02008R1235 — HU — 24.07.2018 — 029.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1235/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról

(HL L 334, 2008.12.12., 25. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A BIZOTTSÁG 537/2009/EK RENDELETE (2009. június 19.)

  L 159

6

20.6.2009

 M2

A BIZOTTSÁG 471/2010/EU RENDELETE (2010. május 31.)

  L 134

1

1.6.2010

 M3

A BIZOTTSÁG 590/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. június 20.)

  L 161

9

21.6.2011

 M4

A BIZOTTSÁG 1084/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. október 27.)

  L 281

3

28.10.2011

►M5

A BIZOTTSÁG 1267/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. december 6.)

  L 324

9

7.12.2011

 M6

A BIZOTTSÁG 126/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. február 14.)

  L 41

5

15.2.2012

►M7

A BIZOTTSÁG 508/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. június 20.)

  L 162

1

21.6.2012

 M8

A BIZOTTSÁG 751/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 16.)

  L 222

5

18.8.2012

►M9

A BIZOTTSÁG 125/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. február 13.)

  L 43

1

14.2.2013

 M10

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013

►M11

A BIZOTTSÁG 567/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. június 18.)

  L 167

30

19.6.2013

►M12

A BIZOTTSÁG 586/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. június 20.)

  L 169

51

21.6.2013

 M13

A BIZOTTSÁG 355/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 8.)

  L 106

15

9.4.2014

►M14

A BIZOTTSÁG 442/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 30.)

  L 130

39

1.5.2014

►M15

A BIZOTTSÁG 644/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. június 16.)

  L 177

42

17.6.2014

►M16

A BIZOTTSÁG 829/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. július 30.)

  L 228

9

31.7.2014

►M17

A BIZOTTSÁG 1287/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. november 28.)

  L 348

1

4.12.2014

►M18

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/131 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. január 26.)

  L 23

1

29.1.2015

►M19

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/931 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. június 17.)

  L 151

1

18.6.2015

 M20

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1980 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 4.)

  L 289

6

5.11.2015

►M21

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2345 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. december 15.)

  L 330

29

16.12.2015

►M22

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/459 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. március 18.)

  L 80

14

31.3.2016

 M23

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/910 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. június 9.)

  L 153

23

10.6.2016

►M24

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1330 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. augusztus 2.)

  L 210

43

4.8.2016

►M25

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1842 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. október 14.)

  L 282

19

19.10.2016

►M26

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2259 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. december 15.)

  L 342

4

16.12.2016

►M27

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/872 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. május 22.)

  L 134

6

23.5.2017

►M28

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1473 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. augusztus 14.)

  L 210

4

15.8.2017

►M29

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1862 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. október 16.)

  L 266

1

17.10.2017

►M30

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2329 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. december 14.)

  L 333

29

15.12.2017

►M31

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 3.)

  L 167

3

4.7.2018


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 028, 4.2.2015, o 48  (1287/2014)

 C2

Helyesbítés, HL L 241, 17.9.2015, o 51  (131/2015)
▼B

A BIZOTTSÁG 1235/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásárólI.

CÍM

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E rendelet meghatározza a 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében előírt megfelelő termékek behozatalára és egyenértékű garanciákat nyújtó termékek behozatalára vonatkozó részletes szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „ellenőrzési tanúsítvány”: a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett ellenőrzési tanúsítvány, amely egy szállítmányra vonatkozik;

2. „írásbeli igazolás”: a 889/2008/EK bizottsági rendelet ( 1 ) 68. cikkében és e rendelet 6. cikkében említett dokumentum, amelynek mintája e rendelet II. mellékletében található;

3. „szállítmány”: a Kombinált Nómenklatúra egy vagy több kódja alá tartozó termékek olyan mennyisége, amelyre egyetlen ellenőrzési tanúsítvány vonatkozik, amely szállítása ugyanazon szállítóeszközzel történik, és amely ugyanabból a harmadik országból érkezik;

4. „első címzett”: a 889/2008/EK rendelet 2. cikkének d) pontjában meghatározott természetes vagy jogi személy;

▼M25

5. „a szállítmány vizsgálata”: az érintett tagállam illetékes hatósága által a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 2 ) előírt hivatalos ellenőrzések keretében a 834/2007/EK rendelet, a 889/2008/EK rendelet és e rendelet követelményei teljesítésének szisztematikus okmányellenőrzések, szúrópróbaszerű azonossági ellenőrzések, valamint – kockázatértékelésük alapján adott esetben – fizikai ellenőrzések révén végzett vizsgálata a szállítmány Unión belüli szabad forgalomba bocsátását megelőzően e rendelet 13. cikkének megfelelően;

6. „érintett tagállam illetékes hatósága”: a tagállamok által a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdése alapján kijelölt, a szállítmány vizsgálatáért és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítéséért felelős vámhatóság, élelmiszer-biztonsági hatóság vagy egyéb hatóság;

▼B

7. „értékelő jelentés”: a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében és 33. cikkének (3) bekezdésében említett ISO 17011 szabvány követelményeinek megfelelő független harmadik fél vagy egy megfelelő illetékes hatóság által kiadott értékelő jelentés, amely információkat tartalmaz a dokumentumok ellenőrzéséről, beleértve az e rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában és 11. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett leírásokat, a kritikus helyszíneket is magában foglaló hivatali ellenőrzésekről, és a reprezentatív harmadik országokban elvégzett kockázatorientált közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzésekről;

▼M25

8. „akvakultúra-termékek”: az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 4. cikke (1) bekezdésének 34. pontjában meghatározott akvakultúra-termékek;

9. „feldolgozatlan”: feldolgozatlan a 852/2004/EK rendelet ( 4 ) 2. cikke (1) bekezdésének n) pontja szerinti feldolgozatlan termékek fogalommeghatározása szerint, függetlenül a csomagolási vagy címkézési műveletektől;

10. „feldolgozott”: feldolgozott a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének o) pontja szerinti feldolgozott termékek fogalommeghatározása szerint, függetlenül a csomagolási vagy címkézési műveletektől;

11. „beléptetési pont”: a szabad forgalomba bocsátás helye.

▼BII.

CÍM

MEGFELELŐ TERMÉKEK BEHOZATALA1.

FEJEZET

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzéke

3. cikk

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének összeállítása és tartalma

(1)  A Bizottság a 834/2007/EK rendelet 32. cikke (2) bekezdésének megfelelően jegyzéket állít össze a megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervekről és ellenőrző hatóságokról. A jegyzéket e rendelet I. mellékletében kell közzétenni. A jegyzék elkészítésére és módosítására vonatkozó eljárások e rendelet 4., 16. és 17. cikkében kerülnek meghatározásra. E rendelet 16. cikkének (4) bekezdése és 17. cikke értelmében a jegyzéket az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(2)  A jegyzék az ellenőrző szervekkel vagy ellenőrző hatóságokkal kapcsolatban minden olyan szükséges információt tartalmaz, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a Közösség területén forgalomba hozott termékeket, a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerint elismert valamely ellenőrző szerv vagy hatóság ellenőrizte-e, különös tekintettel a következő adatokra:

a) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság neve és címe, beleértve azok e-mail címét és internetes elérhetőségét, illetve kódszámát;

b) az érintett és a termékek származási helyeként megjelölt harmadik országok;

c) a harmadik országokra vonatkozóan feltüntetett érintett termékkategóriák;

d) a jegyzékbe történő felvétel érvényességének határideje;

e) azon internetes oldal címe, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke, többek között azok tanúsított státusa, az érintett termékkategóriák, valamint a felfüggesztett és tanúsításától megfosztott gazdasági szereplők és termékek találhatók.

4. cikk

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékébe történő felvételi kérelemre vonatkozó eljárás

▼M25

(1)  A Bizottság valamely ellenőrző szervnek vagy ellenőrző hatóságnak az elismeréséről és a 3. cikkben meghatározott jegyzékbe történő felvételéről az érintett ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság képviselője által számára megküldött, a 17. cikk (2) bekezdése szerint a Bizottság által rendelkezésre bocsátott mintadokumentumnak megfelelő kérelem kézhezvétele után dönt. Az első jegyzék összeállítása során a Bizottság csak a ►M29  2018. október 31. ◄ előtt beérkezett hiánytalan kérelmeket veszi figyelembe.

▼B

(2)  Kérelmet a Közösség területén vagy valamely harmadik országban létrehozott ellenőrző szerv és ellenőrző hatóság terjeszthet be.

(3)  A kérelemhez minden olyan szükséges információt tartalmazó technikai dokumentációt kell csatolni, amelynek alapján a Bizottság megbizonyosodhat arról, hogy a Közösség felé irányuló exportra szánt ökológiai termékek mindegyike megfelel a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek; ezek az információk a következők:

a) általános ismertető az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság az érintett harmadik országban vagy harmadik országokban végzett tevékenységéről, beleértve az érintett gazdasági szereplők becsült számát, valamint az érintett harmadik országból vagy harmadik országokból származó és a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint a Közösségbe irányuló exportra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek várható jellegének és mennyiségének feltüntetését;

b) a 834/2007/EK rendelet II., III. és IV. címének, illetve a 889/2008/EK rendelet rendelkezéseinek az adott harmadik országban vagy valamennyi érintett harmadik országban történő végrehajtására vonatkozó részletes ismertetés;

c) a 834/2007/EK rendelet 32. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében meghatározott értékelő jelentés másolata, amely:

i. igazolja, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság az értékelés alapján kielégítő módon eleget tud tenni a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételeknek;

ii. garanciát nyújt a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (2), (3), (5), (6) és (12) bekezdésében említett elemek tekintetében;

iii. biztosítja, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság megfelel a 889/2008/EK rendelet IV. címében meghatározott ellenőrzési követelményeknek és óvintézkedéseknek; valamint

iv. megerősíti, hogy az említett feltételek és követelmények szerint ellenőrzési tevékenységeit hatékonyan végezte;

d) annak igazolása, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság tevékenységeiről értesítette az érintett harmadik ország hatóságait, és vállalja az érintett harmadik ország hatóságai által vele szemben támasztott jogi követelmények betartását;

e) azon internetes oldal címe, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke megtalálható, valamint egy olyan kapcsolattartó pont megadása, ahol az említett szereplők tanúsított státusára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsításától megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozóan azonnali információ áll rendelkezésre;

f) az e rendelet 5. cikke rendelkezéseinek való megfelelés vállalása;

g) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, illetve a Bizottság által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

(4)  Az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által a jegyzékbe történő felvétel iránt beadott kérelem elbírálása során, és a felvételt követően bármikor, a Bizottság további információkat kérhet be, beleértve a független szakértők által végzett egy vagy több helyszíni vizsgálatról készített jelentések bemutatását. A Bizottság továbbá, kockázatértékelés alapján, illetve szabálytalanság gyanúja esetén, az általa kijelölt szakértők vezetésével helyszíni vizsgálatot szervezhet.

(5)  A Bizottság elbírálja, hogy a (3) bekezdésben említett technikai dokumentáció, illetve a (4) bekezdésben említett információk kielégítők-e, és ezután határoz az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság elismeréséről és a jegyzékbe történő felvételéről. A Bizottság határozatát a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban hozza meg.

