2014D0386 — HU — 30.07.2014 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

▼M1

A TANÁCS 2014/386/KKBP HATÁROZATA

(2014. június 23.)

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről

▼B

(HL L 183, 24.6.2014, p.70)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 2014/507/KKBP HATÁROZATA (2014. július 30.)

  L 226

20

30.7.2014
▼B

▼M1

A TANÁCS 2014/386/KKBP HATÁROZATA

(2014. június 23.)

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről

▼BAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

2014. március 6-án az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői határozottan elítélték, hogy az Oroszországi Föderáció indokolatlanul megsértette Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(2)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozatot ( 1 ).

(3)

Az Európai Tanács a 2014. március 20–21-i ülésén határozottan elítélte a Krími Autonóm Köztársaságnak (Krím) és Szevasztopol városának (Szevasztopol) az Oroszországi Föderációhoz való jogellenes csatolását, és hangsúlyozta, hogy nem ismeri el azt. Az Európai Tanács úgy vélte, hogy javaslatot kell tenni bizonyos, a Krímmel kapcsolatos, mielőbb végrehajtandó gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi korlátozásokra.

(4)

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2014. március 27-én elfogadta az Ukrajna területi integritásáról szóló 68/262 sz. határozatot, melyben megerősíti Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli szuverenitását, politikai függetlenségét, egységét és területi integritását, és hangsúlyozza a Krímben március 16-án tartott népszavazás érvénytelenségét, továbbá minden államot arra szólít fel, hogy ne ismerjék el a Krím és Szevasztopol jogállásának semmilyen megváltoztatását.

(5)

Mindezek alapján a Tanács úgy véli, hogy a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk Európai Unióba történő behozatalát meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk kivételével, amelyekre vonatkozóan az ukrán kormány származási bizonyítványt állított ki.

(6)

Az e határozatban foglalt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében, e határozatnak a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(7)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

(1)  A Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk Unióba történő behozatalát meg kell tiltani.

(2)  Tilos a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalához kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, valamint biztosítás és viszontbiztosítás.

2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott tilalmak nem alkalmazandók a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan árukra, amelyeket vizsgálat céljából az ukrán hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyeket az ukrán hatóságok ellenőriztek, és amelyekre vonatkozóan az ukrán kormány származási bizonyítványt állított ki.

3. cikk

Az 1. cikkben meghatározott tilalmak nem érintik a 2014. szeptember 25. előtt megkötött szerződéseknek a 2014. szeptember 26-ig történő teljesítését vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges, még megkötendő és legkésőbb 2014. szeptember 26-ig teljesítendő kiegészítő szerződéseknek a teljesítését.

4. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelynek célja az 1. cikkben meghatározott tilalmak megkerülése.

▼M1

4a. cikk

(1)  Tilos a Krím és Szevasztopol területén az alábbi iparágakban infrastruktúra projektek létrehozására, megszerzésére vagy fejlesztésére szánt kulcsfontosságú berendezéseknek és technológiának a tagállamok állampolgárai általi, vagy a tagállamok területéről történő, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó hajók, illetve légi járművek felhasználásával való eladása, szállítása és átadása, függetlenül attól, hogy az adott berendezés vagy technológia a tagállamok területéről származik-e:

a) közlekedés és szállítás;

b) távközlés;

c) energia.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek körét.

(2)  Tilos a Krím és Szevasztopol területén működő, és a Krím és Szevasztopol területén az (1) bekezdésében említett iparágakban infrastruktúrák létrehozásával, megszerzésével vagy fejlesztésével foglalkozó vállalkozások részére az alábbiak szolgáltatása:

a) az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiákkal kapcsolatos technikai segítség, képzés, valamint egyéb szolgáltatás;

b) finanszírozás vagy pénzügyi támogatás az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kulcsfontosságú berendezések és technológiák eladása, szállítása, átadása vagy kivitele céljára, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy képzés céljára.

