02009R1010 — HU — 27.03.2020 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1010/2009/EK RENDELETE

(2009. október 22.)

a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(HL L 280, 2009.10.27., 5. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 86/2010/EU RENDELETE (2010. január 29.)

  L 26

1

30.1.2010

►M2

A BIZOTTSÁG 395/2010/EU RENDELETE (2010. május 7.)

  L 115

1

8.5.2010

►M3

A BIZOTTSÁG 202/2011/EU RENDELETE (2011. március 1.)

  L 57

10

2.3.2011

►M4

A BIZOTTSÁG 1222/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. november 28.)

  L 314

2

29.11.2011

 M5

A BIZOTTSÁG 336/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 12.)

  L 105

4

13.4.2013

►M6

A BIZOTTSÁG 865/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. szeptember 9.)

  L 241

1

10.9.2013

►M7

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/423 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. március 19.)

  L 84

15

20.3.2020
▼B

A BIZOTTSÁG 1010/2009/EK RENDELETE

(2009. október 22.)

a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólI.

CÍM

HARMADIK ORSZÁGOK HALÁSZHAJÓINAK TAGÁLLAMI KIKÖTŐI ELLENŐRZÉSEI.

FEJEZET

Harmadik országok halászhajóinak a kikötőbe való belépésére vonatkozó feltételek

1. cikk

Előzetes értesítés

Az 1005/2008/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az e rendelet I. mellékletében meghatározott halászati terméktípusokat kirakodó hajókra négy órás előzetes értesítési időszak vonatkozik.

2. cikk

Az előzetes értesítés formanyomtatványa

(1)  Az 1005/2008/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti előzetes értesítés formanyomtatványát e rendelet IIA. melléklete tartalmazza.

(2)  Amennyiben az összes fogást hitelesített fogási tanúsítvány kíséri, a IIB. mellékletben található előzetes értesítésre rendszeresített egyszerűsített formanyomtatvány használható.

3. cikk

A kirakodás és az átrakodás előtti nyilatkozatokra vonatkozó eljárások és formanyomtatványok

(1)  Az 1005/2008/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti, kirakodás előtti nyilatkozat formanyomtatványát e rendelet IIIA. melléklete tartalmazza.

(2)  Az 1005/2008/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti, átrakodás előtti nyilatkozat formanyomtatványát e rendelet IIIB. melléklete tartalmazza.

(3)  Harmadik ország halászhajója elektronikus formában is benyújthatja a kirakodás vagy az átrakodás előtti nyilatkozatot, amennyiben az a tagállam, amelynek kijelölt kikötőit, illetve kirakodási és átrakodási létesítményeit használni szándékozik, valamint a hajó lobogó szerinti állama hozzájárult az elektronikus adatcseréhez.

(4)  A (3) bekezdésben említett megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában harmadik ország halászhajója a kirakodás vagy az átrakodás előtti nyilatkozatot benyújthatja:

a) 

a kirakodás vagy átrakodás szerinti tagállam hivatalos nyelvén; vagy

b) 

angolul, amennyiben azt a kirakodás vagy átrakodás szerinti tagállam elfogadja.

(5)  A kirakodás vagy az átrakodás előtti nyilatkozatot a kirakodás vagy átrakodás előtt legalább négy órával be kell nyújtani.II.

FEJEZET

Kikötői ellenőrzés

4. cikk

A kikötői ellenőrzés referenciaértékei

Az 1005/2008/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett kikötői ellenőrzés referenciaértékei az alábbi kritériumokat foglalják magukban:

a) 

az érintett fajok gazdálkodási vagy helyreállítási terv tárgyát képezik;

b) 

a halászhajó feltételezhetően nem hajtja végre a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendelet ( 1 ) IV. fejezetében foglalt, a műholdas hajómegfigyelési rendszerre alkalmazandó rendelkezéseket;

c) 

a halászhajót a kikötő szerinti tagállam kikötőjében az elmúlt három hónapban nem ellenőrizték;

d) 

a halászhajót a kikötő szerinti tagállamban az elmúlt hat hónapban nem ellenőrizték;

e) 

a halászhajó nem szerepel azon létesítmények jegyzékében, amelyekből meghatározott állati eredetű termékek behozatala megengedett, amint azt a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 12. cikke előírja;

f) 

nagy kereskedelmi értékkel bíró fajokból nyert halászati termékek behozatala, kivitele vagy kereskedelme;

g) 

újfajta halászati termékek bevezetése vagy új kereskedelmi gyakorlatok felfedezése;

h) 

egy lobogó szerinti állam kereskedelmi gyakorlatai és ismert halászati tevékenységei közötti ellentmondás, különösen a fajok, a mennyiségek és a halászflottája tulajdonságainak vonatkozásában;

i) 

valamely harmadik ország kereskedelmi gyakorlatai és ismert halászati tevékenysége közötti ellentmondások, különösen a feldolgozóipara és a halászati termékeinek kereskedelme tekintetében;

j) 

a gazdasági kritériumok szempontjából nem indokolt kereskedelmi gyakorlat;

k) 

újonnan bejegyzett gazdasági szereplő bevonása;

l) 

bizonyos fajok kereskedelmi mennyiségének jelentős és hirtelen növekedése;

m) 

a feldolgozó üzemek által kiállított, az 1005/2008/EK rendelet IV. melléklete szerinti nyilatkozatokat kísérő fogási tanúsítványok másolatainak benyújtása, például ha a fogást több részre osztották a termékelőállítás során;

n) 

az 1005/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szükséges előzetes értesítés, amelyet nem nyújtottak be kellő időben vagy az információ hiányos;

o) 

a gazdasági szereplő által bejelentett fogási adatok és az illetékes hatóság rendelkezésére álló egyéb információk közötti ellentmondások;

p) 

IUU-halászati tevékenységben feltételezhetően jelenleg vagy korábban részt vevő hajó vagy hajótulajdonos;

q) 

nemrégiben nevet, lobogót vagy lajstromszámot váltó hajó;

r) 

az a tény, hogy a lobogó szerinti állam nem küldte el az 1005/2008/EK rendelet 20. cikke szerinti értesítést, vagy valamely lobogó szerinti állam fogási tanúsítványainak hitelesítésére vonatkozó lehetséges szabálytalanságokról szóló információ (például az illetékes hatóságtól származó elveszített, ellopott vagy hamisított bélyegzők és hitelesítő pecsétek);

s) 

valamely lobogó szerinti állam ellenőrzési rendszerének feltételezett hiányosságai;

t) 

olyan érintett gazdasági szereplők, amelyek már részt vettek az IUU-halászat tekintetében lehetséges kockázatot jelentő jogellenes tevékenységben;

▼M3

u) 

a kikötő szerinti államoknak a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló intézkedéseiről szóló, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében megkötött megállapodással összhangban a halászhajótól megtagadták a kikötőbe való belépést vagy a kikötőhasználatot.

▼M1

Az első bekezdés c) és d) pontja vonatkozásában a tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak az ellenőrzött harmadik országbeli halászhajó nevét és lobogóját, valamint az ellenőrzés időpontját. A Bizottság ezen információkat a többi tagállam rendelkezésére bocsátja.

▼B

5. cikk

A referenciaértékek alkalmazására vonatkozó jelentéstétel

(1)  A tagállamok a Bizottságnak az 1005/2008/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése értelmében kétévente megküldendő jelentésükben beszámolnak a 4. cikkben említett referenciaértékek alkalmazásáról.

(2)  A Bizottság e jelentések és saját észrevételei alapján értékelést készít, és adott esetben kiigazíthatja a referenciaértékeket.II.

CÍM

HALÁSZATI TERMÉKEK BEHOZATALÁRA ÉS KIVITELÉRE VONATKOZÓ FOGÁSI TANÚSÍTÁSI RENDSZERI.

FEJEZET

Fogási tanúsítványok

6. cikk

Egyszerűsített fogási tanúsítvány

(1)  E cikk olyan, harmadik országbeli hajókra alkalmazandó, amelyek:

a) 

teljes hossza 12 méternél kevesebb és nem rendelkeznek vontatott halászeszközökkel; vagy

b) 

teljes hossza 8 méternél kevesebb és rendelkeznek halászeszközökkel; vagy

c) 

felépítmény nélküliek; vagy

d) 

mért űrtartalmuk kevesebb mint 20 BT.

(2)  Az (1) bekezdésben említett harmadik országbeli halászhajók olyan fogásait, amelyeket kizárólag a hajók lobogó szerinti államában rakodnak ki, és amelyek együttesen alkotnak egyetlen szállítmányt, az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkében említett fogási tanúsítvány helyett egyszerűsített fogási tanúsítvány kísérheti. Az egyszerűsített fogási tanúsítványnak tartalmaznia kell minden, az e rendelet IV. mellékletében bemutatott mintában meghatározott információt, és azt hitelesítenie kell a lobogó szerinti állam azon hatóságának, amely rendelkezik az információk pontosságának igazolásához szükséges hatáskörrel.

(3)  Az egyszerűsített fogási tanúsítvány hitelesítését a szállítmány exportőre a IV. mellékletben bemutatott mintában meghatározott összes információ hatóságnak való benyújtásakor kérelmezi.

7. cikk

Regionális halászati gazdálkodási szervezetek elismert fogási dokumentációs rendszerei

(1)  Az e rendelet V. mellékletének I. részében felsorolt, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott fogási dokumentációs rendszerek az 1005/2008/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában minden további feltétel nélkül megfelelnek a hivatkozott rendelet követelményeinek.

