02011R0404 — HU — 01.01.2017 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 404/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 8.)

a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(HL L 112, 2011.4.30., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1962 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. október 28.)

  L 287

6

31.10.2015


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 328, 10.12.2011, o 58  (404/2011)

 C2

Helyesbítés, HL L 125, 12.5.2012, o 54  (404/2011)
▼B

A BIZOTTSÁG 404/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. április 8.)

a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólI.

CÍMÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

HATÁLY

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az Európai Unió ellenőrzési rendelettel létrehozott ellenőrző rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

▼M1

1. uniós halászhajó”: tagállami lobogó alatt közlekedő és az Unióban lajstromozott halászhajó;

2. uniós vizek”: az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti vizek;

▼B

3. a halászati jogosítvány jogosultja”: az a természetes vagy jogi személy, akinek a részére az ellenőrzési rendelet 6. cikke szerinti halászati jogosítványt kiállították;

4. uniós ellenőrök”: az ellenőrzési rendelet 4. cikkének 7. pontjában meghatározott ellenőrök;

5. halcsoportosulást előidéző eszköz”: a tenger felszínén lebegő vagy lehorgonyzott berendezés, amelynek célja a halak odavonzása;

6. passzív halászeszköz”: olyan halászeszköz, amelynél a fogási művelethez nem szükséges az eszköz aktív mozgása; magában foglalja

a) a kopoltyúhálókat, az állítóhálókat, a tükörhálókat, a csapdahálókat;

b) a lebegő kopoltyúhálókat és a lebegő tükörhálókat, amelyek közül bármelyik horgonyzó, úszó és navigációs felszerelésekkel látható el;

c) a horogsorokat, a horgászzsinegeket, a rákcsapdákat és a csapdákat;

7. merevítőrudas vonóháló”: bármely olyan vontatott vonóháló, amelyben a vonóháló száját merevítőrúd vagy hasonló eszköz tartja nyitva, függetlenül attól, hogy a tengerfenéken történő vontatás közben úszók függőlegesen nyitva tartják-e vagy sem;

8. az ellenőrzési rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett „hajómegfigyelési rendszer” (VMS): olyan műholdas halászhajó-megfigyelési rendszer, amely rendszeres időközönként adatokat szolgáltat a halászati hatóságok számára a hajók földrajzi helyzetéről, útvonaláról és sebességéről;

9. műholdas nyomkövető eszköz”: az ellenőrzési rendelet 4. cikkének (12) bekezdésében említett olyan, a halászhajó fedélzetére telepített eszköz, amely a jogi követelményeknek megfelelően automatikusan továbbítja a hajó helyzetét és a kapcsolódó adatokat a halászati felügyelő központba, és amely bármikor lehetővé teszi a halászhajó felderítését és azonosítását;

10. halászati út”: a halászhajó bármely olyan útja, amelynek során halászati tevékenységet folytatnak, amely út akkor kezdődik, amikor a halászhajó elhagyja a kikötőt, és akkor végződik, amikor oda visszatér;

11. halászati művelet”: a halak felkutatásával, az aktív halászeszközök kivetésével, vontatásával és fedélzetre húzásával, a passzív halászeszközök kihelyezésével, lemerítésével, kiemelésével vagy áthelyezésével összefüggésben végzett bármely művelet, valamint az ejtett fogásnak a halászeszközből, a tartóhálókból vagy a szállítóketrecből hizlaló- és tenyésztőketrecekbe történő áthelyezése;

12. elektronikus halászati napló”: a halászati műveletek adatainak a halászhajó parancsnoka által számítógépes eszközökkel történő rögzítése, amelyet továbbítanak a tagállami hatóságoknak;

13. termékkiszerelés”: a feldolgozott állapotú halászati terméknek vagy e termék egy részének a leírása az I. mellékletben található kódoknak és leírásoknak megfelelően;

14. Európai Halászati Ellenőrző Hivatal”: a 768/2005/EK tanácsi rendelet ( 2 ) 1. cikkében meghatározott hivatal;

15. észlelés”: a halászhajó valamely tagállam bármely illetékes hatósága általi észlelése;

16. kereskedelmi szempontból érzékeny információ”: olyan információ, amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg sérti valamely piaci szereplő kereskedelmi érdekeit;

17. számítógépes ellenőrző rendszer”: olyan rendszer, amely képes annak ellenőrzésére, hogy a tagállami adatbázisokban rögzített adatok pontosak és teljesek-e, valamint hogy azokat határidőn belül nyújtották-e be;

18. webszolgáltatás”: olyan szoftverrendszer, amelynek célja az együttműködő gépek közötti kapcsolat támogatása egy adott hálózaton belül.II.

CÍM

A VIZEKHEZ ÉS AZ ERŐFORRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEII.

FEJEZET

Halászati jogosítványok

3. cikk

A halászati jogosítványok kiállítása és kezelése

(1)  Az ellenőrzési rendelet 6. cikkében említett halászati jogosítvány csak egy uniós halászhajóra érvényes.

(2)  Az ellenőrzési rendelet 6. cikkében említett halászati jogosítványokat a tagállamok halászhajóik tekintetében e rendelettel összhangban állítják ki, kezelik és vonják vissza.

(3)  Az ellenőrzési rendelet 6. cikkében említett halászati jogosítványok legalább a II. mellékletben megállapított információkat tartalmazzák.

(4)  Az 1281/2005/EK rendelettel összhangban kiállított halászati jogosítványok az e rendelettel összhangban kiállított halászati jogosítványnak tekintendők, ha tartalmazzák az e cikk (3) bekezdésében előírt minimális információkat.

(5)  A halászati jogosítvány csak akkor érvényes, ha azok a feltételek, amelyek alapján azt kiállították, továbbra is fennállnak.

(6)  Ha egy halászati jogosítványt átmenetileg felfüggesztenek vagy végérvényesen visszavonnak, a lobogó szerinti tagállam hatóságai haladéktalanul tájékoztatják a halászati jogosítvány jogosultját.

▼M1

(7)  A valamely tagállam által kiállított, meghatározott bruttó tonnatartalom (BT) vagy kilowatt (kW) értékekre szóló halászati jogosítványoknak megfelelő teljes kapacitás semmikor sem haladhatja meg az adott tagállamra az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (7) bekezdésével összhangban megállapított maximális kapacitási szintet.

▼BII.

FEJEZET

Halászati engedélyek

4. cikk

Halászati engedélyek

(1)  Az ellenőrzési rendelet 7. cikkében említett halászati engedély csak egy uniós halászhajóra érvényes.

(2)  Az ellenőrzési rendelet 7. cikkében említett halászati engedélyek legalább a III. mellékletben megállapított információkat tartalmazzák. A lobogó szerinti tagállam biztosítja a halászati engedélyben szereplő információk pontosságát és a közös halászati politika szabályaival való összhangjukat.

(3)  Az 1627/94/EK tanácsi rendelettel ( 3 ) összhangban kiállított különleges halászati engedélyek az e rendelettel összhangban kiállított halászati engedélyeknek tekintendők, ha tartalmazzák az e cikk (2) bekezdésében előírt minimális információkat.

(4)  A (2) bekezdésben említett halászati engedély és az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett halászati jogosítvány szerepelhet ugyanabban a dokumentumban.

(5)  A különös szabályok sérelme nélkül, azokra a 10 méter teljes hosszúságnál rövidebb uniós halászhajókra, amelyek kizárólag a lobogójuk szerinti tagállam felségvizein halásznak, nem vonatkozik a halászati engedély birtoklásának kötelezettsége.

(6)  E rendelet 3. cikkének (2) és (5) bekezdését megfelelően kell alkalmazni.

5. cikk

A halászati engedélyek listája

(1)  A különös szabályok sérelme nélkül, az ellenőrzési rendelet 114. cikkében említett honlapok működőképessé válásakor, de legkésőbb 2012. január 1-jén a tagállamok hivatalos honlapjuk biztonságos részén a halászati engedélyek érvényessé válása előtt hozzáférhetővé teszik azon halászhajóik listáját, amelyek az ellenőrzési rendelet 7. cikkében említett halászati engedélyt kaptak. E lista bármely változása esetén a változások hatálybalépése előtt naprakésszé teszik listájukat.

(2)  A 2011. január 1-jétől2011. december 31-ig terjedő időszakra a tagállamok kérelemre a Bizottság rendelkezésére bocsátják azon halászhajóik listáját, amelyek 2011-re halászati engedélyt kaptak. E lista bármely változása esetén a változások hatálybalépése előtt tájékoztatják a Bizottságot.III.

FEJEZET

Az uniós halászhajók és halászeszközeik jelölése és azonosítása1.

Szakasz

Halászhajók jelölése és azonosítása

6. cikk

A halászhajók jelölése

Az uniós halászhajókat a következőképpen kell megjelölni:

a) annak a kikötőnek vagy körzetnek a betűjét vagy betűit, ahol az uniós halászhajót lajstromba vették, és a hajó lajstromszámát vagy számait a háttér színétől elütő színnel fel kell festeni, vagy jelezni kell a hajóorr mindkét oldalán, a lehető legmagasabban a vízvonal fölött úgy, hogy az jól látható legyen a tengerről és a levegőből;

b) azon uniós halászhajók esetében, amelyek teljes hossza meghaladja a 10 métert, de kisebb mint 17 méter, a betűk és számok legalább 25 centiméteresek, vonalvastagságuk pedig legalább 4 centiméter. Azon uniós halászhajók esetében, amelyek teljes hossza legalább 17 méter, a betűk és számok legalább 45 centiméteresek, vonalvastagságuk pedig legalább 6 centiméter;

c) a lobogó szerinti tagállam előírhatja, hogy a nemzetközi rádióhívójelet (IRCS) vagy a külső lajstromozási betű- és számjegyeket a háttértől elütő színnel rá kell festeni a kormányállás tetejére úgy, hogy az a levegőből jól látható legyen;

d) az elütő szín a fehér és a fekete;

e) az uniós halászhajó testére festett vagy azon jelzett külső lajstromozási betű- és számjegyeket nem szabad eltávolítani, letörölni, megváltoztatni és olvashatatlanná tenni, továbbá eltakarni vagy elrejteni.

▼M1

2016. január 1-jétől a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet hajóazonosító számokra épülő rendszere, amelyet az A.1078(28). számú határozattal 2013. december 4-én került elfogadásra, és amelyre az 1974-es SOLAS-egyezmény XI-1. fejezetének 3. szabálya is utal, az alábbiakra vonatkozik:

a) minden olyan uniós halászhajó vagy uniós piaci szereplők által bérleti megállapodás alapján üzemeltetett halászhajó, amelynek tonnatartalma legalább 100 bruttó tonna vagy 100 bruttó regisztertonna, vagy amelynek teljes hossza legalább 24 méter, és kizárólag uniós vizeken folytat halászati tevékenységet.

b) minden olyan uniós halászhajó, vagy uniós piaci szereplők által bérleti megállapodás alapján üzemeltetett halászhajó, amelynek teljes hossza legalább 15 méter, és uniós vizeken kívül folytat halászati tevékenységet.

c) minden olyan harmadik országbeli halászhajó, amely uniós vizeken halászati tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkezik.

▼B

7. cikk

Az uniós halászhajó fedélzetén tartandó dokumentumok

(1)  A legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós halászhajó parancsnoka a fedélzeten tartja azokat a lajstrom szerinti tagállam illetékes hatósága által kiállított dokumentumokat, amelyek legalább a hajó következő adatait tartalmazzák:

a) a hajó neve, ha van ilyen;

b) annak a kikötőnek vagy körzetnek a betűi, ahol a hajót lajstromba vették, és a hajó lajstromszáma (számai);

c) a hajó nemzetközi rádióhívójele, ha van ilyen;

d) a tulajdonos(ok) neve és címe, és amennyiben van(nak), a hajóbérlő(k);

e) teljes hosszúság, motorteljesítmény, bruttó tonnatartalma, és az 1987. január 1-jén vagy azt követően szolgálatba állított uniós halászhajók esetében a szolgálatba állítás időpontját.

(2)  A legalább 17 méter teljes hosszúságú, halraktárakkal felszerelt uniós halászhajókon a parancsnok pontos tervrajzokat tart a fedélzeten a halraktárak leírásával, feltüntetve valamennyi bejáratot és a köbméterben kifejezett tárolókapacitásukat is.

(3)  A fagyasztott vagy hűtött tengervíz-tartállyal felszerelt uniós halászhajó parancsnoka a fedélzeten tart egy olyan naprakész dokumentumot, amely 10 centiméteres osztásközökkel jelzi a tartályok köbméterben kifejezett kalibrálását.

(4)  A (2) és a (3) bekezdésben említett dokumentumokat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága hitelesíti. Az (1)–(3) bekezdésben említett dokumentumokban szereplő jellemzők módosításait a lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága hitelesíti.

(5)  Az e cikkben említett dokumentumokat a tisztviselők kérésére ellenőrzés és vizsgálat céljára be kell mutatni.2.

Szakasz

Halászeszközök és járművek jelölése és azonosítása

8. cikk

Járművek és halcsoportosulást előidéző eszközök jelölése

Az uniós halászhajókon szállított járműveken, valamint a halcsoportosulást előidéző eszközökön annak az uniós halászhajónak a külső lajstromozási betű- és számjegyét kell feltüntetni, amely ezeket használja.

9. cikk

A passzív halászeszközökre és a merevítőrudas vonóhálókra vonatkozó általános szabályok

(1)  E rendelet 9–12. cikkének rendelkezéseit az uniós vizek összességében halászó uniós halászhajókra, e rendelet 13–17. cikkének rendelkezéseit pedig a parti tagállamok partvonalától számított 12 tengeri mérföldön kívüli uniós vizekre kell alkalmazni.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott uniós vizeken tilos olyan passzív halászeszközökkel, bójákkal és merevítőrudas vonóhálókkal halászati tevékenységet folytatni, amelyek nincsenek megjelölve és nem azonosíthatók e rendelet 10–17. cikkének rendelkezéseivel összhangban.

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott uniós vizeken tilos a fedélzeten szállítani:

a) olyan, a merevítőrudas vonóhálóhoz tartozó merevítőrudakat, amelyeken a külső lajstromozási betű- és számjegyeket nem az e rendelet 10. cikkével összhangban tüntették fel;

b) olyan passzív halászeszközt, amelyet nem az e rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban címkéztek fel;

c) olyan bójákat, amelyeket nem az e rendelet 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban jelöltek meg.

10. cikk

A merevítőrudas vonóhálókra vonatkozó szabályok

Az uniós halászhajó parancsnoka vagy képviselője gondoskodik arról, hogy a fedélzeten található, illetve halászati célokra használt minden egyes összeszerelt vonóháló merevítőrúdján egyértelműen fel legyenek tüntetve az adott halászhajó külső lajstromozási betű- és számjegyei.

11. cikk

A passzív halászeszközökre vonatkozó szabályok

(1)  Az uniós halászhajó parancsnoka vagy képviselője gondoskodik arról, hogy minden egyes fedélzeten található, illetve halászati célokra használt passzív halászeszköz egyértelműen meg legyen jelölve és azonosítható legyen e cikk rendelkezéseivel összhangban.

(2)  A halászati célokra használt minden egyes passzív halászeszközön állandó jelleggel láthatónak kell lenniük az említett eszközöket szállító halászhajó testén feltüntetett külső lajstromozási betű- és számjegyeknek:

a) a hálók esetében a felső, első szemsorra erősített címkén;

b) a horgászzsinegek és a horogsorok esetében a kikötőbójával való érintkezési ponton található címkén;

c) a rákcsapdák és a csapdák esetében a fenék-vontatókötélhez erősített címkén;

d) az egy tengeri mérföldnél hosszabb passzív halászeszköz esetében az a), b) és c) ponttal összhangban egy tengeri mérföldnél nem nagyobb szabályos távolságonként hozzáerősített címkéken, olyan módon, hogy az egy tengeri mérföldnél hosszabb passzív halászeszköz egyetlen része se maradjon jelöletlen.

12. cikk

A címkékre vonatkozó szabályok

(1)  Minden címke:

a) tartós anyagból készül;

b) biztonságosan van rögzítve a halászeszközhöz;

c) legalább 65 milliméter széles;

d) legalább 75 milliméter hosszú.

(2)  A címkét nem szabad eltávolítani, törölni, módosítani, olvashatatlanná tenni, eltakarni vagy elrejteni.

13. cikk

A bójákra vonatkozó szabályok

(1)  Az uniós halászhajó parancsnoka vagy képviselője gondoskodik arról, hogy a IV. mellékletben foglaltaknak megfelelően felszerelt két szélső jelölőbóját és a közbenső jelölőbójákat minden egyes halászati célra használt passzív halászeszközhöz rögzítsék, illetve azokat e szakasz rendelkezéseivel összhangban telepítsék.

(2)  A bóját szállító és telepítő uniós halászhajó testén feltüntetett külső lajstromozási betű- és számjegyeknek minden egyes szélső és közbenső jelölőbóján meg kell jelenniük, a következőképpen:

a) a betű- és számjegyeket a vízvonal fölött a lehető legmagasabban kell feltüntetni úgy, hogy jól láthatók legyenek;

b) azon felület színétől elütő színnel, amelyre festik.

(3)  A jelölőbóján feltüntetett betű- és számjegyek nem törölhetők, nem módosíthatók, illetve nem válhatnak olvashatatlanná.

14. cikk

A zsinegekre vonatkozó szabályok

(1)  A bójákat a passzív halászeszközhöz rögzítő zsinegeket víz alá süllyedő anyagból kell készíteni, vagy nehezékkel kell ellátni.

(2)  A szélső jelölőbójákat az egyes halászeszközökkel összekötő zsinegeket az adott halászeszköz széleihez kell rögzíteni.

15. cikk

A szélső jelölőbójákra vonatkozó szabályok

(1)  A szélső jelölőbójákat olyan módon kell telepíteni, hogy a halászeszköz két végének helyzete bármikor meghatározható legyen.

(2)  Minden szélső jelölőbója rúdja a tenger szintje felett legalább 1 méter magas kell, hogy legyen az úszó felső részétől a legalsó zászló alsó szegélyéig mérve.

(3)  A szélső jelölőbóják színesek, de nem lehetnek piros vagy zöld színűek.

(4)  Minden egyes szélső jelölőbója rendelkezik a következőkkel:

a) egy vagy két négyszögletes zászló; amennyiben ugyanazon bóján két zászlónak kell lennie, a köztük lévő távolság legalább 20 centiméter, az egy adott halászeszköz széleit jelölő zászlók színe megegyezik, és nem lehet fehér, méretük pedig azonos;

b) egy vagy két sárga színű és öt másodpercenként villanó (F1 Y5s) fény, amely legalább két tengeri mérföld távolságból látható;

(5)  Valamennyi szélső jelölőbóján lehet egy csúcsjel a bója tetején, egy vagy két csíkozott láthatósági szalaggal, amelyek nem lehetnek piros vagy zöld színűek, szélességük pedig legalább 6 centiméter.

16. cikk

A szélső jelölőbóják rögzítésére vonatkozó szabályok

(1)  A szélső jelölőbójákat a következőképpen kell a passzív halászeszközhöz rögzíteni:

a) a nyugati szektorban (vagyis az az iránytű szerinti félkör, amely déltől nyugaton át egészen északig terjed, északot is magában foglalva) található bóját két zászlóval, két csíkozott láthatósági szalaggal, két fénnyel és e rendelet 12. cikkének megfelelően címkével kell ellátni;

b) a keleti szektorban (vagyis az az iránytű szerinti félkör, amely északtól keleten át egészen délig terjed, delet is magában foglalva) található bóját egy zászlóval, egy csíkozott láthatósági szalaggal, egy fénnyel és e rendelet 12. cikkének megfelelően címkével kell ellátni.

(2)  A címkének az e rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében foglalt információkat kell tartalmaznia.

17. cikk

Közbenső jelölőbóják

(1)  A közbenső jelölőbójákat az öt tengeri mérföldnél hosszabb passzív halászeszközhöz kell rögzíteni, a következők szerint:

a) a közbenső jelölőbójákat egymástól legfeljebb öt tengeri mérföld távolságra kell elhelyezni úgy, hogy az öt tengeri mérföld hosszúságú vagy annál hosszabb eszköz egyik része se maradjon jelöletlen;

b) a közbenső jelölőbójákat sárga színű és öt másodpercenként villanó (F1 Y5s) fényt kibocsátó, legalább két tengeri mérföld távolságból látható villanófénnyel kell felszerelni. A közbenső jelölőbóják jellemzői megegyeznek a keleti szektorban található szélső jelölőbóják jellemzőivel, azzal a kivétellel, hogy a zászló fehér.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, a Balti-tengeren a közbenső jelölőbójákat az egy tengeri mérföldnél hosszabb passzív halászeszközhöz kell rögzíteni. A közbenső jelölőbójákat egymástól legfeljebb egy tengeri mérföld távolságra kell elhelyezni úgy, hogy az egy tengeri mérföld hosszúságú vagy annál hosszabb eszköz egyik része se maradjon jelöletlen.

A közbenső jelölőbóják jellemzői megegyeznek a keleti szektorban található szélső jelölőbóják jellemzőivel, kivéve a következőket:

a) a zászlók fehér színűek;

b) minden ötödik közbenső jelölőbóját olyan radarreflektorral kell felszerelni, amely legalább két tengeri mérföld távolságból visszaveri a radarhullámokat.IV.

FEJEZET

Hajómegfigyelési rendszer

18. cikk

A műholdas nyomkövető eszközök uniós halászhajókra telepítésének követelménye

(1)  E rendelet 25. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, azok az uniós halászhajók, amelyek VMS telepítésére kötelesek, csak akkor hagyhatják el a kikötőt, ha fedélzetükre teljes mértékben üzemképes műholdas nyomkövető eszközt telepítettek.

(2)  Amennyiben az uniós halászhajó kikötőben tartózkodik, a műholdas nyomkövető eszközt csak akkor lehet kikapcsolni, ha:

a) erről előzetesen értesítették a lobogó szerinti tagállam és a parti tagállam halászati felügyelő központját, és

b) a következő helyzetmeghatározási jelentés igazolja, hogy az uniós halászhajó nem változtatta meg a helyzetét a korábbi jelentéshez képest.

A lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az a) pontban említett előzetes értesítés olyan automatikus VMS-üzenetre vagy a rendszer által generált riasztásra történő cseréjét, amely azt jelzi, hogy az uniós halászhajó valamely kikötő előre meghatározott földrajzi területén belül tartózkodik.

(3)  Ez a fejezet nem alkalmazandó a kizárólag akvakultúra kiaknázására használt uniós halászhajókra.

19. cikk

A műholdas nyomkövető eszközök jellemzői

(1)  Az uniós halászhajókra telepített műholdas nyomkövető eszköz biztosítja a következő adatok rendszeres időközönkénti automatikus továbbítását a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjának:

a) a halászhajó azonosítója;

b) a halászhajó utolsó mért földrajzi helyzete 500 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os megbízhatósági intervallummal;

c) az a nap és időpont (koordinált világidőben [UTC] kifejezve), amikor megállapították a halászhajó említett helyzetét; és

d) a halászhajó pillanatnyi sebessége és útvonala.

(2)  A tagállamok biztosítják a műholdas nyomkövető eszközök hamis helymeghatározási adatok fogadásával vagy továbbításával szembeni védelmét, valamint azt, hogy azokat ne lehessen manuálisan átállítani.

20. cikk

A parancsnokok műholdas nyomkövető eszközökkel kapcsolatos kötelezettségei

(1)  Az uniós halászhajók parancsnokai gondoskodnak arról, hogy a műholdas nyomkövető eszközök mindig teljesen üzemképesek legyenek, valamint arról, hogy továbbítsák az e rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett adatokat.

(2)  E rendelet 26. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az uniós halászhajó parancsnoka különösen arról gondoskodik, hogy

a) az adatokat semmilyen módon se módosítsák;

b) a műholdas nyomkövető eszközök antennáját vagy antennáit semmi se zavarja, kapcsolja szét vagy blokkolja;

c) a műholdas nyomkövető eszközök áramellátását semmi se szakítsa meg; és

d) a műholdas nyomkövető eszközt ne távolítsák el a halászhajóról.

(3)  Tilos használhatatlanná tenni, megrongálni vagy üzemen kívül helyezni a műholdas nyomkövető eszközt, illetve annak működését bármilyen más módon zavarni, kivéve ha a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai engedélyezték az eszköz javítását vagy cseréjét.

21. cikk

A lobogó szerinti tagállamok által elfogadandó ellenőrző intézkedések

A lobogó szerinti tagállamok biztosítják az e rendelet 19. cikke (1) bekezdésében említett adatok pontosságának folyamatos és rendszeres nyomon követését és ellenőrzését, és azonnal intézkednek, ha az adatok pontatlannak vagy hiányosnak bizonyulnak.

22. cikk

Az adattovábbítás gyakorisága

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy halászati felügyelő központja a VMS-en keresztül legalább kétóránként egyszer megkapja halászhajóira vonatkozóan az e rendelet 19. cikkében említett információkat. A halászati felügyelő központ az információkat rövidebb időközönként is kérheti.

(2)  A halászati felügyelő központnak le kell tudnia kérdezni egyes halászhajói tényleges helyzetét.

23. cikk

Egyes területekre való belépés, illetve azok elhagyásának nyomon követése

Minden tagállam biztosítja, hogy halászati felügyelő központja halászhajói tekintetében a VMS-adatokon keresztül nyomon kövesse a következő területekre való belépésnek, illetve azok elhagyásának napját és idejét:

a) azok a tengeri területek, ahol a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében különleges szabályokat kell alkalmazni;

b) az ellenőrzési rendelet 50. cikkében említett, halászati korlátozás hatálya alá tartozó területek;

c) azoknak a regionális halászati gazdálkodási szervezeteknek a szabályozási területei, amelyeknek az Európai Unió vagy egyes tagállamok szerződő felei;

d) harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá tartozó vizek.

24. cikk

Az adatok továbbítása a parti tagállamoknak

▼M1

(1)  Az egyes tagállamok halászati felügyelő központjai biztosítják az e rendelet 19. cikkével összhangban átadandó, a halászhajóikra vonatkozó adatok automatikus továbbítását a parti tagállam halászati felügyelő központjának, amíg halászhajóik a parti tagállam vizein tartózkodnak. Ezeket az adatokat közvetlenül azután kell továbbítani a parti tagállam halászati felügyelő központjának, hogy a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja megkapja őket.

▼B

(2)  Egy adott területet közösen megfigyelő parti tagállamok közös fogadóállomást határozhatnak meg az e rendelet 19. cikke szerint átadandó adatok továbbításához. Erről tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(3)  Minden tagállam továbbítja a többi tagállamnak és a Bizottságnak a kizárólagos gazdasági övezetét és a kizárólagos halászati övezetét kijelölő szélességi és hosszúsági koordináták átfogó jegyzékét, amelynek – lehetőség szerint elektronikus – formátuma összhangban van az 1984-es geodéziai világrendszerrel (WGS 84). Emellett közli a többi tagállammal és a Bizottsággal e koordináták bármely változását. A tagállamok ezt a jegyzéket az ellenőrzési rendelet 115. cikkében említett honlapon is közzétehetik.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik hatékonyan együttműködnek a VMS-adatoknak az ellenőrzési rendelet 9. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő továbbításában, többek között az erre a célra kialakított egyértelmű és dokumentált eljárások kidolgozásával.

25. cikk

A műholdas nyomkövető eszköz műszaki meghibásodása vagy üzemképtelensége

(1)  Az uniós halászhajóra telepített műholdas nyomkövető eszköz meghibásodása vagy üzemképtelensége esetén a parancsnok vagy képviselője az esemény észlelésétől vagy a (4) bekezdés, illetve az e rendelet 26. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítéstől kezdve négyóránként – megfelelő távközlési eszközökkel – tájékoztatja a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központját a halászhajó naprakész földrajzi koordinátáiról. A tagállamok döntenek az igénybe veendő távközlési eszközökről, és azokat feltüntetik az ellenőrzési rendelet 115. cikkében említett honlapon.

(2)  A lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja az (1) bekezdésben említett földrajzi helyzetet, annak fogadásakor haladéktalanul felveszi a VMS-adatbázisba. A manuálisan bevitt VMS-adatoknak az adatbázisokban egyértelműen megkülönböztethetőknek kell lenniük az automatikus üzenetektől. Adott esetben ezeket a manuálisan bevitt VMS-adatokat haladéktalanul továbbítani kell a parti tagállamoknak.

(3)  Uniós halászhajó a műholdas nyomkövető eszköz műszaki meghibásodását vagy üzemképtelenségét követően kizárólag akkor hagyhatja el a kikötőt, amikor a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai megállapítják, hogy a hajóra telepített eszköz teljes mértékben üzemképes. Ettől eltérve a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja engedélyezheti halászhajói számára, hogy a kikötőt elhagyhassák üzemképtelen műholdas nyomkövető eszközzel, annak javítása vagy cseréje céljából.

(4)  A lobogó szerinti tagállam, vagy adott estben a parti tagállam illetékes hatóságai megpróbálják értesíteni a hajó parancsnokát vagy a hajóért felelős személyt, illetve ezek képviselőjét, ha úgy tűnik, hogy az uniós halászhajóra telepített műholdas nyomkövető eszköz hibás vagy nem teljesen üzemképes.

(5)  A műholdas nyomkövető eszköz javítás vagy csere céljából történő eltávolítását a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak jóvá kell hagyniuk.

26. cikk

Az adatok beérkezésének elmaradása

(1)  Amennyiben a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjához tizenkét egymást követő órán keresztül nem érkeznek be az e rendelet 22. cikke vagy 25. cikkének (1) bekezdése szerint továbbítandó adatok, a központ a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről az uniós halászhajó parancsnokát vagy az azt üzemeltető piaci szereplőt, illetve ezek képviselőjét vagy képviselőit. Amennyiben egy adott uniós halászhajó esetében ez egy naptári éven belül több mint háromszor bekövetkezik, a lobogó szerinti tagállam gondoskodik a halászhajóra telepített műholdas nyomkövető eszköz alapos ellenőrzéséről. A lobogó szerinti tagállam kivizsgálja az ügyet annak megállapítása céljából, hogy nem próbálták-e átállítani a berendezést. E rendelet 20. cikke (2) bekezdésének d) pontjától eltérve, a szóban forgó berendezést vizsgálat céljából eltávolíthatják a hajóról.

(2)  Amennyiben a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjához tizenkét órán keresztül nem érkeznek be az e rendelet 22. cikke vagy 25. cikkének (1) bekezdése szerinti adatok, az utolsó helyzetmeghatározási jelentés pedig egy másik tagállam vizeiről érkezett, a központ erről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az érintett parti tagállam halászati felügyelő központját.

(3)  Amennyiben egy parti tagállam illetékes hatóságai észlelik, hogy a vizeiken uniós halászhajó tartózkodik, de e rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével vagy 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban nem kaptak adatokat, értesítik erről a halászhajó parancsnokát és a halászhajó lobogója szerinti tagállam halászati felügyelő központját.

27. cikk

A halászati tevékenységek nyomon követése és nyilvántartása

(1)  A tagállamok az e rendelet 22. cikke, 24. cikkének (1) bekezdése és 25. cikke szerint kapott adatokat a halászhajók tevékenységeinek hatékony nyomon követésére használják.

(2)  A lobogó szerinti tagállamok:

a) gondoskodnak arról, hogy az e fejezettel összhangban fogadott adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítsék, és azokat legalább három évig biztonságos számítógépes adatbázisokban tárolják;

b) meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy ezeket az adatokat kizárólag hivatalos célokra használják fel, továbbá

c) minden szükséges technikai intézkedést meghoznak az ilyen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elveszítéstől, sérüléstől, terjesztéstől vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáféréstől való védelme érdekében.

▼M1

28. cikk

A Bizottság hozzáférése az adatokhoz

A Bizottság az ellenőrzési rendelet 111. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kérheti a tagállamokat, hogy egy konkrét halászhajó-csoport tekintetében meghatározott ideig biztosítsák az e rendelet 19. cikkével összhangban átadandó adatok automatikus továbbítását a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv számára. Ezeket az adatokat közvetlenül azután kell továbbítani a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek, hogy a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja megkapja őket.

▼BIII.

CÍM

A HALÁSZAT ELLENŐRZÉSEI.

FEJEZET

Papíralapú halászati napló, átrakási nyilatkozat és kirakodási nyilatkozat1.

Szakasz

A papíralapú halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat kitöltése és benyújtása

29. cikk

Papíralapú halászati napló, valamint az átrakási/kirakodási nyilatkozat kitöltésére és benyújtására kötelezett uniós halászhajók

(1)  A többéves tervekben foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül a legalább 10 méter teljes hosszúságú, a halászati napló adatainak, az átrakási nyilatkozatok és kirakodási nyilatkozatok elektronikus kitöltésére és továbbítására nem kötelezett uniós halászhajók parancsnoka papíralapon tölti ki és nyújtja be az ellenőrzési rendelet 14., 21. és 23. cikkében említett halászati napló adatait, átrakási nyilatkozatokat és kirakodási nyilatkozatokat. Ezeket az átrakási nyilatkozatokat és kirakodási nyilatkozatokat a parancsnok képviselője is kitöltheti és benyújthatja a parancsnok nevében.

(2)  A halászati napló adatainak, az átrakási nyilatkozatok és a kirakodási nyilatkozatok papíralapú kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos kötelezettség azokra az uniós halászhajókra is vonatkozik, amelyek teljes hossza nem éri el a 10 métert, ha lobogó szerinti tagállamuk halászati napló vezetését, továbbá átrakási és/vagy kirakodási nyilatkozatok benyújtását írja elő az ellenőrzési rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével és 25. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

▼M1

30. cikk

A papíralapú halászati napló, átrakási nyilatkozat és kirakodási nyilatkozat mintája

(1)  Az uniós halászhajók parancsnokainak uniós vizeken a papíralapú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot és kirakodási nyilatkozatot a VI. mellékletben szereplő mintának megfelelően kell kitölteniük és benyújtaniuk.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, a Földközi-tengeren naponta halászati utat teljesítő uniós halászhajók parancsnokai a papíralapú halászati naplót, az átrakási nyilatkozatot és a kirakodási nyilatkozatot a VII. mellékletben szereplő mintának megfelelően tölthetik ki és nyújthatják be.

(3)  Amennyiben az uniós halászhajók harmadik ország vizein, egy regionális halászati gazdálkodási szervezet által szabályozott vizeken vagy regionális halászati gazdálkodási szervezet által nem szabályozott, uniós fennhatóságon kívüli vizeken végeznek halászati tevékenységet, akkor az uniós halászhajók parancsnokainak a papíralapú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot és kirakodási nyilatkozatot e rendelet 31. cikkének és a VI. és VII. mellékletben szereplő mintáknak megfelelően kell kitölteniük és benyújtaniuk, kivéve, ha a harmadik ország vagy az érintett regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai más típusú halászati napló, átrakási nyilatkozat vagy kirakodási nyilatkozat használatát írják elő. Ha a harmadik ország nem határoz meg kifejezetten egy adott halászati naplót, átrakási nyilatkozatot vagy kirakodási nyilatkozatot, de az uniós szabályok által előírtaktól eltérő adatelemeket kér, akkor ezeket az adatelemeket rögzíteni kell.

(4)  Az ellenőrzési rendelet 15. cikkének hatálya alá nem tartozó uniós halászhajók parancsnokai a 2016. január 1-je előtt kinyomtatott papíralapú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot vagy kirakodási nyilatkozatot 2017. december 31-ig használhatják.

▼B

31. cikk

A papíralapú halászati naplók, átrakási nyilatkozatok és kirakodási nyilatkozatok kitöltésére és benyújtására vonatkozó utasítások

(1)  A papíralapú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot és kirakodási nyilatkozatot a X. mellékletben meghatározott utasítások szerint kell kitölteni és benyújtani.

(2)  Ha a X. mellékletben meghatározott utasítások szerint egy adott szabály alkalmazása nem kötelező, a lobogó szerinti tagállam kötelezővé teheti azt.

(3)  A halászati naplóban, átrakási nyilatkozatban vagy kirakodási nyilatkozatban rögzített bejegyzéseknek olvashatóknak és kitörölhetetlennek kell lenniük. Egy bejegyzést sem lehet kitörölni vagy megmásítani. Amennyiben az adat hibásan került bejegyzésre, a helytelen bejegyzést egyetlen vonallal át kell húzni, majd az új bejegyzést a hajóparancsnok beírja és ellátja kézjegyével. A hajóparancsnok minden sort kézjegyével lát el.

(4)  Az uniós halászhajó parancsnoka, illetve átrakási nyilatkozatok és kirakodási nyilatkozatok esetében a képviselője kézjegyével vagy aláírásával tanúsítja, hogy a halászati naplóban, átrakási nyilatkozatban vagy kirakodási nyilatkozatban rögzített bejegyzések helytállóak.

32. cikk

A papíralapú halászati naplók, átrakási nyilatkozatok és kirakodási nyilatkozatok benyújtására vonatkozó határidők

(1)  Ha egy uniós halászhajó kirakodik a lobogó szerinti tagállam kikötőjében, vagy átrakodik egy ilyen kikötőben vagy a lobogó szerinti tagállam partjaihoz közeli helyen, a parancsnok a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az átrakás vagy kirakodás befejezését követő 48 órával benyújtja a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát (példányait) az érintett tagállam illetékes hatóságainak. Ezen átrakási nyilatkozat és kirakodási nyilatkozat eredeti példányát (példányait) a parancsnok képviselője is benyújthatja a parancsnok nevében.

(2)  Ha egy halászati utat követően nem kerül sor fogás kirakodására, a parancsnok a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kikötőbe érkezést követő 48 órával benyújtja a halászati napló és az átrakási nyilatkozat eredeti példányát (példányait). Ezen átrakási nyilatkozat eredeti példányát (példányait) a parancsnok képviselője is benyújthatja a parancsnok nevében.

(3)  Ha egy uniós halászhajó átrakodik a lobogó szerinti tagállamától eltérő tagállam kikötőjében vagy partjaihoz közeli helyen, vagy kirakodik egy ilyen tagállam kikötőjében, a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átrakást vagy kirakodást követő 48 órával benyújtja a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat első másolati példányát (példányait) annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, ahol az átrakásra vagy kirakodásra sor került. A halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát (példányait) a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átrakást vagy kirakodást követő 48 órával meg kell küldeni a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

(4)  Ha egy uniós halászhajó átrakodik egy harmadik ország kikötőjében vagy vizein, vagy a nyílt tengeren, vagy kirakodik egy harmadik ország kikötőjében, a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átrakást vagy kirakodást követő 48 órával benyújtja a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát (példányait) a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

(5)  Ha egy harmadik ország vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai a VI. mellékletben szereplő halászati naplótól, átrakási nyilatkozattól vagy kirakodási nyilatkozattól eltérő naplót vagy nyilatkozatot kérnek, az uniós halászhajó parancsnoka a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átrakást vagy kirakodást követő 48 órával benyújtja e dokumentum másolati példányát illetékes hatóságaihoz.2.

Szakasz

A papíralapú halászati naplóra vonatkozó különös szabályok

33. cikk

A papíralapú halászati napló kitöltése

(1)  A papíralapú halászati naplóba valamennyi kötelező információt fel kell venni akkor is, ha nem történt fogás:

a) naponta, legkésőbb 24.00 óráig és a kikötőbe érkezés előtt;

b) bármely, tengeren végzett vizsgálat alkalmával;

c) a közösségi jog vagy a lobogó szerinti tagállam által meghatározott események alkalmával.

(2)  A halászati naplóban új sort kell kitölteni:

a) minden tengeren töltött nap tekintetében;

b) amikor új ICES körzetben vagy egy másik halászati övezetben halásznak ugyanazon a napon;

c) amikor halászati erőkifejtésre vonatkozó adatokat vesznek fel.

(3)  A halászati naplóban új oldalt kell kezdeni:

a) ha a korábbitól eltérő halászeszközt vagy szembőségű hálót használnak;

b) minden, az átrakást vagy közbenső kirakodást követő halászatnál;

c) ha nem áll rendelkezésre elegendő számú oszlop;

d) a kikötő elhagyásakor, ha nem került sor kirakodásra.

(4)  A kikötő elhagyásakor vagy az átrakási művelet befejezésekor, és amikor a fogás a fedélzeten marad, minden egyes faj mennyiségét a halászati napló új oldalán kell feltüntetni.

