02013D0065 — HU — 17.12.2016 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 19.)

a személyes adatok védelmének Új-Zéland által biztosított szintje megfelelőségének a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő megállapításáról

(az értesítés a C(2012) 9557. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/65/EU)

(HL L 028, 2013.1.30., 12. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2295 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EGT-vonatkozású szöveg (2016. december 16.)

  L 344

83

17.12.2016
▼B

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 19.)

a személyes adatok védelmének Új-Zéland által biztosított szintje megfelelőségének a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő megállapításáról

(az értesítés a C(2012) 9557. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/65/EU)1. cikk

(1)  A 95/46/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában Új-Zélandot olyan országnak kell tekinteni, amely az Európai Unióból továbbított személyes adatok szempontjából megfelelő szintű védelmet biztosít.

(2)  E határozat melléklete meghatározza Új-Zéland azon illetékes felügyeleti hatóságát, amely felelős az adatvédelemre vonatkozó jogi normák Új-Zélandon történő alkalmazásért.

▼M1

2. cikk

Ha a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai oly módon gyakorolják a 95/46/EK irányelv 28. cikkének (3) bekezdése alapján őket megillető jogköreiket, hogy ez – az egyéneknek a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme érdekében – az Új-Zélandra irányuló adatáramlás felfüggesztéséhez vagy végleges tilalmához vezet, az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot, amely továbbítja ezt a tájékoztatást a többi tagállamnak.

3. cikk

(1)  A Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az új-zélandi jogrend azon fejleményeit, amelyek hatással lehetnek e határozat működésére, beleértve a hatóságok személyes adatokhoz való hozzáférésével kapcsolatos fejleményeket is, annak vizsgálata céljából, hogy Új-Zéland továbbra is megfelelő szintű védelmet biztosít-e a személyes adatok számára.

(2)  A tagállamok és a Bizottság egymást is tájékoztatják azokról az esetekről, amikor az adatvédelmi normák teljesítésének biztosításáért felelős új-zélandi szerveknek a normák teljesülését nem sikerül biztosítaniuk.

(3)  A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást bármely arra utaló körülményről, hogy a nemzetbiztonságért, bűnüldözésért vagy egyéb közérdekekért felelős új-zélandi hatóságoknak az egyének személyes adataik védelméhez fűződő jogába történő beavatkozása túllépi a feltétlenül szükséges mértéket és/vagy nem létezik hatékony jogvédelem az ilyen beavatkozásokkal szemben.

(4)  Ha bizonyítékok támasztják alá, hogy már nem biztosított a megfelelő szintű védelem, beleértve az ezen cikk (2) és (3) bekezdésében említett helyzetek esetét is, a Bizottság tájékoztatja az illetékes új-zélandi hatóságot, és amennyiben szükséges, a 95/46/EK irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, ezen határozat hatályon kívül helyezése vagy felfüggesztése, illetve hatályának korlátozása céljából intézkedéstervezetet nyújt be.

▼B

4. cikk

A Bizottság értékeli e határozat érvényesülését, és minden vonatkozó megállapításról beszámol a 95/46/EK irányelv 31. cikke alapján létrehozott bizottságnak, beleértve minden olyan bizonyítékot, amely hatással lehet e határozat 1. cikkének azon megállapítására, hogy a 95/46/EK irányelv 25. cikke értelmében Új-Zélandon az adatvédelem szintje megfelelő, illetve bármely olyan tényt, amely szerint ezt a határozatot diszkriminatív módon hajtják végre.

5. cikk

A tagállamok 2013. március 20-ig megtesznek minden, a határozatnak való megfeleléshez szükséges intézkedést.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

Az e határozat 1. cikkének (2) bekezdésében említett, hatáskörrel rendelkező felügyelő hatóság:

Privacy Commissioner (Adatvédelmi Biztos)

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

Új-Zéland

Telefon: +64-4-474 7590

Kapcsolattartó e-mail címe enquiries@privacy.org.nz

Honlap: http://privacy.org.nz/