2010D0412 — HU — 13.07.2010 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. július 13.)

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás megkötéséről

(2010/412/EU)

(HL L 195, 27.7.2010, p.3)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 202, 4.8.2010, o 16  (412/2010)
▼B

A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. július 13.)

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás megkötéséről

(2010/412/EU)AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 88. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikk (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

2010. május 11-i határozatával a Tanács felhatalmazta a Bizottságot az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti tárgyalásoknak az Unió nevében történő megkezdésére, amelyek célja az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma számára pénzügyi üzenetadatokat hozzáférhetővé tenni a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem és ezek felszámolása érdekében.

(2)

A 2010. június 28-i 2010/411/EU ( 1 ) tanácsi határozatnak megfelelően az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2010. június 28-án aláírták, a megállapodás egy későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel.

(3)

A megállapodást meg kell kötni.

(4)

A megállapodás tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, így a Charta 7. cikkében elismert, a magánélet és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a Charta 8. cikkében elismert, a személyes adatok védelméhez való jogot és a Charta 47. cikkében elismert, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. A megállapodást az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban az Egyesült Királyság bejelentette, hogy részt kíván venni ennek a határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és a jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, és ezért az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, és ezért az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) a Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja ( 2 ).

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Bizottság felkérést kap arra, hogy a megállapodás hatálybalépésétől számított egy éven belül nyújtsa be az Európai Parlament és a Tanács részére az adatlehívás uniós területen történő jogi és műszaki keretét.

A Bizottság felkérést kap arra, hogy a megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül a megállapodás 11. cikkének vonatkozásában jelentést nyújtson be az egyenértékű uniós rendszer létrehozása terén elért előrehaladásról.

Ha a megállapodás hatálybalépését követő öt éven belül az egyenértékű uniós rendszer nem jött létre, az Unió megfontolja a megállapodás 21. cikke (2) bekezdése szerinti megújítását.

3. cikk

A Tanács elnöke kijelöli a megállapodás 22. cikkében meghatározott jóváhagyó okiratok kicserélését az Unió nevében elvégezni jogosult személyt, hogy kifejezze, az Unió a megállapodást magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.( 1 ►C1  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát. ◄

( 2 ) A megállapodás hatálybalépése időpontjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről a Tanács Főtitkársága gondoskodik.