(2)  Az e rendelet V. mellékletének II. részében felsorolt, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott fogási dokumentációs rendszerek az 1005/2008/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában további feltételek mellett megfelelnek a hivatkozott rendelet követelményeinek.

8. cikk

A fogási tanúsítványok benyújtásának határideje

Az 1005/2008/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az e rendelet VI. mellékletében említett szállítóeszközökön érkező szállítmányokban található halászati termékek behozatalára vonatkozó fogási tanúsítványok benyújtására az ugyanazon mellékletben megállapított rövidebb határidők vonatkoznak.II.

FEJEZET

Elismert gazdasági szereplők1.

szakasz

Az elismert gazdasági szereplői tanúsítvány kibocsátási feltételei

9. cikk

Általános rendelkezések

A gazdasági szereplőknek a vonatkozó kérelem benyújtását követően csak akkor adható tanúsítvány arról, hogy az 1005/2008/EK rendelet 16. cikkének alkalmazásában elismert gazdasági szereplők (a továbbiakban: APEO-tanúsítvány), amennyiben:

a) 

a 2454/1993/EGK bizottsági rendelettel ( 3 ) (a továbbiakban: a Közösségi Vámkódex végrehajtási szabályai) összhangban engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal (a továbbiakban: AEO-tanúsítvány) rendelkeznek, és

b) 

megfelelnek az 1005/2008/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésének a)–g) pontjában megállapított, és az e rendelet 10–13. cikkében részletezett feltételeknek.

10. cikk

Elegendő behozatal

(1)  Az 1005/2008/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett importműveletek elégséges számát és mennyiségét a székhely szerinti tagállamban kell elérni.

(2)  Minden egyes tagállam meghatározza az importműveletek számának és mennyiségének küszöbét, és arról értesíti a Bizottságot.

11. cikk

Megfelelési nyilvántartás

(1)  Az 1005/2008/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések követelményeinek betartását igazoló nyilvántartás akkor tekintendő megfelelőnek, ha a kérelem benyújtása előtti három év során a kérelmező:

a) 

nem sértette meg súlyosan a közös halászati politika szabályait;

b) 

nem sértette meg ismételten a közös halászati politika szabályait;

c) 

sem közvetlenül, sem közvetetten nem vett részt az IUU-halászatot folytató – vagy e tekintetben jelenleg vizsgálat alatt álló – hajók vagy gazdasági szereplők tevékenységében, illetve nem támogatta azt; és

d) 

sem közvetlenül, sem közvetetten nem vett részt regionális halászati gazdálkodási szervezet által elfogadott IUU-hajójegyzékekben szereplő hajók tevékenységében, illetve nem támogatta azt.

(2)  Az (1) bekezdés ellenére az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések követelményeinek betartását igazoló nyilvántartás akkor tekintendő megfelelőnek, ha az illetékes tagállami hatóság a kérelmező által elkövetett jogsértést úgy tekinti, hogy:

a) 

nem súlyos; és

b) 

mennyiségi jelentősége elhanyagolható a kérelmező által végzett, importtal összefüggő műveletek számához vagy volumenéhez képest.

12. cikk

A nyilvántartás kezelése

Az 1005/2008/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett fogási tanúsítványok kezelési – és adott esetben a nyilvántartások feldolgozási – rendszere akkor tekintendő kielégítőnek, amennyiben biztosítja:

a) 

a halászati termékek kereskedelméhez kapcsolódó fogási tanúsítványok kezelését;

b) 

a kérelmezőre vonatkozó nyilvántartások és információk archiválását; és

c) 

az adatvesztés elleni védelmet.

13. cikk

Eszközök

A kérelmező 1005/2008/EK rendelet 16. cikke (3) bekezdésének e) pontjában említett eszközei megfelelőnek tekintendők, amennyiben:

a) 

megelőzik a raktárterületekre, a rakodóterületekre, a rakodópartokra és a teherszállítási területekre való illetéktelen bejutást;

b) 

biztosítják a halászati termékek kezelését, beleértve a rakományegységekkel való visszaélések elleni védelmet;

c) 

biztosítják a tilalmakhoz és korlátozásokhoz kapcsolódó behozatali és/vagy kiviteli engedélyek kezelését, továbbá a fogási tanúsítványok tárgyát képező halászati termékek megkülönböztetését a fogási tanúsítványok tárgyát nem képező halászati termékektől.2.

szakasz

APEO-tanúsítvány kérelmezése

14. cikk

A kérelem benyújtása

(1)  Az APEO-tanúsítvány iránti kérelmet az importőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságánál kell benyújtani, a VII. mellékletben foglalt mintának megfelelően.

(2)  A kérelemnek magában kell foglalnia azon nyilvántartásokat és dokumentációt – a Közösségi Vámkódex végrehajtási szabályainak megfelelően kibocsátott AEO-tanúsítvány másolatát is beleértve –, amelyek az illetékes tagállami hatóság számára lehetővé teszik, hogy ellenőrizze és nyomon kövesse az e rendelet 9–13. cikkében meghatározott kritériumoknak való megfelelést. A szükséges adatokat a kérelmező nyújtja be az illetékes tagállami hatóságnak.

(3)  Ha a vonatkozó nyilvántartások és dokumentáció egy részét másik tagállamban őrzik, a 17. cikkben említett konzultációs eljárás alkalmazandó.

(4)  Ha az illetékes tagállami hatóság megállapítja, hogy a kérelem nem tartalmaz minden szükséges információt, a kérelem kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül kötelezi a kérelmezőt a vonatkozó információk megadására.

(5)  Amennyiben a hatóság megkapott minden szükséges információt, értesíti a kérelmezőt, hogy a kérelem teljesnek tekinthető, és meghatározza azt az időpontot, amikortól az e rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidők érvénybe lépnek.

(6)  Amikor az elismert gazdasági szereplői státust egy adott tagállamban megszerző gazdasági szereplő valamely másik tagállamban ugyanezért a státusért folyamodik, csatolja az első tagállam által kibocsátott APEO-tanúsítvány másolatát.

15. cikk

A kérelem elfogadhatatlansága

A 14. cikk szerinti kérelmet a következő esetekben nem lehet elfogadni:

a) 

ha a kérelem nem felel meg a 14. cikk előírásainak, vagy

b) 

amennyiben a kérelmet a 27. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában említett APEO-tanúsítvány visszavonását követő három év során nyújtják be.3.

szakasz

Az APEO-tanúsítványok kibocsátási eljárása

16. cikk

A kérelem áttekintése

(1)  A kibocsátó tagállami hatóság megvizsgálja, hogy a 9–13. cikkben megállapított feltételek teljesülnek-e. A vizsgálatot és annak eredményeit az illetékes tagállami hatóság dokumentálja.

(2)  Amennyiben a kérelmező rendelkezik a Közösségi Vámkódex végrehajtási szabályainak 14a. cikkében említett „AEO-tanúsítvány – Biztonság és védelem” vagy „AEO-tanúsítvány – Vámügyi egyszerűsítések/biztonság és védelem” egyikével, a 13. cikkben foglalt kritériumokat nem kell megvizsgálni.

(3)  Abban az esetben, ha a kérelmező előzőleg már megszerezte valamelyik tagállamban az elismert gazdasági szereplői státust, a kibocsátó hatóság megvizsgálja a következő kritériumok teljesülését:

a) 

a 12. és a 13. cikkben megállapított kritériumok;

b) 

vagy tetszés szerint a 10. és a 11. cikkben megállapított kritériumok.

(4)  A kibocsátó hatóság elfogadhatja a 12. és a 13. cikkben említett releváns területek szakértője által a szóban forgó cikkekben foglalt kritériumok teljesülése tekintetében tett megállapításokat. A szakértő semmi esetre sem állhat kapcsolatban a kérelmezővel.

17. cikk

Konzultáció más tagállamokkal

(1)  A kibocsátó hatóság konzultációt folytat más tagállamok illetékes hatóságaival, amennyiben a megfelelési vizsgálat – a 9–13. cikkben meghatározott kritériumok valamelyikét illetően – az információk hiánya vagy ellenőrizhetetlensége miatt nem végezhető el. A konzultációba bevont illetékes tagállami hatóság hatvan naptári napon belül választ ad; ezt az időszakot a kibocsátó tagállami hatóság kérésének küldési időpontjától kell számítani.

(2)  Amennyiben a konzultációba bevont illetékes hatóság nem válaszol az (1) bekezdésben említett hatvan naptári napos határidőn belül, a kibocsátó tagállam úgy tekintheti, hogy a kérelmező megfelel a konzultáció tárgyát képező kritériumoknak.

18. cikk

APEO-tanúsítvány kibocsátása

(1)  A kibocsátó hatóság a VIII. mellékletben rögzített mintának megfelelő APEO-tanúsítványt bocsát ki.

(2)  Az APEO-tanúsítványt a 14. cikkben előírt valamennyi szükséges információ kézhezvételének időpontjától számított kilencven naptári napon belül kell kibocsátani.

(3)  A (2) bekezdésben előírt kilencven napos időszak további harminc naptári nappal meghosszabbítható, amennyiben az illetékes hatóság nem tudja betartani a határidőt. Ilyen esetekben az illetékes tagállami hatóság a (2) bekezdésben említett időszak lejárta előtt értesíti a kérelmezőt a meghosszabbítás okairól.

