 HATÁROZATA (2023. március 31.)

  L 94

48

3.4.2023
▼B

A TANÁCS 2014/450/KKBP HATÁROZATA

(2014. július 10.)

a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/423/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről1. cikk

(1)  
A tagállamok állampolgárai részéről, illetve a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva tilos fegyvereket és bármely egyéb, azokhoz kapcsolódó katonai felszerelést értékesíteni, szállítani, átadni vagy exportálni Szudán számára, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.
(2)  

Tilos továbbá:

a) 

közvetlenül vagy közvetve bármely szudáni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szudánban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódóan technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b) 

közvetlenül vagy közvetve bármely szudáni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szudánban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatosan finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségre, közvetítői szolgáltatásra és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást;

c) 

tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása az a) vagy a b) pontban említett intézkedések megkerülése.

2. cikk

(1)  

A 1. cikk rendelkezései nem alkalmazandók a következőkre:

a) 

a kizárólag humanitárius vagy emberi jogi ellenőrzési és védelmi célokat szolgáló, vagy az ENSZ, az Afrikai Unió (AU) és az Európai Unió intézményépítő programjaira szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, vagy az Európai Unió, az ENSZ és az AU válságkezelési műveleteire szánt eszközök értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele;

b) 

a kizárólag az Európai Unió és tagállamai személyzete vagy az ENSZ vagy az AU személyzete által Szudánban védelmi célra használt, ballisztikai védelmet nyújtó eszközökkel gyártott vagy ellátott nem harci járművek értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele;

c) 

az (a) pontban említett felszereléssel vagy programokkal és műveletekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás;

d) 

az (a) pontban említett felszereléssel vagy programokkal és műveletekkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás;

e) 

aknamentesítő felszerelések és aknamentesítéshez használatos eszközök értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele;

feltéve, hogy ezek kivitelét a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai előzetesen engedélyezték.

(2)  
A 1. cikk nem vonatkozik továbbá a védőruházatra, beleértve a golyóálló mellényeket és katonai sisakokat is, amelyet az ENSZ-nek, az Európai Uniónak vagy tagállamainak a személyzete, a média képviselői, a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel vittek be Szudánba.
(3)  
A tagállamok az e cikk feltételei alapján történő szállítások engedélyezését a 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontban ( 1 ) megállapított feltételek teljes körű figyelembevételével, eseti alapon mérlegelik. A tagállamok megfelelő biztosítékot követelnek az e cikk alapján megadott engedélyekkel való visszaélések ellen, és adott esetben rendelkezéseket hoznak a felszerelések hazatelepítéséről.

3. cikk

A 1591 (2005) ENSZ BT-határozattal összhangban e határozat 4. cikke (1) bekezdésében és 5. cikke (1) bekezdésében meghatározott korlátozó intézkedéseket kell elrendelni az 1591 (2005) ENSZ BT-határozat 3. bekezdése értelmében létrehozott bizottság (a továbbiakban: szankcióbizottság) által megnevezett azon személyekkel szemben, akik akadályozzák a békefolyamatot, Dárfúrban és a térségben veszélyeztetik a stabilitást, a nemzetközi humanitárius jogot, vagy az emberi jogokat sértő cselekményeket vagy egyéb atrocitásokat követnek el, megsértik a fegyverembargót és/vagy felelősek a dárfúri régióban vagy afelett történő támadó jellegű katonai átrepülésekért.

Az érintett személyek jegyzékét e határozat melléklete tartalmazza.

4. cikk

(1)  
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a 3. cikkben említett személyek területükre történő belépését vagy azon keresztül történő átutazását.
(2)  
Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.
(3)  
Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a szankcióbizottság megállapítja, hogy az utazást humanitárius szükség igazolja, beleértve a vallási kötelezettséget is, vagy ha a szankcióbizottság arra a következtetésre jut, hogy a mentesség megadása a vonatkozó ENSZ BT-határozatok célját szolgálja Szudán és a térség békéjének és stabilitásának megteremtésében.
(4)  
Azokban az esetekben, amelyekben a (3) bekezdésnek megfelelően a tagállam engedélyezi a szankcióbizottság által megnevezett személyeknek a saját területére való belépését, vagy azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

5. cikk

(1)  
Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást, amely a 3. cikkben említett személyek közvetlen vagy közvetett birtokában vagy ellenőrzése alatt áll, illetve a mellékletben említett személyek vagy bármely, a nevükben vagy az irányításukkal eljáró más személy közvetlen vagy közvetett birtokában lévő, illetve ellenőrzése alatt álló szervezetek tulajdonában van.
(2)  
Nem biztosítható közvetlen vagy közvetett hozzáférés a bizottság által megnevezett személyek vagy szervezetek számára, illetve javára semmiféle pénzeszközhöz, vagyoni értékhez vagy gazdasági erőforráshoz.
(3)  

