02011R0692 — HU — 01.01.2020 — 002.003


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 692/2011/EU RENDELETE

(2011. július 6.)

a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 192, 2011.7.22., 17. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 253/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. január 15.)

  L 79

5

21.3.2013

►M2

A BIZOTTSÁG(EU) 2019/1681 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. augusztus 1.)

  L 258

1

9.10.2019

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1569 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. július 23.)

  L 359

1

29.10.2020
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 692/2011/EU RENDELETE

(2011. július 6.)

a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy

E rendelet közös keretrendszert hoz létre a turizmusra vonatkozó európai statisztikák rendszeres kidolgozásához, előállításához és közzétételéhez.

E célból a turisztikai keresletre és kínálatra vonatkozó, harmonizált statisztikákat a tagállamok gyűjtik, összeállítják, feldolgozzák és továbbítják.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  

E rendelet alkalmazásában:

a)

„referencia-időszak” : az az időszak, amelyre az adatok vonatkoznak;

b)

„referenciaév” : egy naptári évnek megfelelő referencia-időszak;

c)

„NACE Rev.2” : az Európai Unión belüli gazdasági tevékenységeknek az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 1 ) meghatározott, közös statisztikai osztályozása;

d)

„NUTS” : a területi egységeknek az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 2 ) meghatározott, közös osztályozása az Unión belüli regionális statisztikák előállítása céljából;

e)

„szokásos környezet” : az a nem szükségszerűen összefüggő földrajzi terület, amelyen belül egy adott személy a mindennapi életével összefüggő tevékenységeit végzi; a következő kritériumok alapján kerül meghatározásra: a közigazgatási határok átlépése vagy a szokásos lakóhelytől való távolság, a látogatás időtartama, a látogatás gyakorisága, a látogatás célja;

f)

„turizmus” : a szokásos környezetükön kívül eső, egy évnél rövidebb tartózkodás a fő úti cél helyén, bármilyen célból (üzleti tevékenység, szabadidős tevékenység vagy egyéb személyes cél), anélkül, hogy a meglátogatott helyen a látogatót lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező valamely jogalany foglalkoztatná;

g)

„belföldi turizmus” : egy adott tagállam lakosai által megtett utak ugyanazon tagállamon belül;

h)

„beutazóturizmus” : egy adott tagállamban olyan látogatók által tett utak, akik nem ezen tagállam lakosai;

i)

„kiutazóturizmus” : egy adott tagállam lakosainak ezen tagállamon kívül tett útjai;

j)

„nemzeti turizmus” : a belföldi és a kiutazóturizmus együttesen;

k)

„belső turizmus” : a belföldi és a beutazóturizmus együttesen;

l)

„turisztikai szálláshely” : a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) mellékletében található fogalommeghatározás szerinti szakosodott egység, amely fizetett szolgáltatásként – melynek árára részben vagy egészben támogatás adható – átmenetiszálláshely-szolgáltatásokat kínál a NACE Rev.2. 55.1 (szállodai szolgáltatás), 55.2 (üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás) és 55.3 (kempingszolgáltatás) csoportjaiban meghatározottak szerint;

m)

„nem bérelt szálláshely” : többek között a családtagok vagy barátok által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott szálláshely és saját használatú szálláshely, ideértve az időmegosztásos (time share) üzemeltetésű ingatlanokat is;

n)

„egynapos utak” : adott lakosok által tett, szokásos lakóhelyükről kiinduló, szokásos környezetükön kívülre irányuló, vendégéjszakával nem járó utak.

(2)  
A Bizottság a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosításokat fogadhat el az e cikk (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározásokra vonatkozóan, hogy hozzáigazítsa azokat a megváltozott nemzetközi fogalommeghatározásokhoz.

3. cikk

A statisztikák tárgya és a kért adatok jellemzői

(1)  

E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak az alábbiakról kell adatokat továbbítaniuk a 9. cikknek megfelelően:

a) 

belső turizmus, a turisztikai szálláshelyek kapacitása és kihasználtsága tekintetében az I. melléklet 1., 2. és 3. szakaszában meghatározott változókkal, rendszerességgel és bontásokban;

b) 

belső turizmus, a nem bérelt szálláshelyeken töltött vendégéjszakák tekintetében, az I. melléklet 4. szakaszában meghatározott változókkal, rendszerességgel és bontásokban;

c) 

nemzeti turizmus, a turisztikai kereslet tekintetében, ami kiterjed a turizmusban való részvételre, a turistautak és a látogatók jellemzőire, a II. melléklet 1. és 2. szakaszában meghatározott változókkal, rendszerességgel és bontásokban;

d) 

nemzeti turizmus, a turisztikai kereslet tekintetében, ami kiterjed az egynapos utak jellemzőire a II. melléklet 3. szakaszában meghatározott változókkal, rendszerességgel és bontásokban.

