02012D0484 — HU — 17.12.2016 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. augusztus 21.)

a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatoknak az Uruguayi Keleti Köztársaság által biztosított megfelelő védelméről a személyes adatok automatizált feldolgozása tekintetében

(az értesítés a C(2012) 5704. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/484/EU)

(HL L 227, 2012.8.23., 11. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2295 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EGT-vonatkozású szöveg (2016. december 16.)

  L 344

83

17.12.2016
▼B

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. augusztus 21.)

a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatoknak az Uruguayi Keleti Köztársaság által biztosított megfelelő védelméről a személyes adatok automatizált feldolgozása tekintetében

(az értesítés a C(2012) 5704. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/484/EU)1. cikk

(1)  A 95/46/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában az Uruguayi Keleti Köztársaságot olyan országnak kell tekinteni, amely az Európai Unióból továbbított személyes adatok szempontjából megfelelő szintű védelmet biztosít.

(2)  E határozat melléklete meghatározza az Uruguayi Keleti Köztársaság azon illetékes felügyeleti hatóságát, amely felelős a jogi adatvédelmi normáknak az Uruguayi Keleti Köztársaságban történő alkalmazásért.

▼M1

2. cikk

Ha a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai oly módon gyakorolják a 95/46/EK irányelv 28. cikkének (3) bekezdése alapján őket megillető jogköreiket, hogy ez – az egyéneknek a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme érdekében – az Uruguayi Keleti Köztársaságba irányuló adatáramlás felfüggesztéséhez vagy végleges tilalmához vezet, az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot, amely továbbítja ezt a tájékoztatást a többi tagállamnak.

3. cikk

(1)  A Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az Uruguayi Keleti Köztársaság jogrendjének azon fejleményeit, amelyek hatással lehetnek e határozat működésére, beleértve a hatóságok személyes adatokhoz való hozzáférésével kapcsolatos fejleményeket is, annak vizsgálata céljából, hogy az Uruguayi Keleti Köztársaság továbbra is megfelelő szintű védelmet biztosít-e a személyes adatok számára.

(2)  A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást azokról az esetekről, amikor az Uruguayi Keleti Köztársaságban az adatvédelem normái teljesítésének biztosításáért felelős szerveknek a normák teljesülését nem sikerül biztosítaniuk.

(3)  A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást bármely arra utaló körülményről, hogy a nemzetbiztonságért, bűnüldözésért vagy egyéb közérdekekért felelős uruguayi hatóságoknak az egyének személyes adataik védelméhez fűződő jogába történő beavatkozása túllépi a feltétlenül szükséges mértéket és/vagy nem létezik hatékony jogvédelem az ilyen beavatkozásokkal szemben.

(4)  Ha bizonyítékok támasztják alá, hogy már nem biztosított a megfelelő szintű védelem, beleértve a (2) és (3) bekezdésben említett helyzetek esetét is, a Bizottság tájékoztatja az illetékes uruguayi hatóságot, és amennyiben szükséges, a 95/46/EK irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, ezen határozat hatályon kívül helyezése vagy felfüggesztése, illetve hatályának korlátozása céljából intézkedéstervezetet nyújt be.

▼B

4. cikk

A Bizottság figyelemmel kíséri e határozat működését, és beszámol a 95/46/EK irányelv 31. cikke alapján létrehozott bizottságnak minden vonatkozó megállapításról, beleértve bármilyen olyan tényt, amely hatással lehet az e határozat 1. cikkének azon megállapítására, miszerint a 95/46/EK irányelv 25. cikke értelmében az Uruguayi Keleti Köztársaságban az adatvédelem szintje megfelelő, illetve bármely olyan tényt, amely azt bizonyítja, hogy ezt a határozatot diszkriminatív módon hajtják végre.

5. cikk

A tagállamok a határozatról történő értesítést követő három hónapon belül megtesznek minden olyan intézkedést, amely annak alkalmazásához szükséges.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

Az e határozat 1. cikkének (2) bekezdésében említett, hatáskörrel rendelkező felügyelő hatóság:

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP),

Andes 1365, Piso 8

Tel. +598 2901 2929 Int. 1352

11.100 Montevideo

URUGUAY

Kapcsolattartó e-mail címe: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx

Online panaszok: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx

Honlap: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx