02009R0428 — HU — 01.01.2021 — 012.003


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE

(2009. május 5.)

a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról

(átdolgozás)

(HL L 134, 2009.5.29., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1232/2011/EU RENDELETE (2011. november 16.)

  L 326

26

8.12.2011

 M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 388/2012/EU RENDELETE (2012. április 19.)

  L 129

12

16.5.2012

►M3

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 599/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.)

  L 173

79

12.6.2014

 M4

A BIZOTTSÁG 1382/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. október 22.)

  L 371

1

30.12.2014

 M5

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2420 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. október 12.)

  L 340

1

24.12.2015

 M6

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1969 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. szeptember 12.)

  L 307

1

15.11.2016

 M7

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2268 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. szeptember 26.)

  L 334

1

15.12.2017

 M8

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1922 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. október 10.)

  L 319

1

14.12.2018

 M9

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2199 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. október 17.)

  L 338

1

30.12.2019

►M10

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1749 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. október 7.)

  L 421

1

14.12.2020

►M11

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/2171 RENDELETE (2020. december 16.)

  L 432

4

21.12.2020


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 224, 27.8.2009, o 21 (428/2009/EK)

 C2

Helyesbítés, HL L 060, 5.3.2016, o 93  (2420/2015)

 C3

Helyesbítés, HL L 025, 31.1.2017, o 36  (1969/2016)

 C4

Helyesbítés, HL L 012, 17.1.2018, o 62  (2268/2017)

 C5

Helyesbítés, HL L 105, 16.4.2019, o 67  (1922/2018)

 C6

Helyesbítés, HL L 051, 25.2.2020, o 14  (2199/2019)

 C7

Helyesbítés, HL L 072, 9.3.2020, o 28  (2199/2019)

►C8

Helyesbítés, HL L 094, 18.3.2021, o 5  (1749/2020)
▼B

A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE

(2009. május 5.)

a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról

(átdolgozás)I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Ez a rendelet létrehozza a kettős felhasználású termékek kivitele, transzferje, tranzitja és az ezen termékekkel való bróker tevékenység ellenőrzésének közösségi rendszerét.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. 

„kettős felhasználású termékek”: azok a termékek, beleértve a szoftvert és a technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, e fogalom továbbá magában foglalja azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen formájú hozzájárulás céljára;

2. 

„kivitel”:

i. 

a 2913/92/EGK rendelet (Közösségi Vámkódex) 161. cikke szerinti kiviteli eljárás;

ii. 

újrakivitel a Közösségi Vámkódex 182. cikke szerint, kivéve a tranzit alatt álló termékeket; és

iii. 

szoftver vagy technológia átadása, elektronikus eszközök, így telefax, telefon, elektronikus levél vagy bármely más elektronikus eszköz útján az Európai Közösségen kívüli rendeltetési helyre; ez magában foglalja a szoftver és technológia hozzáférhetővé tételét a Közösségen kívüli természetes vagy jogi személyek vagy társaságok számára. A kivitel a technológia szóbeli, átadására is vonatkozik, ha a technológia leírására telefonon keresztül kerül sor;

3. 

az „exportőr” jelentése bármely természetes vagy jogi személy vagy társaság:

i. 

akinek nevében a kiviteli nyilatkozatot teszik, vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor a harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és jogosult a termék a Közösség vámterületén kívüli kiszállításának meghatározására. Amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy a szerződés birtokosa nem saját nevében jár el, akkor az exportőr az a személy, aki az árunak a Közösség vámterületén kívüli kiküldésére szóló jogosultsággal rendelkezik;

ii. 

amely úgy dönt, hogy elektronikus eszközök, így telefax, telefon, elektronikus levél vagy bármely más elektronikus úton szoftvert vagy technológiát ad át vagy tesz hozzáférhetővé, a Közösségen kívüli rendeltetési helyre.

Ha a kettős felhasználású termékek feletti rendelkezési jog a kivitel alapját képező szerződésnek megfelelően egy, a Közösségen kívül letelepedett személyé, akkor a Közösségen belül letelepedett szerződő fél minősül exportőrnek;

4. 

„kiviteli nyilatkozat”: az az okirat, amelyben egy személy meghatározott formában és módon kinyilvánítja szándékát, hogy kettős felhasználású terméket kíván kiviteli eljárás alá vonni;

5. 

„brókertevékenység”:

— 
olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja kettős felhasználású termékek vétele, értékesítése vagy szállítása egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy
— 
harmadik országokban található kettős felhasználású termékek értékesítése vagy vétele egy más harmadik országba történő transzfer céljából.

E rendelet alkalmazásában e fogalommeghatározás nem terjed ki pusztán a járulékos szolgáltatások nyújtására. Járulékos szolgáltatásnak minősül a fuvarozás, a pénzügyi szolgáltatás, a biztosítás, illetve a viszontbiztosítás, az általános hirdetés, illetve a reklám;

6. 

„bróker”: a Közösség valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely az 5. pontban meghatározott szolgáltatásokat végez a Közösségből valamely harmadik ország területére irányulóan;

7. 

„tranzit”: a nem közösségi kettős felhasználású termékek a Közösség vámterületére belépve és keresztülhaladva a Közösségen kívüli rendeltetési helyre történő szállítása;

8. 

„egyedi exportengedély”: egy meghatározott exportőrnek valamely harmadik országban lévő egyetlen végfelhasználó vagy címzett tekintetében, egy vagy több kettős felhasználású termékre adott engedély;

▼M1

9. 

„uniós általános exportengedély”: bizonyos rendeltetési országokba irányuló kivitelre érvényes exportengedély, amely minden exportőr számára hozzáférhető, aki tiszteletben tartja a IIa-IIf. mellékletben felsorolt felhasználási feltételeket és követelményeket;

▼B

10. 

„globális exportengedély”: egy meghatározott exportőrnek a kettős felhasználású termékek valamely típusának vagy kategóriájának tekintetében adott engedély, amely egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő kivitelre és/vagy egy vagy több meghatározott harmadik országban érvényes;

11. 

„nemzeti általános exportengedély”: a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban kiadott, valamint a 9. cikknek és a IIIc. mellékletnek megfelelően a nemzeti jog szerint meghatározott exportengedély;

12. 

„az Európai Unió vámterülete”: a Közösségi Vámkódex 3. cikke szerinti terület;

13. 

„nem közösségi kettős felhasználású termékek”: a Közösségi Vámkódex 4. cikke 8. pontja értelmében vett nem közösségi áruk vámjogi helyzetével rendelkező termékek.II. FEJEZET

HATÁLY

3. cikk

(1)  
Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek kivitele engedélyköteles.
(2)  
A 4. cikk vagy a 8. cikk alapján az I. mellékletben nem felsorolt bizonyos kettős felhasználású termékek valamennyi vagy egyes célországokba történő kivitele szintén engedélyhez köthető.

4. cikk

(1)  
Az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele engedélyköteles, amennyiben azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai, amelyben az exportőr letelepedési helye található, az exportőr tudomására hozták, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek, más nukleáris robbanószerkezetek fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, raktározásával, felderítésével, azonosításával vagy forgalmazásával, vagy az ilyen fegyverek célba juttatására alkalmas hordozórakéták fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, raktározásával kapcsolatosan kívánják felhasználni, vagy azok ilyen célokra felhasználhatók.
(2)  

Az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele abban az esetben is engedélyköteles, ha a beszerző ország vagy a rendeltetési ország a Tanács ►M1  határozata vagy közös álláspontja ◄ vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) döntése alapján, vagy pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsának kötelező erejű határozata alapján elrendelt fegyverszállítási embargó hatálya alatt van, és az (1) bekezdésben hivatkozott hatóságok az exportőrt tájékoztatták arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben katonai célú végfelhasználásra szánják vagy szánhatják. E bekezdés alkalmazásában a „katonai célú végfelhasználás”:

a) 

a tagállamok katonai célú termékekre vonatkozó listájában felsorolt katonai célú termékekbe történő beépítés;

b) 

a fenti listában felsorolt katonai célú termékek fejlesztéséhez, gyártásához vagy karbantartásához alkalmazott termelő-, ellenőrző vagy elemzőberendezéseknek, vagy ezek alkatrészeinek felhasználása;

c) 

egy termelőüzemben a fenti listában felsorolt katonai célú termékek gyártásához bármilyen nem késztermék felhasználása.

(3)  
Engedélyköteles továbbá az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele abban az esetben is, ha az (1) bekezdésben említett hatóságok az exportőr tudomására hozták, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben olyan – a katonai célú termékek nemzeti listáján felsorolt – katonai célú termékek alkatrészeként vagy részegységeként kívánják felhasználni, vagy ilyen célokra felhasználhatók, amelyeket az illető tagállam területéről engedély nélkül vagy a tagország engedélyezésre vonatkozó nemzeti jogszabályainak megsértésével exportáltak.
(4)  
Ha az exportőr tudatában van annak, hogy az általa kivitelre szánt és az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékeket részben vagy egészben az (1), (2) vagy (3) bekezdésben megnevezett célok bármelyikére szánják, akkor ezt köteles az (1) bekezdésben hivatkozott hatóságok tudomására hozni, amelyek döntenek arról, hogy a termék kivitele engedélyköteles-e.
(5)  
Bármely tagállam elfogadhat vagy fenntarthat olyan nemzeti jogi szabályozást, amely engedélyeztetéshez köti a I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitelét, amennyiben az exportőr alappal feltételezheti, hogy ezeket a termékeket részben vagy egészben az (1) bekezdésben említett célra szánják vagy szánhatják.
(6)  
Az a tagállam, amely az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitelét az (1)–(5) bekezdés alapján engedélykötelessé teszi, szükség szerint tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot. A többi tagállam ezt a tájékoztatást kellő megfontolás tárgyává teszi, és tájékoztatja saját vámhatóságait és országa egyéb hatáskörrel rendelkező hatóságait.
(7)  
Az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek tekintetében a 13. cikk (1), (2) és (5)–(7) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8)  
Ez a rendelet nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a 2603/69/EGK rendelet 11. cikke alapján nemzeti intézkedéseket tegyenek.

5. cikk

(1)  
Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókertevékenységi engedélyre van szükség akkor, ha a brókert a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai tájékoztatták arról, hogy adott kettős felhasználású termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célokra szánnak vagy szánhatnak. Ha a brókernek tudomása van arról, hogy az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek, amelyek tekintetében brókertevékenységek végzését tervezi, részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célokra szolgálnak, értesítenie kell a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, amelyek eldöntik, hogy az ilyen brókertevékenységeket szükséges-e engedélyhez kötni.
(2)  
A tagállamok az (1) bekezdés alkalmazását a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célokra szolgáló, fel nem sorolt kettős felhasználású termékekre és a 4. cikk (2) bekezdésében említett katonai célú végfelhasználásra szolgáló és rendeltetésű, kettős felhasználású termékekre is kiterjeszthetik.
(3)  
A tagállamok a kettős felhasználású termékek brókertevékenységére vonatkozó engedélyezési kötelezettséget előíró nemzeti jogi szabályozást fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn, ha a bróker joggal feltételezi, hogy ezeket a termékeket a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt felhasználási célokra szánják vagy szánhatják.
(4)  
Az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett nemzeti intézkedések tekintetében a 8. cikk (2), (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni.

6. cikk

(1)  
Azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai, amelynek a területén a tranzitra sor kerül, megtilthatják az I. mellékletben felsorolt, nem közösségi kettős felhasználású termékek tranzitját, amennyiben ezeket a termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célokra szánják vagy szánhatják. A tagállamok ilyen döntés meghozatala során figyelembe veszik a nemzetközi szerződések részes feleként vagy a nemzetközi nonproliferációs rezsimek részeseként elfogadott kötelezettségeiket és vállalásaikat.
(2)  
A tagállamok azt megelőzően, hogy a tranzit megtiltásáról döntenek, rendelkezhetnek úgy, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságaik eseti alapon engedélyhez köthessék az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek konkrét tranzitját, ha azokat a termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célokra szánják vagy szánhatják.
(3)  
A tagállamok az (1) bekezdés alkalmazását a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célokra szolgáló, fel nem sorolt kettős felhasználású termékekre és a 4. cikk (2) bekezdésében említett katonai célú végfelhasználásra szolgáló és rendeltetésű, kettős felhasználású termékekre is kiterjeszthetik.
(4)  
A 8. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni e cikk (2) és (3) bekezdésében említett nemzeti intézkedések tekintetében.

7. cikk

Ez a rendelet nem vonatkozik olyan szolgáltatás nyújtására vagy technológia átadására, amely személyek határátlépésével jár.

8. cikk

(1)  
Közbiztonsági vagy emberi jogi szempontok alapján a tagállamok megtilthatják vagy engedélyhez köthetik az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitelét.
(2)  
A tagállamok az (1) bekezdés alapján meghozott intézkedéseikről ezek meghozatala után haladéktalanul tájékoztatást adnak a Bizottságnak, pontosan megjelölve az intézkedések okait.
(3)  
A tagállamok arról is haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, ha az (1) bekezdés alapján meghozott valamely intézkedést módosítják.
(4)  
A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi azokat az intézkedéseket, amelyekről a (2) és a (3) bekezdés alapján tájékoztatást kapott.III. FEJEZET

EXPORTENGEDÉLY ÉS BRÓKERTEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSE

9. cikk

▼M1

(1)  
E rendelet egyes termékek kivitelére vonatkozóan a IIa–IIf. mellékletben foglaltak szerint uniós általános exportengedélyt hoz létre.

Az exportőr letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai megtilthatják az exportőr számára ezen engedélyek használatát, amennyiben ésszerűen feltételezhető, hogy nem képes ezen engedélynek vagy az exportellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályok valamely rendelkezésének megfelelni.

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai megosztják egymással az azon exportőrökkel kapcsolatos információkat, akik nem használhatnak uniós általános exportengedélyt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy az exportőr nem próbál kettős felhasználású termékeket más tagállamokon keresztül exportálni. E célból a 19. cikk (4) bekezdésében említett rendszert kell használni.

▼M3

Annak biztosítása érdekében, hogy csak az alacsony kockázattal járó ügyletek tartozzanak a IIa–IIf. mellékletben található uniós általános exportengedélyek hatálya alá, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyes rendeltetési helyeknek az uniós általános exportengedélyek hatálya alól való kivonása céljából, amennyiben ezekre a rendeltetési helyekre a 4. cikk (2) bekezdésében említett fegyverszállítási embargó vonatkozik.

Ha az említett fegyverszállítási embargó esetén rendkívüli sürgősséggel kell kizárni egyes meghatározott rendeltetési helyeket az uniós általános exportengedélyek hatályából, akkor a 23b. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni az e bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

▼B

(2)  

Minden egyéb az e rendelet alapján engedélyköteles kivitelre a vonatkozó engedélyt az exportőr letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai adják ki. Az engedély – a (4) bekezdésben meghatározott korlátozásoktól függően – lehet egyedi, globális vagy általános engedély.

Valamennyi engedély a Közösség egész területére érvényes.

Az exportőrök a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére az egyedi exportengedélyre és globális exportengedélyre vonatkozó kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni annak érdekében, hogy a nemzeti, hatáskörrel rendelkező hatóságokat teljeskörűen tájékoztassák elsősorban a végfelhasználó, a rendeltetési ország és az exportált termék végfelhasználása tekintetében. Az engedély kiadása indokolt esetben végfelhasználási nyilatkozat bemutatásától tehető függővé.

(3)  
A tagállamok az egyedi és globális engedélykérelmeket a nemzeti jogszabályok és joggyakorlat által meghatározott határidőn belül dolgozzák fel.
(4)  

A nemzeti általános exportengedélyek:

▼M1

a) 

kivonják hatályuk alól a IIg. mellékletben felsorolt termékeket;

▼B

b) 

meghatározására a nemzeti jogszabályok vagy joggyakorlat szerint kerül sor. Az engedélyt az azt kiállító tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező valamennyi exportőr használhatja, ha megfelel az e rendeletben és az azt kiegészítő nemzeti jogszabályokban megállapított követelményeknek. Az engedélyeket a IIIc. mellékletben szereplő iránymutatásoknak megfelelően kell kiadni. Az engedélyek kiadására a nemzeti jogszabályokkal és joggyakorlattal összhangban kerül sor.

A tagállamok valamennyi nemzeti általános exportengedély kiadásáról vagy módosításáról haladéktalanul értesítik a Bizottságot. Az értesítéseket a Bizottság közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában;

c) 

nem használhatók fel, ha a hatóságok tájékoztatták az exportőrt, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) és (3) bekezdésében vagy a 4. cikk (2) bekezdésében említett valamely felhasználási célra szánják vagy szánhatják, egy, a Tanács ►M1  határozata vagy közös álláspontja ◄ vagy az EBESZ határozata alapján, vagy pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsa kötelező határozata alapján elrendelt fegyverembargó hatálya alatt álló országban, vagy ha az exportőrnek tudomása van arról, hogy a termékeket a fent megnevezett célokra kívánják felhasználni.

(5)  
A tagállamok nemzeti jogszabályaikban fenntartják vagy bevezetik annak lehetőségét, hogy globális exportengedélyt adnak ki.
(6)  

A tagállamok a Bizottsághoz eljuttatják azoknak a hatóságoknak a jegyzékét, amelyek jogosultak:

a) 

kettős felhasználású termékek exportengedélyeinek kiadására;

b) 

nem közösségi kettős felhasználású termékek tranzitjának tilalmáról e rendelet értelmében határozni.

A Bizottság e hatóságok jegyzékét az EurópaiUnió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzé teszi.

10. cikk

(1)  
Az e rendelet szerinti brókertevékenységi engedélyt a bróker lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai adják ki. Ezt az engedélyt két vagy több harmadik ország között mozgó konkrét termékek meghatározott mennyiségére adják ki. Pontosan meg kell határozni a termékeknek a harmadik országban található származási helyét, a végfelhasználót és annak helyét. Az engedély a Közösség egész területén érvényes.
(2)  
A bróker a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére a brókertevékenységi engedély iránti kérelemhez e rendelet értelmében szükséges minden vonatkozó információt köteles megadni, különösen a kettős felhasználású termékeknek a harmadik országban található pontos származási helye, a termékek egyértelmű leírása és az érintett mennyiség, az ügyletben részt vevő harmadik felek, a rendeltetési hely szerinti harmadik ország, az ott található végfelhasználó és annak pontos helye tekintetében.
(3)  
A tagállamok a brókertevékenységi engedélykérelmeket a nemzeti jogszabályok és joggyakorlat által meghatározott határidőn belül bírálják el.
(4)  
A tagállamok megküldik a Bizottságnak az e rendelet értelmében brókertevékenységi engedélyek kiadására jogosult hatóságok listáját. Ezen hatóságok listáját a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

11. cikk

(1)  

Az exportengedély iránti kérelemben jelezni kell, ha az egyedi kérelemben szereplő termékeket, amelyeket a ►M1  IIa. mellékletben ◄ fel nem sorolt rendeltetési helyre, vagy – a IV. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek esetében – bármely rendeltetési helyre kívánják kivinni, nem abban a tagállamban vagy tagállamokban találhatók vagy lesznek találhatók, ahol a kérelmet benyújtották. Annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatóságai, ahol az engedélykérelmet benyújtották, haladéktalanul kikérik a szóban forgó tagállam vagy tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak véleményét, és megadják az ezzel kapcsolatos tájékoztatást. A megkeresett tagállam vagy tagállamok az engedély kiadásával kapcsolatos esetleges ellenvetéseiket, amelyek kötelező érvényűek arra a tagállamra, ahol a kérelmet benyújtották, tíz munkanapon belül közlik.

Ha tíz munkanapon belül nem érkezik kifogás, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy a megkérdezett tagállamnak vagy tagállamoknak nincs ellenvetése.

A megkérdezett tagállam kivételes esetben kérheti a tíznapos határidő meghosszabbítását. A meghosszabbítás azonban nem haladhatja meg a harminc munkanapot.

(2)  
A tagállam, amennyiben a kivitel alapvető biztonsági érdekeit sérti, felkérheti a másik tagállamot, hogy az exportengedélyt ne adja ki, vagy ha már kiadta, kérheti annak érvénytelenítését, felfüggesztését, módosítását vagy visszavonását. Az a tagállam, amelyhez ilyen kérelem érkezik, a kérelmező tagállammal haladéktalanul a felekre nem kötelező érvényű konzultációt kezdhet; amelyet tíz munkanapon belül le kell zárni. Amennyiben a megkeresett tagállam az engedély megadása mellett dönt, a 13. cikk (6) bekezdésében említett elektronikus rendszeren keresztül erről értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot.

12. cikk

(1)  

Annak eldöntése érdekében, hogy e rendelet alapján az egyedi vagy globális exportengedélyt vagy a brókertevékenységi engedélyt kiadják-e, a tagállamok minden vonatkozó szempontot figyelembe vesznek, többek között:

a) 

azokat a kötelezettségeket és vállalásokat, amelyeket a vonatkozó nemzetközi nonproliferációs rezsimek és export-ellenőrzési megállapodások részeseként vagy a vonatkozó nemzetközi szerződések megerősítésével a tagállamok mindegyike elfogadott;

b) 

a Tanács ►M1  határozata vagy közös álláspontja, ◄ az EBESZ döntése vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsának kötelező határozata alapján elrendelt szankciókból eredő kötelezettségeket;

c) 

a nemzeti kül- és biztonságpolitikai megfontolásokat, beleértve a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontban ( 1 ) foglaltakat is;

d) 

a tervezett végfelhasználással és az engedélyezett végfelhasználástól történő eltérítés kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.

(2)  
Az (1) bekezdésben megállapított szempontok mellett a globális exportengedély iránt benyújtott kérelem elbírálása során a tagállam figyelembe veszi, hogy az exportőr arányos és megfelelő eszközöket és eljárásokat alkalmaz-e a rendelet rendelkezéseinek és célkitűzéseinek és az engedély kikötéseinek és feltételeinek való megfelelés biztosítása érdekében.

13. cikk

(1)  
A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai – a rendelettel összhangban eljárva – elutasíthatják az exportengedély kiadását, és érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a már kiadott exportengedélyeket. Amennyiben a hatóságok elutasítanak, érvénytelenítenek, felfüggesztenek, lényegesen korlátoznak vagy visszavonnak egy exportengedélyt, vagy amennyiben azt állapították meg, hogy a tervezett kivitelt nem szabad engedélyezni, akkor erről értesítik a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot, és megosztják velük a vonatkozó információkat. Ha valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai felfüggesztettek egy exportengedélyt, a felfüggesztés időtartamának lejártakor a végső értékelésről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.
(2)  
Az (1) bekezdés alapján kiküldött elutasítási értesítéseket a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az értesítés kiküldésétől számított három éven belül felülvizsgálják, és visszavonják, módosítják vagy megújítják őket. A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a lehető legrövidebb időn belül értesítik a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot a felülvizsgálat eredményeiről. Azok az elutasítások, amelyeket nem vonnak vissza, hatályban maradnak.
(3)  
A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai haladéktalanul értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek tranzitját tiltó, a 6. cikk alapján hozott döntésükről. Ezek az értesítések minden vonatkozó információt tartalmaznak, a termék besorolását, technikai paramétereit, a rendeltetési országot és a végfelhasználót is ideértve.
(4)  
Az (1) és (2) bekezdést a brókertevékenységi engedélyek tekintetében is alkalmazni kell.
(5)  
Mielőtt a tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai – a rendelettel összhangban eljárva – exportengedélyt vagy brókertevékenységi engedélyt adnának ki, vagy tranzitról döntenének, minden hatályos elutasítást vagy az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek tranzitját tiltó, a rendelet értelmében hozott minden határozatot meg kell vizsgálniuk, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az engedélyt vagy tranzitot egy vagy több másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, egy lényegében azonos ügylet tekintetében már elutasította-e (ami egy lényegében azonos paraméterekkel vagy műszaki jellemzőkkel rendelkező terméket jelent ugyanazon végfelhasználó vagy címzett számára). Először konzultálniuk kell annak a tagállamnak vagy tagállamoknak a hatáskörrel rendelkező hatóságaival, amelyek ezen elutasító vagy tranzitot tiltó határozatot (határozatokat) az (1) és (3) bekezdésnek megfelelően kiadták. Ha az ilyen konzultációt követően a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az engedély megadásáról vagy a tranzit engedélyezéséről határoz, úgy erről értesíti a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot, és döntése indokolásául megad minden szükséges információt.

▼M1

(6)  
Az e cikk szerint szükséges valamennyi értesítést biztonságos elektronikus eszközökön keresztül kell megtenni, ideértve a 19. cikk (4) bekezdésében említett rendszert is.

▼B

(7)  
Az információk ezen cikk rendelkezései szerint történő minden megosztásának összhangban kell állnia a 19. cikk (3), (4) és (6) bekezdésének az ilyen információk bizalmas jellegére vonatkozó rendelkezéseivel.

14. cikk

(1)  
Minden egyedi vagy globális exportengedélyt és brókertevékenységi engedélyt írásban vagy elektronikus úton a IIIa. és IIIb. mellékletben szereplő mintákban található formanyomtatványon adnak ki, amely a mintának megfelelő sorrendben legalább annak összes elemét tartalmazza.
(2)  
A mennyiségi korlátozásokat tartalmazó globális exportengedélyek az exportőr kérésére részletekre bontandók.IV. FEJEZET

A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK LISTÁJÁNAK AKTUALIZÁLÁSA

15. cikk

(1)  
Az I. mellékletben szereplő kettős felhasználású termékek listáját azokkal a kötelezettségekkel és vállalásokkal, valamint azok módosításaival összhangban kell aktualizálni, amelyeket a nonproliferációs rezsimek és export-ellenőrzési megállapodások részeseiként vagy a vonatkozó nemzetközi szerződések megerősítésével a tagállamok elfogadtak.
(2)  
Az I. melléklet almellékletét képező IV. mellékletet az Európai Közösséget létrehozó szerződés 30. cikke, nevezetesen a tagállamok közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos érdekeinek vonatkozásában kell aktualizálni.

▼M3

(3)  
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kettős felhasználású termékek I. mellékletben található jegyzékének aktualizálása céljából. Az I. mellékletet az e cikk (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően kell aktualizálni. Amennyiben az I. melléklet aktualizálása a IIa–IIg. vagy a IV. mellékletben is felsorolt kettős felhasználású termékeket érint, ezeket a mellékleteket is megfelelően módosítani kell.

▼BV. FEJEZET

VÁMELJÁRÁSOK

16. cikk

(1)  
A kettős felhasználású termékek kivitelével kapcsolatos vámeljárás során a kiviteli nyilatkozatot kezelő vámhivatalnál az exportőrnek igazolnia kell, hogy a szükséges exportengedélyt beszerezte.
(2)  
Az exportőrtől bekérhető a bizonyítékként szolgáltatott bármely okmánynak azon tagállam hivatalos nyelvére történő fordítása, ahol a kiviteli nyilatkozatot benyújtották.
(3)  

A Közösségi Vámkódex alapján és az annak értelmében ráruházott jogkör sérelme nélkül a tagállam a (4) bekezdésben hivatkozott időszakokat meg nem haladó időszakra is felfüggesztheti a területéről történő kivitellel kapcsolatos eljárást, vagy – szükség esetén – más módon is megakadályozhatja azt, hogy az I. mellékletben felsorolt olyan kettős felhasználású termékek, amelyek rendelkeznek érvényes exportengedéllyel, területén keresztül a Közösséget elhagyják, amennyiben alapos okkal feltételezheti, hogy:

a) 

az engedély megadásakor valamely vonatkozó információt nem vettek figyelembe; vagy

b) 

az engedély megadása óta a körülmények jelentős mértékben megváltoztak.

(4)  
A (3) bekezdésben említett esetben haladéktalanul konzultálni kell az exportengedélyt kiadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaival, hogy azok a 13. cikk (1) bekezdése alapján a megfelelő intézkedéseket megtehessék. Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok úgy határoznak, hogy fenntartják az engedélyt, úgy tíz munkanapon belül válaszolni kötelesek, mely határidő e hatóságok kérésére kivételes esetekben harminc munkanapig terjedően meghosszabbítható. Ebben az esetben, vagy ha tíz, illetve – bizonyos esetekben – harminc napon belül nem érkezik válasz, akkor a kettős felhasználású terméket haladéktalanul ki kell adni. Az engedélyt kiadó tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

17. cikk

(1)  
A tagállamok úgy rendelkezhetnek, hogy a kettős felhasználású termék kivitelére vonatkozó vámkezelést csak az arra felhatalmazott vámhivatalok végezhetik.
(2)  
Azok a tagállamok, amelyek élnek az (1) bekezdésben biztosított választási lehetőséggel, tájékoztatni kötelesek a Bizottságot a megfelelő felhatalmazással rendelkező vámhivatalokról. A Bizottság ezt az információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

18. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 843. és 912a–912g. cikkének rendelkezései azon kettős felhasználású termékek kivitelére, újrakivitelére, valamint az államok vámterületéről történő kilépésének korlátozására vonatkoznak, amelyek kivitele e rendelkezés értelmében engedélyköteles.VI. FEJEZET

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

19. cikk

(1)  
A tagállamok – a Bizottsággal együttműködésben – minden szükséges intézkedést megtesznek a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti közvetlen együttműködés és információcsere kialakítása érdekében, különösen annak a kockázatnak a kiküszöbölésére, hogy a kettős felhasználású termékek kiviteli ellenőrzése során előforduló esetleges eltérések a kereskedelem olyan eltérüléséhez vezessenek, amelyek egy vagy több tagállam számára nehézségeket okozhatnak.
(2)  

A tagállamok a kivitelre vonatkozó közösségi export-ellenőrzési rendszer hatékonyságának növelése céljából minden szükséges intézkedést megtesznek a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti közvetlen együttműködés és információcsere kialakítása érdekében. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) 

a nemzeti általános exportengedély és az ►M1  uniós általános exportengedély ◄ felhasználásának jogától nemzeti szankciók alapján megfosztott exportőrök adatai;

b) 

a különös figyelmet igénylő végfelhasználókra, a gyanús beszerzési tevékenységben részt vevő szereplőkre, és adott esetben a használt útvonalakra vonatkozó adatok.

(3)  
E rendelet 23. cikkének sérelme nélkül a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97EK tanácsi rendeletet ( 2 ) és különösen annak az információk bizalmas kezeléséről szóló rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

▼M1

(4)  
A Bizottság – a 23. cikk alapján létrehozott, a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoporttal konzultálva – kialakítja a tagállamok – és szükség esetén a Bizottság – közötti információcsere biztonságos és titkosított rendszerét. Az Európai Parlamentet értesíteni kell a rendszer költségvetéséről, fejlesztéséről, annak ideiglenes és végleges kialakításáról és működéséről, továbbá a hálózati költségekről.

▼B

(5)  
A lakóhely vagy letelepedési hely szerinti tagállam felel az exportőrök és brókerek részére nyújtandó iránymutatásért. A Bizottság és a Tanács is adhat iránymutatást és/vagy tehet ajánlásokat az e rendeletben említett kérdésekre vonatkozó legjobb gyakorlatok tekintetében.
(6)  
A személyes adatok feldolgozását a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 3 ), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 4 ) megállapított szabályoknak megfelelően kell végezni.VII. FEJEZET

ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉSEK

20. cikk

(1)  

A kettős felhasználású termékek exportőrei kiviteli ügyleteikről az érintett tagállam nemzeti jogának vagy hatályos gyakorlatának megfelelő részletes nyilvántartást vagy kimutatást vezetnek. Ezen nyilvántartásoknak vagy kimutatásoknak különösen olyan kereskedelmi dokumentumokat kell tartalmazniuk, mint például számlák, árunyilatkozatok, valamint fuvar- és egyéb szállítási okmányok, amelyek adattartalma lehetővé teszi az alábbiak azonosítását:

a) 

a kettős felhasználású termékek leírása;

b) 

a kettős felhasználású termékek mennyisége;

c) 

az exportőr és a címzett neve és címe;

d) 

amennyiben ismert, a kettős felhasználású termékek végfelhasználása és végső felhasználója.

(2)  
Az érintett tagállam nemzeti jogának vagy hatályos gyakorlatának megfelelően a brókerek nyilvántartást vagy kimutatást vezetnek az 5. cikk hatálya alá tartozó brókertevékenységről annak érdekében, hogy kérésre bizonyítani tudják a brókertevékenységek tárgyát képező kettős felhasználású termékek leírását, azt az időszakot, amelyben a termékek e tevékenységek tárgyát képezték, a brókertevékenységek rendeltetési helyét és a brókertevékenységek által érintett országokat.
(3)  
Az (1) és (2) bekezdésben említett nyilvántartásokat vagy kimutatásokat annak a naptári évnek a végétől számított legalább három évig meg kell őrizni, amelyben a kivitelre vagy a brókertevékenységekre sor került. Ezeket a nyilvántartásokat és kimutatásokat kérésre be kell mutatni azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak, ahol az exportőr letelepedési helye vagy a bróker letelepedési helye vagy lakóhelye található.

21. cikk

A rendelet megfelelő alkalmazása érdekében az egyes tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy hatáskörrel rendelkező hatóságaik:

a) 

információkat tudjanak beszerezni a kettős felhasználású termékeket magukban foglaló megrendelésekről vagy ügyletekről;

b) 

meggyőződhessenek az exportellenőrző intézkedések megfelelő alkalmazásáról, amelyek különösen kiterjedhetnek arra a jogosultságukra, hogy a kiviteli ügyletben érdekelt személyek vagy az 5. cikkben említett körülmények között nyújtott brókertevékenységekben részt vevő brókerek helyiségeibe beléphessenek.VIII. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. cikk

(1)  
A IV. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek Közösségen belüli transzferje engedélyköteles. Az általános engedély a IV. melléklet 2. részében felsorolt termékekre nem terjed ki.
(2)  

Egy tagállam egyéb kettős felhasználású termékeknek saját területéről más tagállam területére történő transzferjéhez abban az esetben írhat elő engedélykötelezettséget, amennyiben a transzfer időpontjában:

— 
a transzfert végzőnek tudomása van arról, hogy az érintett termékek végső rendeltetési helye a Közösségen kívül található,
— 
az adott termékek végső rendeltetési helyre történő kivitele a 3., 4. vagy 8. cikk szerint engedélyköteles abban a tagállamban, ahonnan a termék transzferje történik, és nincs a közvetlenül a területről történő ilyen kivitelt általánosan engedélyező vagy globális engedély,
— 
a Közösségi Vámkódex 24. cikkében szereplő meghatározás szerint a termékeken semmiféle feldolgozást vagy megmunkálást nem szabad végezni abban a tagállamban, ahová a termékeket szállítani kívánják.
(3)  
A transzferengedélyt abban a tagállamban kell kérvényezni, ahonnan a kettős felhasználású termékeket át kívánják szállítani.
(4)  
Abban az esetben, ha a kettős felhasználású termékek soron következő kivitelét az a tagállam, ahonnan a termékeket át kívánják szállítani – a 11. cikkben megállapított konzultációs eljárás során – már elfogadta, akkor a transzferengedélyt a transzfert végző részére azonnal ki kell adni, feltéve, hogy a körülmények nem változtak meg számottevően.
(5)  
Az a tagállam, amely ilyen követelményt előíró jogszabályt fogad el, tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a meghozott intézkedésekről. A Bizottság ezeket az információkat az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatában hirdeti ki.
(6)  
Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedések nem foglalják magukban a Közösségen belüli belső határellenőrzéseket, hanem kizárólag az egész Közösség területén általános ellenőrzési eljárások részeként nem diszkriminatív módon alkalmazott ellenőrzéseket.
(7)  
Az (1) és a (2) bekezdés szerinti intézkedések alkalmazása semmiképpen nem eredményezheti, hogy a termékeknek az egyik tagállamból a másik tagállamba történő transzferje szigorúbb korlátozó feltételekkel kerüljön sor, mint ugyanannak a terméknek harmadik országokba történő kivitele esetében.
(8)  
Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek Közösségen belüli transzferjének okmányait és nyilvántartásait attól a naptári évtől számított legalább három évig meg kell őrizni, amelyben a termékek transzferjére sor került, és ezeket az okmányokat és nyilvántartásokat kérésre be kell mutatni azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak, ahonnan ezeket a termékeket transzferálták.
(9)  
A tagállam nemzeti jogszabályaiban rendelkezhet úgy, hogy az I. melléklet 2. részének 5. kategóriájában felsorolt azon termékeknek az érintett tagállamból történő Közösségen belüli transzferjéhez, amelyeket a IV. melléklet nem sorol fel, az érintett tagállam hatóságai részére további információkat kell szolgáltatni.
(10)  
Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek Közösségen belüli transzferjére vonatkozó kereskedelmi okmányokban világosan fel kell tüntetni, hogy az érintett termékek Közösségből történő kivitelük esetén ellenőrzés tárgyát képezik. A vonatkozó kereskedelmi okmányok között szerepelnie kell különösen minden adásvételi szerződésnek, rendelésigazolásnak, számlának vagy szállítási értesítőnek.

23. cikk

(1)  

A Bizottság képviselőjének elnökletével kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden egyes tagállam egy képviselőt küld ebbe a csoportba.

A koordinációs csoport e rendeletnek az alkalmazásával kapcsolatos minden olyan kérdést megvizsgál, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője vet fel.

(2)  
A kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport elnöke vagy a koordinációs csoport – bármikor, amikor azt szükségesnek tartja – konzultációt folytat a rendelet által érintett exportőrökkel, brókerekkel és egyéb fontos érdekeltekkel.

▼M1

(3)  
A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport tevékenységéről, vizsgálatairól és az általa folytatott konzultációkról, és e jelentésre az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2011. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) 4. cikke vonatkozik.

▼M3

23a. cikk

(1)  
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.
(2)  
A Bizottságnak a 9. cikk (1) bekezdésében és a 15. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. július 2-ától kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
(3)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk (1) bekezdésében és a 15. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.
(5)  
A 9. cikk (1) bekezdése és a 15. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve, ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

23b. cikk

(1)  
Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.
(2)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács a 23a. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

▼B

24. cikk

Minden egyes tagállam megteszi a megfelelő intézkedéseket, hogy biztosítsa e rendelet rendelkezéseinek megfelelő végrehajtását. Különösen az e rendelet rendelkezéseinek vagy az azok végrehajtására elfogadott rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat kell megállapítaniuk. E szankcióknak hatékonyaknak, a cselekményekkel arányosaknak és visszatartó hatásúaknak kell lenniük.

▼M1

25. cikk

(1)  
Valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot a rendelet végrehajtása érdekében alkalmazott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, beleértve a 24. cikkben említett intézkedéseket is. A Bizottság az információkat továbbítja a többi tagállamnak.
(2)  
A Bizottság háromévenként áttekinti a rendelet végrehajtását, és átfogó megvalósítási és hatásvizsgálati jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmazhat. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.
(3)  

A jelentés külön szakaszban foglalkozik

a) 

a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoporttal és annak tevékenységeivel. A Bizottság által az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke értelmében a koordinációs csoport vizsgálatairól és konzultációiról szolgáltatott valamennyi információ bizalmasan kezelendő. Az információ minden esetben bizalmasnak minősül, ha közzététele az információ szolgáltatójára vagy forrására valószínűleg jelentősen káros hatással jár;

b) 

a 19. cikk (4) bekezdésének végrehajtásával, valamint ismerteti a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere biztonságos és titkosított rendszere kialakításának aktuális állását;

c) 

a 15. cikk (1) bekezdésének végrehajtásával;

d) 

a 15. cikk (2) bekezdésének végrehajtásával;

e) 

a tagállamokban a 24. cikk értelmében hozott és a Bizottságnak a jelen cikk (1) bekezdése alapján bejelentett intézkedésekre vonatkozó átfogó információval.

(4)  
A Bizottság legkésőbb 2013. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli e rendelet végrehajtását, kiemelt figyelmet fordítva a IIb. melléklet (EU002. számú uniós általános exportengedély) végrehajtására. A jelentést adott esetben e rendeletnek különösen a kis értékű szállítmányok tekintetében történő módosításáról szóló jogszabályra irányuló javaslat kíséri.

▼M1

25a. cikk

Az Európai Unió és a harmadik országok között a vámügyek terén létrejött kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási megállapodások vagy jegyzőkönyvek rendelkezéseinek sérelme nélkül a Tanács felhatalmazhatja a Bizottságot, hogy harmadik országokkal a rendelet hatálya alá eső kettős felhasználású termékek exportellenőrzésének kölcsönös elismeréséről szóló megállapodásokról tárgyaljon, különösen az újrakivitelt érintő engedélyezési követelményeknek az Unió területén történő megszüntetése céljából. Ezen tárgyalásokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (3) bekezdésében és adott esetben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésben megállapított eljárásokkal összhangban kell folytatni.

▼B

26. cikk

E rendelet nem érinti:

— 
az Európai Közösséget létrehozó szerződés 296. cikkének alkalmazását,
— 
az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés alkalmazását.

27. cikk

Az 1334/2000/EK rendelet 2009. augusztus 27-én hatályát veszti.

A 2009. augusztus 27-ét megelőzően benyújtott exportengedély-kérelmekre azonban továbbra is az 1334/2000/EK rendelet előírásait kell alkalmazni.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozást az e rendeletre történő hivatkozásként, és a VI. melléklet megfelelési táblázatával összhangban kell értelmezni.

28. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M10
I. MELLÉKLET

A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK JEGYZÉKE

(e rendelet 3. cikke szerint)

A következő jegyzék a kettős felhasználású termékekre vonatkozóan többek között az Ausztrália Csoport ( 6 ), a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (MTCR) ( 7 ), a Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG) ( 8 ), a Wassenaari Megállapodás ( 9 ) és a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) ( 10 ) által nemzetközileg elfogadott ellenőrzések végrehajtását tartalmazza.

TARTALOM

Megjegyzések

Mozaikszavak és rövidítések

Fogalommeghatározások

0. kategória

Nukleáris anyagok, létesítmények és berendezések

1. kategória

Speciális anyagok és kapcsolódó berendezések

2. kategória

Anyagfeldolgozás

3. kategória

Elektronika

4. kategória

Számítógépek

5. kategória

Távközlés és „információbiztonság”

6. kategória

Szenzorok és lézerek

7. kategória

Navigáció és repülési elektronika

8. kategória

Tengerészet

9. kategória

Légtér és hajtórendszerek

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK AZ I. MELLÉKLETHEZ

1. A katonai célra tervezett vagy átalakított termékek ellenőrzése tekintetében lásd az egyes uniós tagállamok katonai célú termékekre vonatkozó ellenőrzéseinek jegyzéke(i)t. E mellékletnek azok a hivatkozásai, amelyek a „LÁSD A KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE” megjegyzéssel vannak ellátva, ugyanezekre a jegyzékekre utalnak.

2. Az e mellékletben szereplő ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött termékek (például termelő üzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek a termék alapvető elemei és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.   Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék alapvető elemévé teszik.

3. Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek újak és használtak is.

4. A vegyi anyagok helyenként névvel, illetőleg CAS-számmal vannak felsorolva. A lista az azonos szerkezeti képletű vegyi anyagokra vonatkozik (beleértve a hidrátokat is), függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CAS-számok feltüntetésének célja, hogy segítsenek az adott vegyi anyag vagy keverék azonosításában, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet.

NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (NTM)

(A 0. kategória E. fejezetéhez)

A 0. kategóriában ellenőrzendő termékekhez közvetlenül kapcsolódó „technológia” ellenőrzésére a 0. kategória rendelkezései vonatkoznak.

Az ellenőrzés alá eső termékek „fejlesztésére”, „előállítására” és „felhasználására” szolgáló „technológiát” akkor is ellenőrizni kell, ha az a nem ellenőrizendő termékekhez is alkalmazható.

A termékekre megadott exportengedély magában foglalja a termékek üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához és javításához szükséges minimális „technológia” ugyanazon végfelhasználó részére történő kivitelét.

A „technológiaátadás” ellenőrzése nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alapkutatásra”.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(Az 1–9. kategória E. fejezetéhez)

Az 1–9. kategória termékeinek „fejlesztéséhez”, „előállításához” és „felhasználásához”„szükséges”„technológia” kivitelét az 1–9. kategória rendelkezéseinek megfelelően kell ellenőrizni.

