02013R1370 — HU — 01.08.2017 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 1370/2013/EU RENDELETE

(2013. december 16.)

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról

(HL L 346, 2013.12.20., 12. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A TANÁCS (EU) 2016/591 RENDELETE (2016. április 15.)

  L 103

3

19.4.2016

►M2

A TANÁCS (EU) 2016/795 RENDELETE (2016. április 11.)

  L 135

115

24.5.2016

►M3

A TANÁCS (EU) 2016/1042 RENDELETE (2016. június 24.)

  L 170

1

29.6.2016

►M4

A TANÁCS (EU) 2016/2145 RENDELETE (2016. december 1.)

  L 333

1

8.12.2016


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 130, 19.5.2016, o 13 (1370/2013/EU)
▼B

A TANÁCS 1370/2013/EU RENDELETE

(2013. december 16.)

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról1. cikk

Hatály

▼C1

Ez a rendelet a mezőgazdasági piacoknak az 1308/2013/EU rendelet által létrehozott közös szervezésével kapcsolatos árak, illetékek, támogatások és mennyiségi korlátozások megállapítására vonatkozóan ír elő intézkedéseket.

▼M4

1a. cikk

Referencia-küszöbértékek

(1)  A referencia-küszöbértékek a következők:

a) a gabonaágazat tekintetében: 101,31 EUR/tonna, amely ár a raktárba szállított árura, kirakodás előtt érvényes nagykereskedelmi ár;

b) a hántolatlan rizs tekintetében: 150 EUR/tonna az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének A. pontjában meghatározott szabványos minőség esetében, amely ár a raktárba szállított árura, kirakodás előtt érvényes nagykereskedelmi ár;

c) az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B. pontjában meghatározott szabványos minőségű, csomagolatlan cukor tekintetében a gyártelepi ár:

i) a fehércukor esetében: 404,4 EUR/tonna;

ii. a nyerscukor esetében: 335,2 EUR/tonna;

d) a marha- és borjúhúságazat tekintetében: 2 224  EUR/tonna a hímivarú szarvasmarhafélék esetében az 1308/2013/EU rendelet IV. mellékletének A. pontjában említett, a legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék hasított testére vonatkozó uniós osztályozási rendszer szerinti „R3” húsossági/faggyúborítottsági osztályozású hasított testre;

e) a tej- és tejtermékágazat tekintetében:

i) 246,39 EUR/100 kg a vaj esetében;

ii. 169,80 EUR/100 kg a sovány tejpor esetében;

f) a sertéshús esetében: 1 509,39  EUR/tonna a tömeg és a színhústartalom alapján meghatározott szabványos minőségű hasított testre, a sertések hasított testére vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet IV. mellékletének B. pontjában említett uniós osztályozási rendszerrel összhangban, az alábbiak szerint:

i) legalább 60 kg, de 120 kg-ot el nem érő tömegű hasított testek: „E” osztály;

ii. legalább 120 kg, de legfeljebb 180 kg tömegű hasított testek: „R” osztály;

g) az olívaolaj-ágazat tekintetében:

i) 1 779  EUR/tonna az extra szűz olívaolaj esetében;

ii) 1 710  EUR/tonna a szűz olívaolaj esetében;

iii. 1 524  EUR/tonna két fokos szabadzsírsav-tartalommal rendelkező lampante olívaolaj esetében; ez az összeg tonnánként 36,70 EUR-val csökken a zsírsavtartalom minden további foka után.

(2)  A Bizottság – objektív kritériumok, különösen a termelést érintő fejlemények, a termelési költségek (különösen az inputköltségek), valamint a piaci tendenciák figyelembevételével – rendszeresen felülvizsgálja az (1) bekezdésben meghatározott referencia-küszöbértékeket. A referencia-küszöbértékeket szükség esetén – a termelési és a piaci fejlemények tükrében – az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően aktualizálni kell.

(3)  Az 1308/2013/EU rendeletben szereplő referencia-küszöbértékekre történő hivatkozásokat az e cikk (1) bekezdésében rögzített küszöbértékekre történő hivatkozásként kell értelmezni.

