2009L0005 — HU — 20.02.2009 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 2009/5/EK IRÁNYELVE

(2009. január 30.)

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 029, 31.1.2009, p.45)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 256, 29.9.2009, o 38  (09/5)
▼B

A BIZOTTSÁG 2009/5/EK IRÁNYELVE

(2009. január 30.)

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/22/EK irányelv III. melléklete tartalmazza a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 2 ), valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelettel ( 3 ) kapcsolatos jogsértések kezdeti listáját.

(2)

A 2006/22/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése rendelkezik az említett melléklet kiegészítésének lehetőségéről a kategóriákra bontott jogsértések általános körére vonatkozó iránymutatások lefektetése céljából. A legsúlyosabb jogsértések között szerepelniük kell azon jogsértéseknek, amelyek halál vagy súlyos személyi sérülés nagy kockázatával járnak.

(3)

A jogsértések kategorizálására vonatkozó további iránymutatások nyújtása fontos lépést jelent a vállalkozások jogbiztonsága és a vállalkozások közötti tisztességesebb verseny biztosítása felé.

(4)

A jogsértések harmonizált kategorizálása azért is kívánatos, hogy közös alapul szolgáljon azon kockázatértékelő rendszerekhez, amelyeket a tagállamoknak a 2006/22/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdése alapján be kell vezetniük. Ezen harmonizált kategóriák alapján könnyebbé válna egy járművezető vagy egy vállalkozás által a letelepedés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban elkövetett jogsértés besorolása.

(5)

Főszabályként indokolt, hogy a jogsértések kategorizálása súlyosságuktól és a közlekedésbiztonságra gyakorolt lehetséges következményeiktől függjön, valamint az annak ellenőrzésére való lehetőségtől, hogy a vezető és a vállalkozás betartja-e a jogszabályokat.

(6)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 3821/85/EGK rendelet 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

A 2006/22/EK irányelv III. mellékletének helyébe az ezen irányelv mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2009. december 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET
„III. MELLÉKLET

Jogsértések

A 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, az alábbi táblázat iránymutatást nyújt az 561/2006/EK rendelettel és a 3821/85/EGK rendelettel kapcsolatos jogsértések általános körére vonatkozóan, a jogsértések súlyossága szerinti csoportokra bontva.1.  Az 561/2006/EK rendelettel kapcsolatos jogsértések csoportjai

Szám

Jogalap

A jogsértés típusa

A súlyosság foka (1)

NSJ

SJ

EJ

A

Személyzet

 
 
 

A1

5. cikk (1) bekezdés

►C1  A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása ◄

 

X

 

B

Vezetési időszakok

 
 
 

B1

6. cikk (1) bekezdés

A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett

9 h<…<10 h

 
 

X

B2

10 h<…<11 h

 

X

 

B3

11 h<…

X

 
 

B4

A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett

10 h<…<11 h

 
 

X

B5

11 h<…<12 h

 

X

 

B6

12 h<…

X

 
 

B7

6. cikk (2) bekezdés

A heti vezetési idő túllépése

56 h<…<60 h

 
 

X

B8

60 h<…<70 h

 

X

 

B9

70 h<…

X

 
 

B10

6. cikk (3) bekezdés

Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt

90 h<…<100 h

 
 

X

B11

100 h<…<112 h 30

 

X

 

B12

112 h 30<…

X

 
 

C

Szünetek

 
 
 

C1

7. cikk

A megszakítás nélküli vezetési idő túllépése

4 h 30<…<5 h

 
 

X

C2

5 h<…<6 h

 

X

 

C3

6 h<…

X

 
 

D

Pihenőidők

 
 
 

D1

8. cikk (2) bekezdés

Nem megfelelő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett

10 h<…<11 h

 
 

X

D2

8 h 30<…<10 h

 

X

 

D3

…<8 h 30

X

 
 

D4

Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett

8 h<…<9 h

 
 

X

D5

7 h<…<8 h

 

X

 

D6

…<7 h

X

 
 

D7

Nem megfelelő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő

3 h+(8 h<…<9 h)

 
 

X

D8

3 h+(7 h<…<8 h)

 

X

 

D9

3 h+(…<7 h)

X

 
 

D10

8. cikk (5) bekezdés

Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén

8 h<…<9 h

 
 

X

D11

7 h<…<8 h

 

X

 

D12

…<7 h

X

 
 

D13

8. cikk (6) bekezdés

Nem megfelelő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő

22 h<…<24 h

 
 

X

D14

20 h<…<22 h

 

X

 

D15

…<20 h

X

 
 

D16

Nem megfelelő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett

42 h<…<45 h

 
 