Mentesség adható azon pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek:

a) 

alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) 

kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) 

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások nemzeti jogszabályoknak megfelelő szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak,

azt követően, hogy a szankcióbizottságot a tagállam értesítette arról a szándékáról, hogy adott esetben e pénzeszközökhöz, egyéb vagyoni értékekhez és gazdasági erőforrásokhoz hozzáférést kíván engedélyezni, és a szankcióbizottság az értesítéstől számított két munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot;

d) 

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, azt követően, hogy az érintett tagállam erről a szankcióbizottságot értesítette és a szankcióbizottság azt jóváhagyta;

e) 

bíróság, hatóság vagy választott bíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott határozat tárgyát képezik, amely esetben a pénzeszközöket, egyéb vagyoni értékeket és gazdasági erőforrásokat a zálogjog vagy határozat végrehajtására fel lehet használni, azt követően, hogy az érintett tagállam adott esetben erről a szankcióbizottságot értesítette, feltéve, hogy a zálogjog vagy határozat az 1591 (2005) ENSZ BT-határozat elfogadásának időpontja előtt keletkezett és nem az e cikkben említett személyek vagy szervezetek javára szól.

(4)  

A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a) 

kamatokra vagy egyéb hozamokra; illetve

b) 

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy az ilyen kamat vagy egyéb hozam és kifizetés továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá esik.

▼M5

(5)  

Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, kezelésére vagy kifizetésére, vagy olyan áruk és szolgáltatások nyújtására, amelyek a humanitárius segítség időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) 

az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) 

nemzetközi szervezetek;

c) 

az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) 

az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) 

az a)–d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) 

a szankcióbizottság által meghatározott egyéb megfelelő szereplők.

▼B

6. cikk

A Tanács a mellékletben szereplő jegyzéket a szankcióbizottság döntése alapján állítja össze és módosítja.

7. cikk

(1)  
Amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság egy személyt vagy szervezetet felvesz a jegyzékbe, a Tanács az érintett személyt vagy szervezetet felveszi a mellékletbe. A Tanács a döntését és a jegyzékbe vétel indokolását – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – közli az érintett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.
(2)  
Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

8. cikk

(1)  
A mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékben szereplő személyek és szervezetek jegyzékbe vételének az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által közölt indokát.
(2)  
A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által szolgáltatott, az érintett személyek vagy szervezetek azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve a felvett neveket is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a lakcím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

9. cikk

A 1. cikkben említett intézkedéseket rendszeres időközönként, de legalább 12 havonta felül kell vizsgálni. Az intézkedéseket hatályon kívül kell helyezni, ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy a céljuk megvalósult.

10. cikk

A 2011/423/KKBP határozat hatályát veszti.

11. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
MELLÉKLET

A 4. ÉS AZ 5. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

▼M1

1.    ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Más néven: Gaffar Mohmed Elhassan

Tisztsége: A szudáni fegyveres erők nyugati katonai körzetének vezérőrnagya és parancsnoka.

Nemzeti azonosító száma: Veteránigazolványának száma: 4302.

Születési idő: 1952. június 24.

Címe: El Waha, Omdurman, Szudán.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2006. április 25.

Egyéb adatok: A szudáni hadsereg nyugállományozott tisztje. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

A szakértői bizottság jelentése szerint Gaffar Mohammed Elhassan vezérőrnagy azt állította, hogy a nyugati katonai körzet parancsnokaként ő volt a közvetlen műveleti parancsnoka (elsősorban a harcászati vezetés területén) a szudáni fegyveres erők valamennyi dárfúri elemének. A nyugati katonai körzet parancsnokaként ezt a tisztséget (körülbelül) 2004 novemberétől 2006 elejéig töltötte be. A szakértői bizottság információi szerint Elhassan megsértette az 1591. sz. ENSZ BT-határozat 7. pontját, mivel e tisztségét kihasználva az 1591. sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott bizottság előzetes engedélye nélkül kérelmezte (Kartúmtól) és (2005. március 29-től kezdődően) engedélyezte katonai felszerelések Dárfúrba szállítását. Elhassan maga ismerte be a szakértői bizottság előtt, hogy 2005. március 29. és 2005 decembere között légi járműveket, légijármű-hajtóműveket és egyéb katonai felszereléseket hoztak Szudán más részeiből Dárfúrba. Ezen belül például arról is tájékoztatta a szakértői bizottságot, hogy a 2005. szeptember 18. és 21. közötti időszakban 2 Mi-24 típusú harci helikoptert hoztak be engedély nélkül Dárfúrba. Alapos okkal feltételezhető továbbá, hogy Elhassan a nyugati katonai körzet parancsnokaként közvetlenül felelős volt a 2005. július 23–24-i, Abu Hamra környéki, valamint a 2005. november 19-i, a nyugat-dárfúri Jebel Moon területén történt offenzív katonai átrepülések engedélyezéséért. Mindkét műveletben Mi-24 típusú harci helikoptereket használtak, amelyekről a jelentések szerint mindkét alkalommal tüzet nyitottak. A szakértői bizottság jelentése szerint Elhassan azt nyilatkozta a bizottságnak, hogy a nyugati katonai körzet parancsnokaként ő maga hagyta jóvá a légi támogatási és más légi műveleti kérelmeket. (Lásd a szakértői bizottság S/2006/65 sz. jelentésének 266–269. bekezdését.) Gaffar Mohammed Elhassan vezérőrnagy ezen cselekedeteivel megsértette az 1591. sz. ENSZ BT-határozat vonatkozó rendelkezéseit, következésképpen kimeríti azokat a kritériumokat, amelyek alapján az említett ENSZ BT-határozattal létrehozott bizottság felveheti a szankciók hatálya alá tartozó személyek jegyzékébe.