(2)  
A gazdasági, társadalmi vagy műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében adott esetben a Bizottság a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – a kért adatok opcionális jellege és a tárgy szűkítése kivételével a mellékletekben meghatározottak szerint – kiigazításokat fogad el – ahol szükséges – a mellékletekre vonatkozóan. Az e rendelkezésben foglalt hatáskörének gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy az elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak további jelentős adminisztratív terhet a tagállamokra és a válaszadókra.

4. cikk

A megfigyelés tárgya

A megfigyelés tárgya:

a) 

a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelmények tekintetében – az I. melléklet eltérő rendelkezéseinek hiányában – a 2. cikk (1) bekezdésének (l) pontjában meghatározott, turisztikai szálláshelyet nyújtó valamennyi létesítmény;

b) 

a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelmények tekintetében a lakosok vagy nem lakosok által nem bérelt szálláshelyen töltött összes vendégéjszaka;

c) 

a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában a turizmusban való részvételről szóló adatokkal kapcsolatban meghatározott követelmények tekintetében – a II. melléklet 1. szakasza eltérő rendelkezéseinek hiányában – az adott tagállam területén élő összes lakos;

d) 

a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában a turistautak és a látogatók jellemzőiről szóló adatokkal kapcsolatban meghatározott követelmények tekintetében – a II. melléklet 2. szakasza eltérő rendelkezéseinek hiányában – az összes olyan turistaút, amely az adott állam lakosai szokásos környezetén kívül esik, legalább egy vendégéjszakára kiterjed, és a referencia-időszak alatt ért véget;

e) 

a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában az egynapos utak jellemzőivel kapcsolatban meghatározott követelmények tekintetében a 2. cikk (1) bekezdése (n) pontjának meghatározása szerinti összes egynapos út, hacsak a II. melléklet 3. szakasza másképpen nem rendelkezik.

5. cikk

Kísérleti tanulmányok

(1)  
A Bizottság programot állít össze, amely a tagállamok által önkéntes alapon elkészíthető kísérleti tanulmányok számára annak érdekében, hogy előkészítsék a turizmus-szatellitszámlák harmonizált táblázatainak kidolgozását, elkészítését és terjesztését, illetve, hogy felmérjék az adatgyűjtés költségeihez viszonyított előnyöket.
(2)  
A Bizottság ezenkívül programot állít össze, amely a tagállamok által önkéntes alapon elkészíthető kísérleti tanulmányok számára annak érdekében, hogy kidolgozzanak egy rendszert a turizmus környezetre gyakorolt hatásait mutató adatok gyűjtésére.

6. cikk

Minőségértékelési szempontok és jelentések

(1)  
A tagállamok biztosítják a továbbított adatok minőségét.
(2)  
E rendelet alkalmazásában a 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott minőségértékelési szempontok követendők.
(3)  
A tagállamok minden évben jelentést tesznek a Bizottságnak (az Eurostatnak) a referenciaév referencia-időszakaira vonatkozó adatok minőségéről és minden módszertani változtatásról. A jelentést a referenciaév végét követő kilenc hónapon belül nyújtják be.
(4)  
A (2) bekezdésben említett minőségértékelési szempontoknak a rendelet hatálya alá tartozó adatokra történő alkalmazásakor a minőségi jelentések szabályait és felépítését végrehajtási jogi aktusok formájában a Bizottság határozza meg. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

7. cikk

Értékelési jelentés

2016. augusztus 12-ig, valamint azután ötévenként a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében összeállított statisztikákról, különösen azok relevanciájáról és a vállalkozásokra rótt terhekről.

8. cikk

Adatforrások

Ami az adatgyűjtés alapját illeti, a tagállamok minden lehetséges intézkedést meghoznak az eredmények minőségének fenntartásához. A tagállamok a szükséges statisztikai adatok előállításához különböző források kombinációját használhatják:

a) 

felmérések, amelyekben az adatszolgáltató egységeket időszerű, pontos és teljes adatok megadására kérik;

b) 

egyéb megfelelő források, az adminisztratív adatokat is beleértve, ha azok az időszerűség és a relevancia szempontjából megfelelőek;

c) 

megfelelő statisztikai becslési eljárások.