X

D17

36 h<…<42 h

 

X

 

D18

…<36 h

X

 
 

E

Fizetés típusa

 
 
 

E1

10. cikk (1) bekezdés

A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat

X

 
 

(1)   NSJ = nagyon súlyos jogsértés / SJ = súlyos jogsértés / EJ = enyhébb jogsértés.2.  A 3821/85/EGK rendelettel kapcsolatos jogsértések csoportjai

Szám

Jogalap

A jogsértés típusa

A súlyosság foka (1)

NSJ

SJ

EJ

F

Menetíró készülék beépítése

 
 
 

F1

3. cikk (1) bekezdés

Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása

X

 
 

G

Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata

 
 
 

G1

13. cikk

A menetíró készülék nem működik megfelelően (például nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására)

X

 
 

G2

A menetíró készülék helytelen használata (nem érvényes járművezetői kártya használata, szándékos visszaélés, … )

X

 
 

G3

14. cikk (1) bekezdés

Nincs elegendő számú adatrögzítő lap

 

X

 

G4

Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra

 

X

 

G5

Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz

 
 

X

G6

14. cikk (2) bekezdés

A vállalkozás nem őrzi meg az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat

X

 
 

G7

14. cikk (4) bekezdés

A járművezető egynél több érvényes járművezetői kártyával rendelkezik

X

 
 

G8

14. cikk (4) bekezdés

A járművezető saját érvényes kártyájától eltérő járművezetői kártya használata

X

 
 

G9

14. cikk (4) bekezdés

Hibás vagy lejárt járművezetői kártya használata

X

 
 

G10

14. cikk (5) bekezdés

A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig

X

 
 

G11

15. cikk (1) bekezdés

Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok azonban olvashatók

 
 

X

G12

Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók

X

 
 

G13

Megsérült, hibásan működő, elveszett vagy ellopott járművezetői kártya kicserélése 7 naptári napon belül történő kérelmezésének elmulasztása

 

X

 

G14

15. cikk (2) bekezdés

Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata

X

 
 

G15

Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére

X

 
 

G16

Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely nincs hatással a rögzített adatokra

 
 

X

G17

Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztés nélkül

 
 

X

G18

Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel

X

 
 

G19

Szükséges kézi adatbevitel elmulasztása

X

 
 

G20

Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet)

X

 
 

G21

15. cikk (3) bekezdés

A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették

 

X

 

G22

Kapcsoló berendezés helytelen használata

X

 
 

H

Adatok kitöltése

 
 
 

H1

15. cikk (5) bekezdés

Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név

X

 
 

H2

Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév

X

 
 

H3

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik

 

X

 

H4

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik

 
 

X

H5

Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám

 
 

X

H6

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt)

 

X

 

H7

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén)

 
 

X

H8

Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja

 
 

X

H9

15. cikk (5a) bekezdés

Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe

 
 

X

I

Adatok bemutatása

 
 
 

I1

15. cikk (7) bekezdés

Ellenőrzés megtagadása

X

 
 

I2

15. cikk (7) bekezdés

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra vonatkozóan rögzített információkat

X

 
 

I3

A járművezető nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra vonatkozóan rögzített információkat

X

 
 

I4

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával)

X

 
 

I5

►C1  A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és az azt megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat ◄

X

 
 

I6

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát

X

 
 

I7

►C1  A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és az azt megelőző 28 nap során készített kinyomatokat ◄

X

 
 

J

Csalás

 
 
 

J1

15. cikk (8) bekezdés

Az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatok, vagy a menetíró készülék kinyomtatott adatainak meghamisítása, kitörlése vagy megsemmisítése

X

 
 

J2

A menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipuláció, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását eredményezheti

X

 
 

J3

Olyan manipulációs eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték …)

X

 
 

K

Üzemzavar

 
 
 

K1

16. cikk (1) bekezdés

A javítást nem elismert szerelő vagy műhely végezte

X

 
 

K2

A javítást nem végezték el útközben

 

X

 

L

Kézi bejegyzések a kinyomatokon

 
 
 

L1

16. cikk (2) bekezdés

A járművezető nem jelzi azon időtartamokra vonatkozó valamennyi információt, amelyet a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített

X

 
 

L2

Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma

X

 
 

L3

Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás

 

X

 

L4

16. cikk (3) bekezdés

A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt

X

 
 

(1)   NSJ = nagyon súlyos jogsértés / SJ = súlyos jogsértés / EJ = enyhébb jogsértés.”( 1 ) HL L 102., 2006.4.11., 35. o.

( 2 ) HL L 102., 2006.4.11., 1. o.

( 3 ) HL L 370., 1985.12.31., 8. o.