Az ellenőrzés alá vont termékek „fejlesztéséhez”, „előállításához” és „felhasználásához”„szükséges”„technológiát” akkor is ellenőrizni kell, ha az a nem ellenőrizendő termékekhez is alkalmazható.

Az ellenőrzés nem terjed ki a nem ellenőrzött vagy exportengedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (teszteléséhez) vagy javításához minimálisan szükséges „technológiára”.

Megjegyzés:   Ez nem vonja ki az ellenőrzés alól az 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. és 8E002.b. pontokban meghatározott „technológiákat”.

A „technológiaátadások” ellenőrzése nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alapkutatásra”, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

NUKLEÁRIS SZOFTVER MEGJEGYZÉS (NSM)

(E megjegyzés hatálytalanítja a 0. kategória D. fejezetében meghatározott ellenőrzéseket)

A lista 0. kategóriájának D része nem ellenőrzi a „szoftvert”, amely az exportra engedélyezett cikkek telepítéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (ellenőrzés) vagy javításához szükséges minimális „tárgykód”.

A termékekre megadott exportengedély magában foglalja a termékek üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához (ellenőrzéséhez) vagy javításához, vagy a javak javításához szükséges minimális szükséges „tárgykód” ugyanazon végfelhasználó részére történő kivitelét

Megjegyzés:   N.B.:A nukleáris „szoftver” megjegyzés a. bekezdésében foglaltak nem mentesítik az ellenőrzés alól az 5. kategória 2. részében meghatározott szoftvert („információ-biztonság”).

ÁLTALÁNOS SZOFTVER MEGJEGYZÉS (ÁSZM)

(E megjegyzés hatálytalanítja az 1–9. kategória D. fejezetében meghatározott ellenőrzéseket)

E jegyzék 1–9. kategóriája nem vonja ellenőrzés alá azt a „szoftvert”, amely az alábbiak egyike:

a. 

Szabadon hozzáférhető, mivel:

1. 

Kiskereskedelmi forgalomban mindenféle korlátozás nélkül megvásárolható:

a. 

Közvetlenül az üzletben;

b. 

Postai rendelés útján;

c. 

Elektronikus tranzakcióval; vagy

d. 

Telefonos rendelés útján; valamint

2. 

úgy tervezték, hogy a felhasználó a szállító további számottevő segítsége nélkül üzembe helyezhesse;

Megjegyzés:   Az általános „szoftver” megjegyzés a. bekezdésében foglaltak nem mentesítik az ellenőrzés alól az 5. kategória 2. részében meghatározott szoftvert („információbiztonság”).

b. 

A „nyilvánosság számára hozzáférhető”; vagy

c. 

Az exportra engedélyezett cikkek telepítéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (ellenőrzés) vagy javításához szükséges minimális „tárgykód”.

Megjegyzés:   Az általános „szoftver” megjegyzés c. bekezdésében foglaltak nem mentesítik az ellenőrzés alól az 5. kategória 2. részében meghatározott szoftvert („információbiztonság”).

ÁLTALÁNOS „INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI” MEGJEGYZÉS (ÁIM)

Az „információbiztonsági” termékeket vagy funkciókat abban az esetben is meg kell vizsgálni az 5. kategória 2. részének rendelkezései alapján, ha azok más termékek alkatrészei, „szoftverei” vagy funkciói.

SZERKESZTÉSI GYAKORLAT AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN

Az intézményközi szerkesztési útmutató (Interinstitutional style guide, 2015. évi kiadás) 108. oldalán található 6.5. pontban meghatározott szabályokkal összhangban az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett angol nyelvű szövegekben:

— 
az egész számok és a törtek elválasztására vessző szolgál,
— 
az egész számok tagolása három számjeggyel történik, és az egyes számjegycsoportokat szóköz választja el.

Az e mellékletben szereplő szöveg szerkesztése a fent leírt gyakorlatot követi.

A MELLÉKLETBEN HASZNÁLT MOZAIKSZAVAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

A definícióként használt mozaikszavak és rövidítések „A melléklet kifejezéseinek definíciója” című részben találhatók.MOZAIKSZÓ VAGY A JELENTÉS RÖVIDÍTÉSE

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee Gördülőcsapágy-mérnökök Bizottsága

ABMA

American Gear Manufacturers' Association Amerikai Csapágygyártók Szövetsége

ADC

Analogue-to-Digital Converter analóg-digitális átalakító

AGMA

American Gear Manufacturers' Association Amerikai Fogaskerékgyártók Szövetsége

AHRS

Attitude and Heading Reference Systems helyzet- és irányrendszerek

AISI

American Iron and Steel Institute Amerikai Vas és Acél Intézet

ALE

Atomic Layer Epitaxy atomréteg-epitaxia

ALU

Arithmetic Logical Unit aritmetikai logikai egység

ANSI

American National Standards Institute Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet

APP

Adjusted Peak Performance kiigazított csúcsteljesítmény

APU

Auxiliary Power Unit segédhajtómű

ASTM

American Society for Testing and Materials Amerikai Anyagvizsgálati Társaság

ATC

Air Traffic Control légiforgalmi irányítás

BJT

Bipolar Junction Transistors bipoláris tranzisztorok

BPP

Beam Parameter Product sugárparaméter-szorzat

BSC

Base Station Controller bázisállomás-vezérlő

CAD

Computer-Aided-Design számítógéppel támogatott tervezés

CAS

Chemical Abstracts Service Vegyi Kivonatok Szolgálata

CCD

Charge Coupled Device töltéscsatolt eszköz

CDU

Control and Display Unit vezérlő és kijelző egység

CEP

Circular Error Probable szórási kör sugara

CMM

Coordinate Measuring Machine koordinált mérőgép

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor komplementer fémoxid félvezető

CNTD

Controlled Nucleation Thermal Deposition irányított gócképződésű termikus rétegleválasztás

CPLD

Complex Programmable Logic Device komplex programozható logikai eszköz

CPU

Central Processing Unit központi feldolgozó egység

CVD

Chemical Vapour Deposition gőzfázisú kémiai leválasztás

CW

Chemical Warfare vegyi hadviselés

CW (lézerek esetében)

Continuos Wave folytonos hullám

DAC

Digital-to-Analogue Converter digitális-analóg átalakító

DANL

Displayed Average Noise Level kijelzett átlagos zajszint

DBRN

Data-Base Referenced Navigation adatalapú referencianavigáció

DDS

Direct Digital Synthesizer közvetlen digitális szintetizátor

DMA

Dynamic Mechanical Analysis dinamikus mechanikai analízis

DME

Distance Measuring Equipment távolságmérő berendezés

DMOSFET

Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor diffundáltatott, fém-oxid-félvezető térvezérlésű tranzisztorok

DS

Directionally Solidified irányított kristályosodású

EB

Exploding Bridge robbantó kapcsoló

EB-PVD

Electron Beam Physical Vapour Generation elektronsugaras fizikai gőzgenerálás

EBW

Exploding Bridge Wire robbantó izzószál

ECM

Electro-Chemical Machining elektrokémiai megmunkálás

EDM

Electrical Discharge Machines szikraforgácsoló gépek

EFI

Exploding Foil Initiators robbantófólia-iniciátor

EIRP

Effective Isotropic Radiated Power tényleges izotróp kisugárzott teljesítmény

EMP

Electromagnetic Pulse elektromágneses impulzus

ENOB

Effective Number of Bits effektív bitszám

ERF

Electrorheological Finishing elektroreológiai megmunkálás

ERP

Effective Isotropic Radiated Power effektív kisugárzott teljesítmény

ESD

Electrostatic Discharge Elektrosztatikus kisülés

ETO

Emitter Turn-Off Thyristor emittorral kikapcsolható tirisztor

ETT

Electrical Triggering Thyristor elektromos kapcsolású tirisztor

EU

Európai Unió

EUV

Extreme UltraViolet extrém ultraibolya

FADEC

Full Authority Digital Engine Control teljesen önálló digitális hajtóművezérlési rendszerek

FFT

Fast Fourier Transform gyors Fourier-transzformáció

FPGA

Field Programmable Gate Array felhasználó által programozható kapu tömb

FPIC

Field Programmable Interconnect felhasználó által programozható összekapcsoló

FPLA

Field Programmable Gate Array felhasználó által programozható logikai tömb

FPO

Floating Point Operation lebegőpontos művelet

FWHM

Full-Width Half-Maximum félértékszélességű

GLONASS

Global Navigation Satellite System globális műholdas navigációs rendszer

GNSS

Global Navigation Satellite System globális műholdas navigációs rendszer

GPS

Global Positioning System globális helymeghatározó rendszer

GSM

Global System for Mobile Communications globális mobil kommunikációs rendszer

GTO

Gate Turn-off Thyristor vezérlőelektródával kikapcsolható tirisztor

HBT

Hetero-Bipolar Transistors hetero-bipoláris tranzisztorok

HDMI

High-Definition Multimedia Interface nagyfelbontású multimédia-interfész

HEMT

High Electron Mobility Transistor nagy elektronmozgékonyságú tranzisztor

ICAO

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IEC

Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

IED

Improvised Explosive Device házikészítésű robbanószerkezet

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers Villamos- és Elektronikai Mérnöki Szervezet

IFOV

Instantaneous-Field-Of-View pillanatnyi látómező

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor szigetelt vezérlőelektródos bipoláris tranzisztor

IGCT

Integrated Gate Commutated Thyristor integrált vezérlőelektródával szabályozott tirisztor

IHO

International Hydrographic Organization Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet

ILS

Instrument Landing System műszeres leszállító rendszer

IMU

Inertial Measurement Unit inerciális mérőegység

INS

Inertial Navigation System inerciális navigációs rendszer

IP

Internet Protocol internetprotokoll

IRS

Inertial Reference System inerciális referencia rendszer

IRU

Inertial Reference Unit inerciális referencia egység

ISA

International Standard Atmosphere nemzetközi egyezményes légkör

ISAR

Inverse Synthetic Aperture Radar inverz szintetikus apertúrájú radar

ISO

International Organisation for Standardisation Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

ITU

International Telecommunication Union Nemzetközi Távközlési Unió

JT

Joule-Thompson effektus

LIDAR

Light Detection and Ranging lézerlokátor

LIDT

Laser Induced Damage Threshold lézer indukálta roncsolási küszöb

LOA

Length Overall teljes hossz

LRU

Line Replaceable Unit gépben-cserélhető egység

LTT

Light Triggering Thyristor fénykapcsolású tirisztor

MLS

Microwave Landing System mikrohullámú leszállítórendszer

MMIC

Monolithic Microwave Integrated Circuit mikrohullámú monolit integrált áramkörök

MOCVD

Metal Organic Chemical Vapour Deposition szerves fémgőz rétegleválasztás

MOSFET

Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor fém-oxid-félvezető térvezérlésű tranzisztor

MPM

Microwave Power Module mikrohullámú teljesítménymérő

MRF

Magnetorheological Finishing magnetoreológiai megmunkálás

MRF

Minimum Resolvable Feature size minimális felbontási méret

MRI

Magnetic Resonance Imaging mágneses rezonancia leképezés

MTBF

Mean-Time-Between-Failures átlagos hibamentes működési idő

MTTF

Mean-Time-To-Failure átlagos idő a következő meghibásodásig

NA

Numerical Aperture numerikus apertúra

NDT

Non-Destructive Test roncsolásmentes anyagvizsgálat

NEQ

Net Explosive Quantity nettó robbanóanyag-mennyiség

NIJ

Nemzeti Igazságügyi Intézet

OAM

Operations, Administration or Maintenance működés, adminisztráció vagy karbantartás

OSI

Open Systems Interconnection nyíltrendszer-összekapcsolás

PAI

Polyamide-imides poliamid-imidek

PAR

Precision Approach Radar precíziós bevezető radar

PCL

Passive Coherent Location passzív koherens helymeghatározás

PDK

Process Design Kit folyamattervezési készlet

PIN

személyi azonosító szám

PMR

Private Mobile Radio magán mobil rádiórendszer

PVD

Physical Vapour Deposition fizikai gőzfázisú leválasztás

ppm

parts per million milliomodrész

QAM

Quadrature-Amplitude-Modulation kvadratúra-amplitúdó-moduláció

QE

Quantum Efficiency kvantumhatásfok

RAP

Reactive Atom Plasmas reaktív atomplazma

RF

Radio Frequency rádiófrekvencia

rms

Root Mean Square négyzetes középérték

RNC

Radio Network Controller rádióhálózat-vezérlő

RNSS

Regional Navigation Satellite System regionális műholdas navigációs rendszer

ROIC

Read-out Integrated Circuit kiolvasáshoz használt integrált áramkör

S-FIL

Step and Flash Imprint Lithography Step and Flesh imprinting litográfia

SAR

Synthetic Aperture Radar szintetikus apertúrájú radar

SAS

Synthetic Aperture Sonar szintetikus apertúrájú szonár

SC

Single Crystal egykristály

SCR

Silicon Controlled Rectifier szilíciumvezérlésű egyenirányító

SFDR

Spurious Free Dynamic Range torzítás feletti dinamikatartomány

SHPL

Super High Powered Laser szuper nagyteljesítményű lézer

SLAR

Sidelooking Airborne Radar oldallátású fedélzeti radar

SOI

Silicon-on-Insulator szilícium-szigetelő

SQUID

Superconducting Quantum Interference Device szupravezető kvantum interferométer

SRA

Shop Replaceable Assembly műhelyben kicserélhető alkatrész

SRAM

Static Random Access Memory statikus véletlen elérésű tár

SSB

Single Sideband egy oldalsávos

SSR

Secondary Surveillance Radar másodlagos felderítő radar

SSS

Side Scan Sonar oldalirányban pásztázó szonár

TIR

Total Indicated Reading összes kijelzett érték

TVR

Transmitting Voltage Response sugárzott feszültségre adott válasz

u

Atomic Mass Unit atomtömeg-egység

UPR

Unidirectional Positioning Repeatability egyirányú pozicionálási ismételhetőség

UV

ultraviolet ultraibolya

UTS

Ultimate Tensile Strength szakítószilárdság

VJFET

Vertical Junction Field Effect Transistor záróréteges térvezérlésű vertikális tranzisztor

VOR

Very High Frequency Omni-Directional Range körsugárzó rádió irányadó

WHO

Egészségügyi Világszervezet

WLAN

Wireless Local Area Network vezeték nélküli helyi hálózat

A MELLÉKLETBEN SZEREPLŐ KIFEJEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSA

Az „egyszeres idézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

A „normál idézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása a következő:

Megjegyzés   A kategóriákra való hivatkozásokat a meghatározott kifejezés után zárójelben tüntetjük fel.

„Pontosság” (accuracy) (2 3 6 7 8): általában a pontatlanság mérésével jelölik, egy mért értéknek az elfogadott standardtól vagy a tényleges értéktől való maximális (pozitív vagy negatív) eltérését jelenti.

„Aktív repülésirányítási rendszerek” (active flight control systems) (7): olyan rendszerek, amelyek a különböző szenzorok jelzéseinek autonóm feldolgozása és az automatikus irányítás működésbe hozásához szükséges megelőző parancsok kiadása által a nemkívánatos „repülőgép”- és rakétamozgások és strukturális megterhelések megakadályozására szolgálnak.

„Aktív képelem” (active pixel) (6): a félvezető rendszernek az a minimális (egyetlen) eleme, amely fény (elektromágneses) sugárzás hatására fotoelektromos átvitelt hoz létre.

„Kiigazított csúcsteljesítmény” (adjusted peak performance – APP) (4): az „APP” az a kiigazított csúcssebesség, amellyel a „digitális számítógépek” a 64 bites vagy annál nagyobb lebegőpont-összeadásokat és szorzásokat végzik, és amelyet WT-ben (Weighted TeraFLOPS), azaz másodpercenként 1012 kiigazított lebegőpontos műveletnek megfelelő egységekben fejezünk ki.

N.B.   Lásd: 4. kategória, műszaki megjegyzés.

„Légi jármű” (aircraft) (1, 6, 7, 9): merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas (helikopter), döntött rotoros vagy döntött szárnyas légi jármű.

Megjegyzés   Lásd még „Polgári repülőeszköz”.

„Léghajó” (airship) (9): olyan, motorral hajtott légi jármű, amelyet a levegőnél könnyebb gáztest (általában hélium, korábban hidrogén) tart fenn.

„Összes rendelkezésre álló kompenzáció” (all compensations available) (2): a gyártó számára rendelkezésre álló összes olyan elfogadható intézkedés, amellyel egy adott szerszámgép-típusnál valamennyi szisztematikus pozícionálási hibát vagy egy adott koordináta mérőeszköznél valamennyi mérési hibát minimalizálja.

„ITU által kiosztott” (allocated by the ITU) (3, 5): frekvenciasávok kiosztása az ITU Rádió Szabályzat jelenlegi kiadása szerint elsődleges, engedélyezett és másodlagos szolgáltatások részére.

Megjegyzés   Nem tartoznak ide a további és az alternatív kiosztások.

„Szögeltérés” (angular position deviation) (2): a szöghelyzet és a tényleges, nagy pontossággal mért szöghelyzet közötti maximális eltérés, miután az asztalra szerelt munkadarabot kiinduló helyzetéből elfordították.

„Véletlenszerű szögelcsúszás” (angle random walk) (7): a szögsebesség fehér zaja következtében az idő függvényében fellépő szöghiba (IEEE STD 528-2001).

„APP” (4): az „adjusted peak performance” (kiigazított csúcsteljesítmény) rövidítése.

„Aszimmetrikus algoritmus” (asymmetric algorythm) (5): olyan rejtjelző algoritmus, amely a titkosításhoz és a dekódoláshoz különböző matematikai kulcsokat használ.

Megjegyzés   Az „aszimmetrikus algoritmus” kifejezést általában a rejtjelkulcsok kezelésével kapcsolatban használják.

„Hitelesítés” (authentication) (5): egy felhasználó, folyamat vagy eszköz személyazonosságának ellenőrzése, gyakran egy információs rendszerben szereplő erőforrásokhoz való hozzáférés engedélyezésének előfeltételeként. A hitelesítés magában foglalja egy üzenet vagy más információ eredetének és tartalmának ellenőrzését, valamint a hozzáférés-védelem minden olyan elemét, amelynél nincs fájl- vagy szövegtitkosítás, kivéve a közvetlen jelszóvédelmet, a személyi azonosító (PIN) vagy hasonló adatok illetéktelen hozzáférés elleni védelmét.

„Átlagos kimenőteljesítmény” (average output power) (6): a „lézer” Joule-ban kifejezett teljes kimenő energiája, osztva azon másodpercben kifejezett időtartammal, amelyen belül a lézer egymást követő impulzusok sorozatát bocsátja ki. Állandó sűrűségű impulzusok sorozatát tekintve egyenlő egy „lézer”-impulzus teljes, Joule-ban kifejezett kimenő energiájával, szorozva a „lézer” hertzben kifejezett impulzusfrekvenciájával

„Alapkapu késleltetési idő” (basic gate propagation delay time) (3): egy „monolit integrált áramkörben” alkalmazott alapkapu késleltetési idejét jelenti. A „monolit integrált áramkörök”„családjánál” a késleltetési idő meghatározható a „családon” belüli tipikus kapu késleltetési idejével, vagy az adott „családon” belüli kapunkénti tipikus késleltetési idővel.

N.B.1.   „Az alapkapu késleltetési időt” nem szabad összekeverni az összetett „monolit integrált áramkör” be-/kimeneti késleltetési idejével.

N.B.2.   A „családhoz” tartozik az összes olyan integrált áramkör, amelyre az adott funkcióját kivéve az összes következő azonos gyártási eljárást és előírást alkalmazták:

a. 

azonos hardver és szoftver architektúra;

b. 

azonos kialakítási és feldolgozási technológia; valamint

c. 

azonos alapjellemzők.

„Tudományos alapkutatás” (basic scientific research) (ÁMM, NMM): kísérleti vagy elméleti munka, melynek alapvető célja új ismeretek megszerzése a jelenségek vagy a megfigyelhető tények alapelveiről, s alapvetően nem meghatározott gyakorlati cél vagy szándék elérésére irányul.

„Torzítás” (gyorsulásmérő) (bias [accelerometer]) (7): a gyorsulásmérő adott időtartam alatt, meghatározott működési feltételek fennállása mellett mért kimeneti értékének az átlaga, amely nincs kölcsönviszonyban bementi gyorsulással vagy elfordulással. A „torzítást” grammban vagy méter per négyzetmásodpercben (g vagy m/s2) fejezzük ki. (IEEE Std 528-2001) (Micro g egyenlő 1 × 10–6 g).

„Torzítás” (giroszkóp) (bias [gyro]) (7): a gyorsulási teljesítmény adott időtartam alatt, meghatározott működési feltételek fennállása mellett mért átlaga, amely nincs kölcsönviszonyban bemeneti elfordulással vagy gyorsulással. A „torzítást” jellemzően szögfok per órában fejezzük ki. (IEEE Std 528-2001)

A „biológiai ágensek” (1) olyan kórokozók vagy toxinok, amelyeken olyan módosítást vagy szelektálást (mint a tisztaság, szavatossági vagy lejárati idő, fertőzőképesség, terjedési jellemzők vagy az UV-sugárzással szembeni ellenálló-képesség megváltoztatása) végeznek, amelynek célja, hogy növelje az ember- vagy állatveszteséget, roncsolja a berendezéseket, vagy kárt tegyen a termésben vagy a környezetben.

„Excenter” (camming) (2): tengelyirányú elmozdulás a főtengely egy fordulata során, a tengely síktárcsára merőleges síkban, a kerület melletti ponton mérve (lásd: ISO 230-1:1986, 5.63 bekezdés).

„CEP” (CEP) (7): „Cirkuláris hibavalószínűség” (Circular Error Probable) – egy köralakú normál eloszlásban annak a körnek a sugara, amelybe az elvégzett egyedi mérések 50 %-a esik, vagy annak a körnek a sugara, amelyben 50 % az előfordulás valószínűsége.

„Vegyi lézer” (chemical laser) (6): olyan „lézer”, amelyben a gerjesztett részeket a vegyi reakció során felszabaduló energia biztosítja.

„Kémiai elegy” (chemical mixture) (1): szilárd, folyékony vagy légnemű termék, amely két vagy több olyan összetevőből áll, amelyek az elegy tárolásának körülményei között nem reagálnak egymással.

„Cirkulációvezérlésű nyomatékkiegyenlítő vagy cirkulációvezérlésű iránytartó-rendszerek” (circulation-controlled anti-torque or circulation direction control systems) (7): olyan rendszerek, amelyek aerodinamikai felületekre fúvatott levegőt alkalmaznak a felületek által keltett erők növelésére vagy szabályozására.

„Polgári légi jármű” (civil aircraft) (1, 3, 4, 7): egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő államok polgári repülésügyi hatóságai által közzétett, a repülésre való alkalmasságot minősítő listákban felsorolt „légi járművek”, amelyek kereskedelmi, polgári, belső és külső útvonalakon repülhetnek, vagy polgári-, magán- vagy üzleti célokra használhatók.

Megjegyzés   Lásd még „Légi jármű”.

„Adatcsatorna-vezérlőegység kontroller” (communications channel controller) (4): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

„Kompenzációs rendszerek” (compensation systems) (6): elsődleges skaláris érzékelőből, egy vagy több referenciaérzékelőből (pl. vektormagnetométer), valamint a platform merev teste elfordulási zajának csökkentését lehetővé tévő szoftverből álló rendszerek.

„Kompozit” (composite) (1, 2, 6, 8, 9): egy „mátrix” és egy további fázis vagy olyan további fázisok, amelyek szemcsékből, pászmákból, rostokból vagy azok kombinációjából állnak, és amely meghatározott célra vagy célokra szolgálnak.

„III/V vegyületek” (III/V compounds) (3, 6): olyan polikristály vagy bináris vagy komplex egykristályos termékek, amelyek a Mengyelejev-féle periódusos rendszer III/A és V/A csoportjának elemeiből állnak (pl. gallium-arzenid, gallium-alumínium-arzenid, indium-foszfid).

„Kontúrvezérlés” (contouring control) (2): két vagy több „számjegyvezérlésű” mozgás olyan utasításoknak megfelelően, amelyek meghatározzák a következő szükséges helyzetet, és az e helyzet eléréséhez szükséges előtolási sebességeket. Ezek az előtolási sebességek egymáshoz viszonyítva úgy változtathatók, hogy a kívánt kontúr elérhető legyen (lásd: ISO/DIS 2806 – 1980).

„Kritikus hőmérséklet” (critical temperature) (1, 3, 5): a „szupravezető anyag” kritikus hőmérséklete (más kifejezéssel átmeneti hőmérséklete) az a hőmérséklet, amelyen az anyag az elektromos egyenárammal szemben minden ellenállását elveszíti.

„Rejtjel-aktiválás” (Cryptographic activation) (5): olyan technika, amelynek segítségével a termék gyártója által alkalmazott mechanizmus révén kifejezetten aktiválható, azaz működésbe hozható egy termék rejtjelezési képessége, és ez a mechanizmus kizárólag az alábbiak valamelyikéhez kapcsolódik:

1. 

Valamely termék egyetlen példányához; vagy

2. 

Egy ügyfélhez, egy termék több példányához.

Műszaki megjegyzések:

1.   A „rejtjel-aktiválási” technikák és mechanizmusok alkalmazása hardver, „szoftver” és „technológia” formájában egyaránt megvalósulhat.

2.   A „rejtjel-aktiváláshoz” alkalmazott mechanizmusok között szerepelhetnek többek között sorozatszám-alapú termékkulcsok vagy hitelesítő eszközök, pl. digitális aláírással ellátott tanúsítványok.

„Rejtjelezés” (cryptography) (5): az adatok átalakítását szolgáló elvek, eszközök és módszerek összességét magában foglaló tudományág, melyek célja az információtartalom elrejtése, észrevétlen módosításának vagy illetéktelen felhasználásának megakadályozása. A „rejtjelezés” az információ olyan átalakítására korlátozódik, amikor egy vagy több „titkos paramétert” (pl. titkos változókat) vagy ahhoz kapcsolódó kulcsszót alkalmaznak.

Megjegyzések:

1.   A „rejtjelezés” nem tartalmazza a „rögzített” adat-tömörítési vagy kódolási technikákat.

2.   A „rejtjelezés” tartalmazza a dekódolást.

Műszaki megjegyzések:

1.   „Titkos paraméter” mások előtt titokban tartott, illetve csak egy csoporton belül ismert állandó vagy kulcsszó.

2.   „Rögzített” a kódolási vagy kompressziós algoritmus nem fogad külső paramétereket (pl. rejtjelezéssel vagy kulcsszóval megadott változókat) és a felhasználó által nem módosítható.

„Folytonos lézer” (CW laser) (6): 0,25 másodpercet meghaladó időtartamú, nominálisan állandó kimenő energiát létrehozó „lézer”.

„Kiberbiztonsági esemény operatív kezelése” (Cyber incident response) (4): az a folyamat, amelynek során a kiberbiztonsági eseménnyel kapcsolatban lefolytatják a szükséges információcserét a kiberbiztonsági esemény kezeléséért vagy annak koordinálásáért felelős személyekkel vagy szervezetekkel.

„Adatalapú referencia navigáció” (Data-based Referenced Navigation – „DBRN”) (7): olyan rendszerek, amely különféle, előre kimért, a pontos navigációs információk biztosítása érdekében dinamikus körülmények között integrált térképadat forrást használnak. Az adatforrások között szerepelnek a batométeres térképek, a csillagászati térképek, a gravitációs térképek, a mágneses térképek vagy a háromdimenziós tereptérképek.

„Szegényített urán” (depleted uranium) (0): olyan urán, amely a 235 izotópot természetes előfordulásánál kisebb arányban tartalmazza.

„Fejlesztés” (development): (ÁMM, NMM, Összes) kapcsolódik a sorozatgyártást megelőző valamennyi fázishoz: tervezés, tervezés-kutatás, tervezés-elemzések, tervezési koncepciók, a prototípusok összeszerelése és vizsgálata, kísérleti gyártási tervek, tervezési adatok, a tervezési adatok termékké történő átalakításának folyamata, konfigurációs tervezés, integrációtervezés, tervrajzok.

„Diffúziós kötés” (diffusion bonding) (1, 2, 9): legalább két különböző fém szilárd állapotú összekapcsolódása, ahol a kötés erőssége a leggyengébb anyag szilárdságával egyezik meg, és a kötés alapvető mechanizmusa az atomok interdiffúziója a határfelületen.

„Digitális számítógép” (digital computer) (4, 5): berendezés, amely egy vagy több diszkrét változó formájában az alábbi jellemzők mindegyikét képes végrehajtani:

a. 

adatok elfogadása;

b. 

adatok vagy utasítások tárolása állandó vagy változtatható (írható) tárolóeszközökön;

c. 

adatok feldolgozása tárolt és módosítható utasítás-sorozattal; valamint

d. 

kimeneti adatok szolgáltatása.

Megjegyzés   A tárolt utasítás-sorozat módosítása magában foglalja az állandó tárolóeszközök cseréjét is, de nem tartalmazza a kábelezés vagy a csatlakozások fizikai megváltoztatását.

„Digitális átviteli sebesség” (digital transfer rate) (def): a bármilyen típusú átviteli közegen közvetlenül átvitt információ teljes bit-sebessége.

Megjegyzés   Lásd még „teljes digitális átviteli sebesség”.

„Eltérési arány” (drift rate) (gyro) (7): a gyorsulási teljesítménynek a bemeneti forgástól funkcionálisan független összetevője. Szögsebességben fejezzük ki. (IEEE STD 528-2001).

„Effektív gramm” (effective gramme) (0, 1): a „különleges hasadóanyag” tekintetében az alábbiakat jelenti:

a. 

plutónium izotópok és urán-233 esetén: az izotóp tömege grammban;

b. 

az U-235 izotópban legalább 1 %-ra dúsított urán esetén: a grammokban megadott atomtömeg szorova a tizedes tört alakban megadott tömegarányként kifejezett dúsítási fok négyzetével;

c. 

az U-235 izotópban 1 %-nál alacsonyabb értékre dúsított urán esetében: a 0,0001-gyel megszorzott, grammban megadott atomtömeget;

„Elektronikus részegység” (electronic assembly) (2, 3, 4): több elektronikus komponens (pl. „áramköri elemek”, „diszkrét komponensek”, integrált áramkörök stb.) összekapcsolása azzal a céllal, hogy egyedi funkciót (funkciókat) lássanak el, és amely „elektronikus részegységek” önálló egységként kicserélhetők és általában szétszerelhetők.

N.B.1.   „Áramköri elem”: az elektromos áramkör aktív vagy passzív funkcionális része, pl. dióda, tranzisztor, ellenállás, kondenzátor stb.

N.B.2.   „Diszkrét komponens”: különálló részekből összerakott'áramköri elem' saját külső csatlakozásaival együtt.

„Energiahordozó anyagok” (energetic materials) (1): olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a tervezett felhasználásukhoz szükséges energia kibocsátása céljából kémiai reakcióba lépnek. A „robbanóanyagok”, „pirotechnikai eszközök” és „hajtóanyagok” az energiahordozó anyagok alosztályait képezik.

„Végeffektorok” (end-effectors) (2): végeffektorok a fogószerszámok, az „aktív szerszámegységek” és minden egyéb olyan szerszám, amelyet a „robot” manipulátorkar végén lévő alaplapra erősítenek.

Megjegyzés   „Aktív szerszámegység” eszköz, amely a hajtóerőt, a megmunkálási energiát vagy az érzékelést átviszi a munkadarabra.

„Ekvivalens sűrűség” (equivalent density) (6): az optikai felület egységnyi optikai területére vetített optikai tömeg.

„Ekvivalens szabvány” (equivalent standards) (1): egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő államok által elismert és az adott bejegyzésre alkalmazandó összehasonlítható nemzeti vagy nemzetközi szabványok.

„Robbanóanyagok” (explosives) (1): olyan szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok vagy anyagok keverékei, amelyek robbanófejekben elsődleges, indító- vagy főtöltetként, valamint bontások és egyéb alkalmazások során történő felhasználásukkor robbanást okoznak.

„FADEC-rendszerek” (FADEC Systems; full authority digital engine control systems) (9): teljesen önálló digitális hajtóművezérlési rendszerek – gázturbinás hajtóművek digitális elektromos vezérlőrendszere, amely normál körülmények között és meghibásodás esetén is képes önállóan vezérelni a hajtóművet annak beindításától a leállításáig.

„Rostos vagy szálas anyagok” (fibrous or filamentary materials) (0, 1, 8, 9): többek között:

a. 

folytonos „monofil szálak”;

b. 

folytonos „cérnák” és „előfonatok”;

c. 

„szalagok”, szövetek, kusza fonatok és paszományok;

d. 

vágott szálak, szálkötegek és koherens szálú végek;

e. 

bármilyen hosszú, egykristályos vagy polikristályos tűkristályok;

f. 

aromás poliamid pép.

„Film típusú integrált áramkör” (film type integrated circuit) (3)a „áramköri elemek” és fémcsatlakozások sorozata, amelyet egy szigetelő „alaplemezre” vastag vagy vékony film formájában visznek fel.

Megjegyzés   „Áramköri elem” az elektromos áramkör aktív vagy passzív funkcionális része, pl. dióda, tranzisztor, ellenállás, kondenzátor stb.

„Optikai repülésvezérlő rendszer – Fly-by-light rendszer” (Fly-by-light system) (7): olyan elsődleges digitális repülésirányító rendszer, amely a „repülőgép” járat alatti ellenőrzéséhez visszacsatolást alkalmaz, és ahol a vezérlőnek/működtető egységnek optikai jelek formájában adnak parancsokat.

„Elektronikus repülésvezérlő rendszer – Fly-by-wire rendszer” (Fly-by-wire system) (7): olyan elsődleges digitális repülésirányító rendszer, amely a „repülőgép” járat alatti ellenőrzéséhez visszacsatolást alkalmaz, és ahol az effektornak/vezérlőtagnak elektromos jelek formájában adnak parancsokat.

„Fókuszsíkban levő detektorsor” (focal plane array) (6, 8): önálló detektor elemek olyan lineáris vagy kétdimenziós planáris rétege, vagy planáris rétegeinek kombinációja, kiolvasó elektronikával vagy anélkül, amely a fókuszsíkban működik.

Megjegyzés   Ebbe nem értendő bele egyedi detektorelemek halmaza vagy bármely két-, három-, vagy négyelemű detektor, feltéve, hogy az elemekben időkésleltetés és integráció nem valósul meg.

„Relatív sávszélesség” (fractional bandwidth) (3, 5): a „pillanatnyi sávszélesség” és a központi frekvencia hányadosa százalékban kifejezve.

„Frekvenciaugrás” (frequency hopping) (5, 6): a „kiterjesztett spektrum” egy formája, amelyben a hírközlő csatorna átviteli frekvenciája diszkrét lépések véletlen vagy pszeudovéletlen sorozatával változtatható.

„Frekvenciakapcsolási idő” (frequency switching time) (3): egy megadott kiindulási kimeneti frekvenciáról történő elkapcsolástól számítva a jel számára ahhoz szükséges idő (azaz késleltetés), hogy elérje a megadott végső kimeneti frekvenciát vagy annak tartományát a következők szerint:

a. 

kisebb mint 1 GHz megadott végső kimeneti frekvencia esetében ± 100 Hz; vagy

b. 

legalább 1 GHz megadott végső kimeneti frekvencia esetében ± 0,1 ppm.

„Üzemanyagcella” (fuel cell) (8): olyan elektrokémiai eszköz, amely képes egy külső forrásból kapott üzemanyag kémiai energiáját közvetlenül egyenárammá átalakítani.

„Olvasztható” (fusible) (1): hő, sugárzás, katalizátorok stb. alkalmazásával térhálósítható vagy tovább polimerizálható (kezelhető), illetve pirolízis (szenesedés) nélkül megolvasztható.

„Irányítási/vezérlő készlet” (guidance set) (7): olyan rendszer, amely járművek repülésirányító rendszerei számára, a röppálya korrigálása céljából egyesíti magában a járművek helyzet- és sebességmérésének és számításának folyamatát (azaz a navigálást) a számítás és parancskiadás folyamatával.

„Erős szelektorok” (hard selectors) (5): az egyénnel kapcsolatos adatok vagy adatsorok (pl. vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, postai cím, telefonszám vagy csoporttagságok).

„Hibrid integrált áramkör” (hybrid integrated circuit) (3): olyan integrált áramkör(ök), vagy integrált áramkör és'áramköri elemek' vagy egymással összekapcsolt'diszkrét komponensek' bármely kombinációja, amelyek egyedi funkció(ka)t lát(nak) el, és rendelkezik az összes alábbi jellemzővel:

a. 

legalább egy tokozás nélküli eszközt tartalmaz;

b. 

szokásos IC-gyártási módszerek felhasználásával kapcsolták össze;

c. 

modulként cserélhető; valamint

d. 

általában nem szerelhető szét.

N.B.1.   „Áramköri elem”: az elektromos áramkör aktív vagy passzív funkcionális része, pl. dióda, tranzisztor, ellenállás, kondenzátor stb.

N.B.2.   „Diszkrét komponens”: különálló részekből összerakott „áramköri elem” saját külső csatlakozásaival együtt.

„Képminőség-javítás” (image enhancement) (4): kívülről bevitt információhordozó képek feldolgozása olyan algoritmusokkal, így például az időkompresszió, szűrés, extrahálás, kiválasztás, korreláció, konvolúció vagy az értelmezési tartományok közötti átalakítások (pl. gyors Fourier-transzformáció vagy Walsh-transzformáció). Nem tartalmazza az olyan algoritmusokat, amelyek csupán egyetlen kép lineáris vagy rotációs transzformációját végzik, ilyen pl. a fordítás, a jellemző extrahálása, a regisztráció vagy a hamis színezés.

„Immunotoxin” (immunotoxin) (1): egy sejtspecifikus monoklonális antitest és egy „toxin” vagy „toxinalegység” összekapcsolódása, amely szelektíven hat a megbetegedett sejtekre.

„Nyilvánosság számára hozzáférhető” (in the public domain) (ÁMM, NMM, ÁSM): ebben az alkalmazásban olyan „technológia” vagy „szoftver”, amelynek továbbterjesztése korlátozás nélkül lehetséges (a szerzői jogi korlátozások nem jelentik azt, hogy a „szoftver” vagy a „technológia” a nyilvánosság számára nem hozzáférhető).

„Információbiztonság” (information security) (GSN GISN 5): mindazok az eszközök és funkciók, melyek az információ vagy a közlemények hozzáférhetőségét, bizalmasságát, illetve integritását biztosítják, kivéve a zavarok elleni védelmet szolgáló eszközöket és funkciókat. Idetartozik a „rejtjelezés”, a „rejtjelaktiválás”, a „rejtjelelemzés”, a zavaró sugárzások elleni védelem és a számítógép biztonsága.

Műszaki megjegyzés:

„Rejtjelelemzés”: a rejtjelzési rendszernek vagy bemeneteinek és kimeneteinek elemzése a bizalmas változók vagy precíz adatok, többek között az érthető szöveg, feltárására.

„Pillanatnyi sávszélesség” (instantaneous bandwidth) (3, 5, 7): az a sávszélesség, amelyen a többi üzemi paraméter módosítása nélkül a kimenőteljesítmény 3 dB határon belül állandó marad.

„Szigetelés” (insulation) (9): a rakétahajtóműmotor komponenseire – azaz a testre, a fúvókára, a bemenetekre, a ház tömítéseire – vonatkozik, és a szigetelő vagy tűzálló réteget tartalmazó vulkanizált vagy félig vulkanizált többrétegű gumiterméket is magában foglalja. Feszültségcsökkentő karmantyúk vagy lapok formájában is beépíthető.

„Belső bélelés” (interior lining) (9): a szilárd hajtóanyag és a ház vagy a szigetelő bélés közötti összeköttetést biztosítja. Általában egy folyékony polimer alapú tűzálló vagy szigetelő anyag diszperzió, pl. szénnel töltött, hidroxil-csoportot tartalmazó poli-butadién (HTPB) vagy más polimer hozzáadott keményítőszerrel, amelyet a ház belsejére szórnak vagy simítanak.

A „közvetett AD átalakítók” (3) olyan készülékek, amelyek több AD átalakító egységből állnak, amelyek egyazon analóg bemenő jelet mintavételezik különböző időpontokban, oly módon, hogy végül a kimenetek aggregálásával hatékony módon, nagyobb mintavételezési sebességgel valósul meg az analóg bemeneti jel mintavételezése és átalakítása.

„Belső mágneses gradiométer” (intrinsic magnetic gradiometer) (6): mágneses mező gradiens-érzékelő elem a hozzá tartozó elektronikával, amelynek kimenete a mágneses mező gradiensének mértéke.

Megjegyzés   Lásd még: „Mágneses gradiométer”.

„Támadószoftver” (intrusion software) (4, 5): kifejezetten valamely számítógép vagy hálózati eszköz „monitoring eszközök” által történő feltárásának elkerülésére vagy a „védő ellenintézkedések” hatálytalanítására tervezett vagy módosított „szoftver”, amely az alábbiak valamelyikét látja el:

a. 

Adatok vagy információk kinyerése számítógépről vagy hálózati eszközről, vagy a rendszer- vagy felhasználói adatok módosítása; vagy

b. 

Egy program vagy folyamat standard végrehajtási útvonalának módosítása kívülről adott utastások végrehajtásának lehetővé tétele céljából.

Megjegyzések:

1.   A „támadószoftver” az alábbiak egyikét sem foglalja magában:

a. 

Hipervizorok, hibakereső programok vagy szoftverek műszaki visszafejtésére (SRE) szolgáló eszközök;

b. 

a digitális jogok kezelésére (DRM) szolgáló „szoftver”; vagy

c. 

A gyártók, rendszergazdák vagy felhasználók által, eszközkövetés vagy helyreállítás céljából történő telepítésre tervezett „szoftver”.

2.   A hálózati eszközök magukban foglalják a mobil eszközöket és intelligens fogyasztásmérőket is.

Műszaki megjegyzések:

1.   „Monitoring eszközök”: olyan „szoftver” vagy hardver eszközök, amelyek figyelemmel kísérik a rendszerviselkedést vagy az eszközön futó folyamatokat. Ez magában foglalja az antivírus (AV) termékeket, végpontbiztonsági termékeket, személyes biztonsági termékeket (PSP), behatolásfelderítő rendszereket (IDS), behatolásvédő rendszereket (IPS) és tűzfalakat.

2.   „Védő ellenintézkedések”: a programkód biztonságos végrehajtásának biztosítására tervezett technikák, mint például az adatvégrehajtás-megelőzés (DEP), véletlenszerű címterület-kiosztás (ASLR) vagy a homokozó használata.

„Izolált élő kultúrák” (isolated live cultures) (1): ezek közé tartoznak az élő kultúrák vegetatív és nyugalmi formában, és szárított preparátumokként is.

„Izosztatikus sajtók” (isostatic presses) (2): olyan berendezés, amely zárt térben különböző közegek segítségével (gáz, folyadék, szilárd részecskék stb.) túlnyomást biztosít annak érdekében, hogy a zárt térben a munkadarabra vagy az anyagra minden irányban egyforma nyomás hasson.

„Lézer” (laser) (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9): olyan termék, amely mind térben, mind időben olyan koherens fényt biztosít, amelyet stimulált sugárzáskibocsátással erősítenek fel.

Megjegyzés  

Lásd még:

„Vegyi lézer”

„Folytonos lézer”

„Impulzuslézer”

„Szuper nagyteljesítményű lézer”;

„Könyvtár” (1) (parametrikus műszaki adatbázis): olyan műszaki információk gyűjteményét jelenti, amelyre való hivatkozás javíthatja a vonatkozó rendszerek, berendezések vagy alkotórészek működését.

„A levegőnél könnyebb légi járművek” (lighter-than-air vehicles) (9): hőlégballonok és „léghajók”, amelyek emelkedésükhöz forró levegőt vagy a levegőnél könnyebb gázokat — például héliumot vagy hidrogént — használnak.

„Linearitás” (linearity) (2): a linearitás (amit általában a non-linearitással mérünk) az adott jellemző maximális – pozitív vagy negatív irányú – eltérése (a skálán felfelé és lefelé leolvasott értékek átlaga) a lineáristól, úgy pozícionálva, hogy kiegyenlítse és minimalizálja a maximális eltéréseket.