5. cikk

A megfelelőség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének kezelése és felülvizsgálata

(1)  Egy ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság csak abban az esetben nyerhet felvételt a 3. cikkben említett jegyzékbe, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a) amennyiben, az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvételét követően, az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által alkalmazott intézkedések tekintetében bármilyen változás történik, az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság értesíti a Bizottságot; az ellenőrző szervvel vagy ellenőrző hatósággal kapcsolatos, a 3. cikk (2) bekezdésében említett információk módosítására irányuló kérelmekről szintén tájékoztatni kell a Bizottságot;

b) a jegyzékben szereplő ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság folyamatosan hozzáférhetővé teszi és kérésre azonnal rendelkezésre bocsátja a harmadik országban végzett ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos információkat; a Bizottság által kijelölt szakértőket beengedi irodáiba és egyéb létesítményeibe;

c) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság minden év március 31-ig rövid éves jelentést küld a Bizottság részére; az éves jelentésben a 4. cikk (3) bekezdésében említett technikai dokumentációban szereplő adatok frissítése szerepel; az éves jelentés elsősorban az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által az előző év során a harmadik országban elvégzett ellenőrzési tevékenységeket, azok eredményét, a tapasztalt szabálytalanságokat és jogsértéseket, illetve a megtett korrekciós intézkedéseket ismerteti; az éves jelentés tartalmazza továbbá a legújabb értékelő jelentést vagy egy ilyen jelentés frissített változatát, a 834/2007/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében említett rendszeres helyszíni értékelés, felügyelet és többéves újraértékelés eredményeit; a Bizottság bármely további, általa szükségesnek vélt információt kérhet;

d) a beérkezett információkra figyelemmel a Bizottság bármikor módosíthatja az ellenőrző szervvel vagy ellenőrző hatósággal kapcsolatos adatokat, és felfüggesztheti az adott szerv vagy hatóság bejegyzését a 3. cikkben említett jegyzékben; hasonló döntést hozhat akkor is, ha az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem bocsátja rendelkezésre az előírt információkat, vagy nem egyezik bele egy helyszíni vizsgálat lefolytatásába;

e) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság egy internetes oldalon elérhetővé teszi a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők és ökológiai termékek folyamatosan frissített jegyzékét az érdekelt felek számára.

(2)  Amennyiben valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság a Bizottság kérése ellenére elmulasztja elküldeni az (1) bekezdés c) pontjában említett éves jelentést, nem teszi elérhetővé vagy nem közli a technikai dokumentáció, ellenőrzési rendszere vagy a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők és ökológiai termékek naprakész jegyzéke tekintetében előírt információkat, illetve ha nem járul hozzá egy helyszíni vizsgálat lefolytatásához, a Bizottság által a probléma súlyosságának függvényében meghatározott és általában 30 napnál nem rövidebb időszakon belül, az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság törölhető az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékéből, a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

Ha egy ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem tesz megfelelő helyreigazító intézkedéseket, a Bizottság haladéktalanul törli az adott szervet vagy hatóságot a jegyzékből.2.

FEJEZET

A megfelelő termékek behozatalára előírt írásbeli igazolás

6. cikk

Írásbeli igazolás

(1)  A megfelelő termékek behozatala tekintetében a 834/2007/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint előírt írásbeli igazolást e rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e rendelet II. mellékletében található mintadokumentum alapján kell kiállítani és annak legalább az említett mintadokumentumban található valamennyi elemet tartalmaznia kell.

(2)  Az eredeti írásbeli igazolást a 4. cikkben említett határozat által az adott dokumentum kiállítására elismert ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság állítja ki.

(3)  Az írásbeli igazolást kibocsátó hatóság vagy szerv a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározott szabályokat, illetve a Bizottság által a dokumentumok elektronikus továbbítását lehetővé tevő, a 17. cikk (1) bekezdésében említett számítógépes rendszerben közzétett mintát, megjegyzéseket és iránymutatásokat követi.III.

CÍM

EGYENÉRTÉKŰ GARANCIÁKAT NYÚJTÓ TERMÉKEK BEHOZATALA1.

FEJEZET

Elismert harmadik országok jegyzéke

7. cikk

A harmadik országok jegyzékének összeállítása és tartalma

(1)  A Bizottság a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően jegyzéket állít össze az elismert harmadik országokról. Az elismert országok jegyzéke e rendelet III. mellékletét képezi. A jegyzék összeállítására és módosítására vonatkozó eljárásokat e rendelet 8. és 16. cikke határozza meg. A jegyzék módosításait az e rendelet 16. cikkének (4) bekezdése és 17. cikke szerint az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(2)  A jegyzék a harmadik országokkal kapcsolatban minden olyan szükséges információt tartalmaz, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a Közösség területén forgalomba hozott termékeket a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének alapján elismert harmadik országok ellenőrzési rendszerében megvizsgálták-e, különös tekintettel a következő információkra:

a) az érintett termékkategóriák;

b) a termékek származási helye;

c) hivatkozás az adott harmadik országban alkalmazott termelési szabványokra;

d) az adott harmadik ország ellenőrzési rendszerért felelős illetékes hatósága, annak címe, beleértve az e-mail és internetes címeket is;

▼M25

e) a d) pontban említett illetékes hatóság által az ellenőrzések elvégzésére elismert ellenőrző hatóság vagy hatóságok, illetve ellenőrző szerv vagy szervek neve, címe, e-mail-címe, internetes elérhetősége és kódszáma;

f) az adott harmadik országban az Unió területére történő behozatalra vonatkozó tanúsítványok kiállításáért felelős hatóság vagy hatóságok, illetve ellenőrző szerv vagy szervek neve, címe, e-mail-címe, internetes elérhetősége és kódszáma;

▼B

g) a jegyzékbe való felvétel érvényességének határideje.

8. cikk

A harmadik országok jegyzékébe történő felvételi kérelmekre vonatkozó eljárás

▼M14

(1)  A Bizottság mérlegeli, hogy az érintett harmadik ország képviselője által 2014. július 1-jét megelőzően benyújtott, a harmadik országnak a 7. cikkben meghatározott jegyzékbe való felvételére irányuló kérelme elfogadható-e.

▼B

(2)  A Bizottság csak azokat a felvételi kérelmeket köteles figyelembe venni, amelyek megfelelnek a következő előfeltételeknek.

A felvételi kérelemhez minden olyan szükséges információt tartalmazó technikai dokumentációt kell csatolni, amelynek alapján a Bizottság megbizonyosodhat arról, hogy a Közösség felé irányuló exportra szánt termékek megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek; ezen adatok a következők:

a) általános információ az adott harmadik országban folyó ökológiai termelés fejlődéséről, az előállított termékekről, a művelés alá vont területről, a termelési régiókról, a termelők számáról és az élelmiszer-feldolgozási tevékenységről;

b) a Közösség felé irányuló exportra szánt ökológiai mezőgazdasági termékek és élelmiszerek várható jellegének és mennyiségének feltüntetése;

c) a harmadik országban alkalmazott termelési szabványok, illetve azok egyenértékűségének értékelése a Közösségben alkalmazott szabványokkal való összehasonlításban;

d) a harmadik országban alkalmazott ellenőrzési rendszer, beleértve az adott harmadik országban működő illetékes hatóságok által végzett folyamatos ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeket, illetve az ellenőrzési rendszer egyenértékűségének értékelése a Közösségben alkalmazott ellenőrzési rendszerrel való összehasonlításban;

e) azon internetes oldal címe vagy egyéb elérhetőség, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke megtalálható, illetve egy olyan kapcsolattartó pont megadása, ahol az említett gazdasági szereplők tanúsított státusára és az érintett termékkategóriákra vonatkozóan azonnali információ áll rendelkezésre;

f) a harmadik ország által a 7. cikk szerint a jegyzékben való feltüntetésre javasolt információ;

g) a 9. cikk rendelkezéseinek való megfelelés vállalása;

h) a harmadik ország vagy a Bizottság által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

(3)  Az elismert harmadik országok jegyzékébe történő felvételre irányuló kérelem vizsgálata során, és a felvételt követően bármikor, a Bizottság további információt kérhet, beleértve a független szakértők által végzett egy vagy több helyszíni vizsgálatról készített jelentés bemutatását. A Bizottság továbbá, kockázatértékelés alapján és szabálytalanságok gyanúja esetén, az általa kijelölt szakértők vezetésével helyszíni vizsgálatot szervezhet.

▼M9

A Bizottság a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban elismert egyéb harmadik országokból is hívhat meg szakértőket a helyszíni vizsgálaton megfigyelőként való részvételre.

▼M7

(4)  A Bizottság elbírálja, hogy a (2) bekezdésben említett technikai dokumentáció és a (3) bekezdésben említett információk kielégítők-e, és ezek után határozhat az adott harmadik ország elismeréséről és a jegyzékbe hároméves időszakra történő felvételéről. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 834/2007/EK rendeletben és e rendeletben meghatározott feltételek továbbra is teljesülnek, dönthet úgy, hogy az említett hároméves időszakon túl meghosszabbítja az adott harmadik országnak a jegyzékben való feltüntetését.

A első albekezdésben említett határozatot a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

▼B

9. cikk

A harmadik országok jegyzékének kezelése és felülvizsgálata

(1)  A Bizottság csak akkor köteles figyelembe venni egy felvétel iránti kérelmet, ha a harmadik ország vállalja, hogy elfogadja a következő feltételeket:

▼M25

a) amennyiben valamely harmadik ország jegyzékbe történő felvételét követően a harmadik országban hatályos intézkedések, azok végrehajtása és különösen az ellenőrzési rendszer tekintetében változás történik, az adott harmadik ország haladéktalanul értesíti a Bizottságot; a 7. cikk (2) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett információkat érintő változásról a 889/2008/EK rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében említett számítógépes rendszeren keresztül haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot;

▼B

b) a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett éves jelentésben frissíteni kell az e rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett technikai dokumentációban szereplő adatokat; az éves jelentés különösen a harmadik ország illetékes hatósága által végzett folyamatos ellenőrzési és felügyeleti tevékenységet, azok eredményét és a megtett korrekciós intézkedéseket ismerteti;

c) a beérkezett információkra figyelemmel a Bizottság bármikor módosíthatja a harmadik országra vonatkozó adatokat, és felfüggesztheti a harmadik ország bejegyzését a 7. cikkben említett jegyzékben; hasonló döntést hozhat akkor is, ha valamely harmadik ország nem bocsátja rendelkezésre az előírt információkat vagy ha nem hagyja jóvá egy helyszíni vizsgálat lefolytatását.

(2)  Amennyiben valamely harmadik ország a Bizottság kérése ellenére elmulasztja elküldeni a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében említett éves jelentést, nem teszi elérhetővé és nem közli a technikai dokumentációjával vagy ellenőrzési rendszerével kapcsolatos információkat, valamint ha nem hagyja jóvá egy helyszíni vizsgálat lefolytatását, a Bizottság által a probléma súlyossága szerint megállapított, és általában 30 napnál nem rövidebb határidőn belül, az adott harmadik országot, a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően törölhetik a jegyzékből.2.

FEJEZET

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzéke

10. cikk

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének összeállítása és tartalma

(1)  A Bizottság, a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének megfelelően jegyzéket állít össze az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervekről és ellenőrző hatóságokról. A jegyzék e rendelet IV. mellékletében kerül közlésre. A jegyzék összeállítására és módosítására vonatkozó eljárásokat e rendelet 11., 16. és 17. cikke határozza meg. A jegyzék e rendelet 16. cikke (4) bekezdésének és 17. cikkének megfelelően az interneten nyilvánosan hozzáférhető.

(2)  A jegyzék az egyes ellenőrző szervekkel és hatóságokkal kapcsolatban minden olyan szükséges információt tartalmaz, amely lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy a Közösség területén forgalomba hozott termékeket valamely, a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert ellenőrző szerv vagy hatóság ellenőrizte-e; ezek az információk a következők:

a) az ellenőrző szerv vagy hatóság neve, címe és kódszáma, valamint adott esetben e-mail címe és internetes elérhetősége;

b) a 7. cikkben meghatározott jegyzékben nem szereplő harmadik országok, amennyiben a termékek ezek valamelyikéből származnak;

c) az érintett termékkategóriák az egyes harmadik országok tekintetében;

d) a jegyzékbe történő felvétel érvényességének határideje; valamint

▼M12

e) azon internetes honlap címe, ahol megtalálható az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők naprakész jegyzéke, amely megjelöli az érintett gazdasági szereplők tanúsítási státusát és az érintett termékkategóriákat, és megad egy olyan kapcsolattartó pontot, ahol információk állnak rendelkezésre a felfüggesztett és tanúsításuktól megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozóan; valamint

▼M12

f) az az internetes honlap, ahol megtalálható a harmadik országbeli ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által alkalmazott termelési szabvány és ellenőrzési intézkedések teljes körű bemutatása.