(3)  Tilos tudatosan vagy szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tilalmak megkerülése.

4b. cikk

(1)  Tilos a Krím és Szevasztopol területén az alábbi természeti erőforrások kitermelésére szánt kulcsfontosságú berendezéseknek és technológiáknak a tagállamok állampolgárai általi, vagy a tagállamok területéről történő, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó hajók, illetve légi járművek felhasználásával való eladása, szállítása vagy átadása, függetlenül attól, hogy az adott berendezés vagy technológia a tagállamok területéről származik-e:

a) kőolaj;

b) földgáz;

c) ásványi anyagok.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek körét.

(2)  Tilos a Krím és Szevasztopol területén az (1) bekezdésében említett természeti erőforrások kitermelésével foglalkozó vállalkozások részére az alábbiak szolgáltatása:

a) az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiákkal kapcsolatos technikai segítség, képzés, valamint egyéb szolgáltatás;

b) finanszírozás vagy pénzügyi támogatás az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kulcsfontosságú berendezések és technológiák eladása, szállítása, átadása vagy kivitele céljára, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy képzés céljára.

(3)  Tilos tudatosan vagy szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tilalmak megkerülése.

4c. cikk

A 4a. és 4b. cikkben meghatározott tilalmak nem érintik a 2014. július 30. előtt kötött szerződések 2014. október 28-ig történő teljesítését, illetve az ezen szerződések teljesítéséhez szükséges – 2014. október 28-ig megkötendő és teljesítendő – járulékos szerződések teljesítését.

4d. cikk

Tilos:

a) kifejezetten a 4a. cikkben említett iparágakban infrastruktúrák létrehozásához, megszerzéséhez vagy fejlesztéséhez kapcsolódóan pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

b) a 4a. cikkben említett iparágakban infrastruktúrák létrehozásával, megszerzésével vagy fejlesztésével foglalkozó, a Krím vagy Szevasztopol területén letelepedett vállalkozásban részesedést szerezni vagy növelni azt, ideértve e vállalkozások teljes körű felvásárlását, illetve a részvények vagy részesedést biztosító értékpapírok megszerzését is;

c) a 4a. cikkben említett iparágakban infrastruktúrák létrehozásához, megszerzéséhez vagy fejlesztéséhez kapcsolódóan közös vállalkozást létrehozni.

4e. cikk

Tilos:

a) a 4b. cikkben említett, a Krím és Szevasztopol területén természeti erőforrások kitermeléséhez kapcsolódóan pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

b) a 4b. cikkben említett, a Krím és Szevasztopol területén természeti erőforrások kitermelésével foglalkozó, a Krím vagy Szevasztopol területén letelepedett vállalkozásban részesedést szerezni vagy növelni azt, ideértve e vállalkozások teljes körű felvásárlását, illetve a részvények vagy részesedést biztosító értékpapírok megszerzését is;

c) a 4b. cikkben említett, a Krím és Szevasztopol területén természeti erőforrások kitermeléséhez kapcsolódóan közös vállalkozást létrehozni.

4f. cikk

A 4d. és 4e. cikkben meghatározott tilalmak:

a) nem érintik a 2014. július 30. előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból fakadó kötelezettségek teljesítését;

b) nem akadályozhatják meg a részesedés növelését, amennyiben a részesedés növelése egy 2014. július 30. előtt kötött megállapodásból eredő kötelezettség.

4g. cikk

A 4b. és 4e. cikkben meghatározott tilalmak nem vonatkoznak a már meglévő infrastruktúra biztonságosságának biztosításához szükséges karbantartással kapcsolatos tranzakciókra.

▼B

5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2015. június 23-áig kell alkalmazni.

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozat megújítható vagy – adott esetben – módosítható. ►M1  A 4a.-4g. cikket 2014. december 31-ig felül kell vizsgálni. ◄( 1 ) HL L 78., 2014.3.17., 16. o.