„Helyi hálózat” (local area network) (4, 5): adatkommunikációs rendszer, amely az alábbi összes jellemzővel rendelkezik:

a. 

tetszőleges számú független „adatátviteli eszköz” számára lehetővé teszi az egymással való közvetlen összeköttetést; valamint

b. 

földrajzilag kis területre korlátozódik (pl. irodaépület, üzem, egyetem vagy főiskola, áruház).

Megjegyzés   „Adateszköz” digitális információk sorozatának adására, ill. vételére alkalmas berendezés.

„Mágneses gradiométer” (magnetic gradiometers) (6): külső forrásokból a műszerre ható mágneses mezők térbeli gradiensének detektálására szolgál. Több „magnetométerből” és a kapcsolódó elektronikából áll, amelynek kimenete a mágneses mező gradiensének mértéke.

Megjegyzés   Lásd még „Belső mágneses gradiométer”.

„Magnetométer” (magnetometers) (6): külső forrásokból a műszerre ható mágneses mezők érzékelésére szolgál. A mágneses mezőt érzékelő elemből és a kapcsolódó elektronikából áll, amelynek kimenete a mágneses mező mértéke.

Az „UF6-nak ellenálló anyagok” (materials resistant to corrosion by UF6) (0) lehetnek réz, rézötvözet, rozsdamentes acél, alumínium, alumínium-oxid, alumíniumötvözet, nikkel vagy legalább 60 tömegszázakékban nikkelt tartalmazó ötvözetek, illetve fluorozott szénhidrogén-polimer.

„Mátrix” (matrix) (1, 2, 8, 9): lényegében folyamatos fázis, amely kitölti a részecskék, a tűkristályok vagy a rostok közötti teret.

„Mérési bizonytalanság” (measurement uncertainty) (2): az a jellemző paraméter, amely meghatározza, hogy a mérendő változó helyes értéke, 95 %-os biztonsággal, a kimeneti érték körüli mekkora tartományba esik. Tartalmazza a nem korrigált szisztematikus eltéréseket, a nem korrigált hibákat és a véletlen eltéréseket (Lásd: ISO 10360-2).

„Mikroszámítógép mikroáramkör” (microcomputer microcircuit) (3): „monolit integrált áramkör” vagy „multichip integrált áramkör”, aritmetikai logikai egységgel (ALU), amely képes arra, hogy a belső tárolóban lévő adatokon a belső tárolóról kapott általános célú utasításokat hajtson végre.

Megjegyzés   A belső tároló megnövelhető egy külső tárolóval.

„Mikroprocesszor mikroáramkör” (microprocessor microcircuit) (3): „monolit integrált áramkör” vagy „multichip integrált áramkör” aritmetikai logikai egységgel (ALU), amely képes a külső tárolóról kapott általános célú utasítások sorozatának végrehajtására.

N.B.1.   A „mikroprocesszor mikroáramkör” rendszerint nem tartalmaz integrált, a felhasználó számára hozzáférhető tárolót, bár a chip tárolókapacitása felhasználható logikai funkcióinak ellátására.

N.B.2.   Tartalmazza azokat a chipkészleteket, amelyeket együttes működésre terveztek, a „mikroprocesszor mikroáramkörök” funkcióinak ellátása céljából.

„Mikroorganizmusok” (microorganisms) (1, 2): természetes, megnövelt képességűvagy módosított baktériumok, vírusok, mikoplazmák, rickettsiák, klamidiák vagy gombák, akár „izolált élő kultúrák” formájában, akár ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy beszennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában.

„Rakéták” (missiles) (1, 3, 6, 7, 9): komplett rakétarendszerek és pilóta nélküli légijármű-rendszerek, melyek hatósugara legalább 300 km és legalább 500 kg hasznos teher célba juttatására képesek.

„Monofil elemi szál/rost” (monofilament) (1): a szál legkisebb egysége, rendszerint néhány mikrométernyi átmérővel.

„Monolit integrált áramkör” (monolithic integrated circuit) (3): passzív vagy aktív'áramköri elemek' vagy mindkettő kombinációja, amely:

a. 

diffúz, implantációs vagy depozíciós eljárásokkal készül egyetlen félvezető anyagon vagy anyagban, egy ún. „chipen”;

b. 

oszthatatlannak tekinthető; valamint

c. 

áramköri funkció(ka)t lát el.

Megjegyzés   „Áramköri elem” az elektromos áramkör aktív vagy passzív funkcionális része, pl. dióda, tranzisztor, ellenállás, kondenzátor stb.

„Monolitikus, mikrohullámú integrált áramkör” (Monolithic Microwave Integrated Circuit, „MMIC”) (3, 5): olyan „monolitikus integrált áramkör”, amely mikrohullámú vagy milliméterhullámú frekvenciákon üzemel.

„Monospektrális képérzékelők” (monospectral imaging sensors) (6): egy diszkrét spektrális sávban képadat vételére alkalmas eszközök.

„Multichip integrált áramkör” (multichip integrated circuit) (3): közös „alaplemezre” rögzített két vagy több „monolit integrált áramkör”.

„Többcsatornás AD átalakítók” (3) olyan készülékek, amelyek egynél több közvetett AD átalakítót integrálnak úgy, hogy mindegyik közvetett AD átalakítónak külön analóg bemeneti jele van.

„Multispektrális képérzékelők” (multispectral imaging sensors) (6): két vagy több diszkrét spektrális sávból képadatok egyidejű vagy sorozatos vételére alkalmas eszközök. A több mint húsz diszkrét spektrális sávval rendelkező szenzorokat hiperspektrális képszenzoroként is említik.

„Természetes urán” (natural uranium) (0): a természetben előforduló izotópok keverékeit tartalmazó urán.

„Hálózati hozzáférés-szabályozó” (network access controller) (4): fizikai interfész osztott kapcsolású hálózathoz. Közönséges közeget használ, amely végig ugyanazon a „digitális átviteli sebességen” működik, a továbbítására arbitrációt (azaz jel- vagy hordozóérzékelőt) alkalmaz. Minden mástól függetlenül választja ki a neki címzett adatcsomagokat vagy adatcsoportokat (pl. IEEE 802.). Olyan részegység, amely a kommunikációs hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

„Atomreaktor” (nuclear reactor) (0): olyan teljes reaktor, amely képes a szabályozott önfenntartó hasadási láncreakció fenntartására. Az „atomreaktor” magában foglalja a reaktortartályon belüli vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó valamennyi elemet, a magban lévő teljesítményszintet szabályozó berendezést, valamint a rendszerint a reaktormag primer hűtőközegével közvetlen érintkezésbe kerülő vagy azt szabályozó alkatrészeket.

„Számjegyvezérlés” (numerical control) (2): automatikus folyamatvezérlés olyan eszközzel, amely a rendszerint a művelet közben betáplált numerikus adatokat használja fel (lásd: ISO 2382:2015).

„Tárgykód” (object code) (GSN): egy vagy több folyamat alkalmas kifejezésének („forráskód” [forrásnyelv]) a berendezés által végrehajtható formája, amelyet programrendszerrel hoztak létre.

„Működés, adminisztráció vagy karbantartás” (Operations, Administration or Maintenance, „OAM”) (5): az alábbi feladatok közül egy vagy több ellátása:

a. 

az alábbiak bármelyikének létrehozása vagy irányítása:

1. 

felhasználói vagy adminisztrátori fiókok vagy kiváltságok;

2. 

egy termék beállításai; vagy

3. 

hitelesítési adatok az a.1. vagy a.2. pontban leírt feladatokhoz.;

b. 

Egy termék üzemeltetési körülményének vagy teljesítményének ellenőrzése vagy irányítása; vagy

c. 

Naplózás vagy auditadatok kezelése az a. vagy b. pontban leírt bármely feladathoz;

Megjegyzés:   Az „OAM” nem foglalja magába az alábbi feladatokat, vagy az azokhoz kapcsolódó fontosabb irányítási funkciókat:

a. 

a fenti a.1. vagy a.2. pontban leírt feladatokat segítő hitelesítési adatok létrehozásához vagy kezeléséhez nem közvetlenül kapcsolódó rejtjelezési funkció ellátása vagy felfejlesztése; vagy

b. 

bármilyen rejtjelezési funkció elvégzése a termék továbbítási vagy adatsíkján (forwarding/data plane).

„Optikai integrált áramkör” (optical integrated circuit) (3): „monolit integrált áramkör” vagy „hibrid integrált áramkör”, amely egy vagy több olyan részből áll, melyeket arra terveztek, hogy fotoszenzorként vagy fotoemitterként funkcionáljanak, illetve hogy optikai vagy elektro-optikai funkciót(ka)t lássanak el.

„Optikai kapcsolás” (optical switching) (5): az optikai formájú jelek irányítása vagy kapcsolása villamos jelekké történő átalakításuk nélkül.

„Teljes áramsűrűség” (overall current density) (3): az összes ampermenet száma a tekercsben (azaz a menetek száma szorozva az egyes meneteken átfolyó maximális árammennyiséggel), osztva a tekercs teljes keresztmetszetével (amely magában foglalja a szupravezető rostokat, a fémmátrixot, amelybe a szupravezető rostok vannak beágyazva, a tokozó anyagot, az esetleges hűtőcsatornákat stb.).

„Részt vevő állam” (participating state) (7, 9): a Wassenaari Megállapodásban résztvevő állam (Lásd: www.wassenaar.org)

„Csúcsteljesítmény” (peak power) (6): az „impulzus-időtartam” során elért legmagasabb teljesítmény.

„Személyi hálózat” (personal area network) (5): olyan adatkommunikációs rendszer, amely az alábbi összes jellemzővel rendelkezik:

a. 

tetszőleges számú független vagy összekapcsolt „adateszköz” számára lehetővé teszi az egymással való közvetlen összeköttetést; valamint

b. 

egy adott személy vagy eszközellenőrző szerkezet közvetlen fizikai közelségében (pl. egyetlen helyiség, iroda vagy gépjármű) található eszközök közötti kommunikációra korlátozódik.

Műszaki megjegyzések:

1.   „Adateszköz” digitális információk sorozatának adására, ill. vételére alkalmas berendezés.

2.   A „helyi hálózat” túlmutat a „személyi hálózat” földrajzi területén.

„Előzetesen leválasztott” (previously separated) (1): bármely olyan eljárás alkalmazása, amelynek célja az ellenőrzött izotóp koncentrációjának növelése.

„Alapvető elem” (principal element) (4): a 4. kategória alkalmazásában egy elem akkor „alapvető elem”, ha a csereértéke meghaladja az adott rendszer – amelynek az eleme – összértékének 35 %-át. Az elem értéke az az ár, amelyet a rendszer gyártója vagy a rendszer integrátora fizet az elemért. Az összérték a gyártási ponton vagy a szállítás teljesítésekor a kívülálló, pártatlan félnek kifizetett szokásos nemzetközi vételár.

„Gyártás” (ÁMM, NMM, Összes) (production (GTN NTN All)) valamennyi gyártási fázis összefoglaló jelentése, pl.: tervezés, termelés-előkészítés, gyártás, integrálás, összeszerelés, ellenőrzés, tesztelés, minőségbiztosítás.

„Gyártó berendezés” (production equipment) (1, 7, 9): olyan szerszámok, sablonok, pofák, tüskék, formázóminták, süllyesztékek, rögzítő elemek, egyengető mechanizmusok, vizsgáló berendezések, az ezekhez való egyéb gépek és komponensek, amelyeket kifejezetten a „fejlesztés” céljára, vagy a „gyártás” egy vagy több fázisához terveztek, illetve alakítottak át.

„Gyártó létesítmények” (production facilities) (7, 9): a „fejlesztés” vagy a „gyártás” egy vagy több fázisához szolgáló berendezésekhez tartozó „gyártási berendezések” és a hozzájuk tervezett szoftver.

„Program” (program) (2, 6): egy folyamat végrehajtására adott utasítások sorozata az elektronikus számítógép által végrehajtható, vagy arra átalakítható formában.

„Impulzus-kompresszió” (pulse compression) (6): a hosszú időtartamú radarjel impulzus egy rövid időtartamúra történő átkódolása és feldolgozása a nagy impulzusenergia előnyeinek megtartásával.

„Impulzus-időtartam” (pulse duration) (6): a „lézer”-impulzus-időtartama, vagyis egy impulzus belépő élén és kilépő élén mért félteljesítménypontok között eltelt idő.

„Impulzuslézer” (pulsed laser) (6): olyan „lézer”, amelynek „impulzus-időtartama” 0,25 másodperc vagy annál kevesebb.

„Kvantum-kriptográfia” (quantum cryptography) (5): olyan technikák összessége, amelyekkel egy adott fizikai rendszer kvantummechanikai tulajdonságainak mérése révén — beleértve a kifejezetten a kvantumoptika, kvantumtérelmélet vagy kvantum-elektrodinamika által meghatározott fizikai tulajdonságokat is — közös „rejtjelezési” kulcs hozható létre.

„Radarfrekvencia-agilitás” (radar frequency agility) (6): bármilyen olyan eljárástechnika, amely az impulzusrendszerű radaradó vivőfrekvenciáját az impulzusok között vagy az impulzuscsoportok között pszeudovéletlen sorrendben olyan mértékben változtatja meg, amely akkora vagy nagyobb, mint az impulzus-sávszélesség.

„Radar kiterjesztett spektrum” (radar spread spectrum) (6): bármely modulációs technika a viszonylag keskeny frekvenciasávú jelből eredő energia szélesebb frekvenciasávban történő szórására, véletlen vagy pszeudovéletlen kódolás alkalmazásával.

„Sugárérzékenység” (radiant sensitivity) (6): sugárérzékenység (mA/W) = 0,807 × (hullámhossz nm-ben) × kvantumhatásfok (Quantum Efficiency, QE).

Műszaki megjegyzés:

A kvantumhatásfokot általában százalékos arányként fejezik ki, ebben a képletben azonban egynél kisebb tizedes törtként jelenik meg, azaz pl. a 78 % megfelelője 0,78.

„Valós idejű feldolgozás” (real time processing) (6): a szükséges szintű szolgáltatást kínáló számítógép-rendszerrel a rendelkezésre álló források függvényében, garantált válaszidőn belül, külső esemény ösztönzésére, a rendszer terhelésétől függetlenül történő adatfeldolgozás.

„Ismételhetőség” (repeatability) (7): ugyanazon változó azonos működési feltételek melletti ismételt mérései közötti egyezés mértéke az egyes mérések között a feltételek változása vagy működésmentes időszakok előfordulása esetén. (Referencia: IEEE STD 528-2001 (1 szigma szórású normál eltérés))

„Szükséges” (required) (ÁMM, 3, 5, 6, 7, 9): a „technológia” tekintetében a „technológiának” kizárólag az a része, amely elsősorban felelős az ellenőrzött teljesítményszintek, jellemzők vagy funkciók elérésért vagy kiterjesztésért. Az ilyen „szükséges”„technológiából” különböző termékek egyaránt részesülhetnek.

„Tömegoszlató anyag” (riot control agent) (1): olyan anyag, amely – a tömegoszlatási célra történő tervezett felhasználása során – rövid idő alatt az emberi érzékszervek irritációját vagy a fizikai funkciók zavarát okozza, amely hatások az anyagnak való expozíció befejeződését követően rövid időn belül megszűnnek.

Műszaki megjegyzés:

A könnygáz a „tömegoszlató anyagok” egyik fajtája.

„Robot” (robot) (2, 8): olyan manipulációs mechanizmus, amely lehet folyamatos működésű vagy pontról pontra mozgatható manipulációs mechanizmus és szenzorokat is alkalmazhat, és rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

többfunkciós;

b. 

képes anyagok, részegységek, szerszámok vagy különleges eszközök beállítására vagy orientálására, háromdimenziós térben történő változtatható mozgások révén;

c. 

három vagy több zárt- vagy nyílthurkú szervoeszközt foglal magában, amelyek léptető motorokat is tartalmazhatnak; valamint

d. 

a „felhasználó által programozható” tanít/visszajátszik módszerrel vagy elektronikus számítógéppel, amely lehet programozható logikai kontroller, azaz mechanikai beavatkozás nélküli.

Megjegyzés   A fenti meghatározás nem foglalja magában az alábbi eszközöket:

1. 

olyan manipulációs mechanizmusok, amelyeket csak kézzel vagy távoperátorral lehet irányítani.

2. 

állandó sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek megválasztása mechanikai, elektronikus vagy elektromos úton nem változtatható, illetve nem is cserélhető;

3. 

Mechanikai vezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások sorozata és a pályák vagy szögek megválasztása a rögzített programsémán belül változtatható. A programséma változtatása vagy módosítása (pl. a csapok átállítása vagy a bütykök cseréje) egy vagy több mozgási tengelyen csak mechanikai műveletek révén történik.

4. 

Nem szervóvezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó eszközök. A program változtatható, de a folyamat csak a mechanikusan rögzített elektromos bináris eszközről vagy állítható ütközőkről kapott bináris jel hatására halad tovább.

5. 

Descartes-féle koordináta manipulátor rendszerként definiált rakodódaruk, amelyeket függőleges elhelyezett tárolórekeszek integrált részeként alakítottak ki, és e rekeszek tartalmának tárolás és kirakodás céljából történő elérésére szolgálnak.

„Előfonat” (roving) (1): közel párhuzamos'fonalak' (általában 12-120) kötege.

Megjegyzés   A „fonal”„monofil szálak” (általában több, mint 200) közel párhuzamosan elrendezett kötege.

„Kiesés a beállításból” (run out) (2): (a pontos beállítástól való eltérés) sugárirányú elmozdulás a főtengely egy fordulata során, a tengely síktárcsára merőleges síkban, a mérendő külső vagy belső forgófelület egy pontján mérve (lásd: ISO 230-1:1986, 5.61. bekezdés).

Az AD átalakító „mintavételezési sebessége” (3) a minták maximális számát jelenti, amelyeket egy másodperc alatt az analóg bemeneti jelnél mérnek, kivéve a túlmintavételező AD átalakítókat. A túlmintavételező AD átalakítók esetében a „mintavételi sebesség” a szókiviteli gyakorisággal egyezik meg. A „mintavételi sebességre” mintavételi sebességként is lehet hivatkozni, amelyet általában mega- minta / másodpercben (Ms/s) vagy giga- minta / másodpercben (Gs/s) adnak meg, vagy átváltási rátaként, amelyet általában hertzben (Hz) adnak meg.

„Műholdas navigációs rendszer” (satellite navigation system) (5, 7): olyan földi állomásokból, műholdakból és vevőkészülékekből álló rendszer, amely lehetővé teszi a vevőkészülék földrajzi helyének a műholdaktól kapott jelek alapján történő kiszámítását. Magában foglalja a globális műholdas navigációs rendszereket (GNSS) és a regionális műholdas navigációs rendszereket (RNSS).

„Skála faktor” (scale factor) (giroszkóp vagy gyorsulásmérő) (7): a kimenet változásának aránya a mérni kívánt bemenet változásához viszonyítva. A skála faktort általában a bemenetnek a bemeneti tartományban történő ciklikus változtatásával kapott bemeneti-kimeneti adatokra alkalmazott legkisebb négyzetek módszerével illeszthető egyenes meredekségeként adják meg.

„Jelanalizátor” (signal analysers) (3): többfrekvenciás jelek egyfrekvenciás összetevőinek fő jellemzőinek mérésére és kijelzésére képes készülék.

„Jelfeldolgozás” (signal processing) (3, 4, 5, 6): kívülről bevitt információhordozó jelek feldolgozása olyan algoritmusokkal, mint az időkompresszió, szűrés, extrahálás, kiválasztás, korreláció, konvolúció vagy az értelmezési tartományok közötti transzformáció (pl. gyors Fourier- vagy Walsh-transzformáció).

„Szoftver” (software) (ÁSM, Mind): bármilyen tényleges hordozóra rögzített, egy vagy több „program” vagy „mikroprogram” gyűjteménye.

Megjegyzés   A „mikroprogram” elemi utasítások sorozata, amelyeket különleges tárolóban tárolnak, és amelyeknek végrehajtását a referencia utasításainak utasításregiszterbe történő töltése indítja el.

„Forráskód/ forrásnyelv” (source code / source language) (6, 7, 9): egy vagy több olyan eljárás hétköznapi kifejezése, amely egy programozási rendszer révén gép által végrehajtható formába önthető (→„Tárgykód” / tárgynyelv).

„Űreszköz” (spacecraft) (9): aktív és passzív műholdak és űrszondák.

„Űreszközplatform” (spacecraft bus) (9): olyan berendezés, amely biztosítja az „űreszköz” kisegítő infrastruktúráját és az „űreszköz hasznos terhének” elhelyezését.

„Űreszköz hasznos terhe” (spacecraft payload) (9): az „űreszközplatformhoz” csatolt, az űrbeli küldetés (pl. kommunikációs, megfigyelő, tudományos feladatok) végrehajtásához tervezett berendezés.

„Űrminősítésű” (space-qualified) (3 6 7): a Föld felszíne fölött 100 km-es vagy nagyobb magasságban történő működésre tervezett, ellőálllított vagy sikeres teszteléseken keresztül arra minősített.

Megjegyzés   Az, hogy egy konkrét eszköz tesztelés révén „űrminősítést” kap, még nem jelenti azt, hogy az ugyanazon gyártási sorozatból vagy modellszériából származó más eszközök is „űrminősítésűek”, hacsak nem tesztelték külön azokat is.

„Különleges hasadóanyag” (special fissile material) (0): 239-Pu, 233U vagy „235U vagy 233U izotópban dúsított urán”, valamint az ezeket tartalmazó bármilyen anyag.

„Fajlagos modulus” (specific modulus) (0, 1, 9): a Pascalban, ami N/m2-nek felel meg, kifejezett Young-modulus osztva a N/m3-ben kifejezett fajsúllyal, (296 ± 2) K [(23 ± 2)°C] hőmérsékleten és (50 ± 5) % relatív páratartalom mellett mérve.

„Fajlagos szakítószilárdság” (Specific tensile strength) (0, 1, 9): a Pascalban, ami N/m2-nek felel meg, kifejezett szakítószilárdság osztva a N/m3-ben kifejezett fajsúllyal, (296 ± 2) K [(23 ± 2)°C] hőmérsékleten és (50 ± 5) % relatív páratartalom mellett mérve.

„Tehetetlenségi giroszkóp” (spinning mass gyros) (7): olyan giroszkóp, amely folytonosan forgó tömeget használ a szögmozgás érzékelésére.

„Kiterjesztett spektrum” (spread spectrum) (5): olyan technika, ahol a viszonylag keskeny sávú kommunikációs csatornában található energia sokkal szélesebb energiaspektrumon terjed szét.

„Kiterjesztett spektrumú radar” (spread spectrum radar) (6): lásd: „Radar kiterjesztett spektrum”.

„Stabilitás” (stability) (7): adott paraméter stabil hőmérsékleti körülmények között mért kalibrált értéktől való eltérésének normál szórása (1 szigma). Ez az idő függvényében fejezhető ki.

„A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez (nem) csatlakozó államok” (States (not) Party to the Chemical Weapon Convention) (1): azok az államok, amelyekben hatályba lépett (nem lépett hatályba) a Vegyi Fegyverek Fejlesztésének, Előállításának, Felhalmozásának és Használatának Tilalmáról szóló Egyezmény. (Ld. www.opcw.org)

A „folyamatos motorműködés” (Steady State Mode) (9) a motor olyan működési feltételeit jelzi, amelyek esetén, a motor bemeneténél mért állandó környezetei levegőhőmérséklet és nyomás mellett a motor paramétereiben – például hajtómű-tolóerő/teljesítmény, rpm és egyebek – nincs értékelhető fluktuáció.

„Szuborbitális jármű” (sub-orbital craft) (9): személy- vagy áruszállításra tervezett zárt területtel rendelkező jármű:

a. 

a sztratoszféra felett működik;

b. 

nem orbitális repülési útvonalat hajt végre; valamint

c. 

a személyekkel vagy az áruval sérülésmentesen tér vissza a Földre.

„Alaplemez” (substrate) (3): alaplemez csatlakozási mintákkal vagy anélkül, amelyen vagy amelyben'diszkrét komponensek' vagy integrált áramkörök vagy mindkettő elhelyezhető.

N.B.1.   „Diszkrét komponens”: különálló részekből összerakott „áramköri elem” saját külső csatlakozásaival együtt.

N.B.2.   „Áramköri elem”: az elektromos áramkör aktív vagy passzív funkcionális része, pl. dióda, tranzisztor, ellenállás, kondenzátor stb.

„Nyers alaplemez” (substrate blanks) (3 6): olyan optikai elemek, mint a tükrök vagy az optikai ablakok gyártására alkalmas méretekkel rendelkező monolit elegy.

„Toxin alegysége” (sub-unit of toxin) (1): a teljes „toxin” szerkezetileg és funkcionálisan elkülönült komponense.

„Szuperötvözetek” (superalloys) (2, 9): nikkel-, kobalt- vagy vasalapú ötvözetek, amelyek szakítófeszítési élettartama 400 MPa nyomáson 922 K (649 °C) vagy annál magasabb hőmérsékleten meghaladja az 1 000 órát.

„Szupravezető” (superconductive) (1, 3, 5, 6, 8): anyagok – fémek, ötvözetek vagy vegyületek –, amelyek elveszíthetik minden elektromos ellenállásukat, azaz végtelen elektromos vezetőképességgel rendelkezhetnek, és igen nagy elektromos áram átvitelére alkalmasak, Joule-hő keletkezése nélkül.

Megjegyzés   Az anyag kritikus „szupravezető” állapotát a „kritikus hőmérséklet”, a kritikus mágneses mező – amely a hőmérséklet függvénye – és a kritikus áramsűrűség jellemzi, amely azonban a mágneses mezőtől és a hőmérséklettől egyaránt függ.

„Szuper nagyteljesítményű lézer” (super high power laser – „SHPL”) (6): 50 milliszekundumon belül 1 kJ-t meghaladó kimenő energia (teljesen vagy részben történő) szolgáltatására alkalmas vagy 20 kW-t meghaladó átlag-, illetve CW (folyamatos) teljesítményű „lézer”.

„Szuperképlékeny alakítás” (superplastic forming) (1, 2): szobahőmérsékleten a hagyományos szakítóvizsgálattal meghatározott töréspontnál alacsony szakadási nyúlással (20 %-nál alacsonyabb) rendelkező fémek hőkezelést alkalmazó alakítási eljárása abból a célból, hogy a feldolgozás során a szakadási nyúlás a fenti értékeknek legalább a kétszeresét érje el.

„Szimmetrikus algoritmus” (symmetric algorithm) (5): olyan kriptográfiai algoritmust jelent, amely azonos kulcsot használ a titkosításhoz és a dekódoláshoz is.

N.B. :  A „szimmetrikus algoritmus” kifejezést általában titkos adatoknál használják.

„Szalag” (tape) (1): összefont vagy egyirányú „monofil szálakból”, „fonalból”, „előfonatból”, „kócból”, „cérnából” stb. készített anyag, amelyet rendszerint előzetesen műgyantával impregnálnak.

Megjegyzés   A „fonal”„monofil szálak” (általában több, mint 200) közel párhuzamosan elrendezett kötege.

„Technológia” (technology) (ÁMM, NMM, Mind): az áruk „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához” szükséges egyedi információ. Ez az információ lehet'műszaki adat' vagy „műszaki támogatás”.

N.B.1.   A „műszaki támogatás” lehet útmutatások, készségek, képzés valamint a munkával kapcsolatos ismeretek átadása vagy konzultációs szolgáltatás és magában foglalhatja a „műszaki adatok” átadását is.

N.B.2.   A „műszaki adat” lehet tervrajz, terv, ábra, modell, formula, táblázat, gépészeti terv és specifikáció, kézikönyv és útmutatás, akár írásban, akár más közegen, például mágneslemezen, mágnesszalagon vagy csak olvasható tárban rögzítve.

„Háromdimenziós integrált áramkör” (three dimensional integrated circuit) (3): egymáshoz illesztett félvezető lapkák vagy aktív elemek együttese, amelyek egy köztes kapcsolórétegen (interposer), félvezető hordozó anyagon, lapkán vagy rétegen teljesen áthatoló átmenő viákon keresztül hoznak létre kapcsolatot az elemek között. A köztes kapcsolóréteg egy elektromos csatlakozásokat lehetővé tevő felület.

„Billenő orsó” (tilting spindle) (2): szerszámtartó orsó, amely a megmunkálási folyamat során középvonalának szöghelyzetét bármelyik más tengelyhez képest módosítja.

„Időállandó” (time constant) (6): az aktuális növekmény számára szükséges idő, hogy a fénystimulus kezdetétől enyhe gerjesztés hatására a végső érték 1-1/e-szeresével (azaz a végső érték 63 %-ával) megegyező értéket érjen el.

„Regisztrálásra kész állapot eléréséhez szükséges idő” (time-to-steady-state registration) (6) (más néven: a graviméter válaszadási ideje): az az időtartam, amely alatt a platform által kiváltott gyorsulások zavaró hatásai (magas frekvenciájú zaj) csökkennek.

„Lapátvégtömítés” (tip shroud) (9): a hajtómű turbinaház belső állórészéhez vagy a forgólapát külső végéhez csatlakozó gyűrű, mely egy részből vagy szegmensekből áll, és elsődlegesen a forgólapátok és állórész közötti résveszteségek csökkentésére szolgál.

„Teljes repülésirányítás” (total control of flight) (7): a „légi jármű” állapotváltozóinak és repülési útjának olyan automatikus irányítását jelenti, amely a célok, veszélyek és más „légi járművek” tekintetében a valós idejű adatváltozásokra úgy válaszol, hogy az megfeleljen a küldetés céljának.

„Teljes digitális átviteli sebesség” (total digital transfer rate) (5): digitális átviteli rendszerben a megfelelő berendezések között időegység alatt áthaladó bitek – beleértve a vonali kódot, az overheadet (információ biteket), stb. – száma.

Megjegyzés   Lásd még „Digitális átviteli sebesség”.

„Kóc” (tow) (1): rendszerint megközelítőleg párhuzamos „monoszálakból” álló köteg.

„Toxinok” (toxins) (1, 2): szándékosan előállított preparátumok vagy keverékek formájában jelen lévő toxinok az előállítás módjától függetlenül, kivéve más anyagokban, például beteg állatok, gabonafélék, élelmiszerek vagy „mikroorganizmusok” szennyezéseként jelen lévő toxinokat.

„Hangolható” (tunable) (6): a „lézer”-nek az a képessége, hogy folyamatos teljesítmény leadást biztosít minden hullámhosszon a különböző „lézer” átmenetek tartományában. A választható hangolású „lézer” egy „lézer” átmeneten belül biztosít diszkrét hullámhosszt és nem tekinthető hangolhatónak.

„Egyirányú pozicionálási ismételhetőség” (unidirectional positioning repeatability) (2): egy önálló szerszámgéptengely R↑ és R↓ (előre és vissza) értékei közül a kisebb, az ISO 230-2:2014 szabvány 3.21. pontjában vagy annak megfelelő nemzeti szabványban meghatározottak szerint.

„Pilóta nélküli légijármű” (Unmanned Aerial Vehicle, „UAV”) (9): minden olyan repülőeszköz, amely a fedélzeten mindennemű emberi jelenlét nélkül képes a repülés megkezdésére, valamint az irányított repülés és navigálás fenntartására.

„235U vagy 233U izotópban dúsított urán” (uranium enriched in the isotopes 235 or 233) (0): 235U vagy 233U izotópot vagy mindkettőt olyan mennyiségben tartalmazó urán, amelyben az ilyen izotópok összegének a 238U izotóphoz viszonyított aránya nagyobb, mint a 235U izotópnak a 238U izotóphoz viszonyított természetben előforduló aránya. (0,71 % izotóp-arány).

„Felhasználás” (use): (ÁMM, NMM, Összes) üzemeltetés, üzembe helyezés (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), karbantartás (ellenőrzés), javítás, nagyjavítás és felújítás.

„Felhasználó általi programozhatóság” (user-accessible programmability) (6): olyan lehetőség, amely a felhasználó számára biztosítja a „programok” bevitelét, módosítását vagy cseréjét, az alábbi módszerek kivételével:

a. 

a kábelezés vagy összekötés fizikai megváltoztatása; vagy

b. 

a funkcióvezérlés átállítása, a paraméterek betáplálását is beleértve.

„Oltóanyag” (vaccine) (1): gyógyászati készítmény az emberi vagy állati védő immunválasz stimulálására a betegségek megelőzése céljából, amely rendelkezik a gyártó vagy a felhasználó országban illetékes szakhatóságok engedélyével, vagy forgalmazási vagy klinikai kipróbálásra vonatkozó engedélyével.

„Vákuumos elektronikus eszközök” (vacuum electronic devices) (3): olyan elektronikus eszközök, amelyek az elektronsugár és vákuum áramkörben terjedő elektromágneses hullám, illetve az elektronsugár és rádiófrekvenciás vákuumkavitációs/üreges rezonátorok interakcióján alapulnak. A „vákuumos elektronikus eszközök” magukban foglalják a klisztronokat, a haladóhullámú csöveket és származékaikat.

„Sebezhetőségfeltárás” (vulnerability disclosure) (4): az a folyamat, amelynek során a sebezhetőséget azonosítják, jelentik vagy közlik a sebezhetőség megszüntetését célzó korrekció elvégzéséért vagy koordinálásáért felelős magánszemélyek vagy szervezetek felé, illetőleg elemzik ilyen magánszemélyekkel vagy szervezetekkel.

„Cérna” (yarn) (1): „csavartfonalak” kötege.

Megjegyzés   A „fonal”„monofil szálak” (általában több, mint 200) közel párhuzamosan elrendezett kötege.

0. KATEGÓRIA – NUKLEÁRIS ANYAGOK, LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK

0ABerendezések, részegységek és alkatrészek

0A001„Atomreaktorok” és kifejezetten ezekhez tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészeik, az alábbiak szerint:

a. 

„Atomreaktorok”;

b. 

Fém nyomástartó edények és ezek előre gyártott fő alkatrészei, beleértve a reaktor nyomástartó edényének felső fedelét is, melyeket kifejezetten arra terveztek vagy készítettek elő, hogy az „atomreaktor” aktív zónáját tartalmazzák;

c. 

„Atomreaktorok” fűtőelemeit kezelő berendezések, amelyeket kifejezetten a fűtőelemeknek az „atomreaktorba” történő behelyezésére és az onnan történő kivételére terveztek vagy készítettek elő;

d. 

Kifejezetten az „atomreaktorban” lezajló láncreakció szabályozására tervezett vagy előkészített szabályozó rudak és az ezek alátámasztására, felfüggesztésére szolgáló szerkezetek, valamint a rudak mozgató mechanizmusa és vezetőcsövei;

e. 

Nyomástartó csövek, amelyeket az „atomreaktor” fűtőelemei és primerköri hűtőközege együttes befogadására terveztek vagy készítettek elő;

f. 

A kifejezetten „atomreaktorokban” fűtőelem-burkolatként való felhasználásra tervezett vagy előkészített cirkónium csövek vagy cirkónium ötvözetből készült csövek (vagy ilyen csövekből összeszerelt szerkezetek), 10 kg-nál nagyobb mennyiségekben;

N.B.   A cirkónium nyomástartó csövekre vonatkozóan lásd a 0A001.e. pontot, a csőkígyókra vonatkozóan pedig a 0A001.h. pontot.

g. 

Kifejezetten „atomreaktorok” primerköri hűtőközegének keringtetésére tervezett vagy előkészített hűtőszivattyúk vagy keringtetők;

h. 

Kifejezetten „atomreaktorokban” történő felhasználásra tervezett vagy előkészített „belső atomreaktor-alkatrészek”, ideértve az aktív zónát alátámasztó oszlopokat, a fűtőelem-/üzemanyag-csatornákat, a csőkígyókat, a hőpajzsokat, a terelőlemezeket, a zónatartó rácslemezeket és a diffúzor lemezeket;

Műszaki megjegyzés:

A 0A001.h. pontban a „belső atomreaktor-alkatrész” olyan fő szerkezetet jelent a reaktoredényen belül, amely egy vagy több funkciót lát el, például tartja a zónát, biztosítja a tüzelőanyag beállítást, irányítja a primerköri hűtőközeg áramlást, biztosítja a reaktoredény sugárzás elleni védelmét, és irányítja a zónán belüli műszerezést.

i. 

Hőcserélők, az alábbiak szerint:

1. 

Gőzfejlesztők, amelyeket kifejezetten „atomreaktorok” primerköri vagy köztes hűtőkörében történő felhasználásra terveztek vagy készítettek elő;

2. 

Más hőcserélők, amelyeket kifejezetten „atomreaktorok” primerköri hűtőkörében történő felhasználásra terveztek vagy készítettek elő;

Megjegyzés:   A 0A001.i. nem vonja ellenőrzés alá a reaktor kisegítő rendszereihez, például a vészhűtőrendszerhez vagy a bomlásihő-elvonó rendszerhez használt hőcserélőket.

j. 

Neutrondetektorok, amelyeket kifejezetten az „atomreaktorok” aktív zónájában a neutronfluxus meghatározására terveztek vagy készítettek elő.

k. 

Kifejezetten „atomreaktorban” való felhasználás céljából, a hőveszteség csökkentésére és a reaktortartály konténmentjének védelmére tervezett vagy előkészített „külső hőpajzsok”.

Műszaki megjegyzés:

A 0A001.k. pontban „külső hőpajzs”: a reaktortartályra helyezett fő struktúrák, amelyek csökkentik a reaktorból történő hőveszteséget és a konténmenten belüli hőmérsékletet.

0BVizsgáló-, ellenőrző- és gyártó berendezések

0B001„Természetes urán”, „szegényített urán” vagy „különleges hasadóanyagok” izotópjainak elválasztására szolgáló üzemek és a kifejezetten ilyen üzemekhez tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. 

Kifejezetten „természetes urán” és „szegényített urán” vagy „különleges hasadóanyagok” izotópjainak elválasztására tervezett üzemek, az alábbiak szerint

1. 

Gázcentrifugás elválasztó üzemek;

2. 

Gázdiffúziós elválasztó üzemek;

3. 

Aerodinamikai elválasztó üzemek;

4. 

Vegyi reakció útján elválasztó üzemek;

5. 

Ioncserélő elválasztó üzemek;

6. 

Atomos gőzfázisú „lézer” izotópos elválasztó üzemek;

7. 

Molekuláris „lézer” izotópos elválasztó üzemek;

8. 

Plazma elválasztó üzemek;

9. 

Elektromágneses elválasztó üzemek;

b. 

Gázcentrifugák és kifejezetten gázcentrifugás elválasztási eljáráshoz tervezett vagy előkészített részegységek és alkatrészek, az alábbiak szerint:

Műszaki megjegyzés:

A 0B001.b. pontban a „nagy szilárdság/sűrűség arányú anyag” az alábbiak bármelyikét jelenti:

1. 

Martenzites acél, amelynek szakítószilárdsága legalább 1,95 GPa;

2. 

Alumíniumötvözetek, amelyek szakítószilárdsága legalább 0,46 GPa; vagy

3. 

„Rostos vagy szálas anyag”, amelynek „fajlagos modulusa” legalább 3,18 × 106 m és „fajlagos szakítószilárdsága” nagyobb, mint 7,62 × 104 m;

1. 

Gázcentrifugák;

2. 

Komplett rotorszerelvények;

3. 

„Nagy szilárdság/sűrűség arányú anyagból” készült rotorcső hengerek, melyek legnagyobb falvastagsága 12 mm, átmérője 75 mm és 650 mm között van;

4. 

A rotorcső helyi alátámasztására vagy több rotorcső összekapcsolására tervezett, „nagy szilárdság/sűrűség arányú anyagból” készült gyűrűk vagy harmonikák, amelyek falvastagsága legfeljebb 3 mm, átmérője pedig 75 mm és 650 mm között van;

5. 

„Nagy szilárdság/sűrűség arányú anyagból” készült, rotorcsőbe való beszerelésre szánt terelőlapok, amelyek átmérője 75 mm és 650 mm között van;

6. 

„Nagy szilárdság/sűrűség arányú anyagból” készült rotorcső végeire illeszkedő sapkák, amelyek átmérője 75 mm és 650 mm között van;

7. 

Mágneses felfüggesztésű csapágyak, az alábbiak szerint:

a. 

Csapágyegységek, amelyek csillapító közeget tartalmazó, „UF6 által okozott korróziónak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett házban felfüggesztett gyűrű alakú mágnesből állnak, és a rotor fedelén rögzített mágnessaru vagy másik mágnes révén valósítanak meg mágneses csatolást;

b. 

Aktív mágneses csapágyak, amelyeket kifejezetten gázcentrifugákhoz terveztek vagy készítettek elő.

8. 

Különleges csapágyak, amelyek csillapítóra szerelt forgócsapos csapágycsészéből álló részegységet tartalmaznak;

9. 

Molekuláris szivattyúk, amelyek belsőleg megmunkált vagy extrudált spirál hornyokkal és belsőleg megmunkált furatokkal rendelkező hengerekből állnak;

10. 

Gyűrű alakú motor állórész 600 Hz vagy annál magasabb frekvenciatartományban, 40 VA vagy magasabb teljesítménytartományban vákuumban üzemelő többfázisú, szinkron üzemmódú, AC hiszterézismotorokhoz (vagy reluktanciamotorokhoz);

11. 

Gázcentrifuga rotorcsőrészegységének befogadására szolgáló centrifugaház/gyűjtőegység, amely legfeljebb 30 mm falvastagságú, precíziósan megmunkált – egymással párhuzamos, a henger hosszanti tengelyére pedig merőleges vagy attól legfeljebb 0,05° fokkal eltérő – hengervégekből áll;

12. 

A központi gázeltávolító rendszerhez rögzíthető terelők, amelyek csöveit arra tervezték vagy készítettek elő, hogy a rotorcső belsejéből a Pitot-cső elve alapján távolítsák el az UF6 gázt;

13. 

Kifejezetten gázcentrifugás dúsító berendezések motorjainak állórészeihez tervezett vagy előkészített frekvenciaváltók (konverterek vagy inverterek), és a kifejezetten e célra tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek valamennyi alábbi jellemzővel:

a. 

600 Hz vagy annál nagyobb többfázisú frekvenciakimenet; és

b. 

Nagy stabilitás (0,2 %-nál jobb frekvenciaellenőrzéssel);

14. 

Elzárószelepek és szabályozószelepek, az alábbiak szerint:

a. 

Egy gázcentrifuga bemeneti, végtermék vagy maradék UF6 gázáramán való működésre tervezett vagy előkészített elzárószelepek;

b. 

Kifejezetten gázcentrifugás dúsítóüzemek fő vagy kisegítő rendszereihez tervezett vagy előkészített, „UF6 által okozott korróziónak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyaggal bevont, csőmembrános tömítésű, 10–160 mm belső átmérőjű elzáró- vagy szabályozószelep;

c. 

Kifejezetten a gázdiffúziós elválasztási eljárásokhoz tervezett vagy előkészített berendezések, valamint alkatrészeik, az alábbiak szerint:

1. 

„UF6-nak ellenálló anyagú” porózus fémből, polimerből, vagy kerámiából készült gázdiffúziós válaszfalak, amelyek pórusmérete 10 és 100 nm között van, legnagyobb vastagságuk 5 mm vagy annál kisebb, és csőformák esetén a legnagyobb átmérőjük 25 mm;

2. 

„UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy azzal védett gázdiffúzor házak;

3. 

„UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy azzal védett, 1 m3/perc, vagy ennél nagyobb UF6 szívókapacitású kompresszorok és gázfúvók legfeljebb 500 kPa kimeneti nyomással és legfeljebb 10:1 kompresszióaránnyal;

4. 

A 0B001.c.3. alatt meghatározott, továbbá 1 000  cm3/percnél kisebb puffergáz beszivárgási arányra tervezett kompresszorok, vagy gázfúvók forgótengely tömszelencéi;

5. 

„UF6-nak ellenálló anyagokból” készült vagy ilyen anyag által védett hőcserélők, amelyeket 100 kPa nyomáskülönbség esetén 10 Pa/óra-nál alacsonyabb szivárgási arányra terveztek;

6. 