(5)  A XI. mellékletben megadott kódokat kell használni az alkalmazott halászeszköznek a papíralapú halászati napló megfelelő rovatában történő feltüntetésére.3.

Szakasz

A papíralapú átrakási nyilatkozatra és kirakodási nyilatkozatra vonatkozó különös szabályok

34. cikk

A papíralapú átrakási nyilatkozat átadása

(1)  Két uniós halászhajó közötti átrakási művelet esetén az átrakási művelet bejezésekor az átrakó halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője átadja a hajója papíralapú átrakási nyilatkozatának egy példányát az átvevő hajó parancsnokának vagy képviselőjének. Az átvevő hajó parancsnoka vagy annak képviselője az átrakási művelet befejezésekor szintén átadja a hajója papíralapú átrakási nyilatkozatának egy példányát az átrakó hajó parancsnokának vagy képviselőjének.

(2)  Az (1) bekezdésben említett példányokat egy tisztviselő kérésére ellenőrzés és vizsgálat céljára be kell mutatni.

35. cikk

A kirakodási nyilatkozat aláírása

A parancsnok vagy képviselője a nyilatkozat benyújtása előtt aláírja a kirakodási nyilatkozat minden oldalát.II.

FEJEZET

Elektronikus formátumú halászati napló, kirakodási nyilatkozat és átrakási nyilatkozat1.

Szakasz

Az elektronikus formátumú halászati napló, kirakodási nyilatkozat és átrakási nyilatkozat adatainak kitöltése és továbbítása

36. cikk

Az uniós halászhajókra vonatkozó elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer követelménye

(1)  E rendelet 39. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül, azok az uniós halászhajók, amelyek az ellenőrzési rendelet 15., 21. és 24. cikkével összhangban halászati napló, átrakási nyilatkozat és kirakodási nyilatkozat elektronikus kitöltésére és továbbítására kötelesek, csak akkor hagyhatják el a kikötőt, ha fedélzetükre teljes mértékben üzemképes elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszert telepítettek.

(2)  Ez a fejezet nem alkalmazandó a kizárólag akvakultúra kiaknázására használt uniós halászhajókra.

37. cikk

Az uniós halászhajóról a lobogó szerinti tagállamának illetékes hatósága felé történő adattovábbításra szolgáló formátum

A tagállamok meghatározzák a lobogójuk alatt közlekedő uniós halászhajók között használandó formátumot, valamint a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat adatainak az ellenőrzési rendelet 15., 21. és 24. cikkében említett kitöltése és továbbítása tekintetében illetékes hatóságaikat.

▼M1

Az elektronikus formátumú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot és kirakodási nyilatkozatot a X. mellékletben meghatározott utasítások szerint kell kitölteni.

▼B

38. cikk

Válaszüzenetek

(1)  A halászati napló adatai, továbbá az átrakási, az előzetes értesítési és a kirakodási adatok minden továbbításakor válaszüzenetet kell küldeni az uniós halászhajóknak. A válaszüzenet az információ beérkezését nyugtázza.

(2)  Az uniós halászhajó parancsnoka a válaszüzenetet a halászati út végéig megőrzi.

39. cikk

Előírások az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki meghibásodása vagy üzemképtelensége esetére

(1)  Az uniós halászhajóra telepített elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi eszköz meghibásodása vagy üzemképtelensége esetén a halászhajó parancsnoka vagy képviselője az esemény észlelésétől az e rendelet 40. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítéstől kezdve naponta, de még fogás hiányában is legkésőbb 24.00 óráig – megfelelő távközlési eszközökkel – közli a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaival a halászati napló, az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat adatait. A tagállamok döntenek az alkalmazandó távközlési eszközökről, és azokat feltüntetik az ellenőrzési rendelet 115. cikkében említett honlapon.

(2)  Az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki meghibásodása vagy üzemképtelensége esetén a halászati napló és az átrakási nyilatkozat adatait meg kell küldeni:

a) a lobogó szerinti állam illetékes hatóságának kérésére;

b) közvetlenül az utolsó halászati művelet befejezését vagy az átrakás befejezését követően;

c) a kikötőbe lépést megelőzően;

d) bármely, tengeren végzett vizsgálat alkalmával;

e) a közösségi jog vagy a lobogó szerinti tagállam által meghatározott események alkalmával.

Az a) és az e) pontban említett esetekben az előzetes értesítés, illetve a kirakodási nyilatkozat adatait is meg kell küldeni.

(3)  A lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai az (1) bekezdésben említett adatokat azok fogadásakor haladéktalanul fel kell venni az elektronikus adatbázisba.

(4)  Az uniós halászhajó elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerének műszaki meghibásodását vagy üzemképtelenségét követően csak akkor hagyhatja el a kikötőt, amikor a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai megállapítják, hogy a hajóra telepített elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer teljesen üzemképes, illetve amikor a kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai egyéb módon engedélyezik a kikötő elhagyását. A lobogó szerinti tagállam haladéktalanul értesíti a parti tagállamot arról, ha engedélyt adott valamely halászhajója számára, hogy a parti tagállam területén található kikötőt üzemképtelen elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerrel hagyja el.

(5)  Az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer javítás vagy csere céljából történő eltávolítását a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak jóvá kell hagyniuk.

40. cikk

Az adatok beérkezésének elmaradása

(1)  Amennyiben a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz nem érkeznek be az ellenőrzési rendelet 15., 22. és 24. cikke szerint továbbítandó adatok, az illetékes hatóságok a lehető leghamarabb értesítik erről az uniós halászhajó parancsnokát vagy az azt üzemeltető piaci szereplőt, illetve azok képviselőjét vagy képviselőiket. Amennyiben egy adott uniós halászhajó esetében ez egy naptári éven belül több mint háromszor bekövetkezik, a lobogó szerinti tagállam biztosítja a halászhajóra telepített elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer alapos ellenőrzését. A lobogó szerinti tagállam vizsgálatot indít annak megállapítására, hogy miért nem érkeztek be az adatok, és megfelelő intézkedéseket hoz.

(2)  Amennyiben a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz nem érkeznek be az ellenőrzési rendelet 15., 22. és 24. cikke szerint továbbítandó adatok, és a hajó hajómegfigyelési rendszer által jelzett utolsó helyzete valamely parti tagállam vizein belülre esett, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai a lehető leghamarabb értesítik erről a parti tagállam illetékes hatóságait.

(3)  Az uniós halászhajó parancsnoka vagy az azt üzemeltető piaci szereplő, vagy képviselőjük az értesítés beérkezését követően haladéktalanul megküld minden olyan adatot a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amelyet még nem továbbított, és amelyre vonatkozóan az (1) bekezdéssel összhangban értesítés érkezett.

41. cikk

Elégtelen adathozzáférés

(1)  Ha valamely parti tagállam illetékes hatóságai megállapítják, hogy vizeiken másik tagállam uniós halászhajója tartózkodik, de a 44. cikkel összhangban nem tudnak hozzáférni a halászati napló adataihoz vagy az átrakási adatokhoz, megkeresik a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy biztosítsák az ezen adatokhoz való hozzáférést.

(2)  Ha az (1) bekezdésben említett adathozzáférés a megkereséstől számított négy órán belül nem biztosított, a parti tagállam értesíti erről a lobogó szerinti tagállamot. Az értesítés beérkezésekor a lobogó szerinti tagállam bármely rendelkezésére álló elektronikus eszköz útján haladéktalanul megküldi az adatokat a parti tagállamnak.

(3)  Ha a parti tagállam nem kapja meg a (2) bekezdésben említett adatokat, az uniós halászhajó parancsnoka vagy az azt üzemeltető piaci szereplő, vagy képviselőjük kérelemre bármely rendelkezésére álló és – lehetőség szerint – elektronikus eszköz útján megküldi az adatokat és az e rendelet 38. cikke szerinti válaszüzenet másolatát a parti tagállam illetékes hatóságainak. A tagállamok döntenek az alkalmazandó eszközökről, és azokat feltüntetik az ellenőrzési rendelet 115. cikkében említett honlapon.

(4)  Ha az uniós halászhajó parancsnoka vagy az azt üzemeltető piaci szereplő, vagy képviselőjük nem tudja megküldeni a parti tagállam illetékes hatóságainak az e rendelet 38. cikke szerinti válaszüzenet másolatát, az érintett halászhajó nem végezhet halászati tevékenységet a parti tagállam vizein mindaddig, amíg a halászhajó parancsnoka, az azt üzemeltető piaci szereplő vagy képviselője meg nem küldi a válaszüzenet másolatát vagy az ellenőrzési rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett információt az említett hatóságoknak.

42. cikk

Az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek működési adatai

(1)  A tagállamok elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszereik működésére vonatkozó adatbázisokat tartanak fenn. Ezek az adatbázisok legalább a következő információkat tartalmazzák, és képesek azok automatikus generálására:

a) azon halászhajóik listája, amelyek elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerei meghibásodtak vagy üzemképtelenné váltak;

b) azon hajók száma, amelyek nem teljesítettek az elektronikus halászati naplóval kapcsolatos napi adattovábbítást, valamint az elektronikus halászati naplóval kapcsolatban beérkezett adattovábbítások halászhajónkénti átlagos száma lobogó szerinti tagállamonkénti bontásban;

c) az átrakási nyilatkozatokkal, kirakodási nyilatkozatokkal, átvételi nyilatkozatokkal és értékesítési bizonylatokkal kapcsolatban beérkezett adattovábbítások száma lobogó szerinti tagállamonkénti bontásban.

(2)  Az (1) bekezdés szerint generált információk összefoglalóját kérelemre meg kell küldeni a Bizottságnak. Alternatív lehetőségként ezeket az információkat hozzáférhetővé lehet tenni a biztonságos honlapon is, a Bizottság és a tagállamok közötti konzultációt követően meghatározandó formátumban és időközönként.

▼M1

43. cikk

A tagállamok közötti információcsere során kötelezően megadandó adatok

Az uniós halászhajók parancsnokai által a halászati naplóban, az átrakási nyilatkozatban, az előzetes értesítésben és a kirakodási nyilatkozatban az uniós szabályok szerint rögzítendő adatokat a tagállamok közötti információcsere során is kötelezően meg kell adni.

44. cikk

Hozzáférés az adatokhoz

(1)  Ha a tagállami lobogó alatt közlekedő valamely halászhajó egy parti tagállam uniós vizein végez halászati tevékenységeket, a lobogó szerinti tagállam az aktuális halászati útnak az elektronikus halászati naplóban szereplő adatait közvetlenül beérkezésük után továbbítja az említett part menti tagállamnak, a kikötőből való utolsó elindulással kezdve.

(2)  Amíg a tagállami lobogó alatt közlekedő valamely halászhajó egy másik parti tagállam uniós vizein végez halászatot, a lobogó szerinti tagállam az elektronikus halászati naplóban kötelezően feltüntetendő adatokat közvetlenül beérkezésük után továbbítja az említett part menti tagállamnak. A lobogó szerinti tagállam az e rendelet 47. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint az aktuális halászati úttal kapcsolatos korrekciókat is továbbítja.

(3)  Amennyiben a kirakodás vagy az átrakás a lobogó szerinti tagállamtól eltérő parti tagállam kikötőjében történik, a lobogó szerinti tagállam a kötelezően feltüntetendő kirakodási vagy átrakási adatokat közvetlenül beérkezésük után továbbítja a part menti tagállamnak.

(4)  Amennyiben egy lobogó szerinti tagállam arról értesül, hogy a lobogója alatt közlekedő valamely halászhajó egy másik parti tagállam kikötőjébe szándékozik belépni, a lobogó szerinti tagállam az előzetes értesítést közvetlenül beérkezése után továbbítja a parti tagállamnak.

(5)  Amennyiben a tagállami lobogó alatt közlekedő valamely halászhajó egy halászati út során egy másik parti tagállam uniós vizeire lép, vagy ha a (3) vagy (4) bekezdésben említett, egy adott halászati úttal kapcsolatos adatokat elküldték a parti tagállamnak, a lobogó szerinti tagállam a szóban forgó halászati útról az indulástól kezdve a kirakodás befejezéséig hozzáférést ad az ellenőrzési rendelet 111. cikkének (1) bekezdésében említett halászati tevékenységgel kapcsolatos elektronikus adatokhoz, és a parti tagállam kérésére elküldi az adatokat. A hozzáférést a halászati út megkezdésétől kezdve legalább 36 hónapig biztosítani kell.

(6)  Egy másik tagállam hatóságai által megvizsgált halászhajó lobogó szerinti tagállama az ellenőrzési rendelet 80. cikke értelmében a vizsgálatot végző tagállam kérésére elküldi a hajó aktuális – az indulástól az adatkérés időpontjáig tartó – halászati útjára vonatkozó, halászati tevékenységgel kapcsolatos, az ellenőrzési rendelet 111. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus adatokat.

(7)  Az (5) és (6) bekezdésben említett kérelmeket elektronikus formában kell elküldeni, és fel kell tüntetni bennük, hogy a válaszban a kiigazított eredeti adatokat vagy pedig csak a konszolidált adatokat kérik-e. A megkeresett tagállamnak a kérésre adott választ automatikusan kell generálnia és haladéktalanul el kell küldenie.

(8)  A tagállamok közös alkalmazási tervek vagy egyéb közös vizsgálati tevékenységek keretében kérésre hozzáférést biztosítanak a műholdas hajómegfigyelési rendszer, a halászati napló, az átrakási nyilatkozat, az előzetes értesítés és a kirakodási nyilatkozat adataihoz a tengeren vizsgálatot végző más tagállamoknak.

(9)  Az uniós halászhajók parancsnokainak bármikor biztonságos hozzáféréssel kell rendelkezniük a lobogó szerinti tagállam adatbázisában őrzött, saját elektronikus halászati naplójukban szereplő információkhoz, továbbá átrakási nyilatkozataik, előzetes értesítéseik és kirakodási nyilatkozataik adataihoz.

45. cikk

A tagállamok közötti adatcsere

A tagállamok:

a) gondoskodnak arról, hogy az e fejezettel összhangban fogadott adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítsék, és azokat legalább három évig biztonságos számítógépes adatbázisokban tárolják.

b) meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat kizárólag az ebben a rendeletben meghatározott célokra használják fel, továbbá

c) minden szükséges technikai intézkedést meghoznak az ilyen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elveszítéstől, sérüléstől, terjesztéstől vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáféréstől való védelme érdekében.

▼B

46. cikk

Egyetlen hatóság

(1)  Minden tagállamban az ellenőrzési rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett egyetlen hatóság felelős az ebben a fejezetben meghatározott adatok továbbításáért, fogadásáért, kezeléséért és feldolgozásáért.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül kicserélik az (1) bekezdésben említett hatóságok kapcsolattartási adatait, és arról tájékoztatják a Bizottságot és az általa kijelölt szervet.

(3)  Az (1) és a (2) bekezdésben említett információkban bekövetkezett változásokat azok hatályossá válása előtt közölni kell a Bizottsággal, az általa kijelölt szervvel és a többi tagállammal.2.

Szakasz

Az elektronikus formátumú halászati naplóra vonatkozó különös szabályok

47. cikk

Az adattovábbítás gyakorisága

(1)  Az uniós halászhajó parancsnoka a tengeren járva legalább naponta, és legkésőbb 24.00 óráig továbbítja az elektronikus halászati naplóban szereplő információkat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak, akkor is, ha nem történt fogás. Megküldi továbbá az említett adatokat:

a) a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának megkeresésére;

b) közvetlenül az utolsó halászati művelet befejezését követően;

c) a kikötőbe lépést megelőzően;

d) bármely, tengeren végzett vizsgálat alkalmával;

e) az uniós jog vagy a lobogó szerinti tagállam által meghatározott események alkalmával.

Ha az utolsó halászati művelet a kikötőbe lépés előtt legfeljebb egy órával fejeződik be, a b) és a c) pont szerinti adattovábbítások megküldhetők egyetlen üzenetben.

▼M1

(1a)  Az uniós halászhajó parancsnoka a kikötő elhagyása előtt és a halászati úttal kapcsolatos bármilyen más elektronikus adatküldés előtt elektronikus indulási üzenetet küld a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

▼B

(2)  A parancsnok az (1) bekezdés c) pontjában említett utolsó adattovábbításig helyesbítheti az elektronikus halászati napló és az átrakási nyilatkozat adatait. A helyesbítéseknek könnyen azonosíthatóknak kell lenniük. Az eredeti elektronikus halászati naplót és helyesbítéseit a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai megőrzik.

(3)  A parancsnok az (1) bekezdésben említett információkból minden egyes kikötőn kívüli tartózkodás időtartama alatt, egészen a kirakodási nyilatkozat benyújtásáig másolatot tart a halászhajón.

(4)  Amennyiben valamely uniós halászhajó kikötőben tartózkodik és fedélzetén nem szállít halászati terméket, valamint a parancsnok az utolsó halászati út során végzett valamennyi halászati műveletre vonatkozóan benyújtotta a kirakodási nyilatkozatot, az e cikk (1) bekezdése szerinti adatküldés felfüggeszthető, feltéve hogy erről a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja előzetes értesítést kapott. Az adatküldést folytatni kell, amikor az uniós halászhajó elhagyja a kikötőt. A VMS-sel felszerelt és az adatküldést ilyen rendszeren keresztül végző uniós halászhajók tekintetében az előzetes értesítés nem előírt.III.

FEJEZET

A papíralapú vagy elektronikus formátumú halászati naplókra, átrakási nyilatkozatokra és kirakodási nyilatkozatokra vonatkozó közös szabályok1.

Szakasz

Az élőtömeg meghatározására vonatkozó közös szabályoK

48. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

1. „kiszerelés”: a halászhajó fedélzetén, a kirakodást megelőzően, az I. mellékletben foglaltak szerint feldolgozott hal feldolgozási formája;

2. „együttes kiszerelés”: ugyanabból a halból származó két vagy több részt magában foglaló kiszerelés.

49. cikk

Átváltási tényezők

(1)  A halászati naplónak az ellenőrzési rendelet 14. és 15. cikkében említett kitöltésénél és benyújtásánál a tárolt vagy feldolgozott hal tömegének élőtömeggé történő átszámításához a XIII., XIV. és XV. mellékletben meghatározott uniós átváltási tényezőket kell alkalmazni. Ezek a tényezők vonatkoznak az uniós halászhajók fedélzeten tárolt, vagy az e halászhajók által átrakott vagy kirakodott halászati termékekre.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, ha az a regionális halászati gazdálkodási szervezet, amelynek az Európai Unió szerződő fele, vagy együttműködő nem szerződő fele, a szabályozási területe tekintetében, vagy egy olyan harmadik ország, amellyel az Európai Unió halászati megállapodást kötött, a fennhatósága vagy joghatósága alá tartozó területeken átváltási tényezőket állapított meg, ott azokat a tényezőket kell alkalmazni.

(3)  Ha egy adott faj vagy kiszerelés tekintetében nem állapítottak meg az (1) vagy a (2) bekezdésben említett átváltási tényezőt, a lobogó szerinti tagállam által elfogadott átváltási tényezőt kell alkalmazni.

(4)  A (2) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai az (1) bekezdésben említett uniós átváltási tényezőket használják az átrakott és a kirakodott mennyiségek élőtömegének a kvótafelhasználás nyomon követése érdekében történő kiszámításához.

50. cikk

Számítási módszer

(1)  A hal élőtömegét minden egyes halfaj és kiszerelés esetében a hal feldolgozott tömegének és az e rendelet 49. cikkében említett átváltási tényezőnek a szorzata adja.

(2)  Az együttes kiszerelések esetében csupán egyetlen, a hal együttes kiszerelésében található részek valamelyikéhez tartozó átváltási tényezőt kell alkalmazni.2.

Szakasz

A halászati napló kitöltésére és benyújtására vonatkozó közös szabályok

51. cikk

A halászati naplókra vonatkozó általános szabályok

(1)  A fedélzeten tárolt egyes fajok élőtömegének kilogrammban megadott becsült mennyisége esetében az ellenőrzési rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében említett hibahatárt a halászati naplóban szereplő számadatok százalékos arányában kell kifejezni.

(2)  A szétválogatás nélkül kirakodandó fogások esetében a hibahatár kiszámítható a fedélzeten tartott összmennyiségekre vonatkozó egy vagy több reprezentatív minta alapján.

(3)  Az ellenőrzési rendelet 14. cikkének alkalmazásában az élő csalinak kifogott fajokat kifogott és fedélzeten tárolt fajoknak kell tekinteni.

(4)  Az uniós halászhajó parancsnoka az azon erőkifejtési övezeten való áthaladáskor, amelyben halászatra jogosult, értelemszerűen rögzíti az ellenőrzési rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében említett információkat, és azokat megküldi akkor is, ha az adott övezetben nem folytat halászati tevékenységet.3.

Szakasz

Az átrakási nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat kitöltésére és benyújtására vonatkozó közös szabályok

52. cikk

Az átrakási nyilatkozatban alkalmazható hibahatár

Az átrakott vagy átvett egyes fajok élőtömegének kilogrammban megadott becsült mennyisége esetében az ellenőrzési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésében említett hibahatárt az átrakási nyilatkozatban szereplő számadatok százalékos arányában kell kifejezni.

53. cikk

Különbség az átrakott fogások között

Ha különbség van az átrakó hajóról átrakott fogások mennyisége és az átvevő hajóra átvett mennyiségek között, úgy kell tekinteni, hogy a nagyobb mennyiséget rakták át. A tagállamok biztosítják, hogy további intézkedéseket hoznak az átrakó és az átvevő hajó között átrakott halászati termékek tényleges tömegének meghatározására.

54. cikk

A kirakodási művelet befejezése

Amikor az ellenőrzési rendelet 61. cikkével összhangban a halászati termékeket a mérlegelésük előtt elszállítják a kirakodási helyről, a kirakodási művelet – az ellenőrzési rendelet 23. cikkének (3) bekezdése és 24. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában – a halászati termékek mérlegelésekor tekintendő befejezettnek.

55. cikk

Két vagy több uniós halászhajót érintő halászati műveletek

A különös szabályok sérelme nélkül, azon halászati műveletek esetében, amelyek

 különböző tagállamok, vagy

 ugyanazon tagállam két vagy több uniós halászhajóját érintik, de ha a fogásokat a lobogójuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban rakodják ki,

a kirakodott fogást annak az uniós halászhajónak kell tulajdonítani, amelyik a halászati termékeket kirakodta.IV.

FEJEZET

A halászati naplóval és kirakodási nyilatkozattal összefüggő előírások hatálya alá nem tartozó uniós halászhajókra vonatkozó mintavételi tervek és adatgyűjtés

56. cikk

Mintavételi tervek kidolgozása

A halászati naplóval és kirakodási nyilatkozattal összefüggő előírások hatálya alá nem tartozó uniós halászhajók nyomon követése céljából az ellenőrzési rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében említett mintavételi terveket a tagállamok e fejezettel összhangban dolgozzák ki annak érdekében, hogy meghatározzák az említett halászhajók által kifogott állományok vagy állománycsoportok kirakodott mennyiségeit és adott esetben e halászhajók halászati erőkifejtését. Ezeket az adatokat a fogások és adott esetben a halászati erőkifejtés rögzítéséhez kell felhasználni, az ellenőrzési rendelet 33. cikkében említetteknek megfelelően.

57. cikk

Mintavételi módszer

(1)  Az e rendelet 56. cikkében említett mintavételi terveket a XVI. melléklettel összhangban kell kidolgozni.

(2)  A vizsgálandó minta méretét a kockázat alapján kell meghatározni a következők szerint:

a) „nagyon alacsony” kockázat: a minta 3 %-a;

b) „alacsony” kockázat: a minta 5 %-a;

c) „közepes” kockázat: a minta 10 %-a;

d) „magas” kockázat: a minta 15 %-a;

e) „nagyon magas” kockázat: a minta 20 %-a.

(3)  Egy flottaágazat egy adott állományra vonatkozó napi fogásait úgy kell megbecsülni, hogy az érintett flottaágazat aktív uniós halászhajóinak teljes számát meg kell szorozni – a vizsgált uniós halászhajók mintájából vett fogások alapján – az adott állományra vonatkozó, uniós halászhajók által ejtett átlagos napi fogással.

►C1

 

(4)  Azok a tagállamok, amelyek minden egyes halászhajójuk tekintetében rendszeresen, legalább havonta összegyűjtik a halászati naplóval és kirakodási nyilatkozattal összefüggő előírások hatálya alá nem tartozó halászhajókra vonatkozó alábbi adatokat, úgy tekintendők, hogy eleget tesznek az e rendelet 56. cikkében említett mintavételi tervvel összefüggő előírásnak:

a) valamennyi kifogott faj kilogrammban kifejezett összes kirakodott mennyisége, ideértve a nulla kirakodott mennyiséget is;

b) a statisztikai négyszögek, ahol ezeket a fogásokat ejtették.

 ◄V.

FEJEZET

A halászati erőkifejtés ellenőrzése

58. cikk

Jelentés a halászati erőkifejtésről

(1)  Az ellenőrzési rendelet 28. cikkében említett, halászati erőkifejtésről szóló jelentést a XVII. melléklettel összhangban kell megküldeni.

(2)  Ha egy uniós halászhajó parancsnoka az ellenőrzési rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével összhangban rádión továbbít üzenetet az illetékes hatóságoknak, a tagállamok döntenek az igénybe veendő rádióállomásokról, és feltüntetik azokat az ellenőrzési rendelet 115. cikkében említett honlapon.VI.

FEJEZET

Korrekciós intézkedések

59. cikk

Általános elvek

Az ellenőrzési rendelet 37. cikkében említett korrekciós intézkedések kedvezményének igénybevételéhez a tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ellenőrzési rendelet 36. cikkével összhangban elrendelt halászati tilalom Hivatalos Lapban való közzétételétől számított egy hónapon belül értesítik a Bizottságot az elszenvedett sérelem mértékéről.

60. cikk

A rendelkezésre álló halászati lehetőségek kiosztása

▼M1

(1)  Ha a sérelmet nem orvosolták teljes mértékben vagy részben az 1380/2013/EU rendelet 16. cikke (8) bekezdésének megfelelő intézkedéssel, a Bizottság az e rendelet 59. cikkében említett információ kézhezvételét követően a lehető leghamarabb meghozza a szükséges intézkedéseket az okozott sérelem orvoslása érdekében.

▼B

(2)  Az (1) bekezdésben említett intézkedések megállapítják:

a) hogy melyik tagállam szenvedett sérelmet („sérelmet szenvedő tagállam”), és a kár összegét (a kvótacserével csökkentve);

▼M1

b) adott esetben azt, hogy melyik tagállam lépte túl halászati lehetőségeit („túlhalászó tagállam”), valamint a halászati lehetőségek túllépésének mértékét (az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése szerinti bármilyen cserével csökkentve);

▼B

c) adott esetben a túlhalászó tagállam halászati lehetőségeiből a túllépett halászati lehetőségekkel arányosan levonandó mennyiségeket;

d) adott esetben a sérelmet szenvedő tagállam halászati lehetőségeihez az elszenvedett sérelemmel arányosan hozzáadandó mennyiségeket;

e) adott esetben a hozzáadás vagy levonás hatálybalépésének időpontját vagy időpontjait;

f) adott esetben az elszenvedett sérelem orvoslására hozott más szükséges intézkedést.VII.

FEJEZET

Motorteljesítmény

61. cikk

A hajtómotor-teljesítmény hitelesítése

(1)  Egy, az ellenőrzési rendelet 40. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett új, csere- vagy műszakilag átalakított hajtómotor legnagyobb folyamatos motorteljesítményének hitelesítését a 2930/86/EGK rendelettel ( 4 ) összhangban kell elvégezni.

(2)  A hajtómotor akkor tekinthető az (1) bekezdés szerint műszakilag átalakítottnak, ha fő alkotórészeit (alkatrészeit), többek között, de nem kizárólag a befecskendező berendezéseit, szelepeit, turbófeltöltőjét, dugattyúját, hengerperselyét, hajtórúdját, hengerfejét átalakították vagy más, műszaki előírások hatálya alá tartozó, módosított névleges teljesítményt eredményező új alkatrésszel pótolták, vagy ha a motor beállításait, mint például a befecskendezők beállításait, a turbófeltöltő konfigurációját vagy a szelepek idővezérlését megváltoztatták. A műszaki átalakítás jellegét egyértelműen ki kell fejteni az (1) bekezdésben említett hitelesítés során.

(3)  A halászati jogosítvány jogosultja új hajtómotor beszerelése előtt, illetve meglévő hajtómotor cseréje vagy műszaki átalakítása előtt tájékoztatja az illetékes hatóságokat.

(4)  Ezt a cikket a halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászhajókra 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. Más halászhajókra 2013. január 1-jétől alkalmazandó. Ez a cikk csak azokra a halászhajókra vonatkozik, amelyekbe – e rendelet hatálybalépését követően – új hajtómotort szereltek, illetve amelyeknek a meglévő hajtómotorját kicserélték vagy műszakilag átalakították.

62. cikk

Ellenőrzés és mintavételi terv

(1)  A motorteljesítménynek az ellenőrzési rendelet 41. cikkével összhangban elvégzendő ellenőrzése céljából a tagállamok mintavételi tervet dolgoznak ki a flottájukba tartozó azon halászhajók vagy halászhajó-csoportok azonosítására, amelyeknél fennáll a veszélye, hogy kisebb hajtómotor-teljesítményt jelentenek be. A mintavételi terveknek legalább a következő magas kockázati kritériumokon kell alapulniuk:

a) halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászterületeken halászó halászhajók, különösen azok, amelyeknek egyedi, kW-napban kifejezett erőkifejtést osztottak ki;

b) a nemzeti vagy európai uniós jog szerint teljesítménykorlátozás hatálya alá tartozó halászhajók;

c) azon halászhajók, amelyek tekintetében a hajó teljesítményének (kW) a hajó tonnatartalmához (BT) viszonyított aránya 50 %-kal alacsonyabb, mint az ugyanilyen típusú halászhajóra, halászeszközre és célfajra vonatkozó átlagos arány. Ezen elemzés céljából a tagállamok feloszthatják flottájukat a következő egy vagy több kritérium szerint:

i. a nemzeti jog által meghatározott flottaszegmensek vagy igazgatási egységek;

ii. hosszkategóriák;

iii. tonnatartalom-kategóriák;

iv. a használt halászeszközök;

v. célfajok.

(2)  A tagállamok saját belátásuk szerint további kockázati kritériumokat is figyelembe vehetnek.

(3)  A tagállamok listát készítenek azokról a halászhajóikról, amelyek megfelelnek az (1) bekezdésben említett egy vagy több kockázati kritériumnak és adott esetben a (2) bekezdésben említett kockázati kritériumoknak.

(4)  Az (1) és (2) bekezdésben említett egy vagy több kockázati kritériumnak megfelelő halászhajó-csoportok mindegyike tekintetében a tagállamok véletlenszerű mintavételt végeznek. A minta mérete megegyezik az érintett csoportba tartozó halászhajók számának legközelebbi egész számra kerekített négyzetgyökével.

(5)  A véletlenszerű mintába felvett minden halászhajó tekintetében a tagállamok ellenőrzik a birtokukban lévő, az ellenőrzési rendelet 41. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi műszaki dokumentumot. Az ellenőrzési rendelet 41. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett egyéb dokumentumok között a tagállamok különleges figyelmet fordítanak a motorgyártó katalógus szerinti előírásaira, ha azok rendelkezésre állnak.

(6)  Ezt a cikket 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. Az ellenőrzési rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett fizikai ellenőrzéseknek prioritásként kell kezelniük a halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászatot végző vonóhálós halászhajókat.

63. cikk

Fizikai ellenőrzés

(1)  Ha a hajtómotor teljesítményét a halászhajó fedélzetén mérik a hajtómotornak az ellenőrzési rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett fizikai ellenőrzése keretében, a hajtómotor-teljesítményt a hajócsavar és a motor közötti leginkább hozzáférhető ponton lehet mérni.

(2)  Ha a hajtómotor-teljesítményt a tengelykapcsoló mögött mérik, megfelelő korrekciót kell alkalmazni a mérésre, annak érdekében, hogy a hajtómotor-teljesítményt a 2930/86/EGK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében szereplő meghatározásnak megfelelően a motor kimenő tengelyén számítsák ki. Ez a korrekció figyelembe veszi a csökkentő áttételből eredő teljesítménycsökkenést, az áttétel gyártója által megadott hivatalos műszaki adatok alapján.VIII.

FEJEZET

A szabadidős horgászat ellenőrzése

64. cikk

Mintavételi tervek kidolgozása

(1)  Az (5) bekezdésben említett adatok felhasználásának sérelme nélkül a tagállamok az ellenőrzési rendelet 55. cikke (3) bekezdésének megfelelően, a helyreállítási tervek hatálya alá tartozó állományokból szabadidős horgászatot folytató hajókról ejtett fogások nyomon követése céljából kidolgozandó mintavételi tervekben rendelkeznek a kétéves adatgyűjtésről.

(2)  A mintavételi tervekben alkalmazott módszereket egyértelműen meg kell határozni, és azoknak a lehetőségek szerint:

a) időben állandónak kell lenniük;

b) a régiókon belül szabványosnak kell lenniük;

c) összhangban kell állniuk a megfelelő nemzetközi tudományos testületek vagy adott esetben azon regionális halászati gazdálkodási szervezet által megállapított minőségi szabványokkal, amely szervezeteknek az Európai Unió a szerződő fele vagy megfigyelője.

(3)  A mintavételi tervnek tartalmaznia kell a helyreállítási tervek hatálya alá tartozó állományok becsléséhez, az alkalmazott halászeszközhöz és az érintett helyreállítási terv azon releváns földrajzi területéhez kapcsolódó mintavételi koncepciót, amely terülten ezeket a fogásokat ejtették.

(4)  A tagállamok rendszeresen megbecsülik az összegyűjtött adatok hitelességét és pontosságát.

(5)  Az (1) bekezdésben említett mintavételi tervek céljaira a tagállamok felhasználhatják a 199/2008/EK tanácsi rendeletben ( 5 ) megállapított többéves közösségi program szerint összegyűjtött adatokat, amennyiben ilyen adatok rendelkezésre állnak.

(6)  Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha valamely tagállam megtiltotta a helyreállítási terv hatálya alá tartozó állományok szabadidős horgászatát.

65. cikk

A mintavételi tervek bejelentése és értékelése

(1)  A tagállamok a helyreállítási terv hatálybalépését követően tizenkét hónappal bejelentik mintavételi terveiket a Bizottságnak. Az e rendelet hatálybalépésekor már hatályos helyreállítási tervek tekintetében a mintavételi tervet e rendelet hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül kell bejelenteni. A mintavételi tervek módosítását e módosítások hatálybalépése előtt kell bejelenteni.

(2)  Az ellenőrzési rendelet 55. cikkének (4) bekezdésében előírt értékelésen felül a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság a következőket is értékeli:

a) az (1) bekezdésben említett bejelentést követően, és azután ötévente a mintavételi tervek megfelelését az e rendelet 64. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt kritériumoknak és követelményeknek;

b) a mintavételi terv (1) bekezdésben említett módosításainak megfelelését az e rendelet 64. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt kritériumoknak és követelményeknek.

(3)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság szükség esetén javaslatot tesz a mintavételi terv javítására.IV.

CÍM

A FORGALMAZÁS ELLENŐRZÉSEI.

FEJEZET

Nyomon követhetőség

▼M1

66. cikk

Fogalommeghatározás

E fejezet alkalmazásában:

halászati és akvakultúra-termékek : a 2658/87/EGK tanácsi rendelettel ( 6 ) létrehozott Kombinált Nómenklatúra 3. árucsoportjába, valamint a 12. árucsoport 1212 21 00 vámtarifaalszáma és a 16. árucsoport 1604 . és 1605 . vámtarifaszáma alá tartozó bármely termék.

▼B

67. cikk

A tételekre vonatkozó információ

(1)  A piaci szereplők az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdése szerinti, a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó információkat a halászati és akvakultúra-termékek tételekbe helyezésekor, de legkésőbb az első értékesítéskor adják meg.

(2)  Az (1) bekezdésen túlmenően a piaci szereplők naprakésszé teszik a halászati és akvakultúra-termékek tételeinek az első értékesítést követő összevonásából vagy szétválasztásából eredő, az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdésében szerinti releváns információkat, amikor azok hozzáférhetővé válnak.

(3)  Amennyiben az első értékesítést követően a tételek összevonása vagy szétválasztása következtében több halászhajó vagy akvakultúra-termelőhely halászati és akvakultúra-termékei összekeverednek, a piaci szereplőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy azonosítsák az egyes tételek származását legalább az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett azonosítószámuk segítségével, és – az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (3) bekezdésével összhangban – lehetővé kell tenniük azok visszakövetését a fogási vagy lehalászási szakaszig.

(4)  Az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (4) bekezdésében említett rendszereknek és eljárásoknak lehetővé kell tenniük a piaci szereplők számára, hogy azonosítsák a közvetlen beszállítót vagy beszállítókat, valamint a halászati és akvakultúra-termékek közvetlen vevőjét vagy vevőit, kivéve ha azok végső fogyasztók.

(5)  A halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó, az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdésében említett információt a tétel címkézésén vagy csomagolásán, illetve a tételt kísérő kereskedelmi okmányon kell megadni. Azt olyan azonosító eszköz segítségével lehet a tételen feltüntetni, mint a kód, a vonalkód, az elektronikus chip vagy hasonló eszköz vagy jelölőrendszer. A tételre vonatkozó információknak a gyártás, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában a tételen kell maradniuk, olyan módon, hogy az illetékes hatóságok azokhoz bármikor hozzáférhessenek.

(6)  A halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó, az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdése szerinti információkat a piaci szereplőknek olyan azonosító eszközzel kell a tételen feltüntetniük, mint a kód, vonalkód, az elektronikus chip vagy hasonló eszköz vagy jelölőrendszer:

a) 2013. január 1-jétől a többéves terv hatálya alá tartozó halászat esetében;

b) 2015. január 1-jétől az egyéb halászati és akvakultúra-termékek esetében.

(7)  Amennyiben az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdésében említett információt a tételt fizikailag kísérő kereskedelmi okmányon adják meg, legalább az azonosítószámot fel kell tüntetni a megfelelő tételen.

(8)  A tagállamok együttműködnek egymással annak biztosítására, hogy a tételen feltüntetett és/vagy a tételt fizikailag kísérő információhoz azon a tagállamon kívüli más tagállamok illetékes hatóságai is hozzáférjenek, amely tagállamban a halászati vagy akvakultúra-termékeket a tételbe tették, különösen, ha a tételen az információt olyan azonosító eszközzel tüntették fel, mint a kód, a vonalkód, az elektronikus chip vagy hasonló eszköz. Az ilyen eszközöket használó piaci szereplők gondoskodnak arról, hogy ezek kidolgozása nemzetközileg elismert szabványok és előírások alapján történjen.

(9)  A fogások időpontjára vonatkozóan az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének d) pontjában említett információban szerepelhet több naptári nap vagy több fogási dátumnak megfelelő időszak.

(10)  A beszállítókra vonatkozóan az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének f) pontjában említett információ a piaci szereplő e cikk (4) bekezdésében említett közvetlen beszállítójára vagy beszállítóira vonatkozik. Ez az információ adott esetben az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) II. mellékletének I. szakaszában említett azonosító jelölés segítségével adható meg.

(11)  Az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt információk nem alkalmazandók:

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet ( 8 ) 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban a fogási tanúsítvány végrehajtásának hatálya alól kizárt, importált halászati és akvakultúra termékekre,

b) az édesvízben kifogott vagy tenyésztett halászati és akvakultúra-termékekre, valamint

c) a díszhalakra, a rákfélékre és a puhatestűekre.

▼M1

(12)  Az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdésében felsorolt információk nem alkalmazandók a Kombinált Nómenklatúra 16. árucsoportjának 1604 . és 1605 . vámtarifaszáma alá tartozó halászati és akvakultúra-termékekre.