▼M25

(3)  A (2) bekezdés b) pontjától eltérve az elismert harmadik országok 7. cikk szerinti jegyzékében szereplő harmadik országból származó azon termékek, amelyek nem tartoznak az érintett harmadik országnak nyújtott elismerés hatálya alá, felvehetők az e cikkben meghatározott jegyzékbe.

▼B

11. cikk

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékébe történő felvételi kérelmekre vonatkozó eljárás

▼M19

(1)  A Bizottság valamely ellenőrző szervnek vagy ellenőrző hatóságnak a 10. cikkben meghatározott jegyzékbe történő felvételéről az érintett ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság képviselője által számára megküldött, a 17. cikk (2) bekezdése szerint a Bizottság által rendelkezésre bocsátott mintadokumentumnak megfelelő kérelem kézhezvétele után dönt. A Bizottság a jegyzék frissítése során csak a hiánytalan kérelmeket veszi figyelembe.

▼B

(2)  Kérelmet a Közösség területén vagy egy harmadik országban létrehozott ellenőrző szerv és ellenőrző hatóság nyújthat be.

(3)  A felvétel iránti kérelemhez olyan technikai dokumentációt kell csatolni, amely tartalmaz minden olyan szükséges információt, amelynek alapján a Bizottság megbizonyosodhat arról, hogy a Közösségbe irányuló exportra szánt termékek megfelelnek a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek; ezek az információk a következők:

a) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság harmadik országban vagy harmadik országokban végzett tevékenységeinek általános ismertetése, beleértve az adott termelésben részt vevő gazdasági szereplők becsült számát, és a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott szabályok alapján a Közösségbe irányuló exportra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek várható jellegét és mennyiségét;

b) a harmadik országokban alkalmazott termelési szabványok és ellenőrzési intézkedések ismertetése, beleértve ezen szabványok és intézkedések 834/2007/EK rendelet III., IV. és V. címével, illetve a 889/2008/EK rendeletben meghatározott kapcsolódó végrehajtási szabályokkal való egyenértékűségének értékelését;

c) a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében foglaltak szerinti értékelési jelentés másolata, amely:

i. igazolja, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság az értékelés alapján meg tud felelni a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

ii. megerősíti, hogy tevékenységeit az említett feltételeknek megfelelő hatékonysággal végrehajtotta; és

iii. igazolja és megerősíti az e bekezdés b) albekezdésében említett termelési szabványok és ellenőrzési intézkedések egyenértékűségét;

d) annak igazolása, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság tevékenységeiről értesítette valamennyi érintett harmadik ország hatóságát, és vállalja az egyes érintett harmadik országok hatóságai által vele szemben támasztott jogi követelmények betartását;

e) azon internetes oldal címe, ahol az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke megtalálható, valamint egy olyan kapcsolattartó pont megadása, ahol az említett szereplők tanúsított státusára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsításától megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozóan azonnali információ áll rendelkezésre;

f) a 12. cikkben meghatározott rendelkezéseknek való megfelelés vállalása;

g) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, illetve a Bizottság által lényegesnek tartott bármely egyéb információ.

(4)  Az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvétel iránti kérelmének elbírálása során, és felvételét követően bármikor, a Bizottság további információkat kérhet, beleértve a független szakértők által végzett egy vagy több helyszíni vizsgálatról készített jelentés bemutatását. A Bizottság továbbá, kockázatértékelés alapján és szabálytalanságok gyanúja esetén, az általa kijelölt szakértők vezetésével helyszíni vizsgálatot szervezhet.

(5)  A Bizottság megvizsgálja, hogy a (2) bekezdésben említett technikai dokumentáció és a (3) bekezdésben említett információk kielégítők-e, és ezek után határozhat egy ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvételéről. A Bizottság határozatát a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően hozza meg.

12. cikk

Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékének kezelése és felülvizsgálata

(1)  Egy adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság csak akkor kerülhet be a 10. cikkben említett jegyzékbe, ha eleget tesz a következő követelményeknek:

a) amennyiben, valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jegyzékbe történő felvételét követően, az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által alkalmazott intézkedések tekintetében változás történik, az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság értesíti a Bizottságot; a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrző szervre vagy ellenőrző hatóságra vonatkozó információk módosítására irányuló kérelmekről szintén értesíteni kell a Bizottságot;

b) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, minden év ►M12  február 28-ig ◄ , éves jelentést küld a Bizottságnak. Az éves jelentésben a 11. cikk (3) bekezdésében említett technikai dokumentációban szereplő adatok frissítése szerepel; a jelentés elsősorban a harmadik országban működő ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság előző év során végzett tevékenységeit, azok eredményét, az észlelt szabálytalanságokat és jogsértéseket, illetve a megtett korrekciós intézkedéseket ismerteti. Tartalmazza továbbá a legújabb értékelési jelentést, vagy egy értékelési jelentés frissített változatát, a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésében említett rendszeres helyszíni értékelés, felügyelet és többéves újraértékelés eredményének ismertetésével; a Bizottság bármilyen egyéb, általa szükségesnek vélt információt bekérhet;

c) a Bizottság, a kapott információk alapján bármikor módosíthatja az ellenőrző szervre vagy ellenőrző hatóságra vonatkozó adatokat, és felfüggesztheti az adott szerv vagy hatóság bejegyzését a 10. cikkben említett jegyzékben; hasonló döntést hozhat akkor is, ha valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem bocsátja rendelkezésre az előírt információkat, vagy ha nem hagyja jóvá egy helyszíni vizsgálat lefolytatását;

d) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság elektronikus úton az érdekelt felek rendelkezésére bocsátja a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők és ökológiai termékek naprakész jegyzékét.

▼M5

(2)  A 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, illetve az adott ellenőrző szervvel vagy ellenőrző hatósággal összefüggésben valamely konkrét termékkategóriára vagy harmadik országra tett hivatkozás az alábbi esetekben törölhető az e rendelet 10. cikkében említett jegyzékből:

a) ha az adott ellenőrző szervnek vagy ellenőrző hatóságnak az (1) bekezdés b) pontjában említett éves jelentése ►M12  február 28-ig ◄ nem érkezik be a Bizottsághoz;

b) ha az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem értesíti a Bizottságot kellő időben technikai dokumentációjának módosításairól;

c) ha az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem tájékoztatja a Bizottságot valamely szabálytalansági ügy kivizsgálása során;

d) ha az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem hoz megfelelő korrekciós intézkedéseket az észlelt szabálytalanságok és jogsértések tekintetében;

e) ha az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem járul hozzá a Bizottság által kezdeményezett helyszíni vizsgálathoz, illetve ha a helyszíni vizsgálat a rendszeresen nem megfelelően végrehajtott ellenőrzési intézkedések miatt negatív eredménnyel zárul;

f) bármely egyéb olyan helyzetben, amelyben fennáll annak a kockázata, hogy a fogyasztót megtéveszthetik az adott ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által tanúsított termékek valódi jellegét illetően.

Ha valamely ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság a Bizottság kérését követően elmulasztja kellő időben, a Bizottság által a probléma súlyosságától függően megállapított és általában 30 napnál nem rövidebb határidőn belül megtenni a megfelelő helyreigazító intézkedéseket, a Bizottság az adott ellenőrző szervet vagy hatóságot a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően haladéktalanul törli a jegyzékből. A törlésről szóló határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A Bizottság a módosított jegyzékeket a lehető legrövidebb időn belül, minden elérhető technikai eszköz segítségével – ideértve az interneten való közzétételt is – nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

▼B3.

FEJEZET

A 834/2007/EK rendelet 33. cikkének megfelelően behozott termékek szabad forgalomba bocsátása

▼M25

13. cikk

Ellenőrzési tanúsítvány

(1)  A 834/2007/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett és ugyanazon rendelet 33. cikkének megfelelően behozott termékekből álló szállítmányok Unión belüli szabad forgalomba bocsátásához a következők szükségesek:

a) eredeti ellenőrzési tanúsítvány benyújtása az érintett tagállam illetékes hatóságához;

b) a szállítmány vizsgálata és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítése az érintett tagállam illetékes hatósága által; valamint

c) a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) 158. cikkének (1) bekezdésében említett vám-árunyilatkozatban az ellenőrzési tanúsítvány számának feltüntetése.

A szállítmány vizsgálatát és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítését annak az érintett tagállamnak az illetékes hatósága végzi, amelyben a szállítmányt az Unión belül szabad forgalomba bocsátják.

A tagállam kijelöli a területén belül a beléptetési pontokat és azokról tájékoztatja a Bizottságot.

(2)  Az ellenőrzési tanúsítványt a megfelelő ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv állítja ki, az érintett tagállam illetékes hatósága hitelesíti és az első címzett tölti ki az V. mellékletben meghatározott mintának és magyarázatoknak megfelelően, a 2003/24/EK bizottsági határozattal ( 6 ) létrehozott elektronikus kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszer (TRACES) alkalmazásával.

Az eredeti ellenőrzési tanúsítvány a TRACES rendszerben szereplő, kitöltött elektronikus tanúsítvány kinyomtatott és kézzel aláírt példánya, vagy – alternatív lehetőségként – a TRACES rendszerben aláírt ellenőrzési tanúsítvány, amely a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) 3. cikkének 11. pontja szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy olyan elektronikus aláírással van ellátva, amely a 2004/563/EK, Euratom bizottsági határozat ( 8 ) mellékletében az elektronikus és digitalizált dokumentumokra vonatkozóan a Bizottság által megállapított rendelkezésekben meghatározottaknak megfelelő szabályok és feltételek alkalmazása révén ezzel egyenértékű biztosítékokkal szolgál az aláíráshoz rendelt funkciók tekintetében.

Amennyiben az eredeti ellenőrzési tanúsítvány a TRACES rendszerben szereplő, kitöltött elektronikus tanúsítvány kinyomtatott és kézzel aláírt példánya, az ellenőrző hatóságok, az ellenőrző szervek, az érintett tagállam illetékes hatóságai és az első címzett az ellenőrzési tanúsítvány kiadásának, hitelesítésének és kézhezvételének minden egyes szakaszában ellenőrzi, hogy a szóban forgó példány egyezik-e a TRACES rendszerben feltüntetett információkkal.

(3)  Az ellenőrzési tanúsítvány akkor fogadható el hitelesítésre, ha azt az érintett termék termelőjének vagy feldolgozójának, illetve abban az esetben, ha a feldolgozás céljából az utolsó műveletet végrehajtó gazdasági szereplő nem azonos a termék termelőjével vagy feldolgozójával, a 834/2007/EK rendelet 2. cikkének i) pontjában meghatározott feldolgozás céljából az utolsó műveletet végrehajtó gazdasági szereplőnek az ellenőrző hatósága vagy ellenőrző szerve állította ki.

Az említett ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv:

a) az érintett termékek tekintetében és annak a harmadik országnak a tekintetében e rendelet III. mellékletében felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, amelyből a termékek származnak, vagy – adott esetben – amelyben feldolgozás céljából az utolsó műveletet elvégezték; vagy

b) az érintett termékek tekintetében és annak a harmadik országnak a tekintetében e rendelet IV. mellékletében felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, amelyből a termékek származnak, vagy amelyben feldolgozás céljából az utolsó műveletet elvégezték.