„UF6-nak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett csőmembrános tömítésű, kézi vagy automata, elzáró- vagy szabályozószelep;

d. 

Kifejezetten aerodinamikai szétválasztási eljáráshoz tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

1. 

UF6-nak ellenálló, hornyolt, hajlított, 1 mm-nél kisebb görbületi sugarú csatornákból álló elválasztó fúvókák, ahol a fúvókán áthaladó gázt a fúvókában elhelyezett pengeél választja szét két áramra;

2. 

„UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy ilyen anyag által védett hengeres, vagy kúpos csövek (vortex csövek), amelyek egy vagy több tangenciális bemenettel rendelkeznek;

3. 

„UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy ilyen anyag által védett kompresszorok vagy gázfúvók, és az azokhoz készített forgótengely tömszelencék;

4. 

„UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy ilyen anyag által védett hőcserélők;

5. 

Vortex csöveket, vagy szétválasztó fúvókákat tartalmazó, „UF6-nak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett szétválasztóelem-házak;

6. 

„UF6-nak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett csőmembrános tömítésű, kézi vagy automata, elzáró- vagy szabályozószelep, 40 mm vagy nagyobb átmérővel;

7. 

UF6-nak 1 ppm vagy annál kisebb UF6 tartalmú vivőgáztól (hidrogén vagy hélium) történő elválasztására szolgáló feldolgozórendszerek, az alábbiak szerint:

a. 

153 K (– 120 °C), vagy az alatti hőmérsékleten történő működésre képes kriogén hőcserélők és krioszeparátorok;

b. 

153 K (– 120 °C), vagy az alatti hőmérsékleten történő működésre képes kriogén hűtőegységek;

c. 

Az UF6-nak a vivőgázból történő elválasztására szolgáló elválasztó fúvókák, vagy Vortex csövek;

d. 

UF6 kifagyasztására alkalmas UF6 hidegcsapdák;

e. 

Kifejezetten kémiai cserekeakció útján történő elválasztási eljáráshoz tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

1. 

Tömény sósavval szemben ellenálló, (azaz megfelelő műanyagból, például fluorozott szénhidrogén-polimerből vagy üvegből gyártott, vagy azzal bevont) gyors folyadék-folyadék pulzáló oszlopok maximum 30 másodperc tartózkodási idővel;

2. 

Tömény sósavval szemben ellenálló, (azaz megfelelő műanyagból, például fluorozott szénhidrogén-polimerből vagy üvegből gyártott, vagy azzal bevont) gyors folyadék-folyadék centrifugális kontaktorok maximum 30 másodperc tartózkodási idővel;

3. 

Tömény sósavas oldatokkal szemben ellenálló, az uránnak egy adott oxidációs fokról egy más oxidációs fokra történő redukálására tervezett elektrokémiai redukáló cellák;

4. 

U+4-et az áramló szerves fázisból leválasztó elektrokémiai redukáló cellák, ahol a feldolgozandó közeggel érintkező alkatrészek megfelelő anyagokból (üveg, fluorozott szénhidrogén-polimer, polifenil-szulfát, poliéter-szulfon és műgyantával impregnált grafit) készültek, vagy ilyen anyagok által védettek;

5. 

Nagy tisztaságú urán-klorid oldat előállítására szolgáló, oldóból, extraháló oldószerből és/vagy tisztítást végző ioncserélő berendezésekből, valamint az urán U+6-ot vagy U+4-et U+3-má redukáló elektrolitikus cellákból álló bemeneti előkészítő rendszerek;

6. 

U+3-nak U+4-gyé történő oxidálására szolgáló urán oxidáló rendszerek;

f. 

Kifejezetten ioncsere útján történő elválasztási eljáráshoz tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

1. 

Gyorsan reagáló ioncserélő gyanták, hártyás vagy porózus makrohálós gyanták, melyekben az aktív kémiai cserélő csoportok elhelyezkedése az inaktív porózus anyag és egyéb, bármilyen megfelelő formájú kompozit anyag – beleértve a 0,2 mm, vagy annál kisebb átmérőjű részecskéket, vagy szálakat – felületén lévő bevonatra korlátozódik, amelyek tömény sósavval szemben ellenállóak és ioncsere felezési idejük kevesebb, mint 10 s, és képesek a 373 K (100 °C) és 473 K (200°C) közötti hőmérsékleti tartományban történő működésre;

2. 

Tömény sósavval szemben ellenálló anyagból (titán, vagy fluorkarbon műanyag) készült, vagy ilyen anyaggal bevont és a 373–473 K (100–200 °C) hőmérsékleti-, valamint a 0,7 MPa feletti nyomástartományban történő működésre képes (hengeres) ioncserélő oszlopok, amelyek átmérője meghaladja az 1 000  mm-t;

3. 

Az ioncserés dúsító kaszkádokban használt, kémiailag redukáló, vagy oxidáló ágensek regenerálására szolgáló ioncsere reflux rendszerek (kémiai vagy elektrokémiai oxidáló, vagy redukáló rendszerek);

g. 

Kifejezetten az atomos gőzfázisú lézerizotópos elválasztási eljáráshoz tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

1. 

A célanyagra 1 kW vagy annál nagyobb teljesítményt leadni képes fém urán porlasztó rendszerek lézeres dúsításban történő felhasználásra;

2. 

Kifejezetten lézeres dúsításhoz használt olvasztott urán, olvasztott uránötvözetek vagy uránfém-gőz kezelésére tervezett vagy előkészített, folyékony vagy gőz halmazállapotú uránfém kezelő rendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

N.B.   LÁSD MÉG: 2A225.

3. 

Az uránfém-gőz hő- és korróziós hatásával szemben ellenálló anyagokból – például ittriumbevonatú grafitból vagy tantálból – készült, vagy azzal bevont termék és maradékgyűjtő rendszerek folyékony vagy szilárd halmazállapotú fém urán összegyűjtésére;

4. 

Az uránfém-gőz forrás, az elektronágyú, valamint a termék- és maradékgyűjtő befogadására szolgáló szeparátor-modul házak (hengeres vagy téglatest alakú edények);

5. 

Kifejezetten uránizotópok elválasztására tervezett vagy előkészített, tartós működést biztosító spektrumfrekvencia-stabilizálással ellátott „lézerek”, vagy „lézer”-rendszerek;

N.B.   LÁSD MÉG: 6A005 ÉS 6A205.

h. 

Kifejezetten a molekuláris „lézer”-izotópos szétválasztással működő „lézer”-izotópos leválasztási eljáráshoz tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

1. 

Az UF6 és a vivőgáz keverékének 150 K (– 123 °C) vagy az alatti hőmérsékletre történő lehűtésére szolgáló „UF6-nak ellenálló anyagból” készült szuperszonikus expanziós fúvókák;

2. 

Kifejezetten uránfém vagy a lézerfényes megvilágításból visszamaradó uránmaradék-anyagok összegyűjtésére tervezett vagy előkészített, „UF6 által okozott korróziónak ellenálló anyagból” készült termék és maradékgyűjtő-egységek;

3. 

„UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy ilyen anyag által védett kompresszorok, és az azokhoz készített forgótengely tömszelencék;

4. 

(Szilárd) UF5 (gáznemű) UF6-tá történő fluorozására szolgáló berendezés;

5. 

Az UF6-nak a vivőgáztól (például nitrogén, argon vagy egyéb gáz) történő elválasztására szolgáló feldolgozó rendszerek, amelyek a következőket tartalmazzák:

a. 

153 K (– 120 °C), vagy az alatti hőmérsékleten történő működésre képes kriogén hőcserélők, és krioszeparátorok;

b. 

153 K (– 120 °C), vagy az alatti hőmérsékleten történő működésre képes kriogén hűtőegységek;

c. 

UF6 kifagyasztására alkalmas UF6 hidegcsapdák;

6. 

Kifejezetten uránizotópok elválasztására tervezett vagy előkészített, tartós működést biztosító spektrumfrekvencia-stabilizálással ellátott „lézerek”, vagy „lézer”-rendszerek;

N.B.   LÁSD MÉG: 6A005 ÉS 6A205.

i. 

Kifejezetten plazmaleválasztási eljáráshoz tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

1. 

Ionok előállítására vagy gyorsítására szolgáló, 30 GHz-nél nagyobb kimeneti frekvenciájú és 50 kW-ot meghaladó átlagos kimenő teljesítményű mikrohullámú energiaforrások és antennák;

2. 

40 kW-nál nagyobb átlagos teljesítménnyel működni képes rádiófrekvenciás iongerjesztő tekercsek, a 100 kHz-nél nagyobb frekvenciákhoz;

3. 

Uránplazma generáló rendszerek;

4. 

Nem használt;

5. 

Az urángőz hő- és korróziós hatásával szemben ellenálló anyagokból – például ittriumbevonatú grafitból vagy tantálból – készült, vagy azzal bevont termék és maradékgyűjtő rendszerek szilárd halmazállapotú fém uránhoz;

6. 

Az urán plazmaforrást, a rádiófrekvenciás vezérlőtekercset, valamint a termék- és a dúsítási maradék-gyűjtőket magában foglaló, megfelelő, nem-mágneses anyagból (például rozsdamentes acél) készült (hengeres) leválasztómodul-házak;

j. 

Kifejezetten elektromágneses leválasztási eljáráshoz tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

1. 

Megfelelő, nem-mágneses anyagból (például grafit, rozsdamentes acél vagy réz) készült, gőzforrásból, ionizálóból és sugárgyorsítóból álló egyszeres vagy többszörös ionforrások, melyek képesek 50 mA vagy ennél nagyobb ionsugár áram előállítására;

2. 

A dúsított vagy szegényített uránion-sugarak összegyűjtésére szolgáló két vagy több horonyból és fészekből álló, megfelelő, nem mágneses anyagból (például grafit vagy rozsdamentes acél) készült iongyűjtő lemezek;

3. 

Nem mágneses anyagból (például grafit vagy rozsdamentes acél) készült, és 0,1 Pa vagy annál alacsonyabb nyomáson történő üzemelésre tervezett vákuumházak elektromágneses uránleválasztókhoz;

4. 

2 m-t meghaladó átmérőjű mágnes saruk;

5. 

Nagyfeszültségű tápegységek ionforrásokhoz, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

Képesek folyamatos működésre;

b. 

20 000  V vagy nagyobb kimeneti feszültség;

c. 

1 A vagy nagyobb kimeneti áramerősség; és

d. 

8 órás időintervallumban 0,01 %-nál jobb feszültségszabályozás;

N.B.   LÁSD MÉG: 3A227.

6. 

Mágnes tápegységek (nagy teljesítmény, egyenáram), amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

100 V vagy annál nagyobb feszültségen képesek 500 A vagy annál nagyobb kimeneti áramerősség melletti folyamatos működésre; és

b. 

8 órás időintervallumban 0,01 %-nál jobb áramerősség-, vagy feszültségszabályozás.

N.B.   LÁSD MÉG: 3A226.

0B002.Kifejezetten a 0B001 alatt meghatározott izotópleválasztó üzemhez tervezett vagy előkészített, „UF6 által okozott korróziónak ellenálló anyagból” készített vagy ilyen anyag által védett kiegészítő rendszerek, berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. 

Az UF6-nak a dúsító folyamatba történő továbbítására szolgáló betápláló autoklávok, kemencék vagy rendszerek;

b. 

Az UF6-nak a dúsítási eljárásból történő eltávolítására, és egy ezt követő, felfűtéssel történő továbbítására szolgáló deszublimátorok és hidegcsapdák;

c. 

az UF6-nak tartályokba történő továbbítására szolgáló termék- és maradékállomások;

d. 

Az UF6-nak a dúsítási folyamatból, sűrítéssel, és az UF6 folyadékká vagy szilárd halmazállapotúvá alakításával történő eltávolítására használt cseppfolyósító és szilárdító állomások;

e. 

Az UF6-nak kifejezetten gázdiffúziós, centrifuga vagy aerodinamikus kaszkádokban történő kezelésére tervezett vagy előkészített cső- és gyűjtőrendszerek;

f. 

Vákuumrendszerek és szivattyúk az alábbiak szerint:

1. 

Vákuum elosztócsövek, gyűjtőcsövek vagy vákuumszivattyúk, melyek legalább 5 m3/perc szívókapacitással rendelkeznek;

2. 

Kifejezetten UF6-tal terhelt atmoszférában történő felhasználásra tervezett, „UF6-nak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett vákuumszivattyúk, vagy

3. 

Vákuum elosztócsövekből, gyűjtőcsövekből vagy vákuumszivattyúkból álló, UF6-tal terhelt atmoszférában történő felhasználásra tervezett vákuumrendszerek;

g. 

UF6 tömegspektrométerek/ionforrások, melyek képesek az UF6 gázáramokból online mintákat venni, és amelyek rendelkeznek az összes alábbi jellemzővel:

1. 

Képesek 320 atomtömeg-egységnyi vagy annál nagyobb tömegű ionok mérésére, és felbontóképességük jobb, mint 1 rész a 320-ban;

2. 

Nikkelből vagy legalább 60 tömegszázalékban nikkelt tartalmazó nikkel-réz-ötvözetből vagy nikkel-króm-ötvözetből készült, illetve ilyen anyagokkal védett ionforrások;

3. 

Elektronbombázásos ionizációs források; és

4. 

Rendelkezik izotópelemzésre alkalmas gyűjtőrendszerrel.

0B003.Urán átalakítására szolgáló üzemek, valamint a kifejezetten e célra tervezett vagy előkészített berendezések az alábbiak szerint:

a. 

Uránérc koncentrátumok UO3-má történő átalakítására szolgáló rendszerek;

b. 

UO3 UF6-dá történő átalakítására szolgáló rendszerek;

c. 

UO3 UO2-vé történő átalakítására szolgáló rendszerek;

d. 

UO2 UF4-tá történő átalakítására szolgáló rendszerek;

e. 

UF4 UF6-dá történő átalakítására szolgáló rendszerek;

f. 

UF4 uránfémmé történő átalakítására szolgáló rendszerek;

g. 

UF6 UO2-dá történő átalakítására szolgáló rendszerek;

h. 

UF6 UF4-dá történő átalakítására szolgáló rendszerek;

i. 

UO2 UCl4-dá történő átalakítására szolgáló rendszerek.

0B004.Nehézvíz, deutérium vagy deutériumvegyületek előállítására vagy koncentrálására szolgáló üzemek, és a kifejezetten ezekhez tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. 

Nehézvíz, deutérium vagy deutériumvegyületek előállítására szolgáló üzemek, az alábbiak szerint:

1. 

Hidrogén-szulfid/víz cserereakción alapuló üzemek;

2. 

Ammónia/hidrogén cserereakción alapuló üzemek;

b. 

Berendezések és alkatrészek, ideértve a következőket:

1. 

Hidrogén-szulfid/víz cserereakciót végző tornyok, amelyek átmérője 1,5 m vagy nagyobb és 2 MPa vagy nagyobb nyomáson való működésre alkalmasak;

2. 

Hidrogén-szulfid gázcirkulációra (azaz 70 %-nál több H2S-t tartalmazó gáz) szolgáló egyfokozatú, alacsony nyomómagasságú (azaz 0,2 MPa) centrifugális befúvók vagy kompresszorok, amelyek legalább 1,8 MPa üzemi szívónyomáson 56 m3/s vagy annál nagyobb áteresztőképességgel és nedves H2S üzemre méretezett tömítésekkel rendelkeznek;

3. 

Ammónia/hidrogén cserélő tornyok, amelyek magassága legalább 35 m, átmérőjük 1,5 és 2,5 m között van, és képesek 15 MPa-t meghaladó nyomáson üzemelni;

4. 

Nehézvíz gyártására ammónia/hidrogén cserefolyamatot alkalmazó tornyok belső elemei, beleértve a fokozatkontaktorokat és a fokozatszivattyúkat, közöttük a teljesen bemerülő típusokat is;

5. 

Nehézvíz gyártására ammónia/hidrogén cserefolyamatot alkalmazó ammónia krakkolóüzem, legalább 3MPa üzemi nyomással;

6. 

Infravörös abszorpciós analizátorok, amelyek képesek a hidrogén/deutérium arány online elemzésére, amennyiben a deutérium koncentráció legalább 90 tömegszázalék;

7. 

Dúsított deutérium gáz nehézvízzé történő átalakítására szolgáló ammónia/hidrogén cserefolyamatot alkalmazó katalitikus égetők;

8. 

Reaktortisztaságú deutérium koncentrációjú nehézvíz előállítására szolgáló teljes nehézvíz javító rendszer vagy annak oszlopai;

9. 

Kifejezetten ammónia/hidrogén cserefolyamatot alkalmazó nehézvízgyártásra tervezett vagy előkészített ammóniaszintézis-konverterek vagy ammóniaszintézis-egységek.

0B005.Kifejezetten az „atomreaktorok” fűtőelemeinek gyártására tervezett létesítmények, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett vagy előkészített berendezések.

Műszaki megjegyzés:

A kifejezetten „atomreaktorok” fűtőelemeinek gyártásához tervezett vagy előkészített berendezések olyan berendezéseket foglalnak magukban, amelyek:

1. 

Általában közvetlen kapcsolatba kerülnek a nukleáris anyagokkal, vagy közvetlenül feldolgozzák azokat, illetve szabályozzák azok gyártási folyamatát;

2. 

A nukleáris anyagokat a burkolaton belül tartják;

3. 

Ellenőrzik a burkolat, vagy a tömítés épségét;

4. 

Ellenőrzik a lezárt fűtőanyag végső kezelését; vagy

5. 

Reaktorelemek összerakásához használják.

0B006.A „atomreaktor” kiégett fűtőanyagának újrafeldolgozására (reprocesszálására) szolgáló üzem, valamint a kifejezetten ehhez tervezett vagy előkészített berendezések és alkatrészek.

Megjegyzés:   A 0B006 az alábbiakat foglalja magában:

a. 

Az „atomreaktor” kiégett üzemanyagának újrafeldolgozására szolgáló üzem, beleértve az olyan berendezéseket és alkatrészeket, amelyek közvetlenül érintkezésbe lépnek a hasadóanyagokkal, és közvetlenül szabályozzák a kiégett fűtőanyag, a fő nukleáris anyag és hasadási termék feldolgozási folyamatát;

b. 

A fűtőelemek burkolatának eltávolítására szolgáló berendezés és fűtőelemdaraboló- vagy zúzógépek, azaz olyan távvezérelhető berendezések, amelyek az „atomreaktor” kiégett fűtőanyagok, elemkötegek vagy pálcák vágására, darabolására vagy zúzására szolgálnak;

c. 

Kifejezetten „atomreaktor” kiégett fűtőanyag feloldására tervezett vagy előkészített, mechanikus eszközöket alkalmazó tartóedények vagy tartályok, amelyek ellenállnak forró, erősen korrodáló folyadékok hatásának, és amelyek távvezérléssel tölthetők, üzemeltethetők és karbantarthatók;

d. 

A salétromsav korróziós hatásával szemben ellenálló, valamint kifejezetten a besugárzott „természetes urán”, „szegényített urán” vagy „különleges hasadóanyagok” újrafeldolgozására szolgáló üzemben való felhasználásra tervezett vagy előkészített oldószerkivonók, mint például a töltetes vagy pulzáló oszlopok, a keverők ülepítő edényei vagy a centrifugális kontaktorok;

e. 

Kifejezetten a kritikusság szempontjából biztonságosnak és a salétromsav korróziós hatásával szemben ellenállónak tervezett tartó- vagy tároló edények;

Műszaki megjegyzés:

A tartó- és tárolóedények a következő tulajdonságokkal rendelkezhetnek:

1. 

a falak és belső szerkezetek bóregyenértéke (a 0C004 ponthoz fűzött megjegyzés szerint meghatározott összes alkotóelemre számítva) legalább 2 %,

2. 

a hengeres tartályok legnagyobb átmérője 175 mm; vagy

3. 

a gyűrű alakú, illetve a lapos tartályok legnagyobb szélessége 75 mm.

f. 

Kifejezetten a besugárzott „természetes urán”, „szegényített urán” vagy „különleges hasadóanyagok” újrafeldolgozására szolgáló üzemben alkalmazott automatizált folyamatszabályozó rendszerekbe történő integrálásra és felhasználásra tervezett vagy előkészített neutronmérő rendszerek.

0B007.Kifejezetten a plutónium konverzióját végző létesítmények, és a kifejezetten ezekhez tervezett vagy előkészített berendezések, az alábbiak szerint:

a. 

Plutónium-nitrát oxiddá történő átalakítására szolgáló rendszerek;

b. 

Plutónium fém előállítására szolgáló rendszerek.

0C.Anyagok

0C001.„Természetes urán”, vagy „szegényített urán”, vagy tórium, fém, ötvözet, vegyület, vagy koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet tartalmaz;

Megjegyzés:   A 0C001 nem vonja ellenőrzés alá a következőket:

a. 

„Természetes urán”, vagy „szegényített urán” maximum 4 grammnyi mennyisége, ha az műszerek érzékelő egységében van;

b. 

Kifejezetten a következő polgári, nem-nukleáris alkalmazásokra gyártott „szegényített urán”:

1. 

Árnyékolás;

2. 

Csomagolás;

3. 

100 kg-nál nem nagyobb tömegű ballasztok;

4. 

100 kg-nál nem nagyobb tömegű ellensúlyok;

c. 

5 %-nál kevesebb tóriumot tartalmazó ötvözetek;

d. 

Tóriumot tartalmazó kerámia termékek, amelyeket nem nukleáris felhasználásra gyártottak.

0C002.„Különleges hasadóanyagok”

Megjegyzés:   A 0C002 nem vonja ellenőrzés alá a legfeljebb 4 „effektív gramm” anyagmennyiséget, amennyiben az műszerek érzékelő egységében van.

0C003.Deutérium, nehézvíz (deutérium-oxid) és deutérium tartalmú vegyületek, keverékek és oldatok, amelyekben a deutérium/hidrogén izotóp arány meghaladja az 1:5 000 értéket.

0C004.Grafit, amelynek tisztasági mutatója kisebb, mint 5 ppm „bór egyenérték”, és amelynek sűrűsége nagyobb, mint 1,50 g/cm3, „atomreaktorban” történő felhasználásra, 1 kg-ot meghaladó mennyiségben.

N.B.   LÁSD MÉG: 1C107.

1. megjegyzés:   Export-ellenőrzés céljából, az exportőr letelepedési helye szerinti uniós tagállam illetékes hatóságai határozzák meg, hogy a fenti meghatározásnak megfelelő grafit exportjának „atomreaktorban való felhasználás”-e a célja. A 0C004 nem vonja ellenőrzés alá a grafitot, amelynek tisztasági mutatója kisebb, mint 5 ppm „bór egyenérték”, és amelynek sűrűsége nagyobb, mint 1,50 g/cm3, nem „atomreaktorban” történő felhasználásra.

2. megjegyzés:   A 0C004 pontban a „bór egyenérték” (BE) a szennyezőanyagok BEz összege (kivéve a BEszén, mivel a szén nem számít szennyező anyagnak) beleértve a bórt is, ahol:

BEZ (ppm) = CF × Z elem koncentrációja ppm-ben;

image

és sB és sZ a termikus neutron befogási hatáskeresztmetszet (barn-ban) a természetben előforduló bórra és Z elemre; és AB és AZ a természetben előforduló bór és Z elem atomtömege.

0C005.Kifejezetten gázdiffúziós gátak gyártásához tervezett, az UF6 korróziós hatásának ellenálló kompozíciók vagy porok (például nikkel vagy olyan ötvözetek, amelyekben 60 tömegszázalék vagy annál több nikkel van, alumínium-oxid és fluorozott szénhidrogén-polimerek), amelyek tisztasága 99,9 tömegszázalék vagy nagyobb, és az ASTM B330 szabvány szerint mért átlagos részecskeméretük kisebb, mint 10 μm, és a szemcseméret igen kis mértékű szórásával bírnak.

0D.Szoftver

0D001.A kifejezetten az ebben a kategóriában meghatározott termékek „fejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” tervezett vagy módosított „szoftverek”.

0E.Technológia

0E001.Az ebben a kategóriában meghatározott termékek „fejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” vonatkozó, a Nukleáris Technológia Megjegyzés szerinti „technológia”.

1. KATEGÓRIA – SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK

1ABerendezések, részegységek és alkatrészek

1A001Fluortartalmú vegyületekből készült alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. 

Több mint 50 tömegszázalékban az 1C009.b. vagy 1C009.c. alatt meghatározott anyagok bármelyikéből készült, kifejezetten „légi járművekhez” vagy űralkalmazásokhoz tervezett szigetelések, tömítések, tömítőanyagok, üzemanyagtömlők;

b. 

Nem használt;

c. 

Nem használt.

1A002„Kompozit” szerkezetek vagy rétegelt anyagok, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: 1A202, 9A010 ÉS 9A110.

a. 

Amelyek a következő anyagok bármelyikéből készültek:

1. 

Szerves „mátrix” és az 1C010.c. vagy az 1C010.d. alatt részletezett „rostos vagy szálas anyagok”; vagy

2. 

az 1C010.e. alatt részletezett prepregek vagy preformok;

b. 

Fém vagy szén „mátrixból”, valamint a következő anyagok bármelyikéből készült:

1. 

Szén „rostos vagy szálas anyagok”, amelyek mindkét alábbi jellemzővel rendelkeznek:

a. 

A „fajlagos modulus” nagyobb, mint 10,15 × 106 m; és

b. 

A „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 17,7 × 104 m-t; vagy

2. 

Az 1C010.c. alatt meghatározott anyagok.

1. megjegyzés:   Az 1A002 nem vonja ellenőrzés alá a „polgári légi jármű” szerkezetek, vagy rétegelt anyagok javítására használatos, epoxigyantával impregnált, szén „rostos vagy szálas anyagokból” készített kompozit szerkezeteket, vagy rétegelt anyagokat, amelyek az összes alábbi jellemzővel rendelkeznek:

a. 

1m2-t nem meghaladó terület;

b. 

2,5 métert nem meghaladó hosszúság; és

c. 

15 mm-t meghaladó szélesség.

2. megjegyzés:   Az 1A002 nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az alábbi tisztán polgári területeken történő alkalmazásra tervezett félkész termékeket:

a. 

Sportszerek vagy -eszközök;

b. 

Autóipar;

c. 

Szerszámgépipar;

d. 

Gyógyászati alkalmazások.

3. megjegyzés:   Az 1A002.b.1. nem vonja ellenőrzés alá az egymásba fonódó szálak legfeljebb 2 dimenzióját tartalmazó, és kifejezetten az alábbi alkalmazásokra tervezett félkész termékeket:

a. 

fém megeresztésére szolgáló hőkezelő kemencék;

b. 

szilíciumrúd-gyártó berendezések.

4. megjegyzés:   Az 1A002 nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten egy meghatározott alkalmazásra tervezett késztermékeket.

5. megjegyzés:   Az 1A002.b.1. nem vonja ellenőrzés alá a mechanikusan darabolt, zúzott és vágott szén „rostos vagy szálas anyagokat”, amelyek hosszúsága legfeljebb 25,0 mm.

1A003Nem „olvasztható” aromás poliimidekből készült gyártmányok film, lemez vagy szalag formában, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. 

0,254 mm-t meghaladó vastagság; vagy

b. 

Szénnel, grafittal, fémekkel vagy mágneses anyagokkal vannak bevonva vagy laminálva.

Megjegyzés:   Az 1A003 nem vonja ellenőrzés alá a gyártmányt, ha rézzel van bevonva vagy laminálva, és elektronikus nyomtatott áramkör gyártására tervezték.

N.B.:   Az „olvasztható” aromás poliimidek bármely formája tekintetében lásd az 1C008.a.3. pontot.

1A004Nem kifejezetten katonai felhasználásra tervezett védő- és detektáló berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE, 2B351 ÉS 2B352.

a. 

Az alábbiak bármelyikével szembeni védelemre tervezett vagy átalakított teljes álarcok, szűrőbetétek és az azokhoz tartozó mentesítő berendezések, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:

Megjegyzés:   Az 1A004.a. magában foglalja azon motoros légtisztító légzőkészülékeket (PAPR), amelyeket az 1A004.a. pontban felsorolt anyagokkal szembeni védelemre terveztek vagy módosítottak.

Műszaki megjegyzés:

Az 1A004.a. alkalmazásában:

1. 

A teljes álarcok más néven gázálarcok.

2. 

A szűrőbetétek magukban foglalják a szűrőpatronokat is.

1. 

„Biológiai anyagok”;

2. 

„Radioaktív anyagok”;

3. 

Vegyi harcanyagok (CW); vagy

4. 

„tömegoszlató anyagok”, beleértve az alábbiakat:

a. 

α-bróm-benzol-acetonitril, (α-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. 

[(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 

2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d. 

Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

e. 

10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);

f. 

N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. 

Az alábbiak bármelyikével szembeni védelemre tervezett vagy módosított védőruhák, kesztyűk és cipők:

1. 

„Biológiai ágensek”;

2. 

„Radioaktív anyagok”; vagy

3. 

vegyi harcanyagok (CW);

c. 

Az alábbiak bármelyikének detektálására vagy azonosítására tervezett vagy módosított detektálórendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:

1. 

„Biológiai ágensek”;

2. 

„Radioaktív anyagok”; vagy

3. 

vegyi harcanyagok (CW).

d. 

„Robbanóanyag”-maradványok automatikus detektálására, illetve azonosítására tervezett, és „nyomfelderítő” technikákat (pl. felületi akusztikai hullámot, ionmobilitás-spektrometriát, differenciálmobilitás-spektrometriát, tömegspektrometriát) alkalmazó elektronikus berendezések.

Műszaki megjegyzés:

A „nyomfelderítés” úgy határozható meg, mint az 1 milliomodrész (ppm) gőznél vagy 1 mg tömegű szilárd vagy folyékony anyagnál kevesebb észlelésére vonatkozó képesség.

1. megjegyzés:   Az 1A004.d. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten laboratóriumi használatra tervezett ellenőrző berendezéseket.

2. megjegyzés:   Az 1A004.d. pont nem vonja ellenőrzés alá az érintésmentes biztonsági kapukat.

Megjegyzés:   Az 1A004 nem vonja ellenőrzés alá:

a. 

a személyi sugárzásmérő dozimétereket;

b. 

Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi berendezéseket, amelyek tervezésük vagy funkciójuk alapján a lakóhelyek biztonságára és az alábbi polgári iparágakra jellemző veszélyek elleni védelemre korlátozódnak:

1. 

bányászat;

2. 

kőfejtés;

3. 

mezőgazdaság;

4. 

gyógyszeripar;

5. 

gyógyászat;

6. 

állatgyógyászat;

7. 

környezetvédelem;

8. 

hulladékgazdálkodás;

9. 

élelmiszeripar.

Műszaki megjegyzések:

1.   Az 1A004 olyan eszközöket és alkatrészeket foglal magában, amelyeket a „radioaktív anyagok”, „biológiai ágensek”, vegyi harcanyagok, „modellanyagok” vagy „tömegoszlató anyagok” detektálására vagy az azokkal szembeni védelem céljára alkalmasnak találtak, a nemzeti előírásoknak sikeresen megfeleltettek, vagy azok hatékonysága egyéb módon nyert bizonyítást, abban az esetben is, ha ezen eszközöket vagy alkatrészeket olyan polgári gazdasági ágazatokban alkalmazzák, mint például a bányászat, a kőfejtés, a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, az orvosi és állatorvosi ágazatok, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás vagy az élelmiszeripar.

2.   „Modellanyag”: képzési, kutatási, vizsgálati vagy értékelési célból toxikus (vegyi vagy biológiai) anyagok helyett alkalmazott hatóanyag vagy anyag.

3.   Az 1A004 alkalmazásában a „radioaktív anyagok” olyan anyagok, amelyeken olyan átalakítást vagy szelektálást végeznek, hogy hatékonyabbá tegyék őket arra, hogy ember- vagy állatveszteséget okozzanak, rombolják a berendezéseket, vagy kárt tegyenek a termésben vagy a környezetben.

1A005Testpáncél és ennek részei, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE.

a. 

Puha testpáncél, amelyeket nem a katonai – vagy azoknak megfelelő – szabványok és előírások szerint gyártottak, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

b. 

Kemény testvédő páncéllemezek, melyek a IIIA. szint (lásd NIJ 0101.06, 2008. július), vagy a „megfelelő szabványok” szerinti vagy annál kisebb ballisztikai védelmi képességet biztosítanak.

N.B.:   A testpáncél gyártásához használt „rostos vagy szálas anyagokra” vonatkozóan lásd: 1C010.

1. megjegyzés:   Az 1A005 nem vonja ellenőrzés alá a testpáncélzatot, ha az a felhasználó személyes védelmét szolgálja.

2. megjegyzés:   Az 1A005 nem vonja ellenőrzés alá a kizárólag nem-katonai eszközök robbanásából származó repesz és lökéshatás elleni frontális védelemre tervezett testpáncélt.

3. megjegyzés:   Az 1A005 nem vonja ellenőrzés alá a csak a kés, szög, tű vagy ütőfegyverek elleni védelemre tervezett testpáncélt.

1A006Kifejezetten a Rögtönzött Robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítására tervezett vagy módosított, alábbi berendezések, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek vagy kiegészítők:

N.B.:   LÁSD MÉG: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE.

a. 

Távirányítású járművek;

b. 

„Hatástalanító eszközök (disruptors)”.

Műszaki megjegyzés:

Az 1A006.b. pont alkalmazásában „hatástalanító eszközök (disruptors)”: kifejezetten a robbanóeszközök működésbe lépésének megakadályozására tervezett, folyékony, szilárd vagy törékeny lövedéket kibocsátó eszközök.

Megjegyzés:   Az 1A006 nem vonja ellenőrzés alá az eszközöket azok működtetőjének jelenléte esetén.

1A007Kifejezetten gyújtás kiváltására tervezett elektromos berendezések és eszközök, valamint „energiahordozó anyagokat” tartalmazó eszközök, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE, 3A229 ÉS 3A232.

a. 

Az 1A007 b. pontban meghatározott robbanóanyag-detonátorokhoz tervezett robbanóanyag-detonátor gyújtóegységek;

b. 

Elektromosan vezérelt robbanóanyag-detonátorok, az alábbiak szerint:

1. 

robbantó kapcsoló (EB);

2. 

robbantó izzószál (EBW);

3. 

ütőszeg;

4. 

robbantófólia-iniciátor (EFI).

Műszaki megjegyzések:

1.   A detonátor szó helyett időnként használják az indítógyújtó vagy gyutacs szót is.

2.   Az 1A007 b. pont alkalmazásában az érintett detonátorok mindegyike kis elektromos vezetőt alkalmaz (híd, hídszál, vagy fólia), amely robbanásszerűen elpárolog, amikor gyors, nagyfeszültségű elektromos impulzus halad át rajta. A nem-ütőszeges típusoknál a felrobbanó vezető kémiai robbanást indít a hozzá érintkező nagy robbanóerejű anyagban, mint pl. a PETN (pentaeritrit-tetranitrát). Az ütőszeges detonátorokban az elektromos vezető robbanásszerű párolgása egy nyíláson keresztül gyújtószeget vagy ütőszeget repít át, és az ütőszeg becsapódása a robbanóanyagban kémiai robbanást indít el. Bizonyos rendszerek esetén az ütőszeget mágneses erő mozgatja. A robbantófólia-detonátor kifejezés vonatkozhat mind az EB, mind az ütőszeg típusú detonátorra.

1A008Töltetek, eszközök és alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. 

„Formázott töltetek”, amelyek az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkeznek:

1. 

90 grammnál nagyobb nettó robbanóanyag-mennyiség (NEQ); és

2. 

a külső tok átmérője legalább 75 mm;

b. 

az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező lineáris vágótöltetek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:

1. 

40 g/m-nél nagyobb mennyiségű robbanótöltet; és

2. 

legalább 10 mm-es szélesség;

c. 

Robbanózsinór 64 g/m-nél nagyobb mennyiségű robbanótöltettel;

d. 

Az 1A008.b. pontban meghatározottaktól eltérő olyan vágógépek, valamint olyan vágóeszközök, amelyek nettó robbanóanyag-mennyisége nagyobb, mint 3,5 kg.

Műszaki megjegyzés:

A „formázott töltetek” olyan robbanótöltetek, amelyeket a robbanás hatásának koncentrálására alakítanak ki.

1A102A 9A004 alatt meghatározott űrhajóhordozó eszközökhöz vagy a 9A104 alatt meghatározott rakétaszondákhoz tervezett újratelített pirolizált szén–szén alkatrészek.

1A202Az 1A002 alatt meghatározottaktól eltérő, cső formájú kompozit szerkezetek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

N.B.:   LÁSD MÉG: 9A010 ÉS 9A110.

a. 

75 mm és 400 mm közötti belső átmérő; és

b. 

Az 1C010.a., vagy b., illetve az 1C210.a. alatt meghatározott „rostos vagy szálas anyagokból” vagy az 1C210.c. alatt meghatározott prepreg anyagból készültek.

1A225A trícium nehézvízből történő kinyerésére, vagy nehézvíz előállítására szolgáló, kifejezetten a hidrogén és a víz közötti hidrogénizotóp cserereakció elősegítésére tervezett vagy készített platina bevonatú katalizátorok.

1A226Speciális töltetek, amelyeket a nehézvíz közönséges vízből történő elválasztására használhatóak, és rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

Olyan foszforbronz hálóból készültek, amelyet a nedvesíthetőség javítása érdekében kémiailag kezeltek; és

b. 

Vákuumdesztillációs tornyokban történő felhasználásra tervezték.

1A227Nagy sűrűségű (ólomüveg vagy egyéb) sugárzásárnyékoló ablakok, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett keretek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

Felületük „hideg területe” nagyobb, mint 0,09 m2;

b. 

Sűrűségük nagyobb, mint 3 g/cm3; és

c. 

Vastagságuk 100 mm vagy annál nagyobb.

Műszaki megjegyzés:

Az 1A227 alkalmazásában a „hideg terület” kifejezés az ablaknak az az áttekintő területe, amelyet a tervezett alkalmazásban a legkisebb szintű besugárzás ér.

1BVizsgáló-, ellenőrző- és gyártó berendezések

1B001Az 1A002 alatt meghatározott „kompozit” szerkezetek vagy rétegelt anyagok vagy az 1C010 alatt meghatározott „rostos vagy szálas anyagok”, gyártására és ellenőrzésére szolgáló berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek és tartozékok, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: 1B101 ÉS 1B201.

a. 

Kifejezetten a „kompozit” szerkezetek gyártására, vagy „rostos vagy szálas anyagokból” készült „kompozit” vagy rétegelt szerkezetek gyártására tervezett tekercselőgépek, amelyeknél a szálak pozícionálását, sodrását és tekercselését biztosító mozgást három vagy több „szervopozicionálású” főtengelyen koordinálják és programozzák;

b. 

Kifejezetten a „kompozit” repülőgéptestek vagy „rakéta” szerkezetek gyártásához tervezett „szalagfektető gépek”, amelyeknél a szalag pozícionálását és fektetését biztosító mozgását öt vagy több „szervopozicionálású” főtengelyen koordinálják és programozzák;

Megjegyzés:   Az 1B001.b alkalmazásában a „rakéta” teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.

Műszaki megjegyzés:

Az 1B001.b. alkalmazásában a „szalagfektető gépek” képesek egy vagy több, 25,4 mm-t meghaladó, de legfeljebb 304,8 mm szélességű „filament-szalag” fektetésére, és a szalagfektetés alatt egy-egy „filament-szalag” elvágására és újrakezdésére.

c. 

A „kompozit” szerkezetekhez kifejezetten a szálak szövése, fonása vagy zsinórozása céljára tervezett vagy módosított többirányú, többdimenziójú szövőgépek vagy fonógépek, beleértve az adaptereket és a módosító készleteket is;

Műszaki megjegyzés:

Az 1B001.c. alkalmazásában a fonás magában foglalja a hurkolást is.

d. 

Kifejezetten az erősített szálak gyártására tervezett vagy átalakított berendezések, ideértve a következőket:

1. 

A polimerszálakat (például poliakrilnitril, műselyem, terpentingyanta vagy polikarboszilán) szénszálakká vagy szilíciumkarbid-szálakká átalakító berendezés, beleértve a hőkezelés során a szál megfeszítésére szolgáló speciális berendezést;

2. 

A felhevített szálas alaplemezeken elemek vagy vegyületek gőzfázisú kémiai leválasztására szolgáló berendezés szilíciumkarbid szálak gyártásához;

3. 

Tűzálló kerámia (mint pl. alumínium-oxid) nedves szálképzésére szolgáló berendezés;

4. 

Alumíniumtartalmú prekurzor szálakat hőkezeléssel alumínium-oxid szálakká átalakító berendezés;

e. 

Az 1C010.e. alatt meghatározott prepregek forró olvadék módszerrel történő gyártására szolgáló berendezés;

f. 

Kifejezetten a „kompozit” anyagokhoz tervezett, roncsolásmentes vizsgálóberendezés az alábbiak szerint:

1. 

röntgentomográfiás rendszerek a hibák háromdimenziós vizsgálatára;

2. 

számjegyvezérlésű ultrahangos vizsgálóberendezések, amelyek esetében az adó- vagy vevőegységek elhelyezkedésének változtatása párhuzamosan össze van hangolva és négy vagy annál több tengelyre van elosztva a vizsgálat tárgyát képező összetevő háromdimenziós körvonalának követése érdekében;

g. 

Kifejezetten a „kompozit” repülőgéptestek vagy „rakéta” szerkezetek gyártásához tervezett „rostelhelyező gépek”, amelyeknél a rostok pozícionálását és fektetését biztosító mozgását két vagy több „szervopozicionálású” főtengelyen koordinálják és programozzák;

Műszaki megjegyzés:

Az 1B001.g. alkalmazásában a „rostelhelyező gépek” képesek egy vagy több, legfeljebb 25,4 mm szélességű „filament-szalag” elhelyezésére, és a rostelhelyezés alatt egy-egy „filament-szalag” elvágására és újrakezdésére.

Műszaki megjegyzések:

1.   Az 1B001 alkalmazásában a „szervopozicionálású” főtengelyek számítógépes program irányítása alatt a végberendezésnek (azaz a fejnek) a munkadarabhoz viszonyított térbeli elhelyezkedését szabályozzák, hogy az a kívánt folyamat elvégzéséhez megfelelő orientálással és iránnyal rendelkezzen.

2.   Az 1B001. pont alkalmazásában, a „filament-szalag” egyetlen folytonos szélességű, gyantával részben vagy egészben impregnált szalag, kóc vagy szál. A gyantával részben vagy egészben impregnált „filament-szalag” magában foglalja a melegítésre ragadó, száraz porral bevontat is.

1B002Fémötvözetporok vagy szemcsés anyagok előállítására tervezett berendezések, amelyek az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkeznek:

a. 

Kifejezetten a szennyeződések elkerülésére tervezték; és

b. 

Kifejezetten az 1C002.c.2. alatt meghatározott eljárások valamelyikében való alkalmazásra tervezték.

N.B.:   LÁSD MÉG: 1B102.

1B003Titán, alumínium vagy ötvözeteik „szuperképlékeny alakítására” vagy „diffúziós kötésre” szolgáló szerszámok, matricák, formázó- vagy rögzítőelemek, amelyeket kifejezetten az alábbiak bármelyikének gyártására terveztek:

a. 

Repülőgépváz vagy űrszerkezetek;

b. 

„Légi jármű” vagy űrhajómotorok; vagy

c. 

Kifejezetten az 1B003.a. pontban meghatározott szerkezetekhez vagy az 1B003.b. pontban meghatározott motorokhoz tervezett alkatrészek.

1B101Az 1B001 alatt meghatározottak kivételével, a következő szerkezeti kompozitok „gyártására” felhasznált berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok:

N.B.:   LÁSD MÉG: 1B201.

Megjegyzés:   Az 1B101 alatt meghatározott alkatrészek és tartozékok a kompozit szerkezetek, rétegelt anyagok előformáló préselésének, kikeményítésének, öntésének, szinterezésének vagy ragasztásának végrehajtására, és a fent említett termékek gyártására szolgáló öntőformákat, tüskéket, matricákat, tartozékokat és szerszámokat foglalják magukban.

a. 

