02013D0519 — HU — 01.06.2017 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. október 21.)

a kutyák, macskák és görények behozatalára engedéllyel rendelkező területek és harmadik országok jegyzékének, továbbá az ezen állatok behozatalára vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról

(az értesítés a C(2013) 6721. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/519/EU)

(HL L 281, 2013.10.23., 20. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/98 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EGT-vonatkozású szöveg (2017. január 18.)

  L 16

37

20.1.2017
▼B

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. október 21.)

a kutyák, macskák és görények behozatalára engedéllyel rendelkező területek és harmadik országok jegyzékének, továbbá az ezen állatok behozatalára vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról

(az értesítés a C(2013) 6721. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/519/EU)1. cikk

Azon területek vagy harmadik országok jegyzéke, amelyekből a 92/65/EGK irányelv értelmében kutyák, macskák vagy görények behozatala engedélyezett

(1)  A 92/65/EGK irányelv rendelkezései alá tartozó kutyákból, macskákból és görényekből álló szállítmányokat csak abban az esetben lehet az Unióba behozni, ha olyan területekről vagy harmadik országokból származnak vagy olyan területeken vagy harmadik országokon haladnak keresztül, amelyek szerepelnek az alábbi jegyzékek egyikében:

a) a 2004/211/EK határozat I. melléklete;

b) a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. része;

c) az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. melléklete.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a 92/65/EGK irányelv értelmében jóváhagyott szervezetek, intézmények és központok részére szánt kutyákból, macskákból és görényekből álló szállítmányokat csak abban az esetben lehet az Unióba behozni, ha olyan területekről vagy harmadik országokból származnak vagy olyan területeken vagy harmadik országokon haladnak keresztül, amelyek szerepelnek az (1) bekezdés c) pontjában említett jegyzékben.

2. cikk

A harmadik országokból vagy területekről való behozatalra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

A tagállamok csak azon kutyák, macskák vagy görények behozatalát engedélyezik, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a) olyan állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri őket, amelyet a melléklet 1. részében meghatározott mintával összhangban állítottak ki, és amelyet a melléklet 2. részében szereplő magyarázó megjegyzéseknek megfelelően hatósági állatorvos töltött ki és írt alá;

b) az 1. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontja értelmében eleget tesznek az a) pontban meghatározott állat-egészségügyi bizonyítvány azon harmadik országokra vagy területekre vonatkozó követelményeinek, ahonnan az állatok származnak vagy amelyeken keresztülhaladnak.

3. cikk

Hatályukat vesztő jogszabályok

A 94/274/EK, a 94/275/EK és a 2005/64/EK határozat hatályát veszti.

4. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 2015. április 29-ig tartó átmeneti időszakban a tagállamok engedélyezik a 2005/64/EK határozat mellékletében vagy a 2011/874/EU végrehajtási határozat I. mellékletében meghatározott mintáknak megfelelően, 2014. december 28-nál nem később kiállított állat-egészségügyi bizonyítvánnyal rendelkező kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalát.

5. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a határozatot 2014. december 29-től kell alkalmazni.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

▼M1

1. RÉSZ

Kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

image

image

image

image

image

▼B

2.   RÉSZ

Magyarázó megjegyzések az állat-egészségügyi bizonyítvány kitöltéséhez

a) Amennyiben a bizonyítványban az szerepel, hogy a nem kívánt szövegrész törlendő, akkor a nem releváns állításokat a hatósági állatorvos áthúzhatja, kézjegyével elláthatja és lepecsételheti, vagy teljes egészében törölheti a bizonyítványból.

b) A bizonyítvány eredeti példányának egyetlen lapból kell állnia, vagy amennyiben a szöveg hossza miatt ez nem lehetséges, a lapoknak összetartozó és szétválaszthatatlan egységet kell alkotniuk.

c) A bizonyítványt mind a szállítmányt az Unióba beléptető állat-egészségügyi határállomás szerinti tagállam, mind a rendeltetési hely szerinti tagállam legalább egyik hivatalos nyelvén ki kell állítani. Az említett tagállamok ugyanakkor engedélyezhetik, hogy a bizonyítványt egy másik tagállam hivatalos nyelvén/nyelvein állítsák ki, és kérhetik, hogy azt hivatalos fordítás kísérje.

d) Amennyiben a szállítmány tételeinek azonosítása (az állat-egészségügyi bizonyítványminta I.28. pontjában szereplő jegyzék) céljából további lapokat vagy kísérőokmányokat csatolnak a bizonyítványhoz, ezeket is az eredeti bizonyítvány részének kell tekinteni, és minden oldalt el kell látni az igazoló hatósági állatorvos aláírásával és pecsétjével.

e) Ha a bizonyítvány, beleértve a d) pontban említett kiegészítő lapokat vagy dokumentumokat is, egynél több oldalból áll, az oldalakat a lap alján számozással látják el „x (oldalszám)/y (összoldalszám)” formátumban, a lap tetején pedig feltüntetik a bizonyítvány illetékes hatóság által adott hivatkozási számát.

f) A bizonyítvány eredeti példányát az exportáló terület vagy harmadik ország hatósági állatorvosa tölti ki vagy írja alá. Az exportáló harmadik ország vagy terület illetékes hatósága biztosítja, hogy a bizonyítványok kiállítása a 96/93/EK tanácsi irányelvben meghatározottakkal egyenértékű szabályoknak és elveknek megfelelően történjen.

Az aláírás színének különböznie kell a nyomdafesték színétől. Ez a követelmény a szárazbélyegzőtől vagy vízjelektől eltérő pecsétekre is vonatkozik.

g) A bizonyítványoknak az I.2. rovatban és a II.a. rovatban említett hivatkozási számát az exportáló harmadik ország vagy terület illetékes hatósága adja ki.