(4)  A (2) bekezdésben előírt időszak abban az esetben is meghosszabbítható, ha a 9–13. cikkben meghatározott kritériumoknak való megfelelés vizsgálata során a kérelmező kiigazításokat tesz a kritériumoknak való megfelelés érdekében, és azokról tájékoztatja az illetékes hatóságot.

19. cikk

Kérelem elutasítása

(1)  Amennyiben a 16. és a 17. cikknek megfelelően elvégzett vizsgálat valószínűleg a kérelem elutasításához vezet, a kibocsátó hatóság a ténymegállapítást közli a kérelmezővel, és lehetővé teszi számára, hogy a kérelem elutasítását megelőző harminc naptári napon belül válaszoljon. A (2) bekezdésben meghatározott időszakot ennek megfelelően fel kell függeszteni.

(2)  A kérelem elutasítása esetén az illetékes hatóság értesíti a kérelmezőt a határozatot megalapozó okokról. A kérelem elutasítására vonatkozó határozatról a 18. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, illetve az e cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül értesíteni kell a kérelmezőt.

(3)  A kibocsátó hatóság a lehető leghamarabb tájékoztatja a Bizottságot a kérelem elutasításáról. A Bizottság ezt az információt elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a többi tagállam illetékes hatóságai számára.4.

szakasz

Az elismert gazdasági szereplői státus

20. cikk

Ellenőrzések

(1)  Amennyiben egy APEO-tanúsítvány jogosultja értesítette az illetékes tagállami hatóságot halászati termékek várható érkezéséről, a szóban forgó hatóság a szállítmánynak a tagállamba érkezése előtt értesítheti az elismert gazdasági szereplőt arról, hogy az 1005/2008/EK rendelet 17. cikkének megfelelő kockázatelemzés eredményeként a szállítmányt további ellenőrzésre választották ki. Az értesítést csak akkor kell megtenni, ha az nem veszélyezteti az elvégzendő ellenőrzést.

(2)  Az APEO-tanúsítvány jogosultja kevesebb fizikai és dokumentumalapú ellenőrzés tárgyát képezi, mint más importőrök, hacsak az illetékes tagállami hatóság máshogy nem dönt konkrét kockázat, vagy más közösségi jogszabályban rögzített ellenőrzési kötelezettségek figyelembevétele érdekében.

(3)  Amennyiben a kockázatelemzést követően az illetékes tagállami hatóság további ellenőrzésre választ ki olyan szállítmányt, amelyet az elismert gazdasági szereplő által benyújtott fogási tanúsítvány kísér, prioritásként kezeli a szükséges ellenőrzések elvégzését. Az elismert gazdasági szereplő kérésére – és az illetékes tagállami hatóság beleegyezése esetén – az ellenőrzések az illetékes tagállami hatóság irodájától eltérő helyen is elvégezhetők.5.

szakasz

Az APEO-tanúsítványok joghatásai

21. cikk

Általános rendelkezések

(1)  Az APEO-tanúsítvány a kibocsátását követő tizedik napon lép érvénybe. Érvényességének ideje nem korlátozott.

(2)  Az APEO-tanúsítvány kizárólag a kibocsátó hatóság szerinti tagállamban érvényes.

(3)  Az illetékes hatóságok figyelemmel kísérik a 9–13. cikkben meghatározott kritériumoknak való megfelelést.

(4)  Három évnél rövidebb ideje alapított kérelmezőnek kibocsátott APEO-tanúsítvány esetében a kibocsátás utáni első év folyamán szoros felügyeletet kell alkalmazni.

(5)  A 9–13. cikknek való megfelelés újraértékelését a kibocsátó hatóság a következő esetekben végzi el:

a) 

jelentős változások a vonatkozó közösségi jogszabályokban;

b) 

indokolt jele annak, hogy az elismert gazdasági szereplő a vonatkozó kritériumokat nem teljesíti.

(6)  Az újraértékelésre a 16. cikk (4) bekezdése alkalmazandó.

(7)  A kibocsátó hatóság a lehető leghamarabb értesíti a Bizottságot az újraértékelés eredményeiről. A Bizottság ezt az információt elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a többi tagállam illetékes hatóságai számára.

22. cikk

Az elismert gazdasági szereplői státus felfüggesztése

(1)  Az elismert gazdasági szereplői státust a kibocsátó hatóság a következő esetekben függeszti fel:

a) 

amennyiben arra derül fény, hogy a 9–13. cikkben meghatározott kritériumok nem teljesülnek;

b) 

amennyiben az illetékes tagállami hatóságoknak alapos okuk van azt feltételezni, hogy az elismert gazdasági szereplő olyan cselekményt követett el, amely jogi eljárást von maga után, és amely a közös halászati politika, illetve az 1005/2008/EK rendelet szabályainak megsértésével függ össze;

c) 

amennyiben az engedélyezett gazdálkodói státust a Közösségi Vámkódex végrehajtási szabályaival összhangban felfüggesztették;

d) 

amennyiben a 9–13. cikkben meghatározott kritériumoknak megfelelni ideiglenesen képtelen elismert gazdasági szereplő maga kérelmezi a felfüggesztést.

(2)  Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjának megfelelő határozat meghozatala előtt az illetékes tagállami hatóság a tényállást közli az érintett gazdasági szereplővel. A gazdasági szereplőknek az értesítés kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül jogukban áll kifejteni álláspontjukat.

(3)  Mindazonáltal a felfüggesztés azonnal életbe lép, amenynyiben bizonyos állomány vagy állományok védelmét célzó intézkedéseket érintő veszély természete vagy mértéke azt megköveteli. A felfüggesztő hatóság erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot annak érdekében, hogy a többi tagállam megtehesse a szükséges lépéseket.

(4)  Az (1) bekezdésben említett felfüggesztés az elismert gazdasági szereplő erre vonatkozó értesítését követő naptól lép hatályba. A felfüggesztés mindazonáltal nem érintheti a felfüggesztés előtt megkezdett, de még be nem fejezett behozatali eljárást.

23. cikk

Felfüggesztés a vonatkozó kritériumoknak való meg nem felelés esetén

(1)  A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett esetben, ha az elismert gazdasági szereplő nem rendezi helyzetét az ugyanazon cikk (2) bekezdésében említett időszakon belül, az elismert gazdasági szereplői státust harminc naptári napra fel kell függeszteni. A felfüggesztésről az illetékes tagállami hatóság haladéktalanul értesíti az elismert gazdasági szereplőt és a többi tagállam illetékes hatóságait.

(2)  Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem tudja rendezni helyzetét az (1) bekezdésben említett harminc naptári napos felfüggesztési időszakban, de bizonyítani tudja, hogy a feltételek a felfüggesztési időszak meghosszabbításával teljesülhetnek, a kibocsátó hatóság az elismert gazdasági szereplői státust további harminc naptári napra felfüggeszti. A meghoszszabbításról értesíteni kell a többi tagállam illetékes hatóságait.

(3)  Amennyiben az érintett gazdasági szereplő az (1) vagy a (2) bekezdésben rögzített határidőn belül megteszi a szükséges lépéseket a 9–13. cikkekben meghatározott kritériumoknak való megfelelés érdekében, a kibocsátó hatóság visszavonja a felfüggesztést, majd tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőt és a Bizottságot. A felfüggesztést az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejárta előtt lehet visszavonni.

24. cikk

Felfüggesztés jogi eljárás esetén

(1)  A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett esetben a kibocsátó hatóság az eljárások idejére felfüggeszti az elismert gazdasági szereplői státust. Erről értesíti az elismert gazdasági szereplőt. Értesítést küld a többi tagállam illetékes hatóságainak is.

(2)  Az illetékes tagállami hatóság ugyanakkor dönthet úgy is, hogy nem függeszti fel az elismert gazdasági szereplői státust, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jogsértés mennyiségi jelentősége elhanyagolható a kérelmező által végzett, importtal összefüggő műveletek számához vagy volumenéhez képest.

25. cikk

Az engedélyezett gazdálkodói státussal kapcsolatos felfüggesztés

A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett esetben a kibocsátó hatóság az elismert gazdasági szereplői státust mindaddig felfüggeszti, amíg az engedélyezett gazdálkodói státus felfüggesztését nem vonják vissza. Erről értesíti az elismert gazdasági szereplőt. Értesítést küld a többi tagállam illetékes hatóságainak is.

26. cikk

Felfüggesztés kérelem alapján

(1)  A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett esetben az elismert gazdasági szereplő értesíti a kibocsátó hatóságot arról, hogy ideiglenesen nem tud megfelelni a 9–13. cikkben meghatározott kritériumoknak, és meghatározza azt az időpontot, amikortól a kritériumok ismét teljesülni fognak. Az elismert gazdasági szereplő a tervbe vett intézkedésekről és azok ütemtervéről is értesíti a kibocsátó hatóságot.

(2)  A kibocsátó hatóság az értesítést megküldi a Bizottságnak és a többi tagállam illetékes hatóságainak.

(3)  Ha az elismert gazdasági szereplőnek nem sikerül rendeznie helyzetét az értesítésében rögzített időszakon belül, a kibocsátó hatóság ésszerű hosszabbítást engedélyezhet, feltéve, hogy az elismert gazdasági szereplő jóhiszeműen járt el. A hosszabbításról értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait.

