2009R0669 — HU — 01.07.2011 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 669/2009/EK RENDELETE

(2009. július 24.)

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 194, 25.7.2009, p.11)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A Bizottság 212/2010/EU rendelete (2010. március 12.)

  L 65

16

13.3.2010

 M2

A Bizottság 878/2010/EU rendelete (2010. október 6.)

  L 264

1

7.10.2010

 M3

A Bizottság 1099/2010/EU rendelete (2010. november 26.)

  L 312

9

27.11.2010

 M4

A Bizottság 187/2011/EU rendelete (2011. február 25.)

  L 53

45

26.2.2011

►M5

A Bizottság 433/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 4.)

  L 115

5

5.5.2011


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 123, 12.5.2011, o 86  (669/2009)
▼B

A BIZOTTSÁG 669/2009/EK RENDELETE

(2009. július 24.)

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésére és 63. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 882/2004/EK rendelet közösségi szintű, harmonizált általános keretszabályozást határoz meg a hatósági ellenőrzések megszervezésére, beleértve a harmadik országokból származó élelmiszer és takarmány behozatalára vonatkozó hatósági ellenőrzéseket. Emellett rendelkezik azon nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek listájának (a továbbiakban: lista) összeállításáról, amelyek esetében ismert vagy felmerülő kockázat alapján fokozott hatósági ellenőrzéseket kell végezni az említett rendelet I. mellékletében szereplő területekre történő beléptetésük helyén. Az ilyen fokozott ellenőrzés lehetővé teszi egyrészt az ismert és a felmerülő kockázatokkal szembeni hatékonyabb védekezést, másrészt pontos adatok gyűjtését a pozitív laboratóriumi vizsgálati eredmények előfordulásának és gyakoriságának nyomon követése céljából.

(2)

A lista összeállítása érdekében figyelembe kell venni bizonyos olyan kritériumokat, amelyek lehetővé teszik egyes nem állati eredetű takarmányokhoz és élelmiszerekhez kapcsolódó, ismert vagy felmerülő kockázat megállapítását.

(3)

Mindaddig, amíg a szabványosított módszertan és a lista összeállítására vonatkozó feltételek elfogadása megtörténik, a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által felállított, az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszereken keresztül kapott értesítésekből származó adatokat, az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal jelentéseit, a harmadik országoktól kapott jelentéseket, a Bizottság, a tagállamok és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közötti információcserét és a tudományos vizsgálatokat kell felhasználni a lista összeállításához és frissítéséhez.

(4)

A 882/2004/EK rendelet előírja, hogy a tagállamoknak a fokozott hatósági ellenőrzések megszervezése érdekében konkrét beléptetési helyeket kell kijelölniük a területükön, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek a különféle típusú takarmányok és élelmiszerek megfelelő ellenőrző létesítményeihez. Ennek megfelelően az ellenőrzések terén egységes szintű hatékonyság biztosítása érdekében helyénvaló e rendeletben minimumkövetelményeket meghatározni a kijelölt beléptetési helyek vonatkozásában.

(5)

A 882/2004/EK rendelet előírja, hogy a tagállamok a fokozott hatósági ellenőrzések megszervezése érdekében a szállítmányokért felelős takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók számára az ilyen szállítmányok érkezéséről és jellegéről szóló előzetes értesítést írjanak elő. Következésképpen a Közösségen belüli egységes megközelítés biztosítása érdekében meg kell határozni az ezen rendelet hatálya alá tartozó, nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó közös beléptetési okmány formanyomtatványának mintáját. A szállítmányok szabad forgalomba bocsátásra történő bejelentésekor azt a vámhatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

(6)

Továbbá a fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében, közösségi szinten bizonyos fokú egységesség biztosítása érdekében e rendeletben meg kell határozni, hogy az említett ellenőrzések magukban foglalják az okmány-, azonossági és fizikai ellenőrzéseket.

(7)

A fokozott hatósági ellenőrzések megszervezésére megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani. Ezért a tagállamoknak lehetőséggel kell rendelkezniük az ellenőrzések kapcsán felmerülő költségek fedezéséhez szükséges illetékek beszedésére. Ezen illetékek kiszámításának összhangban kell lennie a 882/2004/EK rendelet VI. mellékletében meghatározott feltételekkel.

