02012R0932 — HU — 09.01.2017 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 932/2012/EU RENDELETE

(2012. október 3.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 278, 2012.10.12., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2282 RENDELETE (2016. november 30.)

  L 346

51

20.12.2016
▼B

A BIZOTTSÁG 932/2012/EU RENDELETE

(2012. október 3.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet környezetbarát tervezési követrelményeket állapít meg a villamosenergia-hálózatról üzemelő, a gáztüzelésű és a beépíthető háztartási szárítógépekre, beleértve a nem háztartási használatra értékesített ilyen típusú készülékeket is.

(2)  Ez a rendelet nem alkalmazandó a háztartási kombinált mosó-szárító gépekre és a háztartási centrifugákra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2009/125/EK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.

„háztartási szárítógép” : textilanyagoknak felmelegített levegővel átjárt forgódobban megvalósított sokszori átforgatás útján történő szárítására szolgáló, elsősorban nem üzleti tevékenység keretében való felhasználásra tervezett készülék;

2.

„beépíthető háztartási szárítógép” : szekrénybe, fal külön e célra kialakított mélyedésébe vagy más hasonló helyre beszerelendő olyan háztartási szárítógép, amelynek üzembe helyezése bútorszerelési műveletek elvégzését igényli;

3.

„háztartási kombinált mosó-szárító gép” : olyan háztartási mosógép, amely mind centrifugáló funkciót, mind – jellemzően melegítésen és sokszori átforgatáson alapuló – textilanyag-szárító funkciót tartalmaz;

4.

„háztartási centrifuga” : olyan, a kereskedelemben pusztán „centrifuga” néven is forgalmazott készülék, amely a vizet a textilanyagból a forgódobban fellépő centrifugális erő segítségével távolítja el, majd a gépből egy automatikus szivattyú útján kiüríti, és amelyet elsősorban nem üzleti tevékenység keretében való felhasználásra terveztek;

5.

„légkivezetéses szárítógép” : olyan szárítógép, amely friss levegőt szív be és vezet át a textilanyagokon, majd az így keletkező nedves levegőt a helyiség légterébe vagy azon kívülre kivezeti;

6.

„kondenzációs szárítógép” : olyan szárítógép, amely tartalmaz egy, a szárítási folyamathoz felhasznált levegő nedvességtartalmának (akár kondenzáció útján, akár más módon történő) eltávolítására szolgáló készüléket;

7.

„automata szárítógép” : olyan szárítógép, amely megszakítja a szárítási folyamatot, ha – például a vezetési tulajdonságok vagy a hőmérséklet érzékelése útján – azt észleli, hogy a töltet nedvességtartalma egy bizonyos értéket elér;

8.

„nem automata szárítógép” : olyan szárítógép, amely egy előre meghatározott időtartam elteltével – rendszerint időkapcsoló segítségével – leállítja a szárítási folyamatot, ugyanakkor azonban kézzel is kikapcsolható;

9.

„program” : műveletek előre meghatározott sorozata, amelyet a gyártó bizonyos típusú textilanyagok szárítására alkalmasnak nyilvánít;

10.

„ciklus” : a kiválasztott program által meghatározott egy darab teljes szárítási folyamat;

11.

„programidő” : a program elindításától a program befejeződéséig eltelő idő, a végfelhasználó által esetleg beprogramozott késleltetés nélkül;

12.

„előírt kapacitás” : a gyártó használati utasítása szerint megtöltött háztartási szárítógépben a kiválasztott programmal kezelhető adott típusú száraz textilanyagnak a gyártó által kg-ban, 0,5 kg-ra kerekítve megadott maximális tömege;

13.

„részleges töltet” : egy adott program esetében a háztartási szárítógép előírt kapacitásának fele;

14.

„kondenzációhatékonyság” : a kondenzációs szárítógép által kondenzált nedvesség tömegének és a ciklus végéig a töltetből eltávolított nedvesség tömegének hányadosa;

15.

„kikapcsolt üzemmód” : a háztartási szárítógép azon állapota, amely normál használat során a készüléken lévő, végfelhasználói használatra szánt és a végfelhasználó számára hozzáférhető kezelőgombok vagy kapcsolók működtetésével történő kikapcsolás útján idézhető elő azon legkisebb villamosenergia-fogyasztás elérése érdekében, amely a gyártó utasításainak megfelelő használat során meghatározatlan ideig fenntartható, miközben a háztartási szárítógép az áramforrásra van csatlakoztatva; ha nincsenek a végfelhasználó számára hozzáférhető kezelőgombok vagy kapcsolók, akkor a kikapcsolt üzemmód azt az állapotot jelenti, amely akkor áll be, amikor a háztartási szárítógép magától állandósult villamosenergia-fogyasztási állapotra tér át;

16.