▼M4

2. cikk

Állami intervenciós árak

(1)  Az állami intervenciós ár szintje:

a) a közönséges búza, a durumbúza, az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs és a sovány tejpor tekintetében a rögzített áron való felvásárlás esetén az 1a. cikkben foglalt vonatkozó referencia-küszöbértékeknek felel meg, pályázati eljárás útján való felvásárlás esetén pedig nem haladhatja meg a vonatkozó referencia-küszöbértéket;

b) a vaj tekintetében a rögzített áron való felvásárlás esetén az 1a. cikkben foglalt referencia-küszöbérték 90 %-ának felel meg, pályázati eljárás útján való felvásárlás esetén pedig nem haladhatja meg az említett referencia-küszöbérték 90 %-át;

c) a marha- és borjúhús tekintetében nem haladhatja meg az 1a. cikkben foglalt referencia-küszöbérték 85 %-át.

(2)  A közönséges búzának, a durumbúzának, az árpának, a kukoricának és a hántolatlan rizsnek az (1) bekezdésben említett állami intervenciós árát áremelés vagy árcsökkentés útján a termékekre vonatkozó fő minőségi kritériumok alapján megállapított árakhoz kell igazítani.

(3)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján meghatározza az e cikk (2) bekezdésében említett termékek állami intervenciós árának az ugyanazon bekezdésben meghatározott feltételek szerinti emelését vagy csökkentését. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

▼B

3. cikk

Felvásárlási árak és az alkalmazandó mennyiségi korlátozások

(1)  Amennyiben a 1308/2013/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az állami intervenció megnyitására kerül sor, a felvásárlást az e rendelet 2. cikkében említett rögzített áron kell lefolytatni, és az nem haladhatja meg a 1308/2013/EU rendelet 12. cikkében említett egyes időszakokra vonatkozó alábbi mennyiségi korlátozásokat:

a) közönséges búza: 3 millió tonna;

b) vaj: 50 000  tonna;

c) sovány tejpor: 109 000  tonna.

▼M3

Az első albekezdéstől eltérve, 2016-ban a vaj és a sovány tejpor rögzített áron való felvásárlására vonatkozó mennyiségi korlátozás a vaj esetében 100 000 tonna, a sovány tejpor esetében 350 000 ezer tonna. Azon mennyiségeket, amelyek felvásárlására 2016. június 29-én folyamatban lévő pályázati eljárás keretében került sor, az említett mennyiségi korlátozások szempontjából nem kell figyelembe venni.

▼B

(2)  Amennyiben a 1308/2013/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az állami intervenció megnyitására kerül sor:

a) a közönséges búza, a vaj és a sovány tejpor esetében az e cikk (1) bekezdésében említett mennyiségi korlátozásokat meghaladó mennyiségek tekintetében; valamint

b) a durumbúza, az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, valamint a marha- és borjúhús esetében

a felvásárlást pályázati eljárás útján kell lefolytatni a maximális felvásárlási ár meghatározása érdekében.

A maximális felvásárlási ár nem haladhatja meg az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett vonatkozó szintet, és annak összegét végrehajtási aktusok útján kell rögzíteni.

(3)  Különleges és kellően indokolt esetekben a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben:

a) a pályázati eljárásokat egy tagállamra vagy egy tagállamon belüli régióra korlátozza; vagy

b) a 2. cikk (1) bekezdésére is figyelemmel, az állami intervenciós felvásárlási árakat tagállamonként vagy tagállami régiónként határozza meg, a jegyzett piaci átlagárak alapján.

(4)  A közönséges búzának, a durumbúzának, az árpának, a kukoricának és a hántolatlan rizsnek a (2) és (3) bekezdésben említett felvásárlási árát áremelés vagy árcsökkentés útján az említett termékekre vonatkozó fő minőségi kritériumok alapján megállapított árakhoz kell igazítani.

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el az áremelések, illetve árcsökkentések meghatározása céljából.

(5)  Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében említett végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)  A Bizottság – a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül – elfogadja az alábbiakhoz szükséges végrehajtási aktusokat:

a) az e cikk (1) bekezdésében meghatározott intervenciós korlátozások betartatása; valamint

b) a közönséges búzának, a vajnak és a sovány tejpornak az e cikk (1) bekezdésében említett mennyiségi korlátozásokat meghaladó mennyiségei tekintetében az e cikk (2) bekezdésében említett pályázati eljárás alkalmazása.

