02013D0010 — HU — 19.05.2019 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2013. április 19.)

az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról

(átdolgozás)

(EKB/2013/10)

(2013/211/EU)

(HL L 118, 2013.4.30., 37. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/669 HATÁROZATA (2019. április 4.)

  L 113

6

29.4.2019


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 205, 1.8.2013, o 18 ((EKB/2013/10)(Az)
▼B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2013. április 19.)

az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról

(átdolgozás)

(EKB/2013/10)

(2013/211/EU)1. cikk

Címletek és technikai jellemzők

▼M1

(1)  Az eurobankjegyek első sorozata hét címletből áll az 5 eurótól az 500 euróig terjedő címlettartományban. Az eurobankjegyek második sorozata hat címletből áll az 5 eurótól a 200 euróig terjedő címlettartományban. Az eurobankjegyek a „Korok és stílusok Európában” témakört ábrázolják az alábbi alapvető előírásoknak megfelelően:Névérték (EUR)

Méretek (első sorozat)

Méretek (második sorozat)

Uralkodó szín

Kivitel

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Szürke

Klasszicista

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Vörös

Román

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Kék

Gótikus

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Narancssárga

Reneszánsz

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Zöld

Barokk és rokokó

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Sárgásbarna

Vas- és üveg építészet

500

160 × 82 mm

Nem része a második sorozatnak

Lila

Modern XX. századi építészet

▼B

(2)  Az eurobankjegy-sorozat hét címletének előoldalán kapuk és ablakok, a hátoldalán hidak ábrázolása látható. A hét címletet a fent említett különféle európai művészeti korszakok jegyei jellemzik. A bankjegyek képi megjelenésének további elemei az alábbiakat foglalják magukban:

a) az Európai Unió jelképe;

b) a pénznem neve latin és görög betűkkel, valamint ezt kiegészítve a bankjegyek második sorozata esetében a pénznem neve cirill betűkkel;

▼M1

c) az EKB kezdőbetűi az európai uniós hivatalos nyelvi változatokban:

i. az eurobankjegyek első sorozata tekintetében az EKB kezdőbetűi az alábbi öt hivatalos nyelvi változatra korlátozódnak: BCE, ECB, EZB, EKT és EKP;

ii. az eurobankjegyek második sorozata tekintetében: 1. az 5 eurós, 10 eurós és 20 eurós címletek tekintetében az EKB kezdőbetűi az alábbi kilenc hivatalos nyelvi változatra korlátozódnak: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE és EBC; 2. az 50 eurós, 100 eurós és 200 eurós címletek tekintetében az EKB kezdőbetűi az alábbi tíz hivatalos nyelvi változatra korlátozódnak: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE és EBC;

▼B

d) a © jel az EKB-t illető szerzői jog jelzésére; és

e) az EKB elnökének aláírása.

2. cikk

Az eurobankjegy-utánzatok készítésének szabályai

(1)  „Utánzat”: az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy egészét vagy egy részét, vagy annak egyedi képi elemeinek egy részét – például többek között a színt, méreteket és a betűket vagy szimbólumokat – felhasználó, minden kézzel fogható és kézzel nem fogható ábrázolás, amennyiben az ilyen ábrázolás egy valódi eurobankjegyhez hasonlít, vagy annak általános benyomását kelti, függetlenül a következőktől:

a) az ábrázolás mérete; vagy

b) az előállításához felhasznált anyag(ok) vagy eljárás(ok); vagy

c) módosították-e az eurobankjegy kivitelezésének elemeit (pl. a betűket vagy jelképeket), illetve hozzáadtak-e azokhoz.

(2)  Jogellenesnek minősülnek az olyan utánzatok, amelyeket a valódi eurobankjegyekkel bárki összetéveszthet.

