2010R1178 — HU — 01.01.2012 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1178/2010/EU RENDELETE

(2010. december 13.)

a tojáságazatban használatos kiviteli engedélyek rendszerének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(kodifikált szöveg)

(HL L 328, 14.12.2010, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 1379/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. december 20.)

  L 343

20

23.12.2011
▼B

A BIZOTTSÁG 1178/2010/EU RENDELETE

(2010. december 13.)

a tojáságazatban használatos kiviteli engedélyek rendszerének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(kodifikált szöveg)AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) ( 1 ) és különösen annak 161. cikke (3) bekezdésére, 170. cikkére és 192. cikke (2) bekezdésére, a 4. cikkel összefüggésben,

mivel:

(1)

A tojáságazat kiviteliengedély-rendszere végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 30-i 596/2004/EK bizottsági rendeletet ( 2 ) több alkalommal jelentősen módosították ( 3 ). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Különleges végrehajtási szabályokat kell megállapítani a tojáságazatban használatos kiviteli engedélyekre, amelyeknek a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendeletben ( 4 ) előírtakon felül magukban kell foglalniuk különösen a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmekben és engedélyekben feltüntetendő információkra vonatkozó rendelkezéseket.

(3)

A kiviteli engedélyek rendszere megfelelő működésének biztosítása érdekében az e rendszerben a kiviteli engedélyekre nyújtandó biztosíték mértékét rögzíteni kell. Mivel a tojáságazatban a rendszer magában hordozza a spekuláció kockázatát, elő kell írni, hogy a kiviteli engedélyek nem átruházhatók, és meg kell állapítani a kereskedőknek az említett rendszerhez való hozzáférésére irányadó pontos feltételeket.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet 169. cikke úgy rendelkezik, hogy a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója során megkötött megállapodásokból származó, a kivitel mennyiségére vonatkozó kötelezettségek betartását a kiviteli engedélyek alapján kell biztosítani. Ezért meg kell határozni a kérelmek benyújtásának és az engedélyek kiadásának részletes menetrendjét.

(5)

Ezenfelül a kiviteli engedélyek iránti kérelmekre vonatkozó döntést csak bizonyos mérlegelési idő után lehet közölni. Ez az idő lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy felmérje a kérelmezett mennyiségeket és az azokhoz kapcsolódó kiadásokat, valamint hogy adott esetben – különösen a még függőben lévő kérelmekre alkalmazandó – különös intézkedéseket hozzon. A kereskedők érdeke, hogy lehetővé váljék az engedélykérelmek visszavonása az elfogadási együttható megállapítása után.

(6)

A Bizottságnak pontos információkkal kell rendelkeznie az engedély iránti kérelmek, valamint a kibocsátott engedélyek felhasználását illetően, annak érdekében, hogy e rendszert irányítani tudja. A hatékony ügyvitel érdekében az e rendeletben előírt értesítési kötelezettségek tekintetében az információs rendszereket a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK bizottsági rendelettel ( 5 ) összhangban kell használniuk a tagállamoknak.

(7)

A 25 tonnát meg nem haladó mennyiségre benyújtott kérelmek esetében a kiviteli engedélyeket azonnal ki kell adni, amennyiben a kereskedő ezt kéri. Mindazonáltal ezeket az engedélyeket rövid távú kereskedelmi ügyletekre kell korlátozni, annak érdekében, hogy elkerüljék az e rendeletben előírt mechanizmus kijátszását.

(8)

Az exportálandó mennyiségek pontos nyomon követése érdekében eltérést kell megállapítani a 376/2008/EK rendelet tűréshatárra vonatkozó szabályaitól.

(9)

Az 1234/2007/EK rendelet 167. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a keltetőtojásokra vonatkozó export-visszatérítések utólagos kiviteli engedélyek alapján is adhatók. Ezért végrehajtási szabályokat kell megállapítani egy ilyen rendszerre, amelyek biztosítják a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében megkötött megállapodásokból származó kötelezettségek betartásának hatékony ellenőrzését. Szükségtelennek tűnik azonban biztosíték nyújtását előírni a kivitel után kért engedélyek esetében.

(10)

Az e rendeletben szereplő rendelkezések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

A tojáságazat termékeinek minden kivitele, amelyre export-visszatérítést igényeltek – ►M1   a 0407 11 00, a 0407 19 11 és a 0407 19 19 KN-kód  ◄ alá tartozó keltetőtojások kivételével – a visszatérítés előzetes rögzítését tartalmazó kiviteli engedély bemutatásához kötött a 2–8. cikk rendelkezéseivel összhangban.