(13)  Az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában a termék halászatának vagy tenyésztésének helye szerinti területre vonatkozó információ:

a) az uniós jogszabályokban kvóta és/vagy a legkisebb kifogható méret hatálya alá tartozó állományok vagy állománycsoportok fogásai esetében az ellenőrzési rendelet 4. cikkének 30. pontjában meghatározott releváns földrajzi terület;

b) az egyéb állományok vagy állománycsoportok, édesvízben halászott halászati termékek és akvakultúra-termékek esetében az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) 38. cikkének (1) bekezdése szerinti halászati vagy tenyésztési terület neve.

▼B

(14)  A halászati és akvakultúra-termékek ellenőrzési rendelet 58. cikkének (8) bekezdésében említett kis mennyiségeinek értékét naptári naponként és végső fogyasztónként kell alkalmazni a halászhajó közvetlen értékesítéseire.

▼M1 —————

▼BII.

FEJEZET

A halászati termékek mérlegelése1.

Szakasz

A mérlegelésre vonatkozó általános szabályok

69. cikk

Hatály

E rendelet 78–89. cikkének sérelme nélkül, az e fejezetben foglalt rendelkezéseket az uniós halászhajókról valamely tagállamban végrehajtott kirakodásokra, valamint az uniós halászhajókat érintő, valamely tagállam kikötőiben vagy partjához közeli helyeken végrehajtott átrakásokra, továbbá a halászati termékek uniós vizeken tartózkodó uniós halászhajókon történő mérlegelésére kell alkalmazni.

70. cikk

Mérlegelési nyilvántartás

(1)  A halászati termékek forgalomba hozataláért vagy forgalomba hozatalát megelőző tárolásáért felelős, nyilvántartásba vett vevők, nyilvántartásba vett árverési központok, vagy más szervek vagy személyek, vagy adott esetben az uniós halászhajó parancsnoka nyilvántartja az ellenőrzési rendelet 60. és 61. cikkének megfelelően végzett mérlegelést, a következő információk feltüntetésével:

a) a mérlegelt fajok FAO alpha-3 kódjai;

b) a mérlegelés eredménye az egyes fajok minden mennyisége tekintetében a terméktömeg kilogrammjában kifejezve;

c) annak a halászhajónak a külső azonosítószáma és neve, amelyről a mérlegelt mennyiség származik;

d) a mérlegelt halászati termékek kiszerelése;

e) a mérlegelés dátuma (éééé-hh-nn).

(2)  A halászati termékek forgalomba hozataláért vagy forgalomba hozatalát megelőző tárolásáért felelős, nyilvántartásba vett vevők, nyilvántartásba vett árverési központok, vagy más szervek vagy személyek, vagy adott esetben az uniós halászhajó parancsnoka az (1) bekezdésben említett nyilvántartást három évig megőrzi.

71. cikk

A mérlegelés időzítése

(1)  Ha a halászati termékeket uniós halászhajók között rakodják át, és a halászati termékek első kirakodására egy Európai Unión kívüli kikötőben kerül sor, a halászati termékeket a kikötőből vagy az átrakás helyéről történő elszállítása előtt kell mérlegelni.

(2)  Amikor a halászati termékek mérlegelésére uniós halászhajó fedélzetén kerül sor az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (3) bekezdésével összhangban, és azokat a kirakodást követően ismételten mérlegelik a szárazföldön, az ellenőrzési rendelet 60. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában a szárazföldi mérlegelés eredményeként kapott számadatot kell használni.

(3)  A halászati napló adatainak az ellenőrzési rendelet 15. cikke szerinti elektronikus kitöltésére és továbbítására nem köteles uniós halászhajókra vonatkozó különös rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok előírhatják, hogy a parancsnok a mérlegelés előtt adja át a halászati napló másolatát a kirakodás szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

72. cikk

Mérőrendszerek

(1)  A tagállamok illetékes hatóságai valamennyi mérőrendszert kalibrálnak és leplombálnak a nemzeti rendszerrel összhangban.

(2)  A mérőrendszerért felelős természetes vagy jogi személyek kalibrálási nyilvántartást vezetnek.

(3)  Ha a mérlegelést szállítószalagos rendszerrel végzik, látható számlálót kell felszerelni, amely rögzíti a tömeg halmozott értékét. A számláló mérlegelés megkezdésekor leolvasható állását és a halmozott tömegértéket rögzíteni kell. A rendszer valamennyi használatát a mérlegelésért felelős természetes vagy jogi személy rögzíti a mérlegelési naplóban.

73. cikk

A fagyasztott halászati termékek mérlegelése

(1)  E rendelet különös rendelkezéseinek, valamint különösen 70. és 74. cikkének sérelme nélkül, ha fagyasztott halászati termékek kirakodott mennyiségét mérlegelik, a ládákban vagy tömbökben kirakodott fagyasztott halászati termékek tömegének meghatározása úgy történhet, hogy fajonként – és adott esetben kiszerelésenként – a ládák vagy tömbök teljes számát meg kell szorozni a XVIII. mellékletben megállapított módszertan szerint számított ládánkénti vagy tömbönkénti átlagos nettó tömeggel.

(2)  A halászati termékek mérlegelését végző természetes vagy jogi személyek kirakodásonként nyilvántartást vezetnek, amely a következőket tartalmazza:

a) azon hajó neve és külső lajstromozási betű- és számjegyei, amelyből a halászati termékeket kirakodták;

b) a kirakodott halfajok, valamint adott esetben a kirakodott halak kiszerelése;

c) a XVIII. melléklet 1. pontjának rendelkezéseivel összhangban fajonként – és adott esetben kiszerelésenként – a tétel mérete és a raklap mintája;

d) a mintában szereplő minden egyes raklap tömege és a raklapok átlagos tömege;

e) a mintában szereplő egyes raklapokon található ládák vagy tömbök száma;

f) a ládák táratömege, amennyiben ez eltér a XVIII. melléklet 4. pontjában megállapított táratömegtől;

g) egy üres raklap átlagos tömege a XVIII. melléklet 3.b) pontjának rendelkezéseivel összhangban;

h) a halászati termékek ládánkénti vagy tömbönkénti átlagos tömege fajonként és adott esetben kiszerelésenként.

74. cikk

Jég és víz

(1)  Mérlegelés előtt a halászati termékek forgalomba hozataláért felelős, nyilvántartásba vett vevők, a nyilvántartásba vett árverési központok vagy más szervek vagy személyek biztosítják, hogy a halászati termékeket ésszerű mértékben megtisztítsák a jégtől, anélkül, hogy az a termék megromlásához vagy minőségének csökkenéséhez vezetne.

▼M1

(2)  A forgalombahozatali, raktározási vagy feldolgozási pontra történő elszállítás céljából ömlesztve kirakodott nyílt tengeri fajokra vonatkozóan az e rendelet 78–89. cikkében említett különös szabályok sérelme nélkül, az össztömegből levont víz és jég össztömege nem haladja meg a 2 %-ot. A levont víz- és jégmennyiség százalékos arányát minden esetben rögzíteni kell a mérlegelési jegyzőkönyvben, a tömeg bejegyzése mellett. Az ipari célokra felhasznált fogások vagy a nem nyílt tengeri fajok esetében jég- vagy vízmennyiséget nem kell levonni.

▼B

75. cikk

Az illetékes hatóságok általi hozzáférés

Az illetékes hatóságok mindig teljes körű hozzáféréssel rendelkeznek a mérőrendszerekhez, mérlegelési nyilvántartásokhoz, írásbeli nyilatkozatokhoz, valamint a halászati termékek tárolására és feldolgozására használt valamennyi helyiséghez.

76. cikk

Mintavételi tervek

(1)  Az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében említett mintavételi tervet és annak bármely lényeges módosítását a tagállamok a XIX. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint fogadják el.

(2)  Az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (3) bekezdésében említett mintavételi tervet és annak bármely lényeges módosítását a tagállamok a XX. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint fogadják el. Ha a fogásokat a fedélzeten mérlegelik, az ellenőrzési rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében és 21. cikkének (3) bekezdésében említett hibahatárt nem kell alkalmazni, amikor a kirakodás utáni mérlegelés eredményeként kapott számadat nagyobb, mint a fedélzeti mérlegelés eredményeként kapott megfelelő számadat.

(3)  Ha a tagállamok az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (1) és (3) bekezdésében említett mintavételi terveket kívánnak elfogadni, az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül lehetőleg egyetlen, hároméves időszakra szóló mintavételi tervet nyújtanak be, amely kiterjed az összes érintett mérlegelési eljárásra. Ez a mintavételi terv különböző részekből állhat eltérő halászatok esetében.

(4)  A (3) bekezdésben említett időpontot követően elfogadandó új mintavételi terveket, vagy a mintavételi tervek bármely módosítását az érintett év vége előtt három hónappal kell benyújtani jóváhagyásra.

77. cikk

A halászati termékeknek a kirakodási helyről való elszállítását követő mérlegelésére vonatkozó ellenőrzési tervek és programok

(1)  Az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési tervet és annak bármely lényeges módosítását a tagállamok a XXI. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint fogadják el.

(2)  Ha a tagállamok az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési terveket kívánnak elfogadni, tagállamonként egyetlen ellenőrzési tervet nyújtanak be, amely kiterjed az elszállítást követően mérlegelendő valamennyi halászatitermék-szállítmányra. Az ilyen ellenőrzési tervet e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül be kell nyújtani. Ez az egyetlen ellenőrzési terv különböző részekből állhat eltérő halászatok esetében.

(3)  Az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (2) bekezdésében említett közös ellenőrzési programot és annak bármely lényeges módosítását a tagállamok a XXII. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint fogadják el.

(4)  Ha a tagállamok az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (2) bekezdésében említett közös ellenőrzési programokat kívánnak elfogadni, azokat e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül nyújtják be.

(5)  A (2) és (4) bekezdésben említett időpontot követően elfogadandó, a (2) bekezdésben említett bármely új ellenőrzési tervet vagy a (4) bekezdésben említett közös ellenőrzési programot, illetve e tervek vagy programok bármely módosítását az adott terv vagy program hatálybalépésének időpontját megelőző év vége előtt három hónappal kell benyújtani.2.

Szakasz

Egyes nyílt tengeri fajok mérlegelésére vonatkozó különös szabályok

▼M1

78. cikk

A hering-, makréla-, fattyúmakréla- és kék puhatőkehal-fogásokra vonatkozó mérlegelési eljárások alkalmazási köre

Az e szakaszban megállapított szabályokat az Európai Unióban vagy az uniós halászhajók által harmadik országokban kirakodott hering (Clupea harengus), makréla (Scomber scombrus), fattyúmakréla (Trachurus spp.) és kék puhatőkehal (Micromesistius poutassou) vagy ezek kombinációi fogásainak mérlegelésére kell alkalmazni, amely fogásokra a következő területeken került sor:

a) a hering tekintetében az ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI és VII övezetben;

b) a makréla tekintetében az ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV övezetben és a CECAF uniós vizein;

c) a fattyúmakréla tekintetében az ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV övezetben és a CECAF uniós vizein;

d) a kék puhatőkehal tekintetében az ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV övezetben és a CECAF uniós vizein;

ha a kirakodásonkénti mennyiség meghaladja a 10 tonnát.

79. cikk

A hering-, makréla-, fattyúmakréla- és kékpuhatőkehal-fogások mérlegelésének kikötői

▼B

(1)  Az e rendelet 78. cikkében említett fajok fogásait a kirakodáskor haladéktalanul mérlegelni kell. E fajok fogásai azonban mérlegelhetők az elszállítást követően, amennyiben:

 valamely tagállamon belüli rendeltetési hely tekintetében az érintett tagállam az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési tervet fogadott el a XXI. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint,

 egy másik tagállamon belüli rendeltetési hely tekintetében az érintett tagállamok az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (2) bekezdésében említett közös ellenőrzési programot fogadtak el a XXII. mellékletben ismertetett kockázatalapú módszertan szerint,

és amennyiben ezt az ellenőrzési tervet vagy közös ellenőrzési programot a Bizottság jóváhagyta.

(2)  Valamennyi tagállam meghatározza, hogy az e rendelet 78. cikkében említett fajok mérlegelésére melyik kikötőiben kerül sor, és biztosítja, hogy az e fajok bármely kirakodását e kikötőkben végezzék el. Ezeket a kikötőket a következők jellemzik:

a) meghatározott kirakodási és átrakási idő;

b) meghatározott kirakodási és átrakási hely;

c) meghatározott vizsgálati és felügyeleti eljárások.

(3)  Az érintett tagállamok átadják a Bizottságnak e kikötők listáját, és ismertetik az e kikötőkben alkalmazandó vizsgálati és felügyeleti eljárásokat, ideértve az e fajok egyes kirakodások alkalmával kirakodott mennyiségének rögzítésére és továbbítására vonatkozó feltételeket is.

(4)  A kikötők listája és a (3) bekezdésben említett vizsgálati és felügyeleti eljárások bármely módosítását közölni kell a Bizottsággal, legalább az e módosítások hatálybalépését megelőző 15 nappal.

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy hajóik az e rendelet 78. cikkében említett fajokat az Európai Unión kívül azokban a kikötőkben rakodják ki, amelyeket az Európai Unióval e fajokat érintően megállapodást kötött harmadik országok a mérlegelésre kifejezetten kijelöltek.

(6)  A Bizottság a (3) és (4) bekezdésben említett információt, valamint a harmadik országok által kijelölt kikötők listáját továbbítja valamennyi érintett tagállamnak.

(7)  A tagállamok és a Bizottság hivatalos honlapjukon közzéteszik a kikötők listáját és annak módosításait.

80. cikk

Belépés egy tagállami kikötőbe

(1)  A mérlegelés céljából a halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője az érintett kirakodási kikötőbe történő belépés előtt legalább négy órával tájékoztatja a következőkről azon tagállam illetékes hatóságait, amelyben a kirakodásra sor kerül:

a) az a kikötő, amelyben kikötni szándékozik, a hajó neve, külső lajstromozási betű- és számjegyei;

b) a kikötőbe érkezés várható ideje;

▼M1

c) a hajón tárolt hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal mennyisége az élőtömeg kilogrammjában kifejezve;

▼B

d) az(ok) a releváns földrajzi terület(ek), ahol a fogást ejtették; az övezet az az alterület, körzet vagy alkörzet, amelyben az uniós jog értelmében fogási korlátozást kell alkalmazni.

(2)  A halászati napló adatainak elektronikus rögzítésére kötelezett uniós halászhajó parancsnoka az (1) bekezdésben említett információt elektronikusan küldi meg a lobogó szerinti tagállamának. A tagállamok ezt az információt haladéktalanul megküldik annak a tagállamnak, ahol a kirakodást végre kell hajtani. A halászati naplónak az ellenőrzési rendelet 15. cikkében említett, elektronikus úton rögzített adatait és az (1) bekezdésben említett információkat egyetlen elektronikus üzenetben is el lehet küldeni.

(3)  A tagállamok az (1) bekezdésben megállapítottnál rövidebb értesítési határidőt is előírhatnak. Ebben az esetben az érintett tagállamok a rövidebb értesítési határidő hatálybalépését megelőző 15 nappal tájékoztatják a Bizottságot. Ezt az információt az érintett tagállamok és a Bizottság közzéteszik honlapjukon.

81. cikk

Kirakodás

Az érintett tagállam illetékes hatóságai előírják, hogy az e rendelet 78. cikkében említett fogások kirakodása ne kezdődjék meg annak kifejezett engedélyezése előtt. Ha a kirakodás megszakad, annak újrakezdése is engedélyköteles.

82. cikk

Halászati napló

(1)  A kikötőbe érkezéskor haladéktalanul, még a kirakodás megkezdése előtt a halászati napló adatainak elektronikus rögzítésére nem kötelezett halászhajó parancsnoka a kirakodási kikötőben bemutatja a halászati napló kitöltött, megfelelő oldalát vagy oldalait a tagállam illetékes hatósága általi vizsgálat céljából.

▼M1

(2)  A hajón tárolt heringre, makrélára, fattyúmakrélára és kék puhatőkehalra vonatkozóan a kirakodás előtt az e rendelet 80. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint bejelentett mennyiségeknek egyezniük kell a már kitöltött halászati naplóban szereplő mennyiségekkel.

83. cikk

A friss hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal mérlegelésére szolgáló közhasználatú mérőeszközök

▼B

E rendelet 72. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, közhasználatú mérőeszközök igénybevétele esetén az e rendelet 78. cikkében említett fogások mérlegelését végző természetes vagy jogi személyek mérlegelési jegyzőkönyvet bocsátanak a vevő rendelkezésére, amely tartalmazza a mérlegelés napját és időpontját, valamint a közúti tartálykocsi azonosítószámát. A mérlegelési jegyzőkönyv másolatát csatolni kell az eladási bizonylathoz vagy az átvételi nyilatkozathoz.

84. cikk

Magánhasználatú mérőeszközök friss halhoz

(1)  Magánhasználatú mérőeszközök igénybevétele esetén e rendelet 72. cikkének rendelkezésein felül e cikk követelményeit is alkalmazni kell.

(2)  Az e rendelet 78. cikkében említett fogások mérlegelését végző természetes vagy jogi személy minden egyes mérőrendszer tekintetében egybekötött, oldalszámozott nyilvántartást vezet. Ezt a nyilvántartást az egyedi kirakodás mérlegelésének befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a mérlegelés befejezésének napján helyi idő szerint 23.59-ig ki kell tölteni. E nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) azon hajó neve és külső lajstromozási betű- és számjegyei, amelyből az e rendelet 78. cikke szerinti fogásokat kirakodták;

b) a közúti tartálykocsik és rakományuk egyedi azonosítószáma, ha az e rendelet 78. cikkében említett fogásokat az e rendelet 79. cikkével összhangban mérlegelés előtt szállították el a kirakodási kikötőből. A közúti tartálykocsik minden egyes rakományát külön mérlegelik, és külön veszik nyilvántartásba. A közúti tartálykocsi ugyanazon hajóról származó valamennyi rakományának össztömegét azonban összesítve is lehet rögzíteni, ha a közúti tartálykocsi rakományát megszakítás nélkül, egymás után mérlegelik;

c) a halfajok;

d) az egyes kirakodott mennyiségek tömege;

e) a mérlegelés megkezdésének és befejezésének napja és időpontja.

(3)  E rendelet 72. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, ha a mérlegelést szállítószalagos rendszerrel végzik, a rendszer minden használatáról bejegyzés készül az egybekötött, oldalszámozott mérlegelési nyilvántartásban.

▼M1

85. cikk

A fagyasztott hal mérlegelése

Ha fagyasztott hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal kirakodott mennyiségét mérlegelik, a ládákban kirakodott fagyasztott hal tömegének meghatározása fajonként történik, e rendelet 73. cikkével összhangban.

86. cikk

Mérlegelési nyilvántartás vezetése

Az e rendelet 84. cikkének (3) bekezdésében és 85. cikkében előírt minden mérlegelési nyilvántartást és a fuvarokmányok másolatát az e rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési terv vagy közös ellenőrzési program részeként legalább három évig meg kell őrizni.

▼B

87. cikk

Értékesítési bizonylat és átvételi nyilatkozat

Az értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok benyújtásáért felelős természetes vagy jogi személyek az e rendelet 78. cikkében említett fajok tekintetében kérelemre benyújtják ezeket a nyilatkozatokat az érintett tagállam illetékes hatóságainak.

▼M1

88. cikk

Keresztellenőrzések

Az ellenőrzési rendelet 109. cikkében említett számítógépes adatbázis létrehozásáig az illetékes hatóságok igazgatási keresztellenőrzést hajtanak végre minden kirakodás tekintetében, a következők összevetésével:

a) a hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal e rendelet 80. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett kirakodás előtti értesítésben megjelölt fajonkénti mennyisége, és a halászati naplóban rögzített mennyiségek;

b) a hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal halászati naplóban rögzített fajonkénti mennyisége, és a kirakodási nyilatkozatban rögzített mennyiség;

c) a hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal kirakodási nyilatkozatban rögzített fajonkénti mennyisége, és az átvételi nyilatkozatban vagy az értékesítési bizonylaton rögzített mennyiség;

d) a halászati naplóban rögzített fogási terület és az érintett hajóra vonatkozó VMS-adatok.

89. cikk

A mérlegelés nyomon követése

(1)  A hajóról származó hering-, makréla-, fattyúmakréla- és kékpuhatőkehal-fogások mérlegelését fajonként kell nyomon követni. Azon hajók esetében, amelyekről a halak szivattyúzással kerülnek partra, a teljes kirakodást nyomon kell követni. Fagyasztott hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal kirakodása esetében valamennyi ládát meg kell számolni, és a ládák átlagos nettó tömegének a XVIII. mellékletben előírt számítási módszerét ellenőrizni kell.

(2)  Az e rendelet 88. cikkében említetteken túlmenően a következő adatok tekintetében is keresztellenőrzést kell végezni:

a) a hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal állami vagy magánlétesítményekben végzett mérlegelésének nyilvántartásában rögzített fajonkénti mennyiség és az átvételi nyilatkozatban vagy az értékesítési bizonylaton rögzített fajonkénti mennyiség;

b) a hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal bármely fuvarokmányban rögzített fajonkénti mennyisége, az e rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési terv vagy közös ellenőrzési program részeként;

c) az e rendelet 84. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban nyilvántartásba vett közúti tartálykocsik egyedi azonosító száma.

(3)  A kirakodás befejezését követően meg kell győződni arról, hogy a hajóban nem maradt az e szakaszban előírt különös szabályok hatálya alá tartozó hal.

(4)  Az e cikk és az e rendelet 107. cikke szerinti valamennyi nyomonkövetési tevékenységet dokumentálni kell. Ezt a dokumentációt legalább három évig meg kell őrizni.III.

FEJEZET

Értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok

▼B

90. cikk

Általános szabályok

▼M1

(1)  Az értékesítési bizonylaton és az átvételi nyilatkozatban az ellenőrzési rendelet 64. cikke (1) bekezdésének f) pontjában és 66. cikke (3) bekezdésének e) pontjában említett egyedek számát kell feltüntetni, ha az adott kvótát egyedalapon kezelik.

▼B

(2)  Az ellenőrzési rendelet 64. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett kiszerelés típusának tartalmaznia kell a kiszerelési állapotot az I. mellékletben meghatározottak szerint.

(3)  Az ellenőrzési rendelet 64. cikke (1) bekezdésének l) pontjában említett árakat azon tagállam pénznemében kell feltüntetni, amelyben az értékesítésre sor kerül.

▼M1

91. cikk

Az értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok formátuma

(1)  A tagállamok meghatározzák az értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok kitöltéséhez, és azoknak az ellenőrzési rendelet 63. és 67. cikke szerinti nyilvántartásba vett vevők, nyilvántartásba vett árverési központok vagy a tagállamok által felhatalmazott egyéb szervek vagy személyek, illetve az illetékes hatóságok közötti továbbításához alkalmazott formátumot.

(2)  Az uniós szabályok szerint a nyilvántartásba vett vevők, a nyilvántartásba vett árverési központok vagy a tagállamok által erre felhatalmazott egyéb szervek vagy személyek számára az értékesítési bizonylataikban vagy átvételi nyilatkozataikban kötelezően rögzítendő adatelemeket a tagállamok közötti információcsere során is kötelezően meg kell adni.

(3)  Az ellenőrzési rendelet 111. cikkének (2) bekezdésében említett adatokat, amelyeket az első értékesítés vagy az átvétel helye szerinti tagállam az előző 36 hónapban a műveletekkel kapcsolatban továbbított, e tagállamnak kérésre elérhetővé kell tennie a lobogó szerinti tagállam vagy a kirakodás helye szerinti tagállam számára. A kérésre adott választ automatikusan kell generálni és haladéktalanul el kell küldeni.

(4)  A tagállamok:

a) gondoskodnak arról, hogy az e fejezettel összhangban fogadott adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítsék, és azokat legalább három évig biztonságos számítógépes adatbázisokban tárolják;

b) meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat kizárólag az e rendeletben meghatározott célokra használják fel, továbbá

c) minden szükséges technikai intézkedést meghoznak az ilyen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elveszítéstől, sérüléstől, terjesztéstől vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáféréstől való védelme érdekében.

(5)  Minden tagállamban az ellenőrzési rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett egyetlen hatóság felelős az ebben a fejezetben meghatározott adatok továbbításáért, fogadásáért, kezeléséért és feldolgozásáért.

(6)  A tagállamok az e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül kicserélik az (5) bekezdésben említett hatóságok kapcsolattartási adatait, és arról tájékoztatják a Bizottságot és az általa kijelölt szervet.

(7)  Az (5) és (6) bekezdésben említett információkban bekövetkezett változásokat azok hatályossá válása előtt közölni kell a Bizottsággal, az általa kijelölt szervvel és a többi tagállammal.

▼BV.

CÍM

FELÜGYELETI.

FEJEZET

Felügyeleti jelentések

92. cikk

A felügyeleti jelentésben rögzítendő információ

(1)  Az ellenőrzési rendelet 71. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett felügyeleti jelentést e rendelet XXIII. mellékletével összhangban kell elkészíteni.

(2)  A tagállamok a felügyeleti jelentéseikben szereplő adatokat feltöltik az ellenőrzési rendelet 78. cikkében említett elektronikus adatbázisba, és biztosítják az e rendelet XXIV. mellékletének 2. pontjában említett funkciókat. Ebben az adatbázisban legalább a XXIII. mellékletben feltüntetett információkat kell rögzíteni. Ezen túlmenően papíralapú felügyeleti jelentéseket is be lehet olvasni az adatbázisba.

(3)  A jelentésekben szereplő adatokat legalább három évig hozzáférhetővé kell tenni az adatbázisban.

(4)  Az (1) bekezdésben említett felügyeleti jelentés kézhezvételekor a lobogó szerinti tagállam a lehető leghamarabb vizsgálatot indít azon halászhajói tevékenységére vonatkozóan, amelyekre a felügyeleti jelentés hivatkozik.

(5)  Az (1) bekezdést azon regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyeknek az Európai Unió szerződő fele.II.

FEJEZET

Megfigyelő ellenőrök

93. cikk

A megfigyelő ellenőrökre vonatkozó általános szabályok

(1)  A regionális halászati gazdálkodási szervezetek által megállapított, vagy egy harmadik országgal közösen elfogadott különös szabályok sérelme nélkül, a megfigyelő ellenőrzési program alkalmazása tekintetében kiválasztott uniós halászhajók fedélzetén legalább egy megfigyelő ellenőr tartózkodik a programban megállapított ideig.

(2)  A tagállamok kijelölik a megfigyelő ellenőröket és biztosítják, hogy azok képesek legyenek feladataik ellátására. A tagállamok különösen a megfigyelő ellenőrök érintett uniós halászhajókra történő eljuttatásáról és visszaszállításukról gondoskodnak.

(3)  A megfigyelő ellenőrök az ellenőrzési rendelet 73. cikkében és az e rendelet 95. cikkében megállapítottakon felül más feladatokat nem látnak el, kivéve, ha más feladatokat uniós megfigyelő ellenőrzési program értelmében, vagy valamely regionális halászati gazdálkodási szervezet működési területe alá tartozó, vagy harmadik országgal kötött kétoldalú megállapodás keretében létrehozott megfigyelési program részeként kell elvégezni.

(4)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a megfigyelő ellenőrök a feladatuk ellátásához a halászhajó kommunikációs rendszerétől független kommunikációs eszközzel rendelkezzenek.

(5)  A szabályok nem érintik a halászhajó parancsnokának azon hatáskörét, hogy egy személyben felelős a hajó műveleteiért.

94. cikk

A megfigyelő ellenőrök függetlensége

Annak érdekében, hogy a megfigyelő ellenőrök az ellenőrzési rendelet 73. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint ne álljanak kapcsolatban az uniós halászhajó tulajdonosával, az azt üzemeltető piaci szereplővel, parancsnokával vagy a legénység valamely tagjával, nem lehetnek:

 azon uniós halászhajó parancsnokának vagy a legénység bármely más tagjának, a parancsnok képviselőjének, az uniós halászhajó tulajdonosának vagy az azt üzemeltető piaci szereplőnek a rokonai vagy alkalmazottai, amely uniós halászhajóra kiküldték őket,

 azon uniós halászhajó parancsnoka vagy a legénység bármely más tagja, a parancsnok képviselője, a halászhajó tulajdonosa vagy az azt üzemeltető piaci szereplő által ellenőrzött társaság alkalmazottai, amely uniós halászhajóra kiküldték őket.

95. cikk

A megfigyelő ellenőrök feladatai

(1)  A megfigyelő ellenőrök ellenőrzik a kiküldetésük szerinti uniós halászhajó megfelelő dokumentumait, és rögzítik a halászati tevékenységeit, amint azokat a XXV. melléklet felsorolja.

(2)  Az uniós halászhajó fedélzetén tartózkodó megfigyelő ellenőrök adott esetben rövid eligazítást tartanak az érintett halászhajó vizsgálatára készülő tisztviselők számára, azok fedélzetre érkezésekor. Ha az uniós halászhajó fedélzeti létesítményei lehetővé teszik, illetve adott esetben a rövid eligazításra zárt értekezlet keretében kerül sor.

(3)  A megfigyelő ellenőrök az ellenőrzési rendelet 73. cikkének (5) bekezdésében említett jelentést a XXVI. mellékletben ismertetett formanyomtatvány alkalmazásával készítik el. Ezt a jelentést haladéktalanul, de legkésőbb a megbízatásuk lejártát követő 30 napon belül megküldik hatóságaiknak és a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak. Az illetékes hatóságaik a jelentést kérelemre a parti tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv rendelkezésére bocsátják. A jelentések többi tagállam rendelkezésére bocsátott másolatai nem tartalmazhatják azokat a helyszíneket, ahol a fogásokra sor került az egyes halászati műveletek kezdeti és végső helyzetének vonatkozásában, de tartalmazhatják ICES-körzetenként vagy adott esetben más övezetenként és fajonként a napi fogások összes mennyiségét az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában kifejezve.

▼M1 —————

▼BVI.

CÍM

VIZSGÁLATI.

FEJEZET

A vizsgálatok lefolytatása1.

Szakasz

Általános rendelkezések

97. cikk

A tengeri vagy szárazföldi vizsgálatok lefolytatására felhatalmazott tisztviselők

(1)  Az ellenőrzési rendelet 74. cikkében említett vizsgálatok elvégzéséért felelős tisztviselők a tagállamok illetékes hatóságai általi felhatalmazással rendelkeznek. E célból a tagállamok szolgálati igazolvánnyal látják el tisztviselőiket, amelyen feltüntetik a tisztviselők személyazonosságát és azt, hogy milyen minőségben járnak el. A szolgálatot teljesítő tisztviselők mindegyike magánál hordja a szolgálati igazolványt, és a vizsgálat során a legkorábbi lehetőség alkalmával felmutatja.

(2)  A tagállamok biztosítják tisztviselőik számára az ellenőrzés, vizsgálat és végrehajtás e rendelet szerinti lefolytatásához, és a közös halászati politikai szabályai betartásának biztosításához szükséges megfelelő hatáskört.

98. cikk

Általános elvek

(1)  A többéves tervekben foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai valamennyi rendelkezésre álló információ felhasználásával kockázatalapú megközelítést fogadnak el a vizsgálati célcsoportok kiválasztásához. E megközelítésnek megfelelően a tisztviselők az e fejezetben megállapított szabályokkal összhangban vizsgálatokat folytatnak.

(2)  A többéves tervekben foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok összehangolják ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási tevékenységeiket. Ebből a célból az ellenőrzési rendelet 46. cikkében említett nemzeti ellenőrzési cselekvési programokat és az ellenőrzési rendelet 94. cikkében említett közös ellenőrzési programokat fogadnak el és hajtanak végre, amelyek kiterjednek mind a tengeren, mind a szárazföldön folytatott tevékenységekre, a közös halászati politika szabályai betartásának biztosításához szükséges mértékben.

(3)  A kockázatalapú ellenőrzési és végrehajtási stratégiára is figyelemmel, az egyes tagállamok tárgyilagosan végzik el a szükséges vizsgálati tevékenységeket, hogy megelőzzék a közös halászati politika szabályainak nem megfelelő tevékenységekből származó halászati termékek fedélzeten tárolását, átrakását, kirakodását, ketrecekbe vagy halgazdaságokba történő áthelyezését, feldolgozását, szállítását, tárolását, forgalmazását és raktározását.

(4)  A vizsgálatokat oly módon kell lefolytatni, hogy a lehetséges mértékben megakadályozzák a vizsgált halászati termékek higiéniájára és minőségére gyakorolt negatív hatást.

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a halászati vonatkozású nemzeti információs rendszerek – az ellenőrzési rendelet 111. cikkével összhangban – lehetővé tegyék a kikötő szerinti állam hatósága által végzett vizsgálatról szóló információk közvetlen elektronikus cseréjét egymással, a többi tagállammal, a Bizottsággal és adott esetben az általa kijelölt szervvel.

99. cikk

A tisztviselő kötelezettségei a vizsgálat előtti szakaszban

Amennyiben lehetséges, a vizsgálat előtti szakaszban a tisztviselők összegyűjtik a rendelkezésre álló összes megfelelő információt, ideértve a következőket:

a) a halászati jogosítványok és a halászati engedélyek;

b) az aktuális halászati útnak megfelelő VMS-információ;

c) légi felügyelet és más észlelőtevékenységek;

d) korábbi vizsgálati jegyzőkönyvek, és az érintett uniós halászhajóval kapcsolatban a lobogó szerinti tagállam honlapjának biztonságos részén rendelkezésre álló információk.

100. cikk

A vizsgálat lefolytatására felhatalmazott tisztviselő kötelezettségei

(1)  A vizsgálatok lefolytatására felhatalmazott tisztviselők a vizsgálati jelentés megfelelő vizsgálati moduljában ellenőrzik és feljegyzik a XXVII. mellékletben meghatározott releváns tételeket. E célból a nemzeti joggal összhangban fényképeket, video- és hangfelvételeket készíthetnek, valamint adott esetben mintákat vehetnek.

(2)  A tisztviselők nem sérthetik a piaci szereplők azon jogát, hogy a lobogó szerinti állam illetékes hatóságaival kommunikáljanak a vizsgálati műveletek során.

(3)  A tisztviselők figyelembe veszik a vizsgálandó halászhajó fedélzetén tartózkodó megfigyelő ellenőrök által az e rendelet 95. cikkének (2) bekezdésével összhangban átadott bármely információt.

(4)  A vizsgálat befejeztével a tisztviselők adott esetben kikérdezik a piaci szereplőket az adott körülményekre vonatkozó halászati szabályozásokról.

(5)  A tisztviselők a vizsgálat befejeztével a lehető leghamarabb elhagyják a halászhajót vagy a vizsgált helyszínt, ha nem tárnak fel nyilvánvaló jogsértésre utaló bizonyítékot.

101. cikk

A tagállamok, a Bizottság és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal kötelezettségei

(1)  A tagállamok illetékes hatóságai, valamint adott esetben a Bizottság és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal biztosítják, hogy tisztviselőik udvariasan, készségesen, szakszerűen és magas színvonalon folytassák le a vizsgálatokat.

(2)  Az egyes tagállamok illetékes hatóságai eljárásokat állapítanak meg annak biztosítására, hogy a piaci szereplőknek a hatósági tisztviselők által végzett vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos panaszait tisztességesen és alaposan kivizsgálják a nemzeti joggal összhangban.

(3)  A halászhajó lobogója szerinti tagállammal folytatott megfelelő egyeztetésre is figyelemmel, a parti tagállamok meghívhatják a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak tisztviselőit, hogy részt vegyenek az említett tagállam halászhajóin lefolytatott vizsgálatokban, amíg azok a hajók a parti tagállam vizein közlekednek, vagy kikötőiben rakodnak ki.2.

Szakasz

A tengeren végzett vizsgálatok

102. cikk

A tengeren végzett vizsgálatokra vonatkozó általános szabályok

(1)  Az ellenőrzési, illetve felügyeleti céllal használt hajókon jól láthatóan el kell helyezni a XXVIII. mellékletben szereplő árbocszalagot vagy jelet.

(2)  A vizsgálatot végző tisztviselők szállítását megkönynyítő kísérőhajók hasonló, a kísérőhajó méretéhez igazodó lobogó vagy árbocszalag alatt hajóznak, hogy jelezzék, hogy halászati vizsgálati feladatot látnak el.

(3)  Az ellenőrhajón szolgálatot teljesítő személyek kellő mértékben figyelembe veszik a hajózás szabályait, és a halászhajótól biztonságos távolságban manővereznek a tengeren való összeütközések elkerülésére vonatkozó nemzetközi szabályokkal összhangban.

103. cikk

A halászhajók fedélzetére lépés a tengeren

(1)  A vizsgálat lefolytatásáért felelős tisztviselők biztosítják, hogy ne kerüljön sor olyan intézkedésre, amely veszélyeztetheti a halászhajó és legénysége biztonságát.

(2)  A tisztviselők nem követelhetik meg annak a halászhajónak a parancsnokától, amelynek a fedélzetére lépnek vagy amelynek a fedélzetét elhagyják, hogy halászat közben megálljon vagy manőverezzen, vagy a halászeszközök kivetését vagy fedélzetre húzását leállítsa. A tisztviselők ugyanakkor a biztonságos fedélzetre lépés vagy a hajó biztonságos elhagyásának lehetővé tétele érdekében megkövetelhetik a halászeszközök kivetésének megszakítását vagy késleltetését addig az időpontig, amíg a halászhajó fedélzetére lépnek vagy azt elhagyják. Fedélzetre lépés esetén ez a késedelem nem haladhatja meg a 30 percet attól az időponttól számítva, amikor a tisztviselők a halászhajó fedélzetére lépnek, kivéve ha jogsértést tártak fel. Ez a rendelkezés nem érinti a tisztviselők azon lehetőségét, hogy megköveteljék a halászeszköz vizsgálati célra történő fedélzetre húzását.

104. cikk

Fedélzeti tevékenységek

(1)  Vizsgálataik lefolytatása során a tisztviselők ellenőrzik és feljegyzik az e rendelet XXVII. mellékletében szereplő vizsgálati jelentés megfelelő moduljában előírt valamennyi megfelelő tételt.

(2)  A tisztviselők megkövetelhetik a parancsnoktól, hogy valamely halászeszközt vizsgálati célra a fedélzetre húzzon.

(3)  A vizsgálatot lefolytató egység általában két tisztviselőből áll. A vizsgálatot lefolytató egységhez szükség esetén további tisztviselők csatlakozhatnak.

(4)  A vizsgálat legfeljebb négy órán át tart, vagy addig, amíg a hálót a fedélzetre nem húzzák és a hálót és a fogásokat át nem vizsgálják, attól függően, hogy melyik a hosszabb időtartam. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha nyilvánvaló jogsértést tárnak fel, vagy ha a tisztviselőknek további információra van szükségük.

(5)  Nyilvánvaló jogsértés feltárása esetén nem eltávolítható azonosító jelek és plombák rögzíthetők a halászeszköz vagy a halászhajó bármely részén, azon belül a halászati termékek tartályain és az esetleges elhelyezésükre szolgáló kamrá(k)ban, és a tisztviselő(k) a fedélzeten maradhat(nak) a nyilvánvaló jogsértés valamennyi bizonyítékénak biztonságát és tartósságát garantáló megfelelő intézkedések elvégzéséhez szükséges ideig.3.

Szakasz

A kikötőben végzett vizsgálatok

105. cikk

A vizsgálat előkészítése

(1)  Az egyedi ellenőrzési és vizsgálati programokban és az 1005/2008/EK rendelet 9. cikkében meghatározott referenciaértékek sérelme nélkül, a halászhajó vizsgálatára a kikötőben vagy a kirakodáskor kerül sor, a következő alkalmakkor:

a) a kockázatalapú igazgatásra épülő mintavételezési módszernek megfelelően rendszeresen; vagy

b) ha felmerül a gyanú, hogy a közös halászati politika szabályait nem tartják be.

(2)  Az (1) bekezdés b) pontjában említett esetekben, és e rendelet 106. cikke (2) bekezdése utolsó mondatának sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy tisztviselőik jelen legyenek a kikötőben a vizsgálandó halászhajó beérkezésekor.

(3)  Az (1) bekezdés nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a tagállamok szúrópróbaszerű vizsgálatokat folytassanak.

106. cikk

A kikötőben végzett vizsgálatok

(1)  A vizsgálatok lefolytatása során a tisztviselők ellenőrzik és feljegyzik az e rendelet XXVII. mellékletében szereplő vizsgálati jelentés megfelelő moduljában felsorolt valamennyi megfelelő tételt. A tisztviselők kellően figyelembe veszik a vizsgált halászhajóra vonatkozó egyedi követelményeket, különös tekintettel a többéves tervekben foglalt megfelelő rendelkezésekre.