(4)  Az ellenőrzési tanúsítványt kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv csak azt követően állíthatja ki az ellenőrzési tanúsítványt és írhatja alá a tanúsítvány 18. rovatában szereplő nyilatkozatot, hogy minden vonatkozó ellenőrzési dokumentum tekintetében elvégezte az okmányellenőrzést, ideértve különösen az érintett termék termelési tervét, szállítási és kereskedelmi okmányait, továbbá – kockázatértékelése alapján adott esetben – a szállítmány fizikai ellenőrzését.

A feldolgozott termékek esetében ugyanakkor abban az esetben, ha az ellenőrzési tanúsítványt kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv a III. mellékletben felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, akkor csak azt követően állíthatja ki az ellenőrzési tanúsítványt és írhatja alá a tanúsítvány 18. rovatában szereplő nyilatkozatot, hogy ellenőrizte, hogy a termék valamennyi ökológiai összetevőjét ellenőrizte és tanúsította az érintett harmadik ország által elismert és az említett mellékletben felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, vagy abban az esetben, ha a tanúsítványt kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv a IV. mellékletben felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, akkor csak azt követően állíthatja ki az ellenőrzési tanúsítványt és írhatja alá a tanúsítvány 18. rovatában szereplő nyilatkozatot, hogy ellenőrizte, hogy a szóban forgó termék valamennyi ökológiai összetevőjét ellenőrizte és tanúsította a III. vagy IV. mellékletben felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, illetve hogy az összetevők előállítása és tanúsítása a 834/2007/EK rendeletnek megfelelően az Unióban történt.

Abban az esetben, ha feldolgozás céljából az utolsó műveletet végrehajtó gazdasági szereplő nem azonos a termék termelőjével vagy feldolgozójával, az ellenőrzési tanúsítványt kiállító, IV. mellékletben felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv csak azt követően állíthatja ki az ellenőrzési tanúsítványt és írhatja alá a tanúsítvány 18. rovatában szereplő nyilatkozatot, hogy minden vonatkozó ellenőrzési dokumentum tekintetében elvégezte az okmányellenőrzést, ideértve a szállítási és kereskedelmi okmányokat is, továbbá ellenőrizte, hogy az érintett termék előállítását vagy feldolgozását ellenőrizte és hitelesítette az érintett termékek és ország tekintetében a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, valamint – kockázatértékelése alapján adott esetben – elvégezte a szállítmány fizikai ellenőrzését.

A Bizottságnak vagy valamely tagállam illetékes hatóságának a kérésére az ellenőrzési tanúsítványt a második és harmadik albekezdésnek megfelelően kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv haladéktalanul rendelkezésre bocsátja az ökológiai termelési lánc részét képező valamennyi gazdasági szereplő, valamint az e szereplők tevékenységét felügyelő ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek jegyzékét.

(5)  Az ellenőrzési tanúsítványt egyetlen eredeti példányban kell kiállítani.

Az első címzett vagy adott esetben az importőr az ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek a 889/2008/EK rendelet 83. cikkével összhangban történő tájékoztatása céljából az ellenőrzési tanúsítványról másolatot készíthet. Minden ilyen másolaton nyomtatva vagy pecséttel fel kell tüntetni a „MÁSOLAT” jelölést.

(6)  A szállítmány vizsgálatakor az érintett tagállam illetékes hatósága a 20. rovatban hitelesíti az eredeti ellenőrzési tanúsítványt, és visszaküldi a tanúsítványt benyújtó személynek.

(7)  Az első címzett a szállítmány átvételekor kitölti az ellenőrzési tanúsítvány 21. rovatát annak tanúsítására, hogy a szállítmány átvétele a 889/2008/EK rendelet 34. cikkével összhangban történt.

A 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában az első címzett ezt követően megküldi a tanúsítvány eredeti példányát a 11. rovatban említett importőrnek.

▼M25

13a. cikk

Vis maior és rendkívüli körülmények

(1)  Abban az esetben, ha vis maior vagy rendkívüli körülmények miatt az elektronikus rendszer nem működik és különösen a rendszer nem megfelelő működése vagy tartós kapcsolat hiánya esetén az ellenőrzési tanúsítványt és kivonatait ki lehet állítani és hitelesíteni lehet a 13. cikk (3)–(7) bekezdése alapján a TRACES rendszer alkalmazása nélkül, e cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerint, az V. vagy VI. mellékletben meghatározott mintáknak és magyarázatoknak megfelelően. Az illetékes hatóságok, ellenőrző hatóságok, ellenőrző szervek és gazdasági szereplők haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, és a rendszer helyreállítását követő tíz naptári napon belül beviszik a TRACES rendszerbe az összes szükséges adatot.

(2)  Amennyiben az ellenőrzési tanúsítványt a TRACES rendszer alkalmazása nélkül állítják ki, az Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell megszövegezni, és – a bélyegzőket és aláírásokat kivéve – kizárólag nagybetűkkel vagy kizárólag nyomtatva kell kitölteni.

Az ellenőrzési tanúsítványt a vámkezelést végző tagállam hivatalos nyelvén, illetve hivatalos nyelveinek egyikén kell kitölteni. Az érintett tagállam illetékes hatóságai szükség esetén kérhetik az ellenőrzési tanúsítvány lefordítását a tagállam hivatalos nyelvére, illetve hivatalos nyelveinek egyikére.

A nem hitelesített módosítások, illetve törlések érvénytelenítik a tanúsítványt.

(3)  Az ellenőrzési tanúsítványt kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv minden kibocsátott tanúsítványt sorszámmal lát el, időrend szerinti nyilvántartást vezet a kiállított tanúsítványokról, és a sorszámhoz hozzárendeli a TRACES rendszer által adott sorszámot.

(4)  Amennyiben az ellenőrzési tanúsítványt a TRACES rendszer alkalmazása nélkül állítják ki és hitelesítik, a 15. cikk (1) bekezdésének második és harmadik albekezdése, valamint a 15. cikk (5) bekezdése nem alkalmazandó.

13b. cikk

Importőr

Az importőr a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó, a 952/2013/EU rendelet 158. cikkének (1) bekezdésében említett vám-árunyilatkozatban feltünteti az ellenőrzési tanúsítvány számát.

13c. cikk

Hozzáférési jogok

A Bizottság felel azért, hogy hozzáférési jogot adjon a TRACES rendszerhez a 834/2007/EK rendelet 2. cikkének n) pontjában meghatározott illetékes hatóságoknak, az ugyanezen rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően elismert harmadik országok illetékes hatóságainak és az e rendelet III. és IV. mellékletében felsorolt ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek, valamint e jogokat naprakészen tartsa. A TRACES rendszerhez való hozzáférési jog megadását megelőzően a Bizottság ellenőrzi az érintett illetékes hatóságok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek személyazonosságát.

A 834/2007/EK rendelet 2. cikkének n) pontjában meghatározott illetékes hatóságok felelnek azért, hogy hozzáférési jogot adjanak a TRACES rendszerhez az uniós gazdasági szereplőknek, ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek, valamint e jogokat naprakészen tartsák. A TRACES rendszerhez való hozzáférési jog megadását megelőzően az illetékes hatóságok ellenőrzik az érintett gazdasági szereplők, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek személyazonosságát. A tagállamok egyetlen hatóságot jelölnek ki, amely e területen koordinálja a Bizottsággal való együttműködést és kapcsolattartást.

Az illetékes hatóságok tájékoztatják a Bizottságot az odaítélt hozzáférési jogokról. A Bizottság a TRACES rendszerben aktiválja a szóban forgó hozzáférési jogokat.

13d. cikk

Az információk sértetlensége és olvashatósága

A TRACES rendszer védi az e rendeletnek megfelelően bevitt információk sértetlenségét.

A rendszer tartalmazza különösen a következő garanciákat:

a) lehetővé teszi valamennyi felhasználó egyértelmű azonosítását, és hatékony intézkedéseket foglal magában a hozzáférési jogok ellenőrzése tekintetében annak érdekében, hogy védelmet biztosítson az adatokhoz, az adatállományokhoz és a metaadatokhoz való jogellenes, rosszhiszemű vagy engedély nélküli hozzáféréssel szemben, valamint azok jogellenes, rosszhiszemű vagy engedély nélküli törlésével, megváltoztatásával vagy áthelyezésével szemben;

b) a behatolásokkal és a környezeti eseményekkel szemben védelmet biztosító fizikai védelmi rendszereket, valamint a kibertámadások elhárítására szolgáló szoftvervédelmi rendszereket foglal magában;

c) a tárolt adatokat olyan környezetben őrzi meg, amely mind fizikailag, mind a szoftverek szempontjából biztonságos;

d) különféle eszközökkel megakadályoz mindenféle engedély nélküli módosítást, és a sértetlenség biztosítására irányuló mechanizmusokat tartalmaz, amelyekkel ellenőrizhető, hogy az idő múlásával módosultak-e az adatok;

e) ellenőrzési nyomvonalat ad meg az eljárás valamennyi alapvető fontosságú szakaszára vonatkozóan;

f) megbízható formátumkonvertálási és adatmigrációs eljárásokat állapít meg annak biztosítására, hogy az információ az előírt teljes tárolási időszak alatt olvasható és hozzáférhető legyen;

g) kellően részletes és naprakész működési és műszaki dokumentációt foglal magában a rendszer működésére és jellemzőire vonatkozóan, és ez a dokumentáció mindenkor hozzáférhető a működési és/vagy műszaki előírásokért felelős szervezeti egységek számára.

▼B

14. cikk

Különleges vámeljárások

▼M25

(1)  Amennyiben valamely harmadik országból érkező szállítmányt a 952/2013/EU rendelet szerint vámraktározás vagy aktív feldolgozás alá vontak, és a második albekezdésben említett egy vagy több feldolgozásnak vetnek alá, az érintett tagállam illetékes hatósága a szállítmányon az első feldolgozás elvégzése előtt végrehajtja az e rendelet 13. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett ellenőrzést. Az áruk vámraktározásra vagy aktív feldolgozási eljárásra történő bejelentésére szolgáló vám-árunyilatkozat referenciaszámát fel kell tüntetni az ellenőrzési tanúsítvány 19. rovatában.

A feldolgozás a következő típusú műveletekre korlátozódik:

a) csomagolás és újracsomagolás; vagy

b) az ökológiai termelési módszerre utaló címkézés.

Az említett feldolgozást követően a szállítmányt a szabad forgalomba bocsátás előtt alá kell vetni az e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett intézkedéseknek.

Ezt az eljárást követően az ellenőrzési tanúsítvány eredeti példányát – a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alkalmazásában – szükség szerint vissza kell küldeni a szállítmánynak a tanúsítvány 11. rovatában említett importőre részére.

▼B

(2)  Amennyiben a 2913/92/EGK rendelet szerinti felfüggesztő eljárás keretében egy harmadik országból érkező szállítmányt – annak a Közösségben történő szabad forgalomba bocsátását megelőzően – valamely tagállamban különböző árutételekre kívánnak bontani, a szállítmányra e szétbontás elvégzését megelőzően alkalmazni kell az e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett intézkedéseket.

▼M25

Az ellenőrzési tanúsítvány 11. rovatában említett importőr az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát a VI. mellékletben szereplő mintának és magyarázatoknak megfelelően a TRACES rendszeren keresztül a szétbontásból származó valamennyi tételre vonatkozóan benyújtja az érintett tagállam illetékes hatóságának. A tétel vizsgálatát követően az érintett tagállam illetékes hatósága az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát szabad forgalomba bocsátás céljából hítelesíti a 13. rovatban. A tétel vizsgálatát és az ellenőrzési tanúsítvány kivonatának hitelesítését annak az érintett tagállamnak az illetékes hatósága végzi, amelyben a tételt az Unión belül szabad forgalomba bocsátják.