(8)

A chilipaprikára, chilipaprikából készült termékekre, kurkumára és pálmaolajra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedésekről szóló, 2005. május 23-i 2005/402/EK bizottsági határozat ( 3 ) előírja, hogy az ilyen termékekből álló valamennyi szállítmányhoz vizsgálati jelentést kell mellékelni, amely igazolja, hogy a termék nem tartalmazza a következő anyagok egyikét sem: szudán I (CAS-szám: 842-07-9), szudán II (CAS-szám: 3118-97-6), szudán III (CAS-szám: 85-86-9) vagy szudán IV (CAS-szám: 85-83-6). Ezen intézkedések elfogadása óta az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszerhez beérkezett értesítések gyakorisága csökkent, amely a szudán színezékeknek az említett termékekben való jelenléte tekintetében a helyzet jelentős javulását jelzi. Ezért indokolt a 2005/402/EK határozatban meghatározott, az importált termékek valamennyi szállítmányára vonatkozó vizsgálati jelentés benyújtásával kapcsolatos követelmény eltörlése, és helyébe egy egységes, fokozott ellenőrzés meghatározása az ilyen szállítmányokra a Közösségbe való beléptetési helyen. A 2005/402/EK határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmiszerekre az e termékek aflatoxinnal való fertőződésének kockázata miatt vonatkozó különleges feltételekről szóló, 2006. július 12-i 2006/504/EK bizottsági határozat ( 4 ) fokozott ellenőrzést (a szállítmányok 50 %-a) ír elő a Brazíliából származó mogyoróban az aflatoxin jelenlétére vonatkozóan. Ezen intézkedések elfogadása óta a Brazíliából származó mogyoróban lévő aflatoxinnal kapcsolatos, az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszerhez beérkezett értesítések gyakorisága csökkent. Indokolt tehát ezen áruk tekintetében a 2006/504/EK határozatban meghatározott intézkedések megszüntetése, és helyette egységes, fokozott ellenőrzésük bevezetése a Közösségbe való beléptetési helyen. Ezért a 2006/504/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A tagállamok a kijelölt beléptetési helyekre vonatkozó minimumkövetelmények alkalmazása során nehézségekbe ütközhetnek. Ez a rendelet ezért olyan átmeneti időszakról rendelkezik, amely folyamán a követelmények fokozatos végrehajtására kerül sor. Ennek megfelelően a tagállamok illetékes hatóságai számára lehetővé kell tenni az átmeneti időszak alatt, hogy az előírt azonossági és fizikai ellenőrzéseket ne a kijelölt beléptetési helyeken, hanem más ellenőrző pontokon hajtsák végre. Ezekben az esetekben az ellenőrző pontoknak teljesíteniük kell az e rendeletben a kijelölt beléptetési helyekre vonatkozóan előírt minimumkövetelményeket.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 882/2004/EK rendelet 15. cikkének (5) bekezdése értelmében, a hivatkozott rendelet I. mellékletében említett területekre történő beléptetési helyeken az e rendelet I. mellékletében felsorolt nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatala tekintetében megállapítja a fokozott hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Az I. melléklet aktualizálása

Az I. mellékletben szereplő lista összeállítása és rendszeres módosítása érdekében figyelembe kell venni legalább a következő információforrásokat:

a) a sürgősségi riasztórendszeren keresztül érkező bejelentésekből származó adatok;

b) az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal tevékenységeiből származó jelentések és információk;

c) harmadik országoktól származó jelentések és információk;

d) a Bizottság és a tagállamok, valamint az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal között megosztott információk;

e) adott esetben tudományos értékelések.

Az I. mellékletben szereplő listát rendszeresen, legalább negyedévenként felül kell vizsgálni.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) „közös beléptetési okmány”: az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozó vagy képviselője által kitöltendő okmány a 6. cikkben meghatározottak szerint, amelynek mintáját a II. melléklet tartalmazza, és amelyen az illetékes hatóság igazolja a hatósági ellenőrzés elvégzését;

b) „kijelölt beléptetési hely”: a 882/2004/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében meghatározott, a hivatkozott rendelet I. mellékletében említett területek egyikére történő beléptetés helye; tengeri úton érkező szállítmány esetében, amelyet egy másik tagállam kikötőjébe történő továbbszállítás céljából kirakodnak, majd egy másik hajóra átrakodnak, az utóbbi kikötő minősül kijelölt beléptetési helynek;

c) „szállítmány”: azonos osztályú vagy megnevezésű, ugyanazzal az okmánnyal (okmányokkal) ellátott, ugyanazon a szállítóeszközön szállított és azonos harmadik országból vagy annak azonos részéről érkező, e rendelet I. mellékletében felsorolt nem állati eredetű takarmány vagy élelmiszer.