(2)  A kirakodás vizsgálatakor a tisztviselők nyomon követik a teljes kirakodási folyamatot a megfelelő művelet kezdetétől a végéig. Keresztellenőrzést kell végezni a halászati termékek kirakodására vonatkozó, beérkezést megelőző értesítésben szereplő fajonkénti mennyiségek, a halászati naplóban szereplő fajonkénti mennyiségek és a kirakodott vagy adott esetben átrakott fajonkénti mennyiségek között. Ez a rendelkezés nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy egy vizsgálatra a kirakodás megkezdését követően kerüljön sor.

(3)  A tagállamok biztosítják a halászati tevékenységekkel és a halászati termékek azt követő feldolgozásával összefüggésben használt helyiségek hatékony vizsgálatát és ellenőrzését.

▼M1

107. cikk

Egyes nyílt tengeri fajok kirakodásának vizsgálata

Az e rendelet 78. cikkében említett hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal kirakodásai tekintetében a tagállami illetékes hatóságok biztosítják, hogy a fajonként kirakodott mennyiségek legalább 7,5 %-át és a kirakodott mennyiség legalább 5 %-át teljes mértékben átvizsgálják.

▼B4.

Szakasz

A szállítás vizsgálata

108. cikk

Általános elvek

(1)  A többéves tervekben foglalt rendelkezések sérelme nélkül a szállítás vizsgálatára bárhol és bármikor sor kerülhet a kirakodás helyétől a halászati termékeknek az értékesítés vagy feldolgozás helyére történő beérkezéséig. A vizsgálatok lefolytatása során meg kell hozni a szükséges intézkedéseket a vizsgált halászati termékek hűtési lánca fenntartásának biztosítására.

(2)  A többéves tervekben, nemzeti ellenőrzési tervekben, vagy egyedi ellenőrzési és vizsgálati programokban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a szállítás vizsgálata ahol csak lehet, kiterjed a szállított termékek fizikai átvizsgálására is.

(3)  A szállított halászati termékek fizikai átvizsgálása magában foglalja a szállított tétel vagy tételek különböző részeinek szempontjából reprezentatív mintavételt is.

(4)  A szállítás vizsgálatának lefolytatása során a tisztviselők ellenőrzik és feljegyzik az ellenőrzési rendelet 68. cikkének (5) bekezdésében említett valamennyi tételt és az e rendelet XXVII. mellékletében szereplő vizsgálati jelentés moduljában említett valamennyi megfelelő tételt. Ennek során meggyőződnek arról, hogy a szállított halászati termékek mennyisége megfelel a fuvarokmányon feltüntetett adatoknak.

109. cikk

Leplombált szállítójárművek

(1)  Ha a járművet vagy a szállítótartályt leplombálták a rakomány manipulálásának elkerülése érdekében, a tagállamok illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy a plombák sorszámát feljegyezzék a fuvarokmányra. A tisztviselők megvizsgálják, hogy a plombák érintetlenek-e, és hogy a sorszámuk megfelel-e a fuvarokmányon feltüntetett adatoknak.

(2)  Ha a rakomány átvizsgálásának megkönnyítése érdekében a plombákat eltávolítják, mielőtt a rakomány beérkezne rendeltetési helyére, a tisztviselők új plombát helyeznek az eredeti helyére, feljegyzik a plomba adatait és az eredeti plomba eltávolításának indokait a fuvarokmányra.5.

Szakasz

Piaci vizsgálatok

110. cikk

Általános elvek

A hűtőházak, nagy- és kiskereskedelmi piacok, éttermek, és halak kirakodást követő tárolására és/vagy értékesítésére szolgáló egyéb helyiségek ellenőrzésekor a tisztviselők ellenőrzik és feljegyzik az e rendelet XXVII. mellékletében szereplő megfelelő vizsgálati modulban felsorolt valamennyi megfelelő tételt.

111. cikk

További módszerek és technológiák

A XXVII. mellékletben felsoroltakon felül a tagállamok felhasználhatnak más rendelkezésre álló módszereket és technológiákat a halászati termékek, azok forrása vagy eredete, a beszállítók és a halászhajók vagy termelőegységek azonosítására és ellenőrzésére.

▼M1

112. cikk

A tárolási mechanizmus által érintett halászati termékek ellenőrzése

A tisztviselők ellenőrzik, hogy az 1379/2013/EU rendelet 30. cikkében említett tárolási mechanizmus által érintett halászati termékek megfelelnek-e az említett 30. cikkben és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) 67. cikkében meghatározott feltételeknek.

▼BII.

FEJEZET

A piaci szereplők kötelességei

113. cikk

A piaci szereplők általános kötelességei

(1)  Valamely tagállam joghatósági területén tevékenykedő bármely piaci szereplő vizsgálat alá vonható a közös halászati politika szerinti kötelezettségei tekintetében.

(2)  A vizsgálat alá vont valamennyi piaci szereplő:

a) megkönnyíti a tisztviselők munkáját, és kérelemre biztosítja számukra a szükséges információkat és a közös halászati politika szabályaival összhangban a halászati tevékenységek tekintetében elektronikusan vagy papíralapon kitöltendő és megőrizendő dokumentumokat, ideértve adott esetben azok másolatait vagy a megfelelő adatbázisokhoz való hozzáférést;

b) megkönnyíti a belépést a hajónak a halászati és feldolgozási tevékenységekkel összefüggésben vagy azokhoz kapcsolódóan használt valamennyi részébe, az ilyen helyiségekbe és a feljutást bármely ilyen szállítóeszközre, többek között légi járművekre vagy légpárnás hajókra;

c) gondoskodik a tisztviselők állandó biztonságáról, és aktívan segítséget nyújt a tisztviselőknek, illetve együttműködik velük vizsgálati feladataik ellátásában;

d) nem gátolhatja, nem félemlítheti meg és nem zavarhatja a vizsgálatot folytató tisztviselőket, illetve erre nem szólíthat fel más személyt, továbbá megakadályozza, hogy más személy gátolja, megfélemlítse vagy megzavarja őket;

e) amennyiben lehetséges, elszigetelt értekezési helyet biztosít a megfigyelő ellenőr által a tisztviselők számára tartott, e rendelet 95. cikkének (2) bekezdésében említett eligazítás céljára.

114. cikk

A parancsnok kötelezettségei a vizsgálat során

(1)  A vizsgálat alatt álló halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője:

a) a jó tengerész köteles gondosságával biztosítja a tisztviselők biztonságos és tényleges fedélzetre lépését, ha a nemzetközi jelkódex megfelelő jelét veszi, vagy ha a fedélzetre lépési szándékot a tisztviselőt szállító hajó vagy helikopter rádiós közleményben tudatja;

b) a XXIX. melléklet követelményeinek megfelelő hajólétrát biztosít az olyan hajókra történő biztonságos és kényelmes fellépéshez, amelyek esetében a feljutáshoz legalább 1,5 métert kellene megtenni;

c) megkönnyíti a tisztviselők számára vizsgálati feladataik ellátását, és kérelemre ésszerű segítséget nyújt;

d) megengedi a tisztviselő(k) számára, hogy a lobogó szerinti állam, a parti állam és a vizsgálatot folytató állam hatóságaival kapcsolatba lépjenek;

e) figyelmezteti a tisztviselőket a halászhajó fedélzetén előforduló különleges biztonsági kockázatokra;

f) biztosítja a tisztviselők belépését a hajó valamennyi területére, a hozzáférését a feldolgozott és fel nem dolgozott fogásokhoz, a halászeszközökhöz és az összes lényeges információhoz és dokumentumhoz;

g) megkönnyíti a tisztviselők számára a hajó biztonságos elhagyását a vizsgálat befejeztével.

(2)  A parancsnokok nem utasíthatók arra, hogy kereskedelmi szempontból érzékeny információt nyílt rádiócsatornákon tárjanak fel.III.

FEJEZET

Vizsgálati jelentés

115. cikk

A vizsgálati jelentésekre vonatkozó általános szabályok

(1)  A regionális halászati gazdálkodási szervezetek keretében megállapított különös szabályok sérelme nélkül, az ellenőrzési rendelet 76. cikkében említett vizsgálati jelentések a XXVII. mellékletben meghatározott megfelelő modulban szereplő releváns információt tartalmazzák. A jelentéseket a tisztviselők készítik el a vizsgálat során, vagy a vizsgálat befejezését követően a lehető leghamarabb.

(2)  Ha a vizsgálat során nyilvánvaló jogsértést tárnak fel, a jogi és ténybeli elemeket, valamint a jogsértéssel kapcsolatos bármely más információt szerepeltetni kell a vizsgálati jelentésben. Ha egy vizsgálat során több jogsértést tárnak fel, az egyes jogsértések vonatkozó elemeit fel kell tüntetni a vizsgálati jelentésben.

(3)  A tisztviselők a vizsgálat végén megállapításaikat közlik a vizsgálat alatt álló halászhajóért, járműért, légi járműért, légpárnás hajóért vagy helyiségekért felelős természetes személlyel (piaci szereplővel). A piaci szereplő lehetőséget kap, hogy a vizsgálatra és megállapításaira észrevételeket tegyen. A piaci szereplő észrevételeit fel kell tüntetni a vizsgálati jelentésben. Ha a tisztviselő és a vizsgálat alá vont piaci szereplő nem beszélnek ugyanazon a nyelven, a tisztviselő megfelelő intézkedéseket hoz megállapításainak érthetővé tételére.

(4)  Kérelemre a piaci szereplő kapcsolatba léphet képviselőjével vagy lobogó szerinti állama illetékes hatóságaival, ha a vizsgálat eredményének vagy a vizsgálatról készült jelentésnek a megértése súlyos nehézségeket okoz a számára.

(5)  Az ellenőrzési rendelet 76. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus továbbítás formátumáról a tagállamok és a Bizottság között folytatott konzultációt követően kell döntést hozni.

116. cikk

A vizsgálati jelentések kitöltése

(1)  Ha a vizsgálati jelentést papír alapon, kézzel töltik ki, annak olvashatónak, törölhetetlennek és egyértelműnek kell lennie. A jelentés egyetlen bejegyzését sem lehet kitörölni vagy megmásítani. Ha a kézzel készített jelentésben hibát vétenek, a helytelen bejegyzést egyértelműen át kell húzni, és azt az érintett tisztviselőnek kézjegyével kell ellátnia.

(2)  A vizsgálatért felelős tisztviselő aláírja a jelentést. A piaci szereplő fel kell kérni a jelentés aláírására. A nemzeti jog sérelme nélkül, a piaci szereplő aláírásával tanúsítja, hogy a jelentést megismerte, de ez nem tekintendő úgy, hogy elfogadta a jelentésben foglaltakat.

(3)  A tisztviselők az e rendelet 115. cikkében említett vizsgálati jelentést elektronikusan is elkészíthetik.

117. cikk

A vizsgálati jelentés példányai

A vizsgálati jelentés e rendelet 116. cikkében említett példányát legkésőbb a vizsgálat befejezését követő 15 munkanappal, és vizsgálat helyén fennhatósággal vagy joghatósággal rendelkező tagállam nemzeti jogával összhangban kell megküldeni a piaci szereplőnek. Ha jogsértést tárnak fel, a jelentés közzétételére az érintett tagállamban az információ közzétételére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.IV.

FEJEZET

Elektronikus adatbázis

118. cikk

Elektronikus adatbázis

(1)  A tagállamok nemzeti ellenőrzési programjaikban szerepeltetik a tisztviselőik által papíralapon vagy elektronikus formátumban elkészítendő vizsgálati jelentések rögzítésére vonatkozó eljárásokat. Ezeket a jelentéseket feltöltik az ellenőrzési rendelet 78. cikkében említett elektronikus adatbázisba, és biztosítják az e rendelet XXIV. mellékletének 2. pontjában említett funkciókat. Az elektronikus adatbázisban szereplő minimális információk az e rendelet 115. cikkének (1) bekezdésével összhangban feljegyzett és a XXVII. mellékletben kötelezőként megjelölt tételek. Az adatbázisba a papíralapú vizsgálati jelentéseket is be kell olvasni.

(2)  Az adatbázis az ellenőrzési rendelet 114., 115. és 116. cikkében ismertetett eljárásokkal összhangban érhető el a Bizottság és az általa kijelölt szerv számára. Az adatbázis megfelelő adatai más tagállamok számára is hozzáférhetők egy közös alkalmazási terv keretében.

(3)  A vizsgálati jelentésekben szereplő adatokat az adatbázisban legalább három évig hozzáférhetővé kell tenni.V.

FEJEZET

Uniós ellenőrök

119. cikk

Az uniós ellenőrök bejelentése

(1)  A tagállamok és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal e rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül elektronikusan bejelentik a Bizottságnak az ellenőrzési rendelet 79. cikkében említett uniós ellenőrök listájára felveendő tisztviselőik nevét.

(2)  A listára felveendő tisztviselők:

a) mélyreható tapasztalattal rendelkeznek a halászati ellenőrzés és vizsgálat területén;

b) alaposan ismerik az Európai Unió halászati jogszabályait;

c) kiválóan ismerik az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét, és kielégítően egy másik hivatalos nyelvét;

d) fizikailag alkalmasak feladataik végrehajtására;

e) adott esetben részesültek a szükséges tengerbiztonsági képzésben.

120. cikk

Az uniós ellenőrök listája

(1)  A tagállamok és az Európai Halászati Ellenőrzési Hivatal bejelentései alapján a Bizottság e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül elfogadja az uniós ellenőrök listáját.

(2)  Az eredeti lista elkészítését követően a tagállamok és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal minden év októberéig bejelentik a Bizottságnak a lista bármely olyan módosítását, amelyet a következő naptári évre kívánnak bevezetni. A Bizottság ennek megfelelően minden évben december 31-ig módosítja a listát.

(3)  A listát és annak módosítását az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal hivatalos honlapján teszik közzé.

121. cikk

Az uniós ellenőrök bejelentése a regionális halászati gazdálkodási szervezeteknél

A Bizottság által kijelölt szerv közli a regionális halászati gazdálkodási szervezet titkárságával az említett szervezet keretében vizsgálat lefolytatására kötelezett uniós ellenőrök listáját.

122. cikk

Az uniós ellenőrök hatásköre és kötelezettségei

(1)  Feladataik teljesítése során az uniós ellenőrök betartják az Európai Unió jogszabályait és adott esetben azon tagállam nemzeti jogszabályait, ahol a vizsgálatra sor kerül, illetve – amennyiben a vizsgálatra uniós vizeken kívül kerül sor – a vizsgált halászhajó lobogója szerinti tagállam nemzeti jogszabályait és a vonatkozó nemzetközi szabályokat.

(2)  Az uniós ellenőrök szolgálati igazolványt mutatnak fel, amelyen szerepel személyazonosságuk és az, hogy milyen minőségben járnak el. Ebből a célból a Bizottság vagy az Európai Halászati Ellenőrzési Hivatal által kiállított, személyazonosságukat és hivatali minőségüket igazoló azonosító okmányt kapnak.

(3)  A tagállamok megkönnyítik az uniós ellenőrök feladatainak végrehajtását és biztosítják a feladataik ellátásához szükséges segítséget.

(4)  A tagállamok illetékes hatóságai megengedhetik az uniós ellenőrök számára, hogy segítsék a nemzeti ellenőröket feladataik végrehajtásában.

(5)  E rendelet 113. és 114. cikkét megfelelően alkalmazni kell.

123. cikk

Jelentések

(1)  Az uniós ellenőrök napi összefoglalót nyújtanak be vizsgálati tevékenységeikről, ismertetve az egyes vizsgált halászhajók vagy járművek nevét és azonosítószámát, valamint az elvégzett vizsgálat típusát, azon tagállam illetékes hatóságai számára, amelynek a vizein a vizsgálatra sor került, illetve – amennyiben a vizsgálatra uniós vizeken kívül kerül sor – a vizsgált uniós halászhajó lobogója szerinti tagállam és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal számára.

(2)  Ha az uniós ellenőrök a vizsgálat során jogsértést tárnak fel, haladéktalanul összefoglaló vizsgálati jelentést nyújtanak be a parti tagállam illetékes hatóságaihoz, illetve – amennyiben a vizsgálatra uniós vizeken kívül kerül sor – a vizsgált halászhajó lobogója szerinti állam illetékes hatóságaihoz és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalhoz. Ez az összefoglaló vizsgálati jelentés legalább a vizsgálat helyét és időpontját, az ellenőrhajó azonosítóit, a vizsgálati cél azonosítását és a feltárt jogsértés típusát tartalmazza.

(3)  Az uniós ellenőrök a vizsgálat napjától számított hét napon belül megküldik a XXVII. mellékletben foglalt vizsgálati jelentés megfelelő vizsgálati moduljában szereplő releváns tételeket feltüntető teljes vizsgálati jelentés egy példányát a vizsgált uniós halászhajó vagy jármű lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságainak, vagy azon tagállam illetékes hatóságainak, amelynek a vizein a vizsgálatra sor került Ha az Uniós ellenőrök jogsértést tártak fel, a teljes vizsgálati jelentés egy példányát az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak is meg kell küldeni.

(4)  Az e cikkben említett napi jelentéseket és vizsgálati jelentéseket kérelemre meg kell küldeni a Bizottságnak.

124. cikk

A jelentéseket követő lépések

(1)  A tagállamok úgy járnak el az uniós ellenőrök által az e rendelet 123. cikkével összhangban benyújtott jelentések tekintetében, ahogy a saját tisztviselőik által benyújtott jelentések vonatkozásában.

(2)  Az uniós ellenőrt kinevező tagállam, illetve adott esetben a Bizottság vagy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal együttműködik az uniós ellenőr által benyújtott jelentés tekintetében eljáró tagállammal a bírósági és közigazgatási eljárások megkönnyítése érdekében.

(3)  Kérelemre az uniós ellenőr segítséget nyújt és tanúvallomást tesz a tagállamok által indított jogsértési eljárásban.VII.

CÍM

VÉGREHAJTÁS

A SÚLYOS JOGSÉRTÉSEKRE VONATKOZÓ PONTRENDSZER

125. cikk

A súlyos jogsértésekre alkalmazandó pontrendszer kialakítása és működtetése

Minden tagállam kijelöli azokat az illetékes nemzeti hatóságokat, amelyek felelősek:

a) az ellenőrzési rendelet 92. cikkének (1) bekezdésében említett, súlyos jogsértésekért adandó pontok kiszabását szolgáló rendszer kialakításáért;

b) a halászati jogosítvány jogosultjának adandó, megfelelő számú pontok kiszabásáért;

c) a kiszabott pontoknak az érintett halászhajóra vonatkozó halászati jogosítvány minden jövőbeli jogosultjára történő átruházásáért, amennyiben a halászhajót eladják, átruházzák vagy annak tulajdonjoga más módon megváltozik, továbbá

d) az egyes halászati jogosítványok tekintetében a jogosult számára kiszabott vagy rá átruházott pontok megfelelő nyilvántartásának vezetéséért.

126. cikk

A pontok kiszabása

(1)  Az érintett halászhajóra vonatkozó halászati jogosítvány jogosultjának a súlyos jogsértésekért adandó pontszámot a lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága szabja ki a XXX. mellékletnek megfelelően.

▼M1

(2)  Ha a jogosítvány jogosultjának minősülő ugyanazon természetes vagy jogi személy által elkövetett két vagy több súlyos jogsértést tárnak fel egyetlen vizsgálat során, az (1) bekezdés szerinti halászati jogosítvány jogosultjával szemben pontokat kell kiszabni az egyes érintett súlyos jogsértésekért, de az összes jogsértésért legfeljebb 12 adható.

▼B

(3)  A halászati jogosítvány jogosultját tájékoztatják arról, hogy pontokat szabtak ki vele szemben.

(4)  A jogosítvány jogosultjával szemben a pontok kiszabására az azokat kiszabó határozatban meghatározott napon kerül sor. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a felülvizsgálati eljárás felfüggesztő hatályára vonatkozó nemzeti szabályok alkalmazása ne tegye hatástalanná a pontrendszert.

(5)  Ha a súlyos jogsértést a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamban tárják fel, a pontokat a lobogó szerinti tagállam e rendelet 125. cikkében említett illetékes hatóságai szabják ki az ellenőrzési rendelet 89. cikkének (4) bekezdése szerinti értesítés alapján.

127. cikk

Határozatokra vonatkozó értesítések

Ha az e rendelet 125. cikkének megfelelően kijelölt hatóság nem azonos az ellenőrzési rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett egyetlen hatósággal, ez utóbbit tájékoztatni kell az e cím értelmében hozott bármely határozatról.

128. cikk

A tulajdonjog átruházása

A halászhajó eladásra vagy másfajta tulajdonjog-átruházásra való felkínálásakor a halászati jogosítvány jogosultja az illetékes hatóságoktól szerzett hiteles másolat útján tájékoztat bármely potenciális jövőbeli jogosítvány-jogosultat a vele szemben továbbra is kiszabott pontszámokról.

129. cikk

A halászati jogosítványok felfüggesztése és végérvényes visszavonása

(1)  Ha a halászati jogosítvány jogosultja 18, 36, 54, illetve 72 pontot halmoz fel, az automatikusan a halászati jogosítvány első, második, harmadik, illetve negyedik felfüggesztésével jár az ellenőrzési rendelet 92. cikkének (3) bekezdésében említett megfelelő időszakokra.

(2)  Ha a halászati jogosítvány jogosultja 90 pontot halmoz fel, az automatikusan a halászati jogosítvány végérvényes visszavonásával jár.

130. cikk

A halászati jogosítvány felfüggesztését és végérvényes visszavonását követő lépések

(1)  Ha a halászati jogosítványt e rendelet 129. cikkével összhangban felfüggesztik vagy végérvényesen visszavonják, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága haladéktalanul tájékoztatja a halászati jogosítvány jogosultját erről a felfüggesztésről vagy végérvényes visszavonásról.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti információ kézhezvételekor a halászati jogosítvány jogosultja gondoskodik arról, hogy az érintett hajó halászati tevékenysége haladéktalanul véget érjen. Garantálja, hogy a hajó haladéktalanul elinduljon a honi kikötőjébe vagy a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai által megjelölt kikötőbe. Az út során a halászeszközöket az ellenőrzési rendelet 47. cikkének megfelelően kell rögzíteni és elrendezni. A halászati jogosítvány jogosultja biztosítja, hogy a halászhajó fedélzetén tárolt fogásokat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak utasításaival összhangban kezeli.

131. cikk

A halászhajó törlése a megfelelő listákról

▼M1

(1)  Ha a halászati jogosítványt e rendelet 129. cikkének (1) vagy (2) bekezdésével összhangban felfüggesztik vagy végérvényesen visszavonják, a felfüggesztett vagy végérvényesen visszavont halászati jogosítványban megjelölt halászhajót az 1380/2013/EU rendelet 24. cikkének (1) bekezdésében említett nemzeti lajstromban halászati jogosítvánnyal nem rendelkezőként kell azonosítani. Ezt a halászhajót ilyen módon kell azonosítani az 1380/2013/EU rendelet 24. cikkének (3) bekezdésében említett uniós halászhajóflotta-nyilvántartásban is.

(2)  A halászati jogosítvány e rendelet 129. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő végérvényes visszavonása a jogosítványt kiállító tagállam esetében nem érinti az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (7) bekezdése szerinti halászati kapacitás felső értékhatárait.

▼B

(3)  A tagállamok illetékes hatóságai haladéktalanul frissítik az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett listát, és feltüntetik a kiszabott pontokat, valamint a halászati jogosítványok abból eredő felfüggesztését vagy végérvényes visszavonását, és többek között a felfüggesztés vagy végérvényes visszavonás hatálybalépésének napját és időtartamát.

132. cikk

A halászati jogosítvány felfüggesztésének időtartama alatt vagy végérvényes visszavonását követően folytatott jogellenes halászat

(1)  Ha az a halászhajó, amelynek a halászati jogosítványát e rendelet 129. cikkével összhangban felfüggesztik vagy végérvényesen visszavonják, halászati tevékenységet folytat a felfüggesztés időtartama alatt vagy a halászati jogosítvány végérvényes visszavonását követően, az illetékes hatóságok azonnali végrehajtási intézkedéseket hoznak az ellenőrzési rendelet 91. cikkével összhangban.

(2)  Az (1) bekezdésben említett halászhajó adott esetben felvehető az EU IUU-hajókat tartalmazó listájára az 1005/2008/EK rendelet 27. cikkével összhangban.

133. cikk

A pontok törlése

(1)  Ha a halászati jogosítványt e rendelet 129. cikkével összhangban felfüggesztették, azok a pontok nem törölhetők, amelyek alapján a halászati jogosítványt felfüggesztették. A halászati jogosítvány jogosultjával szemben kiszabott újabb pontokat az e rendelet 129. cikkének alkalmazásában hozzá kell adni a meglévő pontokhoz.

(2)  Az ellenőrzési rendelet 92. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában, ha az ellenőrzési rendelet 92. cikkének (4) bekezdésével összhangban pontok törlésére került sor, a halászati jogosítvány jogosultja úgy tekintendő, mintha a halászati jogosítványát nem függesztették volna fel e rendelet 129. cikkével összhangban.

(3)  Két pontot törölni kell, amennyiben az érintett halászhajóra vonatkozó halászati jogosítvány jogosultjával szemben kiszabott pontok összes száma meghaladja a kettőt, ha:

a) az a halászhajó, amelyet a pontokkal szankcionált jogsértés elkövetéséhez használtak, azt követően VMS-t használ, vagy elektronikusan rögzíti és továbbítja a halászati napló, az átrakási és a kirakodási nyilatkozat adatait, anélkül, hogy e technológiák alkalmazására jogilag köteles lenne; vagy

b) a halászati jogosítvány jogosultja a pontok kiszabását követően a halászeszközök szelektivitásának javításáról szóló tudományos kampányban önkéntesen vesz részt; vagy

c) a halászati jogosítvány jogosultja termelői szervezet tagja, és a halászati jogosítvány jogosultja a termelői szervezet által a pontkiszabást követő évben jóváhagyott halászati tervet fogad el, amely a halászati jogosítvány jogosultjának rendelkezésére álló halászati lehetőségek 10 %-os csökkentésével jár; vagy

d) a halászati jogosítvány jogosultja ökocímke-rendszer hatálya alá tartozó halászatba kapcsolódik be, amely rendszer célja a megfelelően irányított tengeri halászatból származó termékek tanúsítása és a címkével ellátott termékek promóciója, és amely a halászati erőforrások fenntartható felhasználásával kapcsolatos kérdésekre összpontosít.

A legutolsó súlyos jogsértés időpontja óta eltelt hároméves időszakok mindegyike tekintetében a halászati jogosítvány jogosultja csak egyszer élhet az a), b), c) vagy d) pont szerinti lehetőségek valamelyikével a kiszabott pontok mennyiségének csökkentése érdekében, és feltéve, hogy ez a csökkentés nem vezet a halászati jogosítványon feltüntetett összes pont törléséhez.

(4)  Ha a pontokat a (3) bekezdéssel összhangban törölték, a halászati jogosítvány jogosultját tájékoztatják erről a törlésről. A halászati jogosítvány jogosultját a még fennmaradó pontok számáról is tájékoztatni kell.

134. cikk

A halászhajók parancsnokaira vonatkozó pontrendszer

A tagállamok e cím alkalmazásának kezdeti időpontját követően hat hónappal tájékoztatják a Bizottságot a parancsnokokra vonatkozó, az ellenőrzési rendelet 92. cikkének (6) bekezdésében említett nemzeti pontrendszerükről.VIII.

CÍM

A KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKA CÉLKITŰZÉSEINEK A TAGÁLLAMOK ÁLTALI TELJESÍTÉSÉT BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK

▼M1 —————

▼BII.

FEJEZET

A halászati lehetőségek csökkentése

139. cikk

A halászati lehetőségek túllépés miatti csökkentésére vonatkozó általános szabályok

(1)  A halászati lehetőségek egy adott időszakra rendelkezésre álló kvóták és megállapított halászati erőkifejtés tekintetében történő, az ellenőrzési rendelet 105. cikkének (1) bekezdésében, illetve 106. cikkének (1) bekezdésében említett túllépésének mértékét a szabályozott időszak lejártát követő második hónap tizenötödik napján rendelkezésre álló számadatok alapján határozzák meg.

▼M1

(2)  A halászati lehetőségek túllépésének mértékét mindegyik adott időszak végén az érintett tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekre tekintettel kell megállapítani, figyelembe véve a halászati lehetőségeknek az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése szerinti cseréjét, a 847/96/EK tanácsi rendelet ( 11 ) 4. cikkének (2) bekezdése szerinti kvótaátcsoportosításokat, a rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek az ellenőrzési rendelet 37. cikke szerinti újrakiosztását, és a halászati lehetőségeknek az ellenőrzési rendelet 105., 106. és 107. cikkével összhangban történő csökkentését.

(3)  Egy adott időszak tekintetében a halászati lehetőségeknek az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése szerinti cseréje az érintett időszak lejártát követő első hónap utolsó napja után nem engedélyezhető.

▼B

140. cikk

Konzultáció a halászati lehetőségek csökkentéséről

A halászati lehetőségeknek az ellenőrzési rendelet 105. cikkének (4) és (5) bekezdése, valamint 106. cikkének (3) bekezdése szerinti csökkentései tekintetében a Bizottság konzultál az érintett tagállammal a javasolt intézkedésekről. Az érintett tagállam erre a bizottsági konzultációra 10 munkanapon belül válaszol.III.

FEJEZET

A közös halászati politika szabályainak be nem tartása miatt alkalmazott kvótacsökkentés

141. cikk

A közös halászati politika szabályainak be nem tartása miatt alkalmazott kvótacsökkentésre vonatkozó szabályok

(1)  Az ellenőrzési rendelet 107. cikkének (2) bekezdésében említett, a tagállam számára annak igazolására nyitva álló határidő, hogy a halászat biztonságosan folytatható, azon a napon indul, amikor a tagállam kézhez veszi a Bizottság levelét.

(2)  A tagállamok az ellenőrzési rendelet 107. cikkének (2) bekezdése szerinti válaszukba olyan lényeges bizonyítékokat foglalnak, amelyek igazolják a Bizottság előtt, hogy a halászat biztonságosan folytatható.

142. cikk

A levonandó mennyiségek meghatározása

(1)  Az ellenőrzési rendelet 107. cikkével összhangban alkalmazott kvótacsökkentés arányos a többéves tervek hatálya alá tartozó állományokra vonatkozó szabályok be nem tartásának mértékével és jellegével, valamint az ezen állományok védelme veszélyeztetésének súlyosságával. A kvótacsökkentés során figyelembe kell venni az ezen állományokban a többéves tervek hatálya alá tartozó állományokra vonatkozó szabályok be nem tartásával okozott kárt.

(2)  Ha a szabályok be nem tartásával érintett állományra vagy állománycsoportra vonatkozó kvótát, halászati lehetőséget vagy fogásrészt nem lehet az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően csökkenteni, mert az adott állományra vagy állománycsoportra vonatkozó kvóta, halászati lehetőség vagy fogásrész egyáltalán nem vagy nem elegendő mértékben áll az érintett tagállam rendelkezésére, a Bizottság – az érintett tagállammal folytatott konzultációt követően – a következő évben vagy években a kvótacsökkentést alkalmazhatja az adott tagállam számára ugyanazon földrajzi területen rendelkezésre álló, vagy ugyanolyan kereskedelmi értékkel bíró, egyéb állományokra vagy állománycsoportokra vonatkozó kvótára, az (1) bekezdéssel összhangban.IX.

CÍM

ADATOK ÉS INFORMÁCIÓKI.

FEJEZET

Az adatok elemzése és átvilágítása

143. cikk

Tárgy

Az ellenőrzési rendelet 109. cikkének (1) bekezdésében említett számítógépes ellenőrző rendszer különösen a következőkből áll:

a) az e rendelet 144. cikke szerinti, az e rendszerben ellenőrzendő valamennyi adatot tartalmazó adatbázis vagy adatbázisok;

b) az e rendelet 145. cikke szerinti ellenőrzési eljárások, ideértve az adatminőség-ellenőrzést, ezen adatok elemzését és keresztellenőrzését;

c) az e rendelet 146. cikke szerinti, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv ezen adatokhoz való hozzáférését biztosító eljárások.

144. cikk

Ellenőrzendő adatok

(1)  A számítógépes ellenőrző rendszer céljaira a tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzési rendelet 109. cikkének (2) bekezdésében említett valamennyi adatot számítógépes adatbázisban vagy adatbázisokban tárolják. A tárolandó minimumelemek a XXIII. mellékletben felsorolt tételek, a XXVII. mellékletben kötelezőként megjelölt tételek, a XII. mellékletben foglalt tételek, valamint a XXXII. mellékletben szereplő tételek. Az ellenőrző rendszer figyelembe vehet más, az ellenőrzési eljáráshoz szükségesnek ítélt adatokat is.

(2)  Az ellenőrző rendszer folyamatosan és valós időben hozzáfér az (1) bekezdésben említett adatbázisokban szereplő adatokhoz. Az ellenőrző rendszer emberi beavatkozás nélkül, közvetlenül hozzáfér valamennyi ilyen adatbázishoz. Ebből a célból a tagállam (1) bekezdésben említett adatokat tartalmazó összes adatbázisát és rendszereit összekapcsolják egymással.

(3)  Ha az (1) bekezdésben említett adatokat nem automatikusan tárolják valamely adatbázisban, a tagállamok haladéktalanul és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőket betartva gondoskodnak az adatok manuális beviteléről vagy digitalizálásáról. Az adatbázisban pontosan rögzíteni kell az adatok beérkezésének és bevitelének időpontját.

145. cikk

Ellenőrzési eljárások

(1)  A számítógépes ellenőrző rendszer automatizált számítógépes algoritmusok és eljárások segítségével, folyamatosan, szisztematikusan és alaposan ellenőrzi az e rendelet 144. cikkének (1) bekezdésében említett egyes adatkészleteket. Az ellenőrzés az alapadatok minőségének ellenőrzésére, az adatformátumok és az adatokkal kapcsolatos minimumkövetelmények ellenőrzésére szolgáló eljárásokból, valamint egy adatkészlet több bejegyzésének részletes, statisztikai módszerekkel folytatott elemzésével megvalósított magas szintű helyesség-ellenőrzésből, vagy a különböző forrásokból származó adatok keresztellenőrzéséből áll.

(2)  Az egyes ellenőrzési eljárásokhoz validációs protokoll vagy protokollkészlet tartozik, amely meghatározza, hogy az adott eljárás milyen ellenőrzéseket hajtson végre, és hogy ezen ellenőrzések eredményeit hol tárolják. Adott esetben fel kell tüntetni azon jogszabály hivatkozását, amelynek alkalmazását ellenőrzik. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően meghatározhatja az alkalmazandó szabványos validációsprotokoll-készletet.

(3)  A számítógépes ellenőrző rendszer valamennyi, mind pozitív, mind negatív eredményét adatbázisban kell tárolni. Lehetővé kell tenni bármely, az ellenőrzési eljárással feltárt ellentmondás vagy a szabályok be nem tartásának azonnali azonosítását, valamint ezen ellentmondások nyomon követését. Lehetővé kell tenni továbbá azon halászhajók, hajóparancsnokok vagy piaci szereplők azonosságának visszakeresését, amelyek vagy akik tekintetében ismétlődően ellentmondásokat és a szabályok esetleges be nem tartását tárták fel az elmúlt három év folyamán.

(4)  Az ellenőrző rendszer által feltárt ellentmondások nyomon követését össze kell kapcsolni az ellenőrzés eredményeivel, feltüntetve az ellenőrzés és a nyomon követés időpontját.

Ha a feltárt ellentmondás helytelen adat bevitelének eredménye, az adott bejegyzést helyesbíteni kell az adatbázisban, az adatot egyértelműen meg kell jelölni javítottként, továbbá jelenteni kell az eredeti értéket vagy bejegyzést és az adat helyesbítésének indokát.

Ha a feltárt ellentmondást nyomon kell követni, az ellenőrzés eredménye a vizsgálati jelentésre és – adott esetben – az azt követő lépésekre mutató hivatkozást tartalmaz.

146. cikk

A Bizottság általi hozzáférés

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv bármikor, valós időben hozzáférhessen:

a) az e rendelet 144. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi adathoz;

b) az ellenőrző rendszerhez meghatározott valamennyi validációs protokollhoz, amely tartalmazza a meghatározást, a vonatkozó jogszabályokat és az ellenőrzés eredményeinek tárhelyét;

c) valamennyi ellenőrzési eredményhez és a nyomon követési intézkedésekhez, az adatelemek helyesbítésére utaló jelölővel, és az esetleges jogsértési eljárásra mutató hivatkozással.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett adatok az e rendelet 147. cikkében meghatározott biztonságos webszolgáltatásokon keresztül folytatott automatizált adatcsere révén hozzáférhetők legyenek.

(3)  Az adatokat a XII. mellékletben megjelölt adatcsere-formátumnak és az ott említett valamennyi adatelemnek megfelelően és XML formátumban kell letölthetővé tenni. Más hozzáférhető, és a XII. mellékletben nem meghatározott adatelemeket a XXXII. mellékletben megállapított formátumban kell hozzáférhetővé tenni.

(4)  A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv számára lehetőséget kell biztosítani, hogy az (1) bekezdésben említett adatokat egy egyedi halászhajóra vagy halászhajók listájára vonatkozóan bármely időszak és bármely földrajzi terület tekintetében letöltse.

(5)  A Bizottság indokolással ellátott kérelmére az érintett tagállam haladéktalanul helyesbít minden olyan adatot, amely tekintetében a Bizottság ellentmondásokat tárt fel. Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a megfelelő tagállamokat e helyesbítésről.

▼M1Ia.

FEJEZET

Az adatcserére vonatkozó szabályok

146a. cikk

Ez a fejezet meghatározza az ellenőrzési rendelet 111. és 116. cikkében említett adatcserére, valamint az ellenőrzési rendelet 33. cikkének (2) és (4) bekezdésében és az 1006/2008/EK rendelet ( 12 ) 13. cikkének (2) bekezdésében említett fogási adatok közlésére vonatkozó részletes szabályokat.

146b. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

a)

„szállítási réteg” : a Bizottság által az összes tagállam és az általa kijelölt szerv részére a szabványosított adatcsere céljából rendelkezésre bocsátott, a halászati adatok cseréjére szolgáló elektronikus hálózat.

b)

„jelentés” : elektronikus módon rögzített információk;

c)

„üzenet” : a küldési formátumban lévő jelentés;

d)

„kérés” : a jelentések küldésére vonatkozó kérést tartalmazó elektronikus üzenet.

146c. cikk

Általános elvek

(1)  Minden üzenetváltást az Egyesült Nemzetek Szervezete által létrehozott, a kereskedelem elősegítésével és elektronikus üzletvitellel foglalkozó központ (UN/CEFACT) P1000 szabványa szerint kell végezni. Csak az UN/CEFACT szabványosítási könyvtárain alapuló XML séma (XSD) szerinti adatmezőket, központi elemeket, objektumokat és megfelelő formátumban lévő bővíthető jelölőnyelven (XML) írt üzeneteket szabad használni.

(2)  A jelentések formátumának a XII. mellékletben említett UN/CEFACT szabványokon kell alapulnia, és közzé kell tenni őket az Európai Bizottság halászati weboldalának Master Data Register oldalán.

(3)  Valamennyi üzenet esetében az Európai Bizottság halászati weboldalának Master Data Register lapján megadott XML sémát és az ennek megfelelő kódokat kell használni.

(4)  A dátumot és az időpontot egyeztetett világidő (UTC) szerint kell megadni.

(5)  Minden jelentést egyedi azonosítóval kell ellátni.

(6)  A halászati napló adatait a halászati úthoz hozzárendelt egyedi, emberi szemmel olvasható azonosítóval kell összekapcsolni a kirakodási nyilatkozat, az átrakási nyilatkozat, az értékesítési bizonylat, az átvételi nyilatkozat és a fuvarokmány adataival.

(7)  Az uniós halászhajókkal kapcsolatos jelentésekben fel kell tüntetni a hajónak a 26/2004/EK bizottsági rendelet ( 13 ) 10. cikke szerinti azonosító számát.