▼B

A szállítmány eredeti importőreként azonosított és az ellenőrzési tanúsítvány 11. rovatában megjelölt személy köteles az ellenőrzési tanúsítvány minden egyes hitelesített kivonatának másolatát az eredeti ellenőrzési tanúsítvánnyal együtt megőrizni. Ezeken a másolatokon nyomtatva vagy bélyegzővel fel kell tüntetni a „MÁSOLAT” vagy a „MÁSODLAT” jelölést.

▼M25 —————

▼M27

A tétel átvételekor annak címzettje kitölti az ellenőrzési tanúsítvány kivonata eredetijének 14. rovatát annak tanúsítására, hogy a tétel átvétele a 889/2008/EK rendelet 34. cikkével összhangban történt.

▼B

A tétel címzettje az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát legalább két évig az ellenőrző hatóságok és/vagy az ellenőrző szervek rendelkezésére megőrzi.

(3)  Az (1) és a (2) bekezdésben említett előkészítési és szétbontási műveleteket a 834/2007/EK rendelet V. címének, valamint a 889/2008/EK rendelet IV. címének vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell elvégezni.

▼M5

15. cikk

A követelményeknek meg nem felelő termékek

(1)  A 834/2007/EK rendelet 30. cikkének és/vagy a 889/2008/EK rendeletnek megfelelően megtett intézkedések, illetve fellépések sérelme nélkül a 834/2007/EK rendelet követelményeinek meg nem felelő termékek azzal a feltétellel bocsáthatók szabad forgalomba az Unión belül, hogy a címkékről, a reklámanyagokból és a kísérő dokumentumokból eltávolították az ökológiai termelési módszerre való utalást.

▼M25

Amennyiben az érintett tagállam illetékes hatósága a szállítmányon végzett vizsgálat során olyan jogsértést vagy szabálytalanságot tár fel, amely a tanúsítvány hitelesítésének és a termékek szabad forgalomba bocsátásának megtagadásával jár, a hatóság a szóban forgó jogsértésről vagy szabálytalanságról a TRACES rendszeren keresztül haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

A tagállamok biztosítják a hivatalos ellenőrzéseket végző illetékes hatóságok közötti hatékony és eredményes koordinációt annak érdekében, hogy haladéktalanul megosszák az olyan, a 834/2007/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett termékekből álló szállítmányok észlelésére vonatkozó információkat, amelyek ökológiai termelési módszerekre utaló jelöléssel vannak ellátva, de a 834/2007/EK rendeletnek megfelelő tervezett behozatalukat nem jelentették be. Az érintett tagállam illetékes hatósága a feltárt tényről a TRACES rendszeren keresztül haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

▼M5

(2)   ►M9  A 834/2007/EK rendelet 30. cikkének megfelelően végrehajtandó intézkedések, illetve fellépések sérelme nélkül, amennyiben jogsértés vagy szabálytalanság gyanúja merül fel a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban elismert harmadik országokból behozott ökológiai termékeknek vagy az említett rendelet 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek által ellenőrzött importált ökológiai termékeknek az ugyanabban a rendeletben foglalt követelmények tekintetében való megfelelőségével kapcsolatban, az importőr a 889/2008/EK rendelet 91. cikkének (1) bekezdésével összhangban megtesz minden szükséges intézkedést. ◄

Az importőr és az e rendelet 13. cikkében említett ellenőrzési tanúsítványt kibocsátó ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv haladéktalanul értesíti az érintett tagállamok és a szóban forgó termékek ökológiai termelés útján történő előállításában részt vevő harmadik országok ellenőrző szerveit, ellenőrző hatóságait és illetékes hatóságait, valamint adott esetben a Bizottságot. Az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv előírhatja, hogy a termék mindaddig nem hozható forgalomba az ökológiai termelési módszerre utaló jelölésekkel, amíg az érintett ellenőrző hatóság, illetve ellenőrző szerv a gazdasági szereplő által hozzá eljuttatott vagy más forrásból szerzett információk alapján meg nem győződött arról, hogy a gyanú megszűnt.

▼M9

(3)  A 834/2007/EK rendelet 30. cikkének megfelelően végrehajtandó intézkedések, illetve fellépések sérelme nélkül, amennyiben valamely tagállami vagy harmadik országbeli ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv úgy ítéli meg, hogy alapos okkal feltételezi jogsértés vagy szabálytalanság elkövetését a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban elismert harmadik országokból behozott ökológiai termékeknek vagy az említett rendelet 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek által ellenőrzött importált ökológiai termékeknek az ugyanabban a rendeletben foglalt követelmények tekintetében való megfelelőségével kapcsolatban, a 889/2009/EK rendelet 91. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtesz minden szükséges intézkedést, és haladéktalanul értesíti az érintett tagállamok és a szóban forgó termékek ökológiai termelés útján történő előállításában részt vevő harmadik országok ellenőrző szerveit, ellenőrző hatóságait és illetékes hatóságait, valamint a Bizottságot.

▼M9

(4)  Ha a Bizottság arról értesíti valamely, a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban elismert harmadik ország illetékes hatóságát vagy valamely, az említett rendelet 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervet, hogy tagállami bejelentés nyomán alapos okkal feltételezhető jogsértés vagy szabálytalanság elkövetése bizonyos ökológiai termékeknek az említett rendeletben vagy az e rendeletben foglalt követelmények tekintetében való megfelelőségével kapcsolatban, az értesített illetékes hatóság, illetve ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv kivizsgálja a feltételezett szabálytalanság vagy jogsértés eredetét, majd a vizsgálat eredményeiről és a megtett intézkedésekről tájékoztatja a Bizottságot és azt a tagállamot, amelytől az eredeti bejelentés érkezett. Ezt a tájékoztatást az eredeti bizottsági értesítés megküldésének időpontjától számított 30 napon belül meg kell küldeni.

Az eredeti bejelentést küldő tagállam szükség esetén felkérheti a Bizottságot arra, hogy kérjen további információkat, amelyeket a Bizottságnak és az érintett tagállamnak kell eljuttatni. Az eredeti bejelentést küldő tagállam a válasz vagy a további információk kézhezvételét követően minden esetben szükség szerint bevezeti az új, illetve frissített adatokat a 889/2008/EK rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében említett számítógépes rendszerbe.

▼M25

(5)  Az importőr, az első címzett vagy ezek ellenőrző hatósága vagy ellenőrző szerve a behozott termékekkel kapcsolatos jogsértésre vagy szabálytalanságra vonatkozó információt a 889/2008/EK rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében említett számítógépes rendszerrel a TRACES rendszeren keresztül megküldi az érintett tagállamok illetékes hatóságainak.

▼BIV.

CÍM

KÖZÖS SZABÁLYOK

16. cikk

A kérelmek elbírálása és a jegyzékek közzététele

(1)  A Bizottság a 4., 8. és 11. cikkel összhangban, a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében említett ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segítségével elbírálja a beérkezett kérelmeket. E célból a bizottság különleges belső eljárási szabályokat fogad el.

A Bizottság kormányzati és civil szakértőkből álló szakértői csoportot hoz létre, amely a kérelmek elbírálásában, valamint a jegyzékek kezelésében és felülvizsgálatában segíti a Bizottság munkáját.

(2)  Minden egyes beérkezett kérelemhez, és a speciális belső eljárási szabályokkal összhangban a tagállamokkal folytatott megfelelő konzultációt követően, a Bizottság két-két tagállamot jelöl ki jelentéskészítésre. A kérelmeket a Bizottság az egyes tagállamoknak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottságban érvényes szavazatainak számával arányosan osztja szét a tagállamok között. A jelentéskészítésre kijelölt tagállamok megvizsgálják a 4., 8. és 11. cikkben említett, kérelmekre vonatkozó dokumentációt és információt, és jelentést készítenek. A jegyzékek kezelése és felülvizsgálata keretében ugyancsak megvizsgálják az éves jelentéseket és az 5., 9. és 12. cikkben említett, a jegyzékek bejegyzéseihez kapcsolódó bármely egyéb információt.

(3)  A jelentéseket készítő tagállamok által végzett vizsgálatok eredményének figyelembevételével a Bizottság a 834/2007/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésével összhangban határoz a harmadik országok, ellenőrző szervek vagy ellenőrző hatóságok elismeréséről, azok jegyzékbe történő felvételéről, illetve a jegyzékek bármely módosításáról, beleértve az e szerveknek vagy hatóságoknak kódszámmal való ellátását is. A határozatokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik.

(4)  A Bizottság a jegyzékeket minden elérhető technikai eszköz segítségével nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, ideértve az interneten való közzétételt is.

17. cikk

Tájékoztatás

(1)  A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében, valamint az e rendeletben említett dokumentumokat és egyéb információkat a harmadik országok illetékes hatóságai, az ellenőrző hatóságok vagy az ellenőrző szervek elektronikus úton továbbítják a Bizottság vagy a tagállamok felé. Amennyiben a Bizottság vagy a tagállamok speciális elektronikus átviteli rendszereket tesznek elérhetővé, azokat kell használni. A Bizottság és a tagállamok egymás között is e rendszeren keresztül továbbítják az érintett dokumentumokat.

(2)  A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében, valamint az e rendeletben említett dokumentumokra és egyéb információkra vonatkozó formai és tartalmi követelmények tekintetében a Bizottság szükség szerint útmutatásokat, mintákat és kérdőíveket határoz meg és tesz közzé az e cikk (1) bekezdésében említett számítógépes rendszerben. Az említett útmutatásokat, mintákat és kérdőíveket a Bizottság a tagállamok és a harmadik országok illetékes hatóságai, valamint az e rendeletnek megfelelően elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek tájékoztatása után módosítja és frissíti.

▼M25

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott számítógépes rendszernek alkalmasnak kell lennie az e rendeletben említett kérelmek, dokumentumok és információk begyűjtésére.

▼B

(4)  A 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében és e rendeletben, különösen a 4., 8. és 11. cikkben említett alátámasztó dokumentumokat a harmadik országok illetékes hatóságai, az ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek, az ellenőrzés elvégzésének, illetve az ellenőrzési tanúsítvány és az írásbeli igazolások kiadásának évétől számított legalább három évig a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére megőrzik.

(5)  Amennyiben a 834/2007/EK rendelet 32. és 33. cikkében említett dokumentumokhoz vagy eljárásokban, illetve az azok alkalmazására vonatkozó részletes szabályokban egy megfelelő felhatalmazással rendelkező személy aláírására, vagy az eljárás egy vagy több szakaszában egy személy jóváhagyására van szükség, az említett dokumentumok közlésére létrehozott számítógépes rendszernek lehetővé kell tennie valamennyi személy egyértelmű azonosítását, és megfelelő biztosítékot kell nyújtania arra vonatkozóan, hogy a dokumentumok tartalmát, beleértve az egyes eljárási szakaszokat is, a közösségi jogszabályoknak és különösen a 2004/563/EK, Euratom bizottsági határozatnak megfelelően nem lehet megváltoztatni.V.

CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

A harmadik országok jegyzékére vonatkozó átmeneti szabályok

A harmadik országok által a 345/2008/EK rendelet 2. cikkével összhangban, a 2009. január 1-je előtt benyújtott felvétel iránti kérelmeket az e rendelet 8. cikke szerinti kérelemként kell kezelni.

▼M25

Az elismert országok első jegyzékében Argentína, Ausztrália, Costa Rica, India, Izrael ( 9 ), Új-Zéland és Svájc szerepel. A jegyzék az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett kódszámokat nem tartalmazza. A kódszámok hozzáadására 2010. július 1-je előtt kerül sor a jegyzéknek a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban történő frissítése révén.

▼M25 —————

▼M25

19a. cikk

A nem a TRACES rendszerben kiállított ellenőrzési tanúsítványok használatára vonatkozó átmeneti szabályok

2017. október 19-ig a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrzési tanúsítványnak és a 14. cikk (2) bekezdésében említett kivonatai kiállítása és hitelesítése történhet a 13. cikk (3)–(7) bekezdése alapján a TRACES rendszer alkalmazása nélkül a 13a. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerint, az V. vagy VI. mellékletben meghatározott mintáknak és magyarázatoknak megfelelően.

