2009R1007 — HU — 18.10.2015 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1007/2009/EK RENDELETE

(2009. szeptember 16.)

a fókatermékek kereskedelméről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 286, 2009.10.31., 36. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/1775 RENDELETE (2015. október 6.)

  L 262

1

7.10.2015
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1007/2009/EK RENDELETE

(2009. szeptember 16.)

a fókatermékek kereskedelméről

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

mivel:

(1)

A fókák érző lények, amelyek képesek érzékelni a fájdalmat, megpróbáltatást, félelmet és a szenvedés egyéb fajtáit. A fókatermékeknek az Európai Unióban való betiltásáról szóló nyilatkozatában ( 3 ) az Európai Parlament felkérte a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon ki rendeletet valamennyi grönlandi fóka- és hólyagos fókatermék behozatalának, kivitelének és értékesítésének betiltására. Az állatok védelmére és jólétére vonatkozó 2006–2010-es közösségi cselekvési tervről szóló, 2006. október 12-i állásfoglalásában ( 4 ) az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a fókatermékek teljes importtilalmára. A fókavadászatról szóló, 2006. november 17-i 1776. (2006) számú ajánlásában az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése ajánlást tett az Európa Tanács fókavadászatot gyakorló tagállamainak felkérésére, hogy tiltsanak be minden olyan kegyetlen vadászati módszert, amely nem garantálja az állatok azonnali, szenvedés nélküli halálát, tiltsák be az állatok olyan eszközökkel történő elkábítását, mint a hakapik, a bunkósbot vagy a lőfegyver, és mozdítsák elő a fókatermékek kereskedelmének tilalmát célzó kezdeményezéseket.

(2)

A grönlandi és hólyagosfóka-kölykök bőrének és a belőlük készült termékeknek a tagállamokba kereskedelmi céllal történő behozatala tilos az egyes fókakölykök bőrének és az abból származó termékeknek a tagállamokba történő behozataláról szóló, 1983. március 28-i 83/129/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) értelmében.

(3)

A fókákat vadásszák a Közösségen belül és kívül, és belőlük termékeket és cikkeket állítanak elő, például húst, olajat, zsírt, szerveket, prémet és ezekből készített cikkeket, amelyek közé olyan változatos termékek tartoznak, mint az Omega-3 kapszulák és a feldolgozott fókabőrből és szőrméből álló ruházati cikkek. E termékeket kereskedelmi forgalomban árusítják különböző piacokon, beleértve a közösségi piacot is. Tekintve e termékek jellegét, a fogyasztók számára nehéz vagy lehetetlen azokat a hasonló, nem fókából készült termékektől megkülönböztetni.

(4)

A fókavadászat miatt a közvélemény és a kormányok állatjólléti szempontok iránt fogékony tagjai súlyos aggodalmukat fejezték ki azon fájdalom, megpróbáltatás, félelem és más fajta szenvedés miatt, amit a fókák leölése és megnyúzása – ahogyan azt a leggyakrabban végzik – okoz az állatoknak.

(5)

Az állampolgároknak és a fogyasztóknak a fókák leölésének és megnyúzásának állatjólléti vonatkozásaival, valamint az azzal kapcsolatos aggodalmaira válaszul, hogy olyan állatokból készült termékek lehetnek forgalomban, amelyeket oly módon öltek le és nyúztak meg, amely fájdalmat, megpróbáltatást, félelmet vagy más fajta szenvedést okoz, számos tagállam jogszabályokat fogadott el vagy szándékozik elfogadni a fókatermékek kereskedelmének szabályozásáról, megtiltván e cikkek behozatalát és előállítását, ugyanakkor nem korlátozzák e termékek kereskedelmét más tagállamokban.

(6)

Ezért eltérések vannak a fókatermékek kereskedelmére, behozatalára, előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó nemzeti rendelkezések között. Ezen eltérések kedvezőtlenül befolyásolják azon termékek belső piacának működését, amelyek fókatermékeket tartalmaznak vagy tartalmazhatnak, valamint akadályozzák az ilyen termékek kereskedelmét.

(7)

Az ilyen eltérő rendelkezések megléte elveheti a fogyasztók kedvét attól, hogy olyan, nem fókából készült termékeket vásároljanak, amelyeket nem lehet könnyen megkülönböztetni a fókából készült, hasonló áruktól, vagy olyan termékeket, amelyek fókából nyert elemeket vagy összetevőket tartalmazhatnak, anélkül, hogy ez egyértelműen felismerhető lenne, például prémeket, Omega-3 kapszulákat, olajokat és bőrárukat.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedéseknek ezért össze kell hangolniuk a fókatermékekkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó szabályokat a Közösségen belül, és ezáltal megelőzniük a belső piac zavarait az érintett termékek vonatkozásában, beleértve a fókatermékekkel egyenértékű vagy az azokat helyettesítő termékeket is.

(9)

A Szerződéshez csatolt állatvédelmi és -jóléti jegyzőkönyvvel összhangban a Közösségnek teljes mértékben figyelembe kell vennie az állatjólléti követelményeket, többek közt a belső piaci politika kialakításakor és végrehajtásakor is. Az e rendeletben előírt harmonizált szabályoknak ennek megfelelően teljes mértékben figyelembe kell venniük az állatjólléti szempontokat.

(10)

A belső piac jelenlegi szétaprózottságának megszüntetése érdekében az állatjólléti szempontok figyelembevétele mellett szükséges harmonizált szabályokat előírni. Az érintett termékek szabad mozgását gátló akadályok hatékony és arányos módon történő leküzdése céljából a fókatermékek forgalomba hozatalát főszabály szerint nem szabad engedélyezni a fogyasztói bizalom helyreállítása érdekében, biztosítván ugyanakkor az állatjólléti szempontok teljes mértékű érvényesülését. Mivel a polgárok és a fogyasztók aggályai kiterjednek magára a fókák leölésére és megnyúzására is, szükséges fellépni a fókatermékek forgalmazásához vezető kereslet, és így a fókák kereskedelmi célú vadászatát ösztönző gazdasági kereslet csökkentése érdekében is. A hatékony jogérvényesítés biztosítása érdekében e harmonizált szabályokat a behozott termékek behozatalának időpontjában vagy helyén kell érvényesíteni.

(11)

Bár lehetséges a fókák leölése és megnyúzása szükségtelen fájdalom, megpróbáltatás, félelem és más fajta szenvedés elkerülésével is, a fókavadászat körülményeit tekintve az állatjólléti követelmények vadászok általi tiszteletben tartásának következetes igazolása és ellenőrzése a gyakorlatban nem kivitelezhető, vagy legalábbis azt nagyon nehéz végrehajtani hatékony módon, amint azt az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2007. december 6-án megállapította.

(12)

Egyértelmű az is, hogy a harmonizált szabályok egyéb formái, például a címkézési követelmények, nem érnének el hasonló eredményeket. Ráadásul jelentős terheket róna a gazdasági szereplőkre az, ha előírnák a gyártók, nagy- vagy kiskereskedők számára, hogy címkézzék fel az egészben vagy részben fókákból készült termékeket, és ez aránytalanul költséges is lenne olyan esetekben, amikor a fókatermékek csak kis részét jelentik az érintett terméknek. Ezzel szemben az e rendeletben foglalt intézkedéseknek könnyebb lesz megfelelni, megnyugtatván közben a fogyasztókat is.

(13)

Az e rendeletben előírt harmonizált szabályok teljes mértékű hatékonyságának biztosítása érdekében e szabályokat nem kizárólag a Közösségből származó fókatermékekre kell alkalmazni, hanem a Közösségbe harmadik országokból behozott termékekre is.

(14)

A fókavadászattal létfenntartásuk biztosításának módjaként foglalkozó inuit közösségek alapvető gazdasági és társadalmi érdekei nem sérülhetnek. A vadászat az inuit társadalom tagjai kultúrájának és identitásának szerves része, és mint ilyet az őslakos népek jogairól szóló ENSZ nyilatkozat is elismeri. Ezért engedélyezni kell az olyan fókatermékek forgalomba hozatalát, amelyek az inuit és más őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatból származnak, és amelyek hozzájárulnak a létfenntartásukhoz.

(15)

Ez a rendelet harmonizált szabályokat állapít meg a fókatermékek forgalomba hozatalára vonatkozóan. Nem érinti tehát a fókavadászatot szabályozó, egyéb közösségi és nemzeti szabályokat.

(16)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 6 ) összhangban kell elfogadni.

(17)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy meghatározza az olyan fókatermékek forgalomba hozatalának feltételeit, amelyek az inuitok és egyéb őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatból származnak, és hozzájárulnak a létfenntartásukhoz; hogy meghatározza a fókatermékek olyan behozatalának feltételeit, amely alkalmi jellegű, és kizárólag az utazók vagy a családjuk személyes használatára szolgáló árukból áll; és hogy meghatározza az olyan fókatermékek forgalomba hozatalának feltételeit, amelyek a nemzeti jog által szabályozott, kizárólag a tengeri erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás céljából folytatott vadászatból származnak. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak – a rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítésével –, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(18)

Az illetékes nemzeti hatóságok által végzett jogérvényesítő műveletek elősegítése céljából a Bizottságnak technikai útmutató jegyzéket kell kibocsátania, nem kötelező érvényű útmutatást adva a Kombinált Nómenklatúra azon kódjairól, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó fókatermékekre vonatkozhatnak.

(19)

A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókról, és biztosítaniuk kell ezek végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(20)

A tagállamoknak rendszeresen be kell számolniuk az e rendelet végrehajtása érdekében megtett intézkedésekről. E jelentések alapján a Bizottságnak is be kell számolnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.

(21)

Mivel e rendelet célját – nevezetesen a belső piac működési akadályainak felszámolását a fókatermékek kereskedelmére vonatkozó nemzeti tilalmak közösségi szintű harmonizációja révén – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet harmonizált szabályokat állapít meg a fókatermékek forgalomba hozatalára.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „fóka”: az úszólábúak valamennyi fajának példányai (valódi fókák [Phocidae], fülesfókák [Otariidae] és rozmárfélék [Odobenidae]);

2. „fókatermék”: minden olyan, feldolgozott vagy feldolgozatlan termék, amely fókából származik, vagy amelyet fókából nyertek ki, beleértve a húst, olajat, zsírt, szerveket, a nyers szőrmés bőrt és a szőrmés bőrt, cserzett vagy kikészített állapotban, beleértve a tábla, kereszt és hasonló formára összeállított szőrmés bőrt, valamint a szőrmés bőrből készített cikkeket is;

3. „forgalomba hozatal”: termék bevezetése a közösségi piacra, ezáltal hozzáférhetővé tétele harmadik felek számára, fizetés ellenében;

4. „inuit”: az inuit szülőföld őslakos tagjai, nevezetesen azokon a sarkvidéki vagy szubarktikus területeken élők, ahol jelenleg vagy hagyományosan az inuitok az őslakosokat megillető jogokkal és érdekekkel rendelkeznek, és akiket az inuitok saját népük tagjaként ismernek el, beleértve az alábbi népcsoportokat: inupiat, jupik (Alaszka), inuit, inuvialuit (Kanada), kalaallit (Grönland) és jupik (Oroszország);

▼M1

4a. „egyéb őslakos közösségek”: olyan, független országokban élő közösségek, akiket a hódítás vagy a gyarmatosítás, illetve a jelenlegi államhatárok kialakítása idején az adott országban vagy abban a földrajzi régióban élő népektől való leszármazás okán őslakosnak tekintenek, ahová az adott ország tartozik, és akik jogi státusuktól függetlenül megőrizték saját társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai intézményeiket vagy azok egy részét;

▼B

5. „behozatal”: áruk bármely beléptetése a Közösség vámterületére.

▼M1

3. cikk

A forgalomba hozatal feltételei

(1)  Fókatermékeket forgalomba hozni kizárólag akkor lehet, ha a fókatermékek az inuit vagy egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származnak, feltéve, hogy teljesül az alábbi feltételek mindegyike:

a) a közösség hagyományosan folytat ilyen vadászatot;

b) a vadászatot a közösség a létfenntartása érdekében folytatja, és az hozzájárul a létfenntartásához, ideértve azt a célt is, hogy az életének és fenntartható megélhetésének biztosításához élelmet és jövedelmet nyújtson, továbbá a vadászatot nem elsősorban kereskedelmi okokból folytatják;

c) a vadászatot oly módon folytatják, amely kellő figyelmet fordít az állatok jólétére, figyelembe véve a közösség életmódját és azt, hogy a vadászat a létfenntartást szolgálja.

Az első albekezdésben foglalt feltételeket az importált fókatermékek behozatalának időpontjában vagy helyén kell alkalmazni.

(1a)  A fókatermékeket azok forgalomba hozatalakor olyan dokumentumnak kell kísérnie, amely igazolja az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését (a továbbiakban: igazoló dokumentum).

Az igazoló dokumentumot kérelem alapján, a Bizottság által e célból elismert szerveknek kell kiállítaniuk.

Ezen elismert szerveknek függetlennek kell lenniük, megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük a feladataik ellátására, továbbá azokat külső ellenőrzésnek kell alávetni.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérően fókatermékeket importálni akkor is lehet, ha az alkalmi jellegű, és kizárólag az utazók vagy családjuk személyes használatára szolgáló árukból áll. Az említett áruk jellege és mennyisége nem lehet olyan, ami arra utal, hogy behozatalukra kereskedelmi okokból kerül sor.

(3)  Az (1) és (2) bekezdés alkalmazása nem veszélyeztetheti e rendelet céljának elérését.

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben részletesen meghatározza az e cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének igazolására jogosult szervek elismerésére, valamint az igazoló dokumentumok kiállítására és ellenőrzésére vonatkozó igazgatási szabályokat, továbbá az e cikk (2) bekezdésének való megfelelés biztosításához szükséges igazgatási rendelkezéseket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5)  Amennyiben bizonyítást nyer, hogy valamely fókavadászatot elsősorban kereskedelmi okokból folytatnak, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megtiltsa az érintett vadászatból származó fókatermékek forgalomba hozatalát vagy korlátozza e fókatermékek forgalomba hozható mennyiségét. Különösen fontos, hogy ezen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság a rendes gyakorlatának megfelelően konzultációkat folytasson szakértőkkel, többek között a tagállamok szakértőivel.

(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el azon technikai útmutató jegyzékek kibocsátásáról, amelyek meghatározzák a Kombinált Nómenklatúra azon kódjainak tájékoztató jellegű listáját, amelyek alá az e cikk hatálya alá tartozó fókatermékek tartozhatnak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

▼B

4. cikk

Szabad mozgás

A tagállamok nem akadályozzák az olyan fókatermékek forgalomba hozatalát, amelyek e rendeletnek megfelelnek.

▼M1

4a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2015. október 10-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A 3. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

▼M1

5. cikk

A bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot a 338/97/EK tanácsi rendelet ( 7 ) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3)  Ha a bizottság a 3. cikk (4) bekezdése szerint elfogadandó végrehajtási jogi aktusok tekintetében nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

▼M1

5a. cikk

Tájékoztatás

A Bizottság a figyelem felkeltése érdekében tájékoztatja a nyilvánosságot és az illetékes hatóságokat – többek között a vámhatóságokat – e rendelet rendelkezéseiről és azokról a szabályokról, amelyeknek megfelelően az inuit vagy egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó fókatermékek forgalomba hozhatók.

▼B

6. cikk

Szankciók és végrehajtás

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok 2010. augusztus 20-ig értesítik a Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik a Bizottságot azok bármely későbbi módosításáról.

▼M1

7. cikk

Jelentéstétel

(1)  A tagállamok 2018. december 31-ig és azt követően négyévenként jelentést nyújtanak be a Bizottságnak, amelyben beszámolnak az e rendelet végrehajtása érdekében tett intézkedésekről.

(2)  A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról az (1) bekezdésben említett minden egyes beszámolási időszak végétől számított tizenkét hónapon belül. Az első jelentést 2019. december 31-ig kell benyújtani.

(3)  A (2) bekezdésnek megfelelően benyújtott jelentéseiben a Bizottság értékeli e rendelet működését, eredményességét és hatását a benne foglalt cél megvalósítása szempontjából.

▼B

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 3. cikk 2010. augusztus 20-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) 2009. február 26-án kibocsátott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) Az Európai Parlament 2009. május 5-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. július 27-i határozata.

( 3 ) HL C 306. E, 2006.12.15., 194. o.

( 4 ) HL C 308. E, 2006.12.16., 170. o.

( 5 ) HL L 91., 1983.4.9., 30. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (HL L 61., 1997.3.3., 1. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).