(8)  A tagállamok az Európai Bizottság halászati weboldalán elérhető végrehajtási dokumentumok segítségével biztosítják az üzenetváltást.

146d. cikk

Az üzenetek továbbítása

(1)  Minden üzenetet a szállítási réteg segítségével automatikusan és azonnal kell továbbítani.

(2)  Az üzenetek továbbítása előtt a feladó köteles végrehajtani egy automatikusan ellenőrzést annak igazolására, hogy az üzenet megfelel az Európai Bizottság halászati weboldalán található Master Data Registerben szereplő minimális hitelesítési és ellenőrzési szabályoknak.

(3)  Az üzenet beérkezéséről a címzett az „UN/CEFACT P1000-1: Általános elvek” szabványon alapuló visszaigazoló válaszüzenetben köteles értesíteni a feladót. A műholdas hajómegfigyelési rendszer üzeneteire és az adatkérésekre nem szükséges válaszüzenetet küldeni.

(4)  Amennyiben a feladó oldalán műszaki hiba lép fel, és a feladó nem képes az üzenetváltásra, akkor a feladó e problémáról az összes címzettet köteles értesíteni. A feladónak haladéktalanul meg kell hoznia a probléma orvoslásához szükséges intézkedéseket. A címzetteknek elküldendő összes üzenetet a probléma elhárításáig meg kell őrizni.

(5)  Amennyiben a címzett oldalán műszaki hiba lép fel, és a címzett nem képes üzeneteket fogadni, a címzett erről a problémáról az összes feladót köteles értesíteni. A címzettnek haladéktalanul meg kell hoznia a probléma elhárításához szükséges intézkedéseket.

(6)  A küldő félnél fennálló rendszerhiba elhárítása után a küldő fél a lehető legkorábban köteles továbbítani az elküldésre váró üzeneteket. Manuális nyomonkövetési eljárás is alkalmazható.

(7)  A címzettnél fennálló rendszerhiba elhárítása után a hiányzó üzeneteket kérésre rendelkezésre kell bocsátani. Manuális nyomonkövetési eljárás is alkalmazható.

(8)  Az ügymenet folytonosságának biztosítása érdekében az üzenetek valamennyi feladója és címzettje és a Bizottság vészhelyzeti eljárást dolgoznak ki.

146e. cikk

Korrekciók

A jelentések korrekcióit ugyanabban a formátumban kell rögzíteni, mint az eredeti jelentést, és fel kell tüntetni, hogy a jelentés az UN/CEFACT P1000-1: Általános elvek szabvány alapján készült korrekció.

146f. cikk

A műholdas hajómegfigyelési rendszer adatainak cseréje

(1)  A műholdas hajómegfigyelési rendszer adatainak a tagállamok közötti, illetve a tagállamok, a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv közötti cseréjéhez az UN/CEFACT P1000 – 7 szabványon alapuló hajópozíciós XML séma formátumát kell használni.

(2)  A lobogó szerinti tagállamok rendszereinek képesnek kell lenniük a műholdas hajómegfigyelési rendszer keretében üzeneteket küldeni.

(3)  A lobogó szerinti tagállamok rendszereinek emellett képesnek kell lenniük a műholdas hajómegfigyelési rendszer adatai iránti kérésekre való válaszadásra az elmúlt 36 hónapban indított halászati utak tekintetében.

146 g. cikk

A halászati tevékenységekre vonatkozó adatok cseréje

(1)  Az ellenőrzési rendelet 15., 17., 22., illetve 24. cikke szerinti halászati napló, előzetes értesítés, átrakási nyilatkozat és kirakodás nyilatkozat adatainak az a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv közötti cseréjéhez az UN/CEFACT P1000 – 3 szabványon alapuló, halászati tevékenységre vonatkozó XML séma formátumát kell használni.

(2)  A lobogó szerinti tagállamok rendszereinek emellett képesnek kell lenniük a halászati tevékenységgel kapcsolatos üzenetek küldésére, valamint az elmúlt 36 hónapban indított halászati utakkal kapcsolatos halászati tevékenységre vonatkozó adatkérésekre válaszolni.

146h. cikk

Az értékesítésre vonatkozó adatok cseréje

(1)  Az ellenőrzési rendelet 63., illetve 67. cikke szerinti értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok adatainak a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv közötti cseréjéhez az UN/CEFACT P1000 – 5 szabványon alapuló, értékesítési területre vonatkozó XML séma formátumát kell használni.

(2)  Az ellenőrzési rendelet 68. cikke szerinti fuvarokmány adatainak az a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv közötti cseréjéhez az UN/CEFACT P1000 – 5. szabványon alapuló formátumot kell használni.

(3)  A tagállamok rendszereinek emellett képesnek kell lenniük az értékesítési bizonylatokkal és átvételi nyilatkozatokkal kapcsolatos üzenetek küldésére, valamint az elmúlt 36 hónapban végzett műveletekkel összefüggő értékesítési bizonylatokkal és átvételi nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkérésekre válaszolni.

146i. cikk

Az összesített fogási adatok továbbítása

(1)  A lobogó szerinti tagállamok az ellenőrzési rendelet 33. cikkének (2) és (4) bekezdésében és az 1006/2008/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett összesített fogási adatok továbbításához az UN/CEFACT P1000 – 12 szabványon alapuló XML séma formátumát használják.

(2)  A fogási jelentések adatait a fogás szerinti hónap alapján havonta kell összesíteni.

(3)  A fogási jelentésben szereplő mennyiségeknek a kirakodott mennyiségeken kell alapulniuk. Amennyiben az 1006/2008/EK tanácsi rendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében fogási jelentést kell benyújtani, akkor a kirakodás előtt becslésen alapuló fogási jelentést kell készíteni, amelyet „fedélzeten tartott” megjegyzéssel kell ellátni. A pontos tömeget és a kirakodás helyét megadó korrekciót a kirakodást követő hónap 15. napjáig kell továbbítani.

(4)  Amennyiben az uniós jogszabályok előírják, hogy az állományokról vagy fajokról különböző szintű összesítéssel több fogási jelentést is be kell nyújtani, akkor ezekről az állományokat vagy fajokról csak az előírt legrészletesebb jelentésben kell beszámolni.

146j. cikk

Az XML formátumok és végrehajtási dokumentumok megváltoztatása

(1)  A tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság a tagállamokkal egyeztetve határoz a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv közötti elektronikus adatcseréhez alkalmazandó XML-szabványok és végrehajtási dokumentumok módosításáról, ideértve a 146f., a 146 g. és a 146h. cikkből eredő módosításokat is.

(2)  Az (1) bekezdésben említett módosításokat egyértelműen ismertetni kell az Európai Bizottság halászati weboldalának Master Data Register oldalán, és fel kell tüntetni a módosítás hatálybalépésének napját. Ezek a módosítások a rájuk vonatkozó döntés meghozatalától számítva legkorábban hat hónappal, de legkésőbb 18 hónappal lépnek hatályba. Az időzítésről a tagállamokkal folytatott konzultáció alapján a Bizottság dönt.

▼BII.

FEJEZET

A tagállamok honlapjai

147. cikk

Honlapok és webszolgáltatások működtetése

(1)  Az ellenőrzési rendelet 115. és 116. cikkében említett hivatalos honlapok céljából a tagállamok webszolgáltatásokat hoznak létre. E webszolgáltatások valós idejű és dinamikus tartalmakat generálnak a hivatalos honlapok számára, valamint biztosítják az adatokhoz való automatikus hozzáférést. Szükség esetén a tagállamok kiigazítják meglévő adatbázisaikat vagy újakat hoznak létre a webszolgáltatások előírt tartalmának biztosítására.

(2)  Ezek a webszolgáltatások lehetővé teszik a Bizottság és az általa kijelölt szerv számára, hogy az e rendelet 148. és 149. cikkében említett valamennyi rendelkezésre álló adatot rendelésre bármikor megkapjon. Ez az automatizált információszolgáltatási mechanizmus a XII. mellékletben említett, elektronikus információcserére vonatkozó protokollon és formátumon alapul. A webszolgáltatásokat a nemzetközi szabványoknak megfelelően kell létrehozni.

(3)  Az (1) bekezdésben említett hivatalos honlap minden aloldala menüt tartalmaz a bal oldalon, ahol valamennyi egyéb aloldalra mutató hiperhivatkozás fel van sorolva. Tartalmazza a kapcsolódó webszolgáltatás meghatározását is az aloldal alján.

(4)  A webszolgáltatásokat és honlapokat központosított módon kell telepíteni, tagállamonként egyetlen egyedi hozzáférési pontot biztosítva.

(5)  A Bizottság közös szabványokat, műszaki előírásokat és eljárásokat állapíthat meg a honlapok felülete, a műszakilag kompatibilis számítógépes rendszerek és a webszolgáltatások tekintetében a tagállamok, a Bizottság és az általa kijelölt szerv körében. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően összehangolja az ezen előírások és eljárások kidolgozásának folyamatát.

148. cikk

Nyilvánosan hozzáférhető honlapok és webszolgáltatások

(1)  A honlap nyilvánosan hozzáférhető része egy áttekintő oldalból és különböző aloldalakból áll. A nyilvános áttekintő oldal felsorolja az ellenőrzési rendelet 115. cikkének a)–g) pontjában szereplő hivatkozásokra mutató hiperhivatkozásokat, és olyan aloldalakra mutat, amelyek tartalmazzák az említett cikkben szereplő információkat.

(2)  Minden egyes nyilvános aloldal legalább az ellenőrzési rendelet 115. cikkének a)–g) pontjában felsorolt információelemek egyikét tartalmazza. Az aloldalaknak és a kapcsolódó webszolgáltatásoknak tartalmazniuk kell legalább a XXXIII. mellékletben foglalt információkat.

149. cikk

Biztonságos honlapok és webszolgáltatások

(1)  A honlap biztonságos része egy áttekintő oldalból és különböző aloldalakból áll. A biztonságos áttekintő oldal felsorolja az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének a)–h) pontjában szereplő hivatkozásokra mutató hiperhivatkozásokat, és olyan aloldalakra mutat, amelyek tartalmazzák az említett cikkben szereplő információkat.

(2)  Minden egyes biztonságos aloldal legalább az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt információelemek egyikét tartalmazza. Az aloldalaknak és a kapcsolódó webszolgáltatásoknak tartalmazniuk kell legalább a XXIV. mellékletben foglalt információkat.

(3)  Mind a biztonságos honlapok, mind a biztonságos webszolgáltatások az ellenőrzési rendelet 116. cikkének (3) bekezdése szerinti elektronikus tanúsítványokat használják.X.

CÍM

VÉGREHAJTÁSI.

FEJEZET

Kölcsönös jogsegély1.

Szakasz

Általános rendelkezések

150. cikk

Hatály

(1)  E cím megállapítja azokat a feltételeket, amelyek alapján a tagállamok igazgatási együttműködést folytatnak egymással, harmadik országokkal, a Bizottsággal és az ez utóbbi által kijelölt szervvel az ellenőrzési rendelet és e rendelet hatékony alkalmazásának biztosítására. Ez nem akadályozza meg a tagállamokat más igazgatási együttműködési formák kialakításában.

(2)  E fejezet nem kötelezi a tagállamokat egymás segítésére, amennyiben az a nemzeti jogrendszerüket, közrendjüket, közbiztonságukat vagy egyéb alapvető érdeküket sérthetné. A megkeresett tagállam a jogsegély iránti megkeresés megtagadása előtt konzultál a megkereső tagállammal annak meghatározására, hogy a jogsegély különleges feltételek mellett részben teljesíthető-e. Jogsegély iránti megkeresés teljesíthetetlensége esetén a megkereső tagállamot és a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet azonnal értesíteni kell erről a tényről, és meg kell jelölni az okokat.

(3)  Ez a fejezet nem érinti a büntetőeljárási szabályok tagállamokban történő alkalmazását és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyt, ideértve a nyomozás titkosságára vonatkozó szabályokat is.

151. cikk

Költségek

A tagállamok állják a jogsegély iránti megkeresés teljesítésével összefüggő költségeiket, és lemondanak az e cím alkalmazásakor felmerülő költségek megtérítésére vonatkozó minden igényről.

152. cikk

Egyetlen hatóság

Az ellenőrzési rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett egyetlen hatóság jár el az e fejezet alkalmazásáért felelős egyetlen összekötő hivatalként.

153. cikk

További intézkedések

(1)  Amennyiben a nemzeti hatóságok az e címen alapuló jogsegély iránti megkeresésre válaszul vagy szabad elhatározás alapján történő információcserét követően olyan intézkedések meghozataláról döntenek, amelyek kizárólag igazságügyi hatóság engedélyére vagy kérelmére hajthatók végre, az érintett tagállammal és a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel közölnek minden olyan, az intézkedésekkel kapcsolatos információt, amely a közös halászati politika szabályainak be nem tartásával áll összefüggésben.

(2)  Az ilyen közléseket – ha a nemzeti jog szerint kötelező az ilyen engedélyeztetés – az igazságügyi hatóságnak előzetesen engedélyeznie kell.2.

Szakasz

Előzetes megkeresés nélküli tájékoztatás

154. cikk

Előzetes megkeresés nélküli tájékoztatás

(1)  Ha egy tagállam a közös halászati politika szabályainak lehetséges be nem tartásáról, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértés lehetséges esetéről értesül, illetve megalapozottan feltételezi, hogy ilyen jogsértés fordulhat elő, erről haladéktalanul értesíti a többi érintett tagállamot és a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet. Az értesítésnek minden szükséges információt tartalmaznia kell, és azt az e rendelet 152. cikkében említett egyetlen hatóságon keresztül kell elküldeni.

(2)  Ha a szabályok (1) bekezdésben említett be nem tartásával vagy az ott említett jogsértésekkel összefüggésben valamely tagállam végrehajtási intézkedéseket hoz, az e rendelet 152. cikke szerinti egyetlen hatóságon keresztül értesíti a többi érintett tagállamot és a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet.

(3)  Minden, e cikknek megfelelő értesítést írásban kell megküldeni.3.

Szakasz

Jogsegély iránti megkeresések

155. cikk

Fogalommeghatározások

E cím alkalmazásában a „jogsegély iránti megkeresés” egy tagállam által valamely másik tagállamhoz címzett, vagy a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv által valamely tagállamhoz címzett, a következőkre vonatkozó megkeresés:

a) tájékoztatás, ideértve az ellenőrzési rendelet 93. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti tájékoztatást;

b) végrehajtási intézkedések; vagy

c) közigazgatási értesítés.

156. cikk

Általános követelmények

(1)  A megkereső tagállam biztosítja, hogy minden jogsegély iránti megkeresés elegendő információt – ideértve a megkereső tagállam területén megszerezhető minden szükséges bizonyítékot – tartalmazzon ahhoz, hogy a megkeresett tagállam teljesíthesse a megkeresést.

(2)  A jogsegély iránti megkereséseket azon indokolt esetekre kell korlátozni, ahol ésszerűen feltételezhető, hogy a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek az esete áll fenn, és ahol a megkereső tagállam nem képes megszerezni a kért információt, vagy saját eszközeivel nem tudja meghozni a kért intézkedéseket.

157. cikk

A megkeresések és a válaszok megküldése

(1)  A megkereséseket csak a megkereső tagállam egyetlen hatósága, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv küldi meg a megkeresett tagállam egyetlen hatóságának. A megkeresésre adott minden választ is ugyanilyen módon kell közölni.

(2)  A kölcsönös jogsegély iránti megkereséseket és a vonatkozó válaszokat írásban kell megtenni.

(3)  Az érintett egyetlen hatóságok a megkeresések előtt megállapodnak arról, hogy a megkeresések és a válaszok megfogalmazására milyen nyelveken kerüljön sor. Ha a hatóságok nem jutnak megállapodásra, a megkereséseket a megkereső tagállam hivatalos nyelvén/nyelvein, a válaszokat pedig a megkeresett tagállam nyelvén/nyelvein kell megküldeni.

158. cikk

Tájékoztatás iránti megkeresések

(1)  Valamely tagállam a megkereső tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv megkeresésére eljuttat minden, annak megállapítása érdekében kért fontos információt, hogy a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek az esete fordult-e elő, illetve hogy fennáll-e alapos gyanú előfordulásukkal kapcsolatban. Ezt az információt az e rendelet 152. cikke szerinti egyetlen hatóságon keresztül kell eljuttatni.

(2)  A megkeresett tagállam a megkereső tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv megkeresésére elvégezheti a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek minősülő vagy a megkereső tagállam szerint azt jelentő műveletekre vonatkozó megfelelő közigazgatási vizsgálatokat. A megkeresett tagállam közli a megkereső tagállammal és a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel az említett közigazgatási vizsgálatok eredményét.

(3)  A megkereső tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv megkeresésére a megkeresett tagállam engedélyezheti, hogy a megkereső tagállam illetékes tisztviselője kísérje a megkeresett tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv tisztviselőjét a (2) bekezdésben említett közigazgatási vizsgálatok során. Amennyiben a büntetőeljárásokra vonatkozó nemzeti rendelkezések bizonyos fellépéseket a nemzeti jog alapján különlegesen kijelölt tisztviselőkre korlátoznak, a megkereső tagállam tisztviselői nem vesznek részt e fellépésekben. Semmi esetre sem vesznek részt a büntetőjog hatálya alá tartozó házkutatásokban, illetve személyek hivatalos kihallgatásában. A megkereső tagállam megkeresett tagállamban tartózkodó tisztviselőinek bármikor fel kell tudniuk mutatni a személyazonosságukat és hivatalos minőségüket igazoló írásbeli felhatalmazást.

(4)  A megkereső tagállamot annak kérésére a megkeresett tagállam ellátja a birtokában lévő minden olyan dokumentummal vagy annak hiteles másolatával, amely a közös halászati politika szabályainak be nem tartásához, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértéshez kapcsolódik.

(5)  A tájékoztatás iránti megkeresés formanyomtatványát a XXXIV. melléklet határozza meg.

159. cikk

Végrehajtási intézkedések iránti megkeresés

(1)  A megkeresett tagállam az e rendelet 156. cikkében említett bizonyítékok alapján – a megkereső tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv megkeresésére – haladéktalanul megtesz minden végrehajtási intézkedést a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek a területén, illetve a felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengervizeken történő megszüntetése érdekében.

(2)  Az (1) bekezdésben említett végrehajtási intézkedések meghozatala során a megkeresett tagállam konzultációt folytathat a megkereső tagállammal, a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel.

(3)  A megkeresett tagállam a meghozott intézkedésekről és azok eredményéről az e rendelet 152. cikkében említett egyetlen hatóságon keresztül jelentést tesz a megkereső tagállamnak, a többi érintett tagállamnak, a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek.

160. cikk

A tájékoztatás és a végrehajtási intézkedések iránti megkeresésekre vonatkozó válaszadási határidő

(1)  A megkeresett tagállam a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított négy héten belül megadja az e rendelet 158. cikkének (1) bekezdésében és a 159. cikkének (3) bekezdésében említett tájékoztatást. A megkeresett és a megkereső tagállam, a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv ettől eltérő határidőkben is megállapodhat.

(2)  Amennyiben a megkeresett tagállam képtelen a határidőig választ adni a megkeresésre, a mulasztás okairól írásban tájékoztatja a megkereső tagállamot, a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet, és meghatározza, mikorra ítéli meg lehetségesnek a válaszadást.

161. cikk

Közigazgatási értesítés iránti megkeresések

(1)  A megkeresett tagállam – a megkereső tagállam megkeresésére és a hasonló jogi eszközökről és határozatokról szóló értesítésekre irányadó nemzeti szabályokkal összhangban – értesíti a címzettet minden olyan, a közös halászati politika által szabályozott területen hozott és különösen az ellenőrzési rendelet vagy az e rendelet által szabályozott kérdésekről szóló jogi eszközről és határozatokról, amelyeket a megkereső tagállam közigazgatási hatóságai bocsátottak ki, és amelyeket a megkeresett tagállam területén kell kézbesíteni.

(2)  Az értesítés iránti megkereséseket az e rendelet XXXV. mellékletében szereplő formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

(3)  A megkeresett tagállam a válaszát az értesítést követően az e rendelet 152. cikkében említett egyetlen hatóságon keresztül azonnal megküldi a megkereső tagállamnak. A választ az e rendelet XXXVI. mellékletében szereplő formanyomtatvány felhasználásával kell elküldeni.4.

Szakasz

Kapcsolatok a bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel

162. cikk

A tagállamok és a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv közötti kommunikáció

(1)  A tagállamok – amint az rendelkezésükre áll – közölnek a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel minden olyan információt, amelyet fontosnak ítélnek a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek az eseteiben alkalmazott vagy vélhetően alkalmazott módszerek, gyakorlatok és feltárt tendenciák szempontjából.

(2)  A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv – amint rendelkezésére áll – közöl a tagállamokkal minden olyan információt, amely segítheti őket az ellenőrzési rendelet vagy az e rendelet végrehajtásában.

163. cikk

A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv általi koordináció

(1)  Amennyiben egy tagállam olyan műveletekről értesül, amelyek a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek minősülnek vagy minősülhetnek, és amelyek uniós szinten különös jelentőséggel bírnak, a tényállás megállapításához szükséges valamennyi fontos információt mielőbb eljuttatja a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek. A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv ezeket az információkat továbbítja a többi érintett tagállamnak.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek minősülő műveletek az Európai Unió szintjén különös jelentőséggel bírnak, különösen akkor, ha:

a) ezek egy vagy több másik tagállamot is érintenek vagy érinthetnek; vagy

b) a tagállam valószínűsíti, hogy hasonló műveleteket más tagállamokban is folytatnak.

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közös halászati politika szabályai be nem tartásának, különösen az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésnek minősülő műveletek történtek egy vagy több tagállamban, arról értesíti az érintett tagállamokat, amelyeknek a lehető leghamarabb vizsgálatokat kell folytatniuk. Az érintett tagállamok a lehető leghamarabb közlik a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel e vizsgálatok megállapításait.5.

Szakasz

Kapcsolatok harmadik országokkal

164. cikk

Információcsere harmadik országokkal

(1)  Ha egy tagállam az ellenőrzési rendelet és e rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása szempontjából fontos információt kap harmadik országtól vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezettől, azt az egyetlen hatóságon keresztül közli a többi tagállammal, a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel, amennyiben e közlést a harmadik országgal kötött kétoldalú megállapodások vagy a regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai megengedik.

(2)  A tagállam az e fejezet szerint kapott információkat az egyetlen hatóságán keresztül közölheti harmadik országgal vagy valamely regionális halászati gazdálkodási szervezettel, az ugyanazon harmadik országgal kötött kétoldalú megállapodás vagy az ugyanazon regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai alapján. A közlésre az információt először közlő tagállammal folytatott konzultációt követően, valamint a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmére vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban kerül sor.

▼M1

(3)  A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv – az Unió és harmadik országok között létrejött fenntartható halászati partnerségi megállapodások vagy halászati megállapodások, vagy olyan regionális halászati gazdálkodási szervezetek, illetve olyan hasonló megállapodások keretében, amelyeknek az Unió szerződő fele vagy együttműködő nem szerződő fele – a közös halászati politika szabályai be nem tartására, különösen az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontja és az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésre vonatkozó fontos információkat az azokat közlő tagállam beleegyezésével és a 45/2001/EK rendelet ( 14 ) 9. cikkének megfelelően továbbadhatja a megállapodások vagy szervezetek többi feleinek.

▼BII.

FEJEZET

Jelentéstételi kötelezettségek

165. cikk

A jelentések formátuma és határideje

(1)  Az ellenőrzési rendelet 118. cikkének (1) bekezdésében említett ötéves jelentésekhez a tagállamok a XXXVII. mellékletben meghatározott adatokat használják.

(2)  Az ellenőrzési rendelet 118. cikkének (4) bekezdése szerinti jelentést, amelyben kifejtik, hogy az alapadatokról szóló jelentés elkészítésénél milyen szabályokat alkalmaztak, az e rendelet hatálybalépése után hat hónappal kell megküldeni. A tagállamok új jelentést küldenek, ha e szabályokat módosítják.XI.

CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

166. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)  A 2807/83/EGK rendelet, a 3561/85/EGK rendelet, a 493/87/EGK rendelet, az 1381/87/EGK rendelet, az 1382/87/EGK rendelet, a 2943/95/EGK rendelet, az 1449/98/EK rendelet, a 2244/2003/EK rendelet, az 1281/2005/EK rendelet, az 1042/2006/EK rendelet, az 1542/2007/EK rendelet, az 1077/2008/EK rendelet és a 409/2009/EK rendelet hatályát veszti.

(2)  A 356/2005/EK rendelet 2012. január 1-jével veszti hatályát.

(3)  A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

167. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba, kivéve a VII. címet, amely 2011. július 1-jén lép hatályba.

A II. cím III. fejezetét és a IV. cím I. fejezetét azonban 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. Az ellenőrzési rendelet 124. cikkének c) pontjával és az előző bekezdéssel összhangban a VII. címet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET1.  táblázat

A termékkiszerelésre vonatkozó alpha-3 kódok

A termékkiszerelés alpha-3 kódja

Kiszerelés

Leírás

CBF

Pillangófilé (escalado) közönséges tőkehalból

HEA, de nem távolítják el a bőrt, a gerincet és a farkat

CLA

Ollók

Kizárólag ollók

DWT

ICCAT-kód

Kopoltyú nélkül, kizsigerelve, a fej egy része és úszók nélkül

FIL

Filé

HEA+GUT+TLD+csont nélkül, minden egyes halból két, egymástól különválasztott filét nyernek

FIS

Filé és bőr nélküli filé

FIL+SKI Minden egyes halból két, egymástól különválasztott filét nyernek

FSB

Filé bőrrel és csonttal

Filé bőrrel és csonttal

FSP

Filé bőr nélkül, csonttal

Filézik, a bőrt eltávolítják, a csontot viszont nem

GHT

Kizsigerelve, fej és farok nélkül

GUH+TLD

GUG

Kizsigerelve, kopoltyú nélkül

Eltávolítják a zsigereket és a kopoltyúkat

GUH

Kizsigerelve, fej nélkül

Eltávolítják a zsigereket és a fejet

GUL

Kizsigerelve, májjal

GUT, de a májat nem távolítják el

GUS

Kizsigerelve, fej nélkül, nyúzva

GUH+SKI

GUT

Kizsigerelve

Az összes zsigert eltávolítják

HEA

Fej nélkül

Fej nélkül

JAP

Japán metszés

Átlós metszés a fejtől a hasig minden rész eltávolításával

JAT

Japán metszés a farok eltávolításával

Japán metszés, amelynek során a farkat is eltávolítják

LAP

Lappen

Dupla filé, HEA, bőrrel, farokkal és úszókkal

LVR

Máj

Kizárólag a máj. Együttes kiszerelés esetén az „LVR-C” kódot kell alkalmazni

OTH

Egyéb

Bármely egyéb kiszerelés (1)

ROE

Halikra

Kizárólag halikra. Együttes kiszerelés esetén a „ROE-C” kódot kell alkalmazni

SAD

Sózva, szárítva

Eltávolítják a fejet, viszont nem távolítják el a bőrt, a gerincet és a farkat, majd közvetlenül sózzák

SAL

Enyhén sózott, nedves

CBF+sózva

SGH

Sózva, kizsigerelve, fej nélkül

GUH+sózva

SGT

Sózva, kizsigerelve

GUT+sózva

SKI

Nyúzva

Bőr nélkül

SUR

Szurimi

Szurimi

TAL

Farok

Kizárólag a farokúszók

TLD

Farok nélkül

Farok nélkül

TNG

Nyelv

Kizárólag a nyelv. Együttes kiszerelés esetén a „TNG-C” kódot kell alkalmazni

TUB

Kizárólag törzs

Kizárólag a törzs (kalmár)

WHL

Egész

A halat nem dolgozzák fel

WNG

Úszók

Kizárólag az úszók

(1)   Amikor a halászhajó-parancsnokok a kirakodási nyilatkozatban vagy az átrakási nyilatkozatban az „OTH” (Egyéb) kiszerelési kódot használják, pontosan ismertetniük kell, hogy az „OTH” kiszerelés mire utal.2.  táblázat

Feldolgozottsági állapot

KÓD

ÁLLAPOT

ALI

Élő

BOI

Főtt

DRI

Szárított

FRE

Friss

FRO

Fagyasztott

SAL

Sózott
II. MELLÉKLET

A HALÁSZATI JOGOSÍTVÁNYOKBAN LEGALÁBB FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

1.   A HALÁSZHAJÓ ADATAI ( 15 )

Uniós flotta-nyilvántartási szám ( 16 )

A halászhajó neve ( 17 )

Lobogó szerinti állam/Lajstromozási ország (17) 

Lajstromozási kikötő (Név és nemzeti kód (17) )

Külső jelölés (17) 

Nemzetközi rádióhívójel (IRCS) ( 18 )

2.   JOGOSÍTVÁNY JOGOSULTJA / HALÁSZHAJÓ TULAJDONOSA (16)  / HALÁSZHAJÓ ÜGYNÖKE (16) 

A természetes vagy jogi személy neve és címe

3.   A HALÁSZATI KAPACITÁS JELLEMZŐI

Motorteljesítmény (kW) ( 19 )

Tonnatartalom (BT) ( 20 )

Teljes hossz (20) 

Fő halászeszköz ( 21 )

Másodlagos halászeszközök (21) 

EGYÉB ALKALMAZANDÓ NEMZETI RENDELKEZÉSEK
III. MELLÉKLET

A HALÁSZATI ENGEDÉLYEKBEN LEGALÁBB FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

A.   AZONOSÍTÁS

1. Uniós flotta-nyilvántartási szám ( 22 )

2. A halászhajó neve ( 23 )

3. Külső lajstromozási betű- és számjegyek (22) 

B.   HALÁSZATI FELTÉTELEK

1. Kiállítás dátuma:

2. Érvényességi idő:

3. Engedélyezési feltételek, ideértve adott esetben a fajt, az övezetet és a halászeszközt: 

./../..-tól/-től

../../..-ig

./../..-tól/-től

../../..-ig

./../..-tól/-től

../../..-ig

./../..-tól/-től

../../..-ig

./../..-tól/-től

../../..-ig

./../..-tól/-től

../../..-ig

Övezetek

 

 

 

 

 

 

Faj

 

 

 

 

 

 

Halászeszközök

 

 

 

 

 

 

Egyéb feltételek

 

 

 

 

 

 

A halászati engedély iránti kérelemből eredő bármely egyéb követelmény
IV. MELLÉKLET

A JELÖLŐBÓJÁK JELLEMZŐI

image

NYUGATI SZÉLSŐ JELÖLŐBÓJÁK

image

KELETI SZÉLSŐ JELÖLŐBÓJÁK

image

KÖZBENSŐ JELÖLŐBÓJÁK

image

▼M1 —————

▼M1
VI. MELLÉKLET

A KOMBINÁLT EURÓPAI UNIÓS HALÁSZATI NAPLÓ, KIRAKODÁSI NYILATKOZAT ÉS ÁTRAKÁSI NYILATKOZAT MINTÁJA

image
VII. MELLÉKLET

A KOMBINÁLT EURÓPAI UNIÓS HALÁSZATI NAPLÓ, KIRAKODÁSI NYILATKOZAT ÉS ÁTRAKÁSI NYILATKOZAT MINTÁJA

(FÖLDKÖZI-TENGER – NAPI HALÁSZATI UTAK)

image

▼M1 —————

▼M1
X. MELLÉKLET

UTASÍTÁSOK A HALÁSZATI NAPLÓ, KIRAKODÁSI VAGY ÁTRAKÁSI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉRE ÉS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETT HALÁSZHAJÓK PARANCSNOKAI SZÁMÁRA

A hajó vagy hajók halászati tevékenységeivel kapcsolatban az alábbi általános és minimális információkat kell rögzíteni a halászati naplóban az ellenőrzési rendelet 14., 15., 21., 22., 23. és 24. cikke és e rendelet III. címének I., II. és III. fejezete értelmében, az uniós jogszabályok, a tagállamok vagy harmadik országok nemzeti hatóságai vagy a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által előírt különleges elemek vagy szabályok sérelme nélkül.

1.   A HALÁSZATI NAPLÓRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A páros halászati műveletben részt vevő halászhajó(k) parancsnoka(i) is köteles(ek) halászati naplót vezetni, amelyben feltüntetik a kifogott és fedélzeten tartott mennyiségeket oly módon, hogy ne kerülhessen sor a fogások kétszeri számbavételére.

Ugyanazon halászati út alatt a papíralapú halászati napló minden oldalán fel kell tüntetni a kötelező adatelemeket.A halászhajó(k)ra és a halászati utak dátumára vonatkozó információk

Papíralapú halászati napló

Hivatkozási

szám

Az adatelem neve

(M = kötelező)

(O = nem kötelező)

(CIF = feltételesen kötelező)

A rögzítendő leírás és/vagy idő

(1)

Halászhajó(k) neve (M)

Nemzetközi rádióhívójel(ek) (M)

CFR-szám(ok) (M)

GFCM-, ICCAT-szám(ok) (CIF)

Páros halászati műveletek esetében ugyanezeket az információkat a második halászhajó tekintetében is rögzíteni kell.

Ezeket az információkat a papíralapú halászati naplóban az arra a hajóra vonatkozó információk alatt kell feltüntetni, amely vonatkozásában a halászati naplót vezetik.

A hajó közösségi flotta-nyilvántartási száma (CFR-szám) olyan egyedi azonosító, amelyet egy tagállam akkor rendel hozzá uniós hajóhoz, amikor a halászhajó első alkalommal lép be az uniós flottába (1).

A GFCM vagy ICCAT nyilvántartási számot fel kell tüntetni az uniós vizeken kívül szabályozott halászati tevékenységet végző halászhajók esetében (CIF).

(2)

Külső azonosító (M)

A hajótesten feltüntetett külső lajstromozási betű- és számjegyek.

Páros halászati műveletek esetében ugyanezeket az információkat a második halászhajó tekintetében is rögzíteni kell.

(3)

A parancsnok neve és címe (M)

A parancsnok családi nevét, utónevét és részletes címét (utca, házszám, város, irányítószám, tagállam vagy harmadik ország) kell megadni.

Páros halászati műveletek esetében ugyanezeket az információkat a második halászhajó tekintetében is rögzíteni kell.

(4)

Az indulás dátuma, időpontja és kikötője (M)

Az információt a kikötőből való kihajózás előtt kell rögzíteni a papíralapú naplóban. A dátumot NN-HH-ÉÉÉÉ, az időpontot pedig helyi idő szerint ÓÓ-PP formátumban kell rögzíteni.

Az elektronikus indulási üzenetet a kikötőből való kihajózás előtt kell elküldeni. A dátumot és az időpontot az egyeztetett világidő (UTC) szerint kell megadni.

Elektronikus napló esetében a kikötőt az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett kódok használatával kell rögzíteni.

(5)

A visszatérés dátuma, időpontja és kikötője (M)

Az információt a kikötőbe való belépés előtt kell rögzíteni a papíralapú naplóban. A dátumot NN-HH-ÉÉÉÉ, a becsült időpontot pedig helyi idő szerint ÓÓ-PP formátumban kell rögzíteni.

Az elektronikus visszatérési üzenetet a halászhajó kikötőbe való belépése előtt kell elküldeni. A dátumot és a becsült időpontot az egyeztetett világidő (UTC) szerint kell rögzíteni.

Elektronikus napló esetében a kikötőt az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett kódok használatával kell rögzíteni.

(6)

A kirakodás napja, időpontja és kikötője, ha eltér az (5) pontban megjelölttől (M)

Az információt a kirakodási kikötőbe való belépés előtt rögzíteni kell a naplóban. A dátumot NN-HH-ÉÉÉÉ, a becsült időpontot pedig ÓÓ-PP formátumban kell rögzíteni helyi idő szerint (papíralapú napló) vagy elektronikus napló esetében az egyeztetett világidő (UTC) szerint.

Elektronikus napló esetében a kikötőt az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett kódok használatával kell rögzíteni.

(7)

Az átrakás dátuma, időpontja és helye,

Az átvevő halászhajó neve, külső azonosító jele, nemzetközi rádióhívójele, lobogója, CFR- vagy IMO-száma, továbbá rendeltetési kikötője és országa (M)

Az információt átrakás esetén a művelet megkezdése előtt kell rögzíteni a papíralapú naplóban.

A dátumot NN-HH-ÉÉÉÉ, az időpontot pedig ÓÓ-PP formátumban kell rögzíteni helyi idő szerint (papíralapú napló) vagy elektronikus napló esetében az egyeztetett világidő (UTC) szerint.

Elektronikus napló esetében a kikötőt az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett kódok használatával kell rögzíteni.

A harmadik országokat ISO-3166 alpha-3 országkódokkal kell rögzíteni.

Az uniós hajók esetében fel kell tüntetni a közösségi flotta-nyilvántartási számot (CFR-szám). A harmadik országbeli hajók esetében rögzíteni kell a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél (IMO) nyilvántartott számot.

Amennyiben földrajzi helyzetet is meg kell adni, akkor GPS használata nélkül a földrajzi szélességet és hosszúságot fokban és percben kell rögzíteni, GPS használata esetén pedig tizedfokban és percben kell megadni (WGS 84 formátum).

A halászeszközre vonatkozó információ

(8)

A halászeszköz típusa (M)

A halászeszköz típusát a XI. melléklet 1. oszlopában szereplő kódok alkalmazásával kell feltüntetni.

(9)

Hálószembőség (M)

Milliméterben kell megadni (megfeszített hálószem).

(10)

A halászeszköz mérete (M)

A halászeszköz méreteit, például nagyságát és számát a XI. melléklet 2. oszlopában szereplő leírásoknak megfelelően kell feltüntetni.

(11)

Dátum (M)

Az egyes tengeren töltött napok dátumát új sorban (papíralapú napló) vagy jelentésben (elektronikus napló) kell feltüntetni, és e dátumoknak meg kell felelniük az egyes tengeren töltött napoknak.

Adott esetben az egyes halászati műveletek dátumát új sorban kell rögzíteni.

(12)

A halászati műveletek száma (M)

A halászati műveletek számát a XI. melléklet 3. oszlopában szereplő leírásoknak megfelelően kell feltüntetni.

(13)

Halászat időtartama (O)

A halászeszköz kihelyezésének és kiemelésének időpontja (CIF)

Halászati mélység (CIF)

Teljes idő (O)

A halászati műveletekkel kapcsolatos összes tevékenységgel eltöltött teljes időt (halak felkutatása, az aktív halászeszközök kivetése, vontatása és fedélzetre húzása, a passzív halászeszközök kihelyezése, lemerítése, kiemelése vagy áthelyezése, valamint az ejtett fogásnak a halászeszközből, a tartóhálókból vagy a szállítóketrecből hizlaló- és tenyésztőketrecekbe történő áthelyezése) percben kell megadni és meg kell egyeznie a tengeren töltött órák számával, levonva belőle a halászterületek felé, között és az onnan való visszatéréskor hajózással töltött időt, az elkerülő manőverezéssel töltött időt, valamint az inaktív időszakokat és a javításra való várakozással töltött időt.

A halászeszköz telepítésének és a fedélzetre húzásának időpontját ÓÓ-PP formátumban kell rögzíteni helyi idő szerint (papíralapú napló) vagy elektronikus napló esetében az egyeztetett világidő (UTC) szerint.

A halászati mélységet átlagos mélységben kell megadni, és méterben kell rögzíteni.

(14)

Helyzet és a halászat végzésének földrajzi területe (M)

A fogás releváns földrajzi területét az a terület jelenti, ahol a fogások többségét ejtették, amelyet a lehető legrészletesebb módon kell szemléltetni.

Példák:

Az északkelet-atlanti vizeken (27. számú FAO-terület), ICES körzet és statisztikai négyszög megadásával (pl. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Az ICES statisztikai négyszögek az északi szélesség 36° és 85°30′, valamint a nyugati hosszúság 44° és a keleti hosszúság 68°30′ közötti területet lefedő hálózatot adják meg. A szélességi köröket 30′-os intervallumokkal, 01-től 99-ig számozva lehet megadni (két számjegy). A hosszúsági köröket 1°-os intervallumokkal lehet megadni, az alfanumerikus rendszer szerint kódolva, A0-s értékkel kezdve, minden 10°-os blokkot más betűvel jelölve M8-ig, kivéve az I-t.