Száltekercselő gépek vagy szálbeültető gépek, amelyekben a szálak elhelyezését, felcsévélését, illetve feltekercselését végző mozgást három, vagy több tengely mentén koordinálják és programozzák, és amelyeket arra terveztek, hogy „rostos vagy szálas anyagokból” kompozit szerkezeteket vagy rétegelt anyagokat állítsanak elő, valamint ezek koordinálói és programvezérlői;

b. 

Szalagfektető gépek, amelyekben a szalag és a lemezek elhelyezését és felfektetését végző mozgás két vagy több tengely mentén koordinálható és programozható, és amelyeket kompozit repülőgépvázak és „rakéta”-szerkezetek gyártására terveztek;

c. 

„Rostos vagy szálas anyagok”„gyártására” tervezett vagy átalakított berendezések, az alábbiak szerint:

1. 

Polimer rostok (mint pl. poliakrilnitril, műselyem vagy polikarboszilán) átalakítására szolgáló berendezések, amelyek magukban foglalják a rost hevítés útján történő megfeszítésére szolgáló speciális felszereléseket is;

2. 

Elemek vagy vegyületek gőzeinek a felhevített szálas alaplemezekre történő vákuumlecsapatására szolgáló berendezések;

3. 

Tűzálló kerámia (mint pl. alumínium-oxid) nedves szálképzésére szolgáló berendezés;

d. 

Szálak felületének különleges kezelésére, vagy prepregek, vagy preformok előállítására tervezett, vagy átalakított, a 9C110. alatt meghatározott berendezés.

Megjegyzés:   Az 1B101.d. magában foglalja a görgőket, a feszítőket, a bevonóberendezéseket, a vágóberendezéseket és a kivágó matricákat.

1B102Az 1B002 alatt meghatározottaktól eltérő fémpor-„gyártó berendezés” és alkatrészei, ideértve a következőket:

N.B.:   LÁSD MÉG: 1B115.b.

a. 

Az 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., és 1C111.a.2. alatt, vagy a katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározott gömbös, szferoid vagy porlasztott anyag irányított közegben történő „gyártására” használható, fémpor-„gyártó berendezés”.

b. 

Kifejezetten az 1B002 vagy az 1B102.a. alatt meghatározott „gyártó berendezéshez” tervezett alkatrész.

Megjegyzés:   Az 1B102 magában foglalja az alábbiakat:

a. 

Plazmagenerátorok (nagyfrekvenciás ív-sugár), amelyek a folyamat argon/víz környezetben történő szervezésével porlasztott vagy gömb fémpor készítésre használhatók;

b. 

Elektromos ívkisülő berendezés, amely a folyamat argon/víz környezetben történő szervezésével porlasztott vagy gömb fémpor készítésre használható;

c. 

Az olvadékot közömbös közegbe (pl. nitrogén) porlasztó, gömb alumínium por „gyártására” használható berendezés;

1B115Az 1B002 vagy 1B102 alatt meghatározottaktól eltérő olyan berendezés, amely hajtóanyag vagy hajtóanyag alkotóelem gyártására szolgál, valamint a kifejezetten ehhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. 

Az 1C011.a., 1C011.b., 1C111. alatt vagy a Katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározott folyékony hajtóanyagok vagy hajtóanyag alkotóelemek „gyártására”, kezelésére vagy átvételi vizsgálataira szolgáló „gyártó berendezések”;

b. 

Az 1C011.a., 1C011.b., 1C111. alatt vagy a Katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározott szilárd hajtóanyagok vagy hajtóanyag alkotóelemek „gyártására”, kezelésére, keverésére, javítására, öntésére, sajtolására, megmunkálására, extrudálására vagy átvételi vizsgálataira szolgáló „gyártó berendezések”;

Megjegyzés:   Az 1B115.b. nem vonja ellenőrzés alá a szakaszos, folyamatos üzemű keverőgépeket és zúzógépeket. A szakaszos, folyamatos üzemű keverőgépek és zúzógépek tekintetében lásd: 1B117, 1B118 és 1B119.

1. megjegyzés:   Kifejezetten katonai célra tervezett berendezések tekintetében lásd: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE.

2. megjegyzés:   Az 1B115 nem vonja ellenőrzés alá a bór-karbid „gyártására”, kezelésére és minősítő vizsgálatára szolgáló berendezéseket.

1B116Kifejezetten az 1 573  K (1 300 °C) és 3 173  K (2 900  °C) közötti hőmérséklettartományban, valamint a 130 Pa és 20 kPa közötti nyomástartományban elbomló prekurzor gázokból öntőformán, tüskén vagy más alaplemezen, pirolízis útján nyert származék anyagok előállítására tervezett fúvókák.

1B117Az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező szakaszos keverőgépek, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:

a. 

Vákuumban 0 és 13,326 kPa közötti nyomástartományban való működésre tervezték vagy alakították át őket:

b. 

Képesek a keverőkamra hőmérsékletének szabályozására;

c. 

Legalább 110 liter teljes térfogatkapacitással rendelkeznek; és

d. 

Legalább egy excentrikusan szerelt „keverő-/dagasztótengellyel” rendelkeznek.

Megjegyzés:   Az 1B117.d. alatt említett „keverő-/dagasztótengely” nem vonatkozik a deagglomerátorokra vagy forgókésekre.

1B118Az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező folyamatos üzemű keverőgépek, és a kifejezetten ehhez tervezett alkatrészek:

a. 

Vákuumban 0 és 13,326 kPa közötti nyomástartományban való működésre tervezték vagy alakították át őket;

b. 

Képesek a keverőkamra hőmérsékletének szabályozására;

c. 

Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. 

Két vagy több keverő-/gyúrótengely; vagy

2. 

Az alábbiak mindegyike:

a. 

Egyetlen forgó- és oszcillálótengely gyúrófogakkal/szegekkel; és

b. 

A keverőkamra belső felületén található gyúrófogak/szegek.

1B119Folyékony energiájú zúzógépek, amelyek az 1C011.a., az 1C011.b., az 1C111 alatt vagy a Katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározott anyagok darálására vagy őrlésére szolgálnak, és a kifejezetten ehhez tervezett alkatrészek.

1B201Az 1B001 vagy az 1B101 alatt meghatározottaktól eltérő szálsodró gépek, valamint az ezekhez tartozó berendezések, az alábbiak szerint:

a. 

Szálsodró gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

A pozicionáló, hurkoló és tekercselő mozgásokat két vagy több tengely mentén koordinálják vagy programozzák;

2. 

Kifejezetten „rostos vagy szálas anyagokból” készülő kompozit szerkezetek és rétegelt termékek készítésére tervezték; és

3. 

Képesek 75 mm-től 650 mm-ig terjedő belső átmérőjű és 300 mm, vagy nagyobb hosszúságú hengeres csövek tekercselésére;

b. 

Az 1B201.a. alatt meghatározott szálsodró gépeket koordináló és programozó vezérlők;

c. 

Precíziós tüskék az 1B201.a. alatt meghatározott szálsodró gépekhez.

1B225250 g/h-nál nagyobb kimeneti kapacitású fluorgyártásra szolgáló elektrolízis cellák.

1B226Elektromágneses izotópelválasztók, amelyekhez olyan egyszeres vagy többszörös ionforrásokat terveztek, amelyek képesek 50 mA vagy azt meghaladó erősségű ionáram létrehozására, vagy amelyeket ilyenekkel szereltek fel.

Megjegyzés:   Az 1B226 magában foglalja azokat a szeparátorokat, amelyek:

a. 

Képesek stabil izotópok dúsítására;

b. 

Az ionforrások és a kollektorok a mágneses mezőben, valamint azokon kívül egyaránt elhelyezhetők.

1B228Hidrogén-kriogén desztillációs oszlopok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

35 K (–238 °C) vagy az alatti belső hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték;

b. 

0,5 és 5 MPa közötti belső nyomáson történő üzemelésre tervezték;

c. 

A következők egyikéből készült:

1. 

A Society of Automotive Engineers International (SAE) szerinti 300-as sorozatba tartozó alacsony kéntartalmú ausztenites rozsdamentes acél, amely ASTM (vagy ekvivalens szabvány) szerinti szemcseméret száma 5 vagy több; vagy

2. 

Ekvivalens anyag, amely mind hidegtűrő és mind hidrogén (H2) kompatibilis; és

d. 

Belső átmérőjük 30 cm vagy annál nagyobb, és „effektív hosszuk” 4 m vagy annál nagyobb.

Műszaki megjegyzés:

Az 1B228. pontban az „effektív hossz” töltetes oszlopban a töltet aktív magassága, vagy lemezes oszlopban a belső védőkapcsoló lemezek aktív magassága.

1B230Cseppfolyós ammóniában oldott, higított vagy tömény kálium-amid katalizátor oldatokat (KNH2/NH3) keringetésére képes szivattyúk, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

Gáztömörek (azaz hermetikusan zártak);

b. 

teljesítményük nagyobb, mint 8,5 m3/h; és

c. 

rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1. 

Tömény kálium-amid oldatok (1 % vagy nagyobb) esetén az üzemi nyomás 1,5-60 MPa; vagy

2. 

Hígított (kisebb, mint 1 %) kálium-amid oldatok esetén az üzemi nyomás 20-60 MPa.

1B231Trícium létesítmények, vagy üzemek, valamint azok berendezései, az alábbiak szerint:

a. 

Trícium gyártására, visszanyerésére, kivonására, koncentrálására vagy kezelésére szolgáló létesítmények vagy üzemek;

b. 

Berendezések tríciumlétesítményekhez vagy -üzemekhez, az alábbiak szerint:

1. 

Hidrogén vagy hélium hűtőegységek, amelyek képesek 23 K (–250 °C) alatti hőmérsékletre hűteni és hőelvételi teljesítményük nagyobb, mint 150 W;

2. 

Hidrogénizotóptároló- vagy hidrogénizotóptisztító-rendszerek, amelyekben tároló- vagy tisztítóközegként fémhidrideket alkalmaznak.

1B232Turboexpanderek, vagy turboexpander kompresszor egységek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. 

35 K (–238 °C) vagy az alatti hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték; és

b. 

1 000  kg/h, vagy nagyobb hidrogéngáz áteresztő kapacitásra tervezték.

1B233Lítium-izotóp szétválasztó létesítmények vagy üzemek, valamint azok rendszerei és berendezései, az alábbiak szerint

a. 

Lítiumizotópok szétválasztására szolgáló létesítmények vagy üzemek;

b. 

Lítium-amalgám folyamaton alapuló lítium-izotóp szétválasztó berendezések, az alábbiak szerint:

1. 

kifejezetten lítium-amalgámokhoz tervezett töltött folyadék-folyadék oszlopok;

2. 

higany- vagy lítium-amalgám szivattyúk;

3. 

lítium-amalgám elektrolízis cellák;

4. 

Bepárlók tömény lítium-hidroxid oldathoz;

c. 

Kifejezetten lítium izotópok szétválasztására tervezett ioncserélő rendszerek, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

d. 

Kifejezetten lítium izotópok szétválasztására tervezett (koronaétereket, kriptandokat, vagy lariát-étereket alkalmazó) kémiai cserélő rendszerek, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

1B234Nagy hatású robbanószerekhez használt tartóedények, kamrák, tartályok és egyéb hasonló konténmentek, amelyeket nagy hatású robbanószerekhez vagy robbanószerkezetek tesztelésére terveztek, és amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

N.B.:   LÁSD MÉG: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE.

a. 

Arra tervezték, hogy teljes mértékben elnyeljen egy 2 kg vagy annál nagyobb mennyiségű trinitro-toluolnak (TNT-nek) megfelelő erejű robbanást; és

b. 

Olyan design elemekkel vagy jellemzőkkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a diagnosztikai vagy mérési információk valós idejű vagy késleltetett továbbítását.

1B235Célszerelvények és komponensek trícium gyártásához az alábbiak szerint:

a. 

Lítium-6 izotóppal dúsított lítiumból készült vagy azt tartalmazó, kifejezetten besugárzással, ideértve az atomreaktorba illesztéssel történő tríciumgyártáshoz tervezett célszerelvények.

b. 

Kifejezetten az 1B235.a. alatt meghatározott célszerelvényekhez tervezett komponensek.

Műszaki megjegyzés:

A kifejezetten a tríciumgyártáshoz használt célszerelvényekhez tervezett komponensek közé tartozhatnak a lítiumból készült pelletek, a trícium getterek és a speciális bevonattal ellátott burkolatok.

1CAnyagok

Műszaki megjegyzés:

Fémek és ötvözetek:
Egyéb rendelkezés hiányában a „fémek” és „ötvözetek” szavak az 1C001–1C012 alkalmazásában a következő nyers formákat és félkész termékeket jelentik:
Nyers formák:
Anódok, golyók, rudak (beleértve a rovátkolt rudakat és drótbugákat), bugák, tömbök, előhengerelt bugák, téglák, olvasztási maradékok, katódok, kristályok, kockák, szemcsék, granulátumok, rögök, öntvények, gömböcskék, pelletek, vascipók, porok, rondellák, táblák, tömbök, szivacsok, pálcák;
Félkész termékek: (akár bevont, galvanizált, furatozott vagy perforált):
a. 

Feldolgozott, vagy megmunkált anyagok, amelyeket hengerléssel, húzással, extrudálással, kovácsolással, sajtolással, granulálással, atomizálással és őrléssel állítottak elő, azaz azaz szögidomok, csatornák, abroncsok, tárcsák, por, lemezkék, fóliák és fémfóliák, kovácsdarabok, lemez, finom por, présöntvények és sajtolt áruk, szalagok, gyűrűk, rudak (beleértve a csupasz hegesztőpálcákat, huzalrudakat és hengerelt huzalokat), szelvények, idomok, finomelemezek, szalagok, csövek (beleértve a kerek, szögletes és egyéb zártszelvény csöveket), húzott, vagy extrudált huzal;

b. 

Homokformába, öntőszerszámba, fém-, gipsz- vagy egyéb formába történő öntéssel készített öntvények, beleértve a nagynyomású öntést, a szinterezett és a porkohászati eljárással készített idomokat.

Az ellenőrzés céljaival ellentétes olyan, nem felsorolt formák kivitele, amelyeket végterméknek állítanak be, de a valóságban csak nyers, vagy félkész formák.

1C001Kifejezetten az elektromágneses sugárzás elnyelésére tervezett anyagok vagy belsőleg vezető polimerek, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: 1C101.

a. 

A 2 × 108 Hz-nél nagyobb, de 3 × 1012 Hz-nél kisebb frekvencia elnyelésére szolgáló anyagok:

1. megjegyzés:   Az 1C001.a nem vonja ellenőrzés alá:

a. 

Természetes vagy műszálakból készült hajtípusú abszorberek, amelyek az abszorpciót nem-mágneses töltéssel biztosítják;

b. 

Mágneses veszteség nélküli abszorberek, amelyek becsapódási felülete nem síkban helyezkedik el, beleértve a gúlákat, a kúpokat, az ékeket és a csavart felületeket;

c. 

Síkabszorberek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1. 

Amelyek a következő anyagok bármelyikéből készültek:

a. 

Műanyaghab (flexibilis vagy merev), széntöltettel, vagy szerves anyagok, beleértve a kötőanyagokat is, amelyek a fémekkel összehasonlítva több, mint 5 % visszhangot biztosítanak a becsapódási energia középfrekvenciáját ± 15 %-kal meghaladó sávszélességben, és nem képesek a 450 K (177 °C) értéket meghaladó hőmérsékleteknek ellenállni; vagy

b. 

Kerámiaanyagok, amelyek a fémmel összehasonlítva több, mint 20 % visszhangot biztosítanak a becsapódási energia középfrekvenciáját ±15 %-kal meghaladó sávszélességben, és nem képesek 800 K (527 °C) értéket meghaladó hőmérsékleteknek ellenállni;

Műszaki megjegyzés:

Abszorpciós tesztminták az 1C001.a.-hoz Megjegyzés: 1.c.1. megjegyzését illetően az abszorpciós tesztmintáknak négyszög-hullámúaknak kell lenniük a központi frekvenciához tartozó hullámhossz legalább ötszörösét kitevő oldalmérettel, és a sugárzó egység távoli mezejében kell elhelyezkedniük.

2. 

A szakítószilárdság kisebb, mint 7 × 106 N/m2; és

3. 

A nyomószilárdság kisebb, mint 14 × 106 N/m2;

d. 

Szinterezett ferritből készült síkabszorberek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1. 

4,4-et meghaladó fajsúly; és

2. 

legfeljebb 548 K (275 °C) legnagyobb működési hőmérséklet;

e. 

Mágneses veszteség nélküli és legfeljebb 0,15 g/cm3 sűrűségű „nyitott cellás habból” álló műanyagból gyártott síkabszorberek.

Műszaki megjegyzés:

A „nyitott cellás hab” rugalmas és porózus anyag, amelynek belső szerkezete nyitott a külvilág felé. A „nyitott cellás hab” hálós szerkezetű habként is ismert.

2. megjegyzés:   Az 1C001.a. ponthoz tartozó 1. megjegyzés alkalmazásában semmi sem vonja ki az ellenőrzés alól a festékekben lévő abszorbeáló mágneses anyagokat.

b. 

A látható fényben nem átlátszó és kifejezetten a 810 nm-nél nagyobb, de 2 000  nm-nél kisebb hullámhosszú (150 THz-nél nagyobb, de 370 THz-nél kisebb frekvenciájú) közel infravörös hullámok elnyelésére tervezett anyagok;

Megjegyzés:   Az 1C001.b. nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az alábbi alkalmazások valamelyikéhez tervezett vagy előállított anyagokat:

a. 

Polimerek „lézer” jelölése; vagy

b. 

Polimerek „lézer”hegesztése.

c. 

Belső vezető polimer anyagok, amelyek „villamos vezetőképessége” meghaladja a 10 000 S/m-t (Siemens/méter) vagy „felületi (felszíni) fajlagos ellenállása” 100 Ohm/négyzetnél kevesebb, és amelyek az alábbi polimerek bármelyikén alapulnak:

1. 

Polianilin;

2. 

Polipirrol;

3. 

Politiofén;

4. 

Polifenilén-vinilén; vagy

5. 

Politienilén-vinilén.

Megjegyzés:   Az 1C001.c. nem vonja ellenőrzés alá a folyadék halmazállapotú anyagokat.

Műszaki megjegyzés:

a „villamos vezetőképességet” és a „fajlagos felületi (felszíni) ellenállást” az ASTM D-257 vagy a megfelelő nemzeti szabvány alapján kell meghatározni.

1C002Fémötvözetek, fémötvözet-porok vagy ötvözött anyagok, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: 1C202.

Megjegyzés:   Az 1C002 nem vonja ellenőrzés alá a felületi bevonatként kifejlesztett fémötvözeteket, fémötvözetporokat vagy ötvözött anyagokat.

Műszaki megjegyzések:

1.   Az 1C002-ben említett fémötvözetek azok, amelyek az adott fémből magasabb tömegszázalékot tartalmaznak, mint bármely más elemből.

2.   a „feszültségi törés-ellenállási élettartamot” az ASTM E-139 szabvány vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint kell mérni.

3.   a „kisciklusú kifáradási határt” az ASTM E-606 „Ajánlott gyakorlat az állandó amplitúdójú kisciklusú fárasztóvizsgálathoz” c. szabvány vagy annak nemzeti megfelelője szerint kell mérni. A vizsgálat axiális, 1-gyel egyenlő átlagos feszültségaránnyal és 1-gyel egyenlő feszültség-koncentrációs faktorral (Kt). Az átlagos feszültség arányát úgy határozzuk meg, hogy a maximális feszültségből levonjuk a minimális feszültséget, és a különbséget osztjuk a maximális feszültséggel.

a. 

Aluminidek az alábbiak szerint:

1. 

Nikkel-aluminidek, amelyek legalább 15 és legfeljebb 38 tömegszázalék alumíniumot, és legalább még egy további ötvözőelemet tartalmaznak;

2. 

Titán-aluminidek, amelyek legalább 10 tömegszázalék alumíniumot, és legalább még egy további ötvözőelemet tartalmaznak;

b. 

Az 1C002.c. alatt meghatározott porokból vagy szemcsés anyagokból készült fémötvözetek, az alábbiak szerint:

1. 

A következő tulajdonságok bármelyikével rendelkező nikkelötvözetek:

a. 

923 K (650 °C) hőmérsékleten és 676 MPa terhelésen legalább 10 000 óra „feszültségi törés-ellenállási élettartam”; vagy

b. 

823 K (550 °C) hőmérsékleten és 1 095 MPa maximumterhelésen legalább 10 000 ciklust elérő „kisciklusú kifáradási határ”;

2. 

A következő tulajdonságok bármelyikével rendelkező nióbiumötvözetek:

a. 

1 073  K (800 °C) hőmérsékleten és 400 MPa terhelésen legalább 10 000 óra „feszültségi törés-ellenállási élettartam”; vagy

b. 

973 K (700 °C) hőmérsékleten és 700 MPa maximumterhelésen legalább 10 000 ciklust elérő „kisciklusú kifáradási határ”;

3. 

A következő tulajdonságok bármelyikével rendelkező titánötvözetek:

a. 

723 K (450 °C) hőmérsékleten és 200 MPa terhelésen legalább 10 000 óra „feszültségi törés-ellenállási élettartam”; vagy

b. 

723 K (450 °C) hőmérsékleten és 400 MPa maximumterhelésen legalább 10 000 ciklust elérő „kisciklusú kifáradási határ”;

4. 

A következő tulajdonságok bármelyikével rendelkező alumíniumötvözetek:

a. 

473 K (200 °C)-on legalább 240 MPa szakítószilárdság; vagy

b. 

298 K (25 °C)-on legalább 415 MPa szakítószilárdság;

5. 

A következő tulajdonságok mindegyikével rendelkező magnéziumötvözetek:

a. 

Szakítószilárdsága legalább 345 MPa; és

b. 

NaCl 3 %-os vizes oldatában az ASTM G-31 vagy annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért korróziós sebessége kisebb, mint 1 mm/év;

c. 

Fémötvözetporok vagy szemcsés anyagok az alábbi tulajdonságokkal rendelkező anyagokhoz:

1. 

A következő alkotórendszerek bármelyikéből készült:

Műszaki megjegyzés:

A következőkben X egy vagy több ötvözőelemet jelöl.

a. 

Nikkelötvözetek (Ni-Al-X, Ni-X-Al) turbinamotor elemekhez- vagy alkatrészekhez, azaz 109 ötvözet részecskében 3-nál kevesebb olyan (a gyártási eljárás során bejuttatott) nemfémes részecskével, amelyek mérete meghaladja a 100 μm-t;

b. 

Nióbiumötvözetek (Nb-Al-X vagy Nb-X-Al, Nb-Si-X vagy Nb-X-Si, Nb-Ti-X vagy NbXTi);

c. 

Titánötvözetek (Ti-Al-X vagy Ti-X-Al);

d. 

Alumínium ötvözetek (Al-Mg-X vagy Al-X-Mg, Al-Zn-X vagy Al-X-Zn, Al-Fe-X vagy Al-X-Fe); vagy

e. 

Magnéziumötvözetek (Mg-Al-X vagy Mg-X-Al);

2. 

Ellenőrzött környezetben, az alábbi eljárások egyikével készült:

a. 

„Vákuumporlasztás”;

b. 

„Gáz atomizálás”;

c. 

„Rotary-rendszerű atomizálás”;

d. 

„Splat elfojtás”;

e. 

„Olvadék pörgetése” és „szétzúzás”;

f. 

„Olvadék-extrakció” és „szétzúzás”;

g. 

„Mechanikus ötvözés”; vagy

h. 

„Plazma atomizálás”; és

3. 

Alkalmas az 1C002.a. vagy 1C002.b. alatt meghatározott anyagok képzésére;

d. 

A következő tulajdonságokkal rendelkező ötvözött anyagok:

1. 

Az 1C002.c.1. alatt meghatározott alkotórendszerek bármelyikéből állították elő;

2. 

Nem zúzott pelyhek, szalagok vagy vékony rudak formájában van; és

3. 

Ellenőrzött környezetben az alábbiak bármelyikével állították elő:

a. 

„Splat elfojtás”;

b. 

„Olvadék pörgetése”; vagy

c. 

„Olvadék-extrakció”.

Műszaki megjegyzések:

1.   „Vákuumporlasztás” (vacuum atomisation): eljárás a megolvasztott fémáram vákuum hatására gyorsan terjedő gáz segítségével történő, legfeljebb 500 μm átmérőjű cseppekre bontására.

2.   „Gáz atomizálás” (gas atomisation): eljárás fémötvözet megolvasztott áramának nagynyomású gázáram segítségével történő, legfeljebb 500 μm átmérőjű cseppekre bontására.

3.   „Rotary-rendszerű atomizálás” (rotary atomisation): eljárás a megolvasztott fémáram centrifugális erő segítségével történő, legfeljebb 500 μm átmérőjű cseppekre bontására.

4.   „Splat elfojtás” (splat quenching): olyan „gyorsszilárdítási” eljárás, amelynek során a megolvasztott fémáram hűtött blokknak csapódik, és ezáltal pehelyszerű termék jön létre.

5.   „Olvadék pörgetése” (melt spinning): olyan „gyorsszilárdítási” eljárás, amelynek során a megolvasztott fémáram forgó hűtött blokknak csapódik, és ezáltal pehely-, szalag- vagy rúdszerű termék jön létre.

6.   „Szétzúzás” (comminution): eljárás az anyag zúzás vagy őrlés útján történő részecskékre bontására.

7.   „Olvadék-extrakció” (melt extraction): olyan „gyorsszilárdítási” eljárás, amelynek során szalagszerű ötvözet jön létre azáltal, hogy a megolvasztott fémötvözet fürdőjébe forgó hűtött blokk rövid szegmensét helyezik be.

8.   „Mechanikus ötvözés” (mechanical alloying): olyan ötvözési eljárás, amelynek során az ötvözet az elemi és a mesterötvözet-por mechanikai hatásra történő kötése, törése és újrakötése révén jön létre. Megfelelő porok hozzáadásával nemfémes részecskék építhetők be az ötvözetbe.

9.   „Plazma atomizálás” (plasma atomisation): eljárás a megolvasztott fémáram vagy a szilárd fém semleges gázkörnyezetben, plazmafáklya segítségével történő, legfeljebb500 μm átmérőjű cseppekre bontására.

10.   „Gyorsszilárdítás”: a megolvasztott anyag szilárdítása 1 000  K/sec értéket meghaladó sebességű hűtési műveletekkel.

1C003Valamennyi típusú és formájú mágneses fém, amely rendelkezik az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. 

Kiindulási relatív permeabilitás legalább 120 000 , a vastagság pedig legfeljebb 0,05 mm;

Műszaki megjegyzés:

A kiindulási relatív permeabilitás mérését teljesen kilágyított anyagokon kell végezni.

b. 

Magnetosztrikciós ötvözetek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

A telítési magnetosztrikció több, mint 5 × 10–4; vagy

2. 

A magnetomechanikai csatolási tényező (k) több, mint 0,8; vagy

c. 

Amorf vagy „nanokristályos” ötvözetszalagok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Legalább 75 tömegszázalék vas, kobalt vagy nikkel tartalom;

2. 

A telítési mágneses indukció (Bs) legalább 1,6 T; és

3. 

Az alábbiak bármelyike:

a. 

0,02 mm vagy kisebb szalagvastagság; vagy

b. 

2 × 10–4 ohm cm vagy azt meghaladó villamos ellenállás.

Műszaki megjegyzés:

Az 1C003.c pontban említett „nanokristályos” anyagok azok az anyagok, amelyeknek (röntgendiffrakciós módszerrel meghatározott) kristályszemcse-mérete 50 nm vagy kevesebb.

1C004Urán-titán-ötvözetek vagy wolframötvözetek, vas-, nikkel- vagy rézbázisú „mátrix”-szal, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

Sűrűségük nagyobb mint 17,5 g/cm3;

b. 

A rugalmassági határ meghaladja a 880 MPa-t;

c. 

1 270 MPa-t meghaladó maximális szakítószilárdság; és

d. 

A nyúlás meghaladja a 8 %-ot.

1C005„Szupravezető”„kompozit” vezetők, amelyek hossza meghaladja a 100 métert, vagy amelyek tömege meghaladja a 100 grammot, az alábbiak szerint:

a. 

„szupravezető”„kompozit” vezetők, amelyek egy vagy több nióbium-titán'szálat' tartalmaznak, és az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkeznek:

1. 

A réz vagy rézbázisú vegyes „mátrixtól” eltérő „mátrixba” beágyazva; és

2. 

Keresztmetszetük kisebb mint 0,28 × 10–4 mm2 (körszelvényű'szálak' esetében az átmérő 6 μm);

b. 

egy vagy több „szupravezető” – nem nióbium-titán –'szálból' álló „szupravezető”„kompozit” vezetők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

Zéró mágneses indukció mellett a „kritikus hőmérséklet” meghaladja a 9,85 K (– 263,31 °C) értéket; és

2. 

4,2 K (–268,96 °C) hőmérsékleten „szupravezető” állapotban maradnak, ha a vezető hosszirányú tengelyére merőleges bármilyen irányban 12 T mágneses indukciónak megfelelő mágneses mező hatásának teszik ki, amelyben a kritikus áramsűrűség a vezető keresztmetszetének egészében meghaladja az 1 750  A/mm2-t;

c. 

egy vagy több „szupravezető”„szálból” álló „szupravezető”„kompozit” vezetők, amelyek 115 K (–158,16 °C) hőmérsékleten „szupravezető” állapotban maradnak.

Műszaki megjegyzés:

Az 1C005 pont alkalmazásában a „szálak” huzal, henger, film vagy szalag formáját ölthetik.

1C006Folyadékok és kenőanyagok, az alábbiak szerint:

a. 

nem használt;

b. 

Kenőanyagok, amelyek fő összetevőjükként az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

1. 

Fenilén- vagy alkilfenilén-éterek vagy -tioéterek, vagy keverékeik, amelyek több mint két éter vagy tioéter csoportot, vagy azok keverékeit tartalmazzák; vagy

2. 

Fluorozott szilikon folyadékok, amelyek 298 K (25 °C)-on mért kinetikai viszkozitása kevesebb, mint 5 000  mm2/s (5 000 centistokes);

c. 

Csillapító vagy flotációs folyadékok, amelyek az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkeznek:

1. 

tisztaságuk meghaladja a 99,8 %-ot,

2. 

200 μm-es vagy nagyobb méretű részecskékből 100 ml-enként 25-nél kevesebbet tartalmaznak; és

3. 

legalább 85 %-ban a következők bármelyikéből készültek:

a. 

Dibróm-tetrafluor-etán (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. 

Poli-klór-trifluor-etilén (csak olajos és viaszos módosulatok); vagy

c. 

Poli-bróm-trifluor-etilén;

d. 

Elektronikus hűtésre tervezett fluorokarbon folyadékok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

Legalább 85 tömegszázalékban tartalmazzák az alábbiak bármelyikét, illetve ezek keverékeit:

a. 

perfluor-polialkil-éter-triazinok, vagy perfluor-alifás-éterek monomer formái;

b. 

perfluor-alkil-aminok;

c. 

perfluor-cikloalkánok; vagy

d. 

perfluor-alkánok;

2. 

298 K-en (25 °C) 1,5 g/ml, vagy nagyobb sűrűség;

3. 

273 K-en (0 °C) folyékony halmazállapot; és

4. 

Legalább 60 tömegszázalékban tartalmaznak fluort.

Megjegyzés:   Az 1C006.d. nem vonja ellenőrzés alá a gyógyászati termékként meghatározott és csomagolt anyagokat.

1C007Kerámiaporok, kerámia- „mátrix”„kompozit” anyagok és „prekurzor anyagok”, az alábbiak szerint

N.B.:   LÁSD MÉG: 1C107.

a. 

Titán-diborid (TiB2) (CAS 12045-63-5) kerámiaporok, amelyek teljes fémes szennyezettsége – a szándékosan hozzáadott adalékanyagok nélkül – kisebb, mint 5 000  ppm, az átlagos részecskeméret legfeljebb 5 μm, és a részecskék legfeljebb 10 %-ának mérete haladja meg a 10 μm-t;

b. 

Nem használt;

c. 

Kerámia- „mátrix”„kompozit” anyagok az alábbiak szerint:

1. 

Kerámia-kerámia „kompozit” anyagok üveg vagy oxid „mátrix”-szal, és az alábbiak valamelyikével erősítve:

a. 

Folyamatos szálak az alábbi anyagok bármelyikéből:

1. 

Al2O3 (CAS 1344-28-1); vagy

2. 

Si-C-N; vagy

Megjegyzés:   Az 1C007.c.1.a. nem vonja ellenőrzés alá az olyan szálakból készült „kompozitokat”, amelyek szakítószilárdsága 1 273  K-en (1 000  °C) 700 MPa-nál kisebb, vagy nyúlási alakváltozással szembeni ellenállása 100 MPa terhelés mellett és 1 273  K-en (1 000  °C) 100 óra alatt 1 %-nál nagyobb maradandó alakváltozást tesz lehetővé.

b. 

Szálak, amelyek az alábbi összes jellemzővel rendelkeznek:

1. 

Az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

a. 

Si-N;

b. 

Si-C;

c. 

Si-Al-O-N; vagy

d. 

Si-O-N; és

2. 

A „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 12,7 × 103 m-t;

2. 

Kerámia „mátrix”„kompozit” anyagok, ahol szilícium-, cirkónium- vagy bór-karbidok vagy -nitridek alkotják a „mátrixot”;

d. 

nem használt;

e. 

Kifejezetten az 1C007.c alatt meghatározott berendezések „gyártásához” tervezett „prekurzor anyagok”:

1. 

Poli-diorgano-szilánok;

2. 

Poli-szilazánok;

3. 

Poli-karboszilazánok;

Műszaki megjegyzés:

Az 1C007 alkalmazásában a „prekurzor anyagok” olyan különleges célra szolgáló polimer vagy fémorganikus anyagok, amelyeket „szilícium-karbidok”, „szilícium-nitridek” vagy szilícium-, szén- és nitrogéntartalmú kerámiák gyártásához használnak.

f. 

Nem használt.

1C008Nem fluorozott polimer anyagok, az alábbiak szerint:

a. 

Imidek, az alábbiak szerint:

1. 

Bisz-maleimidek;

2. 

Aromás poliamid-imidek (PAI), amelyeknél az „üvegesedési hőmérséklet (Tg)” meghaladja az 563 K (290 °C) értéket;

3. 

Aromás poli-éter-imidek, amelyeknél az „üvegesedési hőmérséklet (Tg)” meghaladja az 505 K (232 °C) értéket;

4. 

Aromás poli-éter-imidek, amelyeknél az „üvegesedési hőmérséklet (Tg)” meghaladja az 563 K (290 °C) értéket;

Megjegyzés:   Az 1C008.a. pont ellenőrzés alá vonja a folyékony és az „olvasztható” szilárd anyagokat, beleértve a műgyantát, a port, a pelletet, a filmet, a finomlemezeket, a szalagot.

N.B.:   A film, lemez vagy szalag formájú, nem „olvasztható” aromás polimidek tekintetében lásd az 1A003 pontot.

b. 

nem használt;

c. 

nem használt;

d. 

Poliarilén-ketonok;

e. 

Poliarilén-szulfidok, ahol az arilén csoport: bifenilén, trifenilén vagy ezek kombinációja;

f. 

Poli-bifenilén-éter-szulfon, amelyeknél az „üvegesedési hőmérséklet (Tg)” meghaladja az 563 K (290 °C) értéket.

Műszaki megjegyzések:

1.   Az 1C008.a.2. pontban szereplő hőre lágyuló anyagok, az 1C008.a.4. pontban és az 1C008.f. pontban szereplő anyagok alkalmazásában az „üvegesedési hőmérséklet (Tg)” meghatározása az ISO 11357-2:1999-ben vagy annak megfelelő nemzeti szabványban leírt módszerek szerint történik.

2.   Az 1C008.a.2. pontban szereplő hőre keményedő anyagok és az 1C008.a.3. pontban szereplő anyagok alkalmazásában az „üvegesedési hőmérséklet (Tg)” meghatározása az ASTM D 7028-07-ben vagy annak megfelelő nemzeti szabványban leírt hárompontos hajlítási módszer szerint történik. A vizsgálatot olyan száraz próbadarab felhasználásával kell elvégezni, amely az ASTM E 2160-04 vagy azzal egyenértékű nemzeti szabvány szerint legalább 90 %-os keményítési fokot ért el, és amelyet a legmagasabb „üvegesedési hőmérsékletet (Tg)” eredményező standard kezelési és kezelés utáni eljárások kombinációjának alkalmazásával kezeltek.

1C009Feldolgozatlan fluorozott vegyületek, az alábbiak szerint:

a. 

nem használt;

b. 

Fluorozott poliimidek, amelyek legalább 10 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak;

c. 

Fluorozott foszfazán elasztomerek, amelyek legalább 30 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak.

1C010„Rostos vagy szálas anyagok”, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: 1C210 ÉS 9C110.

Műszaki megjegyzések:

1.   Az 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. vagy 1C010.e.1.b. pontban szereplő „fajlagos szakítószilárdság”, a „fajlagos modulus” vagy a „rostos vagy szálas anyagok” fajlagos súlyának kiszámítása céljából, a szakítószilárdságot és modulust az ISO 10618:2004 vagy annak megfelelő nemzeti szabványban ismertetett A módszer alkalmazásával kell meghatározni.

2.   Az 1C010 alatt szereplő „fajlagos szakítószilárdság”, a „fajlagos modulus” és a nem egyirányú „rostos vagy szálas anyagok” (pl. szövetek, kusza fonatok és paszományok) fajsúlyának értékelését az alkotó egyirányú monofil szálak (pl. monofil szálak, cérnák, előfonatok vagy kócok) – nem egyirányú „rostos vagy szálas anyagokká” történő feldolgozása előtti – mechanikai jellemzőire kell alapozni. d.

a. 

Szerves „rostos vagy szálas anyagok”, amelyek mindkét alábbi jellemzővel rendelkeznek:

1. 

A „fajlagos modulus” nagyobb, mint 12,7 × 106 m; és

2. 

A „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 23,5 × 104 m-t;

Megjegyzés:   Az 1C010.a. nem vonja ellenőrzés alá a polietilént.

b. 

Szén „rostos vagy szálas anyagok”, amelyek mindkét alábbi jellemzővel rendelkeznek:

1. 

A „fajlagos modulus” nagyobb, mint 14,65 × 106 m; és

2. 

A „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 26,82 × 104 m-t;

Megjegyzés:   Az 1C010.b. nem vonja ellenőrzés alá a következőket:

a. 

Azon „rostos vagy szálas anyagokból” készült gyártmányokat, amelyek „polgári légi jármű”- szerkezetek vagy rétegelt anyagok javítására szolgálnak, és amelyek rendelkeznek az összes alábbi jellemzővel:

1. 

1 m2-t nem meghaladó terület;

2. 

2,5 métert nem meghaladó hosszúság; és

3. 

15 mm-t meghaladó szélesség.

b. 

Mechanikusan darabolt, zúzott és vágott szén „rostos vagy szálas anyagok”, amelyek hosszúsága legfeljebb 25,0 mm.

c. 

Szervetlen „rostos vagy szálas anyagok”, amelyek mindkét alábbi jellemzővel rendelkeznek:

1. 

Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. 

Legalább 50 tömegszázalékban szilícium-dioxidot tartalmaz és a „fajlagos modulus” nagyobb, mint 2,54 × 106 m; vagy

b. 

Az 1C010.c.1.a. alatt meghatározottaktól eltérő és a „fajlagos modulus” nagyobb, mint 5,6 × 106 m; és

2. 

Az olvadási, lágyulási, bomlási vagy szublimációs pont semleges környezetben meghaladja az 1 922  K-t (1 649  °C);

Megjegyzés:   Az 1C010.c. nem vonja ellenőrzés alá a következőket:

a. 

Az olyan 3 tömegszázalékban vagy annál nagyobb mennyiségben szilikátot tartalmazó, nem folytonos többfázisú polikristályos timföld-szálak vagdalt rost vagy kusza paplan formájában, amelyeknek „fajlagos modulusa” kisebb, mint 10 × 106m;

b. 

Molibdén- és molibdénötvözet szálak;

c. 

Bórszálak;

d. 

Nem folytonos kerámiaszálak, amelyek olvadási, lágyulási, bomlási vagy szublimációs pontja semleges környezetben alacsonyabb, mint 2 043  K (1 770  °C).

d. 

Az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező „rostos vagy szálas anyagok”:

1. 

A következők bármelyikéből állnak:

a. 

Az 1C008.a. alatt meghatározott poliéter-imidek; vagy

b. 

Az 1C008.d.–1C008.f. alatt meghatározott anyagok; vagy

2. 

Az 1C010.d.1.a. vagy az 1C010.d.1.b. alatt meghatározott anyagokból készültek, amelyeket az 1C010.a., az 1C010.b. és az 1C010.c. alatt meghatározott egyéb szálakkal „kevertek össze”;

Műszaki megjegyzés:

„Keverés” (commingled): hőre lágyuló rostok és erősítő rostok szálankénti keverése, teljes szálformájú szálerősített „mátrix” -keverék előállítása céljából.

e. 

Gyantával vagy terpentingyantával részben vagy egészben impregnált „rostos vagy szálas anyagok” (prepregek), fém- vagy szénbevonatú „rostos vagy szálas anyagok” (preformok) vagy „szénszál előformák”, amelyek az összes alábbi jellemzővel rendelkeznek:

1. 

Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. 

Az 1C010.c. alatt meghatározott szervetlen „rostos vagy szálas anyagok”; vagy

b. 

Szerves vagy szén „rostos vagy szálas anyagok”, amelyek az összes alábbi jellemzővel rendelkeznek:

1. 

A „fajlagos modulus” nagyobb, mint 10,15 × 106 m; és

2. 

A „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 17,7 × 104 m-t; és

2. 

Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. 

Az 1C008 vagy az 1C009.b. alatt meghatározott műgyanta vagy szurok;

b. 

a „dinamikus mechanikai analízissel meghatározott üvegesedési hőmérsékletük (DMA Tg)” legalább 453 K (180 °C), és fenolgyanta bevonattal rendelkeznek; vagy

c. 

a „dinamikus mechanikai analízissel meghatározott üvegesedési hőmérsékletük (DMA Tg)” legalább 505 K (232 °C), és az 1C008 vagy 1C009.b. alatt meghatározottaktól eltérő műgyanta- vagy szurokbevonattal rendelkeznek, amely nem fenolgyanta bevonat;

1. megjegyzés:   A gyantával vagy szurokkal nem impregnált fém- vagy szénbevonatú „rostos vagy szálas anyagokat” (preformokat) vagy „szénszál előformákat” az 1C010.a., az 1C010.b. vagy az 1C010.c. alatt említett „rostos vagy szálas anyagok” határozzák meg.

2. megjegyzés:   Az 1C010.e. nem vonja ellenőrzés alá a következőket:

a. 

a „polgári légi jármű”- szerkezetek, vagy rétegelt lemezek javítására szolgáló, epoxigyanta „mátrix”-szal impregnált szén „rostos vagy szálas anyagokat” (prepregeket), amelyek az összes alábbi jellemzővel rendelkeznek:

1. 

1 m2-t nem meghaladó terület;

2. 

2,5 métert nem meghaladó hosszúság; és

3. 

15 mm-t meghaladó szélesség.

b. 

A gyantával vagy szurokkal teljesen vagy részben impregnált, mechanikusan darabolt, zúzott és vágott szén „rostos vagy szálas anyagok”, amelyek hosszúsága legfeljebb 25,0 mm, amennyiben a felhasznált gyanta vagy szurok nem szerepel sem az 1C008, sem az 1C009.b. alatt.

Műszaki megjegyzések:

1.   „Szénszál preformok” (carbon fibre preforms): bevonat nélküli vagy bevonattal rendelkező szálak olyan rendezett elrendezését jelenti, amelynek célja a „mátrix” felhordását megelőzően egy alkatrész keretváz létrehozása a „kompozit” kialakításához.

2.   Az 1C010.e. alatt meghatározott anyagok alkalmazásában a „dinamikus mechanikai analízissel mért üvegesedési hőmérséklet (DMA Tg)” meghatározása az ASTM D7028-07 vagy azzal egyenértékű nemzeti szabvány szerinti módszerrel történik egy száraz próbadarabon. Hőre keményedő anyagok esetében a száraz próbadarabnak az ASTM E2160-04 vagy azzal egyenértékű nemzeti szabvány szerint legalább 90 %-os keményítési fokúnak kell lennie.