2. cikk

(1)  A kiviteli engedély a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerint a kibocsátás tényleges napjától számított 90 napig érvényes.

(2)  Az engedélykérelemben és az engedélyben fel kell tüntetni a 15. rovatban a termék leírását, valamint a 16. rovatban a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrája szerinti 12 jegyű termékkódot.

(3)  A 376/2008/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett termékkategóriákat, valamint a kiviteli engedélyekre vonatkozó biztosíték mértékét az I. melléklet tartalmazza.

(4)  Az engedélykérelem és az engedély 20. rovatában fel kell tüntetni a II. mellékletben felsorolt bejegyzések legalább egyikét.

3. cikk

(1)  A kiviteli engedély iránti kérelmet minden héten hétfőtől péntekig lehet benyújtani az illetékes hatósághoz.

(2)  Kiviteli engedélyt olyan természetes vagy jogi személy igényelhet, aki, illetve amely a kérelem benyújtásakor a tagállam illetékes hatósága előtt hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy legalább 12 hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet a tojáságazatban. A kiskereskedelmi egységek vagy éttermek, amelyek a végső fogyasztónak adják el termékeiket, nem nyújthatnak be kérelmet.

(3)  A kiviteli engedélyeket az (1) bekezdésben meghatározott időszakot követő szerdán adják ki, feltéve, hogy a (4) bekezdésben meghatározott különleges intézkedések egyikét sem alkalmazza a Bizottság.

(4)  Amennyiben a kiviteli engedélyek kiadása a rendelkezésre álló költségvetési összegek túllépéséhez vagy az adott időszakban visszatérítéssel exportálható maximális mennyiségek – figyelembe véve az 1234/2007/EK rendelet 169. cikkében említett korlátozásokat – kimerítéséhez vezet, vagy ennek veszélye fennáll, vagy amennyiben a kiviteli engedélyek kiadása nem tenné lehetővé a kivitel folyamatosságának biztosítását az adott időszak hátralévő részében, a Bizottság:

a) a kérelmezett mennyiségek elfogadására vonatkozó egységes százalékos arányt határozhat meg;

b) elutasíthatja azokat a kérelmeket, amelyekre még nem adtak ki kiviteli engedélyt;

c) legfeljebb öt munkanapra felfüggesztheti a kiviteli engedély iránti kérelmek benyújtását, illetőleg ennél hosszabb időtartamra való felfüggesztésről szóló döntést hozhat az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

Azok a kiviteli engedély iránti kérelmek, amelyeket a felfüggesztési időszak alatt nyújtottak be, nem fogadhatók el.

Az első bekezdésben írt intézkedéseket a termékkategória és a rendeltetési hely szerint lehet meghozni, illetve kiigazítani.

(5)  A (4) bekezdésben írt intézkedések akkor alkalmazhatók, ha a kiviteli engedély iránti kérelmek egy bizonyos rendeltetési hely szokásos kereskedelmi forgalmát meghaladó mennyiségekre vonatkoznak, vagy fennáll a veszélye, hogy azokat meghaladják, valamint ha a kért engedélyek kiadása a spekulációnak, a versenyhelyzet torzulásának, illetve az adott kereskedelmi forgalom vagy a belső piac zavarának veszélyével járhat.

(6)  Amennyiben a kérelmezett mennyiséget elutasították vagy csökkentették, haladéktalanul vissza kell fizetni az arra a mennyiségre nyújtott biztosítékot, amelyre vonatkozóan a kérelmet nem teljesítették.

(7)  A (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben az egységes elfogadási százalékot 80 %-nál alacsonyabb mértékben határozzák meg, az engedélyt legkésőbb az e százaléknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 11. munkanapon ki kell adni. A közzétételt követő tíz munkanapon belül a piaci szereplő:

 visszavonhatja a kérelmét, amely esetben a biztosítékot azonnal felszabadítják,

 vagy kérheti az engedély azonnali kibocsátását, amely esetben az illetékes hatóságnak azt haladéktalanul, de legkorábban az adott hét rendes kiadási napján ki kell adnia.

(8)  A (3) bekezdéstől eltérve a Bizottság a kiviteli engedélyek kiadására a szerdától eltérő napot is megállapíthat, amennyiben ez a nap nem tartható.

4. cikk

(1)  A piaci szereplő kérelmére azok a kiviteli engedély iránti kérelmek, amelyek 25 tonnát meg nem haladó termékmennyiségre vonatkoznak, nem esnek a 3. cikk (4) bekezdésében említett esetleges különleges intézkedések hatálya alá, és a kért engedélyeket azonnal ki kell adni.