4. cikk

A kijelölt beléptetési helyekre vonatkozó minimumkövetelmények

A 19. cikk sérelme nélkül a kijelölt beléptetési helyeken legalább a következőknek rendelkezésre kell állniuk:

a) a szállítmányok előírt ellenőrzésének elvégzéséhez elegendő számú, megfelelően képzett és tapasztalt alkalmazott;

b) a szükséges ellenőrzések elvégzéséhez az illetékes hatóság számára megfelelő létesítmények;

c) az elemzés céljára történő mintavételre és e minták kijelölt laboratóriumba való elküldésére vonatkozó részletes utasítások a 882/2004/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően (a továbbiakban: kijelölt laboratórium);

d) adott esetben a c) pontban említett elemzés eredményeire váró szállítmányok (beleértve a konténeres szállítmányokat) megfelelő körülmények között történő tárolására szolgáló létesítmények a feltartóztatás idejére, valamint megfelelő számú tároló helyiség, beleértve a hűtőhelyiségeket is, azokban az esetekben, amelyekben a szállítmány jellege miatt szabályozott hőmérséklet szükséges;

e) rakodóeszköz és megfelelő mintavételi eszköz az elemzés céljára történő mintavétel elvégzéséhez;

f) adott esetben lehetőség a kirakodás és az elemzés céljára történő mintavétel fedett helyen történő elvégzésére;

g) kijelölt laboratórium, amely el tudja végezni a c) pontban említett elemzést, és amely olyan helyen található, ahová a mintákat rövid időn belül le lehet szállítani.

5. cikk

A kijelölt beléptetési helyek listája

A tagállamok az I. mellékletben felsorolt valamennyi termékre vonatkozóan nyilvántartják és az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a kijelölt beléptetési helyek naprakész listáját. A tagállamok e listák internetes címeit közlik a Bizottsággal.

A Bizottság saját honlapján tájékoztatásul szerepelteti azokat a nemzeti hivatkozásokat, amelyeken keresztül e listák hozzáférhetők.

6. cikk

Előzetes értesítés a szállítmányokról

A takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók vagy képviselőik előzetes értesítést küldenek a szállítmány kijelölt beléptetési helyre történő fizikai megérkezésének várható napjáról és időpontjáról, valamint a szállítmány jellegéről.

E célból a közös beléptetési okmány I. részét töltik ki, és az okmányt lehetőleg a szállítmány fizikai megérkezése előtt legalább egy munkanappal megküldik a kijelölt beléptetési helyre az illetékes hatóságnak.

7. cikk

A közös beléptetési okmányok nyelve

A közös beléptetési okmányt annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy valamelyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, ahol a kijelölt beléptetési hely található.

Mindazonáltal egy tagállam hozzájárulhat, hogy a közös beléptetési okmány egy másik hivatalos közösségi nyelven készüljön.

8. cikk

Fokozott hatósági ellenőrzés a kijelölt beléptetési helyeken

(1)  Az illetékes hatóság a kijelölt beléptetési helyen indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a következőket:

a) okmányellenőrzés valamennyi szállítmányra, a kijelölt beléptetési helyre való érkezéstől számított 2 munkanapon belül, kivéve a kivételes és elkerülhetetlen körülményeket;

b) azonossági és fizikai ellenőrzés, beleértve a laboratóriumi vizsgálatot, az I. mellékletben meghatározott gyakorisággal és oly módon, hogy a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók vagy képviselőik ne láthassák előre, hogy egy adott szállítmány esetében sor kerül-e ilyen ellenőrzésre; a fizikai ellenőrzések eredményét a technikai lehetőségektől függően a lehető leghamarabb rendelkezésre kell bocsátani.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzések befejezése után az illetékes hatóság:

a) kitölti a közös beléptetési okmány II. részét; és az illetékes hatóság felelős tisztviselője lepecsételi és aláírja az okmány eredeti példányát;

b) az aláírt és lepecsételt közös beléptetési okmányról másolatot készít, és azt megőrzi.

A szállítmányt a továbbszállítás alatt a közös beléptetési okmány eredeti példánya kíséri a közös beléptetési okmányon feltüntetett rendeltetési helyre történő megérkezésig.

A kijelölt beléptetési helyen működő illetékes hatóság a fizikai ellenőrzés eredményének rendelkezésre állását megelőzően is engedélyezheti a szállítmány továbbszállítását. Az engedély megadásakor a kijelölt beléptetési hely illetékes hatóságának értesítenie kell a rendeltetési hely illetékes hatóságát, és megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy a szállítmány az illetékes hatóságok folyamatos ellenőrzése alatt álljon, továbbá a fizikai ellenőrzések eredményeinek rendelkezésre állásáig bármilyen jogosulatlan hozzáférés ellen védve legyen.

Abban az esetben, ha a szállítmány továbbszállítására azt megelőzően kerül sor, hogy a fizikai ellenőrzés eredménye rendelkezésre állna, e célból ki kell adni az eredeti közös beléptetési okmány hiteles másolatát.