4. cikk

Magántárolási támogatás

(1)  A 1308/2013/EU rendelet 17. cikkében felsorolt termékekre vonatkozó magántárolási támogatás – az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően nyújtott támogatás – összegének meghatározása céljából vagy pályázati eljárást kell megnyitni egy behatárolt időszakra, vagy pedig előre rögzíteni kell a támogatási összeget. A támogatás összegének meghatározása történhet tagállamonként, vagy tagállamon belüli régiónként.

(2)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben:

a) pályázati eljárás esetében meghatározza a magántárolási támogatás maximális összegét;

b) a támogatási összeg előzetes rögzítése esetében a tárolási költségek és/vagy más releváns piaci szempontok alapján rögzíti a támogatás összegét.

E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

▼M2

5. cikk

Gyümölcs- és zöldség, valamint iskolatej iskolákban történő kiosztásának, valamint a kísérő oktatási intézkedésekhez és a kapcsolódó költségekhez nyújtott támogatás

(1)  Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kísérő oktatási intézkedések tekintetében nyújtott uniós támogatás nem haladhatja meg a tagállamok e cikk (6) bekezdésében említett éves végleges előirányzatainak 15 %-át.

(2)  Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett kapcsolódó költségek tekintetében nyújtott összes támogatás nem haladhatja meg a tagállamok e cikk (6) bekezdésében említett éves végleges előirányzatainak 10 %-át.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben a tagállamok éves végleges előirányzatainak bizonyos százalékában vagy az érintett termékek költségének bizonyos százalékában az ezen költségek tekintetében kategóriánként nyújtható uniós támogatás maximális mértékét határozza meg.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3)  Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdésében említett termékek tejösszetevője tekintetében nyújtható uniós támogatás összege nem haladhatja meg a 27 eurót 100 kg-onként.

(4)  Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett támogatást az (5) bekezdésnek megfelelően, valamint az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikkének (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott kritériumok figyelembevételével kell kiosztani az egyes tagállamok részére.

Az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontjában említett, az egyes tagállamok tekintetében meghatározott indikatív előirányzatokat a 2017. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra vonatkozóan az I. melléklet tartalmazza. Az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (2) bekezdése első albekezdésének c) pontja Horvátország esetében nem alkalmazandó.

2023. augusztus 1-jétől a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (2) bekezdése első albekezdésben említett kritériumok alapján meghatározza az e rendelet 23a. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontjában említett támogatásnak az egyes tagállamokra jutó indikatív előirányzatait. Azonban minden tagállam jogosult legalább 290 000  EUR uniós támogatásra az iskolaprogram keretébe bevont gyümölcs- és zöldség kiosztása, illetve legalább 190 000  EUR uniós támogatásra az iskolatej kiosztása tekintetében, az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Bizottság ezt követően legalább háromévente értékeli, hogy az említett indikatív előirányzatok továbbra is megfelelnek-e az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak. Szükség esetén a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el új indikatív előirányzatok meghatározása céljából.

Az ebben a bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 15. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(5)  Amennyiben a tagállam egy adott évben nem nyújtott be uniós támogatás iránti kérelmet az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikkének (3) bekezdésének megfelelően, vagy ha az említett kérelmében az e cikk (4) bekezdésében említett indikatív előirányzatának csupán egy részét igényelte, a Bizottság az érintett indikatív előirányzatot vagy annak igénybe nem vett részét átcsoportosítja az olyan tagállamok javára, amelyek értesítették arról, hogy készek saját indikatív előirányzatuknál magasabb összeget is felhasználni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az ilyen átcsoportosítás végrehajtásához szükséges intézkedéseket, amelyeknek az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett kritériumon kell alapulniuk, és amelyek nem haladhatják meg az uniós támogatás érintett tagállamra jutó, az uniós támogatás iránti éves kérelem benyújtását megelőzően véget ért tanévre vonatkozó, az e cikk (6) bekezdésében említett végleges előirányzatának felhasznált mértékét.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)  A tagállamok által az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelmek alapján a Bizottság minden évben végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az iskolaprogram keretébe bevont iskolagyümölcs- és zöldség és az iskolatej tekintetében nyújtott támogatás résztvevő tagállamok közötti végleges elosztását az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikkének (1) bekezdésében foglalt határokon belül, az azon rendelet 23a. cikkének (4) bekezdésében említett átcsoportosításokat is figyelembe véve.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

▼B

7. cikk

Cukorágazati termelési díj

(1)  A 1308/2013/EU rendelet 128. cikkében előírt, a cukorkvótára, az izoglükózkvótára és az inulinszirupkvótára kivetendő termelési díj tonnánként 12,00 EUR a kvótacukorra és a kvóta-inulinszirupra. Az izoglükóz esetében a termelési díj mértéke a cukorra alkalmazandó díj 50 %-a.