A földközi-tengeri és fekete-tengeri vizeken (37. számú FAO-terület), a GFCM földrajzi alterület és statisztikai négyszög megadásával (pl. 7 M27B9). A GFCM statisztikai rácson lévő négyszögek azonosítója egy ötszámjegyű kód: i. A földrajzi szélességet háromjegyű (egy betű- és két számjegyből álló) kóddal szerepel. A beosztás M00-tól (északi szélesség 30°) M34-ig (északi szélesség 47°30′) terjed, ii. A földrajzi hosszúságot betűkből és számokból álló kód jelöli. A betűk A-tól J-ig, a számok pedig betűnként 0-tól 9-ig terjednek. A beosztás A0-tól (nyugati hosszúság 6°) J5-ig (keleti hosszúság 42°) terjed.

Az északnyugat-atlanti vizeken, ideértve a NAFO-t (21. számú FAO-terület) és a kelet-közép-atlanti vizeken, ideértve a CECAF-ot (34. számú FAO-terület), FAO-körzetre vagy alkörzetre lebontva (pl. 21.3.M vagy 34.3.5).

A többi FAO-terület esetenként FAO-alterületekre van felosztva, (pl. FAO 31 a nyugat-közép atlanti vizeken és FAO 51.6 az Indiai-óceán nyugati részén).

Ugyanakkor nem kötelező bejegyzéseket is lehet tenni mindazon statisztikai négyszögek tekintetében, amelyekben a halászhajó az adott napon műveleteket folytatott (O)

A GFCM és ICCAT területeken, minden halászati művelet esetén vagy délben, ha az adott napon semmiféle halászati tevékenységet nem folytattak, rögzíteni kell a földrajzi helyzetet is (földrajzi szélesség/hosszúság).

Amennyiben földrajzi helyzetet is meg kell adni, akkor GPS használata nélkül a földrajzi szélességet és hosszúságot fokban és percben kell rögzíteni, GPS használata esetén pedig tizedfokban és percben kell megadni (WGS 84 formátum).

Harmadik ország halászati övezete, regionális halászati gazdálkodási szervezet területe és nyílt tengerek: fel kell tüntetni a nem tagállamok vagy a regionális halászati gazdálkodási szervezet területének/területeinek, illetve az egyes államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizeknek vagy a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által nem szabályozott vizeknek a halászati övezeteit ISO-3166 alpha-3 országkódok és az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett egyéb kódok segítségével, pl. NOR = Norvégia, NAFO = XNW, NEAFC = XNE és XIN a nyílt vizek esetében.

(15)(16)

A kifogott és fedélzeten tartott fogás (M)

A fajokra vonatkozó FAO alpha-3 kódokat kell alkalmazni.

Az egyes fajokból ejtett fogásokat az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában kell rögzíteni.

A kifogott és fedélzeten tartott egyes fajok 50 kg élőtömeg-egyenértéket meghaladó mennyiségeit rögzíteni kell. Az 50 kg-os határ akkor lép hatályba, amikor az adott faj kifogott mennyisége meghaladja az 50 kg-ot. Ezek a mennyiségek magukban foglalják a hajó legénysége általi fogyasztásra elkülönített mennyiségeket.

A jogszabályok szerinti megfelelő méretű fogásokat általános LSC kód segítségével kell rögzíteni.

A minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokat a jogszabályok szerinti megfelelő méretű fogásoktól elkülönítve, általános BMS kóddal kell rögzíteni.

Ha a fogásokat kosarakban, ládákban, tárolóedényekben, kartondobozokban, zsákokban, tasakokban, tömbökben vagy más tárolóeszközökben tartják, az alkalmazott egység nettó tömegét az élőtömeg kilogrammjában kell rögzíteni, továbbá rögzíteni kell ezeknek az egységeknek a pontos számát.

Az ezen egységekben a fedélzeten tartott fogást az élőtömeg kilogrammjában is lehet rögzíteni (O).

A Balti-tenger (csak a lazac esetében) és a GFCM-terület (csak a tonhalfélék, a kardhal és a nagy távolságra vándorló cápák esetében), valamint – adott esetben – más területek vonatkozásában a naponta kifogott halak számát is fel kell tüntetni.

Ha nem áll rendelkezésre elegendő számú oszlop, új oldalt kell kezdeni.

(15)(16)

Becsült visszadobások (M)

A fajokra vonatkozó FAO alpha-3 kódokat kell alkalmazni.

Az egyes fajok visszadobott mennyiségét az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában kell rögzíteni.

A kirakodási kötelezettség hatálya alá nem tartozó fajok:

Az egyes fajok 50 kg élőtömeg-egyenértéknél nagyobb visszadobott mennyiségét a fogások rögzítésére meghatározott szabályok alapján az általános DIS kód segítségével kell rögzíteni.

Az élő csali céljára kifogott és a halászati naplóban feltüntetett fajok visszadobott mennyiségét is ugyanilyen módon kell rögzíteni.

A kirakodási kötelezettség hatálya alól mentességet élvező fajok (2):

Az egyes fajok visszadobott mennyiségét teljes körűen dokumentálni kell a fogások rögzítésére meghatározott szabályok alapján az általános DIS kód segítségével.

A de minimis kivételek hatálya alá tartozó fajok visszadobott mennyiségét az általános DIM kód segítségével teljes körűen dokumentálni kell a fogásoknak a többi visszadobásoktól elkülönített rögzítésére meghatározott szabályok szerint.

(15)(16)

Egyéb tengeri élőlények vagy állatok fogása, járulékos fogása és visszaengedése (M)

A GFCM-területeken történő egyes fogások vagy járulékos fogások esetében az alábbi információkat külön-külön kell rögzíteni:

— a vörös nemeskorall napi fogása, ideértve a halászati tevékenységeket terület és mélység szerinti bontásban,

— tengeri madarak járulékos fogása és visszaengedése,

— barátfókák járulékos fogása és visszaengedése,

— tengeri teknősök járulékos fogása és visszaengedése,

— cetfélék járulékos fogása és visszaengedése.

Adott esetben a tengerbe visszaengedett tengeri állatokat általános RET kód segítségével kell rögzíteni.

A fajokra vonatkozó FAO alpha-3 kódokat, vagy ha ezek nem állnak rendelkezésre, az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett kódokat kell használni.

(1)   A közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 5., 2004.1.9., 25. o.) 10. cikke szerint.

(2)   

Amint az a 2015. május 20-i (EU) 2015/812 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, közös halászati politikáról szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (4) és (5) bekezdésében is szerepel, különösen:

— azon fajok, amelyekre olyan halászati tilalom van érvényben, amelyet a közös halászati politika területén elfogadott uniós jogi aktus is rögzít;

— azon fajok, amelyek vonatkozásában a tudományos bizonyítékok – a halászeszközök, a halászati gyakorlatok és az ökoszisztéma jellemzőit figyelembe véve – magas túlélési arányokat jeleznek;

— a de minimis kivételek hatálya alá tartozó fogások;

— olyan fajok, amelyekben ragadozók tettek kárt.

2.   A KIRAKODÁSI/ÁTRAKÁSI NYILATKOZATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Ha a halászati termékeket kirakodták vagy átrakták, és amennyiben azokat a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott rendszerekkel mérlegelték akár a fogást végző hajón, az átadó halászhajón, vagy pedig az átvevő halászhajón, akkor a kirakodott vagy átrakott mennyiségek tényleges tömegét a terméktömeg kilogrammjában kell feltüntetni a kirakodási vagy az átrakási nyilatkozaton, fajonkénti bontásban, az alábbiak megjelölésével:

a) A hal kiszerelése (17. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban) az I. melléklet 1. táblázatában szereplő kódok használatával (M);

b) A kirakodott vagy átrakott mennyiségek mérési egysége (18. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban); meg kell adni az egység tömegét a termék tömegének kilogrammjában. Ez az egység eltérhet a halászati naplóban feltüntetett egységtől (M);

c) A kirakodott vagy átrakott összes mennyiség fajonként (19. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban); meg kell adni valamennyi faj tekintetében a ténylegesen kirakodott vagy átrakott mennyiségek tömegét (M);

A jogszabályok szerinti megfelelő méretű fogásokat általános LSC kód segítségével kell rögzíteni. A minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokat a jogszabályok szerinti megfelelő méretű fogásoktól elkülönítve, általános BMS kóddal jelölve kell rögzíteni. A fajokra vonatkozó FAO alpha-3 kódokat kell alkalmazni;

d) Ez a tömeg a kirakodott hal terméktömegének, azaz a hajón végzett bármilyen feldolgozást követő tömegnek felel meg. Az alkalmazandó átváltási tényezőket a tagállamok illetékes hatóságai ezt követően e rendelet 49. cikkének megfelelően alkalmazzák az élőtömegegyenérték kiszámítására;

e) A parancsnok aláírása (20. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban) (M).

f) Adott esetben az ügynök és a megfigyelő aláírása, neve és címe (21. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban) (M).

g) A fogás releváns földrajzi területei: FAO-terület, -alterület és -alkörzet, ICES körzet, NAFO, NEAFC alterület, CECAF terület, GFCM-alterület vagy harmadik ország halászati övezete (22. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban). Ezt a helyzetre és földrajzi területre vonatkozó információk esetében megadott módon kell alkalmazni, a fentiek alapján (M).

3.   TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS HALÁSZATI NAPLÓBAN VALÓ RÖGZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Az uniós halászhajók parancsnokainak az alábbi kiegészítő információkat kell rögzíteni a halászati naplóban halászati erőkifejtési rendszerek hatálya alá tartozó halászterületeken töltött idő tekintetében:

a) Az e szakasz értelmében megkövetelt valamennyi információt a (15) és (16) hivatkozás közé kell felvenni a papíralapú halászati naplóban.

b) Az időpontot az egyeztetett világidő (UTC) szerint kell megadni.

c) GPS használata nélkül a földrajzi szélességet és hosszúságot fokban és percben kell rögzíteni, GPS használata esetén pedig az adatokat tizedfokban és percben kell megadni (WGS 84 formátum).

d) A fajokat a halfajokra vonatkozó alpha-3 FAO-kódok szerint kell megadni.

3.1.    A halászati erőkifejtésre vonatkozó információ

a)    Áthaladás egy erőkifejtési övezeten

Ha egy engedéllyel rendelkező halászhajó áthalad egy erőkifejtési övezeten, de ott nem végez halászati tevékenységet, a papíralapú halászati naplóban egy további sort kell kitölteni, vagy ki kell tölteni egy elektronikus nyilatkozatot. A következő információkat kell megadni:

 a dátum,

 az erőkifejtési övezet,

 az egyes belépések/kilépések dátuma és időpontja,

 az egyes belépések és kilépések földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helye,

 a belépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként,

 az „áthaladás” szó.

b)    Belépés egy erőkifejtési övezetbe

Ha egy halászhajó belép egy erőkifejtési övezetbe, ahol valószínűleg halászati tevékenységet végez majd, a papíralapú halászati naplóban új sort kell kitölteni, vagy elektronikus nyilatkozatot kell készíteni. A következő információkat kell megadni:

 a dátum,

 a „belépés” szó,

 az erőkifejtési övezet,

 a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

 a belépés ideje,

 a belépéskor a fedélzeten tartott fogások fajonként, és

 a célfajok.

c)    Kilépés egy erőkifejtési övezetből

Ha egy hajó elhagyja azt az erőkifejtési övezetet, ahol halászati tevékenységet végzett, és egy másik olyan erőkifejtési övezetbe lép be, ahol halászati tevékenységet kíván folytatni, a papíralapú halászati naplóban új sort kell kitölteni, vagy elektronikus nyilatkozatot kell készíteni. A következő információkat kell megadni:

 a dátum,

 a „belépés” szó,

 a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

 az új erőkifejtési övezet,

 a kilépés/belépés ideje,

 a kilépéskor/belépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként, és

 a célfajok.

Ha a halászhajó elhagyja azt az erőkifejtési övezetet, amelyben halászati tevékenységet folytatott, és nem folytat további halászati tevékenységet abban az erőkifejtési övezetben, a papíralapú halászati naplóban új sort kell kitölteni, vagy elektronikus nyilatkozatot kell kitöltenikészíteni. A következő információkat kell megadni:

 a dátum,

 a „kilépés” szó,

 a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

 az erőkifejtési övezet,

 a kilépés ideje,

 a kilépéskor a fedélzeten tartott fogások fajonként, és

 a célfajok.

d)    Több övezetet érintő halászat ( 24 ).

Ha a halászhajó több övezetben folytat halászati tevékenységet, a papíralapú naplóban új sort kell kitölteni, vagy elektronikus nyilatkozatot kell készíteni. A következő információkat kell megadni:

 a dátum,

 a „több övezet” szó,

 az első belépés ideje és az erőkifejtési övezet,

 az első belépés földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helye,

 az utolsó belépés ideje és az erőkifejtési övezet,

 az utolsó kilépés földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helye,

 a kilépéskor/belépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként, és

 a célfajok.

e)    Kiegészítő információk a statikus halászeszközöket használó halászhajók tekintetében:

 Ha a halászhajó elhelyezi vagy áthelyezi a statikus halászeszközöket, a következő információkat kell feltüntetni:

 

 a dátum,

 az erőkifejtési övezet,

 a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

 az „elhelyezés” vagy „áthelyezés” szavak,

 az időpont.

 Ha a halászhajó befejezi a statikus halászeszközzel folytatott műveletet:

 

 a dátum,

 az erőkifejtési övezet,

 a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

 a „befejezés” szó,

 az időpont.

3.2.    A halászhajó mozgásának közlésére vonatkozó információ

Ha a halászati tevékenységet folytató halászhajónak az ellenőrzési rendelet 28. cikkével összhangban halászati erőkifejtésre vonatkozó jelentést kell továbbítania az illetékes hatóságok felé, a 3.1. pontban megjelölteken felül a következő információkat kell rögzítenie:

a) az adatközlés dátuma és időpontja;

b) a halászhajó földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott földrajzi helyzete;

c) a kommunikációs eszköz, és adott esetben az alkalmazott rádióállomás; és

d) az adatközlés címzettje(i).

▼B
XI. MELLÉKLETHALÁSZESZKÖZÖK ÉS HALÁSZATI MŰVELETEK KÓDJAI

A halászeszköz típusa

1. oszlop

Kód

2. oszlop

Méret/szám (méterben)

(nem kötelező)

3. oszlop

Az egyes napokon végzett halászeszköz-kihelyezések száma

(kötelező)

Feszítőlapos fenékvonóháló

OTB

A vonóháló modellje (adja meg a modellt, vagy a nyílás kerületét)

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

Norvég homár fogására szolgáló vonóhálók

TBN

Garnéla fogására szolgáló vonóhálók

TBS

Fenékvonóhálók (nem meghatározott)

TB

Merevítőrudas vonóháló

TBB

A rúd hossza x a rudak száma

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

Feszítőlapos ikervonóhálók

OTT

A vonóháló modellje (adja meg a modellt, vagy a nyílás kerületét) x a vonóhálók száma

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

Páros fenékvonóhálók

PTB

A vonóháló modellje (adja meg a modellt, vagy a nyílás kerületét)

Vízközi feszítőlapos vonóháló

OTM

A vonóháló modellje

Vízközi páros vonóháló

PTM

A vonóháló modellje

KERÍTŐHÁLÓK

Dán kerítőháló

SDN

A kerítőháló köteleinek teljes hossza

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

Skót kerítőháló („fly dragging”)

SSC

Páros skót kerítőháló („fly dragging”)

SPR

Kerítőhálók (nem meghatározott)

SX

Hajóról működtetett kerítőhálók

SV

KERÍTŐHÁLÓK

Erszényes kerítőháló

PS

Hosszúság, magasság

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

1 hajó által működtetett erszényes kerítőháló

PS1

Hosszúság, magasság

2 hajó által működtetett erszényes kerítőháló

PS2

 

Szorítózsinór nélkül (lampara)

LA

 

KOTRÓHÁLÓK

Kotróháló

DRB

A kotróháló szélessége x a kotróhálók száma

A halászeszköz-kihelyezési alkalmak száma

KOPOLTYÚHÁLÓK ÉS ÁLLÍTÓHÁLÓK

Kopoltyúhálók (nem meghatározott)

GN

Hosszúság, magasság

A napi háló-kihelyezési alkalmak száma

Horgonyzott kopoltyúhálók (rögzített)

GNS

Kopoltyúhálók (eresztőhálók)

GND

Kopoltyúhálók (kerítő)

GNC

Kombinált kopoltyú-tükörhálók

GTN

Tükörháló

GTR

CSAPDÁK

Rákcsapdák

FPO

Az egyes napokon kihelyezett rákcsapdák száma

 

Csapdák (nem meghatározott)

FIX

Nem meghatározott

 

HORGOK ÉS HOROGSOROK

Kézi horogsor és horgászbotos horogsor (kézi)

LHP

A nap folyamán kihelyezett horgok/horogsorok száma összesen

Kézi horogsor és horgászbotos horogsor (mechanikus)

LHM

Rögzített horogsor

LLS

Az egyes napokon kihelyezett horgok és horogsorok száma

Lebegő horogsorok

LLD

Horogsorok (nem meghatározott)

LL

Pergetett horogsorok

LTL

 

 

Horgok és horogsorok (nem meghatározott)

LX

 

 

HALÁSZATI BERENDEZÉSEK

Gépesített kotrók

HMD

 

 

 

 

 

 

Egyéb halászeszközök

MIS

 

 

Szabadidős horgászathoz használt eszközök

RG

 

 

Ismeretlen vagy nem meghatározott halászeszközök

NK

 

 

▼M1
XII. MELLÉKLET

AZ ELEKTRONIKUS ADATCSERÉHEZ ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK

Az elektronikus adatcseréhez használt formátum az UN/CEFACT P1000 szabványán alapul. A hasonló üzleti tevékenységgel kapcsolatos adatcserék a Business Requirements Specifications (BRS) dokumentumokban témakörökre osztva szerepelnek.

Szabványok az alábbiakhoz állnak rendelkezésre:

P1000 – 1; Általános elvek

P1000 – 3; Halászati tevékenységek

P1000 – 5; Értékesítés

P1000 – 7; A hajó földrajzi helyzete

P1000 – 12; Az összesített fogási adatokat tartalmazó jelentés

A BRS dokumentumok és fordításuk elérhető számítógéppel olvasható formában (XML sémaleíró nyelv) az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának „Master Data Register” oldalán. Az adatcseréhez használandó végrehajtási dokumentumok szintén elérhetők ezen a weboldalon.

▼B
XIII. MELLÉKLET

EURÓPAI UNIÓS ÁTVÁLTÁSI TÉNYEZŐK FRISS HALHOZFaj:

Germon

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11Faj:

Tízujjú nyálkásfejűhalak

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Faj:

Szardella

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00Faj:

Csíkos jéghal

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Faj:

Aranylazac

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Faj:

Nagyszemű tonhal

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Faj:

Kék menyhal

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Faj:

Sima rombuszhal

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Faj:

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Faj:

Kormos marlin

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Faj:

Kapelán

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Faj:

Közönséges lepényhal

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Faj:

Tüskéscápa

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Faj:

Érdes lepényhal

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Faj:

Ezüstös tengericompó

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Faj:

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Faj:

Óriás laposhal

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Faj:

Hering

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Faj:

Fehér villás tőkehal

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Faj:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Faj:

Krill

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Faj:

Kisfejű lepényhal

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Faj:

Egyszarvú jéghal

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Faj:

Északi menyhal

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64Faj:

Makréla

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Faj:

Púpos tőkehal

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Faj:

Norvég tőkehal

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Faj:

Márványos sügér

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Faj:

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Faj:

Jeges-tengeri pókok

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00Faj:

Ostoros garnélák

Penaeus spp

PEN

WHL

1,00Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40Faj:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Faj:

Vörös álsügérek

Sebastes spp

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Faj:

Észak-atlanti gránátoshal

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Faj:

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Faj:

Homoki angolnák

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00Faj:

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Faj:

Hosszúorrú tüskéscápa

Deania hystricosa

SDH

WHL

1,00Faj:

Nyílfejű tüskéscápa

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Faj:

Dél-georgiai jéghal

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Faj:

Spratt

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Faj:

Sebeskalmár

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Faj:

Tintahal

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Faj:

Valódirája-félék

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Faj:

Kardhal

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Faj:

Chilei tengeri sügér

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Faj:

Nagy rombuszhal

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Faj:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Faj:

Fehér marlin

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Faj:

Vörös lepényhal

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Faj:

Sárgafarkú lepényhal

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
XIV. MELLÉKLETEURÓPAI UNIÓS ÁTVÁLTÁSI TÉNYEZŐK FRISS SÓZOTT HALHOZ

Faj:

Északi menyhal

Molva molva

LIN

WHL

2,80
XV. MELLÉKLET

EURÓPAI UNIÓS ÁTVÁLTÁSI TÉNYEZŐK FAGYASZTOTT HALHOZFaj:

Germon

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23Faj:

Tízujjú nyálkásfejűhalak

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Faj:

Szardella

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Faj:

Csíkos jéghal

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Faj:

Aranylazac

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Faj:

Nagyszemű tonhal

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Faj:

Kék menyhal

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Faj:

Sima rombuszhal

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Faj:

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48Faj:

Kormos marlin

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Faj:

Kapelán

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63Faj:

Közönséges lepényhal

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Faj:

Tüskéscápa

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Faj:

Érdes lepényhal

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00Faj:

Ezüstös tengericompó

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Faj:

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Faj:

Óriás laposhal

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Faj:

Hering

Clupea harengus

HER

WHL

1,00Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Faj:

Fehér villás tőkehal

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Faj:

Fattyúmakréla

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Faj:

Krill

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Faj:

Kisfejű lepényhal

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Faj:

Egyszarvú jéghal

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Faj:

Északi menyhal

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30Faj:

Makréla

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Faj:

Púpos tőkehal

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Faj:

Norvég tőkehal

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Faj:

Márványos sügér

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Faj:

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Faj:

Jeges-tengeri pókok

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00Faj:

Ostoros garnélák

Penaeus spp

PEN

WHL

1,00Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Faj:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Faj:

Vörös álsügérek

Sebastes spp

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Faj:

Észak-atlanti gránátoshal

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Faj:

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Faj:

Homoki angolnák

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00Faj:

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Faj:

Hosszúorrú tüskéscápa

Deania hystricosa

SDH

WHL

1,00Faj:

Nyílfejű tüskéscápa

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Faj:

Dél-georgiai jéghal

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

SOL

WHL

1,00Faj:

Spratt

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Faj:

Sebeskalmár

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Faj:

Tintahal

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Faj:

Valódirája-félék

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Faj:

Kardhal

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Faj:

Chilei tengeri sügér

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Faj:

Nagy rombuszhal

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Faj:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Faj:

Fehér marlin

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Faj:

Vörös lepényhal

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Faj:

Sárgafarkú lepényhal

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
XVI. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSI RENDELET 16. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS 25. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MINTAVÉTELI TERVEK KÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MÓDSZER

Ez a melléklet megállapítja azt a módszert, amelynek alapján a tagállamok elkészítik az ellenőrzési rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (1) bekezdésében említett mintavételi terveket azon hajók tekintetében, amelyek nem tartoznak halászati naplóval összefüggő előírások és kirakodási nyilatkozattal összefüggő előírások hatálya alá.

1. E melléklet alkalmazásában:

a)

„aktív hajók” : az ellenőrzési rendelet 16. és 25. cikkében említett azon hajók, amelyek a naptári év során (több mint 0 napig) halászati műveletekben vettek részt. Az a hajó, amely az év során nem vett részt halászati műveletekben, „inaktívnak” tekintendő;

b)

„tevékenységcsoport” : hasonló fajokra irányuló, hasonló halászeszköz használatával, az év ugyanazon időszakában és/vagy ugyanazon területen folytatott, hasonló módszerrel jellemzett halászati műveletek csoportja. A tevékenységcsoportba sorolást az előző évi halászati tevékenység határozza meg. Ha egy hajó egy adott tevékenységcsoportban az év több mint 50 %-ában volt aktív, ahhoz a tevékenységcsoporthoz sorolják. Ha a halászati tevékenység bármely tevékenységcsoport tekintetében 50 % alatti, a hajót úgynevezett többfunkciós tevékenységcsoportba kell sorolni;

c)

„célsokaság” : különböző tevékenységcsoportokban aktív hajókról kirakodott halászati termékek.

2. A mintavételi terv célja az ellenőrzési rendelet 16. és 25. cikkében említett hajók tevékenységeinek nyomon követése és az általuk ejtett összes fogás megbecsülése bármely adott állomány tekintetében és tevékenységcsoport szerint a mintavételi időszakban.

3. A mintavételi egység általában a tevékenységcsoport. Mindegyik érintett hajót csak egy tevékenységcsoportba kell besorolni.

4. A célsokaság a 10 méternél kisebb teljes hosszúságú aktív hajókról tevékenységcsoportonként kirakodott zsákmányt foglalja magában.

5. A minta méretét az alapján kell meghatározni, hogy az adott tevékenységcsoport tekintetében mekkora a közös halászati politika szabályai be nem tartásának kockázata a kirakodás(ok) helye szerinti tagállamban. A minta mérete az érintett tevékenységcsoport szempontjából reprezentatív.

6. A tagállamok a kockázatot a következő szinteken határozzák meg: „nagyon alacsony”, „alacsony”, „közepes”, „magas” és „nagyon magas”.

7. A közös halászati politika szabályainak be nem tartására vonatkozó kockázati szintek megállapításakor a tagállamok figyelembe vesznek minden releváns kritériumot. Ezek többek között, de nem kizárólagosan a következők:

 a kirakodások szintje a célsokaság szerint, valamennyi szabályozott állományra kiterjedően, tevékenységcsoportok szerinti megoszlásban,

 az érintett hajó tekintetében korábban feltárt jogsértések mértéke,

 az elvégzett vizsgálatok teljes száma tevékenységcsoportonkénti bontásban,

 a célsokaság kvótáinak rendelkezésre állása az adott hajók számára, tevékenységcsoportonkénti bontásban,

 szabványos ládák használata.

Ha van ilyen:

 a kirakodott halászati termékek piaci árszintjeinek ingadozása,

 a kikötőhöz/helyszínhez/régióhoz és tevékenységcsoporthoz kapcsolódó csalás háttere és/vagy potenciális veszélye.

8. A mintavételi tervek kidolgozása során a tagállamok figyelembe veszik a tevékenységcsoport mintavételi időszak alatti aktivitási szintjeit.

9. A mintavételi intenzitás figyelembe veszi a tevékenységcsoport keretében végzett kirakodások változatosságát.

10. Ha a halászati termékeket szabványos ládákban rakodják ki, a mintába felveendő ládák minimális számának arányosnak kell lennie a tagállamok által meghatározott, és az alábbi példában megállapított kockázati szintekkel:A kirakodott ládák száma fajonként

A mérlegelendő ládák száma, a kockázati szintre is figyelemmel

Nagyon alacsony

Alacsony

Közepes

Magas

Nagyon magas

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

Minden további 100

1

1

2

3

4

11. A pontossági/megbízhatósági szinteket a 2010/93/EU bizottsági határozat ( 25 ) II. fejezete B. részének 4. pontjában szereplő 2. és 3. szintnél meghatározottak szerint kell alkalmazni.

12. A mintavételi tervnek tartalmaznia kell arra vonatkozó információt is, hogy a mintavételi időszak során hogyan fog történni az összes fogás becslése bármely adott állomány tekintetében és tevékenységcsoport szerint.
XVII. MELLÉKLET

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSRŐL SZÓLÓ JELENTÉS FORMÁTUMA

1. E rendelet alkalmazásában a halászati erőkifejtésről szóló jelentésben:

a) a halászhajó földrajzi helyzetét szélességi és hosszúsági fokokban és percekben kell megadni;

b) a terület az a terület, ahol a halászat uniós halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozik;

c) az időt koordinált világidőben (UTC-ben) kell megadni;

d) ha megemlítik a fedélzeten tartott fogást, az ellenőrzési rendelet 14. cikkével összhangban a halászati naplóban feltüntetett valamennyi fajt egyedenként, az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában kell megadni; a bejelentett mennyiségek az erőkifejtési jelentés közlésekor a fedélzeten tartott egyes fajok összmennyiségének felelnek meg.

A bejelentett fajokat a FAO alpha-3 kóddal kell azonosítani.

2. Az uniós halászhajók parancsnokai egy-egy területre történő belépés előtt legkorábban 12 órával és legkésőbb 1 órával az alábbi információkat közlik „erőkifejtési jelentés” formájában, amely a következőket tartalmazza:

a) az „ERŐKIFEJTÉSI JELENTÉS – BELÉPÉS” cím;

b) a halászhajó neve, külső azonosítója és nemzetközi rádióhívójele;

c) a halászhajó parancsnokának neve;

d) az adatközlés tárgyát képező halászhajó földrajzi helyzete;

e) az a terület, amelyre a halászhajó be fog lépni;

f) az említett területre történő minden egyes belépés várható dátuma és időpontja;

g) a fedélzeten tartott fogás fajonkénti bontásban, az élőtömeg kilogrammjában kifejezve.

3. Az uniós halászhajók parancsnokai egy-egy területről történő kilépés előtt legkorábban 12 órával és legkésőbb 1 órával az alábbi információkat közlik „erőkifejtési jelentés” formájában, amely a következőket tartalmazza:

a) az „ERŐKIFEJTÉSI JELENTÉS – KILÉPÉS” cím;

b) a halászhajó neve, külső azonosítója és nemzetközi rádióhívójele;

c) a halászhajó parancsnokának neve;

d) az adatközlés tárgyát képező halászhajó földrajzi szélességben és hosszúságban megadott földrajzi helyzete;

e) az a terület, amelyről a halászhajó ki fog lépni;

f) az említett területről történő minden egyes kilépés várható dátuma és időpontja;

g) a fedélzeten tartott fogás fajonkénti bontásban, az élőtömeg kilogrammjában kifejezve.

4. A 3. pont ellenére, ha uniós halászhajók parancsnokai több övezetet érintő halászatot folytatnak, amelynek során a hajók egy 24 órás időszakban egynél többször lépik át a területeket elválasztó vonalat, feltéve, hogy e hajók a területek közötti választóvonal mindkét oldalától számított 5 tengeri mérföldes körülhatárolt övezeten belül maradnak, az adott 24 órás időszakon belül közlik az első belépésüket és az utolsó kilépésüket.

5. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a lobogójuk alatt közlekedő halászhajók parancsnokai eleget tegyenek jelentéstételi kötelezettségeiknek.
XVIII. MELLÉKLET

A FAGYASZTOTT HALÁSZATI TERMÉKEKET TARTALMAZÓ LÁDÁK VAGY TÖMBÖK ÁTLAGOS NETTÓ TÖMEGÉNEK KISZÁMÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÓDSZERMintavételi terv

A tétel mérete

(ládák száma)

A minta mérete

(a raklapok száma × 52 láda)

5 000 vagy kevesebb

3

5 001 –10 000

4

10 001 –15 000

5

15 001 –20 000

6

20 001 –30 000

7

30 001 –50 000

8

Több mint 50 000

9

1. A ládánkénti vagy tömbönkénti átlagos tömeget az alábbi táblázatban ismertetett mintavételi terv szerint, fajonként és – adott esetben – kiszerelésenként kell meghatározni. A mintát véletlenszerűen kell kiválasztani.

2. Minden ládát vagy tömböt tartalmazó raklapot le kell mérni. A mintába felvett valamennyi raklap bruttó össztömegét el kell osztani a mintába felvett raklapok teljes számával, így adódik a raklaponkénti és fajonkénti és – adott esetben – kiszerelésenkénti átlagos bruttó tömeg.

3. A fajok szerinti, ládánkénti vagy tömbönkénti és – adott esetben – kiszerelésenkénti nettó tömeg kiszámításához a következőket kell kivonni a 2. pontban említett minta raklapjainak átlagos bruttó tömegéből:

a) a ládánkénti vagy tömbönkénti átlagos táratömeg – amely megegyezik a jég és a karton, a műanyag vagy egyéb csomagolóanyag tömegével –, megszorozva a raklapon található ládák vagy tömbök számával;

b) a kirakodásnál használt, mintába felvett üres raklapok átlagos tömege.

Az eredményként kapott raklaponkénti és fajonkénti és – adott esetben – kiszerelésenkénti nettó tömeget ekkor el kell osztani a raklapon található ládák számával.

4. A 3.a) pontban említett ládánkénti vagy tömbönkénti táratömeg 1,5 kg. A tagállamok ettől eltérő ládánkénti vagy tömbönkénti táratömeget is alkalmazhatnak, feltéve, hogy a mintavételezési módszerüket és annak bármely változását benyújtják jóváhagyásra a Bizottsághoz.
XIX. MELLÉKLET

A KIRAKODOTT HALÁSZATI TERMÉKEKNEK AZ ELLENŐRZÉSI RENDELET 60. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, TAGÁLLAMI MÉRLEGELÉSÉRE VONATKOZÓ MINTAVÉTELI TERVEK KÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MÓDSZER

Ez a melléklet megállapítja azt a módszert, amelynek segítségével a tagállamok elkészíthetik mintavételi terveiket az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

1. A mintavételi terv célja, hogy a kirakodáskor biztosítsa a halászati termékek pontos mérlegelését.

2. A megmérendő minta méretét az alapján kell meghatározni, hogy az adott kikötő/helyszín/régió tekintetében a kirakodás(ok) helye szerinti tagállamban mekkora a közös halászati politika szabályai be nem tartásának kockázata.

3. A tagállamok a kockázatot a következő szinteken állapítják meg: „nagyon alacsony”, „alacsony”, „közepes”, „magas” és „nagyon magas”.

4. A közös halászati politika szabályainak be nem tartására vonatkozó kockázati szint megállapításakor a tagállamok figyelembe vesznek minden releváns kritériumot. Ezek többek között, de nem kizárólagosan a következők:

 a kikötőben/helyszínen/régióban végzett kirakodások szintje valamennyi szabályozott állományra kiterjedően,

 a kikötőben/helyszínen/régióban végzett kirakodásokkal kapcsolatosan korábban feltárt jogsértések mértéke,

 a kikötőben/helyszínen/régióban lefolytatott vizsgálatok teljes száma,

 kvóták rendelkezésre állása a kikötőben/helyszínen/régióban kirakodó hajók számára,

 szabványos ládák használata.

Ha van ilyen:

 a kirakodott halászati termékek piaci árszintjeinek ingadozása,

 a kikötőben/helyszínen/régióban felmerülő csalás kockázata.

5. A mintavétel reprezentatív, és legalább annyira hatékony, mint az egyszerű véletlenszerű mintavétel.

6. Ha a halászati termékeket szabványos ládákban rakodják ki, a mintavétellel mérlegelendő ládák minimális számának arányosnak kell lennie a tagállamok által meghatározott kockázati szintekkel. A tagállamoknak lehetőleg fel kell tüntetniük a mérlegelendő ládák számát a különböző kockázati szintekre vonatkozó táblázatok segítségével, az alábbi példának megfelelően:A kirakodott ládák száma fajonként

A mérlegelendő ládák száma, a kockázati szintre is figyelemmel

Nagyon alacsony

Alacsony

Közepes

Magas

Nagyon magas

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Minden további 100

1

1

2

3

4

7. A mintavételi tervnek a következők biztosítására hozott intézkedésekre vonatkozóan is tartalmaznia kell információt:

 a piaci szereplők megfelelnek a megállapított mintavételi szinteknek,

 a mintavételi tervek alapján meghatározott mérlegelési eredményeket az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (5) bekezdésében említett célokra használják,

 kiválasztott, az egyes tagállamok által a kockázatelemzésük alapján meghatározandó számú kirakodásra kerülő halászati termékek mérlegelésére az illetékes hatóságok tisztviselőinek jelenlétében kerül sor.

8. A mintavételi terv létrehozását és további módosításait alátámasztó kockázatelemzést, adatértékelést, ellenőrzési eljárást, átvilágítási eljárást vagy egyéb írásbeli adatokat dokumentálni kell, továbbá átvilágítás és vizsgálat céljára rendelkezésre kell bocsátani.
XX. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSI RENDELET 60. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MINTAVÉTELI TERVEK KÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MÓDSZER

Ez a melléklet megállapítja azt a módszert, amelynek segítségével a tagállamok elkészíthetik a fedélzeten történő mérlegelésre jogosult halászhajókról kirakodott halászati termékekre vonatkozó mintavételi terveiket az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

1. A mintavételi tervek célja a mérlegelés pontosságának ellenőrzése, amikor engedélyezett a halászati termékek fedélzeten történő mérlegelése.

2. A tagállamok biztosítják, hogy a mintavételre akkor kerüljön sor, amikor a halászati termékeket kirakodják arról a halászhajóról, amelyen a mérlegelést elvégezték.

3. A minta méretét az alapján kell meghatározni, hogy mekkora annak a kockázata, hogy a halászati termékek fedélzeten történő mérlegelésére jogosult halászhajók nem tartják be a közös halászati politika (KHP) szabályait.

4. A tagállamok a kockázatot a következő szinteken állapítják meg: „nagyon alacsony”, „alacsony”, „közepes”, „magas” és „nagyon magas”.

5. A közös halászati politika szabályainak be nem tartására vonatkozó kockázati szint megállapításakor a tagállamok figyelembe vesznek minden releváns kritériumot. Ezek többek között, de nem kizárólagosan a következők:

 a halászati termékek fogásainak fedélzeten történő mérlegelésére jogosult halászhajókról kikötőben, egyéb helyszínen vagy valamely régión belül végrehajtott kirakodások szintje,

 a halászati termékek fedélzeten történő mérlegelésére jogosult halászhajókkal kapcsolatosan korábban feltárt jogsértések mértéke,

 azon kikötőben, egyéb helyszínen vagy régión belül végzett vizsgálati tevékenység szintjei, ahol halászati termékeket rakodnak ki halászati termékek fedélzeten történő mérlegelésére jogosult halászhajókról,

 kvóta rendelkezésre állása a halászati termékek fedélzeten történő mérlegelésére jogosult halászhajók számára.

Ha van ilyen:

 a kirakodott halászati termékek piaci árszintjeinek ingadozása,

 a kikötőben/helyszínen/régióban felmerülő csalás kockázata.

6. A halászati termékek kirakodásai mintavételezésének legalább olyan hatékonynak kell lennie, mint az egyszerű véletlenszerű mintavételnek, és arányosnak kell lennie a kockázat szintjével.

7. A mintavételi tervnek tartalmaznia kell olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják a minta mérlegelésének elvégzését.

8. A mintavétellel mérlegelt ládák számának arányosnak kell lennie az értékelt kockázati szinttel. A tagállamoknak lehetőleg fel kell tüntetniük a mérlegelendő ládák számát a különböző kockázati szintekre vonatkozó táblázatok segítségével, az alábbi példának megfelelően:A kirakodott ládák száma fajonként

A mérlegelendő ládák száma, a kockázati szintre is figyelemmel

Nagyon alacsony

Alacsony

Közepes

Magas

Nagyon magas

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Minden további 100

1

1

2

3

4

9. Ha az említett hajókról származó halászati termékeket a forgalomba hozatal előtt mérlegelik, és a mérlegelésre közvetlenül a halászati termékek tételeinek kirakodását követően kerül sor, a mérlegelés eredményei felhasználhatók a mintavételi tervhez.

10. A mintavételi tervnek tartalmaznia kell a következők biztosítására irányuló intézkedéseket is:

 a piaci szereplők megfelelnek a megállapított mintavételi szinteknek,

 e rendelet 71. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, a mintavételi tervek alapján meghatározott mérlegelési eredményeket az ellenőrzési rendelet 60. cikkének (5) bekezdésében említett célokra használják fel,

 kiválasztott, az egyes tagállamok által a kockázatelemzésük alapján meghatározandó számú kirakodásra kerülő halászati termékek mérlegelésére az illetékes hatóságok tisztviselőinek jelenlétében kerül sor.

11. A mintavételi terv létrehozását és további módosításait alátámasztó kockázatelemzést, adatértékelést, ellenőrzési eljárást, átvilágítási eljárást vagy egyéb bizonyítékokat dokumentálni kell, továbbá átvilágítás és vizsgálat céljára rendelkezésre kell bocsátani.
XXI. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSI RENDELET 61. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ELLENŐRZÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MÓDSZER

Ez a melléklet megállapítja azt a módszert, amelynek segítségével a tagállamok az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (1) bekezdésével összhangban elkészíthetik az akkor alkalmazandó ellenőrzési terveket, amikor engedélyezik, hogy a halászati termékek mérlegelésére a kirakodási helyről az adott tagállam területén található rendeltetési helyre történő elszállításukat követően kerüljön sor.