9. cikk

Különleges körülmények

(1)  Az érintett tagállam kérésére a Bizottság engedélyezheti, hogy bizonyos, különleges földrajzi akadályt jelentő körülmények között működő kijelölt beléptetési helyek esetében az illetékes hatóságok a fizikai ellenőrzést a vállalkozó telephelyén hajtsák végre, amennyiben teljesülnek az alább feltételek:

a) a kijelölt beléptetési helyen elvégzett ellenőrzések hatékonysága nem változik;

b) a telephelyre teljesülnek a 4. cikkben megadott követelmények, és az adott tagállam e célból jóváhagyta azt;

c) megfelelő szabályozás van érvényben annak biztosítására, hogy a szállítmány a kijelölt beléptetési helyen működő hatóságok folyamatos felügyelete alatt marad, és az ellenőrzés során védve van bármiféle illetéktelen beavatkozástól.

(2)  A 8. cikk (1) bekezdésétől eltérve kivételes körülmények között egy új terméknek az I. mellékletbe történő felvételéről szóló határozat rendelkezhet úgy, hogy a közös beléptetési okmányon feltüntetett rendeltetési hely illetékes hatósága adott esetben az érintett termékből álló szállítmányon a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó telephelyén végezze el az azonossági és fizikai ellenőrzést, amennyiben az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a) a termék romlandó jellege vagy a csomagolás jellegzetességei következtében a kijelölt beléptetési helyen történő mintavétel elvégzése komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentene, vagy a termék elfogadhatatlan szintű megrongálódásához vezetne;

b) a kijelölt beléptetési helyen működő, valamint a fizikai ellenőrzést végző illetékes hatóságok között megfelelő együttműködési megállapodás jött létre az alábbiak biztosítása érdekében:

i. a szállítmányhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá az ellenőrzés során;

ii. a 15. cikkben említett jelentéstételi követelmények teljes mértékben teljesülnek.

10. cikk

Szabad forgalomba bocsátás

A szállítmányok szabad forgalomba bocsátásához a 8. cikk (1) bekezdésében előírt valamennyi ellenőrzés elvégzését követően, valamint – abban az esetben, ha fizikai ellenőrzést írtak elő – a fizikai ellenőrzés kedvező eredménye esetén a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozónak vagy képviselőjének az illetékes hatóság által megfelelően kitöltött közös beléptetési okmányt vagy annak elektronikus megfelelőjét be kell mutatnia a vámhatóságoknak.

11. cikk

A takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók kötelezettségei

Amennyiben a szállítmány speciális jellege szükségessé teszi, a takarmány- vagy élelmiszer-ipari vállalkozó vagy képviselője az illetékes hatóság rendelkezésre bocsátja a következőket:

a) a szállítmány kirakodásához, valamint a hatósági ellenőrzések lehetővé tétele érdekében szükséges emberi erőforrás, logisztikai háttér;

b) különleges szállítás és/vagy különleges csomagolási formák esetében megfelelő mintavételi eszköz, amennyiben a reprezentatív mintavétel nem végezhető el a szokásos mintavételi eszközökkel.

12. cikk

A szállítmányok megosztása

A szállítmányok nem oszthatók meg a fokozott hatósági ellenőrzés befejezéséig, valamint mindaddig, amíg az illetékes hatóság a 8. cikkben meghatározottak szerint ki nem töltötte a közös beléptetési okmányt.

A szállítmány ezt követő megosztása esetén szabad forgalomba bocsátásig a szállítmány minden egyes részét a közös beléptetési okmány egy hitelesített másolati példányának kell kísérnie.

13. cikk

Meg nem felelés

Amennyiben a hatósági ellenőrzések meg nem felelést állapítanak meg, az illetékes hatóság felelős tisztviselője kitölti a közös beléptetési okmány III. részét, és a 882/2004/EK rendelet 19., 20. és 21. cikkének megfelelően intézkedést tesznek.

14. cikk

Illetékek

(1)  A tagállamok biztosítják a 882/2004/EK rendelet 27. cikkének (4) fejezetében, valamint VI. mellékletében előírt feltételekkel összhangban az e rendeletben meghatározott fokozott hatósági ellenőrzések során felmerült illetékek beszedését.

(2)  Az (1) bekezdésben említett illetékeket a szállítmányért felelős takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozók vagy képviselőik fizetik.

15. cikk

Jelentéstétel a Bizottságnak

(1)  A tagállamok az I. mellékletben felsorolt nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek folyamatos vizsgálata céljából a szállítmányokról jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.

Ezt a jelentést negyedévente, az adott negyedévet követő hónap végéig kell benyújtani.

(2)  A jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

a) az egyes szállítmányokra vonatkozó adatok, beleértve a következőket:

i. a szállítmány nagysága (a nettó tömeg alapján kifejezve);

ii. az egyes szállítmányok származási országa;

b) az elemzés céljára történő mintavétel alá eső szállítmányok száma;

c) a 8. cikk (1) bekezdésében előírt ellenőrzések eredménye.