1C011Fémek és vegyületek, az alábbiak szerint:

N.B.:   A KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE és 1C111.

a. 

60 μm-nél kisebb szemcseméretű, gömbös, porlasztott, szferoid, pikkelyes, vagy rögszerű fémrészecskék, amelyek cirkóniumot, magnéziumot, vagy ezek ötvözetét 99 %-ban vagy azt meghaladó arányban tartalmazó anyagból készültek;

Műszaki megjegyzés:

A cirkóniumban lévő hafnium természetes mennyiségét (általában 2–7 %) a cirkóniumhoz kell számolni.

Megjegyzés:   Az 1C011.a. alatt meghatározott fémek vagy ötvözetek, ellenőrzés alá esnek attól függetlenül, hogy azokat alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba, vagy berilliumba kapszulázták.

b. 

60 μm, vagy az alatti szemcseméretű bór, vagy bór ötvözetek, az alábbiak szerint:

1. 

legalább 85 tömegszázalék tisztaságú bór;

2. 

legalább 85 tömegszázalék bórtartalmú bórötvözetek;

Megjegyzés:   Az 1C011.b.-ben meghatározott fémek, vagy ötvözetek ellenőrzés alá esnek attól függetlenül, hogy azokat alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba, vagy berilliumba kapszulázták.

c. 

Guanidin-nitrát (CAS 506-93-4);

d. 

Nitro-guanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.:   A fémporok más anyagokkal történő, katonai célokra készített keverék előállítását célzó vegyítéséről lásd még a katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékét.

1C012A következő anyagok:

Műszaki megjegyzés:

Ezeket az anyagokat tipikusan nukleáris hőforrásokhoz használják fel.

a. 

Plutónium bármely formában, több mint 50 tömegszázalék plutónium-238 izotóptartalommal;

Megjegyzés:   Az 1C012.a. nem vonja ellenőrzés alá a következőket:

a. 

Az 1 g vagy annál kisebb plutóniumtartalmú szállítmányokat;

b. 

A 3 „effektív gramm”, vagy annál kisebb szállítmányokat, amennyiben az műszerek érzékelő alkatrészében van.

b. 

„Előzetesen leválasztott” neptúnium-237, bármilyen formában.

Megjegyzés:   Az 1C012.b. nem vonja ellenőrzés alá az 1 g vagy annál kisebb neptúnium-237 tartalmú szállítmányokat.

1C101Az 1C001 alatt nem részletezett, „rakétákban” és „rakéta”-alrendszerekben vagy a 9A012 vagy a 9A112.a. alatt meghatározott pilóta nélküli légijárművekben felhasználható, a csökkentett észlelhetőség érdekében – úgy mint radarvisszaverő-képesség, ibolyántúli/infravörös és akusztikus jelek – alkalmazott anyagok és eszközök.

1. megjegyzés:   Az 1C101 magában foglalja az alábbiakat:

a. 

Kifejezetten a lokátorjelek visszaverődésének csökkentésére tervezett szerkezeti anyagok és bevonatok;

b. 

Kifejezetten az elektromágneses spektrum mikrohullámú, infravörös, vagy ultraibolya tartományában a csökkentett vagy átalakított visszaverő-, illetve sugárzóképességhez tervezett bevonatok, beleértve a festékeket is.

2. megjegyzés:   Az 1C101 nem vonja ellenőrzés alá a kizárólag műholdak hőszabályozására használt bevonatokat.

Műszaki megjegyzés:

Az 1C101 alatt a „rakéta” olyan komplett rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent, melyek hatósugara legalább 300 km.

1C102Újratelített pirolízált szén-szén anyagokból készült alkatrészek a 9A004 alatt meghatározott űrhajóhordozó eszközökhöz vagy a 9A104 alatt meghatározott rakétaszondákhoz.

1C107Az 1C007 alatt meghatározottaktól eltérő grafit és kerámia anyagok, az alábbiak szerint:

a. 

Rakétafúvókákhoz és visszatérő egységek orrkúpjaihoz felhasználható, finomszemcsés, 288 K-en (15 °C) mérve legalább 1,72 g/cm3 sűrűségű és legfeljebb 100 μm szemcseméretű grafit, amely az alábbi termékek bármelyikévé megmunkálható:

1. 

Legalább 120 mm átmérőjű és legalább 50 mm hosszúságú hengerek;

2. 

Legalább 65 mm belső átmérőjű, legalább 25 mm falvastagságú és legalább 50 mm hosszúságú csövek; vagy

3. 

Legalább 120 mm × 120 mm × 50 mm nagyságú tömbök;

N.B.:   Lásd még: 0C004.

b. 

Rakétafúvókákhoz és „rakétákhoz”, a 9A004 alatt meghatározott űrhajóhordozó eszközökhöz vagy a 9A104 alatt meghatározott rakétaszondákhoz használatos visszatérő egységek orrkúpjaihoz felhasználható pirolitikus vagy szálerősített grafit;

N.B.:   Lásd még: 0C004

c. 

„Rakétákhoz”, a 9A004 alatt meghatározott űrhajóhordozó eszközökhöz vagy a 9A104 alatt meghatározott rakétaszondákhoz használatos radarantenna burkolatokhoz felhasználható kerámia kompozit anyagok (amelyek dielektromos állandója 100 MHz és 100 GHz között bármely frekvencián 6-nál kisebb);

d. 

„Rakétákhoz”, a 9A004 alatt meghatározott űrhajóhordozó eszközökhöz vagy a 9A104 alatt meghatározott rakétaszondákhoz használatos orrkúpokhoz felhasználható tömeggyártható kiégetetlen szilícium-karbid erősítésű kerámia;

e. 

„Rakétákhoz”, a 9A004 alatt meghatározott űrhajóhordozó eszközökhöz vagy a 9A104 alatt meghatározott rakétaszondákhoz használatos orrkúpokhoz, visszatérő egységekhez és fúvóka-csappantyúkhoz felhasználható szilícium-karbid erősítésű kerámia kompozitok.

f. 

Tömeggyártható kerámia kompozit anyagok, amelyek 3 000  °C vagy annál magasabb olvadáspontú „ultra magas hőmérsékletű kerámia”-mátrixból állnak és szálakkal vagy rostokkal vannak megerősítve, és amelyek „rakétákhoz”, a 9A004 alatt meghatározott űrhajóhordozó eszközökhöz vagy a 9A104 alatt meghatározott rakétaszondákhoz való rakétaalkatrészekhez (például orrkúpokhoz, visszatérő egységekhez, belépő élekhez, sugáreltérítő síkokhoz, vezérlő felületekhez vagy rakétafúvóka szűkületi betétjeihez) használhatók.

Megjegyzés:   Az 1C107.f. nem vonja ellenőrzés alá a nem kompozit formájú „ultra magas hőmérsékletű kerámia” anyagokat.

1. műszaki megjegyzés:

Az 1C107.f. alkalmazásában a „rakéta” olyan komplett rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent, melyek hatósugara meghaladja a 300 km-t.

2. műszaki megjegyzés:

Az „ultra magas hőmérsékletű kerámiák” magukban foglalják az alábbiakat:

1. 

Titán-diborid (TiB2);

2. 

Cirkónium-diborid (ZrB2);

3. 

Nióbium-diborid (NbB2);

4. 

Hafnium-diborid (HfB2);

5. 

Tantál-diborid (TaB2);

6. 

Titán-karbid (TiC);

7. 

Cirkónium-karbid (ZrC);

8. 

Nióbum-karbid (NbC);

9. 

Hafnium-karbid (HfC);

10. 

Tantál-karbid (TaC).

1C111Az 1C011 alatt meghatározottaktól eltérő hajtóanyagok és hajtóanyag alkotó vegyianyagok, az alábbiak szerint:

a. 

Hajtóanyagok:

1. 

A katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározottaktól eltérő gömbös vagy szferoid alumíniumpor, 200 μm-nél kisebb szemcsemérettel és 97 tömegszázalék, vagy azt meghaladó alumíniumtartalommal, ha az az ISO 2591-1:1988 vagy annak megfelelő nemzeti szabvány szerint az össztömeg legalább 10 %-a 63 μm-nél kisebb szemcsékből áll;

Műszaki megjegyzés:

A 63 μm szemcseméret (ISO R-565) 250 mesh (Tyler) vagy 230 mesh (ASTM E-11 szabvány) értéknek felel meg.

2. 

A Katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározottaktól eltérő fémporok, az alábbiak szerint:

a. 

Fémpor cirkóniumból, berilliumból vagy magnéziumból, illetve ezen anyagok ötvözeteiből, amennyiben az összes részecsketérfogat vagy -tömeg legalább 90 %-át 60 μm-nél kisebb (a részecskeméretet szitával, lézerdiffrakcióval vagy optikai szkenneléssel történő mérési technikákkal határozzák meg) gömbös, porlasztott, szferoid, pikkelyes vagy rögszerű részecskék alkotják, és amelyek 97 tömegszázalékban az alábbiak valamelyikéből állnak:

1. 

Cirkónium;

2. 

Berillium; vagy

3. 

Magnézium;

Műszaki megjegyzés:

A cirkóniumban lévő hafnium természetes mennyiségét (általában 2–7 %) a cirkóniumhoz kell számolni.

b. 

Fémpor bórból vagy legalább 85 tömegszázalékban bórt tartalmazó bórötvözetből, amennyiben az összes részecsketérfogat vagy -tömeg legalább 90 %-át 60 μm-nél kisebb (a részecskeméretet szitával, lézerdiffrakcióval vagy optikai szkenneléssel történő mérési technikákkal határozzák meg) gömbös, porlasztott, szferoid, pikkelyes vagy rögszerű részecskék alkotják;

Megjegyzés:   Az 1C111a.2.a. és 1C111a.2.b. a multimodális részecskeeloszlással rendelkező (például különböző szemcseméretek keverékéből álló) porkeverékeket vonja ellenőrzés alá, amennyiben egy vagy több módot ellenőrzés alá vonnak.

3. 

Folyékony hajtóanyagú rakétamotorokban használatos oxidálószerek, az alábbiak szerint:

a. 

Dinitrogén-trioxid (CAS 10544-73-7);

b. 

Nitrogén-dioxid (CAS 10102-44-0)/dinitrogén-tetroxid (CAS 10544-72-6);

c. 

Dinitrogén-pentoxid (CAS 10102-03-1);

d. 

Kevert nitrogén-oxidok (MON);

Műszaki megjegyzés:

A kevert nitrogén-oxidok (MON) dinitrogén-tetroxid/nitrogén-dioxidban (N2O4/NO2) elkészített nitrogén-oxid (NO) oldatokat jelentenek, amelyek rakétarendszerekben alkalmazhatók. Számos olyan készítmény van, amelyek neve MONi vagy MONij, ahol i és j egész számok, amelyek a keverékben lévő nitrogén-oxid százalékos arányát jelölik (a MON3 pl. 3 % nitrogén-oxidot tartalmaz, a MON25 pedig 25 %-ot nitrogén-oxidot tartalmaz. A felső határ a MON40, amely 40 tömegszázalék nirogén-oxidot tartalmaz.)

e. 

A gátolt vörösfüstös salétromsav (IRFNA) tekintetében LÁSD KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

f. 

LÁSD KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE ÉS AZ 1C238: Fluort és egy vagy több más halogénatomot, oxigént vagy nitrogént tartalmazó vegyületek;

4. 

Hidrazinszármazékok, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE.

a. 

Trimetilhidrazin (CAS 1741-01-1);

b. 

Tetrametilhidrazin (CAS 6415-12-9);

c. 

N,N-diallilhidrazin; (CAS 5164-11-4);

d. 

Allilhidrazin (CAS 7422-78-8);

e. 

Etilén-dihidrazin (CAS 6068-98-0);

f. 

Monometil-hidrazin-dinitrát;

g. 

Aszimmetrikus dimetilhidrazin-nitrát;

h. 

Hidrazínium-azid (CAS 14546-44-2);

i. 

1,1-Dimetilhidrazínium-azid (CAS 227955-52-4) / 1,2-Dimetilhidrazínium-azid (CAS 299177-50-7);

j. 

Hidrazínium-dinitrát (CAS 13464-98-7);

k. 

Diimido-dihidrazin-oxalát (CAS 3457-37-2);

l. 

2-hidroxietil-hidrazin-nitrát (HEHN);

m. 

A hidrazínium-perklorát tekintetében lásd a katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékét;

n. 

Hidrazinium diperklorát (CAS 13812-39-0);

o. 

Metilhidrazin-nitrát (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. 

1,1-Dietilhidrazin nitrát (DEHN) / 1,2-Dietilhidrazin nitrát (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q. 

3,6-dihidrazin-tetrazin-nitrát (1,4-dihidrazin nitrát) (DHTN);

5. 

A katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározottaktól eltérő, „rakétákban” és a 9A012 vagy 9A112.a. pont alatt meghatározott pilóta nélküli légijárművekben felhasználható nagy energiasűrűségű anyagok;

a. 

Szilárd és cseppfolyós üzemanyagot egyaránt tartalmazó üzemanyagkeverék, mint a bórtartalmú üzemanyag-keverékek, amelynek tömegalapú energiasűrűsége legalább 40 × 106 J/kg;

b. 

Más nagy energiasűrűségű üzemanyagok és üzemanyag-adalékok (pl. kubán, ionos oldatok, JP-10), amelyek térfogatalapú energiasűrűsége legalább 37,5 × 109 J/m3 20 °C-on egy atmoszféra (101,325 kPa) nyomás mellett mérve;

Megjegyzés:   Az 1C111.a.5.b. nem vonja ellenőrzés alá a finomított fosszilis üzemanyagokat és a zöldségekből készült bioüzemanyagokat – ideértve a polgári légi közlekedésben való használatra hitelesített hajtóművekben használt üzemanyagokat is – kivéve, ha azok kifejezetten „rakétákban” vagy a 9A012 vagy 9A112.a. pont alatt meghatározott pilóta nélküli légi járművekben való használatra készültek.

Műszaki megjegyzés:

Az 1C111.a.5. alkalmazásában a „rakéta” olyan komplett rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent, melyek hatósugara meghaladja a 300 km-t.

6. 

Hidrazin helyettesítő üzemanyag az alábbiak szerint:

a. 

2-Dimetil-aminoetil-azid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b. 

Polimer anyagok:

1. 

Karboxi-végződésű polibutadién (a karboxil-végződésű polibutadiént is beleértve) (CTPB);

2. 

A Katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározottaktól eltérő hidroxi-végződésű polibutadién (a hidroxil-végződésű polibutadiént is beleértve) (HTPB) (CAS 69102-90-5);

3. 

Polibutadién-akrilsav (PBAA);

4. 

Poli-butadién-akrilsav-akrilnitril(PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. 

Poli-tetrahidrofurán polietilén glikol (TPEG);

Műszaki megjegyzés:

A poli-tetrahidrofurán-polietilén-glikol (TPEG) a poli-1,4-butánediol (CAS 110-63-4) és a polietilén-glikol (CAS 25322-68-3) (PEG) blokk-kopolimerje.

6. 

A poliglicidil-nitrát (PGN vagy poli-GLYN) (CAS 27814-48-8) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE.

c. 

Egyéb hajtóanyag-adalékok és ágensek:

1. 

A karboránok, dekaboránok, pentaboránok és ezek származékai tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

2. 

Trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 

2-nitro-difenilamin (CAS 119-75-5);

4. 

A trimetilol-etán-trinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

5. 

Dietilénglikol-dinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. 

A következő ferrocénszármazékok.

a. 

A katocén (CAS 37206-42-1) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

b. 

Az etil-ferrocén (CAS 1273-89-8) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

c. 

Az n-propil-ferrocén (CAS 1273-92-3)/izo-propil-ferrocén (CAS 12126-81-7) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

d. 

Az n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

e. 

A pentil-ferrocén (CAS 1274-00-6) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

f. 

A diciklopentil-ferrocén (CAS 125861-17-8) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

g. 

A diciklohexil-ferrocén tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

h. 

A dietil-ferrocén (CAS 1273-97-8) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

i. 

A dipropil-ferrocén tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

j. 

A dibutil-ferrocén (CAS 1274-08-4) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

k. 

A dihexil-ferrocén (CAS 93894-59-8) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

l. 

Az acetil-ferrocén (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocén (CAS 1273-94-5) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

m. 

A ferrocén-karboxilsav (CAS 1271-42-7)/1,1'-ferrocén-dikarboxilsav (CAS 1293-87-4) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

n. 

A butacén (CAS 125856-62-4) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

o. 

Egyéb, a katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározottaktól eltérő, a rakéta-hajtóanyag égési sebességének módosítására használt ferrocénszármazékok.

Megjegyzés:   Az 1C111.c.6.o. nem vonja ellenőrzés alá a ferrocén molekulához kapcsolódó, hat szénatomos aromás funkciós csoportot tartalmazó ferrocén származékokat.

7. 

A Katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározottól eltérő 4,5-diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR).

d. 

A Katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározott, kifejezetten „rakétákban” való felhasználásra készítettől eltérő „kocsonyás halmazállapotú hajtóanyag”.

Műszaki megjegyzések:

1.   Az 1C111.d. pontban a „kocsonyás halmazállapotú hajtóanyag” olyan üzemanyag- vagy oxidálószer-készítmény, amely olyan kocsonyás anyagot használ, mint például a szilikát, a kaolin (agyag), szén vagy polimer kocsonyásítószer.

2.   A 1C111.d. alkalmazásában a „rakéta” 300 km-t meghaladó hatótávolságú teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.

Megjegyzés:   Az 1C111 alatt meghatározottaktól eltérő hajtóanyagok és alkotó vegyületeik tekintetében lásd: katonai célú termékek ellenőrzési jegyzéke.

1C116„Rakétákban” felhasználható „martenzites acél”, amely rendelkezik az alábbi összes jellemzővel:

N.B.:   LÁSD MÉG: 1C216.

a. 

293 K (20 °C) hőmérsékleten szakítószilárdsága legalább:

1. 

0,9 GPa oldóizzított állapotban; vagy

2. 

1,5 GPa kiválással keményített állapot; és

b. 

Az alábbi formák bármelyike:

1. 

5,0 mm, vagy annál kisebb fal- vagy lemezvastagságú lap, lemez vagy cső;

2. 

Csőformák 50 mm vagy annál kisebb falvastagsággal és 270 mm vagy annál nagyobb belső átmérővel.

1. műszaki megjegyzés:

Martenzites acél:

1. 

általában magas nikkeltartalom és nagyon alacsony széntartalom jellemez, és amelynél az ötvözetek erősítéséhez és öregedéses keményítéséhez kiegészítő elemeket, vagy kicsapatást alkalmaznak;

2. 

a martenzites átalakulás megkönnyítése céljából hőkezelési ciklusoknak vannak alávetve (oldóizzított állapot), majd azt követően öregítéssel szilárdítva (kiválással keményített állapot).

2. műszaki megjegyzés:

Az 1C116 alkalmazásában a „rakéta” olyan komplett rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent, melyek hatósugara meghaladja a 300 km-t.

1C117„Rakétaalkatrészek” gyártásához használt anyagok, az alábbiak szerint:

a. 

Volfrám és legalább 97 tömegszázalék volfrámot tartalmazó és legfeljebb 50 × 10–6 m (50 μm) részecskenagyságú volfrámötvözet szemcsés formában;

b. 

Molibdén és legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó és legfeljebb 50 × 10–6 m (50 μm) részecskenagyságú molibdénötvözet szemcsés formában;

c. 

Szilárd volfrámanyagok, amelyek az összes alábbi jellemzővel rendelkeznek:

1. 

Az alábbi anyagösszetételek bármelyikével rendelkeznek:

a. 

Volfrám és a legalább 97 tömegszázalék volfrámot tartalmazó ötvözetek;

b. 

Legalább 80 tömegszázalék volfrámot tartalmazó volfrám-réz ötvözet; vagy

c. 

Legalább 80 tömegszázalék volfrámot tartalmazó volfrám-ezüst ötvözet; és

2. 

Az alábbi termékek bármelyikévé megmunkálható:

a. 

Legalább 120 mm átmérőjű és legalább 50 mm hosszúságú hengerek;

b. 

Legalább 65 mm belső átmérőjű, legalább 25 mm falvastagságú és legalább 50 mm hosszúságú csövek; vagy

c. 

Legalább 120 mm × 120 mm × 50 mm nagyságú tömbök.

Műszaki megjegyzés:

Az 1C117 alkalmazásában a „rakéta” olyan komplett rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent, melyek hatósugara meghaladja a 300 km-t.

1C118Titánnal stabilizált duplex rozsdamentes acél (Ti-DSS), amely rendelkezik a következők mindegyikével:

a. 

Az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

17,0–23,0 tömegszázalékban tartalmaz krómot és 4,5–7,0 tömegszázalékban nikkelt;

2. 

A titántartalma nagyobb, mint 0,10 tömegszázalék; és

3. 

A ferrites-ausztenites mikroszerkezet (amelyet kétfázisú mikrostruktúrának is neveznek) térfogatának legalább 10 %-a (az ASTM E-1181-87 vagy annak megfelelő nemzeti szabvány szerint) ausztenit; és

b. 

A következő formák bármelyikében:

1. 

Tömbök vagy rudak, amelyek mérete minden irányban legalább 100 mm;

2. 

Lemezek, amelyek szélessége legalább 600 mm és vastagságuk 3 mm, vagy kisebb; vagy

3. 

Csövek, amelyek külső átmérője legalább 600 mm, és falvastagságuk 3 mm vagy kisebb.

1C202Egyéb, az 1C002.b.3 vagy b.4. alatt meghatározottaktól eltérő ötvözetek, az alábbiak szerint

a. 

Alumíniumötvözetek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

293 K (20 °C) hőmérsékleten 460 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra „képesek”; és

2. 

75 mm-nél nagyobb külső átmérőjű csövek vagy tömör hengerek formájában (beleértve kovácsdarabokat is);

b. 

Titán ötvözetek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

293 K (20 °C) hőmérsékleten 900 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra „képesek”; és

2. 

75 mm-nél nagyobb külső átmérőjű csövek, vagy tömör hengerek formájában (beleértve kovácsdarabokat is).

Műszaki megjegyzés:

A „képesek” kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.

1C210Az 1C010.a., b., vagy e. alatt meghatározottaktól eltérő „rostos vagy szálas anyagok” vagy prepregek, az alábbiak szerint:

a. 

Szén- vagy aramid-„rostos vagy szálas anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

A „fajlagos modulus” nagyobb, mint 12,7 × 106 m; vagy

2. 

A „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 23,5 × 104 m-t;

Megjegyzés:   Az 1C210.a. nem vonja ellenőrzés alá az olyan aramid-„szálas, vagy rostos anyagokat”, amelyekben 0,25 tömegszázalék vagy több észterbázisú szálfelület módosító van;

b. 

Üveg-„rostos vagy szálas anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

3,18 × 106 m vagy nagyobb „fajlagos modulus”; és

2. 

A „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 7,62 × 104 m-t;

c. 

Hőre keményedő gyantával impregnált, az 1C210.a., vagy b. alatt meghatározott szén-, vagy üveg-„rostos vagy szálas anyagokból” készült folytonos „cérnák”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”, amelyek szélessége nem haladja meg a 15 mm-t (prepregek).

Műszaki megjegyzés:

A kompozit mátrixát a gyanta képezi.

Megjegyzés:   Az 1C210 alkalmazásában a „rostos vagy szálas anyagok” kizárólag folyamatos „monofil szálak”, „cérnák”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”.

1C216Az 1C116 alatt meghatározott martenzites acél, amely 293 K (20 °C) hőmérsékleten 1 950 MPa vagy annál nagyobb szakítószilárdságra „képes”,

Megjegyzés:   Az 1C216 nem vonja ellenőrzés alá azokat a formákat, amelyekben egyetlen hosszirányú méret sem haladja meg a 75 mm-t.

Műszaki megjegyzés:

a „képes” fogalom egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni martenzites acélra is.

1C225Bór-10 (10B) izotóppal dúsított bór, amelyben a természetes előfordulásnál nagyobb mértékben van az izotóp, az alábbiak szerint: bór és bórvegyületek, bórtartalmú keverékek, és ezekből gyártott termékek, a fentiek hulladéka vagy maradéka.

Megjegyzés:   Az 1C225-ben a bór tartalmú keverék a bór betétes anyagokat is magában foglalja.

Műszaki megjegyzés:

A bór 10 izotóp természetes előfordulási mennyisége körülbelül 18,5 tömegszázalék (20 atomszázalék).

1C226Az 1C117 alatt meghatározottaktól eltérő volfrám, volfrám-karbid és volfrámötvözetek 90 %-nál nagyobb volfrámtartalommal, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. 

Üreghengeres szimmetriájúak (beleértve a hengerszegmenseket is), belső átmérőjük 100 mm és 300 mm között van; és

b. 

Tömegük több, mint 20 kg.

Megjegyzés:   Az 1C226 nem vonja ellenőrzés alá azokat a darabokat, amelyeket súlyként, vagy gamma-sugár kollimátorként terveztek.

1C227Kalcium, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:

a. 

Tömeg szerint 1 000  ppm-nél kevesebb fémszennyeződést tartalmaz a magnézium kivételével; és

b. 

Tömeg szerint 10 ppm-nél kevesebb bórt tartalmaz.

1C228Magnézium, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:

a. 

Tömeg szerint 200 ppm-nél kevesebb fémszennyeződést tartalmaz a kalcium kivételével; és

b. 

Tömeg szerint 10 ppm-nél kevesebb bórt tartalmaz.

1C229Bizmut, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:

a. 

Tömeg szerint legalább 99,99 % tisztaságú; és

b. 

Tömeg szerint 10 ppm-nél kevesebb ezüstöt tartalmaz.

1C230Berillium fém, 50 tömegszázaléknál nagyobb berilliumtartalmú ötvözetek, berillium vegyületek és az ezekből készült termékek, illetve a fentiek hulladékai és maradékai, a katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében felsoroltak kivételével.

N.B.:   LÁSD MÉG: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE.

Megjegyzés:   Az 1C230 nem vonja ellenőrzés alá a következőket:

a. 

Fémablakok röntgenberendezésekhez vagy fúrólyuk mélyítő berendezésekhez;

b. 

Kifejezetten elektronikus alkatrészekhez vagy elektronikus áramkörökhöz alaplemezként való felhasználásra tervezett félkész, vagy késztermék oxid formák;

c. 

Berill (berillium- és alumínium-szilikát) smaragd és akvamarin formájában.

1C231Hafnium fém, 60 tömegszázaléknál nagyobb hafniumtartalmú ötvözetek és vegyületek, valamint az ezekből készült termékek, illetve a fentiek hulladékai és maradékai.

1C232Hélium-3 (3He), hélium-3-tartalmú keverékek, és termékek, vagy eszközök, amelyek a fentieket tartalmazzák.

Megjegyzés:   Az 1C232 nem vonja ellenőrzés alá azokat a termékeket vagy eszközöket, amelyek 1 grammnál kevesebb hélium-3 izotópot tartalmaznak.

1C233Hatos izotóppal (6 Li) a természetes előfordulásnál nagyobb mértékben dúsított lítium, dúsított lítiumot tartalmazó termékek, illetve eszközök, az alábbiak szerint: elemi lítium, ötvözet, vegyület, lítium tartalmú keverék, ezekből gyártott termékek, és a fentiek hulladékai és selejtjei.

Megjegyzés:   Az 1C233 nem vonja ellenőrzés alá a termolumineszcens dozimétereket.

Műszaki megjegyzés:

A lítiumban a hatos izotóp természetes előfordulása 6,5 tömegszázalék (7,5 atomszázalék).

1C234Hafniumtartalmú cirkónium, amelyben a hafnium–cirkónium tömegarány kisebb, mint 1:500, az alábbiak szerint: fém, 50 tömegszázaléknál nagyobb cirkóniumtartalmú ötvözetek, vegyületek, az ezekből gyártott termékek, és a fentiek hulladékai és selejtjei, az 0A001.f. pontban meghatározottak kivételével.

Megjegyzés:   Az 1C234 nem vonja ellenőrzés alá a 0,10 mm vastagságot meg nem haladó cirkóniumfóliákat.

1C235Trícium, tríciumvegyületek és tríciumot tartalmazó keverékek, amelyekben a trícium és a hidrogénatomok számaránya meghaladja az 1: 1 000 -et, vagy az ezek bármelyikét tartalmazó termékek és eszközök.

Megjegyzés:   Az 1C235 nem vonja ellenőrzés alá az olyan terméket vagy eszközt, amely nem tartalmaz 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tríciumnál többet.

1C236A 0C001 és az 1C012.a. alatt meghatározottaktól eltérő, neutronforrások alfa-n reakción alapuló előállításához alkalmas „radionuklidok”, az alábbi formákban:

a. 

Elemi;

b. 

Vegyületek, amelyek teljes aktivitása legalább 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

c. 

Keverékek, amelyek teljes aktivitása legalább 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

d. 

A fentiek bármelyikét tartalmazó termékek és eszközök.

Megjegyzés:   Az 1C236 nem vonja ellenőrzés alá azokat az eszközöket vagy termékeket, amelyek 3,7 GBq-nél (100 millicurie) kisebb aktivitást mutatnak.

Műszaki megjegyzés:

Az 1C236. pontban a „radionuklidok” az alábbiak bármelyike lehetnek:

— 
Aktínium-225 (225Ac)
— 
Aktínium-227 (227Ac)
— 
Kalifornium-253 (253Cf)
— 
Kűrium-240 (240Cm)
— 
Kűrium-241 (241Cm)
— 
Kűrium-242 (242Cm)
— 
Kűrium-243 (243Cm)
— 
Kűrium-244 (244Cm)
— 
Einsteinium-253 (253Es)
— 
Einsteinium-254 (254Es)
— 
Gadolínium-148 (148Gd)
— 
Plutónium-236 (236Pu)
— 
Plutónium-238 (238Pu)
— 
Polónium-208 (208Po)
— 
Polónium-209 (209Po)
— 
Polónium-210 (210Po)
— 
Rádium-223 (223Ra)
— 
Tórium-227 (227Th)
— 
Tórium-228 (228Th)
— 
Urán-230 (230U)
— 
Urán-232 (232U)

1C237Rádium-226 (226Ra), rádium-226 ötvözetek, rádium-226 vegyületek, rádium-226-ot tartalmazó keverékek, vagy ezek gyártmányai, vagy ezek bármelyikét tartalmazó, termékek és eszközök.

Megjegyzés:   Az 1C237 nem vonja ellenőrzés alá a következőket:

a. 

Orvosi applikátorok;

b. 

0,37 GBq-nél (10 millicurie) nem több rádium-226-ot tartalmazó termék, vagy berendezés.

1C238Klór-trifluorid (ClF3).

1C239A katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében meghatározottaktól eltérő nagy hatású robbanószerek, vagy olyan anyagok vagy keverékek, amelyek ezekből 2 tömegszázaléknál nagyobb mennyiséget tartalmaznak, és amelyek kristálysűrűsége meghaladja az 1,8 g/cm3-t, detonációs sebessége pedig a 8 000  m/s-ot.

1C240A 0C005 alatt meghatározottaktól eltérő nikkelpor, vagy porózus nikkel, az alábbiak szerint:

a. 

Nikkel por, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

Tömeg szerinti tisztasága legalább 99,0 %; és

2. 

Az ASTM B330 szabvány szerint mért átlagos részecskeméret 10 μm-nél kisebb;

b. 

Az 1C240.a. alatt meghatározott anyagokból gyártott porózus nikkel.

Megjegyzés:   Az 1C240 nem vonja ellenőrzés alá a következőket:

a. 

Szálszerű nikkelporok;

b. 

1 000  cm2-nél kisebb lemezenkénti méretű egyedi porózus nikkellemezek.

Műszaki megjegyzés:

Az 1C240.b. olyan porózus fémre vonatkozik, amit az 1C240.a. által meghatározott anyagok tömörítésével és szinterezésével alakítottak ki annak érdekében, hogy olyan fémanyagot hozzanak létre, amely az egész szerkezetben összekapcsolódó finom pórusokat tartalmaz.

1C241Rénium és a legalább 90 tömegszázalék réniumot tartalmazó ötvözetek; valamint a rénium és volfrám bármilyen összetételét legalább 90 tömegszázalékban tartalmazó, az 1C226 alatt meghatározottaktól eltérő ötvözetek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. 

Üreghengeres szimmetriájúak (beleértve a hengerszegmenseket is), belső átmérőjük 100 mm és 300 mm között van; és

b. 

Tömegük több, mint 20 kg.

1C350Mérgező kémiai ágensekhez prekurzorként felhasználható vegyi anyagok, valamint az ezekből egy- vagy többfélét tartalmazó „kémiai elegyek”, az alábbiak szerint:

N.B.:   A KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE ÉS 1C450.

1. 

Tiodiglikol (CAS 111-48-8);

2. 

Foszfor-oxiklorid (CAS 10025-87-3);

3. 

Dimetil-metil-foszfonát (CAS 756-79-6);

4. 

A metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

5. 

Metil-foszfonil-diklorid (CAS 676-97-1);

6. 

Dimetil-foszfit (DMP) (CAS 868-85-9);

7. 

Foszfor-triklorid (CAS 7719-12-2);

8. 

Trimetil-foszfit (TMP) (CAS 121-45-9);

9. 

Tionil-klorid (CAS 7719-09-7);

10. 

3-hidroxi-1-metil-piperidin (CAS 3554-74-3);

11. 

N,N-Diizopropil-ß-aminoetil-klorid (CAS 96-79-7);

12. 

N,N-Diizopropil-ß-aminoetán-tiol (CAS 5842-07-9);

13. 

3-kvinuklidinol (CAS 1619-34-7);

14. 

Kálium-fluorid (CAS 7789-23-3)

15. 

2-klór-etanol (CAS 107-07-3);

16. 

Dimetil-amin (CAS 124-40-3);

17. 

Dietil-etil-foszfonát (CAS 78-38-6);

18. 

Dietil-N,N-dimetil-foszforamidát (CAS 2404-03-7);

19. 

Dietil-foszfit (CAS 762-04-9);

20. 

Dimetil-amin-hidroklorid (CAS 506-59-2);

21. 

Etil-foszfinil-diklorid (CAS 1498-40-4);

22. 

Etil-foszfonil-diklorid (CAS 1066-50-8);

23. 

Az etil-foszfonil-difluorid (CAS 753-98-0) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

24. 

Hidrogén-fluorid (CAS 7664-39-3);

25. 

Metil-benzilát (CAS 76-89-1);

26. 

Metil-foszfinil-diklorid (CAS 676-83-5);

27. 

N,N-Diizopropil-ß-amino-etanol (CAS 96-80-0);

28. 

Pinakolil-alkohol (CAS 464-07-3);

29. 

Az O-etilO-2-diizopropil-amino-etil-metil-foszfonit (QL) (CAS 57856-11-8) tekintetében LÁSD: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE;

30. 

Trietil-foszfit (CAS 122-52-1);

31. 

Arzén-triklorid (CAS 7784-34-1);

32. 

Benzilsav (CAS 76-93-7);

33. 

Dietil-metil-foszfonit (CAS 15715-41-0);

34. 

Dimetil-etil-foszfonát (CAS 6163-75-3);

35. 

Etil-foszfinil-difluorid (CAS 430-78-4);

36. 

Metil-foszfinil-difluorid (CAS 753-59-3);

37. 

3-kvinuklidon (CAS 3731-38-2);

38. 

Foszfor-pentaklorid (CAS 10026-13-8);

39. 

Pinakolon (CAS 75-97-8);

40. 

Kálium-cianid (CAS 151-50-8);

41. 

Kálium-bifluorid (CAS 7789-29-9);

42. 

Ammónium-hidrogén-fluorid vagy ammónium-bifluorid (CAS 1341-49-7);

43. 

Nátrium-fluorid (CAS 7681-49-4);

44. 

Nátrium-bifluorid (CAS 1333-83-1);

45. 

Nátrium-cianid (CAS 143-33-9);

46. 

Trietanol-amin (CAS 102-71-6);

47. 

Foszfor-pentaszulfid (CAS 1314-80-3);

48. 

Diizopropil-amin (CAS 108-18-9);

49. 

Dietil-amino-etanol (CAS 100-37-8);

50. 

Nátrium-szulfid (CAS 1313-82-2);

51. 

Kén-monoklorid (CAS 10025-67-9);

52. 

Kén-diklorid (CAS 10545-99-0);

53. 

Trietanol-amin-hidroklorid (CAS 637-39-8);

54. 

N,N-Diizopropil-ß-aminoetil-klorid-hidroklorid (CAS 4261-68-1);

55. 

Metilfoszfonsav (CAS 993-13-5);

56. 

Dietil-metilfoszfonát (CAS 683-08-9);

57. 

N,N–Dimetilamino-foszforsav-diklorid (CAS 677-43-0);

58. 

Triizopropil-foszfit (CAS 116-17-6);

59. 

Etil-dietanol-amin (CAS 139-87-7);

60. 

O,O-dietil-tiofoszforsav (CAS 2465-65-8);

61. 

O,O-dietil-ditiofoszforsav (CAS 298-06-6);

62. 

Nátrium-szilícium-hexafluorid (CAS 16893-85-9);

63. 

Metil-diklór-tiofoszfát (CAS 676-98-2);

64. 

Dietil-amin (CAS 109-89-7);

65. 

N,N-diizopropil-amino-etántiol-hidroklorid (CAS 41480-75-5).

66. 

Metil-diklór-foszfát (CAS 677-24-7);

67. 

Etil-diklór-foszfát (CAS 1498-51-7);

68. 

Metil-difluor-foszfát (CAS 22382-13-4);

69. 

Etil-difluor-foszfát (CAS 460-52-6);

70. 

Dietil-klórfoszfit (CAS 589-57-1);

71. 

Metil-klorofluor-foszfát (CAS 754-01-8);

72. 

Etil-klorofluor-foszfát (CAS 762-77-6);

73. 

N,N-dimetil-formamidin (CAS 44205-42-7);

74. 

N,N-dietil-formamidin (CAS 90324-67-7);

75. 

N,N-dipropil-formamidin (CAS 48044-20-8);

76. 

N,N-diizopropil-formamidin (CAS 857522-08-8);

77. 

N,N-dimetil-acetamidin (CAS 2909-14-0);

78. 

N,N-dietil-acetamidin (CAS 14277-06-6);

79. 

N,N-dipropil-acetamidin (CAS 1339586-99-0);

80. 

N,N-dimetil-propánamidin (CAS 56776-14-8);

81. 

N,N-dietil-propánamidin (CAS 84764-73-8);

82. 

N,N-dipropil-propánamidin (CAS 1341496-89-6);

83. 

N,N-dimetil-butánamidin (CAS 1340437-35-5);

84. 

N,N-dietil-butánamidin (CAS 53510-30-8);

85. 

N,N-dipropil-butánamidin (CAS 1342422-35-8);

86. 

N,N-diizopropil-butánamidin (CAS 1315467-17-4);

87. 

N,N-dimetil-izobutánamidin (CAS 321881-25-8);

88. 

N,N-dietil-izobutánamidin (CAS 1342789-47-2);

89. 

N,N-dipropil-izobutánamidin (CAS 1342700-45-1).

1. megjegyzés:   „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez nem csatlakozó államokba” történő kivitel esetében az 1C350 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az alábbi bekezdésekben meghatározottak közül: 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13., .17, .18, .21,. 22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 és .65, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 10 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

2. megjegyzés:   „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez csatlakozó államokba” történő kivitel esetében az 1C350 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az alábbi bekezdésekben meghatározottak közül: 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13., .17, .18, .21,. 22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 és .65, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

3. megjegyzés:   Az 1C350 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az alábbi bekezdésekben meghatározottak közül: 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62, .64, .66, .67, .68, .69, .70, .71, .72, .73, .74, .75, .76, .77, .78, .79, .80, .81, .82, .83, .84, .85, .86, .87, .88 és .89, amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

4. megjegyzés:   Az 1C350 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

1C351Humán és állati patogének és „toxinok”, az alábbiak szerint

a. 

Természetes, tenyésztett vagy módosított vírusok, „izolált élő kultúrák” vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok – beleértve az élő anyagokat – formájában, az alábbiak szerint:

1. 

Afrikai lópestis vírus;

2. 

Afrikai sertéspestis vírus;

3. 

Andes vírus;

4. 

Madárinfluenza vírus, amely:

a. 

Nem karakterizált; vagy

b. 

A 2005/94/EK irányelv (HL L 10, 2006.1.14., 16. o.) I. mellékletének 2. pontjában magas patogenitásúként van meghatározva, az alábbiak szerint:

1. 

„A” típusú vírusok, amelyeknek IVPI-je (intravénás patogenitási index) 6 hetesnél idősebb csirkék esetén meghaladja az 1,2-t; vagy

2. 

„A” típusú, a megfigyelt többi magas patogenitású madárinfluenza vírushoz hasonló, a hemagglutinin molekula hasadási helyén többszörösen bázisos aminosavakat kódoló genomszekvenciával rendelkező H5 vagy H7 altípusú madárinfluenza vírusok, jelezve, hogy a hemagglutinin molekulát hasíthatja egy mindenütt jelenlévő gazdaproteáz;

5. 

Kéknyelv-betegség vírus;

6. 

Chapare vírus;

7. 

Chikungunya vírus;

8. 

Choclo vírus;

9. 

Krími-kongói haemorrhagias láz vírus;

10. 

nem használt;

11. 

Dobrava-Belgade vírus;

12. 

Keleti ló-encephalitis vírus;

13. 

Ebola vírus: az ebola vírus nemhez tartozó valamennyi vírus;

14. 

Ragadós-száj- és körömfájás vírus;

15. 

Kecskehimlő vírus;

16. 

Guanarito vírus;

17. 

Hantaan vírus;

18. 

Hendra vírus (ló-morbillivirus);

19. 

SuHV1 herpesvírus (pszeudoveszettség-vírus, Aujeszky-betegség);

20. 

Klasszikus sertéspestis vírus (Hog cholera vírus);

21. 

Japán encephalitis vírus;

22. 

Junin vírus;

23. 

Kyasanur Forest vírus;

24. 

Laguna Negra vírus;

25. 

Lassa láz vírus;

26. 

Louping-ill vírus;

27. 

Lujo vírus;

28. 

Bőrcsomósodáskór vírusa;

29. 

Lymphocytás choriomeningitis vírus;

30. 

Machupo vírus;

31. 

Marburg vírus: a Marburg vírus nemzetséghez tartozó valamennyi vírus;

32. 

Majomhimlő vírus;

33. 

Murray-völgyi encephalitis vírus;

34. 

Baromfipestis vírus (Newcastle-betegség vírus);

35. 

Nipah vírus;

36. 

Omszki haemorrhagias láz vírus;

37. 

Oropouche vírus;

38. 

Kiskérődzők pestisének vírusa;

39. 

Sertések hólyagos betegségének vírusa;

40. 

Powassan vírus;

41. 

Veszettségvírus és a Lyssa-vírus nemzetség minden más tagja

42. 

Riftvölgyi láz vírus;

43. 

Keleti marhavész vírusa;

44. 

Rocio vírus;

45. 

Sabia vírus;

46. 

Seoul vírus;

47. 

Juhhimlő vírusa;

48. 

Sin Nombre vírus;

49. 

St. Louis encephalitis vírus;

50. 

Fertőző sertésbénulás vírusa;

51. 

Kullancs encephalitis vírus (távol-keleti altípus);

52. 

Himlővírus;

53. 

Venezuelai ló-encephalitis vírus;

54. 

Hólyagos szájgyulladás vírusa;

55. 

Nyugati ló-encephalitis vírus;

56. 

Sárgaláz vírus;

57. 

Súlyos akut légzőszervi szindróma koronavírusa (SARS-koronavírus);

58. 

Rekonstruált 1918-as influenza vírus;

59. 

Közel-keleti, légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus (MERS-CoV);

b. 

Nem használt;

c. 

Természetes, tenyésztett, vagy módosított baktériumok, „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában, az alábbiak szerint:

1. 