1. Az ellenőrzési terv célja, hogy minimálisra csökkentse a közös halászati politika szabályai be nem tartásának kockázatát, amikor valamely tagállam engedélyezi, hogy a halászati termékek mérlegelésére a kirakodási helyről az adott tagállam területén található rendeltetési helyre történő elszállításukat követően kerüljön sor.

2. A minta méretét az alapján kell meghatározni, hogy mekkora a közös halászati politika (KHP) szabályai be nem tartásának a szállítást követően engedélyezett mérlegeléssel összefüggő kockázata.

3. A tagállamok a kockázatot a következő szinteken állapítják meg: „nagyon alacsony”, „alacsony”, „közepes”, „magas” és „nagyon magas”.

4. A közös halászati politika szabályainak be nem tartására vonatkozó kockázati szint megállapításakor a tagállamok figyelembe vesznek minden releváns kritériumot. Ezek többek között, de nem kizárólagosan a következők:

 a kirakodási helyről történő elszállítást követően mérlegelt halászati termékek kirakodásának szintje,

 a kirakodási helyről történő elszállítást követően mérlegelt halászati termékek kirakodásával összefüggésben korábban feltárt jogsértések mértéke,

 a szállítás ellenőrzésének ismert mértékei,

 kvóta rendelkezésre állása azon hajók számára, amelyek a kirakodási helyről történő elszállítást követően mérlegelt halászati termékeket rakodnak ki,

 szabványos ládák azon hajók általi használata, ahonnan a halászati termékek származnak.

Ha van ilyen:

 a kirakodott halászati termékek piaci árszintjeinek ingadozása,

 a kikötőben/helyszínen/régióban felmerülő csalás kockázata.

5. Az ellenőrzési tervek többek között, de nem kizárólagosan a következőket tartalmazzák:

 halászati termékek vizsgálatára vonatkozó program, ha azokat a kirakodási helyekről a tagállam területén található egyéb rendeltetési helyeken történő mérlegelés céljával szállítják el,

 a fuvarokmányok rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezések az ellenőrzési rendelet 68. cikkével összhangban,

 az elszállított halászati termékek adatainak ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések a halászati termékeket kirakodó halászhajó parancsnoka által az ellenőrzési rendelet 17. cikkével összhangban benyújtott előzetes értesítés adatai tekintetében,

 az ilyen halászati termékek szállításához használt járműveken vagy tartályokon elhelyezett plombák épségére és adataira vonatkozó rendelkezések az e rendelet 109. cikkével összhangban,

 a halászati napló és a fuvarokmány adatai, valamint a termékek mérlegelése szerinti rendeltetési helyen található mérlegelési nyilvántartások keresztellenőrzése,

 a halászati termékek mintavétellel történő mérlegelése, a forgalomba hozatal előtti mérlegelés szerinti rendeltetési helyen található illetékes hatóságok tisztviselőinek jelenlétében. A minták méretének arányosnak kell lennie az értékelt kockázati szintekkel. Adott esetben a tagállamok a szabványos ládák használatát belefoglalhatják a mintavétellel történő mérlegelési eljárásokba.

6. Ha a halászati termékeket szabványos ládákban tartják, bizonyos számú ládát a tagállami illetékes hatóságok tisztviselőinek jelenlétében kell mintavétellel mérlegelni. A mintavétellel mérlegelt ládák számának arányosnak kell lennie az értékelt kockázati szinttel. A tagállamoknak lehetőleg fel kell tüntetniük a mérlegelendő ládák számát a különböző kockázati szintekre vonatkozó táblázatok segítségével, az alábbi példának megfelelően:A kirakodott ládák száma fajonként

A mérlegelendő ládák száma, a kockázati szintre is figyelemmel

Nagyon alacsony

Alacsony

Közepes

Magas

Nagyon magas

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Minden további 100

1

1

2

3

4

7. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják a minta mérlegelésének elvégzését.

8. Az ellenőrzési terv létrehozását és további módosításait alátámasztó kockázatelemzést, adatértékelést, ellenőrzési eljárást, átvilágítási eljárást vagy egyéb bizonyítékokat dokumentálni kell, továbbá átvilágítás és vizsgálat céljára rendelkezésre kell bocsátani.
XXII. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSI RENDELET 61. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KÖZÖS ELLENŐRZÉSI PROGRAMOK KÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MÓDSZER

Ez a melléklet megállapítja azt a módszert, amelynek segítségével a tagállamok az ellenőrzési rendelet 61. cikkének (2) bekezdésével összhangban elkészíthetik az akkor alkalmazandó közös ellenőrzési terveket, amikor a halászati termékek kirakodási helye szerinti tagállam engedélyezi e termékek mérlegelés előtti elszállítását egy másik tagállambeli forgalomba hozatalért felelős, nyilvántartásba vett vevőkhöz, nyilvántartásba vett árverési központokhoz vagy egyéb szervekhez vagy személyekhez.

1. A közös ellenőrzési program célja, hogy minimálisra csökkentse a közös halászati politika szabályai be nem tartásának kockázatát, amikor a halászati termékek kirakodási helye szerinti tagállamok engedélyezik azok mérlegelés előtti elszállítását egy másik tagállambeli forgalomba hozatalért felelős, nyilvántartásba vett vevőkhöz, nyilvántartásba vett árverési központokhoz vagy egyéb szervekhez vagy személyekhez.

2. A minta méretét az alapján kell meghatározni, hogy mekkora a közös halászati politika (KHP) szabályai be nem tartásának a mérlegelés előtti szállítással összefüggő kockázata.

3. A tagállamok a kockázatot a következő szinteken határozzák meg: „nagyon alacsony”, „alacsony”, „közepes”, „magas” és „nagyon magas”.

4. A közös halászati politika szabályainak be nem tartására vonatkozó kockázati szint megállapításakor a tagállamok figyelembe vesznek minden releváns kritériumot. Ezek többek között, de nem kizárólagosan a következők:

 a kirakodási helyről történő elszállítást követően mérlegelt halászati termékek kirakodásának szintje,

 a kirakodási helyről történő elszállítást követően mérlegelt halászati termékek kirakodásával összefüggésben korábban feltárt jogsértések mértéke,

 a kirakodási, áthaladási és rendeltetési tagállamban végzett szállítási ellenőrzések ismert mértéke,

 kvóta rendelkezésre állása azon hajók számára, amelyek a kirakodási helyről történő elszállítást követően mérlegelt halászati termékeket rakodnak ki,

 szabványos ládák azon hajók általi használata, ahonnan a halászati termékek származnak.

Ha van ilyen:

 a kirakodott halászati termékek piaci árszintjeinek ingadozása,

 a kikötőben/helyszínen/régióban felmerülő csalás kockázata,

 a kirakodási helyről történő elszállítást követően mérlegelt halászati termékek piaci árának ingadozása,

 a csalás kockázata azon kikötőben, egyéb helyszínen vagy régión belül, ahol az ilyen termékeket kirakodják és/vagy mérlegelik.

5. A közös ellenőrzési programok többek között, de nem kizárólagosan a következőket tartalmazzák:

 halászati termékek vizsgálatára vonatkozó program, ha azokat a kirakodási helyekről egy másik tagállam területén található egyéb rendeltetési helyeken történő mérlegelés céljával szállítják el,

 a fuvarokmányok rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezések az ellenőrzési rendelet 68. cikkével összhangban,

 az elszállított halászati termékek – az azokat kirakodó halászhajó parancsnoka által az ellenőrzési rendelet 17. cikkével összhangban benyújtott – adatainak ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések,

 az ilyen halászati termékek szállításához használt járműveken vagy tartályokon elhelyezett plombák épségére és adataira vonatkozó rendelkezések e rendelet 109. cikkével összhangban,

 a halászati napló és a fuvarokmány adatai, valamint a termékek mérlegelése szerinti rendeltetési helyen található mérlegelési nyilvántartások keresztellenőrzése,

 a halászati termékek mintavétellel történő mérlegelése, a forgalomba hozatal előtti mérlegelés szerinti rendeltetési helyen található illetékes hatóságok tisztviselőinek jelenlétében. A minták méretének arányosnak kell lennie az értékelt kockázati szintekkel. Adott esetben a tagállamok a szabványos ládák használatát belefoglalhatják a mintavétellel történő mérlegelési eljárásokba.

6. Ha a halászati termékeket szabványos ládákban tartják, bizonyos számú ládát a tagállami illetékes hatóságok tisztviselőinek jelenlétében kell mintavétellel mérlegelni. A mintavétellel mérlegelt ládák számának arányosnak kell lennie az értékelt kockázati szinttel. A tagállamoknak lehetőleg fel kell tüntetniük a mérlegelendő ládák számát a különböző kockázati szintekre vonatkozó táblázatok segítségével, az alábbi példának megfelelően:A kirakodott ládák száma fajonként

A mérlegelendő ládák száma, a kockázati szintre is figyelemmel

Nagyon alacsony

Alacsony

Közepes

Magas

Nagyon magas

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Minden további 100

1

1

2

3

4

7. A közös ellenőrzési programnak tartalmaznia kell olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják a minta mérlegelésének elvégzését.

8. A közös ellenőrzési program létrehozását és további módosításait alátámasztó kockázatelemzést, adatértékelést, ellenőrzési eljárást, átvilágítási eljárást vagy egyéb bizonyítékokat dokumentálni kell, továbbá átvilágítás és vizsgálat céljára rendelkezésre kell bocsátani.

▼M1
XXIII. MELLÉKLET

A FELÜGYELETI JELENTÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ A HALÁSZHAJÓK ÉSZLELÉSÉRE ÉS FELDERÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK FELSOROLÁSA

Általános információ

1. A felügyeleti jelentés hivatkozási száma

2. Az észlelés vagy felderítés dátuma és időpontja (egyeztetett világidő alapján)

3. Származási tagállam és az egyetlen hatóság neve

4. A felügyeleti jármű típusa és azonosítója

5. A felügyeleti jármű földrajzi helyzete és elhelyezkedése az észlelés vagy felderítés időpontjában

A halászhajó adatai

6. Lobogó szerinti állam

7. Név

8. Lajstromozási kikötő és külső lajstromszám

9. Nemzetközi rádióhívójel

10. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám

11. Közösségi flotta-nyilvántartási szám

12. Leírás

13. Típus

14. Kezdeti földrajzi helyzet és elhelyezkedés az észlelés vagy felderítés időpontjában

15. Kezdeti irány és sebesség az észlelés vagy felderítés időpontjában

16. Tevékenység

Egyéb információ

17. Az észlelés vagy felderítés eszköze

18. Kapcsolat a hajóval

19. A halászhajóval folytatott kommunikáció részletei

20. Az észlelés vagy felderítés feljegyzése

21. Megjegyzések

22. Tartozékok

23. Jelentéstevő tisztviselő és aláírása

Utasítások a felügyeleti jelentések kitöltéséhez:

1. A lehető legátfogóbb információkat kell benyújtani.

2. A pozíció földrajzi szélessége és hosszúsága, továbbá a részletes földrajzi helyzet (ICES körzet, GFCM földrajzi alterület, NAFO, NEAFC vagy CECAF alterület, FAO-terület, alterület és körzet és a szárazföldön a kikötő).

3. Lobogó szerinti állam, a hajó neve, lajstromozási kikötő, külső lajstromszám, nemzetközi rádióhívójel és IMO-szám: ezeket az információkat a hajó észleléséből vagy felderítéséből vagy azzal összefüggésben, illetve a hajóval létesített rádiós kapcsolaton keresztül kell megszerezni (az információforrást be kell jelenteni).

4. A hajó leírása (ha vizuálisan észlelték): megkülönböztető jelzések, adott esetben: közölje, hogy a hajó neve és a lajstromozási kikötő megjelölése látható volt-e vagy sem. Jegyezze fel a hajótest és a felépítmény színét, az árbocok számát, a parancsnoki híd elhelyezkedését és a kémény hosszát stb.

5. A hajó típusa és az észlelt halászeszközök: pl.: horogsoros hajó, vonóhálós hajó, vontatóhajó, feldolgozóhajó, szállítóhajó (a FAO halászhajók nemzetközi szabvány szerinti statisztikai osztályozása).

6. Az észlelt/felderített hajó tevékenysége adott esetben: jelentés az összes tevékenységről, ha a hajó halászott, halászeszközt helyezett ki vagy húzott a fedélzetre, átrakott, áthelyezett, vontatott, áthaladt, horgonyzott vagy egyéb tevékenységeket végzett (ezt részletezni kell), ideértve az egyes tevékenységek tekintetében feltüntetve a dátumot, időpontot, a hajó földrajzi helyzetét, irányát és sebességét.

7. Az észlelés vagy felderítés eszköze adott esetben: részletezve, hogy hogyan történt az észlelés vagy felderítés: szabad szemmel, műholdas hajómegfigyelési rendszerrel, radarral, rádión keresztül vagy egyéb módon (részletezve)

8. Kapcsolat a hajóval: közölje, hogy létrejött-e kapcsolat (IGEN/NEM) és jelölje meg a kommunikációs eszközt (rádió vagy egyéb, részletezve).

9. A kommunikáció részletei: foglalja össze a hajóval folytatott minden kommunikációt, és jelölje meg az észlelt/felderített hajó fedélzetén található azon személy(ek) által megadott nevet, állampolgárságot, beosztást, akivel/akikkel kapcsolatba léptek.

10. Az észlelés vagy felderítés feljegyzése: jelölje meg, hogy az észlelés vagy felderítés fénykép, videofelvétel, hangfelvétel vagy írásos jelentés segítségével történt-e.

11. Megjegyzések: adja meg további megjegyzéseit.

12. Csatolmányok: ha rendelkezésre áll, csatoljon egy képet vagy rajzot a hajóról (rajzolja meg a hajó profilját az azonosítás céljából felhasználható megkülönböztető felépítéssel, profillal, árbocokkal vagy jelzésekkel).

A jelentések kitöltésére vonatkozó részletes utasítások elérhetőek az Európai Bizottság halászattal kapcsolatos weboldalának Master Data Register oldalán.

A felügyeleti jelentések elektronikus cseréjére vonatkozó szabályok:

A felügyeleti jelentések elektronikus cseréjéhez használandó XML sémaleíró nyelv elérhető az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának „Master Data Register” oldalán. Az adatcseréhez használandó végrehajtási dokumentumok szintén elérhetők ezen a weboldalon.

▼B
XXIV. MELLÉKLET

A BIZTONSÁGOS HONLAPOK BIZTONSÁGOS ALOLDALAIN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

1. A vizsgálatokért felelős tisztviselők listája (az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének a) pontja), a következő adatokkal:

a) utónév;

b) családi név;

c) rang;

d) azon szolgálat rövidített neve, amely alá tartoznak;

e) a halászati vizsgálatokért felelős vagy azokban részt vevő szolgálatok listája. Az egyes szervezetek tekintetében a lista a következőket tartalmazza:

 a szolgálat teljes neve,

 rövidített neve,

 teljes postacím,

 utcanév és házszám (ha különbözik a postacímtől),

 telefonszám,

 fax-szám,

 e-mail cím,

 a honlap URL-címe.

2. Az ellenőrzési rendelet 78. cikkében említett vizsgálati és felügyeleti adatbázis adatai (az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

a) az e rendelet 92. és 118. cikkében említett valamennyi adatelem hozzáférhető lesz;

b) a honlap felülete olyan funkcionalitásokat tartalmaz, amelyek segítségével a vizsgálati és felügyeleti jelentések listázhatók, válogathatók, szűrhetők, kereshetők, és azokból statisztikák készíthetők.

3. Az e rendelet 19. cikkében említett VMS-adatok (az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének c) pontja). Minden VMS-helyzet tekintetében a hozzáférhető minimum-adatelemek a következők:

a) a lobogó szerinti tagállam;

b) uniós flotta-nyilvántartási szám;

c) nemzetközi rádióhívójel (nem kötelező);

d) külső lajstromozási betűk és számjegyek (nem kötelező);

e) a halászhajó neve (nem kötelező);

f) dátum;

g) időpont;

h) földrajzi szélesség;

i) földrajzi hosszúság;

j) útvonal;

k) sebesség;

l) az út száma (ha rendelkezésre áll);

m) a megfelelő riasztójelzések;

n) utalás arra, hogy a helyzetet automatikusan továbbították-e, vagy kézzel vitték-e be a rendszerbe.

A honlap felülete olyan funkcionalitásokat tartalmaz, amelyek segítségével adatokat lehet letölteni vagy térképen megjeleníteni, halászhajókra, halászhajók listájára, halászhajók típusára, időszakokra vagy földrajzi területekre lehet szűrni.

4. Az e rendelet 3., 4. és 5. cikkével összhangban kiállított és kezelt összes halászati jogosítvány és halászati engedély adatai, a meghatározott feltételek és a felfüggesztésekre és visszavonásokra vonatkozó információk egyértelmű feltüntetésével (az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének d) pontja).

5. Az e rendelet II. és III. mellékletében megadott adatelemek, amelyek meghatározzák a halászati jogosítványok és engedélyek adatelemeit, hozzáférhetők lesznek.

Ezeket az adatokat az uniós flotta-nyilvántartásból lehet lekérdezni. A felület funkcionalitásokat tartalmaz, amelyek segítségével e jogosítványok és engedélyek listázhatók, válogathatók, szűrhetők és kereshetők.

6. A halászati erőkifejtés ellenőrzése tekintetében a 24 órás folyamatos időszak mérésének módja (az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének e) pontja).

Az egy adott területen töltött napnak tekintett folyamatos időszak mérésének kezdő időpontja (formátuma: óó:pp UTC-ben).

7. Az ellenőrzési rendelet 33. cikkében említett, halászati lehetőségekre vonatkozó adatok (az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének f) pontja):

A fogások és a halászati erőkifejtés nyilvántartásának valamennyi adateleme hozzáférhető lesz.

8. Nemzeti ellenőrzési cselekvési programok (az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének g) pontja). Hiperhivatkozás mutat minden nemzeti ellenőrzési cselekvési programra, és tartalmazza a hatályos többéves terv jogi hivatkozását.

Azon webszolgáltatások (paraméterek és URL-ek) meghatározása, amelyek lehetővé teszik valamennyi adat lekérdezését az adatok teljességi és minőségi ellenőrzésre szolgáló, az ellenőrzési rendelet 109. cikkében említett elektronikus adatbázisból (az ellenőrzési rendelet 116. cikke (1) bekezdésének h) pontja).
XXV. MELLÉKLET

A MEGFIGYELŐ ELLENŐRÖK FELADATAI

1. A megfigyelő ellenőrök feljegyeznek valamennyi halászati tevékenységet, amíg a halászhajó fedélzetén tartózkodnak, különösen a következőket:

a) az egyes halászati műveletek kezdetének és végének dátuma, időpontja és földrajzi helyzete;

b) a mélységgel kapcsolatos megfigyelések az egyes halászati műveletek kezdetén és végén;

c) az egyes műveletek során használt eszközök típusa és méretei, beleértve adott esetben a szembőséget és a halászeszközökre szerelt tartozékokat;

d) a becsült fogással kapcsolatos megfigyelések, a célfajok, járulékos fogások és visszadobások azonosítása céljából, a fogások összetételére és a visszadobásra vonatkozó szabályoknak való megfelelés szempontjából;

e) a fogásokban található különböző fajok méretére vonatkozó megfigyelések, különös tekintettel a méreten aluli példányokra.

2. A megfigyelő ellenőrök feljegyzik a műholdas nyomkövető rendszer interferenciáit.

▼M1
XXVI. MELLÉKLET

A MEGFIGYELŐ ELLENŐR JELENTÉSÉNEK FORMÁTUMAA MEGFIGYELŐ ADATAI

Név

 

Kijelölő szerv (illetékes hatóság)

 

Kiküldő szerv (alkalmazó hatóság)

 

Kezdő dátum

 

Záró dátum

 A HALÁSZHAJÓ ADATAI

Típus

 

Lobogó szerinti állam

 

Név

 

Közösségi flotta-nyilvántartási szám

 

Külső azonosító

 

IRCS

 

IMO-szám

 

Hajtómotor-teljesítmény

 

Teljes hossz

 A SZÁLLÍTOTT HALÁSZESZKÖZÖK TÍPUSA

1.

 

2.

 

3.

 A MEGFIGYELÉS SZERINT AZ ÚT SORÁN HASZNÁLT HALÁSZESZKÖZ

1.

 

2.

 

3.

 A HALÁSZATI MŰVELETEK ADATAI

A halászati művelet hivatkozási száma (ha van ilyen)

 

Dátum

 

A használt halászeszköz típusa

 

Méretek

 

Hálószembőség

 

Felszerelt tartozékok

 

A művelet kezdetének időpontja

A művelet befejezésének időpontja

 

Helyzet a művelet kezdetekor

 

Mélység a művelet kezdetekor

 

Mélység a művelet befejezésekor

 

Helyzet a művelet befejezésekor

 FOGÁS

Faj

Megtartott

Visszadobott

Az egyes fajok becsült mennyisége az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában

Minimális védelmi referenciaméret

 

 

 

A minimális védelmi referenciaméret alatt

 

 

 

Az egyes célfajok becsült mennyisége az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában

Minimális védelmi referenciaméret

 

 

 

A minimális védelmi referenciaméret alatt

 

 

 

Az egyes célfajok becsült mennyisége az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában

Minimális védelmi referenciaméret

 

 

 

A minimális védelmi referenciaméret alatt

 

 

 

A fogás becsült összmennyisége az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában

Minimális védelmi referenciaméret

 

 

 

A minimális védelmi referenciaméret alatt

 

 

 

MEGFIGYELT MEG NEM FELELÉS
ÖSSZEFOGLALÓ A HALÁSZATI ÚT VÉGÉN

A MEGFIGYELŐ ALÁÍRÁSA

DÁTUM
XXVII. MELLÉKLET

VIZSGÁLATI JELENTÉSEK

A VIZSGÁLATI JELENTÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ ELŐÍRT MINIMUMINFORMÁCIÓK

Utasítások a vizsgálati jelentések kitöltéséhez:

A lehető legátfogóbb információkat kell benyújtani. Az információkat adott esetben és rendelkezésre állás szerint kell megadni. A jelentések kitöltésére vonatkozó részletes utasítások elérhetőek az Európai Bizottság halászattal kapcsolatos weboldalának Master Data Register oldalán.

A vizsgálati jelentések elektronikus cseréjére vonatkozó szabályok:

A vizsgálati jelentések elektronikus cseréjéhez a vizsgálati XML sémaleíró nyelv elérhető az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán. Az adatcseréhez használandó végrehajtási dokumentumok szintén elérhetők ezen a weboldalon.

1. MODUL: HALÁSZHAJÓ TENGEREN VÉGZETT VIZSGÁLATA

1.  A vizsgálati jelentés hivatkozása ( *1 )

2.  Tagállam és vizsgálati hatóság (*1) 

3. Ellenőrhajó (lobogó, név, külső lajstromszám) (*1) 

4. Nemzetközi rádióhívójel (*1) 

5. A vizsgálat dátuma (kezdet) (*1) 

6. A vizsgálat időpontja (kezdet) (*1) 

7. A vizsgálat dátuma (zárás) (*1) 

8. A vizsgálat időpontja (zárás) (*1) 

9. Az ellenőrhajó helyzete (földrajzi szélesség és hosszúság) (*1) 

10. Az ellenőrhajó helye (részletes halászterület) (*1) 

11. Felelős ellenőr (*1) 

12. Állampolgárság

13. 2. ellenőr (*1) 

14. Állampolgárság

15.  A vizsgált halászhajó adatai (név, külső lajstromszám, lobogó) (*1) 

16. A hajó földrajzi helyzete és elhelyezkedése, ha eltér az ellenőrhajótól (földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, részletes halászterület) (*1) 

17. A halászhajó típusa (*1) 

18. Lajstrombizonyítvány (*1) 

19. Nemzetközi rádióhívójel (*1) 

20. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám (*1) 

21. Közösségi flotta-nyilvántartási szám (*1) 

22. A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (*1) 

23. A bérlő adatai (név, állampolgárság és cím) (*1) 

24. Az ügynök adatai (név, állampolgárság és cím) (*1) 

25. A hajóparancsnok adatai (név, állampolgárság és cím) (*1) 

26. Rádióhívás a fedélzetre lépés előtt

27. A hajó halászati naplóját a vizsgálat előtt kitöltötték (*1) 

28. Hajólépcső (*1) 

29. Ellenőrök azonosítása

30.  Jogsértések vagy észrevételek (*1) 

31.  Dokumentumok és engedélyek vizsgálata (*1) 

32. Lajstrombizonyítvány (*1) 

33. A hajtómotor teljesítményének ellenőrzése

34. A halászati jogosítvány adatai (*1) 

35. A halászati engedély adatai (*1) 

36. A VMS működőképes (*1) 

37. Az elektronikus távellenőrzés működőképes (*1) 

38. A papíralapú halászati napló lapjainak száma (*1) 

39. Elektronikus halászati napló hivatkozása (*1) 

40. Előzetes értesítés hivatkozása (*1) 

41. Az értesítés célja (*1) 

42. Halraktár tanúsítványa

43. Rakodási terv

44. Elszivárgási táblázat hűtött tengervíztartályok számára

45. Fedélzeti mérőeszközök tanúsítványa

46. Termelői szervezetbeli tagság

47. Az utolsó érintett kikötő adatai (kikötő, állam és dátum) (*1) 

48.  Jogsértések vagy észrevételek (*1) 

49.  A fogások vizsgálata (*1) 

50. A fedélzeten lévő fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, fogási terület) (*1) 

51. Hibahatár fajonként (*1) 

52. Méreten aluli halak külön nyilvántartása (*1) 

53. A többéves tervek hatálya alá tartozó tengerfenéki állományok elkülönített tárolása (*1) 

54. Méreten aluli halak elkülönített tárolása (*1) 

55. Mérlegelés ellenőrzése, ládák/tartályok megszámlálása, elszivárgási táblázat vagy mintavétel

56. A visszadobás adatainak nyilvántartása (fajok, mennyiségek) (*1) 

57.  Jogsértések vagy észrevételek (*1) 

58.  Halászeszközök vizsgálata (*1) 

59. Halászeszköz adatai (típus) (*1) 

60. Hálótartozék(ok) vagy eszköz(ök) adatai (típus) (*1) 

61. Halószembőség vagy a hálóméret adatai (*1) 

62. Fonal adatai (típus, vastagság) (*1) 

63. Halászeszköz megjelölése

64.  Jogsértések vagy észrevételek (*1) 

65.  Az ellenőrök észrevételei (*1) 

66.  A hajóparancsnok észrevételei (*1) 

67.  Meghozott intézkedés(ek) (*1) 

68.  Ellenőr aláírása (*1) 

69.  A hajóparancsnok aláírása (*1) 

2. MODUL: HALÁSZHAJÓ(K) ÁTRAKÁS KÖZBENI VIZSGÁLATA

1.  A vizsgálati jelentés hivatkozása ( *2 )

2.  Tagállam és vizsgálati hatóság (*2) 

3. Ellenőrhajó (lobogó, név, külső lajstromszám) (*2) 

4. Nemzetközi rádióhívójel (*2) 

5. A vizsgálat dátuma (kezdet) (*2) 

6. A vizsgálat időpontja (kezdet) (*2) 

7. A vizsgálat dátuma (zárás) (*2) 

8. A vizsgálat időpontja (zárás) (*2) 

9. Az ellenőrhajó helyzete (földrajzi szélesség és hosszúság) (*2) 

10. Az ellenőrhajó helye (részletes halászterület) (*2) 

11. A kikötő helye ( *3 )

12. Kijelölt kikötő (*2) 

13. Felelős ellenőr (*2) 

14. Állampolgárság

15. 2. ellenőr (*2) 

16. Állampolgárság

17.  Az átadó halászhajó adatai (név, külső lajstromszám, lobogó) (*2) 

18. A hajó földrajzi helyzete és elhelyezkedése (földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, részletes halászterület) (*2) 

19. A halászhajó típusa (*2) 

20. Lajstrombizonyítvány (*2) 

21. Nemzetközi rádióhívójel (*2) 

22. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám (*2) 

23. Közösségi flotta-nyilvántartási szám (*2) 

24. A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (*2) 

25. A bérlő adatai (név, állampolgárság és cím) (*2) 

26. Az ügynök adatai (név, állampolgárság és cím) (*2) 

27. A hajóparancsnok adatai (név, állampolgárság és cím) (*2) 

28. A VMS ellenőrzése a fedélzetre lépés előtt

29. A halászati naplót az átrakás előtt kitöltötték (*2) 

30.  Jogsértések vagy észrevételek (*2) 

31.  Dokumentumok és engedélyek vizsgálata (*2) 

32. Lajstrombizonyítvány (*2) 

33. A halászati jogosítvány adatai (*2) 

34. A halászati engedély adatai (*2) 

35. Az átrakási engedély adatai (*2) 

36. A VMS működőképes

37. A papíralapú halászati napló lapjainak száma (*2) 

38. Elektronikus halászati napló hivatkozása (*2) 

39. Előzetes értesítés hivatkozása (*2) 

40. Az előzetes értesítés célja (ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatra vonatkozó rendszert is) (*2) 

41. Az utolsó érintett kikötő adatai (kikötő, állam és dátum) (*3) 

42.  Jogsértések vagy észrevételek (*2) 

43.  A fogások vizsgálata (*2) 

44. A fedélzeten lévő fogás adatai (átrakás előtt) (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (*2) 

45. Hibahatár fajonként (*2) 

46. Az átrakott fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (*2) 

47.  Jogsértések vagy észrevételek (*2) 

48.  Az átvevő halászhajó adatai (név, külső lajstromszám, lobogó) (*2) 

49. A hajó földrajzi helyzete és elhelyezkedése (földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, részletes halászterület) (*2) 

50. A halászhajó típusa (*2) 

51. Lajstrombizonyítvány (*2) 

52. Nemzetközi rádióhívójel (*2) 

53. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám (*2) 

54. Közösségi flotta-nyilvántartási szám (*2) 

55. A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (*2) 

56. A bérlő adatai (név, állampolgárság és cím) (*2) 

57. Az ügynök adatai (név, állampolgárság és cím) (*2) 

58. A hajóparancsnok adatai (név, állampolgárság és cím) (*2) 

59. A VMS ellenőrzése a fedélzetre lépés előtt

60. A halászati naplót az átrakás előtt kitöltötték (*2) 

61.  Jogsértések vagy észrevételek (*2) 

62.  Dokumentumok és engedélyek vizsgálata (*2) 

63. Lajstrombizonyítvány (*2) 

64. A halászati jogosítvány adatai (*2) 

65. A VMS működőképes

66. A papíralapú halászati napló lapjainak száma (*2) 

67. Elektronikus halászati napló hivatkozása (*2) 

68. Előzetes értesítés hivatkozása (*2) 

69. Az előzetes értesítés célja (*2) 

70. Az utolsó érintett kikötő adatai (kikötő, állam és dátum) (*3) 

71.  Jogsértések vagy észrevételek (*2) 

72.  A fogások vizsgálata (*2) 

73. A fedélzeten lévő fogás adatai (átrakás előtt) (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (*2) 

74. Az átvett fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (*2) 

75.  Jogsértések vagy észrevételek (*2) 

76.  Az ellenőrök észrevételei (*2) 

77.  A hajóparancsnok(ok) észrevételei (*2) 

78.  Meghozott intézkedés(ek) (*2) 

79.  Ellenőr aláírása (*2) 

80.  A hajóparancsnok(ok) aláírása (*2) 

3. MODUL: HALÁSZHAJÓ KIKÖTŐBEN VAGY KIRAKODÁSKOR ÉS ELSŐ ÉRTÉKESÍTÉS ELŐTT VÉGZETT VIZSGÁLATA

1.  A vizsgálati jelentés hivatkozása ( *4 )

2.  Tagállam és a vizsgálatot végző hatóság (*4)  ( *5 )

3. A vizsgálat dátuma (a vizsgálat kezdete) (*4)  (*5) 

4. A vizsgálat időpontja (a vizsgálat kezdete) (*4)  (*5) 

5. A vizsgálat dátuma (a vizsgálat zárása) (*4)  (*5) 

6. A vizsgálat időpontja (a vizsgálat zárása) (*4)  (*5) 

7. A kikötő helye (*4)  (*5) 

8. Kijelölt kikötő (*4)  (*5) 

9. Felelős ellenőr (*4) 

10. Állampolgárság

11. 2. ellenőr (*4) 

12. Állampolgárság

13.  A vizsgált halászhajó adatai (név, külső lajstromszám, lobogó) (*4)  (*5) 

14. A halászhajó típusa (*4)  (*5) 

15. Lajstrombizonyítvány (*4)  (*5) 

16. Nemzetközi rádióhívójel (*4)  (*5) 

17. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám (*4)  (*5) 

18. Közösségi flotta-nyilvántartási szám (*4) 

19. A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (*4)  (*5) 

20. A haszonélvező adatai (név, állampolgárság és cím) (*4)  (*5) 

21. A bérlő adatai (név, állampolgárság és cím) (*4) 

22. Az ügynök adatai (név, állampolgárság és cím) (*4) 

23. A hajóparancsnok adatai (név, állampolgárság és cím) (*4) 

24. A szárazföldre érkezés előtti VMS-vizsgálat (*4)  (*5) 

25. A halászati naplót az érkezés előtt kitöltötték

26. Ellenőrök azonosítása

27.  Jogsértések vagy észrevételek (*4)  (*5) 

28.  Dokumentumok és engedélyek vizsgálata (*4)  (*5) 

29. Lajstrombizonyítvány (*4) 

30. A halászati jogosítvány adatai (*4)  (*5) 

31. A halászati engedély adatai (*4)  (*5) 

32. A kikötői hozzáférési és kirakodási engedély adatai (*4)  (*5) 

33. A papíralapú halászati napló lapjainak száma (*4) 

34. Elektronikus halászati napló hivatkozása (*4) 

35. Előzetes értesítés hivatkozása (*4)  (*5) 

36. Az előzetes értesítés célja (ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatra vonatkozó rendszert is) (*4)  (*5) 

37. Halraktár tanúsítványa

38. Rakodási terv

39. Elszivárgási táblázat hűtött tengervíztartályok számára

40. Fedélzeti mérőeszközök tanúsítványa

41. Termelői szervezetbeli tagság

42. Az utolsó érintett kikötő adatai (dátum, állam és kikötő) (*4)  (*5) 

43.  Jogsértések vagy észrevételek (*4)  (*5) 

44.  A fogások vizsgálata (*4)  (*5) 

45. A fedélzeten lévő fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (*4)  (*5) 

46. Hibahatár fajonként (*4) 

47. Méreten aluli halak külön nyilvántartása (*4) 

48. A kirakodott fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (*4)  (*5) 

49. A minimális védelmi referenciaméretet ellenőrizték (*4) 

50. Címkézés

51. Mérlegelés ellenőrzése, ládák/tartályok megszámlálása vagy mintavételes ellenőrzés kirakodáskor

52. Halraktár ellenőrzése a kirakodás után

53. Fogás mérlegelése a kirakodáskor

54.  Jogsértések vagy észrevételek (*4)  (*5) 

55.  Más halászhajó(k)ról átvett fogásokra vonatkozó átrakási információk (*4)  (*5) 

56. Az átadó halászhajó(k) adatai (név, külső lajstromszám, nemzetközi rádióhívójel, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám, közösségi flotta-nyilvántartási szám, lobogó) (*4)  (*5) 

57. Átrakási nyilatkozat adatai (*4)  (*5) 

58. Az átrakott fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (*4)  (*5) 

59. Más fogási dokumentáció (fogási tanúsítványok) (*4)  (*5) 

60.  Jogsértések vagy észrevételek (*4)  (*5) 

61.  Halászeszközök vizsgálata (*4)  (*5) 

62. Halászeszköz adatai (típus) (*4)  (*5) 

63. Hálótartozék(ok) vagy eszköz(ök) adatai (típus) (*4)  (*5) 

64. Halószembőség vagy a hálóméret adatai (*4)  (*5) 

65. Fonal adatai (típus, vastagság) (*4)  (*5) 

66. Halászeszköz megjelölése

67.  Jogsértések vagy észrevételek (*4)  (*5) 

68.  A halászhajó státusa a regionális halászati gazdálkodási szervezetek olyan területének/területeinek vonatkozásában, ahol a halászatra vagy halászattal kapcsolatos tevékenységre sor került (beleértve azt is, hogy a halászhajó szerepel-e a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók bármely listáján) (*4)  (*5) 

69.  Az ellenőrök észrevételei (*4) 

70.  A hajóparancsnok észrevételei (*4)  (*5) 

71.  Meghozott intézkedés(ek) (*4) 

72.  Ellenőr aláírása (*4)  (*5) 

73.  A hajóparancsnok aláírása (*4)  (*5) 

4. MODUL: PIAC/HELYISÉGEK VIZSGÁLATA

1.  A vizsgálati jelentés hivatkozása ( *6 )

2.  Tagállam és vizsgálati hatóság (*6) 

3. A vizsgálat dátuma (a vizsgálat kezdete) (*6) 

4. A vizsgálat időpontja (a vizsgálat kezdete) (*6) 

5. A vizsgálat dátuma (a vizsgálat zárása) (*6) 

6. A vizsgálat időpontja (a vizsgálat zárása) (*6) 

7. A kikötő helye (*6) 

8. Felelős ellenőr (*6) 

9. Állampolgárság

10. 2. ellenőr (*6) 

11. Állampolgárság

12. Ellenőrök azonosítása

13.  A piac vagy helyiség vizsgálati adatai (név és cím) (*6) 

14. A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (*6) 

15. A tulajdonos képviselőjének adatai (név, állampolgárság és cím) (*6) 

16.  A vizsgált halászati termékek adatai (faj, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület, a származási hajó(k) azonosítója) (*6) 

17. A halászati termékek forgalomba hozataláért felelős, nyilvántartásba vett vevő, árverési központ vagy egyéb szervek vagy személyek adatai (név, állampolgárság és cím) (*6) 

18. A minimális védelmi referenciaméretet ellenőrizték (*6) 

19. Címkézés a nyomonkövethetőség céljából (*6) 

20. Közös forgalmazási előírások (*6) 

21. Méretosztályok

22. Frissességosztályok

23. A tárolási mechanizmus által érintett halászati termékeket megvizsgálták

24. A halászati termékeket mérlegelték az értékesítés előtt

25. A mérőeszközöket kalibrálták és leplombálták

26.  Jogsértések vagy észrevételek (*6) 

27.  A vizsgált halászati termékekhez kapcsolódó dokumentumok vizsgálata (*6) 

28. A kirakodási nyilatkozat adatai

29. Az átvételi nyilatkozat adatai

30. A fuvarokmány adatai

31. A beszállítói számlák és értékesítési bizonylatok adatai

32. IUU fogási tanúsítvány adatai

33. Az importőr adatai (név, állampolgárság és cím)

34.  Jogsértések vagy észrevételek (*6) 

35.  Az ellenőrök észrevételei (*6) 

36.  Az üzemeltető észrevételei (*6) 

37.  Meghozott intézkedés(ek) (*6) 

38.  Ellenőr aláírása (*6) 

39.  Az üzemeltető aláírása (*6) 

5. MODUL: A SZÁLLÍTÓJÁRMŰ VIZSGÁLATA

1.  A vizsgálati jelentés hivatkozása ( *7 )

2.  Tagállam és vizsgálati hatóság (*)

3. A vizsgálat dátuma (kezdet) (*)

4. A vizsgálat időpontja (kezdet) (*)

5. A vizsgálat dátuma (zárás) (*)

6. A vizsgálat időpontja (zárás) (*)

7. A vizsgálat helyszíne (cím) (*)

8. Felelős ellenőr (*)

9. Állampolgárság

10. 2. ellenőr (*)

11. Állampolgárság

12. Ellenőrök azonosítása

13.  A vizsgált jármű adatai (típus és honosság) (*)

14. A vontató azonosítója (rendszám) (*)

15. A pótkocsi azonosítója (rendszám) (*)

16. A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (*)

17. A járművezető adatai (név, állampolgárság és cím) (*)

18.  A halászati termékekhez kapcsolódó dokumentumok vizsgálata (*)

19.  A szállítás előtt mérlegelt halászati termékek (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület, a származási hajó(k) azonosítója) (*)

20. A jármű rendeltetési helye (*)

21. A fuvarokmány adatai

22. A fuvarokmány elektronikus továbbítása a lobogó szerinti tagállamnak

23. A származási hajó halászati naplóját csatolták a fuvarokmányhoz

24. A származási hajó halászati naplójának elektronikus továbbítása a lobogó szerinti tagállamnak

25. A fuvarokmányhoz csatolt egyéb fogási dokumentum (fogási tanúsítvány)

26. A fuvarokmány a kirakodási vagy értékesítési tagállamhoz az érkezés előtt beérkezett

27. A kirakodási nyilatkozat adatai

28. Az átvételi nyilatkozat adatai

29. Az átvételi nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat összevetése

30. Értékesítési bizonylat vagy számla adatai

31. Címkézés a nyomonkövethetőség céljából

32. Ládák/tartályok mintavétellel történő mérlegelése

33. A mérőeszközöket kalibrálták és leplombálták

34. Mérlegelési nyilvántartás

35. A járművet vagy a tartályt leplombálták

36. A plomba adatait a fuvarokmányon feltüntették

37. A plombát felszerelő vizsgálati hatóság

38. A plombák állapota (*)

39.  Jogsértések vagy észrevételek (*)

40.  A mérlegelés előtt szállított halászati termékek (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület, az átadó hajó(k) azonosítója) (*)

41. A jármű rendeltetési helye (*)

42. A fuvarokmány adatai

43. A fuvarokmány elektronikus továbbítása a lobogó szerinti tagállamnak

44. A származási hajó halászati naplóját csatolták a fuvarokmányhoz

45. A származási hajó halászati naplójának elektronikus továbbítása a lobogó szerinti tagállamnak

46. A fuvarokmány a kirakodási vagy értékesítési tagállamhoz az érkezés előtt beérkezett

47. A kirakodási nyilatkozat adatai

48. A halászati termékek mérlegelését a rendeltetési helyre érkezéskor a tagállam illetékes hatóságai megfigyelték

49. A halászati termékek forgalomba hozataláért felelős, nyilvántartásba vett vevő, árverési központ vagy egyéb szervek vagy személyek adatai (név, állampolgárság és cím) (*)

50. A járművet vagy a tartályt leplombálták

51. A plomba adatait a fuvarokmányon feltüntették

52. A plombát felszerelő vizsgálati hatóság

53. A plombák állapota (*)

54.  Jogsértések vagy észrevételek (*)

55.  Az ellenőrök észrevételei (*)

56.  A fuvarozó észrevételei (*)

57.  Meghozott intézkedés(ek) (*)

58.  Ellenőr aláírása (*)

59.  A fuvarozó aláírása (*)

▼B
XXVIII. MELLÉKLET

A HALÁSZATI VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK JELÖLÉSE

image

BLUE

KÉK

YELLOW

SÁRGA

VIZSGÁLATI JELZŐLOBOGÓ VAGY JEL

A halászati ellenőrző vizsgálathoz és végrehajtáshoz használt valamennyi járművön jól látható módon fel kell tüntetni a vizsgálati jelzőlobogót vagy jelet az alkalmazott egység oldalain. Az ilyen feladatot ellátó hajók mindig jól látható vizsgálati jelzőlobogó alatt közlekednek.