(2)  Az (1) bekezdésnek megfelelően fizetett teljes termelési díjat a tagállam a területén található vállalkozásokra az adott gazdasági év folyamán rendelkezésükre álló kvóta alapján rója ki.

A díj fizetését az említett vállalkozások legkésőbb az adott gazdasági év februárjának végéig teljesítik.

(3)  Az uniós cukor- és inulinszirup-gyártó vállalkozások megkövetelhetik, hogy a cukorrépa-, a cukornád- vagy a cikóriatermelők viseljék az adott termelési díj legfeljebb 50 %-át.

8. cikk

Cukorágazati termelési visszatérítés

A 1308/2013/EU rendelet 129. cikkében előírt, a cukorágazati termékekre vonatkozó termelési visszatérítés összegét a Bizottság végrehajtási aktusok útján határozza meg a következők alapján:

a) a behozott cukor felhasználásából eredő költségek, amelyeket az iparnak a világpiaci beszerzés esetében kellene viselnie; valamint

▼M4

b) az uniós piacon rendelkezésre álló többletcukor ára, vagy ha e piacon nincs többletcukor, az 1a. cikk c) pontjában a cukor tekintetében meghatározott referencia-küszöbérték.

▼B

E végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

9. cikk

A cukorrépa minimálára

(1)  A kvótacukorrépának a 1308/2013/EU rendelet 135. cikkében előírt minimálára tonnánként 26,29 EUR a 2016/2017-es cukorpiaci gazdasági évnek 2017. szeptember 30-i végéig.

(2)  Az (1) bekezdésben említett minimálárat a 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B. részében meghatározott szabványos minőségű cukorrépára kell alkalmazni.

(3)  A cukorrá történő feldolgozásra alkalmas és kvótacukorrá történő feldolgozásra szánt kvótacukorrépát vásárló cukorgyártó vállalkozások kötelesek legalább a – szabványos minőségtől való eltérés függvényében áremeléssel vagy árcsökkentéssel kiigazított – minimálárat megfizetni. Ezen áremelések vagy árcsökkentések mértékét a Bizottság végrehajtási aktusok útján határozza meg. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A 11. cikkben meghatározott többletilletékkel terhelt iparicukor- vagy többletcukor-mennyiségeknek megfelelő cukorrépa-mennyiségek tekintetében az érintett cukorgyártó vállalkozás úgy igazítja ki a beszerzési árat, hogy az legalább a kvóta-cukorrépa minimálárával egyenlő legyen.

10. cikk

A nemzeti cukorkvóta kiigazítása

A Szerződés 43. cikke (3) bekezdésének értelmében a Tanács – a Bizottság javaslata alapján – kiigazíthatja a 1308/2013/EU rendelet XII. mellékletében meghatározott kvótákat a tagállamok által azon rendelet138. cikkének megfelelően hozott határozatok következtében.

11. cikk

Többletilleték a cukorágazatban

(1)  A többletilleték – többek között a 1308/2013/EU rendelet 142. cikkében előírt többletilleték – összegét kellően magas összegben kell meghatározni, hogy az megakadályozza az azon cikkben említett mennyiségek felhalmozódását. Az említett illeték összegét a Bizottság végrehajtási aktusok útján határozza meg. E végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett többletilletéket a tagállam a területén lévő vállalkozásokra az abban a bekezdésben említett azon termelt mennyiségeknek a függvényében veti ki, amelyek az említett vállalkozások esetében az adott gazdasági évre megállapításra kerültek.

12. cikk

Ideiglenes piacirányítási mechanizmusok a cukorágazatban

Az uniós piac megfelelő szintű, kiegyensúlyozott cukorellátásának biztosítása érdekében a 2016/2017-es cukoripari gazdasági évnek 2017. szeptember 30-i végéig – a 1308/2013/EU rendelet 142. cikkének sérelme nélkül – a Bizottság végrehajtási aktusok útján a szükséges mennyiségekre és a szükséges ideig ideiglenesen többletilletéket vethet ki az említett rendelet 139. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett, kvótán kívüli termelésre.