„bekapcsolva hagyott üzemmód” : az a legkisebb villamosenergia-fogyasztási üzemmód, amely a program befejezése után a végfelhasználó további beavatkozása nélkül (a háztartási szárítógép kiürítését nem számítva) meghatározatlan ideig fennmaradhat;

17.

„egyenértékű háztartási szárítógép” : a háztartási szárítógépek olyan forgalomban lévő modellje, amely a háztartási szárítógépek ugyanazon gyártó által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott másik modelljével megegyező előírt kapacitással, műszaki és üzemi jellemzőkkel, energiafogyasztással, adott esetben kondenzációhatékonysággal, a normál pamutprogramhoz tartozó programidővel és szárítás közbeni levegőbeli akusztikus zajkibocsátással rendelkezik;

18.

„normál pamutprogram” : a pamut ruhanemű szárítására szolgáló azon ciklus, amelynek során a töltet nedvességtartalma a kezdeti 60 %-ról 0 %-ra csökken.

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

A háztartási szárítógépek környezetbarát tervezésére vonatkozó általános követelményeket az I. melléklet 1. szakasza állapítja meg. A háztartási szárítógépek környezetbarát tervezésére vonatkozó különös követelményeket az I. melléklet 2. szakasza állapítja meg.

A 2009/125/EK irányelv I. mellékletének 1. részében felsorolt többi környezetbarát tervezési paraméterrel kapcsolatban nem szükséges környezetbarát tervezési követelményeket előírni.

4. cikk

A megfelelőség értékelése

(1)  A 2009/125/EK irányelv 8. cikke alkalmazásában megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzést vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszert kell alkalmazni.

(2)  A 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelés alkalmazásában a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az e rendelet II. mellékletében meghatározott számítások másolatát.

Ha a háztartási szárítógépek egy adott modelljére vonatkozóan a műszaki dokumentációban megadott információk számításos úton és/vagy más egyenértékű háztartási szárítógépekből való extrapoláció segítségével kerültek meghatározásra, akkor a dokumentációnak részletesen tartalmaznia kell az elvégzett számításokat és/vagy extrapolációt, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében a gyártók által végrehajtott kísérleti vizsgálatok adatait. Ilyenkor a műszaki dokumentációban fel kell sorolni az egyenértékű háztartási szárítógépek mindazon modelljeit, amelyekre vonatkozóan a műszaki dokumentációban megadott információk előállítása ugyanígy történt.

5. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatoknak az e rendelet I. mellékletében megállapított követelmények teljesülése tekintetében történő elvégzésekor a tagállamok az e rendelet III. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Referenciaértékek

A piacon e rendelet hatálybalépésekor beszerezhető, legkedvezőbb működési jellemzőkkel rendelkező háztartási szárítógépekre vonatkozó indikatív referenciaértékeket a IV. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a technológiai haladás fényében legkésőbb a hatálybalépése után öt évvel felülvizsgálja, és e felülvizsgálat eredményeit a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum elé tárja. Ennek során megvizsgálja különösen a III. melléklet szerinti vizsgálati tűréseket és a légkivezetéses készülékek hatékonyságát.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)  Rendelkezéseit 2013. november 1-től kell alkalmazni.

Azonban:

a) az I. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában meghatározott általános környezetbarát tervezési követelményeket 2014. november 1-től kell alkalmazni;

b) az I. melléklet 2.2. pontjában meghatározott különös környezetbarát tervezési követelményeket 2015. november 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A környezetbarát tervezés követelményei

1.    A környezetbarát tervezés általános követelményei

1.1. A háztartási szárítógépek energiafogyasztásának és egyéb paramétereinek meghatározása során a pamut ruhanemű szárítására szolgáló azon ciklust (a továbbiakban: normál pamutprogram) kell figyelembe venni, amelynek során a töltet nedvességtartalma a kezdeti 60 %-ról 0 %-ra csökken. Ezt a ciklust a háztartási szárítógép programkiválasztó eszközén (eszközein) és/vagy – ha van ilyen – a háztartási szárítógép kijelzőjén „normál pamutprogram” megnevezéssel, egy egységes szimbólummal vagy e két lehetőség megfelelő együttes alkalmazásával egyértelműen fel kell tüntetni, és minden olyan háztartási szárítógép esetében, amely automatikus programválasztóval vagy a program automatikus kiválasztására vagy a kiválasztott program megőrzésére alkalmas funkcióval rendelkezik, alapértelmezett ciklusként kell beállítani. Automata szárítógépek esetében a normál pamutprogramnak automatikusnak kell lennie.