(3)  A Bizottság a (2) bekezdés szerint kapott jelentéseket összeállítja és a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

16. cikk

A 2006/504/EK határozat módosítása

A 2006/504/EK határozat a következőképpen módosul:

1. az 1. cikkben az a) pont iii., iv. és v. alpontját el kell hagyni,

2. az 5. cikkben a (2) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a) a Brazíliából származó valamennyi élelmiszer-szállítmány”;

3. a 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

17. cikk

A 2005/402/EK határozat hatályon kívül helyezése

A 2005/402/EK bizottsági határozatot hatályon kívül kell helyezni.

18. cikk

Alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2010. január 25-től alkalmazandó.

▼M1

19. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)  Az e rendelet hatálybalépéstől számított ötéves időszakra vonatkozóan, amennyiben egy kijelölt beléptetési hely nem rendelkezik a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, az azonossági és fizikai ellenőrzések elvégzéséhez szükséges felszerelésekkel, ezek az ellenőrzések ugyanabban a tagállamban egy másik, az illetékes hatóság által e célból engedélyezett ellenőrző ponton is elvégezhetők, mielőtt az árut a szabad forgalomba bocsátásra bejelentik, feltéve, hogy ez az ellenőrző pont megfelel a 4. cikkben előírt minimumkövetelményeknek.

(2)  A tagállamok az (1) bekezdéssel összhangban engedélyezett ellenőrző pontok listáját elektronikus közzététellel honlapjukon nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

▼B

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M5
I. MELLÉKLET

(A)    A kijelölt beléptetési helyen fokozott ellenőrzés alá eső, nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerekTakarmány és élelmiszer

(tervezett felhasználás)

KN-kód (1)

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%)

—  Földimogyoró, héjában

—  1202 10 90

Argentína

Aflatoxinok

10

—  Földimogyoró, héj nélkül

—  1202 20 00

—  Amerikai mogyoróvaj

—  2008 11 10

—  Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Takarmány és élelmiszer)

 

—  Földimogyoró, héjában

—  1202 10 90

Brazília

Aflatoxinok

10

—  Földimogyoró, héj nélkül

—  1202 20 00

—  Amerikai mogyoróvaj

—  2008 11 10

—  Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Takarmány és élelmiszer)

 

Szárított tésztafélék

ex19 02

Kína

Alumínium

10

(Élelmiszer)

—  Hosszúbab (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Dominikai Köztársaság

Peszticid-szermaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (3)

50

—  Keserűdinnye (Momordica charantia)

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Lopótök (Lagenaria siceraria)

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Paprika (Capsicum spp.)

—  0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

—  Padlizsán

—  0709 30 00; ex071080 95

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

—  Narancs (frissen vagy szárítva)

—  0805 10 20; 0805 10 80

Egyiptom

Peszticid-szermaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (7)

10

—  Őszibarack

—  0809 30 90

—  Gránátalma

—  ex081090 95

—  Földieper

—  0810 10 00

—  Zöldbab

—  ex070820 00

(Élelmiszer - friss gyümölcs- és zöldségfélék)

 

—  Földimogyoró, héjában

—  1202 10 90

Ghána

Aflatoxinok

50

—  Földimogyoró, héj nélkül

—  1202 20 00

—  Amerikai mogyoróvaj

—  2008 11 10

(Takarmány és élelmiszer)

 

Curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex121190 85

India

Peszticid-szermaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (5)

10

(Élelmiszer – friss fűszernövények)

—  Chilipaprika (Capsicum annuum) egészben

—  ex090420 10

India

Aflatoxinok

50

—  Chilipaprika (Capsicum annuum) zúzva vagy őrölve

—  ex090420 90

—  Chilipaprikából készült termékek (curry)

—  0910 91 05

—  Szerecsendió (Myristica fragrans)

—  0908 10 00

—  Szerecsendió-virág (Myristica fragrans)

—  0908 20 00

—  Gyömbér (Zingiber officinale)

—  0910 10 00

—  Curcuma longa (kurkuma)

—  0910 30 00

(Élelmiszer – szárított fűszer)

 

—  Földimogyoró, héjában

—  1202 10 90

India

Aflatoxinok

20

—  Földimogyoró, héj nélkül

—  1202 20 00

—  Amerikai mogyoróvaj

—  2008 11 10

—  Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Takarmány és élelmiszer)

 

Friss okra

ex070990 90

India

Peszticid-szermaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (2)

10

(Élelmiszer)

Görögdinnye (egusi, Citrullus lanatus) magja és abból készült termékek

ex120799 97; ex110630 90; ex200899 99;

Nigéria

Aflatoxinok

50

(Élelmiszer)

Basmati rizs közvetlen emberi fogyasztásra

ex10 06 30

Pakisztán

Aflatoxinok

20

(Élelmiszer - hántolt rizs)

—  Chilipaprika (Capsicum annuum) egészben

—  ex090420 10

Peru

Aflatoxinok és ochratoxin A

10

—  Chilipaprika (Capsicum annuum) zúzva vagy őrölve

—  ex090420 90

(Élelmiszer – szárított fűszerek)