(3)  Az alábbi szempontoknak megfelelő utánzatok jogszerűnek minősülnek, mivel nem áll fenn annak kockázata, hogy ezeket bárki összetévesztheti a valódi eurobankjegyekkel:

a) az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy egyoldalas utánzatai, feltéve, hogy ezek mérete megegyezik az 1. cikkben meghatározott bankjegy hosszának és szélességének 125 %-ával, illetve meghaladja azt, vagy megegyezik az 1. cikkben meghatározott bankjegy hosszának és szélességének 75 %-ával, illetve kevesebb annál; vagy

b) az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy kétoldalas utánzatai, feltéve, hogy ezek mérete megegyezik az 1. cikkben meghatározott bankjegy hosszának és szélességének 200 %-ával, illetve meghaladja azt, vagy megegyezik az 1. cikkben meghatározott bankjegy hosszának és szélességének 50 %-ával, illetve kevesebb annál; vagy

c) az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy egyedi képi elemeinek utánzatai, feltéve, hogy az ilyen képi elemek ábrázolása nem bankjegyre hasonlító háttérben történik; vagy

d) valamely eurobankjegy elő- vagy hátoldalának egy részét megjelenítő egyoldalas utánzatok, feltéve, hogy az ilyen rész kisebb, mint az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy eredeti elő- vagy hátoldalának egyharmada; vagy

e) a papírtól egyértelműen különböző olyan anyagra készített utánzatok, amelyek kifejezetten különböznek a bankjegyek gyártására használt anyagtól; vagy

f) kézzel nem fogható utánzatok, amelyeket elektronikus úton, internetes honlapokon, vezetékes vagy vezeték nélküli eszközökkel vagy bármely más eszköz használatával tettek elérhetővé, és amely eszközök bárki számára az általa egyedileg megválasztott helyen és időben lehetővé teszik a hozzáférést az ilyen kézzel nem fogható utánzatokhoz, feltéve, hogy:

  ►C1  az ilyen utánzaton átlós irányban Arial vagy az Arialhoz hasonló betűtípussal a SPECIMEN felirat szerepel, és ◄

 az elektronikus utánzat felbontása annak 100 %-os méretében nem haladja meg a 72 képpontot inchenként (dpi).

(4)   ►C1  A (3) bekezdés f) pontjában foglalt utánzatok esetében,

 a SPECIMEN felirat hosszúsága az utánzat hosszának legalább 75 %-a, és

 a SPECIMEN felirat magassága az utánzat szélességének legalább 15 %-a, és

 a SPECIMEN felirat színe az 1. cikkben meghatározott eurobankjegy uralkodó színével kontrasztot alkotó, nem átlátszó (nem áttetsző) színben kerül feltüntetésre. ◄

(5)  Írásbeli kérelemre az EKB és az NKB-k megerősítik, hogy a (3) bekezdésben foglalt szempontoknak meg nem felelő utánzatok is jogszerűek, amennyiben azokat a nagyközönség nem tévesztheti össze az 1. cikkben meghatározott valódi eurobankjegyekkel. Amennyiben az utánzat kizárólag egy olyan tagállam területén készül, amelynek pénzneme az euro, a fent hivatkozott kéréseket csak e tagállam NKB-jához kell címezni. Az ilyen kérelmeket minden más esetben az EKB-hoz kell címezni.

(6)  Az eurobankjegyek utánzatainak készítésére vonatkozó szabályok azon eurobankjegyekre is vonatkoznak, amelyeket e határozat szerint bevontak, vagy törvényes fizetőeszköz minőségüket már elvesztették.

3. cikk

A megrongálódott valódi eurobankjegyek cseréje

(1)  Kérelemre és a (2) bekezdésben, valamint a 6. cikkben meghatározottak szerint a Kormányzótanács vonatkozó döntésében meghatározott feltételek teljesülése esetén az NKB-k a következő esetekben cserélik ki a megrongálódott valódi eurobankjegyeket:

a) ha az eurobankjegy több mint 50 %-át bemutatják; vagy

b) ha az eurobankjegy 50 %-át vagy kisebb részét mutatják be, amennyiben a kérelmező bizonyítja, hogy a hiányzó részek megsemmisültek.

(2)  Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a következő további feltételek vonatkoznak a megrongálódott valódi eurobankjegyek cseréjére:

a) ha kétséges a kérelmezőnek az eurobankjegyekhez kapcsolódó jogcíme: a kérelmezőnek igazolnia kell a személyazonosságát, valamint azt, hogy a kérelmező a bankjegyek tulajdonosa, illetve más egyéb jogcímmel rendelkezik;

b) ha kétséges az eurobankjegyek valódisága: a kérelmezőnek igazolnia kell a személyazonosságát;

c) festékfoltos, szennyezett vagy vegyszerrel átitatott valódi eurobankjegyek bemutatása esetén: a kérelmezőnek írásbeli magyarázatot kell szolgáltatnia az elszíneződés, a szennyeződés vagy a vegyszerrel történő átitatódás fajtájáról;