1.2. A gyártó által rendelkezésre bocsátott használati kézikönyvben:

a) tájékoztatást kell adni a normál pamutprogramról, és fel kell hívni a felhasználó figyelmét arra, hogy ez a program általános nedves pamut ruhaneműk szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb;

b) meg kell adni a kikapcsolt üzemmódhoz és a bekapcsolva hagyott üzemmódhoz tartozó villamosenergia-fogyasztást;

c) indikatív tájékoztatást kell adni a főbb szárítóprogramok teljes és – ha alkalmazandó – részleges töltet melletti időtartamáról és az ezekhez az esetekhez tartozó energiafogyasztásról.

2.    A környezetbarát tervezés különös követelményei

A háztartási szárítógépeknek teljesíteniük kell a következő követelményeket:

2.1. 2013. november 1-től:

 az energiahatékonysági mutatónak (EEI) 85-nél kisebbnek kell lennie,

 kondenzációs háztartási szárítógépek esetében a súlyozott kondenzációhatékonyság nem lehet kisebb 60 %-nál.

2.2. 2015. november 1-től:

 kondenzációs háztartási szárítógépek esetében az energiahatékonysági mutatónak (EEI) 76-nál kisebbnek kell lennie,

 kondenzációs háztartási szárítógépek esetében a súlyozott kondenzációhatékonyság nem lehet kisebb 70 %-nál.

Az energiahatékonysági mutatót (EEI) és a súlyozott kondenzációhatékonyságot a II. melléklet szerint kell meghatározni.
II. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági mutató és a súlyozott kondenzációhatékonyság számítása

1.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ SZÁMÍTÁSA

A háztartási szárítógépek egy adott modellje esetében az energiahatékonysági mutató a háztartási szárítógép teljes és részleges töltetű normál pamutprogram melletti súlyozott éves energiafogyasztása elosztva a készülék standard éves energiafogyasztásával.

a) Az EEI energiahatékonysági mutatót a következőképpen kell meghatározni, majd egy tizedesjegyre kerekíteni kell:

image

ahol:

 AEC a háztartási szárítógép súlyozott éves energiafogyasztása,

 SAEC a háztartási szárítógép standard éves energiafogyasztása.

b) Az SAEC standard éves energiafogyasztást a következőképpen, kWh/év-ben kell meghatározni, majd két tizedesjegyre kerekíteni kell:

 a nem légkivezetéses háztartási szárítógépekre:

 
image

 a légkivezetéses háztartási szárítógépekre:

 
image

ahol:

  c a háztartási szárítógép normál pamutprogramhoz tartozó előírt kapacitása,

  Tt a normál pamutprogram súlyozott programideje.

c) Az AEC súlyozott éves energiafogyasztást a következőképpen, kWh/év-ben kell meghatározni, majd két tizedesjegyre kerekíteni kell:

i. 
image

ahol:

 Et a súlyozott energiafogyasztás kWh-ban, két tizedesjegyre kerekítve,

 Po a kikapcsolt üzemmódban, teljes töltetű normál pamutprogram esetén felvett teljesítmény W-ban, két tizedesjegyre kerekítve,

 Pl a bekapcsolva hagyott üzemmódban, teljes töltetű normál pamutprogram esetén felvett teljesítmény W-ban, két tizedesjegyre kerekítve,

 Tt a súlyozott programidő percben, a legközelebbi egész számra kerekítve,

 160 a szárítási ciklusok teljes éves száma.

ii. Önálló energiagazdálkodási funkcióval ellátott háztartási szárítógép esetén, amikor a háztartási szárítógép a program befejezése után automatikusan kikapcsolt üzemmódra vált, az AEC súlyozott éves energiafogyasztás értékét a bekapcsolva hagyott üzemmód tényleges időtartamának figyelembevételével, a következő összefüggés segítségével kell meghatározni:

image

ahol:

 Tl a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama teljes töltetű normál pamutprogram esetén percben, a legközelebbi egész számra kerekítve.

d) A normál pamutprogram Tt súlyozott programidejét a következőképpen, percben kell meghatározni, majd a legközelebbi egész számra kerekíteni kell:

image

ahol:

 Tdry a teljes töltetű normál pamutprogram programideje percben, a legközelebbi egész számra kerekítve,

 Tdry½ a részleges töltetű normál pamutprogram programideje percben, a legközelebbi egész számra kerekítve.

e) Az Et súlyozott energiafogyasztást a következőképpen, kWh-ban kell meghatározni, majd két tizedesjegyre kerekíteni kell:

image

ahol:

 Edry a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás kWh-ban, két tizedesjegyre kerekítve,

 Edry½ a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás kWh-ban, két tizedesjegyre kerekítve.

f) A gáztüzelésű háztartási szárítógépek teljes és részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztását a következőképpen, kWh-ban kell meghatározni, majd két tizedesjegyre kerekíteni kell:

image

image

ahol:

 Egdry a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó gázfogyasztás kWh-ban, két tizedesjegyre kerekítve,

 Egdry½ a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó gázfogyasztás kWh-ban, két tizedesjegyre kerekítve,

 Egdry,a a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó villamosenergia-fogyasztás (segédenergia) kWh-ban, két tizedesjegyre kerekítve,

 Egdry½,a a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó villamosenergia-fogyasztás (segédenergia) kWh-ban, két tizedesjegyre kerekítve,

 fg = 2,5.

2.   A SÚLYOZOTT KONDENZÁCIÓHATÉKONYSÁG SZÁMÍTÁSA

Egy adott program kondenzációhatékonysága a kondenzációs háztartási szárítógép által kondenzált és a vízkamrában összegyűjtött nedvesség tömegének és a program által a töltetből eltávolított nedvesség tömegének hányadosa, ahol ez utóbbi mennyiség a próbatöltet szárítás előtti, nedves állapotban és szárítás utáni állapotban mért tömege közötti különbséggel egyenlő. A súlyozott kondenzációhatékonyság meghatározása során mind a teljes, mind a részleges töltetű normál pamutprogram átlagos kondenzációhatékonyságát figyelembe kell venni.

Egy adott program Ct súlyozott kondenzációhatékonyságát a következőképpen, százalékban kell meghatározni, majd a legközelebbi egész számra kerekíteni kell:

image

ahol:

 Cdry a teljes töltetű normál pamutprogram átlagos kondenzációhatékonysága,

 Cdry½ a részleges töltetű normál pamutprogram átlagos kondenzációhatékonysága.

A C átlagos kondenzációhatékonyságot próbaüzemek során mért kondenzációhatékonyság-értékek alapján, százalékban kell meghatározni:

image

ahol:

  n a próbaüzemek száma, amelynek legalább négy, az adott programmal végrehajtott érvényes próbaüzemet kell felölelnie,

  j a próbaüzem jelzőszáma,

  Wwj a j jelű próbaüzem során a vízkamrában összegyűlt víz tömege,

  Wi a nedves próbatöltet szárítás előtti tömege,

  Wf a próbatöltet szárítás utáni tömege.

▼M1
III. MELLÉKLET

A termék megfelelésének vizsgálata a piacfelügyeleti hatóságok által

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, a gyártó és az importőr nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig a kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására.

Amikor a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák:

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2009/125/EK irányelv IV. mellékletének 2. pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint – ha alkalmazandó – az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra vagy az importőrre nézve, mint az említett melléklet 2. g) pontjával összhangban elvégzett megfelelő mérések eredményei; és

b) a megadott értékek teljesítik az e rendeletben meghatározott valamennyi követelményt, továbbá a gyártó és az importőr által az előírásoknak megfelelően közzétett termékinformációk nem tartalmaznak a gyártóra vagy az importőrre nézve a megadott értékeknél kedvezőbb értékeket; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem egyetlen más olyan modell, amelyet a gyártó vagy az importőr műszaki dokumentációja a háztartási szárítógépek egyenértékű modelljeként megnevez, nem teljesíti e rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több olyan másik modellhez is tartozhat, amelyet a gyártó vagy az importőr a műszaki dokumentációban egyenértékű modellként megjelölt.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban foglalt feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem egyetlen más olyan modell, amelyet a gyártó vagy az importőr műszaki dokumentációja a háztartási szárítógépek egyenértékű modelljeként megnevez, nem teljesíti e rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok olyan mérési eljárásokat alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott korszerű, megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is. A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a II. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag az 1. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1–7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más – például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott – tűrés nem alkalmazható.1. táblázat

Ellenőrzési tűrések

Paraméter

Ellenőrzési tűrés

Súlyozott éves energiafogyasztás (AEC)

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 6 %-nál nagyobb mértékben AEC megadott értékénél.

