2011R0408 — HU — 17.12.2014 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 408/2011/EU RENDELETE

(2011. április 27.)

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 108, 28.4.2011, p.21)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 1264/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. november 26.)

  L 341

6

27.11.2014
▼B

A BIZOTTSÁG 408/2011/EU RENDELETE

(2011. április 27.)

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló, 2009. november 25-i 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1185/2009/EK rendelet létrehozta a peszticidek értékesítésére és felhasználására vonatkozó összehasonlítható európai statisztikák előállításának új keretét.

(2)

A tagállamok a statisztikai adatokat az 1185/2009/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság által elfogadandó megfelelő technikai formátumban, elektronikusan továbbítják.

(3)

A bizalmas kezelés érdekében az adatszolgáltató fájlban jelzettel kell jelölni, hogy az anyagról, kémiai osztályról, termékkategóriáról vagy főcsoportról beadott információ bizalmasként kezelendő-e.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:▼M1

1. cikk

Az 1185/2009/EK rendelet I. és II. mellékletében említett, peszticidekre vonatkozó adatokat a tagállamok az SDMX adatszerkezeti meghatározásokat alkalmazva továbbítják. Az adatokat az egyablakos adatbeviteli rendszeren keresztül kell a Bizottság (Eurostat) részére megküldeni, vagy elektronikus eszköz útján kell elérhetővé tenni a Bizottság (Eurostat) számára.

2. cikk

A peszticidek forgalomba hozatalára vonatkozó statisztikák Bizottság (Eurostat) számára történő továbbításának adatszerkezetét az I. melléklet határozza meg.

A peszticidek mezőgazdasági felhasználására vonatkozó statisztikák Bizottság (Eurostat) számára történő továbbításának adatszerkezetét a II. melléklet határozza meg.

▼B

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M1
I. MELLÉKLET

A peszticidek forgalomba hozatalára vonatkozó statisztikai adatok struktúrája

Az adatszolgáltató fájlnak a következő adatszerkezetet kell tartalmaznia:Szám

Mező

Megjegyzések

1

Ország

pl. Franciaország

2

Év

Az adatok referenciaéve (például 2010)

3

Főcsoport

Az 1185/2009/EK rendelet III. mellékletében felsorolt kódok

4

Termékkategóriák

 

5

Kémiai osztály

 

6

Hatóanyag

 

7

Megfigyelési érték (az értékesített mennyiség)

Az anyag kilogrammjában

8

A 3., 4., 5. és 6. mezőhöz a bizalmas kezelés jelzete

Jel (zászló)
II. MELLÉKLET

A peszticidek mezőgazdasági felhasználására vonatkozó statisztikai adatok struktúrája

Az adatszolgáltató fájlnak a következő adatszerkezetet kell tartalmaznia:Szám

Mező

Megjegyzések

1

Ország

pl. Franciaország

2

Év

Az adatok referenciaéve (például 2010)

3

Termény

Tiszta kultúra szerinti lebontás

4

Hatóanyag

Az 1185/2009/EK rendelet III. mellékletében felsorolt kódok

5

Megfigyelési érték: a növényen alkalmazott anyag mennyisége

Az anyag kilogrammjában

6

Megfigyelési érték: az anyaggal kezelt növény termőterülete

Hektárban

7

Bizalmas kezelés jelzete

Jel (zászló)( 1 ) HL L 324., 2009.12.10., 1. o.