27. cikk

APEO-tanúsítvány visszavonása

(1)  Az APEO-tanúsítványt a következő esetekben kell visszavonni:

a) 

amennyiben az elismert gazdasági szereplő nem hozza meg a szükséges intézkedéseket a 9–13. cikkben – a 23. cikk (3) bekezdésével összhangban – meghatározott kritériumoknak való megfelelés érdekében;

b) 

amennyiben megállapítást nyert, hogy az elismert gazdasági szereplő a közös halászati politika vagy az 1005/2008/EK rendelet szabályaival kapcsolatosan súlyos jogsértést vagy ismételt jogsértéseket követett el, és további fellebbezési joga nincs;

c) 

amennyiben az elismert gazdasági szereplő nem hozza meg a szükséges intézkedéseket a 9–13. cikkben – a 26. cikkel összhangban – meghatározott kritériumoknak való megfelelés érdekében;

d) 

amennyiben a Közösségi Vámkódex végrehajtási szabályaival összhangban odaítélt engedélyezett gazdálkodói státust felfüggesztették;

e) 

az elismert gazdasági szereplő kérésére.

(2)  Az (1) bekezdés b) pontjában említett esetben az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy nem vonja vissza az APEO-tanúsítványt, amennyiben a jogsértések mennyiségi jelentősége elhanyagolható a kérelmező által végzett, importtal összefüggő műveletek számához vagy volumenéhez képest.

(3)  A visszavonás az elismert gazdasági szereplő értesítését követő napon lép érvénybe.

(4)  A kibocsátó hatóság haladéktalanul értesíti a Bizottságot az APEO-tanúsítvány visszavonásáról.6.

szakasz

Információcsere

28. cikk

Információkérés

(1)  Az elismert gazdasági szereplő értesíti a kibocsátó hatóságot minden olyan felmerült tényezőről, amely a tanúsítvány kibocsátását követően befolyásolhatja annak érvényességét.

(2)  A kibocsátó hatóság által elismert gazdasági szereplők tekintetében rendelkezésére álló valamennyi vonatkozó információt kérésre rendelkezésre kell bocsátani a Bizottságnak és azon tagállamok illetékes hatóságainak, amelyekben az elismert gazdasági szereplő importtal kapcsolatos tevékenységeket folytat.

29. cikk

Információ-megosztás az elismert gazdasági szereplők vonatkozásában

(1)  A Bizottság és valamennyi tagállam illetékes hatóságai három évig, illetve a nemzeti szabályokkal összhangban annál hosszabb ideig tárolják a következő információkat, illetve hozzáférnek azokhoz:

a) 

a kérelmek elektronikus úton megküldött adatai;

b) 

az APEO-tanúsítványok, illetve adott esetben e tanúsítványok módosítása vagy visszavonása, vagy az elismert gazdasági szereplői státus felfüggesztése.

(2)  Az 1005/2008/EK rendelet 51. cikkében említett IUU-halászati információs rendszer az e fejezetben előírtak szerint használható az illetékes hatóságok közötti információs és kommunikációs folyamatok, illetve a Bizottság és a gazdasági szereplők tájékoztatása céljából.

(3)  A Bizottság az elismert gazdasági szereplők jegyzékét az érintett elismert gazdasági szereplők beleegyezését követően közzéteheti az interneten. A jegyzéket folyamatosan naprakészen kell tartani.

30. cikk

Jelentéstételi kötelezettségek és értékelés

(1)  A tagállamok a Bizottságnak az 1005/2008/EK rendelet 55. cikke (1) bekezdésének megfelelően kétévente megküldött jelentésükbe belefoglalják az e fejezetben meghatározott elismert gazdasági szereplők rendszerének alkalmazásával összefüggő információkat.

(2)  E jelentések és saját észrevételei alapján a Bizottság értékelést készít, és adott esetben kiigazítja az elismert gazdasági szereplők rendszerét.III.

FEJEZET

A fogási tanúsítványokkal kapcsolatos ellenőrzések

31. cikk

Az ellenőrzések közösségi kritériumai

Az 1005/2008/EK rendelet rendelkezéseinek való megfelelést vizsgáló, az ugyanazon rendelet 17. cikkében említett ellenőrzések a következő közösségi kritériumok alapján azonosított kockázatok értékelésére irányulnak:

a) 

nagy kereskedelmi értékkel bíró fajokból nyert halászati termékek behozatala, kivitele és kereskedelme;

b) 

újfajta halászati termékek bevezetése vagy új kereskedelmi gyakorlatok felfedezése;

c) 

egy lobogó szerinti állam kereskedelmi gyakorlata és az ismert halászati tevékenységek közötti ellentmondás, különösen a fajok, a mennyiségek és a halászflottája tulajdonságainak vonatkozásában;

d) 

a kereskedelmi gyakorlatok és egy harmadik ország ismert halászati tevékenysége közötti ellentmondások, különösen a feldolgozóipara és a halászati termékeinek kereskedelme tekintetében;

e) 

a gazdasági kritériumok szempontjából nem indokolt kereskedelmi gyakorlat;

f) 

újonnan bejegyzett gazdasági szereplő bevonása;

g) 

bizonyos fajok kereskedelmi mennyiségének jelentős és hirtelen növekedése;

h) 

a feldolgozó üzemek által kiállított, az 1005/2008/EK rendelet IV. melléklete szerinti nyilatkozatokat kísérő fogási tanúsítványok másolatainak benyújtása, például ha a fogást több részre osztották a termékelőállítás során;

i) 

az 1005/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szükséges előzetes értesítés, amelyet nem nyújtottak be kellő időben, vagy amelyben a feltüntetett információ hiányos;

j) 

a gazdasági szereplő által bejelentett fogási adatok és az illetékes hatóság rendelkezésére álló egyéb információk közötti ellentmondás;

k) 

IUU-halászati tevékenységben feltételezhetően jelenleg vagy korábban részt vevő hajó vagy hajótulajdonos;

l) 

nemrégiben nevet, lobogót vagy lajstromszámot váltó hajó;

m) 

az a tény, hogy a lobogó szerinti állam nem küldte el az 1005/2008/EK rendelet 20. cikke szerinti értesítést, vagy valamely lobogó szerinti állam fogási tanúsítványainak hitelesítésére vonatkozó lehetséges szabálytalanságokról szóló információ (például az illetékes hatóságtól származó elveszített, ellopott vagy hamisított bélyegzők és hitelesítő pecsétek);

n) 

egy lobogó szerinti állam ellenőrzési rendszerének feltételezett hiányosságai;

o) 

olyan érintett gazdasági szereplők, amelyek már részt vettek az IUU-halászat tekintetében lehetséges kockázatot jelentő jogellenes tevékenységben.

32. cikk

Jelentéstételi kötelezettségek és értékelés

(1)  A 31. cikkben említett közösségi kritériumok alkalmazására vonatkozó információkat a tagállamok belefoglalják a Bizottság számára az 1005/2008/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése értelmében kétévente készítendő jelentésükbe.

(2)  E jelentések és saját észrevételei alapján a Bizottság értékelést készít, és adott esetben kiigazítja a közösségi kritériumokat.IV.

FEJEZET

Együttműködés harmadik országokkal

33. cikk

A fogási tanúsítványok vonatkozásában harmadik országokkal folytatott igazgatási együttműködés

(1)  Az 1005/2008/EK rendelet 20. cikkének (4) bekezdésében előírt igazgatási együttműködés keretében létrejött azon igazgatási megállapodásokat, amelyekben a fogási tanúsítványt elektronikus úton elkészítik, hitelesítik és átadják, valamint a hatóságok ugyanolyan ellenőrzési szintjét biztosító elektronikus nyomonkövetési rendszerekkel helyettesítik, e rendelet IX. melléklete sorolja fel.

(2)  A Bizottság az 1005/2008/EK rendelet fogási tanúsítványra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggő új igazgatási megállapodásról annak megvalósulását követő 15 munkanapon belül értesíti a tagállamok illetékes hatóságait, az információt a lehető leghamarabb közzéteszi honlapján, és aktualizálja e rendelet IX. mellékletét.III.

CÍM

ÉSZLELÉS

34. cikk

Észlelt halászhajókra vonatkozó információk átadására szolgáló formanyomtatvány

(1)  Az 1005/2008/EK rendelet 49. cikkének (1) bekezdése szerinti, információátadásra szolgáló formanyomtatványt e rendelet XA. melléklete határozza meg.

(2)  Az (1) bekezdésben említett formanyomtatvány kitöltésére vonatkozó útmutatást e rendelet XB. melléklete határozza meg.IV.

CÍM

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI.

FEJEZET

Általános rendelkezések

35. cikk

Hatály

(1)  E cím megállapítja azokat a feltételeket, amelyek alapján a tagállamok adminisztratív együttműködést folytatnak egymással, harmadik országokkal, a Bizottsággal és az ez utóbbi által az 1005/2008/EK rendelet és e rendelet hatékony alkalmazásának biztosítására kijelölt szervvel.

(2)  E cím nem kötelezi a tagállamokat egymás megsegítésére, amennyiben az a nemzeti jogrendszerüket, állami politikájukat, biztonságukat vagy egyéb alapvető érdeküket sérthetné. A megkeresett tagállam a segítségnyújtási kérelem megtagadása előtt konzultál a kérelmező tagállammal annak meghatározására, hogy a segítségnyújtás különleges feltételek mellett részben teljesíthető-e. Segítségnyújtási kérelem teljesíthetetlensége esetén a kérelmező tagállamot és a Bizottságot azonnal értesíteni kell e tényről, és meg kell állapítani az okokat.