d) a lopásgátló eszközök által megrongált valódi eurobankjegyek esetén: a kérelmezőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania a lopásgátló eszközök működésbe hozatalának okáról;

e) amennyiben a valódi eurobankjegyeket tényleges vagy megkísérelt rablás, illetve lopás, vagy egyéb bűncselekmény kapcsán rongálják meg a lopásgátló eszközök: a bankjegyeket csak a bankjegyek megrongálódását eredményező, megkísérelt, vagy ténylegesen elkövetett bűncselekmény áldozatául esett tulajdonos, illetve az egyéb jogcímmel rendelkező kérelmező kérésére cserélik ki;

f) amennyiben a valódi eurobankjegyeket lopásgátló eszközök rongálták meg, és azokat az 1338/2001/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében hivatkozott intézmények és gazdasági szereplők mutatják be: az ilyen intézményeknek és gazdasági szereplőknek a lopásgátló eszközök működésbe hozatalának okára, a lopásgátló eszközre, valamint annak jellemzőire, a megrongálódott bankjegyeket bemutató fél adataira, valamint a bemutatás napjára vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kell tenniük;

g) amennyiben a valódi eurobankjegyek a működésbe lépett lopásgátló eszközök hatására nagy tételben rongálódtak meg: lehetőség szerint, és amennyiben arra az NKB-k igényt tartanak, ezeket 100 eurobankjegyet tartalmazó kötegenként kell bemutatni, feltéve, hogy a bemutatott eurobankjegyek mennyisége elegendő az ilyen kötegek kialakításához;

▼M1

h) amennyiben az 1338/2001/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében hivatkozott intézmények és gazdasági szereplők megrongálódott valódi eurobankjegyeket mutatnak be cserére, egy vagy több tranzakcióban, legalább 10 000  EUR értékben: a bankjegyek eredetére, valamint az ügyfél – illetve adott esetben az (EU) 2015/849/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 1 ) meghatározott tényleges tulajdonos – személyazonosságára vonatkozó dokumentációt ezeknek az intézményeknek és gazdasági szereplőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk. Ez a kötelezettség abban az esetben is irányadó, ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a 10 000  EUR-s küszöbérték elérésre került-e. Az ebben a bekezdésben meghatározott szabályok az (EU) 2015/849 irányelvet a nemzeti jogba átültető, a tagállamok által az azonosítási és adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében elfogadott szigorúbb szabályok sérelme nélkül alkalmazandók.

▼B

(3)  A fentiek ellenére:

a) Ha az NKB-k tudomással bírnak arról, vagy alapos okkal vélelmezik, hogy a valódi eurobankjegyeket szándékosan rongálták meg, úgy beváltásukat megtagadják, és az eurobankjegyeket visszatartják annak érdekében, hogy elkerüljék az ilyen bankjegyek forgalomba való visszakerülését, illetve megelőzzék azt, hogy a kérelmező a bankjegyeket másik NKB-nál cserére bemutassa. Az NKB-k azonban becserélik a megrongálódott valódi eurobankjegyeket, ha tudomással bírnak arról, vagy alapos okkal vélelmezik, hogy a kérelmezők jóhiszeműek, illetve ha jóhiszeműségüket bizonyítani tudják. A csak kis mértékben megrongálódott eurobankjegyek (pl. ha magyarázatokat, számokat vagy rövid mondatokat jegyeztek fel rájuk) elvileg nem minősülnek szándékosan megrongált eurobankjegyeknek; és

b) Ha az NKB-k bűncselekmény elkövetéséről bírnak tudomással, illetve annak elkövetését alapos okkal vélelmezik, megtagadják a megrongálódott valódi eurobankjegyek cseréjét, és azokat átvételi elismervény ellenében az illetékes hatóságoknak bemutatandó bizonyítékként visszatartják a nyomozás kezdeményezése, vagy a már folyamatban lévő nyomozás elősegítése érdekében. Ha az illetékes hatóságok másképpen nem határoznak, a valódi eurobankjegyek a nyomozás végén cserére alkalmasak az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek alapján.

c) Ha az NKB-k tudomással bírnak arról, vagy alapos okkal vélelmezik, hogy a megrongálódott valódi eurobankjegyek oly módon szennyezettek, hogy azok egészségügyi és biztonsági veszélyt jelentenek, azok a megrongálódott valódi eurobankjegyeket becserélik, amennyiben a kérelmező rendelkezésre tudja bocsátani az illetékes hatóságoktól származó egészségügyi és biztonsági értékelést.