Az egységek oldalain a „HALÁSZATI VIZSGÁLAT” kifejezés is feltüntethető.
XXIX. MELLÉKLET

A HAJÓLÉPCSŐK KIALAKÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA

1. E melléklet követelményeit kell alkalmazni az olyan hajókra történő biztonságos és kényelmes fellépés vonatkozásában, amelyekre a feljutáshoz legalább 1,5 métert kellene megtenni.

2. A hajón hajólépcsőt kell biztosítani, amely lehetővé teszi az ellenőrök számára a tengeren történő biztonságos be- és kiszállást. A hajólépcsőt tisztán és jó állapotban kell tartani.

3. A hajólépcsőt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy:

a) távol legyen a hajó kidobó nyílásaitól;

b) ne legyen a héjazat ívelt részeinél, és legyen lehetőleg a hajó hosszfelezőjében;

c) minden lépcsőfok erősen illeszkedjen a hajó oldalához.

4. A hajólépcső fokai:

a) keményfából vagy hasonló tulajdonságú, egy darabból álló csomómentes anyagból készüljenek, a négy legalsó fok megfelelő szilárdságú és merevségű gumiból vagy más alkalmas, azonos tulajdonságú anyagból is készülhet;

b) hatékony csúszásgátló felülettel rendelkezzenek;

c) legalább 480 mm hosszúságúak, 115 mm szélesek és 23 mm vastagok legyenek a csúszásmentesítő anyag vagy a barázdák nélkül;

d) egyenlő távolságban, legalább 300 mm-re vagy legfeljebb 380 mm-re legyenek egymástól;

e) oly módon legyenek rögzítve, hogy mindig vízszintesek maradjanak.

5. Egyetlen hajólépcső sem tartalmazhat két olyan pótfoknál többet, amelyet a lépcső eredeti kialakításától eltérő módon rögzítettek, és az ilyen módon rögzített fokokat, mihelyt arra lehetőség nyílik, le kell cserélni a hajólépcső eredeti felépítésének megfelelően rögzített fokokra.

Amennyiben a kicserélt fokot a fok oldalán lévő hornyok segítségével erősítik a hajólépcső oldalköteleihez, ezeknek a hornyoknak a fokok hosszabb oldalán kell lenni.

6. A hajólépcső oldalkötelei mindkét oldalon két, burkolat nélküli, legalább 60 mm kerületű manilakötélből vagy azzal egyenértékű kötélből álljanak; a kötelek nem vonhatók be semmilyen más anyaggal, és a legfelső fok alatt nem lehet bennük toldás; két, a hajóhoz megfelelően rögzített, legalább 65 mm kerületű főkötelet, és egy biztonsági kötelet kell készenlétben tartani.

7. Keményfából vagy egyenértékű tulajdonságokkal rendelkező anyagból készült, egy darabból álló, csomómentes és 1,8–2 méter hosszúságú keresztléceket kell szakaszonként beiktatni, hogy azok megakadályozzák a hajólépcső elcsavarodását. A legalsó keresztléc alulról az ötödik foknál legyen, és a keresztlécek közötti szakaszok hossza ne legyen nagyobb kilenc foknál.

8. A beszálló hajólépcső, külső lépcső vagy egyéb e célra szolgáló szerkezet felső végénél megfelelő eszközökkel kell biztosítani a hajóra beszálló vagy a hajóról kiszálló, illetve a hajó fedélzetén lévő ellenőrök biztonságos közlekedését. Ha a közlekedő út korlát- vagy mellvédkapun át vezet, megfelelő kapaszkodókról kell gondoskodni.

9. Ha a közlekedés mellvédlétrával történik, a létrát biztonságosan rögzíteni kell a mellvédkorláthoz vagy a pódiumhoz, és a ki- és beszállás helyén két kapaszkodóoszlopot kell felszerelni, amelyek egymástól való távolsága legalább 0,70 m, de legfeljebb 0,80 m. Az alsó végüknél vagy ahhoz közel, valamint a felső végüknél mereven a hajószerkezethez rögzített kapaszkodóoszlopok átmérője legalább 40 mm legyen, és nyúljanak legalább 1,20 méterrel a mellvéd felső éle fölé.

10. Éjszaka világítást kell biztosítani úgy, hogy a beszálló lépcső felső része és az a rész, ahol az ellenőr a fedélzetre lép megfelelően megvilágított legyen. Egy önműködően bekapcsolódó fénnyel ellátott mentőövet kell készenlétben tartani. Dobókötelet is készenlétben kell tartani.

11. Eszközöket kell biztosítani ahhoz, hogy a hajólépcső a halászhajó mindkét oldalán használható legyen. Az illetékes ellenőr jelezheti, hogy a hajó melyik oldalára helyezzék a hajólépcsőt.

12. A hajólépcső felszerelését, valamint az ellenőr be- és kiszállását a hajó felelős tisztjének kell felügyelnie.

13. Amennyiben a hajó szerkezeti tulajdonságai, mint például a dörzsszegélyek, meggátolnák e rendelkezések valamelyikének végrehajtását, akkor külön intézkedésekkel kell az ellenőr biztonságos be- és kiszállását biztosítani.
▼M1

XXX. MELLÉKLET

A SÚLYOS JOGSÉRTÉSEKRE KISZABANDÓ PONTOKSzám

Súlyos jogsértés

Pontok

1

A fogás vagy a fogással kapcsolatos adatok, ideértve a műholdas hajómegfigyelési rendszeren keresztül továbbítandó adatok rögzítésével és jelentésével kapcsolatos kötelezettség nem teljesítése

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben)

3

2

Tiltott vagy az uniós jogszabályoknak nem megfelelő halászeszköz használata

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének e) pontjával összefüggésben)

4

3

A jelölések, azonosítók vagy lajstromozás meghamisítása vagy álcázása

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összefüggésben)

5

4

A vizsgálattal kapcsolatos bizonyítékok elleplezése, meghamisítása vagy megsemmisítése

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjával összefüggésben)

5

5

Fogható méreten aluli hal fedélzetre vétele, átrakása vagy kirakodása a hatályos jogszabályok megsértésével vagy a méreten aluli hal kirakodására vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztásával

(Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének i) pontjával összefüggésben)

5

6

Halászati tevékenységek folytatása a regionális halászati gazdálkodási szervezet területén, oly módon, amely nem összeegyeztethető az említett szervezet védelmi és gazdálkodási intézkedéseivel, vagy azokat sérti

(Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének k) pontjával összefüggésben)

5

7

A lobogó szerinti vagy a megfelelő parti állam által kiállított érvényes jogosítvány, engedély vagy felhatalmazás nélküli halászat

(Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben)

7

8

Halászat elől elzárt területen vagy halászati tilalom idején, illetőleg kvóta nélkül, vagy a kvóta elérését követően, vagy a halászattól elzárt mélységben folytatott halászat

(Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összefüggésben)

6

9

A moratórium hatálya alatt álló, vagy halászati tilalommal érintett állományra irányuló célzott halászat

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összefüggésben)

7

10

A tisztviselők akadályozása az alkalmazandó védelmi és gazdálkodási intézkedések betartásának ellenőrzésére vonatkozó feladataik ellátásában, vagy a megfigyelők akadályozása az uniós szabályok betartásának vizsgálatával összefüggő feladataik teljesítésében

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének h) pontjával összefüggésben)

7

11

Az 1005/2008/EK rendelet szerinti IUU-halászatot folytatóként azonosított, különösen az Uniónak az IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő, vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezet ugyanilyen listáján szereplő más halászhajóra történő átrakás, vagy ilyen hajóval közös halászati műveletekben való részvétel, vagy ilyen hajó támogatása, vagy ilyen hajó újraellátásának biztosítása

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének j) pontjával összefüggésben)

7

12

Felségjelzés nélküli, ennélfogva a nemzetközi jog értelmében ismeretlen honosságú halászhajó használata

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének l) pontjával összefüggésben)

7

▼M1 —————

▼B
XXXII. MELLÉKLETAZ ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI ADATOK

 

Adatelem

Kód

Tartalom

Kötelező (C)/Nem kötelező (O)***

1.

Validációs protokoll

BUS

Validációs protokoll, amely meghatározza, hogy az ellenőrző rendszer milyen ellenőrzéseket hajt végre

 

2.

Validációsprotokoll-azonosító

BR

Egyedi kód mindenféle típusú validáció, ellenőrzés stb. tekintetében

C

3.

Elsődleges adatkészlet

D1

Megmutatja, hogy mely adatkészlet ellenőrzése van folyamatban

C

4.

Másodlagos adatkészlet

D2

Megmutatja, hogy az elsődleges adatkészletet mely adatkészlettel/készletekkel ellenőrzik

C

5.

Az uniós jogszabály hivatkozási száma

LE

Az a hivatkozási szám, amelyre rendelet és cikkek vonatkoznak

C

6.

Jogi követelmény

RQ

A jogi követelmények rövid összefoglalója

C

7.

Ellenőrzési előírás

VS

Annak részletes előírása, hogy minek az ellenőrzése van folyamatban

C

8.

Az ellenőrzés ellentmondásai

INC

Az ellenőrzési eljárás eredményeként feltárt ellentmondások

 

9.

Az ellentmondás rekordszáma

RN

Az ellentmondás egyedi azonosítója vagy rekordszáma

C

10.

Validációsprotokoll-azonosító

BR

Egyedi kód mindenféle típusú validáció, ellenőrzés stb. tekintetében

C

11.

Az ellenőrzött rekord rekordszáma

RV

Az elsődleges adatkészletből származó ellenőrzött rekord egyedi azonosítója vagy rekordszáma

C

12.

Az ellentmondás típusa

IY

A feltárt ellentmondás típusa

C

13.

Az ellentmondás értéke

IV

A feltárt ellentmondás értéke/különbsége/mérete (ha alkalmazandó)

CIF

14.

Eredeti érték

OR

Eredeti érték, helyesbítés előtt

C

15.

Nyomon követés

FU

Annak leírása, hogy az adat miért ellentmondásos és miért kell nyomon követni

O

16.

A nyomon követés eredménye

FR

Az ezen ellentmondáshoz kapcsolható helyesbített érték

CIF

17.

Nyomon követés befejezése

FX

Annak megjelölése, hogy a nyomon követés befejeződött-e vagy még folyamatban van

CIF

18.

A nyomon követés befejezésének dátuma

FD

Az a nap, amelyen a problémát teljes mértékben megoldották, vagy a jogsértési eljárás eredménye ismertté válik.

CIF

19.

Jogsértési eljárás

IP

Hivatkozás a kapcsolódó jogsértési eljárásra, vagy a hatóságok által tett jogi lépésekre, ha vannak ilyenek

CIF

20.

Ellenőrzési információ

VAL

Egy meghatározott elemre és validációs protokollra vonatkozó ellenőrzési információ Az ellenőrzött elem alelemeként kell használni.

 

21.

Az ellenőrzés dátuma

VD

Az ellenőrzés dátuma

C

22.

Az ellentmondás hivatkozási száma

RI

Az ellentmondás egyedi azonosítója vagy rekordszáma

CIF

23.

VMS-adatok

VMS

A hajómegfigyelési rendszer által a helyzetre vonatkozóan küldött adatok

 

24.

Lajstromozási ország

FS

Az a lobogó szerinti ország, ahol a hajót lajstromozták. ISO alpha-3 országkód

C

25.

A hajó közösségi flotta-nyilvántartási száma (CFR-száma)

IR

AAAXXXXXXXXX formátumban, ahol „A” az EU-n belüli első lajstromozás helye szerinti országot jelölő nagybetűs jel, „X” pedig egy betű vagy szám.

C

26.

Nemzetközi rádióhívójel

RC

Nemzetközi rádióhívójel, ha a CFR nem naprakész, vagy nincs

CIF

27.

Hajó neve

NA

A hajó neve

O

28.

A hajóút száma

TN

A hajóút sorszáma

C

29.

Rekord száma

RN

Az egyes rekordokhoz társított egyedi rekord-sorszám

C

30.

Dátum és idő

DT

Az adatküldés dátuma és időpontja

C

31.

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A visszadobás helyének földrajzi koordinátái (lásd a POS-ra vonatkozó alelemek és attribútumok részleteit)

C

32.

Sebesség

SP

A hajó sebessége csomóban (nn,n)

C

33.

Útvonal

CO

A hajó útvonala fokokban (0–360)

C

34.

A hatóság általi kézhezvétel dátuma és időpontja

DR

A hatóság általi érkeztetés dátuma és időpontja

C

35.

Kézi

MA

Azt jelöli, hogy az adatokat elektronikusan fogadták-e, vagy kézzel vitték-e be (I/N)

C

36.

A kézi adatbevitel dátuma és időpontja

DM

Az adatok adatbázisba történő kézi bevitelének dátuma és időpontja, ha az adatokat kézzel vitték be

CIF
XXXIII. MELLÉKLET

A NYILVÁNOSAN HOZZÁFÉRHETŐ HONLAPOK NYILVÁNOS ALOLDALAIN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓ

1. A halászati jogosítványok és engedélyek kiállításáért felelős hatóságok (az ellenőrzési rendelet 115. cikkének a) pontja):

a) a hatóság neve;

b) teljes postacím;

c) utcanév és házszám (ha különbözik a postacímtől);

d) telefonszám;

e) fax-szám;

f) e-mail cím;

g) a honlap URL-címe.

2. Az átrakás céljából kijelölt kikötők listája (az ellenőrzési rendelet 115. cikkének b) pontja), amely a következőket tartalmazza:

a) a kikötő neve;

b) a kikötő kódja az ENSZ/LOCODE-rendszer szerint;

c) koordináta, a kikötő helyével;

d) nyitvatartási idők;

e) az átrakási helyek címe vagy leírása.

3. A többéves tervben meghatározott, kijelölt kikötők listája (az ellenőrzési rendelet 115. cikkének c) pontja), amely a következőket tartalmazza:

a) a kikötő neve;

b) a kikötő kódja az ENSZ/LOCODE-rendszer szerint;

c) koordináta, a kikötő helyével;

d) nyitvatartási idők;

e) a kirakodási és az átrakási helyek címe vagy leírása;

f) a többéves terv szerinti fajok mennyiségének rögzítéséhez és jelentéséhez kapcsolódó feltételek minden egyes kirakodás tekintetében.

4. A tagállamok által elrendelt azonnali hatályú tilalom (az ellenőrzési rendelet 115. cikkének d) pontja):

a) az azonnali hatályú tilalmat elrendelő határozatra történő nemzeti jogi hivatkozás;

b) a tilalom határait megadó koordináták listája;

c) a kezdet dátuma és időpontja;

d) a befejezés dátuma és időpontja;

e) az adott területen folytatott halászat feltételei a tilalom idején,

f) a tilalom határait feltüntető térkép.

5. A kapcsolattartó pontok adatai a halászati naplók, előzetes értesítések, átrakási nyilatkozatok, kirakodási nyilatkozatok, értékesítési bizonylatok, átvételi nyilatkozatok és fuvarokmányok továbbítása vagy benyújtása tekintetében (az ellenőrzési rendelet 115. cikkének e) pontja):

a) a kapcsolattartó pont neve;

b) teljes postacím;

c) utcanév és házszám;

d) telefonszám;

e) fax-szám;

f) e-mail cím;

g) honlap URL-címe (ha van).

6. A Bizottság által elrendelt azonnali hatályú tilalom (az ellenőrzési rendelet 115. cikkének f) pontja):

a) az érintett tagállam vizeire alkalmazott tilalom határait megadó koordináták listája;

b) a kezdet dátuma és időpontja;

c) a befejezés dátuma és időpontja;

d) az adott területen folytatott halászat feltételei a tilalom idején;

e) a tilalom határait feltüntető térkép.

7. A halászat tilalmára vonatkozó határozat (az ellenőrzési rendelet 115. cikkének g) pontja):

a) hivatkozás a nemzeti jogszabályra;

b) azon érintett állomány vagy állománycsoport, amely kvóta hatálya alá tartozik, és amelynek kvótája kimerültnek tekinthető, vagy amelynek tekintetében a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést elérték;

c) a halászterület kódja;

d) a kezdés dátuma;

e) a halászat vagy a halászeszköz típusa (adott esetben).
XXXIV. MELLÉKLET

AZ E RENDELET 158. CIKKE SZERINTI MEGKERESÉSRE TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓCSERE FORMANYOMTATVÁNYA

image

image
XXXV. MELLÉKLET

AZ E RENDELET 161. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI KÖZIGAZGATÁSI ÉRTESÍTÉS IRÁNTI MEGKERESÉS FORMANYOMTATVÁNYA

image
XXXVI. MELLÉKLET

AZ E RENDELET 161. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI KÖZIGAZGATÁSI ÉRTESÍTÉSRE ADOTT VÁLASZ FORMANYOMTATVÁNYA

image
XXXVII. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSI RENDELET ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖTÉVES JELENTÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ MINIMUMINFORMÁCIÓK FELSOROLÁSA

1.    ÁLTALÁNOS ELVEK

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ellenőrzési rendelet 5–7. cikke

2.    A VIZEKHEZ ÉS AZ ERŐFORRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

ÖSSZEFOGLALÓ

2.1.    Az ellenőrzési rendelet 6. cikke

HALÁSZATI JOGOSÍTVÁNYOK:

 A kiállított halászati jogosítványok száma

 Az ideiglenesen felfüggesztett halászati jogosítványok száma

 A végérvényesen visszavont halászati jogosítványok száma

 A halászati jogosítvánnyal kapcsolatosan feltárt jogsértések száma

2.2.    Az ellenőrzési rendelet 7. cikke

HALÁSZATI ENGEDÉLYEK:

 A bizottságnak bejelentett különleges nemzeti rendszerek

 A kiállított halászati engedélyek száma

 A felfüggesztett halászati engedélyek száma

 A végérvényesen visszavont halászati engedélyek száma

 A halászati engedélyekkel kapcsolatosan feltárt jogsértések száma

2.3.    Az ellenőrzési rendelet 8. cikke

A HALÁSZESZKÖZÖK JELÖLÉSE:

 A feltárt jogsértések száma

2.4.    Az ellenőrzési rendelet 9. cikke

HALÁSZHAJÓ-MEGFIGYELÉSI RENDSZEREK

 Azoknak a 12 méternél rövidebb és 15 méternél nagyobb teljes hosszúságú halászhajóknak a száma, amelyekre üzemképes VMS-t telepítettek

 Azoknak a legalább 15 méter teljes hosszúságú halászhajóknak a száma, amelyekre üzemképes VMS-t telepítettek

 Azon kisegítő halászhajók száma, amelyekre üzemképes VMS-t telepítettek

 A VMS-telepítési kötelezettség alól mentesített, 15 méteresnél rövidebb halászhajók száma

 A VMS-sel kapcsolatosan feltárt jogsértések száma uniós halászhajók vonatkozásában

 A halászati felügyelő központért felelős illetékes hatóság adatai

2.5.    Az ellenőrzési rendelet 10. cikke

AUTOMATA AZONOSÍTÓ RENDSZER (AIS)

 Az AIS-szel felszerelt halászhajók száma

 AIS alkalmazására képes halászati felügyelő központok száma

2.6.    Az ellenőrzési rendelet 11. cikke

HAJÓFELDERÍTÉSI RENDSZEREK (VDS)

 VDS alkalmazására képes halászati felügyelő központok száma

2.7.    Az ellenőrzési rendelet 13. cikke

ÚJ TECHNOLÓGIÁK

 Végrehajtott kísérleti projektek

3.    A HALÁSZAT ELLENŐRZÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ

A HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

3.1.    Az ellenőrzési rendelet 14., 15. és 16. cikke

A HALÁSZATI NAPLÓ ÉS A KIRAKODÁSI NYILATKOZAT KITÖLTÉSE ÉS BENYÚJTÁSA

 Elektronikus halászati naplót használó halászhajók száma

 Papíralapú halászati naplót használó halászhajók száma

 10 méternél rövidebb, papíralapú halászati naplót használó halászhajók száma

 A halászati naplókkal és kirakodási nyilatkozatokkal kapcsolatosan feltárt jogsértések száma

3.2.    Az ellenőrzési rendelet 16. és 25. cikke

A HALÁSZATI NAPLÓVAL ÉS KIRAKODÁSI NYILATKOZATTAL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ HALÁSZHAJÓK

 Mintavételi tervek hatálya alá tartozó halászhajók száma

 Értékesítési bizonylatokon alapuló nyomon követés hatálya alá tartozó halászhajók száma

 A feltárt jogsértések száma

3.3.    Az ellenőrzési rendelet 17. cikke

ELŐZETES ÉRTESÍTÉS

 A halászati felügyelő központhoz beérkezett előzetes értesítések száma

 A feltárt jogsértések száma

3.4.    Az ellenőrzési rendelet 18. cikke

ELŐZETES ÉRTESÍTÉS MÁSIK TAGÁLLAMBAN TÖRTÉNŐ KIRAKODÁSRÓL

 A parti állam halászati felügyelő központjához beérkezett előzetes értesítési üzenetek száma

 A feltárt jogsértések száma

3.5.    Az ellenőrzési rendelet 20. cikke

KIKÖTŐKBEN VAGY MÁS HELYSZÍNEKEN VÉGZETT ÁTRAKÁSI MŰVELETEK

 A tagállam által jóváhagyott átrakások száma

 A feltárt jogsértések száma

3.6.    Az ellenőrzési rendelet 21. és 22. cikke

KIKÖTŐKBEN VAGY MÁS HELYSZÍNEKEN VÉGZETT ÁTRAKÁSI MŰVELETEK

 A mentesített halászhajók száma

3.7.    Az ellenőrzési rendelet 26. cikke

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS NYOMON KÖVETÉSE

 A halászati erőkifejtési jelentésekkel kapcsolatosan feltárt jogsértések száma

 A halászati erőkifejtési rendszerekből kizárt hajók száma területenként

 A be nem jelentett halászeszközökkel kapcsolatosan feltárt jogsértések száma

3.8.    Az ellenőrzési rendelet 33. és 34. cikke

A FOGÁSOK ÉS A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS RÖGZÍTÉSE

 Az ellenőrzési rendelet 33. cikkének végrehajtása

 A halászati tilalomról szóló, évente benyújtott értesítések adatai

3.9.    Az ellenőrzési rendelet 35. cikke

HALÁSZATI TILALOM

 Az ellenőrzési rendelet 35. cikkének végrehajtása

4.    A FLOTTAIGAZGATÁS ELLENŐRZÉSE

4.1.    Az ellenőrzési rendelet 38. cikke

HALÁSZATI KAPACITÁS

 Az ellenőrzési rendelet 38. cikke (1) bekezdésének betartása

 A motorteljesítmény ellenőrzésének száma a 41. cikkel összhangban

 A feltárt jogsértések száma

4.2.    Az ellenőrzési rendelet 42. cikke

KIKÖTŐBEN VÉGZETT ÁTRAKÁS

 A mélytengeri fajok jóváhagyott átrakásainak száma

4.3.    Az ellenőrzési rendelet 43. cikke

KIJELÖLT KIKÖTŐK

 A feltárt jogsértések száma

4.4.    Az ellenőrzési rendelet 44. cikke

A TÖBBÉVES TERVEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TENGERFENÉKI FOGÁSOK ELKÜLÖNÍTETT TÁROLÁSA

 A feltárt jogsértések száma

4.5.    Az ellenőrzési rendelet 46. cikke

NEMZETI ELLENŐRZÉSI CSELEKVÉSI PROGRAMOK

 A tagállamok által meghatározott programok részletei

 A feltárt jogsértések száma

5.    A TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK ELLENŐRZÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ

5.1.    Az ellenőrzési rendelet 47. cikke

 A halászeszközök tárolásával kapcsolatosan feltárt jogsértések száma

5.2.    Az ellenőrzési rendelet 48. cikke

AZ ELVESZÍTETT HALÁSZESZKÖZÖK KIEMELÉSE

 A feltárt jogsértések száma

5.3.    Az ellenőrzési rendelet 49. cikke

A FOGÁS ÖSSZETÉTELE

 A feltárt jogsértések száma

6.    A HALÁSZATI KORLÁTOZÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEK ELLENŐRZÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ

6.1.    Az ellenőrzési rendelet 50. cikke

 Az uniós és harmadik országbeli hajók tekintetében feltárt jogsértések száma

7.    AZONNALI HATÁLYÚ HALÁSZATI TILALOM

ÖSSZEFOGLALÓ

7.1.    Az ellenőrzési rendelet 53. cikke

 A kezdeményezett azonnali hatályú tilalmak adatai

 A feltárt jogsértések száma

8.    A SZABADIDŐS HORGÁSZAT ELLENŐRZÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ

8.1.    Az ellenőrzési rendelet 55. cikke

 A jogellenes forgalmazással kapcsolatosan feltárt jogsértések száma

9.    A FORGALMAZÁS ELLENŐRZÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ

9.1.    Az ellenőrzési rendelet 56. cikke

A FORGALMAZÁS ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 A végrehajtás állapotának részletei

9.2.    Az ellenőrzési rendelet 57. cikke

KÖZÖS FORGALMAZÁSI ELŐÍRÁSOK

 A feltárt jogsértések száma

9.3.    Az ellenőrzési rendelet 58. cikke

NYOMONKÖVETHETŐSÉG

 A végrehajtás állapota

 A feltárt jogsértések száma

9.4.    Az ellenőrzési rendelet 59. cikke

ELSŐ ÉRTÉKESÍTÉS

 A halászati termékek forgalomba hozataláért felelős, nyilvántartásba vett vevők, nyilvántartásba vett árverési központok vagy egyéb szervek vagy személyek száma

 A feltárt jogsértések száma

9.5.    Az ellenőrzési rendelet 60. cikke

MÉRLEGELÉS

 A kirakodáskor történő mérlegelésre vonatkozó mintavételi tervek száma

 A tengeren történő mérlegelésre jogosult halászhajók száma

 A jogsértések száma

9.6.    Az ellenőrzési rendelet 61. cikke

AZ ELSZÁLLÍTÁST KÖVETŐ MÉRLEGELÉS

 Az elszállítást követő mérlegelésre vonatkozó ellenőrzési tervek száma

 A mérlegelés előtti elszállításra vonatkozóan más tagállamokkal létrehozott közös ellenőrzési programok száma

 A feltárt jogsértések száma

9.7.    Az ellenőrzési rendelet 62. cikke

AZ ÉRTÉKESÍTÉSI BIZONYLATOK KITÖLTÉSE ÉS BENYÚJTÁSA

 A fentiekben megjelölt, benyújtott elektronikus értékesítési bizonylatok száma

 Az értékesítési bizonylattal kapcsolatos követelmények alóli mentességek száma

 A feltárt jogsértések száma

9.8.    Az ellenőrzési rendelet 66. cikke

ÁTVÉTELI NYILATKOZATOK

 A feltárt jogsértések száma

9.9.    Az ellenőrzési rendelet 68. cikke

A FUVAROKMÁNYOK KITÖLTÉSE ÉS BENYÚJTÁSA

 A végrehajtás állapota

 A feltárt jogsértések száma

10.    TERMELŐI SZERVEZETEK, ÁR ÉS INTERVENCIÓ

ÖSSZEFOGLALÓ

10.1.    Az ellenőrzési rendelet 69. cikke

A TERMELŐI SZERVEZETEK NYOMON KÖVETÉSE

 Az elvégzett ellenőrzések száma

 A 104/2000/EK tanácsi rendeletet érintő, feltárt jogsértések száma

10.2.    Az ellenőrzési rendelet 70. cikke

AZ ÁR- ÉS INTERVENCIÓS INTÉZKEDÉSEK NYOMON KÖVETÉSE

 Az elvégzett ár- és intervenciós ellenőrzések száma

 A feltárt jogsértések száma

11.    FELÜGYELET

ÖSSZEFOGLALÓ

11.1.    Az ellenőrzési rendelet 71. cikke

TENGERI ÉSZLELŐ- ÉS FELDERÍTŐTEVÉKENYSÉG

 A készített jelentések száma

 A beérkezett jelentések száma

 A feltárt jogsértések száma

11.2.    Az ellenőrzési rendelet 73. cikke

MEGFIGYELŐ ELLENŐRÖK

 Az alkalmazott megfigyelő-ellenőri rendszerek száma

 A megfigyelő ellenőröktől kapott jelentések száma

 A bejelentett jogsértések száma

12.    VIZSGÁLAT ÉS VÉGREHAJTÁS

ÖSSZEFOGLALÓ

12.1.    Az ellenőrzési rendelet 74. és 76. cikke

A VIZSGÁLATOK LEFOLYTATÁSA

 A teljes munkaidőben/részmunkaidőben foglalkoztatott halászati ellenőrök száma

 A teljes munkaidőben/részmunkaidőben foglalkoztatott halászati ellenőrök munkaidejéből a halászati ellenőrzéssel és vizsgálattal töltött idő százalékos aránya

 A teljes munkaidőben/részmunkaidőben foglalkoztatott ellenőrök által végzett vizsgálatok száma, típusonként

 A teljes munkaidőben/részmunkaidőben foglalkoztatott ellenőrök által feltárt jogsértések száma

12.2.    VIZSGÁLATI ERŐFORRÁS: HAJÓK

 Az EU által társfinanszírozott, a feladathoz rendelt ellenőrhajók száma és a tengeren töltött járőrnapok éves száma összesen

 Az EU által nem társfinanszírozott, a feladathoz rendelt ellenőrhajók száma és a tengeren töltött járőrnapok éves száma összesen

 Az EU által társfinanszírozott, a feladathoz rendelt ellenőrhajók által halászati ellenőrzéssel töltött összes üzemi idő százalékos aránya

 Az EU által nem társfinanszírozott, a feladathoz rendelt ellenőrhajók által halászati ellenőrzéssel töltött összes üzemi idő százalékos aránya

 Valamennyi, a feladathoz rendelt ellenőrhajó által halászati ellenőrzéssel töltött összes üzemi idő százalékos aránya

 Az EU által társfinanszírozott, a feladathoz rendelt ellenőrhajók által halászati ellenőrzéssel töltött összes munkaidő százalékos aránya

 A nem a feladathoz rendelt ellenőrhajók száma és a tengeren töltött járőrnapok éves száma összesen

 A halászati ellenőrzéssel töltött idő százalékos aránya

 A valamennyi hajó által a tengeren töltött napok száma összesen

12.3.    VIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉG A TENGEREN

 Valamennyi tagállam összes halászhajóján a tengeren végzett vizsgálatok száma

 A tagállam által a tengeren feltárt jogsértések száma

 Harmadik ország halászhajóin végzett tengeri vizsgálatok száma (adja meg a harmadik országot)

 A kisegítő halászhajókon feltárt jogsértések száma

12.4.    VIZSGÁLATI ERŐFORRÁS: MEGFIGYELŐ REPÜLŐGÉPEK

 A halászati ellenőrzésre használt megfigyelő repülőgépek száma, valamint a halászati ellenőrzéssel és felügyelettel töltött órák összesen

 A halászati ellenőrzéssel és felügyelettel töltött üzemi idő százalékos aránya

 A feltárt jogsértések száma

12.5.    A VIZSGÁLATOKAT ÉS A FELTÁRT JOGSÉRTÉSEKET KÖVETŐ LÉPÉSEK

 A halászati ellenőrzési és felügyeleti adatbázisba bevitt felügyeleti jelentések száma

 A halászati ellenőrzési és felügyeleti adatbázisba bevitt vizsgálati jelentések száma

 Büntetőpontok kiszabásával járó esetek száma

 Másik tagállamhoz áttett eljárások száma

 A közösségi ellenőrök által valamely tagállam joghatósági területén feltárt jogsértések száma

12.6.    Az ellenőrzési rendelet 75. cikke

AZ ÜZEMELTETŐ KÖTELESSÉGEI

 A feltárt jogsértések száma

12.7.    79. cikk

UNIÓS ELLENŐRÖK

 A közös alkalmazási tervek száma a tagállamok joghatósága alatt álló területen

 A közös alkalmazási tervek végrehajtása során feltárt jogsértések száma

12.8.    Az ellenőrzési rendelet 80., 81., 82., 83. és 84. cikke

HALÁSZHAJÓK VIZSGÁLATA A VIZSGÁLATOT VÉGZŐ TAGÁLLAM VIZEIN KÍVÜL

 A vizsgálatok száma

 A feltárt jogsértések száma

12.9.    Az ellenőrzési rendelet 85. és 86. cikke

A VIZSGÁLATOK SORÁN FELDERÍTETT JOGSÉRTÉSEK TEKINTETÉBEN INDÍTOTT ELJÁRÁSOK

 A vizsgálatok száma

 A jogsértések száma

 A lobogó szerinti államhoz áttett eljárások száma

 Az uniós ellenőrök által végzett vizsgálatok száma

13.    VÉGREHAJTÁS

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ellenőrzési rendelet 89., 90. és 91. cikke

A RENDELET BETARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

 A végrehajtás állapota

13.1.    Az ellenőrzési rendelet 92. cikke

BÜNTETŐPONT-RENDSZER

 A feltárt súlyos jogsértések száma

 Azon alkalmak száma, amikor pontokat szabtak ki jogosítványok jogosultjai számára

 A halászhajó-parancsnokok esetében alkalmazott pontrendszer végrehajtásának állapota

13.2.    Az ellenőrzési rendelet 93. cikke

JOGSÉRTÉSEK NEMZETI NYILVÁNTARTÁSA

 A végrehajtás állapota

14.    ELLENŐRZÉSI PROGRAMOK

14.1.    Az ellenőrzési rendelet 94. cikke

KÖZÖS ELLENŐRZÉSI PROGRAMOK

 A végrehajtott közös ellenőrzési programok száma

14.2.    Az ellenőrzési rendelet 95. cikke

EGYEDI ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI PROGRAMOK

 A végrehajtott egyedi ellenőrzési és vizsgálati programok száma

15.    ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

AZ ADATOK ELEMZÉSE ÉS ÁTVILÁGÍTÁSA

15.1.    Az ellenőrzési rendelet 109–116 . cikke

 A végrehajtás állapotának összefoglalása

16.    VÉGREHAJTÁS

16.1.    Az ellenőrzési rendelet 117. és 118. cikke

IGAZGATÁSI ÉS KÖLCSÖNÖS EGYÜTTMŰKÖDÉS( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

( 2 ) HL L 128., 2005.5.21., 1. o.

( 3 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 4 ) HL L 274., 1986.9.25., 1. o.

( 5 ) HL L 60., 2008.3.5., 1. o.

( 6 ) A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) és a Bizottság 2014. október 16-i 1101/2014/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 312., 2014.10.31., 1. o.).

( 7 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

( 8 ) HL L 286., 2008.10.29., 1. o.

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

( 10 ) Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

( 11 ) A Tanács 847/96/EK rendelete (1996. május 6.) a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről (HL L 115., 1996.5.9., 3. o.).

( 12 ) A Tanács 1006/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 33. o.).

( 13 ) A Bizottság 2003. december 30-i 26/2004/EK rendelete a közösségi halászflotta-nyilvántartásról (HL L 5., 2004.1.9., 25. o.).

( 14 ) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

( 15 ) Ezt az információt kizárólag akkor kell feltüntetni a halászati jogosítványon, amikor a hajót a 26/2004/EK bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban felveszik az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásba (HL L 5., 2004.1.9., 25. o.).

( 16 ) A 26/2004/EK rendelettel összhangban.

( 17 ) Névvel rendelkező hajók számára.

( 18 ) A 26/2004/EK rendelettel összhangban, azon hajók esetében, amelyekkel szemben előírás az IRCS.

( 19 ) A 2930/86/EGK rendelettel összhangban.

( 20 ) A 2930/86/EGK rendelettel összhangban. Ezt az információt kizárólag akkor kell feltüntetni a halászati jogosítványon, amikor a hajót a 26/2004/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban felveszik az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásba.

( 21 ) A halászeszközök nemzetközi szabvány szerinti statisztikai osztályzása (ISSCFCG) alapján.

( 22 ) A 26/2004/EGK rendelettel összhangban.

( 23 ) Névvel rendelkező hajók számára.

( 24 ) Azoknak a hajóknak, amelyek a két erőkifejtési övezet közötti választóvonal mindkét oldalától számított 5 tengeri mérföldön belül maradnak, az első belépést és az utolsó kilépést egy 24 órás időszakban kell rögzíteniük.

( 25 ) HL L 41., 2010.2.16., 8. o.

( *1 ) Az e rendelet 118. cikke alapján összegyűjtendő és az adatbázisban rögzítendő kötelező információk.

( *2 ) Az e rendelet 118. cikke alapján összegyűjtendő és az adatbázisban rögzítendő kötelező információk.

( *3 ) A kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrző vizsgálathoz szükséges további információ.

( *4 ) Az e rendelet 118. cikke alapján összegyűjtendő és az adatbázisban rögzítendő kötelező információk.

( *5 ) A kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrző vizsgálathoz szükséges további információ.

( *6 ) Az e rendelet 118. cikke alapján összegyűjtendő és az adatbázisban rögzítendő kötelező információk.

( *7 ) Az e rendelet 118. cikke alapján összegyűjtendő és az adatbázisban rögzítendő kötelező információk.