Ezekben az esetekben – a 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve – az engedélyek érvényességi ideje a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerint, a kibocsátás tényleges napjától számított öt munkanapra korlátozódik, továbbá az engedélykérelmek és az engedélyek 20. rovatában fel kell tüntetni a III. mellékletben felsorolt bejegyzések legalább egyikét.

(2)  A Bizottság szükség esetén felfüggesztheti e cikk alkalmazását.

5. cikk

A kiviteli engedélyek nem átruházhatók.

6. cikk

(1)  A 376/2008/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében említett tűréshatáron belül exportált mennyiségek nem jogosítanak visszatérítés kifizetésére.

(2)  Az engedély 22. rovatában fel kell tüntetni a IV. mellékletben felsorolt bejegyzések legalább egyikét.

7. cikk

(1)  A tagállamok minden héten legkésőbb pénteken megküldik a Bizottságnak a következő információkat:

a) az 1. cikk szerinti kiviteli engedély iránti kérelmek, amelyeket ugyanazon a héten hétfőtől péntekig nyújtottak be, feltüntetve, hogy a 4. cikk hatálya alá tartoznak-e vagy sem;

b) azok a mennyiségek, amelyekre az előző szerdán kiviteli engedélyeket adtak ki, kivéve azokat, amelyeket a 4. cikk alapján azonnal adtak ki;

c) azok a mennyiségek, amelyekre a 3. cikk (7) bekezdésének értelmében az előző héten visszavonták a beadott kiviteli engedély iránti kérelmeket.

(2)  Az (1) bekezdés a) pontjában említett, a kérelmekről szóló értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a mennyiséget terméksúlyban kifejezve a 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott valamennyi kategóriára vonatkozóan;

b) a mennyiséget rendeltetési hely szerinti bontásban valamennyi kategóriára vonatkozóan abban az esetben, ha a visszatérítés mértéke a rendeltetési helytől függően változik;

c) a visszatérítés alkalmazandó mértékét;

d) a visszatérítés előzetesen rögzített teljes összegét termékkategóriánként euróban feltüntetve.

(3)  A tagállamok a kiviteli engedélyek érvényességének lejártát követően havonta közlik a Bizottsággal a kiviteli engedélyek fel nem használt mennyiségeit.

8. cikk

(1)   ►M1  A 0407 11 00, a 0407 19 11 és a 0407 19 19 KN-kód  ◄ alá tartozó keltetőtojások esetében a piaci szereplőknek a kiviteli vámalakiságok teljesítésekor be kell jelenteniük, hogy szándékoznak-e export-visszatérítést igényelni.

(2)  A kivitelt követő két munkanapon belül a piaci szereplőknek utólagos kiviteli engedély iránti kérelmet kell benyújtaniuk az illetékes hatósághoz a kivitt keltetőtojásra vonatkozóan. Az engedélykérelem és az engedély 20. rovatában fel kell tüntetni az ex post kifejezést, valamint azt a vámhivatalt, ahol a vámalakiságokat végezték, továbbá a kivitelnek – a 612/2009/EK bizottsági rendelet ( 6 ) 5. cikkének (1) bekezdése szerinti – napját.

A 376/2008/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, nem kell biztosítékot nyújtani.

(3)  A tagállamok minden héten legkésőbb pénteken értesítik a Bizottságot az adott héten kérelmezett utólagos kiviteli engedélyek számáról vagy az ilyen kérelmek hiányáról. Az értesítésekben adott esetben fel kell tüntetni a 7. cikk (2) bekezdésében említett adatokat.

(4)  Az utólagos kiviteli engedélyeket minden rákövetkező szerdán adják ki, feltéve, hogy a Bizottság az érintett kivitel vonatkozásában a 3. cikk (4) bekezdésében szereplő különleges intézkedések egyikét sem alkalmazza. Amennyiben ilyen intézkedésekre kerül sor, azoknak a már megvalósított kivitelekre kell vonatkozniuk.

Ez az engedély megalapozza a jogosultságot a kivitelnek – a 612/2009/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti – napján érvényes visszatérítés kifizetésére.

(5)  A 376/2008/EK rendelet 23. cikkét nem kell alkalmazni az e cikk (1)–(4) bekezdésében szereplő utólagos engedélyekre.

Az engedélyeket az érdekelt fél közvetlenül az export-visszatérítés kifizetéséért felelős hivatalnak mutatja be. Ez a hivatal jóváírja és lebélyegzi az engedélyt.