(3)  E cím nem érinti a büntetőeljárási szabályok tagállamokban történő alkalmazását és a büntetőügyekben történő kölcsönös segítségnyújtást, beleértve a nyomozás titkosságára vonatkozókat is.

36. cikk

Személyes adatok védelme

(1)  Ez a rendelet nem korlátozza és semmilyen módon nem érinti a közösségi és a nemzeti jogban a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyéneknek biztosított védelem szintjét és különösen nem változtatja meg a tagállamoknak a személyes adatok feldolgozása tekintetében a 95/46/EK irányelv alapján fennálló kötelezettségeit, sem pedig a közösségi intézményeknek és szerveknek a feladataik ellátása során általuk végrehajtott személyesadat-feldolgozás tekintetében a 45/2001/EK rendelet alapján fennálló kötelezettségeit. A tagállamok és a Bizottság gondoskodnak a 45/2001/EK és a 95/46/EK irányelvben megállapított minden alkalmazandó rendelkezés tiszteletben tartásáról.

(2)  Az egyes személyek jogát a nemzeti rendszerekben feldolgozott nyilvántartási adataik tekintetében a személyes adataikat tároló tagállami jogszabályokkal és különösen a 95/46/EK irányelvet végrehajtó rendelkezésekkel összhangban, továbbá – tekintettel a közösségi rendszerekben feldolgozott nyilvántartási adataikra – a 45/2001/EK rendelettel összhangban kell gyakorolni.

37. cikk

Információ-felhasználás, valamint szakmai és üzleti titoktartás

(1)  A kérelmező tagállam az e cím alapján közölt információt kizárólag az 1005/2008/EK rendelet végrehajtásának céljából használja fel, minden esetben a 95/46/EK irányelvnek megfelelően. Az ilyen információ más célokra való felhasználásához előzetes írásbeli konzultációt kell folytatni az információt nyújtó, e tekintetben megkeresett tagállammal. Az ilyen felhasználásra ezt követően a megkeresett tagállam által az információ közzétételének mellőzésére vonatkozóan a 95/46/EK irányelvvel összhangban megállapított feltételek vonatkoznak. Személyes adatok egyéb célokra történő felhasználása összhangban kell hogy legyen a 95/46/EK irányelvben megállapított feltételekkel.

(2)  A kérelmező tagállam figyelembe veszi az információk közzétételével összefüggő olyan részleteket, mint az információban azonosított vagy azonosítható személyek biztonsága és magánélete.

(3)  Ezek az adatok a fogadó tagállam nemzeti jogszabályai, illetve a fogadó közösségi intézményre alkalmazandó megfelelő rendelkezések által a hasonló adatok számára biztosítottal azonos szintű védelmet élveznek. Az információt átvevő tagállam közigazgatási vagy büntetőjogi eljárásaiban az ilyen adatok bizonyítékként felhasználhatók az adott tagállami joggal összhangban.

(4)  A nemzeti hatóságoknál vagy a Bizottságnál dolgozó személyeknek bármilyen formában közölt információra a bizalmas kezelési és a szakmai titoktartási kötelezettség érvényes, amennyiben azok közlése sértheti

a) 

a magánélet és az egyén becsületének védelmét, különösen a személyes adatok védelmére vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban;

b) 

természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekeit, beleértve a szellemi tulajdont is;

c) 

bírósági eljárásokat és jogi tanácsadást; vagy

d) 

az ellenőrzések vagy vizsgálatok célját.

(5)  A (4) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a közzététel szükséges IUU-halászat vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértések megszüntetéséhez, és az információt közlő hatóság hozzájárul a közzétételhez.

38. cikk

Költségek

A tagállamok állják a segítségkérés teljesítésével összefüggő költségeket, és lemondanak az e cím alkalmazásakor felmerülő költségek megtérítésére vonatkozó minden igényről.

39. cikk

Egyetlen hatóság

(1)  Minden egyes tagállam kijelöl egyetlen, az e cím alkalmazásáért felelős összekötő hivatalt.

(2)  Minden egyes tagállam közli a Bizottsággal és a többi tagállammal az egyetlen összekötő hivatal megnevezését, és naprakészen tartja ezt az információt.

(3)  A Bizottság az egyetlen összekötő hivatalok jegyzékét közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

40. cikk

További intézkedések

(1)  Amennyiben a nemzeti hatóságok az e címen alapuló segítségnyújtás iránti kérelemre válaszul vagy egyszerű információcserét követően olyan intézkedések meghozataláról döntenek, amelyek kizárólag igazságügyi hatóság engedélyére vagy kérelmére hajthatók végre, az érintett tagállammal és a Bizottsággal közölnek minden olyan, az intézkedésekkel kapcsolatos információt, amely az IUU-halászattal vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértéssel, illetve e rendelet megsértésével áll összefüggésben.

(2)  Az ilyen közléseket – ha a nemzeti jog szerint kötelező az ilyen engedélyeztetés – az igazságügyi hatóságnak előzetesen engedélyeznie kell.II.

FEJEZET

Előzetes kérelem nélküli tájékoztatás

41. cikk

Előzetes kérelem nélküli tájékoztatás

(1)  Ha egy tagállam az IUU-halászat vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértés lehetséges esetéről értesül, illetve megalapozottan feltételezi, hogy ilyen tevékenység vagy jogsértés fordulhat elő, erről haladéktalanul értesíti a többi érintett tagállamot és a Bizottságot. Az értesítésnek minden szükséges információt tartalmaznia kell, és azt a 39. cikkben említett egyetlen hatóságon keresztül kell elküldeni.

(2)  Ha az (1) bekezdésben említett IUU-halászati tevékenységekkel vagy jogsértésekkel összefüggésben valamely tagállam végrehajtási intézkedéseket hoz, a 39. cikk szerinti egyetlen hatóságon keresztül értesíti a többi érintett tagállamot és a Bizottságot.

(3)  Minden e cikknek megfelelő értesítést írásban kell megküldeni.III.

FEJEZET

Segítségnyújtás iránti kérelmek

42. cikk

Fogalommeghatározások

E cím alkalmazásában a „segítségnyújtási kérelem” egy tagállam által valamely másik tagállamhoz címzett, a következőkre vonatkozó kérelem:

a) 

tájékoztatás;

b) 

végrehajtási intézkedések; vagy

c) 

közigazgatási értesítés.

43. cikk

Általános rendelkezések

(1)  A kérelmező tagállam biztosítja, hogy minden segítségnyújtás iránti kérelem elegendő információt – ideértve a kérelmező tagállam területén megszerezhető minden szükséges bizonyítékot – tartalmazzon ahhoz, hogy a megkeresett tagállam teljesíthesse a kérést.

(2)  A segítségnyújtási kérelmeket azon indokolt esetekre kell korlátozni, ahol ésszerűen feltételezhető, hogy az IUU-halászat vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértés esete áll fenn, és ahol a kérelmező tagállam nem képes megszerezni a kért információt, vagy saját eszközeivel nem tudja meghozni a kért intézkedéseket.

44. cikk

Kérelmek és válaszok megküldése

(1)  A kérelmeket csak a kérelmező tagállam egyetlen hatósága vagy a Bizottság küldi meg a megkeresett tagállam egyetlen hatóságának. A kérésre adott minden választ is ugyanilyen módon kell közölni.

(2)  A kölcsönös segítségnyújtással kapcsolatos kérelmeket és a vonatkozó válaszokat írásban kell megtenni.

(3)  Az érintett egyetlen hatóságok a kérelmek megküldése előtt megállapodnak arról, hogy a kérelmek megfogalmazására és az információközlésre milyen nyelveken kerüljön sor. Ha a hatóságok nem jutnak megállapodásra, a kérelmeket a kérelmező tagállam hivatalos nyelvén/nyelvein, a válaszokat pedig a megkeresett tagállam nyelvén/nyelvein kell megküldeni.

45. cikk

Információ iránti kérelem

(1)  A megkeresett tagállam a kérelmező tagállam vagy a Bizottság kérelmére eljuttat minden információt annak megállapítására, hogy történt-e IUU-halászat vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértés, illetve hogy fennáll-e alapos gyanú előfordulásukkal kapcsolatban. Az információt a 39. cikkben említett egyetlen hatóságon keresztül kell eljuttatni.

(2)  A megkeresett tagállam a kérelmező tagállam vagy a Bizottság kérésére elvégezheti az IUU-halászatot jelentő, illetőleg az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértést képező – vagy a kérelmező tagállam szerint azt jelentő – műveletekre vonatkozó megfelelő közigazgatási vizsgálatokat. A megkeresett tagállam közli a kérelmező tagállammal és a Bizottsággal e közigazgatási vizsgálatok eredményét.

(3)  A kérelmező tagállam vagy a Bizottság kérésére a megkeresett tagállam engedélyezheti, hogy a megkeresett tagállam vagy a Bizottság tisztviselőjét a kérelmező tagállam illetékes tisztviselője kísérje a (2) bekezdésben említett közigazgatási vizsgálatok során. Amennyiben a büntetőeljárásokra vonatkozó nemzeti rendelkezések bizonyos fellépéseket a nemzeti jog alapján különlegesen kijelölt tisztviselőkre korlátoznak, a kérelmező tagállam tisztviselői nem vesznek részt e fellépésekben. Semmi esetre sem vesznek részt házkutatásban, illetve a büntetőjog hatálya alá tartozó személyek hivatalos kihallgatásában. A kérelmező tagállam megkeresett tagállamban tartózkodó tisztviselőinek bármikor fel kell tudniuk mutatni a személyazonosságukat és hivatalos minőségüket igazoló írásbeli felhatalmazást.

(4)  A kérelmező tagállamot annak kérésére a megkeresett tagállam ellátja a birtokában lévő minden olyan dokumentummal vagy annak hiteles másolatával, amely kapcsolódik az IUU-halászathoz vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértéshez.

(5)  A kérésre történő információcsere formanyomtatványát a XI. melléklet határozza meg.

46. cikk

Végrehajtási intézkedések iránti kérelem

(1)  A megkeresett tagállam a kérelmező tagállam vagy a Bizottság kérésére haladéktalanul megtesz minden végrehajtási intézkedést a területén, illetve a felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengervizeken folytatott vagy elkövetett IUU-halászat vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértés megszüntetése érdekében.

(2)  Az (1) bekezdésben említett végrehajtási intézkedések meghozatala során a megkeresett tagállam konzultációt folytathat a kérelmező tagállammal és a Bizottsággal.

(3)  A megkeresett tagállam a meghozott intézkedésekről és hatálybalépésükről a 39. cikkben említett egyetlen hatóságon keresztül jelentést tesz a kérelmező tagállamnak, a többi érintett tagállamnak és a Bizottságnak.

47. cikk

Az információkérésre és a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó válaszadási határidő

(1)  A megkeresett tagállam a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított négy héten belül eljuttatja a 45. cikk (1) bekezdésében és a 46. cikk (3) bekezdésében említett információt. A megkeresett és a kérelmező tagállam vagy a Bizottság ettől eltérő határidőkben is megállapodhat.

(2)  Amennyiben a megkeresett tagállam képtelen a határidőig választ adni a kérelemre, a mulasztás okairól írásban tájékoztatja a kérelmező tagállamot vagy a Bizottságot, és meghatározza, mikorra ítéli lehetségesnek a válaszadást.

48. cikk

Közigazgatási értesítés iránti kérelmek

(1)  A megkeresett tagállam – a kérelmező tagállam kérésére és a hasonló jogi eszközökről és határozatokról szóló értesítésekre irányadó nemzeti szabályokkal összhangban – értesíti a címzettet minden olyan, az 1005/2008/EK rendelet által szabályozott területen hozott jogi eszközről és határozatról, amelyeket a kérelmező tagállam közigazgatási hatóságai bocsátottak ki, és amelyeket a megkeresett tagállam területén alkalmazni kell.

(2)  Az értesítés iránti kérelmeket az e rendelet XII. mellékletében szereplő formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

(3)  A megkeresett tagállam a válaszát a 39. cikkben említett egyetlen hatóságon keresztül történő értesítést követően azonnal megküldi a kérelmező tagállamnak. A választ az e rendelet XII. mellékletében szereplő formanyomtatvány felhasználásával kell elküldeni.IV.

FEJEZET

Kapcsolatok a Bizottsággal

49. cikk

A tagállamok és a Bizottság közötti kommunikáció

(1)  A tagállamok – amint rendelkezésükre áll – közölnek a Bizottsággal minden olyan információt, amelyet fontosnak ítélnek az IUU-halászatra vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértésekre alkalmazott vagy vélhetően alkalmazott módszerek, gyakorlatok és feltárt tendenciák szempontjából.

(2)  A Bizottság – amint rendelkezésére áll – közöl a tagállamokkal minden olyan információt, amely segítheti őket az 1005/2008/EK rendelet végrehajtásában.

50. cikk

A Bizottság általi koordináció

(1)  Amennyiben egy tagállam olyan műveletekről értesül, amelyek IUU-halászatot vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértést jelentenek vagy jelenthetnek, és amelyek közösségi szinten különös jelentőséggel bírnak, a tényállás megállapításához szükséges valamennyi fontos információt mielőbb eljuttatja a Bizottságnak. A Bizottság ezeket az információkat továbbítja a többi érintett tagállamnak.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában IUU-halászatot vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértést jelentő műveletek közösségi szinten különös jelentőséggel bírnak, különösen akkor, ha:

a) 

ha ezek más tagállamokhoz is kapcsolódnak vagy kapcsolódhatnak; vagy

b) 

ha a fenti hatóságok valószínűsítik, hogy hasonló műveleteket más tagállamokban is folytathatnak.

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az IUU-halászatot vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértést jelentő műveletek történtek egy vagy több tagállamban, arról értesíti az érintett tagállamokat, amelyeknek a lehető leghamarabb vizsgálatokat kell folytatniuk. Az érintett tagállamok mielőbb közlik a Bizottsággal a vizsgálatok megállapításait.V.

FEJEZET

Kapcsolatok harmadik országokkal

51. cikk

Információcsere harmadik országokkal

(1)  Ha egy tagállam az 1005/2008/EK rendelet és e rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása szempontjából fontos információt kap harmadik országtól, azt az egyetlen hatóságon keresztül közli a többi tagállammal, amennyiben azt a harmadik országgal kötött kétoldalú segítségnyújtási megállapodások megengedik.

(2)  A tagállam az e cím szerint kapott információkat az egyetlen hatóságán keresztül közölheti harmadik országgal az ugyanazon országgal kötött kétoldalú segítségnyújtási megállapodás alapján. A közlésre az információt először közlő tagállammal folytatott konzultációt követően, valamint a közösségi jogszabályokkal és a személyes adatok feldolgozása tekintetében a magánszemélyek védelmére vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban kerül sor.

(3)  A Bizottság – a Közösség és harmadik országok között létrejött halászati megállapodások vagy olyan, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek, továbbá olyan hasonló megállapodások keretében, amelyeknek a Közösség szerződő fele vagy együttműködő nem szerződő fele – az IUU-halászatra vagy az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti súlyos jogsértésre vonatkozó fontos információkat az azokat közlő tagállam beleegyezésével továbbadhatja a megállapodások vagy szervezetek többi feleinek.VI.

FEJEZET

Átmeneti rendelkezés

52. cikk

IUU-halászati információs rendszer létrehozása

Az 1005/2008/EK rendelet 51. cikkének (2) bekezdésében említett IUU-halászatra vonatkozó információs rendszer létrehozásáig a tagállamok illetékes hatóságai egymással és a Bizottsággal a már létező tájékoztatási lehetőségeken keresztül e cím alapján működnek együtt.V.

CÍM

MÓDOSÍTÁSOK

53. cikk

Az 1005/2008/EK rendelet módosításai

Az 1005/2008/EK rendelet I. melléklete, amely a hivatkozott rendelet 2. cikkének (8) bekezdésében foglalt „halászati termékek” meghatározásból kizárt termékek listáját tartalmazza, az e rendelet XIII. mellékletében meghatározottak szerint módosul.VI.

CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazható valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett bizonyos halászati terméktípusok előzetes értesítési időszaka

4 órás előzetes értesítési időszak

Halászhajók friss halászati termékeinek kirakodása kijelölt közösségi kikötőkben

▼M3
IIA. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett harmadik országbeli halászhajókra vonatkozó előzetes értesítési formanyomtatvány

image

image
IIB. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésében említett harmadik országbeli halászhajókra vonatkozó előzetes értesítési formanyomtatvány

image

▼B
III.A. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett kirakodási nyilatkozat formanyomtatványa

image
III.B. MELLÉKLET

A 3. cikk (2) bekezdésében említett kirakodási nyilatkozat formanyomtatványa

(mind az átadó, mind az átvevő hajó részéről kötelező)

image
IV. MELLÉKLET

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI FOGÁSI TANÚSÍTVÁNY

Az e rendelet 6. cikke szerinti feltételeknek megfelelő halászati termékekre vonatkozó egyszerűsített formanyomtatvány

image

image
Függelék

A szállítással kapcsolatos adatok

image
V. MELLÉKLET

A regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott és az 1005/2008/EK rendelet követelményeinek megfelelő fogási dokumentációs rendszerek

I. rész Az 1005/2008/EK rendelet követelményeinek megfelelő fogási dokumentációs rendszerek:

— 
A Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszere a Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszerének létrehozásáról szóló ( 4 ), 2001. május 22-i 1035/2001/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerint.

▼M3

— 
Az ICCAT kékúszójú tonhalra vonatkozó fogási dokumentációs programja a 640/2010/EU Európai Parlament és tanácsi rendeletben foglaltak szerint ( 5 )

▼B

II. rész Az 1005/2008/EK rendelet követelményeinek további feltételek mellett megfelelő fogási dokumentációs rendszerek:

— 
CCSBT (Déli Kékúszójú Tonhal Védelmére Létrehozott Bizottság) – Állásfoglalás a CCSBT fogási dokumentációs rendszer végrehajtásáról (elfogadás: 15. éves értekezlet – 2008. október 14–17.) A CCSBT fogási dokumentációs rendszerrel összhangban hitelesített fogási dokumentumokon és minden kapcsolódó dokumentumon kívül az importőr az 1005/2008/EK rendelet II. mellékletébe foglalt, a szállítással kapcsolatos adatokról szóló függeléket is benyújtja a behozatal szerinti tagállam hatóságainak.
VI. MELLÉKLET

A 8. cikkben említett szállítmányokra vonatkozó fogási tanúsítványok benyújtási időszakai

A fogási tanúsítvány benyújtási időszaka: a Közösségbe való belépést megelőző négy órás időszak

A Közösségbe légi teherszállítással érkező halászati termékek szállítmányai

A fogási tanúsítvány benyújtási időszaka: a Közösségbe való belépést megelőző két órás időszak

A Közösségbe közúton érkező halászati termékek szállítmányai

A fogási tanúsítvány benyújtási időszaka: a Közösségbe való belépést megelőző négy órás időszak

A Közösségbe vasúton érkező halászati termékek szállítmányai
VII. MELLÉKLET

image

image

image
VIII. MELLÉKLET

image
IX. MELLÉKLET

A fogási tanúsítvány tekintetében meghatározott rendelkezések végrehajtásához kapcsolódó igazgatási megállapodás a lobogó szerinti államokkal (az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkének (4) bekezdése szerint)

▼M4

1.    szakasz

NORVÉGIA

FOGÁSI TANÚSÍTÁSI RENDSZER

Az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban a hivatkozott rendelet 12. cikkében és II. mellékletében meghatározott fogási tanúsítvány helyébe – a Norvégia lobogója alatt közlekedő halászhajók által ejtett fogásokból nyert halászati termékek vonatkozásában – a norvég fogásmérlegelési és -rögzítési rendszeren alapuló norvég fogási tanúsítvány lép, amely a norvég hatóságok ellenőrzése alatt álló, az uniós fogási tanúsítási rendszer követelményeivel azonos szintű hatósági ellenőrzést biztosító elektronikus nyomkövető rendszer.

A norvég fogási tanúsítvány mintái, amelyek az Európai Unió fogási tanúsítványa és újrakiviteli bizonyítványa helyébe lépnek, az I. függelékben találhatók.

Az 1005/2008/EK rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett dokumentumok elektronikus úton is benyújthatók.

Norvégia fogási tanúsítványt ír elő az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő halászhajók által ejtett fogások Norvégiába történő kirakodásához és behozatalához.

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az 1005/2008/EK rendelet 51. cikkének megfelelően kölcsönös segítségnyújtási rendszert kell kialakítani a Norvégia és az Európai Unió tagállamainak hatóságai közötti információcsere és segítségnyújtás elősegítése érdekében az 1010/2009/EK rendeletben előírt, kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó részletes szabályok alapján.

I. függelék

image

image

image

image

▼M7

2. szakasz

EGYESÜLT ÁLLAMOK

FOGÁSI TANÚSÍTÁSI RENDSZER

Az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkében és II. mellékletében meghatározott fogási tanúsítvány helyébe – az Egyesült Államok lobogója alatt hajózó halászhajók által ejtett fogásokból nyert halászati termékek vonatkozásában – az Egyesült Államok azon fogási tanúsítási rendszerén (a 2. függelék ismerteti) alapuló, egyesült államokbeli fogási tanúsítvány lép, amely az egyesült államokbeli hatóságok ellenőrzése alatt álló, az uniós fogási tanúsítási rendszer követelményeivel azonos szintű hatósági ellenőrzést biztosító elektronikus jelentéstevő és adatrögzítő rendszer.

Az egyesült államokbeli fogási tanúsítvány mintája, amely az Európai Unió fogási tanúsítványa és újrakiviteli bizonyítványa helyébe lép, az 1. függelékben található. Ez a felülvizsgált egyesült államokbeli fogási tanúsítvány a 2. függelékben leírt módon lefedheti az egyes hajók vagy a hajócsoportok által ejtett fogásokból nyert halászati termékeket.

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az 1005/2008/EK rendelet 51. cikkének megfelelően kölcsönös segítségnyújtási rendszer jön létre az Egyesült Államok és az Európai Unió tagállamainak megfelelő illetékes hatóságai közötti információcsere és igazgatási együttműködés elősegítése érdekében az 1010/2009/EK rendeletben előírt, kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó részletes szabályok alapján.

1. függelék

image

image

2. függelék

A 2019-ben felülvizsgált egyesült államokbeli fogási dokumentációs rendszert a nyers és feldolgozott halászati termékekből álló, az Egyesült Államokból az Európai Unióba (EU) kivitelre kerülő szállítmányokat kísérő, egységes fogási tanúsítvány kiállítása céljából hozták létre.

Az egyesült államokbeli fogási tanúsítványon az Egyesült Államok exportőreinek 1) fel kell tüntetniük az adott szállítmányt képező halak és halászati termékek begyűjtéséért felelős egyes hajókat, valamint a jogszerű fogások egyesült államokbeli tanúsítványán előírt valamennyi vonatkozó adatot; vagy 2) meg kell adniuk az adott szállítmányt képező halak és halászati termékek begyűjtéséért felelős hajócsoport nevét, valamint a jogszerű fogások egyesült államokbeli tanúsítványán előírt valamennyi vonatkozó adatot.

Csoportra vonatkozó adatokat olyan halászatok esetében használnak, amelyeknél a fogások jelentős keveredése tapasztalható a tengeren vagy a parton (ideértve például, de nem kizárólag a következőket: azon halászatok, amelyeknél a kezdeti fogásokat továbbküldés előtt méret szerint osztályozzák, például a homár esetében; vagy azok, amelyeknél több, begyűjtést végző hajó szállít halakat a tengeren tartózkodó hajók számára).

A csoportok azon egyesült államokbeli gyártó vagy feldolgozó irányítása alatt állnak, aki a tanúsítványt kérelmezi, és ellenőrzés tárgyát képezik. Az Egyesült Államok jelenlegi gyakorlatának megfelelően az egyesült államokbeli gyártó vagy feldolgozó felelős a szállítmányhoz hozzájáruló hajókra vagy hajócsoportokra vonatkozó adatok megőrzéséért, valamint azért, hogy azokat kérésre az Egyesült Államok illetékes hatóságának rendelkezésére bocsássa.

Az egyes hajók, illetve a hajócsoportok szerinti kezelés lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy szállítmányonként egyetlen tanúsítványt állítson ki, és hogy minden egyes szállítmány tekintetében hozzáférjen az összes hajóra vonatkozó adatokhoz.

Ezeket az adatokat az Egyesült Államok kormányának illetékes hatóságai kérésre az importáló tagállamok hatóságainak rendelkezésére bocsátják.

▼M1

3.    szakasz

ÚJ-ZÉLAND

FOGÁSI TANÚSÍTÁSI RENDSZER

Az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkében és II. mellékletében meghatározott fogási tanúsítvány helyébe – az Új-Zéland lobogója alatt hajózó halászhajók által ejtett fogásokból nyert halászati termékek vonatkozásában – az új-zélandi fogási tanúsítvány lép, amely az új-zélandi hatóságok ellenőrzése alatt álló, a közösségi fogási tanúsítási rendszer követelményeivel azonos szintű hatósági ellenőrzést biztosító elektronikus nyomkövető és tanúsítási rendszer.

Az új-zélandi fogási tanúsítvány mintapéldánya, amely 2010. január 1-jétől az Új-Zélandon lajstromba vett halászhajók által ejtett és Új-Zélandon kirakodott fogások vonatkozásában az Európai Közösség fogási tanúsítványa és újrakiviteli bizonyítványának helyébe lép, az I. függelékben található.

Az új-zélandi fogási tanúsítványra vonatkozóan magyarázó megjegyzések a II. függelékben találhatók.

Az új-zélandi fogási tanúsítványra vonatkozóan magyarázó megjegyzések a II. függelékben találhatók.

Az új-zélandi fogási tanúsítványra vonatkozóan magyarázó megjegyzések a II. függelékben találhatók.

Az 1005/2008/EK rendelet 51. cikkének megfelelően kölcsönös segítségnyújtási rendszer jön létre az Új-Zéland és az Európai Közösség tagállamainak megfelelő illetékes hatóságai közötti információcsere és segítségnyújtás elősegítése érdekében az 1010/2009/EK bizottsági rendeletben előírt, kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó részletes szabályok alapján.

I. függelék

Új-zélandi fogási tanúsítványminta

▼M6

image

image

▼M1

II. függelék

Az új-zélandi fogási tanúsítványra vonatkozó magyarázó megjegyzések

A „feladó” az „exportőr”.

A „nem hivatalos információ” rubrikában megadott és az új-zélandi kormány aláírásait követő információkat az új-zélandi kormány nem hitelesíti.

▼M2

4.    Szakasz

IZLAND

FOGÁSI TANÚSÍTÁSI RENDSZER

Az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban a hivatkozott rendelet 12. cikkében és II. mellékletében meghatározott fogási tanúsítvány helyébe 2010. január 1-jétől – az Izland lobogója alatt közlekedő halászhajók által ejtett fogásokból nyert halászati termékek vonatkozásában – az izlandi fogásmérlegelési és -rögzítési rendszeren alapuló izlandi fogási tanúsítvány lép, amely az izlandi hatóságok ellenőrzése alatt álló, az uniós fogási tanúsítási rendszer követelményeivel azonos szintű hatósági ellenőrzést biztosító elektronikus nyomkövető rendszer.

Az izlandi fogási tanúsítvány mintája a függelékben található.

Az 1005/2008/EK rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett dokumentumok elektronikus úton is benyújthatók.

Izland fogási tanúsítványt ír elő az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő halászhajók által ejtett fogások Izlandban való kirakodásához és oda történő behozatalához.

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az 1005/2008/EK rendelet 51. cikkének megfelelően kölcsönös segítségnyújtási rendszert kell kialakítani az Izland és az Európai Unió tagállamainak hatóságai közötti információcsere és segítségnyújtás elősegítése érdekében az 1010/2009/EK bizottsági rendeletben előírt, kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó részletes szabályok alapján.

Függelék

image

image

5.    SZAKASZ

KANADA

FOGÁSI TANÚSÍTÁSI RENDSZER

Az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban a hivatkozott rendelet 12. cikkében és II. mellékletében meghatározott fogási tanúsítvány helyébe – a Kanada lobogója alatt közlekedő halászhajók által ejtett fogásokból nyert halászati termékek vonatkozásában – a kanadai halászati tanúsítási rendszeren (FCS, a 3. függelék ismerteti) alapuló kanadai fogási tanúsítvány lép, amely a kanadai hatóságok ellenőrzése alatt álló, az uniós fogási tanúsítási rendszer követelményeivel azonos szintű hatósági ellenőrzést biztosító elektronikus nyomkövető rendszer.

A kanadai fogási tanúsítványok mintái, amelyek 2010. január 1-jétől az Európai Közösség fogási tanúsítványa és újrakiviteli bizonyítványának helyébe lépnek, az 1. és 2. függelékben találhatók.

Az őslakosok által használt halászati módszerekkel ejtett vagy az 1010/2009/EK rendelet 6. cikkében meghatározott halászhajókról származó fogásokat a 2. függelékben szereplő egyszerűsített kanadai fogási tanúsítványnak kell kísérnie.

Az 1005/2008/EK rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett dokumentumok elektronikus úton is benyújthatók.

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az 1005/2008/EK rendelet 51. cikkének megfelelően kölcsönös segítségnyújtási rendszert kell kialakítani a Kanada és az Európai Unió tagállamainak hatóságai közötti információcsere és az igazgatási segítségnyújtás elősegítése érdekében az 1010/2009/EK bizottsági rendeletben előírt, kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó részletes szabályok alapján.

1. függelék

image

image

image

image

image

2. függelék

image

image

image

image

image

3. függelék

A kanadai fogási tanúsítványok rendszere (FCS) a szabványos és egyszerűsített fogási tanúsítványok kiállítására szolgál.

Az FCS-t fogják használni a hagyományos halászati termékekből álló, Kanadából az Európai Unióba irányuló olyan exportszállítmányokat – ideértve az élő, friss, fagyasztott, sózott, konzervált és/vagy füstölt és szárított halat – kísérő fogási tanúsítványok kiállítására és hitelesítésére, amelyeket a nem hajóval folytatott halászatból, az őslakosok által folytatott halászatból vagy a kis- vagy nagyméretű halászhajókról származó nyersanyagból és/vagy többlépcsős gyártási folyamat segítségével állítottak elő.

A hatékonyság maximalizálása érdekében Kanada az egyszerűsített tanúsítványokon egyes hajókat csoportokba fog összevonni. Az FCS alapján azonban a csoportokba sorolt egyes hajók, a jogosítványukra vonatkozó adatok vagy lajstromozási adataik visszakereshetők lesznek csakúgy, mint a tanúsítványon bejelentett fogás adatai.

A csoportosítás egyes termékformák és különösen olyan halászatok vonatkozásában lesz használatos, amelyeknél gyűjtőhajók több halászhajótól vásárolnak halat, és az ügyletről a tengeren bocsátanak ki értékesítési bizonylatot, a nem hajóval folytatott halászat – ilyen például a part menti kerítőhálós halászat, a part menti kagylóhalászat és a jéghalászat –, továbbá egyes belvízi halászati formák és az őslakosok által – adott esetben közösségileg – folytatott halászat esetében. A csoportosítások exportvállalatonként fognak történni, és azokat az egyes szállítmányok esetében szükség esetén módosítani fogják.

A csoportosítás lehetővé teszi Kanada számára, hogy szállítmányonként egyetlen tanúsítványt állítson ki, miközben megőrzi a tanúsítvány alapjául szolgáló, az adatbázisban található összes információt (hajó jogosítványa/lajstromozási adatai).

Ez az információ weboldalunkon keresztül vagy a tanúsítványokat kiállító hivatalunkhoz intézett közvetlen telefonhívás útján elérhető lesz az uniós tagállamok hatóságai számára a behozatali országokban.

A tanúsítványokat kiállító hivatallal harmadik országok is felvehetik a kapcsolatot a közvetlen exportműveletekkel kapcsolatban.

6.    SZAKASZ

Feröer szigetek

FOGÁSI TANÚSÍTÁSI RENDSZER

Az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban a hivatkozott rendelet 12. cikkében és II. mellékletében meghatározott fogási tanúsítvány helyébe – a Feröer szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók által ejtett fogásokból nyert halászati termékek vonatkozásában – a feröeri értékesítésibizonylat- és hajónapló-rendszeren alapuló Feröer szigeteki fogási tanúsítvány lép, amely a Feröer szigeteki hatóságok ellenőrzése alatt álló, az uniós fogási tanúsítási rendszer követelményeivel azonos szintű hatósági ellenőrzést biztosító elektronikus nyomkövető rendszer.

A Feröer szigeteki fogási tanúsítvány mintája, amely 2010. január 1-jétől az Európai Közösség fogási tanúsítványának és újrakiviteli bizonyítványának helyébe lép, a függelékben található.

Az 1005/2008/EK rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett dokumentumok elektronikus úton is benyújthatók.

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az 1005/2008/EK rendelet 51. cikkének megfelelően kölcsönös segítségnyújtási rendszert kell kialakítani a Feröer szigetek és az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságai közötti információcsere és igazgatási segítségnyújtás elősegítése érdekében az 1010/2009/EK bizottsági rendeletben előírt, kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó részletes szabályok alapján.

Függelék

image

image

▼M4

7. szakasz

DÉL-AFRIKA

FOGÁSI TANÚSÍTÁSI RENDSZER

Az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkében és II. mellékletében meghatározott fogási tanúsítvány helyébe – a Dél-Afrika lobogója alatt közlekedő halászhajók által ejtett fogásokból nyert halászati termékek vonatkozásában – a dél-afrikai fogási tanúsítvány lép, amely a dél-afrikai hatóságok ellenőrzése alatt álló, az európai uniós fogási tanúsítási rendszer követelményeivel azonos szintű hatósági ellenőrzést biztosító elektronikus nyomkövető és tanúsítási rendszer.

A dél-afrikai fogási tanúsítvány mintái, amelyek az Európai Unió fogási tanúsítványa és újrakiviteli bizonyítványa helyébe lépnek, az I. függelékben találhatók.

Az 1005/2008/EK rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett dokumentumok elektronikus úton is benyújthatók.

I. függelék

image

image

image

▼B
XA. MELLÉKLET

Az észlelt halászhajókra vonatkozó információk benyújtására szolgáló formanyomtatvány

image
XB. MELLÉKLET

Kitöltési útmutató a XA. mellékletben szereplő formanyomtatványhoz

A FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSEKOR A LEHETŐ LEGTÖBB INFORMÁCIÓT KELL MEGADNI

1. Hajó neve, hívójele, lobogója, és amennyiben lehetséges a lajstrom- és Lloyd IMO-száma, amelyek megfigyelhetők a hajón vagy megszerezhetők a hajóval való rádiós kapcsolaton keresztül (az információforrást jelenteni kell).

2. Megkülönböztető jelzések: annak megállapítása, hogy a hajó neve és lajstromozási kikötő megjelölése látható volt-e vagy sem. A hajótest és a felépítmény színe, az árbocok száma, a parancsnoki híd elhelyezkedése és a kémény hossza stb.

3. A hajó típusa: a hajó típusának és az észlelt halászeszközök leírása (például horogsoros, zsákhálós, feldolgozóhajó, szállítóhajó).

4. Helyzet: a hajó első észlelésének feljegyzése, beleértve a halászati területet/alterületet/körzetet.

5. Az észlelt hajó tevékenysége: az észlelés ideje, a hajó tevékenysége az észleléskor és haladási iránya (fokokban). Rögzítse, hogy a hajó éppen halászott-e, halászeszközt állított fel, vonóhálóval halászott, vontatott vagy egyéb tevékenységet folytatott. A rendelkezésre álló hely ugyanazon halászhajó öt észlelésére szolgál, ha több hely szükséges, használja a formanyomtatvány hátlapját vagy használjon másik papírlapot. Szalagokkal felszerelt kötél meglétének/hiányának feljegyzése.

6. Az észlelés feljegyzése: jelölje meg, hogy a hajó észlelését videofelvételen vagy fényképen rögzítették-e (jelölje meg, ha dokumentumok tartoznak a megjegyzésekhez).

7. Megjegyzések: jelölje meg a hajózás irányát. Foglalja össze a rádiós kapcsolatfelvételt a név, a nemzetiség, az észlelt hajó fedélzetén található személy(ek) által megadott helyzetet.

8. A hajó rajza: rajzolja meg a hajó profilját az azonosítás céljából felhasználható megkülönböztető jelzésekkel.
XI. MELLÉKLET

A kérésre történő információcserére vonatkozó, 45. cikk szerinti formanyomtatvány

image

image
XII. MELLÉKLET

Közigazgatási értesítés iránti kérelem 48. cikknek megfelelő formanyomtatványa

image

image

▼M3 —————( 1 ) HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

( 2 ) HL L 226., 2004.6.25., 83. o.

( 3 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 4 ) HL L 145., 2001.5.31., 1. o.

( 5 ) HL L 194., 2010.7.24., 1. o.