9. cikk

Adattovábbítás

(1)  
A tagállamok az adatokat, ideértve a bizalmas adatokat is, a 223/2009/EK rendelet 21. cikke szerint továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak).
(2)  
A tagállamok az I. mellékletben és a II. melléklet 1. és 3. szakaszában felsorolt adatokat összevont táblázatok formájában továbbítják, amihez a Bizottság (Eurostat) által meghatározott, standardizált adatcsere-formátumot használják. Az adatokat elektronikus úton továbbítják vagy töltik fel a Bizottság (Eurostat) egypontos adatbeviteli rendszerébe. Az adattovábbításra vonatkozó gyakorlati részleteket végrehajtási aktusok formájában a Bizottság fogadja el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
(3)  
A tagállamok a II. melléklet 2. szakaszában felsorolt adatokat a Bizottság (Eurostat) által meghatározott, standardizált adatcsere-formátum szerint továbbítják, teljes mértékben ellenőrzött, szerkesztett és szükség szerint bevitt mikroadat-állományok formájában, ahol a továbbított adatkészletben minden egyes megfigyelt utazást egyedi bejegyzésként rögzítenek. Az adatokat elektronikus úton továbbítják vagy töltik fel a Bizottság (Eurostat) egypontos adatbeviteli rendszerébe. Az adattovábbításra vonatkozó gyakorlati részleteket végrehajtási aktusok formájában a Bizottság fogadja el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

▼M2

(4)  

A tagállamok az alábbi adatokat továbbítják:

a) 

az I. mellékletben meghatározott, eltérő rendelkezések hiányában az I. melléklet 1. és 2. szakaszában felsorolt, validált éves adatokat a referencia-időszak végét követő hat hónapon belül;

b) 

az I. melléklet 2. szakaszában felsorolt validált havi adatokat a referencia-időszak végét követő nyolc héten belül a 2020. és a 2021. referenciaévre vonatkozóan, valamint a referencia-időszak végét követő 6 héten belül a 2022. és az azt követő referenciaévekre vonatkozóan;

c) 

az I. melléklet 4. szakaszában felsorolt validált adatokat – ha a tagállam továbbításuk mellett dönt – a referencia-időszak végét követő kilenc hónapon belül;

d) 

a II. mellékletben felsorolt validált adatokat a referencia-időszak végét követő hat hónapon belül.

▼B

(5)  
A gazdasági, társadalmi és műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében adott esetben a Bizottság a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén az e cikk (4) bekezdésben meghatározott adattovábbítási határidőkre vonatkozó módosításokat fogad el, ahol szükséges. Az ilyen módosításoknak tekintettel kell lenniük a tagállamok már létező adatgyűjtési gyakorlataira.
(6)  
A rendelet által előírt valamennyi adat tekintetében az első referencia-időszak – eltérő rendelkezés hiányában – 2012. január 1-jén kezdődik.

10. cikk

Módszertani kézikönyv

A Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal folytatott szoros együttműködés keretében módszertani kézikönyvet állít össze, és rendszeresen aktualizálja tartalmát; amely az e rendelet szerint előállított statisztikákra vonatkozó iránymutatásokat, köztük a kért adatok jellemzőire alkalmazandó fogalommeghatározásokat és az adatminőség biztosítását célzó közös normákat is tartalmazza.

11. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  
A 2. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikk (5) bekezdésében említett, Bizottságnak adott felhatalmazás a 2011. augusztus 11-től kezdődő ötéves időtartamra vonatkozik. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbinak megfelelő időtartamra, kivéve, ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt kifogást emel a meghosszabbítás ellen.
(3)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (2) bekezdésében, valamint a 9. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az e határozatban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban szereplő későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényét.
(4)  
Amint a Bizottság elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  
A 2. cikk (2) bekezdésnek, a 3. cikk (2) bekezdésének és a 9. cikk (5) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül nem emel kifogást, illetve akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. A nevezett határidő az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbítható.

12. cikk

A bizottság

(1)  
A Bizottság munkáját a 223/2009/EK rendelettel létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága segíti. Az említett bizottságot a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak kell tekinteni.
(2)  
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 95/57/EK irányelv hatályát veszti.

2011-ben a tagállamok a 95/57/EK irányelv szerint nyújtják be az eredményeket az év valamennyi referencia-időszakára.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

BELSŐ TURIZMUS

1.    szakasz

A TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELYEK KAPACITÁSA

A.   A továbbítandó változók és bontások1.  NUTS 2. regionális és nemzeti szinten, az éves adatok számára történő továbbításhoz

Szálláshelytípus

Változók

Bontások

NACE 55.1

Egységek száma

Férőhelyek száma

Szobák száma

a) és b) helységtípus

NACE 55.2

Egységek száma

Férőhelyek száma

a) és b) helységtípus

NACE 55.3

Egységek száma

Férőhelyek száma

a) és b) helységtípus2.  [opcionális] Nemzeti szinten, az éves adatok számára történő továbbításhoz

Szálláshelytípus

Változók

Bontások

NACE 55.1

Egységek száma

Férőhelyek száma

Szobák száma

Méretkategória3.  Nemzeti szinten, a hároméves adatok számára történő továbbításhoz

Szálláshelytípus

Változók

Bontások

NACE 55.1

A csökkent mozgásképességű személyek, köztük kerekes széket használók számára megközelíthető szobával vagy szobákkal rendelkező egységek száma

 

B.   A tárgy szűkítése

1. A „szállodai szolgáltatás” és az „üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás” tekintetében a megfigyelés tárgya legalább a következőt foglalja magában: valamennyi, legalább tíz férőhellyel rendelkező turisztikai szálláshely.