 

—  Földimogyoró, héjában

—  1202 10 90

Dél-Afrika

Aflatoxinok

10

—  Földimogyoró, héj nélkül

—  1202 20 00

—  Amerikai mogyoróvaj

—  2008 11 10

—  Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Takarmány és élelmiszer)

 

—  friss chilipaprika (Capsicum spp.)

ex070960 10, ex071080 51; ex070960 99, ex071080 59

Thaiföld

Peszticid-szermaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (9)

10

(Élelmiszer)

—  Korianderlevél

—  ex070990 90

Thaiföld

Szalmonella (6)

10

—  Bazsalikom (indiai, édes)

—  ex121190 85

—  Menta

—  ex121190 85

(Élelmiszer – friss fűszernövények)

 

—  Korianderlevél

—  ex070990 90

Thaiföld

Peszticid-szermaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (4)

20

—  Bazsalikom (indiai, édes)

—  ex121190 85

(Élelmiszer – friss fűszernövények)

 

—  Hosszúbab (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Thaiföld

Peszticid-szermaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (4)

50

—  Padlizsán

—  0709 30 00; ex071080 95

—  Káposztafélék

—  0704; ex071080 95

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

—  Édes paprika (Capsicum annuum)

—  0709 60 10; 0710 80 51

Törökország

Peszticid-szermaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (8)

10

—  Paradicsom

—  0702 00 00; 0710 80 70

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

Szárított szőlő

0806 20

Üzbegisztán

Ochratoxin A

50

(Élelmiszer)

—  Chilipaprika (Capsicum annuum) zúzva vagy őrölve

—  ex090420 90

Valamennyi harmadik ország

Szudánszínezékek

10

—  Chilipaprikából készült termékek (curry)

—  0910 91 05

—  Curcuma longa (kurkuma)

—  0910 30 00

(Élelmiszer – szárított fűszer)

 

—  Pálmaolaj

—  ex151110 90

(Élelmiszer)

 

(1)   Amennyiben egy adott KN-kód alá tartozó termékek közül csak bizonyos termékek esetében kötelező a vizsgálat, és az áru-nómenklatúrában e kód alá nem tartozik meghatározott albontás, a KN-kód az „ex” jelölést kapja (például ex10 06 30: kizárólag közvetlen emberi fogyasztásra szánt basmati rizs).

(2)   Különösen a következő szermaradékok: acefát, metamidofosz, triazofosz, endoszulfán, monokrotofosz.

(3)   Különösen a következő szermaradékok: amitráz, acefát, aldikarb, benomil, karbendazim, klór-fenapir, klórpirifosz, CS2 (ditiokarbamátok), diafentiuron, diazinon, diklórfosz, dikofol, dimetoát, endoszulfán, fenamidon, imidakloprid, malation, metamidofosz, metiokarb, metomil, monokrotofosz, ometoát, oxamil, profenofosz, propikonazol, tiabendazol, tiakloprid.

(4)   Különösen a következő szermaradékok: acefát, karbaril, karbendazim, karbofurán, klórpirifosz, klórpirifosz-metil, dimetoát, etion, malation, metalaxil, metamidofosz, metomil, monokrotofosz, ometoát, profenofosz, protiofosz, quinalfosz, triadimefon, triazofosz, dikrotofosz, EPN, triforin.

(5)   Különösen a következő szermaradékok: triazofosz, oxidemeton-metil, klórpirifosz, acetamiprid, tiametoxám, klotianidin, metamidofosz, acefát, propargit, monokrotofosz.

(6)   Referencia-módszer: EN/ISO 6579, vagy a 2073/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) 5. cikke szerint a referenciamódszerre vonatkozóan validált módszer.

(7)   Különösen a következő szermaradékok: karbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoát, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cihalotrin, metiokarb, metomil, ometoát, oxamil, fentoát, tiofanát-metil.

(8)   Különösen a következő szermaradékok: methomil, oxamil, karbendazim, klofentezin, diafentiuron, dimetoát, formetanát, malation, procimidon, tetradifon, tiofanát-metil.

(9)   Különösen a következő szermaradékok: karbofurán, metomil, ometoát, dimetoát, triazofosz, malation, profenofosz, protiofosz, etion, karbendazim, triforin, procimidon, formetanát.

(B)    Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában a „szudánszínezékek” megnevezés a következő vegyi anyagokra vonatkozik:

i. Szudán I (CAS-szám: 842-07-9);

ii. Szudán II (CAS-szám 3118-97-6);

iii. Szudán III (CAS-szám 85-86-9);

iv. Bíborvörös; vagy szudán IV (CAS-szám: 85-83-6).