▼B

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 345/2008/EK rendelet és a 605/2008/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként és a VII. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A MEGFELELŐSÉG TEKINTETÉBEN ELISMERT ELLENŐRZŐ SZERVEK ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK JEGYZÉKE, VALAMINT A 3. CIKKBEN EMLÍTETT VONATKOZÓ ADATOK
II. MELLÉKLET

image

▼M7
III. MELLÉKLET

HARMADIK ORSZÁGOK JEGYZÉKE ÉS A 7. CIKKBEN EMLÍTETT VONATKOZÓ ADATOK

►M25

 

Megjegyzés: A 834/2007/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdése f) pontjának megfelelően az átállási időszak során tenyészett állatok és előállított állati termékek nem forgalmazhatók az Unióban a szóban forgó rendelet 23. és 24. cikkében említett, a termékek címkézésében és reklámozásában használt jelölésekkel. Ezeket a termékeket ezért ki kell zárni az e mellékletben felsorolt valamennyi ország tekintetében a B és D termékkategóriára vonatkozó elismerés köréből.

 ◄

ARGENTÍNA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

►M25  A következők kivételével: haszonállatok és állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni ◄

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

►M25  A következők kivételével: állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni ◄

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

▼M25

2.

Származás : az A, B és F kategóriába tartozó, Argentínában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Argentínában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Argentínában állították elő.

▼M7

3.

Termelési szabványok : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Illetékes hatóság : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

►M21  www.letis.org ◄

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

AUSZTRÁLIA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

▼M25

2.

Származás : az A és F kategóriába tartozó, Ausztráliában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Ausztráliában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Ausztráliában állították elő.

▼M7

3.

Termelési szabványok : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Illetékes hatóság : Department of Agriculture, ►M21  www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic ◄

▼M7

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

►M24  www.aco.net.au ◄

▼M21 —————

▼M7

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

KANADA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek ►M22   ◄

D

 

Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

E

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

▼M22

2.

Származás : az A, B és F kategóriába tartozó termékek, amelyeket Kanadában állítottak elő, valamint a D és E kategóriába tartozó, Kanadában ökológiai termeléssel előállított vagy a kanadai jogszabályok szerint importált összetevők felhasználásaval készült feldolgozott termékek.

▼M7

3.

Termelési szabványok : Organic Products Regulation.

4.

Illetékes hatóság : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

▼M24 —————

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

▼M21 —————

▼M21

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

▼M15

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M31

CHILE

1. Termékkategóriák:Termékkategória vagy termékek

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

Csak a megállapodásban felsorolt termékek

Méz

 

Csak a megállapodásban felsorolt termékek

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt növényi termékek

D

Csak a megállapodásban felsorolt termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

Csak a megállapodásban felsorolt termékek

2. Származás: az A és D kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket Chilében termesztettek vagy Chilébe importáltak:

 vagy az Unióból,

 vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet az Unió a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismert el.

3. Termelési szabványok: A mezőgazdasági ökológiai termékek nemzeti tanúsítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. január 17-i 20.089 törvény.

4. Illetékes hatóság: Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Mezőgazdasági Minisztérium. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5. Ellenőrző szervek:Kódszám

Név

Internetcím

CL-BIO-001

Ecocert Chile S.A.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)

www.argencert.com.ar

CL-BIO-005

CERES – Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6. Tanúsítványt kibocsátó szervek és hatóságok: az 5. pontban szereplő szervek.

7. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: 2020. december 31-ig

▼M7

COSTA RICA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

►M25  Kizárólag feldolgozott növényi termékek ◄

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

▼M25

2.

Származás : az A és F kategóriába tartozó, Costa Ricában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Costa Ricában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Costa Ricában állították elő.

▼M7

3.

Termelési szabványok : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Illetékes hatóság : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

▼M30 —————

▼M30

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

▼M7

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

▼M30

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com

▼M31

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A

www.primusauditingops.com

▼M30

6.

Tanúsítványt kibocsátó szerv : az 5. pontban szereplő szervek.

▼M7

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M9

INDIA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

2.

Származás : az A és F kategória termékei, amelyeket Indiában termesztettek.

▼M7

3.

Termelési szabványok : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Illetékes hatóság : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

▼M24

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in

▼M7

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M24

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M21 —————

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M21 —————

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M21

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

IZRAEL

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

▼M25

2.

Származás :

az A és F kategóriába tartozó, Izraelben előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Izraelben feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Izraelben állították elő vagy Izraelbe importálták:

 vagy az Unióból,

 vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el.

▼M17

3.

Termelési szabványok : az ökológiai termékekre vonatkozó szabályokról szóló 5765-2005 számú törvény és a kapcsolódó rendeletek.

▼M7

4.

Illetékes hatóság : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

JAPÁN

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A bor nem tartozik ebbe a kategóriába.

▼M25

2.

Származás :

az A és F kategóriába tartozó, Japánban előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Japánban feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Japánban állították elő vagy Japánba importálták:

 vagy az Unióból,

 vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében Japán elismerte, hogy az ott előállított termékeket a japán jogszabályokban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.

▼M7

3.

Termelési szabványok : ökológiai termesztésű növényekre vonatkozó japán mezőgazdasági szabvány (a MAFF 1605. sz. értesítése, 2005. október 27.), ökológiai termeléssel előállított élelmiszerekre vonatkozó japán mezőgazdasági szabvány (a MAFF 1606. sz. értesítése, 2005. október 27.).

▼M21

4.

Illetékes hatóságok : Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html és Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

▼M7

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

▼M30

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

▼M7

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M30

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M30

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M30

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

▼M12

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M7

SVÁJC

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

Az átállási időszakban előállított termékek kivételével

Élő állatok és feldolgozatlan állati termékek

B

►M25  Az átállási időszakban előállított termékek kivételével ◄

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

D

Az átállási időszakban előállított mezőgazdasági eredetű összetevőt tartalmazó termékek kivételével

Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

E

Az átállási időszakban előállított mezőgazdasági eredetű összetevőt tartalmazó termékek kivételével

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

▼M25

2.

Származás :

az A és F kategóriába tartozó, Svájcban előállított termékek, valamint a D és E kategóriába tartozó, Svájcban feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Svájcban állították elő vagy Svájcba importálták:

 vagy az Unióból,

 vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében Svájc elismerte, hogy az ott előállított termékeket a svájci jogszabályokban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.

▼M7

3.

Termelési szabványok : az ökológiai termelésre és az ökológiai termeléssel előállított növényi termékek és élelmiszerek címkézésére vonatkozó rendelet.

4.

Illetékes hatóság : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

▼M31

CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

▼M7

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

▼M31

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/

▼M7

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

TUNÉZIA

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

▼M25

2.

Származás : az A és F kategóriába tartozó, Tunéziában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Tunéziában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Tunéziában állították elő.

▼M7

3.

Termelési szabványok : az ökológiai termelésről szóló, 1999. április 5-i 99–30. számú törvény; az ökológiai növénytermesztésre vonatkozó szabványelőírások jóváhagyásáról szóló, 2001. február 28-i mezőgazdasági miniszteri rendelet.

▼M31

4.

Illetékes hatóság : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn és www.onagri.tn.

5.

Ellenőrző szervek :TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

▼M19

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M7

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

►M25  Az alma és a körte esetében a behozatal feltétele az illetékes ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által arra vonatkozóan kiállított különleges tanúsítvány bemutatása, hogy a termelési folyamat során tűzelhalás leküzdése érdekében nem került sor antibiotikumos (tetraciklinnel, illetve sztreptomicinnel való) kezelésre. ◄

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

►M25  A feldolgozott alma és körte esetében a behozatal feltétele az illetékes ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által arra vonatkozóan kiállított különleges tanúsítvány bemutatása, hogy a termelési folyamat során tűzelhalás leküzdése érdekében nem került sor antibiotikumos (tetraciklinnel, illetve sztreptomicinnel való) kezelésre. ◄

Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

E

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   2012. augusztus 1-jétől a bor is ebbe a kategóriába tartozik.

▼M12

2.

Származás :

az A, B és F kategória termékei és a D és E kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket:

 az Egyesült Államokban termeltek, vagy

 az Egyesült Államokba importáltak és az Egyesült Államokban, az ottani jogszabályoknak megfelelően dolgoztak fel vagy csomagoltak.

▼M7

3.

Termelési szabványok : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Illetékes hatóság : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

▼M21

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M11

US-ORG-005

BioAgriCert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

▼M21

US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

▼M7

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Kultúra

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

▼M21

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

▼M7

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

▼M21

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

▼M24 —————

▼M7

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA–New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

▼M21

US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com

▼M7

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

▼M21 —————

▼M7

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M24

US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org

▼M7

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek : az 5. pontban szereplő szervek.

▼M19

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M7

ÚJ-ZÉLAND

1.

Termékkategóriák :Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

►M25  A következők kivételével: haszonállatok és állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni. ◄

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

►M25  A következők kivételével: állati termékek, amelyek átállásra utaló jelöléssel vannak ellátva, illetve amelyeket ilyen jelöléssel kívánnak ellátni. ◄

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

(1)   Az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

▼M25

2.

Származás :

az A, B és F kategóriába tartozó, Új-Zélandban előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Új-Zélandban feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Új-Zélandban állították elő vagy Új-Zélandba importálták:

 vagy az Unióból,

 vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el,

 vagy egy olyan harmadik országból, amelynek termelési és ellenőrzési előírásait – a MAF által megállapított rendelkezéseknek megfelelően ezen ország illetékes hatósága által benyújtott garanciák és adatok alapján – a MAF ökológiai termékek hatósági minőségbiztosítására vonatkozó programjával („Official Organic Assurance Programme”) egyenértékűnek ismerték el, és feltéve, hogy csak az Új-Zélandon előállított, a D kategóriába tartozó – maximum 5 % mezőgazdasági eredetű terméket tartalmazó – termékekbe történő bedolgozásra szánt, ökológiai termeléssel előállított összetevők kerülnek behozatalra.

▼M7

3.

Termelési szabványok : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M30

4.

Illetékes hatóság :

Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

▼M7

5.

Ellenőrző szervek :Kódszám

Név

Internetcím

▼M16

NZ-BIO-001

Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

►M24  http://www.asurequality.com ◄

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Tanúsítványt kibocsátó szerv : Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI) ◄

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M18

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

1.

Termékkategóriák

:Termékkategória

A kategória IV. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

D

 

▼M25

2.

Származás

:

a D kategóriába tartozó, a Korai Köztársaságban feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel a Korai Köztársaságban állították elő vagy a Koreai Köztársaságba importálták:

 vagy az Unióból,

 vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében a Koreai Köztársaság elismerte, hogy az ott előállított termékeket a Koreai Köztársaság jogszabályaiban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.

▼M18

3.

Termelési szabványok : a környezetbarát mezőgazdaság és halászat előmozdításáról és az ökológiai élelmiszerek kezeléséről és támogatásáról szóló törvény.

▼M19

4.

Illetékes hatóság : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Ellenőrző szervek

:Kódszám

Elnevezés

Internetcím

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

▼M24

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

▼M21 —————

▼M26 —————

▼M18

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

▼M31

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

▼M18

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

▼M21

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M18

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

▼M26

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

▼M18

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

▼M31 —————

▼M18

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

▼M31

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at

▼M21

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr

▼M26

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

image

▼M27

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

▼M30

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

▼M31

KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011

▼M18

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek és hatóságok : a 5. pontban szereplő szervek.

▼M30

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje : nincs meghatározva.