Ezen illeték összegét a Bizottság az e cikkben említett végrehajtási aktusok útján határozza meg.

Az e cikkben említett végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

13. cikk

Az export-visszatérítés meghatározása

(1)  A 1308/2013/EU rendelet 196. cikkében meghatározott feltételek és az említett rendelet 198. cikkében előírtak alapján a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, melyekben meghatározza az export-visszatérítések mértékét:

a) rendszeres időközönként, a 1308/2013/EU rendelet 196. cikke (1) bekezdésének megfelelően meghatározott jegyzékben szereplő termékek tekintetében;

b) a gabonafélék, a rizs, a cukor, valamint a tej és a tejtermékek esetében pályázati eljárás útján.

E végrehajtási aktusokat ezen rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  Az egy adott termékre vonatkozó export-visszatérítés mértékének megállapításánál az alábbi tényezők közül legalább egyet figyelembe kell venni:

a) a fennálló helyzet és a várható tendenciák a következők tekintetében:

i. az adott termék ára és elérhetősége az uniós piacon;

ii. az adott termék világpiaci árai;

b) a közös piacszervezés céljai, azaz az egyensúlynak és az árak, valamint a kereskedelem természetes fejlődésének a biztosítása ezen a piacon;

c) azon zavarok elkerülésének szükségessége, amelyek az uniós piacon a kínálat és a kereslet között tartósan fennálló egyensúlyhiányt okozhatnak;

d) a javasolt kivitel gazdasági vonatkozásai;

e) a Szerződésnek megfelelően megkötött nemzetközi megállapodásokból eredő korlátok;

f) az uniós alaptermékeknek a harmadik országokba való kivitelre szánt, feldolgozott áruk előállításához történő felhasználása és a harmadik országokból feldolgozási megállapodások alapján behozott termékek felhasználása közötti egyensúly megteremtésének a szükségessége;

g) a legméltányosabb mértékű költségek az értékesítés, valamint az uniós piacokról az uniós kikötőkbe vagy más exporthelyszínekre történő szállítás, továbbá a rendeltetési országokba való továbbítás vonatkozásában;

h) az uniós piacon tapasztalható kereslet;

i) a sertéshús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatot illetően az ezen ágazatok termékeinek az Unión belüli előállításához szükséges takarmánygabona-mennyiség uniós árai és világpiaci árai közötti különbség.

(3)  A visszatérítés összegét a Bizottság – valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére – szükség esetén, a gyorsan változó piaci körülményekre való mihamarabbi reagálás érdekében, végrehajtási aktusok útján módosíthatja. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás mellőzésével kell elfogadni.

14. cikk

A gabonafélékre és a rizsre vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos különleges intézkedések

(1)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, melyekben korrekciós összeget állapít meg az export-visszatérítésekre vonatkozóan a gabonafélék és a rizs ágazatában. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Szükség esetén, a gyorsan változó piaci körülményekre való mihamarabbi reagálás érdekében a Bizottság ezen korrekciós összegek módosítása céljából végrehajtási aktusokat fogadhat el, mellőzve a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárást.

A Bizottság ezt a bekezdést az 1216/2009/EK tanácsi rendeletnek ( 1 ) megfelelően, feldolgozott áruk formájában exportált gabona- és rizságazati termékekre is alkalmazhatja.

(2)  A gazdasági év első három hónapjára az előző gazdasági év végén raktáron lévő maláta, illetve a szóban forgó időszakban raktáron lévő árpából előállított maláta kivitelére vonatkozó visszatérítés az az összeg, amely az előző gazdasági év utolsó hónapjában a szóban forgó kiviteli engedély tekintetében a kivitelre alkalmazandó lett volna.

(3)  a 1308/2013/EU rendelet I. melléklete I. részének a) és b) pontjában felsorolt termékekre vonatkozóan az azon rendelet 199. cikkének (2) bekezdésének megfelelően rögzített visszatérítést a Bizottság – az intervenciós árszintben bekövetkezett változásokkal összhangban – végrehajtási aktusok útján módosíthatja.

Az első albekezdés teljes mértékben vagy részben alkalmazható a 1308/2013/EU rendelet I. melléklete I. részének c) és d) pontjában felsorolt termékekre, valamint az említett melléklet I. részében felsorolt és az 1216/2009/EK rendeletnek megfelelően, feldolgozott áruk formájában exportált termékekre is. Ebben az esetben a Bizottság az alaptermék mennyisége és az exportált feldolgozott termékben található vagy az exportált árukban felhasznált alaptermék mennyisége közötti arányt kifejező együttható alkalmazásával, végrehajtási aktusok útján korrigálja az e bekezdés első albekezdésében említett kiigazítást.