Súlyozott energiafogyasztás (Et)

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 6 %-nál nagyobb mértékben Et megadott értékénél.

Súlyozott kondenzációhatékonyság (Ct)

A meghatározott érték nem lehet kisebb 6 %-nál nagyobb mértékben Ct megadott értékénél.

Súlyozott programidő (Tt)

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 6 %-nál nagyobb mértékben Tt megadott értékénél.

Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban (Po és Pl )

Amennyiben a Po és Pl villamosenergia-fogyasztás meghatározott értéke 1,00 W-nál nagyobb, a meghatározott érték nem lehet nagyobb 6 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél. Amennyiben a Po és Pl villamosenergia-fogyasztás meghatározott értéke legfeljebb 1,00 W, a meghatározott érték nem lehet nagyobb 0,10 W-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (Tl)

A meghatározott érték nem lehet nagyobb 6 %-nál nagyobb mértékben Tl megadott értékénél.

▼B
IV. MELLÉKLET

Referenciaértékek

Az e rendelet hatálybalépésekor a háztartási szárítógépek piacán beszerezhető, a normál pamutszárító programhoz tartozó energiafogyasztás és a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás szempontjából legjobbnak tekinthető technológiákat az alábbi jellemzők írják le:

1. 3 kg előírt kapacitású légkivezetéses háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 1,89 kWh/ciklus (azaz mintegy 247 kWh/év ( *1 ));

b) a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás: 69 dB.

2. 5 kg előírt kapacitású légkivezetéses háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 2,70 kWh/ciklus (azaz mintegy 347 kWh/év (*1) );

b) a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás: nincs adat.

3. 5 kg előírt kapacitású gáztüzelésű légkivezetéses háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 3,25 kWhgáz/ciklus, ami 1,3 kWh/ciklus-nak felel meg; éves energiafogyasztás: nincs adat;

b) a levegőbeli zajkibocsátás: nincs adat.

4. 5 kg előírt kapacitású kondenzációs háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 3,10 kWh/ciklus (azaz mintegy 396 kWh/év (*1) );

b) a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás: nincs adat.

5. 6 kg előírt kapacitású légkivezetéses háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 3,84 kWh/ciklus (azaz mintegy 487 kWh/év (*1) );

b) a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás: 67 dB.

6. 6 kg előírt kapacitású kondenzációs háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 1,58 kWh/ciklus (azaz mintegy 209 kWh/év (*1) );

b) a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás: nincs adat.

7. 7 kg előírt kapacitású légkivezetéses háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 3,9 kWh/ciklus (azaz mintegy 495 kWh/év (*1) );

b) a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás: 65 dB.

8. 7 kg előírt kapacitású gáztüzelésű légkivezetéses háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 3,4 kWhgáz/ciklus, ami 1,36 kWh/ciklus-nak felel meg; éves energiafogyasztás: nincs adat;

b) a levegőbeli zajkibocsátás: nincs adat.

9. 7 kg előírt kapacitású kondenzációs háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 1,6 kWh/ciklus (azaz mintegy 211 kWh/év (*1) );

b) a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás: 65 dB.

10. 8 kg előírt kapacitású légkivezetéses háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 4,1 kWh/ciklus (azaz mintegy 520 kWh/év (*));

b) a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás: 65 dB.

11. 8 kg előírt kapacitású kondenzációs háztartási szárítógépek:

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 2,30 kWh/ciklus (azaz mintegy 297 kWh/év (*));

b) a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás: nincs adat.( *1 ) Feltételezések: évi 160 szárítási ciklus, a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás a teljes töltetű programhoz tartozó energiafogyasztás 60 %-a, további évi 13,5 kWh energiafogyasztás a kis villamosenergia-fogyasztású üzemmódokban.