▼M24
IV. MELLÉKLET

AZ EGYENÉRTÉKŰSÉG TEKINTETÉBEN ELISMERT ELLENŐRZŐ SZERVEK ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK JEGYZÉKE, VALAMINT A 10. CIKKBEN EMLÍTETT VONATKOZÓ ADATOK

E melléklet alkalmazásában a termékkategóriákat a következő kódok jelölik:

A : Feldolgozatlan növényi termékek

B : Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

▼M25

C : Feldolgozatlan akvakultúra-termékek és algák

▼M24

D : Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek ( 10 )

E : Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (10) 

F : Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

Eltérő rendelkezés hiányában az egyes ellenőrző szervekre vagy ellenőrző hatóságokra vonatkozó ismertetés 2. pontjában megadott internetcímen érhető el az a 10. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett internetes oldal, amelyen megtalálható az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke, valamint egy olyan kapcsolattartó pont, amelyen keresztül azonnal elérhetők az említett gazdasági szereplők tanúsítási státusára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsításuktól megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozó információk.

▼M27 —————

▼M26

„A CERT European Organization for Certification S.A.”

1. Cím: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Görögország

2. Internetcím: www.a-cert.org

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albánia

x

x

AZ-BIO-171

Azerbajdzsán

x

x

BT-BIO-171

Bhután

x

x

BY-BIO-171

Belarusz

x

x

CL-BIO-171

Chile

x

x

CN-BIO-171

Kína

x

x

DO-BIO-171

Dominikai Köztársaság

x

x

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

EG-BIO-171

Egyiptom

x

x

ET-BIO-171

Etiópia

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Grúzia

x

x

ID-BIO-171

Indonézia

x

x

IR-BIO-171

Irán

x

x

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

JO-BIO-171

Jordánia

x

x

KE-BIO-171

Kenya

x

x

KZ-BIO-171

Kazahsztán

x

x

LB-BIO-171

Libanon

x

x

MA-BIO-171

Marokkó

x

x

MD-BIO-171

Moldova

x

x

MK-BIO-171

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

x

x

PG-BIO-171

Pápua Új-Guinea

x

x

PH-BIO-171

Fülöp-szigetek

x

x

PK-BIO-171

Pakisztán

x

x

RS-BIO-171

Szerbia

x

x

RU-BIO-171

Oroszország

x

x

RW-BIO-171

Ruanda

x

x

SA-BIO-171

Szaúd-Arábia

x

x

TH-BIO-171

Thaiföld

x

x

TR-BIO-171

Törökország

x

x

TW-BIO-171

Tajvan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzánia

x

x

UA-BIO-171

Ukrajna

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Dél-Afrika

x

x

▼M31

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a III. mellékletben szereplő termékek.

▼M26

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

▼M24

„Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Cím: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Németország

2. Internetcím: http://agrecogmbh.de

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbajdzsán

x

►M31  x ◄

x

BA-BIO-151

Bosznia-Hercegovina

x

►M31  x ◄

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

►M31  x ◄

x

BO-BIO-151

Bolívia

x

►M31  x ◄

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

►M31  x ◄

x

CO-BIO-151

Kolumbia

x

►M31  x ◄

x

CU-BIO-151

Kuba

x

►M31  x ◄

x

CV-BIO-151

Zöld-foki-szigetek

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

DO-BIO-151

Dominikai Köztársaság

x

►M31  x ◄

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

►M31  x ◄

x

EG-BIO-151

Egyiptom

x

►M31  x ◄

x

ET-BIO-151

Etiópia

x

►M31  x ◄

x

FJ-BIO-151

Fidzsi

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

GE-BIO-151

Grúzia

x

►M31  x ◄

x

GH-BIO-151

Ghána

x

►M31  x ◄

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

►M31  x ◄

x

HN-BIO-151

Honduras

x

►M31  x ◄

x

ID-BIO-151

Indonézia

x

►M31  x ◄

x

IR-BIO-151

Irán

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

KE-BIO-151

Kenya

x

►M31  x ◄

x

KG-BIO-151

Kirgizisztán

x

►M31  x ◄

x

KH-BIO-151

Kambodzsa

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

KZ-BIO-151

Kazahsztán

x

►M31  x ◄

x

LK-BIO-151

Srí Lanka

x

►M31  x ◄

x

MA-BIO-151

Marokkó

x

►M31  x ◄

x

MD-BIO-151

Moldova

x

►M31  x ◄

x

ME-BIO-151

Montenegró

x

►M31  x ◄

x

MG-BIO-151

Madagaszkár

x

►M31  x ◄

x

MK-BIO-151

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

ML-BIO-151

Mali

x

►M31  x ◄

x

MX-BIO-151

Mexikó

►M31  x ◄

►M31  x ◄

x

NG-BIO-151

Nigéria

x

►M31  x ◄

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

►M31  x ◄

x

NP-BIO-151

Nepál

x

►M31  x ◄

x

PE-BIO-151

Peru

x

►M31  x ◄

x

PG-BIO-151

Pápua Új-Guinea

x

►M31  x ◄

x

PH-BIO-151

Fülöp-szigetek

x

►M31  x ◄

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

►M31  x ◄

x

RS-BIO-151

Szerbia

x

►M31  x ◄

x

RU-BIO-151

Oroszország

x

►M31  x ◄

x

SB-BIO-151

Salamon-szigetek

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

SN-BIO-151

Szenegál

x

►M31  x ◄

x

SR-BIO-151

Suriname

x

►M31  x ◄

x

SV-BIO-151

Salvador

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

TG-BIO-151

Togó

x

►M31  x ◄

x

TH-BIO-151

Thaiföld

x

►M31  x ◄

x

TM-BIO-151

Türkmenisztán

x

►M31  x ◄

x

TO-BIO-151

Tonga

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

TV-BIO-151

Tuvalu

x

►M31  x ◄

x

TZ-BIO-151

Tanzánia

x

►M31  x ◄

x

UA-BIO-151

Ukrajna

x

►M31  x ◄

x

UG-BIO-151

Uganda

x

►M31  x ◄

x

UY-BIO-151

Uruguay

►M31  x ◄

►M31  x ◄

x

UZ-BIO-151

Üzbegisztán

x

►M31  x ◄

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

►M31  x ◄

x

VN-BIO-151

Vietnám

x

►M31  x ◄

x

WS-BIO-151

Szamoa

x

►M31  x ◄

►M31  x ◄

ZA-BIO-151

Dél-Afrika

x

►M31  x ◄

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

▼M27

„Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA”

1. Cím: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugália

2. Internetcím: www.agricert.pt

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

São Tomé és Príncipe

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

▼M24

„Albinspekt”

▼M30

1. cím: Rr. Kavajes, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albánia

▼M24

2. Internetcím: http://www.albinspekt.com

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albánia

x

x

x

XK-BIO-139

Koszovó (1)

x

x

x

(1)   Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„ARGENCERT SA”

▼M27

1. Cím: Bouchard 644 6o piso „A”, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentína

▼M24

2. Internetcím: www.argencert.com.ar

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentína

x

CL-BIO-138

Chile

x

x

PY-BIO-138

Paraguay

x

x

UY-BIO-138

Uruguay

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a III. mellékletben szereplő termékek.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„Australian Certified Organic”

1. Cím: PO Box 810 – 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Ausztrália

2. Internetcím: http://www.aco.net.au

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Ausztrália

x

x

CK-BIO-107

Cook-szigetek

x

x

CN-BIO-107

Kína

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidzsi

x

x

FK-BIO-107

Falkland-szigetek

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonézia

x

x

MG-BIO-107

Madagaszkár

x

x

MM-BIO-107

Mianmar/Burma

x

x

MY-BIO-107

Malajzia

x

x

PG-BIO-107

Pápua Új-Guinea

x

x

SG-BIO-107

Szingapúr

x

x

TH-BIO-107

Thaiföld

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Tajvan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a III. mellékletben szereplő termékek.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„Balkan Biocert Skopje”

1. Cím: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

2. Internetcím: http://www.balkanbiocert.mk

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

x

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

▼M30

„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.”

1. Cím: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Törökország

2. Internetcím: http://basakekolojik.com.tr

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Törökország

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2021. június 30.

▼M24

„Bioagricert S.r.l.”

1. Cím: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Olaszország

2. Internetcím: http://www.bioagricert.org

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

▼M26

AL-BIO-132

Albánia

x

x

x

BD-BIO-132

Banglades

x

x

▼M24

BR-BIO-132

Brazília

x

x

CN-BIO-132

Kína

x

►M27  x ◄

x

►M27  x ◄

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

▼M26

ID-BIO-132

Indonézia

x

►M31  x ◄

▼M24

IN-BIO-132

India

x

IR-BIO-132

Irán

x

x

KH-BIO-132

Kambodzsa

x

x

KR-BIO-132

Koreai Köztársaság

x

LA-BIO-132

Laosz

x

x

MA-BIO-132

Marokkó

x

x

MM-BIO-132

Mianmar/Burma

x

x

MX-BIO-132

Mexikó

x

x

x

▼M27

MY-BIO-132

Malajzia

X

X

x

▼M24

NP-BIO-132

Nepál

x

x

PF-BIO-132

Francia Polinézia

x

x

RS-BIO-132

Szerbia

x

x

▼M27

SG-BIO-132

Szingapúr

x

x

x

▼M24

SM-BIO-132

San Marino

x

▼M26

SN-BIO-132

Szenegál

x

▼M24

TG-BIO-132

Togó

x

x

TH-BIO-132

Thaiföld

x

x

x

►M26  x ◄

TR-BIO-132

Törökország

x

x

UA-BIO-132

Ukrajna

x

x

VN-BIO-132

Vietnám

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

▼M30

„BIOCert Indonesia”

1. Cím: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonézia

2. Internetcím: http://www.biocert.co.id

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonézia

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2021. június 30.

▼M31

Biocert International Pvt Ltd

1. Cím: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2. Internetcím: http://www.biocertinternational.com

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

India

x

x

LK-BIO-177

Srí Lanka

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2021. június 30

▼M24

„BioGro New Zealand Limited”

1. Cím: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Új-Zéland

2. Internetcím: http://www.biogro.co.nz

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidzsi

x

x

MY-BIO-130

Malajzia

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Szamoa

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„Bio.inspecta AG”

1. Cím: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svájc

2. Internetcím: http://www.bio-inspecta.ch

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Egyesült Arab Emírségek

x

x

▼M30

AF-BIO-161

Afganisztán

x

x

▼M24

AL-BIO-161

Albánia

x

x

AM-BIO-161

Örményország

x

x

AZ-BIO-161

Azerbajdzsán

x

x

BA-BIO-161

Bosznia-Hercegovina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brazília

x

x

CI-BIO-161

Elefántcsontpart

x

x

▼M30

CN-BIO-161

Kína

x

x

▼M24

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikai Köztársaság

x

x

ET-BIO-161

Etiópia

x

x

GE-BIO-161

Grúzia

x

x

GH-BIO-161

Ghána

x

x

ID-BIO-161

Indonézia

x

x

IR-BIO-161

Irán

x

x

KE-BIO-161

Kenya

x

x

KG-BIO-161

Kirgizisztán

x

x

KR-BIO-161

Koreai Köztársaság

x

KZ-BIO-161

Kazahsztán

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

MA-BIO-161

Marokkó

x

x

MD-BIO-161

Moldova

x

x

▼M30

NP-BIO-161

Nepál

x

x

▼M24

PH-BIO-161

Fülöp-szigetek

x

x

RU-BIO-161

Oroszország

x

x

SN-BIO-161

Szenegál

x

x

TJ-BIO-161

Tádzsikisztán

x

x

TR-BIO-161

Törökország

x

x

TZ-BIO-161

Tanzánia

x

x

UA-BIO-161

Ukrajna

x

x

UZ-BIO-161

Üzbegisztán

x

x

VN-BIO-161

Vietnám

x

x

XK-BIO-161

Koszovó (1)

x

x

ZA-BIO-161

Dél-Afrika

x

x

(1)   Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„Bio Latina Certificadora”

1. Cím: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2. Internetcím: http://www.biolatina.com

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolívia

x

x

x

CO-BIO-118

Kolumbia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexikó

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

▼M30

„Bolicert Ltd”,

1. cím: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolívia

2. Internetcím: http://www.bolicert.org

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolívia

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2021. június 30.