Az e bekezdésben említett végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

15. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot a 1308/2013/EU rendelet 229. cikkével létrehozott, a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

16. cikk

Megfelelési táblázat

Azt követően, hogy a 2013/1308/EU rendelet hatályon kívül helyezte az 1234/2007/EK rendeletet, annak a vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni és az e rendelet mellékletében foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

17. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 7–12. cikket a 2016/2017-es cukoripari gazdasági évnek végéig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
►M2  II. MELLÉKLET ◄

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

a 16. cikk szerint1234/2007/EK rendelet

E rendelet

a 18. cikk (1) és (3) bekezdése

2. cikk

a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontja

az 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja

a 13. cikk (1) bekezdésének c) pontj

az 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja

a 13. cikk (1) bekezdésének d) pontja

az 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja

a 18. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

az 3. cikk (2) bekezdése

a 18. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

az 3. cikk (3) bekezdése

a 18. cikk (4) bekezdése

az 3. cikk (4) bekezdése

▼C1

a 43. cikk aa) pontja

a 3. cikk (6) bekezdése

▼B

a 31. cikk (2) bekezdése

4. cikk

a 103ga. cikk (4) bekezdése

az 5. cikk (1) bekezdése

a 103ga. cikk (5) bekezdése

az 5. cikk (2) bekezdése

a 102. cikk (4) bekezdése

a 6. cikk (1) bekezdése

a 102. cikk (3) bekezdése

a 6. cikk (2) és (3) bekezdése

az 51. cikk (2) bekezdése

a 7. cikk (1) bekezdése

az 51. cikk (3) bekezdése

a 7. cikk (2) bekezdése

az 51. cikk (4) bekezdése

a 7. cikk (3) bekezdése

97. cikk

8. cikk

49. cikk

9. cikk

a 64. cikk (2) bekezdése

a 11. cikk (1) bekezdése

a 64. cikk (3) bekezdése

a 11. cikk (2) bekezdése

a 164. cikk (2) bekezdése

a 13. cikk (1) és (3) bekezdése

a 164. cikk (3) bekezdése

a 13. cikk (2) bekezdése

a 164. cikk (4) bekezdése

a 14. cikk (1) bekezdése

165. cikk

a 14. cikk (2) bekezdése

166. cikk

a 14. cikk (3) bekezdése

▼M2
I. MELLÉKLET

INDIKATÍV ELŐIRÁNYZATOK

a 2017. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra

(5. cikk (4) bekezdés második albekezdésében foglaltaknak megfelelően)Tagállamok

Az iskolaprogram keretében kiosztott iskolagyümölcs- és zöldségre vonatkozó indikatív előirányzatok

Az iskolatejre vonatkozó indikatív előirányzatok

Belgium

3 367 930

1 650 729

Bulgária

2 093 779

1 020 451

Cseh Köztársaság

3 123 230

1 600 707

Dánia

1 807 661

1 460 645

Németország

19 696 932

9 404 154

Észtország

439 163

700 309

Írország

1 757 779

900 398

Görögország

3 218 885

1 550 685

Spanyolország

12 932 647

6 302 784

Franciaország

22 488 086

12 625 577

Horvátország

1 360 232

800 354

Olaszország

16 711 302

8 003 535

Ciprus

290 000

500 221

Lettország

633 672

700 309

Litvánia

900 888

1 032 456

Luxemburg

290 000

193 000

Magyarország

3 029 587

1 756 776

Málta

290 000

193 000

Hollandia

5 431 641

2 401 061

Ausztria

2 238 064

1 100 486

Lengyelország

11 639 985

10 204 507

Portugália

3 283 397

2 220 981

Románia

6 866 848

10 399 594

Szlovénia

554 020

320 141

Szlovákia

1 708 720

900 398

Finnország

1 599 047

3 824 689

Svédország

2 854 972

8 427 723

Egyesült Királyság

19 391 534

9 804 331

Összesen

150 000 000

100 000 000( 1 ) A Tanács 1216/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról (HL L 328., 2009.12.15., 10. o.).