9. cikk

Az e rendeletben említett értesítéseket, beleértve a nulla mennyiségről szóló értesítéseket is, a 792/2009/EK rendeletnek megfelelően kell megküldeni.

10. cikk

Az 596/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a VII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M1
I. MELLÉKLETA mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrája szerinti termékkód (1)

Kategória

A biztosíték mértéke

(EUR/100 kg nettó tömeg)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

(2)

(3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4

(1)   3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.), 8. rész.

(2)   Az V. mellékletben szereplő rendeltetési helyek esetén.

(3)   Egyéb rendeltetési helyek.

▼B
II. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésében említett bejegyzések

bolgárul

:

Регламент (ЕC) № 1178/2010

spanyolul

:

Reglamento (UE) no 1178/2010

csehül

:

Nařízení (EU) č. 1178/2010

dánul

:

Forordning (EU) nr. 1178/2010

németül

:

Verordnung (EU) Nr. 1178/2010

észtül

:

Määrus (EL) nr 1178/2010

görögül

:

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010

angolul

:

Regulation (EU) No 1178/2010

franciául

:

Règlement (UE) no 1178/2010

olaszul

:

Regolamento (UE) n. 1178/2010

lettül

:

Regula (ES) Nr. 1178/2010

litvánul

:

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010

magyarul

:

[1178/2010/EU] rendelet

máltaiul

:

Regolament (UE) Nru 1178/2010

hollandul

:

Verordening (EU) nr. 1178/2010

lengyelül

:

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010

portugálul

:

Regulamento (UE) n.o 1178/2010

románul

:

Regulamentul (EU) nr. 1178/2010

szlovákul

:

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010

szlovénül

:

Uredba (EU) št. 1178/2010

finnül

:

Asetus (EU) N:o 1178/2010

svédül

:

Förordning (EU) nr 1178/2010
III. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett bejegyzések

bolgárul

:

Лицензия, валидна пет работни дни

spanyolul

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

csehül

:

Licence platná pět pracovních dní

dánul

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

németül

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

észtül

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

görögül

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

angolul

:

Licence valid for five working days

franciául

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

olaszul

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

lettül

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

litvánul

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

magyarul

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

máltaiul

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

hollandul

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

lengyelül

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

portugálul

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

románul

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

szlovákul

:

Licencia platí päť pracovných dní

szlovénül

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

finnül

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

svédül

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar
IV. MELLÉKLET

A 6. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések

bolgárul

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията)

spanyolul

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

csehül

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

dánul

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører)

németül

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

észtül

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents)

görögül

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

angolul

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued)

franciául

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

olaszul

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

lettül

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

litvánul

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

magyarul

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták)

máltaiul

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

hollandul

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

lengyelül

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

portugálul

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

románul

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

szlovákul

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

szlovénül

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

finnül

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

svédül

:

Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
V. MELLÉKLET

Bahrein

Dél-Korea

Egyesült Arab Emírségek

Egyiptom

Fülöp-szigetek

Hongkong

Japán

Jemen

Katar

Kuvait

Malajzia

Omán

Oroszország

Tajvan

Thaiföld
VI. MELLÉKLETA hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Bizottság 596/2004/EK rendelete

(HL L 94., 2004.3.31., 33. o.)

 

A Bizottság 1475/2004/EK rendelete

(HL L 271., 2004.8.19., 31. o.)

 

A Bizottság 1713/2006/EK rendelete

(HL L 321., 2006.11.21., 11. o.)

Kizárólag a 14. cikk

A Bizottság 557/2010/EU rendelete

(HL L 159., 2010.6.25., 13. o.)

Kizárólag a 2. cikk
VII. MELLÉKLETMegfelelési táblázat

Az 596/2004/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

2. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés, bevezető fordulat

2. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés, első–tizenegyedik francia bekezdés

II. melléklet

3. cikk, (1)–(4) bekezdés

3. cikk, (1)–(4) bekezdés

3. cikk, (4a) bekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

3. cikk, (7) bekezdés

3. cikk, (7) bekezdés

3. cikk, (8) bekezdés

4. és 5. cikk

4. és 5. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, első–tizenegyedik francia bekezdés

IV. melléklet

7. és 8. cikk

7. és 8. cikk

8a. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

I. melléklet

I. melléklet

Ia. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

V. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet( 1 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

( 2 ) HL L 94, 2004.3.31., 33. o.

( 3 ) Lásd a VI. mellékletet.

( 4 ) HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

( 5 ) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

( 6 ) HL L 186., 2009.7.17., 1. o.