Bacillus anthracis;

2. 

Brucella abortus;

3. 

Brucella melitensis;

4. 

Brucella suis;

5. 

Burkholdeia mallei (Pseudomonas mallei);

6. 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7. 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8. 

Clostridium argentinense (korábban Clostridium botulinum G típus néven ismert), botulinum neurotoxint termelő törzsek;

9. 

Clostridium baratii, botulinum neurotoxint termelő törzsek;

10. 

Clostridium botulinum;

11. 

Clostridium butyricum, botulinum neurotoxint termelő törzsek;

12. 

Clostridium perfringens epszilon toxint termelő típusok;

13. 

Coxiella burnetii;

14. 

Francisella tularensis;

15. 

Mycoplasma capricolum capripneumoniae alfaj (F38 törzs);

16. 

Mycoplasma mycoides alfaj SC (kis kolóniájú)

17. 

Rickettsia prowazekii;

18. 

Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi (Salmonella typhi);

19. 

Az O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 szerocsoportokhoz és más shigatoxint termelő szerocsoportokhoz tartozó shigatoxint termelő Escherichia coli (STEC);

Megjegyzés:   A shigatoxint termelő Escherichia coli (STEC) magában foglalja többek között az enterohemorrhagiás – E. colit (EHEC), a verotoxint termelő E. colit (VTEC) vagy a verocitotoxint termelő E. colit (VTEC).

20. 

Shigella dysenteriae;

21. 

Vibrio cholerae;

22. 

Yersinia pestis;

d. 

„Toxinok” és „toxinok alegységei”, az alábbiak szerint:

1. 

Botulinum toxinok;

2. 

Clostridium perfringens alfa, béta 1, béta 2, epszilon és iota toxinok;

3. 

Conotoxin;

4. 

Ricin;

5. 

Saxitoxin;

6. 

Shigatoxin (shiga-szerű toxin, verotoxin és verocitotoxin)

7. 

Staphylococcus aureus enterotoxin, hemolizin alfa toxin és toxikus sokk szindrómát okozó toxin (korábban Staphylococcus enterotoxin F néven ismert);

8. 

Tetrodotoxin;

9. 

nem használt;

10. 

Microcystin (Cyanginosin);

11. 

Aflatoxinok

12. 

Abrin;

13. 

Koleratoxin;

14. 

Diacetoxiscirpenol;

15. 

T-2 toxin;

16. 

HT-2 toxin;

17. 

Modeccin;

18. 

Volkensin;

19. 

Viscumin (Viscum album Lektin-1);

Megjegyzés:   Az 1C351.d. nem vonja ellenőrzés alá az összes következő feltételnek megfelelő termékekben lévő botulinum toxinokat:

1. 

Gyógyászati eljárások keretében humán felhasználásra tervezett gyógyszerkészítmény;

2. 

Gyógyászati termékként való terjesztéshez előre csomagoltak;

3. 

Gyógyászati termékként történő forgalmazását állami hatóságok engedélyezik.

e. 

Természetes, tenyésztett vagy módosított gombák, „izolált élő kultúrák” vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok – beleértve az élő anyagokat – formájában, az alábbiak szerint:

1. 

Coccidioides immitis;

2. 

Coccidioides posadasii.

Megjegyzés:   Az 1C351 nem vonja ellenőrzés alá az „oltóanyagokat” és „immunotoxinokat”.

1C353„Genetikai elemek” és „géntechnológiával módosított szervezetek”, az alábbiak szerint:

a. 

Az alábbiak bármelyikét tartalmazó „géntechnológiával módosított szervezetek” vagy az alábbiak bármelyikét kódoló „genetikai elem”:

1. 

Az 1C351.a. vagy az 1C354.a. alatt meghatározott bármely vírusra jellemző bármilyen gén vagy gének;

2. 

Az 1C351.c. vagy az 1C354.b. alatt meghatározott bármely baktériumra, illetve az 1C351.e. vagy az 1C354.c. alatt meghatározott gombára jellemző bármilyen gén vagy gének, melyek az alábbi tulajdonságok valamelyikével rendelkeznek:

a. 

Önmagában, illetve génátírással (transzkripció) vagy átfordítással (transzláció) létrejött termékei révén az emberek, állatok vagy növények egészségére nézve jelentős veszélyt jelent; vagy

b. 

„Patogénné tehet vagy patogenitásnövelő hatású”; vagy

3. 

Az 1C351.d. alatt meghatározott „toxinok” vagy e „toxinok alegységei”;

b. 

Nem használt.

Műszaki megjegyzések:

1.   A „géntechnológiával módosított szervezetek” olyan organizmusokat foglalnak magukban, amelyekben a nukleinsavszakaszokat szándékos molekuláris manipuláció révén hozták létre vagy változtatták meg.

2.   A „genetikai elemek” közé tartoznak többek között a géntechnológiával módosított vagy módosítatlan, vagy részben vagy egészében vegyi úton szintetizált kromoszómák, genomok, plazmidok, transzpozonok, vektorok és visszanyerhető nukleinsav-fragmentumokat tartalmazó inaktivált organizmusok. A genetikai elemek ellenőrzése céljából az inaktivált organizmusból, vírusból vagy mintából származó nukleinsavak visszanyerhetőnek tekintendők, ha az anyag inaktiválása és előkészítése azt célozza vagy arról az ismert, hogy megkönnyíti a nukleinsavak izolálását, tisztítását, amplifikációját, kimutatását vagy azonosítását.

3.   „Patogénné tehet vagy patogenitásnövelő hatású” azt jelenti, hogy a nukleinsavszakasz vagy -szakaszok beillesztése vagy beépítése lehetővé teszi vagy lehetővé teheti vagy növeli vagy növelheti a fogadó szervezet alkalmasságát a betegség vagy halál szándékos előidézésére való felhasználásra. Ide tartozhatnak többek között a következők megváltoztatásai: virulencia, átvihetőség, stabilitás, fertőzés útja, gazdaszervezetek köre, reprodukálhatóság, a gazdaszervezet immunitásának kikerülése vagy elnyomása, egészségügyi ellenintézkedésekkel szembeni rezisztencia, vagy kimutathatóság.

1. megjegyzés:   Az 1C353 nem vonja ellenőrzés alá az O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 szerocsoportokhoz tartozó, shigatoxint termelő Escherichia coli és más shigatoxint termelő szerocsoportok nukleinsavszakaszait, kivéve a shigatoxint vagy az annak alegységeit kódoló genetikai elemeket.

2. megjegyzés:   Az 1C353 nem vonja ellenőrzés alá a „vakcinákat”.

1C354Növényi patogének, az alábbiak szerint:

a. 

Természetes, tenyésztett vagy módosított vírusok, „izolált élő kultúrák” vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok – beleértve az élő anyagokat – formájában, az alábbiak szerint:

1. 

Burgonya andeszi látens vírus (Potato Andean latent tymovirus);

2. 

Burgonya gumóorsósodás viroid (Potato spindle tuber viroid);

b. 

Természetes, tenyésztett vagy módosított baktériumok, „izolált élő kultúrák” vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában, az alábbiak szerint:

1. 

Xanthomonas albilineans;

2. 

Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3. 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4. 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum vagy Corynebacterium sepedonicum);

5. 

Ralstonia solanacearum 3. fajta, 2. biovariáns;

c. 

Természetes, tenyésztett, vagy módosított gombák, „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett anyagok formájában, az alábbiak szerint:

1. 

Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2. 

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. 

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4. 

Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5. 

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. 

Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7. 

Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8. 

Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9. 

Synchytrium endobioticium;

10. 

Tilletia indica;

11. 

Thecaphora solani.

1C450Mérgező vegyületek és mérgező vegyületek prekurzorai, és az ezekből egy- vagy többfélét tartalmazó „kémiai elegyek”, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG 1C350, 1C351.d. PONT ÉS A KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE.

a. 

Mérgező vegyületek az alábbiak szerint:

1. 

Amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietil-amino)-etil] foszfor-tiolát (CAS 78-53-5) és a megfelelő alkilezett vagy protonált sók;

2. 

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluor-metil)-1-propén (CAS 382-21-8);

3. 

A BZ TEKINTETÉBEN LÁSD KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE: 3-kvinuklidinil-benzilát (CAS 6581-06-2);

4. 

Foszgén: Karbonil-diklorid (CAS 75-44-5);

5. 

Cianogén-klorid (CAS 506-77-4);

6. 

Hidrogén-cianid (CAS 74-90-8);

7. 

Klórpikrin: Triklór-nitro-metán (CAS 76-06-2);

1. megjegyzés:   „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez nem csatlakozó államokba” történő export esetében az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az alábbi bekezdésekben meghatározottak közül: 1C450.a.1 és .a.2, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 1 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

2. megjegyzés:   „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez csatlakozó államokba” történő kivitel esetében az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az alábbi bekezdésekben meghatározottak közül: 1C450.a.1 és .a.2, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

3. megjegyzés:   Az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az alábbi bekezdésekben meghatározottak közül: 1C450.a.4, .a.5, .a.6 és .a.7, amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

4. megjegyzés:   Az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

b. 

Mérgező vegyületek prekurzorai, az alábbiak szerint:

1. 

A katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékében és az 1C350 alatt meghatározottaktól eltérő olyan vegyületek, amelyek tartalmaznak egy olyan foszforatomot, amihez egy (normál- vagy izo-) metil-, etil- vagy propil- csoport kötődik, de további szénatomok nem

Megjegyzés:   Az 1C450.b.1. nem vonja ellenőrzés alá a Fonofoszt: O-etil-S-fenil-etil-ditiofoszfonát (CAS 944-22-9);

2. 

N,N-Dimetilamino-foszforsav-dikloridtól eltérő N,N-dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-foszforamido-dihalidok;

N.B.:   A N,N -Dimetilamino-foszforsav-diklorid vonatkozásában lásd az 1C350.57. pontot.

3. 

Az 1C350 alatt meghatározott dietil-N,N-dimetil-foszforamidáttól eltérő dialkil-(metil, etil vagy propil [normál- vagy izo-]) N,N-dialkil-(metil, etil vagy propil [normál- vagy izo-])-foszforamidátok

4. 

Az 1C350 alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etil-kloridtól, vagy N,N-di-izopropil-béta-amino-etil-klorid-hidrokloridtól eltérő N,N-dialkil-(metil, etil vagy propil [normál- vagy izo-])-aminoetil-2-kloridok és a megfelelő protonált sók

5. 

Az 1C350 alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etanoltól (CAS 96-80-0) és N,N-dietil-amino-etanoltól (CAS 100-37-8) eltérő N,N-dialkil-(metil, etil vagy propil [normál- vagy izo-])-amino-etán-2-olok és a megfelelő protonált sók;

Megjegyzés:   Az 1C450.b.5. nem vonja ellenőrzés alá az alábbiakat:

a. 

N,N-dimetil-amino-etanol (CAS 108-01-0) és a kapcsolódó protonált sók;

b. 

N,N-dietil-amino-etanol (CAS 100-37-8) protonált sói;

6. 

Az 1C350 alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etán-tioltól (CAS 5842-07-9) és N,N-di-izopropil-amino-etán-tiol-hidrokloridtól (CAS 41480-75-5) eltérő N,N-dialkil-(metil, etil vagy propil [normál- vagy izo-])-amino-etán-2-tiolok és a megfelelő protonált sók;

7. 

Az etil-dietanol-amin tekintetében lásd: 1C350 (CAS 139-87-7);

8. 

Metil-dietanol-amin (CAS 105-59-9).

1. megjegyzés:   „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez nem csatlakozó államokba” történő kivitel esetében az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az alábbi bekezdésekben meghatározottak közül: 1C450.b.1, .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. és .b.6., és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 10 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

2. megjegyzés:   „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez csatlakozó államokba” történő kivitel esetében az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az alábbi bekezdésekben meghatározottak közül: 1C450.b.1, .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. és .b.6., és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

3. megjegyzés:   Az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C450.b.8. bekezdésben meghatározottak közül, amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

4. megjegyzés:   Az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

1DSzoftver

1D001Kifejezetten az 1B001–1B003 alatt meghatározott berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” és „felhasználására” tervezett vagy módosított „szoftver”.

1D002A szerves „mátrix”, fém „mátrix” vagy szén „mátrix” rétegelt anyagok vagy „kompozitok”„kifejlesztésére” szolgáló „szoftver”.

1D003A kifejezetten az 1A004.c. vagy 1A004.d. pontban meghatározott berendezések funkcióinak elvégzésére tervezett vagy módosított „szoftver”.

1D101Kifejezetten az 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 vagy 1B119 alatt meghatározott termékek „felhasználására” tervezett vagy módosított „szoftverek”.

1D103Kifejezetten a csökkentett észlelhetőség – úgymint radarvisszaverő-képesség, ibolyántúli/infravörös és akusztikus jelek – elemzésére tervezett „szoftver”.

1D201Kifejezetten az 1B201 alatt meghatározott termékek „felhasználására” tervezett „szoftver”.

1ETechnológia

1E001Az általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia” az 1A002–1A005, az 1A006.b., az 1A007, az 1B vagy az 1C alatt meghatározott berendezések vagy anyagok „kifejlesztésére” vagy „gyártására”.

1E002Egyéb „technológia”, az alábbiak szerint:

a. 

A polibenzo-tiazolok vagy polibenzo-oxazolok „kifejlesztésére” vagy „gyártására” szolgáló „technológia”;

b. 

A legalább egy vinil-éter monomert tartalmazó fluoroelasztomer vegyületek „kifejlesztésére” vagy „gyártására” szolgáló „technológia”;

c. 

A következő kerámiaporok vagy nem-„kompozit” kerámiaanyagok tervezésére vagy „gyártására” szolgáló „technológia”:

1. 

A következő tulajdonságok mindegyikével rendelkező kerámiaporok:

a. 

A következő összetételek bármelyike:

1. 

Egyszerű vagy komplex cirkónium-oxidok és szilícium vagy alumínium komplex oxidjai;

2. 

Egyszerű bór-nitridek (köbkristályos forma);

3. 

Egyszerű vagy komplex szilícium- vagy bór-karbidok; vagy

4. 

Egyszerű vagy komplex szilícium-nitridek;

b. 

A fémes szennyezők összmennyisége (a szándékosan bevitt adalékanyagok kivételével) kevesebb, mint:

1. 

Kevesebb mint 1 000  ppm az egyszerű oxidoknál vagy karbidoknál; vagy

2. 

Kevesebb mint 5 000  ppm a komplex vegyületeknél vagy az egyszerű nitrideknél; és

c. 

Az alábbiak bármelyike:

1. 

A cirkónium (CAS 1314-23-4) átlagos részecskemérete legfeljebb 1 μm és legfeljebb 10 %-ban fordulhatnak elő 5 μm-nél nagyobb részecskék; vagy

2. 

A többi kerámiapor átlagos részecskemérete legfeljebb 5 μm és legfeljebb 10 %-ban fordulhatnak elő 10 μm-nél nagyobb részecskék;

2. 

Az 1E002.c.1.-ben meghatározott anyagokból álló, nem-„kompozit” kerámiaanyagok;

Megjegyzés:   Az 1E002.c.2. pont nem vonja ellenőrzés alá a csiszolóanyagok tervezésére vagy gyártására szolgáló „technológiát”.

d. 

nem használt;

e. 

Az 1C001 alatt meghatározott anyagok beépítésére, karbantartására vagy javítására szolgáló „technológia”;

f. 

Az 1A002 vagy az 1C007.c. alatt meghatározott „kompozit” szerkezetek, rétegek vagy anyagok javítására szolgáló „technológia”.

Megjegyzés:   Az 1E002.f. nem vonja ellenőrzés alá a „polgári légi jármű” szerkezetek javításának azon „technológiáját”, amely a repülőgépgyártók kézikönyvében feltüntetett szén-„rostos vagy szálas anyagokat” és epoxigyantát alkalmaz.

g. 

A kifejezetten az 1A004.c. vagy 1A004.d. pontban meghatározott berendezések funkcióinak elvégzésére tervezett vagy módosított „könyvtár”.

1E101Az 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115–1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111–1C118, 1D101, vagy 1D103 alatt meghatározott termékek „felhasználására” vonatkozó Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

1E102Az 1D001, 1D101 vagy 1D103 alatt meghatározott „szoftver”„kifejlesztésére” vonatkozó Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

1E103„Kompozitok”, vagy részlegesen feldolgozott „kompozitok”„gyártásakor” az alkalmazott autoklávokban, vagy hidroklávokban levő hőmérséklet, nyomás és atmoszféra szabályozására szolgáló „technológia”.

1E104Az 1 573  K (1 300  °C) és 3 173  K (2 900  °C) közötti hőmérséklet-tartományban, valamint a 130 Pa és 20 kPa közötti nyomástartományban elbomló prekurzor gázokból öntőformán, tüskén vagy más alaplemezen, pirolízis útján nyert származék anyagok „gyártásához” kapcsolódó „technológia”.

Megjegyzés:   Az 1E104 magában foglalja a prekurzor gázok összetételére, az áramlási sebességekre, valamint a folyamatszabályozás programjára és paramétereire vonatkozó „technológiát”.

1E201Az 1A002, 1A007, 1A202, 1A225–1A227, 1B201, 1B225-1B234, 1C002.b.3. vagy b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225–1C241 vagy 1D201 alatt meghatározott termékek „felhasználására” vonatkozó Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

1E202Az 1A007, 1A202 vagy 1A225–1A227 alatt meghatározott termékek „kifejlesztésére”, vagy „gyártására” vonatkozó Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

1E203Az 1D201 alatt meghatározott „szoftver”„kifejlesztésére” vonatkozó Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

2. KATEGÓRIA – ANYAGFELDOLGOZÁS

2ABerendezések, részegységek és alkatrészek

N.B.:   A csendes futású csapágyak tekintetében lásd a katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékét.

2A001Súrlódásmentes gördülőcsapágyak és csapágyrendszerek és alkatrészeik, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: 2A101.

a. 

Golyóscsapágyak és görgőscsapágyak, amelyek tűrését a gyártó az ISO 492 szabvány 4. vagy 2. tűrési osztályába (vagy más nemzeti szabványokba) tartozónak vagy jobbnak minősítette és „gyűrűi”, „görgői” monelből, vagy berilliumból készültek;

Megjegyzés:   2A001.a. alpont nem vonja ellenőrzés alá a kúpgörgős csapágyakat.

Műszaki megjegyzések:

1.   „Gyűrű” – sugaras görgőcsapágyak gyűrűs része, amely egy vagy több futóhornyot foglal magában (ISO 5593:1997).

2.   „Görgőscsapágyak” – golyók vagy görgők, amelyek futóhornyok között gurulnak (ISO 5593:1997).

b. 

Nem használt;

c. 

Az alábbiak bármelyikét felhasználó aktív mágneses csapágyrendszerek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek:

1. 

2,0 T, vagy afeletti fluxussűrűségű és 414 MPa-t meghaladó folyáshatású anyagok;

2. 

Összelektromágneses 3D homopoláris előmágnesezésű konstrukciók működtető-szerkezetekhez; vagy

3. 

Magas hőmérsékletű (450K [177 °C] vagy afeletti) pozícióérzékelők.

2A101A 2A001. pontban meghatározottaktól eltérő golyóscsapágyak, amelyeknél az összes tűrés az ISO 492 szabvány 2. tűrési osztályába (vagy az ANSI/ABMA 20 szabvány ABEC-9 tűrési osztályába, vagy más nemzeti szabványokba) tartozó vagy jobb minősítést kapott, és amelyek az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkeznek:

a. 

A belső gyűrűfurat 12 mm és 50 mm közötti átmérőjű;

b. 

A külső gyűrűfurat 25 mm és 100 mm közötti átmérőjű; és

c. 

Szélessége 10 mm és 20 mm közötti.

2A225Folyékony aktinoida fémeknek ellenálló anyagból készült olvasztótégelyek, az alábbiak szerint:

a. 

Olvasztótégelyek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

150 cm3 és 8 000  cm3 közötti űrtartalom; és

2. 

A következő legfeljebb 2 tömegszázalékos teljes szennyeződéstartalmú anyagok bármelyikéből vagy azok kombinációjából készültek, illetve azzal vonták be őket:

a. 

Kalcium-fluorid (CaF2);

b. 

Kalcium-cirkonát (metacirkonát) (CaZrO3);

c. 

Cérium-szulfid (Ce2S3);

d. 

Erbium-oxid (erbia) (Er2O3);

e. 

Hafnium-oxid (hafnia) (HfO2);

f. 

Magnézium-oxid (MgO);

g. 

Nitridált nióbium-titán-volfrám ötvözet (kb. 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. 

Ittrium-oxid (ittria) (Y2O3); vagy

i. 

Cirkónium-oxid (cirkónia) (ZrO2);

b. 

Olvasztótégelyek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

50 cm3 és 2 000  cm3 közötti űrtartalom; és

2. 

99,9 % vagy nagyobb tisztaságú tantálból készültek vagy azzal bélelték ki;

c. 

Olvasztótégelyek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

50 cm3 és 2 000  cm3 közötti űrtartalom;

2. 

98 % vagy nagyobb tisztaságú tantálból készültek vagy azzal bélelték ki; és

3. 

Tantál-karbiddal, -nitriddel vagy -boriddal vagy ezek bármilyen kombinációjával vonták be.

2A226Szelepek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

5 mm vagy nagyobb „névleges méret”;

b. 

Csőmembrános tömítésű; és

c. 

Teljes egészében alumíniumból, alumíniumötvözetekből, nikkelből, illetve 60 % vagy annál nagyobb nikkeltartalmú ötvözetekből készült, vagy ezekkel vonták be.

Műszaki megjegyzés:

A 2A226. pontban a „névleges méret” az eltérő kimeneti és bemeneti átmérőjű szelepek esetében a legkisebb átmérőre vonatkozik.

2BVizsgáló-, ellenőrző- és gyártóberendezések

Műszaki megjegyzések:

1.   A szekunder párhuzamos kontúrozó tengelyek (azaz a horizontális fúró-marómű w-tengelye, vagy a szekunder forgótengely, amelynek középvonala párhuzamos a primer forgótengellyel) nem számítanak bele a kontúrozó tengelyek összmennyiségébe. A forgótengelyeknek nem feltétlenül kell 360°-os szögben forogniuk. A forgótengely lineáris eszközzel (pl. csavarral vagy fogasléccel) is meghajtható.

2.   A 2B. szakasz alkalmazásában a „kontúrvezérlésre” egyidejűleg koordinálható tengelyek száma azoknak a tengelyeknek a száma, amelyek mentén vagy amelyek körül a munkadarab előállítása során egyidejű vagy egymással összefüggő mozgások jönnek létre a munkadarab és a szerszám között. Nem tartoznak ide azok a kiegészítő tengelyek, amelyek mentén vagy amelyek körül a gépben megvalósuló egyéb relatív mozgások létrejönnek, mint például:

a. 

Korong-élező rendszerek köszörűgépekben;

b. 

Különálló munkadarabok összeszerelésére tervezett párhuzamos rotációs tengelyek;

c. 

A munkadarab különböző végeit egy tokmányba befogva ugyannak a munkadarabnak a manipulálására tervezett kolineáris rotációs tengelyek.

3.   A tengely nómenklatúrája feleljen meg az ISO 841:2001, – Ipari automatizálási rendszerek és integráció – Számjegyvezérlésű gépek – Koordináta-rendszer és mozgásnómenklatúra nemzetközi szabványnak.

4.   A 2B001–2B009. pont alkalmazásában a „billenő orsó” forgótengelynek számít;

5.   Az egyedi teszt protokollok alternatívájaként a „garantált »egyirányú pozicionálási ismételhetőség«” használható minden szerszámgépmodell esetében, az alábbiak szerint:

a. 

Egy modellből öt gépet ki kell választani értékelésre;

b. 

Az ISO 230-2:2014 szerint mérje meg a hossztengelyi visszaállási pontosságot (R↑,R↓), és értékelje mind az öt gép mindegyik tengelyének „egyirányú pozicionálási ismételhetőségét”.

c. 

Határozza meg mind az öt gép minden tengelyén mért „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” értékek számtani középértékét. Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” (
image ) értékeinek így kapott számtani középértékei lesznek a modell egyes tengelyeire vonatkozó garantált értékek(
image ,
image , …);

d. 

Mivel a 2. kategória minden hossztengelyre utal, ezért annyi garantált „egyirányú pozicionálási ismételhetőségi” érték van, ahány hossztengely;

e. 

Ha a 2B001.a.–2B001.c. alpontban nem meghatározott szerszámgéptípus bármelyik tengelyének „garantált »egyirányú pozicionálási ismételhetősége«” az egyes szerszámgépmodellek 0,7 μm-rel megnövelt, meghatározott „egyirányú pozicionálási ismételhetőségével” megegyezik vagy annál kisebb, a gyártónak a pontossági szintet tizennyolc havonta meg kell erősítenie.

6.   A 2B001.a.–2B001.c. alpont alkalmazásában, az ISO 230-2:2014 vagy nemzetközi szabvány vagy azzal egyenértékű nemzeti szabvány szerint meghatározott, a szerszámgépek „egyirányú pozicionálási ismételhetőségére” vonatkozó mérési bizonytalanságot nem kell figyelembe venni.

7.   A 2B001.a.–2B001.c. alpont alkalmazásában a tengelyek mérését az ISO 230-2:2014 5.3.2. pontjában leírt teszteljárásoknak megfelelően kell elvégezni. A 2 méternél hosszabb tengelyekre vonatkozó teszteket 2 m feletti szegmenseken kell végezni. A 4 méternél hosszabb tengelyek esetében több tesztre van szükség (pl. két teszt a 4 méternél hosszabb, de legfeljebb 8 méteres tengelyek esetében, három teszt a 8 méternél hosszabb, de legfeljebb 12 méteres tesztek esetében), minden esetben 2 méternél nagyobb szegmenseken, a tengely hosszán egyenlő távolságonként elosztva. A tesztszegmensek a teljes tengelyhossz mentén egyenlő távolságra helyezkednek el, a hossztöbbletet pedig szintén el kell osztani a tesztszegmensek elején, közepén és végén. Az összes tesztszegmens tekintetében mért legkisebb „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” értéket kell jelenteni.

2B001Szerszámgépek és azok bármely kombinációja fémek, kerámiák, vagy „kompozitok” eltávolítására (vagy vágására), amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint „számjegyvezérlés” céljából elektronikus eszközökkel felszerelhetők, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: 2B201.

1. megjegyzés:   A 2B001. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten fogaskerekek gyártására tervezett szerszámgépeket. Ilyen gépekhez lásd a 2B003. pontot.

2. megjegyzés:   A 2B001. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az alábbiak bármelyikének gyártására tervezett szerszámgépeket:

a. 

Forgattyústengelyek vagy bütyköstengelyek;

b. 

Szerszámok vagy vágógépek;

c. 

Sajtoló csigák;

d. 

Vésett vagy csiszolt ékszerdarabok; vagy

e. 

Fogászati protézisek.

3. megjegyzés:   Az olyan szerszámgépet, amely az eszterga-, maró- vagy köszörűgép funkciók közül legalább kettővel rendelkezik (pl.: maró funkcióval rendelkező esztergagép), az alkalmazandó 2B001.a., b. vagy c. alpont mindegyike alapján értékelni kell.

4. megjegyzés:   Az olyan szerszámgépet, amely az eszterga-, maró- vagy köszörűgép funkciókon felül további additív gyártási funkcióval rendelkezik, az alkalmazandó 2B001.a., b. vagy c. alpont mindegyike alapján értékelni kell.

N.B.:   Az optikai megmunkálógépek tekintetében lásd a 2B002. pontot.

a. 

„Kontúrvezérlésre” egyidejűleg koordinálható kettő vagy több tengellyel rendelkező esztergagépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 0,9 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb), 1,0 m-nél kisebb bejárási úthossz esetén; vagy

2. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 1,1 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb), legalább 1,0 m-es bejárási úthossz esetén;

1. megjegyzés:   A 2B001.a. alpont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten kontaktlencsék gyártására tervezett, az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező esztergagépeket:

a. 

A gépkezelő kizárólag szemészeti alkalmazású szoftvert használ az adatbevitel programozására; és

b. 

Nem használ vákuumos befogót.

2. megjegyzés:   2B001.a.alpontba nem tartoznak bele a hosszesztergálásra alkalmas/hosszirányban dolgozó rúdesztergák (Swissturn), amennyiben a legnagyobb rúdátmérő nem haladja meg a 42 mm-t, és tokmány felszerelésére nincs lehetőség. A gépek 42 mm-t nem meghaladó átmérőjű alkatrészek előállításához szükséges fúró-, illetve maróteljesítménnyel rendelkezhetnek.

b. 

Marógépek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Három hossztengely, plusz egy forgótengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre” és rendelkeznek a következők valamelyikével:

a. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 0,9 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb), 1,0 m-nél kisebb bejárási úthossz esetén; vagy

b. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 1,1 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb), legalább 1,0 m-es bejárási úthossz esetén;

2. 

Öt, vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre” és rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 0,9 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb), 1,0 m-nél kisebb bejárási úthossz esetén;

b. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 1,4 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb), 1 m-es vagy annál hosszabb, de 4 m-nél rövidebb bejárási úthossz esetén; vagy

c. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 6,0 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb), 4 m-es vagy annál nagyobb bejárási úthossz esetén;

3. 

Koordináta fúrógépek esetében az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 1,1 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb); vagy

4. 

A következők mindegyikével rendelkező egyfogú marógépek:

a. 

Az orsó „kiesése a beállításból” és „excentere” kisebb (jobb) mint 0,0004 mm TIR; és

b. 

A csúszómozgás szögeltérése (oldalirányú kitérése, emelkedése és elfordulása) 300 mm-es úton kisebb (jobb) mint 2 ívmásodperc TIR;

c. 

Köszörűgépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Rendelkezik a következők mindegyikével:

a. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 1,1 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb); és

b. 

Három vagy négy tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”; vagy

2. 

Öt, vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre” és rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 1,1 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb), 1 m-nél kisebb bejárási úthossz esetén;

b. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 1,4 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb), 1 m-es vagy annál hosszabb, de 4 m-nél rövidebb bejárási úthossz esetén; vagy

c. 

Az „egyirányú pozicionálási ismételhetőség” egy vagy több hossztengely mentén 6,0 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb), 4 m-es vagy annál nagyobb bejárási úthossz esetén;

Megjegyzés:   A 2B001.c. alpont nem vonja ellenőrzés alá a következő köszörűgépeket:

a. 

Külső, belső és külső-belső palástköszörűgépek, amelyek rendelkeznek az alábbiak mindegyikével:

1. 

Kizárólag palástköszörülésre szolgálnak; és

2. 

A munkadarab maximális külső átmérője vagy hossza 150 mm.

b. 

Kifejezetten koordinátaköszörűnek tervezett gépek, amelyek nem rendelkeznek Z-tengellyel vagy W-tengellyel, és „egyirányú pozicionálási ismételhetőségük” 1,1 μm-nél kisebb (jobb)

c. 

Felületköszörűk.

d. 

Nem-vezetékes típusú villamos kisülésű gépek (EDM), amelyek két vagy több olyan forgótengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”.

e. 

Fémek, kerámiák, vagy „kompozitok” eltávolítására szolgáló szerszámgépek, amelyek rendelkeznek a következő tulajdonságok mindegyikével:

1. 

Az anyageltávolítás a következő módszerek bármelyikével történik:

a. 

Víz, vagy egyéb folyadéksugarak, beleértve a koptatóanyagot alkalmazókat is;

b. 

Elektronsugár; vagy

c. 

„Lézer”-sugár; és

2. 

Legalább két forgótengely, amelyek az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkeznek:

a. 

Egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”; és

b. 

0,003 °-nál kisebb (jobb) pozicionálási „pontosság”;

f. 

Mélylyukfúrógépek és a mélylyukfúrásra módosított esztergagépek 5 m-t meghaladó lyukmélység kapacitással.

2B002.Számjegyvezérlésű, nem gömbölyű optikai felület kialakítása céljából szelektív anyagleválasztásra alkalmas, az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező optikai megmunkálógépek:

a. 

A forma 1,0 μm-nél vékonyabb (jobb) megmunkálása;

b. 

100 nm négyzetes középértéknél (rms) kisebb (jobb) egyenetlenségű megmunkálás.

c. 

Legalább négy, „kontúrvezérlés” céljából egyidejűleg koordinálható tengely; és

d. 

működése során az alábbi eljárások valamelyikét alkalmazza:

1. 

magnetoreológiai megmunkálás („MRF”);

2. 

elektroreológiai megmunkálás („ERF”);

3. 

„energia részecske sugaras felület megmunkálás”;

4. 

„rugalmas membrán-eszközös megmunkálás”; vagy

5. 

„folyadéksugaras megmunkálás”,

Műszaki megjegyzések:

A 2B002. pont alkalmazásában:

1.   az „MRF” olyan anyagleválasztó eljárás, amelynek során olyan abrazív mágneses folyadékot használnak, amelynek viszkozitását mágneses mező vezérli.

2.   az „ERF” olyan anyagleválasztó eljárás, amelynek során olyan abrazív folyadékot használnak, amelynek viszkozitását elektromos mező vezérli.

3.   az „energia részecske sugaras felület megmunkálás” reaktív atomplazmát (RAP) vagy ionsugarakat használ fel szelektív anyagleválasztás céljára.

4.   a „rugalmas membrán-eszközös megmunkálás” olyan eljárás, amelynek során a nyomás alatt álló membrán oly módon deformálódik, hogy kis területen érintkezzen a munkadarabbal.

5.   a „folyadéksugaras megmunkálás” folyadéksugarat használ anyagleválasztás céljára.

2B003„Számjegyvezérlésű” szerszámgépek, amelyeket kifejezetten edzett (Rc = 40 vagy nagyobb) homlokfogaskerekek, ferde fogazású és kettős ferde fogazású fogaskerekek marására, megmunkálására, köszörülésére vagy hónolására terveztek, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

a fogosztás átmérője meghaladja az 1 250  mm-t;

b. 

a homlokszélesség az osztásátmérő 15 %-a vagy annál nagyobb; és

c. 

az AGMA 14-nél jobb minőségűre kikészített (ami az ISO 1328 3. osztályának felel meg).

2B004.„Izosztatikus melegsajtolók” és a kifejezetten ezekhez tervezett tartozékok, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

N.B.:   LÁSD MÉG: 2B104 ÉS 2B204.

a. 

A zárt térben, szabályozott hőmérsékletű környezetben működő, és 406 mm vagy annál nagyobb belső átmérőjű kamrával rendelkező berendezések; és

b. 

Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. 

207 MPa-t meghaladó maximális üzemi nyomás;

2. 

1 773  K (1 500  °C) fölötti ellenőrzött hőmérsékleti környezet; vagy

3. 

A szénhidrogénes impregnálásra és a keletkező gáznemű bomlástermékek eltávolítására szolgáló berendezések.

Műszaki megjegyzés:

A belső kamra mérete annak a kamrának a mérete, amelyben mind az üzemi hőmérséklet, mind az üzemi nyomás elérhető, és nem foglalja magában a rögzítőelemeket. Ez a méret a nyomáskamra belső átmérője vagy a szigetelt kemence belső átmérője közül a kisebbnek a mérete lesz, attól függően, hogy a két kamra közül melyik helyezkedik el a másikban.

N.B.:   A külön tervezett sajtolótömbökkel, formákkal és szabályozókkal kapcsolatban lásd az 1B003 és 9B009 pontot, valamint a katonai célú termékek ellenőrzési jegyzékét.

2B005A 2E003.f. alpontot követő táblázat 1. oszlopában meghatározott folyamatok révén, kifejezetten szervetlen borításoknak, bevonatoknak és felületmódosításoknak a 2. oszlopban meghatározott alaplemezekre történő felvitelére, megmunkálására és folyamat közbeni ellenőrzésére tervezett berendezések, és a kifejezetten ezekhez tervezett automatizált kezelő, pozicionáló, manipuláló és ellenőrző alkatrészek, ideértve a következőket:

a. 

Kémiai gőzfázisú leválasztó (CVD) gyártó berendezések, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

N.B.:   LÁSD MÉG: 2B105.

1. 

A következők egyike céljából módosított folyamat:

a. 

Pulzáló CVD;

b. 

Ellenőrzött magformálásos termikus bontás (CNTD); vagy

c. 

Plazmadúsításos vagy plazmasegítéses CVD; és

2. 

Rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. 

Nagyvákuumú (egyenlő vagy kisebb, mint 0,01 Pa) forgó tömítést tartalmaznak; vagy

b. 

In situ bevonatvastagság-ellenőrzést alkalmaz;

b. 

Ionimplantációs gyártóberendezés, amelynek sugárárama 5 mA, vagy nagyobb;

c. 

Elektronsugaras fizikai gőzleválasztásos (EB-PVD) gyártó berendezés 80 kW feletti névleges táprendszerrel, amely rendelkezik az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

„Lézeres” folyadékszint-ellenőrző berendezés, amely pontosan szabályozza a tömbelőtolási sebességet; vagy

2. 

Számítógéppel szabályozott sebesség-ellenőrző rendszer, amely a két vagy több elemet tartalmazó bevonat leválasztási sebességének szabályozására az elgőzölögtetett áramban lévő ionizált atomok fotolumineszcenciájának elvét alkalmazza;

d. 

Plazmaszórásos gyártóberendezés, amely rendelkezik az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Ellenőrzött, csökkentett nyomású atmoszférában működik (a fúvóka belépőnyílásában és 300 mm-rel fölötte mérve ez 10 kPa vagy annál kevesebb), olyan vákuumkamrában, amely képes 0,01 Pa alatti légritkítás elérésére a szórási folyamatot megelőzően; vagy

2. 

In situ bevonatvastagság-ellenőrzést alkalmaz;

e. 

Katódporlasztásos gyártóberendezés, amely 15 μm/óra, vagy nagyobb rétegépülési sebességnél képes 0,1 mA/mm2 vagy nagyobb áramsűrűség létesítésére;

f. 

Katódív-depozíciós gyártóberendezés, amely tartalmazza a katódon lévő ív helyzetének szabályozására szolgáló elektromágnesek rácsát;

g. 

Ionbevonat-készítő berendezés, amely alkalmas a következők bármelyikének in situ mérésére:

1. 

Bevonatvastagság a szubsztrátumon és a sebesség szabályozása; vagy

2. 

Optikai jellemzők;

Megjegyzés:   A 2B005. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a vágó, vagy szerszámgépekhez tervezett kémiai gőzfázisú, katódív- és katódporlasztásos, valamint ionbevonat-készítő és ionbeültető berendezéseket.

2B006Méretvizsgáló vagy mérőrendszerek, berendezések, helyzetvisszajelző egységek és „elektronikus részegységek”, az alábbiak szerint:

a. 

Számítógép-vezérlésű, vagy „számjegyvezérlésű” koordinált mérőgépek (CMM), amelyek ISO 10360-2:2009 szerint ellenőrzött háromdimenziós (térfogati) maximális megengedhető hosszmérési hibája (E0,MPE) a gép működési tartományának (azaz a tengelyek hosszán belüli) bármely pontján egyenlő vagy kisebb (jobb) mint (1,7 + L/1 000) μm (L a mért hossz mm-ben);

Műszaki megjegyzés:

A CMM-nek a gyártó által meghatározott legpontosabb beállítása (pl. az alábbiak mindegyikéből a legjobb: érzékelő, a tű hosszúsága, mozgási paraméterek, környezet), valamint az összes rendelkezésre álló kompenzáció melletti E0,MPE-t az 1,7 + L/1 000-es határértékkel kell összevetni.

N.B.:   LÁSD MÉG: 2B206.

b. 

„Lineáris elmozdulást” mérő eszközök vagy berendezések, lineáris helyzetvisszajelző egységek és „elektronikus részegységek”, az alábbiak szerint:

Megjegyzés:   A „lézert” tartalmazó interferométerből és optikai kódolóból álló elmozdulásmérő rendszereket csak a 2B006.b.3 és 2B206.c. pont határozza meg.

1. 

„Nem érintkező típusú mérési rendszerek”, amelyek „felbontóképessége” 0,2 μm vagy annál kisebb (jobb) legfeljebb 0-0,2 mm „mérési tartományban”;

Műszaki megjegyzések:

A 2B006.b.1. pont alkalmazásában:

1.   a „nem érintkező típusú mérési rendszereket” arra tervezték, hogy egyetlen vektor mentén mérje az érzékelő és a mért tárgy közötti távolságot úgy, hogy az érzékelő és a mért tárgy is mozgásban van.

2.   „mérési tartomány” a minimális és maximális működési távolság közötti távolság.

2. 

Kifejezetten szerszámgépekhez tervezett lineáris helyzetvisszajelző egységek, melyek általános „pontossága” kisebb (jobb), mint (800 + (600 × L/1 000)) nm („L” a mm-ben mért tényleges hosszúság);

3. 

Mérőrendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

„Lézert” tartalmaznak;

b. 

a „felbontóképesség” a teljes skálán 0,200 nm vagy annál kisebb (jobb); és

c. 

A levegő törésmutatójának kompenzálása esetén és 30 másodperces mérési időtartam alatt 20±0,01 °C hőmérsékleten (1,6 + L/2 000) μm vagy annál kisebb (jobb) „mérési bizonytalanság” elérésre képes („L” a mm-ben mért hosszúság) a mérési tartomány bármely pontján; vagy

4. 

A 2B006.b.3. pontban meghatározott rendszerekben kifejezetten a visszacsatolási képesség biztosítására kialakított „elektronikus részegységek”.

c. 

Kifejezetten szerszémgépekhez tervezett forgatási helyzetvisszajelző egységek vagy szögeltérést mérő eszközök, melyek szögpozíció meghatározási „pontossága” 0,9 ívmásodperc vagy annaál kisebb (jobb);

Megjegyzés:   A 2B006.c. alpont nem vonja ellenőrzés alá az olyan optikai eszközöket, mint például az autokollimátorok, amelyek párhuzamosított fényt („lézert”) használnak a tükör szögeltérésének érzékelésére.

d. 

A felületi egyenetlenség (ideértve a felületi hibákat is) mérésére szolgáló berendezés, amely az optikai szórást 0,5 nm vagy annál kisebb (jobb) érzékenységgel méri;

Megjegyzés:   A 2B006. pont a 2B001. pontban meghatározottaktól eltérő azon szerszámgépekre is kiterjed, amelyek mérőberendezésként is felhasználhatók, feltéve hogy megfelelnek a mérőberendezés funkcióval szemben támasztott követelményeknek, vagy azokat meghaladják.

2B007„Robotok” és a kifejezetten ezekhez tervezett vezérlő- és „működtető egységek”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével::

N.B.:   LÁSD MÉG: 2B207.

a. 

Nem használt;

b. 

Kifejezetten a potenciális robbanóanyagok környezetében történő felhasználásra alkalmazandó nemzeti biztonsági szabványoknak megfelelően tervezték;

Megjegyzés:   A 2B007 b. alpont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a festékszóró kamrákba tervezett „robotokat”.

c. 

Sugárzással szemben ellenállóvá tervezték és méretezték, annak érdekében, hogy a működés romlása nélkül ellenálljon 5 × 103 Gy (szilícium), vagy annál nagyobb sugárzásnak; vagy

Műszaki megjegyzés:

A Gy (szilícium) mértékegység árnyékolatlan szilícium minta Joule per kilogrammban megadott energiaelnyelésére vonatkozik, ha azt ionizáló sugárzásnak teszik ki.

d. 

Kifejezetten 30 000  m-t meghaladó magasságokban történő üzemelésre tervezték.

2B008Kifejezetten szerszámgépekhez tervezett „kompozit forgóasztal” és „billenő orsó” a következők szerint:

a. 

Nem használt;

b. 

Nem használt;

c. 

„Kompozit forgóasztal”, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik:

1. 

Esztergáló, maró, vagy köszörülő szerszámgépekhez tervezték; és

2. 

Két tengelye egyidejűleg koordinálható „kontúrvezérlés” céljából;

Műszaki megjegyzés:

A „kompozit forgóasztal” olyan asztal, melyen a megmunkált darab két nem párhuzamos tengely mentén forgatható és dönthető

d. 

„Billenő orsók”, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1. 

Esztergáló, maró, vagy köszörülő szerszámgépekhez tervezték; és

2. 

Egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlés” céljából.