2. A „kempingszolgáltatás” tekintetében a megfigyelés tárgya legalább a következőt foglalja magában: valamennyi, legalább tíz területegységgel rendelkező turisztikai szálláshely.

3. Az Európai Unió turisztikai szálláshelyein egy évben töltött összes vendégéjszakák kevesebb mint 1 %-át teljesítő tagállamok esetében elegendő minden, legalább 20 férőhellyel (illetve legalább 20 területegységgel) rendelkező turisztikai szálláshely figyelembevétele.

C.   Rendszeresség

Az A. rész 3. címsora alatt felsorolt, háromévente benyújtandó változók tekintetében az első referenciaév 2015.

2.    szakasz

A TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELYEK KIHASZNÁLTSÁGA (BELFÖLDI ÉS BEUTAZÓ TURIZMUS)

A.   Az éves adatokhoz továbbítandó változók és bontások1.  NUTS 2. regionális és nemzeti szinten

Szálláshelytípus

Változók

Bontások

▼M2

Összesen (a turisztikai szálláshelyek összes típusa)

Belföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

a) és b) helységtípus

NUTS 3 szintű régiók

A referenciaév hónapjai [opcionális ha a NUTS 2 szint a tagállam egészét lefedi]

▼B

NACE 55.1

Belföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

 

Belföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

 

Nettó férőhely-kihasználtsági arány

Nettó szobakihasználtsági arány

 

NACE 55.2

Belföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

 

Belföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

 

NACE 55.3

Belföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

 

Belföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

 2.  Nemzeti szinten

Szálláshelytípus

Változók

Bontások

▼M2

Összesen (a turisztikai szálláshelyek összes típusa)

Belföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

a) helységtípus kombinálva a b) helységtípussal

Városok

▼B

NACE 55.1

Rezidensek által turisztikai szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

a) és b) helységtípus

A vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület

[opcionális] Méretkategória

Belföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

A vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület

Nettó férőhely-kihasználtsági arány

Nettó szobakihasználtsági arány

[opcionális] Méretkategória

NACE 55.2

Belföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

a) és b) helységtípus

A vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület

Belföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

A vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület

NACE 55.3

Belföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

a) és b) helységtípus

A vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület

Belföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

A vendég lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület

B.   A havi adatokhoz nemzeti szinten továbbítandó változók és bontásokSzálláshelytípus

Változók

Bontások

NACE 55.1

Belföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

 

Belföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

 

Nettó férőhely-kihasználtsági arány

Nettó szobakihasználtsági arány

 

NACE 55.2

Belföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

 

Belföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

 

NACE 55.3

Belföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégéjszakák száma a turisztikai szálláshelyeken

 

Belföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

Külföldi vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken

 

C.   A tárgy szűkítése

1. A „szállodai szolgáltatás” és az „üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás” tekintetében a megfigyelés tárgya legalább a következőt foglalja magában: valamennyi, legalább tíz férőhellyel rendelkező turisztikai szálláshely.

2. A „kempingszolgáltatás” tekintetében a megfigyelés tárgya legalább a következőt foglalja magában: valamennyi, legalább tíz területegységgel rendelkező turisztikai szálláshely.

3. Az Európai Unió turisztikai szálláshelyein egy évben eltöltött vendégéjszakák kevesebb mint 1 %-át teljesítő tagállamok esetében elegendő csak a legalább 20 férőhellyel (illetve legalább 20 területi egységgel) rendelkező turisztikai szálláshely figyelembevétele.

4. Azokban az esetekben, amikor a tárgyhót az 1., 2. vagy 3. pont szerint szűkítik, a referenciaévre vonatkozóan becsült adatokat kell továbbítani a belföldi és külföldi vendégéjszakák számáról, amelyet a megfigyelés tárgya alól kivételt képező turisztikai szálláshelyek regisztráltak.

5. Az első olyan referenciaévben, amely tekintetében e rendelet adatszolgáltatást ír elő, a 4. pontban említett becsült adatokat a referencia-időszak végét követő 12 hónapon belül kell továbbítani.

6. A tagállamok a szállodák és hasonló szálláshelyek nettó szobakihasználtsága tekintetében a megfigyelés tárgya leszűkíthető a legalább 25 szobával rendelkező turisztikai szálláshelyek figyelembevételére.