▼B
II. MELLÉKLET

KÖZÖS BELÉPTETÉSI OKMÁNY (KBO)

▼C1

image

image

▼M1

Magyarázat a KBO-hoz

Általános

:

A közös beléptetési okmányt nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. A megjegyzések mindig arra a rovatra vonatkoznak, amelynek száma a megjegyzés mellett szerepel.

I. rész

Ellenkező jelölés hiányában ezt a részt a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozónak vagy képviselőjének kell kitöltenie.

I.1. rovat

Feladó: a szállítmányt feladó természetes vagy jogi személy (takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó) neve és pontos címe. A telefon- és faxszám vagy az e-mail cím megadása ajánlott.

I.2. rovat

E rovatot a kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság tölti ki.

I.3. rovat

Címzett: annak a természetes vagy jogi személynek (takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó) a neve és pontos címe, akinek a szállítmányt küldik. A telefon- és faxszám vagy az e-mail cím megadása ajánlott.

I.4. rovat

A szállítmányért felelős személy: az a személy (takarmány- és élelmiszer-ipari vállalkozó vagy képviselője, vagy az a személy, aki nevében a nyilatkozatot teszi), aki a szállítmányért annak kijelölt beléptetési helyen történő bemutatásakor felelős, és aki az importőr nevében a kijelölt beléptetési helyen az illetékes hatóságok felé a szükséges nyilatkozatokat megteszi. A személy nevének és pontos címének megadása kötelező. A telefon- és faxszám vagy az e-mail cím megadása ajánlott.

I.5. rovat

Származási ország: az a harmadik ország, ahonnan az áru származik, ahol azt termesztették, szüretelték vagy gyártották.

I.6. rovat

Feladás országa: az a harmadik ország, ahol a szállítmányt az Unióba történő szállítás céljából a végső szállítóeszközbe berakodták.

I.7. rovat

Importőr: név és pontos cím. A telefon- és faxszám vagy az e-mail cím megadása ajánlott.

I.8. rovat

Rendeltetési hely: az uniós szállítási cím. A telefon- és faxszám vagy az e-mail cím megadása ajánlott.

I.9. rovat

Érkezés a kijelölt beléptetési helyre: adja meg a szállítmány kijelölt beléptetési helyre történő megérkezésének várható időpontját.

I.10. rovat

Okmányok: adja meg a szállítmányt kísérő hivatalos okmányok kiállítási dátumát és számát.

I.11. rovat

Adja meg az érkezési szállítóeszköz valamennyi adatát: repülőgépek esetén a járatszámot, hajók esetén a hajó nevét, közúti járművek esetén a jármű és adott esetben a pótkocsi rendszámát, vasúti szállítás esetén a vonat azonosítóját és a vagon számát.

Hivatkozás okmányokra: a légi fuvarlevél, a hajórakjegy vagy fuvarlevél száma, illetve a vonat vagy a közúti jármű kereskedelmi száma.

I.12. rovat

Áru ismertetése: adja meg az áru részletes ismertetését (takarmány esetében annak fajtáját is).

I.13. rovat

A Vámigazgatások Világszervezete Harmonizált Rendszerének áru- vagy HR-kódja.

I.14. rovat

Bruttó tömeg: teljes tömeg kg-ban. Ez az adat a termékek teljes tömege a közvetlen csomagolásukkal és az összes csomagolóanyaggal, de a szállítókonténerek és az egyéb szállítófelszerelések nélkül.

Nettó tömeg: a tényleges termék tömege kg-ban, csomagolás nélkül. Ez az adat a termékek saját tömege a közvetlen csomagolás vagy bármilyen csomagolóanyag nélkül.

I.15. rovat

A csomagok száma.

I.16. rovat

Hőmérséklet: jelölje be a megfelelő szállítási módot/tárolási hőmérsékletet.

I.17. rovat

A csomagok típusa: tüntesse fel a termékek csomagolásának típusát.

I.18. rovat

Az áru felhasználási célja: jelölje be a megfelelő rovatot, attól függően, hogy az árut emberi fogyasztásra szánják-e előzetes válogatás vagy más fizikai kezelés nélkül (ebben az esetben jelölje be az „emberi fogyasztás” opciót), vagy emberi fogyasztásra szánják ilyen kezelést követően (ebben az esetben jelölje be a „további eljárás” opciót), illetve felhasználási célja „takarmány” (ebben az esetben jelölje be a „takarmány” opciót).

I.19. rovat

Adott esetben adjon meg minden plomba- és konténerazonosító számot.

I.20. rovat

Árutovábbítás egy ellenőrző pontra: a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak alatt a kijelölt beléptetési hely jelöli be ezt a rovatot a valamely másik ellenőrző pontra történő továbbszállítás engedélyezéséhez.

I.21. rovat

Tárgytalan.

I.22. rovat

Behozatal esetében: ezt a rovatot akkor jelölje meg, ha a szállítmányt az Unióba történő behozatalra szánják (8. cikk).