▼M28 —————

▼M24

„Bureau Veritas Certification France SAS”

1. Cím: Immeuble Le Guillaumet – 60 avenue du Général de Gaulle 92046 – Paris La Défense Cedex – Franciaország

2. Internetcím: http://www.qualite-france.com

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Marokkó

x

x

MC-BIO-165

Monaco

x

x

MG-BIO-165

Madagaszkár

x

x

x

MU-BIO-165

Mauritius

x

x

x

NI-BIO-165

Nicaragua

x

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

▼M26

„Caucascert Ltd”

▼M24

1. Cím: 2, Marshal Gelovani Street, 5th flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Grúzia

2. Internetcím: http://www.caucascert.ge

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Grúzia

x

x

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„CCOF Certification Services”

1. Cím: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. Internetcím: http://www.ccof.org

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexikó

x

x

►M27  x ◄

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„CCPB Srl”

1. Cím: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Olaszország

2. Internetcím: http://www.ccpb.it

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

▼M30

AE-BIO-102

Egyesült Arab Emírségek

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afganisztán

x

x

AL-BIO-102

Albánia

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Örményország

x

x

AZ-BIO-102

Azerbajdzsán

x

x

x

x

BY-BIO-102

Belarusz

x

x

x

▼M24

CN-BIO-102

Kína

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

DZ-BIO-102

Algéria

x

x

x

x

x

▼M24

EG-BIO-102

Egyiptom

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

ET-BIO-102

Etiópia

x

x

▼M26

GE-BIO-102

Grúzia

x

x

x

x

x

▼M30

GH-BIO-102

Ghána

x

x

▼M24

IQ-BIO-102

Irak

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M26

IR-BIO-102

Irán

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordánia

x

x

x

x

x

▼M30

KG-BIO-102

Kirgizisztán

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazahsztán

x

x

x

▼M24

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

MA-BIO-102

Marokkó

x

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

MD-BIO-102

Moldova

x

x

x

▼M24

ML-BIO-102

Mali

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

NG-BIO-102

Nigéria

x

x

▼M24

PH-BIO-102

Fülöp-szigetek

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

QA-BIO-102

Katar

x

x

x

RS-BIO-102

Szerbia

x

x

x

RU-BIO-102

Oroszország

x

x

x

▼M26

SA-BIO-102

Szaúd-Arábia

x

x

x

x

x

▼M24

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

SN-BIO-102

Szenegál

x

x

▼M24

SY-BIO-102

Szíria

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

TH-BIO-102

Thaiföld

x

x

x

TJ-BIO-102

Tádzsikisztán

x

x

x

TM-BIO-102

Türkmenisztán

x

x

x

▼M24

TN-BIO-102

Tunézia

x

►M26  x ◄

►M30  x ◄

►M26  x ◄

TR-BIO-102

Törökország

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M30

UA-BIO-102

Ukrajna

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Üzbegisztán

x

x

ZA-BIO-102

Dél-Afrika

x

x

x

x

x

▼M30

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a III. mellékletben szereplő termékek.

▼M24

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1. Cím: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Németország

2. Internetcím: http://www.ceres-cert.com

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Egyesült Arab Emírségek

x

AL-BIO-140

Albánia

x

x

x

▼M26

AM-BIO-140

Örményország

x

x

x

▼M24

AZ-BIO-140

Azerbajdzsán

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolívia

x

x

x

BR-BIO-140

Brazília

x

x

x

BT-BIO-140

Bhután

x

x

▼M26

BY-BIO-140

Belarusz

x

x

▼M24

CD-BIO-140

Kongói Demokratikus Köztársaság

x

x

CL-BIO-140

Chile

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Kína

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Kolumbia

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikai Köztársaság

x

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egyiptom

x

x

x

ET-BIO-140

Etiópia

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghána

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

►M26  x ◄

x

HN-BIO-140

Honduras

x

►M26  x ◄

x

ID-BIO-140

Indonézia

x

x

x

IR-BIO-140

Irán

x

x

JM-BIO-140

Jamaika

x

x

x

KE-BIO-140

Kenya

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgizisztán

x

x

KH-BIO-140

Kambodzsa

x

x

KZ-BIO-140

Kazahsztán

x

x

LA-BIO-140

Laosz

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

MA-BIO-140

Marokkó

x

x

x

MD-BIO-140

Moldova

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegró

x

x

MG-BIO-140

Madagaszkár

x

x

MK-BIO-140

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Mianmar/Burma

x

x

x

▼M26

MW-BIO-140

Malawi

x

x

▼M24

MX-BIO-140

Mexikó

x

x

x

MY-BIO-140

Malajzia

x

x

MZ-BIO-140

Mozambik

x

x

NA-BIO-140

Namíbia

x

x

NG-BIO-140

Nigéria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

►M26  x ◄

x

NP-BIO-140

Nepál

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

PG-BIO-140

Pápua Új-Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Fülöp-szigetek

x

x

x

PK-BIO-140

Pakisztán

x

x

PS-BIO-140

Megszállt palesztin területek

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Szerbia

x

x

x

x

RU-BIO-140

Oroszország

x

x

x

RW-BIO-140

Ruanda

x

x

x

SA-BIO-140

Szaúd-Arábia

x

x

x

SG-BIO-140

Szingapúr

x

x

x

▼M26

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

▼M24

SN-BIO-140

Szenegál

x

x

▼M26

SO-BIO-140

Szomália

x

x

▼M24

SV-BIO-140

Salvador

x

►M26  x ◄

x

TG-BIO-140

Togó

x

x

TH-BIO-140

Thaiföld

x

x

x

▼M26

TJ-BIO-140

Tádzsikisztán

x

x

▼M24

TL-BIO-140

Kelet-Timor

x

x

TR-BIO-140

Törökország

x

x

x

TW-BIO-140

Tajvan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzánia

x

x

x

UA-BIO-140

Ukrajna

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-140

Üzbegisztán

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Vietnám

x

x

x

WS- BIO-140

Szamoa

x

x

ZA-BIO-140

Dél-Afrika

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

▼M31

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a III. mellékletben szereplő termékek.

▼M24

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1. Cím: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026

2. Internetcím: http://www.certimexsc.com

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Kolumbia

x

x

DO-BIO-104

Dominikai Köztársaság

x

GT-BIO-104

Guatemala

x

MX-BIO-104

Mexikó

x

x

x

SV-BIO-104

Salvador

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„Certisys”

▼M27

1. Cím: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brüsszel, Belgium

▼M24

2. Internetcím: http://www.certisys.eu

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

▼M27

CD-BIO-128

Kongói Demokratikus Köztársaság

x

x

▼M24

CI-BIO-128

Elefántcsontpart

x

x

CM-BIO-128

Kamerun

x

x

GH-BIO-128

Ghána

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Ruanda

x

x

SN-BIO-128

Szenegál

x

x

TG-BIO-128

Togó

x

x

TZ-BIO-128

Tanzánia

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

Company of Organic Agriculture in Palestine (*)”

1. Cím: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palesztina (*)

2. Internetcím: http://coap.org.ps

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

Megszállt palesztin területek

x

x

(*)  Ez a megnevezés nem értelmezhető a palesztin állam elismeréseként és nem érinti az egyes tagállamok e kérdésre vonatkozó álláspontjait.

4. Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5. A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: ►M30  2021. június 30. ◄

„Control Union Certifications”

1. Cím: Meeuwenlaan 4–6, 8011 BZ Zwolle, Hollandia

2. Internetcím: http://certification.controlunion.com

3. Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-149

Egyesült Arab Emírségek

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afganisztán

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albánia

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Örményország

x

x

x

x

x

x

▼M26

AO-BIO-149

Angola

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M30

AU-BIO-149

Ausztrália

x

x

x

x

▼M24

AZ-BIO-149

Azerbajdzsán

x

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Banglades

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

▼M26

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

▼M24

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermuda

x

x

x

x

x

x

▼M30

BN-BIO-149

Brunei

x

x

x

x

x

x

▼M24

BO-BIO-149

Bolívia

x

x

x

BR-BIO-149

Brazília

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhután

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

▼M26

BY-BIO-149

Belarusz

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

CA-BIO-149

Kanada

x

▼M26

CD-BIO-149

Kongói Demokratikus Köztársaság

►M27  x ◄

x

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

CH-BIO-149

Svájc

x

CI-BIO-149

Elefántcsontpart

x

x

x

x

x

x

▼M30

CK-BIO-149

Cook-szigetek

x

x

x

x

x

x

▼M24

CL-BIO-149

Chile

x

x

x

CM-BIO-149

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-149

Kína

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Kolumbia

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Costa Rica

x

x

x

CU-BIO-149

Kuba

x

x

x

CV-BIO-149

Zöld-foki-szigetek

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

▼M26

DJ-BIO-149

Dzsibuti

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

DO-BIO-149

Dominikai Köztársaság

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Algéria

x

x

x

EC-BIO-149

Ecuador

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egyiptom

x

x

x

x

x

x

▼M26

ER-BIO-149

Eritrea

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

ET-BIO-149

Etiópia

x

x

x

x

x

x

▼M26

FJ-BIO-149

Fidzsi

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M30

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Grúzia

x

x

x

x

x

x

▼M24

GH-BIO-149

Ghána

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambia

x

x

x

GN-BIO-149

Guinea

x

x

x

x

x

x

▼M30

GY-BIO-149

Guyana

x

x

x

x

x

x

▼M24

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

HK-BIO-149

Hongkong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haiti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonézia

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Izrael (1)

x

x

x

IN-BIO-149

India

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Irán

x

x

x

x

x

x

▼M30

JO-BIO-149

Jordánia

x

x

x

x

x

x

▼M24

JP-BIO-149

Japán

x

x

x

KE-BIO-149

Kenya

x

x

x

KG-BIO-149

Kirgizisztán

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Kambodzsa

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Koreai Köztársaság

x

x

x

x

x

▼M30

KW-BIO-149

Kuvait

x

x

x

x

x

x

▼M24

KZ-BIO-149

Kazahsztán

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laosz

x

x

x

x

x

x

▼M30

LB-BIO-149

Libanon

x

x

x

x

x

x

▼M24

LK-BIO-149

Srí Lanka

x

x

x

x

x

x

▼M26

LR-BIO-149

Libéria

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Marokkó

x

x

x

MD-BIO-149

Moldova

x

x

x

x

x

x

▼M26

MG-BIO-149

Madagaszkár

►M27  x ◄

x

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

MK-BIO-149

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Mianmar/Burma

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongólia

x

x

x

MU-BIO-149

Mauritius

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maldív-szigetek

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Mexikó

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Malajzia

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mozambik

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namíbia

x

x

x

▼M26

NE-BIO-149

Niger

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

NG-BIO-149

Nigéria

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-149

Nepál

x

x

x

x

x

x

▼M30

NZ-BIO-149

Új-Zéland

x

x

▼M24

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peru

x

x

x

x

x

x

▼M30

PF-BIO-149

Francia Polinézia

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Pápua Új-Guinea

x

x

x

x

x

x

▼M24

PH-BIO-149

Fülöp-szigetek

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakisztán

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

Megszállt palesztin területek

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Szerbia

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Oroszország

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Ruanda

x

x

x

x

x

x

▼M30

SC-BIO-149

Seychelle-szigetek

x

x

x

x

x

x

▼M24

SD-BIO-149

Szudán

x

x

x

SG-BIO-149

Szingapúr

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Szenegál

x

x

x

▼M26

SO-BIO-149

Szomália

x

x

x

x

x

x

▼M24

SR-BIO-149

Suriname

x

x

x

▼M26

SS-BIO-149

Dél-Szudán

x

x

x

x

x

x

▼M30

ST-BIO-149

São Tomé és Príncipe

x

x