▼M3

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Más néven: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Tisztsége: a) korábban a Szudáni Nemzetgyűlés Al-Waha kerületbeli tagja; b) korábban a Szövetségi Ügyek Minisztériumának különleges tanácsadója, c) a mahamid törzs főparancsnoka Észak-Dárfúrban

Születési idő: a) 1964. január 1.; b) 1959

Születési hely: Kutum

Címe: a) Kabkabiya, Szudán; b) Kutum, Szudán (jelenleg Kabkabiya és Kutum városában él Észak-Dárfúrban, korábban Kartúmban tartózkodott)

Állampolgárság: szudáni

Útlevélszám: a) Diplomata útlevél száma: D014433, kiállítva 2013. február 21-én (Érvényessége lejárt 2015. február 21-én);

b) Diplomata útlevél száma: D009889, kiállítva 2011. február 17-én (érvényessége lejárt 2013. február 17-én)

Nemzeti személyazonosító szám: Állampolgársági bizonyítvány száma: A0680623

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2006. április 25.

Egyéb információk: Fénykép rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

A Human Rights Watch állítása szerint birtokukban van egy 2004. február 13-i feljegyzés egy észak-dárfúri önkormányzati hivatalból, amely „a helyi védelmi egységek” számára elrendelte, hogy „engedjék a Musa Hilal sejk parancsnoksága alá tartozó mudzsahedinek és önkéntesek tevékenységének végzését [Észak-Dárfúr] térségében, és biztosítsák azok alapvető szükségleteit”. 2005. szeptember 28-án 400 arab milicista támadta meg a nyugat-dárfúri Aro Sharrow falut (és az ott található belső menekülttábort), valamint Acho és Gozmena falvakat. Meggyőződésünk szerint Musa Hilal az Aro Sharrow-i belső menekülttábor megtámadása során jelen is volt; a fiát a Szudáni Felszabadítási Hadsereg (SLA) Shareia elleni támadásakor megölték, így személyes vérbosszúban vett részt. Alapos indokkal feltételezhető, hogy főparancsnokként közvetlenül ő felelt ezekért a tettekért, és felelős a nemzetközi humanitárius jogot és emberi jogi normákat sértő cselekményekért és egyéb atrocitásokért.

▼M4 —————

▼M3

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Más néven: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek”; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Tisztsége: a Nemzeti mozgalom a reformért és a fejlődésért műveleti parancsnoka

Születési idő: 1967. január 1.

Születési hely: El-Fasher, Észak-Dárfúr

Állampolgárság: szudáni születésű

Címe: Tine, Szudán (lakóhelye Tine, a Csáddal közös határ szudáni oldalán)

Nemzeti személyazonosító szám: a) 192-3238459-9; b) születés útján szerzett állampolgárságát igazoló okirat száma: 302581

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2006. április 25.

Egyéb információk: Fénykép rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Mayu felelős az Afrikai Uniónak a szudáni Dárfúr térségben tevékenykedő missziója (AMIS) személyzete ellen Dárfúrban 2005 októberében elkövetett emberrablásért. Mayu nyíltan akadályozni próbálja az AMIS tevékenységét megfélemlítés útján, például 2005 novemberében azzal fenyegetett, hogy lelövi az Afrikai Unió (AU) helikoptereit a Jebel Moon területén. E cselekedetei révén Mayu egyértelműen megsértette az 1591 (2005) sz. ENSZ BT-határozatot, ugyanis fenyegetést jelent Dárfúr stabilitására, ezért kimeríti azokat a kritériumokat, amelyek alapján az említett ENSZ BT-határozattal létrehozott bizottság felveheti a szankciók hatálya alá tartozó személyek jegyzékébe.( 1 ) A Tanács 2008. december 8-i 2008/944/KKBP közös álláspontja a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról (HL L 335., 2008.12.13., 99. o.).