▼M2 —————

▼B

3.    szakasz

AZ 1. ÉS 2. SZAKASZ TEKINTETÉBEN ALKALMAZANDÓ OSZTÁLYOZÁSOK

A.   Szálláshelytípus

A szálláshelytípusok tekintetében használt, a NACE 55.1, 55.2 és 55.3 csoportjaira hivatkozó, három kategória a következő:

— 
szállodai szolgáltatás,
— 
üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás,
— 
kempingszolgáltatás.

B.   a) helységtípus

Az a) helységtípus tekintetében használt, a turisztikai szálláshelyek helye szerinti település (vagy ennek megfelelő közigazgatási egység) urbanizációs fokára utaló három kategória a következő:

— 
sűrűn lakott terület,
— 
közepes mértékben lakott terület,
— 
ritkán lakott terület.

C.   b) helységtípus

A b) helységtípus tekintetében használt, a turisztikai szálláshelyek helye szerinti település (vagy ennek megfelelő közigazgatási egység) tengerhez való közelségére utaló két kategória a következő:

— 
tengerparti,
— 
nem tengerparti.

D.   Méretkategória

A méretkategória tekintetében használt, a turisztikai szálláshelyek szobáinak számára utaló három kategória a következő:

— 
kis egységek: 25 szoba alatt,
— 
közepes méretű egységek: 25–99 szoba,
— 
nagy egységek: legalább 100 szoba; opcionális jelleggel külön adatszolgáltatással: „100–249 szoba” és „legalább 250 szoba”.

E.   Országok és földrajzi területek

A turisztikai szálláshelyek vendégeinek lakóhelye szerinti ország vagy földrajzi terület tekintetében használt kategóriák a következők:

— 
Európai Unió (az Unió); minden egyes tagállamról külön kell adatokat szolgáltatni,
— 
Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA); Izlandról, Norvégiáról, Svájcról (ideértve Liechtensteint is) külön kell adatokat szolgáltatni,

▼M3

— 
egyéb európai országok (az Unión és az EFTA-n kívül; az Egyesült Királyság, Oroszország, Törökország és Ukrajna kivételével),

▼M3

— 
Egyesült Királyság,

▼B

— 
Oroszország,
— 
Törökország,
— 
Ukrajna,
— 
Afrika; Dél-Afrikáról külön kell adatokat szolgáltatni,
— 
Észak-Amerika; az Amerikai Egyesült Államokról és Kanadáról külön kell adatokat szolgáltatni,
— 
Közép- és Dél-Amerika; Brazíliáról külön kell adatokat szolgáltatni,
— 
Ázsia; a Kínai Népköztársaságról, Japánról, a Koreai Köztársaságról külön kell adatokat szolgáltatni,
— 
Ausztrália, Óceánia és egyéb területek; Ausztráliáról külön kell adatokat szolgáltatni.

▼M2

F.   Városok

Az adattovábbítást azokra a városokra kell kiterjeszteni, amelyek összhangban vannak az 1059/2003/EK rendelet 4b. cikkének (3) bekezdésével, és legalább a következőket tartalmazzák:

— 
azok a városok, amelyek együttesen az ország városaiban az idegenforgalmi szálláshelyeken töltött éves vendégéjszakák 90 %-át adják,
— 
a főváros,
— 
minden legalább 200 000 lakossal rendelkező város.

Ebből a célból városoknak azok a helyi közigazgatási egységek (LAU) minősülnek, amelyek népességének legalább 50 %-a városközpontokban él; a városközpont egymással határos, 1 km2 kiterjedésű rácscellák olyan együttese, amelyben a népsűrűség legalább 1500 fő/km2, az összesített lakosságszám pedig legalább 50 000 fő. A Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal együttesen rendszeresen frissíti a városok jegyzékét. A tagállamok az adatokat a referenciaév december 31-én rendelkezésre álló legfrissebb jegyzékben szereplő városokra vonatkozóan továbbítják.

▼B

4.    szakasz

BELSŐ TURIZMUS NEM BÉRELT SZÁLLÁSHELYEKEN

A.   Az éves adatokhoz továbbítandó változók

[opcionális] A referenciaévben nem bérelt szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma.

B.   Bontás

[opcionális] Az A. címsor alatt megadott változót – amennyiben az Unió lakosairól van szó – a látogatók lakóhelye szerinti ország szerint kell bontani, az Unión kívül rezidens személyeket pedig egyetlen kiegészítő kategóriában kell összefoglalni.
II. MELLÉKLET

NEMZETI TURIZMUS

1.    szakasz

A SZEMÉLYES CÉLÚ TURIZMUSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

A.   Az éves adatokhoz továbbítandó változók és bontásokVáltozók

A magán- vagy személyes célú turisztikai utak időtartam és úti cél szerinti bontásban

Szociodemográfiai bontások

1.  A személyes célú turizmusban részt vevő, legalább 15 éves rezidensek száma a referenciaév alatt

2.  A személyes célú turizmusban részt nem vevő, legalább 15 éves rezidensek száma a referencia év alatt

a)  Bármilyen út (legalább 1 út, legalább 1 vendégéjszakával)

b)  Csak belföldi utak (legalább 1 belföldi út, legalább 1 vendégéjszakával, ahol kiutazás nem történt)

c)  Csak kiutazások (legalább 1 kiutazás, legalább 1 vendégéjszakával, ahol belföldi út nem történt)

d)  Belföldi utak és kiutazások (legalább 1 belföldi út, legalább 1 vendégéjszakával és legalább 1 kiutazás, legalább 1 vendégéjszakával)

e)  Rövid utak (legalább 1 út, 1–3 vendégéjszakával)

f)  Hosszú utak (legalább 1 út, legalább 4 vendégéjszakával)

g)  Hosszú utak, csak belföldi utak (legalább 1 belföldi út, legalább 4 vendégéjszakával, ahol legalább 4 vendégéjszakával járó kiutazás nem történt)

h)  Hosszú utak, csak kiutazások (legalább 1 kiutazás, legalább 4 vendégéjszakával, ahol legalább 4 vendégéjszakával járó, belföldi út nem történt)

i)  Hosszú utak, belföldi utak és kiutazások egyaránt (legalább 1 belföldi út, legalább 4 vendégéjszakával és legalább 1 kiutazás, legalább 4 vendégéjszakával)

1.  Nem
2.  Korcsoport
3.  [opcionális] Iskolai végzettség  ◄
4.  [opcionális] Foglalkoztatási helyzet
5.  [opcionális] Háztartásonkénti jövedelem

A személyes célú turisztikai utak időtartam és úti cél szerinti bontását a szociodemográfiai bontásokkal kell kombinálni.

B.   A háromévente benyújtandó adatokhoz továbbítandó változók és bontásokVáltozók

A referenciaévben a személyes célú turizmusból való kimaradás fő okai szerinti bontás (több válaszadási lehetőség megjelölésével)

Szociodemográfiai bontások

1.  A referenciaévben a személyes célú turizmusban részt nem vett, legalább 15 éves rezidensek száma (nem tett egy, legalább egy vendégéjszakával járó, személyes célú utat sem a referenciaév alatt)

a)  Anyagi okok (nincs pénze nyaralásra, nem engedheti meg magának a nyaralást)

b)  Nincs szabadideje családi kötelezettségek miatt

c)  Nincs szabadideje munkahelyi vagy tanulmányi kötelezettségek miatt

d)  Egészségügyi okok vagy csökkent mozgásképesség

e)  Jobban szeret otthon lenni, nincs kedve utazni

f)  Biztonság

g)  Egyéb okok

1.  Nem
2.  Korcsoport ►M1  
3.  [opcionális] Iskolai végzettség  ◄
4.  [opcionális] Foglalkoztatási helyzet
5.  [opcionális] Háztartásonkénti jövedelem

A referenciaévben a személyes célú turizmusból való kimaradás fő okai szerinti bontást a szociodemográfiai bontásokkal kell kombinálni.

A háromévente benyújtandó változókra vonatkozó első referenciaév 2013.

C.   A szociodemográfiai bontásokra alkalmazandó osztályozások

1.

Nem : férfi, nő.

2.

Korcsoport : 15 éven aluli [opcionális], 15–24 éves, 25–34 éves, 35–44 éves, 45–54 éves, 55–64 éves, 65 éves vagy idősebb, a 25–44 éves és a 45–64 éves korosztály tekintetében részösszegekkel.

3.

Iskolai végzettség : legfeljebb alapfokú, felső középfokú és (nem felsőfokú) posztszekunder, felsőfokú.

4.

Foglalkoztatási helyzet : foglalkoztatott (alkalmazott vagy önfoglalkoztató), munkanélküli, hallgató (vagy tanuló), egyéb nem dolgozó személy.

5.

Háztartásonkénti jövedelem : kvartilisekben megadva.

2.    szakasz

TURISTAUTAK ÉS TURISTAUTAKAT TEVŐ LÁTOGATÓK

A.   A továbbítandó változók 

Változók

Továbbítandó kategóriák

Rendszeresség

1.

Az indulás hónapja

 

Évente

2.

Az utazás időtartama vendégéjszakákban megadva

 

Évente

3.

[Csak a kiutazások esetében] Az utazás időtartama: a belföldön töltött vendégéjszakák száma

 

Háromévente

4.

Fő célország

Az e rendelet 10. cikke szerint megírt módszertani kézikönyvben található országlistának megfelelően

Évente

5.

Az utazás fő célja

a)  Személyes cél: szabadidős tevékenység, kikapcsolódás, üdülés

b)  Személyes cél: rokonok és barátok meglátogatása

c)  Személyes cél: egyéb (pl. zarándokút, egészségügyi kezelés stb.)

d)  Szakmai/üzleti cél

Évente

6.

[Csak a személyes célú utak esetében] Az úti cél típusa, több válasz megjelölésének lehetőségével

a)  Város

b)  Tengerpart

c)  Vidék (ideértve a tópartokat, folyókat stb. is)

d)  Tengeri utasszállító hajó

e)  Hegyek (hegyvidékek, dombok stb.)

f)  Egyéb

Háromévente

7.

[Csak a személyes célú utak esetében] Gyermekek részvétele az utazásban

a)  Igen

b)  Nem

Háromévente

▼M2

8.

Fő közlekedési eszköz

a)  Repülő (menetrend szerinti vagy charter repülőutak vagy egyéb légiközlekedési szolgáltatások)

b)  Hajó (menetrend szerinti személyszállító hajók és kompok, tengeri utasszállító hajók, kedvtelési célú hajók, bérelt hajók stb.)

c)  Vonat

d)  Busz, távolsági autóbusz (rendszeres/menetrend szerinti vagy alkalmi/nem menetrend szerinti)

d1)  [opcionális] Rendszeres/menetrend szerinti busz vagy távolsági autóbusz

d2)  [opcionális] Alkalmi/menetrend szerinti busz vagy távolsági autóbusz

e)  Magángépjármű (saját tulajdonú vagy lízingelt, ideértve a barátok, hozzátartozók gépjárművét is)

f)  Bérelt gépjármű (ideértve a telekocsi és a közös gépkocsihasználati platformokat is)

g)  Egyéb (pl. kerékpár)

Évente

9.

Fő szálláshely

a)  Bérelt szállás: szállodák vagy hasonló szálláshelyek

b)  Bérelt szállás: kempingek, lakókocsiparkok (nem állandó lakóhelyek)

c)  Bérelt szállás: például ház, villa, lakás, lakóingatlanban bérelt szoba (szobák)

d)  Bérelt szállás: egyéb bérelt szállás (ifjúsági szállók, jachtkikötőhelyek, egészségügyi létesítmények stb.)

e)  Nem bérelt szállás: saját nyaraló

f)  Nem bérelt szállás: rokonok vagy barátok által térítésmentesen biztosított szállás

g)  Nem bérelt szállás: egyéb nem bérelt szállás

Évente

10.

Utazásfoglalás: a fő szálláshely internetes foglalása

a)  Igen

b)  Nem

Háromévente

11.

Utazásfoglalás: a fő szálláshely lefoglalásának helye

a)  közvetlenül a szállásadónál

b)  utazási irodánál, utazásszervezőnél, internetes portálon vagy jegyzékében több szállásadót felsoroló, rövid távú ingatlan- vagy üdülőközvetítő ügynökségen keresztül

c)  nem volt szükség foglalásra

Háromévente

11a.

[Csak olyan utazások esetében, ahol a szálláshelyet az interneten, utazási irodán, utazásszervezőn, portálon vagy rövid távú ingatlan- vagy üdülőközvetítő ügynökségen keresztül foglalták le, csak olyan utazások esetében, ahol a fő szálláshely „bérelt szálláshely: például ház, villa, lakás, lakóingatlanban bérelt szoba (szobák)”]

A fő szálláshely lefoglalása olyan weboldalon vagy mobilalkalmazáson keresztül történt, mint például az Airbnb, a Booking.com, az Expedia, a HomeAway

a)  Igen

b)  Nem

Háromévente

12.

Utazásfoglalás: a fő közlekedési eszköz internetes lefoglalása

a)  Igen

b)  Nem

Háromévente

13.

Utazásfoglalás: a fő közlekedési eszköz lefoglalásának helye

a)  Közvetlenül a fuvarozási szolgáltatónál

b)  Utazási irodán, utazásszervezőn, portálon keresztül

c)  nem volt szükség foglalásra

Háromévente

13a.

[Opcionális] [Csak olyan utazások esetében, ahol a közlekedést az interneten foglalták le utazási irodán, utazásszervezőn, portálon keresztül]

A fő közlekedési eszköz lefoglalása olyan weboldalon vagy mobilalkalmazáson keresztül történt, mint például a BlaBlaCar

a)  Igen

b)  Nem

Háromévente

14.

Utazásfoglalás: csomagtúra

a)  Igen

b)  Nem

Háromévente

15.

Utazásfoglalás: a csomag internetes lefoglalása

a)  Igen

b)  Nem

Háromévente

15a.

Az egy utazóra jutó, a csomaggal kapcsolatos költségek az utazás során

 

Évente

▼B

16.

Az egy utazóra jutó, közlekedéssel kapcsolatos költségek az utazás során

 

Évente

17.

Az egy utazóra jutó, szállásköltségek az utazás során

 

Évente

18.

[opcionális] Az egy utazóra jutó, a kávézókban és éttermekben elfogyasztott ételekkel és italokkal kapcsolatos költségek az utazás során

 

Évente

19.

Az egy utazóra jutó egyéb költségek az utazás során; külön kell adatokat szolgáltatni (19a): tartós, illetve értékes fogyasztási cikkek

 

Évente

20.

A látogató profilja: nem, az alábbi kategóriák szerint

a)  Férfi

b)  Nő

Évente

21.

A látogató profilja: életkor, a betöltött évek száma

 

Évente

22.

A látogató profilja: lakóhely szerinti ország

 

Évente

23.

►M1  [opcionális] A látogató profilja: iskolai végzettség ◄

►M1  
a)  Legfeljebb alapfokú
b)  Felső középfokú és (nem felsőfokú) posztszekunder
c)  Felsőfokú  ◄

Évente

24.

[opcionális] A látogató profilja: foglalkoztatási helyzet

a)  Foglalkoztatott (alkalmazott vagy önfoglalkoztató)

b)  Munkanélküli

c)  Hallgató (vagy tanuló)

d)  Egyéb nem dolgozó személy

Évente

25.

[opcionális] A látogató profilja: háztartásonkénti jövedelem kvartilisekben megadva

 

Évente

B.   A tárgy szűkítése

A megfigyelés tárgya az összes olyan turisztikai út, amely a 15 éves és a feletti korú lakosság szokásos környezetén kívül esik, legalább egy vendégéjszakára kiterjed, és a referencia-időszak alatt ért véget. A 15 évesnél fiatalabb személyekre vonatkozó adatok opcionális alapon külön is továbbíthatók.

C.   Rendszeresség

1. Az A. rész 3., 6. és 7. címsora alatt felsorolt, háromévente benyújtandó változók és kategóriák tekintetében az első referenciaév 2013.

2. Az A. rész 10–15. címsora alatt felsorolt, háromévente benyújtandó változók és kategóriák tekintetében az első referenciaév 2014.

3.    szakasz

EGYNAPOS UTAK

A.   Évente továbbítandó változók és bontások (egynapos külföldi utak)Változók

[opcionális]

Bontások

[opcionális]

Szociodemográfiai bontások

1.  Egynapos, személyes célú külföldi utak száma

2.  Egynapos, szakmai célú külföldi utak száma

a)  Célország szerint

1.  Nem
2.  Korcsoport
3.  Iskolai végzettség  ◄
4.  Foglalkoztatottsági helyzet
5.  Háztartásonkénti jövedelem

3.  Egynapos, személyes célú külföldi utakkal kapcsolatos kiadások

4.  Egynapos, szakmai célú külföldi utakkal kapcsolatos kiadások

a)  Célország szerint

b)  Kiadások típusa szerint: utazás, vásárlás, étterem/kávézó, egyéb

B.   Háromévente továbbítandó változók és bontások (egynapos belföldi utak)Változók

[opcionális]

Bontások

[opcionális]

Szociodemográfiai bontások

1.  Egynapos, személyes célú belföldi utak száma

2.  Egynapos, szakmai célú belföldi utak száma

 

1.  Nem
2.  Korcsoport
3.  Iskolai végzettség  ◄
4.  Foglalkoztatottsági helyzet
5.  Háztartásonkénti jövedelem

3.  Egynapos, személyes célú belföldi utakkal kapcsolatos kiadások

4.  Egynapos, szakmai célú belföldi utakkal kapcsolatos kiadások

a)  Kiadások típusa szerint: utazás, vásárlás, étterem/kávézó, egyéb

C.   A szociodemográfiai bontásokra alkalmazandó osztályozások

A szociodemográfiai bontásokra alkalmazandó besorolások megegyeznek az e melléklet 1. szakaszának C. címsora alatt találhatóakkal.

D.   A tárgy szűkítése

A megfigyelés tárgya az összes olyan egynapos út, amely a 15 éves vagy a feletti korú lakosság szokásos környezetén kívül esik. A 15 évesnél fiatalabb személyekre vonatkozó adatokat opcionális jelleggel, külön lehet továbbítani.

E.   Rendszeresség és első referencia-időszakok

1. Az egynapos utak A. címsorban szereplő jellemzőit évente kell továbbítani, külön-külön jelentve az előző naptári év négy negyedévét. Az első referencia-időszak 2014. január 1-jén kezdődik.

2. Az egynapos utak B. címsorban szereplő jellemzőit háromévente kell továbbítani, külön-külön jelentve az előző naptári év négy negyedévét. Az első referencia-időszak 2015. január 1-jén kezdődik. Kizárólag az első referencia-időszak esetében az adattovábbítás opcionális.( 1 ) HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

( 2 ) HL L 154., 2003.6.21., 1. o.

( 3 ) HL L 76., 1993.3.30., 1. o.