02011D0172 — HU — 23.03.2017 — 007.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2011/172/KKBP HATÁROZATA

(2011. március 21.)

az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

(HL L 076, 2011.3.22., 63. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS 2012/159/KKBP HATÁROZATA (2012. március 19.)

  L 80

18

20.3.2012

►M2

A TANÁCS 2012/723/KKBP HATÁROZATA (2012. november 26.)

  L 327

44

27.11.2012

 M3

A TANÁCS 2013/144/KKBP HATÁROZATA (2013. március 21.)

  L 82

54

22.3.2013

 M4

A TANÁCS 2014/153/KKBP HATÁROZATA (2014. március 20.)

  L 85

9

21.3.2014

 M5

A TANÁCS (KKBP) 2015/486 HATÁROZATA (2015. március 20.)

  L 77

16

21.3.2015

 M6

A TANÁCS (KKBP) 2016/411 HATÁROZATA (2016. március 18.)

  L 74

40

19.3.2016

►M7

A TANÁCS (KKBP) 2017/496 HATÁROZATA (2017. március 21.)

  L 76

22

22.3.2017

►M8

A TANÁCS (KKBP) 2017/498 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. március 21.)

  L 76

33

22.3.2017


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 203, 11.7.2014, o 113 (2011/172/KKBP)
▼B

A TANÁCS 2011/172/KKBP HATÁROZATA

(2011. március 21.)

az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről1. cikk

(1)   ►C1  Be kell fagyasztani a mellékletben felsorolt, Egyiptom állami pénzeszközeinek hűtlen kezeléséért felelősként azonosított személyekhez, ◄ valamint a hozzájuk kapcsolódó természetes és jogi személyekhez, illetve szervezetekhez tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást.

(2)  A mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetve, sem közvetlenül – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági forrás nem bocsátható.

(3)  A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

a) a mellékletben felsorolt természetes személyek és eltartott családtagjaik alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbér vagy jelzáloghitel, a gyógyszerek és az orvosi ellátás, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag ésszerű mértékű szakértői díjak, illetve jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok az engedély megadását megelőzően legalább két héttel tájékoztatták a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítélik meg, hogy az adott estre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

▼M2

(4)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy a gazdasági források az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett dátumot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági források kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

▼B

(5)  Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a felsorolt természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy a mellékletbe vétele időpontját megelőzően vállalt szerződéses fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy, szervezet vagy szerv kapja.

▼M2

(6)  A (2) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamatok, vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozamok; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy ezekre a számlákra az (1) és (2) bekezdésben foglalt intézkedések vonatkoznak; vagy

c) az Unióban hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági, vagy az érintett tagállamban végrehajtható határozat alapján esedékes kifizetések,

feltéve, hogy e kamatokra, egyéb hozamokra és kifizetésekre továbbra is az (1) bekezdésben foglalt intézkedés vonatkozik.

▼B

2. cikk

(1)  Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács határoz a mellékletben foglalt jegyzék létrehozásáról és módosításáról.

(2)  A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli az (1) bekezdésben említett határozatát és a jegyzékbe vétel okait az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3)  Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatát, és erről értesíti az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

3. cikk

(1)  A mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékben felsorolt, az 1. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(2)  A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

Annak érdekében, hogy az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedések a legnagyobb hatást fejtsék ki, az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az e határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M1

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

▼M7

Ezt a határozatot 2018. március 22-ig kell alkalmazni.

▼M1

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.

▼B
MELLÉKLETAz 1. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

Név

(és névváltozatok)

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel indoka

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke

Születési idő: 1928.5.4.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének házastársa

Születési idő: 1941.2.28.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének fia

Születési idő: 1960.11.26.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke fiának a házastársa

Születési idő: 1971.10.5.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének fia

Születési idő: 1963.12.28.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke fiának a házastársa

Születési idő: 1982.10.13.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, vagy akivel szemben az egyiptomi hatóságok jogerős bírósági ítélet alapján vagyon-visszaszerzési eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Korábbi parlamenti képviselő.

Születési idő: 1959.1.12.

Neme: férfi

►C1  Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi igazságügyi szervek eljárást folytatnak ◄ az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Ahmed Abdelaziz Ezz házastársa

Születési idő: 1963.1.31.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezz házastársa.

Születési idő: 1959.5.25.

Neme: nő

►C1  Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi igazságügyi szervek eljárást folytatnak ◄ az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezz házastársa.

Születési idő: 1969.10.9.

Neme: nő

►C1  Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi igazságügyi szervek eljárást folytatnak ◄ az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Korábbi lakásügyi, közüzemi és városfejlesztési miniszter.

Születési idő: 1945.5.16.

Neme: férfi

►C1  Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi igazságügyi szervek eljárást folytatnak ◄ az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby házastársa.

Születési idő: 1956.6.3.

Neme: nő

►C1  Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi igazságügyi szervek eljárást folytatnak ◄ az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Korábbi idegenforgalmi miniszter.

Születési idő: 1959.2.20.

Neme: férfi

►C1  Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi igazságügyi szervek eljárást folytatnak ◄ az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Korábbi belügyminiszter.

Születési idő: 1938.3.1.

Neme: férfi

►C1  Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi igazságügyi szervek eljárást folytatnak ◄ az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli házastársa.

Születési idő: 1963.1.23.

Neme: nő

►C1  Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi igazságügyi szervek eljárást folytatnak ◄ az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.