▼M1

(4)  Az NKB-k a cserét megvalósíthatják a bankjegyek értékének megfelelő készpénz bármely címletben való átadásával, a bankjegyek értékének a kérelmező 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 2. cikkének 15. pontjában meghatározott nemzetközi bankszámla azonosító számmal (IBAN) egyértelműen azonosítható bankszámlájára való átutalásával, vagy a bankjegyek értékének a kérelmező NKB-nál vezetett számláján való jóváírásával, az NKB által megfelelőnek tartottak szerint.

▼B

4. cikk

A lopásgátló eszközök által megrongálódott valódi eurobankjegyek cseréjéért járó díj megállapítása

▼M1

(1)  A NKB-k kezelési díjat számítanak fel az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott intézmények és gazdasági szereplők felé, amikor azok a 3. cikkben foglaltakkal összhangban a lopásgátló eszközök által megrongálódott valódi eurobankjegyek cseréjét kérik. Ez a díj arra tekintet nélkül alkalmazandó, hogy az NKB készpénzben hajtja végre a cserét vagy a bankjegyek értékének valamely számlára való átutalásával vagy jóváírásával.

▼B

(2)  A díj megrongálódott eurobanjegyenként 10 cent.

(3)  A díjat csak legalább 100 megrongálódott eurobankjegy cseréjekor lehet felszámítani. A díjat valamennyi beváltott eurobankjegy után fel kell számítani.

(4)  A megkísérelt, vagy ténylegesen elkövetett rablással, illetve lopással, vagy egyéb bűncselekménnyel összefüggésben megrongálódott eurobankjegyek cseréje díjmentes.

5. cikk

A lopásgátló eszközök által véletlenül megrongált és cserére bemutatott valódi eurobankjegyek értékének jóváírása

(1)  Az NKB-k a lopásgátló eszközök által véletlenül megrongált valódi eurobankjegyek értékét a bankjegyek átvételének a napján jóváírják az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott azon intézmények és gazdasági szereplők számláján, amelyek az érintett NKB-nál számlát vezetnek, feltéve, hogy:

a) az eurobankjegyek nem egy ténylegesen elkövetett rablás, lopás, illetve egyéb bűncselekmény kapcsán rongálódtak meg;

b) az NKB-k azonnal ellenőrizni tudják azt, hogy az igényelt összeg legalább nagyjából megfelel a bemutatott bankjegyek értékének; és

c) az NKB által előírt minden egyéb információt rendelkezésre bocsátottak.

(2)  A feldolgozást követően a cserére bemutatott, véletlenül megrongálódott valódi eurobankjegyek tényleges értéke és a feldolgozás előtt jóváírt értéke közötti értéket az adott esetnek megfelelően az azokat bemutató intézmény vagy gazdasági szereplő számláján jóváírják, illetve levonják.

(3)  A 4. cikkben hivatkozott díjakat az NKB által feldolgozott, véletlenül megrongálódott valódi eurobankjegyek tényleges darabszáma alapján számítják ki.

6. cikk

Az eurobankjegyek bevonása

Az eurobankjegyek valamely típusának vagy sorozatának bevonását a Kormányzótanácsnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában és más médiumokban általános tájékoztatásként kihirdetett határozatával kell szabályozni. E határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

 a forgalomból bevonandó eurobankjegy típusa vagy sorozata, és

 a beváltási időszak tartama, és

 az az időpont, amikor az eurobankjegy típusa vagy sorozata már nem minősül törvényes fizetőeszköznek, és

 a bevonási időszak elteltét vagy a bankjegyek törvényes fizetőeszközi minőségének megszűnését követően a bemutatott eurobankjegyek kezelése.

7. cikk

Hatálybalépés és hatályon kívül helyezés

(1)  Az EKB/2003/4 határozat ezennel hatályát veszti.

(2)  Az EKB/2003/4 határozatra való hivatkozásokat az erre a határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)  Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
MELLÉKETMEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

EKB/2003/4 határozat

Ez a határozat

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.).