I.23. rovat

Tárgytalan.

I.24. rovat

Jelölje meg a megfelelő szállítási módot.

II. rész

Ezt a részt az illetékes hatóság tölti ki.

II.1. rovat

Ugyanazt a hivatkozási számot használja, mint amely az I.2. rovatban található.

II.2. rovat

Szükség esetén a vámszolgálatok számára fenntartott rovat.

II.3. rovat

Okmányellenőrzés: minden szállítmányra ki kell tölteni.

II.4. rovat

A kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság megjelöli, hogy a szállítmányt kiválasztották-e fizikai ellenőrzésre, amelyet a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak alatt más ellenőrző pont is elvégezhet.

II.5. rovat

A 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak alatt a kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság megfelelő okmányellenőrzést követően megjelöli, hogy melyik ellenőrző pontra viszik a szállítmányt azonossági és fizikai ellenőrzésre.

II.6. rovat

Adja meg egyértelműen, hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani akkor, ha a szállítmányt az okmányellenőrzések során tapasztalt hiányosságok miatt visszautasítják. „Visszaküldés”, „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás” esetén ►C1  a II.7. rovatban fel kell tüntetni a rendeltetési létesítmény címét. ◄

II.7. rovat

Adja meg valamennyi rendeltetési hely engedélyszámát és címét (vagy a hajó nevét és a kikötőt), ahol a szállítmány további ellenőrzése szükséges, például a II.6. rovat esetében („Visszaküldés”, „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás”).

II.8. rovat

A kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság hivatalos pecsétjének helye.

II.9. rovat

A kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság felelős tisztviselőjének aláírása.

II.10. rovat

Tárgytalan.

II.11. rovat

A kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság, vagy a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont illetékes hatósága itt jelzi az azonossági ellenőrzések eredményeit.

II.12. rovat

A kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság, vagy a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont illetékes hatósága itt jelzi a fizikai ellenőrzések eredményeit.

II.13. rovat

A kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság, vagy a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont illetékes hatósága itt jelzi a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit. Ebben a rovatban adja meg annak az anyagnak vagy kórokozónak a kategóriáját is, amelyre vonatkozóan laboratóriumi vizsgálatot végeztek.

II.14. rovat

Ezt a rovatot minden olyan szállítmány esetében ki kell tölteni, amelyet az Unión belüli szabad forgalomra szánnak.

II.15. rovat

Tárgytalan.

II.16. rovat

Adja meg egyértelműen, hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani akkor, ha a szállítmányt az azonossági vagy fizikai ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok miatt visszautasítják. „Visszaküldés”, „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás” esetén ►C1  a II.18. rovatban fel kell tüntetni a rendeltetési létesítmény címét. ◄

II.17. rovat

A visszautasítás oka: adott esetben ►C1  adja meg a vonatkozó információkat. ◄ Jelölje meg a megfelelő mezőt.

II.18. rovat

Adja meg valamennyi rendeltetési hely engedélyszámát és címét (vagy a hajó nevét és a kikötőt), ahol a szállítmány további ellenőrzése szükséges, például a II.16. rovat esetében („Visszaküldés”, „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás”).

II.19. rovat

Ezt a rovatot akkor használja, ha a szállítmányra rögzített eredeti plombát a konténer kinyitásakor eltávolítják. Az ilyen célra felhasznált valamennyi plombáról összesített jegyzéket kell vezetni.

II.20. rovat

A kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság, vagy a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont szerinti illetékes hatóság pecsétjének helye.

II.21. rovat

A kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság felelős tisztviselője, vagy a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont szerinti illetékes hatóság felelős tisztviselője aláírásának helye.

III. rész

Ezt a részt az illetékes hatóság tölti ki.

III.1. rovat

A visszaküldésre vonatkozó adatok: a kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság, vagy a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont szerinti illetékes hatóság, amint a megfelelő adatok birtokába jut, megjelöli az alkalmazott szállítási eszközt, annak azonosító számát, a rendeltetési országot és a visszaküldés dátumát.

III.2. rovat

Nyomon követés: adott esetben a „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás” esetében adja meg az ellenőrzésért felelős helyi illetékes hatósági egységet. E hatóság itt jelzi a szállítmány megérkezését és megfelelőségét.

III.3. rovat

A kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság felelős tisztviselője, vagy a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak alatt az ellenőrző pont illetékes felelős tisztviselője aláírásának helye „Visszaküldés” esetén. A helyi illetékes hatóság felelős tisztviselője aláírásának helye „Megsemmisítés”, „Átalakítás” és „Egyéb célú felhasználás” esetén.( 1 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

( 2 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 3 ) HL L 135., 2005.5.28., 34. o.

( 4 ) HL L 199., 2006.7.21., 21. o.