2B009Centrifugális és megfolyatásos elven működő formázógépek, amelyek a gyártó műszaki specifikációi szerint felszerelhetők „számjegyvezérlő” egységgel, vagy számítógép vezérléssel, és rendelkeznek az alábbi összes jellemzővel:

N.B.:   LÁSD MÉG: 2B109 ÉS 2B209.

a. 

Három vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”; és

b. 

A görgőerő több, mint 60 kN.

Műszaki megjegyzés:

A 2B009. pont alkalmazásában a centrifugális és a megfolyatásos formázás funkcióját kombináló gépeket megfolyatásos formázógépeknek kell tekinteni.

2B104A 2B004. pont alatt szabályozottaktól eltérő „izosztatikus prések”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

N.B.:   LÁSD MÉG: 2B204.

a. 

69 MPa vagy annál nagyobb maximális üzemi nyomás;

b. 

873 K (600 °C) vagy annál magasabb szabályozott hőmérsékletű környezet létrehozására és fenntartására tervezték; és

c. 

254 mm, vagy azt meghaladó belső átmérőjű kamraüreggel rendelkeznek.

2B105Szén-szén kompozitok tömörítésére tervezett vagy módosított, a 2B005.a. alpont alatt meghatározottaktól eltérő kémiai gőzfázisú leválasztó CVD kemencék.

2B109A 2B009. pont alatt meghatározottaktól eltérő, megfolyatásos elven működő formázógépek, melyeket „rakéták” meghajtó alkatrészeinek és berendezéseinek (pl. motorházak és közbülső fokozatok) „gyártásában” alkalmazhatók, és a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: 2B209.

a. 

Megfolyatásos elven működő formázógépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

A gyártó műszaki specifikációja alapján felszereltek vagy felszerelhetők „számjegyvezérlő” egységgel, vagy számítógépes vezérléssel; és

2. 

Több mint két tengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”.

b. 

Kifejezetten a 2B009. pont vagy 2B109.a. alpont alatt meghatározott megfolyatásos elven működő formázógépekhez tervezett alkatrészek.

Műszaki megjegyzés:

A centrifugális és a megfolyatásos formázás funkcióját kombináló gépeket a 2B109. pont alkalmazásában megfolyatásos formázógépeknek kell tekinteni.

2B116Rázóvizsgálati rendszerek, berendezések és azok alkatrészei, az alábbiak szerint:

a. 

Digitális szabályozóval rendelkező, visszacsatolást, vagy zárthurkú technikát alkalmazó rázóvizsgálati rendszerek, amelyek képesek valamely rendszert 10 g0 rms-nek megfelelő vagy azt meghaladó effektív gyorsulással a 20 Hz és 2 kHz közötti teljes tartományban rázni, míg „csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;

b. 

A 2B116.a. alpont alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekkel történő felhasználásra tervezett digitális szabályozók, a kifejezetten az 5 kHz-et meghaladó „valós idejű szabályozási sávszélességre” tervezett rázóvizsgálati szoftverekkel.

Műszaki megjegyzés:

A 2B116.b. alpontban szereplő „valós idejű szabályozási sávszélesség” azt a maximális sebességet jelenti, amellyel a szabályozó mintavételezés, adatfeldolgozás és vezérlőjel-továbbítás teljes ciklusait képes végrehajtani.

c. 

A 2B116.a. alpont alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható rázóberendezések (rázóegységek) kapcsolódó erősítővel vagy anélkül, amelyek „csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;

d. 

A 2B116.a. alpont alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható teszt darab tartószerkezetek és elektronikus egységek, amelyeket arra terveztek, hogy a többszörös rázóegységeket olyan rendszerben kombinálják, amely „csupasz asztalon” mérve képes 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó effektív kombinált erő közlésére.

Műszaki megjegyzés:

A 2B116. pont alkalmazásában a „csupasz asztal” tartozékok, vagy rögzítők nélküli sima asztalt vagy felületet jelent.

2B117A 2B004., 2B005.a., 2B104. vagy 2B105. pont alatt meghatározottaktól eltérő berendezés- és folyamatszabályzók, amelyeket szerkezeti kompozit rakéta fúvókák és visszatérő egységek orrcsúcsainak tömörítésére és pirolízisére terveztek vagy módosítottak.

2B119Kiegyensúlyozó gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:

N.B.:   LÁSD MÉG: 2B219.

a. 

Kiegyensúlyozó gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

Nem képesek 3 kg-nál nagyobb tömegű rotorok/szerelvények kiegyensúlyozására;

2. 

Képesek 12 500 ford./percnél nagyobb fordulatszámon rotorokat/szerelvényeket kiegyensúlyozni;

3. 

Képesek a kiegyensúlyozatlanságot két vagy több síkban kijavítani; és

4. 

Képesek a rotort annak tömegére vonatkoztatott 0,2 g mm/kg mértékű fajlagos megmaradó kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni;

Megjegyzés:   A 2B119.a. alpont nem vonja ellenőrzés alá a fogorvosi vagy egyéb gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy módosított kiegyensúlyozó gépeket.

b. 

A 2B119.a. alpont alatt meghatározott gépek használtára tervezett vagy módosított kijelzőfejek.

Műszaki megjegyzés:

A kijelzőfejeket sokszor kiegyensúlyozó műszerként ismerik.

2B120Mozgásszimulátorok vagy forgóasztalok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

Két vagy több tengely;

b. 

Elektromos táplálás vagy információs jelek vagy mindkettő továbbítására képes csúszógyűrűk vagy integrált érintésmentes eszközök beillesztésére tervezeték vagy alakították át őket; és

c. 

Rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Bármelyik tengelye:

a. 

Képes 400 fok/s vagy nagyobb sebességre, illetve 30 fok/s vagy kisebb sebességre; és

b. 

A sebességfelbontás kisebb, mint 6 fok/s, és a pontosság 0,6 fok/s vagy kevesebb;

2. 

A legrosszabb eset szerinti sebességstabilitás, 10 fok vagy annál nagyobb alatti átlagban egyenlő vagy jobb (kisebb), mint plusz vagy mínusz 0,05 %; vagy

3. 

A pozicionálási „pontosság” 5 ívmásodperc vagy annál kevesebb (jobb).

1. megjegyzés:   A 2B120. pont nem vonja ellenőrzés alá a szerszámgépekhez vagy gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy módosított forgóasztalokat. A szerszámgépek forgóasztalai tekintetében lásd: 2B008. pont.

2. megjegyzés:   A 2B120. pontban meghatározott mozgásszimulátorok vagy forgóasztalok továbbra is ellenőrzés alatt maradnak, függetlenül attól, hogy a kivitel idején van-e rögzítve hozzájuk csúszógyűrű vagy integrált érintésmentes eszköz vagy sem.

2B121A 2B120. pont alatt meghatározottaktól eltérő pozícionáló asztalok (olyan berendezések, amelyek bármely tengely mentén képesek precíz fogatási pozícionálásra), amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

Két vagy több tengely; és

b. 

A pozicionálási „pontosság” 5 ívmásodperc vagy annál kevesebb (jobb).

Megjegyzés:   A 2B121. pont nem vonja ellenőrzés alá a szerszámgépekhez vagy gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy módosított forgóasztalokat. A szerszámgépek forgóasztalai tekintetében lásd: 2B008. pont.

2B122Centrifugák, amelyek 100 g0 feletti gyorsítást képesek átadni, és amelyeket elektromos táplálás vagy információs jelek vagy mindkettő továbbítására képes csúszógyűrűk vagy integrált érintésmentes eszközök beillesztésére tervezetek vagy alakítottak át.

Megjegyzés:   A 2B122. pontban meghatározott centrifugák továbbra is ellenőrzés alatt maradnak, függetlenül attól, hogy az export idején van-e rögzítve hozzájuk csúszógyűrű vagy integrált érintésmentes eszköz vagy sem.

2B201Fémek, kerámiák, vagy „kompozitok” eltávolítására vagy vágására szolgáló, a 2B001. pont alatt meghatározottaktól eltérő szerszámgépek és azok bármely kombinációja, amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint elektronikus eszközökkel szerelhetők fel a két, vagy több tengelyen, egyidejűleg történő „kontúrvezérlés” céljából, az alábbiak szerint:

Műszaki megjegyzés :

Az egyéni géptesztek helyett minden szerszámgépmodell esetében fel lehet használni a garantált pozicionálási pontosság ISO 230-2:1988 ( 11 )vagy azzal egyenértékű nemzeti szabványok szerint végzett mérésekből, az alábbi eljárások alapján kapott szintjeit, amennyiben azokat a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátják és azok elfogadják. A garantált pozicionálási pontosság meghatározása: A garantált pozicionálási pontosság meghatározása:

a. 

Egy modellből öt gépet ki kell választani értékelésre;

b. 

Meg kell mérni a lineáristengely-pontosságot az ISO 230-2:1988 (11)  szerint;

c. 

Mindegyik gép, mindegyik tengelyére meg kell határozni a pontosságot (A). A pontossági érték kiszámításának módszerét az ISO 230-2:1988 (11) szabvány ismerteti;

d. 

Mindegyik tengelyre meg kell határozni az átlagos pontosságot. Ezek az átlagértékek lesznek az adott típus egyes tengelyekre vonatkozó garantált pozicionálási pontosságai (Âx Ây…);

e. 

Mivel a 2B201. pont minden hossztengelyre utal, ezért annyi garantált pozicionálási pontosság van, ahány hossztengely;

f. 

Ha a 2B201.a., 2B201.b. vagy 2B201.c. alpont alatt nem meghatározott szerszámgép bármelyik tengelyének garantált pozicionálási pontossága köszörűgépek esetén 6 μm vagy jobb (kevesebb), maró és forgácsológépek esetén pedig 8 μm vagy jobb (kevesebb), mindkettő az ISO 230-2:1988 (11)  szerint, a gyártónak a pontossági szintet tizennyolc havonta meg kell erősítenie.

a. 

Marógépek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:

1. 

Az ISO 230-2:1988 (11)  vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontosság bármely lineáris tengely mentén a, „rendelkezésre álló kompenzációkkal”, kisebb (jobb), mint 6 μm;

2. 

Két vagy annál több forgó kontúrtengely; vagy

3. 

Öt vagy annál több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”;

Megjegyzés:   A 2B201.a. alpont nem vonja ellenőrzés alá a következő jellemzőkkel rendelkező marógépeket:

a. 

Az X-tengely lökethossza meghaladja a 2 m-t; és

b. 

A teljes pozicionálási pontosság az X-tengelyen nagyobb (rosszabb), mint 30 μm.

b. 

Köszörűgépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

Az ISO 230-2:1988 (11)  vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontosság bármely lineáris tengely mentén a, „rendelkezésre álló kompenzációkkal”, kisebb (jobb), mint 4 μm;

2. 

Két vagy annál több forgó kontúrtengely; vagy

3. 

Öt vagy annál több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”;

Megjegyzés:   A 2B201.b. alpont nem vonja ellenőrzés alá a következő köszörűgépeket:

a. 

Külső, belső és külső-belső palástköszörűgépek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1. 

150 mm maximális külső átmérőjű, vagy hosszúságú munkadarab előállítására korlátozottak; és

2. 

x, z és c tengelyre korlátozottak;

b. 

Z vagy w tengellyel nem rendelkező koordináta köszörűk, az ISO 230-2:1988 (11)  vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint 4 μm-nél kisebb (jobb) pozícionálási pontossággal.

c. 

35 mm-nél nagyobb átmérő megmunkálására alkalmas olyan esztergagépek, amelyek ISO 230-2:1988 (11)  vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért „pozicionálási pontossága”„a rendelkezésre álló kompenzációkkal”, bármely hossztengely mentén jobb (kisebb), mint 6 μm;

Megjegyzés:   2B201.c.alpontba nem tartoznak bele a hosszesztergálásra alkalmas/hosszirányban dolgozó rúdesztergák (Swissturn), amennyiben a legnagyobb rúdátmérő nem haladja meg a 42 mm-t, és tokmány felszerelésére nincs lehetőség. A gépek 42 mm-t nem meghaladó átmérőjű alkatrészek előállításához szükséges fúró-, illetve maróteljesítménnyel rendelkezhetnek.

1. megjegyzés:   A 2B201. pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a különleges szerszámgépeket, amelyek kifejezetten az alábbi alkatrészek előállítására szolgálnak:

a. 

Fogaskerekek;

b. 

Forgattyústengelyek vagy bütyköstengelyek;

c. 

Szerszámok vagy vágógépek;

d. 

Sajtoló csigák.

2. megjegyzés:   Az olyan szerszámgépet, amely az eszterga-, maró- vagy köszörűgép funkciók közül legalább kettővel rendelkezik (pl.: maró funkcióval rendelkező esztergagép), az alkalmazandó 2B201.a., b. vagy c. pont mindegyike alapján értékelni kell.

3. megjegyzés:   A 2B201.a.3. és a 2B201.b.3. pont azokat a (párhuzamos és lineáris) kinematikus tervezésű gépeket (pl. a hexapodokat) is magában foglalja, amelyek 5 vagy több olyan tengellyel rendelkeznek, melyek egyike sem forgótengely.

2B204A 2B004. vagy a 2B104. pont alatt meghatározottaktól eltérő „izosztatikus prések” és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:

a. 

„Izosztatikus prések”, amelyek rendelkeznek az alábbi mindkét jellemzővel:

1. 

Képesek 69 MPa vagy annál nagyobb maximális üzemi nyomás elérésére; és

2. 

Kamraterük belső átmérője meghaladja a 152 mm-t;

b. 

Kifejezetten a 2B204.a. alpont alatt meghatározott „izosztatikus sajtókhoz” tervezett sajtolótömbök, formák és szabályozók.

Műszaki megjegyzés:

A 2B204. pont alkalmazásában a belső kamra mérete annak a kamrának a mérete, amelyben mind az üzemi hőmérséklet, mind az üzemi nyomás elérhető, és nem foglal magában rögzítőelemeket. Ez a méret a nyomáskamra belső átmérője vagy a szigetelt kemence belső átmérője közül a kisebbnek a mérete lesz, attól függően, hogy a két kamra közül melyik helyezkedik el a másikban.

2B206A 2B006. pont alatt meghatározottaktól eltérő méretellenőrző gépek, műszerek vagy rendszerek, az alábbiak szerint:

a. 

Számítógép-, vagy számjegy-vezérlésű koordinált mérőgépek (CMM), amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:

1. 

Csak két tengellyel rendelkeznek és az ISO 10360-2:2009 szerint az E0x,MPE, E0y,MPE, vagy E0z,MPE bármelyikének kombinációjaként azonosított (egydimenziós) tengely mentén végzett hosszmérés legnagyobb megengedett mérési bizonytalansága a gép működési tartományának bármely pontján (azaz a tengely teljes hosszán) egyenlő, vagy kisebb (jobb), mint (1,25 + L/1 000) μm (ahol „L” a mért hossz mm-ben); vagy

2. 

Három vagy több tengellyel rendelkezik, és az ISO 10360-2:2009 szerint ellenőrzött háromdimenziós (térfogati) maximális megengedhető hosszmérési hibája (E0,MPE) a gép működési tartományának (azaz a tengelyek hosszán belüli) bármely pontján egyenlő vagy kisebb (jobb) mint (1,7 + L/800) μm (L a mért hossz mm-ben);

Műszaki megjegyzés:

A CMM-nek a gyártó által az ISO 10360-2:2009 szerint meghatározott legpontosabb beállítása (pl. az alábbiak mindegyikéből a legjobb: érzékelő, a tű hosszúsága, mozgási paraméterek, környezet), valamint az összes rendelkezésre álló kompenzáció melletti E0,MPE-t az 1,7 + L/800 μm-es határértékkel kell összevetni.

b. 

Féltengelyek egyidejű lineáris-szög ellenőrzésére szolgáló rendszerek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

A „mérési bizonytalanság” bármely lineáris tengely mentén egyenlő, vagy kisebb (jobb), mint 3,5 μm/5 mm; és

2. 

0,02°, vagy az alatti „szögeltérés”;

c. 

„Lineáris elmozdulást” mérő rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

Műszaki megjegyzés:

A 2B206.c. alpont alkalmazásában a „lineáris elmozdulás” a mérőszonda és a mért tárgy közötti távolság változását jelenti.

1. 

„Lézert” tartalmaznak; és

2. 

± 1 K (± 1 °C) hőmérsékleten, szabványos hőmérséklet és nyomás mellett legalább 12 órán át az alábbiak mindegyikét képes megtartani:

a. 

a 0,1 μm-es vagy annál jobb „felbontóképességet” a teljes mérési skálájukon; és

b. 

(0,2 + L/2 000) μm vagy annál jobb (kisebb) „mérési bizonytalanság” elérésre képes („L” a mm-ben mért hosszúság).

Megjegyzés:   A 2B206.c. alpont nem vonja ellenőrzés alá az olyan – zárt- vagy nyílthurkú visszacsatolásos technikák nélküli – interferométer mérőrendszereket, amelyek a szerszámgépek, méretellenőrző gépek vagy egyéb berendezések elcsúszási hibájának mérésére „lézert” alkalmaznak.

d. 

Lineáris változódifferenciáló transzformátor-rendszerek (LVDT), amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

Műszaki megjegyzés:

A 2B206.d. alpont alkalmazásában a „lineáris elmozdulás” a mérőszonda és a mért tárgy közötti távolság változását jelenti.

1. 

Rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. 

0,1 % vagy annál kisebb (jobb) „linearitás”, amelyet a legfeljebb ± 5 mm teljes működési tartománnyal rendelkező LVDT-k esetében 0-tól a teljes működési tartományig mérnek; vagy

b. 

0,1 %-os vagy annál kisebb (jobb) „linearitás”, amelyet az 5 mm-nél nagyobb teljes működési tartománnyal rendelkező LVDT-k esetében 0-tól 5 mm-ig mérnek; és

2. 

Szabványos környezeti vizsgálati hőmérsékleten ±1 K (± 1 °C) 0,1 %/nap vagy annál jobb (kisebb) drift.

1. megjegyzés:   A mérőberendezésként is felhasználható szerszámgépek akkor esnek ellenőrzés alá, ha megfelelnek a szerszámgép funkcióval, vagy a mérőberendezés funkcióval szemben támasztott követelményeknek vagy meghaladják azokat.

2. megjegyzés:   A 2B206. pont alatt leírt gép ellenőrzés alá tartozónak minősül, ha működési tartományában bárhol átlépi az ellenőrzési küszöböt.

Műszaki megjegyzések:

A 2B206. pont szerinti összes mérési értékparamétert plusz/mínusz értékként kell kezelni, azaz nem teljes sávként.

2B207A 2B007. pont alatt meghatározottaktól eltérő „robotok”, „működtető egységek” és vezérlőegységek, az alábbiak szerint:

a. 

„Robotok” vagy „működtető egységek”, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy megfeleljenek a nagy erejű robbanóanyagok kezelésével kapcsolatos nemzeti biztonsági szabványoknak (például megfelelnek a nagy erejű robbanóanyagokra vonatkozó villamos szabvány besorolásnak);

b. 

Kifejezetten a 2B207.a. alpont alatt meghatározott „robotok” vagy „végeffektorok” részére tervezett vezérlőegységek.

2B209A 2B009. vagy a 2B109. pont alatt meghatározottaktól eltérő, megfolyatásos alakítási funkciókra képes megfolyatásos vagy centrifugális formázógépek és gömbölyítőhengeres gépek, az alábbiak szerint:

a. 

Gépek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

Három vagy annál több görgő (aktív, vagy vezető); és

2. 

A gyártó műszaki specifikációja alapján felszerelhetők „számjegyvezérlő” egységgel, vagy számítógépes vezérléssel;

b. 

75 és 400 mm közötti belső átmérőjű hengeres rotorok készítésére tervezett rotoralakító gömbölyítőhengeres gépek.

Megjegyzés:   A 2B209.a. alpont magában foglalja azokat a gépeket, amelyeknek csak egy, fém deformálására szolgáló görgővel plusz két olyan kiegészítő görgővel rendelkeznek, amely a gömbölyítőhengert megtámasztja, de a deformálási eljárásban közvetlenül nem vesz részt.

2B219Centrifugális többsíkú kiegyensúlyozó, állandó telepítésű vagy mozgatható, vízszintes vagy függőleges elrendezésű gépek, az alábbiak szerint:

a. 

centrifugális kiegyensúlyozó gépek, amelyeket legalább 600 mm hosszú flexibilis rotorok kiegyensúlyozására terveztek, és rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

75 mm-nél nagyobb henger- vagy csapátmérő;

2. 

0,9 és 23 kg közötti teherbírás; és

3. 

5 000 fordulat/percnél nagyobb forgási sebességnél is képes kiegyensúlyozásra;

b. 

Centrifugális kiegyensúlyozó gépek, amelyeket üreges hengeres rotor alkatrészek kiegyensúlyozására terveztek, és rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

75 mm-nél nagyobb csapátmérő;

2. 

0,9 és 23 kg közötti teherbírás;

3. 

Képes síkonként 10 g × mm/kg vagy kisebb maradék kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni; és

4. 

Szíjhajtásos típusú.

2B225Távirányítású manipulátorok, amelyek alkalmasak radiokémiai elválasztási műveletekben és forró kamrákban végzett távirányítású tevékenységre, az alábbiak szerint:

a. 

Képesek benyúlni 0,6 m-re vagy mélyebbre a kamrába (falon keresztüli művelet); vagy

b. 

Képesek átnyúlni 0,6 m vagy annál vastagabb kamrafalú forró kamrába a tetőn keresztül (át a fal felett művelet).

Műszaki megjegyzés:

A távmanipulátorok az emberi műveletet viszik át egy távoli karra és végszerelvényre. Ezek lehetnek „mester/szolga” típusúak, és működhetnek botkormánnyal vagy billentyűzettel.

2B226A 9B001. és a 3B001. pont alatt meghatározottaktól eltérő, ellenőrzött környezetű (vákuum vagy inert gáz) indukciós kemencék és azok tápegységei, ideértve a következőket:

N.B.:   LÁSD MÉG: 3B001 ÉS 9B001.

a. 

Kemencék, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

Alkalmasak 1 123  K (850 °C) feletti üzemelésre;

2. 

600 mm vagy annál kisebb átmérőjű indukciós tekerccsel rendelkeznek; és

3. 

Bemeneti teljesítményük 5 kW, vagy annál nagyobb;

Megjegyzés:   A 2B226.a. alpont nem vonja ellenőrzés alá a félvezető szeletek feldolgozására tervezett kemencéket.

b. 

Kifejezetten a 2B226.a. alpont alatt meghatározott kemencékhez tervezett tápegységek, amelyek meghatározott teljesítmény kimenete 5 kW vagy több.

2B227Vákuum és szabályozott atmoszférájú fémkohászati olvasztó- és öntőkemencék és kapcsolódó berendezések,az alábbiak szerint:

a. 

Ívújraolvasztó kemencék, ívolvasztó kemencék és olvasztó-öntőkemencék, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

1 000  cm3 és 20 000  cm3 közötti felhasználható elektródakapacitás; és

2. 

Alkalmasak 1 973  K (1 700  °C) olvasztási hőmérséklet feletti üzemelésre;

b. 

Elektronsugaras olvasztókemencék, valamint plazmaatomizáló-kemencék és planzmaolvasztó-kemencék, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

50 kW vagy annál nagyobb teljesítmény; és

2. 

Alkalmasak 1 473  K (1 200  °C) olvasztási hőmérséklet feletti üzemelésre;

c. 

Számítógépes vezérlő és megfigyelő rendszerek, amelyeket kifejezetten a 2B227.a. vagy 2B227.b. alpont alatt meghatározott kemencékhez konfiguráltak.

d. 

Kifejezetten a 2B227.b. alpont alatt meghatározott kemencékhez tervezett plazmafáklyák, amelyek rendelkezek mindkét alábbi jellemzővel:

1. 

50 kW-ot meghaladó teljesítménnyel működnek; és

2. 

Alkalmasak 1 473  K (1 200  °C) hőmérséklet feletti üzemelésre;

e. 

50 kW-ot meghaladó teljesítménnyel működő, kifejezetten a 2B227.b. alpontban meghatározott kemencékhez tervezett elektronsugár-ágyúk.

2B228Rotorgyártó és szerelő berendezések, rotoregyengető berendezések, csőrugó kialakító tüskék és alaknyomók, az alábbiak szerint:

a. 

Rotorszerelő berendezés, gázcentrifuga rotorcső darabok, terelőlapok és zárósapkák összeállításához;

Megjegyzés:   A 2B228.a. alpont precíziós tüskéket, szorítóbilincseket és zsugorító illesztőgépeket foglal magában.

b. 

Rotoregyengető berendezések a gázcentrifuga rotorcsöveinek közös tengelyre történő beállításához.

Műszaki megjegyzés:

A 2B228.b. alpont alatt meghatározott berendezések általában olyan precíziós mérőszondákat tartalmaznak, amelyek egy olyan számítógéphez vannak csatlakoztatva, amely ellenőrzi pl. a rotorcső darabok beállításához használt pneumatikus nyomófejek tevékenységét.

c. 

Csőrugó-kialakító tüskék és alaknyomók, egymenetű csőrugók gyártásához.

Műszaki megjegyzés:

A 2B228.c. alpont alkalmazásában a csőrugó rendelkezik a következő jellemzők mindegyikével:

1. 

75 mm és 400 mm közötti belső átmérő;

2. 

12,7 mm, vagy nagyobb hosszúság;

3. 

2 mm-nél nagyobb bordamélység; és

4. 

nagy szilárdságú alumíniumötvözetekből, martenzites acélból, vagy nagy szilárdságú „szálas vagy rostos anyagból” készült.

2B230Mindenféle „nyomás távadó”, amely képes az abszolút nyomás mérésére, és rendelkezik az alábbi összes jellemzővel:

a. 

Alumíniumból, alumíniumötvözetből, alumínium-oxidból (timföld vagy zafír), nikkelből, legalább 60 tömegszázalékban nikkelt tartalmazó nikkelötvözetből vagy teljesen fluorozott szénhidrogén-polimerekből készült vagy ilyen anyagokkal védett nyomásérzékelő elemek;

b. 

Alumíniumból, alumíniumötvözetből, alumínium-oxidból (timföld vagy zafír), nikkelből, legalább 60 tömegszázalékban nikkelt tartalmazó nikkelötvözetből vagy teljesen fluorozott szénhidrogén-polimerekből készült vagy ilyen anyagokkal védett, a nyomásérzékelő elem lezárásához elengedhetetlen, és a folyamatmédiummal közvetlen érintkező szigetelések, amennyiben van ilyen; és

c. 

Rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1. 

13 kPa alatti teljes mérési skála, és a teljes skálára vetítve +1 %-nál jobb „pontosság”; vagy

2. 

13 kPa vagy afeletti teljes mérési skála, és 13 kPa-on való mérésnél 130 Pa-nál nagyobb „pontosság”.

Műszaki megjegyzések:

1.   A 2B230. pont alatt szereplő „nyomásátalakító transzduktor” olyan eszköz, amely a nyomásértéket jellé alakítja át.

2.   A 2B230. pont alkalmazásában a „pontosság” magában foglalja a nem-linearitást, a hiszterézist és a környezeti hőmérsékleten való ismételhetőséget.

2B231Vákuumszivattyúk, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

380 mm vagy nagyobb bemeneti csonk méret;

b. 

15 m3/s vagy nagyobb szívási kapacitás; és

c. 

Képes 13 mPa-nál jobb végső vákuumot létrehozni.

Műszaki megjegyzések:

1.   A szivattyúzási sebességet a mérési pontnál, nitrogéngázzal vagy levegővel kell meghatározni.

2.   A végső vákuumot a szivattyú bemeneténél a bemeneti csonkot elzárva kell meghatározni.

2B232Nagy sebességű ágyúrendszerek (hajtóanyag, gáz, tekercses, elektromágneses, elektrotermikus vagy más fejlett rendszerek), amelyek képesek a lövedéket 1,5 km/s vagy nagyobb sebességre gyorsítani.

N.B.:   LÁSD MÉG: KATONAI CÉLÚ TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI JEGYZÉKE.

2B233Csőmembrános tömítésű csigakompresszor és csőmembrános tömítésű vákuumos csigaszivattyúk, amelyek rendelkeznek a következő tulajdonságok mindegyikével:

N.B.:   LÁSD MÉG: 2B350.i.

a. 

Képesek 50 m3/h vagy nagyobb bemeneti térfogatáramra;

b. 

Képesek 2:1 vagy nagyobb nyomásarányra; és

c. 

A folyamatgázzal kapcsolatba kerülő valamennyi felületük az alábbi anyagok valamelyikéből készült:

1. 

Alumínium vagy alumíniumötvözet;

2. 

Alumínium-oxid;

3. 

Rozsdamentes acél;

4. 

Nikkel vagy nikkelötvözet;

5. 

Foszforbronz; vagy

6. 

Fluort tartalmazó polimerek.

2B350Vegyipari gyártó létesítmények, berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. 

0,1 m3-nél (100 l) nagyobb, de 20 m3-nél (20 000  l) kisebb teljes belső (geometrikus) térfogatú, keverővel ellátott, vagy keverő nélküli reaktoredények vagy reaktorok, ahol a feldolgozott vagy a jelen levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

N.B.:   A javításhoz előregyártott szerelvények tekintetében lásd a 2B350.k. alpontot.

1. 

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;

2. 

Fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);

3. 

Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot vagy az üvegbélést);

4. 

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

5. 

Tantál vagy tantál'ötvözet';

6. 

Titán vagy titán'ötvözet';

7. 

Cirkónium, vagy cirkónium'ötvözet'; vagy

8. 

Nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözet”;

b. 

A 2B350.a. alatt meghatározott reaktoredényekben, vagy reaktorokban használatos keverők; továbbá a kifejezetten ilyen keverőkhöz tervezett keverőlapátok, lapátok vagy tengelyek ahol a keverőnek a bevitt, vagy a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) érintkező valamennyi felülete az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1. 

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;

2. 

Fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);

3. 

Üveg (beleértve a vitrit, vagy zománcozott bevonatot, vagy az üvegbevonatot);

4. 

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

5. 

Tantál vagy tantál'ötvözet';

6. 

Titán vagy titán'ötvözet';

7. 

Cirkónium, vagy cirkónium'ötvözet'; vagy

8. 

Nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözet”;

c. 

0,1 m3-nél (100 liter) nagyobb teljes belső (geometrikus) térfogatú tárolótartályok, konténerek és gyűjtőtartályok, ahol a feldolgozott vagy a jelen levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

N.B.:   A javításhoz előregyártott szerelvények tekintetében lásd a 2B350.k. alpontot.

1. 

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;

2. 

Fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);

3. 

Üveg (beleértve a vitrit, vagy zománcozott bevonatot, vagy az üvegbevonatot);

4. 

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

5. 

Tantál vagy tantál'ötvözet';

6. 

Titán vagy titán'ötvözet';

7. 

Cirkónium, vagy cirkónium'ötvözet'; vagy

8. 

Nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözet”;

d. 

0,15 m2-nél nagyobb, de 20 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1. 

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;

2. 

Fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);

3. 

Üveg (beleértve a vitrit, vagy zománcozott bevonatot, vagy az üvegbevonatot);

4. 

Grafit vagy „szén-grafit”;

5. 

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

6. 

Tantál vagy tantál'ötvözet';

7. 

Titán vagy titán'ötvözet';

8. 

Cirkónium, vagy cirkónium'ötvözet';

9. 

Szilíciumkarbid;

10. 

Titánkarbid; vagy

11. 

Nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözet”;

e. 

0,1 m-nél nagyobb belső átmérőjű desztilláló, vagy abszorpciós oszlopok; továbbá az ilyen desztilláló vagy abszorpciós oszlopokhoz tervezett folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1. 

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;

2. 

Fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);

3. 

Üveg (beleértve a vitrit, vagy zománcozott bevonatot, vagy az üvegbevonatot);

4. 

Grafit vagy „szén-grafit”;

5. 

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

6. 

Tantál vagy tantál'ötvözet';

7. 

Titán vagy titán'ötvözet';

8. 

Cirkónium, vagy cirkónium'ötvözet'; vagy

9. 

Nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözet”;

f. 

Távirányított töltőberendezések, amelyeknek valamennyi, a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező felülete az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1. 

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; vagy

2. 

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

g. 

Szelepek és alkatrészek, ideértve a következőket:

1. 

Szelepek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

DN 10-nél vagy NPS 3/8-nál nagyobb „névleges méretű”; és

b. 

az előállítandó, a feldolgozandó vagy a jelen levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület „korrózióálló anyagból” készült;

2. 

A 2B350.g.1. pont alatt meghatározottaktól eltérő szelepek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a. 

Legalább DN 25 vagy NPS 1 és legfeljebb DN 100 vagy NPS 4 „névleges méret”;

b. 

Házak (szelepházak) vagy előformázott szelepbetétek;

c. 

Cserélhetőnek tervezett záróelem; és

d. 

A házaknak (szelepházak) vagy előformázott szelepbetéteknek az előállítandó, a feldolgozandó vagy a jelen levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felülete „korrózióálló anyagból” készült;

3. 

A 2B350.g.1. vagy 2B350.g.2. pontban meghatározott szelepekhez tervezett alkatrészek, amelyekben az előállított, a feldolgozott vagy a jelen levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület „korrózióálló anyagból” készült, az alábbiak szerint:

a. 

Házak (szelepházak);

b. 

Előformázott szelepbetétek:

Műszaki megjegyzések:

1.   A 2B350.g. alpont alkalmazásában, „korrózióálló anyag”: az alábbi anyagok egyike:

a. 

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

b. 

Tömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ötvözetek;

c. 

Fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);

d. 

Üveg vagy üvegbélés (beleértve a vitrit, vagy zománc bevonatot);

e. 

Tantál vagy tantálötvözetek;

f. 

Titán vagy titánötvözetek;

g. 

Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;

h. 

Nióbium (kolumbium) vagy nióbium-ötvözetek; vagy

i. 

Kerámiaanyagok, az alábbiak szerint:

1. 

Legalább 80 tömegszázalék tisztaságú szilícium-karbid;

2. 

Legalább 99,9 tömegszázalék tisztaságú alumínium-oxid (timföld);

3. 

Cirkónium-oxid (cirkónia).

2.   A „névleges méret” a legkisebb bemeneti és kimeneti átmérőre vonatkozik.

3.   A szelepek névleges méretei (DN) megfelelnek az ISO 6708:1995 szabványnak. A névleges csőméretek (NPS) megfelelnek az ASME B36.10 vagy B36.19 vagy annak megfelelő nemzeti szabványnak.

h. 

Többszörös falú csövek szivárgásdetektáló egységgel, ahol a feldolgozott, vagy bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1. 

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;

2. 

Fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);

3. 

Üveg (beleértve a vitrit, vagy zománcozott bevonatot, vagy az üvegbevonatot);

4. 

Grafit vagy „szén-grafit”;

5. 

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

6. 

Tantál vagy tantál'ötvözet';

7. 

Titán vagy titán'ötvözet';

8. 

Cirkónium, vagy cirkónium'ötvözet'; vagy

9. 

Nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözet”;

i. 

A 2B233. pontban meghatározottaktól eltérő többszörös szigetelésű szivattyúk és szigetelés nélküli szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h, vagy vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 5 m3/h (normál körülmények [273 K (0 °C) hőmérséklet és 101,3 kPa nyomás] között), továbbá az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:

1. 

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;

2. 

Kerámiák;

3. 

Ferroszilícium (magas szilíciumtartalmú szilícium-vas ötvözetek);;

4. 

Fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);

5. 

Üveg (beleértve a vitrit, vagy zománcozott bevonatot, vagy az üvegbevonatot);

6. 

Grafit vagy „szén-grafit”;

7. 

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

8. 

Tantál vagy tantál'ötvözet';

9. 

Titán vagy titán'ötvözet';

10. 

Cirkónium, vagy cirkónium'ötvözet'; vagy

11. 

Nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözet”;

Műszaki megjegyzés:

A 2B350.i. alpontban szereplő „szigetelés” kifejezés csak azokra a szigetelésekre vonatkozik, amelyek közvetlenül érintkeznek a feldolgozás alatt álló vegyi anyagokkal (vagy azokkal közvetlen érintkezésre tervezték őket), valamint olyan konstrukció szigetelését biztosítják, ahol a forgó- vagy dugattyús tengely áthalad a szivattyútesten.

j. 

Az 1C350. pont alatt meghatározott vegyi anyagok megsemmisítésére tervezett, különleges hulladékbetápláló rendszerrel és kezelő-berendezésekkel ellátott hulladékégetők, amelyeknél az égetőkamra átlagos hőmérséklete meghaladja az 1 273  K-t (1 000  °C), és amelyekben a betápláló rendszernek a hulladékkal közvetlenül érintkező valamennyi felülete az alábbi anyagok bármelyikéből készült, vagy azok bármelyikével vonták be:

1. 

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;

2. 

Kerámiák; vagy

3. 

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

k. 

Javításhoz előregyártott szerelvények, amelyeknek a vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi fém felülete tantálból vagy a következő tantálötvözetekből készült, és amelyek külön erre a célra tervezett alkatrészekkel rendelkeznek:

1. 

A 2B350.a. alpontban meghatározott üvegbélésű reaktoredényekhez vagy reaktorokhoz történő mechanikus csatlakoztatásra tervezték; vagy

2. 

A 2B350.c. alpontban meghatározott üvegbélésű tárolótartályokhoz, konténerekhez vagy gyűjtőtartályokhoz történő mechanikus csatlakoztatásra tervezték.

Megjegyzés:   A 2B350. pont alkalmazásában, a tömítések, töltőanyagok, szigetelések, csavarok, alátétek vagy más szigetelő funkciót betöltő anyagokhoz használt anyagok nem határozzák meg az ellenőrzés állását, amennyiben az ilyen alkatrészeket cserélhetőnek tervezték.

Műszaki megjegyzések:

1.   A „szén-grafit” amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 tömegszázalék.

2.   A fenti bekezdésekben felsorolt anyagok esetében az „ötvözet” kifejezés, amennyiben nincs feltüntetve mellette konkrét elemi koncentráció, olyan ötvözetekre vonatkozik, amelyek a mellettük feltüntetett fémet nagyobb tömegszázalékban tartalmazzák, mint bármely más elemet.

2B351Toxikus gázoknak az 1A004. pontban meghatározottaktól eltérő jelzői és megfigyelőrendszerei és az ezekhez való detektoregységek, az alábbiak szerint, továbbá azok detektorai, szenzorai és cserélhető szenzorbetétei:

a. 

Folyamatos üzemre tervezték és alkalmasak az 1C350. pont alatt meghatározott vegyszerek vagy vegyi fegyver anyagok kimutatására, 0,3 mg/m3-nél kisebb koncentrációnál; vagy

b. 

Kolinészteráz-gátló hatás detektálására tervezték.

2B352Biológiai ágenseket előállító és kezelő berendezések, az alábbiak szerint:

a. 

Biztonságos létesítmények és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:

1. 

A WHO Laboratory Biosafety kézikönyve (3. kiadás, Genf, 2004) szerint meghatározott P3 vagy P4 (BL3, BL4, L3, L4) biztonsági szint kritériumainak megfelelő teljesen biztonságos létesítmények.

2. 

A 2B352.a. alpontban meghatározott biztonságos létesítmények rögzített berendezéseihez tervezett felszerelés az alábbiak szerint:

a. 

Kétoldalt nyitható fertőtlenítő autokláv;

b. 

Levegőellátásos védőruházat fertőtlenítésére szolgáló zuhany;

c. 

Légmentesen záródó ajtók mechanikus vagy felfúvódó tömítéssel;

b. 

Fermentorok és alkatrészek, ideértve a következőket:

1. 

Az aeroszol szaporítása nélkül a „mikroorganizmusok”, vírusok tenyésztésére vagy toxintermelésre képes fermentorok 20 l vagy afeletti belső össztérfogattal;

2. 

A 2B352.b.1. pontban meghatározott fermentorokhoz tervezett alkatrészek az alábbiak szerint:

a. 

In situ sterilizálásra vagy fertőtlenítésre tervezett tenyésztőkamrák;

b. 

Tenyésztőkamrát tartó eszközök;

c. 

Olyan folyamatvezérlő egységek, amelyek képesek a fermentációs rendszer két vagy több paraméterének (pl. hőmérséklet, pH, tápanyagtartalom, erjesztőkád keverése, oldott oxigén mennyisége, levegőáram, habzásellenőrzés) egyidejű figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére;

Műszaki megjegyzések:

1.   A 2B352.b. alpont alkalmazásában, a fermentorok közé tartoznak a bioreaktorok, egyszer használatos (eldobható) bioreaktorok, a kemosztátok és a folyamatos áramú rendszerek is.

2.   A tenyésztőkamrát tartó eszközök közé tartoznak a merev falú, egyszer használatos tenyésztőkamrák.

c. 

Centrifugális szeparátorok, amelyek aeroszolok terjedése nélkül képesek folyamatos elválasztásra és rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. 

100 l/h-nál nagyobb térfogatáram;

2. 

Polírozott rozsdamentes acélból vagy titánból készült alkatrészek;

3. 

A gőzt tartalmazó területen belüli egy vagy több szigetelő csatlakozás; és

4. 

Zárt állapotban képesek in-situ gőzsterilizálásra;

Műszaki megjegyzés:

A centrifugális szeparátorok magukban foglalják a dekantereket is.

d. 

A következő keresztáramú szűrőberendezések és alkatrészek:

1. 

Keresztáramú szűrőberendezések, amelyek képesek mikroorganizmusok, vírusok, toxinok és sejtkultúrák elválasztására, és amelyek rendelkeznek valamennyi alábbi jellemzővel:

a. 

1 m2 vagy annál nagyobb teljes szűrőfelület; és

b. 

Rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 

in situ lehetséges azok sterilizálása vagy fertőtlenítése; vagy

2. 

eldobható vagy egyszer használatos alkatrészeket használnak;

Műszaki megjegyzés:

A 2B352.d.1.b. pontban a sterilizálás a berendezésben található összes életképes mikroba eltávolítását jelenti fizikai (pl. gőz) vagy kémiai úton. A fertőtlenítés a mikrobák okozta potenciális fertőzés fertőtlenítő hatású kémiai anyagok használatával történő kiirtását jelenti a berendezésben. A sterilizálás és a fertőtlenítés különbözik a higienizálástól: ez utóbbi olyan tisztítási eljárást jelent, amely során csökkentik a berendezés mikrobatartalmát, de nem feltétlenül sikerül eltávolítani az összes, mikrobák okozta fertőzést vagy életképes mikrobát.

Megjegyzés:   A 2B352.d. alpont nem vonja ellenőrzés alá – a gyártó minősítése szerint – fordított ozmózis és hemodialízis elvén működő berendezést.

2. 

A keresztáramú szűrőberendezések alkatrészei (pl. modulok, elemek, kazetták, szűrőbetétek, egységek és lemezek), amelyek szűrőfelülete egyenként 0,2 m2 vagy annál nagyobb, és a 2B352.d. alpontban meghatározott keresztáramú szűrőberendezések használatához terveztek.

e. 

Gőzzel, gázzal vagy párával sterilizálható fagyasztva szárító berendezések, amelyek kondenzáló kapacitása legalább 10 kg jég/nap és kisebb, mint 1 000  kg jég/nap;

f. 

Védő és izoláló berendezések, az alábbiak szerint:

1. 

Független levegőellátású fél, vagy egész védőöltözékek, vagy hozzákapcsolt külső levegőellátástól függő és pozitív nyomás alatt működő sisakok;

Megjegyzés:   A 2B352.f.1. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan öltözékeket, amelyeket úgy terveztek, hogy független levegőztető berendezéssel együtt viseljék.

2. 

Biológiai elszigetelési kamrák, elkülönítők vagy biológiai biztonsági kabinok, amelyek a rendes üzemeltetéshez rendelkeznek az alábbi összes jellemzővel:

a. 

Teljesen zárt munkavégzési helyszín, amelyben a dolgozót fizikai akadály választja el a munkától;

b. 

Negatív nyomáson üzemképes;

c. 

Eszközök biztosítottak a tárgyak munkavégzési helyszínen történő biztonságos kezeléséhez;

d. 

A munkavégzés helyszínének levegővel való ellátása és a levegő onnan történő kivezetése HEPA-szűrőn keresztül történik;

1. megjegyzés: